Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 (44) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 23 februari 2009 kl Beslutande Övriga deltagande Viking Jonsson (S), ordf Camilla Anglemark (S) Björn Blid (S) Björn Andersson (M) Olov Osmark (VTL) Helena Viklund, kommunchef Therese Nilsson, enhetschef nämndservice Tommy Gustafsson, bitr. kommunchef Elin Höghielm, enhetschef ekonomienheten Karl-Erik Lardenäs, förtroendevald revisor, 19 Örjan Langborg, förtroendevald revisor, 19 Lars Wigström, sakkunnigt biträde, Öhrlings PriceWaterhouse Coopers, 19 Utses att justera Björn Andersson Justeringens plats och tid Sekreterare... Paragrafer Therese Nilsson Ordförande... Viking Jonsson Justerande... Björn Andersson, ej 21, Olov Osmark 21, ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Vingåker Underskrift... Namnförtydligande Åsa Westerlund

2 Au 17 Dnr 34/ Förslag till införande av borgensavgift s beslut föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige inför en borgensavgift för AB Vingåkershem och Vingåkers kommunfastigheter AB från 2009, samt föreslå fullmäktige för 2009 fastställer avgiften till 0, 20 %. har i samband med budgetbehandlingen för 2009 lämnat kommunledningsförvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheterna att införa borgensprovision. Avgift för borgensåtagande förekommer i många kommuner. Det kan också motiveras utifrån EU:s statsstödsregler där det inte är möjligt för staten (kommunen) att lämna statsstöd till affärsverksamhet som är konkurrensutsatt. Det har tex belysts i SOU 2008:38; EU, allmännyttan och hyrorna. För tex. de kommunala bostadsbolagen ger kommunal borgen en konkurrensfördel genom att de får tillgång till billigare kapital. Förslag till avtal om borgensavgift har utarbetats. Avtalet bygger på att AB Vingåkershem och Vingåkers kommunfastigheter AB har möjlighet att välja om kommunal borgen önskas. Önskas kommunal borgen utgår en avgift på förslagsvis 20 punkter på den borgen som utnyttjas vid föregående bokslut Tjänsteutlåtande,

3 Au 18 Dnr 48/ Fortsatt uppdrag att utveckla kommunens organisation s beslut föreslår att kommunstyrelsen beslutar att utse en projektgrupp om fyra personer för utredningsarbetet, med två representanter från vardera block. har gett uppdrag att låta utreda och ta fram beslutsunderlag med konsekvensanalys för ett sammanhållet kommunkontor, inkluderande konsekvenser för nuvarande nämndorganisation, att presenteras vid årsskiftet 09/10. Under arbetet med organisationen (08) påbörjades en analys av kommunens verksamhet utifrån den verksamhet vi bedriver, vilka stödfunktioner som behövs för att driva verksamheten och vad som behövs för kommunens strategiska utveckling. En grundlig genomgång behövs för att ge en tydligare bild av allt som görs inom kommunens verksamheter. Också inom det vi definierar som lagstyrd verksamhet finns grader av kvalitet dvs. vad är det minsta och mesta som måste göras. Sammantaget behövs för det kommande förändringsarbetet en projektgrupp med deltagande från både förvaltning och politik för att löpande under processen diskutera, belysa och följa arbetet. s arbetsutskotts temamöten skulle kunna vara sådana tillfällen. På arbetsutskottet informeras även om ordförande- och chefsträffen i februari där representanter för Arvika kommun informerade om sitt förändringsarbete. Hösten 2004 påbörjade Arvika kommun ett arbete med att förändra organisationen både politisk och förvaltningsmässigt. Processen tog ca 4 år och resulterade i tre stora förändringar; ett kraftigt förstärkt kommunfullmäktige med beredningar, inga nämnder förutom kommunstyrelsen, och endast en förvaltning. Tjänsteutlåtande, Minnesanteckningar från ordförande- och chefsträff

4 Au 19 Besök från revisorerna Karl-Erik Lardenäs samt Örjan Langborg, båda förtroendevalda revisorer, samt Lars Wigström, sakkunnigt biträde från Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, besöker arbetsutskottet. Revisorerna ställer frågor kring den nya förvaltningsorganisationen, det ekonomiska läget, barn- och utbildningsnämndens verksamhetsförändring, kassahantering, intern kontroll, fackliga konflikter, regionbildning och visionsarbetet.

5 Au 20 Ekonomisk rapport Enhetschef för ekonomienheten Elin Höghielm ger arbetsutskottet en ekonomisk rapport inför bokslutsdagarna februari. De preliminära siffrorna visar ett samlat resultat på tkr. För detta står finansen och nämnderna för tkr. Vissa justeringar ska dock göras innan det slutgiltiga resultatet redovisas.

6 Au 21 Dnr 37/ Upphandling av lån s beslut beslutar anta anbudsgivare fem (5) för lånet på 19,0 mkr. Lånet ska ha en fast ränta och en kapitalbindning på 8 år. anta anbudsgivare fem (5) för lånet på 8,0 mkr. Lånet ska ha en fast ränta och en kapitalbindning på 2 år. Ekonomienheten har tagit in offerter avseende omförhandling av två befintliga lån på 19,0 mkr respektive 8,0 mkr. Lånet på 19,0 mkr förfaller till betalning och har idag en ränta på 4,14 % och lånet på 8,0 mkr förfaller till betalning och har idag en ränta på 4,07 %. Offertförfrågan skickades till fem långivare vilka samtliga har svarat, och av dessa har fyra lämnat anbud. Anbudsgivare fem erbjuder den lägsta räntan för båda lånen. Båda lånen antas med dagens ränteläge, vilket innebär lägre räntekostnader för kommunen. Jäv Björn Andersson (M) anmäler sig jävig i ärendet och lämnar sammanträdet. Tjänsteutlåtande, Expediering Ekonomienheten Anbudsgivare

7 Au 22 Dnr 31/ Yttrande angående SOU 2008:97 Styr samverkan för bättre service till medborgarna Arbtesutskottets beslut föreslår att kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande över SOU 2008:97 Styr samverkan för bättre service till medborgarna enligt förslag från kommunledningsförvaltningen. I maj 2007 beslutade regeringen om ett direktiv för att få tillstånd en utredning gällande utveckling av lokal service. I delbetänkandet Styr samverkan för bättre service till medborgarna (SOU 2008:97) presenterar utredarna ett förslag till grundläggande struktur för offentlig service där huvudkomponenterna är lokala servicekontor där myndigheterna har personal och servicepunkter där service ges via IT. Servicevägledare hänvisar dem som har behov av detta. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen avger följande yttrande: Generella synpunkter Vingåkers kommun ser mycket positivt på utredningen i sin helhet och hoppas att regering och riksdag kommer att se behovet av att styra samverkan för en bättre service för medborgarna. Vingåkers kommun vill även betona vikten av en lösning för servicen på landsbygden då statliga verksamheter lämnat landsbygden i snabbare takt än vad befolkningen har gjort. Kommunen instämmer därför i utredningens åsikter om att regeringen inte kan överlåta till enskilda myndigheter att utforma de generella lösningarna utan måste ta ansvar för helheten. Struktur för tillgänglig service Vingåkers kommun ser även mycket positivt på förslaget att utforma en miniminivå för servicen på servicekontoren och vill betona vikten av att denna miniminivå blir tillräckligt omfattande för att medborgaren ska känna ett att kontoret innebär ett mervärde. forts

8 forts Au 22 Vingåkers kommun skulle dock önska att utredningen även adresserade frågan om denna struktur för tillgänglig service kan kopplas till det stöd till kommersiell service som idag lämnas i form av bl.a. investeringsbidrag och hemsändningsbidrag för att upprätthålla en tillfredsställande försörjning med dagligvaror och drivmedel i glesbygder. Övriga synpunkter Vingåkers kommun saknar en beskrivning av hur man avser att lösa de juridiska och tekniska hinder som finns för myndighetssamverkan på individnivå och vill påpeka vikten av att även ur detta perspektiv underlätta samverkan. Tjänsteutlåtande Remiss - SOU 2008:97 Styr samverkan för bättre service till medborgarna

9 Au 23 Upphandling av resebyråtjänster s beslut beslutar att godkänna förfrågningsunderlaget. Vingåkers kommun upphandlar tillsammans med Katrineholms kommun resebyråtjänster för tjänsteresor och riksfärdtjänstresor. Vid bedömning av det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet kommer följande kriterier att tillmätas betydelse i viktordning enligt nedan: Anbudsförfrågan Expediering Katrineholms kommun Kvalitet och Service 60 % Pris 40 %

10 Au 24 Dnr 265/ Ledningsrätt samt köp av skogsskiftet Vingåkers Vannala 4:2 s beslut beslutar att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att göra värdering av marken och undersöka ledningsrätten. Bo Söderqvist, Vannala Gård, inkommer med skrivelse om förslag till markbyte. Skrivelse,

11 Au 25 Dnr 316/ Svar på remiss Detaljplan för Östra Dimbo 1:97 i Läppe, Vingåkers kommun s beslut föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till upprättat planförslag. Ett planförslag har upprättats för Östra Dimbo 1:97 och översänts för samråd. Planområdet omfattar 14 ha och är privatägt. Markägaren önskar planlägga området mellan riksvägen och sjön i syfte om att inrymma ca 15-tal fristående sjöbodar i tre bebyggelsegrupper och en gemensamhetsbyggnad som inrymmer gemensamhetslokal, övernattningsutrymme, bastu och relax. Planområdet avgränsas av riksvägen i söder, bebyggd fastighet i väster och i öster av småbåtshamn och tilltänkt nytt bebyggelseområde i form av uthyrningslägenheter. Tjänsteutlåtande, Remiss - Detaljplan för Östra Dimbo 1:97 i Läppe, Vingåkers kommun

12 Au 26 Dnr 2/ Ungdomsträff i kommunens vänort Mühltal s beslut föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tacka Mühltals borgmästare för inbjudan och meddela att Vingåker har för avsikt att delta på ungdomsträffen, finansiera ungdomsträffen i Mühltal juli med medel ur kostnadsstället för vänortsutbyte, uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att organisera deltagandet. Vingåkers vänort Mühltal inbjuder ungdomar mellan 12 till 16 år från Vingåker till ett ungdomsläger juli Antalet ungdomar bör inte överstiga 10. Tiden kommer att tillbringas med sport, utflykter och gruppaktiviteter som handlar om vänortsutbyte. På kostnadsstället för vänortsutbyte kvarstår kronor av budgeterade kronor. Inbjudan från Mühltal,

13 Au 27 Dnr 242/ Besvarande av medborgarförslag Cykelbana mellan Baggetorp och Sjögölebadet samt sänkning av hastigheten s beslut föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige förklarar medborgarförslaget besvarat. Medborgarförslaget återremitterades från kommunfullmäktige , 36 med uppdraget att förtydliga svaret och ytterligare förklara sakförhållanden. Förslaget innebär att en gång- och cykelväg (hädanefter gc-väg) anläggs parallellt med riksväg 52 från utfarten till Sjögölet till Baggetorp och framledes vidare till Katrineholm samt att den högsta tillåtna hastigheten sänks från 90 till 70 km/h. Förutsättningarna för anläggning av gc-väg har tidigare diskuterats med markägarna och då utan framgång. Vägverket har kostnadsberäknat en gc-väg parallellt med rv 53 till 1,5 mkr plus utredningskostnader och meddelar att någon sådan satsning inte är aktuell inom den närmaste 5-årsperioden. Tekniska serviceförvaltningen har utarbetat alternativa förslag med kostnadsberäkningar för tre olika sträckningar. Därefter har en ny förfrågan ställts till markägarna i oktober 2008 om hur de ställer sig till att upplåta mark för gc-väg. Fem svar har lämnats och samtliga har förordat alternativ 3, vilket innebär en gc-väg mellan Baggetorp och Övre Sjögölet parallellt med rv 52. I beredningsarbetet med regional transportplan för infrastrukturinvesteringar har kommunstyrelsen, , 213, beslutat att efter ombyggnad av Storgatan prioritera fortsatta trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Baggetorp i enlighet med tidigare genomförd förstudie. Den aktuella gc-vägen finns inte omnämnd. forts

14 forts Au 27 Tjänsteutlåtande, Skrivelse från Lars-Åke Johansson, Skrivelse från Inge Aspeling, Skrivelse från Evy Lindman, Skrivelse från Hans Olsson, Fråga om byggande av cykelväg mellan Baggetorp och Sjögölebadet, Kommunfullmäktige, , 36 Tjänsteutlåtande, Medborgarförslag,

15 Au 28 Dnr 21/ Besvarande av motion om hälsohus i Vingåker s beslut föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige avslår motionen. Vägen till Livskvalitet föreslår i sin motion att medel för planering av ett nytt Hälsohus med bad, gym, friskvård m.m. avsätts i budget och att planeringen därefter startas så snart det är möjligt. Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden och tekniska servicenämnden för yttrande. föreslog att motionen skulle avslås och kommunfullmäktige behandlade motionen , 116, men beslutade att återremittera motionen med uppdraget att utreda den ekonomiska livslängden för badhuset. Kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska förvaltningen har tillsammans skrivit ett yttrande där de anför att badhuset snart varit i drift i 25 år. Med en investering i storleksordningen miljoner kronor kan livslängden för badhuset förlängas med ytterligare 25 år. Bokfört värde var per tkr och den årliga avskrivningen är 3 % av anskaffningskostnaden. Om inget görs, förutom eventuella akutåtgärder, kan driften troligen fortgå minst 5 år till, med reservation för vattenrening. Efter 24 års drift finns ett ackulemerat behov av åtgärder. Det som behöver utföras är dels en förbättrad rening av badvattnet, dels utvändigt och invändigt underhåll av byggnaden. Detta ihop med en viss förnyelse bedöms vara mindre kostnadskrävande alternativ än motionens förslag om nybyggnad. Det är lämpligt att fördela åtgärderna över tre år. Förutom tillkommande kapitalkostnader behöver det årliga underhållet ökas med ca 450 tkr i tekniska nämndens budget, jämfört med nuläget. Kultur- och fritidsnämnden, , 7 Tekniska servicenämnden, , 5 Tjänsteutlåtande, Kommunfullmäktige, , 116 Motion,

16 Au 29 Dnr 32/ Förändrad taxa avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde s beslut föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige antar förslaget till förändrad taxa. Socialnämnden föreslår höjning av de taxor som kan höjas inom nämndens verksamhetsområde, samt att avgifterna kopplas till prisbasbeloppet så att avgifterna följer med kostnadsutvecklingen. Höjning sker årligen till närmast helt krontal. Socialnämnden , 26 Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen

17 Au 30 Dnr 26/ Förändrad politisk organisation för Regionförbundet Sörmland s beslut föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige, under förutsättning av övriga medlemmars beslut, tillstyrker en förändring av regionförbundet Sörmlands politiska organisation genom att en direktion införs som högsta beslutande och verkställande organ, fr.o.m. den 1 juli Direktionen ersätter nuvarande regionfullmäktige och styrelse, föreslå kommunfullmäktige fastställer förbundsordning inklusive arbetsordning för direktionen att gälla fr.o.m. den 1 juli 2009, föreslå kommunfullmäktige låter uppdraget för Vingåkers kommuns för regionförbundet valda ledamot och ersättare upphöra fr.o.m. den 1 juli 2009, föreslå kommunfullmäktige utser.. till ledamot och. till ersättare till direktionen för resten av innevarande mandatperiod samt fastställer bilagda förslag till inkallelseordning för ersättare, föreslå kommunfullmäktige nominerar. som ledamot och som ersättare till direktionens valberedning. Regionförbundet Sörmlands fullmäktige beslutade att ändra den politiska organisationen genom att införa en direktion från och med halvårsskiftet Direktionen ersätter nuvarande regionfullmäktige och styrelse. Regionförbundet hemställer därför att medlemmarnas fullmäktigeförsamlingar fattar beslut i frågan under våren. På förbundskontoret pågår arbetet med förberedelser inför införandet av ny direktion och flera frågor kvarstår, så som förslag till arvoden och ersättningar samt att bjuda in till partiöverläggningar för ett antal val. forts

18 forts Au 30 Ny förbundsordning inklusive arbetsordning fastställs att gälla fr.o.m. den 1 juli Vingåkers kommun behöver fatta beslut om följande val/nomineringar för återstoden av mandatperioden: 1. Val av ledamöter och ersättare till direktionen, totalt (kommunerna och landstinget ). 2. Nominering av en ledamot och en ersättare till direktionens valberedning. Med detta upphör nuvarande uppdrag för ledamöter och ersättare i förbundets nuvarande politiska organ, vilket kräver beslut av Vingåkers kommuns fullmäktige att dessa uppdrag upphör fr.o.m. 1 juli Förändrad politisk organisation för Regionförbundet Sörmland PM Regionförbundet Sörmlands regionfullmäktige, , 5

19 Dnr 47/ Dnr 309/ Dnr 326/ Au 31 Dnr 7/ Delgivningar s beslut föreslår att kommunstyrelsen beslutar Lägga delgivningarna till handlingarna. Delgivningar Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2008:89 angående Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform. Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2008:90 angående budgetförutsättningar för åren Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2009:1 angående Cirkulärhantering 2009 samt abonnemang på cirkulär 2009 och cirkulärförteckning Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2009:2 angående Undantaget vid offentlig upphandling i LOU/LUF som avser fastighet, byggnad m.m. gäller bara befintliga byggnader och inte byggnader som ska uppföras. Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2009:4 angående Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården. Ansvarsfördelning mellan kommun och landsting m m. Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2009:5 angående Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2009:6 angående Pensionsnämndens beslut om uppräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2009:7 angående Arbetskostnadsindex forts

20 forts Au 31 Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2009:8 angående Energideklarationer och kommunens tillsynsansvar. Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2009:9 angående Arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Sveriges Kommuner och Landsting med skriften Verksamhetsplan och budget Sveriges Kommuner och Landsting med rapporten Välfärdsmysteriet? Kommunsektorns utveckling Sveriges Kommuner och Landsting, programberedningen för välfärdsfinansieringen, med boken Tjugo samtal om välfärdens finansiering på sikt. Näringsdepartementet med regeringsbeslut om uppdrag att förvalta Avtal om medfinansiering av Citybanan m.m. SOS-Barnbyar med tack för kommunens bidrag på kronor till verksamheten. För framgångsrikt Folkhälsoarbete, rapport från folkhälsoplanerarens projekttid i Vingåkers kommun. Vattenmyndigheterna och länsstyrelserna med rapporten Vattenförvaltningen SPF Sörmlandsdistriktet med öppet brev till samtliga kommuner i Sörmland samt landstinget Sörmland avseende Socialstyrelsens redovisning av kartläggning av hemsjukvården i Sverige. Boverket informerar 2009:1 om åtgärder för trygghet i städer och tätorter ur ett jämställdhetsperspektiv. Boverket med pressmeddelande Ny webbplats ska stärka alla boende Protokoll från sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Västra samverkansberedning Val till Vingåkers brottsförebyggande råd samt Vingåkers folkhälsoråd. forts

21 forts Au 31 Protokoll från ägarmöte för Länstrafiken Protokoll från sammanträde med Förbundsstyrelsen RAR i Sörmland Underrättelse till sammanträde med Regionförbundet Sörmlands styrelse

22 Au 32 Kurser och inbjudningar s beslut beslutar att anmäla Viking Jonsson, Camilla Anglemark och Björn Andersson till Mälartinget den 6-7 maj 2009 i Örebro, anmäla Viking Jonsson till Kommuninvests föreningsstämma och seminarium den 2 april 2009 i Stockholm, anmäla Viking Jonsson till konferensen om samverkan mellan kommun och polis, den 25 mars 2009 i Stockholm, anmäla Viking Jonsson till konferensen inför beslut i kommun och landsting angående Citybanans medfinansiering, den 6 mars 2009 i Västerås, reservera fyra platser på Sveriges Kommuner och Landstings seminarium Alternativ politisk organisation, den 28 april 2009 i Stockholm.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-01-17 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 17 januari 2011 kl 10.00-14.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Helena

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2008-09-29 1 Plats och tid Måndag 2008-09-29 kl 19.00-19.45 Konferensrum Bergaholm Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, ej 137, Thony Andersson, S, Monika Gideskog, M, Birgitta Gunnarsson, C,

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. KUNGÖRELSE 1 (1) Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-10-06, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00 17.15, ajournering för lunch 12.15-13.00.

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (58) 2010-09-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2010-09-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16 Kommunstyrelsen 2007-04-16 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Måndagen den 16 april 2007 kl 18.00 Kommundirektör Annika Wallenskog Tf chefsekonom

Läs mer