INSTUDERINGSFRÅGOR med SVAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTUDERINGSFRÅGOR med SVAR"

Transkript

1 INSTUDERINGSFRÅGOR med SVAR FRÅGA 1 Denna kurs kan indelas i grundläggande problemområden. Till respektive problemområde finns ett metodiskt angreppssätt (analysteknik). Sammanför respektive problemområde med tillhörande analystekniska angreppssätt som diskuterats i kursen. FRÅGA 2 Ett resultat av den neoklassiska (Heckscher-Ohlin modellen) handelsteorin är, att den vara, vars produktion intensivt använder ett lands knappa faktor tenderar i isolering att vara relativt dyr. Din uppgift är nu att visa detta resultat. Du utgår från en ekonomi som producerar 2 varor med hjälp av 2 produktionsfaktorer. FRÅGA 3 Antag att siffrorna i tabellen nedan anger produktionen per arbetad timma för respektive vara i respektive land. (Jmf här definitionen med föreläsningsexemplet) Vin Kanoner Total faktortillgång Tyskland timmar Frankrike timmar (a) Tolka tabellen i alternativkostnadstermer. Ange vilket land som har absolut respektive komparativ fördel i vilken vara. Vem kommer att exportera respektive vara? (b) Rita en produktionsmöjlighetskurva för respektive land. (c) Visa att specialisering gynnar det ena eller bägge länderna. Illustrera grafiskt. (d) En produktivitetsökning i Frankrike, vilket innebär att Frankrike nu tillverkar 3 kanoner per arbetad timma. Ange nu vilket land som har komparativ fördel i respektive vara. FRÅGA 4 Då vi går in på ämnesområdet teknisk utveckling och strukturomvandling brukar man tala om teknikfaktorn (kallas även för totalproduktiviteten, TFP) Vad menas med teknikfaktorn och vad innehåller denna storhet?

2 FRÅGA 5 (a) Hur definieras tekniskt framsteg? (b) Klassificering av tekniska framsteg sker efter den verkan de har på produktionsfaktorernas marginalproduktiviteter (MP). Klassificera nedan tekniska framsteg och ange effekten på marginalproduktiviteten med avseende på K och L. FRÅGA 6 I denna fråga skall vi behandla s k årgångsmodeller (Salterkurvor). (a) Ange vilka storheter vi jämför i denna typ av modeller. (b) Rita en Salterkurva i ett diagram. Sätt ut benämningarna på axlarna. Vad anger Salterkurvan? (c) Åskådliggör effekterna av en ökning i arbetsproduktiviteten. (d) Åskådliggör en lönekostnadsökning. Ange konsekvenserna med utgångspunkt från diagrammet. (e) Hur har situationen förändrats i svensk industri mellan Åskådliggör svaret med hjälp av ett Salterdiagram. Svara utförligt! FRÅGA 7 Ett ofta använt mått på internationell konkurrenskraft är relativa arbetskraftskostnaden (RULC). Definiera detta begrepp och beskriv hur det utvecklats sedan talets början i Sverige samt ange vilka komponenter som spelat störst roll. Illustrerar i diagram! FRÅGA 8 Förutsättningarna för att bedriva ekonomisk politik har drastiskt ändrats under den sista 10-års perioden. Avreglering av kredit- och valutamarknader mellan olika länder har kraftigt påverkat effektiviteten i finans- respektive penningpolitiken. Växelkursen är sedan den 19 november 1992 fritt rörlig. Traditionellt har finanspolitiken använts för att stabilisera ekonomin. I dagens debatt diskuteras möjligheterna av att öka sysselsättningen med en expansiv ekonomisk politik riktad mot den inhemska efterfrågan.

3 (a) Är det möjligt att med en fritt rörlig växelkurs att öka inhemsk efterfrågan med finanspolitik? Visa och förklara med hjälp av lämplig modell. (b) Med penningpolitik? Visa och förklara. Redovisa din slutsatser. FRÅGA 9 I den svenska debatten ställs krav på tillväxt och strukturell omvandling. Målet är en strukturellt balanserad utveckling (konkurrenskraft ur samhällsekonomisk synvinkel) på lång sikt. I kursen har begreppet strukturell balanserad utveckling preciserats, gällande en liten öppen ekonomi som den svenska. (a) Hur definieras detta begrepp? Förklara och illustrera grafiskt problemställningen i den för ändamålet lämplig modell. (b) Vilken roll spelar de inhemska respektive utländska importefterfrågeelasticiteterna för storleken på en devalverings effekt på bytesbalansen? (c) Redogör för huvuddragen bakom devalveringsstrategin (1982) och på vilket sätt denna strategi har lyckats/misslyckats. (Utgå i ditt svar från vad som utgör en i ekonomiska termer "lyckad devalvering") (d) På vilket sätt kan devalveringens effekter på den svenska industristrukturen (industrisektorer) lämpligen analyseras? Illustrera och förklara. FRÅGA 10 I denna sista fråga skall vi analysera den Europeiska Monetära Unionen (EMU). (a) Ett antal kriterier har utvecklats för att en valutaunion (ex. EMU) skall utgöra ett lämpligt eller optimalt arrangemang. Ange dessa kriterier! (b) Ange argument för och emot skapandet av en monetär union (vinster och kostnader) i Europa med gemensam valuta (EMU). >> Nu tre gamla skrivningar:

4 TENTAMEN Kurs: Ek politik i en öppen ekonomi/a, 5 poäng Examinator: Ronny Norén ( ) Skrivningen består av sammanlagt 5 huvudgrupper av frågor med delfrågor i varje hu-vudgrupp. Skrivningen kan ge maximalt 30 poäng. Gränsen för godkänt är 16 poäng och för väl godkänt 24 poäng. Vid rättning fästes vikt vid disposition, problemformulering och genomförande av resonemang samt vid klarhet och systematik i framställningen. Var noga med genomläsningen av frågorna innan Du svarar. Grafisk och/eller matematisk framställning skall åtföljas av förklarande text. Skriv läsligt och kontrollera att Du fått alla blad. LYCKA TILL! FRÅGA 1 7 poäng (a) Utlandsberoendet medför både intäkter och kostnader för den enskilda ekonomin. Vad kan sägas vara intäkterna och vad kan sägas vara kostnaderna? (b) I Ricardo modellen för utrikeshandel redovisas 4 grundläggande antaganden. Ange dessa antaganden samt beskriv deras innebörd. FRÅGA 2 6 poäng Förutsättningarna för att bedriva ekonomisk politik har drastiskt ändrats under den sista 10-års perioden. Avreglering av kredit- och valutamarknader mellan olika länder har kraftigt påverkat effektiviteten i finans- respektive penningpolitiken. Växelkursen är sedan den 19 november 1992 fritt rörlig. Traditionellt har finanspolitiken använts för att stabilisera ekonomin. I dagens debatt diskuteras möjligheterna av att öka sysselsättningen med en expansiv ekonomisk politk riktad mot den inhemska efterfrågan. (a) Är det möjligt att med en fritt rörlig växelkurs att öka inhemsk efterfrågan med finanspolitik? Visa och förklara med hjälp av lämplig modell. (b) Med penningpolitik? Visa och förklara. Redovisa din slutsatser.

5 FRÅGA 3 4 poäng Ett ofta använt mått på internationell konkurrenskraft är relativa arbetskraftskostnaden (RULC). Definiera detta begrepp och beskriv hur det utvecklats sedan talets början i Sverige samt ange vilka komponenter som spelat störst roll för dess utveckling. Illustrerar i diagram! FRÅGA 4 7 poäng (a) Vilken roll spelar de inhemska respektive utländska importefterfrågeelasticiteterna för storleken på en devalverings effekt på bytesbalansen? (b) För att få den önskvärda effekten på bytesbalansen av en devalvering måste man ta hänsyn till den ekonomiska situationen före som efter devalveringen. Ange kortfattat vad som måste beaktas. (c) Ulf Jakobsson sammanfattar i den svenska devalveringscykeln de återkommande problemen för 70- och 80-talets devalveringspolitik i Sverige. Redogör för dessa problem. Vad är Ulf Jakobssons slutsats? FRÅGA 5 6 poäng I denna sista fråga skall vi studera EU och EMU. (a) När vi talar om Europeisk integration nämns ofta två begrepp: Handelsomfördelning och handelsalstring. Förklara dessa båda begrepp. (b) Ett antal kriterier har utvecklats för att en valutaunion (ex. EMU) skall utgöra ett lämpligt eller optimalt arrangemang. Ange dessa kriterier! (c) Ett viktigt dokument gällande den Europeiska valutaunionen är Maastrichtfördraget. Detta är ett politiskt dokument och består av ett antal restriktioner för de länder vilka ingår i valutaunionen. Ange dessa restriktioner. (d) Vad menas med en asymmetrisk chock? Detta var skrivningens sista fråga. Om Du använder lösblad, skriv namn och personnummer på dessa. Omslaget till skrivningen måste inlämnas.

6 TENTAMEN Kurs: Ek politik i en öppen ekonomi/a, 5 poäng Examinator: Ronny Norén ( ) Skrivningen består av sammanlagt 5 huvudgrupper av frågor med delfrågor i varje hu-vudgrupp. Skrivningen kan ge maximalt 30 poäng. Gränsen för godkänt är 16 poäng och för väl godkänt 24 poäng. Vid rättning fästes vikt vid disposition, problemformulering och genomförande av resonemang samt vid klarhet och systematik i framställningen. Var noga med genomläsningen av frågorna innan Du svarar. Grafisk och/eller matematisk framställning skall åtföljas av förklarande text. Skriv läsligt och kontrollera att Du fått alla blad. LYCKA TILL! Tentamen omfattar 3 sidor. Hjälpmedel: miniräknare FRÅGA 1 8 poäng (a) Utrikeshandelsteorin (Ricardo) innebar en revolution inom det ekonomiska tänkandet. Framläggandet av utrikeshandelsteorin var den främsta orsaken till vetetullarnas avskaffande i England. En av teorins viktigaste slutsats var vem som tjänade på handel. Således, om två länder bedriver handel (perfekt konkurrens förutsätts), vem är det då som kan tjäna på denna handel? Svara på frågan och illustrera ditt svar i diagram. (b) Ett resultat av den neoklassiska (Heckscher-Ohlin modellen) handelsteorin är, att den vara, vars produktion intensivt använder ett lands knappa faktor tenderar i isolering att vara relativt dyr. Din uppgift är nu att visa detta resultat. Du utgår från en ekonomi som producerar 2 varor med hjälp av 2 produktionsfaktorer. Du kan svara på frågan (b), antingen visa ett exempel på HO-ansatsen eller rita en figur. Om Du väljer figur, förklara noga vad som händer i figuren då länderna börjar bedriva handel med varandra och hur man kan se resultatet av frågeställningen ovan. OBS! Glöm inte att redogöra för de viktigaste förutsättningarna i modellerna (Ricardo respektive Heckscher-Ohlin). FRÅGA 2 4 poäng Definiera allmänt begreppet "tekniskt framsteg" och klassificera ett arbetsbesparande tekniskt framsteg. Du skall här förklara: (a) Dess verkningar på produktionsfaktorernas marginalprodukter av det tekniska framsteget.

7 (b) Hur faktoranvändningen förändras vid givna varu- och faktorpriser. Illustrera i diagram! FRÅGA 3 5 poäng Växelkursen bestäms av efterfrågan och utbudet av valuta (vid rörliga växelkurser). Växelkursen definieras (kr/dollar). Den valuta som skall analyseras är USA dollar. Förklara, och illustrera ditt svar i ett lämpligt diagram (ett diagram för varje delfråga). Vilka verkningar uppkommer på valutamarknaden av: (a) En höjning av priser och kostnader i USA vid oförändrad nationalinkomst. (b) En räntehöjning i USA relativt omvärlden. USAs riksbank (FED) följer den amerikanske ekonomen Milton Friedmans rekommendationer (inflationsbekämpning) vad avser den ekonomiska politikens utformning, dvs att penningmängden skall begränsas. FRÅGA 4 6 poäng (a) Förklara vilken roll de inhemska respektive utländska importefterfrågeelasticiteterna (vår importefterfrågeelasticitet respektive vår exportefterfrågeelasticitet) för storleken på en devalveringseffekt på bytesbalansen? (b) För att få den önskvärda effekten på bytesbalansen av en devalvering måste man ta hänsyn till den ekonomiska situationen före som efter devalveringen. Ange kortfattat vad som måste beaktas. (c) Ulf Jakobsson sammanfattar i den svenska devalveringscykeln de återkommande problemen för 70- och 80-talets devalveringspolitik i Sverige. Redogör kortfattat för dessa problem. Vad är Ulf Jakobssons slutsats? FRÅGA 5 7 poäng I denna sista fråga skall vi studera EMU. (a) Ett antal kriterier har utvecklats för att en valutaunion (ex. EMU) skall utgöra ett lämpligt eller optimalt arrangemang. Ange dessa kriterier! (b) Vad menas med asymmetrisk chock?

8 (c) Vilka fördelar (s.k vinster) kan uppnås av detta ett medlemskap i EMU, samt vilka begränsningar (s.k kostnader) innebär en anslutning till EMU för Sveriges handlingsutrymme i stabiliseringspolitiken jämfört med ett utanförskap? Detta var skrivningens sista fråga. Om Du använder lösblad, skriv namn och personnummer på dessa. Omslaget till skrivningen måste inlämnas. TENTAMEN Kurs: Ek politik i en öppen ekonomi/a, 5 poäng Examinator: Ronny Norén ( ) Skrivningen består av sammanlagt 5 huvudgrupper av frågor med delfrågor i varje hu-vudgrupp. Skrivningen kan ge maximalt 30 poäng. Gränsen för godkänt är 16 poäng och för väl godkänt 24 poäng. Vid rättning fästes vikt vid disposition, problemformulering och genomförande av resonemang samt vid klarhet och systematik i framställningen. Var noga med genomläsningen av frågorna innan Du svarar. Grafisk och/eller matematisk framställning skall åtföljas av förklarande text. Skriv läsligt och kontrollera att Du fått alla blad. LYCKA TILL! Tentamen omfattar 3 sidor. Hjälpmedel: miniräknare FRÅGA 1 7 poäng Vi studerar teorin om komparativa fördelar enligt Ricardo med hjälp av följande exempel. Länder A B Total faktortillgång TYSKLAND SVERIGE Tidsåtgång (timmar) för produktionen av 1 enhet av vara A respektive B. (a) Vem har absolut fördel och vem har komparativ fördel i produktionen av varorna? Sedan händer följande: (b) Sverige blir produktivare och behöver endast 4 timmar för att producera vara A. Allt annat är oförändrat. Gör nu en ny beräkning och visa vem som nu har absolut respektive komparativ fördel i produktionen av varorna?

9 (c) Vilket land exporterar respektive vara? (d) Vad händer nu om tidsåtgången för var A i Sverige endast sänkes till 10 timmar? Allt annat är oförändrat. Gör en ny beräkning och visa vem har nu absolut respektive komparativ fördel i produktionen av varorna? (e) Vilket land exporterar nu respektive vara? Motivera ditt svar! FRÅGA 2 6 poäng (d) Ulf Jakobsson sammanfattar i den svenska devalveringscykeln de återkommande problemen för 70- och 80-talets devalveringspolitik i Sverige. Redogör för dessa problem. Vad är Ulf Jakobssons slutsats? (e) I samband med presentationen av Ulf Jakobssons den svenska devalveringscykeln nämns begreppet RULC. Vad står detta begrepp för och vilka komponenter är det uppbyggt av? FRÅGA 3 5 poäng (a) Det finns ingen definition på finanskris eller finansiell kris. Finanskriser brukar analyseras som ett förlopp i två faser. Ange dessa faser samt redogör för tillgångsprisernas utveckling under de båda faserna. (b) Vad var lärdomen rörande växelkurspolitiken av 90-talets ekonomiska kris enligt Fregert & Jonung? FRÅGA 4 6 poäng a) I tillväxtteori talar man ofta om steady-state. Vad avses med detta begrepp? Svara på frågan och illustrera i ett diagram! b) Visa hur en uppgång i de faktiska investeringarna (investeringskvoten) påverkar steady-state tillväxten i Solows tillväxtmodell. Illustrera problemställningen med ett lämpligt diagram. Diskutera i modellens termer och betona kort- respektive långsiktig anpassning. FRÅGA 5 6 poäng I denna sista fråga skall vi analysera den Europeiska Monetära Unionen (EMU) och EU.

10 (a) 1999 fick Robert Mundell riksbankens pris till Alfred Nobels minne. Motiveringen innehöll bland annat hans artikel om kriterierna för vad som skulle känneteckna ett optimalt valutaområde. Din uppgift är att kort redogöra för dessa kriterier. (b) En fråga som har varit mycket uppmärksammad det senaste åren är Östutvidgningen av EU. Här finns både gamla problem inom EU och nya problem som uppkommit när EU nu utvidgats. Försök att ange dessa problem (2 gamla och 2 nya). (c) Då man talar om EMU finns det argument för och emot. Dessa bruka sammanfattas i termerna monetär effektivitet och stabiliseringsförlust. Visa i diagram hur termerna kan användas för att avgöra om anslutning till EMU är gynnsam för oss eller ej. Hur påverkas ditt resultat om exempelvis om EU:s konstitution röstas ned och därav valutaoron på de icke EMU anslutna valutorna inom EU, där vi ingår, ökar? Detta var skrivningens sista fråga. Om Du använder lösblad, skriv kodnummer på dessa. Omslaget till skrivningen måste inlämnas. SVAR PÅ INSTUDERINGSFRÅGORNA FRÅGA 1 Tillväxt - Produktionsfunktion Q = K,L, e t Strukturomvandling - Salterdiagram Konkurrenskraft - RULC FRÅGA 2 Resurstillgång: Faktorproportionsteorin ( Heckscher - Ohlin modellen). Teorin presenteras: Förutsättningar: 1) Inga handelshinder, inga transportkostnader, dvs varupriserna samma i olika länder. 2) Ren konkurrens (varu- och faktormarknaden), dvs produktionsfaktorerna används effektivt. 3) Tillgången på produktionsfaktorer given i båda länderna. Rörliga inom varje land, orörliga mellan länderna. 4) Olika produktionsteknik i olika sektorer (varorna), dvs olika faktorintensiteter för olika varor.

11 5) Olika produktionsteknik för olika varor (4), men samma i bägge länderna, dvs samma kunskap i olika länder. Faktorintensiteter direkt relaterade till faktorpriserna. Anpassningen illustreras med hjälp av produktionsmöjlighetskurvor och relativprislinjer för respektive land. Följande skall framgå och redovisas: (1) Internationella skillnader i relativ tillgång på produktionsfaktorer bestämmer komparativa fördelar, genom att produktionsmöjlighetskurvorna i olika länder blir olika. (2) Den vara, vars produktion intensivt använder ett lands knappa faktor tenderar i isolering att vara relativt dyr. Visas i hur faktorpriserna förändras när allokeringen av de två varorna ändras via att handel påbörjas. (3) Ett land kommer att exportera den vara, vars produktion är intensiv i användningen av den produktionsfaktor som landet har relativt gott om, och importera den vara, vars produktion är intensivt i användning av landets knappa faktor. FRÅGA 3 (a) Tyskland har absolut fördel i båda varorna. Alternativkostnad: Kanoner i termer av vin; vin i termer av kanoner. Vin Kanoner Tyskland 6/4 (1,5) 4/6 (0,67) Frankrike 2/2 (1,0) 2/2 (1,0) Tyskland har komparativ fördel i kanoner (lägst alternativkostnad) Frankrike har komparativ fördel i vin (lägst alternativkostnad) Tyskland exporterar kanoner Frankrike exporterar vin Notera här skillnaden i beräkningsteknik - täljare och nämnare byter plats - jämfört med exemplet i föreläsningskompendiet. Orsak är skillnad i definition av effektiviteten. I föreläsningskompendiet är det tidsåtgång av produktionen för respektive vara. Här är det produktion per arbetade timme för respektive vara. Denna skillnad påverkar också konstruktionen av produktionsmöjlighetskurvan. I föreläsningskompendiet är det den totala faktortillgången dividerat med tidsåtgång av produktionen (timmar) för respektive vara. Här är det den totala faktortillgången multiplicerat med produktion per arbetade timme för respektive vara. (b) Produktionsmöjlighetskurvan. Tyskland (vin) 200, (kanoner) 300. Frankrike (vin) 200, (kanoner) 200.

12 (c) Vinst av handel vin kanoner Tyskland Frankrike (a) Produktivitetsökning i Frankrike. vin kanoner Tyskland 4 6 Frankrike 2 3 Alternativkostnader: vin kanoner Tyskland 6/4 (1,5) 4/6 (0,67) Frankrike 3/2 (1,5) 2/3 (0,67) Alternativkostnaderna lika; ingen handel. FRÅGA 4 Den produktionsökning som ej kan förklaras genom ökad insats av K och L. Restpost i produktionsfunktionen. Teknisk förbättring (kapitalbunden) Överflyttningsvinster/strukturförändringseffekter Ökad utbildning Ökad utnyttjande av stordriftsfördelar Organisatoriska förändringar FRÅGA 5 Tekniskt framsteg: Större produktmängd med konstanta faktorinsatser eller samma produktmängd med mindre faktorinsatser. Klassificering sker efter den verkan de tekniska framstegen har på produktionsfaktorernas marginalproduktiviteter MP (Hicks). Neutralt tekniskt framsteg: Bägge MP ökar i samma proportion. Arbetsbesparande: MP kapital ökar mer än MP arbetskraft. Produktionen mer kapitalintensiv. Kapitalbesparande: MP arbetskraft ökar mer än MP kapital. Produktionen mer arbetsintensiv. FRÅGA 6

13 Årgångsmodeller (Salterkurvor) (a) Analyser av strukturomvandling och industriell förnyelse bygger ofta på jämförelser mellan: Arbetsproduktivitet (Prod.värde/anställd) Arbetskraftskostnad (Kostnad/anställd) på olika aggregeringsnivåer (Industri, bransch) (b) FIGUR Y-axel - Förädlingsvärde per sysselsatt; värdet av produktion - värdet av insatsvaror. Kan också ange produktivitet i proc. av personalkostnad.. X-axel - Sysselsatta (proc.) Tillkommer: Aktuell lönekostnad (ink sociala avgifter) Rangordnar arbetsställen i industri/branschen efter deras arbetsproduktivitet i en stegvis fallande kurva. Kurvan återspeglar: Kapitalintensitet Teknikskillnader/årgångar Förlustgivande enheter är industri/arbetsställen vars arbetsproduktivitet understigen den totala arbetskraftskostnaden per sysselsatt (OBS! förlust innan någon av de fasta kostnaderna för produktionen inkluderats i lönsamhetskalkylen). Kurvan visar hur löneutbetalningsförmågan per sysselsatt sjunker när sysselsättningen utvidgas över grupper av arbetsställen med allt lägre produktivitet. Kan tolkas som en efterfrågekurva för arbetskraft inom branschen. (c) Förändrad produktivitet innebär att fördelningen i figuren förskjuts. Förändring uppåt innebär ökad produktivitet. (d) Lönekostnadsökning (kostnadslinjen förskjuts uppåt) De sista anläggningarna riskerar att slås ut. Åtgärder: Rationaliseringar, ny teknik dvs, staplarnas höjd ökar. (e) En klar förbättring av produktivitetsnivån (staplarnas höjd ökar). Minskad andel av industrin nedläggningshotad. Förnyelse och avveckling. Ökad kapacitetsutnyttjande. FRÅGA 7 Mått på internationell konkurrenskraft: Den relativa arbetskraftskostnaden per producerad enhet, RULC

14 Man tar inte upp andra faktorer vid sidan om pris och kostnader. Relative Unit Labour Cost, RULC = arbetskraftskostnaden per producerad enhet i gemensam valuta, RULC = RULC i Sverige / RULC i våra konkurrentländer. följande komponenter: effektiv växelkurs (växelkurs relativt 11 OECD-länder) relativ produktivitetsutveckling relativ lönekostnadsutveckling Visa FIGUR (finns i föreläsningskompendiet). Utvecklingen i Sverige i korthet: Stora devalveringar skapade kraftigt ökad konkurrenskraft, vilken successivt urholkades under resten av 1980-talet p.g.a. minskad produktivitet och/eller högre lönelyft i Sverige. När den svenska kronan blev flytande 1992 sjönk kronan kraftigt i värde. Följden därav blev lägre RULC och således bättre konkurrenskraft för Sverige. FRÅGA 8 (a) Åtgärd: Expansiv finanspolitik (G ökas, T sänks). Jämvikt r = rint Flytande växelkurs. De statliga utgifterna ökas. Detta leder till (via multiplikatorn) till att Y ökas. Eftersom det är en ökning av utgiftssidan givet tillgången på monetära resurser, ökar den inhemska räntenivån. Den inhemska räntenivån blir högre än den internationella. Detta leder till ett inflöde av kapital, dvs kronor köpes och utländsk valuta säljs. Med flytande växelkurs får vi omedelbart en appreciering. Export faller. Den ursprungliga expansiva finanspolitiken motverkas. Y kommer inte att öka. (b) Åtgärd: Expansiv penningpolitik (M S ökas). Jämvikt r = rint Flytande växelkurs. Riksbanken ökar den inhemska penningmängden, den inhemska räntenivån sänks och blir lägre än den internationella. Detta leder till ett utflöde av kapital, dvs kronor säljes och utländsk valuta köps. Med flytande växelkurs får vi omedelbart en depreciering. Export gynnas. Y ökar, vilket också var avsikten med ökningen i pennigmängden. Slutsats: Penningpolitik: Finanspolitik: Gynnas av rörlig växelkurs Motverkas av rörlig växelkurs Antaganden:

15 Givna priser. Alla varor tradeabels, dvs i utrikeshandel. Fullständigt räntelastiska kapitalrörelser. Inhemsk räntenivå = internationell räntenivå i jämvikt (r = rint), där rint är given, dvs exogen. Vår räntenivå får ej någon effekt på omvärldens räntor. Ovanstående kan visas med hjälp av IS-LM-modellen. FRÅGA 9 (a) Begreppet konkurrenskraft (samhällsekonomin) s k strukturell jämvikt: Balans mellan K och S sektor (givet full sysselsättning) så att bytesbalansjämvikt kan garanteras på lång sikt. Visa produktionsmöjlighetskruva med S och K sektor, samt hur det strukturella bytesbalansunderskottet härleds från ojämvikt i K sektorn. (b) Marshall-Lerner-villkoret: Summan av efterfrågeelasticiteterna för importen (vår import + vår export) skall vara större än ett för att en devalvering skall få en positiv effekt (lyckad devalvering) på ett lands bytesbalans. I 1982 års devalvering tillkommer att den skulle vara strukturpåverkande. (c) Politiken är utförligt redovisad i föreläsningsunderlaget. Dela upp BNP i C, I, X och M. (d) Analysen delas upp i kunskapsintensiv-, arbetsintensiva och kapitalintensiva tillverkningsindustri. Det krav på kontinuerlig förnyelse av produktionsprocessen, vilket är av strategisk betydelse för konkurrenssituationen inom den kunskapsintensiva tillverkningsindustrin, avtar med devalveringarna. En uppbromsning av avvecklingstakten redovisas i detta sammanhang också för den arbetsintensiva tillverkningsindustrin. I den kapitalintensiva tillverkningsindustrin, vilken till övervägande del består av exportinriktade branscher inom svensk basindustri, är kapitalkostnaderna betydande. Strukturrationaliseringar och stordriftsfördelar har föranlett en koncentration av olika verksamheter och därav en tydlig avveckling av antalet företag. En stark vinstuppgång under första halvan av 1980-talet skapade uttrymme för de långsiktiga investerings-beslut som karakteriserar sektorn. Däremot visar skattningsresultatet avseende växel-kursen ingen signifikant inverkan. Devalveringens effekter kan visas med hjälp av ett salterdiagram. FRÅGA 10 (a) Det optimala valutaområdet (EMU). Kriterier: Länderna likartade och drabbas av symmetriska störningar

16 Stor politisk integration Den nominella löne- och prisrörligheten är hög. Handeln mellan länderna är stor och produktionsfaktorerna lättrörliga (b) Vinster: - Eliminerar risk och osäkerhet vid handel och investeringar inom unionen. - Reducerar transaktionskostnader. - Reducerar informationskostnader. - Kräver mindre valutareserver. och Kostnader: Minskar handlingsfriheten i den nationella ekonomiska politiken. Tvingar fram en lägre inflation i Sverige. Omöjligt att göra avvägning mellan infla-tion och arbetslöshet. Nackdelen försvinner om: a) Likartade inflationspreferenser mellan länderna b) EU-ländernas ekonomier i fas med varandra, d.v.s. konjunkturväxlingarna infaller ungefär samtidigt. Gemensam stabiliseringspolitik tillräcklig. Förlust av växelkursinstrumentet i den ekonomiska politiken (devalvering/revalvering omöjliggörs). Problem vid asymmetriska chocker, d.v.s. chocker som endast drabbar delar av EU. SLUT på instuderingsfrågorna. SVAR: TENTAMEN : EKONOMISK POLITIK I EN ÖPPEN EKONOMI/A FRÅGA 1a: Utlandsberoendets intäkter och kostnader: Intäkter: Produktion med givna resurser blir större till följd av specialisering (komp. fördelar). Produktionskostnader och priser kan sänkas via stordriftsfördelar. Varuutbudet mer varierat till följd av möjlighet till import. Kostnader: Störningar av olika slag, krav på anpassning. Relativprisstörningar (arbetskraftskostnader varierar inom branscher, olja)) Konkurrensstörningar (nya företag, etc) Konjunkturstörningar Prisnivåstörningar (inflation) FRÅGA 1b: Teorin om komparativa fördelar. Antaganden: Perfekt konkurrens - Vi har effektivitet i ekonomin (optimalitet). Inga transportkostnader - Endast rena produktionskostnader avgörande. Konstanta alternativkostnader - Vi får fullständig specialisering vid handel. Arbetskraft enda produktionsfaktorn Vi får konstanta alternativkostnader (se pkt 3)

17 FRÅGA 2 a: Åtgärd: Expansiv finanspolitik (G ökas, T sänks). Jämvikt r = rint Flytande växelkurs. De statliga utgifterna ökas. Detta leder till (via multiplikatorn) till att Y ökas. Eftersom det är en ökning av utgiftssidan givet tillgången på monetära resurser, ökar den inhemska räntenivån. Den inhemska räntenivån blir högre än den internationella. Detta leder till ett inflöde av kapital, dvs kronor köpes och utländsk valuta säljs. Med flytande växelkurs får vi omedelbart en appreciering. Export faller. Den ursprungliga expansiva finanspolitiken motverkas. Y kommer inte att öka. FRÅGA 2 b: Åtgärd: Expansiv penningpolitik (M S ökas). Jämvikt r = rint Flytande växelkurs. Riksbanken ökar den inhemska penningmängden, den inhemska räntenivån sänks och blir lägre än den internationella. Detta leder till ett utflöde av kapital, dvs kronor säljes och utländsk valuta köps. Med flytande växelkurs får vi omedelbart en depreciering. Export gynnas. Y ökar, vilket också var avsikten med ökningen i pennigmängden. Slutsats: Penningpolitik: Finanspolitik: Gynnas av rörlig växelkurs Motverkas av rörlig växelkurs Antaganden: Givna priser. Alla varor tradeabels, dvs i utrikeshandel. Fullständigt räntelastiska kapitalrörelser. Inhemsk räntenivå = internationell räntenivå i jämvikt (r = rint), där rint är given, dvs exogen. Vår räntenivå får ej någon effekt på omvärldens räntor. Ovanstående har de flesta valt att visa med hjälp av IS-LM-modellen. FRÅGA 3: Relative Unit Labour Cost, RULC = arbetskraftskostnaden per producerad enhet i gemensam valuta, RULC = ULC i Sverige / ULC i våra konkurrentländer. Följande komponenter: effektiv växelkurs (växelkurs relativt 11 OECD-länder) relativ produktivitetsutveckling relativ lönekostnadsutveckling Utvecklingen i Sverige i korthet: Stora devalveringar skapade kraftigt ökad konkurrenskraft, vilken successivt urholkades under resten av 1980-talet p.g.a. minskad produktivitet och/eller högre lönelyft i Sverige. När den svenska kronan blev flytande 1992 sjönk kronan kraftigt i värde. Följden därav blev lägre RULC och således bättre konkurrenskraft för Sverige. Figur skall visas. FRÅGA 4 a: Marshall-Lerner-villkoret: Summan av efterfrågeelasticiteterna för importen (vår import + vår export) skall vara större än ett för att en devalvering skall få en positiv effekt (lyckad devalvering) på ett lands bytesbalans. FRÅGA 4 b: Teorin bygger på ledig kapacitet, dvs konstanta priser och ursprunglig extern balans. Teorin betonar permanent förbättring. Följande måste beaktas: Ledig kapacitet?

18 Löne- och priskompensation? Genomslag av importpriser? FRÅGA 4 c: Redogör kort för devalveringscykeln. Förloppet visas i diagram 1: Devalvering återhämtning uppgång överhettning stagnation kostnadskris tills vi börjar på ny runda. Den viktigaste slutsatsen i artikeln är att devalveringscykeln har bidragit till att skymma sikten för de underliggande problemen i den svenska ekonomin. FRÅGA 5 a: Handelsomfördelning: När import från ett mera effektivt producerande land flyttas över till ett mindre effektivt producerande land på grund av unionen. Länderna i unionen producerar varan ineffektivt. Mindre effektiv resursallokering - sänkning av välfärden. Handelsalstring: När länderna i tullunionen producerar varan mer effektivt. - Välfärdsökning. Nettoeffekten beror på styrkan av dessa två effekter. FRÅGA 5 b: Det optimala valutaområdet (EMU). Kriterier: Länderna likartade och drabbas av symmetriska störningar Stor politisk integration Den nominella löne- och prisrörligheten är hög. Handeln mellan länderna är stor och produktionsfaktorerna lättrörliga FRÅGA 5 c: Maastrichtfördraget: (Politiskt dokument) Budgetunderskott max 3 procent av BNP Statskuld max 60 procent av BNP Inflation; 3 länder med lägst inflation, får max överstiga med 1,5 procent Långa räntan; 3 länder med lägsta räntan, får max överstiga med 2 procent FRÅGA 5 d: En ekonomisk störning som drabbar olika länder olika, dvs chocker som endast drabbar delar av EMU-länderna. SVAR: TENTAMEN : EKONOMISK POLITIK I EN ÖPPEN EKONOMI/A FRÅGA 1 a: Utan handel kan respektive land endast konsumera så mycket som de själv producerar. Med ömsesidig specialisering och byte (handel) kan båda länderna konsumera mer än vad respektive land själv producerar. Eftersom båda vid handel har möjlighet att konsumera mer de producerar, än då länderna ej bedriver handel, tjänar båda länderna på handelsutbytet. I välfärdstermer skall de individer som förlorar kompenseras av de som individer vinner så att någon inte anser sig fått det sämre innan handel inleddes. Detta kan visas i diagram eller med ett exempel. Detta visas i figur. Kom ihåg! Konstanta alternativkostnader. FRÅGA 1 b: Anpassningen illustreras med hjälp av produktionsmöjlighetskurvor och relativprislinjer för respektive land. Följande skall framgå och redovisas: Produktionskurvan visar avtagande avkastning (utåtbuktande). Internationella skillnader i relativ tillgång på produktionsfaktorer bestämmer komparativa fördelar, genom att produktionsmöjlighetskurvorna i olika länder blir olika. Olika relativprislinjer.. Den vara, vars produktion intensivt använder ett lands knappa faktor tenderar i isolering att vara relativt dyr. Prislinjen för den vara som använder den knappa faktorn mest intensivt ligger innanför prislinjen på den vara som använder relativt mer den rikligt förekommande faktorn. Anpassningen illustreras med hjälp av produktionsmöjlighetskurvor och relativprislinjer för respektive land. Följande skall framgå och redovisas:

19 (1) Internationella skillnader i relativ tillgång på produktionsfaktorer bestämmer komparativa fördelar, genom att produktionsmöjlighetskurvorna i olika länder blir olika. (2) Den vara, vars produktion intensivt använder ett lands knappa faktor tenderar i isolering att vara relativt dyr. Visas i hur faktorpriserna förändras när allokeringen av de två varorna ändras via att handel påbörjas. (3) Ett land kommer att exportera den vara, vars produktion är intensiv i användningen av den produktionsfaktor som landet har relativt gott om, och importera den vara, vars produktion är intensivt i användning av landets knappa faktor. Förutsättningar Ricardo och H-O: Inga handelshinder, inga transportkostnader, dvs endast produktionskostnader medräknas. Ren konkurrens (varu- och faktormarknaden), dvs produktionsfaktorerna används effektivt. Tillgången på produktionsfaktorer given i båda länderna. Rörliga inom varje land, orörliga mellan länderna. I Ricardo endast en rörlig produktionsfaktor. I H-O två rörliga produktionsfaktorer. Olika produktionsteknik för olika varor. I Ricardo olika för båda länderna men i H-O är den samma i bägge länderna, dvs samma kunskap i olika länder. FRÅGA 2: Tekniskt framsteg: Större produktmängd med konstanta faktorinsatser eller samma produktmängd med mindre faktorinsatser. (TFP), dvs total faktorproduktivitet. Klassificering sker efter den verkan de tekniska framstegen har på produktionsfaktorernas marginalproduktiviteter MP (Hicks). a) Arbetsbesparande: MP kapital ökar mer än MP arbetskraft. b) Produktionen mer kapitalintensiv, dvs relativa användningen av K ökar. Detta visas i diagram. FRÅGA 3: Diagram skall visas. Valuta: US Dollar. Växelkurs: kr/dollar sätts på den vertikala axeln. Mängden dollar sätts på den horisontella axeln. FRÅGA 3b: Utbudet på dollar ökar. Skift av utbudskurvan åt höger. Orsak: USA måste utbjuda dollar för att köpa utländsk valuta Importen ökar på grund av substitutionseffekten av att USAs varor blivit dyrare. Efterfrågan på dollar minskar. Skift av efterfrågekurvan till vänster. Orsak: USA erhåller mindre antal dollar (exportintäkter minskar). Depreciering av dollar, appreciering av kr. (sker här i två steg ). FRÅGA 3 c: Efterfrågan på dollar ökar. Skift av efterfrågekurvan till höger. Monetarism: begränsa penningmängden för att undvika inflation. När inflödet av kapital ökar neutraliseras detta av FED genom en åtstramning av penningmängden. Utbudskurvan åt vänster. De USA beroende räntorna går upp. Ränteökningen ökar ånyo efterfrågan på dollar osv. Appreciering av dollar, depreciering av kr. Denna politik tillämpades i USA åren /85. FRÅGA 4 a: Elasticitetsansatsen. Inga kapitalrörelser, dvs ren bytesbalansteori. Kan T-of-T försämring kompenseras via kvantitetsanpassning i bytesbalansen? Marshall-Lerner-villkoret: Summan av efterfrågeelasticiteterna för importen (vår import + vår export) skall vara större än ett för att en devalvering skall få en positiv effekt på ett lands bytesbalans. (OBS! ökad export innebär ökad import). Devalvering: (1) Importpriser ökar. Hur mycket minskar importen? Beror på importelasticieteten. (2) Exportpriser faller i utländsk valuta. Ökar svensk export? Importefterfrågan utomlands (elasticiteten) för svenska varor avgör om en prissänkning ger en stor eller liten ökning av exportvärdet. OBS ingen prissänkning om endast en liten ökning av exportvärdet förväntas.

20 Beror på typen av varor. Tidsperiod. FRÅGA 4 b: Teorin bygger på ledig kapacitet, dvs konstanta priser och ursprunglig extern balans. Teorin betonar permanent förbättring. Följande måste beaktas: Ledig kapacitet? Löne- och priskompensation? Genomslag av importpriser? FRÅGA 4 c: Redogör kort för devalveringscykeln. Förloppet visas i diagram 1: Devalvering återhämtning uppgång överhettning stagnation kostnadskris tills vi börjar på ny runda. Den viktigaste slutsatsen i artikeln är att devalveringscykeln har bidragit till att skymma sikten för de underliggande problemen i den svenska ekonomin. FRÅGA 5 a: Det optimala valutaområdet (EMU). Kriterier: Länderna likartade och drabbas av symmetriska störningar Stor politisk integration Den nominella löne- och prisrörligheten är hög. Handeln mellan länderna är stor och produktionsfaktorerna lättrörliga FRÅGA 5 b: En ekonomisk störning som drabbar olika länder olika, dvs chocker som endast drabbar delar av EMU-länderna. FRÅGA 5 c: Vinster - kostnader av EMU Vinster (Effektivitetsargumentet): Eliminerar risk och osäkerhet vid handel och investeringar inom unionen. Reducerar transaktionskostnader. Reducerar informationskostnader (Ökad pristransparens). Mindre växelkursvolatilitet (mindre valutareserver). Kostnader (Stabiliseringspolitiska effekter) Minskar handlingsfriheten i den ekonomiska politiken. Tvingar fram en lägre inflation i Sverige. Omöjligt att göra avvägning mellan inflation och arbetslöshet, dvs likartade inflationspreferenser måste finnas mellan länderna EU-ländernas ekonomier bör vara i fas med varandra, d.v.s. konjunkturväxlingarna infaller ungefär samtidigt. Gemensam stabiliseringspolitik. Förlust av växelkursinstrumentet i den ekonomiska politiken (devalvering/revalvering omöjliggörs). Ingen penningpolitisk självständighet (räntenivån). Problem vid asymmetriska chocker, d.v.s. chocker som endast drabbar delar av EU.

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar Teknikindustri och tjänster inför avtalsrörelsen 2013 En rapport från Almega, Teknikföretagen och Unionen OM TEKNIKINDUSTRI OCH TJÄNSTER Teknikföretagen har 3 600 medlemsföretag

Läs mer

Ränta och växelkurs i och utanför EMU*

Ränta och växelkurs i och utanför EMU* NILS GOTTFRIES Ränta och växelkurs i och utanför EMU* Att ha samma ränta som övriga länder i EMU och samma växelkurs mot länder utanför EMU kan vara problematiskt om utvecklingen i Sverige skiljer sig

Läs mer

Globalisering hot eller räddning för jobben?

Globalisering hot eller räddning för jobben? Globalisering hot eller räddning för jobben? Lars Calmfors* Institutet för internationell ekonomi Stockholms universitet * Rapporten bygger delvis på mitt bidrag till 2008 års EEAG-rapport om den europeiska

Läs mer

MIKROEKONOMISK TEORI B

MIKROEKONOMISK TEORI B LÄSPLAN OCH FÖRELÄSNINGSUNDERLAG TILL KURSEN: MIKROEKONOMISK TEORI B Denna kurs tar upp den del av ekonomisk teori, som behandlar samspelet mellan enskilda hushåll och företag i en marknadsekonomi, dvs

Läs mer

Industrins konkurrenskraft, växelkurs och penningpolitik

Industrins konkurrenskraft, växelkurs och penningpolitik Industrins konkurrenskraft, växelkurs och penningpolitik En rapport av Industrins Ekonomiska Råd, juni 2014 INDUSTRINS EKONOMISKA RÅD Ett nytt Industriavtal gäller från den 1 juli 2011 då det ersatte det

Läs mer

KAPITEL 1. SL 02, Ekonomisk kunskap

KAPITEL 1. SL 02, Ekonomisk kunskap SL 02, Ekonomisk kunskap Def. NATIONALEKONOMI: Undersökning av hur samhällets ekonomiska problem löses i olika samhällen (enl. en snävare def. undersökningen av fördelningen av knappa resurser). GRUNDPROBLEM:

Läs mer

En global balansakt. Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. om sparandeobalanser och kriser. Mats Kinnwall/Stefan Ackerby

En global balansakt. Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. om sparandeobalanser och kriser. Mats Kinnwall/Stefan Ackerby En global balansakt om sparandeobalanser och kriser Mats Kinnwall/Stefan Ackerby Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa Rapportserien Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa bygger på

Läs mer

Svensk konkurrenskraft. Utfall och förslag till metod för framtida analys. Rapport 2009:09

Svensk konkurrenskraft. Utfall och förslag till metod för framtida analys. Rapport 2009:09 Rapport 2009:09 Svensk konkurrenskraft Utfall och förslag till metod för framtida analys Rapporten belyser Sveriges konkurrenskraft på branschnivå. Analysen visar att den svenska konkurrenskraften byggs

Läs mer

Den ekonomiska krisen i Finland och Sverige. Uppgången, fallet och återhämtningen 1985-2000

Den ekonomiska krisen i Finland och Sverige. Uppgången, fallet och återhämtningen 1985-2000 Slutlig version 23/2 2004. Reviderad 23/9 2004. Denna rapport ingå i Juhana Aunesluoma och Susanna Fellman, red., "Från olika till jämlika". Denna bok kommer att utges på både svenska och finska under

Läs mer

Produktionen flyttar utomlands?

Produktionen flyttar utomlands? SASCHA O. BECKER KAROLINA EKHOLM KATARIINA NILSSON HAKKALA Produktionen flyttar utomlands? Om offshoring och arbetsmarknaden SNS Förlag sns Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax:

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Working Paper Valutaregleringen och direkta investeringar. Provided in Cooperation with: Research Institute of Industrial Economics (IFN), Stockholm

Working Paper Valutaregleringen och direkta investeringar. Provided in Cooperation with: Research Institute of Industrial Economics (IFN), Stockholm econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Swedenborg,

Läs mer

Sveriges företagande och konkurrenskraft

Sveriges företagande och konkurrenskraft Ds 2011:17 Sveriges företagande och konkurrenskraft Internationell benchmarking Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys Innehåll Förord 1. Makroekonomisk analys 1.1 Grundläggande begrepp 1.2 Penningpolitik och centralbanker 1.3 Finanspolitik 1.4 Stabiliseringspolitik enligt Keynes 1.5 Inflation och arbetslöshet 1.6 Den

Läs mer

Varför bör CAP EU:s gemensamma jordbrukspolitik reformeras?

Varför bör CAP EU:s gemensamma jordbrukspolitik reformeras? R A P P O R T 2 0 0 0 : 1 Varför bör CAP EU:s gemensamma jordbrukspolitik reformeras? E vald Nalin Livsmedelsekonomiska institutet Varför bör CAP EU:s gemensamma jordbrukspolitik reformeras? 1 2 Livsmedelsekonomiska

Läs mer

Det japanska deflationsproblemet-

Det japanska deflationsproblemet- Det japanska deflationsproblemet- En historisk redogörelse och analys Av: Caspar Flink Greiff Kandidatuppsats Nationalekonomiska institutionen Lunds universitet Handledare: Fredrik NG Andersson 1 Abstract

Läs mer

FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING

FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING 20 FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING Om sambanden mellan jobbpolitik, statsskuld och privata lån RAPPORTFÖRFATTARE: ERIK HEGELUND OCH DANIEL SUHONEN Katalys Institut för facklig idéutveckling

Läs mer

Ekonomihögskolan September 2005. Konsekvenser på den svenska arbetsmarknaden när produktion flyttar till lågkostnadsländer

Ekonomihögskolan September 2005. Konsekvenser på den svenska arbetsmarknaden när produktion flyttar till lågkostnadsländer Nationalekonomiska Institutionen Magisteruppsats, 10 p Ekonomihögskolan September 2005 Konsekvenser på den svenska arbetsmarknaden när produktion flyttar till lågkostnadsländer Författare: Sofia Nordenskjöld

Läs mer

EMU SVERIGE ANSLUTA SIG? KONJUNKTURRÅDETS RAPPORT EFTER 10 ÅR SKA DANMARK, OCH STORBRITANNIEN

EMU SVERIGE ANSLUTA SIG? KONJUNKTURRÅDETS RAPPORT EFTER 10 ÅR SKA DANMARK, OCH STORBRITANNIEN KONJUNKTURRÅDETS RAPPORT Det har gått tio år sedan eu:s monetära union bildades. 2009 års Konjunkturrådsrapport analyserar den ekonomiska utvecklingen i de länder som vid starten anslöt sig till den monetära

Läs mer

Makroekonomi kompendium. Rob Hart. c Draft date 24 mars 2009

Makroekonomi kompendium. Rob Hart. c Draft date 24 mars 2009 Makroekonomi kompendium Rob Hart c Draft date 24 mars 2009 Förord Detta kompendium bygger på föreläsningsanteckningarna till kursen Makroekonomi på SLU, Ultuna, våren 2009. Det ska betraktas som provisoriskt

Läs mer

EMU och våra framtida skatter

EMU och våra framtida skatter av Krister Andersson Färre handelshinder och ett friare flöde av kapital mellan länderna innebär såväl hot som möjligheter. Detta gäller inte bara för enskilda företag utan även för regeringar, inte minst

Läs mer

Sveriges ekonomi. Ett långsiktsscenario fram till år 2035 SPECIALSTUDIER NR 30, MARS 2012 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET

Sveriges ekonomi. Ett långsiktsscenario fram till år 2035 SPECIALSTUDIER NR 30, MARS 2012 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET Sveriges ekonomi Ett långsiktsscenario fram till år 2035 SPECIALSTUDIER NR 30, MARS 2012 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET gör analyser och prognoser över den svenska ekonomin samt bedriver

Läs mer

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning ANFÖRANDE DATUM: 5-4-6 TALARE: Vice riksbankschef Henry Ohlsson PLATS: Facken inom industrin, Aronsborg, Bålsta SVERIGES RIKSBANK SE- 7 Stockholm (Brunkebergstorg ) Tel +46 8 787 Fax +46 8 5 registratorn@riksbank.se

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0011N Nationalekonomi A, Makroteori Datum LP3 12-13 Material Seminarium 2 Kursexaminator Olle Hage Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

E M & KOLLEKTIVAVTALEN

E M & KOLLEKTIVAVTALEN E M & KOLLEKTIVAVTALEN 1 U T O R N I T Z E L I U S F A C K L I G A E U - K R I T I K E R Sammanfattning EMU OCH KOLLEKTIVAVTALEN TOR NITZELIUS FACKLIGA EU-KRITIKER 5 Inledning 7 EMU-medlemskap minskar

Läs mer

Kompendium i doktrinhistoria - en översikt av nationalekonomins utveckling

Kompendium i doktrinhistoria - en översikt av nationalekonomins utveckling STOCKHOLMS UNIVERSITET Nationalekonomiska institutionen 2012-12-16 Kompendium i doktrinhistoria - en översikt av nationalekonomins utveckling av Claes-Henric Siven 2 0. Inledning De följande sidorna innehåller

Läs mer

Arbetsrapport. Samband mellan infrastruktur och produktivitet

Arbetsrapport. Samband mellan infrastruktur och produktivitet Arbetsrapport R2007:002 Samband mellan infrastruktur och produktivitet En kunskapsöversikt ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 063 16 66 00 Telefax 063

Läs mer

Spaniens finanspolitik under 2000-talet

Spaniens finanspolitik under 2000-talet Spaniens finanspolitik under 2000-talet En makroekonomisk analys av finanspolitikens roll i skapandet av och under budgetkrisen Fiscal Policy in Spain During the 21st Century A macroeconomic analysis of

Läs mer

Östeuropa mot marknadsekonomi

Östeuropa mot marknadsekonomi A2001:005 Östeuropa mot marknadsekonomi Nya möjligheter för svensk handel? Östeuropa mot marknadsekonomi Nya möjligheter för svensk handel? ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Box 4, 831 21

Läs mer

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Nationalekonomiska institutionen Karl-Magnus Dahlén Handledare: Åsa Hansson D-Uppsats 15 hp Sammanfattning Jag har i denna uppsats analyserat ett

Läs mer