Individ- och myndighetsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Individ- och myndighetsnämnden"

Transkript

1 Individ- och myndighetsnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 16 januari 2014, kl i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt val av justerare. Föregående justerare: Camilla Karlsson Förslag, dagens justerare: Ulrika Lundbäck BILAGA Öppet sammanträde, utom i de punkter som markerats med sluten del eller där ordföranden så beslutar. Utbildning/Information Regler för sekretess, tystnadsplikt och jäv Barn- och ungdomspolitiska programmet pågående arbete Ekonomiärenden EK 1. Planering för bokslut Plan för uppföljning av budget Plan för budget 2015 Övrigt ÖVR 1. Matdistribution till ordinärt boende inom hemtjänsten 2. Egenkontroll a) Rapport, beslut om särskilt boende b) Redovisning av domar IMA c) Redovisning av domar IFO ÖVR 1 3. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden ÖVR 3 Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

2 4. Delegation i samband med handläggning av dödsboärenden 5. Genomförd tillsyn enligt alkohollagen under Tillsynsplan enligt alkohollagen under Komplettering angående folkhälsorådets beslut om bidrag för projektet social interaktion mellan anhöriga via it-stöd ÖVR 4 ÖVR 5 ÖVR 6 ÖVR 7 8. BAS Behov av stöd ÖVR 8 9. Förvaltningschefen informerar 10. Planering för möte IMN/IFO den 13 februari 11. Avvikelsrapportering 12. Anmälningsärenden ÖVR 12 NEDANSTÅENDE ÄRENDEN TILLHÖR DEN SLUTNA DELEN AV SAMMANTRÄDET (separat utskick) Kl A. Redovisning av delegationsbeslut Se pärm på smtr.bord B. Övervägande enligt SoL B 1-7 C. Anmälan ordförandebeslut C D. Fortsatt placering i familjehem D E. Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS F. Begäran om ersättning för vård av anhörig (med företräde inför nämnden) E F Kommunledningskontoret/amm Maria Forsberg / Anne-Marie Mattsson Ordförande Sekreterare Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

3 1/2 Vård- och omsorgsnämnden Individ- och myndighetsnämnden Tjänsteskrivelse Datum: Förvaltning: Socialförvaltningne Handläggare: Ingrid Fredriksson Telefon: 0523/ E-post: Kompletterande uppgifter gällande matdistribution Dnr: Föreliggande utredning har kompletterats med en mätning av vilka biståndsbedömda insatser som planeras in och utförs samtidigt som distribution av mat sker. Pga. tidsskäl har dock material inkommit från endast ett av områdena i kommunen. Uppgifter från kostchef samt miljö- och hälsoskyddsmyndighet Enligt kostchef finns vissa bestämmelser gällande distribution av varm mat. Kontakt har också tagits med miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Enligt Livsmedelsverkets riktlinjer får varmhållning ske under max max 2 timmar för att bibehålla vitamininnehåll i maten. Vitamininnehållet i maten minskar ju längre tid den varmhålles. Maten skall hålla en temperatur av minst 60 grader. Maten får därför inte tas ur den box den förvaras i under transporten (varmhållningsplatta) innan den serveras. Temperaturen på maten innan distribution kontrollmäts dagligen av kostenheten för att säkerställa att den vid leveransens början har fastställd temperatur. Därefter övergår ansvaret till distributören att ansvara för att temperaturen hålls uppe till godkänd nivå. Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten gör här ibland stickprovskontroller. Av de stickprovskontroller som gjorts har inte framkommit något att anmärka på enligt muntlig uppgift från miljö- och hälsoskyddsmyndigheten. Insatser som utförs samtidigt som leverans av mat. För att undersöka i vad mån andra insatser utförs samtidigt som leverans av mat har en mätning gjorts av detta i verksamheten. Mätning har gjorts under en vecka i december månad. I bilaga framgår sammanställning över insatser som Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

4 2/2 sker samtidigt. Sammanställningen tar endast med de redovisade vårdtagare där personal angett att annan insats sker samtidigt. Av sammanställningen framgår: 1. Tid för att öppna matlåda och ta bort plast redovisas som insats utöver leveransen 2. Insatser sker där beslut om insats inte finns eller där tid i verkställighet anges längre än beslutad tid ärende har inte fördelats tid till verkställande grupp ärenden där beviljad insats inte utförts alternativt utförts av annan personal än den som levererat maten. Behov av åtgärder: Definiera vad som skall ingå i matdistributionen: Förslag: Mat skall levereras till bostaden och överlämnas till vårdtagaren. Om vårdtagaren önskar hjälp med att öppna matlådan och ta bort plast skall detta ske. Om vårdtagaren inte svarar på påringning kan matportion hängas på dörren. Om vårdtagaren två dagar i sträck inte svarar på påringning ansvarar leverantören för att informera hemtjänstgruppen som i sin tur följer upp detta. Insatser utöver beslut innebär förskjuten myndighetsutövning och får inte förekomma. Givetvis skall leveransen utföras på ett trevligt och serviceinriktat sätt men att sträcka sig utöver vad myndighetsutövningen innebär är inte tillåtet. Kostnadsansvar samt leverans av kyld mat Individ- och myndighetsnämnden är kostnadsansvarig för ersättning till Vårdoch omsorgsnämnden för matdistribution. Ersättningen avser tidsinsats för personal att distribuera maten. Vård- och omsorgsnämnden är utförare. Vård- och omsorgsnämnden är kostnadsansvarig för betalning av mat till kostenheten och intäkter för verksamheten tillfaller även VON. Efter november månads utgång redovisas ett negativt utfall hos VON på 290 tkr. VON har vid två olika tillfällen beslutat att ej införa leverans av kyld mat. Förslag till beslut framgår av tidigare utsänd utredning. Socialförvaltningen Agneta Essén Socialchef Ingrid Fredriksson Avdelningschef

5 Vårdtagare Insats Tidsåtgång minuter Beviljad tid minuter Kommentar Kommentar till utredning 01:01 Medicin Ej angett Ej beslut Utöver beslut 02:01 Duka fram, social tid Tid 03:01 Ta av plast 1 - Ingå i tid för distributionen 03:02 Sitta med vid måltid 40 Beslut ej tid Tid skall fördelas Hjälp med post Ej beslut Utöver beslut Lägga upp mat Se ovan Utöver beslut Slänga sopor Ej beslut Utöver beslut Medicin Ej beslut Utöver beslut 04:01 Medicin Ej angett Ej beslut Utöver beslut Öppna matlåda - Ingå i tid för distributionen 04:02 Medicin Ej angett Ej beslut Utöver beslut Öppna matlåda - Ingå i tid för distributionen 06:01 Öppna matlåda 4 - Ingå i tid för distributionen 06:02 Öppna matlåda 4 - Ingå i tid för distributionen 06:03 Öppna matlåda 7 - Ingå i tid för distributionen Medicin Ej beslut Utöver beslut 06:04 Ej mat 4 Tid? Medicin 10 06:05 Öppna matlåda 10 Ingå i tid för distributionen Lägga upp mat - Utöver beslut Tömma kateter HSL HSL 06:06 Öppna o lägga upp Beslut bereda måltid Tid Sitta med vid måltid Ej beslut Utöver beslut 07:01 Öppna matlåda, slänga plast 4 - Ingå i tid för distributionen 07:02 Öppna matlåda, slänga plast 5 - Har ej matdistr.beslut Utöver beslut 07:03 Sitta med vid måltid Tid 07:04 Sitta med vid måltid, matning Tid 07:05 Sitta med vid måltid, matning Tid 08:01 Förflyttning t o fr säng Lägga upp mat, matning 20 Tömma kateter HSL

6 Vårdtagare Insats Tidsåtgång minuter Beviljad tid minuter Kommentar Kommentar till utredning 08:02 Lägga upp mat 5 - Utöver beslut 08:03 Lägga upp mat 5 23 Beslut sitta med vid måltid Utför ej beviljad insats Medicin Ej beslut Utöver beslut Matvaruleverans 1 ggn/v 15 45/v 09:01 Leverans till köksbord 1 - Ingå i tid för distributionen 09:02 Öppna matförpackning Ej angett - Ingå i tid för distributionen Ställer fram bestick och glas - Utöver beslut 10:01 Öppna matförpackning 5 15 Utför ej beviljad insats? Lägger upp på tallrik tar fram mjölk 10:02 Öppna matförpackning Ingå i tid för distributionen Lägger upp på tallrik tar fram dricka 6 Utöver beslut Lägger upp på tallrik tar fram 10:03 dricka 6 Ingen extra tid beviljad Utöver beslut 10:04 Lämnar på bordet - - Ingå i tid för distributionen 10:05 Lämnar i köket - - Ingå i tid för distributionen

7 1/9 Individ- och myndighetsnämnden Tjänsteskrivelse Datum: Förvaltning: Individ- och myndighetsavdelningen Handläggare: Marianne Gammal Telefon: E-post: Matdistribution till ordinärt boende Dnr: SON Uppdraget Individ- och myndighetsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att kostnadsberäkna och konsekvensbeskriva distribution av kyld mat. Denna utredning behandlar frågeställningar utifrån två perspektiv. Dels kostnad för distribution av insatsen matdistribution samt dels leverans av kyld mat till den som har beslut på matdistribution. Vård- och omsorgsnämnden har vid två tillfällen och tagit beslut gällande kyld mat till ordinärt boende se nedan (citat från vård- och omsorgsnämndens protokoll): Frågan om kyld mat i ordinärt boende utreds inte vidare Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kvalitet och säger nej till kyld mat efter de erfarenheter som finns efter att ha prövat kyld mat inom Stångenäsområdet, vilket inte uppskattades av brukarna. Tidigare tjänsteskrivelse gällande matdistribution, augusti 2013 På individ- och myndighetsnämndens sammanträde i augusti månad 2013 presenterades en utredning gällande matdistribution till ordinärt boende. Nämnden beslutade att återremittera ärendet. Ärendet lämnades även till vård- och omsorgsnämndens sammanträde i augusti månad 2013 för information. Utredningen sammanställdes i fyra slutsatser Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

8 2/9 Slutsatser 1. Hemtjänstgrupperna över- och underkompenseras ekonomiskt för matdistribution. En översyn och justering av dagens beräkning av tidsåtgång behöver göras så att den fördelade ersättningen till de olika verksamhetsområdena speglar verkligheten. 2. Av de som beviljas matdistribution är det flera som enbart beställer mat sporadiskt. Riktlinjer för biståndsbeslut matdistribution behöver ses över. 3. Totalkostand för leverans av varm mat tillagad av kommunens kostenhet och levererad av hemtjänsten i Lysekils kommun, exklusive bilar och bensin, kronor/år (utifrån maj 2013). 4. Beräknad totalkostnad för leverans av kyld mat enligt uppgift från Elit, tillagad mat av Matfabriken i Sala och levererad 1 ggr/vecka av Samhall, kronor/år (2013). Denna tjänsteskrivelse utgår ifrån ovanstående slutsatser. Nulägesbeskrivning Biståndsbeslut matdistribution Matdistribution är en biståndsbedömd verksamhet. Brukaren eller dennes företrädare ansöker om matdistribution hos biståndshandläggare på individ- och myndighetsavdelningen. Handläggaren utreder och beslutar om rätt till insats föreligger. Bistånd beviljas till den som inte har förmåga att själv laga mat beroende på psykiska eller fysiska tillkorta kommande. Matdistribution beviljas för varje dag i veckan och innebär endast att mat levereras till brukaren. Vid behov av ytterligare hjälp vid måltider t.ex. intag av måltid, tillsyn etc. beviljas det som särskild insats utöver matdistribution. Att bli beviljad matdistribution innebär att brukaren får färdig, varm mat levererad till sin bostad. Maten tillagas av kommunens kostenhet och levereras via kommunens hemtjänst. Den enskilde kan själv välja frekvens och kan avbeställa samma dag fram till kl. 11:00. Avgift för matdistribution och mat tas ut och debiteras i efterhand. Distributionsavgift uttas med 12 kronor/portion. Denna avgift är kopplad mot betalningsförmågan. För kost uttas avgift med 46 kronor. Denna avgift uttas utan koppling mot betalningsförmågan men den enskildes förbehållsbelopp höjs för att ge ett utrymme att betala kostavgiften. Kostnad för distribution av beviljad insats matdistribution Hemtjänsten ersätts för distribution av mat till ordinärt boende med 289 kr/timme (från 2014, 291 kr/tim). Beräkningen av ersättningens storlek utgår från tidsåtgång för distributionen. Hemtjänsten i Lysekils tätort ersätts utifrån

9 3/9 en schablonberäknad tid medan Brastad, Lyse och Skaftö ersätts med 15 minuter/beslutad (verkställd) insats matdistribution. Enhetscheferna i Lysekils tätort har gjort en beräkning att det går åt 3 timmar/dag för att leverera mat till ordinärt boende inom Lysekils tätort. Denna beräkning gjordes i samband med att matdistributionen i Lysekil området övertogs av hemtjänstens personal från att tidigare skötts av Taxi. Brastad, Skaftö och Lyse får en ersättning med 15 minuter/verkställd matportion. Ersättning till vård- och omsorgsnämnden för utförd insats matdistribution Vid fördelning av medel avseende matdistribution i ordinärt boende hämtas uppgifter från verksamhetssystemet. Underlaget/listorna visar vilka som har en beviljad och verkställd insats av matdistribution. Inte alla med verkställd insats matdistribution väljer att utnyttja denna möjlighet och vissa väljer att sporadiskt beställa mat. Detta syns inte i verksamhetssystemet. Underlag för debitering till brukaren för insatsen matdistribution Kostenheten skickar varje månad en lista med namn på de brukare som beställt mat till avgiftshandläggarna på individ- och myndighetsavdelningen. Denna lista är underlag för debitering av mat till brukaren. Utifrån denna lista kan vi se hur många matportioner som har levererats till ordinärt boende. Kostnad för mat av beviljad insats matdistribution Socialförvaltningen köper mat från kostenheten för insatsen matdistribution enligt Socialtjänstlagen. Kostenheten debiterar socialförvaltningen. Tidsberäkning avseende insatsen matdistribution enligt enhetscheferna I tidigare tjänsteskrivelse (augusti -13) presenterades uppgifter från enhetscheferna i äldreomsorgen gällande faktisk planerad tid för matdistribution. Ny kontakt har tagits med enhetscheferna för att säkerställa deras uppgift då den redovisade tidsåtgången föreföll mycket hög. Enhetscheferna har då korrigerat den tidigare inlämnade planerade tiden (tidsåtgången) för matdistribution, enligt nedan. Område Tidigare inlämnade uppgifter, planerad tidsåtgång timmar/dag Korrigerad uppgift planerad tidsåtgång timmar/dag Lysekil 10,5 6,0 Lyse 4,25 2,0 Skaftö 7,0 4,75 Brastad 9,0 8,0

10 4/9 Dialog med biståndshandläggarna Dialog har genomförts med biståndshandläggarna där följande frågeställningar framkommit som behöver utredas vidare: Hur kan vi reglera biståndsbesluten, dvs. kan vi tidsbegränsa biståndsbeslutet för att återknyta till brukaren om behovet kvarstår/om önskan om matdistribution kvarstår? Finns gamla beslut som kan avslutas då den enskilde inte utnyttjat beviljad insats? Kan ett utökat samarbete finnas mellan biståndshandläggaren alt. hemtjänsten om beslut som inte utnyttjas? Hur skall vi hantera biståndsbeslut matdistribution i förebyggande syfte (boende på Järnvägsgatan har biståndsbeslut avseende matdistribution för att de vid behov kan få maten till sin bostad)? Alternativa distributions möjligheter Samhall gällande distribution av kost Kosteneheten har ett avtal med Samhall avseende matdistribution till gruppbostäder, äldreboenden och skolor från Skärgårdsköket, Lysekil. Samhall distribuerar mat varje förmiddag och varje eftermiddag sju dagar i veckan. Samhall kör även ut akuta leveranser om något har blivit fel eller matvaror. Avtalet skrevs om Kontakt har tagits med Samhall med en förfrågan om ungefärligt pris för distribution av kost enligt insatsen matdistribution. Samhall uppger att det är svårt att beräkna, men en ungefärlig summa utifrån uppgifter som de får till sig beräknar de att kostanden för distribution till ca 50 kronor/matportion. Taxi Väst AB Taxi Väst AB, Lysekil, har tidigare anordnat distribution av mat inom Lysekils tätort. Enligt redovisningssystemet betalade år 2009 socialförvaltningen kronor för distributionen av mat till Taxi Väst AB. Vid en eventuell upphandling kan det tillkomma andra intressenter. Frågeställning om leverans av kyld mat Kontakt har tagit med Samhall som levererade kyld mat i Brastad Samhall är idag uppköpt av företaget Elit. Elit anlitar Matfabriken i Sala för tillagning av kyld mat. Samhall levererar sedan maten till brukaren. Leverans sker 1 ggr/vecka. Följande räkneexempel har lämnats av Matfabriken: Med ett antal om ca matportioner per månad fördelade på ca 150 gäster är priset ca 55 kr 60 kr per levererad matportion (matkostand och leverans).

11 5/9 Undantaget är leverans till öar som kräver båtförbindelse. Företaget har idag bl.a. kunder som Alingsås, Kungälv och Vårgårda. I genomsnitt levereras matportioner/månad i Lysekils kommun. Sammanställning av beviljad insats Matdistribution och distribuerade matportioner. Område Antal brukare med beslut Antal levererade portioner per månad Antal utnyttjade per månad Andelen utnyttjade/månad Lysekil % Lyse % Skaftö % Brastad % Slutsats: Mer än hälften av de som beviljas insats utnyttjar den inte dagligen Sammanställning av tidsåtgång för distribution av insatsen Matdistribution Tidsåtgång Dagens ersättningssystem i relation till levererade portioner (kostenheten) Enligt verksamhetens planeringssystem i relation till levererade portioner (senaste inlämnade uppgifterna) Tid/dag Tid/portion Tid/dag Tid/portion Lysekil 3,0 timmar 4,0 minuter 6,0 timmar 8 minuter Lyse 1,6 timmar 8,3 minuter 2,0 timmar 10 minuter Skaftö 5,3 timmar 18,3 minuter 4,75 timmar 14 minuter Brastad 15,2 immar 24,6 minuter 8 timmar 13 minuter Slutsats: Över- underkompenseras. Totalt sett överkompenseras hemtjänsten. Socialförvaltningens kostander för kost Socialförvaltningen betalar till kostenheten för kost avseende insatsen Matdistribution en fastkostnad och en rörlig kostnad enligt nedan. Den fasta kostnaden kvarstår i kommunen (enligt nuvarande) om kommunen väljer leverans av kyld mat.

12 6/9 Fast kostnad för kost avseende insatsen Matdistribution Lysekils tätort inkl. Lyse kronor/månad kronor/år Brastad kronor/månad kronor/år Skaftö kronor/månad kronor/år Totalt kronor/månad kronor/år Rörlig kostnad 19 kr/portion Sammanställning Kostnad "Matdistribution"/år Totalkostnad enligt dagens ersättningssystem Totalkostnad enligt verksamhetens planeringssystemet Kostnad för leverans av kyld mat Distributions kostnad Kostnad för kost Totalt * *baseras på ett genomsnitt av levererade matportioner (mars-aug -13) med en kostnad på 60 kronor/levererad matportion. Riskanalys enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Risk Sannolikhet Allvarlighetsgrad Åtgärd Risk att person 2 1 med beslut om matdistribution upplever otrygghet med att ny personal distribuerar matportionerna Sannolikhet: mycket stor (4), stor (3), liten (2), mycket liten (1) Allvarlighetsgrad: katastrofal (4), betydande (3), måttlig (2), mindre (1)

13 7/9 Slutsatser Hemtjänstgrupperna över- och underkompenseras ekonomiskt för matdistribution. En översyn och justering av dagens beräkning av tidsåtgång behöver göras så att den fördelade ersättningen till de olika verksamhetsområdena speglar verkligheten. Av de som beviljas matdistribution är det flera som enbart beställer mat sporadiskt. Förvaltningen kommer att lägga om rutinerna för att följa upp biståndsbesluten. Totalkostnad för leverans av varm mat tillagad av kommunens kostenhet enligt dagens ersättningssystem och levererad av hemtjänsten i Lysekils kommun, exklusive bilar och bensin är, kronor/år. Beräknad totalkostnad för leverans av kyld mat enligt uppgift från Elit, tillagad mat av Matfabriken i Sala och levererad 1 ggr/vecka av Samhall, kronor/år (2013). Man får ta i beaktande att: den fasta kostnaden för mat avseende insatsen matdistribution, är kronor/år, som socialförvaltningen betalar till kostenheten är, enligt nuvarande regelverk, en kostnad som Lysekils kommun har oavsett om socialförvaltningen köper kost eller inte. Det innebär att frågan om leverans av kyld mat behöver samberedas i berörd förvaltning samt berörda nämnder. Beräkning av kostnad för distribution av matportioner tillagade av kostenheten, Lysekils kommun distribuerade av Samhall AB ca 50 kronor/matportion, kronor/år för distribution, totalkostnad inklusive mat från kostenheten i Lysekils kommun blir kronor/år jämfört med dagens ersättningssystem, kronor/år. Förslag till beslut Individ- och myndighetsnämnden föreslås besluta 1. att fortsätta utreda leverans av kyld mat i samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen. 2. att uppdra åt förvaltningen att upphandla distribution av mat, tillagad av kosteneheten i Lysekils kommun, under ett år. 3. att utarbeta riktlinjer för biståndsbeslut matdistribution 4. att resursfördelningen förändras i avvaktan på upphandlingen av distribution av mat genom att ersättningen ges per levererad matportion enligt följande tidsberäkning:

14 8/9 Lysekils tätort med 8 minuter/distribuerad matportion Lyse med 10 minuter/distribuerad matportion Skaftö med 14 minuter/distribuerad matportion Brastad med 13 minuter/distribuerad matportion Uppgifterna till beräkningarna är hämtade från Verksamhetssystemet Kostavdelningens debitering av kostander för mat (Matilda) Kostavdelningens fakturaunderlag för debitering av matdistribution till brukare Enhetschefernas uppgifter om planerad tid för matdistribution Socialförvaltningen Agneta Essén Förvaltningschef Marianne Gammal Utredare

15 9/9

16 Individ- och myndighetsnämnden Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden Antagen av Individ-och myndighetsnämnden

17 Innehållsförteckning INLEDNING 3 2 (15) ALLMÄNT 3 Socialtjänstens ansvar 3 Dödsboanmälan 3 Dödsboförvaltning 3 Begravning 3 Ekonomiskt bistånd till begravningskostnad 4 Internationella dödsbon 4 Formella krav på handläggningen 4 Dödsboanmälan och dödsboförvaltning 4 Dokumentation 5 Sekretess 5 Ekonomiskt bistånd till begravningskostnad 5 Ärendeansvar 5 Mellan kommuner 5 DÖDSBOANMÄLAN OCH DÖDSBOFÖRVALTNING 6 Schematisk översikt 6 Dödsboanmälan 7 Utredning inleds 7 Förutsättningar 7 Boutredning 7 Tillgångarnas värde 8 Kostnader/skulder som får beaktas vid dödsboanmälan 8 Beslut 9 Innehållet i dödsboanmälan 9 Dödsboförvaltning 10 Provisorisk förvaltning 10 Utredning 10 Ordna med begravning 11 Bouppteckning och dödsboanmälan 11 Ekonomisk hantering 11 Timtaxa 11 Den provisoriska förvaltningens avslutning 11 Dödsbodelägare anträffas- Överlämnande till dödsbodelägare 11 Dödsbodelägare saknas- Anmälan om god man för Allmänna Arvsfonden 11 Ingen dödsbodelägare anträffas, men kan finnas-anmälan om god man 12 Dödsbodelägare agerar inte 12 Socialtjänsten förvaltar och avvecklar 12 Beslut 13 Begravning 13 Allmän om begravning 13 Begravningsavgift 13 Lokal och officiant 13 Ordnandet med begravning 13 Anvisningar för beställning av begravning 13 Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader 14 Avliden som omfattas av lag om mottagagande av asylsökande m.fl. (LMA) 15

18 3 (15) I Lysekils kommun är det Individ och myndighetsnämnden som har ansvar för handläggning av dödsboärenden. Dessa beslut kan enligt 6 kap 33 kommunallagen delegeras till tjänsteman. De lagar som främst reglerar verksamheten är ärvdabalken (ÄB), socialtjänstlagen (SoL), begravningslagen (BegrL), förvaltningslagen (FL) och sekretesslagen (SekrL). Dessutom omfattas regler i äktenskapsbalken (ÄktB), sambolagen, lag om registrerat partnerskap, förmånsrättslagen, föräldrabalken (FB), jordabalken (JB), kommunallagen (KL), lag om offentlig upphandling (LOU) och lag om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) m.fl. Handläggning och beslut ska präglas av respekt, rättssäkerhet och tillgänglighet. ALLMÄNT Utgångspunkten vid handläggningen är att den avlidnes anhöriga alltid i första hand ska förvalta och avveckla dödsboet och ta hand om begravningsarrangemanget. Vid alla dödsfall ska en boutredning ske. Boutredningen syftar till att avveckla den avlidnes hem och egendom genom att betala skulder och fördela överskottet mellan dödsbodelägarna. Om särskilda förutsättningar föreligger åligger det socialtjänsten att göra en dödsboanmälan och i vissa fall att förvalta och avveckla dödsbon. Ibland åligger det även socialtjänsten att ordna så att en begravning kan komma till stånd och om dödsboets tillgångar inte är tillräckliga för att täcka skälig kostnad för begravning kan under vissa förutsättningar ekonomiskt bistånd till begravningskostnader beviljas. Socialtjänstens ansvar Dödsboanmälan När någon har avlidit ska en bouppteckning göras. Bouppteckning är en sammanställning över den avlidnes tillgångar och skulder och ska göras vid en särskild förrättning inom tre månader efter dödsfallet. Bouppteckningen medför som regel en kostnad för dödsboet. Om den dödes tillgångar endast räcker till begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet, och det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i boet, kan bouppteckningen enligt 20 kap 8a ÄB ersättas med en dödsboanmälan. Dödsboanmälan ska upprättas av socialtjänsten och ska vara skriftlig. Dödsboanmälan bör göras inom två månader efter dödsfallet till Skatteverket där den ska förvaras. Dödsboförvaltning När någon har avlidit ska enligt 18 kap 1 ÄB efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare (dödsbodelägarna) gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning. Om sammanlevande dödsbodelägare, efterlevande make som inte är delägare eller annan delägare som kan ta hand om boet saknas är socialtjänsten enligt 18 kap 2 ÄB ansvarig för boets provisoriska förvaltning till dess dödsbodelägare spårats och underrättats. Om det saknas tillgångar i boet och Allmänna arvsfonden är dödsbodelägare har socialtjänsten ansvaret att med fullmakt från dem förvalta och avveckla dödsboet. Begravning När en person avlider är det den avlidnes anhöriga som ska ombesörja att en begravning arrangeras. Om den avlidne saknar anhöriga som ordnar med begravningen har socialtjänsten inom ramen för den provisoriska dödsboförvaltningen enligt 18 kap 2 ÄB skyldighet att ordna att en begravning kommer till stånd. Socialtjänstens uppgift är att beställa begravningen hos en begravningsbyrå. För kostnaderna har socialtjänsten rätt till ersättning ur dödsboet. Om begravning av någon orsak inte anordnas av dödsboet eller av socialtjänsten i samband med dödsboförvaltning enligt 18 kap 2 ÄB ska begravningen enligt 5 kap 2 BegrL ordnas av den kommun där den avlidne senast var

19 folkbokförd eller, om den avlidne inte har varit folkbokförd i Sverige, av den kommun där dödsfallet inträffade. 4 (15) Ekonomiskt bistånd till begravningskostnad Begravningskostnader ska i första hand täckas av tillgångarna i dödsboet. I föräldrars eller makars/registrerade partners försörjningsskyldighet ligger dock även ett ansvar att efter förmåga stå för kostnaderna för ett minderårigt barns eller makes/ registrerad partners begravning. Samboende omfattas dock inte av denna skyldighet. Om dödsboets tillgångar inte är tillräckliga för att täcka begravningskostnaden kan, efter ansökan av dödsboet, ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 SoL beviljas. I Lysekils kommun är detta ett halvt basbelopp för begravningskostnaden inklusive kostnaden för gravsten. När det gäller rätten till ekonomiskt bistånd går begravningskostnaderna före alla andra kostnader som kan belasta dödsboet. Ekonomiskt bistånd till begravningskostnad ska återkrävas enligt 9 kap SoL om det senare visar sig att det finns tillgångar i dödsboet. Internationella dödsbon Om det i Sverige finns egendom efter någon som vid sin död inte hade sin hemvist här ska anmälan ske till socialnämnden. Om det behövs ska socialnämnden ta hand om egendomen. Det åligger vidare socialnämnden att besluta vad som ska ske med denna. Detta regleras av en särskild lag (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo. Formella krav på handläggningen Eftersom dödsbohandläggningen innehåller olika slag av arbetsuppgifter och beslut som styrs av olika författningar skiljer sig handläggningsreglerna för de olika åtgärderna. Dödsboanmälan och dödsboförvaltning Handläggning av en dödsboanmälan enligt 20 kap 8 a ÄB ska betraktas som ärendehandläggning och beslutfattande och utgör myndighetsutövning. Även själva dödsboförvaltningen enligt 18 kap 2 ÄB ska betraktas som ärendehandläggning och beslutsfattande. Det senare av följande skäl. När en anmälan om dödsboförvaltning kommer in till socialtjänsten kan det inte med säkerhet fastställas vilka åtgärder eller beslut som kommer att fattas i samband med förvaltningen. Först efter utredning av boet kan handläggaren avgöra om exempelvis förutsättningarna för dödsboanmälan är uppfyllda. Dödsboförvaltningen och handläggningen av en dödsboanmälan kan i dessa fall betraktas som en enda process, ett ärende, som kan mynna ut i olika typer av beslut. Enligt ärvdabalkens ovan nämnda bestämmelser är det socialnämnden som åläggs en rad åtgärder. Handläggning av dödsboanmälan och dödsboförvaltning utgör därmed socialtjänst, varför bl.a. socialtjänstlagens handläggningsregler blir tillämpliga. Eftersom socialtjänstlagen hänvisar till flera bestämmelser i förvaltningslagen ska även vissa regler i denna lag tillämpas. Följande uppräkning utgör de viktigaste bestämmelserna för handläggning vid dödsboförvaltning och/eller dödsboanmälan FL om bl.a. myndigheternas serviceskyldighet, effektivitet i handläggning samt den enskildes rätt till tolk och ombud i vissa fall. 13 FL om remiss, 14 FL första stycket om parts rätt att meddela sig muntligen, 16 FL och 17 FL om parts rätt att få del av uppgifter, 20 FL om motivering av beslut, 21 FL om underrättelse av beslut 26 FL om rättelse av skrivfel

20 11 kap 1 SoL om inledande av utredning 11 kap 5 och 6 SoL om dokumentation 11 kap 9 SoL om företräde inför nämnden (tjänsteman) 12 kap 1 och 2 SoL om gallring och bevarande 5 (15) Handläggningen kan resultera i följande typer av beslut: 1. Beslut att göra dödsboanmälan 2. Beslut att inte göra dödsboanmälan 3. Beslut att överlämna förvaltning och avveckling till dödsbodelägare 4. Beslut att överlämna förvaltning och avveckling till Allmänna arvsfonden 5. Beslut att överlämna förvaltning och avveckling till god man för bortavarande 6. Beslut att föranstalta om bouppteckning enl. 20 kap 2 2 st ÄB 7. Beslut att förvalta och avveckla dödsboet Dessa beslut kan enligt 6 kap 33 kommunallagen delegeras till tjänsteman, dock inte till uppdragstagare. Besluten ska enligt 6 kap 35 kommunallagen anmälas till nämnden. Normalt sker detta genom att besluten listförs och anmäls med en viss periodicitet till nämnden. Besluten kan överklagas genom laglighetsprövning enligt 10 kap kommunallagen. Dokumentation Dokumentationen av utredning och beslut görs i verksamhetssystemet. Personakt läggs upp på den avlidnes personnummer och utredningstypen dödsbo. I akten förvaras bl.a. journalanteckningar, beslut, kopia på dödsboanmälan, ekonomisk redovisning, fullmakter, kopia på fakturor på begravningskostnader, kvitton på omhändertagna/ utlämnade kontanter, värdesaker m.m. Förvaring av akten ska ske i låst plåtskåp/ kassaskåp. Gallring sker efter tio år enligt gällande regler. Sekretess Kommunens uppgifter avseende dödsboanmälan och dödsboförvaltning är som redan angetts att betrakta som socialtjänst, varför 7 kap 4 sekretesslagen ska tillämpas. Detta innebär att sekretess är huvudregel för alla uppgifter. Utlämnande av uppgifter kan i princip endast ske med stöd av lag, vid samtycke eller om det inte finns risk för att den enskilde eller honom någon närstående lider men. Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader För handläggning av ärenden om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader gäller samma regler som för alla andra biståndsärenden. Det rör sig om ärendehandläggning och myndighetsutövning i förvaltningslagens mening. Socialtjänstlagen, sekretesslagen och förvaltningslagens regler blir då tillämpliga fullt ut och beslutet kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Dokumentationen av utredning och beslut samt utbetalning av ekonomiskt bistånd till begravningskostnader görs i paraplysystemet, utredningstyp ekonomiskt bistånd. Personakt läggs upp på den avlidnes personnummer och familjetypen dödsbo. Undantag: Om det är ett minderårigt barn som avlidit läggs akten upp på föräldrarna och om den avlidne var gift eller registrerad partner läggs akten upp på den efterlevande. Ärendeansvar Mellan kommuner Vistelsebegreppet, var den avlidne bor, är avgörande för vilken kommun som har ansvar för dödsboanmälan, dödsboförvaltning och eventuellt ekonomiskt bistånd till begravningskostnaden. När det gäller boendeform och hur boendet är arrangerat är detta av underordnad betydelse. Det kan exempelvis röra sig om första- eller andrahands-kontrakt, inneboenderum eller inneboende hos

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011 Dnr SN11/47 Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden Antagen den 28 april 2011 Att gälla fr o m den 1 juni 2011 Dnr SN11/47 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Socialtjänstens ansvar...

Läs mer

Riktlinjer för dödsbohandläggning

Riktlinjer för dödsbohandläggning Styrdokument, riktlinjer Individ- och familjeomsorgen 2013-08-12 Mikael Sjöberg 08-590 970 00 Dnr SÄN/2009:78 Mikael.sjoberg@upplandsvasby.se Riktlinjer för dödsbohandläggning Nivå: Individ- och familjeomsorgen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN 1 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN INLEDNING... 3 ALLMÄNT...4 Socialtjänstens ansvar... 4 Dödsboanmälan... 4 Dödsboförvaltning... 4 Begravning... 4 Ekonomiskt bistånd till begravningskostnad...

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden

Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden Antagen av socialnämnden den XXX 2015. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden... 1 INLEDNING... 3 ALLMÄNT... 3 Socialtjänstens ansvar... 4 Dödsboanmälan...

Läs mer

INLEDNING.1 ALLMÄN...1. Socialtjänstens ansvar.1 Dödsboanmälan...1

INLEDNING.1 ALLMÄN...1. Socialtjänstens ansvar.1 Dödsboanmälan...1 1 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN INLEDNING.1 ALLMÄN...1 Socialtjänstens ansvar.1 Dödsboanmälan...1 Dödsboförvaltning. 1 Begravning..2 Ekonomiskt bistånd till begravningskostnad..2 Internationella

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN BESLUTADE AV KOMMUNSTYRELSEN 2006-06-14 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-09-04 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN INLEDNING... 3 ALLMÄNT... 3 Socialtjänstens ansvar... 4 Dödsboanmälan... 4 Dödsboförvaltning...

Läs mer

Riktlinjer för socialtjänstens ansvar och arbete med. dödsboärenden 1(15) STYRDOKUMENT DATUM

Riktlinjer för socialtjänstens ansvar och arbete med. dödsboärenden 1(15) STYRDOKUMENT DATUM 1(15) STYRDOKUMENT DATUM 2016-12-28 Riktlinjer för socialtjänstens ansvar och arbete med dödsboärenden Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinje Dokumentansvarig

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde onsdagen den 22 januari 2014, kl. 9.00-12.00 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt

Läs mer

KALLELSE. 8. Handlingsplan för våld i nära relationer SOCN/2015:25 UF 37 9. Verksamhetsuppföljning - Muntligt - Månadsrapport 2015-03

KALLELSE. 8. Handlingsplan för våld i nära relationer SOCN/2015:25 UF 37 9. Verksamhetsuppföljning - Muntligt - Månadsrapport 2015-03 KALLELSE Datum SOCIALNÄMNDEN 2015-04-14 Sammanträdande organ Socialnämnden Tid Onsdagen den 22 april 2015, 15:00 Plats Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm Nr Formalia Dnr Handl. Sid 1. Upprop - - -

Läs mer

11 Dödsboanmälan. 11.1 Allmänt. Dödsboanmälan Avsnitt 11 151. Prop. 1958:B 23. 11.1.1 Inledning

11 Dödsboanmälan. 11.1 Allmänt. Dödsboanmälan Avsnitt 11 151. Prop. 1958:B 23. 11.1.1 Inledning 11 Dödsboanmälan Dödsboanmälan Avsnitt 11 151 Prop. 1958:B 23 11.1 Allmänt 11.1.1 Inledning Om den avlidnes tillgångar är begränsade kan man under vissa Förutsättningar förutsättningar låta en bouppteckning

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret

DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret När någon avlidit åläggs det socialnämnden att i vissa fall göra dödsboanmälan, förvalta dödsbon och anordna begravning. För dödsbon som saknar tillgångar kan ekonomiskt bistånd beviljas för begravning

Läs mer

ta ut en avgift för provisorisk dödsboförvaltning.

ta ut en avgift för provisorisk dödsboförvaltning. H2) Stadsledningskontoret Ekonomiavdelningen - :'t Datum E1' Referens 2015-03-25 Lundskronu stod llaitdläggare Redovisningschef Vår Referens ;y Jonas Lundqvist 7/7 l, ;y Q_ / Kommunstyrelsen Avgifter för

Läs mer

Information om Dödsboanmälan

Information om Dödsboanmälan Information om Dödsboanmälan Till dig som har en avliden anhörig där det helt eller delvis saknas medel i dödsboet. När en person avlider måste vissa saker ordnas Begravning, dödsboet ska förvaltas och

Läs mer

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo 2 ATT BEVAKA RÄTT I DÖDSBO Uppgiften att bevaka rätt i dödsbo kan uppkomma om en person som har en god man eller förvaltare har del i ett dödsbo och det i den

Läs mer

Information om Dödsboanmälan

Information om Dödsboanmälan Information om Dödsboanmälan Till dig som har en avliden anhörig där det helt eller delvis saknas medel i dödsboet. Socialförvaltningen, Box 212, 971 07 Luleå. Besöksadress: Repslagargatan 6. Tel vx: 0920-45

Läs mer

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo 2 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS TILLSYN Överförmyndarnämnden har enligt lag till uppgift att utöva tillsyn över bland annat förmyndares och gode mäns verksamhet. När

Läs mer

Betaltjänst för dödsbo

Betaltjänst för dödsbo Betaltjänst för dödsbo Betaltjänst för dödsbo Vi hjälper dig att betala dödsboets löpande räkningar upp till åtta månader eller fram till dess att bouppteckningen är registrerad och stämplad hos Skatteverket.

Läs mer

Information från överförmyndaren

Information från överförmyndaren FLENS KOMMUN Information från överförmyndaren om bouppteckning, arvsskifte och bodelning 2014-12-09 Innehåll Information om bouppteckning, arvsskifte och bodelning... 2 Bouppteckning... 2 Dödsbo... 2 Bodelning

Läs mer

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2.

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (6) Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. Kommunfullmäktige har 2010-12-20, 184 fastställt reglemente för överförmyndarnämnden.

Läs mer

Arv Kortfattat om lagstiftningen

Arv Kortfattat om lagstiftningen Arv Kortfattat om lagstiftningen Producerad av Justitiedepartementet Foto: Justitiedepartementet, tryck: Elanders, 2015 Bouppteckning När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar

Läs mer

Regler för särskilt förordnad förmyndare

Regler för särskilt förordnad förmyndare Överförmyndarnämnden 1 (5) Regler för särskilt förordnad förmyndare Alla som är under 18 år måste ha en förmyndare. Föräldrar är vanligen barnets vårdnadshavare. Vårdnadshavare är i regel också barnets

Läs mer

Arv. kortfattad information om ärvdabalken

Arv. kortfattad information om ärvdabalken Arv kortfattad information om ärvdabalken Ärvdabalken innehåller regler om bland annat bouppteckning, arv och testamente. Hela ärvdabalken hittar du i Svensk författningssamling SFS 1958:637. Den finns

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Beslutanderätten delegeras inte i följande slag av ärenden (6 kap 34 kommunallagen, 19 kap 14 föräldrabalken) 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning,

Läs mer

Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning

Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning A. Omyndiga barn föräldrar/förmyndare Om omyndigt barn har del i ett dödsbo ska förmyndarna (normalt sett föräldrarna) vårda barnets rätt i boet. Omyndigt barn kan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arv i internationella situationer; SFS 2015:417 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING för Dokumentets syfte Delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätten att besluta på delegation av nämnden i en viss fråga. Nämnd är beslutsfattare. Dokumentet

Läs mer

Internkontroll boutredning ekonomiskt bistånd

Internkontroll boutredning ekonomiskt bistånd STADSDELSFÖRVALTNINGARNA KUNGSHOLMEN, NORRMALM, ÖSTERMALM SID 1 (5) 2011-01-10 Internkontroll boutredning ekonomiskt bistånd Redovisning av genomförd internkontroll av boutredningar med fokus på ekonomiskt

Läs mer

Kurs för gode män och förvaltare

Kurs för gode män och förvaltare Kurs för gode män och förvaltare Förutsättningar för god man o Sjukdom o Psykisk störning o Försvagat hälsotillstånd o Liknande förhållande Lagstiftning o Föräldrabalken o Förmynderskapsförordningen o

Läs mer

Förutsättningar för god man

Förutsättningar för god man Kurs för gode män och förvaltare Förutsättningar för god man o Sjukdom o Psykisk störning o Försvagat hälsotillstånd o Liknande förhållande Lagstiftning o Föräldrabalken o Förmynderskapsförordningen o

Läs mer

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret GOD MAN/ FÖRVALTARE Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m Överförmyndarkontoret Innehållsförteckning Vem kan få god man?...3 God man för omyndiga (FB 11 kap 1 och 2 )...4 God man

Läs mer

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 24 oktober 2016, 77 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO)

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Bilaga 142 Socialförvaltningen 140930 1 Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Innehåll Inledning... 1 Syfte... 1 Ansvar och roller... 1 Huvudregel... 2 Skriftlig överenskommelse...

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Delegationsordning för Svedala kommuns överförmyndarnämnd Antagen av överförmyndarnämnden 8 oktober 2013 2 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar överförmyndarnämnden

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Antagen av Överförmyndarnämnden den 18 oktober 2016, 86 Delegering av ärenden inom nämnd Enligt Kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd ge uppdrag

Läs mer

Eda kommuns styrdokument

Eda kommuns styrdokument Dokument: Delegeringsordning Beslut Diarienummer Gäller fr.o.m. Antagen: ÖFN 2005-11-15, 15 2005-12-14 Reviderad: ÖFN 2010-02-17, 2 2010-03-19 Överförmyndarnämndens delegeringsordning Med handläggare i

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1. Delegationsordning för Överförmyndaren

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1. Delegationsordning för Överförmyndaren Överförmyndaren FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR 160520 FLIK SID Öf 1 Delegationsordning för Överförmyndaren Enligt 19 kap 14 Föräldrabalken får Överförmyndare uppdra åt en kommunal tjänsteman med

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1 Delegationsordning för Överförmyndaren Lagrum Innehåll Delegat Ersättare Föräldrabalken 10 kapitlet Om förmyndare 10:14 Förslag till

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

Om att ansöka om god man/förvaltare för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer

Om att ansöka om god man/förvaltare för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer Om att ansöka om god för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer Enligt föräldrabalkens 11 kap 4 och 7 kan godmanskap eller förvaltarskap anordnas för personer som p.g.a. sjukdom, psykisk störning,

Läs mer

Dnr Kst 2016/459 Egenavgifter och priser för den enskilde 2017 inom socialnämndens verksamhetsområden

Dnr Kst 2016/459 Egenavgifter och priser för den enskilde 2017 inom socialnämndens verksamhetsområden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-09-07 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2016/459 Egenavgifter och priser för den enskilde 2017 inom socialnämndens verksamhetsområden Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun uppdrar åt angivna tjänstemän att fatta beslut i angivna ärenden som åvilar överförmyndaren

Läs mer

Överförmyndarnämndens delegeringsordning

Överförmyndarnämndens delegeringsordning Överförmyndarnämndens delegeringsordning Delegeringsordning Diarienummer: Dokumentansvarig: Beslutad av: Ersätter tidigare beslut: Datum för beslut: Giltighetstid: : ÖN2016/0098 Nämndsekreterare/Kommunkansliet

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god man/förvaltare 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt,

Läs mer

Ansökan Om förordnande av god man enligt 11 kap 2 föräldrabalken

Ansökan Om förordnande av god man enligt 11 kap 2 föräldrabalken ANSÖKAN Ansökan Om förordnande av god man enligt 11 kap 2 föräldrabalken Myndling/Huvudman(den som förmynderskapet/godmanskapet/förvaltarskapet avser) Namn Personnummer Förmyndare/god man /förvaltare Namn

Läs mer

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic De grundläggande bestämmelserna om myndigheternas skyldighet att registrera allmänna handlingar. Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in

Läs mer

Arvsrättsliga regler i Sverige

Arvsrättsliga regler i Sverige 1 Arvsrättsliga regler i Sverige Advokat Thorulf Arwidson September 2017 Denna text är avsedd att ge en överblick över de nuvarande svenska reglerna om arv. Den är skriven för den som tidigare inte har

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel

Riktlinjer för hantering av privata medel Riktlinjer för hantering av privata medel 791:5 Riktlinjer för hantering av privata medel Antagna av Kommunfullmäktige 2007-12-13 Gäller fr o m 2008-01-01 Riktlinjer för hantering av vårdtagares privata

Läs mer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt FB 11 kap 4 respektive 7 får göras av den ansökan avser. Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap

Läs mer

förmedlingsmedel/egna medel

förmedlingsmedel/egna medel RIKTLINJER förmedlingsmedel/egna medel Dokumentets syfte Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggare samt ge information till medborgare. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning

Läs mer

Sammanträdestid: 2014-01-16 kl. 9.15 14.20 Ajournering för lunch 11.45-13.00

Sammanträdestid: 2014-01-16 kl. 9.15 14.20 Ajournering för lunch 11.45-13.00 1/22 Individ- och myndighetsnämnden Allmänna ärenden Sammanträdestid: 2014-01-16 kl. 9.15 14.20 Ajournering för lunch 11.45-13.00 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande

Läs mer

LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden

LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden Beslutad av överförmyndarnämnden den 4 september 2000, 16. Att besluta på överförmyndarnämndens vägnar i följande ärenden eller grupper av ärenden

Läs mer

Hantering av privata medel inom socialtjänsten

Hantering av privata medel inom socialtjänsten RIKTLINJE Lillemor Johansson, lillemor.johansson@kil.se 2014-11-25 Beslutad av ledningsgruppen Hantering av privata medel inom socialtjänsten SYFTE Riktlinjerna för hantering av privata medel inom socialförvaltningen

Läs mer

Information om ansökan om god man eller förvaltare

Information om ansökan om god man eller förvaltare Information från Information om ansökan om god man eller förvaltare Denna information gäller dig som avser att ansöka om god man eller förvaltare eller anmäla behov av sådan för annan person. Om att ansöka

Läs mer

Ett dokument för livet. Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja. Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente?

Ett dokument för livet. Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja. Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente? Ske Din vilja! t v å t r e f e m s e x s j u å t t a n i o e l v a Ett dokument för livet Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente?

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Anmälan om god man & förvaltare på grund av hälsoskäl

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Anmälan om god man & förvaltare på grund av hälsoskäl Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Anmälan om god man & förvaltare på grund av hälsoskäl 2 (6) Innehållsförteckning Allmänt... 2 Förordnande av god man.......2 Förordnande av förvaltare... 2 Anmälningsskyldighet...

Läs mer

2014-01-22 Ön 195/2012. Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun

2014-01-22 Ön 195/2012. Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun 2014-01-22 Ön 195/2012 Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun Innehållsförteckning Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare...3 1 Ställföreträdare har

Läs mer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt FB 11 kap 4 respektive 7 får göras av den som ansökningen avser (en egen ansökan ska då lämnas in) samt av hans eller hennes make eller sambo och

Läs mer

Blanketter. Blanketterna i denna bilaga kan användas som hjälpmedel vid handläggningen.

Blanketter. Blanketterna i denna bilaga kan användas som hjälpmedel vid handläggningen. Blanketter Blanketterna i denna bilaga kan användas som hjälpmedel vid handläggningen. De är förvaltningsneutrala till sin utformning och märkta med dödsboärende Blankettbilagan innehåller följande dokument:

Läs mer

ATT VARA GOD MAN, FÖRVALTARE, FÖRORDNAD FÖRMYNDARE

ATT VARA GOD MAN, FÖRVALTARE, FÖRORDNAD FÖRMYNDARE PM ATT VARA GOD MAN, FÖRVALTARE, FÖRORDNAD FÖRMYNDARE ALLMÄNT I vissa fall kan det föreligga hinder för en person att själv tillvarata sina intressen och då kan Tingsrätten förordna god man eller förvaltare.

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Delegationsordning. Överförmyndarnämnden. Antagen av Överförmyndarnämnden 2014-06-17, 52

Delegationsordning. Överförmyndarnämnden. Antagen av Överförmyndarnämnden 2014-06-17, 52 Överförmyndarnämnden Antagen av Överförmyndarnämnden 2014-06-17, 52 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Förkortningar... 1 Föräldrabalken (1949:381)... 2 Tryckfrihetsförordningen (1949:105)... 5

Läs mer

Dnr Kst 2015/377 Egenavgifter och priser för den enskilde 2016 inom socialnämndens verksamhetsområden

Dnr Kst 2015/377 Egenavgifter och priser för den enskilde 2016 inom socialnämndens verksamhetsområden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-10-19 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/377 Egenavgifter och priser för den enskilde 2016 inom socialnämndens verksamhetsområden Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Författningssamling ÖFN Antaget av överförmyndarnämnden: 2007-08-27 75 Senaste ändring: 2008-12-01 131, 2009-04-02 170, 2011-03-24 28, 2012-11-08 48, 2013-03-26 11 Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden

Information från Överförmyndarnämnden 1 Information från Överförmyndarnämnden God man och förvaltare om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp av bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden Förslag från socialtjänstnämnden

Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden Förslag från socialtjänstnämnden Utlåtande 2006:162 RVII (Dnr 325-607/2006) Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden Förslag från socialtjänstnämnden Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Timtaxan för kommunens

Läs mer

Anvisningar till dig som funderar på att ansöka/anmäla behov av god man eller förvaltare

Anvisningar till dig som funderar på att ansöka/anmäla behov av god man eller förvaltare Anvisningar till dig som funderar på att ansöka/anmäla behov av god man eller förvaltare Enligt föräldrabalkens 11 kap 4 och 7 kan godmanskap eller förvaltarskap anordnas för personer som p.g.a. sjukdom,

Läs mer

Avveckling av huvudmannens bostad

Avveckling av huvudmannens bostad Avveckling av huvudmannens bostad Avveckling av huvudmannens bostad blir ofta aktuellt när huvudmannen av någon anledning inte längre kan bo kvar hemma och dessutom inte har råd att bo kvar i sitt gamla

Läs mer

ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4

ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 Skicka ansökan till: Örebro Tingsrätt Box 383, 701 41 Örebro ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 1. Person ansökan gäller Personnummer Adress (folkbokföringsadress) Telefonnummer Vistelseadress

Läs mer

Anvisningar god man för ensamkommande barn 2014-12-11

Anvisningar god man för ensamkommande barn 2014-12-11 Anvisningar god man för ensamkommande barn 2014-12-11 Dnr 2/10 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 190.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 190.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 190.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Öfn 2016-01-21 2 2016-01-22 DELEGATION AV ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS BESLUTANDERÄTT Delegation ges till handläggare

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Riktlinjer vid arvodering till förordnade förmyndare, god man och förvaltare

Riktlinjer vid arvodering till förordnade förmyndare, god man och förvaltare Riktlinjer vid arvodering till förordnade förmyndare, god man och förvaltare Förslag till beslut Överförmyndaren föreslås besluta följande: Att anta riktlinjer för arvodering med start 2017-01-01 Allmänt

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16. Riktlinje Parboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr VON 2013/0742-5 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Läs mer

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet)

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) 1. Person ansökan gäller (den enskilde) namn Vistelseadress

Läs mer

Anmälan / Underrättelse till Överförmyndarenheten

Anmälan / Underrättelse till Överförmyndarenheten Sidan 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltning Information om Ansökan/anmälan, se sista sidan Datum... Anmälan / Underrättelse till Överförmyndarenheten Avseende behov av god man eller förvaltare enligt 11 kap

Läs mer

Ansöka om god man/förvaltare för äldre och/eller sjuka/ funktionshindrade

Ansöka om god man/förvaltare för äldre och/eller sjuka/ funktionshindrade 1 (5) Information till blankett Ansöka om god man/förvaltare för äldre och/eller sjuka/ funktionshindrade personer Enligt föräldrabalkens 11 kap 4 och 7 kan godmanskap eller förvaltarskap anordnas för

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

Något kort om sekretess för dödsbo och dess delägare

Något kort om sekretess för dödsbo och dess delägare Något kort om sekretess för dödsbo och dess delägare Som huvudregel gäller det för en bank eller annat företag som bedriver finansiell verksamhet att ekonomiska uppgifter om en kund kan inte lämnas ut

Läs mer

Ansökan eller anmälan om god man enligt 11 kap 4 föräldrabalken

Ansökan eller anmälan om god man enligt 11 kap 4 föräldrabalken 1(6) Ansökan eller anmälan om god man enligt 11 kap 4 föräldrabalken Överförmyndarverksamheten Den enskilde, det vill säga den som har behov av hjälp, och dennes närmaste anhöriga är behöriga att ansöka

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Rutin för hantering av skyddade personuppgifter

SOCIALFÖRVALTNINGEN Rutin för hantering av skyddade personuppgifter Rutin för hantering av skyddade personuppgifter Bakgrund Enligt 22 kap. 1 offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är uppgifter inom folkbokföringsverksamheten i regel offentliga. I vissa fall kan det dock

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet.

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet. September 2012 RUTIN FÖR ATT ANSÖKA OM SÄRSKILD FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE (SFV) FÖR ENSAMKOMMANDE BARN När ett barn som har kommit till Sverige utan vårdnadshavare får permanent uppehållstillstånd (PUT)

Läs mer

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare Ansökan om god man eller förvaltare Här följer instruktioner för hur en ansökan om anordnande av godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken, dvs. ett vanligt godmanskap, eller förvaltarskap enligt 11 kap

Läs mer

Individ- och myndighetsnämnden

Individ- och myndighetsnämnden Individ- och myndighetsnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 18 september 2014, kl. 9.15 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE BILAGA Förslag,

Läs mer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer Anmälan till överförmyndarnämnden om behov av god man eller förvaltare får lämnas in av den som har kunskap om den enskildes behov. Vanligtvis anmäls behovet av socialtjänsten eller av läkare. Överförmyndarnämnden

Läs mer

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Denna informationsbroschyr beskriver vad som gäller för dig som god man, förvaltare eller förmyndare vid försäljning, köp, uthyrning

Läs mer

Dagordning Schablontider inom hemtjänsten. Innehållsförteckning

Dagordning Schablontider inom hemtjänsten. Innehållsförteckning Dagordning Schablontider inom hemtjänsten Innehållsförteckning 2 4 Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 18 april 2013, kl 9.00 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil,

Läs mer

ANMÄLAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4

ANMÄLAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 ANMÄLAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 Skicka anmälan till adressen nedan från Socialtjänsten eller annan behörig anmälare 1. Person anmälan gäller (den enskilde) Personnummer Adress (folkbokföringsadress)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Dödsboanmälan. en förenklad form av bouppteckning. Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby

Dödsboanmälan. en förenklad form av bouppteckning. Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby Dödsbanmälan en förenklad frm av buppteckning Östervåla Harb Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Mrgngåva Heby BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM DÖDSBOANMÄLAN 1 (3) CENTRALA FÖRVALTNINGEN Medbrgarkntret 0224-36

Läs mer

Välkommen som god man

Välkommen som god man Välkommen som god man Du skall nu ta hand om förvaltningen av din huvudmans egendom och i övrigt agera inom ditt uppdrag. Du bör utan dröjsmål gå igenom följande checklista och fundera på vilka åtgärder

Läs mer

Delegeringsförteckning för Överförmyndarnämnden Lilla Edets kommun

Delegeringsförteckning för Överförmyndarnämnden Lilla Edets kommun LILLA EDETS KOMMUN Datum Diarienummer Delegeringsförteckning för Överförmyndaren Lilla Edets kommun Överförmyndaren i Lilla Edets kommun delegerar till överförmyndarhandläggarna, enligt samverkansavtal

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare God man och förvaltare Föräldrabalken kapitel 11 om god man 4 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt,

Läs mer

ansöka om god man eller förvaltare

ansöka om god man eller förvaltare Överförmyndarnämnden Information ansöka om god man eller förvaltare Viktigt att känna till om godmanskap Godmanskap är en frivillig insats som förutsätter samarbete mellan den gode mannen och huvudmannen.

Läs mer