En kvalitativ studie om samarbetet mellan polis och kvinnojour

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En kvalitativ studie om samarbetet mellan polis och kvinnojour"

Transkript

1 Kriminologiska institutionen En kvalitativ studie om samarbetet mellan polis och kvinnojour Fem intervjupersoners tankar och funderingar kring förutsättningar och hinder i samverkan Examensarbete 1 15 hp Kriminologi Examensarbete 1, Avancerad nivå (15 hp) Vårterminen 2011 Emma Berglund

2 1

3 Sammanfattning Våld mot kvinnor i nära relationer betraktas idag som ett omfattande samhällsproblem då det inskränker på eller upphäver helt kvinnors grundläggande mänskliga rättigheter. Även om lagstadgar vuxit fram genom åren och organisationer arbetar mot våldet så är det könsrelaterade våldet idag både utbrett och dolt i samhället. Kvinnojourer i landet erbjuder våldsutsatta kvinnor stöd och hjälp samtidigt som polisen gör sitt bästa för att motverka dessa våldsbrott. Denna studie behandlar samarbetet mellan polisen och kvinnojourer och syftar till att undersöka vad anställda vid polis och kvinnojour upplever för förutsättningar och hinder i deras samarbete. Studiens syftar även till att undersöka vilka faktorer som kan påverka samarbetet. Studiens frågeställningar är: Vilka hinder kan, enligt intervjupersonerna, eventuellt finnas för ett effektivt samarbete mellan polis och kvinnojour? samt Vilka förutsättningar kan, enligt intervjupersonerna, eventuellt finnas för ett effektivt samarbete mellan polis och kvinnojourer? För att kunna besvara frågeställningarna har semistrukturerade intervjuer skett med totalt fem personer från kvinnojourer, kvinnocenter och polisen. Studiens resultat har kategoriserats i temana: Kommunikation, Skillnader mellan polis och kvinnojour, Resurser och Förväntningar samt Mål. Ur intervjuerna framkom bland annat en rad faktorer som kan påverka samarbetet: kommunikationen, regelverk, organisationskultur, resurser, förväntningar, initiativ, överlämnande av uppgifter över yrkesgränserna, kommunen, målsättning, rutiner samt enskilda individer vilket även lyfts fram som viktiga i både teori och tidigare forskning. 2

4 3

5 Innehållsförteckning 1. INTRODUKTION Syfte och frågeställningar Definitioner Brottsoffer Våld mot kvinnor Samverkan/Samarbete Disposition BAKGRUND Förändrad syn på våldet mot kvinnor och kvinnojourernas framväxt Kommunernas ansvar Kvinnor som brottsoffer i samhället Polismyndighetens arbete med brottsoffer Sekretesslagstiftning STUDIENS TEORETISKA FÖRANKRING Organisationsteori Organisationskultur Samverkansteori Konflikt i samverkan Skilda regelvärk Kommunikationsteori Kommunikationens betydelse för samverkan Återkoppling TIDIGARE FORSKNING Polis och kvinnojour i Västa Götalands Län Samverkan mellan socialtjänst, sjukvård och försäkringskassan Faktorer som främjar samverkan Faktorer som hämmar samverkan METOD Val av metod

6 5.2 Vetenskapligt förhållningssätt Urval Organisationerna Min förförståelse och påverkan i kunskapsproduktionen Etiska ställningstaganden Genomförande Analysen Metoddiskussion Reliabilitet och validitet Generaliserbarhet RESULTAT OCH ANALYS Kommunikation skillnader mellan polis och kvinnojour Resurser och förväntningar Mål AVSLUTANDE DISKUSSION Vilka hinder kan, enligt intervjupersonerna, eventuellt finnas för ett effektivt samarbete mellan polis och kvinnojour? Vilka förutsättningar kan, enligt intervjupersonerna, eventuellt finnas för ett effektivt samarbete mellan polis och kvinnojour? Faktorer som påverkar samarbetet Förslagsåtgärder Framtida forskning REFERENSER Bilaga 1 5

7 1. Introduktion Våld mot kvinnor i nära relationer betraktas idag som ett omfattande samhällsproblem då det inskränker på eller upphäver helt kvinnors grundläggande mänskliga rättigheter. Det könsrelaterade våldet är idag både utbrett och dolt i samhället. Våldet riktas mot kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser (Brå, 2007:18) och enligt Amnesty (2004:3) utgör det ett av de största hoten mot kvinnors liv och hälsa. Polisen jobbar ständigt med att försöka effektivisera sitt arbete i dessa fall (Brå, 2008:12) och som komplement till samhällets resurser och insatser spelar kvinnojourerna en avgörande roll för dem som utsatts för kvinnofridsbrott. Kvinnojourerna kan bland annat erbjuda kvinnor och deras barn skydd, stöd och hjälp (Uppsala kommun, 1997:7). Ett effektivt samarbete mellan polis och kvinnojour kan leda till många fördelar, till exempel att minska sannolikheten att brott ska begås samt reducera brottens skadeverkningar (Brå, 2011). Ett effektivt samarbete kan även leda till fler anmälningar (Länsstyrelsen, 2004:21) vilket kan vara ett sätt att få slut på våldet samt ett sätt för kvinnorna att markera för gärningspersonerna att beteendet inte är acceptabelt (Brå, 2008:62). Det framgår i 3 Polislagen (1984:387) att polisen skall samarbeta med organisationer vars verksamhet berör polisverksamhetens. Dock framgår det inte hur samarbetet skall ske och vilka mål för samarbetet som finns. Frågan kvarstår om det över huvud taget finns ett fungerande samarbete mellan polis och kvinnojour samt om och hur det eventuellt kan förbättras. Det är således viktigt att undersöka hur samarbetet ser ut för att kunna ge en bild av problemet samt eventuellt ge förslag på förändringar i samverkan. Förhoppningen är bland annat att skapa ett diskussionsunderlag som kan vara användbart för parter som berörs av samarbetet. 1.2 Syfte och frågeställningar Syftet med föreliggande studie är att undersöka vad anställda vid polis och kvinnojour upplever för förutsättningar och hinder i deras samarbete. Stor vikt kommer läggas vid att försöka öka kunskapen om vilka faktorer som kan påverka samarbetet, vilket görs genom kvalitativa intervjuer med fem intervjupersoner i stockholmsområdet samt med hjälp av organisations-, samverkans- samt kommunikationsteori. Frågeställningarna är: - Vilka hinder kan, enligt intervjupersonerna, eventuellt finnas för ett effektivt samarbete mellan polis och kvinnojour? - Vilka förutsättningar kan, enligt intervjupersonerna, eventuellt finnas för ett effektivt samarbete mellan polis och kvinnojourer? 6

8 1.3 Definitioner I följande kapitel redogörs för några av studiens centrala begrepp Brottsoffer En central och viktig beståndsdel i arbetet, för både poliser och anställda vid kvinnojourer är mötet med personer som utsatts för brott. Dessa, så kallade brottsoffer, utgörs bland annat av kvinnor som utsatts för fysisk, psykisk eller sexuell skada av närstående person. Det finns idag ingen allmän accepterad definition av vem eller vilka som är brottsoffer. Begreppet brottsoffer definieras inte ingående i lagstiftningen men omnämns bland annat i lagen om Brottsofferfond (1994:419) och instruktionen för Brottsoffermyndigheten (1994:572). Den juridiska termen för en person som utsatts för brott är målsägande. Rättegångsbalken (RB) 20 kap. 8 definierar målsägande som den mot vilken ett brott har blivit begånget eller som har blivit förnärmad av brottet eller som har lidit skada av det (Rikspolisstyrelsen [RPS], 2001:5). Definitionen som används i denna uppsats är framförallt alla personer som utsatts för brott enligt svenska brottsbalken (1962:700) Våld mot kvinnor De brottsoffer som framförallt söker sig till kvinnojourerna kan ha utsatts för våld eller hot om våld. Dessa kvinnor får själva ta ställning till om de vill anmäla våldet till polisen. FN har definierat våld mot kvinnor på följande vis: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnan, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller det privata livet. (citerad i Grände, 2009:9). Även WHO har definierat mäns våld mot kvinnor som fysisk och psykisk misshandel, påtvingat samlag eller andra former av sexuellt tvång samt andra former av kontrollerande beteenden så som att exempelvis isolera kvinnan från vänner och familj eller att begränsa tillgängligheten till information och hjälp. Det psykiska våldet kan även bestå av nedsättande ord, sexistiska benämningar eller hot om att skada kvinnan eller någon närstående till henne (Holmberg & Enander, 2004:32-33). Mäns våld mot kvinnor strider mot kvinnors rättigheter och grundläggande frihet (Grände, 2009:9). Denna uppsats syftar till samtliga av dessa definitioner när våld mot kvinnor omnämns Samverkan/Samarbete Ett av de centrala begreppen i uppsatsen är samverkan som står för ett gemensamt handlande för visst syfte (Allén, et al., 1990:840). Samverkan innebär att personer, som ofta har olika 7

9 utbildning eller yrkesbakgrund, som ingår i olika organisationer samt är styrda av olika regelverk, tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål. Enligt Danemark preciseras samverkan som medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i ett klar avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte (Danemark, 2003:15). I denna uppsats kommer samverkan och samarbete användas synonymt samt syfta till polisens och kvinnojourernas samarbete. 1.4 Disposition Uppsatsen har inletts med introduktionskapitlet där syfte och frågeställningar presenterats. Därefter har termerna brottsoffer, våld mot kvinnor och samverkan/samarbete redogjorts för. I följande kapitel presenteras studiens bakgrund med utgångspunkt i denförändrade synen på våldet mot kvinnor och kvinnojourernas framväxt, kommunens ansvar, kvinnor som brottsoffer i samhället, polismyndighetens arbete med brottsoffer samt sekretesslagstiftningen.. Därefter följer ett kapitel som presenterar studiens teori och tidigare forskning. Teorikapitlet berör organisations, samverkans- och kommunikationsteori. Under rubriken tidigare forskning berörs en studie om kvinnojourerna i Västa Götalands Läns tankar kring polisen samt en samverkansstudie mellan socialtjänst, sjukvård och försäkringskassan. Det efterföljande metodkapitlet innehåller beskrivningar av studiens metodik. Kapitlet innehåller bland annat beskrivningar av valet av metod, urval och utförandet, min egen påverkan av kunskapsutvecklingen, validitet och reliabilitet samt etik med mera. Efter metodkapitlet följer studiens resultat och analys. Där redogörs för de teman som framkommit ur intervjuerna. Det sista kapitlet innehåller en diskussion om studien där även förslag på framtida forskning ges. 8

10 2. Bakgrund 2.1 Förändrad syn på våldet mot kvinnor och kvinnojourernas framväxt Historiskt sett har våldet mot kvinnor inte alltid betraktats som en uppgift för polisen och det dröjde även länge innan de första kvinno- och brottsofferjourerna kom till. Det var dock redan på 1200-talet som begreppet kvinnofrid introducerades i svensk lagstiftning. Detta innebar ett begränsat skydd för kvinnor mot våldtäkt och bortförande. Samtidigt tillät de gamla landskapslagarna den äkta mannen att använda skälig aga mot hustrun. För denna rättighet fanns dock vissa begränsningar. Mannen skulle helst inte slå hustrun offentligt, döda henne eller slå henne med stort redskap. I de fall då kvinnan hade lagligt skydd mot våld var det ofta i egenskap av mannens egendom (Eliasson, 2000:67). Det var först i och med Strafflagen 1864 som hustruaga omdefinierades till straffbar icke-grov misshandel på enskild plats och därmed kriminaliserades. Men om inte offret själv anmälde brottet så hade åklagaren inga möjligheter att väcka åtal. Därför kallades detta våld för ett angivelsebrott. Samhällets syn på våld mot kvinnor har förändrats avsevärt under de senaste decennierna. Några juridiska exempel är: kriminaliserades våldtäkt inom äktenskapet lades det våld i hemmet som betecknas som kvinnomisshandel under allmänt åtal. Därmed kunde även andra personer än offret själv anmäla brottet och åtal kunde väckas utan offrets medgivande lades våldtäktsbrotten under allmänt åtal infördes begreppet grov kvinnofridskränkning i Brottsbalken kriminaliserades köp av sexuella tjänster skärptes besöksförbudslagen, till att även gälla den gemensamma bostaden gjordes tillägg i lagstiftningen som innebär att sexuella handlingar med en person i ett hjälplöst tillstånd, till exempel berusning, i större utsträckning kan straffas som våldtäktsbrott (Stockholms läns landsting, 2007:7-8). Samhällets syn på våldsutsatta kvinnor har förändrats drastiskt under senare decennier vilket bland annat avspeglar sig i lagstiftningen. Även kvinnojoursrörelsens framväxt är en avspegling av den förändrade synen på våld mot kvinnor. Kvinnojourrörelsen startade internationellt sett i London i början av 70-talet. I Sverige bildades de första kvinnojourerna 1978 i Stockholm och Göteborg (Steen, 2003:17-18; RPS, 2001:5; Brå, 2007:18). I dag finns det cirka 160 ideella kvinnojourer i Sverige och de flesta är knutna till någon av de två riksorganisationerna ROKS (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) 9

11 eller SKR (Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund). ROKS bildades 1984 för att tillvarata kvinnojourernas intresse. Dock splittrades medlemmarna upp 1996 och några valde att starta SKR. År 2009 var 99 kvinno- och tjejjourer anknutna till ROKS och 80 stycken till SKR. Traditionellt sett har de flesta kvinnojourer bedrivits ideellt och gör det på många håll än idag. På senare tid har det dock skett en förändring då allt fler anställda har ett avlönat arbete på jourerna (SOU 2006:65). De flesta kvinnojourer kan erbjuda skyddat boende, stödsamtal i olika former, rådgivning samt stöd i kontakterna med olika myndigheter, däribland polisen (Eliasson, 2000:237). Polisens är den instans i samhället, utöver de ideella organisationerna, som uppmärksammat brottsoffers och försökt förbättra deras situation (Qvarnström, 2005:4). 2.2 Kommunernas ansvar Kvinnojourerna spelar en stor roll för kommunerna när det gäller att förmedla stöd, hjälp och skydd till våldsutsatta kvinnor. Kvinnojourerna jobbar bland annat med att synliggör mäns våld mot kvinnor i samhället och de anställda besitter ofta mycket erfarenhet och kompetens (Amnesty, 2004:52). Mäns våld mot kvinnor är att betrakta som ett allvarligt demokrati- och människorättsproblem och beroende på var i landet kvinnorna bor kan det bli svårt att erbjudas skydd och stöd. Det åligger därför kommunerna att avsätta tillräckliga resurser till de våldsutsatta. Om statens och kommunernas bidrag till de ideella kvinnojourerna ökade skulle jourernas arbete kunna utvecklas och bedrivas för ett mer långsiktigt arbete (Ibid.). 2.3 Kvinnor som brottsoffer i samhället Det bedrivs idag omfattande forskning kring våldsutsatta kvinnor (Wergens, 2002:4). Brottsofferproblematiken har generellt fått större fokus på både nationell och internationell nivå. Under de senaste 30 åren har även ett antal konventioner, deklarationer och rekommendationer angående brottsoffer sammanställts och antagits av FN, EU och Europarådet (Lindgren, Pettersson, Hägglund, 2001:44). Bland annat antogs kvinnokonventionen år 1979 och tio år senare antogs barnkonventionen, som båda spelat en avgörande roll för kvinnor och barns rättigheter att som brottsoffer få samma rättigheter som män (Lindgren, 2004:46-47). Ordet kvinnomisshandel kom även in i Svenska Akademins ordlista år Detta var ett steg i synliggörandet av våldet mot kvinnor som tidigare i stor omfattning skett i det dolda. Ordet uppmärksammade offret samt antydde att detta inte var något som förekom i enstaka fall utan att det var mer utbrett (Winberg, Sahlström, 2001:5). 10

12 2.4 Polismyndighetens arbete med brottsoffer Det var för omkring tio år sedan regeringen började lyfta fram brottsofferfrågorna som ett av polisen viktigaste arbetsområden. I budgetpropositionen för år 2000 (prop. 1999/2000:1, utgiftsområde 4) uttalar regeringen att rättstrygghet främst uppnås genom en effektiv brottsförebyggande, brottsbeivrande och brottsofferstödjande verksamhet. Genom en sådan skrivning har regeringen i princip jämställt den brottsofferstödjande verksamheten med tidigare polisiära kärnverksamheter. Denna markering måste rimligen innebära att brottsofferstödet, på olika sätt, bör prioriteras ännu hårdare i polisens arbete och en viktig förutsättning för det brottsofferstödjande arbetet i samhället är att det finns en utvecklad samverkan mellan myndigheter och ideella organisationer. För att denna samverkan skall bli lyckad bör myndigheterna, med bevarande av sina respektive yrkesroller och ansvar, utbyta erfarenheter om kompetens- och metodutvecklingsfrågor (RPS, 2003:9ff). Det är nödvändigt att polismyndigheten samverkar med myndigheter, organisationer och andra aktörer i lokalsamhället för att uppnå hållbara och bra resultat. Detta på grund av att dessa på olika sätt kan hjälpa, stödja och skydda brottsoffer. På samma sätt kan det vara bra för ideella organisationer att samverka med myndigheter (Ibid.). Samverkan mellan polis och andra myndigheter tas även upp i 3 Polislagen (1984:387). Där föreskrivs att: Polisen skall samarbeta med åklagarmyndigheterna. Samarbete skall också äga rum med andra myndigheter och organisationer vars verksamhet berör polisverksamheten. Särskilt åligger det därvid polisen att fortlöpande samarbeta med myndigheterna inom socialtjänsten och snarast underrätta dessa om förhållanden som bör föranleda någon åtgärd av dem. Andra myndigheter skall ge polisen stöd i dess arbete. I dagens polisutbildning ingår även utbildning i lagstiftningen kring brottsofferhantering och bemötande av brottsoffer. Inte minst ingår vilka brottsofferkategorier som är extra prioriterade vilket bland annat innefattar våldsutsatta kvinnor och barn. Tanken är att alla nyutbildade aspiranter ska ha ett tydligt brottsofferperspektiv med sig (Malmberg & Färm, 2008:54). Dagens poliser tillåts vara mer initiativrika och arbetar aktivt och uppsökande. Detta har inneburit bättre samarbetsklimat och bättre brottsbekämpning bland annat genom kännedom och uppsökande av kriminella i samhället. Detta har även lett till en större medvetenhet om polisens agerande i brottssituationer där kommunikationen spelar en stor roll. Strävan är att vara tydlig i kommunikationen mellan berörda parter till exempel i samband med anmälan, förhör eller utredning så att det inte ska uppfattas som kränkande (Ibid:55). Samordning inom 11

13 polismyndigheten och även mellan och med andra myndigheter ses som viktigt för att utvecklingen ska gå framåt inom polisens arbete med brottsoffer. Bristen på samordning mellan olika aktörer har enligt rikspolisstyrelsen lett till att polisen har fått kritik för sitt agerande gentemot vissa brottsoffer, särskilt gällande misshandlande kvinnor, då enskilda polismän och deras befäl gjort vad som verkat bäst för stunden. Samordning uppges därför vara av största vikt för att undvika sådan kritik (RPS, 2001:19). Enskilda polismäns agerande är även orsaken till ett lyckat brottsofferarbete på många håll. Bland annat har många av de drygt 100 brottsofferjourer som finns i Sverige tillkommit på initiativ av enskilda poliser (Qvarnström, 2005:4). 2.5 Sekretesslagstiftning Då samverkan sker över gränser, till exempel när olika organisationer och myndigheter samverkar, kan frågan om sekretess komma upp (Göteborgs kunskapscentrum för organiserad brottslighet, nd:279). Syftet med brottsofferjourer och kvinnojourer är att med frivilliga insatser lämna stöd åt personer som drabbats av brott. Jourerna bygger oftast på ett ideellt och frivilligt engagemang och har inte samma författningsreglerade förhållningssätt som myndigheter måste ha. De jourer som bygger på frivilliga sammanslutningar lyder inte under reglerna i 14 kap. Sekretesslagen, om överlämnande av sekretessbelagda uppgifter mellan myndigheter. Vad som gäller för brottsofferjourerna angående rätten att ta del av sekretessbelagt material är i princip samma som för vilken enskild person som helst (Boutz & Hultin, 1996:453f). En enskild person kan efterge sekretess angående uppgifter som gäller för denne enligt 14 kap. 4 sekretesslagen som lyder: Sekretess till skydd för enskild gäller inte förhållande till den enskilde själv och kan i övrigt helt eller delvis efterges av honom. Vad nu har sagts gäller dock inte om annat följer av bestämmelse i denna lag.. Även om det föreligger samtycke från den enskilde måste myndigheten alltid självständigt ta ställning till att förutse risk för skada, men eller annan ogelägenhet som utgör hinder för utlämnande till enskild. I vissa fall kan sådan risk för skada, men eller annan ogelägenhet undanröjas genom att myndigheten uppställer ett förbehåll som inskränker den enskildes rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, enligt 14 kap. 91 Sekretesslagen. De konflikter som kan uppkomma mellan sekretessintressena och myndigheternas informationsbehov löses genom bestämmelserna i 14 kap. Sekretesslagen, om undantag från sekretessen och sekretessen mellan myndigheter regleras i princip på samma sätt som när det gäller 12

14 sekretessen i förhållande till enskilda. Sekretesslagen innehåller bestämmelser som medger undantag från sekretessen i särskilda fall och för att inte oförutsedda svårigheter skall uppkomma i myndigheternas verksamhet finns även en generalklausul i 14 kap. 3 sekretesslagen. Generalklausulen medger att uppgifter kan lämnas i de fall då det är uppenbart att intresset av att uppgifterna lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen skall skydda, dock finns det undantag och vidare begränsningar (Regner, Eliason & Heuman, 2006:III22ff). Det är viktigt att samverkansparterna respekterar sekretessen då det kan få omfattande konsekvenser om den bryts. Skulle en yrkesverksam person som innehar sekretess röja en uppgift begränsas straffet i BrB: Röjer någon uppgift, som han är pliktig att hemlighålla enligt lag eller annan författning eller enligt förordnande eller förbehåll som har meddelats med stöd av lag eller annan författning, eller utnyttjar han olovligen sådan hemlighet, dömes, om ej gärningen eljest är särskilt belagd med straff, för brott mot tystnadsplikt till böter eller fängelse i högst ett år. Den som av oaktsamhet begår gärning som avses i första stycket, dömes till böter. I ringa fall ska dock ej dömas till ansvar. BrB 20 kap. 3 13

15 3. Studiens teoretiska förankring I följande kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen. Jag har valt att fokusera på organisationsteori, samverkansteori samt kommunikationsteori då jag anser att dessa teorier är applicerbara på samarbetet mellan polis och kvinnojour och kan vara till hjälp vid analysen av det empiriska resultatet. 3.1 Organisationsteori Inom traditionell organisationsteori har organisationer framförallt betraktats som formella, målinriktade och slutna enheter. Denna betraktelse avfärdades dock av senare forskare som istället övergick till uppfattningen om organisationen som ett naturliga system. Den senare uppfattningen präglas av sociala grupperingar inom organisationerna som i sin tur ständigt påverkas av omgivningen (Johansson, 2002:17). En organisation kan, enligt den senare uppfattningen, ses som ett system av samspel mellan olika aktörer (Andersson, 1994:11). Enligt senare organisationsteorin består alla organisationer av en grupp människor som strävar efter ett mål. När en sådan grupp av människor etablerats påbörjar en process där de identifierar sig själva som organisation och markerar gränsen utåt mot andra grupper. Skillnaden mellan en grupp och en organisation är framförallt att en organisation i högre grad är formell (Ibid:13). Det går även att studera informella grupper inom organisationen. Nätverk av sociala relationer och inofficiella normer uppstår inom verksamheter där människor möts. Informella strukturer kan analyseras genom ett kulturperspektiv (se 3.1.1) (Ibid.). Eftersom människan konstant konstruerar och rekonstruerar sina relationer till andra individer i olika roller så existerar en organisation först och främst i medvetandet på ett antal involverade individer (Stenberg, 2000:15). Även den riktning som kallas för nyinstitutionalismen utvecklades som en reaktion av den traditionella uppfattningen om organisationer som formella, målinriktade och slutna enheter. Nyinstitutionalismen präglas av att organisationers handlingsfrihet begränsas av institutionella krav i samhället. Dessa krav kan vara både socialt och kulturellt betingade. Organisationer strävar efter att överensstämma med kraven från samhället vilket kallas för institutionell isomorfism. Denna process är mycket viktig då organisationer belönas för sin anpassning till samhället och på så vis legitimerar sin verksamhet (Johansson, 2002:17-18). Lilja och Larsson (2005:327) har beskrivit att institutionella organisationer skiljer sig från mer traditionellt marknadsinriktade organisationer, för vilka en effektiv produktionsprocess är 14

16 viktigast. Institutionella organisationer måste ta hänsyn till diskurser i det omgivande samhället och de krav som dessa stället på organisationen. Sådana diskursiva regler är bland annat lagstiftning och professioners olika synsätt och förklaringsmodeller. Genom att inlemma omgivande diskurser i organisationen kan den minska risken för kritik från utomstående och där med legitimera verksamheten. Den institutionella organisationen kan även legitimera verksamheten genom samarbete med andra organisationer i omgivningen (Ibid.) Organisationskultur Offentliga organisationer har ofta mål och medel definierade men det finns även många beteenden, värderingar och strukturer som inte är reglerade från början, utan som gradvis utvecklas inom organisationen. Det är svårt att sätta fingret på vad organisationskultur är. Det kan bland annat förklaras som symboler som organisationerna visar. Exempelvis har tidigare forskning visat att maktutövande offentliga organisationer som polis och domstol ofta använder symboler för sin auktoritet, vilket kan tolkas som att de vill signalera att de inte är särskilt tillmötesgående eller flexibla i sin verksamhet. Offentliga organisationer som är mer serviceinriktade använder däremot symboler som sänder budskap om öppenhet (Christensen, 2005:53). 3.2 Samverkansteori Samverkan kan idag ses som en nödvändig arbetsform i och med utvecklingen som skett i många välfärdsstater (Danemark & Kullberg, 1999:10). Samverkan innebär att människor arbetar tillsammans mot ett visst mål med ett definierat problem och syfte (Danemark, 2003:5). Organisationer som arbetar med människor har en speciell form av samverkan sinsemellan. Eftersom de samverkande parterna ofta har olika synsätt och perspektiv bör samtliga perspektiv betraktas och människan bör ses som en helhet. Samverkansformen inkluderar således olika teorier och synsätt eftersom de inblandade samverkansparterna ofta företräder olika kunskapsområden. För att uppnå god samverkan är det viktigt att klargöra synsätten och definiera dessa samt att föra en öppen kommunikation mellan samverkansparterna (Ibid:28). Många aktörer inom offentlig sektor har börjat inse att samverkan är en lösning på många problem. Bland annat har samverkan i många fall varit ett försök att organisera verksamheten genom att överskrida myndighets- och organisationsgränser (Löfström, 2001:69). Inom samverkansteori lyfts, enligt Löfström (2001:69), tre huvudsakliga skäl fram för samverkan: 1) Samverkan kan ses som ett sätt för olika myndigheter med likartad verksamhet att uppnå effektivare resursanvändning. Detta avser inte minst en mer kostnadseffektiv 15

17 resursanvändning då olika stödåtgärder sätts in. Detta kan i sin tur leda till kvalitativt bättre verksamhet samt att samhällets totala kostnader minskar. 2) Det andra skälet är att myndigheter bättre ska svara upp mot de behov som finns hos olika grupper i samhället. Det handlar bland annat om olika typer av bistånd. 3) Det tredje skälet är att öka inflytandet för såväl medborgarna som lokala aktörer i samhället. Samverkan innebär alltså både tydliggörande av gränser och överskridande av gränser. Om myndigheter överskrider sina gränser innebär inte det att deras uppdrag förändras eller att gällande regelverk åsidosätts. Det handlar snarare om frågan huruvida aktörerna är beredda att överträda föreställningen om sin egen verksamhet. Det kan till exempel handla om att utveckla andra handlingsmönster, det vill säga att aktörerna förhåller sig till varandras handlande för att möjliggöra förändring av det egna handlandet (Löfström, 2001:70) Konflikt i samverkan Eftersom alla människor har olika bakgrund, intressen och åsikter finns det stort utrymme för att skapa motsättningar och oenigheter (Kaufman & Kaufman, 1996:102). Konflikt definieras ofta som oöverensstämmande och som ett tillstånd där det finns motsättningar som är svåra att förena (Ibid.103). Vanliga orsaker till konflikt i samverkan kan bland annat vara begränsade resurser, (Ibid:104) eller oklara ansvarsförhållanden. Under dessa förhållanden uppstår vanligtvis ett negativt samspel utifrån frustration och stress (Ibid:105). En konflikt kan uppstå vid en sammanstötning, en kollision eller annan oförenlighet mellan mål, intressen, synsätt, värderingar, grundläggande behov eller personlig stil (Maltén, 1998:145). En konflikt utlöser irrationella och negativa känslor som kan ha en mycket begränsande effekt på produktiv problemlösning och prestation. En stor del av de sociala processerna mellan människor innehåller konfliktmoment (Kaufman & Kaufman, 1996:102). I samverkansprojekt kan även andra olika problem uppstå. Idéer om inflytande, pressade arbetssituationer, prestige och dagliga rutiner är exempel sådant som kan leda till motsättningar och eventuellt konkurrens om makten. Även om myndigheten/organisationen strävar efter att lära sig av samverkan, uppnå kreativitet och visa hänsyn så stöter de ofta på irritation, strid och destruktivitet (Danemark, 2003:22). Vissa typer av kunskaper och yrkesgrupper har ofta högre status än andra. Ju större skillnaden är mellan samverkansparterna desto större risk är det att problem uppstår under samarbetet. Viss kunskap i koppling till en viss yrkeskategori räknas eventuellt även som mer viktig, vilket kan skapa problem i samverkan (Ibid:26). Det är viktigt att klargöra synsätten och reda ut 16

18 oenigheterna så att de kan ses som en tillgång där det finns utrymme att lära sig av varandra (Ibid:28) Skilda regelvärk Organisationer och myndigheter lyder under regelverk, lagar och förordningar. Dessa anger vilket ansvar myndigheterna och organisationerna har. I samverkan möts individer på olika nivåer med olika grader av ansvar vilket kan leda till ojämna roller (Danemark, 2003:41). Problem kan uppstå då en person med inflytande och makt i en viss typ av frågor även gör anspråk på att få bestämma i andra frågor som inte är relevanta i ärendet. Det är viktigt att de personer som ska samverka har respekt för varandras kompetens och erfarenheter. Intrång på andras kompetenser och professioner bör hanteras på ett ödmjukt sätt för att undvika konflikter. Dessa problem går att undvika genom att klargöra vilka regler och lagar som styr arbetet (Ibid:43). Det är viktigt att ha insikt i andra personers förhållningssätt och regelverk. Det är även viktigt att gå igenom vilken typ av information som är nödvändig att utbyta i samverkan samt vilka hinder regelverket utgör för detta. Andra problem kan vara fackliga avtal, yrkesetiska koder, interna bestämmelser och andra föreskrivna regelsystem (Ibid:44). Det är viktigt att tydliggöra de skillnader som finns i formella och informella regelverk innan man påbörjar samverkan (Ibid:45). 3.3 Kommunikationsteori Människor har alltid haft behov av kontakt, att skapa och upprätthålla relationer samt att utbyta information med varandra. Dessa typer av överföranden kan med et annat ord kallas för kommunikation (Angelöw & Jonsson, 2000:114). Det finns två huvudriktningar gällande synen på kommunikation. Båda riktningarna förespråkar dock den gemensamma grunden att kommunikation är en slags aktivitet där människor utbyter information om verkligheten (Falkheimer & Heide, 2003:87). Det första synsättet präglas av kommunikation som överföring av meddelanden där kommunikationen uppfattas som ett linjärt förlopp, med målet att få till en så effektiv överföring av meddelanden som möjligt, från en sändare till en mottagare. Detta kallas för transmissionssystemet (Falkheimer & Heide, 2003:67) eller processkolan. Kommunikationen uppfattas som enkelriktad och sändaren är den aktiva parten (Fiske, 2004:12). Det andra synsättet förespråkar kommunikation som meningsskapare (Falkheimer& Heide, 2003:68). Denna syn präglas inte av ren informationsöverföring utan istället strävar de kommunicerande parterna efter att skapa gemensamma betydelser för att kunna utveckla en 17

19 gemensam förståelsegrund. Samtliga kommunikationsparter är aktiva i processen (Larsson, 2001:26). Information och budskap kan tolkas på olika sätt av olika grupper, beroende på vilken grundläggande tolkningsram gruppens medlemmar tillsammans har utvecklat (Fiske, 2004:14) Kommunikationens betydelse för samverkan Kommunikation kan även definieras som överföringen av information, idéer, synpunkter och känslor från en person eller grupp till en annan. Kommunikationen kan även ske då en person eller en grupp skickar meddelanden till varandra (Jacobsen & Thorsvik, 2008: ). Kommunikation är även en av de viktigaste samordningsprocesserna inom en organisation samt en förutsättning för en framgångsrik organisation (Hwang, Lundberg, Rönnberg, Smedler, 2007:351; Flaa, Hofoss, Holmer-Hoven, Medhus, Rönning, 1998:132). Kommunikationsprocessens viktigaste funktion är att förstärka det sociala samspelet och samarbetet (Hwang, et al., 2007:361). Utan kommunikation fungerar inte ett samarbete mellan två parter. Kommunikationen är även avgörande för hur organisationen eller gruppen fungerar och därför är det viktigt att diskutera hur informationskanalerna ska gå, det vill säga hur informationen ska gå till och på vilket sätt informationen ska nå fram (Flaa, et al., 1998:132). Varje yrkeskategori har olika språk och det är viktigt att de olika parterna förstår varandras språk. Samverkan innebär bland annat att vi skapar ett möte mellan människor som talar olika språk (Danemark, 2003:29-31) Återkoppling Återkoppling eller så kallas feedback sker då ena parten i en kommunikationsprocess återkopplar eller svarar avsändaren. Kommunikationen och återkoppling kan många gånger ställa till problem då aktörernas olika tolkningar förmedlas och uppfattas felaktigt. Därvid ligger ett ansvar hos både sändare och mottagare att informationen uppfattats korrekt (Jacobsen & Thorsvik, 2008:336). 18

20 4. Tidigare forskning Det saknas i dag svensk forskning kring polisens samarbete med kvinnojourer. Studier har däremot gjorts på bland annat samarbetet mellan socialtjänst och kvinnojour samt samarbetet mellan polis och socialtjänst. Det finns fåtalet internationella studier på området och jag har valt att inte ha med dessa i min uppsats. Anledningen är framförallt på grund av att jag anser att jämförelsen med min studie blir för problematisk då andra påverkande faktorer spelar in. Till exempel så skiljer sig olika lagar och regler från andra länder samt eventuellt sociala normer och arbetssätt hos både kvinnojour och polis. En jämförelse av det slaget skulle eventuellt sakna tillförlitlighet såvida inte de påverkande faktorerna granskas i jämförelsen. En sådan jämförelse lämnar jag således åt framtida forskning. 4.1 Polis och kvinnojour i Västa Götalands Län Länsstyrelsen i Västra Götalands län gav år 2004 ut rapporten Kvinnojouren medmänniska, inte myndighet, som är en kartläggning av kvinnojourerna och deras verksamhet i Västra Götalands län. Syftet med rapporten var bland annat att följa en utvecklingsprocess, att belysa kvinnojourernas villkor och förutsättningar i Västra Götalands län samt att synliggöra deras insatser för att stödja och hjälpa kvinnor. Syftet var alltså inte att utreda samarbetet mellan polis och kvinnojour men rapporten berör trotsallt ämnet vilket är anledningen till att jag valt att ha med studien i min uppsats. Undersökningen grundade sig i en enkät där de kvinnojoursanställda bland annat fick ange svarsalternativ hur de upplevde samarbetet med polisen. Svarsalternativen var: mycket bra, bra, dåligt eller bra och dåligt. I rapporten framgick att 16 av 23 kvinnojourer ansåg att samarbetet med polisen fungerade bra eller mycket bra. Medan resterande 7 jourer angav att samarbetet fungerade dåligt eller både bra och dåligt. I resultatet av undersökningen framgick även att några anställda vid kvinnojour ansåg att planerade besök med polisen fungerar bättre än vid akuta utryckningar, då det kan komma poliser som saknar kunskap i hur de skall bemöta kvinnorna. Undersökningen visade även att nästan alla kvinnor som anmäler, fullföljer sin anmälan och att kvinnojourerna i detta skede kan fungera som ett viktigt stöd. När kvinnojouren angav att de inte kunde stödja kvinnan i rättegång berodde det oftast på tidsbrist (Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2004:20-21). Studien sammanfattas bland annat med slutsatser och förslag där bland annat omnämns att samarbetet kan förbättras mellan flera av de inblandade. Det föreskrivs att polisen kan utse speciella kontaktpersoner, gärna kvinnor, som vid behov kan komma till jouren och ta upp en 19

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Samverkan hinder och framgångsfaktorer. Collaboration obstructions and successfactors

Samverkan hinder och framgångsfaktorer. Collaboration obstructions and successfactors Institutionen för Individ och Samhälle Socialpedagogiska programmet SOP 10, Campus (alt. Lärcenter) Samverkan hinder och framgångsfaktorer Collaboration obstructions and successfactors Anna Lundin Camilla

Läs mer

Handlingsprogram. Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor

Handlingsprogram. Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor Handlingsprogram Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor Centrum för folkhälsa Avdelningen för folkhälsoarbete Stockholm 2005 Ulrika Skoger Katarina Edlund Karen Leander Förord Över hela världen utsätts

Läs mer

Samverkan och dess betydelse för barnperspektivet

Samverkan och dess betydelse för barnperspektivet Örebro Universitet Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet C-uppsats 15 poäng HT 2008 Samverkan och dess betydelse för barnperspektivet En kvalitativ undersökning gjord på

Läs mer

Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur

Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur UPPSALA UNIVERSITET Sociologiska institutionen Socionomprogrammet C-uppsats Vårterminen 2014 Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur En kvantitativ undersökning av socialsekreterares

Läs mer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Deras ledaregenskaper och möjligheterna till att utnyttja dessa Sofie Andersson, 900509 Paula Svensson, 900531 Handledare: Berth Andersson Examinator: Andreas

Läs mer

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Malmö högskolas utvärderingsrapporter No 2, 2007. FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Kompetensutveckling rörande våld mot kvinnor i närstående relationer för socialtjänst och jourverksamheter i Skåne

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor. Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal

Våldsutsatta kvinnor. Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal Våldsutsatta kvinnor Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal Artikelnr. 2009-126-237 Tredje upplagan reviderad och publicerad www.socialstyrelsen.se, augusti 2009 Första tryckta upplagan publicerades

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor berättar En utvärdering av projekt Karin

Våldsutsatta kvinnor berättar En utvärdering av projekt Karin Våldsutsatta kvinnor berättar En utvärdering av projekt Karin man blir lite omhållen här och det behöver man när man är trasig Annika Rejmer, Anna Sonander, Charlotte Agevall Rapport 2010:2 Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Frida Johansson och Sara Westermark

Frida Johansson och Sara Westermark MITTUNIVERSITETET Institutionen för Utbildningsvetenskap Examinator: Anders Olofsson, anders.olofsson@miun.se Handledare: Jan Perselli, jan.perselli@miun.se Författarnas e-postadress: frjo0806@student.miun.se

Läs mer

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA ARBETSRAPPORTSERIE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALVETENSKAP 77 Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv Om betydelsen av stöd till våldsutsatta kvinnor i samband med polisens

Läs mer

Ny som chef En studie av svårigheter och motstånd samt behov av stöd och kompetensutveckling

Ny som chef En studie av svårigheter och motstånd samt behov av stöd och kompetensutveckling Ny som chef En studie av svårigheter och motstånd samt behov av stöd och kompetensutveckling Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp, Linnea Edman Maria Marcusson Handledare: Joseph

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Anmälan och utredning av SEXUALBROTT. Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen

Anmälan och utredning av SEXUALBROTT. Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen Anmälan och utredning av SEXUALBROTT Ju 2004:I Anmälan och utredning av Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen SEXUALBROTT Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv Justitiedepartementet

Läs mer

Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö

Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Emelie Eriksson Martin Steby Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö En kvalitativ studie på ett privat assistansföretag The psychosocial work environment

Läs mer

Läxhjälp på fritidshemmet

Läxhjälp på fritidshemmet LÄRARUTBILDNIGEN Självständigt arbete, 15hp Läxhjälp på fritidshemmet Några fritidspedagogers erfarenheter och intentioner. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, Madeleine Myrbäck psykologi

Läs mer

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Har ej prioriterat frågan En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. 7 mars 2005 Inledning...3 Amnesty Internationals undersökning...5 Kontakten med kommunerna...

Läs mer

Barns omsorg Professionellas ansvar En kvalitativ studie om skolkuratorers upplevelse kring anmälningsskyldigheten,

Barns omsorg Professionellas ansvar En kvalitativ studie om skolkuratorers upplevelse kring anmälningsskyldigheten, Barns omsorg Professionellas ansvar En kvalitativ studie om skolkuratorers upplevelse kring anmälningsskyldigheten, enligt SoL 14:1 SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 15 hp Scientific Work

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Det goda samtalet. Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480

Det goda samtalet. Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480 Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480 Det goda samtalet - samtalets betydelse mellan polis och våldsutsatta kvinnor Susanne Kanon Abstract Kvinnovåldet

Läs mer

Arbetsmiljö och dess påverkan på personalomsättningen

Arbetsmiljö och dess påverkan på personalomsättningen Arbetsmiljö och dess påverkan på personalomsättningen - En studie om arbetsmiljön för personliga assistenter inom Frösunda Examensarbete för kandidat inom huvudområdet arbetsvetenskap Cecilia Jansson Handledare:

Läs mer

Lärares kriterier vid val av skola

Lärares kriterier vid val av skola Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2003 Lärares kriterier vid val av skola Hur ska den kommunala gymnasieskolan locka till sig lärare i framtiden? Författare:

Läs mer

Misshandlade mödrar och problematiken med gemensam vårdnad

Misshandlade mödrar och problematiken med gemensam vårdnad Kriminologiska institutionen Misshandlade mödrar och problematiken med gemensam vårdnad En kvalitativ studie om vad professionella anser om gemensam vårdnad där mödrarna har blivit utsatta för våld av

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Juridiska Institutionen HT 2006 Våld i nära relationer - Om mäns och kvinnors våld mot varandra Av: Louise Danielsson Tillämpade studier, Straffrätt, 20 poäng Handledare: Universitetslektor Gösta Westerlund

Läs mer

Du är ju en stor kille

Du är ju en stor kille UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T6 C- uppsats 15 hp, VT 2013 Du är ju en stor kille Våldsutsatta män i nära relationer You are a big boy Abused men in intimate relationships

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Det verkar alltid omöjligt tills dess att det är gjort

Det verkar alltid omöjligt tills dess att det är gjort Det verkar alltid omöjligt tills dess att det är gjort En kvalitativ studie av betydande faktorer vid implementering av arbetsrutiner Författare: Annica Jangeborn, Linda Johansson Handledare: Berth Andersson

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Missbruk - en familjeangelägenhet

Missbruk - en familjeangelägenhet Missbruk - en familjeangelägenhet En kvalitativ studie av personals och anhörigas erfarenheter kring anhörigskap till missbrukare. Socionomprogrammet C-uppsats: HT 2009 Datum: 14 september 2009 Författare:

Läs mer

Skylla sig själv? Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem

Skylla sig själv? Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer