Kartläggning: Våld i nära relation i Malmö stad 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning: Våld i nära relation i Malmö stad 2012"

Transkript

1 Kartläggning: Våld i nära relation i Malmö stad 2012 Sociala Resursförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Emma Söderström, Margot Olsson Sociala resursförvaltningen Kvinnofridsprogrammet

2 Innehållsförteckning Kartläggning: Våld i nära relation i Malmö stad Bakgrund... 3 Metod... 4 Disposition... 4 Resurser... 5 Kriscentrum boende... 5 Kriscentrum boende Heder... 5 Kriscentrum Samtalsmottagning... 6 Koncept Karin... 6 Fribo... 8 Social jour... 8 Kriminalvården... 8 Kvinnokliniken... 9 Kvinnojourerna... 9 ATIM kvinnojour... 9 FemCenter... 9 Malmö Kvinnojour Tjejjouren Kvinnorättsförbundet Tänk om! Övriga föreningar Statistik Våld i hemmet - Socialtjänsten Barnmisshandel Kostnader för våldet i Malmö Kvalitativt material Behov och utvecklingsmöjligheter Slutsatser Resurser Särskilda grupper Förebyggande arbete Samverkan Statistik Utbildning Uppföljning, kvalitetssäkring Sociala Resursförvaltningen Kartläggning: Våld i nära relation i Malmö stad 2012

3 Bakgrund Kommunfullmäktige i Malmö antog 1999 Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö. Detta reviderades och godkändes i kommunfullmäktige 2007 och gäller till och med En ny plan ska utformas under Programmet från 2007 bygger på uppgifter som var aktuella när handlingsprogrammet antogs, därför behövdes en ny kartläggning av omfattningen av problemet, hur behoven för verksamheter och för målgrupperna ser ut nu, samt vilka ytterligare insatser som måste göras för att åtgärda eventuella brister. Den här kommunövergripande kartläggningen kan användas som underlag för denna nya plan. Planen kan gälla för de närmaste fem åren med början 2013 och finnas med i kommunens löpande planeringsarbete och årsanalyser. Kartläggningen är gjord genom insamling av statistik, enkäter och intervjuer med kommunen, polis, hälso- och sjukvård, kriminalvård, föreningar samt andra myndigheter och organisationer. De samverkansgrupper och nätverk som finns i Malmö gällande våld mot närstående har även de involverats i arbetet. Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem, ett folkhälsoproblem och ett brott. Under 2012 mördades 4 kvinnor och en man av en person i nära relation till offret i Malmö. I Sverige dödas i genomsnitt 17 kvinnor per år av en man som de har eller haft en nära relation med och detta är en siffra som varit ungefär samma de senaste 30 åren. (Brå Rapport 2007:6 Utvecklingen av dödligt våld mot kvinnor i nära relationer). Både våldsutövare och våldsutsatt kan vara en kvinna eller en man, det är dock absolut vanligast att en kvinna är den våldsutsatta och mannen är våldsutövare. Våld kan finnas i samkönade och olikkönade relationer. Våldet mot kvinnor av män är i stor utsträckning ett strukturellt samhällsproblem som har rötter i genusordningen, men kan självklart vara också ha en individuell bakgrund. Våldet mot män däremot är mer av individuell karaktär och beror i högre grad på individuell problematik. Många av verksamheterna som specifikt arbetar med denna typ av brott i Malmö riktar sig enbart till våldsutsatta kvinnor, där behoven är påtagligt större gällande exempelvis skyddsbehov osv. Enligt en nationell kartläggning av våld och kränkningar mot barn Kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn i Sverige, gjord 2011 visar att ca 7-8 % av föräldrarna i Sverige har en positiv syn på kroppslig bestraffning. 14 % av niondeklassarna anger att de blivit slagna någon gång av sina föräldrar och 3 % att detta hänt många gånger. Den i särklass största riskfaktorn för kropplig bestraffning är om det förekommer våld mellan de vuxna i familjen. Varje år sker ungefär 5 barnamord, lika många flickor som pojkar, denna siffra har varit ungefär likadan sedan 90-talet. Mörkertalet inom våld i nära relationer är troligtvis stort och svårt att närma sig. Nationellt räknar man med att mellan en tredjedel och en femtedel av brotten (beroende på typ av brott) anmäls. Grov misshandel anmäls oftare än 3 Sociala Resursförvaltningen Kartläggning: Våld i nära relation i Malmö stad 2012

4 hot och trakasserier, och brott i nära relation antas anmälas i lägre grad än andra brott. (Brå Rapport 2007:14 Nationella trygghetsundersökningen) Enligt Brås statistik från 2011 uppskattas att ca 80 % av brotten mot kvinnor aldrig kommer till polisens kännedom. Det finns i dagsläget inget uppskattat mörkertal för män som utsätts för våld i nära relation. Troligt är att det är högt, då det kan vara svårt för en man att berätta om att han blir utsatt för våld av en kvinnlig närstående för att det strider mot de stereotypa könsbundna normer som finns för män och kvinnor i samhället. År 2012 i Malmö anmäldes 528 fall av misshandel mot kvinna, och 106 fall av misshandel mot män, över 18 år, i nära relation med offret 1. Om mörkertalet stämmer i Malmö skulle det då uppskattningsvis röra sig om ca 2640 kvinnor bara i Malmö som drabbas av misshandel av närstående och ett stort antal av dessa kvinnor kommer inte i kontakt varken med socialtjänst eller med polis. Lägger man till övriga brottsrubriceringar som grov kvinnofridskränkning och olaga förföljelse handlar det om ytterligare ca 415 kvinnor, inklusive mörkertal. Sexualbrott och olaga hot är inte inkluderade i den statistiska delen av kartläggningen. Metod Statistik har insamlats och analyserats från olika källor; Procapita är ett handläggnings- och dokumentationssystem som används inom individ- och familjeomsorgen i Malmö stad. Statistik från Brottsförebyggande rådet visar Kriminalstatistiken, och där ingår ärenden som handläggs av polis, åklagare, tull, domstol och kriminalvård. Skaderegistret är sjukvårdens register över bland annat antal våldsskador som kommer in till akutsjukvård och sjukhus. Primärvården (vårdcentraler etc.) finns inte med i systemet. En enkät har skickats ut till skolor, förskolor, polis, åklagare, familjerättsbyrå, hälso- och sjukvård, socialtjänst, föreningar osv. 39 svar har inkommit och sammanställts. Intervjuer har också utförts med olika representanter från olika verksamheter för att få en djupare och bredare kunskap om olika organisationers uppfattning om omfattning av problemet, samverkan, övriga behov osv. På grund av projektets tidsbegränsning har ingen brukarundersökning inom ramarna för denna kartläggning gjorts, men medel är sökta för ett projekt kring brukarinflytande under 2013, ett behov som också framkommit under denna kartläggning. Disposition Rapporten beskriver först under resurser vilka resurser som finns i staden och vem som gör vad. Under statistik redovisas sedan statistik från Procapita, Brå, Skaderegistret osv. Efter det beskrivs resultaten av den kvalitativa undersökning som gjorts och vad som kommit fram i enkäter och intervjuer i kartläggningen. Avslutningsvis finns under rubriken slutsatser en sammanfattning av de vidare behovsområden som kommit fram i analys av statistik och det kvalitativa materialet. 1 Detta enligt Brottsförebygganderådets preliminära statistik för Sociala Resursförvaltningen Kartläggning: Våld i nära relation i Malmö stad 2012

5 Resurser De resurser som redovisas nedan är de som arbetar specifikt inom området våld i nära relation/kvinnofrid. Utöver dessa pågår ett aktivt arbete inom många verksamheter inom såväl olika kommunala förvaltningar och verksamheter som i andra myndigheter och i frivilliga organisationer. Vissa verksamheter vänder sig bara till våldsutsatta medan andra har kontakt med både utsatta och personer som använder våld. Malmö stads kommunövergripande verksamheter för kvinnofrid är samlade på Sociala resursförvaltningen under Kriscentrum Malmö. I Kriscentrum Malmö ingår både boenden och öppna mottagningar: Kriscentrum, boende Kriscentrum, boende, Heder Kriscentrum, Samtalsmottagningen Koncept Karin Kriscentrum boende är kommunens skyddade boende för våldsutsatta kvinnor och barn med skyddsbehov. Boendet har 9 rum för kvinnor och barn med skyddsbehov samt tre utflyttningslägenheter med fyra platser. Utsatta män kan vid behov få bo i lägenheterna. I februari 2013 tillkommer gruppboendet Borgen på annan adress med plats för 4 kvinnor och barn. Kriscentrum boende har personal dygnet runt. På gruppboendet kommer det att vara personal på dagtid. Kriscentrum boende har också en jourtelefon som är bemannad dygnet runt. Dit ringer både kvinnor, anhöriga och myndighetspersoner som behöver råd i olika ärenden som handlar om våld i nära relation. Verksamheten erbjuder krisbearbetande och rådgivande samtal på boendet både för kvinnor och för barn. Så här ser det totala antalet boende ut de senaste 3 åren kvinnor 81 barn kvinnor 74 barn kvinnor 59 barn Beläggningen på boendet var i snitt 97 % under år Anledningen till att antalet kvinnor har minskat på Kriscentrum de senaste två åren är att under 2011 genomfördes en flytt till ett nytt skyddat boende och under 2012 har kvinnorna haft mycket stort skyddsbehov och därför fått bo kvar längre på boendet. Ett annat problem är de allt större svårigheterna att hitta lägenhet i Malmö. När man har flyttat ut erbjuds kvinnorna några uppföljande samtal och gruppverksamhet. Kriscentrum boende Heder är ett HVB som vänder sig till unga flickor och kvinnor mellan 16 och 22 år utan barn med hedersproblematik och som har ett skyddsbehov. De unga kvinnorna är placerade där på bistånd enligt SoL eller LVU. Även andra kommuner kan placera på boendet. Förutom skyddet erbjuder även detta boende stöd och bearbetande krissamtal. De hjälper också flickorna/kvinnorna att planera för sin framtid i samarbete med handläggande stadsdelförvaltning. De unga kvinnornas skyddsbehov är ofta mycket stort och 5 Sociala Resursförvaltningen Kartläggning: Våld i nära relation i Malmö stad 2012

6 många av dem flyttar vidare någon annanstans i Sverige och blir därför inte kvar i boendet under så lång tid. År Antal placerade Varav under 18 år flyttade verksamheten till en ny del av staden som visade sig lämpligare för målgruppen. Det har inneburit att antalet placeringar har ökat då fler stadsdelar med hög andel utsatta nu kan placera där. Kriscentrum, boende Heder har en mer ojämn beläggning. Under 2012 hade man i snitt 8 personer per månad boende och beläggningen har varierat från 94 % (februari) till 33 % (oktober och november). En anledning till detta kan delvis vara att det handlar om omyndiga flickor som är mycket beroende av att omgivningen uppmärksammar deras situation och behov. Flickor och unga kvinnor kan vara mer beroende av sin familj och det kan därför vara extra problematiskt att bryta kontakten med den. Kriscentrum Samtalsmottagning erbjuder kostnadsfri rådgivning, stöd, krisbearbetning och behandling för de som lever eller har levt i en relation med våld eller risk för våld. Till samtalsmottagningen kan både våldsutsatta och våldsutövare samt barn som upplevt våld komma. De har ambitionen att nå alla i familjen. Verksamheten är en sammanslagning av den tidigare rådgivningen på Kriscentrum för kvinnor respektive Kriscentrum för män och flyttade till gemensamma lokaler i början av Under året har de tagit emot 139 män och 193 kvinnor. 110 är män som utövat våld eller är i riskzonen och 22 män som blivit våldsutsatta. Resten har övrig problematik. Av de 193 kvinnorna var 176 våldsutsatta, 7 våldsutövare och resten av kvinnorna hade annan problematik. 9 flickor och 5 pojkar har också haft kontakt med verksamheten. Vid sammanslagningen fanns inte medel till fler än fem tjänster på mottagningen. Detta har inneburit att man inte kunnat ta emot alla som vänt sig dit och långa köer har byggts upp. I december 2012 var det ca 60 personer i kö. Möjligheten till förebyggande arbete har varit begränsad. Inför 2013 har man fått två ytterligare tjänster vilket bedöms motsvara behovet. Koncept Karin är en fysisk plats där polisens brottsutredande verksamhet tillsammans med socialtjänst, åklagare, kriminalvård samt läkare från rättsmedicinalverket finns under samma tak. Miljön på Koncept Karin är anpassad efter de utsattas behov för att skapa en lugn och trygg plats för både barn och vuxna. Idén är bland annat att förenkla för den som vill polisanmäla ett brott i nära relation eller sexuellt våld samt förstärka samverkan mellan olika myndigheter. Utöver den brottsutredande verksamheten får de som är utsatta för brott råd och stöd innefattande riskbedömning, psykosocialt stöd och vid behov hjälp till skyddat boende. Även barnen och de misstänkta förövarna erbjuds hjälp. Polisområde Malmö omfattar Malmö stad och Burlövs kommun. Polisen har förlagt sitt utredningsarbete avseende våld i nära relation och sexuella övergrepp till koncept Karin. Under 2012 handlade de 1944 ärenden på familjevåldssektionen varav 644 var barnärenden (ibland gäller ett ärende flera 6 Sociala Resursförvaltningen Kartläggning: Våld i nära relation i Malmö stad 2012

7 barn). Åklagarmyndigheten har särskilda familjevåldsåklagare som leder förundersökningarna och som dagligen kommer till Karin. Drygt 30 % av anmälningarna för misshandel mot kvinnor samt ca 15 % av barnärendena ledde till åtal under Det gjordes 665 ansökningar om kontaktförbud i Polisområde Malmö, majorieteten avsåg relationsärenden. 191 beviljades fick socialsekreterarna på Koncept Karin in 832 ärenden avseende målsägande, varav 771 avsåg kvinnor och 61 män. Antal inkommande misstänkta var 208 män och 12 kvinnor. Att antalet misstänkta som socialsekreterarna får kontakta inte överensstämmer med målsägarna beror på sekretessreglerna. Dessa föreskriver att de misstänkta måste tillfrågas om de vill ha kontakt med socialtjänsten, medan de utsatta kan kontaktas direkt som en del av skydds- och riskbedömningen. År Utsatta kvinnor Utsatta män Under 2011 var antalet misstänkta/målsägande män som var intresserade av kontakt 126 stycken. Av dessa hade 91 kontakt både per telefon och genom besök. Endast ett fåtal var utsatta, majoriteten var misstänkta. Från och med 2012 är statstiken helt könsuppdelad. Koncept Karin har ökat sina kontakter mycket från åren innan trots att antalet brott inte ökat i samma grad. Varför är oklart, men beror troligen dels på att alla relationsvåldsärenden tidigare inte hanterats av polisen på Koncept Karin, dels på det utökade och mer välfungerande samarbetet mellan polis och socialtjänst. Inom ramen för Koncept Karin finns Kriscentrum för barn och ungdom för barn som utsatts för våld av närstående eller sexuellt våld. Barn som bevittnat våld ingår i målgruppen. Både barnen och deras föräldrar erbjuds hjälp. Personalen arbetar också med riskbedömning och behandling av unga sexualförövare. Det sker dagliga samråd mellan polis, kriscentrum och berörd stadsdelsförvaltnings Individ och familjeomsorg där det planeras vilka åtgärder som ska göras, vem gör vad och när. I behandlingen använder de sig främst av metoden KIBB - kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel hade de 123 nya barn och 98 föräldrar i behandling. Av de barn som aktualiserades 2012 var 300 flickor och 289 pojkar. Antal barn på barnkriscentrum de senaste 3 åren: År Antal barn Som framgår av statistiken ovan har både de vuxna målsägarna och barnärendena ökat kraftigt. Detta kan vara ett resultat av ökad informationsspridning från bland annat Koncept Karin angående anmälningar 7 Sociala Resursförvaltningen Kartläggning: Våld i nära relation i Malmö stad 2012

8 och kring problematiken, framför allt till skolor, och Individ- och familjeomsorgspersonal. Fribo är ett kommunövergripande akutboende för hemlösa, våldsutsatta, missbrukande kvinnor i Malmö. Det ligger på Rönnbacken, ett dygnsboende för hemlösa kvinnor. Utöver den ordinarie personalen på Rönnbacken har kommunen anställt två socialsekretare som finns tillgängliga på dagtid för att ge stöd till kvinnorna. Dessa kan komma direkt till Fribo, inget bistånd behövs. Fribo har under 2012 haft 225 placeringar, 100 olika kvinnor, och de bor i genomsnitt 4.3 dag på Fribo. 11 av de boende har inte tillhört Fribos målgrupp hemlösa våldsutsatta missbrukande kvinnor även icke missbrukande kvinnor placeras där akut vid platsbrist på övriga boenden. Både antalet placeringar och kvinnor ökade Under 2011 hade Fribo 176 placeringar. Kvinnorna som besökt Fribo är mellan 18 och 87 år. Oftast blir kvinnorna hänvisade till Fribo av social jour, eller så kommer de själva till verksamheten. En anledning till ökningen är troligen är att Fribo blir mer och mer välkänt och att man har högt förtroende i målgruppen. Social jour hanterar akuta sociala ärenden utanför kontorstid och de för egen statistik över hur många ärenden av kvinnomisshandel de handlägger. Under 2012 hade man 208 fall (jämfört med 165 under 2011) av våld mot kvinnor samt 93 ärenden om hedersproblematik. Social jour har även börjat föra statistik över lämpliga och olämpliga placeringar från och med juli år Under de sex månaderna fram till sista december 2012 gjordes 21 placeringar av våldsutsatta kvinnor och 6 på grund av hedersvåld. 10 av dessa har bedömts som olämpliga, vilket innebär att skydds- och stödbehovet inte kan tillgodoses exempelvis genom att kvinnor med skyddsbehov placeras på Fribo fast inte missbruk varit aktuellt, eller på hotell då alla platser på skyddat boende är upptagna. Kriminalvården har genom IDAP (Integrated Domestic Abuse Program) ett behandlingsprogram för män som är dömda för att ha utsatt sin nuvarande eller dåvarande partner för misshandel eller annan typ av kontrollerande beteende. Programmet finns på frivården i Region Syd och även på fängelser. Kriminalvården har en person som arbetar deltid på Koncept Karin med att utveckla samverkan med övriga verksamheter, besök i häktet samt personutredningar på misstänkta förövare. Antal män som genomgått behandling i IDAP: År Antal män Den stora ökningen av deltagare i IDAP berodde delvis på uppsökande arbete på Häktet Malmö och samverkan på Koncept Karin, men också på att man organiserat sig annorlunda på Malmö Frivård. Sjukvården tillhör Region Skåne. De har ingen specifik mottagning eller klinik avseende våld. Kvinnorna och männen kan komma till alla kliniker beroende på vilken skada de har. De kliniker/verksamheter som bedöms ha flest besökare är Primärvården, akutkliniken, kvinnokliniken och psykiatrin inklusive 8 Sociala Resursförvaltningen Kartläggning: Våld i nära relation i Malmö stad 2012

9 Beroendecentrum. I primärvården ingår Ungdomsmottagningarna och barnhälsovården. Ungdomsmottagningarna har tidigare haft ett särskilt hedersprojekt för att få mer kunskap om problematiken och bli bättre på att möta flickorna och pojkarna. Kvinnokliniken är en del av Skånes Universitets Sjukhus (SUS) och erbjuder akut och planerad vård i såväl sluten- som öppenvårdsform. Kliniken erbjuder komplett vård inom hela specialiteten obstetrik och gynekologi. Där mottager man alla sexualbrott, våldtäkter etc. mot kvinnor. Kuratorerna ger stöd till kvinnor som utsatts. Alla kvinnor ska få erbjudande om tid för samtal. Sexologerna vidareutbildade barnmorskor erbjuder också uppföljning av de prover som tas vid undersökningen av det sexuella övergreppet, så att kvinnan kan få besked om eventuella smittsamma sjukdomar hade kliniken på sin akutmottagning totalt besök varav 72 besök handlade om sexuellt övergrepp/våld var besöken varav 94 handlade om sexuellt våld. Kvinnojourerna i landet har under 2012 tagit emot 105 kvinnor och 5 män från Malmö i sina boenden. Kvinnojourerna har boenden på hemlig adress men har i allmänhet inte personal dygnet runt. Kvinnojourerna är frivilliga organisationer som själva avgör vilket stöd föreningen erbjuder. Vilken hjälp man får skiljer sig därmed mellan olika kvinnojourer, vissa erbjuder i första hand boenden medan andra också ger ett mer omfattande stöd till både kvinnor och barn. Kvinnojourerna finansieras främst av kommunala och statliga bidrag samt avgifter i samband med placeringar. Vissa jourer har anställd personal med socionom- eller beteendeutbildning medan andra främst drivs av ideella krafter. Alla jourer i Malmö har utbildad personal. ATIM kvinnojour och Femcenter kan ta emot akuta placeringar på kvällar och helger. Alla jourer har lägenheter som ligger på hemlig adress och betecknas därför som hemliga boenden. Ingen av jourerna i Malmö har personal dygnet runt, vilket skiljer dem från de kommunala boendena. Kvinnojourerna tar emot kvinnor från hela landet. Dels på grund av säkerhetsskäl och dels beroende på platsbrist placerades drygt hälften av de kvinnor som kom till en kvinnojour på en jour utanför Malmö. ATIM kvinnojour har 8 platser i hemligt boende och målgruppen är alla våldsutsatta kvinnor inklusive barn under 18 år. Jouren har på uppdrag av Malmö stad även en plats för papperslösa kvinnor och deras barn. Under 2012 har de haft 23 boende kvinnor samt 22 barn under året. Jouren erbjuder akutoch stödsamtal, barn mamma aktiviteter och barnpassning samt andra aktiviteter både för barn och vuxna. Man har också en öppenvårdmottagning som haft ca 190 samtal och jouren har haft 885 kontakter (telefonsamtal, sms, mail osv.) under kvinnor har blivit nekade plats under det senaste året på grund av platsbrist FemCenter har 6 platser i hemligt boende och målgruppen är främst kvinnor med utländsk härkomst, man har särskild kompetens gällande så kallat hedersvåld. Verksamheten är uppdelad i två delar, KvinnoCenter som har plats för tre kvinnor och upp till sex barn och TjejCenter som erbjuder tre platser till kvinnor utan barn. Verksamheten erbjuder bland annat stöd- kris och motivationssamtal, aktiviteter, barnaktiviteter osv. Under 2012 har FemCenter hjälpt 363 kvinnor i form av boende, stödsamtal (kan vara via telefon), 9 Sociala Resursförvaltningen Kartläggning: Våld i nära relation i Malmö stad 2012

10 öppenvårdsinsatser och juridisk rådgivning (statistiken kan dock vara missvisande, eventuellt kan ett fåtal kvinnor räknats in två gånger på grund av brister i statistikförandet) Man har under denna tid haft kontakt med ungefär 45 barn. Vid 124 tillfällen har jouren nekat kvinnor boendeplats pga. platsbrist. Vid ytterligare 39 tillfällen har de nekat kvinnor plats av andra orsaker än platsbrist, som att kvinnan varit under 18 eller på grund av missbruk eller sjukdom etc. Malmö Kvinnojour har 6 platser i hemligt boende, de har även en öppen mottagning och jourtelefon. Fram till , hade man under året 524 nya samtal med kvinnor på telefon och 1292 återbesök för samtal. De har också haft 71 krissamtal med barn som bor på boendet eller som kommit med sin mamma till den öppna mottagningen. Jouren erbjuder gruppsamtal och individuella samtal samt aktiviteter för kvinnor och barn. De arbetar också utåtriktat för att sprida information gällande våld i nära relationer och kvinnojourens verksamhet. Vid 57 tillfällen har man nekat kvinnor boendeplats. Tjejjouren vänder sig till våldsutsatta kvinnor mellan 12 och 30 år. Majoriteten av de hjälpsökande är mellan 16 och 20 år. De arbetar mycket med kunskapsspridning, opinionsarbete och förebyggande arbete. Under 2012 har 915 stödåtgärder (stödsamtal via mail, sms, telefon samt möten) utförts för unga kvinnor. Av de som hört av sig till jouren har 189 unga kvinnor berättat om fysiskt våld, och ibland handlar det om barn som bevittnat våld (inte själva blivit utsatta). Tjejjouren har också under året bland annat anordnat en föreläsningsdag för socialtjänst, skolor, kuratorer angående tjejer/unga kvinnor som använder sex som självskadebeteende. Kvinnorättsförbundet erbjuder genom Träffhuset också aktiviteter till våldsutsatta kvinnor och deras barn. Detta för att bryta kvinnorna och barnens isolering samt knyta nya kontakter med andra i liknande situation. 93 kvinnor har deltagit i träffhusets aktiviteter under Kvinnorna erbjuds allt från målning, gympa, massage och ansiktsbehandlingar till föreläsningar om kvinnokamp och historia. Barnen har erbjudits sagoläsningar, skridskoåkning, utflykter osv. Personalen på Träffhuset har också kommit till kvinnojourerna och Kriscentrum och utfört aktiviteter i boendena. Tänk om! är en förening som arbetar för att motverka hedersrelaterat våld med kopplingar till missbruk och kriminalitet. Föreningen har ett nystartat stödboende med tre platser. De har under 2012 haft olika projekt, bland annat informationsspridning i skolor angående heder, missbruk, kriminalitet, familj, gränser osv. ex genom rollspel. Föreningen har också träffar vissa dagar i veckan med samtal, aktiviteter, självhjälpsgrupper osv. Under 2012 hade man 6 kvinnor placerade från socialtjänsten i sitt boende. Övriga föreningar som arbetar med förebyggande arbete i Malmö stad är bl.a. BRIS, Röda korset, Rädda barnen, RFSL Rådgivning Skåne, HOMA, Electra på Fryshuset och Enter som är en stödverksamhet på Stadsmissionen för unga tjejer. Stadsmissionen har ett kvinnoboende där det händer att våldsutsatta kvinnor placeras. 10 Sociala Resursförvaltningen Kartläggning: Våld i nära relation i Malmö stad 2012

11 Statistik Här presenteras statistik från 3 olika källor. Procapita, som är individ och familjeomsorgens handläggnings- och dokumentationssystem. Brottsförebygganderådets (BRÅ) statistik som är kriminalstatistik bland annat från Polisen på antal anmälda brott. Skaderegistret som är akutsjukvårdens register över anledningar till att man söker vård. Bifogat till rapporten finns ett appendix med ytterligare diagram. Hänvisningar till dessa sker löpande i texten nedan. Våld i hemmet - Socialtjänsten I Procapita finns flera olika rubriker som infattar våld i nära relation Hot/våld i familjen avser vuxna samt barn har bevittnat våld i sina familjer. Se appendix, diagram 1 för aktualiseringar uppdelade på kön och ålder. Har barnet själv blivit utsatt för misshandel sker aktualiseringen istället under rubriken misstänkt barnmisshandel, se avsnitt längre ner. : män kvinnor pojkar flickor Det totala antalet aktualiseringar har stadigt ökat sedan 2010 från 671 till 1110 år 2012, en ökning med nästan 40 %. Kriteriet hot/våld i familjen infördes i Procapita 2010 och om det är detta förhållande, ökad kunskap och uppmärksamhet på frågan eller en faktisk ökning av våldet är svårt att uttala sig om. Fosie stadsdel har flest aktualiseringar och därnäst Rosengård. Siffrorna avser antal aktualiseringar, och är inte relaterade till folkmängden. Se appendix för antal aktualiseringar uppdelat på stadsdelar, diagram2. Män står för ca 7 % av de aktualiserade vuxna och kvinnor för 93 %. De allra flesta aktualiseringarna angående barn som bevittnar våld kommer från polisen i samband med att kvinnan/mamman gjort en polisanmälan.. Andra vanliga källor för anmälningar är andra verksamheter/sektioner inom socialtjänsten, skolomsorg, kriminalvården och sjukvården inklusive BUP och 11 Sociala Resursförvaltningen Kartläggning: Våld i nära relation i Malmö stad 2012

12 BVC. Bland barn under 10 år är pojkar de som aktualiseras flest gånger, över 10 år är flickor något vanligare. Den familjetyp som är vanligast gällande aktualiseringar för våld/hot i familjen i Procapita är ensamstående kvinnor med barn. Se appendix, diagram 3 Under 2012 inleddes utredning enligt Socialtjänstlagen i drygt 60 % av aktualiseringarna avseende barn som bevittnat våld. År 2011 var denna siffra 40 %. Intressant är att andelen anmälningar som leder till utredning är mycket lägre gällande barn som bevittnat våld, än då anmälan avser fysisk misshandel av barnet (82 %). Konsekvenserna för barn som lever med våld är minst lika allvarliga som för dem som utsätts för eget våld. Vanliga symptom är depression, självdestruktivitet, post-traumatisk stress, aggressivitet och utanförskap. Att barnet blir mobbat eller själv mobbar andra är inte ovanligt. En anledning till att siffrorna avseende utredningar ökar kan vara att detta uppmärksammats allt mer. En annan viktig anledning till att utreda barnets situation, är att när barn och föräldrar hänvisas till specialverksamheterna inom till exempel Kvinnofridsprogrammet utan utredning, så finns inte någon möjlighet att följa upp om de faktiskt går dit och hur det går för dem. Aktualiseringarna för vuxna för gällande hot/våld i familjen avsåg främst ansökningar om boende eller annan insats. Under 2012 ledde de i 93 % av fallen till att utredning inleddes då en ansökan måste utredas. Våldet kan drabba kvinnor och män i samtliga befolkningsgrupper och samhällsklasser. Vissa grupper har dock extra stor risk för att drabbas. En sådan är missbrukande och hemlösa kvinnor. Malmö har ingått i två studier avseende dessa gruppers utsatthet för våld gjordes en undersökning av missbrukande kvinnors situation inom ramen för Mobilisering mot narkotika i Stockholm. Göteborg och Malmö och som en del av ett EU-projekt har en kartläggning genomförts om våldsutsatta hemlösa kvinnor i Wolverhampton i England, Andalusien i Spanien, Budapest i Ungern och Malmö i Sverige. Resultaten är mycket likartade. Både hemlösa och missbrukande kvinnor utsätts för omfattande fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. I båda studierna framkommer att 92 % av kvinnorna i Malmö har utsatts för våld och partner eller före detta partner är den vanligaste förövaren. 2 I enkätstudien som 103 kvinnor besvarat, uppgav 84 % att de varit utsatta för hot, 82 % att de utsatts för knytnävsslag, sparkar m.m. och 44 % att de utsatts för sexuellt våld. Majoriteten av de hemlösa kvinnorna menade att de hamnat i denna situation efter att de flytt från våldet. Att våld kan vara en stor orsak till hemlöshet bland kvinnor bekräftas också av Malmös årliga hemlöshetsundersökning. Under 2010 gjordes inga aktualiseringar på kvinnor eller män äldre än 65 år medan man under 2011 aktualiserade 4 kvinnor och 2 män över 65 år har 6 st. kvinnor över 65 aktualiserats. Denna ökning kan eventuellt förklaras med utbildningsinsatser som gjorts de senaste åren. De sista 4 åren har man utbildat över 1000 personer inom Malmö Stad i våld i nära relationer med fokus på äldre och personer med funktionsnedsättning kom en 2 Mäns våld mot missbrukande kvinnor ett kvinnofridsbrott bland andra. Rapport 8, Carin Holmberg, Goldina Smirthwaite och Agneta Nilsson. Women Rough Sleepers who are the victims on domestic violence, December Kate Moss och Paramjit Singh, University of Wolverhampton. 12 Sociala Resursförvaltningen Kartläggning: Våld i nära relation i Malmö stad 2012

Handlingsprogram mot våld i nära relationer

Handlingsprogram mot våld i nära relationer Handlingsprogram mot våld i nära relationer Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-26, 79 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 HANDLINGSPROGRAM... 3 ÖVERGRIPANDE MÅL: VÅLD

Läs mer

REAGERA FÖREBYGG VÅLD MOT FLICKOR OCH UNGA KVINNOR OCH AGERA UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009:3

REAGERA FÖREBYGG VÅLD MOT FLICKOR OCH UNGA KVINNOR OCH AGERA UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009:3 REAGERA FÖREBYGG VÅLD MOT FLICKOR OCH UNGA KVINNOR OCH AGERA UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009:3 Förord Ungdomsstyrelsen fick under 2007 ett regeringsuppdrag att under 2007 och 2008 genomföra utbildningar

Läs mer

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD...

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD... Innehåll INLEDNING... 4 Yrkesgemensam handbok... 4 Uppdatering... 4 Handbokens syfte och upplägg... 5 Handlingsprogrammet... 5 Genomförandeorganisation för Kvinnofrid i Malmö... 7 ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD.

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn

Handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn Dnr 205-05 Antagen av programnämnd Social välfärd 2006-05-23 Projektledare: Inger Multanen Handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn Programkansli Social välfärd Box 30300 701 35 Örebro

Läs mer

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA ARBETSRAPPORTSERIE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALVETENSKAP 77 Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv Om betydelsen av stöd till våldsutsatta kvinnor i samband med polisens

Läs mer

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Har ej prioriterat frågan En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. 7 mars 2005 Inledning...3 Amnesty Internationals undersökning...5 Kontakten med kommunerna...

Läs mer

Kvalitetsutveckling kring stödet för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld i Kronobergs län

Kvalitetsutveckling kring stödet för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld i Kronobergs län FOU-RAPPORT 2009:4 Kvalitetsutveckling kring stödet för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld i Kronobergs län Susann Swärd FoU Välfärd i Södra Småland och författaren Bearbetning av omslagsbilden:

Läs mer

Handbok Våld i nära relationer

Handbok Våld i nära relationer Handbok Våld i nära relationer -för socialtjänsten i Ljungby, Markaryd och Älmhult 2009-2012 1 Författad av Projekt Familjefrid Sunnerbo 2009 Maria Johansson Syfte Denna handbok är riktad till all personal

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor f Mäns våld mot kvinnor Strategi 2012-2014 VÄSTMANLAND bilaga Dnr: 801-2961-12 1. Inledning... 4 2. Strategins utgångspunkter... 5 2.1 Syfte... 5 2.2 Mål... 5 2.3 Länsstrategins tre målgrupper... 6 3

Läs mer

KARTLÄGGNING [År] Adina Edvardsson 2014-01-09 KARTLÄGGNING VÅLD I NÄRA RELATIONER

KARTLÄGGNING [År] Adina Edvardsson 2014-01-09 KARTLÄGGNING VÅLD I NÄRA RELATIONER KARTLÄGGNING [År] Adina Edvardsson 2014-01-09 KARTLÄGGNING VÅLD I NÄRA RELATIONER Socialförvaltningen Ovanåkers kommun 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Lagstiftning gällande våld i nära relationer

Läs mer

Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Akut omhändertagande av misshandlade kvinnor och deras barn. Stockholms läns landsting

Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Akut omhändertagande av misshandlade kvinnor och deras barn. Stockholms läns landsting Medicinskt programarbete Fokusrapport Akut omhändertagande av misshandlade kvinnor och deras barn Stockholms läns landsting 2003 Fokusrapport Akut omhändertagande av misshandlade kvinnor och deras barn

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Skylla sig själv? Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem

Skylla sig själv? Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Kommunövergripande handlingsplan

Kommunövergripande handlingsplan Kommunövergripande handlingsplan För kvinnofrid i Stenungsund Reviderad 2010-12-01 Individ- och familjeomsorgen Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning...4 Bakgrund...5 Stenungsunds

Läs mer

Vald i nära relation Handbok sektionen för individ och familjeomsorg vuxna

Vald i nära relation Handbok sektionen för individ och familjeomsorg vuxna Vald i nära relation Handbok sektionen för individ och familjeomsorg vuxna Uppsala "KOMMUN INLEDNING OMFATTNING BEGREPP OCH DEFINITIONER Våld Brottsofferparagrafen SoL Kap. 5 11 Närstående Normaliseringsprocessen

Läs mer

Våld. Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer

Våld. Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer Våld Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Handlingsprogram. Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor

Handlingsprogram. Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor Handlingsprogram Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor Centrum för folkhälsa Avdelningen för folkhälsoarbete Stockholm 2005 Ulrika Skoger Katarina Edlund Karen Leander Förord Över hela världen utsätts

Läs mer

Våld. Handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våld. Handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våld Handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Våld i nära relation. Handlingsplan

Våld i nära relation. Handlingsplan Våld i nära relation Handlingsplan Förord I Sverige drabbas dagligen mellan 200 och 300 kvinnor av våld utfört av en man de har eller har haft en nära relation med, i flera fall finns det barn som bevittnar

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor berättar En utvärdering av projekt Karin

Våldsutsatta kvinnor berättar En utvärdering av projekt Karin Våldsutsatta kvinnor berättar En utvärdering av projekt Karin man blir lite omhållen här och det behöver man när man är trasig Annika Rejmer, Anna Sonander, Charlotte Agevall Rapport 2010:2 Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Handlingsplan för kvinnofrid - mäns våld mot

Handlingsplan för kvinnofrid - mäns våld mot 1 (11) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2007-04-25, 26 Uppdateras: 2013 Handlingsplan för kvinnofrid - mäns våld mot kvinnor Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kvinnofrid

Läs mer

Regeringens skrivelse 2009/10:229

Regeringens skrivelse 2009/10:229 Regeringens skrivelse 2009/10:229 Handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja Skr. 2009/10:229 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 27

Läs mer

Blånader och silverhår. Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor

Blånader och silverhår. Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor Blånader och silverhår Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld 2011-03-09 Dnr 51/2011-79 Marie Björkman för socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld Antagen av socialnämnden 2011-03-23 Dnr SON 51/2011-79 2(15) INLEDNING Relationsvåld

Läs mer

Kommunövergripande handlingsplan. Våld mot kvinnor. Antagen av Uddevalla kommunfullmäktige 2006-09-13

Kommunövergripande handlingsplan. Våld mot kvinnor. Antagen av Uddevalla kommunfullmäktige 2006-09-13 Kommunövergripande handlingsplan Våld mot kvinnor Antagen av fullmäktige 2006-09-13 Innehåll: 1. Bakgrund... 2 1.1 Internationellt... 2 1.2 Nationellt... 2 1.3 Kvinnofridsarbete i Uddevalla... 2 2. Uppdrag

Läs mer

Handlingsprogram mot Våld i nära relationer

Handlingsprogram mot Våld i nära relationer Handlingsprogram mot Våld i nära relationer Socialnämnden i Karlskrona kommun November 2008 Innehållsförteckning Inledning 3 Definition av våld i nära relationer 4 Övergripande mål mot våld i nära relationer

Läs mer

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID 1 HANDLINGSPLAN KVINNOFRID Kommunfullmäktige 2010-11-29 98 2 Förord Ett liv fritt från våld och förtryck det är en rättighetsfråga. Regeringen har under de senaste fyra åren gjort en stor satsning på att

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid. - våld i nära relation

Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid. - våld i nära relation Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid - våld i nära relation 2013 2020 Reviderad och antagen av kommunstyrelsen 2013-02-26, 26 Postadress Besöksadress

Läs mer