Regionala företagsstöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionala företagsstöd"

Transkript

1 Regionala företagsstöd Handbok för Regionalt investeringsstöd, Sysselsättningsbidrag samt Regionalt bidrag för företagsutveckling Uppdatering Version

2

3 Förord Detta är en handbok som vänder sig till handläggare av regionala utvecklingsstöd. Boken innehåller olika råd och riktlinjer som tillämpas av Tillväxtverket vid handläggning av dessa stödformer. Boken ska ses som ett hjälpmedel i detta arbete.

4

5 Innehåll 1 Regionalpolitiska företagsstöd - översikt Regionalt investeringsstöd Sysselsättningsbidrag Regionalt bidrag till företagsutveckling 3 2 Regionalt investeringsstöd Syfte Allmänna villkor Stödmottagare Stödberättigade verksamheter Industriell eller industriliknande verksamhet Industriserviceverksamhet Tjänste- och serviceverksamhet Turistnäring Uppförande av lokaler för uthyrning Annan verksamhet eller undantag från regeln Blandad verksamhet Verksamheter med stödförbud Kombination med andra stöd Stödnivåer med stödkarta Stödkarta Stödgrundande investeringar/utgifter Stödgrundande kostnader Ej stödgrundande kostnader Del- och slutredovisning Utbetalning och säkerheter Säkerheter Preliminära beslut Del- eller slutligt beslut Garanti för regionalt investeringsstöd under investeringstiden Den skatte- och bokföringsmässiga behandlingen av regionalt investeringsstöd Kontrolluppgift för näringsbidrag 27

6 Engagemangsuppgift Tillsyn och uppföljning Syfte Definitioner Ansvar Uppföljningsaktiviteter Uppföljningsrapporter Speciella uppföljningsinsatser Slutrapport Kontrollanter Återkrav av regionalt investeringsstöd Stoppa nedskrivningen av stödet Konkurser, företagsrekonstruktioner mm Beslutsinstanser Beslut om beviljande av regionalt investeringsstöd Igångsättningstillstånd Förhandsbesked Stödets storlek Beslut om förlängning av investeringsperioden Beslut om utbetalning m.m Beslut att frånta stödmottagaren rätten till den innestående delen av stödet Ändrade säkerheter Beslut av uppföljningsmyndighet Överklagande 37 3 Sysselsättningsbidrag Syfte Allmänna villkor Stödmottagare Stödberättigade verksamheter Industriell eller industriliknande verksamhet Industriserviceverksamhet Tjänste- och serviceverksamhet Turistnäring Annan verksamhet eller undantag från regeln Blandad verksamhet Verksamheter med stödförbud 43

7 (19 ) Kombination med andra stöd Stödnivåer med stödkarta Beräkningsgrund Stödområde Stödunderlag Fler än ett arbetsställe inom landet Särskilda regler i samband med övertagen verksamhet Ansökningsförfarande Utbetalning och säkerheter Skatte- och bokföringsmässiga behandlingen av sysselsättningsbidrag Tillsyn och uppföljning Återbetalningsskyldighet Beslutsinstanser 51 4 Regionalt bidrag till företagsutveckling Syfte Allmänna villkor Lönsamhet Varaktig sysselsättning Konkurrens Behov av stöd för att investeringen ska komma till stånd Igångsättningsmedgivande Stödmottagare Stödberättigade verksamheter Verksamheter med stödförbud Kombination med andra stöd Stödformer Regionalt bidrag till företagsutveckling Regionalt bidrag i form av konsultcheck Regionalt bidrag i form av mikrobidrag Regionalt bidrag i form av samverkansprojekt Regionalt bidrag i form av investeringsbidrag till företag som deltar i projekt inom regionalt tillväxtprogram eller strukturfondsprogram Stödområden Stödgrundande investeringar 61

8 4.9.1 Stödgrundande kostnader Ej stödgrundande kostnader Ansökan Utbetalning och säkerheter Säkerheter Utbetalning Den skatte- och bokföringsmässiga behandlingen av regionala investeringsstöd Kontrolluppgift för näringsbidrag Engagemangsuppgift Tillsyn och uppföljning Återkrav av regionalt bidrag till företagsutveckling Stoppa nedskrivning av stödet 73 5 Allmänna förvaltningsrättsliga regler Begreppet myndighetsutövning Myndigheternas serviceskyldighet Allmänna krav på handläggningen av ärenden Tolk Ombud och biträde Jäv Muntlig handläggning Anteckning av uppgifter Parts rätt att få del av uppgifter Kommunikation Beslutsutformning Underrättelse om beslut 81 6 Offentlighet och sekretess Vad kan/ska lämnas ut? Är handlingen en s.k. allmän handling? Är handlingen inkommen till, upprättad hos eller förvarad hos myndighet? Föreligger sekretess? Rätten till handlingar för en part i ärendet Förhållandet myndigheter emellan Övriga kommentarer 90

9 Bilagor Allmänna villkor och bestämmelser, Regionalt investeringsstöd Allmänna villkor och bestämmelser för Sysselsättningsbidrag Beräkningsmall Sysselsättningsbidrag Definition av stålindustrin, EG bilaga EU:s definition av Micro och SMF Försumbara stöd, exempel Förteckning över godkända kontrollanter Hyreskalkyl Kontrollantinstruktion Lista över jordbruksprodukter Lista på företag verksamma inom stålindustrin i Sverige 2007 PM stödgrundande investeringskostnader Riktlinjer för statligt regionalstöd Stadsstödsregler varvsindustrin Stödkarta Ändrade regler avseende Företagshypotek PM Innovationsförordningen Handledning om EU:s statsstödsregler PM om gränsdragning mellan verksamheter som bedriver produktion och saluföring av jordbruksprodukter eller ej Bilaga 1 till PM om gränsdragning regionala företagsstöd och jordbruksstöd Bilaga 2 till PM om gränsdragning regionala företagsstöd och jordbruksstöd (Bearbetade varor)

10 Bilaga 3 till PM om gränsdragning regionala företagsstöd och jordbruksstöd (Kombinerade nomenklaturen KN 2008) Policydokument Policy Affärsverk-Myndigheter Callcenterpolicy Rekonstruktionspolicy Policy avbetalningsköp Policy fjällturism Policy Sågverk Policy för säkerheter Policy när det gäller investeringar i hotell

11 1 Regionalpolitiska företagsstöd - översikt Det finns fyra regionalpolitiska företagsstöd: regionalt investeringsstöd, sysselsättningsbidrag, regionalt bidrag till företagsutveckling (tidigare landsbygdsstöd) samt regionalt transportbidrag. Det senaste omfattas inte av handboken. Syftet med stöden är främja en hållbar tillväxt och ökad sysselsättning i vissa delar av Sverige. Regionalt investeringsstöd och sysselsättningsbidrag kan sökas i det som kallas stödområde A och B. Regionalt bidrag till företagsutveckling ges i glesbygd och landsbygd i hela landet. 1.1 Regionalt investeringsstöd Regionalt investeringsstöd är ett regionalpolitiskt företagsstöd som syftar till hållbar tillväxt och en balanserad regional utveckling. Bidraget är maximerat till procentsatser av den godkända investeringen, i de flesta fall maximalt 10 till 35 procent. En individuell prövning av bidragets storlek görs i alla ärenden. Ansökan måste beviljas innan investeringen får påbörjas. Stöd kan ges till investeringar i till exempel byggnader och maskiner, utbildning och konsulttjänster. För att söka regionalt investeringsstöd ska... Investeringen göras inom stödområdet. företaget vara verksamt i stödområde A eller B. I framförallt stödområde B, men även i vissa kommundelar i stödområde A, så är dock möjligheten att få regionalt investeringsstöd begränsad. verksamheten bedömas leda till tillväxt och ökad sysselsättning. stödet bedömas vara nödvändigt för att investeringen ska kunna göras. 1

12 För att finansiering ska beviljas måste verksamheten bedömas bli lönsam och varaktig. Det går inte att kombinera regionalt investeringsstöd och sysselsättningsbidrag för samma projekt. I stödområde B får stöd endast lämnas om det finns särskilda skäl och investeringen bedöms vara av strategisk betydelse eller ha särskild betydelse för den regionala utvecklingen. Denna begränsning gäller inte stöd till uppförande och ombyggnad av lokaler för uthyrning eller andra nyinvesteringar i byggnader som bedöms vara av strategisk betydelse. En individuell prövning av stödets storlek görs i alla ärenden, med hänsyn till investeringens betydelse för samhället, sysselsättningsökning och tillväxt. Hänsyn tas även till typ av investering, investeringskostnad, typ av företag samt i vilket stödområde företaget verkar. En grundprincip är att ingen ska få mer stöd än vad som krävs för att investeringen ska komma till stånd. 1.2 Sysselsättningsbidrag Sysselsättningsbidraget är ett av de regionalpolitiska företagsstöden, som alla syftar till ökad tillväxt och en balanserad regional utveckling. För att söka sysselsättningsbidrag ska... företaget vara verksamt i stödområde A eller B. företaget ha sådan verksamhet som listas i punkten verksamheten bedömas bli lönsam och ge varaktig sysselsättning. bidraget bedömas vara nödvändigt för att skapa planerad sysselsättningsökning. anställningen vara en tillsvidareanställning och gälla personer som inte har arbete eller är på väg att förlora sitt arbete. I stödområde A får stöd lämnas till nyetablering av verksamhet samt, då det finns särskilda skäl, till andra sysselsättningsökningar som 2

13 bedöms vara av strategisk betydelse eller ha särskild betydelse för den regionala utvecklingen. I stödområde B får stöd lämnas endast till nyetablering av verksamhet. Det går inte att få både sysselsättningsbidrag och regionalt investeringsstöd för samma projekt. Anställningsstöd från Arbetsförmedlingen kan inte heller kombineras med bidraget. I stödområde A är stödet maximalt kronor under en treårsperiod för varje ny årsarbetskraft (1650 timmar). I stödområde B är stödet max kronor. 1.3 Regionalt bidrag till företagsutveckling Detta stöd kallades tidigare Landsbygdsstöd. Stöd till företagsutveckling ska främja en hållbar tillväxt, sysselsättning och service i de områden som anges för varje stödform. Se vidare därom under avsnitt 4. Stödet kan sökas av små och medelstora företag i glesbygd och landsbygd i hela landet som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Stödet kan också sökas av samverkansprojekt mellan olika intressenter. Vad som räknas som landsbygd respektive glesbygd fastställs av länsstyrelserna. Stöd ges normalt till samma slags investeringar som för regionalt investeringsstöd. Stödet är avsett för att främja investeringar, ökad sysselsättning och service där verksamheten bedöms bli lönsam och varaktig. Stödet är maximerat till mellan 25 och 50 procent av godkänd investering, dock högst kronor under en treårsperiod. En individuell prövning av stödets storlek görs i alla ärenden. 3

14 4

15 2 Regionalt investeringsstöd 2.1 Syfte Regionalt investeringsstöd kan lämnas till företag i samband med investeringar för att främja en hållbar tillväxt i stödföretagen och därmed en hållbar regional tillväxt. Bidraget är behovsprövat och kan lämnas om det är nödvändigt för att åstadkomma den avsedda investeringen, varvid även särskild hänsyn måste tas till konkurrensförhållandena på marknaden (SFS 2007:61). 2.2 Allmänna villkor Enligt förordningen SFS 2007:61 gäller följande allmänna villkor och förutsättningar för regionalt investeringsstöd. Det regionala investeringsstödet ska bidra till att uppfylla de nationella hållbarhetsmålen om miljö, jämställdhet och etnisk mångfald. ( 1) Stödmottagarens finansiering måste uppgå till minst 25 % av investeringskostnaden. Denna finansiering kan utgöras av egna medel och/eller av externa medel, men dock inga offentliga medel (inkl. lån från t.ex. Almi och/eller Norrlandsfonden). ( 27) Storleken på ett stöd ska inte vara större än vad som behövs för att investeringen ska komma till stånd. ( 11) Regionalt investeringsstöd får bara lämnas om verksamheten tillförsäkrar de anställda en tillfredsställande arbetsmiljö och om företaget uppfyller kraven på aktiva åtgärder enligt jämställdhetslagen och enligt lagen om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. ( 18) Kvinnors och mäns löner och andra anställningsförmåner ska vara minst likvärdiga med vad som följer av tillämpligt kollektivavtal. ( 18) 5

16 Vid prövning av ärenden om regionalt investeringsstöd ska det särskilt beaktas om den investering för vilken stöd söks kan leda till arbetstillfällen för både kvinnor och män. ( 10) Verksamheten ska bedrivas i en ort där förutsättningarna för lönsamhet och varaktig sysselsättning bedöms vara tillfredsställande. ( 16) Regionalt investeringsstöd får inte lämnas tillstödmottagarens utgifter för verksamhetens normala drift. ( 16) Stöd får inte lämnas till en stödmottagare i ekonomiska svårigheter. ( 17) En stödmottagare ska ha auktoriserad eller godkänd revisor. ( 17) Stöd får inte lämnas för en åtgärd som utan särskilt medgivande har påbörjats innan frågan om stöd har avgjorts. Undantag görs för projektering. Ett sådant medgivande får endast lämnas innan åtgärden har påbörjats och endast om det finns särskilda skäl. Ett sådant skäl kan vara långa leveranstider på särskilda maskiner eller markarbete som måste utföras innan markfrosten kommer. Medgivandet ska vara skriftligt och lämna av den som ska avgöra ärendet. Av medgivandet ska framgå att projektet så vitt kan bedömas uppfyller villkoren för stöd. ( 51) I stödområde B får regionalt investeringsstöd lämnas för uppförande, ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning eller för andra strategiska nyinvesteringar i byggnader. Därutöver får i stödområde B regionalt investeringsstöd endast lämnas om det föreligger särskilda skäl och: investeringen bedöms vara av strategisk betydelse (se nedan) eller annars bedöms ha särskild betydelse för den regionala utvecklingen För vissa kommuner och delar av kommuner krävs även att det ska vara fråga om en större investering ( 8). För undantag i Stödområde A och B se stödkarta kapitel 4.7. Följande bedömningsgrunder kan vara vägledande för att avgöra om investeringen är av strategisk betydelse för företaget. investeringens relativa storlek i förhållande till företagets omsättning, resultat, anläggningstillgångar och planmässiga avskrivningar. Exempelvis, så bör den planerade investeringen beloppsmässigt motsvara 4-5 års planmässiga avskrivningar. 6

17 investeringens ekonomiska utfall i förhållande till företagets resultat och omsättning. Investeringen bedöms ge en omsättningsökning på årsbasis runt 50 % och/eller en kraftigt förbättrad lönsamhet (rörelsemarginal). investeringens syfte med avseende på ny teknik, nya marknader och nya produkter. Särskild betydelse för den regionala utvecklingen kan enligt Tillväxtverket vara: spin-off effekter överensstämmelse med RTP och nationella strategier kritiskt resurstillskott för det regionala näringslivet verksamhet av stor regional betydelse För att klassas som en större investering, så bör enligt Tillväxtverket någon av följande punkter vara uppfyllda: minst 25 milj. kronor för hårda investeringar minst 4 milj. kronor för mjuka investeringar investering som skapar minst 25 nya årsarbetskrafter Tillväxtverkets kriterier för bedömning av angelägenheten och storleken på ett regionalt investeringsstöd är främst följande faktorer. Stödområde A eller B Sysselsättning, storlek och förändring Företagets betydelse på orten Risk när det gäller företag och projekt Tillväxt mätt i omsättning, resultat och sysselsättning Förnyelse i teknik, nya marknader nya produkter Additionalitet, d.v.s. stödets betydelse för att investeringen ska komma till stånd För vidare information se även bilaga Allmänna villkor och bestämmelser. 7

18 2.3 Stödmottagare (13-14 ) Regionalt investeringsstöd får lämnas till företag, affärsverk eller uppdragsmyndigheter som bedriver stödberättigad verksamhet på marknadsmässiga villkor i stödområdena A och B. Om ett företag varit försatt i konkurs eller genomgått rekonstruktion kan enbart i undantagsfall stöd beviljas innan verksamheten bedrivits i det nya bolaget under minst ett års tid, sk karantän i samband med konkurs. Detta för att köpeskillingen redan ska vara anpassad efter värdet, inklusive beräknade investeringar, utan stöd. Avsteg kan göras efter hörande av Tillväxtverket om det finns synnerliga skäl. Företag kan avse svensk eller utländsk, fysisk eller juridisk person, som bedriver näringsverksamhet i form av enskild firma, handels- och kommanditbolag, aktiebolag, ekonomisk förening eller motsvarande. Den beslutande myndigheten har möjlighet att som villkor föreskriva, vid t.ex. större projekt, att verksamheten ska bedrivas under viss företagsform, t.ex. aktiebolagsform som har högre krav när det gäller redovisning, skyddet av det egna kapitalet m.m. Regionalt investeringsstöd får även lämnas till kommuners eller direkt eller indirekt kommunägda företags turistverksamhet enligt 20 och till uppförande, ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning enligt 21 och 22. Enligt kommunallagen får kommuner driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen. Detta innebär att företag som till någon del ägs direkt eller indirekt av en kommun inte kan erhålla regionalt investeringsstöd, förutom i de fall som framgår av ovan. Observera att inga undantag görs för företag med kommunalt minoritetsintresse. Den maximala finansieringsprocenten varierar beroende på stödmottagarens storlek, små och medelstora företag har möjlighet till högre stödprocent än större företag, se kapitel 2.7. Av bilaga EUs definition av Micro och SMF framgår definitionen av mikro, små och medelstora företag. 2.4 Stödberättigade verksamheter (15 ) 8

19 2.4.1 Industriell eller industriliknande verksamhet Industriell verksamhet innebär någon form av tillverkning, bearbetning eller förädling med industriella metoder. Industriliknande är sådan verksamhet som kan utföras i ett industriföretags egen regi men som brutits ut och förts samman hos särskilda företag. Det kan vara verksamhet som ligger nära tillverkningsmomentet, t ex större packningsföretag. Livsmedelsindustrin och annan industriell förädlingsverksamhet baserad på jordbruks-, fiske eller vattenbruksprodukter är stödberättigande om förädlingen är så omfattande att den produkt som blir resultatet av bearbetningsprocessen inte längre är en jordbruks- eller fiskeprodukt enligt EU-fördragets bilaga I, se länkat dokument Lista över jordbruksprodukter, - och därigenom inte kan bli föremål för investeringsstöd från Jordbruks- eller Fiskeriverket Industriserviceverksamhet Industriserviceföretag är sådana företag som tillhandahåller tjänster knutna till den industriella produktionsprocessen, t ex dataverksamhet, laboratorier eller konstruktion och service av maskiner och verktyg för tillverkningsprocesser. Företag verksamma inom mer allmän service såsom kontroll-, underhålls- eller reparationsarbeten av markanläggningar, byggnader och fordon samt alla former av byggnads- och anläggningsarbeten är generellt inte stödberättigade verksamheter. Inte heller personalvårds-, städnings- eller vakttjänster är stödberättigade. För undantag se Här bör kundförteckning utgöra bedömningsunderlag för att kunna fastställa om verksamheten är inriktad på tjänster mot näringslivet Tjänste- och serviceverksamhet Dessa verksamheter kan beviljas bidrag om de enligt Tillväxtverkets bedömning riktar sig till mer än en lokal eller regional marknad, varvid sökanden måste göra det trovärdigt att verksamheten faktiskt riktar sig mot en större marknad t ex genom att visa på marknadsföringsåtgärder som vidtagits i syfte att nå potentiella kunder utanför den lokala eller regionala marknaden. Enligt Tillväxtverket så bör 2/3 av omsättningen eller den budgeterade omsättningen kunna härledas till kunder utanför den egna regionen. 9

20 2.4.4 Turistnäring Bidrag får lämnas även till verksamhet med anknytning till turismen, om den med hänsyn till karaktär, omfattning och målgrupp förbättrar förutsättningarna för turistverksamheten genom att förlänga turistsäsongen. Vid Tillväxtverkets prioritering när det gäller turismfrågor gäller att vi framförallt satsar på reseanledningar, d v s strategiska investeringar som drar turismen till destinationen. Det innebär att investeringar i aktiviteter runt dessa, såsom normala hotell e t c får en lägre prioritet. Det gäller naturligtvis inte i de fall där själva hotellet är reseanledningen, vilket det ibland kan vara. Vidare prioriteras investeringar som skapar arbetstillfällen året runt. Det är vidare viktigt att ha en helhetssyn på destinationen, d v s att aktuell satsning stärker helheten i destinationen och att allt runt satsningen finns på plats såsom transportmöjligheter etc Uppförande av lokaler för uthyrning Orter med högst invånare (21 ) Regionalt investeringsstöd kan lämnas till uppförande, ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning. Vissa villkor ska normalt vara uppfyllda för att bidrag ska kunna utgå för dylika investeringar. Dessa villkor har delats in i mjuka och hårda. Indelningen får till följd att Tillväxtverket kan bevilja stöd om det finns särskilda skäl, trots att alla mjuka villkor inte är uppfyllda. Däremot kan undantag inte göras från de hårda villkoren. Villkor som måste vara uppfyllda: Stöd endast till mindre orter som har tillfredsställande förutsättningar för den verksamhet som ska bedrivas i lokalerna, och vidare att orten saknar förutsättningar att på annat sätt få tillgång till lämpliga lokaler för verksamheten. Med mindre orter avses tätorter med högst invånare. I lokalerna får endast bedrivas sådan verksamhet som är stödberättigad enligt 15. Lokalerna får hyras ut endast till små och medelstora företag, som bedöms sakna möjlighet att själva bygga lokaler. 10

21 Om lokalen ägs av en kommun eller ett kommunägt företag, så ska bestämmelser om hyrans storlek meddelas i beslutet om stöd. Hyran får inte sättas till en nivå som innebär subventioner utöver vad som följer av det regionala investeringsstödet, se även Tillväxtverkets bilaga Hyreskalkyl. Tillfällig hyresnedsättning under inledningsskedet avsedd att senare kompenseras med högre hyra får ej förekomma. Hyreskontrakt omfattande minst 3 år. Villkor som det kan medges undantag från, om det föreligger särskilda skäl: Lokalerna får inte byggas större än m2. Vid en tillbyggnad är det den totala ytan (m2) efter tillbyggnaden som är avgörande. Lokalerna får inte vara avsedda bara för ett företag, vilket således innebär minst två hyresgäster. Orter med invånare (22 ) Regionalt investeringsstöd kan lämnas till ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning i orter med fler än invånare men färre än invånare. Observera att här får stöd inte lämnas för nybyggnadsinvesteringar. En ytterligare förutsättning för stöd är att orten är utsatt för särskilt omfattande strukturell förändring av sysselsättningen. Som exempel kan nämnas de större orter som drabbats av omfattande försvarsnedläggningar. I övrigt gäller samma förutsättningar och villkor som för mindre orter Annan verksamhet eller undantag från regeln Stöd kan beviljas annan verksamhet, som generellt ej anses vara stödberättigad verksamhet, om verksamheten antas få väsentlig betydelse för näringslivet i regionen eller annars anses ha särskild regionalpolitisk betydelse. Härvid bör beaktas om verksamheten tillför orten ett betydande antal arbetstillfällen. 11

22 I ärenden som rör Annan verksamhet är Tillväxtverket beslutsfattande, om inte Tillväxtverket i ett förhandsbesked förklarat verksamheten som stödberättigad Blandad verksamhet Stöd kan också lämnas till företag som bedriver blandad verksamhet, d v s både normalt stödberättigad och inte stödberättigad verksamhet. Stödet kan endast lämnas till den del av verksamheten som är stödberättigad. Denna del bör vara av större omfattning. Den stödberättigade delen av verksamheten kan lämpligen bestämmas såsom en avvägning av procent av omsättningen, minst 40 %, eller antalet anställda, minst 10 personer, i den stödberättigade verksamheten. Mindre undantag kan göras på särskilt utsatta orter. 2.5 Verksamheter med stödförbud (19 ) Jordbrukssektorn samt fiske- och vattenbrukssektorn Uppfödning/odling inklusive den bearbetning av en animalisk eller vegetabilisk produkt som är nödvändig för den första försäljningen inom jordbrukssektorn samt inom fiske- och vattenbrukssektorn är inte stödberättigande verksamhet. För vägledning huruvida verksamheten tillhör jordbruk samt fiske- och vattenbruk kan uppgifter sökas via Lista över jordbruksprodukter, EU-fördragets bilaga 1. Varvssektorn såsom den definieras i kommissionens meddelande om rambestämmelser för statligt stöd till varvsindustrin. Se bilaga Stadsstödsregler Varvsindustrin. Stålindustrin enligt definitionen i bilaga I till EU:s riktlinjer för statligt regionalstöd med Lista på företag verksamma inom stålindustrin i Sverige. Verksamhet inom kol och syntetfiber enligt definition i rådets förordning (EG) 1407/ juli 2002 om statligt stöd till kolindustrin samt bilaga II till Europeiska kommissionens riktlinjer för statligt regionalstöd för

23 2.6 Kombination med andra stöd Bidrag får inte lämnas för samma projekt för vilket annat statligt stöd eller stöd av mindre betydelse också lämnas om det mest förmånliga stödtaket (som andel av stödberättigande kostnader) därigenom överskrids. När det gäller lokaler för uthyrning där kommunerna äger lokalerna är det viktigt att innan beslut ta reda på om kommunen nyligen köpt lokalerna från företag som fortsatt bedriver sin verksamhet i lokalerna. Om så är fallet är det viktigt att kontrollera ifall köpeskillingen är baserad på ett marknadspris fastställt av en objektiv fastighetsvärderare. Överstiger köpeskillingen det fastställda marknadspriset med mer än 5 % indikeras att kommunen har givit företaget en olaglig subvention. Om EU-kommissionen vid en eventuell senare granskning av fastighetsaffären skulle fastställa att den olagliga subventionen inte är förenlig med den gemensamma marknaden kommer det olagliga stödet att behöva återkrävas med ränta. Om det i ärendeberedning indikeras att företaget erhållit ett sådant tidigare olagligt stöd avslås lämpligen ansökan, alternativt att investeringsstöd beviljas på villkor att fastighetsaffären omförhandlas och köpeskillingen ändras i enlighet med ovanstående. En annan form av subvention är när kommunen agerar borgensman. Om kommunen inte kan styrka att fastighetsaffären har föregåtts av en objektiv fastighetsvärdering och/eller tvivel råder om köpeskillingen verkligen representerar marknadsvärdet bör marknadsvärdet fastställas av en objektiv fastighetsvärderare. I enlighet med ovan ska ett eventuellt investeringsstöd inte förenas med att fastighetsaffären har inslag av olaglig subvention. Även när enskilda företag köper fastigheter från kommun ska en värdering göras, så att kommunen inte subventionerat företaget vid försäljningen av fastigheten. När en kommun säljer en fastighet genom ett öppet, villkorslöst offentligt anbudsförfarande anses köpeskillingen inte ha något subventionsinslag. 2.7 Stödnivåer med stödkarta Sammanställning över maximala procentsatser för regionalt stöd i enlighet med Förordning om regionalt investeringsstöd, SFS 2007:61 13

24 Materiella anläggningstillgångar; byggnader, markanläggningar, maskiner och inventarier Företagskategori: Små Medelstora Stora Stödområde A 35 % 25 % 15 % Stödområde B 30 % 20 % 10 % Immateriella anläggningstillgångar; patenträttigheter, licenser etc. Företagskategori: Små Medel- Stora stora Stödområde A 35 % 25 % 15 % Stödområde B 30 % 20 % 10 % För stora företag (andra än små och medelstora företag) får kostnader för immateriella anläggningstillgångar endast utgöra 50% av det totala stödunderlaget för ett investeringsprojekt. ( 30) Lokaler för uthyrning Stödområde A 25 % Stödområde B 20 % Utbildning (OBS att här ges ofta stöd från länsarbetsnämnd/ams) Allmän utbildning Företagskategori: Små Medelstora Stora Stödområde A+B 75 % 75 % 55 % Särskild utbildning Företagskategori: Små Medel- Stora stora Max finansiering Stödområde A+B 40 % 40 % 30 % 14

25 Konsulttjänster, deltagande i mässor och utställningar Företagskategori: Små Medel- Stora stora Stödområde A+B 50 % 50 % Ej Forskning och utvecklingsarbete Grundforskning Företagskategori: Små Medel- Stora stora Stödområde A+B 100 % 100 % Ej Industriell forskning Företagskategori: Små Medel- Stora stora Stödområde A+B 65 % 65 % Ej Teknisk genomförbarhetsstudie Företagskategori: Små Medel- Stora stora Stödområde A+B 50 % 50 % Ej Produktutveckling före marknadsintroduktion * Företagskategori: Små Medel- Stora stora Stödområde A+B 40 % 40 % Ej * Vanligtvis är det den sista punkten (produktutveckling före marknadsintroduktion) som kan komma ifråga för regionalt investeringsstöd, då det för övriga forsknings- och utvecklingsarbeten finns andra mer lämpliga finansieringsmöjligheter. 15

26 2.7.1 Stödkarta 16

27 2.8 Stödgrundande investeringar/utgifter Regionalt investeringsstöd kan lämnas för att täcka del av de totala kostnaderna i samband med nyinvesteringar som gäller materiella tillgångar byggnader och maskiner och inventarier utbildning immateriella tillgångar, såsom patent, licenser, know-how konsulttjänster och ett första deltagande per produkt i mässor och utställningar forskning och utveckling Med nyinvestering avses en ny investering i anläggningstillgångar, utökning av kapaciteten vid en befintlig anläggning eller igångsättning av en verksamhet som medför en genomgripande förändring av en befintlig verksamhets produkter eller produktionsprocesser. Ersättningsinvesteringar bedöms i normalfallet ej vara stödgrundande. Investeringar som krävs pga lagkrav ska inte beviljas stöd. Avsteg kan göras efter hörande av Tillväxtverket om det finns synnerliga skäl. Maskiner och inventarier ska ha en beräknad livslängd av minst tre år för att kunna räknas som investering. Bidrag kan om det finns särskilda skäl, även avse förvärv av begagnad utrustning på motsvarande villkor. För att stöd ska komma ifråga gäller också att säljaren inte erhållit offentligt stöd för den aktuella utrustningen när den anskaffades. Vid behov kan intyg, om att utrustning inte tidigare anskaffats med offentligt stöd, inkrävas. Vid återuppbyggnad av brandskadad anläggning eller annan skada som täcks av försäkring kommer stöd ifråga endast för den del av investeringen som kan hänföras till en utvidgning av den tidigare anläggningen. Detta gäller även om byggnaden varit oförsäkrad, oavsett tidigare stöd eller inte, eftersom det inte innebär någon utökning/utveckling av verksamheten. För att godta stöd till immateriella investeringar gäller att de uteslutande ska utnyttjas i den verksamhet som beviljats regionalt 17

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Datum 2009-03-30 Version 2009-02-04 Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013, Sverige

Läs mer

HANDLEDNING OM GEMENSKAPSREGLERNA FÖR STATLIGT STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

HANDLEDNING OM GEMENSKAPSREGLERNA FÖR STATLIGT STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 25.2.2009 HANDLEDNING OM GEMENSKAPSREGLERNA FÖR STATLIGT STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG INBEGRIPET TILLFÄLLIGA STATLIGA STÖDÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA TILLGÅNGEN TILL FINANSIERING I DEN AKTUELLA FINANSIELLA

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

BILAGA II ADMINISTRATIVA STANDARDFÖRESKRIFTER LIFE

BILAGA II ADMINISTRATIVA STANDARDFÖRESKRIFTER LIFE BILAGA II ADMINISTRATIVA STANDARDFÖRESKRIFTER LIFE INLEDNING I detta dokument sammanfattas de administrativa bestämmelser som gäller för alla Life-projekt som samfinansieras av Europeiska kommissionen

Läs mer

Rapport 2012:13. Utvärdering av företagsstöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning i Norra Mellansverige. Näringslivsenheten

Rapport 2012:13. Utvärdering av företagsstöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning i Norra Mellansverige. Näringslivsenheten Rapport 2012:13 Utvärdering av företagsstöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning i Norra Mellansverige Näringslivsenheten Omslagsbild: Företaget Safe xrossing, som har uppfunnit den blinkande övergångsskylten,

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 INLEDNING... 3 REKVISITION AV MEDEL NÄR, VAR, HUR?... 3 NÄR KAN MEDLEN REKVIRERAS?... 3 VART SKICKAS REKVISITIONEN OCH HUR BETALAS MEDLEN UT?... 3 HUR MYCKET

Läs mer

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde - Företagsstöd från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013 - Understöd enligt lagen om statsunderstöd

Läs mer

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

K3 för ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser. Översikt över förändringar

K3 för ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser. Översikt över förändringar K3 för ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser Översikt över förändringar Innehåll Innehåll 1 Förord 3 Kontaktpersoner 4 1 Inledning 5 2 K-reglerna 7 3 Tillämpning av K3 11 3.1 K3

Läs mer

Jeaneth Johansson Professor, biträdande. Malin Malmström Univ.Lektor/ Ek Dr. 2012, Priorum Affärsutveckling ek. för.

Jeaneth Johansson Professor, biträdande. Malin Malmström Univ.Lektor/ Ek Dr. 2012, Priorum Affärsutveckling ek. för. Jeaneth Johansson Professor, biträdande Malin Malmström Univ.Lektor/ Ek Dr. 2012, Priorum Affärsutveckling ek. för. Ansvarig utgivare Priorum Affärsutveckling ek. för. Grafisk produktion Hjälp Reklambyrå

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28 Handbok för projekt inom Leader 2009-09-28 GENOMFÖRANDE... 2 LEADERPROJEKT... 2 TYDLIG AVGRÄNSNING GENTEMOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 2 LÅNGSIKTIGHET... 2 ANVÄNDNING AV EU- OCH LEADERLOGOTYP... 3 REDOVISNING

Läs mer

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling 2005 Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling ett regeringsuppdrag till Jordbruksverket och Livsmedelsverket Foto: Mats Pettersson Rapport 2005:10 Åtgärder för att främja

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Styrande riktlinjer för årsredovisning

Styrande riktlinjer för årsredovisning 1 (44) Styrande riktlinjer för årsredovisning December 2012 Utarbetade på uppdrag av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII av redovisningsspecialist Eva Törning i samarbete med en arbetsgrupp inom

Läs mer

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 17 NEDSKRIVNINGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring SAMMANFATTNING 1. Denna rekommendation (RR 17) anger hur en nedskrivning av värdet på en tillgång skall beräknas och redovisas samt vilken

Läs mer

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2015-05-05 Dnr: 15-4542 1(16) PTS Innovationstävling - Smartare e-handel 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker vi? 2 2.1. Projektförslag 3 3. Vem får söka?

Läs mer

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader 2011-05-26 Handbok för projekt inom Leader 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRANDE... 3 LEADERPROJEKT... 3 TYDLIG AVGRÄNSNING MOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 3 DELAKTIGHET OCH ANSVAR I PROJEKTET... 3 FÖRÄNDRINGAR

Läs mer

Upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus Statlig medverkan i finansieringen. 19 december 2008

Upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus Statlig medverkan i finansieringen. 19 december 2008 + Upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus Statlig medverkan i finansieringen 19 december 2008 Titel: Upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus Statlig medverkan i finansieringen Utgiven av:

Läs mer

Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd

Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd 30 november 2010 Titel: Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd Redovisning av uppdrag i BKN:s regleringsbrev

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Nedskrivningar UTKAST (juni 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Skatterätt... 2 Annan normgivning... 2 Lagregler och allmänt råd...

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

2008:10. Prissättning vid överlåtelse av offentlig verksamhet till kommunal personal (s.k. avknoppning) kommunalrättsliga och EG/EUrättsliga

2008:10. Prissättning vid överlåtelse av offentlig verksamhet till kommunal personal (s.k. avknoppning) kommunalrättsliga och EG/EUrättsliga 2008:10 Prissättning vid överlåtelse av offentlig verksamhet till kommunal personal (s.k. avknoppning) kommunalrättsliga och EG/EUrättsliga aspekter MISSIV DATUM DIARIENR 2008-04-29 2008/59-5 ERT DATUM

Läs mer

Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1

Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1 1480 Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1 1310 1314 2010 2012 1214 1215 1216 1217 1012 1014 1016 Innehållsförteckning IDROTTENS REDOVISNING Definitioner

Läs mer

Bilaga 1 till N2111P01_10032011

Bilaga 1 till N2111P01_10032011 Bilaga 1 till N2111P01_10032011 LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN??ÅR 2015 Dnr N21/00/1/3 Innehållsförteckning

Läs mer

Handbok för projekt inom Leader

Handbok för projekt inom Leader Projekthandbok Handbok för projekt inom Leader Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten 2008-12-22 Referenser Johan Fors Anne-Charlotte Franzén Handbok för projekt inom Leader 2009-01-19 GENOMFÖRANDE...

Läs mer