PRODUKTBESKRIVNING AVSEENDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV IPEER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRODUKTBESKRIVNING AVSEENDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV IPEER"

Transkript

1 PRODUKTBESKRIVNING AVSEENDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV IPEER 1. Allmänt Detta avtal/produktbeskrivning ( Produktbeskrivningen ) fastställer härmed villkoren och bestämmelserna för de av Ipeer tillhandahållna tjänsterna Domännamn, Webbhotell, Cloud VPS, Dedikerad Server, Hosted Hyper V, Elastic Cloud Server, Cloud Backup och Hosted Exchange ("Tjänsten"/ Tjänsterna ) och omfattar även alla övriga service- och tilläggsavtal som är anknutna till Tjänsten. 2. Produktbeskrivningen utgör tillsammans med Ipeers allmänna villkor ( Allmänna Villkoren ) innehållet i de olika avtal som Ipeer träffar med sina kunder. 3. I händelse av motsägelse eller motstridigheter mellan de Allmänna villkoren och Produktbeskrivningen skall Produktbeskrivningen gälla före de Allmänna Villkoren. 4. Med Ipeer, Kund, Avtal, Beställning etc i denna Produktbeskrivning avses samma person/företeelse/begrepp som dessa termer har i de Allmänna Villkoren. 5. Tjänsterna 5.1. Domännamn Ipeer är agent och återförsäljare för olika s k topdomänsregister/ domännamnssäljare. I Tjänsten ingår att Ipeer verkställer domännamnsansökningar och efterkommande registrering av domännamn åt Kunden grundat på information tillhandahållen av Kunden. Ipeer åtar sig att genomföra ansökningsproceduren för domännamnet på ett ändamålsenligt sätt. Tjänsten Domännamn innefattar sålunda ansökning, registreringen och administrationen av domännamnet för användning av tjänster över Internet. Det godkända domännamnet administreras hos Ipeers namnservrar på Internet Kunden har ensamt ansvar för riktigheten i den information som lämnas i samband med Tjänsten. Om oriktig information lämnas, vare sig det är namn, kontaktperson, företagsadress, postadress eller etc., har Ipeer rätt att, efter eget godtycke avböja Beställningen respektive säga upp Avtalet Kundens rätt till och användning av ett domännamn, även efter registrering, kan bli ifrågasatt av tredje man. Om detta inträffar ska Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the UDRP ) eller andra villkor för respektive topdomän gälla för alla tvister, registreringar och förnyelser avseende domännamnet. Ett sådant exempel är ICANNs UDRP ( Kunden har ingen rätt till ett domännamn förrän: a) Registrerings-/topdomänsadministratören har accepterat Kundens ansökan och medgivit registrering av domänen samt b) Kunden betalat kostnaden för Tjänsten och betalningen kommit Ipeer till handa. Tills

2 de ovannämnda krav har uppfyllts, kommer den berörda domänen att vara Ipeers egendom I händelse av försummelse av betalning, kan Ipeer när som helst, utan att meddela Kunden, och efter eget godtycke ta bort domänen Kunden kan parkera eller använda domännamnet i anslutning med , webb- och andra tjänster där ett domännamn krävs. Genom att lämna Beställning avseende domännamn godkänner Kunden också att Ipeer utan kostnad får använda logotyper, banners, etc., i anslutning till Kundens domännamn eller IP-adress, tills domännamnet eller IP-adressen länkas till en webbtjänst Det är helt och hållet Kundens risk och ansvar att ansökningen överensstämmer med namnpolicyn hos den relevanta toppdomänsregistratorn. Kunden ansvarar ensam för att registreringen och/eller användandet av den berörda domänen inte gör intrång i någon tredje man tillhörig immateriell eller annan rätt Det är ankommer på Kunden att undersöka om domänen faktiskt blivit registrerad, även efter inlämnad ansökan, och i varje fall innan denne ådrar sig debiteringar för tjänster eller produkter som direkt kan hänvisas till, eller förväntas stå i samband med domännamnet. Ipeer är inte ansvarig för någon som helst förlust, kostnad eller skada som skulle kunna undvikas eller minskas, om Kunden fullgjort nämnda åtagande Genom att lämna in ansökan för domännamnsregistrering till Ipeer samtycker Kunden till insamlandet av information och informationsproceduren i t.ex. samband med den offentliga frågebaserade Whois informationsdatabasen. Namn på Kund, postadress, e- mailadress, faxnummer, telefonnummer, etc., till Kunden själv, teknisk kontaktperson och administrativa kontaktperson. Detta samtycke (om nödvändigt) inkluderar den offentliga frågebaserade Whois-informationen av IP-adresser på de primära och sekundära namnservrarna, motsvarande namn på de namnservrarna, originaldatum då registreringen trädde i kraft, och registreringens utgångsdatum 5.2. Webbhotell Tjänsten Webhotell innefattar att Ipeer upplåter utrymme på Ipeer tillhöriga servrar i syfte att Kunden kan hålla s k webhotell - presentation av information på s k hemsidor och riktad till användare av Internet - på servern. I Tjänsten ingår också att Ipeer tillhandahåller nödvändig programvara såsom operativsystem för att serverns funktion i sig. Kunden är medveten om att den server som nyttjas för att tillhandahålla Tjänsten även nyttjas av andra användare för motsvarande Tjänst. Kunden har själv att hålla de programvaror som erfordras för att Kunden skall kunna nyttja server för det ändamål som Kunden avser. Ipeer tillhandahåller vidare aktsam, pålitlig skötsel av servern med hög säkerhetsnivå och begränsat tillträde för alla andra användare som nyttjar servern. Ipeer ansvarar för felkorrigering i systemen om inte felen uppstår som ett resultat av felaktig användning från Kunden eller någon som denna låtit använda ( Användaren ) servern, virus, modifiering eller integration av mjukvara som inte utförs av Ipeer,

3 reparationer utförda utan Ipeers medgivande eller användande av utrustning för ändamål andra än de som de ursprungligen avsetts för Ipeer skall kontinuerligt övervaka serverns funktionalitet/tjänsten och övrigt utrustning (hårdvara och sammankopplingar) som utgör del av Tjänsten. Kunden erhåller ingen äganderätt till den utrustning och de programvaror etc som nyttjas för Tjänsten Om Kunden använder en hemsida/funktion som orsakar fel eller problem på servern och som hindrar andra användare att använda samma server, äger Ipeer rätt att omedelbart avbryta fortsatta leveranser av Tjänsten Webhotell och stänga ned Kundens hemsida. Leveranserna av Tjänsten/hemsidan öppnas först när Kunden kan visa att hemsidan/funktion inte längre hindrar annan Kunds nyttjande av servern Kunden har ensamt ansvar för publicering och uppdatering av information på sitt tilldelade lagringsutrymme på Ipeers tillhandahållna server. Kunden ansvarar för all information och material som laddas upp på Kundens tilldelade lagringsutrymmen på Ipeers server/genom Tjänsten. Kunden har sålunda ensamt ansvar för att dennes användning av Tjänsten står i överensstämmelse med vid var tid gällande tillämpligt lagstiftning, myndighetsbeslut och att användningen av Tjänsten innefattande även de programvaror som Kunden använder för Tjänsten - inte heller medför något intrång i någon tredje man tillkommande rätt och att användandet i övrigt också sker i enlighet med villkoren i Avtalet. All äganderätt och annan rätt till den information/material som Kunden eller Användaren lagrar/publicerar på Kundens tilldelade lagringsutrymme tillkommer Kunden ensam Ipeer förbehåller sig rätten att omedelbart avlägsna varje s k till en tredje mans webbsida eller annat utrymme innehåll som kan antas kan kränka eller överträda någon lag eller någon tredje man tillkommande rätt eller som på annat sätt inte är förenligt med Kundens förpliktelser enligt Avtalet Det ankommer på Kunden ett anskaffa alla eventuella tillstånd och medgivanden etc som behövs från offentlig myndighet för att Kunden skall kunna nyttja Tjänsten I Tjänsten ingår att Ipeer gör s k back-up på Kundens information på servrarna. Ipeer garanterar dock inte dessa back up:er vid var tillfälle säkerställer att någon Kunden tillhörig information inte går förlorad. Det ankommer därför på Kunden att, om denne önskar säkerställa att information inte går förlorad, genomföra egen back-up av dessa filer. Dessa back-up -kopior skall Kunden förvara på ett säkert sätt. Back-up kopiorna får inte lagras inom ramen för Tjänsten/lagringsutrymmet på den server som tillhandahåller Webbhotellstjänsten. Ipeer har inte i något fall något ansvar för skador, kostnader och förluster etc i anledning av förlorad information som Kunden kunde undvikit om denne gjort regelbundna och erforderliga back-up:er I de tillfällen då Webbhotellspaketen innehåller en obegränsad limit av webbutrymme avses uteslutande ett obegränsat utrymme för publika hemsidefiler som görs tillgängliga under en och samma domän. Kunden får sålunda inte nyttja tjänsten för

4 back-up, lagring eller annat användningsområde som inte är avsedd för presentation av information gentemot användare av Internet under den angivna domänen Om Kunden nyttjar Tjänsten Webhotell i strid mot ovanstående äger Ipeer rätt att omedelbart säga upp Kundens avtal avseende Tjänsten alternativt, om möjligt, hänvisa Kunden till att träffa avtal med Ipeer avseende sådan Tjänst som innefattar Kundens faktiska användning av Tjänsten Webhotell. Ipeer äger också rätt till ersättning för Kundens avtalsstridiga nyttjande av Tjänsten i form av en administrativ avgift. Storleken på denna att gälla från tid till annan framgår av Ipeers prislista För Tjänsen Webbhotell har Ipeer en 30 dagars öppet köp policy. Om Kunden inte är nöjd med Tjänsten under den initiala 30 dagars perioden kan Kunden avbeställa Tjänsten. Sådan avbeställning skall tillställas Ipeer och vara Ipeer tillhanda senast 30 dagar det att Kunden avgivit Beställningen. Möjligheten för Kunden att frånträda Tjänsten gäller endast Tjänsten Webhotell och ingen annan av Tjänsterna Cloud VPS, Dedikerad Server, Hosted Hyper V och Elastic Cloud Server Tjänsterna Cloud VPS, Dedikerad Server, Hosted Hyper V och Elastic Cloud Server innefattar alla att Ipeer till Kunden mot ersättning och i form av hyra upplåter utrymme på hel eller delad server som tillhör och finns hos Ipeer. Ipeer ansvar sedan för att servern under Avtalstiden för respektive Tjänst har Internet-access samt för elförsörjningen till servern. Ipeer tillhandahåller och ingår i Tjänsten även operativsystem för servern. Kunden ansvarar sedan ensam för användandet och nyttjandet av servern och avgör sålunda bl a a) vad som skall lagras och tillgängliggöras via servern och b) vem som skall erhålla tillgång till på servern lagrad information Tjänsten Dedikerad Server innefattar att endast Kunden förfogar över den server som tillhandahåller Tjänsten. Såvitt avser Tjänsten Cloud VPS upplåts utrymme på den server som tillhandahåller Tjänsten även till andra för motsvarande Tjänst Tjänsten Hosted Hyper V, där Ipeer vid var tid tillhandahåller överenskommet serverutrymme åt Kunden på någon av de servrar som Ipeer vid var har att tillgå Tjänsten Elastic Cloud Server skiljer sig från Tjänsten Hosted Hyper V endast såvitt avser sättet för prissättningen och avtalstiden. Elastic Cloud Server levereras av Ipeer on demand och per hel timme i enlighet med Beställningen. Priset för Tjänsten Elastic Cloud Server bestäms sedan med grund i a) Tidsperioden antal timmar - som Kunden nyttjar och b) omfattningen av och sättet för Kundens nyttjande av Tjänsten under Tidsperioden, varvid priset bestäms med grund i utnyttjade resurser så som CPU, RAM, Lagringsyta, IOPS, Backup, och bandbred m m på sätt som anges i vid var tid gällande prislista som återfinns på Ipeers hemsida Tjänsterna har i övrigt samma innehåll Den server från vilken Tjänsten tillhandahålls installeras som en del av Ipeers IPnätverk. Servern tilldelas en unik IP-adress samt hostname. Ipeer sköter tilldelningen

5 av IP-adress. Servern skall vara direkt kopplad till Ipeers kärnnätverk samt till dennes nödströmsgenerator. Ipeer ansvarar för den fysiska säkerheten för servern Ipeer skall tillhandahålla ett set administrativa nycklar (användarnamn och lösenord) till Kunden. Kunden ansvarar för granskning och slutligt godkännande av serverinstallationen och konfigurationen. I händelse av att några brister relaterat till serverinstallationen och konfigurationen hittas, måste Kunden rapportera detta till Ipeer inom 5 arbetsdagar från det datum Kunden första gången fick de administrativa åtkomstnycklarna vid äventyr av att Kunden annars anses ha godkänt installationen och konfigurationen Det ankommer på Ipeer och ingår i Tjänsten att: tillhandahålla accesslinje mellan Tjänsten/servern och Internet med en 10/100/1 000 Mbit Ethernet-uppkoppling med sådant bandbredd som följer av Avtalet, tilldela en (1) IP-adress, och tillhandahålla assistans vid sökning av domännamn som skall kopplas till Kundens server. IP-adressen kommer efter avslutat Tjänst att tas tillbaka av Ipeer och kan av Ipeer återanvändas till ny kund upprätthålla lokala servicefunktioner där servern fysiskt kommer att befinna sig i enlighet med specifikationerna som beskrivs i Avtalet. Servern skall finnas i säkra lokaler dit bara behörig driftspersonal från Leverantören har tillgång Ipeer har inga förpliktelser i övrigt såvitt avser Tjänsten än vad som framgår ovan Kunden kan, för kostnad som vid var tid anges på Ipeers hemsida, komplettera Tjänsten Dedikerad Server och Clous VPS med applikationen Kontrollpanel som ger utökad möjlighet att nyttja och anpassa Tjänsten. Kontrollpanelen installeras av Ipeer. Support och driftansvar ingår inte i denna tilläggstjänst. Om Kunden behöver support eller svar på eventuella driftsfrågor om applikationen/tilläggstjänsten kan hjälp, i mån av kapacitet, erbjudas på konsultbasis enligt vid var tid gällande prislista. Kostnadsfri support erbjuds via Plesk forum ( och cpanel forum ( Kunden ansvarar ensam för att all information och allt innehåll som lagras eller tillgängliggörs via servern inte strider mot villkoren i Avtalet Kunden ansvarar ensam för anskaffande av alla eventuella tillstånd och övriga myndighetsbeslut som erfordras för Kundens användande av Tjänsten Cloud Backup Tjänsten Cloud Backup innefattar att Kunden bereds möjlighet att göra Backup mot digitalt lagringsutrymme hos Ipeer. Tjänsten är avsedd att utgöra en extra Backup till den Backup som Kunden själv ombesörjer lokalt.

6 Kunden bestämmer själv hur stort lagringsutrymme hos Ipeer som Kunden vill ha möjlighet att utnyttja. Kunden är medveten om att, om Kundens lagringsutrymme är för litet i förhållande till den informationsmängd som Kunden vill göra Backup på, Backup-tjänsten inte kommer att fungera på avsett sätt I samband med Tjänsten erhåller kunden en programvara en Agent som Kunden har att installera på den dator/hårdvara som skall svara kommunikationen med Ipeer och ombesörja att Backup tas. Kunden har själv att försäkra sig om att Agenten fungerar på Kundens dator/hårdvara samt att kommunikationen mellan Kundens dator/hårdvara och Ipeer sedan vid var tid fungerar. Ipeer tar inget ansvar installationen av Agenten på Kundens dator/hårdvara eller för att den härefter fungerar tillsammans med Kundens hårdvara och övriga installerade programvaror hos Kunden Kunden har själv att göra de inställningar i Agenten som Kunden önskar och som sedan styr när Backup skall tas och vad Backupen skall omfatta. Det ankommer på Kunden att försäkra sig om att Backup har genomförts på sätt som Kunden önskat genom de särskilda verifieringsfunktioner som finns tillgängliga i Agenten. Ipeer kontrollerar inte att Backup har genomförts enligt Kundens inställningar och tar inte heller något ansvar härför Kunden bör vid var tid tillse att Backup även sker lokalt hos Kunden. Ipeer gör ingen egen Backup på de data som Kunden lagrat hos Ipeer. Kunden är medveten om att, om den information som Kunden lagrat hos Ipeer skulle gå förlorad, denna information inte går att återskapa Hosted Exchange Hosted Exchange är en tjänst som tillåter Kunden att dela kalendrar, e-post, kontakter och mappar ( Delade Resurser ) med andra användare som Kunden väljer och som omfattas av Tjänsten Det ankommer på Kunden att sätta upp förbindelsen mellan varje användares dator och den Ipeers server som tillhandahåller Tjänsten och vid var tid tillse att förbindelse också fungerar. Ipeer har inget ansvar härför Kunden bestämmer hur många användare som skall omfattas av Tjänsten och sålunda ha tillgång de Delade Resurserna. Varje Kund erhåller ett sammanlagt lagringsutrymme på tio (10) GB, att fördelas mellan Kundens skilda användare. Lagringsutrymmet kan utökas mot särskild avgift, som anges på Ipeers hemsida Tjänsten fungerar endast mot Microsoft Outlook. Kunden ansvarar för att samtliga användare som utnyttjar Tjänsten har giltiga licenser för att använda Microsoft Outlook alternativt kan Kunden från Ipeer beställa Tjänsten inkl licensrättigheter till Outlook för varje användare mot vid var tid gällande prislista. Kunden bör, för att Tjänsten skall fungera tillfredställande använda s k e-postarkivering Kommunikationen mellan användare och Leverantören sker krypterat. Kunden har ansvar för att krypteringsnycklar, lösenord etc inte kommer obehöriga tillhanda.

7 Leverantören tillhandahåller inom ramen för Tjänsten visst skydd mot virus och s k Spam. Kunden är dock medveten om att detta skydd inte är heltäckande och inte alltid skyddar de Delades Resurserna från angrepp Från tid till annan kan Ipeers servrar bli föremål för stora mängder s k Spam. Kunden är medveten om att, vid sådana Spamattacker, fördröjningar i e-posttrafiken kan uppkomma och att Ipeer inte har något ansvar härför. Fördröjningar i anledning av s k Spam-attacker skalls sålunda inte anses utgör driftavbrott avseende Tjänsten Ipeer tillhandahåller inom ramen för Tjänsten en backupfunktion, vilken backup omfattar säkerhetskopiering av de senaste sex dygnens data. Ipeer garanterar dock inte att denna backup vid var tid ger möjlighet till återläsning, varför Kunden också bör ombesörja att backup sker lokalt hos Kunden. Ipeer ikläder sig inget ansvar för att information kan återläsas från den backup som Ipeer tillhandahåller inom ramen för Tjänsten Kunden är medveten om att det finns andra leverantörer som tillhandahåller tjänster avseende e-post och s k hemsidor till sina kunder utan tillräcklig kontroll av förekomst och spridning av virus etc. E-postleverantörer av denna typ stängs från tid till annan av från tillgång till Internet. Ipeer tar inget ansvar för att e-post, från sådan avstängd leverantör, inte når Kunden. Ipeer förbehåller sig vidare rätten att stoppa e-post som kommer från, eller skickas till, e-postservrar och e-postleverantörer som allmänt på Internet anses sprida virus etc men som ännu inte stängts av från Internet Gemensamt för alla Tjänsterna Kunden är medveten om Ipeer, för att kunna fullgöra sitt åtagande av leverera Tjänsterna, löpande måste utföra servicearbeten/underhållsåtgärder på den utrustning i form av hård- och mjukvara som nyttjas för att tillhandahålla Tjänsterna. Kunden är vidare medveten om att sådana servicearbeten/underhållsåtgärder under vilken tid Tjänsterna inte är tillgängliga. Ipeer informerar om möjligt i så god tid som möjligt om planerade servicearbeten via e-post samt support sidan underrättelse om nu nämnda tidsperioder för servicearbeten/underhållsåtgärder tillställs inte Kunden Om Kundens användning av Tjänsten inte sker på sätt som följer av Avtalet eller ger upphov till störningar avseende de Tjänster som Ipeer tillhandahåller tredje man, äger Ipeer rätt att omedelbart avbryta fortsatta leveranser av Tjänsten till Kunden. Kunden skall därvid skyndsamt underrättas om att leverans av Tjänsten avbrutits Ytterligare information om Tjänsterna och deras respektive innehåll och villkor anges på Ipeer hemsida 6. Kundsupport 6.1. Kundsupport För kundsupport eller i händelse av serverfel eller annat fel i Tjänsten, skall Kunden kontakta Ipeer på följande telefonnummer.

8 Dagtid: E-post: För att kundsupport utanför kontorstid ska separat serviceavtal tecknas. Innan Ipeer meddelas om möjliga fel, skall Kunden själv undersöka om felet kan bero på problem med Kundens egen utrustning eller andra komponenter för vilka Kunden ansvarar 6.2. Hårdvarufel Ipeer skall, efter att ha erhållit meddelande om fel på hårdvara, påbörja åtgärdandet av felen före nästa arbetsdags utgång Om Kunden anmäler bristande funktion eller fel i Tjänsten, vilket fel/bristande funktion Ipeer inte kan göras ansvarig för, äger Ipeer rätt till betalt för de åtgärder som Ipeer vidtagit för att utreda och avhjälpa felet. Ipeers ersättning skall därvid bestämmas med grund i nedlagd tid och med den timkostnad som vid var tid framgår av Ipeers prislista, vilken återfinns på Ipeers hemsida Ipeer har ingen skyldighet att biträda Kunden med avhjälpande av fel i Tjänsterna som Ipeer inte ansvarar för. För den händelse Ipeer enligt särskild åtagande av Ipeer biträder Kunden med att avhjälpa nu nämnda fel äger Ipeer rätt till ersättning. Ersättningen skall bestämmas på sätt som anges ovan i p Betalning m m Betalning av priset/ abonnemangssumman enligt Avtalet skall göras kvartalsvis eller årsvis i förskott beroende på Tjänst och i enlighet med vad som framgår faktura. Den del av priset för viss Tjänst som bestäms med grund i Kundens utnyttjande av Tjänsten, betalas månadsvis i efterhand. Kostnaden för konfigurationen av Tjänsten och dess igångsättning/upprättandet av kontot och kostnaden för första Tidsperioden faktureras när Kunden fått sina administrativa nycklar tilldelat (användarnamn och lösenord) för servern. Konsulttjänster och relaterade kostnader som uppkommit utöver priset enligt Avtalet under ett kvartal skall faktureras separat och skall betalas senast som priset för nästa Tidsperiod för Tjänsten. Vid de tillfällen som kunden förbrukar resurser som brandbred, webbutrymme, epostutrymme etc över de nivåer som omfattas av Avtalet kommer Ipeer att fakturera Kunden särskilt härför enligt vid var tid gällande prislista. Alla fakturor skall betalas inom 30 dagar från fakturadatum 8. Avtalstider 8.1. Domännamn och webbhotell

9 Avtalet för domännamn och Webbhotell löper i tolv (12) månader, eller den längre perioden som följer av Avtalet; allt räknat från installationsdatumet. Avtalet skall anses förlängt på sätt som framgår av de Allmänna Villkoren om Kunden inte minst sextio (60) dagar före avtalstidens utgång säger upp detta till upphörande. Ipeer kan alltid säga upp Avtalet med trettio (30) dagars uppsägningstid Cloud VPS, Dedikerad server och Hosted Hyper V Avtalen för Cloud VPS, Dedikerad Server och Hosted Hyper V gäller tre (3) månader, eller den längre perioden som följer av Avtalet; allt beräknat från installationsdatum. Avtalet skall anses förlängt på sätt som framgår av de Allmänna Villkoren om Kunden inte minst trettio 30 dagar före Avtalstidens utgång säger upp Avtalet till upphörande. Ipeer kan alltid säga upp Avtalet med trettio (30) dagars uppsägningstid Elastic Cloud server Avtalet för Cloud Server löper tillsvidare. Har i Avtalet begränsnings gjorts till visst antal timmar upphör Avtalet att gälla när detta antal timmar uppnåtts Cloud Backup och Hosted Exchange Avtalet för dessa tjänster gäller under tolv (12) månader från dagen då avtalet träffats. Avtalet skall, för att upphöra, sägas upp tre (3) månader före avtalstidens utgång. Sägs Avtalet inte upp skall det anses förlängt på sätt som framgår av de Allmänna Villkoren. Version : Ipeer Tjänstevillkor

I händelse av försummelse av betalning, kan Leverantören när som helst, utan att meddela Kunden, och efter eget godtycke ta bort domänen.

I händelse av försummelse av betalning, kan Leverantören när som helst, utan att meddela Kunden, och efter eget godtycke ta bort domänen. 1. Allmänt Denna produktbeskrivning ( Produktbeskrivningen ) fastställer härmed villkoren och bestämmelserna för de av Leverantören tillhandahållna tjänsterna Domännamn, Webbhotell, Cloud VPS, Dedikerad

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN ANVÄNDARAVTAL PARTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Apptech 24 AB, 556870-0230, Sjötullsgatan 16, 82450 Hudiksvall, för Apptech. De tjänster som Du faktureras för kallas

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB Appsales Allmänna villkor för Appsales AppManager CMS Mobila Applikationer skapade i verktygen AppManager CMS 1.0 AppManager CMS.

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 Utgivna av IT&Telekomföretagen 2014 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas när leverantören tillhandahåller en standardiserad och varaktig

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan).

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan). 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som husägare ( Fastighetsägaren ) tecknar avtal med Satellithuset i limmared ab, org nr 556180-4583, med adress Fabriksgatan 2, 51442 Limmared,

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE.

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE. Senaste revision 2012-09-01 ANVÄNDARVILLKOR. Sport3x med webbadress www.sport3x.se 1. GODKÄNNANDE. 1.1 Sport3x administrerar Webbsida ("Sport3x") med adress www.sport3x.se och den tjänst som där tillhandahålls

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

Virtuell Server Tjänstebeskrivning

Virtuell Server Tjänstebeskrivning Virtuell Server Tjänstebeskrivning Inledning SoftIT tillhandahåller i samarbete med IP Only, tjänsten Virtuell Server, varigenom kunden erhåller serverkapacitet som Kunden får tillgång till genom SoftIT:s

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

Cygrids Allmänna Bestämmelser

Cygrids Allmänna Bestämmelser Cygrids Allmänna Bestämmelser 1 Defenitioner 1.1 Cygrids Cygrids är en förkortning av det juridiska namnet på företaget Cygrids Communications AB med organisationsnummer 556552-0540. I avtalstexten nedan

Läs mer

Avtal och Allmänna villkor för Internet-anslutning

Avtal och Allmänna villkor för Internet-anslutning Avtal och Allmänna villkor för Internet-anslutning Gällande: 2 Mbit Internet 10 Mbit Internet 15-30/10Mbit Internet PappersFaktura 19 kr E-Postfaktura/Autogiro Gratis Personnummer / Organisationsnummer:

Läs mer

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/7

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/7 1/7 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE Genom att beställa tjänster från MedSpace har Användaren accepterat dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på MedSpace webbsida och kan erhållas

Läs mer

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden från

Läs mer

Detta avtal gäller mellan TelliQ AB nedan kallad TelliQ och Kunden nedan kallad (Kund),

Detta avtal gäller mellan TelliQ AB nedan kallad TelliQ och Kunden nedan kallad (Kund), Tjänsteavtal TelliQ 2016-03-22 Detta avtal gäller mellan TelliQ AB nedan kallad TelliQ och Kunden nedan kallad (Kund), vid leverans av driftstjänster till TelliQ produkter. Avtalet träder i kraft i samband

Läs mer

LULIJO 07. Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering

LULIJO 07. Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering LULIJO 07 Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering 1 ALLMÄNT OCH DEFINITIONER 1.1 Dessa Allmänna Villkor gäller, om inte annat skriftligen har avtalats, mellan den som har åtagit

Läs mer

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/8

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/8 1/8 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden

Läs mer

AVTAL för innovationsdeltagare

AVTAL för innovationsdeltagare Avdelning Digitala samlingar Dnr 137-KB 415-2014 AVTAL för innovationsdeltagare Detta avtal har tecknats mellan (1) Kungl. biblioteket (KB), organisationsnummer 202100-1710 och (2) XYZ (Innovationsdeltagaren),

Läs mer

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/5

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/5 1/5 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

Gäller från och med 2011-10-01

Gäller från och med 2011-10-01 1 (7) Gäller från och med 2011-10-01 1 Definitioner Arbetsdag: Avtalat Leveransdag: Beställning: Beställningsbekräftelse: Faktisk Leveransdag: Fastighetsnät: Fel: Hyresavtal: Klarrapport: Mindre anpassning

Läs mer

Allmänna Villkor M2M G-Tre GSM kort 2010-12-06

Allmänna Villkor M2M G-Tre GSM kort 2010-12-06 Allmänna Villkor M2M G-Tre GSM kort 2010-12-06 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då bolag inom G-Tre Säkerhetsteknik Koncernen tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten

Läs mer

Om mot varandra stridande villkor skulle förekomma mellan det skriftliga avtalet och NÄT 2012 H ska avtalet gälla.

Om mot varandra stridande villkor skulle förekomma mellan det skriftliga avtalet och NÄT 2012 H ska avtalet gälla. 1.1 Dessa allmänna avtalsvillkor avser anslutning av elektriska högspänningsanläggningar och överföring av el till eller från sådana anläggningar och ska tillämpas när parterna skriftligen har överenskommit

Läs mer

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet. Hänvisningar till avtalet omfattar också dessa villkor. 1 Definitioner I dessa allmänna villkor gäller följande

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal.

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal. stockhalm' 2014-03-03 Avtalsnr. AF1 089 Sid 1/5 ÅNGELHOLMS KOMMUN 1 Avtal webb-tv AF1089 1.1 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag

Läs mer

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6)

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6) Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR Dessa villkor gäller för alla tjänster som Bergh & Co Advokatbyrå AB ( Advokatbyrån eller vi ) tillhandahåller till sina klienter. Sveriges Advokatsamfunds vägledande

Läs mer

Leveransvillkor för bredbandstjänster med fast prissättning / hemkunder

Leveransvillkor för bredbandstjänster med fast prissättning / hemkunder KARIS TELEFON AB 1.1.2004 Leveransvillkor för bredbandstjänster med fast prissättning / hemkunder 1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på leveranser av xdsl-bredbandstjänster och Fastighetstjänster

Läs mer

Allmänna villkor för tjänsteleverantör i Rakel

Allmänna villkor för tjänsteleverantör i Rakel Datum 2014-09-12 Diarienr 2014-1049 1 (17) Allmänna villkor för tjänsteleverantör i Rakel - ANSLUTNING PÅ UPPDRAG AV KUND 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 2 2. Behörig Kontaktperson och Behörig Beställare...

Läs mer

Allmänna Villkor för Bättre Läge

Allmänna Villkor för Bättre Läge Allmänna Villkor för Bättre Läge Gäller Fr.o.m 2016-01-12 1 Inledning 1.1Dessa allmänna villkor gäller då Svenska Stadsnät AB ( SSAB ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal

Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal 1 Definition av uppdraget 1. 1.1 Aura Light och Kinsman har inlett ett icke

Läs mer

Bilaga 1. Allmänna villkor för IA-företagens informationssystem om arbetsmiljö. 1. Bakgrund

Bilaga 1. Allmänna villkor för IA-företagens informationssystem om arbetsmiljö. 1. Bakgrund v1.5 maj 2015 Bilaga 1 Allmänna villkor för IA-företagens informationssystem om arbetsmiljö 1. Bakgrund Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag org. nr. 516401-8615

Läs mer

TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET )

TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET ) TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET ) VIKTIG INFORMATION: För att tillgå och/eller använda denna Cloud-tjänst

Läs mer

Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar

Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar 1/11 Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar nehållsförteckning AVTALSPARTER Uppdragsgivare: Landstinget i Kalmar Län Strömgatan 13 391 26 KALMAR Org nr: 232100-0073 Hemsida: www.ltkalmar.se

Läs mer

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/17

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/17 1/17 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN Mellan Post- och telestyrelsen (organisationsnummer 202100-4359), nedan kallad PTS, och NN (organisationsnummer xxxx), nedan kallad Leverantören, har träffats följande AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV

Läs mer

Bilaga 1 Specifikation Tilläggstjänster SOS Alarm och Räddningstjänsten Dals Ed har överenskommit om följande Tilläggstjänster enligt punkt 2.3 i Samarbetsavtal 82537SOS Tilläggstjänst (tjänstekod) Fullinformation

Läs mer

Integrationstjänsten - Anslutningstjänsten Version 1.0

Integrationstjänsten - Anslutningstjänsten Version 1.0 Tjänstebeskrivning Integrationstjänsten - Anslutningstjänsten Version 1.0 Introduktion En Anslutning utgår från att två system vill kommunicera med varandra, det kan vara regelbundet eller vid valda tidpunkter.

Läs mer

Bredbandssons Allmänna villkor för företagstjänster

Bredbandssons Allmänna villkor för företagstjänster 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Bredbandsson AB, org nr 556780-7507, ( Bredbandsson ), tillhandahåller en eller flera av Bredbandssons tjänster ( Tjänst/ -er ) till ett företag eller annan

Läs mer

Service-/supportavtal

Service-/supportavtal 1(7) Förlaga till Service-/supportavtal Ref till Avtal Nyckelsystem mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens svar på förfrågningsunderlaget

Läs mer

2015-01-28. Gimsmark Gunsmark Intresseförening

2015-01-28. Gimsmark Gunsmark Intresseförening 2015-01-28 Gimsmark Gunsmark Intresseförening Gimsmark Gunsmark Intresseförening Gunsmark 34 915 94 Ånäset Bästa Gulli, AllTele tackar för er förfrågan gällande kollektiv anslutning av Internetaccess med

Läs mer

Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund!

Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund! Allmänna Villkor Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund! 1 Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet ( Avtalet ) mellan kunden ( Kund ) och Lokaldelen i Sverige AB(

Läs mer

Leverantören: Är Ipeer AB, Org nr: , ett privat företag med begränsad ansvarsskyldighet, med kontor i Karlstad, Sverige.

Leverantören: Är Ipeer AB, Org nr: , ett privat företag med begränsad ansvarsskyldighet, med kontor i Karlstad, Sverige. Ipeer Tjänstevillkor 1. Allmänt Detta avtal ("Avtalet") fastställer härmed villkoren och bestämmelserna för tillhandahållna tjänster som domännamn, Webbhotell, servertjänster, Cloud Backup samt Hosted

Läs mer

AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION

AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION Mellan Samtrafiken i Sverige AB och Trafikföretaget INNEHÅLL 1 PARTER... 3 2 DEFINITIONER... 3 3 BAKGRUND... 3 4 AVTALETS OMFATTNING... 4 5 FÖRVÄNTNINGAR...

Läs mer

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Linköpings universitet Sida 2(19) Mellan Linköpings universitet, organisationsnummer 202100-3096, (nedan Beställaren eller LiU) å ena

Läs mer

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten ALLMÄNNA VILLKOR för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1 Allmänna villkor för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1. ALLMÄNT Svenska Spel har som affärsidé att utveckla och erbjuda spel på

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

Kontakta Visma Spcs för information kring licenser vad gäller till exempel flera arbetsställen, koncerner, hosting och/eller ASP-lösningar.

Kontakta Visma Spcs för information kring licenser vad gäller till exempel flera arbetsställen, koncerner, hosting och/eller ASP-lösningar. Licens- och servicevillkor - standardavtal för Visma Spcs produkter Visma Spcs AB (556252-9155) 2012-09-20 Detta är ett avtal mellan licensinnehavaren, i avtalet benämnd kunden, och Visma Spcs. Tillägg

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Kund

ALLMÄNNA VILKOR. Kund ALLMÄNNA VILKOR Kund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OCH DEFINTIONER... 3 2. STAFFRECS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 3 3. KUNDENS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 4 4. PROVPERIOD... 6 5. PRIS OCH BETALNING...

Läs mer

VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM

VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM 1. Bakgrund 1.1 Returpack har utarbetat ett system, nedan kallat Retursystemet, för återtagning och återvinning av aluminiumburkar

Läs mer

CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER Certifiering av företag. Version: 2016-05-11

CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER Certifiering av företag. Version: 2016-05-11 CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER Certifiering av företag Version: 2016-05-11 Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB SBSC dok 120762003 Införda ändringar Bilaga 1 och 2 Innehållsförteckning 1 Omfattning...3

Läs mer

ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR

ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR mypku Dessa allmänna användarvillkor ( Villkor ) anger de villkor som gäller mellan dig som användare ( Användaren ) och Nutricia Nordica Aktiebolag AB, org. nr. 556242-0348,

Läs mer

Användaravtal för MyVeritas

Användaravtal för MyVeritas Användaravtal för MyVeritas LÄS IGENOM DET HÄR ANVÄNDARAVTALET ( AVTALET ) NOGGRANT INNAN DU REGISTRERAR DIG PÅ WEBBPLATSEN FÖR INTERNETBASERADE PROGRAM ( WEBBPLATSEN ). GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN (1)

Läs mer

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor.

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. 1. Omfattning 2. Tjänster 3. Registrering, lösenord 4. Rätten att

Läs mer

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704-200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-04-05 Diarienr 0900930 1 (9) Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden Handling 1 Ramavtal Koncerninköp

Läs mer

Ramavtal avseende resebyråtjänster

Ramavtal avseende resebyråtjänster KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 4 - AVTALSUTKAST 2011-10-11 Dnr 565/2011 1 (11) Ramavtal avseende resebyråtjänster 1. Parter Mellan Konkurrensverket och [Leverantören] organisationsnummer xxx-xxx och

Läs mer

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1.

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänna villkor för medlemskap i 8T Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i 8T mellan

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER CE Certifiering av produkter Byggproduktdirektivet 89/106 EEG system AC 1 Version: 2013-06-05

CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER CE Certifiering av produkter Byggproduktdirektivet 89/106 EEG system AC 1 Version: 2013-06-05 CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER CE Certifiering av produkter Byggproduktdirektivet 89/106 EEG system AC 1 Version: Införda ändringar Avsnitten 5.8, betalning av faktura utsänd av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering

Läs mer

Avtal förlag. Förlagets exemplar. Parter Bokrondellen HB (nedan kallad Säljaren) (org. nr. 969698-9996) . (nedan kallad Köparen) (org. nr. -.

Avtal förlag. Förlagets exemplar. Parter Bokrondellen HB (nedan kallad Säljaren) (org. nr. 969698-9996) . (nedan kallad Köparen) (org. nr. -. Avtal förlag Förlagets exemplar Parter Bokrondellen HB (nedan kallad Säljaren) (org. nr. 969698-9996). (nedan kallad Köparen) (org. nr. -.) Parterna har träffat avtal enligt villkoren nedan rörande Köparens

Läs mer

RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer

RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer Sida 1 (9) Bilaga 2 Utkast RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarsmakten, genom FMLOG ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615

Läs mer

Avtal om anläggningsarrende för drift av Smögens Fiskauktion

Avtal om anläggningsarrende för drift av Smögens Fiskauktion Avtal om anläggningsarrende för drift av Smögens Fiskauktion 1 Upplåtare, arrendator Mellan genom dess Tekniska avdelning, 456 80 Kungshamn, (nedan kommunen), och XXXXXXXXX, org.nr XXXXXX- XXXX, adress

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVTAL OM ANNONS OCH SPONSRING PÅ TV OCH WEBB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVTAL OM ANNONS OCH SPONSRING PÅ TV OCH WEBB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVTAL OM ANNONS OCH SPONSRING PÅ TV OCH WEBB 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal ingångna mellan Annonsör och TV4 AB, org. nr. 556242-7152 (nedan

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia

Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia 1 Parter Laponiatjuottjudus Box 14 962 21 Jåhkåmåhkke/Jokkmokk Org. nr. 8024626965 Nedan Beställaren och Leverantör Namn och adress Nedan Leverantören

Läs mer

Gratis abonnemang som varar 3 månader förlängs automatiskt vid slutet av 3 månaders-perioden om inte abonnemanget sägs upp enligt punkt 1.7.

Gratis abonnemang som varar 3 månader förlängs automatiskt vid slutet av 3 månaders-perioden om inte abonnemanget sägs upp enligt punkt 1.7. Affärsvillkor för One.com v.09 Följande villkor börjar gälla hos One.com 2015-09-01. 1. Abonnemang Med ett Webbhotellabonnemang hos One.com får man möjlighet att använda One.com's mailserver. Samtliga

Läs mer

Ramavtal CareerBuilder.se

Ramavtal CareerBuilder.se 1. Parter 1.1 CareerBuilder Nordic AB, org. nr 556665-3159, nedan kallad ( CareerBuilder ) 1.2 Region Skåne, org nr: 232100-0255 nedan kallad ( Kunden ) 2. Bakgrund 2.1 CareerBuilder driver en av Sveriges

Läs mer

Kunden i dessa villkor innebär dig som användare och medlem i Mekonomen dela bil.

Kunden i dessa villkor innebär dig som användare och medlem i Mekonomen dela bil. , Allmänna Villkor Gäller from 2016-03-18 och tills vidare Nedan följer de allmänna villkor under vilka Avtal träffats mellan Mekonomen Nya Affärer AB, organisationsnummer 556821-5981, nedan kallad och

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Produktbilaga Skanova Antennplacering

Produktbilaga Skanova Antennplacering Produktbilaga Skanova Antennplacering 1(6) Produktbilaga Skanova Antennplacering Innehåll Sida 1. Allmänt 2 2. Beställnings- och leveransrutiner 2 3. Märkning och krav på Kundens utrustning 2 4. Service

Läs mer

För att förenkla för dig som kund har vi nedan tagit fram några av de vanligaste frågorna kring avtalsvillkoren med tillhörande svar

För att förenkla för dig som kund har vi nedan tagit fram några av de vanligaste frågorna kring avtalsvillkoren med tillhörande svar VILLKOR Särskilda villkor för installation och nätanslutning av småhus med fiber Gällande fr o m 2015-12-01 För att förenkla för dig som kund har vi nedan tagit fram några av de vanligaste frågorna kring

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs följande licensavtal noggrant innan du börjar använda det här programmet. Genom att acceptera detta avtal godkänner du att bli licensinnehavare och accepterar till fullo

Läs mer

Allmänna villkor (2016:1)

Allmänna villkor (2016:1) Allmänna villkor (2016:1) 1 Tillämpning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB tillhandahåller sina klienter. 1.2 När vi anlitas för att tillhandahålla

Läs mer

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE 1. Bakgrund 1.1 Dessa allmänna villkor för köp via auktioner online ( Villkoren ) gäller när en näringsidkare eller annan juridisk

Läs mer

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät.

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät. MOLNTJÄNSTAVTAL MALL 1 PARTER # (nedan kallat Kunden ), organisationsnummer #, med adress # och # (nedan kallat Leverantören ), organisationsnummer #, med adress # (gemensamt benämnda Parterna ) har denna

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Dessa avtalsvillkor har utarbetats av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket. Antagna av Umeå Energi 2010-01-01.

Läs mer

Servicebeskrivning Basic Hardware Support

Servicebeskrivning Basic Hardware Support Översikt över tjänster Dell erbjuder grundläggande maskinvarusupport med tjänsten ( Tjänsten eller Basic ) i enlighet med det här dokumentet ( Servicebeskrivningen ) samt nivån av på-plats och/eller e-post

Läs mer

Net id OEM Användarhandbok för Windows

Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker AB Klassning: Publik Version: 5.6 1 / 8 Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker

Läs mer

Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av IT-tjänster

Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av IT-tjänster INBJUDAN UPPHANDLING Sida 1(6) Handläggare Lars I Eriksson 023-77 70 68 lars-ingvar.eriksson@regiondalarna.se Datum 2015-11-06 Diarienummer RD 2012/101 Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud

Läs mer

Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor. Stockholm den 21 februari 2003

Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor. Stockholm den 21 februari 2003 Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2003-02-21 2002/2916 Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor 1 Konsumentverket/KO och Däckspecialisternas Riksförbund (DRF) har träffat en överenskommelse

Läs mer

HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service

HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service HP Services Teknisk information HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service omfattar installation

Läs mer

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement mytaxi Sweden AB, org. nr 559060-2933, Tulegatan 39, 113 53

Läs mer

Allmänna villkor för köp av tjänster från Mr Company

Allmänna villkor för köp av tjänster från Mr Company Sida 1(5) 1.Villkor Dessa villkor gäller vid köp av tjänster och produkter från Norsk Bedriftstjeneste AS ("Mr Company") såvida inte villkoren ändras genom skriftligt avtal mellan Mr Company och Uppdragsgivaren.

Läs mer

Ansökan från den som förvärvat bostadsrätt eller andel i bostadsrätt behandlas enligt bestämmelser i bostadsrättslagen och 43 i dessa stadgar.

Ansökan från den som förvärvat bostadsrätt eller andel i bostadsrätt behandlas enligt bestämmelser i bostadsrättslagen och 43 i dessa stadgar. Bostadsrättsföreningen Mineralen i Eskilstuna Stadgar A Allmänna bestämmelser 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Mineralen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-09-26 Upphandlande organisation Upphandling Jordbruksverket Avrop, Gemensamt Kursadministrationssystem (Ramavtal: "e-förvaltningsstödjande tjänster 2010", dnr: 93-69-09) Kjell

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅNTAGARE. Kameo AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅNTAGARE. Kameo AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅNTAGARE Kameo AB 1. Vad gör Kameo?... 3 2. Definitioner... 3 3. Villkoren... 3 4. Medlemskap m.m.... 4 5. Låneauktioner... 6 6. Lånet... 8 7. Avgifter... 10 8. Betalningar... 10

Läs mer

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER 1. Bakgrund 1.1 Dessa allmänna villkor för köp via auktioner online ( Villkoren ) gäller när en konsument ( Kund ) gör ett köp

Läs mer

Integrationstjänsten - Meddelandetjänsten Version 1.0

Integrationstjänsten - Meddelandetjänsten Version 1.0 Tjänstebeskrivning Integrationstjänsten - Meddelandetjänsten Version 1.0 Introduktion Meddelande tjänsten eller EDI tjänsten som den kallats under många år är en punkt-till- punkt-, alternativt punkt-till-många-leverans

Läs mer

för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation

för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation 1 (26) Ref.nr: ELN-0500-v1.1 Huvudtext Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation 2 (26) Ref.nr: ELN-0500-v1.1 Huvudtext Innehåll 1. Bakgrund och syfte 3 2. Definitioner 4 3. Regelverket

Läs mer

INSTABOX ALLMÄNNA VILLKOR Gäller fr.o.m. 22 oktober 2015

INSTABOX ALLMÄNNA VILLKOR Gäller fr.o.m. 22 oktober 2015 INSTABOX ALLMÄNNA VILLKOR Gäller fr.o.m. 22 oktober 2015 1 TILLÄMPLIGHET 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) är tillämpliga då Instabox AB, 556831-5393, Sandelsgatan 27, 115 34 Stockholm

Läs mer

AVTAL OM ANSLUTNING TILL EL-KRETSENS INSAMLINGSSYSTEM

AVTAL OM ANSLUTNING TILL EL-KRETSENS INSAMLINGSSYSTEM AVTAL OM ANSLUTNING TILL EL-KRETSENS INSAMLINGSSYSTEM 1. BAKGRUND 1.1 Enligt förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning (med de ändringar som följer av förordningen (2014:1078) om ändring

Läs mer

A. Allmänna villkor. Midpoint AB Drottninggatan 40 652 25 Karlstad. Tel. +46 (0) 54 15 29 00 Web. E-post.

A. Allmänna villkor. Midpoint AB Drottninggatan 40 652 25 Karlstad. Tel. +46 (0) 54 15 29 00 Web.  E-post. A. Allmänna villkor. 1. Tjänster 1.1. Valda tjänster framgår av orderbekräftelse eller nedan C. Produktspecifikation. Allmänna villkor innefattar samtliga tjänster. 2. Avtalstid 2.1. Avtalstid framgår

Läs mer

Malmö by bike Användningsvillkor. Innehåll. Gäller från och med 1 januari 2016

Malmö by bike Användningsvillkor. Innehåll. Gäller från och med 1 januari 2016 Malmö by bike Användningsvillkor Gäller från och med 1 januari 2016 Innehåll Malmö by bike Användningsvillkor... 1 1 Inledning... 2 2 Rättigheter vi ger dig... 2 3 Ändringar av Avtalet... 2 4 Användning

Läs mer

Vänligen kryssa för val av faktureringsperiod och betaltid samt val av fakturamodell.

Vänligen kryssa för val av faktureringsperiod och betaltid samt val av fakturamodell. Ansökan SAS Faktura Vi ansöker härmed och accepterar betalningsansvar för SAS Faktura. Företagets fullständiga namn Företagets organisationsnummer Adress Postnummer Postadress Företagets kontaktperson

Läs mer

BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING I BUNKEFLOSTRAND

BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING I BUNKEFLOSTRAND BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING I BUNKEFLOSTRAND BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING Denna beställning avser en fiberinstallation till er fastighet och bör kopieras och förvaras

Läs mer