Marknadskommentar December

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadskommentar December"

Transkript

1 14 december 2012 Riksbanken sänkte som väntat räntan vid mötet i slutet av oktober. Sänkningen var lite större än väntat och Riksbankens reporänta är nu på noll. Den lägsta räntan någonsin i Sverige. Det har lett till att även marknadsräntorna nu handlar på de lägsta nivåerna någonsin. En tvåårig statsobligation handlas nu till negativ ränta, i skrivande stund minus två punkter, vilket betyder att man som investerare får betala för att få låna ut till svenska staten i två år! En femårig statsobligation handlas samtidigt till 0,25 procent och en tioårig till cirka 1,1 procent. Vi har förvisso låg inflation i Sverige men mycket tyder på att det successivt kommer att förändras. Både baseffekter och den svaga svenska kronan talar för att vi kommer ha en inflation närmare en procent om ett år, snarare än dagens noll procent. Intressant är även att den så kallade break-even inflationen, skillnaden mellan en vanlig nominell obligation och en realränteobligation, på fem års sikt ligger kring en procent. Break-even inflationen speglar marknadens långsiktiga inflationsförväntningar, den inflation där det är egalt om man äger en realränteobligation eller en nominell obligation. Så marknaden säger att vi på fem års sikt kommer ha en inflation i Sverige på en procent per år, eller cirka fem procent totalt på fem års sikt. Att då köpa en femårig nominell obligation på 0,25 procent framstår ju som en tämligen ointressant idé. Att det ser ut på det här sättet är i hög grad en effekt av den extrema penningpolitik som har bedrivits och som fortfarande bedrivs av de största centralbankerna i världen, så som FED, ECB, Bank of Japan och Bank of England. Men det är också en konsekvens av allt hårdare regelverk som påverkar banker, försäkringsbolag med flera, där de av olika skäl tvingas köpa bland annat statsobligationer oavsett ränta. Till detta kommer andra centralbanker som köper utländska tillgångar i syfte att, till exempel, försvaga sina egna valutor. Om syftet är att försvaga den egna valutan spelar det ju ingen roll vilken ränta man köper till eftersom syftet är valutapolitiskt snarare än att få en god avkastning på kapitalet. Sammanfattningsvis betyder det att räntemarknaderna är gravt manipulerade och att marknadsprissättningen inte alls avspeglar framtida förväntningar om vare sig tillväxt eller inflation. Det innebär också att risken i räntemarknaden är hög. För att illustrera detta påstående kan vi titta på det vanligaste svenska obligationsindexet, OMRX-bond, eller Handelsbankens motsvarighet, HMSC. De består av den utestående stocken av svenska stats- och bostadsobligationer. Durationen på indexet är lite drygt 4 år och snittyielden i skrivande stund 0,48 procent. Det betyder att om marknadsräntan på ett års sikt, stiger med 12 punkter ger indexet noll avkastning. Räntan kan lätt gå 12 punkter på en dag, så man kan med andra ord både tjäna och förlora en årsavkastning på en dag. Dagsrörelser på 4-5 punkter inträffar ofta. Man bör även betänka att en ränteuppgång inte alls måste vara kopplad till förändringar av styrräntan. Förra året steg till exempel amerikanska tioårsräntor från cirka 1,5 till cirka 3 procent under andra halvåret efter att dåvarande FED-chefen Ben Bernanke börjat tala om så kallad tapering, det vill säga att man skulle börja dra ner på tillgångsköpen.

2 Några räntehöjningar i USA har vi ännu inte sett till. Det är troligt att en höjning kommer under nästa år, men exemplet illustrerar att marknadsräntan kan röra sig kraftigt utan att styrränteförändringar står för dörren. Vad gör vi då själva i våra ränteportföljer i denna miljö? Vi försöker undvika att ha alltför mycket ränterisk och tittar istället mer på den relativa prissättningen mellan olika delar av räntemarknaden i hopp om att på det viset kunna skapa en avkastning som är både mindre volatil och mindre exponerad mot plötsliga förändringar av räntenivån. 0,4 procent under andra kvartalet och 0,8 procent under första kvartalet. Paradoxalt nog har den grekiska börsen fallit mycket kraftigt - med 33 procent - sedan början av juni, och grekiska tioåriga statsobligationer har under samma period stigit med drygt 250 punkter. Under samma period har övriga europeiska obligationsräntor fallit kraftigt. Orsaken till den finansiella turbulensen är risken för nyval i samband med presidentvalet i februari och med det följer en risk för ökat inflytande för Europaskeptiska partier. Sammanfattningsvis fortsätter vi ha en situation med marknader som i hög grad är manipulerade och styrda av centralbankerna. Det ser inte ut som om det är på väg att ändras i det korta perspektivet. Snarare tvärt om. Inte minst ECB kommer nog snarast att behöva intensifiera sina åtgärder. Vi upplever generellt att räntemarknaden är dyr, men det finns som sagt orsaker till det. Att något är dyrt innebär inte att det inte kan bli dyrare. Det är samtidigt viktigt att vara medveten om vad marknaden de facto prissätter. I övrigt är makrobilden ungefär densamma som förra månaden. Amerikansk data fortsätter att vara bra medan europeisk är svag, även om vi sett vissa små tecken till stabilisering i Tyskland, där bland annat PMI och ZEW vänt något uppåt senaste månaden. Nytt är däremot att japansk statistik överraskat negativt. ECB har börjat med sina tillgångsköp i syfte att expandera sin balansräkning. Man har hittills köpt bostadsobligationer till ett värde av 10,5 miljarder. Men vi ser det samtidigt som viktigt att vara medveten om vad marknaderna faktiskt prissätter och att det finns en tydlig skillnad mellan prissättningen i räntemarknaden och tillväxt och inflationsförväntningar. Vi kan inte undgå att fundera över om det vi nu ser verkligen är långsiktigt rimligt. Det är kanske mer en filosofisk fråga, men är det verkligen vettigt att tjänstemän på centralbanker är de som sätter priserna på finansiella tillgångar som aktier, räntor och valutor. I en marknadsekonomi är det ju just marknaderna som skall komma fram till prissättningen av varor och tjänster, och hjärtat i marknadsekonomin är de finansiella marknaderna. Nu har vi en situation där dessa marknadsmekanismer sätts ur spel och tillgångarna istället prissätts utifrån olika centralbankers inrikespolitiska agendor. ECB har ju sagt att man siktar på att expandera balansräkningen med cirka 1000 miljarder euro vilket innebär att man kommer att behöva öka takten om målet skall nås inom rimlig tid. Den japanska centralbanken, BoJ, ökade upp sin balansräkningsexpansion i mitten av oktober med bland annat köp av aktieindex. Det har resulterat i en fortsatt kraftig börsuppgång och valutaförsvagning i Japan. Den japanska börsen har stigit med ytterligare cirka 20 procent sedan mitten av oktober. Ett tydligt bevis på centralbankernas makt. Samtidigt har japansk BNP överraskat negativt. Grekisk tillväxt har istället överraskat positivt. Under tredje kvartalet steg BNP med 0,9 procent vilket följde på 2

3 Oljeprisfallet vi skrev om i förra månadens marknadsanalys har fortsatt med oförminskad kraft de senaste veckorna. För USA är det normalt positivt med lägre oljepris eftersom det frigör köpkraft när mindre del av hushållsbudgeten går till bensin. Det finns dock en viss risk förenad med lägre oljepris nu när USA:s inhemska oljeproduktion ökat så kraftigt. Ett alltför lågt pris riskerar att dämpa aktiviteten inom oljeindustrin som boomat de senaste åren och även skapat många nya arbetstillfällen. Men som sagt, för konsumenterna är ett lägre oljepris positivt, vilket syns tydligt på olika typer av consumer-confidence -mätningar. Starkare amerikansk arbetsmarknad och lägre oljepris talar för fortsatt bra detaljhandelsförsäljning i USA, inte minst inför kommande jul. Grafen visar utvecklingen på diverse emerging market-börser. Det är en tydlig skillnad mellan oljeproducenter och oljekonsumenter. I producentländer som Brasilien, Ryssland och Mexico har börserna fallit sedan i somras. Däremot har de stigit i konsumentländer som Indien och Kina. 3

4 Grafen visar arbetslösheten i två av Europas extremer, Spanien och Tyskland, samt för hela eurozonen sammantaget. Tysk arbetslöshet har legat på låga nivåer sedan 2012, medan den spanska fullkomligt exploderade efter finanskrisen Från dryga 10 till närmare 27 procent! För Europa som helhet har arbetslösheten stigit från dryga 7 till 12 procent. Glädjande är att vi nu börjar kunna se en vändning, både i Spanien och i Europa. Spanska löner har fallit kraftigt de senaste åren vilket nu börjar ge effekt (se nedan). Sedan Euron infördes har lönerna inom eurozonen divergerat kraftigt. Framförallt genom att tyska löner stigit väsentligt mindre än övriga länders. Vår uppfattning är att det delvis är en effekt av den tyska återföreningen som ledde till en kraftig utbudschock på arbetskraft. Som synes har spanska lönekostnader kommit ner sedan 2009, medan franska och italienska fortsatt upp. Från 2010 har faktiskt tyska löner stigit snabbare än både franska och italienska, något som är positivt för att minska spänningarna inom eurozonen. ECB:s dilemma är, som väl alla vet, den låga inflationen. Grafen visar dels KPI, dels kärninflationen som är KPI minus mat och energi. Vi räknar med att inflationen är på väg att bottna, inte minst som en följd av en allt svagare euro. 4

5 Japan fortsätter med extremt aggressiv penningpolitik. Centralbanken har expanderat sina tillgångsköp och har dessutom börjat köpa aktieindex. Den senaste uppgången på Nikkei, från dryga till närmare drygt 20 procents uppgång inom loppet av ett par veckor - kom efter att Bank of Japan tillkännagivit ytterligare QE. Som synes har det även inneburit att den japanska yenen försvagats ytterligare. Japansk BNP under tredje kvartalet var en stor besvikelse. Japan är nu tekniskt i recession (två negativa kvartal i rad). Sannolikt är det kvardröjande effekter av momshöjningen i april kombinerat med dåligt väder. Det har redan höjts röster som menar att Bank of Japan agerat för lite och för sent. Känns mycket märkligt! Syftet med QE är ju att få upp inflationen. Så till vida har man lyckats väl i Japan. KPI ligger nu på drygt tre procent, vilket är den högsta nivån sedan början av 90-talet. 5

6 Riksbanken sänkte som väntat räntan i slutet av oktober. Sänkningen på 0,25 procent var något större än väntat. Efter sänkningen har vi nu den lägsta styrräntan någonsin i Sverige; 0 procent. Den ultralåga styrräntan har, tillsammans med enormt stimulativ penningpolitik internationellt, drivit ner svenska långräntor till de lägsta nivåerna någonsin. En svensk tvåårig statsobligation handlas just nu till negativ ränta, minus 2 punkter, en femårig till 0,25 procent och en tioårig till cirka 1,1 procent. Grafen till vänster visar dels den tioåriga statsobligationsräntan, dels dess P/E-tal vilket ges av den inverterade räntan. P/E-talet på obligationen är nu cirka 90! Stockholmsbörsen handlas till ett P/E kring 15. I takt med att Riksbanken har sänkt räntan har bankernas marginaler på bolån stadigt förbättrats. Från att ha legat kring en procent 2009/2010 är nu marginalerna uppe kring det dubbla, två procent. Visserligen kan bolåntagarna erhålla rabatter men så har alltid varit fallet, även om rabatterna nu sannolikt är större än tidigare. En förklaring till de ökande marginalerna är ökade myndighetskrav. Ökade krav på mindre missmatch mellan in- och utlåning i bankerna liksom höjda riskvikter på bolån har inneburit att bankernas kostnader ökat. 6

7 Börsens bungyjump Vad hände egentligen? Först föll börsen handlöst med dryga 10 procent, bara för att vända lika tvärt upp igen. I skrivande stund är vi tillbaka vid den gamla toppen - alltid en känslig nivå. Marknaden har visat prov på sin känslighet, men också på sin underliggande styrka. Nedan går vi igenom vad som kan ha bidragit till den kraftiga rörelsen och vad implikationerna kan vara för fortsättningen. Tysk trippel En första sannolik trigger till börsfallet: höstens svaga makrosiffror från framförallt Tyskland. Såväl mjuka som hårda data har tytt på att den europeiska sjukan kan ha spridit sig till hjärtat i den europeiska ekonomin, alltså till Tyskland. Vad det kan innebära för bolagen framgår av bilden intill. Den visar tyska IFO och vad den indikerar för ett industribolag som SKF. Sambandet är normalt nära, och nedgången för IFO pekar på att SKF:s tillväxt ska vända till minus igen, ungefär som Risk för trippeldipp, med andra ord. Lugnande besked Bolagens Q3-rapporter bidrog dock till att dämpa oron för ännu en vända ned i konjunkturen. Rapporterna var överlag något bättre än (lågt ställda) förväntningar, och de stora besvikelserna var få. Industribolagen var den grupp som hade svårast att möta förväntningarna, men även inom den gruppen var det få bolag som såg någon egentlig försvagning i efterfrågan. Den allmänna bilden var snarare att efterfrågan går i sidled eller möjligen svagt uppåt. Bilden intill visar SKF:s bedömning för Q4: Sidledes i Europa, upp i USA/Asien och ned i Latinamerika. Inte champagne precis, men inte gravöl heller. 7

8 Från motvind till medvind Något som bidrog till de lite bättre Q3-rapporterna, var positiva valuta-effekter. Q3 var det första kvartalet där kronans försvagning började märkas på allvar. Full effekt kommer dock längre fram. Än så länge är det främst försäljningen som gynnas medan effekten på resultaten för det mesta fördröjs av säkringar. Längden på dessa hedgar varierar, men snittet verkar ligga på ett par kvartal. Medvinden från valuta stärks också de närmaste kvartalen av lättare årsjämförelser (om nuvarande valutarelationer består, se bilden intill). Bättre balans Att det blivit lite bättre balans mellan vinstförväntningar och faktiskt utfall hos de svenska bolagen kan man (med lite god vilja) utläsa ur den här bilden. Den visar dels hur vinstprognoserna utvecklas, dels den sk revideringskvoten (indikator på prognosernas riktning). Prognoserna tycks ha stabiliserats och revideringskvoten ligger kring noll (lika många höjda som sänkta estimat). Den traditionella upprevideringstrenden, som normalt följer när vinster och estimat bottnat, ser vi dock inga tecken på. Ännu en indikation på att den här konjunkturcykeln skiljer sig från det normala. Från BR till IC Tillbaka till vad som kan ha utlöst börsfallet i oktober. Det dramatiska raset i oljepriset bidrog förmodligen till oron på börserna. Dels för att energisektorn väger tungt på många håll, dels för att oljepriset ses som en indikator på global efterfrågan. Börsoron för oljan har dock dämpats efterhand. Utbudet snarare än efterfrågan ses nu allmänt som den viktigaste förklaringen till oljeprisfallet. Oljan är ju dessutom bara en gigantisk omfördelare av resurser. Fallande oljepriser drabbar förvisso producenterna men det gynnar konsumenterna Notera exempelvis skillnaden i performance mellan producentländerna Brasilien/Ryssland och konsumentländerna Indien/Kina. Modi och Xi tackar och tar emot. 8

9 Ombytta roller Skiftet i styrkeförhållanden mellan producenter och konsumenter syns också på branschnivå. Bilden intill visar dels råvaruindex (blå linjen), dels relativavkastningen mellan producentbranscher (energi, råvaror industribolag) och konsumentbranscher (bilar, livsmedel, kläder mm). När den röda linjen faller går konsumentgruppen bättre än producentgruppen på börsen och vice versa. Som framgår finns det ett starkt samband mellan råvarupriserna och vilken av de två grupperna som går bäst på börsen. De fallande råvarupriserna gynnar konsumentgruppen på producentgruppens bekostnad. Detta efter den långa supercykeln som gynnade producenterna. Räddaren i nöden Finns fler förklaringar till börsens bungyjump? Anders har flera gånger pekat på QE:s betydelse för börsriktningen. Säkert bidrog oro för Fed:s utfasning av QE till det initiala fallet, särskilt som det sammanföll med tecken på en europeisk trippeldipp och oklara besked från ECB. Men centralbankerna bidrog nog också till återhämtningen. Mest överraskande var utspelet från Bank of Japan om en betydande expansion av en redan expansiv penningpolitik. Till det kom skarpare QE-mål från ECB. Det samlade intrycket blir att åtgärderna varit koordinerade och att penningpolitiken kommer förbli mycket mjuk. Bra för börsen förvisso, men en tydlig indikation om hur känslig aktiemarknaden blivit för centralbankerna. Tak och golv En fjärde sannolik förklaring till börsrörelsen, ned såväl som upp: värderingen av aktiemarknaden. Bilden intill visar dels (övre delen) absolutvärderingen av svenska aktier, dels (nedre delen) värderingen relativt obligationer. I absoluta tal var den svenska börsen före korrektionen uppe på nivåer där det tidigare börjat ta emot, en dryg standardavvikelse över det långa snittet. Där är marknaden sårbar. Sannolikt gav dock relativvärderringen ett snabbt stöd. Gapet mot värderingen av bonds har aldrig varit större. Vår tolkning: värderingen av börsen har ett ganska starkt motstånd uppåt, men ett hyfsat skydd en bit nedåt. 9

10 Anders Wilson Makro Chef ränteförvaltning och makroanalys John Bornstein Aktiemarknad Chef aktieanalys Enter i korthet Enter är en fristående kapitalförvaltare specialiserad på svensk aktie- och ränteförvaltning. Vi erbjuder förvaltning i tio fonder samt diskretionär förvaltning. Förvaltarna på Enter har lång erfarenhet av kapitalförvaltning, i genomsnitt 28 år. Huvuddelen av förvaltarteamet har arbetat tillsammans i mer än 20 år. En stor del av våra kunder är institutionella placerare, som till exempel pensionsfonder och stiftelser. Vi förvaltar även kapital för privatpersoner. Du kan spara i våra fonder direkt hos oss eller via våra samarbetspartners; Avanza, Nordnet, Swedbank, Skandia Banken, Fondmarknaden.se och Pensionsmyndigheten. Enters förvaltning finns även tillgänglig för dig som sparar i Skandia Link, SEB, SPP, Länsförsäkringar, Movestic och Danica Pension. Enter startades Företaget har idag tretton anställda. Ägare är dels personalen, dels Orkla Invest AB som ägs av Orkla ASA (norskt börsnoterat företag). Fonder Aktiefonder Enter Sverige Enter Sverige Pro Enter Select Enter Select Pro Strategifonder Enter Maximal Enter Maximal Pro Blandfond Enter Pension Räntefonder Enter Trend Räntefond Enter Penningmarknadsfond Enter Return Mer information För mer information om Enter Fonder se vår hemsida enterfonder.se eller kontakta: VD Enter Fonder Henrik Lindquist Marknadschef Richard Bentefour Marknadsassistent Ulrica Alexander Cloud Enter Fonder AB Sveavägen 17 Box Stockholm Tfn Fax Mail 10

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Vi har beslutat oss för att ändra utformningen av vår marknadsanalys något. Istället för att, som tidigare, göra en genomgång av de större geografiska regionerna; USA, Europa och Asien

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den senaste månaden har präglats av svag makrostatistik, framförallt i USA. Vår bedömning är fortsatt att detta framförallt är en effekt av osedvanligt hårt väder over there. Alla sektorer

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den senaste månaden har varit osedvanligt turbulent i finansmarknaderna. Vi har ju de senaste åren vant oss vid starka trender och låg volatilitet. Det mönstret bröts tydligt nu i början

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 ECB sänkte som väntat räntan i början av juni. Man sänkte utlåningsräntan med tio punkter till 0,15 procent och depositräntan, den ränta bankerna får på pengar deponerade i ECB, till minus

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Nu har det, efter att vi gjort sommaruppehåll i juli, gått cirka två månader sedan vår förra marknadsanalys. För två månader sedan låg fokus på de stora prisfallen på många av världens

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Sedan vår förra marknadsanalys har Stockholmsbörsen stigit med lite drygt tre procent (inklusive utdelningar) och marknadsräntorna har fallit med cirka 20 punkter både på korta och långa

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December De senaste veckorna har marknadsräntorna stigit mycket kraftigt. Detta gäller i princip enbart obligationer med löptider längre än tre år. Kortare räntor har i princip varit oförändrade. Framförallt är

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den här månaden tittar vi lite extra på den senaste tidens ränte- och valutarörelser som varit betydande, inte minst till följd av ovanligt aktiva centralbanker. I mitten av januari släppte

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den här månaden tänkte vi titta lite extra på de förväntningar som ligger i marknaderna inför 2014. Vi passar även på att titta lite extra på Storbritannien som kanske är en av de länder

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

2016 Revolution, Reflation & Rotation Samtidigt, i Sherwoodskogen Börsen en Slow Burner

2016 Revolution, Reflation & Rotation Samtidigt, i Sherwoodskogen Börsen en Slow Burner Centralbankerna och marknaderna 1 AKTIEANALYS 2016 Revolution, Reflation & Rotation Samtidigt, i Sherwoodskogen Börsen en Slow Burner Ett år med två halvor 2016 hur ska vi summera detta märkliga år? Politiskt

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Det har varit ett par intressanta veckor sedan vår förra marknadsanalys i slutet av april. Krisen i Ukraina har fortsatt, men finansmarknadernas oro verkar åtminstone för tillfället ha

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Det har varit en exceptionellt svag start på börsåret 2016. Enligt Financial Times var årets två första veckor de svagaste någonsin. Som vi ser det är en av förklaringarna det kraftiga oljeprisfallet under

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Det har varit en mycket händelserik månad för finansmarknaderna. Kanske framförallt eftersom ECB oväntat sänkte räntan. Endast tre av sjuttio ekonomer trodde på en sänkning redan nu i

Läs mer

Makrostyrd börs Inför rapporterna Oljan smörjer börsen

Makrostyrd börs Inför rapporterna Oljan smörjer börsen Makrostyrd börs 1 AKTIEANALYS Makrostyrd börs Inför rapporterna Oljan smörjer börsen Makrostyrd börs 2 Svartvit svan Dags att summera Q3. Bolagsrapporterna börjar på allvar nästa vecka. Men Ericsson valde

Läs mer

Nytt år, nya möjligheter Enögda marknader Värdering att växa in i

Nytt år, nya möjligheter Enögda marknader Värdering att växa in i Nytt år, nya möjligheter 1 AKTIEANALYS Nytt år, nya möjligheter Enögda marknader Värdering att växa in i Nytt år, nya möjligheter 2 Nytt år, nya möjligheter Du har sett det förut: en stark start på det

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 2015 kommer gå till historien som det år då Riksbanken för första gången någonsin sänkte styrräntan under noll. De flesta levde nog tidigare i tron att räntan inte kunde bli lägre än noll. Varken USA,

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Nu på onsdag, den 29 april, har Riksbanken direktionsmöte. Utfallet är osedvanligt osäkert. Riksbanken bedriver ju, som väl alla vet, en mycket aggressiv penningpolitik. Syftet med politiken är i första

Läs mer

Enter Fonder Marknadskommentar Oktober

Enter Fonder Marknadskommentar Oktober Oktober 18 oktober 2012 Makro Bättre amerikansk statistik Mycket svagare svensk statistik Vi tror på ytterligare räntesänkningar i Sverige i höst Makro Den senaste månaden har bjudit på blandad statistik.

Läs mer

Centralbankerna och marknaderna

Centralbankerna och marknaderna Centralbankerna och marknaderna 1 MAKRO Centralbankerna och marknaderna Finansmarknaderna fortsätter att i mycket hög grad påverkas av centralbankernas agerande. Det senaste kvartalet har alla finansiella

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Bred cyklisk återhämtning IPO:s allt dyrare, allt sämre avkastning

Bred cyklisk återhämtning IPO:s allt dyrare, allt sämre avkastning Bred cyklisk återhämtning 1 AKTIEANALYS Bred cyklisk återhämtning IPO:s allt dyrare, allt sämre avkastning So far, so good Bred cyklisk återhämtning 2 Vi har ju tidigare pekat på det lite märkliga säsongsmönstret

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Som väl alla vet vid det här laget valde den amerikanska centralbanken, FED, att låta sin styrränta vara oförändrad vid mötet i september. Marknadsprissättningen före mötet var cirka 30 procents sannolikhet

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar 1 Agenda Länsförsäkringars huvudscenario* Global tillväxt, kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik Tillväxtmarknaderna

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Det har onekligen varit en stökig sommar. Först var det debaclet kring Grekland och nu de senaste dagarnas uppblossande oro kring konjunkturen i Kina. Man har alltså haft samma, extremlåga, ränta i närmare

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Enter Select Månadsrapport februari 2013

Enter Select Månadsrapport februari 2013 Enter Select Månadsrapport februari 2013 Månadens utveckling Årets utveckling Avkastning sedan start % 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% - - - -3,5% 3,7% 3,0% 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% - - - -3,5% 7,2% 6,7% 60 40

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Denna månad tänkte vi börja med att titta lite på hur olika tillgångsklasser utvecklats, dels sedan millennieskiftet, dels under de senaste tolv månaderna. Det vi noterar är att det varit

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa Den 26 oktober 2016 släpper Industriarbetsgivarna sin konjunkturrapport 2016:2. Nedanstående är en försmak på den rapporten. Global konjunktur: The New Normal är här för att stanna Efter en tillfällig

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Juni har varit en mycket besvärlig månad för nästan alla typer av finansiella tillgångar. Allt från statsobligationer, företagsobligationer, aktier och råvaror har fallit kraftigt i pris.

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER 9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER Alla väntar på den, men den har skjutits på framtiden många gånger. Nu behöver vi antagligen inte vänta länge till. I december kommer

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 71 mnkr. Det är en minskning med 139 mnkr sedan förra månaden, och 6% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Motstridiga signaler. Investment Strategy and Advice Februari 2016

Global Asset Allocation Strategy Motstridiga signaler. Investment Strategy and Advice Februari 2016 Global Asset Allocation Strategy Motstridiga signaler Investment Strategy and Advice Februari 2016 Februari 2016 motstridiga signaler Vi behåller övervikt i aktier Trots en trög start på året för tillgångsslaget

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nej till EU i Storbritannien Hela juni månad präglades av upptakten och efterverkningarna av folkomröstningen om Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU. Den 23 juni röstade

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Månadskommentar juli 2016

Månadskommentar juli 2016 Månadskommentar juli 2016 Ekonomiska utsikter Stark svensk arbetsmarknad Arbetsmarknadsdata för Sverige visar att arbetslösheten har sjunkit till 6,6% i juni. Svensk arbetsmarknad börjar nu närma sig sin

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi hoppas att alla haft en skön och trevlig sommar! Nu är det drygt två månader sedan den brittiska EUmedlemsskapsomröstningen, mer känd som Brexit. Vi tänkte börja med att titta lite på marknadseffekterna

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Marknadsanalysen skrivs denna gång senare än vanligt, eftersom vi framförallt ville invänta de tämligen dramatiska beskeden, inte minst vad gäller penningpolitiken, i slutet av oktober. Oktober inleddes

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar oktober 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling oktober Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 523 mnkr. Totalt är det är en minskning med 100 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2015

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2015 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 215 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 9 291 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 87% av ramen är

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December I förra månadens marknadsanalys skrev vi bland annat om det så kallade bail-in regelverket gällande banker i Europa och den osäkerhet regelverket skapat. I korthet går det ut på att innehavare av europeiska

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 216 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 365 mnkr. Totalt är det är en ökning med 9 mnkr sedan förra månaden, 77% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

Danske Bank. Marknadssyn. Januari/februari 2016 Stefan Garhult

Danske Bank. Marknadssyn. Januari/februari 2016 Stefan Garhult Danske Bank Marknadssyn Januari/februari 2016 Stefan Garhult Agenda Makro och risk Strategi Allokering Stockholmsbörsen Appendix 2 Makroekonomi - Global Tillväxten ökar 2016 Tillväxten för USA förväntas

Läs mer

Strategi under september

Strategi under september Strategi under september Don t worry be happy I takt med insikt att den systematiska risken i Europa minskat dramatiskt, låga förväntningar, generellt låga värderingar och en utbombad banksektor fortsatte

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Fortsatt skakig global konjunktur

Fortsatt skakig global konjunktur Fortsatt skakig global konjunktur Industriarbetsgivarna, uppdatering av konjunkturläget den 15 december 2015 Under hösten har mönstret från de senaste fem åren upprepats: I takt med att året fortskrider

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer

Vi får ofta frågan om korta räntor kan börja stiga på något meningsfullt sätt innan Riksbanken börjar höja reporäntan. Vårt svar är; Ja, absolut.

Vi får ofta frågan om korta räntor kan börja stiga på något meningsfullt sätt innan Riksbanken börjar höja reporäntan. Vårt svar är; Ja, absolut. Inflation och Inflationsförväntningar 1 MAKRO Inflation och inflationsförväntningar Den här månaden tänkte vi titta lite extra på räntemarknaden och förväntningarna på framtida inflation och räntor. Sedan Donald

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Sedan förra månadens marknadsanalys har ECB som väntat sänkt räntan. Börserna har fortsatt stiga och vi har haft en rekyl upp på räntemarknaderna i USA och Europas kärnländer, inklusive

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB februari 2015

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB februari 2015 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB februari 215 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 554 mnkr. Totalt är det är en ökning med 9 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014 Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Om Riksbanken Myndighet under riksdagen Riksdagen Regeringen Riksbanken Finansdepartementet Finansinspektionen Riksgälden

Läs mer