RÄTTELSER Övningsuppgifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RÄTTELSER Övningsuppgifter"

Transkript

1 RÄTTELSER Övningsuppgifter visar var rättelsen finns En behållare på 1,00 dm 3 innehöll från början 0,50 mol ammoniak. är reaktionen 2 3 (g) 2 (g) 3 2 (g) hade gått till jämvikt vid en viss temperatur fanns 0,60 mol vätgas i behållaren. Beräkna jämviktskonstanten Vid 700 o är jämviktskonstanten K 9,0 för reaktionen S 2 (g) 2 (g S 3 (g) (g) Man förde in 3, mol svaveldioxid och 3, mol kvävedioxid i en behållare på 1,00 dm 3. Sedan fick jämvikt ställa in sig vid 700 o. Vilken var substansmängden svaveltrioxid vid jämvikt? 3.23.* Vid K är jämviktskonstanten K 4,40 för jämvikten 2 (g) 2 (g) 2 (g) (g) Man blandar 1,00 mol av vardera vätgas, koldioxid, vatten och kolmonoxid i ett reaktionskärl med volymen 3,00 dm 3. Blandningen upphettas till K och jämvikt får ställa in sig. ur stor substansmängd av de olika ämnena finns i jämviktsblandningen? Ange uppbyggnaden av följande förening med symbolerna P i och S samt basernas beteckningar. P P 1 2 G a) Vilka baspar kan bildas i en DA-molekyl? b) Studera basparen i figur 13.8 i läroboken och se efter hur många vätebindningar som finns i de två basparen. Vilket av basparen tror du är starkast? 8.20.* Ange om följande reaktioner är additions-, eliminations-, kondensations-, substitutions- eller polymerisationsreaktioner. a) 6 5 Li 6 5 Li b) c) d) e) f) g) 3 3 ()() h) 3 S 3 2 Br 3 S 2 3 Br * Identifiera ämnena A, B,, D, E och F som bildas i följande reaktionsserier: Etanol konc. 2 S kondensation konc. 2 S elimination A B l 2 addition l elimination D polymerisation E polymerisation F

2 RÄTTELSER till övningsuppgifterna visar var rättelsen finns. m handen är riktad uppåt är svaret nyskrivet kpa pv nrt p nrt / V n( 2 ) m / M 16 g / 32 g mol 1 0,50 mol nrt 0,50 mol 8,31 J/(mol K) 291 K p( 2 ) V m 3 48, J / m 3 48, m / m 3 48, / m 2 48, Pa 48 kpa dm 3 syrgas Reaktionsformeln ger substans- mängdförhållandet n( 2 ) / n(s 2 ) 1/2, dvs. n( 2 ) 0,5 n(s 2 ). Då är enligt Avogadros lag också V( 2 ) 0,5 V(S 2 ) 0,5 40 dm 3 20 dm Koncentrationen hade varit dubbelt så stor för både och 2. Eftersom reaktionshastigheten är proportionell mot båda ämnenas koncentration hade reaktionshastigheten fyrdubblats. Kvävemonoxiden skulle ha bildats med hastigheten 4x mol/s. Exempel 1: [] a/v och [ 2 ] b/v. Då är v k [] [ 2 ] k a/v b/v kab/v 2 x mol/s Exempel 2: [] a/(v/2) 2a/V och [ 2 ] 2b/V ger v k [] [ 2 ] k 2a/V 2b/V 4kab/V 2 4x mol/s K 0,059 mol/dm 3 Pl 5 Pl 3 l 2 Substansmängd vid jämv. 5,00 13,8 208,5 137,5 Koncentration vid jämv. 5,00 13,8 208,5 3,0 137,5 3,0 Jämviktsekvationen är 2,98 71,0 2,98 71,0 3,0 mol mol/dm 3 [Pl 3] [l 2] K [Pl 5] ,8 2,98 208,5 3,0 mol/dm mol/dm K 137,5 3,0 71,0 3,0 5,00 3 mol/dm K 0,0586 mol/dm Vi antar att systemet A B D är en gasjämvikt. a) avsett om systemet är i jämvikt eller inte kan man skriva upp följande uttryck för ämnenas koncentrationer: [] [D] [A] [B] Kvoten mellan produkterna kallas för koncentrationskvoten och betecknas Q. m systemet är i jämvikt är kvoten Q lika med jämviktskonstanten K. b) ettoreaktionen är den reaktion som blir resultatet av de båda motsatta reaktionerna, alltså reaktionerna och. Vi antar att reaktion har hastigheten v 1 och reaktion hastigheten v 2. Då går nettoreaktionen åt samma håll som den snabbaste reaktionen med hastigheten v 1 v 2 i riktning och med hastigheten v 2 v 1 i riktning. c) m q K är systemet i jämvikt. m Q < K går nettoreaktionen åt höger tills jämvikt har uppnåtts. m Q > K går nettoreaktionen åt vänster tills jämvikt har uppnåtts a) Jämvikten förskjuts åt höger (nettoreaktion ) b) Jämvikten förskjuts åt vänster (nettoreaktion ) c) Jämvikten förskjuts åt vänster (nettoreaktion ) d) Trycket påverkar inte jämviktsläget e) Jämvikten förskjuts åt höger (nettoreaktion ) f) En katalysator påverkar inte jämviktsläget a) eutral lösning l saknar syrabasegenskaper eftersom l är en mycket stark syra. b) (Starkt) basisk lösning: S 2 2 S c) (Starkt) basisk lösning: P P 2 4 d) (Svagt) sur lösning: e) eutral lösning: l 4 saknar syrabasegenskaper eftersom l 4 är en mycket stark syra. f) (Svagt) sur lösning: Den hydratiserade järn(iii)jonen är en svag syra Fe( 2 ) Fe()( 2 ) g) Praktiskt taget neutral lösning: S 2 4 -jonen är en mycket svag bas (se tabell 4.3) a) Fe 2, c) Zn och e) 2 De ingår som redformer i redoxpar med lägre e o än 1,0 V. Redoxparen är Fe 3 /Fe 2, Zn 2 /Zn och / 2. För redoxparen Mn 2 / Mn 2, Mn 4 / Mn 2 och 2 / 2 är e o > 1,0 V a) En radikal är en partikel med en oparad (ensam) elektron. b) l och 3 2 c) ll energi l l 3 3 l 3 2 l 3 2 ll 3 2 l l osv. en kedjereaktion a) b) Vätejonen i I dras mot dubbelbindningen, dvs. I gör en elektrofil attack. Då bildas framför allt den sekundära karbokatjonen 3 ( 3 ) 2 därför att aktiveringsenergin är lägre för bildning av en sekundär karbokatjon än för en primär. c) Jodidjonen binds till den positivt laddade kolatomen i den sekundära karbokatjonen. d) 2 ( 3 ) 2 I 3 ( 3 ) 2 I 3 I( 3 ) 2 2-jod-3-metylbutan a) 0 b) 1 c) 2 d) 1 2

3 a) b) // // a) 3 2 b) c) a) b) c) a) 3 2 b) 3 2 c) a) 2 P c) edbrytningen sker i matspjälkningskanalen genom inverkan av enzymer i saliven, i magen och i början av tarmkanalen a) Med blodet till olika celler i kroppen, huvudsakligen i levern. b) Genom cellmembranet, via särskilda enzymer, s.k. pumpar, in i cellerna Se figur 11.2 i läroboken a) I andningskedjan b) 2AD 2 2 6ADP 6P i 2 2 2AD 6ATP ATP-molekylen består av en adeninrest, en ribosrest och tre sammankopplade fosfatrester a) Koenzym A, oa b) Acetyl-oA a) b) SoA 3 SoA a) b) / / 2 2 \\ \\ P a) Pyruvatjoner, 3 b) ellplasman (cytoplasman) a) Dihydroxiacetonfosfatet omvandlas till glyceral- dehyd-3-fosfat och går sedan in i glykolysen. Slutprodukten är pyruvat. b) 1 mol ATP och 2 mol (AD ) Först går det åt 1 mol ATP för att omvandla 1 mol glycerol till glycerol-3-fosfat. Sedan bildas 1 mol (AD ) när 1 mol glycerolfosfat oxideras till dihydroxiacetonfosfat. Det isomeriseras till glyceraldehyd-3-fosfat. Sedan bildas 1 mol pyruvatjoner genom de fem stegen i glykolysen. Då bildas 2 mol ATP och 1 mol (AD ). b) Kolvätekedjorna och är hydrofoba. Den högra delen i formeln ovan med fosfat- och etanolaminresterna är hydrofila a) xidation av näringsämnen. b) energi a) ellernas nedbrytning av näringsämnen. b) Reaktionerna då cellerna bygger upp nya ämnen. c) Den totala ämnesomsättningen, dvs. både de nedbrytande och de uppbyggande reaktionerna a) Kolhydrater, proteiner (och nukleinsyror, fast i mindre mängder). (Fetter är inte makromolekyler.). b) Monosackarider, aminosyror och peptider, fettsyror a) AD och FAD b) FAD tar bort 2 -atomer från gruppen 2 2 så att det blir en dubbelbindning mellan kolatomerna,. Sedan adderas en molekyl 2. Då bildas gruppen 2. Den oxideras av AD till en karbonylgrupp a) Det bildas en FAD 2 -molekyl per varv och (en AD-molekyl en -jon). b) Av en molekyl palmitinsyra, 15 31, bildas 7 molekyler FAD 2, 7 AD och 8 acetyl-oa. Det krävs 7 varv för att bryta ned en molekyl palmitinsyra i det sjunde varvet ger en kedja med fyra kolatomer två molekyler acetyl-oa. 3

4 fenylalanin pyrodruvsyra fenylpyrodruvsyra alanin a) 3AD 3 b) 1 FAD 2 c) 1 ATP d) a) Andningskedjan eller elektrontransportkedjan b) I mitokondriernas inre membran c) Proteinkomplexen sitter i ett membran som bildar ett mellanrum till yttermembranet. I komplex I oxideras en AD-molekyl till AD varvid två elektroner förs över till elektronbäraren koenzym Q och vidare till komplex III. Två -joner pumpas samtidigt från det inre rummet till membranmellanrummet. Komplex III (cytokrom c reduktas) pumpar två -joner till mellanrummet och för över elektroner via elektronbäraren cytokrom c till komplex IV (cytokrom c oxidas). Där lämnas elektronerna till reaktionen 2 2 e ½ 2 2. Samtidigt pumpas två -joner till mellanrummet. De sex -jonerna går tillbaka från mellanrummet till det inre rummet via ett stort membranprotein, ATP-syntas. Då frigörs energi så att tre ATP-molekyler bildas. (Komplex II är det membranprotein som tar upp elektroner från FAD 2 och lämnar dem vidare till komplex III). d) är sex -joner strömmar från mitokondriens membranmellanrum till dess inre genom ATP-syntas avges energi som används för att bilda ATP. 6 -joner ger 3 ATP-molekyler a) M 507 g/mol (för den oprotolyserade formen) Adenin, 5 5 5, M 135 g/mol, ribos, , M 150 g/mol, trifosforsyra, 5 P 3 10, M 258 g/mol. Vid sammankopplingen spjälkas 2 mol 2 av. b) a 117 kg ATP Det behövs ( / ) 2, mol ATP per dygn. Massan blir (2, ) g 117 kg a) Insulin b) Adrenalin (bildas när energi behövs snabbt) c) Brist på (verksamt) insulin för diabetes typ 1 eller ungdomsdiabetes, och brist på fungerande insulinreceptorer för diabetes typ 2 eller åldersdiabetes a) ATP och ADP. b) De bidrar med energi och väteatomer när glukos bildas i mörkerreaktionen. c) I kloroplasternas inre membran, dvs. i tylakoiderna. d) Det finns två fotosystem för ljusreaktionerna. Fotosystem II kan splittra vattenmolekyler till syreatomer, protoner och elektroner. Fotosystem I överför elektroner och protoner till ADP som reduceras till ADP. Båda systemen innehåller grupper som kan ta upp och avge elektroner och flera elektronbärare förbinder systemen med varandra. ADP används i mörkerreaktionen för att bilda glukos. Både FS I och FS II består av komplicerade membranproteiner med många peptidkedjor som sträcker sig över tylakoidmembranet. Fotosystemen har också grupper som kan förflytta protoner över membranet från dess utsida till insidan. Därigenom uppstår en protongradient över membranet. är den utjämnas frigörs energi, se uppgift e) Enzymkomplexet som är aktivt då vattenmolekyler spjälkas innehåller manganjoner (och antagligen kalciumjoner) ATP bildas när protongradienten över tylakoidmembranet utjämnas genom att protoner flödar genom ATP-syntetaset från membranets insida till dess utsida. Då frigörs energi som används för att bilda ATP av ADP och fosfat. Det blir ungefär två ATP-molekyler per elektronpar a) ADP är en slutprodukt. Det finns ett antal andra molekyler som är mellanprodukter i olika reaktioner, t.ex. Q 2. b) Vattenmolekyler spjälkas i väteatomer ( e ) och syreatomer och därefter används vätet till att reducera ADP. c) 2 ljusenergi 2 2e ½ 2 och ADP 2 2e ADP a) b) c) Ser-Gly eller SG d) 2 2 Förkortat Gly-Ser eller GS 2 e) Kondensationsreaktion a) Trypsin klyver peptidkedjan efter Lys och Arg. Därför får vi bitarna Ala-Asp-is-Lys, Val-Phe-Lys och Asn-Tyr-Gly-Gly där den sista är -terminal. b) Kymotrypsin klyver peptidkedjan efter de aromatiska aminosyrorna Phe och Tyr. Med kymotrypsin blir därför bitarna Ala-Asp-is-Lys-Val-Phe, Lys-Asn- Tyr och Gly-Gly, där Gly-Gly är -terminal Vi börjar med att konstatera att det finns 9 aminosyror i peptiden. Det är klart att peptiden slutar med Lys-Gly- Asn, eftersom Asn inte är en brytningspunkt för någon av enzymerna. Vidare finns sekvensen Ala-Tyr-Lys som bildat två av fragmenten. Från de två resterande fragmenten kan vi sluta oss till att sekvensen Lys-Val-Ser- Phe-Lys finns i peptiden. Den måste vara i mitten eftersom den börjar med Lys (vi fick ju inget fritt lysin med trypsin). Ala-Tyr-Lys är därför -terminal. Peptidens sekvens är Ala-Tyr-Lys-Val-Ser-Phe-Lys-Gly-Asn. Vi kan nu rita in de ställen där trypsin respektive kymotrypsin har spjälkat peptiden och konstatera att allt stämmer. 4

5 a) Vätebindningar mellan grupperna och på lämpliga avstånd i kedjan. b) För keratin framför allt med disulfidbryggor mellan cysteinrester i de parallella kedjorna. c) Med vätebindningar mellan grupperna och i de parallella kedjorna a) Substrat b) E S ES E P enzym substrat enzymsubstrat- enzym produkt komplex fta ingår flera substrat i reaktionen. Det kan också bildas flera olika produkter a) Adenin. Andra exempel är guanin, cytosin, uracil och tymin a). b) 13.6 a) b) En ribonukleosid är en förening som bildats av sockerarten ribos och en kvävebas. Ribonukleotiden bildas genom att ribonukleosiden bildar en ester med fosforsyra. c) Adenosinfosfat, dvs. en förening som bildats av ribos, adenin och fosforsyra. 5 P P P 1 1 b) a) b) G c) A P i S P i S S BS! Adenosin är en nukleosid Det finns fyra di-deoxiribonukleotider. Det kan bildas två 5-fosfater och två 3-fosfater: A G G A 5P i SP i S och 5P i SP i S respektive A G G A SP i SP i 3 och SP i SP i DA RA Sockerart: Deoxiribos Ribos Kvävebaser: A,, G och T A,, G och U Form: Dubbelsträng Enkelsträng Den normala β-kedjan har glutaminsyra i position 6. os personer med sickle-cell-anemi har β-kedjan i stället valin i position 6. Glu och Val har följande kodoner i mra-kedjan (se tabell 13.3). Glu har kodonerna 5GAA3 och 5GAG3. Val har kodonerna 5GUU3, 5GU3, 5GUA3 och 5GUG3. Eftersom DA-kedjan går i motsatt riktning mot mra-kedjan ska tripletterna i DA-kedjans gen läses i riktningen 3 5. Då blir motsvarande tripletter i DA-kedjan: för Glu: 3TT5 och 3T5. för Val: 3AA5, 3AG5, 3AT5 och 3A5. Felet i β-kedjan kan ha uppstått på två sätt. Mittersta T i 3TT5-tripletten kan ha bytts ut A. Den nya tripletten 3AT5 ger kodonen 5GUA3, dvs. aminosyran Val. Det kan också vara så att T bytts ut mot A i 3T5tripletten. Då får genen tripletten 3A5. Den ger kodonen 5GUG3 som också svarar mot aminosyran Val. är man bestämde bassekvensen i β-kedjan fann man att en normal β-kedja har tripletten 3T5 i position 6 medan den felaktiga β-kedjan har 3A5. Det är alltså denna mutation (en substitution) som ger sjukdomen sickle-cell-anemi. c) P 2 deoxitymidinfosfat 3 5

Svar till frågorna Biologi B

Svar till frågorna Biologi B till frågorna Biologi B Biologi B Författarna och Liber AB Får kopieras 1 Cellbiologi Fråga 1 a) Vilka fyra grupper av kemiska ämnen består celler framförallt av? b) Vilka byggstenar består respektive

Läs mer

Kemi handlar om ämnen och deras omvandlingar

Kemi handlar om ämnen och deras omvandlingar 1 Kemi handlar om ämnen och deras omvandlingar Kapitel 1 Ämnena som finns runtomkring oss är exempel på materia. All materia har massa och volym. En del materia kan vi se och röra vid, ja till och med

Läs mer

TIMSS population 2 Matematik (Algebra)

TIMSS population 2 Matematik (Algebra) TIMSS population 2 Matematik (Algebra) I1. Benny ville lösa ett problem med tre på varandra följande heltal, som tillsammans ger summan 81. Han skrev ner ekvationen (n - 1) + n + (n + 1) = 81. Vad står

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Vad händer i kroppen när man tränar?

Vad händer i kroppen när man tränar? Vad händer i kroppen när man tränar? För att du ska kunna spela fotboll, hoppa hopprep, leka jaga, klättra i träd och springa i skogen, så måste din kropp fungera. Det är inte bara armar och ben som måste

Läs mer

Klippa, klistra och hitta en gen

Klippa, klistra och hitta en gen Del VI Hur man gör I detta kapitel ska vi titta mer i detalj på hur genteknik går till. Hur man hittar och analyserar gener, hur man tar genetiska fingeravtryck och hur man egentligen gjorde när man kartlade

Läs mer

2. Hur många elektroner får det plats i K, L och M skal?

2. Hur många elektroner får det plats i K, L och M skal? Testa dig själv 12.1 Atom och kärnfysik sidan 229 1. En atom består av tre olika partiklar. Vad heter partiklarna och vilken laddning har de? En atom kan ha tre olika elementära partiklar, neutron med

Läs mer

KRAFTER. Peter Gustavsson Per-Erik Austrell

KRAFTER. Peter Gustavsson Per-Erik Austrell KRATER Peter Gustavsson Per-Erik Austrell örord Denna skrift har tagits fram för att utgöra kurslitteratur i kursen Mekanik för Industri Design vid Lunds Tekniska Högskola. Skriften börjar med en introduktion

Läs mer

Tid vad är det? Clas Blomberg. Teoretisk fysik KTH

Tid vad är det? Clas Blomberg. Teoretisk fysik KTH Tid vad är det? Clas Blomberg Teoretisk fysik KTH Det finns här i världen en stor och ändå mycket vardaglig hemlighet. Alla människor har del i den, alla känner till den, men mycket få tänker någonsin

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser 7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser Sedan 1800 talet har man forskat i hur energi kan överföras och omvandlas så effektivt som möjligt. Denna forskning har resulterat i ett antal begrepp som bör

Läs mer

Vid villainbrottet var det mycket som var omkringstökat.

Vid villainbrottet var det mycket som var omkringstökat. SÄTRTYCK UR KRIMINALTEKNIK NR 1-2005 Hur går en DNA-analys till? DNA utmålas ofta som det senaste undermedlet när det gäller att sätta fast brottslingar. Men vad är det som analyseras och hur går en kriminalteknisk

Läs mer

An enrichment and extension programme for primary-aged children

An enrichment and extension programme for primary-aged children An enrichment and extension programme for primary-aged children Created by Tim Bell, Ian H. Witten and Mike Fellows Adapted for classroom use by Robyn Adams and Jane McKenzie Illustrated by Matt Powell

Läs mer

fysisk aktivitet och vikt InformatIonshäfte från nordic sugar

fysisk aktivitet och vikt InformatIonshäfte från nordic sugar fysisk aktivitet och vikt InformatIonshäfte från nordic sugar Informationshäftet är utarbetat av Nordic Sugar. Copyright-rättigheterna tillhör Nordic Sugar. Kopiering är tillåten om källan anges. Text

Läs mer

Eulers polyederformel och de platonska kropparna

Eulers polyederformel och de platonska kropparna Eulers polyederformel och de platonska kropparna En polyeder är en kropp i rummet som begränsas av sidoytor som alla är polygoner. Exempel är tetraedern och kuben, men klotet och konen är inte polyedrar.

Läs mer

Vad är liv i kosmos, i cellen, i människan?

Vad är liv i kosmos, i cellen, i människan? Ingemar Ernberg Clas Blomberg Steven Jörsäter Anders Wennborg Peter Århem Per-Erik Malmnäs Erik Aurell Joakim Cöster Vad är liv i kosmos, i cellen, i människan? Karolinska Institutet UNIVERSITY PRESS Vad

Läs mer

Att göra i ordning en byrett för titrering

Att göra i ordning en byrett för titrering Att göra i ordning en byrett för titrering Utrustning Byrett, liten tratt, dekanterglas, byretthållare, stativ. Utförande Sätt fast byretthållaren i stativet, se figuren. Skölj byretten med lite av titrerlösningen

Läs mer

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen?

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? Läkemedlets väg genom kroppen Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? HUR HITTAR LÄKEMEDLET RÄTT? Denna skrift är framtagen av LIF, som är branschorganisation för de forskande

Läs mer

LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på LHON Eye Society s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013.

LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på LHON Eye Society s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013. LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013. År 1871 publicerade Theodor Karl Gustav von Leber, professor i Göttingen i Tyskland,

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

10. Relativitetsteori Tid och Längd

10. Relativitetsteori Tid och Längd Relativa mätningar Allting är relativt är ett välbekant begrepp. I synnerhet gäller detta när vi gör mätningar av olika slag. Många mätningar består ju i att man jämför med någonting. Temperatur är en

Läs mer

Hur man gör en laboration

Hur man gör en laboration Hur man gör en laboration Förberedelser Börja med att läsa igenom alla instruktioner noggrant först. Kontrollera så att ni verkligen har förstått vad det är ni ska göra. Plocka ihop det material som behövs

Läs mer

När man diskuterar kärnkraftens säkerhet dyker ofta

När man diskuterar kärnkraftens säkerhet dyker ofta Faktaserien utges av Analysgruppen vid Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU) Box 1039 SE - 611 29 NYKÖPING Telefon 0155-26 35 00 Fax 0155-26 30 74 E-post: analys@ksu.se Internet: www.analys.se Faktaserien

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Hur mycket släkt är släktingar?

Hur mycket släkt är släktingar? Hur mycket släkt är släktingar? En studie i den genetiska likhetens variation Examensarbete för kandidatexamen i matematik vid Göteborgs universitet Kandidatarbete inom civilingenjörsutbildningen vid Chalmers

Läs mer

Till och från en inblick i ledande kretsar

Till och från en inblick i ledande kretsar Till och från en inblick i ledande kretsar Du använder el varje dag, ofta utan att du tänker på det. Det är inte svårt att räkna upp tio saker hemma som går på el. Pröva! Den slutna kretsen Strömmen måste

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Ann Fernholm. Ett sötare blod. om hälsoeffekterna av ett sekel med socker. Natur & Kultur

Ann Fernholm. Ett sötare blod. om hälsoeffekterna av ett sekel med socker. Natur & Kultur Ett sötare blod Ann Fernholm Ett sötare blod om hälsoeffekterna av ett sekel med socker Natur & Kultur info@nok.se www.nok.se Förlaget påminner om att varje form av kopiering av text och bild ur denna

Läs mer

Cecilia Ingard. Boksidan

Cecilia Ingard. Boksidan Cecilia Ingard Boksidan Innehåll Vad som händer när datorn startar 3 Hur ser en dator bokstäverna? 12 Vad kan hända när man skriver ett brev 14 Inuti datorlådan 22 Moderkortet 23 Processorn 24 RAM-minnet

Läs mer