SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SOM OMFATTAR PD-OBLIGATIONER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SOM OMFATTAR PD-OBLIGATIONER"

Transkript

1 SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SOM OMFATTAR PD-OBLIGATIONER Sammanfattningar består av uppgifter som måste offentliggöras och som kallas för Avsnitt. Dessa Avsnitt är numrerade i avsnitt A E (A.1 E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de Avsnitt som ska tas upp i en sammanfattning avseende Obligationerna (En. Notes) och Emittenten. Eftersom en del Avsnitt inte behöver tas upp, kan det finnas luckor i numreringen av Avsnitten. Även om ett Avsnitt ska infogas i sammanfattningen på grund av egenskaperna hos Obligationerna och Emittenten är det möjligt att ingen relevant information kan uppges angående Avsnittet i fråga. I sådant fall finns en kort beskrivning av Avsnittet med i sammanfattningen markerat som Ej Tillämpligt. Avsnitt A Inledning och varningar Avsnitt Titel A.1 Varning och introduktion: Denna sammanfattning ska läsas som en inledning till detta Basprospekt. Ett beslut om att investera i Obligationerna ska baseras på ett övervägande av Basprospektet i dess helhet, inklusive dokument som eventuellt tagits med som referens. Om ett anspråk hänförligt till uppgifterna som finns i detta Basprospekt anförs vid domstol kan käranden, i enlighet med den nationella lagstiftningen i medlemsstaterna inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där anspråket anförs, bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Basprospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan enbart åläggas de personer som har lagt fram sammanfattningen, inklusive en översättning av denna, men enbart om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Basprospektet eller om den inte innehåller, tillsammans med de övriga delarna av Basprospekt, viktig information för att hjälpa investeraren att avgöra om denna ska investera i Obligationerna eller ej. A.2 Sammanfattning av programmet: Emittenten får, till finansiella mellanhänder vilka Emittenten har givit samtycke att använda Basprospektet (en Auktoriserad Erbjudare ), ge sitt samtycke att använda detta Basprospekt samt relevanta Slutliga Villkor i efterföljande återförsäljning eller slutliga placeringar av Obligationerna, förusatt att den efterföljande återförsäljningen eller den slutliga placeringen av Obligationerna görs under den i de Slutliga Villkoren specificerade Erbjudadeperioden. Ett sådant samtycke kan bli föremål för villkor vilka är relevanta för användandet av Basprospektet. I anslutning till ett eventuellt Erbjudande till allmänheten om PD- Obligationer som ej är undantagna från skatteplikt (En. Public Offer of Non-Exempt PD Notes), åtar sig Emittenten ansvaret, i en Jurisdiktion där erbjudandet görs till allmänheten (En. Public Offer Jurisdiction), för innehållet i detta Basprospekt enligt artikel 6 i prospektdirektivet i förhållande till en person (en Investerare ) till vilken ett Erbjudande om Obligationer som ej är undantagna från skatteplikt (En. Non-exempt PD Notes) riktas av Auktoriserad Erbjudarenär erbjudandet görs i enlighet med alla villkor som är förknippade med att ge samtycket. Samtycke: 1

2 I tillägg till de villkor som anges nedan under Gemensamma villkor för samtycke : (a) samtycker Emittenten till att använda det här Basprospektet (såsom det är kompletterat vid den aktuella tidpunkten, om tillämpligt) i anslutning till ett Erbjudande till allmänheten om PD- Obligationer som ej är undantagna från skatteplikt, i en Jurisdiktion där erbjudandet till allmänheten (En. Public Offer Jurisdiction) görs av aktuell Dealer samt av: (i) en finansiell mellanhand som utsetts till den Första Auktoriserade Erbjudaren (En. Initial Authorised Offeror) i de aktuella Slutliga Villkoren; samt (ii) en finansiell mellanhand som utsetts efter det datum då de aktuella Slutliga Villkoren fastslagits och vars namn har publicerats på Emittentens webbplats (www.rabobank.com) och identifieras som en Auktoriserad Erbjudare (En. Authorised Offeror) avseende det aktuella Erbjudandet som görs till allmänheten (En. Public Offer), samt (b) om (och enbart om) del B i de aktuella Slutliga Villkoren anger Generellt Samtycke som Tillämpligt, erbjuder sig Emittenten härmed att ge sitt samtycke till användning av detta Basprospekt (såsom det är kompletterat vid den aktuella tidpunkten, om tillämpligt) i anslutning till ett Erbjudande till allmänheten om PD- Obligationer som ej är undantagna från skatteplikt i en Jurisdiktion där erbjudandet till allmänheten (En. Public Offer Jurisdiction) görs av en finansiell mellanhand som uppfyller följande villkor: (i) mellanhanden är behörig att göra sådana erbjudanden enligt den tillämpliga lagstiftning som implementerar direktivet om marknader för finansiella instrument; samt (ii) mellanhanden godtar Emittentens erbjudande att ge sitt samtycke till användning av detta Basprospekt genom att på sin webbplats publicera ett uttalande om att den samtycker till att använda Basprospektet i enlighet med den Auktoriserade Erbjudarens villkor och i enlighet med villkoren för ett sådant samtycke. Gemensamma villkor för samtycke: Villkoren för Emittentens samtycke till användning av detta Basprospekt i samband med det relevanta Erbjudandet till allmänheten (En. Public Offer) är (förutom de villkor som anges i stycke (b) ovan om del B av de aktuella Slutliga Villkoren anger Generellt Samtycke som Tillämpligt ) att ett sådant samtycke: (a) enbart är giltigt avseende relevant Tranche av PD-Obligationer som ej är undantagna från skatteplikt; (b) enbart är giltigt under den Erbjudandeperiod som anges i de aktuella Slutliga Villkoren; samt (c) enbart sträcker sig till användning av detta Basprospekt för att göra Erbjudanden till allmänheten av den aktuella Tranchen av PD-Obligationer ej undantagna från skatteplikt i de Jurisdiktioner där erbjudandet till allmänheten (En. Public Offer Jurisdictions) 2

3 görs, enligt vad som anges i de aktuella Slutliga Villkoren. Emissionsspecifik sammanfattning: Samtycke: I tillägg till villkoren som anges nedan, samtycker Emittenten till användning av Basprospeketet i anslutning till ett Erbjudande till allmänheten (enligt definitionen nedan) av Obligationer av Dealer[n/s][ ], [och] [varje finansiell mellanhand vars namn har publicerats på Emittententens webbplats, (www.rabobank.com) och som är behörig att göra sådana erbjudanden enligt den tillämpliga lagstiftning som implementerar direktivet 2004/39/EC ( Om marknader för finansiella instrument )] och som på sin webbplats publicerar följande uttalande (informationen som står innanför hakparanteser kompletteras med relevant information): Vi [ange den finansiella mellanhandens juridiska namn] hänvisar till [ange titel på relevanta PD-obligationer] ( Obligationerna ), som beskrivs i de Slutliga Villkoren, daterade [infoga datum] ( Slutliga villkor ), publicerade av Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank B.A. (Rabobank Structured Products) ( Emittenten ). Vi accepterar härmed erbjudandet från Emittenten om dess samtycke till att vi använder Basprospektet (enligt definitionen i de Slutliga Villkoren) i samband med att Obligationerna erbjuds i [Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige och Storbritannien] ( Erbjudandet till allmänheten ) i enlighet med den Auktoriserade Erbjudarens villkor och i enlighet med villkoren för ett sådant samtycke, var och en enligt specifikation i Basprospektet, och vi använder Basprospeketet i enlighet med Erbjudandet till allmänheten. Ett Erbjudande till allmänheten för Obligationer är ett Erbjudande om Obligationer (annat än det som gäller enligt paragraf 3.2 i prospektdirektivet i [Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige och Storbritannien] under den Erbjudandeperiod som anges nedan. Tillsammans med Dealer[n/s], är de personer som Emittenten ger sitt samtycke till i enlighet med föregående bestämmelser de Auktoriserade Erbjudarna för sådana Erbjudanden till allmänheten. Erbjudandeperiod: Emittentens medgivande enligt ovan ges för Erbjudanden til Allmänheten under perioden från [ ] till [ ] ( Erbjudandeperioden ). Villkor för samtycke: Villkoren för Emittentens samtycke (i tillägg till de krav som angivits ovan) är sådana att medgivande (a) enbart är giltigt avseende relevant Tranche av Obligationer; (b) enbart är giltigt under Erbjudandeperioden; [samt] (c) enbart sträcker sig till användning av Basprospektet för att göra Erbjudanden till allmänheten av den aktuella Tranchen av Obligationer i [Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige och Storbritannien] [samt (d) [ ]]. En investerare som avser att förvärva eller som förvärvar Obligationer vid ett Erbjudande som görs till allmänheten från en Auktoriserad Erbjudare annan än Emittenten kan göra detta, och erbjudanden om, 3

4 och försäljning av sådana Obligationer till en investerare via en sådan Auktoriserad Erbjudare kommer att ske i enlighet med eventuella villkor och andra arrangemang som avtalats mellan sådan Auktoriserad Erbjudare och sådan investerare inklusive vad gäller pris, fördelning, kostnader, och avveckling. Varje investerare måste vända sig till aktuell Auktoriserad Erbjudare vid tidpunkten för ett sådant Erbjudande till allmänheten för att få information angående villkoren i det Erbjudande som görs till allmänheten och den Auktoriserade Erbjudaren är ensam ansvarig för sådan information.] [Ej tillämpligt. Obligationerna är erbjudna på en undantagsbasis i enlighet med Artikel 3(2) av Prospektdirektivet. Emittenten har inte gett sitt samtycke för någon finansiell mellanhand eller någon annan erbjudare att använda Basprospektet i samband med något erbjudande av Obligationerna.] Avsnitt B Emittent Avsnitt Titel B.1 Emittentens juridiska namn och firmanamn: B.2 Emittentens säte och bolagsform, den lagstiftning enligt vilken Emittenten är verksam och dess registreringsland: B.4b En beskrivning av eventuella kända tendenser och prognoser som påverkar Emittenten och de branscher där Emittenten är verksam: B.5 Beskrivning av Emittentens koncern och Emittentens position inom koncernen: B.9 Vinstprognos eller - uppskattning: Emittentens juridiska namn är Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank B.A. Emittentens firmanamn är Rabobank Structured Products. Emittenten har sitt säte i Amsterdam, är ett kooperativt bolag (coöperatie) och finns registrerad i handelsregistret i handelskammaren med nummer Emittenten bedriver sin verksamhet enligt Nederländsk lag. Rabobank-koncernens resultat påverkas av en rad olika marknadsförhållanden, däribland ekonomiska cykler, fluktuationer på aktiemarknaderna, flukturerande räntor och växelkurser samt ökad konkurrens. En försämring avseende de ekonomiska förhållandena eller Rabobankkoncernens oförmåga att korrekt förutse eller reagera på sådan utveckling skulle kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Rabobankkoncernens finansiella prognoser, affärsverksamhet, finansiella förmåga och resultat från affärsverksamheten. Emittenten förväntar sig att den miljö med relativt låga räntor som Emittenten verkat i på senare tid sannolikt kommer att fortsätta under 2015, med motsvarande påverkan på Rabobank-koncernens resultat. Rabobank-koncernen är en internationell leverantör av finansiella tjänster, vars verksamhet grundas på kooperativa principer. Rabobankkoncernen består av Emittenten som central institution, av dess medlemmar som är de lokala Rabobankerna i Nederländerna och dess dotterbolag och andelsföretag i Nederländerna och andra länder. Ej tillämpligt. Emittenten har inte gjort några offentliga vinstprognoser eller vinstuppskattningar. B.10 Anmärkningar i De självständiga revisionsberättelserna om Emittentens reviderade 4

5 revisionsberättelsen: finansiella rapport för åren som avslutades den 31 december 2013 respektive den 31 december 2014 är utan anmärkningar. B.12 Utvald finansiell information: Den följande utvalda finansiella informationen är hämtad från och ska läsas tillsammans med Rabobank-koncernens reviderade koncernrapporter per den, och för åren som avslutades, den 31 december 2013 respektive Vissa siffror för året som avslutades den 31 december 2013 har räknats om som ett resulat av förändringar i redovisningsprinciper och presentation. Koncernrapport om finansiell ställning: Per den 31 december (Reviderad) Tillgångar (i miljoner EUR) Kassa och bank och andra likvida medel Belopp som ska betalas av andra banker Finansiella tillgångar som innehas för handel Övriga finansiella tillgångar till verkligt värde via resultatet Finansiella derivatinstrument Lån till kunder Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning Innehav i intresseföretag samt joint ventures Immateriella tillgångar Egendom och utrustning Förvaltningsfastigheter Aktuella skattefordringar Uppskjutna skattefordringar Övriga tillgångar Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och verksamheter som upphört Summa tillgångar

6 Per den 31 december Skulder: (i miljoner EUR) (Reviderad) Utestående belopp till andra banker Utestående belopp till kunder Emitterade skuldförbindelser Finansiella derivatinstrument och andra handelsrelaterade skulder Övriga skulder Övriga finansiella skulder till verkligt värde via resultatet Avsättningar Aktuella skatteskulder Uppskjutna skatteskulder Efterställda fordringar Skulder som innehas för försäljning och avslutade verksamheter Summa skulder Eget kapital: Eget kapital Rabobank Nederland och lokala Rabobanker Eget kapital-instrument (En. Equity instruments) emitterade direkt Rabobanks certifikat Kapital i form av värdepapper Eget kapital-instrument (En. Equity instruments) emitterade av dotterbolag Kapital i form av värdepapper Värdepapper av typ Trust Preferred III till VI

7 Övriga minorietetsposter (En. non-controlling interests) Summa eget kapital Summa eget kapital och skulder Koncernens resultaträkning: Per den 31 december (i miljoner EUR) (Reviderad) Ränteintäkter Räntekostnader Ränta Provisionsintäkter Provisionskostnader Provisioner Intäkter från intresseföretag Nettointäkter från finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde via resultatet Vinster/(förluster) från finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader Övriga administrativa kostnader Avskrivningar (En. depreciation) Rörelsekostnader Värdejusteringar Bankskatt och andra avgifter som belastar den finansiella sektorn Rörelseresultat före skatt Skatt... (161) 88 Nettovinst från kvarvarande verksamheter Nettovinst från avvecklade

8 verksamheter... Nettovinst varav alokoerat till Rabobank Nederland och lokala Rabobanker varav alokoerat till innehavare av Rabobankcertifikat varav alokoerat till kapitalbaserade värdepapper varav alokoerat till värdepapper av typen Trust Preferred III till VI varav alokoerat till minorietetsposter (En. noncontrolling interests) Nettovinst för året Väsentlig/betydande förändring: I januari 2015 emitterade Rabobank Additional Tier 1 i enlighet med CRD IV till ett värde av 1,5 miljoner euro. Det har inte skett någon annan betydande förändring av den finansiella ställningen eller handelspositionen för Emittenten eller för Rabobank-koncernen, och det har inte skett någon väsentlig negativ förändring av den finansiella ställningen eller de finansiella prognoserna för Emittenten eller för Rabobank-koncernen, sedan den 31 december B.13 Väsentliga händelser som inträffat nyligen och som påverkat Emittentens solvens: B.14 Omfattning i vilken Emittenten är beroende av andra enheter inom Koncernen: B.15 Emittentens huvudsakliga verksamhet: I januari 2015 emitterade Rabobank Additional Tier 1-värdepapper till ett värde av 1,5 miljoner euro. Det finns inga händelser i närtid specifika för Emittenten som har haft någon väsentlig relevans för bedömningen av Emittentens solvens. Emittenten är ett kooperativ med medlemmar. Dess medlemmar är lokala kooperativa Rabobanker som representeras vid Central Delegates Assembly och bolagsstämman för Rabobank. Central Delegates Assembly har ett stort inflytande på de åsikter som antas inom Rabobank-koncernen. Rabobanks bolagsstämma är det organ genom vilket alla lokala Rabobanker kan utöva direkt kontroll. Vid bolagsstämman för Rabobank hanteras viktiga frågor, exempelvis antagande av finansiella rapporter, godkännande och erkännande av ledning och styrning, tillägg till bolagsordningen och bolagsreglerna samt tillsättning av medlemmar i styrelsen. Emittentens ekonomiska resultat är beroende av resultaten för de fristående lokala Rabobankerna och dotterbolagen inom Rabobank-koncernen. Rabobank-koncernen är en internationell leverantör av finansiella tjänster som agerar på basis av kooperativa principer (En. cooperative principles). Den erbjuder banktjänster som riktas till privatpersoner och mindre företag, banktjänster till privatpersoner, banktjänster till företag samt banktjänster avseende leasing och fastigheter. 8

9 B.16 Omfattning i vilken Emittenten direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras: B.17 Kreditbetyg som tilldelats Emittenten eller Emittentens skuldförbindelser: Emittenten ägs eller kontrolleras inte direkt. Sammanfattning av programmet: Prioriterade långfristiga Obligationer emitterade inom Programmet av Rabobank väntas erhålla kreditbetyget AA- av Fitch. Prioriterade ickesäkerställda Obligationer emitterade inom Programmet väntas erhålla betyget Aa2 av Moody s och prioriterade Obligationer med en löptid på ett år eller mer väntas få betyget A+ av Standard & Poor s. Rabobanks långsiktiga inlåningar och seniora skuld är värderade till AA (high) av DBRS. Trancher av Obligationer som ska emitteras inom Programmet kan vara försedda med kreditbetyg eller ej. Om en Tranche av Obligationer ska förses med ett kreditbetyg blir ett sådant kreditbetyg inte nödvändigtvis detsamma som det kreditbetyg som tilldelats Emittenten, Programmet eller Obligationer som redan emitterats inom Programmet. Emissionsspecifik sammanfattning: Obligationer som ska utfärdas (är ej/har)/(förväntas att) betygsättas [ ] av [ ]. Ett värdepappersbetyg utgör ingen rekommendation om att köpa, sälja eller inneha värdepapper och kan komma att tas bort, sänkas eller dras in när som helst av det utfärdande kreditvärderingsinstitutet. Avsnitt C Värdepapper Avsnitt Title C.1 Obligationernas namn och klass: Sammanfattning av programmet: Obligationerna som beskrivs i den här sammanfattningen är skuldförbindelser som kan emitteras enligt EURprogrammet. Obligationerna kommer att emitteras i serier (var och en kallas en Serie ) med ett eller flera emissionsdatum och med villkor som i övrigt är identiska (eller identiska i allt utom emissionsdatum och första räntebetalning), och Obligationerna i varje Serie är avsedda att vara utbytbara mot alla andra Obligationer i den Serien. Varje Serie kan vara emitterad i trancher (var och en kallas en Tranche ) på samma eller olika emissionsdatum. De specifika villkoren för varje Tranch kommer att anges i de Slutliga Villkoren ( Slutliga Villkoren ). Obligationerna kan vara emitterade i innehavarform ( Innehavarobligationer ) eller enbart i registrerad form ( Registrerade Obligationer ). Registrerade Obligationer får inte bytas mot Innehavarobligationer och Innehavarobligationer får inte bytas mot Registrerade Obligationer. Varje Tranche med Innehavarobligationer representeras vid emissionen av en tillfällig global obligation i innehavarform, utan räntekuponger (varje sådan, en Tillfällig Global Obligation ) om (i) 9

10 definitiva Obligationer ska göras tillgängliga för Obligationsinnehavarna 40 dagar efter emissionsdatumet eller (ii) sådana Obligationer har en inledande löptid på mer än ett år och emitteras i enlighet med D- reglerna (enligt definitionen i Element C.5 nedan). I annat fall representeras sådan Tranche av en permanent global obligation (en, Permanent Global Obligation ). Registrerade Obligationer kommer att representeras av certifikat ( Certifikaten ). Ett Certifikat emitteras för varje Obligationsinnehavares hela innehav av Registrerade Obligationer i en Serie. Certifikat som representerar Registrerade Obligationer som är registrerade i ett ombuds namn eller för ett eller flera clearingsystem kallas för Globala Certifikat. Globala Certifikat registreras i ett ombuds namn för ett eller flera clearingsystem. Emissionsspecifik sammanfattning: Serienummer: [ ] Tranchenummer: [ ] [Obligationerna ska sammanräknas, utgöra en serie och bli utbytbara i handelssyfte med [för in beskrivning av Serierna].(de Befintliga Obligationerna ). Totalt nominellt belopp: [(i)] Serie: [ ] [(ii)] Tranche [ ] Emissionspris: [ ] procent av Totalt Nominellt Belopp [samt tillkommande ränta från [ ]] Typ av Obligation: [ ] ISIN-kod: [ ] [Om utbytbara med en existerande Serie, infoga:) [Pågående konsolidering med de Befintliga Obligationerna: [ ]] Följt av konsolidering med de Befintliga Obligationerna: [ ]] Allmän kod: [ ] C.2 Valutor: Sammanfattning av programmet: Under förutsättning att alla relevanta lagar, förordningar och direktiv följs kan Obligationerna emitteras i valfri valuta enligt överenskommelse mellan Emittenten och aktuell(/-a) Dealer(-n/s). Emissionsspecifik sammanfattning: Den Angivna Valutan för Obligationerna är [ ]. C.5 En beskrivning av eventuella restriktioner av den fria överlåtbarhetenhete n av Obligationerna: Sammanfattning av programmet: Emittenten och Dealer[n/s] har kommit överens om vissa sedvanliga restriktioner beträffande erbjudanden, försäljning och leverans av Obligationerna och distributionen av erbjudandematerialet i EESområdet, Argentina, Australien, Brasilien, Kanada, Chile, Kina, Dubai International Financial Centre, Finland, Frankrike, Guemsey, Hongkong, Ungern, Irland, Israel, Italien, Japan, Jordanien, Litauen,,, Macau, Monaco, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Qatar, Ryssland, San Marino, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Spanien, 10

11 Sverige, Schwiez, Taiwan, Turkiet, Ukraina, Förendade Arabemiraten, Storbrittannien, Mexiko och USA., Inom ramen för reglering S ska restriktioner för försäljning enligt kategori 2 gälla. I fallet med Innehavarobligationer som erbjuds till personer som inte är amerikanska medborgare och vissa berättigade amerikanska medborgare emitteras sådana Obligationer i enlighet med det amerikanska finansministeriets bestämmelse Reg (c)(2)(i)(D) (eller regler som ersätter dessa och som är tillämpliga på samma situationer såsom paragraf 4701 av the U.S. Internal Revenue Code of 1986, såsom ändrad från tid till annan ( Lagen )) ( D-reglerna ) såvida inte (i) tillämpliga Slutliga Villkor anger att Obligationerna är emitterade i enlighet med det amerikanska finansministeriets bestämmelse Reg (c)(2)(i)(C) (eller regler som ersätter dessa och som är tillämpliga på samma situationer såsom paragraf 4701 av Lagen) ( Creglerna ) eller (ii) Obligationerna emitteras på annat sätt än i enlighet med D-reglerna eller C-reglerna men under omständigheter där de inte utgör skuldförbindelser som kräver registrering för amerikansk federal inkomstskatt, och dessa omständigheter kommer att hänvisas till i aktuella Slutliga Villkor som en transaktion som TEFRA inte är tillämpligt på. I fallet med en distribution enligt regel 144A kommer Obligationerna att emitteras i registrerad form, enligt definitionen i det amerikanska finansministeriets tillfälliga Reg. 5f.103-1(c). Emissionsspecifik sammanfattning: Emittenten och Dealer[n/s] har kommit överens om vissa sedvanliga restriktioner beträffande erbjudanden, försäljning och leverans av Obligationerna och distributionen av erbjudandematerialet i [ange relevanta jurisdiktioner]. Försäljningsrestriktioner för USA: Reg. S uppfyllelse av kategori 2. [TEFRA C][TEFRA D][TEFRA ej tillämplig]. C.8 Beskrivning av de rättigheter som Obligationerna medför: Rankning (status): Obigationerna och de Kvittenser, Kuponger och Talonger (så som tillämpligt) som hör till dessa utgör icke-säkerställda och ej efterställda åtaganden från Emittentens sida och rankas likvärdiga inbördes och med alla andra befintliga eller framtida (i enlighet med det som tidigare nämnts) icke-säkerställda och ej efterställda åtaganden från Emittentens sida (utom för sådana undantag som kan göras i tillämplig lag). Beskattning: Alla betalningar av lånebelopp och ränta avseende Obligationerna, Kvittenserna, Kupongerna och Talongerna (så som tillämpligt) av Emittenten kommer att göras helt fria från, och utan innehållande eller avdrag av, några skatter, avgifter, taxeringar eller myndighetsavgifter av vilket slag det må vara som tas ut, påförs, samlas in, innehålls eller taxeras av eller inom Nederländerna, (eller någon annan relevant jurisdiktion där Emittenten är verksam), eller någon annan myndighet däri eller därav som har befogenhet att beskatta, såvida inte sådant innehållande eller avdrag är ett lagstadgat krav. I sådant fall ska 11

12 Emittenten, förutom under vissa begränsade omständigheter, betala sådana ytterligare belopp som resulterar i att Obligationsinnehavarna Kuponginnehavarna och Kvittensinnehavarna (så som tillämpligt) erhåller sådana belopp som skulle ha tagits emot av dem om ingen sådant innehållande eller avdrag hade krävts. Bristande avtalsuppfyllelse (En. Events of Default): I villkoren för Obligationerna anges följande typer av bristande avtalsuppfyllelse: underlåtenhet från Emittentens sida, genom att i mer än 30 dagar utebli med betalningen av ränta eller lånebelopp avseende någon av Obligationerna; Emittenten underlåter att uppfylla någon av sina andra skyldigheter enligt Obligationerna och sådan underlåtelse kvarstår under en period på 60 dagar efter det att Emittenten erhållit en delgivning som fordrar sådan åtgärd; Emittenten går i konkurs, en konkursförvaltare utses eller ett beslut tas av domstol eller av Emittenten om att Emittenten ska försättas i konkurs eller i likvidation, upplösning eller förvaltning (utom i fall då syftet är rekonstruktion eller fusion och där villkoren för detta tidigare har godkänts vid ett möte med Obligationssinnehavarna) eller en ansökan inges om en förklaring (som inte återkallas inom en period om 30 dagar) eller en förklaring görs enligt artikel 3:160 i lagen om finansiell tillsyn (Wet op het financieel toezicht), såsom av Nederländerna ändrad från tid till annan eller enligt en lag som ersatt denna lag som är i kraft vid den aktuella tidpunkten avseende Emittenten; Emittenten äventyrar sina borgenärers intressen eller sådana åtgärder är ett officiellt påbud; och (a) Emittenten ska upphöra helt eller med en avsevärd del av sin verksamhet (utom i fall av rekonstruktion eller fusion där villkoren för detta tidigare har överenskommits vid ett möte mellan Obligationsinnehavarna). Möten: Möten mellan Obligationsinnehavarna kan hållas för att hantera frågor som generellt sett påverkar deras intressen. Dessa bestämmelser tillåter definierade majoriteter att binda samtliga Obligationsinnehavare inklusive Obligationsinnehavare som inte röstade för den aktuella lösningen och Obligationsinnehavare som röstade på ett annat sätt än majoriteten. Gällande lagstiftning: Obligationerna, Kvittenserna, Kupongerna och Talongerna (så som tillämpligt) och alla icke kontraktsbundna skyldigheter som härrör från eller har samband med dem regleras av, och ska tolkas i enlighet med Nederländsk lag. C.9 Bestämmelser om ränta, löptid och inlösen, avkastning och representant för Obligationsinnehava Ränta Sammanfattning av programmet: Obligationer Med Fast Ränta (En. Fixed Rate Notes): Obligationer Med Fast Ränta är räntebärande på den fasta räntenivån som anges i 12

13 rna: de tillämpliga Slutliga Villkoren. Räntenivån är konstant. Obligationer Med Rörlig Ränta (En. Floating Rate Notes): Obligationer Med Rörlig Ränta är räntebärande med rörlig ränta, vilken bestäms antingen (a) på basis av den rörliga räntan under en teoretisk ränteswapstransaktion i den tillämpliga Specificerade Valutan, vilken regleras av ett avtal som inkorporerar 2006 ISDA Definitions, eller (b) på basis av en referensränta vilken framgår på den överenskomna sidan hos en aktör som regelbundet publicerar information om sådana räntor, tillsammans med den (positiva eller negativa) marginalen (om en sådan finns). I tillämpliga fall kommer marginalen att förbli konstant, förutsatt att de tillämpliga Slutliga Villkoren inte föreskriver att en sådan marginal under någon ränteperiod kommer att öka eller minska i jämförelse med den tillämpliga marginalen på föregående ränteperiod. Nollkupongobligationer (En. Zero Coupon Notes): Nollkupongsobligationer kommer att erbjudas och säljas till 100 procent av deras nominella värde, eller med ett avdrag från detta. Nollkupongsobligationer är inte räntebärande och en investerare kommer inte att mottaga någon avkastning på Obligationerna före inlösning. Obligationer Med Variabel Ränta (En. Variable Rate Notes): Obligationer Med Variabel Ränta löper med en initialt specificerad ränta vilken kan ändras på ett eller flera specificerade datum under Obligationernas löptid: antingen genom meddelande till Obligationsinnehavarna (Emittenten beslutar vilken ändring) eller automatiskt på sådana datum. Räntesatsen för Obligationer Med Variabel Ränta kan beräknas på samma sätt som för Obligationer Med Fast Ränta, Obligationer Med Rörlig Ränta, CMS-Länkade Obligationer, Obligationer Med Inverterad Rörlig Ränta, Obligationer Med Intervallperiodisering eller Nollkupongobligationer. Obligationer Med Inverterad Rörlig Ränta (En. Inverse Floating Rate Notes) Obligationer Med Inverterad Rörlig Ränta är (i tillämpliga fall) räntebärande på en nivå vilken fastställs med hänvisning till en rörlig ränta (bestämd i överenskommelse med (a) eller (b) i Obligationer Med Rörlig Ränta ovan) eller den matematiska summan av, eller skillanden mellan, två sådana rörliga räntor ( Inverterad ränta ). Den Inverterade Räntan kan vara begränsad till ett minimumbelopp. Den på en ränteperiod tillämpliga räntan beräknas med en av följande formler (såsom angivet i tillämpliga slutliga villkor): INV (1): Räntan beräknas genom att den relevanta referensräntan eller det rörliga räntevalet (såsom tillämpligt) dras bort från marginalen. INV (2): Räntan beräknas genom att en inverserad ränta multipliceras med en hävstångsfaktor och därefter subtraheras resultatet från en marginal. INV (3): Räntan beräknas genom att en inverserad ränta multipliceras med en hävstångsfaktor och därefter subtraheras resultatet med räntan från den direkt föregående ränteperioden. INV (4): Räntan beräknas genom att (a) summan av en inverserad ränta och en marginal multipliceras med en hävstångsfaktor och (b) 13

14 subtrahera resultatet från (a) från räntan från den direkt föregående ränteperioden. INV (5): Räntan beräknas genom att (a) en inverserad ränta multipliceras med en hävstångsfaktor och (b) subtrahera resultatet från (a) från summan av räntan från den direkt föregående ränteperioden och en marginal. INV (6): Räntan är det större av (a) en inverserad ränta multiplicerad med en hävstångsfaktor, därefter subtraherat från en marginal samt (b) summan av ytterligare en marginal och räntan från den direkt föregående ränteperioden. INV (7): Räntan är det mindre av (a) en inverserad ränta multiplicerad med en hävstångsfaktor, därefter subtraherat med en marginal och (b) summan av en annan marginal och summan av räntan från den direkt föregående ränteperioden. INV (8): Räntan är det mindre av (a) det större av (i) en inverserad ränta multiplicerad med en hävstångsfaktor vilket därefter subtraheras från en marginal, och (ii) summan av en annan marginal och räntan från den direkt föregående ränteperioden, och (b) summan av en annan marginal samt räntan från den direkt föregående ränteperioden. CMS-Länkade Obligationer (En. CMS Linkled Notes): CMS-Länkade Obligationer är räntebärande (i tillämpliga fall) på en nivå vilken bestäms med hänvisning till en eller flera swapnivåer. Räntebeloppet som ska betalas ut är proportionerligt, antingen i förhållande till en swapnivå, i förhållande till summan av eller skillanden mellan två sådana swapnivåer eller beräkad i enlighet med en annan formel såsom specificerat nedan, och kan vara begränsad av ett minimum- och/eller maximumbelopp. Den tillämpliga räntan beräknas med en av följande formler (såsom angivet i tillämpliga slutliga villkor): CMS-länkade Obligationer: CMS-länkade Obligationer är räntebärande (om någon) och löper med en ränta som bestäms genom hänvisning till en eller flera swapräntor. Beloppet för räntebetalningarna är proportionerliga till antingen en enda swapränta, den matematiska summan av eller skillnaden mellan två sådana swapräntor eller beräknade i enlighet med någon annan av de formler som beskrivs nedan, och kan bli föremål för ett minimum- och eller maximum-belopp. Den tillämpliga räntan för en ränteperiod beräknas genom hänvisning till en av följande formler (såsom specificerat i relevanta Slutliga Villkor): CMS(1): Räntan kommer vara lika med en CMS-ränta. CMS(2): Räntan kommer vara lika med en CMS-ränta plus en marginal. CMS(3): Räntan kommer vara lika med en CMS-ränta multiplicerad med en hävstångsfaktor och en marginal som läggs på resultatet. CMS(4): Räntan kommer vara lika med en CMS-ränta multiplicerad med en hävstångsfaktor. CMS(5): Räntan kommer vara lika med en CMS-ränta plus en marginal och resultatbeloppet multiplicerat med en hävstångsfaktor. 14

15 CMS(6): Räntan kommer vara lika med skillnaden mellan två olika CMS-räntor. CMS(7): Räntan kommer vara produkten av (a) skillnaden mellan två olika CMS-räntor, och en marginal som läggs till resultatet, och (b) en hävstångsfaktor. CMS(8): Räntan kommer vara summan av (a) produkten av (i) skillnaden mellan två olika CMS-räntor och (ii) en hävstångsfaktor, och (b) en marginal. CMS(9): Räntan kommer vara den största av (a) en CMS-ränta multiplicerad med en hävstångsfaktor, och en marginal som läggs på det resultatet, och (b) en tillämplig ränta (som, för undvikande av tvivel, kommer vara en annan ränta än CMS-räntan) multiplicerad med en annan hävstångsfaktor och en annan marginal som läggs på det resultatet. CMS(10): Räntan kommer vara det lägsta av (a) en CMS-ränta multiplicerad med en hävstångsfaktor, och en marginal som läggs på det resultatet, och (b) en tillämplig ränta (som, för undvikande av tvivel, kommer vara en annan ränta än CMS-räntan) multiplicerad med en annan hävstångsfaktor och en annan marginal som läggs på det resultatet. CMS(11): Räntan kommer vara det största av (a) en CMS-ränta multiplicerad med en hävstångsfaktor, och en marginal som läggs på det resultatet, och (b) en annan CMS-ränta multiplicerad med en annan hävstångsfaktor, och en annan marginal som läggs på det resultatet. CMS(12): Räntan kommer vara det lägsta av (a) en CMS-ränta multiplicerad med en hävstångsfaktor, och en marginal som läggs på det resultatet, och (b) en annan CMS-ränta multiplicerad med en annan hävstångsfaktor, och en annan marginal som läggs på det resultatet. CMS(13): Räntan kommer vara skillnaden mellan (a) det största av (i) en CMS-ränta multiplicerad med en hävstångsfaktor, och en marginal som läggs på det resultatet, och (ii) en minimum-ränta, och (b) det största av (i) en annan CMS-ränta multiplicerad med en annan hävstångsfaktor, och en annan marginal som läggs på det resultatet, och (ii) en annan minimum-ränta. CMS(14): Räntan kommer vara skillnaden mellan (a) det lägsta av (i) en CMS-ränta multiplicerad med en hävstångsfaktor, och en marginal som läggs på det resultatet, och (ii) en maximum-ränta, och (b) det lägsta av (i) en annan CMS-ränta multiplicerad med en annan hävstångsfaktor, och en annan marginal som läggs på det resultatet, och (ii) en annan maximum-ränta. CMS(15): Räntan kommer vara det största av (a) en CMS-ränta multiplicerad med en hävstångsfaktor, och en marginal som läggs på det resultatet, och (b) produkten av (i) skillnaden mellan två CMSräntor, och en marginal som läggs på det resultatet, och (ii) en annan hävstångsfaktor. CMS(16): Räntan kommer vara det lägsta av (a) en CMS-ränta multiplicerad med en hävstångsfaktor, och en marginal som läggs på 15

16 det resultatet, och (b) produkten av (i) skillnaden mellan två CMSräntor, och en marginal som läggs på det resultatet, och (ii) en annan hävstångsfaktor. CMS(17): Räntan kommer vara summan av en marginal, och produkten av en hävstångsfaktor och det största av (a) summan av (i) en CMS-ränta multiplicerad med en hävstångsfaktor och (ii) en CMSränta multiplicerad med en hävstångsfaktor, och en marginal som läggs på det resultatet, och (b) summan av (i) en CMS-ränta multiplicerad med en hävstångsfaktor och (ii) en CMS-ränta multiplicerad med en hävstångsfaktor, och en marginal som läggs på det resultatet. CMS(18): Räntan kommer vara summan av en marginalm och produkten av en hävstångsfaktor och det lägsta av (a) summan av (i) en CMS-ränta multiplicerad med en hävstångsfaktor och (ii) en CMSränta multiplicerad med en hävstångsfaktor, och en marginal som läggs på det resultatet, och (b) summan av (i) en CMS-ränta multiplicerad med en hävstångsfaktor och (ii) en CMS-ränta multiplicerad med en hävstångsfaktor, och en marginal som läggs på det resultatet. CMS(19): Räntan kommer vara produkten av (a) (i) först, en marginal som läggs på CMS-räntan, (ii) sedan resultatbeloppet beräknat i (i) ovan multiplicerat med en hävstångsfaktor plus ett som läggs på det resultatet, (iii) sedan resultatbeloppet som beräknas i (ii) ovan, upphöjasoch från det resultatet subtraheras ett, och (b) en annan hävstångsfaktor. CMSRA(1): Räntan kommer vara produkten av (a) en Range Accrual Fraction och (b) en tillämplig ränta (vilken kan vara en CMS-ränta), där Range Accrual Fraction är den resulterande fraktionen av kvoten ur (i) antalet fastställelsedagar under den aktuella ränteperioden på vilken en specificerad upplupen ränta faller inom eller utanför det angivna intervallet och (ii) det totala antalet fastställelsedagar under den relevanta ränteperioden. CMSRA(2): Räntan kommer vara produkten av (a) Range Accrual Fraction och (b) summan av en tillämplig ränta (som kan vara en CMSränta) multiplicerad med en hävstångsfaktor och (ii) marginalen. CMSRA(3): Den tillämplig räntan för en ränteperiod kommer vara produkten av (a) en Range Accrual Fraction, och (b) summan av (i) en tillämplig ränta (som kan vara en CMS-ränta) multiplicerad med en hävstångsfaktor och (ii) en marginal. CMSRA(4): Den tillämplig räntan för en ränteperiod kommer vara produkten av (a) en Range Accrual Fraction, och (b) det lägsta av (i) en tillämplig ränta (som kan vara en CMS-ränta) multiplicerad med en hävstångsfaktor, och en marginal som läggs på det resultatet och (ii) en maximumräntenivå. CMSRA(5): Den tillämplig räntan för en ränteperiod kommer vara produkten av (a) en Range Accrual Fraction, och (b) det högsta av (i) en tillämplig ränta (som kan vara en CMS-ränta) multiplicerad med en hävstångsfaktor, och en marginal som läggs på det resultatet och (ii) en maximumräntenivå.. 16

17 Obligationer med Intervallperiodisering (En. Range Accrual- Notes): Obligationer med Intervallperiodisering är (i tillämpliga fall) räntebärande på en varierande nivå vilken fastställs med referens till en rörlig ränta (bestämd i enlighet med del (a) och (b) av Obligationer Med Rörlig Ränta ovan) beroende av hur många dagar en sådan rörlig ränta är över eller under en specificerad gräns eller inom ett specificerat intervall (baserad på om vissa specificerade villkor är uppfyllda) under angiven observeringsperiod. Räntan beräknas med en av följande formler (såsom angivet i tillämpliga slutliga villkor): RAN (1): Räntan är avhängig (a) en tillämplig ränta och (b) en Range Accrual Fraction, där Range Accrual Fraction är den kvarstående delen av kvoten av (i) antalet fixeringsdagar under den relevanta ränteperioden under vilken en bestämd upparbetad ränta, faller inom eller utanför ett specificerat intervall och (ii) det totala antalet fixeringsdagar under den relevanta ränteperioden. (RAN 2): Räntan är avhängig (a) en Range Accrual Fraction och (b) summan av den tillämpliga räntan och en marginal. (RAN 3): Räntan är avhängig (a) Range Accrual Fraction och (b) en tillämplig ränta multiplicerad med en hävstångsfaktor och en marginal adderad till resultatet. (RAN 4): Räntan är avhängig (a) Range Accrual Fraction och (b) det mindre av (i) en tillämplig ränta multiplicerad med en hävstångsfaktor och därefter adderat med en marginal, och (ii) en maximal räntenivå. (RAN 5): Räntan är avhängig (a) Range Accrual Fraction och (b) det större av (i) en tillämplig ränta multiplicerad med en hävstångsfaktor och därefter adderat med en marginal, och (ii) en lägsta räntenivå. Nivåränteobligationer: Nivåränteobligationer (En. Ratchet Notes) är obligationer som löper med en specificerad mekanism med rörlig ränta plus en marginal, som är avhängig ett minimumbelopp och ett maximumbelopp som båda sätts om vid varje ränteperiod. Det tillämpliga maximumbeloppet för en ränteperiod sätts om till den ränta som betalats i den omedelbart föregående ränteperioden ( Föregående Kupong ) plus en specificerad maximal ökning för sådan Föregående Kupong. Det tillämpliga minimumbeloppet för en ränteperiod sätts om till Föregående Kupong plus en specificerad minimum-ökning, eller maximal minskning, för sådan Föregående Kupong. Minimumbeloppet säkerställer att den tillämpliga räntan för en ränteperiod inte hamnar under en viss räntesats i förhållande till Föregående Kupong. Villkorliga ränteobligationer: Villkorliga ränteobligationer (En.Contingent Coupon Notes) är obligationer som löper med (om någon) en ränta som bestäms av referenspunkten för en eller flera Underliggande (såsom definierade i C.20 nedan) noterade antingen på en enskild dag eller under ett antal dagar i en specifik period. Ränta beräknas med referens till en eller fler av följande formler (såsom specificeras i relevanta Slutliga Villkor): Conditional Coupon with No Memory Single Underlying: Obligationerna löper med en specificerad ränta (om någon) om värdet 17

18 av varje Underliggande är på eller över ett specificerat tröskelvärde på den relevanta dagen, annars utgår ingen räntaför den relevanta Ränteperioden. Conditional Copupon with No Memory Worst Performer: Obligationerna löper med en specificerad ränta (om någon) förutsatt att värdet av varje Underliggande i en korg är på eller över ett specificerat tröskelvärde på den relevanta dagen. Om värdet på någon av de Underliggande som utgör korgen är lägre än sådant specificerat tröskelvärde på den relevanta dagen, utgår ingen ränta för den relevanta Ränteperioden. Conditional Coupon with Memory Single Underlying: Obligationerna löper med en specificerad ränta (om någon) förutsatt att värdet av varje Underliggande är på eller över ett specificerat tröskelvärde på den relevanta dagen. Om värdet är lägre än ett sådant tröskelvärde, utgår ingen ränta för den relevanta Ränteperioden, men ränta hänförlig till varje efterföljande ränteperiod kommer att ökas med en faktor som reflekterar antalet i följd föregående ränteperioder som har inträffat utan att ränta utgått. För Obligationerna utgår inte någon ränta om värdet för Underliggande är lägre en det specificerade tröskelvärdet på relevanta dagar under Obligationens löptid. Conditional Coupon with Memory Worst Perfomer: Obligationerna löper med en specificerad ränta (om någon) förutsatt att värdet av varje Underliggande i en korg är på eller över ett specificerat tröskelvärde på den relevanta dagen. Om värdet på någon av de Underliggande som utgör korgen är lägre än sådant specificerat tröskelvärde på den relevanta dagen, utgår ingen ränta i den relevanta Ränteperioden, men ränta kommer att, hänförlig till varje efterföljande ränteperiod, ökas med en faktor som reflektera rantalet i följd föregående ränteperioder som har inträffat utan att ränta utgått. För Obligationerna utgår inte någon ränta om värdet för Underliggande är lägre än det specificerade tröskelvärdet på relevanta dagar under Obligationens löptid. Range Accrual Single Underlying: Obligationerna löper med (om någon) en ränta som bestäms med referens till det antal dagar i en specifik period på vilka stängningsvärdet för en Underliggande är på eller över ett specificerat tröskelvärde eller inom ett specificerat intervall jämfört med antalet dagar i den relevanta perioden. Om värdet av Underliggande ligger kvar lägre en det specificerade tröskelvärdet, eller utanför det specificerade intervallet under hela den relevanta perioden, utgår ingen ränta för den relevanta ränteperioden. Range Accrual Worst Perfomer: Obligationerna löper med (om någon) en ränta som bestäms med referens till det antal dagar i en specifik period på vilka stängningsvärdet, på vilken dag som helst i sådan period, för den sämst presterande Underliggande i en korg är på eller över ett specificerat tröskelvärde eller inom ett specifik intervall jämfört med antalet dagar i den relevanta perioden. Om värdet för den sämst presterande Underliggande ligger kvar lägre än det specificerade tröskelvärdet, eller utanför det specifika interallet under hela den relevanta perioden, utgår ingen ränta för den relevanta ränteperioden. Bonus Recovery Single Underlying: Om värdet för Underliggande är 18

19 på eller över ett specificerat tröskelvärde på den relevanta dagen, löper Obligationerna med en ränta som bestäms med referens till ökning i värde för en Underliggande i relation till ett specificerat ingångsvärde, med förbehåll för en specificerad minimumränta, annars utgår inte någon ränta för den relevanta ränteperioden. Bonus Recovery Worst Perfomer: Om värdet för varje Underliggande i en korg är på eller över ett specifikt tröskelvärde på den relevanta dagen, löper Obligationerna med en ränta som bestäms med referens till ökningen i värde för den sämst presterande Underliggande i relation till ett specifikt ingångsvärde för Underliggande, som är beroende av en specificerad minimumränta. Om värdet av någon av Underliggande som utgör korgen faller under sådant specificerat tröskelvärde på den relevanta dagaen, ugår ingen ränta för den relevanta ränteperioden. Year-on-year Inflation Linked Interest: Obligationerna löper med en ränta (om någon) som bestäms med referens till förändring i nivåer för inflationsindex för en ettårsperiod, med förbehåll för ett maximumbelopp och/eller ett minimumbelopp om det ena eller båda är specifikt tillämpliga. Om inflationsindex genererar ett negativt resultat, utgår ingen ränta. Other Periodic Inflation Linked Interest: Obligationerna löper med en ränta (om någon) som bestäms med referens till förändring i nivåer för inflationsindex för en specifik period, med förbehåll för ett maximumbelopp och/eller ett minimumbelopp om det ena eller båda är specifikt tillämpliga. Om inflationsindex genererar ett negativt resultat, utgår ingen ränta. Digital Interest: Obligationerna löper med en ränta (om någon) som bestäms med referens till en eller två specifika räntesatser, avhängigt av värdet för en Underliggande i relation till antingen ett specifikt tröskelvärde eller ett specifikt intervall på den relevanta dagen. FX Linked Interest: FX(1): Obligationerna löper med en ränta (om någon) som bestäms med referens till utvecklingen av växelkursen för två specifika valutor ( FX Rate ), multiplicerat med on specifik ränta, med ett andra specificerat belopp som dras ifrån reslutatet, med förbehåll för ett maximum- eller minimumbelopp om det specificerats att något eller båda ska tillämpas. Prestationen hos sådan FX Rate beräknas genom att dela dess värde på en specifik dag före sådan Räntebetalningsdag med dess ingångsvärde. FX(2): Obligationerna löper med en ränta (om någon) som bestäms med referens till beteendet hos en FX Rate multiplicerat med en specifik räntesats, med förbehåll för ett maximum- eller minimumbelopp om det specificerats att något eller båda ska tillämpas. Prestationen hos sådan FX Rate beräknas genom att dela dess värde på en specifik dag före sådan Räntebetalningsdag med dess ingångsvärde. FX Range Interest): Obligationerna löper med en ränta (om någon) som bestäms med referens till en specifik FX Rate. Om FX Rate är inom två specificerade tröskelvärden beräknas räntan på en specifik räntesats. Om FX Rate är utanför sådana tröskelvärden beräknas räntan med en alternativ räntesats. 19

20 Emissionsspecifik sammanfattning: [Obligationer Med Fast Ränta: Obligationerna är Obligationer Med Fast Ränta. Obligationerna löper med ränta från [ ] med en räntesats på [ ] procent per år och räntan utgår [årligen/halvårsvis/kvartalsvis/månadsvis] i efterskott den [ ] varje år. Indikation på avkastning: [ ] procent årligen] [Obligationer Med Rörlig Ränta: Obligationerna är Obligationer Med Rörlig Ränta. Obligationerna löper med rörlig ränta från [ ] med räntesats [LIBOR/LIBID/LIMEAN/BGP- ISDA- Swap Rate/EURIBOR/EONIA/STIBOR/CNH HIBOR/EUR-ISDA- EURIBOR-Swap Rate/JPY-ISDA-Swap Rate/USD-ISDA-Swap Rate] [+/-] [ ] procent] per år och utgår [årligen/halvårsvis/kvartalsvis/månadsvis] i efterskott den [ ] varje år, föremål för justering i enlighet med [ ] Business Day Convention.] [Nollkupongobligation: Obligationerna är Nollkupongobligationer och belöper utan ränta. Amorteringsavkastningen (En. Amortisation Yield) är [ ] procent per år.] [Obligationer Med Variabel Ränta Obligationerna löper med variabel ränta. Från [ ] till [ ] [löper Obligationerna med med en ränta om [kopiera detaljer från Obligationer Med Fast Ränta, Obligationer Med Rörlig Ränta, Obligationer med Inverterad Rörlig Ränta, CMS-länkade Obligationer, Obligationer med Intervallperiodisering enligt ovan, såsom tillämpligt]][utgår inte någon Ränta för Obligationerna. Amorteringsavkastning (En. Amortisation Yield) för sådan period är [ ].] Från [ ] till [ ], [om Emittenten notifierar Obligationsinnehavarna via en Ändringskungörelse (En. Variation Notice), [löper Obligationerna med en ränta om [kopiera detaljer från Obligationer Med Fast Ränta, Obligationer Med Rörlig Ränta, Obligationer med Inverterad Rörlig Ränta, CMS-länkade Obligationer, Obligationer med Intervallperiodisering enligt ovan, såsom tillämpligt]][utgår inte någon Ränta för Obligationerna. Amorteringsavkastning för sådan period är [ ].] (Upprepa i enligthet med antalet Variation Periods.) [Obligationer Med Inverterad Rörlig Ränta: 20

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SOM OMFATTAR PD-OBLIGATIONER

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SOM OMFATTAR PD-OBLIGATIONER SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SOM OMFATTAR PD-OBLIGATIONER Sammanfattningar består av uppgifter som måste offentliggöras och som kallas för Avsnitt. Dessa Avsnitt är numrerade i avsnitt A E (A.1 E.7). Denna

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SOM OMFATTAR PD-OBLIGATIONER

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SOM OMFATTAR PD-OBLIGATIONER SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SOM OMFATTAR PD-OBLIGATIONER Sammanfattningar består av uppgifter som måste offentliggöras och som kallas för Avsnitt. Dessa Avsnitt är numrerade i avsnitt A E (A.1 E.7). Denna

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SOM OMFATTAR PD-OBLIGATIONER

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SOM OMFATTAR PD-OBLIGATIONER SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SOM OMFATTAR PD-OBLIGATIONER Sammanfattningar består av uppgifter som måste offentliggöras och som kallas för Avsnitt. Dessa Avsnitt är numrerade i avsnitt A E (A.1 E.7). Denna

Läs mer

Avsnitt A Introduktion och varningar

Avsnitt A Introduktion och varningar SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET HÄNFÖRLIGT TILL ICKE-UNDANTAGNA PD OBLIGATIONER Den här sammanfattningen tillämpas endast på Icke-Undantagna PD Obligationer emitterade av ING Bank N.V. (den Globala Emittenten

Läs mer

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN Informationen är sådan som skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014 klockan 15:15. EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Denna sammanfattning måste läsas som en introduktion till detta prospekt och alla beslut om att investera i obligationer ska baseras på en övervägning av prospektet som helhet,

Läs mer

BILAGA I Metod för avstämning av balansräkning

BILAGA I Metod för avstämning av balansräkning BILAGA I Metod för avstämning av balansräkning Rapportering i enlighet med artikel 2 i genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013 Avstämning av kapitalbasen i den konsoliderade situationen 30 jun 30 jun

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Credit Suisse International

Credit Suisse International Credit Suisse International Registered as unlimited in England and Wales under No. 2500199 Series NCSI 2006-338 SKr 500,000,000 Zero Coupon Index-linked Notes due 2010 Issue Price: 110 per cent. ÖVERSÄTTNING

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank Regel BESLUTSDATUM: 2011-12-07 BESLUT AV: BEFATTNING: - ANSVARIG AVDELNING: Direktionen ADM FÖRVALTNINGSANSVARIG: Henrik Gardholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 22 maj 2014, jämte nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

SAMMANFATTNING AV HUVUDPRINCIPERNA

SAMMANFATTNING AV HUVUDPRINCIPERNA SAMMANFATTNING AV HUVUDPRINCIPERNA Den här sammanfattningen skall läsas som en inledning till Prospektet och alla beslut om att investera i RAAM EUROPE skall fattas utifrån ett övervägande av Prospektet

Läs mer

DATUM 12 AUGUSTI 2015

DATUM 12 AUGUSTI 2015 DATUM 12 AUGUSTI Tillägg av den 12 augusti till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) program för utgivning av säkerställda obligationer. Tillägg till grundprospekt avseende Skandiabanken

Läs mer

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger Certifikat Autocall Avseende: Stora Enso Oyj och UPM-Kymmene Oyj Emissionsdag: 19 juli 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY).

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY). BEAR JPYSEK X3 H Avseende: Svenska kronor (SEK) och japanska yen (JPY) Noteringsdag: 4 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000 SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 24 maj 2012 och nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Schweiz.

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Schweiz. SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och varje beslut att investera i Värdepapper skall ske med beaktande av Grundprospektet i dess helhet, inklusive

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Principer för Riksbankens regler för säkerheter för krediter enligt Villkor för RIX och penningpolitiska instrument

Principer för Riksbankens regler för säkerheter för krediter enligt Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Bilaga 1 PM DATUM: 2012-10-01 AVDELNING: Avdelningen för kapitalförvaltning SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 Dnr 2012/1786 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag":

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av DDBO 231 Räntekorridor DEL 1 VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren ( Slutliga Villkor ) för ovanstående

Läs mer

ANNEX EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXRELATERADE OBLIGATIONERNA

ANNEX EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXRELATERADE OBLIGATIONERNA ANNEX EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXRELATERADE OBLIGATIONERNA Sammanfattningar består av informationskrav som kallas Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 till

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 SLUTLIGA VILLKOR Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 Följande slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) har upprättats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och gäller för obligationslån

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Tillägg 2015:2 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015

Tillägg 2015:2 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015 Tillägg 2015:2 (Fi Dnr 16-3974) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Inledning och varningar. A.1 Inledning och varningar:

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Inledning och varningar. A.1 Inledning och varningar: SAMMANFATTNING Sammanfattningar utgörs av upplysningskrav, så kallade Beståndsdelar. De här beståndsdelarna är numrerade i Avsnitt A E (A.1 E.7). Den här sammanfattningen innehåller alla beståndsdelar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106

VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106 VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106 Utbjuden volym: 750 000 000 kr Real räntesats: 1,00 % Räntebegynnelsedag: 1 april 2005 Emissionspris: Bestäms vid auktion Auktionsdag: 22 september 2005 Likviddag:

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 Dnr 2009/612 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag"

Läs mer

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Rikshem AB (publ) Slutliga Villkor för gröna obligationer, Lån 113, under Rikshem AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Rikshem AB (publ) Slutliga Villkor för gröna obligationer, Lån 113, under Rikshem AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Rikshem AB (publ) Slutliga Villkor för gröna obligationer, Lån 113, under Rikshem AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 19

Läs mer

ANNEX EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXRELATERADE OBLIGATIONERNA

ANNEX EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXRELATERADE OBLIGATIONERNA ANNEX EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXRELATERADE OBLIGATIONERNA Sammanfattningar består av informationskrav som kallas Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 till

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor Certifikat Avseende: ABB, Atlas Copco A, Electrolux B, SCA B och Skanska B Emissionsdag: 15 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Kreditcertifikat SHBC CX39F

Kreditcertifikat SHBC CX39F Kreditcertifikat SHBC CX39F Avseende: itraxx Crossover Series 19 Index Likviddag: 22 augusti 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Detta erbjudande görs under Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

TILLÄGG 3/ TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4

TILLÄGG 3/ TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4 TILLÄGG 3/12.8.2015 TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4.2015 FÖR EMISSIONSPROGRAM FÖR MASSKULDEBREVSLÅN 500 000 000 EURO SAMT TILL SAMMANFATTNINGEN SOM FOGATS TILL DE LÅNESPECIFIKA VILLKOREN

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 8 Slutdag: 28.5.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap PISA 212 RESULTAT 52 515 51 55 5 495 49 Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 485 48 475 47 2 23 26 29 212 Länder med bättre resultat än Sverige Länder med liknande resultat som Sverige Länder med sämre

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

AVSNITT A - SAMMANFATTNING. Avsnitt A - Introduktion och varningar

AVSNITT A - SAMMANFATTNING. Avsnitt A - Introduktion och varningar AVSNITT A - SAMMANFATTNING Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade "Punkter". Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de Punkter

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om reservering för förlustrisker vid export * I detta meddelande finns information om schabloner för beräkning av förlustrisker i samband

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN

EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN Detta avtal har förhandlats fram mellan och antagits av europeiska konsumentorganisationer och europeiska föreningar av kreditinstitutioner

Läs mer

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER Information för Riksbankens Begränsade Penningpolitiska Motparter Informationen är sammanställd för att underlätta för institut som överväger

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Med avseende på villkoren för en viss grupp certifikat ska de tillämpliga slutgiltiga villkoren omfatta de faktiska villkoren för certifikaten på det sätt de beskrivs i denna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 Innehållsförteckning Sid. SYFTE 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 3 DEFINITIONER 3 REDOVISNING OCH VÄRDERING 4 Händelser efter balansdagen som skall beaktas

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Med avseende på villkoren för en viss grupp certifikat ska de tillämpliga slutgiltiga villkoren omfatta de faktiska villkoren för certifikaten på det sätt de beskrivs i denna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 20 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2015-12-15

PRESSMEDDELANDE 2015-12-15 PRESSMEDDELANDE 2015-12-15 Balder förvärvar ytterligare 22,9 procent av SATO ger i uppdrag till Carnegie och SEB att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission i syfte att delfinansiera

Läs mer

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich, Schweiz.

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich, Schweiz. SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och varje beslut att investera i Värdepapper skall ske med beaktande av Grundprospektet i dess helhet, inklusive

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Nokia Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 26.11.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d.

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d., Avsnitt 32 705 32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. 48 kap. 3 och 23 24 IL prop. 1999/2000:2, del 2, s. 570 571, 573 574 och 584 585 Vad beskattas? När

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Tillägg 2014:1 till grundprospekt för Sandvik AB:s (publ) MTN-program

Tillägg 2014:1 till grundprospekt för Sandvik AB:s (publ) MTN-program LEGAL#10843794v1 2014-05-06 Dnr 14-6242 Tillägg 2014:1 till grundprospekt för Sandvik AB:s (publ) MTN-program Detta dokument utgör ett tillägg till Sandvik AB:s (publ) ( Sandvik ) grundprospekt för MTN-program

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

RIKTLINJER OM DET INBÖRDES FÖRHÅLLANDET MELLAN BRRD OCH CRR-CRD EBA/GL/2017/02 11/07/2017. Slutliga riktlinjer

RIKTLINJER OM DET INBÖRDES FÖRHÅLLANDET MELLAN BRRD OCH CRR-CRD EBA/GL/2017/02 11/07/2017. Slutliga riktlinjer EBA/GL/2017/02 11/07/2017 Slutliga riktlinjer om det inbördes förhållandet mellan ordningsföljden för nedskrivning och konvertering i BRRD (resolutionsdirektivet) och CRR/CRD (kapitaltäckningsförordningen/-direktivet)

Läs mer

ANNEX. Avsnitt A Introduktion och varningar

ANNEX. Avsnitt A Introduktion och varningar ANNEX Sammanfattningar består av informationskrav som kallas Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 till E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de Punkter som ska vara med i en sammanfattning

Läs mer