Avancerad nivå Ekonomisk styrning. Introduktion till kursen. Modul 1 Budget. Projektdeltagarnas deltagande i budgetprocessen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avancerad nivå Ekonomisk styrning. Introduktion till kursen. Modul 1 Budget. Projektdeltagarnas deltagande i budgetprocessen"

Transkript

1 Avancerad nivå Ekonomisk styrning Introduktion till kursen Modul 1 Budget Projektdeltagarnas deltagande i budgetprocessen Intressenternas deltagande i den årliga och långsiktiga planeringen Modul 1 Redovisning och bokföring Redovisningsprocessen Social redovisning (även känd som social och miljömässig redovisning, rapportering av företagens sociala ansvarstagande, icke-finansiell rapportering, eller redovisning) Modul 3 Finansiell rapportering Analys av finansiella rapporter: Ekonomiska och finansiella indikatorer Social rapportering (även känd som hållbarhetsredovisning, social- och miljörapportering, företagens sociala rapportering, rapportering av företagens sociala ansvarstagande, ickefinansiella rapportering) Modul 4 Insamling Företag och ideella organisationer: samarbetsstrategier Insamling via utskick Insamling på nätet

2 Introduktion till kursen Under kursen kommer du att förbättra dina kunskaper i budgetering, redovisning och rapportering i ekonomiska termer och ur ett icke-finansiellt perspektiv som tar hänsyn till hållbarhet och aspekter som ansvarsskyldighet som är allt viktigare inom den ideella sektorn. Dessutom presenteras några avancerade insamlingstekniker och metoder som er organisation kan använda er av. Modul 1 Budgetering Projektdeltagarnas deltagande i budgetprocessen En budget av ett projekt är ett dokument som avslöjar en organisations riktiga strategi för att uppnå specifika mål, detta trots det som är skrivet i en verksamhetsplan eller i andra projektdokument. En budget är alltså ett uttryck för en organisations verkliga prioriteringar. En budget av ett projekt identifierar de resurser som behövs för att uppnå satta mål inom den identifierade tidsramen. Resurser är en av tre huvudelement i ett projekt (tillsammans med tid och resultat) Ett projekts budget bör utarbetas efter att alla andra element av ett projekt har identifierats: Resultat (kvantitativa och kvalitativa); Tid; Strukturerad arbetsgång; Roller och ansvarsområden över enheterna och de individer som är inblandade. Alla dessa element påverkar definitionen av en korrekt budget. Identifieringen av samarbetspartners går hand i hand med definitionen av ett projekt som uppstår vid ett möte mellan arbetare och volontärer. Utbytet av idéer bland de ledande medlemmarna i en projektplanering borde utgå ifrån att identifiera samarbetspartner som kan spela en strategisk roll i ett projekt. Frågor som Vad kan vi förvänta oss om vi involverar oss i denna organisation? Kommer projektets förmåga att påverka att öka? Om de går med i projektet, blir det lättare att marknadsföra projektet? hjälper oss att förstå hur mycket var och en av samarbetspartnerna kan tillföra projektet. Preliminära överseenden kan ge en bild av vilka typer av samarbetspartners som borde delta (en skola, ett forskningsinstitut etc.). Därefter kan man ta hänsyn till dessa potentiella samarbetspartners för att se om de uppfyller särskilda kriterier som; kunskap och erfarenhet som de kan medföra till projektet, viljan att delta i gemensamma mål, förmågan att bygga vidare på vår framgång och effekten av vår insats. De potentiella samarbetsparterna bör kontaktas i god tid innan projektets inlämningsdatum för att ge dem tid till att överväga fördelar och skyldigheter av förslaget och för att i detalj kunna diskutera engagemanget med andra medlemmar inom den egna organisationen. Vidare bör de olika parternas ansvarsområden och uppgifter som tilldelats varje part vara tydligt formulerade och finnas med i projektbudgeten.

3 Intressenternas eltagande i den årliga och långsiktiga planeringen Med termen "intressent" menar vi en grupp eller individ som kan påverka eller påverkas av genomförandet av organisations mål. De typiska intressenterna som är involverade i en ideell organisation är följande: kolleger, volontärer, samarbetspartners, bidragsgivare, användare, familjer, offentliga förvaltningar, lokalsamhället, andra organisationer etc. Behovet av att identifiera organisationens intressenter kräver en analytisk process för att klargöra den relation som binder dem till organisationen. Denna analys är av stor betydelse inte bara för den sociala rapporteringen/hållbarhetsredovisningen utan också för den strategiska kommunikationen inom organisationen. Det är viktigt att involvera intressenterna i processen för att ta fram årliga och långsiktiga verksamhetsplaner och inte bara betrakta dem som mottagare av ett budskap. Intressenternas deltagande i verksamhetsplaneringen kan ske genom att: Delta i lokala möten med berörda parter Samla in data genom frågeformulär Intressenternas deltagande i planeringen för verksamhetsplanen kan ske enligt Focus-Group metoden: 1. Dela med sig av den bakomliggande processen av de årliga och fleråriga verksamhetsplanerna. 2. Behovsanalys 3. Påtala riktlinjerna 4. Definiering av program. Modul 2 Redovisning och bokföring Redovisningsprocessen Redovisningsprocessen är en rad aktiviteter som leder till olika transaktioner som i sin tur leder till ett bokslut. Eftersom denna process upprepas under varje rapporteringsperiod kallas detta för redovisningscykeln och inkluderar några viktiga steg som följer här nedan: Del 1: De olika steg som uppstår under redovisningsperioden när transaktioner sker 1.1 Identifiera transaktionen eller andra relevanta aktiviteter. 1.2 Förberedd transaktionens källdokument, exempelvis en faktura eller en lönespecifikation. Källdokumentet är den originella förteckningen av en transaktion. Dessa källdokument används som bevismaterial under revision. Exempel på källdokument: Kvitto på kontantköp Kvitto på kortköp

4 Kassaregister Leverantörsfakturor Inköpsorder Följesedlar Varje källdokument bör åtminstone bestå av datum, summan och en beskrivning av transaktionen. Källdokument brukar också ha information av namnet och adressen på motparten i transaktionen. När ett källdokument saknas, till exempel när en försäljare missar att tillhandahålla ett kvitto på ett köp, ett dokument bör snarast uppföras efter transaktionen för att säkerställa att det finns bevis för transaktionen. Detta kan t.ex. ske genom kontoutdrag. När en transaction har registrerats, bör detta arkiveras på ett åtkomligt sätt så att man vid ett senare tillfälle kan verifiera en transaktion. 1.3 Analysera och klassifiera transaktionen. Det här steget innebär att man kvantifierar transaktionen i monetära termer (ex. euro och cents), identifierar de konton som påverkas av transaktionen och avgöra om dessa konton ska krediteras eller debiteras. 1.4 Registrera transaktionen genom att föra det in i en journal (ex. kassajournal). Dessa registreringar sker i kronologisk ordning. Journalerna är av stor vikt när transaktionerna ska skrivas in i ett redovisningssystem. De är en kronologisk ordning av transaktionerna och förklarar varje transaktion, de konton som påverkas och om dessa konton har ökat eller minskat och hur stor denna förändring är. En generell journal har följande form: Datum DEBIT Namn på de konton Belopp som debiteras. Namn på de konton som krediteras. Valfritt: En kort beskrivning av transaktionen. KREDIT Belopp Exempel: Det här är en generell journal av en liten välgörenhets aktivitet inom den offentliga hälsooch sjukvården. DEBIT KREDIT Datum Kontanter /05/05 Kapital (Nettotillgångar) Organisationens medlemmar bidrar med i kontanter för att finansiera aktiviteten. Datum Medicinsk utrustning och material /05/05 Leverantörsskulder Köp av utrustning och material för för den medicinska aktiviteten på kredit, betalas inom 30 dagar. Datum Kostnader /05/05 Kontanter 700

5 Datum 21/05/05 Datum 24/05/05 Datum 25/05/05 Datum 28/05/05 Kontorets lokalhyra betald. Kontanter 400 Kundfordringar 700 Intäkter Medicinsk aktivitet för 1 100; insamlat 400 i kontanter från donatorer, övriga donatorer betalar inom 60 dagar. Kostnader 275 Kontanter för elkostnaderna. Kontanter 425 Kundfordringar 425 Insamling av 425 från donatorernas konto. Leverantörsskulder 500 Kontanter 500 Betalade 500 till leverantörer för utrustning och material som köpts tidigare i månaden. Transaktionerna ovanför är registrerade som enkla journalanteckningar där de relevanta kontona är debiterade och krediterade. I det här exemplet finns det inga kontonummer. I praktiken kan man tillföra olika kontonummer för att undvika förvirring mellan liknande konton. Att registrera en transaktion är det första man gör i ett redovisningssystem. Innan detta sker, måste följande besvaras: Vilka konton påverkas av denna transaktion? Vilket konto ska debiteras respektive krediteras? När detta har gjorts, kan man bokföra transaktionerna under lämpliga T-konton. 1.5 Att bokföra generella journaler under huvudbokskonton. Medan journaler är en kollektion över en organisations transaktioner registreras dessa sedan under huvudbokskonton (T-konton). Exempel: För att förklara hur transaktionerna kan registreras under huvudbokskonton, se följande: Dates Account names DEBITS CREDITS 02/05/12 CASH CAPITAL /05/12 MEDICAL EQUIPMENT AND MATERIALS ACCOUNTS PAYABLE /05/12 EXPENSES 700 CASH 21/05/12 CASH ACCOUNTS RECEIVABLE REVENUE 24/05/12 EXPENSES CASH 25/05/12 CASH ACCOUNTS RECEIVABLE 28/05/12 ACCOUNTS PAYABLE CASH

6 Ovansstående registreringar påverkar totalt sju olika konton och kommer att placerar under huvudbokskonton, se nedan; T-Konton Cash May May May May May May Balande Accounts receivable May May Balance 275 Medical equipments and materials May Balance Accounts payable May May Balance Capital May Balance Revenue May Balance Expenses May May Balance 975 Även om detta kan ses som en upprepning finns det en stor fördel med att bokföra transaktionerna under stora T-konton. De ger en översiktlig bild över aktiviteter och balansen av varje huvudbokskonto. Att bokföra under huvudbokskonton är underlättande och kräver inga ytterliga beslut och kan med lätthet ordnas med redovisningsprogram.

7 Del 2: De steg som utförs i slutet på redovisningsperioden: 2.1 Förbered balansomslutningen för att försäkra sig om att debet är lika med kredit. Balansomslutningen listar alla huvudbokskonton, med debetkontona på vänster sida och kreditkontona på höger sida. Hittills har inga justeringar behövts göras. Den totala summan av varje sida är inte det mest vitala, utan det viktigaste är att summan av varje sida ska vara lika stora (debet = kredit). Notera att även om obalanserade konton visar på bokföringsfel, betyder det inte att balanserade konton är en garanti för att inga fel har gjorts. Exempelvis, att inte bokföra en transaktion eller bokföra det under fel konton skapar ingen obalans. Om det under bokföringen inte har begåtts några misstag, bör kreditsidan vara lika stor som debet sidan. Om detta inte är fallet, har det gjorts ett misstag någonstans under processens gång. Den totala summan av respektive sida kallas för balansomslutningen. När balansnivån är känd, kan balansomslutningen kalykleras enligt följande: Trial Balance ACCOUNT TITLES DEBITS CREDITS Cash Accounts receivable 275 Equipment and material inventory Accounts payable Capital Revenue Expenses 975 TOTAL I det här exemplet är kredit och debet lika stora. Men detta är ingen garanti för att inga misstag är gjorda. Balansomslutningen fångar exempelvis inte upp följande fel: Transaktioner som inte är registrerade i någon journal Transaktioner som är registrerade i fel konton Transactions for which the debet and credit were transposed Försumma en journalteckning genom att inte bokföra det i huvudkonton (T-konton) Ju oftare man kalkylerar fram en balansomslutning, desto större är möjligheten för att upptäcka eventuella fel då man begränsar sig till kortare perioder och därför inte behöver söka efter fel under en längre period.

8 2.2 Att rätta till eventuella avvikelser i balansomslutningen Om kolumnerna inte är i balans, leta efter matematiska fel och bokföringsfel. Bokföringsfel inkluderar: Bokföring av fel belopp Försumning av en bokföring Bokföring i fel kolumn Bokföring av samma transaktion mer än en gång 2.3 Förberedd för att justera för upplupna, uppskjutna och estimerade belopp. Justeringsposter är journalteckningar gjorda i slutet på redovisningsperioden för att allokera intäkter och kostnader till de perioder där de egentligen inträffade. Justeringsposter behövs då normala journalteckningar är baserade på egentliga transaktioner, och datumen på när dessa transaktioner inträffade behöver inte vara det datum som behövs för att matchningsprincipen ska uppfyllas för periodiserad redovisning. De två vanligaste justeringsposterna är följande: Upplupna: För intäkter och kostnader som har matchats innan själva transaktionen har bokförts. Uppskjutna: För intäkter och kostnader som har matchats efter att själva transaktionen har bokförts. 2.5 Förbered de finansiella rapporterna. Resultaträkning: Består av intäkter, kostnader, vinster och förluster. Balansräkning: Består av tillgångar, skulder och eget kapital. Kassaflödesanalys: Räknas fram ur ovanstående (Resultat- och Balansräkning) genom att antingen använda direkt eller indirekt metod. Vid den här punkten är den löpande bokföringen det enda som syns. Korrigera eventuella fel. Social redovisning (även känd som social och miljömässig redovisning, rapportering av företagens sociala ansvarstagande, icke-finansiell rapportering, eller redovisning) Den största skillnaden mellan social redovisning och finansiell redovisning är att den förstnämnda bygger på att analysera de aspekter som rör organisationens ledning som ansvarar för företagets etiskt-sociala perspektiv. Detta är normalt sett svårt att rapportera om i slutet på året på ett korrekt sätt eftersom etiskt-sociala aktiviteter egentligen inte brukar bokföras under årets gång likt finansiella aktiviteter. Därför är det viktigt att organisationen har redovisningsprinciper när det gäller detta så att organisationen har förmågan att bokföra dessa aktiviteter under hela årets gång. Det finns olika indikatorer som tillför syntetisk information om de event och fakta som observerats från olika perspektiv: skapad och fördelad socialt värde, etik, filantropi, miljö etc. Indikatorer måste vara: Signifikanta, är relevanta gentemot organisationen i sig och dess intressenter. Delade av gruppen organisationens medlemmar.

9 Mätbara, möjligt att kvantifiera observerade aktiviteter. Standardiserade, möjligt att jämföra med liknande organisationer. Som en konsekvens av denna huvudprincip, så bygger företagens sociala rapporter oftast på siffror och inte ord. I normala fall bygger en hållbarhetsrapport på ett stort utbud av data som kommer både från organisationen och från externa källor. På grund av detta behöver man identifiera de interna och de externa källorna för att kunna bygga upp ett rapporteringssystem som är kapabel till att samla och möjliggöra den data som behövs för att rapportera om de sociala aktiviteterna inom ett företag. Modul 3 Finansiell rapportering Analys av finansiella rapporter: Ekonomiska och finansiella indikatorer. Med uttrycket analys av finansiella rapporter syftar vi på analysen av en organisations operationella resultat genom att läsa och analysera organisationers balansräkning samt andra data av olika slag. Syftet med den här typen av analyser är att säkerställa en kontroll över organisationens balans. Ekonomiska och finansiella analyser av företagsledningens aktiviteter i form av de finansiella rapporterna karaktäriseras av följande operationella steg: 1. Sök igenom organisationens finansiella rapporter och andra relevana redovisningsdata; Data kan även hämtas från övriga dokument inom organisationen (officiella dokument etc.) och från externa källor. 2. Översyn av balansräkningen och identifiering av de olika principer som används för att forma balansräkningen. 3. Kalkylera olika index. Detta är kärnan av finansiell analys. Det finns två olika typer av index som ibland fungerar som alternativ till varandra och ibland som komplement till varandra. Studerar organisationens ekonomiska situation genom att använda sig utav olika nyckeltal utvärderar balansräkningen. Studerar olika operationers finansiella dynamik. 4. Korrekt och lämplig tolkning av ovanstående punkter/steg. Här nedan finner du några ekonomiska och finansiella indikatorer som du borde utveckla för att genomföra jämförande analyser genom att starta utifrån de estimeringar som gjordes i början på periodens start. Följande indikatorer: Graden av beroendeskap av en specifik sponsor och/eller ett begränsat antal sponsorer. Den procentuella ökningen av resurser och den faktiska användingen under redovisningsperioden. Förekomsten av avgifter avsedda för varje ledning och aktivitetsområde. Effektiviteten av olika insamlingsaktiviteter. Effektiviteten av eventuella tilläggsaktiviteter. Förekomsten av eventuella avgifter för stödverksamheter.

10 Ekonomiska och finansiella indikatorer. 1. Beroendet av institutionella organisationer: (%) Intäkter från institutionella organisationer/totala intäkten 2. Beroendet av publika/offentliga samfund: (%) Intäkter från publika samfund/total intäkt 3. Beroendet av privata samfund: (%) Intäkter från private samfund/total intäkt 4. Beroendet av privata företag: (%) Intäkter från private företag/total intäkt 5. Beroendet av ökad resursanvändning: (%) Använda resurser/ökade mängden av resurser 6. Graden av avgifter för förekomna kärnverksamheter: (%) Avgifter för kärnverksamheter/totala avgifter 7. Graden av avgifter förekomna vid insamlingsaktiviteter: (%) Avgifter för insamlingsaktiviteter/totala avgifter 8. Graden av avgifter för generell stödverksamhet: (%) Avgifter för generell support/totala avgifter. Social rapportering (även känd som hållbarhetsredovisning, social- och miljörapportering, företagens sociala rapportering, rapportering av företagens sociala ansvarstagande, ickefinansiella rapportering) Förutom finansiella rapporter har ideella organisationer på senare tid valt att fokusera på andra områden som hållbarhetsutveckling för att bedöma och utvärdera sina prestationer. Redovisningsskyldighet (accountability) är bekräftelsen och antagandet om ansvarsfullhet för olika åtgärder, produkter, beslut och olika policyn om administration, styrning, och genomförandet av åtgärder och innefattar rapporteringsskyldigheten och att kunna förklara och stå för följderna av eventuella konsekvenser. Inom styrning/ledning har redovisningsskylldigheten (accountability) expanderat utanför den grundläggande definitionen: att ställas till svars för sina handlingar. På senare tid har det mer handlat om att det skapar en relation mellan individer. Redovisningsskyldighet kan inte existera utan tillämplig redovisningspraxis. Med andra ord betyder detta att frånvaron av redovisningen är frånvaron av redovisningsskyldighet (accountability). En hållbar global ekonomi bör kombinera långsiktig lönsamhet med social rättvisa och med hänsyn till miljön. Detta innebär för organisationer att hållbarhet (sustainability) innefattar de viktiga områdena av ekonomisk, miljömässig och social prestanda. Även ledningens prestanda innefattas av detta. Genom att rapportera öppet och med ansvar kan organisationer förbättra sitt rykte hos sina intressenter, och på den globala marknaden. Hållbarhetsredovisning möjliggör för alla företag och organisationer att mäta och rapportera sina hållbarhetsresultat.

11 En hållbarhetsredovisning är en organisatorisk rapport som ger information om ekonomisk, miljömässig och social prestanda samt ledningens prestanda. För företag och organisationer, hållbarhet - förmågan att uthärda, eller upprätthålla - baseras utfallet på dessa fyra vitala områden. Ett ökande antal företag och organisationer vill göra sin verksamhet mer hållbar. Att etablera en process för hållbarhetsredovisning hjälper dem att sätta upp mål, mäta prestationer, och hantera förändringar. En hållbarhetsredovisning är en viktig plattform för att kommunicera positiva och negativa effekter på hållbarheten. För att producera en vanlig hållbarhetsredovisning, har organisationer en rapporteringscykel - ett program för datainsamling, kommunikation och reaktioner. Detta innebär att deras hållbarhetsarbete följs upp löpande. Datan, uppgifterna, kan lämnas regelbundet till ledande beslutsfattare att forma företagets strategi och politik, och för att förbättra prestandan. En hållbar redovisning är därför ett viktigt steg för att förändras mot en hållbar global ekonomi en ekonomi som kombinerar långsiktig lönsamhet med social rättvisa och miljöhänsyn. Hållbarhetskriterierna är olika dokument som - med fokus både på organisations bokslut och program beskriver uppdrag, strategier, bedriven verksamhet, producerade resultat och de effekter som orsakats, med hänsyn till organisationens intressenter tillsammans med den ekonomiska, social och miljömässiga biten. Följaktligen är det de sociala rapporterna som ger den rätta bilden av en organisation och som uppfyller intressenternas grundläggande informativa behov och även ger dem möjligheten att formulera en personlig och motiverad bedömning av sitt beteende (är man med i rätt organisation eller ej beroende på det som de sociala rapporterna förmedlar). Social hållbarhet - för att verkligen bli ett innovativt verktyg som kan tjäna sitt "ansvar" och få en betydande roll inom ledning och kommunikation - måste vara resultatet av en väl strukturerad process som involverar en stor mängd ämnen/enheter. Här nedan hittar du en typisk struktur för rapportering, som består av sex olika steg: Förberedelse och planering; Analys och modellering; Datainsamling; Utarbetande och godkännande; Kommunikation; Finjustering Som man kan se på följande bild, så kan Finjustering både vara slutet på en redovisningscykel och början på en ny redovisningscykel.

12

13 Här nedan hittar du den sociala hållbarhetsredovisningens typiska struktur och innehåll: Presentation och metoder som använts; Identitet; Ledning och mänskliga resurser, Ekonomiska och finansiella resurser och ärvda kapitalförsäkringar Utövande av uppdraget; Instrumentala aktiviteter; Andra frågor/problem av betydelse för intressenterna. PRESENTATION Uppdragsbeskrivningen och den sociala hållbarhetsredovisning börjar med en kortfattad presentation - undertecknad av ordföranden - genom vilken det är möjligt att: Förklara uppdragsbeskrivningen och de sociala ansvarsmålen och den roll de får i styrningen och i ledningen av organisationen, Markera de grundläggande delar som kännetecknar räkenskapsperioden i fråga och ge information om de viktigaste åtagandena/problem/utmaningarna för framtiden. METODER SOM ANVÄNTS Bokslutet och den sociala rapporten skall innehålla information om vilken metod om använts och ge viktig information om hur den har utarbetats. IDENTITET Allmän profil: en kort presentation av organisationen, vilket gör att läsaren i stort sett får en känsla av vilken slags ideell organisation det handlar om. Referensram: en kort presentation - även ur ett utvecklingsperspektiv - av de viktigaste egenskaperna hos referensramen, för att bättre förklara och därmed förstå organisationens verksamhet och uppträdande, dess roll, dess potential och gränser, dess utvecklingsplaner. Historik: en beskrivning i stora drag med milstolparna i den ideella organisationens liv. Uppdrag: Detta avsnitt utgör den grundläggande identiteten som uttalats av organisationen, organisationen beskriver innebörden av sitt arbete och sina insatser och sitt engagemang. Intressenter: Identifiering av uppdragets intressenter. Strategisk planering: presentation av organisationens strategiska planering. LEDNING OCH MÄNSKLIGA RESURSER Lagsammansättning: Uppsättningen av det operativa teamet och dess dynamik under de senaste åren. Sturkturen inom ledningen: Viktig information om organisationens ledningsstruktur och dess kontroll över den interna demokratin och kollegorna inom organisationen. Organisationsstruktur: allmän beskrivning av organisationsstrukturen: Organisationsplanen och funktionsdiagram; Uppgifter och ansvarsområden som tilldelats de olika organisatoriska enheterna.

14 Människor som verkar inom organisationen: information om de personer som är verksamma inom organisationen. EKONOMISKA OCH FINANSIELLA RESURSER Det är mycket viktigt att detta avsnitt ger en betydande och koncis information om de ekonomiska, medärvda och finansiella uppgifter markerade i den årliga redovisningen. Det ska också belysa vilken typ av redovisningssystem som har använts för att göra den redan tillgängliga informationen inom organisationen ännu tydligare. UPPFYLLELSE AV UPPDRAGET Rapportering om institutionella aktiviteter måste tillåta berörda parter att bedöma organisationens engagemang och uppnådda mål för att fullfölja sitt uppdrag. Detta är den mest betydelsefulla delen av hela dokumentet, för organisationens uppdrag är kärnan och orsaken till dess existens. INSTRUMENTELLA AKTIVITETER Detta avsnitt fokuserar på den verksamhet som bedrivs för att nå instrumentella mål för att uppnå en organisations institutionella mål. ÖVRIGT SOM ÄR RELEVANT FÖR INTRESSENTER Aspekter som rör relationen med leverantörer och sponsorer, organisationens beteende på miljöområdet, eventuella problem som organisationen kan ha orsakat genom sitt handlande och andra åtgärder/insatser. Modul 4 Insamling Företag och ideella organisationer: samarbetsstrategier "Vad är du villig att betala för att leva i den typ av samhälle som du vill leva i?" (Andrea Kydd) Många företag donerar till ideella organisationer på olika sätt. Donationer från näringslivet spelar en allt viktigare roll för ideella organisationer när det gäller kapitalanskaffning. Men varför är företag intresserade av den ideella sektorn? Över 80 % av konsumenterna föredrar ett märke som förknippas med en god gärning, 70 % finansierar åtminstone en social (välgörenhets-) aktivitet eller har skapat reklam med lite socialt värde, mer än 60 % deltar i sponsring och utveckling av orsaksrelaterande marknadsföring. Innan man börjar leta efter ett samarbete med företag som verkar inom den ideella sektorn bör man inom den ideella organisationen ta hänsyn till följande: aktör bör den ideella organisationen:

15 1. FASTSTÄLLA REGLER: Vilka företag vill vi samarbeta med? Det skulle vara ganska svårt för organisationer som bryr sig om djurens rättigheter att arbeta med ett företag som tillvekar päls för modebranschen. Vilka företag måste vi vara försiktiga med? Vad är den allmänna opinionen om detta företag, hur behandlar företaget sina anställda? Vilka företag bör vi föredra? 2. FÖRSTÅ AFFÄRSMEKANISMER Företag strävar efter att göra vinst, Vanligtvis donerar de inte för generiska ändamål; Vinstdrivande företag vill att deras donationer ska förbättra deras image. 3. TALA DERAS SPRÅK 4. GÖR ALLTID ETT SAMARBETSAVTAL Oavsett vilken samarbetsstrategi du väljer, teckna alltid ett avtal med fastställda skyldigheter för företaget (värdet på donationen, betalningsmetoder, policyn för användning av logotypen och kommunikation) och för den ideella organisationen (användning av medel för specifika projekt, tillgång till information och dokumentation som visar användningen av medlen, lägesrapporter, kommunikationspolicy kring samarbetet och användning av företagets logotyp, etc.) Det finns olika typer av donationer från vinstdrivande företag till ideella organisationer: FILANTROPISK GÅVA Det är en ren gåva (kontant eller varor) från en kommersiell aktör till en ideell organisation och ofta är den bunden av ett avtal om målen för den finansierade verksamheten. GEMENSAM MARKNADSFÖRING Företaget erbjuder den ideella organisation marknadsföring för att synas tillsammans, för att främja den ideella organisationen som helhet genom insamlingar och upplysningskampanjer etc. Till exempel: En bank sätter annonsmaterial för en ideell organisation i ett kuvert som skickas till kunderna. Exempel: VEM är engagerad HUR FÖR (Mål) Hotell Lilla Stjärnan När det gäller att checka ut, kan kunderna på hotellet lägga en summa som kommer att doneras till UNICEF. Checka ut för baren SPONSRING Sponsringen är stödet till en ideell organisation i form av resurser (finansiella, organisatoriska, i form av managementkunskaper) för genomförandet av ett initiativ. Sponsringen skapar en indirekt koppling till orsaken. Till exempel: Ett företag stödjer ett evenemang som stöder orsaken, gärningen. Företaget sponsrar en fotbollsmatch som är organiserad för att samla in pengar till att rädda regnskogen i Amazonas.

16 Hur beräknar vi värdet av den sponsring vi behöver? Kostnader/intäkter TOTAL Aktivitetskostnader (från budgeten) SEK Kostnader som betalas av organisationen SEK TOTALT SPONSRINGSVÄRDE SEK Vilken synlighet kan vi erbjuda till bolaget i form av kontakter? Vi ger ett monetärt värde till vår kontakt (Kostnad per kontakt). Kostnaden för en kontakt varierar från land till land och i genomsnitt är det mellan 0,1 och 0,5. Bannern har en låg kostnad per kontakt: den når många fler med en mycket lägre kostnad. Du kan lätt förstå intresset för ett företag att sponsra ideella organisationer. Hur mycket skulle det kosta dem att kontakta det antal personer som deltar i en fotbollsmatch? Så när vi ber om sponsring måste vi vara beredda att tillhandahålla dessa uppgifter: antalet kontakter på webbplatsen, antalet kontakter via utskick, eventdeltagare, etc. I första hand berättar vi att vi har 1000 besökare per dag på hemsidan, snarare än be dem att sätta upp sin logotyp på vår hemsida. INITIATIV TILLSAMMANS MED ANSTÄLLDA Företaget fungerar som mellanhand för att samla anställda som väljer att donera till en ideell organisation med ett månatligt belopp genom att dra av beloppet på lönen. Gåvomatchning Företaget väljer att donera dubbla av det som donerats av anställda. Volontärprogram Företaget uppmuntrar sina anställda att spendera ett par timmars arbete att volontärarbeta på arbetstid. Lojala kortsystem Företaget kan erbjuda kundklubbsmedlemmar i företaget möjligheten att ersätta gåvocheckar med en donation till en ideell organisation. Till exempel: VEM är engagerad HUR FÖR (MÅL) Butikskedjan Kanon Kunder till snabbköpet som är kundkortsinnehavare kan välja att ersätta priset de fick med ett skolmaterial för ett projekt för barn i "Kambodja " Skolmaterial för barn i Kambodja ORSAKSRELATERAD MARKNADSFÖRING (Cause Related Marketing, CRM) Det är en marknadsförings aktivitet som innebär ett partnerskap mellan ett företag och en ideell organisation. Företaget har åtagit sig att donera en viss summa för en speciell orsak/syfte/initiativ för varje produkt eller tjänst som säljs.

Att göra eller inte göra när det gäller bokföring inom den ideella sektorn

Att göra eller inte göra när det gäller bokföring inom den ideella sektorn Basnivå Ekonomisk styrning Introduktion till kursen: Modul 1 Budgetering Vad är en budget? Definition Budgeteringens roll i en organisations planering Modul 2 Redovisning och bokföring Vad är redovisning?

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat HANDBOK I E-POSTMARKNADSFÖRING UPPDATERAD MED e-post för sociala medier och mobila enheter INNEHÅLL 1. nycklarna till framgång 6 2.

Läs mer

7-20 Oktober 2013. 14 dagar. för balans mellan arbete och fritid

7-20 Oktober 2013. 14 dagar. för balans mellan arbete och fritid 7-20 Oktober 2013 14 dagar för balans mellan arbete och fritid Praktisk guide 2013 Innehåll UNIs två aktionsveckor för bättre arbetslivsblans 3 UNI arbetar för att förbättra livet för chefer & specilister

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Marknadsföring. Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg

Marknadsföring. Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg Marknadsföring Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg MARKNADSFÖRING Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare Åsa Gerdes Metoder, teorier och verktyg Tack

Läs mer

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Utvärdera med effekt Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor Projektägare: Föreningen Sveriges Regionala

Läs mer

KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE.

KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. Sveriges Annonsörers kommitté för internetmarknadsföring, KIM, har som ambition att utveckla internet som annonsmedium. Besök

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Snacka om Spotify. Kandidatuppsats i marknadsföring. Högskolan i Halmstad. Sektionen för Ekonomi och Teknik. Marknadsföringsprogrammet, 180hp

Snacka om Spotify. Kandidatuppsats i marknadsföring. Högskolan i Halmstad. Sektionen för Ekonomi och Teknik. Marknadsföringsprogrammet, 180hp Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Marknadsföringsprogrammet, 180hp Snacka om Spotify Kandidatuppsats i marknadsföring Författare: Fredrik Ahlbäck, 870107 Daniel Erlandsson, 871220 Handledare:

Läs mer

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Kandidatuppsats i Externredovisning Vårterminen 2007 Handledare: Märta Hammarström Författare: Johanna Ericson Sara

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Lärarhandledning. Introduktion till kursen

Lärarhandledning. Introduktion till kursen Swedish 875 Introduction 876 Lärarhandledning Introduktion till kursen 877 Många ungdomar saknar viktiga färdigheter och egenskaper som de behöver för att lyckas i arbete och studier. Genom vår forskning

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Att lyckas med finansieringen. Praktisk guide för sociala entreprenörer

Att lyckas med finansieringen. Praktisk guide för sociala entreprenörer Att lyckas med finansieringen Praktisk guide för sociala entreprenörer December 2013 1 Finansiering - en av entreprenörens första frågor Både som vanlig konventionell entreprenör eller som social entreprenör

Läs mer

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer

Utvärdera rådgivningen

Utvärdera rådgivningen Utvärdera rådgivningen Handbok för energi- och klimatrådgivare och energikontor Energimyndigheten 1 (38) Omslagets insida: Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer