Marknadskommentar December

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadskommentar December"

Transkript

1 14 december 2012 Riksbanken sänkte som väntat räntan vid mötet i slutet av oktober. Sänkningen var lite större än väntat och Riksbankens reporänta är nu på noll. Den lägsta räntan någonsin i Sverige. Det har lett till att även marknadsräntorna nu handlar på de lägsta nivåerna någonsin. En tvåårig statsobligation handlas nu till negativ ränta, i skrivande stund minus två punkter, vilket betyder att man som investerare får betala för att få låna ut till svenska staten i två år! En femårig statsobligation handlas samtidigt till 0,25 procent och en tioårig till cirka 1,1 procent. Vi har förvisso låg inflation i Sverige men mycket tyder på att det successivt kommer att förändras. Både baseffekter och den svaga svenska kronan talar för att vi kommer ha en inflation närmare en procent om ett år, snarare än dagens noll procent. Intressant är även att den så kallade break-even inflationen, skillnaden mellan en vanlig nominell obligation och en realränteobligation, på fem års sikt ligger kring en procent. Break-even inflationen speglar marknadens långsiktiga inflationsförväntningar, den inflation där det är egalt om man äger en realränteobligation eller en nominell obligation. Så marknaden säger att vi på fem års sikt kommer ha en inflation i Sverige på en procent per år, eller cirka fem procent totalt på fem års sikt. Att då köpa en femårig nominell obligation på 0,25 procent framstår ju som en tämligen ointressant idé. Att det ser ut på det här sättet är i hög grad en effekt av den extrema penningpolitik som har bedrivits och som fortfarande bedrivs av de största centralbankerna i världen, så som FED, ECB, Bank of Japan och Bank of England. Men det är också en konsekvens av allt hårdare regelverk som påverkar banker, försäkringsbolag med flera, där de av olika skäl tvingas köpa bland annat statsobligationer oavsett ränta. Till detta kommer andra centralbanker som köper utländska tillgångar i syfte att, till exempel, försvaga sina egna valutor. Om syftet är att försvaga den egna valutan spelar det ju ingen roll vilken ränta man köper till eftersom syftet är valutapolitiskt snarare än att få en god avkastning på kapitalet. Sammanfattningsvis betyder det att räntemarknaderna är gravt manipulerade och att marknadsprissättningen inte alls avspeglar framtida förväntningar om vare sig tillväxt eller inflation. Det innebär också att risken i räntemarknaden är hög. För att illustrera detta påstående kan vi titta på det vanligaste svenska obligationsindexet, OMRX-bond, eller Handelsbankens motsvarighet, HMSC. De består av den utestående stocken av svenska stats- och bostadsobligationer. Durationen på indexet är lite drygt 4 år och snittyielden i skrivande stund 0,48 procent. Det betyder att om marknadsräntan på ett års sikt, stiger med 12 punkter ger indexet noll avkastning. Räntan kan lätt gå 12 punkter på en dag, så man kan med andra ord både tjäna och förlora en årsavkastning på en dag. Dagsrörelser på 4-5 punkter inträffar ofta. Man bör även betänka att en ränteuppgång inte alls måste vara kopplad till förändringar av styrräntan. Förra året steg till exempel amerikanska tioårsräntor från cirka 1,5 till cirka 3 procent under andra halvåret efter att dåvarande FED-chefen Ben Bernanke börjat tala om så kallad tapering, det vill säga att man skulle börja dra ner på tillgångsköpen.

2 Några räntehöjningar i USA har vi ännu inte sett till. Det är troligt att en höjning kommer under nästa år, men exemplet illustrerar att marknadsräntan kan röra sig kraftigt utan att styrränteförändringar står för dörren. Vad gör vi då själva i våra ränteportföljer i denna miljö? Vi försöker undvika att ha alltför mycket ränterisk och tittar istället mer på den relativa prissättningen mellan olika delar av räntemarknaden i hopp om att på det viset kunna skapa en avkastning som är både mindre volatil och mindre exponerad mot plötsliga förändringar av räntenivån. 0,4 procent under andra kvartalet och 0,8 procent under första kvartalet. Paradoxalt nog har den grekiska börsen fallit mycket kraftigt - med 33 procent - sedan början av juni, och grekiska tioåriga statsobligationer har under samma period stigit med drygt 250 punkter. Under samma period har övriga europeiska obligationsräntor fallit kraftigt. Orsaken till den finansiella turbulensen är risken för nyval i samband med presidentvalet i februari och med det följer en risk för ökat inflytande för Europaskeptiska partier. Sammanfattningsvis fortsätter vi ha en situation med marknader som i hög grad är manipulerade och styrda av centralbankerna. Det ser inte ut som om det är på väg att ändras i det korta perspektivet. Snarare tvärt om. Inte minst ECB kommer nog snarast att behöva intensifiera sina åtgärder. Vi upplever generellt att räntemarknaden är dyr, men det finns som sagt orsaker till det. Att något är dyrt innebär inte att det inte kan bli dyrare. Det är samtidigt viktigt att vara medveten om vad marknaden de facto prissätter. I övrigt är makrobilden ungefär densamma som förra månaden. Amerikansk data fortsätter att vara bra medan europeisk är svag, även om vi sett vissa små tecken till stabilisering i Tyskland, där bland annat PMI och ZEW vänt något uppåt senaste månaden. Nytt är däremot att japansk statistik överraskat negativt. ECB har börjat med sina tillgångsköp i syfte att expandera sin balansräkning. Man har hittills köpt bostadsobligationer till ett värde av 10,5 miljarder. Men vi ser det samtidigt som viktigt att vara medveten om vad marknaderna faktiskt prissätter och att det finns en tydlig skillnad mellan prissättningen i räntemarknaden och tillväxt och inflationsförväntningar. Vi kan inte undgå att fundera över om det vi nu ser verkligen är långsiktigt rimligt. Det är kanske mer en filosofisk fråga, men är det verkligen vettigt att tjänstemän på centralbanker är de som sätter priserna på finansiella tillgångar som aktier, räntor och valutor. I en marknadsekonomi är det ju just marknaderna som skall komma fram till prissättningen av varor och tjänster, och hjärtat i marknadsekonomin är de finansiella marknaderna. Nu har vi en situation där dessa marknadsmekanismer sätts ur spel och tillgångarna istället prissätts utifrån olika centralbankers inrikespolitiska agendor. ECB har ju sagt att man siktar på att expandera balansräkningen med cirka 1000 miljarder euro vilket innebär att man kommer att behöva öka takten om målet skall nås inom rimlig tid. Den japanska centralbanken, BoJ, ökade upp sin balansräkningsexpansion i mitten av oktober med bland annat köp av aktieindex. Det har resulterat i en fortsatt kraftig börsuppgång och valutaförsvagning i Japan. Den japanska börsen har stigit med ytterligare cirka 20 procent sedan mitten av oktober. Ett tydligt bevis på centralbankernas makt. Samtidigt har japansk BNP överraskat negativt. Grekisk tillväxt har istället överraskat positivt. Under tredje kvartalet steg BNP med 0,9 procent vilket följde på 2

3 Oljeprisfallet vi skrev om i förra månadens marknadsanalys har fortsatt med oförminskad kraft de senaste veckorna. För USA är det normalt positivt med lägre oljepris eftersom det frigör köpkraft när mindre del av hushållsbudgeten går till bensin. Det finns dock en viss risk förenad med lägre oljepris nu när USA:s inhemska oljeproduktion ökat så kraftigt. Ett alltför lågt pris riskerar att dämpa aktiviteten inom oljeindustrin som boomat de senaste åren och även skapat många nya arbetstillfällen. Men som sagt, för konsumenterna är ett lägre oljepris positivt, vilket syns tydligt på olika typer av consumer-confidence -mätningar. Starkare amerikansk arbetsmarknad och lägre oljepris talar för fortsatt bra detaljhandelsförsäljning i USA, inte minst inför kommande jul. Grafen visar utvecklingen på diverse emerging market-börser. Det är en tydlig skillnad mellan oljeproducenter och oljekonsumenter. I producentländer som Brasilien, Ryssland och Mexico har börserna fallit sedan i somras. Däremot har de stigit i konsumentländer som Indien och Kina. 3

4 Grafen visar arbetslösheten i två av Europas extremer, Spanien och Tyskland, samt för hela eurozonen sammantaget. Tysk arbetslöshet har legat på låga nivåer sedan 2012, medan den spanska fullkomligt exploderade efter finanskrisen Från dryga 10 till närmare 27 procent! För Europa som helhet har arbetslösheten stigit från dryga 7 till 12 procent. Glädjande är att vi nu börjar kunna se en vändning, både i Spanien och i Europa. Spanska löner har fallit kraftigt de senaste åren vilket nu börjar ge effekt (se nedan). Sedan Euron infördes har lönerna inom eurozonen divergerat kraftigt. Framförallt genom att tyska löner stigit väsentligt mindre än övriga länders. Vår uppfattning är att det delvis är en effekt av den tyska återföreningen som ledde till en kraftig utbudschock på arbetskraft. Som synes har spanska lönekostnader kommit ner sedan 2009, medan franska och italienska fortsatt upp. Från 2010 har faktiskt tyska löner stigit snabbare än både franska och italienska, något som är positivt för att minska spänningarna inom eurozonen. ECB:s dilemma är, som väl alla vet, den låga inflationen. Grafen visar dels KPI, dels kärninflationen som är KPI minus mat och energi. Vi räknar med att inflationen är på väg att bottna, inte minst som en följd av en allt svagare euro. 4

5 Japan fortsätter med extremt aggressiv penningpolitik. Centralbanken har expanderat sina tillgångsköp och har dessutom börjat köpa aktieindex. Den senaste uppgången på Nikkei, från dryga till närmare drygt 20 procents uppgång inom loppet av ett par veckor - kom efter att Bank of Japan tillkännagivit ytterligare QE. Som synes har det även inneburit att den japanska yenen försvagats ytterligare. Japansk BNP under tredje kvartalet var en stor besvikelse. Japan är nu tekniskt i recession (två negativa kvartal i rad). Sannolikt är det kvardröjande effekter av momshöjningen i april kombinerat med dåligt väder. Det har redan höjts röster som menar att Bank of Japan agerat för lite och för sent. Känns mycket märkligt! Syftet med QE är ju att få upp inflationen. Så till vida har man lyckats väl i Japan. KPI ligger nu på drygt tre procent, vilket är den högsta nivån sedan början av 90-talet. 5

6 Riksbanken sänkte som väntat räntan i slutet av oktober. Sänkningen på 0,25 procent var något större än väntat. Efter sänkningen har vi nu den lägsta styrräntan någonsin i Sverige; 0 procent. Den ultralåga styrräntan har, tillsammans med enormt stimulativ penningpolitik internationellt, drivit ner svenska långräntor till de lägsta nivåerna någonsin. En svensk tvåårig statsobligation handlas just nu till negativ ränta, minus 2 punkter, en femårig till 0,25 procent och en tioårig till cirka 1,1 procent. Grafen till vänster visar dels den tioåriga statsobligationsräntan, dels dess P/E-tal vilket ges av den inverterade räntan. P/E-talet på obligationen är nu cirka 90! Stockholmsbörsen handlas till ett P/E kring 15. I takt med att Riksbanken har sänkt räntan har bankernas marginaler på bolån stadigt förbättrats. Från att ha legat kring en procent 2009/2010 är nu marginalerna uppe kring det dubbla, två procent. Visserligen kan bolåntagarna erhålla rabatter men så har alltid varit fallet, även om rabatterna nu sannolikt är större än tidigare. En förklaring till de ökande marginalerna är ökade myndighetskrav. Ökade krav på mindre missmatch mellan in- och utlåning i bankerna liksom höjda riskvikter på bolån har inneburit att bankernas kostnader ökat. 6

7 Börsens bungyjump Vad hände egentligen? Först föll börsen handlöst med dryga 10 procent, bara för att vända lika tvärt upp igen. I skrivande stund är vi tillbaka vid den gamla toppen - alltid en känslig nivå. Marknaden har visat prov på sin känslighet, men också på sin underliggande styrka. Nedan går vi igenom vad som kan ha bidragit till den kraftiga rörelsen och vad implikationerna kan vara för fortsättningen. Tysk trippel En första sannolik trigger till börsfallet: höstens svaga makrosiffror från framförallt Tyskland. Såväl mjuka som hårda data har tytt på att den europeiska sjukan kan ha spridit sig till hjärtat i den europeiska ekonomin, alltså till Tyskland. Vad det kan innebära för bolagen framgår av bilden intill. Den visar tyska IFO och vad den indikerar för ett industribolag som SKF. Sambandet är normalt nära, och nedgången för IFO pekar på att SKF:s tillväxt ska vända till minus igen, ungefär som Risk för trippeldipp, med andra ord. Lugnande besked Bolagens Q3-rapporter bidrog dock till att dämpa oron för ännu en vända ned i konjunkturen. Rapporterna var överlag något bättre än (lågt ställda) förväntningar, och de stora besvikelserna var få. Industribolagen var den grupp som hade svårast att möta förväntningarna, men även inom den gruppen var det få bolag som såg någon egentlig försvagning i efterfrågan. Den allmänna bilden var snarare att efterfrågan går i sidled eller möjligen svagt uppåt. Bilden intill visar SKF:s bedömning för Q4: Sidledes i Europa, upp i USA/Asien och ned i Latinamerika. Inte champagne precis, men inte gravöl heller. 7

8 Från motvind till medvind Något som bidrog till de lite bättre Q3-rapporterna, var positiva valuta-effekter. Q3 var det första kvartalet där kronans försvagning började märkas på allvar. Full effekt kommer dock längre fram. Än så länge är det främst försäljningen som gynnas medan effekten på resultaten för det mesta fördröjs av säkringar. Längden på dessa hedgar varierar, men snittet verkar ligga på ett par kvartal. Medvinden från valuta stärks också de närmaste kvartalen av lättare årsjämförelser (om nuvarande valutarelationer består, se bilden intill). Bättre balans Att det blivit lite bättre balans mellan vinstförväntningar och faktiskt utfall hos de svenska bolagen kan man (med lite god vilja) utläsa ur den här bilden. Den visar dels hur vinstprognoserna utvecklas, dels den sk revideringskvoten (indikator på prognosernas riktning). Prognoserna tycks ha stabiliserats och revideringskvoten ligger kring noll (lika många höjda som sänkta estimat). Den traditionella upprevideringstrenden, som normalt följer när vinster och estimat bottnat, ser vi dock inga tecken på. Ännu en indikation på att den här konjunkturcykeln skiljer sig från det normala. Från BR till IC Tillbaka till vad som kan ha utlöst börsfallet i oktober. Det dramatiska raset i oljepriset bidrog förmodligen till oron på börserna. Dels för att energisektorn väger tungt på många håll, dels för att oljepriset ses som en indikator på global efterfrågan. Börsoron för oljan har dock dämpats efterhand. Utbudet snarare än efterfrågan ses nu allmänt som den viktigaste förklaringen till oljeprisfallet. Oljan är ju dessutom bara en gigantisk omfördelare av resurser. Fallande oljepriser drabbar förvisso producenterna men det gynnar konsumenterna Notera exempelvis skillnaden i performance mellan producentländerna Brasilien/Ryssland och konsumentländerna Indien/Kina. Modi och Xi tackar och tar emot. 8

9 Ombytta roller Skiftet i styrkeförhållanden mellan producenter och konsumenter syns också på branschnivå. Bilden intill visar dels råvaruindex (blå linjen), dels relativavkastningen mellan producentbranscher (energi, råvaror industribolag) och konsumentbranscher (bilar, livsmedel, kläder mm). När den röda linjen faller går konsumentgruppen bättre än producentgruppen på börsen och vice versa. Som framgår finns det ett starkt samband mellan råvarupriserna och vilken av de två grupperna som går bäst på börsen. De fallande råvarupriserna gynnar konsumentgruppen på producentgruppens bekostnad. Detta efter den långa supercykeln som gynnade producenterna. Räddaren i nöden Finns fler förklaringar till börsens bungyjump? Anders har flera gånger pekat på QE:s betydelse för börsriktningen. Säkert bidrog oro för Fed:s utfasning av QE till det initiala fallet, särskilt som det sammanföll med tecken på en europeisk trippeldipp och oklara besked från ECB. Men centralbankerna bidrog nog också till återhämtningen. Mest överraskande var utspelet från Bank of Japan om en betydande expansion av en redan expansiv penningpolitik. Till det kom skarpare QE-mål från ECB. Det samlade intrycket blir att åtgärderna varit koordinerade och att penningpolitiken kommer förbli mycket mjuk. Bra för börsen förvisso, men en tydlig indikation om hur känslig aktiemarknaden blivit för centralbankerna. Tak och golv En fjärde sannolik förklaring till börsrörelsen, ned såväl som upp: värderingen av aktiemarknaden. Bilden intill visar dels (övre delen) absolutvärderingen av svenska aktier, dels (nedre delen) värderingen relativt obligationer. I absoluta tal var den svenska börsen före korrektionen uppe på nivåer där det tidigare börjat ta emot, en dryg standardavvikelse över det långa snittet. Där är marknaden sårbar. Sannolikt gav dock relativvärderringen ett snabbt stöd. Gapet mot värderingen av bonds har aldrig varit större. Vår tolkning: värderingen av börsen har ett ganska starkt motstånd uppåt, men ett hyfsat skydd en bit nedåt. 9

10 Anders Wilson Makro Chef ränteförvaltning och makroanalys John Bornstein Aktiemarknad Chef aktieanalys Enter i korthet Enter är en fristående kapitalförvaltare specialiserad på svensk aktie- och ränteförvaltning. Vi erbjuder förvaltning i tio fonder samt diskretionär förvaltning. Förvaltarna på Enter har lång erfarenhet av kapitalförvaltning, i genomsnitt 28 år. Huvuddelen av förvaltarteamet har arbetat tillsammans i mer än 20 år. En stor del av våra kunder är institutionella placerare, som till exempel pensionsfonder och stiftelser. Vi förvaltar även kapital för privatpersoner. Du kan spara i våra fonder direkt hos oss eller via våra samarbetspartners; Avanza, Nordnet, Swedbank, Skandia Banken, Fondmarknaden.se och Pensionsmyndigheten. Enters förvaltning finns även tillgänglig för dig som sparar i Skandia Link, SEB, SPP, Länsförsäkringar, Movestic och Danica Pension. Enter startades Företaget har idag tretton anställda. Ägare är dels personalen, dels Orkla Invest AB som ägs av Orkla ASA (norskt börsnoterat företag). Fonder Aktiefonder Enter Sverige Enter Sverige Pro Enter Select Enter Select Pro Strategifonder Enter Maximal Enter Maximal Pro Blandfond Enter Pension Räntefonder Enter Trend Räntefond Enter Penningmarknadsfond Enter Return Mer information För mer information om Enter Fonder se vår hemsida enterfonder.se eller kontakta: VD Enter Fonder Henrik Lindquist Marknadschef Richard Bentefour Marknadsassistent Ulrica Alexander Cloud Enter Fonder AB Sveavägen 17 Box Stockholm Tfn Fax Mail 10

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Vi har beslutat oss för att ändra utformningen av vår marknadsanalys något. Istället för att, som tidigare, göra en genomgång av de större geografiska regionerna; USA, Europa och Asien

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den senaste månaden har varit osedvanligt turbulent i finansmarknaderna. Vi har ju de senaste åren vant oss vid starka trender och låg volatilitet. Det mönstret bröts tydligt nu i början

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 ECB sänkte som väntat räntan i början av juni. Man sänkte utlåningsräntan med tio punkter till 0,15 procent och depositräntan, den ränta bankerna får på pengar deponerade i ECB, till minus

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den senaste månaden har präglats av svag makrostatistik, framförallt i USA. Vår bedömning är fortsatt att detta framförallt är en effekt av osedvanligt hårt väder over there. Alla sektorer

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Nu har det, efter att vi gjort sommaruppehåll i juli, gått cirka två månader sedan vår förra marknadsanalys. För två månader sedan låg fokus på de stora prisfallen på många av världens

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Sedan vår förra marknadsanalys har Stockholmsbörsen stigit med lite drygt tre procent (inklusive utdelningar) och marknadsräntorna har fallit med cirka 20 punkter både på korta och långa

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den här månaden tittar vi lite extra på den senaste tidens ränte- och valutarörelser som varit betydande, inte minst till följd av ovanligt aktiva centralbanker. I mitten av januari släppte

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December De senaste veckorna har marknadsräntorna stigit mycket kraftigt. Detta gäller i princip enbart obligationer med löptider längre än tre år. Kortare räntor har i princip varit oförändrade. Framförallt är

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den här månaden tänkte vi titta lite extra på de förväntningar som ligger i marknaderna inför 2014. Vi passar även på att titta lite extra på Storbritannien som kanske är en av de länder

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Det har varit ett par intressanta veckor sedan vår förra marknadsanalys i slutet av april. Krisen i Ukraina har fortsatt, men finansmarknadernas oro verkar åtminstone för tillfället ha

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Det har varit en mycket händelserik månad för finansmarknaderna. Kanske framförallt eftersom ECB oväntat sänkte räntan. Endast tre av sjuttio ekonomer trodde på en sänkning redan nu i

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Enter Fonder Marknadskommentar Oktober

Enter Fonder Marknadskommentar Oktober Oktober 18 oktober 2012 Makro Bättre amerikansk statistik Mycket svagare svensk statistik Vi tror på ytterligare räntesänkningar i Sverige i höst Makro Den senaste månaden har bjudit på blandad statistik.

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Nu på onsdag, den 29 april, har Riksbanken direktionsmöte. Utfallet är osedvanligt osäkert. Riksbanken bedriver ju, som väl alla vet, en mycket aggressiv penningpolitik. Syftet med politiken är i första

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Det har onekligen varit en stökig sommar. Först var det debaclet kring Grekland och nu de senaste dagarnas uppblossande oro kring konjunkturen i Kina. Man har alltså haft samma, extremlåga, ränta i närmare

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Som väl alla vet vid det här laget valde den amerikanska centralbanken, FED, att låta sin styrränta vara oförändrad vid mötet i september. Marknadsprissättningen före mötet var cirka 30 procents sannolikhet

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Denna månad tänkte vi börja med att titta lite på hur olika tillgångsklasser utvecklats, dels sedan millennieskiftet, dels under de senaste tolv månaderna. Det vi noterar är att det varit

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Juni har varit en mycket besvärlig månad för nästan alla typer av finansiella tillgångar. Allt från statsobligationer, företagsobligationer, aktier och råvaror har fallit kraftigt i pris.

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Marknadsanalysen skrivs denna gång senare än vanligt, eftersom vi framförallt ville invänta de tämligen dramatiska beskeden, inte minst vad gäller penningpolitiken, i slutet av oktober. Oktober inleddes

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Marknadsanalys februari Enter Fonder / 2013-02-22

Marknadsanalys februari Enter Fonder / 2013-02-22 Enter Fonder / 2013-02-22 14 december 2012 Makro Stor ränteuppgång Valutafunderingar Hög svensk realränta Låg svensk inflation Aktier Rivstart på börsåret Högre värdering men vinsterna vänder Axplock ur

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Sedan förra månadens marknadsanalys har ECB som väntat sänkt räntan. Börserna har fortsatt stiga och vi har haft en rekyl upp på räntemarknaderna i USA och Europas kärnländer, inklusive

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Enter Fonder Marknadskommentar Augusti

Enter Fonder Marknadskommentar Augusti Augusti 24 augusti 2012 Makro Ljuspunkter i Europa Risk för skattemörker i USA Aktier Återhämtning i repris Börsen leder prognoserna Vinsterna går i sidled Dyrare men inte dyrt Makro När vi senast skrev

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Denna månad tänkte vi titta lite extra på svensk statistik inför Riksbankens reporäntebesked den 17:e december. Vi tror att Riksbanken sänker räntan med 25 punkter till 0,75 procent. Anledningen

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

Konsekvenser för pensionsspararna

Konsekvenser för pensionsspararna Konsekvenser för pensionsspararna Collectum - Upphandling av fondförsäkring för ITP 2010 Rapport 20 januari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Konsekvens av upphandlingen... 4

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor Räntefokus 8 november 2011 Fördel korta räntor SAMMANFATTNING Den 3 november sänkte den europeiska centralbanken, ECB, sin styrränta från 1,5 till 1,25 procent. Ytterligare sänkningar är troliga framöver.

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Enter Fonder Marknadskommentar September

Enter Fonder Marknadskommentar September 21 september 2012 Makro Vår räntesyn Aktier Let s twist again Q3-rapporterna lär bli svaga Bolag vi gillar Makro Denna månad har Marknadskommentaren en något annorlunda utformning. Den baseras på den presentation

Läs mer

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning ANFÖRANDE DATUM: 5-4-6 TALARE: Vice riksbankschef Henry Ohlsson PLATS: Facken inom industrin, Aronsborg, Bålsta SVERIGES RIKSBANK SE- 7 Stockholm (Brunkebergstorg ) Tel +46 8 787 Fax +46 8 5 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Finansiell månadsrapport för april månad år 2015

Finansiell månadsrapport för april månad år 2015 2015-05-18 Dnr RS 2015-13 Regionstyrelsens ordförande Regiondirektören Ekonomidirektören Region Östergötlands revisorer Regionstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för april månad år 2015 Rapporten

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012 Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2 Sidan 1 Riksbankens Groundhog Day Sidan 3 Liten ljusning på bostadsmarknaden Riksbankens Groundhog Day Vi håller fast vid prognosen att styrräntan kommer att sänkas till

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Marknadssyn maj...3 Fondfokuslistan... 4 Internationella

Läs mer

Hushållens riskindex Nummer 6 23 september 2014

Hushållens riskindex Nummer 6 23 september 2014 Hushållens riskindex Nummer 6 23 september 2014 SBAB:s finansiella riskindex visar, med hjälp av ett stresstest, hur känsliga svenska hushålls finanser är för ovälkomna förändringar på aktie-, bostads-

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Handelskammaren Värmland, Karlstad 3 mars 2015 Agenda Ekonomiska läget Varför är inflationen låg? Aktuell penningpolitik

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic

Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic 2014 Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic Movestic Kapitalförvaltning Innehållsförteckning NAVENTI BALANSERAD STRATEGI......2 NAVENTI OFFENSIV STRATEGI......4

Läs mer

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev maj 2015 Maj gav oss hopp om en fortsatt positiv börs, även om månaden började negativt med efterskalv från ett turbulent april. Greklandskrisen fortsätter att skapa en viss oro på Europabörserna.

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

2015 börjar positivt för transportnäringen

2015 börjar positivt för transportnäringen Jul-06 Okt-06 Feb-07 Jul-07 Okt -07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Okt-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Okt-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Okt-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Okt-11 Jan-12 Apr-12 Jul -12 Okt-12 Jan -13 Apr - 13 Jul -13

Läs mer

Full fart på den svenska hotellmarknaden

Full fart på den svenska hotellmarknaden Full fart på den svenska hotellmarknaden Utveckling första tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Strategi under december

Strategi under december Strategi under december Återhämtning efter svag inledning December inleddes som bekant mycket svagt på aktiemarknaderna världen över, för att trots allt sluta positivt. Europa STOXX 600 kom att gå upp

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2013 Innehåll Andra kvartalet 2013 3 Ekonomiska läget 4 Aktiemarknaden 7 Räntemarknaden 8 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Sverige

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport mars 2014

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport mars 2014 Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport mars 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport september 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport september 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

Räntorna har bottnat. Makroanalys maj 2015. Anelis Redzic. Vill du veta mer!

Räntorna har bottnat. Makroanalys maj 2015. Anelis Redzic. Vill du veta mer! 1/5 Makroanalys maj 2015 Rate rise at some point this year is appropriate. Janet Yellen, Chair of the Board of Governors of the Federal Reserve System Räntorna har bottnat Den senaste tiden har vi sett

Läs mer