SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SOM OMFATTAR PD-OBLIGATIONER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SOM OMFATTAR PD-OBLIGATIONER"

Transkript

1 SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SOM OMFATTAR PD-OBLIGATIONER Sammanfattningar består av uppgifter som måste offentliggöras och som kallas för Avsnitt. Dessa Avsnitt är numrerade i avsnitt A E (A.1 E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de Avsnitt som ska tas upp i en sammanfattning avseende Obligationerna (En. Notes) och Emittenten. Eftersom en del Avsnitt inte behöver tas upp, kan det finnas luckor i numreringen av Avsnitten. Även om ett Avsnitt ska infogas i sammanfattningen på grund av egenskaperna hos Obligationerna och Emittenten är det möjligt att ingen relevant information kan uppges angående Avsnittet i fråga. I sådant fall finns en kort beskrivning av Avsnittet med i sammanfattningen markerat som Ej Tillämpligt. Avsnitt A Inledning och varningar Avsnitt Titel A.1 Varning och introduktion: Denna sammanfattning ska läsas som en inledning till detta Basprospekt. Ett beslut om att investera i Obligationerna ska baseras på ett övervägande av Basprospektet i dess helhet, inklusive dokument som eventuellt tagits med som referens. Om ett anspråk hänförligt till uppgifterna som finns i detta Basprospekt anförs vid domstol kan käranden, i enlighet med den nationella lagstiftningen i medlemsstaterna inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där anspråket anförs, bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Basprospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan enbart åläggas de personer som har lagt fram sammanfattningen, inklusive en översättning av denna, men enbart om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Basprospektet eller om den inte innehåller, tillsammans med de övriga delarna av Basprospekt, viktig information för att hjälpa investeraren att avgöra om denna ska investera i Obligationerna eller ej. A.2 Sammanfattning av programmet: Emittenten får, till finansiella mellanhänder vilka Emittenten har givit samtycke att använda Basprospektet (en Auktoriserad Erbjudare ), ge sitt samtycke att använda detta Basprospekt samt relevanta Slutliga Villkor i efterföljande återförsäljning eller slutliga placeringar av Obligationerna, förusatt att den efterföljande återförsäljningen eller den slutliga placeringen av Obligationerna görs under den i de Slutliga Villkoren specificerade Erbjudadeperioden. Ett sådant samtycke kan bli föremål för villkor vilka är relevanta för användandet av Basprospektet. I anslutning till ett eventuellt Erbjudande till allmänheten om PD- Obligationer som ej är undantagna från skatteplikt (En. Public Offer of Non-Exempt PD Notes), åtar sig Emittenten ansvaret, i en Jurisdiktion där erbjudandet görs till allmänheten (En. Public Offer Jurisdiction), för innehållet i detta Basprospekt enligt artikel 6 i prospektdirektivet i förhållande till en person (en Investerare ) till vilken ett Erbjudande om Obligationer som ej är undantagna från skatteplikt (En. Non-exempt PD Notes) riktas av Auktoriserad Erbjudarenär erbjudandet görs i enlighet med alla villkor som är förknippade med att ge samtycket. Samtycke: 1

2 I tillägg till de villkor som anges nedan under Gemensamma villkor för samtycke : (a) samtycker Emittenten till att använda det här Basprospektet (såsom det är kompletterat vid den aktuella tidpunkten, om tillämpligt) i anslutning till ett Erbjudande till allmänheten om PD- Obligationer som ej är undantagna från skatteplikt, i en Jurisdiktion där erbjudandet till allmänheten (En. Public Offer Jurisdiction) görs av aktuell Dealer samt av: (i) en finansiell mellanhand som utsetts till den Första Auktoriserade Erbjudaren (En. Initial Authorised Offeror) i de aktuella Slutliga Villkoren; samt (ii) en finansiell mellanhand som utsetts efter det datum då de aktuella Slutliga Villkoren fastslagits och vars namn har publicerats på Emittentens webbplats (www.rabobank.com) och identifieras som en Auktoriserad Erbjudare (En. Authorised Offeror) avseende det aktuella Erbjudandet som görs till allmänheten (En. Public Offer), samt (b) om (och enbart om) del B i de aktuella Slutliga Villkoren anger Generellt Samtycke som Tillämpligt, erbjuder sig Emittenten härmed att ge sitt samtycke till användning av detta Basprospekt (såsom det är kompletterat vid den aktuella tidpunkten, om tillämpligt) i anslutning till ett Erbjudande till allmänheten om PD- Obligationer som ej är undantagna från skatteplikt i en Jurisdiktion där erbjudandet till allmänheten (En. Public Offer Jurisdiction) görs av en finansiell mellanhand som uppfyller följande villkor: (i) mellanhanden är behörig att göra sådana erbjudanden enligt den tillämpliga lagstiftning som implementerar direktivet om marknader för finansiella instrument; samt (ii) mellanhanden godtar Emittentens erbjudande att ge sitt samtycke till användning av detta Basprospekt genom att på sin webbplats publicera ett uttalande om att den samtycker till att använda Basprospektet i enlighet med den Auktoriserade Erbjudarens villkor och i enlighet med villkoren för ett sådant samtycke. Gemensamma villkor för samtycke: Villkoren för Emittentens samtycke till användning av detta Basprospekt i samband med det relevanta Erbjudandet till allmänheten (En. Public Offer) är (förutom de villkor som anges i stycke (b) ovan om del B av de aktuella Slutliga Villkoren anger Generellt Samtycke som Tillämpligt ) att ett sådant samtycke: (a) enbart är giltigt avseende relevant Tranche av PD-Obligationer som ej är undantagna från skatteplikt; (b) enbart är giltigt under den Erbjudandeperiod som anges i de aktuella Slutliga Villkoren; samt (c) enbart sträcker sig till användning av detta Basprospekt för att göra Erbjudanden till allmänheten av den aktuella Tranchen av PD-Obligationer ej undantagna från skatteplikt i de Jurisdiktioner där erbjudandet till allmänheten (En. Public Offer Jurisdictions) 2

3 görs, enligt vad som anges i de aktuella Slutliga Villkoren. Emissionsspecifik sammanfattning: Samtycke: I tillägg till villkoren som anges nedan, samtycker Emittenten till användning av Basprospeketet i anslutning till ett Erbjudande till allmänheten (enligt definitionen nedan) av Obligationer av Dealer[n/s][ ], [och] [varje finansiell mellanhand vars namn har publicerats på Emittententens webbplats, (www.rabobank.com) och som är behörig att göra sådana erbjudanden enligt den tillämpliga lagstiftning som implementerar direktivet 2004/39/EC ( Om marknader för finansiella instrument )] och som på sin webbplats publicerar följande uttalande (informationen som står innanför hakparanteser kompletteras med relevant information): Vi [ange den finansiella mellanhandens juridiska namn] hänvisar till [ange titel på relevanta PD-obligationer] ( Obligationerna ), som beskrivs i de Slutliga Villkoren, daterade [infoga datum] ( Slutliga villkor ), publicerade av Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank B.A. (Rabobank Structured Products) ( Emittenten ). Vi accepterar härmed erbjudandet från Emittenten om dess samtycke till att vi använder Basprospektet (enligt definitionen i de Slutliga Villkoren) i samband med att Obligationerna erbjuds i [Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige och Storbritannien] ( Erbjudandet till allmänheten ) i enlighet med den Auktoriserade Erbjudarens villkor och i enlighet med villkoren för ett sådant samtycke, var och en enligt specifikation i Basprospektet, och vi använder Basprospeketet i enlighet med Erbjudandet till allmänheten. Ett Erbjudande till allmänheten för Obligationer är ett Erbjudande om Obligationer (annat än det som gäller enligt paragraf 3.2 i prospektdirektivet i [Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige och Storbritannien] under den Erbjudandeperiod som anges nedan. Tillsammans med Dealer[n/s], är de personer som Emittenten ger sitt samtycke till i enlighet med föregående bestämmelser de Auktoriserade Erbjudarna för sådana Erbjudanden till allmänheten. Erbjudandeperiod: Emittentens medgivande enligt ovan ges för Erbjudanden til Allmänheten under perioden från [ ] till [ ] ( Erbjudandeperioden ). Villkor för samtycke: Villkoren för Emittentens samtycke (i tillägg till de krav som angivits ovan) är sådana att medgivande (a) enbart är giltigt avseende relevant Tranche av Obligationer; (b) enbart är giltigt under Erbjudandeperioden; [samt] (c) enbart sträcker sig till användning av Basprospektet för att göra Erbjudanden till allmänheten av den aktuella Tranchen av Obligationer i [Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige och Storbritannien] [samt (d) [ ]]. En investerare som avser att förvärva eller som förvärvar Obligationer vid ett Erbjudande som görs till allmänheten från en Auktoriserad Erbjudare annan än Emittenten kan göra detta, och erbjudanden om, 3

4 och försäljning av sådana Obligationer till en investerare via en sådan Auktoriserad Erbjudare kommer att ske i enlighet med eventuella villkor och andra arrangemang som avtalats mellan sådan Auktoriserad Erbjudare och sådan investerare inklusive vad gäller pris, fördelning, kostnader, och avveckling. Varje investerare måste vända sig till aktuell Auktoriserad Erbjudare vid tidpunkten för ett sådant Erbjudande till allmänheten för att få information angående villkoren i det Erbjudande som görs till allmänheten och den Auktoriserade Erbjudaren är ensam ansvarig för sådan information.] [Ej tillämpligt. Obligationerna är erbjudna på en undantagsbasis i enlighet med Artikel 3(2) av Prospektdirektivet. Emittenten har inte gett sitt samtycke för någon finansiell mellanhand eller någon annan erbjudare att använda Basprospektet i samband med något erbjudande av Obligationerna.] Avsnitt B Emittent Avsnitt Titel B.1 Emittentens juridiska namn och firmanamn: B.2 Emittentens säte och bolagsform, den lagstiftning enligt vilken Emittenten är verksam och dess registreringsland: B.4b En beskrivning av eventuella kända tendenser och prognoser som påverkar Emittenten och de branscher där Emittenten är verksam: B.5 Beskrivning av Emittentens koncern och Emittentens position inom koncernen: B.9 Vinstprognos eller - uppskattning: Emittentens juridiska namn är Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank B.A. Emittentens firmanamn är Rabobank Structured Products. Emittenten har sitt säte i Amsterdam, är ett kooperativt bolag (coöperatie) och finns registrerad i handelsregistret i handelskammaren med nummer Emittenten bedriver sin verksamhet enligt Nederländsk lag. Rabobank-koncernens resultat påverkas av en rad olika marknadsförhållanden, däribland ekonomiska cykler, fluktuationer på aktiemarknaderna, flukturerande räntor och växelkurser samt ökad konkurrens. En försämring avseende de ekonomiska förhållandena eller Rabobankkoncernens oförmåga att korrekt förutse eller reagera på sådan utveckling skulle kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Rabobankkoncernens finansiella prognoser, affärsverksamhet, finansiella förmåga och resultat från affärsverksamheten. Emittenten förväntar sig att den miljö med relativt låga räntor som Emittenten verkat i på senare tid sannolikt kommer att fortsätta under 2015, med motsvarande påverkan på Rabobank-koncernens resultat. Rabobank-koncernen är en internationell leverantör av finansiella tjänster, vars verksamhet grundas på kooperativa principer. Rabobankkoncernen består av Emittenten som central institution, av dess medlemmar som är de lokala Rabobankerna i Nederländerna och dess dotterbolag och andelsföretag i Nederländerna och andra länder. Ej tillämpligt. Emittenten har inte gjort några offentliga vinstprognoser eller vinstuppskattningar. B.10 Anmärkningar i De självständiga revisionsberättelserna om Emittentens reviderade 4

5 revisionsberättelsen: finansiella rapport för åren som avslutades den 31 december 2013 respektive den 31 december 2014 är utan anmärkningar. B.12 Utvald finansiell information: Den följande utvalda finansiella informationen är hämtad från och ska läsas tillsammans med Rabobank-koncernens reviderade koncernrapporter per den, och för åren som avslutades, den 31 december 2013 respektive Vissa siffror för året som avslutades den 31 december 2013 har räknats om som ett resulat av förändringar i redovisningsprinciper och presentation. Koncernrapport om finansiell ställning: Per den 31 december (Reviderad) Tillgångar (i miljoner EUR) Kassa och bank och andra likvida medel Belopp som ska betalas av andra banker Finansiella tillgångar som innehas för handel Övriga finansiella tillgångar till verkligt värde via resultatet Finansiella derivatinstrument Lån till kunder Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning Innehav i intresseföretag samt joint ventures Immateriella tillgångar Egendom och utrustning Förvaltningsfastigheter Aktuella skattefordringar Uppskjutna skattefordringar Övriga tillgångar Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och verksamheter som upphört Summa tillgångar

6 Per den 31 december Skulder: (i miljoner EUR) (Reviderad) Utestående belopp till andra banker Utestående belopp till kunder Emitterade skuldförbindelser Finansiella derivatinstrument och andra handelsrelaterade skulder Övriga skulder Övriga finansiella skulder till verkligt värde via resultatet Avsättningar Aktuella skatteskulder Uppskjutna skatteskulder Efterställda fordringar Skulder som innehas för försäljning och avslutade verksamheter Summa skulder Eget kapital: Eget kapital Rabobank Nederland och lokala Rabobanker Eget kapital-instrument (En. Equity instruments) emitterade direkt Rabobanks certifikat Kapital i form av värdepapper Eget kapital-instrument (En. Equity instruments) emitterade av dotterbolag Kapital i form av värdepapper Värdepapper av typ Trust Preferred III till VI

7 Övriga minorietetsposter (En. non-controlling interests) Summa eget kapital Summa eget kapital och skulder Koncernens resultaträkning: Per den 31 december (i miljoner EUR) (Reviderad) Ränteintäkter Räntekostnader Ränta Provisionsintäkter Provisionskostnader Provisioner Intäkter från intresseföretag Nettointäkter från finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde via resultatet Vinster/(förluster) från finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader Övriga administrativa kostnader Avskrivningar (En. depreciation) Rörelsekostnader Värdejusteringar Bankskatt och andra avgifter som belastar den finansiella sektorn Rörelseresultat före skatt Skatt... (161) 88 Nettovinst från kvarvarande verksamheter Nettovinst från avvecklade

8 verksamheter... Nettovinst varav alokoerat till Rabobank Nederland och lokala Rabobanker varav alokoerat till innehavare av Rabobankcertifikat varav alokoerat till kapitalbaserade värdepapper varav alokoerat till värdepapper av typen Trust Preferred III till VI varav alokoerat till minorietetsposter (En. noncontrolling interests) Nettovinst för året Väsentlig/betydande förändring: I januari 2015 emitterade Rabobank Additional Tier 1 i enlighet med CRD IV till ett värde av 1,5 miljoner euro. Det har inte skett någon annan betydande förändring av den finansiella ställningen eller handelspositionen för Emittenten eller för Rabobank-koncernen, och det har inte skett någon väsentlig negativ förändring av den finansiella ställningen eller de finansiella prognoserna för Emittenten eller för Rabobank-koncernen, sedan den 31 december B.13 Väsentliga händelser som inträffat nyligen och som påverkat Emittentens solvens: B.14 Omfattning i vilken Emittenten är beroende av andra enheter inom Koncernen: B.15 Emittentens huvudsakliga verksamhet: I januari 2015 emitterade Rabobank Additional Tier 1-värdepapper till ett värde av 1,5 miljoner euro. Det finns inga händelser i närtid specifika för Emittenten som har haft någon väsentlig relevans för bedömningen av Emittentens solvens. Emittenten är ett kooperativ med medlemmar. Dess medlemmar är lokala kooperativa Rabobanker som representeras vid Central Delegates Assembly och bolagsstämman för Rabobank. Central Delegates Assembly har ett stort inflytande på de åsikter som antas inom Rabobank-koncernen. Rabobanks bolagsstämma är det organ genom vilket alla lokala Rabobanker kan utöva direkt kontroll. Vid bolagsstämman för Rabobank hanteras viktiga frågor, exempelvis antagande av finansiella rapporter, godkännande och erkännande av ledning och styrning, tillägg till bolagsordningen och bolagsreglerna samt tillsättning av medlemmar i styrelsen. Emittentens ekonomiska resultat är beroende av resultaten för de fristående lokala Rabobankerna och dotterbolagen inom Rabobank-koncernen. Rabobank-koncernen är en internationell leverantör av finansiella tjänster som agerar på basis av kooperativa principer (En. cooperative principles). Den erbjuder banktjänster som riktas till privatpersoner och mindre företag, banktjänster till privatpersoner, banktjänster till företag samt banktjänster avseende leasing och fastigheter. 8

9 B.16 Omfattning i vilken Emittenten direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras: B.17 Kreditbetyg som tilldelats Emittenten eller Emittentens skuldförbindelser: Emittenten ägs eller kontrolleras inte direkt. Sammanfattning av programmet: Prioriterade långfristiga Obligationer emitterade inom Programmet av Rabobank väntas erhålla kreditbetyget AA- av Fitch. Prioriterade ickesäkerställda Obligationer emitterade inom Programmet väntas erhålla betyget Aa2 av Moody s och prioriterade Obligationer med en löptid på ett år eller mer väntas få betyget A+ av Standard & Poor s. Rabobanks långsiktiga inlåningar och seniora skuld är värderade till AA (high) av DBRS. Trancher av Obligationer som ska emitteras inom Programmet kan vara försedda med kreditbetyg eller ej. Om en Tranche av Obligationer ska förses med ett kreditbetyg blir ett sådant kreditbetyg inte nödvändigtvis detsamma som det kreditbetyg som tilldelats Emittenten, Programmet eller Obligationer som redan emitterats inom Programmet. Emissionsspecifik sammanfattning: Obligationer som ska utfärdas (är ej/har)/(förväntas att) betygsättas [ ] av [ ]. Ett värdepappersbetyg utgör ingen rekommendation om att köpa, sälja eller inneha värdepapper och kan komma att tas bort, sänkas eller dras in när som helst av det utfärdande kreditvärderingsinstitutet. Avsnitt C Värdepapper Avsnitt Title C.1 Obligationernas namn och klass: Sammanfattning av programmet: Obligationerna som beskrivs i den här sammanfattningen är skuldförbindelser som kan emitteras enligt EURprogrammet. Obligationerna kommer att emitteras i serier (var och en kallas en Serie ) med ett eller flera emissionsdatum och med villkor som i övrigt är identiska (eller identiska i allt utom emissionsdatum och första räntebetalning), och Obligationerna i varje Serie är avsedda att vara utbytbara mot alla andra Obligationer i den Serien. Varje Serie kan vara emitterad i trancher (var och en kallas en Tranche ) på samma eller olika emissionsdatum. De specifika villkoren för varje Tranch kommer att anges i de Slutliga Villkoren ( Slutliga Villkoren ). Obligationerna kan vara emitterade i innehavarform ( Innehavarobligationer ) eller enbart i registrerad form ( Registrerade Obligationer ). Registrerade Obligationer får inte bytas mot Innehavarobligationer och Innehavarobligationer får inte bytas mot Registrerade Obligationer. Varje Tranche med Innehavarobligationer representeras vid emissionen av en tillfällig global obligation i innehavarform, utan räntekuponger (varje sådan, en Tillfällig Global Obligation ) om (i) 9

10 definitiva Obligationer ska göras tillgängliga för Obligationsinnehavarna 40 dagar efter emissionsdatumet eller (ii) sådana Obligationer har en inledande löptid på mer än ett år och emitteras i enlighet med D- reglerna (enligt definitionen i Element C.5 nedan). I annat fall representeras sådan Tranche av en permanent global obligation (en, Permanent Global Obligation ). Registrerade Obligationer kommer att representeras av certifikat ( Certifikaten ). Ett Certifikat emitteras för varje Obligationsinnehavares hela innehav av Registrerade Obligationer i en Serie. Certifikat som representerar Registrerade Obligationer som är registrerade i ett ombuds namn eller för ett eller flera clearingsystem kallas för Globala Certifikat. Globala Certifikat registreras i ett ombuds namn för ett eller flera clearingsystem. Emissionsspecifik sammanfattning: Serienummer: [ ] Tranchenummer: [ ] [Obligationerna ska sammanräknas, utgöra en serie och bli utbytbara i handelssyfte med [för in beskrivning av Serierna].(de Befintliga Obligationerna ). Totalt nominellt belopp: [(i)] Serie: [ ] [(ii)] Tranche [ ] Emissionspris: [ ] procent av Totalt Nominellt Belopp [samt tillkommande ränta från [ ]] Typ av Obligation: [ ] ISIN-kod: [ ] [Om utbytbara med en existerande Serie, infoga:) [Pågående konsolidering med de Befintliga Obligationerna: [ ]] Följt av konsolidering med de Befintliga Obligationerna: [ ]] Allmän kod: [ ] C.2 Valutor: Sammanfattning av programmet: Under förutsättning att alla relevanta lagar, förordningar och direktiv följs kan Obligationerna emitteras i valfri valuta enligt överenskommelse mellan Emittenten och aktuell(/-a) Dealer(-n/s). Emissionsspecifik sammanfattning: Den Angivna Valutan för Obligationerna är [ ]. C.5 En beskrivning av eventuella restriktioner av den fria överlåtbarhetenhete n av Obligationerna: Sammanfattning av programmet: Emittenten och Dealer[n/s] har kommit överens om vissa sedvanliga restriktioner beträffande erbjudanden, försäljning och leverans av Obligationerna och distributionen av erbjudandematerialet i EESområdet, Argentina, Australien, Brasilien, Kanada, Chile, Kina, Dubai International Financial Centre, Finland, Frankrike, Guemsey, Hongkong, Ungern, Irland, Israel, Italien, Japan, Jordanien, Litauen,,, Macau, Monaco, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Qatar, Ryssland, San Marino, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Spanien, 10

11 Sverige, Schwiez, Taiwan, Turkiet, Ukraina, Förendade Arabemiraten, Storbrittannien, Mexiko och USA., Inom ramen för reglering S ska restriktioner för försäljning enligt kategori 2 gälla. I fallet med Innehavarobligationer som erbjuds till personer som inte är amerikanska medborgare och vissa berättigade amerikanska medborgare emitteras sådana Obligationer i enlighet med det amerikanska finansministeriets bestämmelse Reg (c)(2)(i)(D) (eller regler som ersätter dessa och som är tillämpliga på samma situationer såsom paragraf 4701 av the U.S. Internal Revenue Code of 1986, såsom ändrad från tid till annan ( Lagen )) ( D-reglerna ) såvida inte (i) tillämpliga Slutliga Villkor anger att Obligationerna är emitterade i enlighet med det amerikanska finansministeriets bestämmelse Reg (c)(2)(i)(C) (eller regler som ersätter dessa och som är tillämpliga på samma situationer såsom paragraf 4701 av Lagen) ( Creglerna ) eller (ii) Obligationerna emitteras på annat sätt än i enlighet med D-reglerna eller C-reglerna men under omständigheter där de inte utgör skuldförbindelser som kräver registrering för amerikansk federal inkomstskatt, och dessa omständigheter kommer att hänvisas till i aktuella Slutliga Villkor som en transaktion som TEFRA inte är tillämpligt på. I fallet med en distribution enligt regel 144A kommer Obligationerna att emitteras i registrerad form, enligt definitionen i det amerikanska finansministeriets tillfälliga Reg. 5f.103-1(c). Emissionsspecifik sammanfattning: Emittenten och Dealer[n/s] har kommit överens om vissa sedvanliga restriktioner beträffande erbjudanden, försäljning och leverans av Obligationerna och distributionen av erbjudandematerialet i [ange relevanta jurisdiktioner]. Försäljningsrestriktioner för USA: Reg. S uppfyllelse av kategori 2. [TEFRA C][TEFRA D][TEFRA ej tillämplig]. C.8 Beskrivning av de rättigheter som Obligationerna medför: Rankning (status): Obigationerna och de Kvittenser, Kuponger och Talonger (så som tillämpligt) som hör till dessa utgör icke-säkerställda och ej efterställda åtaganden från Emittentens sida och rankas likvärdiga inbördes och med alla andra befintliga eller framtida (i enlighet med det som tidigare nämnts) icke-säkerställda och ej efterställda åtaganden från Emittentens sida (utom för sådana undantag som kan göras i tillämplig lag). Beskattning: Alla betalningar av lånebelopp och ränta avseende Obligationerna, Kvittenserna, Kupongerna och Talongerna (så som tillämpligt) av Emittenten kommer att göras helt fria från, och utan innehållande eller avdrag av, några skatter, avgifter, taxeringar eller myndighetsavgifter av vilket slag det må vara som tas ut, påförs, samlas in, innehålls eller taxeras av eller inom Nederländerna, (eller någon annan relevant jurisdiktion där Emittenten är verksam), eller någon annan myndighet däri eller därav som har befogenhet att beskatta, såvida inte sådant innehållande eller avdrag är ett lagstadgat krav. I sådant fall ska 11

12 Emittenten, förutom under vissa begränsade omständigheter, betala sådana ytterligare belopp som resulterar i att Obligationsinnehavarna Kuponginnehavarna och Kvittensinnehavarna (så som tillämpligt) erhåller sådana belopp som skulle ha tagits emot av dem om ingen sådant innehållande eller avdrag hade krävts. Bristande avtalsuppfyllelse (En. Events of Default): I villkoren för Obligationerna anges följande typer av bristande avtalsuppfyllelse: underlåtenhet från Emittentens sida, genom att i mer än 30 dagar utebli med betalningen av ränta eller lånebelopp avseende någon av Obligationerna; Emittenten underlåter att uppfylla någon av sina andra skyldigheter enligt Obligationerna och sådan underlåtelse kvarstår under en period på 60 dagar efter det att Emittenten erhållit en delgivning som fordrar sådan åtgärd; Emittenten går i konkurs, en konkursförvaltare utses eller ett beslut tas av domstol eller av Emittenten om att Emittenten ska försättas i konkurs eller i likvidation, upplösning eller förvaltning (utom i fall då syftet är rekonstruktion eller fusion och där villkoren för detta tidigare har godkänts vid ett möte med Obligationssinnehavarna) eller en ansökan inges om en förklaring (som inte återkallas inom en period om 30 dagar) eller en förklaring görs enligt artikel 3:160 i lagen om finansiell tillsyn (Wet op het financieel toezicht), såsom av Nederländerna ändrad från tid till annan eller enligt en lag som ersatt denna lag som är i kraft vid den aktuella tidpunkten avseende Emittenten; Emittenten äventyrar sina borgenärers intressen eller sådana åtgärder är ett officiellt påbud; och (a) Emittenten ska upphöra helt eller med en avsevärd del av sin verksamhet (utom i fall av rekonstruktion eller fusion där villkoren för detta tidigare har överenskommits vid ett möte mellan Obligationsinnehavarna). Möten: Möten mellan Obligationsinnehavarna kan hållas för att hantera frågor som generellt sett påverkar deras intressen. Dessa bestämmelser tillåter definierade majoriteter att binda samtliga Obligationsinnehavare inklusive Obligationsinnehavare som inte röstade för den aktuella lösningen och Obligationsinnehavare som röstade på ett annat sätt än majoriteten. Gällande lagstiftning: Obligationerna, Kvittenserna, Kupongerna och Talongerna (så som tillämpligt) och alla icke kontraktsbundna skyldigheter som härrör från eller har samband med dem regleras av, och ska tolkas i enlighet med Nederländsk lag. C.9 Bestämmelser om ränta, löptid och inlösen, avkastning och representant för Obligationsinnehava Ränta Sammanfattning av programmet: Obligationer Med Fast Ränta (En. Fixed Rate Notes): Obligationer Med Fast Ränta är räntebärande på den fasta räntenivån som anges i 12

13 rna: de tillämpliga Slutliga Villkoren. Räntenivån är konstant. Obligationer Med Rörlig Ränta (En. Floating Rate Notes): Obligationer Med Rörlig Ränta är räntebärande med rörlig ränta, vilken bestäms antingen (a) på basis av den rörliga räntan under en teoretisk ränteswapstransaktion i den tillämpliga Specificerade Valutan, vilken regleras av ett avtal som inkorporerar 2006 ISDA Definitions, eller (b) på basis av en referensränta vilken framgår på den överenskomna sidan hos en aktör som regelbundet publicerar information om sådana räntor, tillsammans med den (positiva eller negativa) marginalen (om en sådan finns). I tillämpliga fall kommer marginalen att förbli konstant, förutsatt att de tillämpliga Slutliga Villkoren inte föreskriver att en sådan marginal under någon ränteperiod kommer att öka eller minska i jämförelse med den tillämpliga marginalen på föregående ränteperiod. Nollkupongobligationer (En. Zero Coupon Notes): Nollkupongsobligationer kommer att erbjudas och säljas till 100 procent av deras nominella värde, eller med ett avdrag från detta. Nollkupongsobligationer är inte räntebärande och en investerare kommer inte att mottaga någon avkastning på Obligationerna före inlösning. Obligationer Med Variabel Ränta (En. Variable Rate Notes): Obligationer Med Variabel Ränta löper med en initialt specificerad ränta vilken kan ändras på ett eller flera specificerade datum under Obligationernas löptid: antingen genom meddelande till Obligationsinnehavarna (Emittenten beslutar vilken ändring) eller automatiskt på sådana datum. Räntesatsen för Obligationer Med Variabel Ränta kan beräknas på samma sätt som för Obligationer Med Fast Ränta, Obligationer Med Rörlig Ränta, CMS-Länkade Obligationer, Obligationer Med Inverterad Rörlig Ränta, Obligationer Med Intervallperiodisering eller Nollkupongobligationer. Obligationer Med Inverterad Rörlig Ränta (En. Inverse Floating Rate Notes) Obligationer Med Inverterad Rörlig Ränta är (i tillämpliga fall) räntebärande på en nivå vilken fastställs med hänvisning till en rörlig ränta (bestämd i överenskommelse med (a) eller (b) i Obligationer Med Rörlig Ränta ovan) eller den matematiska summan av, eller skillanden mellan, två sådana rörliga räntor ( Inverterad ränta ). Den Inverterade Räntan kan vara begränsad till ett minimumbelopp. Den på en ränteperiod tillämpliga räntan beräknas med en av följande formler (såsom angivet i tillämpliga slutliga villkor): INV (1): Räntan beräknas genom att den relevanta referensräntan eller det rörliga räntevalet (såsom tillämpligt) dras bort från marginalen. INV (2): Räntan beräknas genom att en inverserad ränta multipliceras med en hävstångsfaktor och därefter subtraheras resultatet från en marginal. INV (3): Räntan beräknas genom att en inverserad ränta multipliceras med en hävstångsfaktor och därefter subtraheras resultatet med räntan från den direkt föregående ränteperioden. INV (4): Räntan beräknas genom att (a) summan av en inverserad ränta och en marginal multipliceras med en hävstångsfaktor och (b) 13

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SOM OMFATTAR PD-OBLIGATIONER

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SOM OMFATTAR PD-OBLIGATIONER SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SOM OMFATTAR PD-OBLIGATIONER Sammanfattningar består av uppgifter som måste offentliggöras och som kallas för Avsnitt. Dessa Avsnitt är numrerade i avsnitt A E (A.1 E.7). Denna

Läs mer

EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXKORGRELATERADE OBLIGATIONERNA

EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXKORGRELATERADE OBLIGATIONERNA EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXKORGRELATERADE OBLIGATIONERNA Sammanfattningar består av informationskrav som kallas Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 till E.7).

Läs mer

ANNEX. Avsnitt A Introduktion och varningar

ANNEX. Avsnitt A Introduktion och varningar ANNEX Sammanfattningar består av informationskrav som kallas Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 till E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de Punkter som ska vara med i en sammanfattning

Läs mer

SAMMANFATTNING Punkter Avsnitt A Introduktion och varningar A.1 Varning A.2 Samtycke till användning av Grundprospektet Icke-undantaget Erbjudande

SAMMANFATTNING Punkter Avsnitt A Introduktion och varningar A.1 Varning A.2 Samtycke till användning av Grundprospektet Icke-undantaget Erbjudande SAMMANFATTNING Sammanfattningar består av informationskrav som kallas Punkter och ska kommuniceras enligt Bilaga XXII till Kommissionens förordning (2004/809/EG) så som denna ändrats. Dessa punkter numreras

Läs mer

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar. Punkt. Observera att: A.1 Generell friskrivning avseende Sammanfattningen

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar. Punkt. Observera att: A.1 Generell friskrivning avseende Sammanfattningen SAMMANFATTNING Sammanfattningar upprättas utifrån informationskrav kallade "Punkter". Dessa Punkter numreras i Avsnitt A - E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de Punkter som ska ingå i

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Sammanfattningarna består av informationskrav som kallas Punkter. Dessa Punkter har numrerats i avsnitt A E (A.1 E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de Punkter som krävs

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Denna sammanfattning är en översättning av den uppdaterade sammanfattningen av programmet från det kompletterande prospektet daterat 5 juli 2013, gjord helt på ansvar av de personer som är ansvariga för

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Denna sammanfattning är en översättning av den uppdaterade sammanfattningen av programmet från det kompletterande prospektet daterat 7 december 2012, gjord helt på ansvar av de personer som är ansvariga

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT Arrangör Nordea Bank AB (publ) Grundprospektet har den 12 juni 2015 godkänts och registrerats av Finansinspektionen

Läs mer

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 28 juni 2013 Diarienummer: 13-5882 Swedbank AB (publ) Banken Program för Medium Term Notes Programmet VIKTIG INFORMATION Detta grundprospekt

Läs mer

TRELLEBORG TREASURY AB (publ)

TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Daterat 10 februari 2015 TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av Trelleborg AB (publ)

Läs mer

Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro

Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro Offentliggjort den 31 oktober 2013 Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

SAMMANFATTNING. Denna sammanfattning är i sin helhet villkorad av resten av detta Prospekt.

SAMMANFATTNING. Denna sammanfattning är i sin helhet villkorad av resten av detta Prospekt. SAMMANFATTNING Sammanfattningar utgörs av informationskrav kända som Element. Dessa element numreras i avsnitten A E (A.1 E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla nödvändiga Element som ska inkluderas

Läs mer

SAMMANFATTNING. Denna sammanfattning är i sin helhet villkorad av resten av detta Prospekt. A.1 Introduktion och varningar

SAMMANFATTNING. Denna sammanfattning är i sin helhet villkorad av resten av detta Prospekt. A.1 Introduktion och varningar SAMMANFATTNING Sammanfattningar utgörs av informationskrav kända som Element. Dessa element numreras i avsnitten A E (A.1 E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla nödvändiga Element som ska inkluderas

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER GRUNDPROSPEKT Datum för Prospektets godkännande: 2 juni 2014 LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER Arrangör Emissionsinstitut Detta grundprospekt

Läs mer

GRUNDPROSPEKT BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT EMISSIONSPROGRAMMET

GRUNDPROSPEKT BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT EMISSIONSPROGRAMMET GRUNDPROSPEKT Daterat 24 april 2015 för emission av BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT under EMISSIONSPROGRAMMET av XBT Provider AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag) Certifikaten garanteras av KnCGroup AB

Läs mer

Peab Finans AB (publ)

Peab Finans AB (publ) Detta Grundprospekt är daterat den 19 maj 2014. Peab Finans AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note program om tre miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Daterat 19 februari 2014 Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Ledarbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut AB SEK Securities DANSKE BANK A/S DANMARK

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken Capital Markets SEB

Läs mer

Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 9 april 2014 och gäller i 12 månader från denna dag.

Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 9 april 2014 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 9 april 2014 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Castellum AB:s (publ) Medium Term Note program om fem miljarder (5 000 000

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 25 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 25 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 25 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Handelsbanken

Läs mer

SAMMANFATTNING. Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7).

SAMMANFATTNING. Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). SAMMANFATTNING Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de punkter som ska ingå

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR som emitterats av Ampla Kapital AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag

Läs mer

INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP, INC. (bildat och registrerat i delstaten Delaware med registrerat filnummer 5298907)

INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP, INC. (bildat och registrerat i delstaten Delaware med registrerat filnummer 5298907) DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. Om du är osäker på vilka åtgärder du bör vidta, rekommenderar vi att du omedelbart söker personlig finansiell rådgivning från din mäklare,

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ)

Swedbank Hypotek AB (publ) Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 25 november 2014 Diarienummer: 14-14916 Swedbank Hypotek AB (publ) Bolaget Program för bostadsobligationer Programmet Emissionsinstitut:

Läs mer

Inledande informationstext

Inledande informationstext NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT Inledande informationstext SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE 2015:2 Dessa slutliga villkor ( Slutliga

Läs mer

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 20 december 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 13 april 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 13 april 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 13 april 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: DNB Handelsbanken

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hoist Finance AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hoist Finance AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hoist Finance AB (publ) JOINT GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS JOINT BOOKRUNNER VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats med anledning

Läs mer

Castellum Aktiebolag (publ)

Castellum Aktiebolag (publ) Detta Grundprospekt är daterat och offentliggjort den 1 juni 2012. Castellum Aktiebolag (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note program om fem miljarder (5 000 000 000) svenska kronor eller motvärdet

Läs mer