Regionala företagsstöd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionala företagsstöd"

Transkript

1 Regionala företagsstöd Handbok för Regionalt investeringsstöd, Sysselsättningsbidrag samt Regionalt bidrag för företagsutveckling Uppdatering Version

2

3 Förord Detta är en handbok som vänder sig till handläggare av regionala utvecklingsstöd. Boken innehåller olika råd och riktlinjer som tillämpas av Tillväxtverket vid handläggning av dessa stödformer. Boken ska ses som ett hjälpmedel i detta arbete.

4

5 Innehåll 1 Regionalpolitiska företagsstöd - översikt Regionalt investeringsstöd Sysselsättningsbidrag Regionalt bidrag till företagsutveckling 3 2 Regionalt investeringsstöd Syfte Allmänna villkor Stödmottagare Stödberättigade verksamheter Industriell eller industriliknande verksamhet Industriserviceverksamhet Tjänste- och serviceverksamhet Turistnäring Uppförande av lokaler för uthyrning Annan verksamhet eller undantag från regeln Blandad verksamhet Verksamheter med stödförbud Kombination med andra stöd Stödnivåer med stödkarta Stödkarta Stödgrundande investeringar/utgifter Stödgrundande kostnader Ej stödgrundande kostnader Del- och slutredovisning Utbetalning och säkerheter Säkerheter Preliminära beslut Del- eller slutligt beslut Garanti för regionalt investeringsstöd under investeringstiden Den skatte- och bokföringsmässiga behandlingen av regionalt investeringsstöd Kontrolluppgift för näringsbidrag 27

6 Engagemangsuppgift Tillsyn och uppföljning Syfte Definitioner Ansvar Uppföljningsaktiviteter Uppföljningsrapporter Speciella uppföljningsinsatser Slutrapport Kontrollanter Återkrav av regionalt investeringsstöd Stoppa nedskrivningen av stödet Konkurser, företagsrekonstruktioner mm Beslutsinstanser Beslut om beviljande av regionalt investeringsstöd Igångsättningstillstånd Förhandsbesked Stödets storlek Beslut om förlängning av investeringsperioden Beslut om utbetalning m.m Beslut att frånta stödmottagaren rätten till den innestående delen av stödet Ändrade säkerheter Beslut av uppföljningsmyndighet Överklagande 37 3 Sysselsättningsbidrag Syfte Allmänna villkor Stödmottagare Stödberättigade verksamheter Industriell eller industriliknande verksamhet Industriserviceverksamhet Tjänste- och serviceverksamhet Turistnäring Annan verksamhet eller undantag från regeln Blandad verksamhet Verksamheter med stödförbud 43

7 (19 ) Kombination med andra stöd Stödnivåer med stödkarta Beräkningsgrund Stödområde Stödunderlag Fler än ett arbetsställe inom landet Särskilda regler i samband med övertagen verksamhet Ansökningsförfarande Utbetalning och säkerheter Skatte- och bokföringsmässiga behandlingen av sysselsättningsbidrag Tillsyn och uppföljning Återbetalningsskyldighet Beslutsinstanser 51 4 Regionalt bidrag till företagsutveckling Syfte Allmänna villkor Lönsamhet Varaktig sysselsättning Konkurrens Behov av stöd för att investeringen ska komma till stånd Igångsättningsmedgivande Stödmottagare Stödberättigade verksamheter Verksamheter med stödförbud Kombination med andra stöd Stödformer Regionalt bidrag till företagsutveckling Regionalt bidrag i form av konsultcheck Regionalt bidrag i form av mikrobidrag Regionalt bidrag i form av samverkansprojekt Regionalt bidrag i form av investeringsbidrag till företag som deltar i projekt inom regionalt tillväxtprogram eller strukturfondsprogram Stödområden Stödgrundande investeringar 61

8 4.9.1 Stödgrundande kostnader Ej stödgrundande kostnader Ansökan Utbetalning och säkerheter Säkerheter Utbetalning Den skatte- och bokföringsmässiga behandlingen av regionala investeringsstöd Kontrolluppgift för näringsbidrag Engagemangsuppgift Tillsyn och uppföljning Återkrav av regionalt bidrag till företagsutveckling Stoppa nedskrivning av stödet 73 5 Allmänna förvaltningsrättsliga regler Begreppet myndighetsutövning Myndigheternas serviceskyldighet Allmänna krav på handläggningen av ärenden Tolk Ombud och biträde Jäv Muntlig handläggning Anteckning av uppgifter Parts rätt att få del av uppgifter Kommunikation Beslutsutformning Underrättelse om beslut 81 6 Offentlighet och sekretess Vad kan/ska lämnas ut? Är handlingen en s.k. allmän handling? Är handlingen inkommen till, upprättad hos eller förvarad hos myndighet? Föreligger sekretess? Rätten till handlingar för en part i ärendet Förhållandet myndigheter emellan Övriga kommentarer 90

9 Bilagor Allmänna villkor och bestämmelser, Regionalt investeringsstöd Allmänna villkor och bestämmelser för Sysselsättningsbidrag Beräkningsmall Sysselsättningsbidrag Definition av stålindustrin, EG bilaga EU:s definition av Micro och SMF Försumbara stöd, exempel Förteckning över godkända kontrollanter Hyreskalkyl Kontrollantinstruktion Lista över jordbruksprodukter Lista på företag verksamma inom stålindustrin i Sverige 2007 PM stödgrundande investeringskostnader Riktlinjer för statligt regionalstöd Stadsstödsregler varvsindustrin Stödkarta Ändrade regler avseende Företagshypotek PM Innovationsförordningen Handledning om EU:s statsstödsregler PM om gränsdragning mellan verksamheter som bedriver produktion och saluföring av jordbruksprodukter eller ej Bilaga 1 till PM om gränsdragning regionala företagsstöd och jordbruksstöd Bilaga 2 till PM om gränsdragning regionala företagsstöd och jordbruksstöd (Bearbetade varor)

10 Bilaga 3 till PM om gränsdragning regionala företagsstöd och jordbruksstöd (Kombinerade nomenklaturen KN 2008) Policydokument Policy Affärsverk-Myndigheter Callcenterpolicy Rekonstruktionspolicy Policy avbetalningsköp Policy fjällturism Policy Sågverk Policy för säkerheter Policy när det gäller investeringar i hotell

11 1 Regionalpolitiska företagsstöd - översikt Det finns fyra regionalpolitiska företagsstöd: regionalt investeringsstöd, sysselsättningsbidrag, regionalt bidrag till företagsutveckling (tidigare landsbygdsstöd) samt regionalt transportbidrag. Det senaste omfattas inte av handboken. Syftet med stöden är främja en hållbar tillväxt och ökad sysselsättning i vissa delar av Sverige. Regionalt investeringsstöd och sysselsättningsbidrag kan sökas i det som kallas stödområde A och B. Regionalt bidrag till företagsutveckling ges i glesbygd och landsbygd i hela landet. 1.1 Regionalt investeringsstöd Regionalt investeringsstöd är ett regionalpolitiskt företagsstöd som syftar till hållbar tillväxt och en balanserad regional utveckling. Bidraget är maximerat till procentsatser av den godkända investeringen, i de flesta fall maximalt 10 till 35 procent. En individuell prövning av bidragets storlek görs i alla ärenden. Ansökan måste beviljas innan investeringen får påbörjas. Stöd kan ges till investeringar i till exempel byggnader och maskiner, utbildning och konsulttjänster. För att söka regionalt investeringsstöd ska... Investeringen göras inom stödområdet. företaget vara verksamt i stödområde A eller B. I framförallt stödområde B, men även i vissa kommundelar i stödområde A, så är dock möjligheten att få regionalt investeringsstöd begränsad. verksamheten bedömas leda till tillväxt och ökad sysselsättning. stödet bedömas vara nödvändigt för att investeringen ska kunna göras. 1

12 För att finansiering ska beviljas måste verksamheten bedömas bli lönsam och varaktig. Det går inte att kombinera regionalt investeringsstöd och sysselsättningsbidrag för samma projekt. I stödområde B får stöd endast lämnas om det finns särskilda skäl och investeringen bedöms vara av strategisk betydelse eller ha särskild betydelse för den regionala utvecklingen. Denna begränsning gäller inte stöd till uppförande och ombyggnad av lokaler för uthyrning eller andra nyinvesteringar i byggnader som bedöms vara av strategisk betydelse. En individuell prövning av stödets storlek görs i alla ärenden, med hänsyn till investeringens betydelse för samhället, sysselsättningsökning och tillväxt. Hänsyn tas även till typ av investering, investeringskostnad, typ av företag samt i vilket stödområde företaget verkar. En grundprincip är att ingen ska få mer stöd än vad som krävs för att investeringen ska komma till stånd. 1.2 Sysselsättningsbidrag Sysselsättningsbidraget är ett av de regionalpolitiska företagsstöden, som alla syftar till ökad tillväxt och en balanserad regional utveckling. För att söka sysselsättningsbidrag ska... företaget vara verksamt i stödområde A eller B. företaget ha sådan verksamhet som listas i punkten verksamheten bedömas bli lönsam och ge varaktig sysselsättning. bidraget bedömas vara nödvändigt för att skapa planerad sysselsättningsökning. anställningen vara en tillsvidareanställning och gälla personer som inte har arbete eller är på väg att förlora sitt arbete. I stödområde A får stöd lämnas till nyetablering av verksamhet samt, då det finns särskilda skäl, till andra sysselsättningsökningar som 2

13 bedöms vara av strategisk betydelse eller ha särskild betydelse för den regionala utvecklingen. I stödområde B får stöd lämnas endast till nyetablering av verksamhet. Det går inte att få både sysselsättningsbidrag och regionalt investeringsstöd för samma projekt. Anställningsstöd från Arbetsförmedlingen kan inte heller kombineras med bidraget. I stödområde A är stödet maximalt kronor under en treårsperiod för varje ny årsarbetskraft (1650 timmar). I stödområde B är stödet max kronor. 1.3 Regionalt bidrag till företagsutveckling Detta stöd kallades tidigare Landsbygdsstöd. Stöd till företagsutveckling ska främja en hållbar tillväxt, sysselsättning och service i de områden som anges för varje stödform. Se vidare därom under avsnitt 4. Stödet kan sökas av små och medelstora företag i glesbygd och landsbygd i hela landet som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Stödet kan också sökas av samverkansprojekt mellan olika intressenter. Vad som räknas som landsbygd respektive glesbygd fastställs av länsstyrelserna. Stöd ges normalt till samma slags investeringar som för regionalt investeringsstöd. Stödet är avsett för att främja investeringar, ökad sysselsättning och service där verksamheten bedöms bli lönsam och varaktig. Stödet är maximerat till mellan 25 och 50 procent av godkänd investering, dock högst kronor under en treårsperiod. En individuell prövning av stödets storlek görs i alla ärenden. 3

14 4

15 2 Regionalt investeringsstöd 2.1 Syfte Regionalt investeringsstöd kan lämnas till företag i samband med investeringar för att främja en hållbar tillväxt i stödföretagen och därmed en hållbar regional tillväxt. Bidraget är behovsprövat och kan lämnas om det är nödvändigt för att åstadkomma den avsedda investeringen, varvid även särskild hänsyn måste tas till konkurrensförhållandena på marknaden (SFS 2007:61). 2.2 Allmänna villkor Enligt förordningen SFS 2007:61 gäller följande allmänna villkor och förutsättningar för regionalt investeringsstöd. Det regionala investeringsstödet ska bidra till att uppfylla de nationella hållbarhetsmålen om miljö, jämställdhet och etnisk mångfald. ( 1) Stödmottagarens finansiering måste uppgå till minst 25 % av investeringskostnaden. Denna finansiering kan utgöras av egna medel och/eller av externa medel, men dock inga offentliga medel (inkl. lån från t.ex. Almi och/eller Norrlandsfonden). ( 27) Storleken på ett stöd ska inte vara större än vad som behövs för att investeringen ska komma till stånd. ( 11) Regionalt investeringsstöd får bara lämnas om verksamheten tillförsäkrar de anställda en tillfredsställande arbetsmiljö och om företaget uppfyller kraven på aktiva åtgärder enligt jämställdhetslagen och enligt lagen om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. ( 18) Kvinnors och mäns löner och andra anställningsförmåner ska vara minst likvärdiga med vad som följer av tillämpligt kollektivavtal. ( 18) 5

16 Vid prövning av ärenden om regionalt investeringsstöd ska det särskilt beaktas om den investering för vilken stöd söks kan leda till arbetstillfällen för både kvinnor och män. ( 10) Verksamheten ska bedrivas i en ort där förutsättningarna för lönsamhet och varaktig sysselsättning bedöms vara tillfredsställande. ( 16) Regionalt investeringsstöd får inte lämnas tillstödmottagarens utgifter för verksamhetens normala drift. ( 16) Stöd får inte lämnas till en stödmottagare i ekonomiska svårigheter. ( 17) En stödmottagare ska ha auktoriserad eller godkänd revisor. ( 17) Stöd får inte lämnas för en åtgärd som utan särskilt medgivande har påbörjats innan frågan om stöd har avgjorts. Undantag görs för projektering. Ett sådant medgivande får endast lämnas innan åtgärden har påbörjats och endast om det finns särskilda skäl. Ett sådant skäl kan vara långa leveranstider på särskilda maskiner eller markarbete som måste utföras innan markfrosten kommer. Medgivandet ska vara skriftligt och lämna av den som ska avgöra ärendet. Av medgivandet ska framgå att projektet så vitt kan bedömas uppfyller villkoren för stöd. ( 51) I stödområde B får regionalt investeringsstöd lämnas för uppförande, ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning eller för andra strategiska nyinvesteringar i byggnader. Därutöver får i stödområde B regionalt investeringsstöd endast lämnas om det föreligger särskilda skäl och: investeringen bedöms vara av strategisk betydelse (se nedan) eller annars bedöms ha särskild betydelse för den regionala utvecklingen För vissa kommuner och delar av kommuner krävs även att det ska vara fråga om en större investering ( 8). För undantag i Stödområde A och B se stödkarta kapitel 4.7. Följande bedömningsgrunder kan vara vägledande för att avgöra om investeringen är av strategisk betydelse för företaget. investeringens relativa storlek i förhållande till företagets omsättning, resultat, anläggningstillgångar och planmässiga avskrivningar. Exempelvis, så bör den planerade investeringen beloppsmässigt motsvara 4-5 års planmässiga avskrivningar. 6

17 investeringens ekonomiska utfall i förhållande till företagets resultat och omsättning. Investeringen bedöms ge en omsättningsökning på årsbasis runt 50 % och/eller en kraftigt förbättrad lönsamhet (rörelsemarginal). investeringens syfte med avseende på ny teknik, nya marknader och nya produkter. Särskild betydelse för den regionala utvecklingen kan enligt Tillväxtverket vara: spin-off effekter överensstämmelse med RTP och nationella strategier kritiskt resurstillskott för det regionala näringslivet verksamhet av stor regional betydelse För att klassas som en större investering, så bör enligt Tillväxtverket någon av följande punkter vara uppfyllda: minst 25 milj. kronor för hårda investeringar minst 4 milj. kronor för mjuka investeringar investering som skapar minst 25 nya årsarbetskrafter Tillväxtverkets kriterier för bedömning av angelägenheten och storleken på ett regionalt investeringsstöd är främst följande faktorer. Stödområde A eller B Sysselsättning, storlek och förändring Företagets betydelse på orten Risk när det gäller företag och projekt Tillväxt mätt i omsättning, resultat och sysselsättning Förnyelse i teknik, nya marknader nya produkter Additionalitet, d.v.s. stödets betydelse för att investeringen ska komma till stånd För vidare information se även bilaga Allmänna villkor och bestämmelser. 7

18 2.3 Stödmottagare (13-14 ) Regionalt investeringsstöd får lämnas till företag, affärsverk eller uppdragsmyndigheter som bedriver stödberättigad verksamhet på marknadsmässiga villkor i stödområdena A och B. Om ett företag varit försatt i konkurs eller genomgått rekonstruktion kan enbart i undantagsfall stöd beviljas innan verksamheten bedrivits i det nya bolaget under minst ett års tid, sk karantän i samband med konkurs. Detta för att köpeskillingen redan ska vara anpassad efter värdet, inklusive beräknade investeringar, utan stöd. Avsteg kan göras efter hörande av Tillväxtverket om det finns synnerliga skäl. Företag kan avse svensk eller utländsk, fysisk eller juridisk person, som bedriver näringsverksamhet i form av enskild firma, handels- och kommanditbolag, aktiebolag, ekonomisk förening eller motsvarande. Den beslutande myndigheten har möjlighet att som villkor föreskriva, vid t.ex. större projekt, att verksamheten ska bedrivas under viss företagsform, t.ex. aktiebolagsform som har högre krav när det gäller redovisning, skyddet av det egna kapitalet m.m. Regionalt investeringsstöd får även lämnas till kommuners eller direkt eller indirekt kommunägda företags turistverksamhet enligt 20 och till uppförande, ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning enligt 21 och 22. Enligt kommunallagen får kommuner driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen. Detta innebär att företag som till någon del ägs direkt eller indirekt av en kommun inte kan erhålla regionalt investeringsstöd, förutom i de fall som framgår av ovan. Observera att inga undantag görs för företag med kommunalt minoritetsintresse. Den maximala finansieringsprocenten varierar beroende på stödmottagarens storlek, små och medelstora företag har möjlighet till högre stödprocent än större företag, se kapitel 2.7. Av bilaga EUs definition av Micro och SMF framgår definitionen av mikro, små och medelstora företag. 2.4 Stödberättigade verksamheter (15 ) 8

19 2.4.1 Industriell eller industriliknande verksamhet Industriell verksamhet innebär någon form av tillverkning, bearbetning eller förädling med industriella metoder. Industriliknande är sådan verksamhet som kan utföras i ett industriföretags egen regi men som brutits ut och förts samman hos särskilda företag. Det kan vara verksamhet som ligger nära tillverkningsmomentet, t ex större packningsföretag. Livsmedelsindustrin och annan industriell förädlingsverksamhet baserad på jordbruks-, fiske eller vattenbruksprodukter är stödberättigande om förädlingen är så omfattande att den produkt som blir resultatet av bearbetningsprocessen inte längre är en jordbruks- eller fiskeprodukt enligt EU-fördragets bilaga I, se länkat dokument Lista över jordbruksprodukter, - och därigenom inte kan bli föremål för investeringsstöd från Jordbruks- eller Fiskeriverket Industriserviceverksamhet Industriserviceföretag är sådana företag som tillhandahåller tjänster knutna till den industriella produktionsprocessen, t ex dataverksamhet, laboratorier eller konstruktion och service av maskiner och verktyg för tillverkningsprocesser. Företag verksamma inom mer allmän service såsom kontroll-, underhålls- eller reparationsarbeten av markanläggningar, byggnader och fordon samt alla former av byggnads- och anläggningsarbeten är generellt inte stödberättigade verksamheter. Inte heller personalvårds-, städnings- eller vakttjänster är stödberättigade. För undantag se Här bör kundförteckning utgöra bedömningsunderlag för att kunna fastställa om verksamheten är inriktad på tjänster mot näringslivet Tjänste- och serviceverksamhet Dessa verksamheter kan beviljas bidrag om de enligt Tillväxtverkets bedömning riktar sig till mer än en lokal eller regional marknad, varvid sökanden måste göra det trovärdigt att verksamheten faktiskt riktar sig mot en större marknad t ex genom att visa på marknadsföringsåtgärder som vidtagits i syfte att nå potentiella kunder utanför den lokala eller regionala marknaden. Enligt Tillväxtverket så bör 2/3 av omsättningen eller den budgeterade omsättningen kunna härledas till kunder utanför den egna regionen. 9

20 2.4.4 Turistnäring Bidrag får lämnas även till verksamhet med anknytning till turismen, om den med hänsyn till karaktär, omfattning och målgrupp förbättrar förutsättningarna för turistverksamheten genom att förlänga turistsäsongen. Vid Tillväxtverkets prioritering när det gäller turismfrågor gäller att vi framförallt satsar på reseanledningar, d v s strategiska investeringar som drar turismen till destinationen. Det innebär att investeringar i aktiviteter runt dessa, såsom normala hotell e t c får en lägre prioritet. Det gäller naturligtvis inte i de fall där själva hotellet är reseanledningen, vilket det ibland kan vara. Vidare prioriteras investeringar som skapar arbetstillfällen året runt. Det är vidare viktigt att ha en helhetssyn på destinationen, d v s att aktuell satsning stärker helheten i destinationen och att allt runt satsningen finns på plats såsom transportmöjligheter etc Uppförande av lokaler för uthyrning Orter med högst invånare (21 ) Regionalt investeringsstöd kan lämnas till uppförande, ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning. Vissa villkor ska normalt vara uppfyllda för att bidrag ska kunna utgå för dylika investeringar. Dessa villkor har delats in i mjuka och hårda. Indelningen får till följd att Tillväxtverket kan bevilja stöd om det finns särskilda skäl, trots att alla mjuka villkor inte är uppfyllda. Däremot kan undantag inte göras från de hårda villkoren. Villkor som måste vara uppfyllda: Stöd endast till mindre orter som har tillfredsställande förutsättningar för den verksamhet som ska bedrivas i lokalerna, och vidare att orten saknar förutsättningar att på annat sätt få tillgång till lämpliga lokaler för verksamheten. Med mindre orter avses tätorter med högst invånare. I lokalerna får endast bedrivas sådan verksamhet som är stödberättigad enligt 15. Lokalerna får hyras ut endast till små och medelstora företag, som bedöms sakna möjlighet att själva bygga lokaler. 10

21 Om lokalen ägs av en kommun eller ett kommunägt företag, så ska bestämmelser om hyrans storlek meddelas i beslutet om stöd. Hyran får inte sättas till en nivå som innebär subventioner utöver vad som följer av det regionala investeringsstödet, se även Tillväxtverkets bilaga Hyreskalkyl. Tillfällig hyresnedsättning under inledningsskedet avsedd att senare kompenseras med högre hyra får ej förekomma. Hyreskontrakt omfattande minst 3 år. Villkor som det kan medges undantag från, om det föreligger särskilda skäl: Lokalerna får inte byggas större än m2. Vid en tillbyggnad är det den totala ytan (m2) efter tillbyggnaden som är avgörande. Lokalerna får inte vara avsedda bara för ett företag, vilket således innebär minst två hyresgäster. Orter med invånare (22 ) Regionalt investeringsstöd kan lämnas till ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning i orter med fler än invånare men färre än invånare. Observera att här får stöd inte lämnas för nybyggnadsinvesteringar. En ytterligare förutsättning för stöd är att orten är utsatt för särskilt omfattande strukturell förändring av sysselsättningen. Som exempel kan nämnas de större orter som drabbats av omfattande försvarsnedläggningar. I övrigt gäller samma förutsättningar och villkor som för mindre orter Annan verksamhet eller undantag från regeln Stöd kan beviljas annan verksamhet, som generellt ej anses vara stödberättigad verksamhet, om verksamheten antas få väsentlig betydelse för näringslivet i regionen eller annars anses ha särskild regionalpolitisk betydelse. Härvid bör beaktas om verksamheten tillför orten ett betydande antal arbetstillfällen. 11

22 I ärenden som rör Annan verksamhet är Tillväxtverket beslutsfattande, om inte Tillväxtverket i ett förhandsbesked förklarat verksamheten som stödberättigad Blandad verksamhet Stöd kan också lämnas till företag som bedriver blandad verksamhet, d v s både normalt stödberättigad och inte stödberättigad verksamhet. Stödet kan endast lämnas till den del av verksamheten som är stödberättigad. Denna del bör vara av större omfattning. Den stödberättigade delen av verksamheten kan lämpligen bestämmas såsom en avvägning av procent av omsättningen, minst 40 %, eller antalet anställda, minst 10 personer, i den stödberättigade verksamheten. Mindre undantag kan göras på särskilt utsatta orter. 2.5 Verksamheter med stödförbud (19 ) Jordbrukssektorn samt fiske- och vattenbrukssektorn Uppfödning/odling inklusive den bearbetning av en animalisk eller vegetabilisk produkt som är nödvändig för den första försäljningen inom jordbrukssektorn samt inom fiske- och vattenbrukssektorn är inte stödberättigande verksamhet. För vägledning huruvida verksamheten tillhör jordbruk samt fiske- och vattenbruk kan uppgifter sökas via Lista över jordbruksprodukter, EU-fördragets bilaga 1. Varvssektorn såsom den definieras i kommissionens meddelande om rambestämmelser för statligt stöd till varvsindustrin. Se bilaga Stadsstödsregler Varvsindustrin. Stålindustrin enligt definitionen i bilaga I till EU:s riktlinjer för statligt regionalstöd med Lista på företag verksamma inom stålindustrin i Sverige. Verksamhet inom kol och syntetfiber enligt definition i rådets förordning (EG) 1407/ juli 2002 om statligt stöd till kolindustrin samt bilaga II till Europeiska kommissionens riktlinjer för statligt regionalstöd för

23 2.6 Kombination med andra stöd Bidrag får inte lämnas för samma projekt för vilket annat statligt stöd eller stöd av mindre betydelse också lämnas om det mest förmånliga stödtaket (som andel av stödberättigande kostnader) därigenom överskrids. När det gäller lokaler för uthyrning där kommunerna äger lokalerna är det viktigt att innan beslut ta reda på om kommunen nyligen köpt lokalerna från företag som fortsatt bedriver sin verksamhet i lokalerna. Om så är fallet är det viktigt att kontrollera ifall köpeskillingen är baserad på ett marknadspris fastställt av en objektiv fastighetsvärderare. Överstiger köpeskillingen det fastställda marknadspriset med mer än 5 % indikeras att kommunen har givit företaget en olaglig subvention. Om EU-kommissionen vid en eventuell senare granskning av fastighetsaffären skulle fastställa att den olagliga subventionen inte är förenlig med den gemensamma marknaden kommer det olagliga stödet att behöva återkrävas med ränta. Om det i ärendeberedning indikeras att företaget erhållit ett sådant tidigare olagligt stöd avslås lämpligen ansökan, alternativt att investeringsstöd beviljas på villkor att fastighetsaffären omförhandlas och köpeskillingen ändras i enlighet med ovanstående. En annan form av subvention är när kommunen agerar borgensman. Om kommunen inte kan styrka att fastighetsaffären har föregåtts av en objektiv fastighetsvärdering och/eller tvivel råder om köpeskillingen verkligen representerar marknadsvärdet bör marknadsvärdet fastställas av en objektiv fastighetsvärderare. I enlighet med ovan ska ett eventuellt investeringsstöd inte förenas med att fastighetsaffären har inslag av olaglig subvention. Även när enskilda företag köper fastigheter från kommun ska en värdering göras, så att kommunen inte subventionerat företaget vid försäljningen av fastigheten. När en kommun säljer en fastighet genom ett öppet, villkorslöst offentligt anbudsförfarande anses köpeskillingen inte ha något subventionsinslag. 2.7 Stödnivåer med stödkarta Sammanställning över maximala procentsatser för regionalt stöd i enlighet med Förordning om regionalt investeringsstöd, SFS 2007:61 13

24 Materiella anläggningstillgångar; byggnader, markanläggningar, maskiner och inventarier Företagskategori: Små Medelstora Stora Stödområde A 35 % 25 % 15 % Stödområde B 30 % 20 % 10 % Immateriella anläggningstillgångar; patenträttigheter, licenser etc. Företagskategori: Små Medel- Stora stora Stödområde A 35 % 25 % 15 % Stödområde B 30 % 20 % 10 % För stora företag (andra än små och medelstora företag) får kostnader för immateriella anläggningstillgångar endast utgöra 50% av det totala stödunderlaget för ett investeringsprojekt. ( 30) Lokaler för uthyrning Stödområde A 25 % Stödområde B 20 % Utbildning (OBS att här ges ofta stöd från länsarbetsnämnd/ams) Allmän utbildning Företagskategori: Små Medelstora Stora Stödområde A+B 75 % 75 % 55 % Särskild utbildning Företagskategori: Små Medel- Stora stora Max finansiering Stödområde A+B 40 % 40 % 30 % 14

25 Konsulttjänster, deltagande i mässor och utställningar Företagskategori: Små Medel- Stora stora Stödområde A+B 50 % 50 % Ej Forskning och utvecklingsarbete Grundforskning Företagskategori: Små Medel- Stora stora Stödområde A+B 100 % 100 % Ej Industriell forskning Företagskategori: Små Medel- Stora stora Stödområde A+B 65 % 65 % Ej Teknisk genomförbarhetsstudie Företagskategori: Små Medel- Stora stora Stödområde A+B 50 % 50 % Ej Produktutveckling före marknadsintroduktion * Företagskategori: Små Medel- Stora stora Stödområde A+B 40 % 40 % Ej * Vanligtvis är det den sista punkten (produktutveckling före marknadsintroduktion) som kan komma ifråga för regionalt investeringsstöd, då det för övriga forsknings- och utvecklingsarbeten finns andra mer lämpliga finansieringsmöjligheter. 15

26 2.7.1 Stödkarta 16

27 2.8 Stödgrundande investeringar/utgifter Regionalt investeringsstöd kan lämnas för att täcka del av de totala kostnaderna i samband med nyinvesteringar som gäller materiella tillgångar byggnader och maskiner och inventarier utbildning immateriella tillgångar, såsom patent, licenser, know-how konsulttjänster och ett första deltagande per produkt i mässor och utställningar forskning och utveckling Med nyinvestering avses en ny investering i anläggningstillgångar, utökning av kapaciteten vid en befintlig anläggning eller igångsättning av en verksamhet som medför en genomgripande förändring av en befintlig verksamhets produkter eller produktionsprocesser. Ersättningsinvesteringar bedöms i normalfallet ej vara stödgrundande. Investeringar som krävs pga lagkrav ska inte beviljas stöd. Avsteg kan göras efter hörande av Tillväxtverket om det finns synnerliga skäl. Maskiner och inventarier ska ha en beräknad livslängd av minst tre år för att kunna räknas som investering. Bidrag kan om det finns särskilda skäl, även avse förvärv av begagnad utrustning på motsvarande villkor. För att stöd ska komma ifråga gäller också att säljaren inte erhållit offentligt stöd för den aktuella utrustningen när den anskaffades. Vid behov kan intyg, om att utrustning inte tidigare anskaffats med offentligt stöd, inkrävas. Vid återuppbyggnad av brandskadad anläggning eller annan skada som täcks av försäkring kommer stöd ifråga endast för den del av investeringen som kan hänföras till en utvidgning av den tidigare anläggningen. Detta gäller även om byggnaden varit oförsäkrad, oavsett tidigare stöd eller inte, eftersom det inte innebär någon utökning/utveckling av verksamheten. För att godta stöd till immateriella investeringar gäller att de uteslutande ska utnyttjas i den verksamhet som beviljats regionalt 17

I ALLMÄNT. När det gäller gränsdragning mellan byggnads- och maskininvestering tillämpas skattelagstiftningens

I ALLMÄNT. När det gäller gränsdragning mellan byggnads- och maskininvestering tillämpas skattelagstiftningens PM om stödgrundande investeringar/kostnader och redovisning av dessa kostnader vid regionalt investeringsstöd enligt SFS 2015:211 1 (5) I ALLMÄNT Denna PM ger kompletterande information om Tillväxtverkets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd till regionala investeringar; utfärdad den 26 mars 2015. SFS 2015:211 Utkom från trycket den 14 april 2015 Regeringen föreskriver följande. Syfte

Läs mer

Regionala företagsstöd och de nya förordningarna

Regionala företagsstöd och de nya förordningarna Regionala företagsstöd och de nya förordningarna katalin.frydenlund@tillvaxtverket.se 08-6819297 1 Regionala företagsstöd Tillåtet statsstöd enligt EU:s regelverk i syfte att utjämna regionala skillnader.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om regionalt utvecklingsbidrag; SFS 2000:279 Utkom från trycket den 23 maj 2000 utfärdad den 11 maj 2000. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser Syfte

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

KONTROLLANTINSTRUKTION för vissa regionala företagsstöd Länsstyrelsen Västerbotten 2015

KONTROLLANTINSTRUKTION för vissa regionala företagsstöd Länsstyrelsen Västerbotten 2015 1 (8) KONTROLLANTINSTRUKTION för vissa regionala företagsstöd Länsstyrelsen Västerbotten 2015 Denna instruktion gäller stöd enligt förordning (2000:283) om Regionalt bidrag till företagsutveckling med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1998:996) om sysselsättningsbidrag; SFS 2005:528 Utkom från trycket den 27 juni 2005 utfärdad den 16 juni 2005. Regeringen föreskriver i

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Ny förordning RIS. Fredrik Olofsson

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Ny förordning RIS. Fredrik Olofsson Ny förordning RIS Fredrik Olofsson 1 Gruppundantaget RIS-förordningen ej notifierad Begränsningarna i gruppundantaget gäller (Europeiska Kommissionens förordning nr 651/2014 ) Olagligt stöd 2 Strategiskt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om regionalt investeringsstöd; SFS 2007:61 Utkom från trycket den 6 mars 2007 utfärdad den 22 februari 2007. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förordning om regionalt utvecklingsbidrag. I. FÖRFARANDE DETALJERAD BESKRIVNING

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förordning om regionalt utvecklingsbidrag. I. FÖRFARANDE DETALJERAD BESKRIVNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.05.2000 SG(2000) D/ 103903 Ärende: Statligt stöd nr N 646/99 - Sverige Förordning om regionalt utvecklingsbidrag. Fru minister, I. FÖRFARANDE (1) I en skrivelse av

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

STÖD TILL KOMMERSIELL SERVICE enligt förordning SFS 2000:284

STÖD TILL KOMMERSIELL SERVICE enligt förordning SFS 2000:284 STÖD TILL KOMMERSIELL SERVICE enligt förordning SFS 2000:284 Stöd till kommersiell service kan lämnas till dagligvarubutiker och försäljningsställen för drivmedel på landsbygden i hela länet där försörjningen

Läs mer

Rekommendationer - BFN R 1

Rekommendationer - BFN R 1 Rekommendationer - BFN R 1 Redovisning av forsknings- och utvecklingskostnader* * Bokföringsnämnden i plenum har vid sitt sammanträde den 5 december 2005 beslutat att BFN R 1 inte skall tillämpas av näringsdrivande,

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag

Ekonomiska stöd till företag Ekonomiska stöd till företag 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 7 Avslutande kommentarer

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

Regionala företagsstöd

Regionala företagsstöd Regionala företagsstöd Stöd till investeringar och företagsutveckling Stöd kan ges till investeringar i byggnader/anläggningar, marknadsföring, maskiner/ inventarier (ej fordon), produktutveckling och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling; SFS 2005:741 Utkom från trycket den 1 november 2005 Omtryck utfärdad den 20 oktober

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus; SFS 2004:752 Utkom från trycket den 2 november 2004 utfärdad den 21 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

deras rättsliga ställning och hur de finansieras. Ekonomisk verksamhet är all verksamhet som erbjuder varor och tjänster på en marknad.

deras rättsliga ställning och hur de finansieras. Ekonomisk verksamhet är all verksamhet som erbjuder varor och tjänster på en marknad. Bilaga 1 - Allmänna villkor Affärsutvecklingscheckar 2014 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor för Affärsutvecklingscheckar

Läs mer

Regionala företagsstöd

Regionala företagsstöd Regionala företagsstöd Stöd till investeringar och företagsutveckling Stöd kan ges till investeringar i byggnader/anläggningar, marknadsföring, maskiner/inventarier (ej fordon), produktutveckling och extraordinär

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag; SFS 2012:872 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Regeringen föreskriver

Läs mer

6. NÄRINGSAVDELNINGENS ALLMÄNNA BYRÅS FÖRETAGSSTÖD

6. NÄRINGSAVDELNINGENS ALLMÄNNA BYRÅS FÖRETAGSSTÖD 6. NÄRINGSAVDELNINGENS ALLMÄNNA BYRÅS FÖRETAGSSTÖD 6.1 Investeringsbidrag Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om näringsstöd (2008:110) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd

Läs mer

DEL III.4.FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE

DEL III.4.FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE DEL III.4.FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR OM REGIONALSTÖD Detta formulär för kompletterande upplysningar skall användas för anmälan av alla stödordningar eller enskilda stöd som omfattas av riktlinjerna

Läs mer

Länsstyrelsens organisation

Länsstyrelsens organisation Länsstyrelsens organisation Insynsråd Insynsråd Internrevisor Internrevisor Länsledning Länsledning -landshövding -landshövding - - länsråd länsråd Stab Stab Näringsliv Näringsliv Tillväxt Tillväxt kommunik.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:283) om landsbygdsstöd; SFS 2005:529 Utkom från trycket den 27 juni 2005 utfärdad den 16 juni 2005. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1100) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag; SFS 2003:4 Utkom från trycket den 21 januari 2003 Omtryck utfärdad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EG:s strukturfonder; SFS 2007:14 Utkom från trycket den 6 februari 2007 utfärdad den 18 januari 2007. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN Tillämpningsområde och status Vid finansiering av projekt inom ramen för Ålands operativa program

Läs mer

Information den 4 mars 2016. Affärscoacher/rådgivare i Möjligheternas Region

Information den 4 mars 2016. Affärscoacher/rådgivare i Möjligheternas Region Information den 4 mars 2016 Affärscoacher/rådgivare i Möjligheternas Region Innehåll Ansökningar bedöms utifrån: Förordningar Tillväxtverkets råd och riktlinjer Länsstyrelsens prioriteringar Olika stödförordningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd inom det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning; SFS 2009:982 Utkom från trycket den 3 november 2009 utfärdad

Läs mer

Förordning om stöd till forskning och utveckling samt innovation (2015:208) och GBER stödnivåer

Förordning om stöd till forskning och utveckling samt innovation (2015:208) och GBER stödnivåer 1 (7) 2015-10-22 Förordning om stöd till forskning och utveckling samt innovation (2015:208) och GBER stödnivåer Nedan följer en tabellsammanställning av maximala stödnivåer för olika typer av satsningar

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen; SFS 2000:1467 Utkom från trycket den 4 januari 2001 utfärdad den 21 december 2000.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd till lokala klimatinvesteringar; SFS 2015:517 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. 1 Om det finns

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd till kommersiell service; SFS 2000:284 Utkom från trycket den 23 maj 2000 utfärdad den 11 maj 2000. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om landsbygdsstöd; SFS 2000:283 Utkom från trycket den 23 maj 2000 utfärdad den 11 maj 2000. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser Syfte och allmänna

Läs mer

Redovisning av immateriella tillgångar

Redovisning av immateriella tillgångar REKOMMENDATION 12.1 Redovisning av immateriella tillgångar Maj 2007 Innehåll Denna rekommendation anger hur immateriella tillgångar skall behandlas i redovisningen. Rekommendationen anger vilka utgifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet; SFS 2005:205 Utkom

Läs mer

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till projektverksamhet som främjar

Läs mer

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas.

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas. Bilaga 2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Förvaltningsavdelningen Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1 Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

2014-01-01. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader

2014-01-01. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Innehåll 1 Inledning... 3 2 Grundläggande förutsättningar... 4 3 Stödberättigande kostnader generellt... 5 3.1 Personalkostnader... 5 3.2 Övriga

Läs mer

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Bilaga 2 Dnr 17-63 Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Inledning Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

ANSÖKAN OM FÖRETAGSSTÖD Ansökan avser:

ANSÖKAN OM FÖRETAGSSTÖD Ansökan avser: ANSÖKAN OM FÖRETAGSSTÖD Ansökan avser: (SFS 2015-211) Konsulttjänst (SFS 2015-210) SÖKANDE (företag) Namn Utdelningsadress Person-/organisationsnummer Ortadress (postnummer och ort) Tfn Mobil E-post F-skattebevis

Läs mer

Vinnovas allmänna villkor för bidrag

Vinnovas allmänna villkor för bidrag 1 (6) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

Ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling (SFS 2000:283)

Ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling (SFS 2000:283) Ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling (SFS 2000:283) Insändes till: Länsstyrelsen Gävleborg 801 70 Gävle Företagets fullständiga namn Organisationsnr. Adress Postnr Postadress Kontaktperson

Läs mer

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till verksamhet som främjar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga; SFS 2007:924 Utkom från trycket den 27

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om vissa kommunala befogenheter; SFS 2009:47 Utkom från trycket den 17 februari 2009 utfärdad den 5 februari 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap.

Läs mer

Så fyller Du i blanketten

Så fyller Du i blanketten Så fyller Du i blanketten Undersökningen Företagens ekonomi består av tre olika delar Resultaträkning, Materiella anläggningstillgångar och Aktier. Ert företag kan vara utvalt att besvara en, två eller

Läs mer

Statsstöd och stödberättigande kostnader

Statsstöd och stödberättigande kostnader Statsstöd och stödberättigande kostnader Stockholm 10 april 2014 Björn Skarp Bild 1 Vad gäller om statsstöd EU-regelverk som bakgrund Utgångspunkt Offentligt ekonomiskt stöd till organisationer som konkurrerar

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 8 3 mom. och 67, ändras 5 24 och 30 punkten

Läs mer

Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext.

Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. Datum: 2017-06-27 Diarienummer: 2017-01821 Formas särskilda villkor för utbetalning av stöd i enlighet med förordning (2017:195) om stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Alla livsmedelsbutiker i skärgården med verksamhet året runt.

Alla livsmedelsbutiker i skärgården med verksamhet året runt. 6.7 Bidrag till detaljhandeln i skärgården Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om landskapsgaranti (1988:50). Landskapslag

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1 (6) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum: Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Post 1 av 1 träffar. Departement: Näringsdepartementet. Utfärdad: Ikraft: /Träder i kraft I: / Inledande bestämmelser

Post 1 av 1 träffar. Departement: Näringsdepartementet. Utfärdad: Ikraft: /Träder i kraft I: / Inledande bestämmelser Regeringskansliets rättsdatabaser Post 1 av 1 träffar SFS-nummer 2016:837 Förordning (2016:837) om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden Departement: Näringsdepartementet

Läs mer

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 10. Samarbete Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna

Läs mer

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader. Dnr 2012-04460_17

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader. Dnr 2012-04460_17 Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Dnr 2012-04460_17 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Aktiviteter och stödberättigande kostnader... 3 2.1 Forskning och utveckling... 4 2.2 Investeringsstöd

Läs mer

Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms

Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms Mer om EU- ansökan och moms Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms När du ansöker om EU- bidrag för ett projekt ska du uppge om ditt företag har avdragsrätt för moms på inköp som görs

Läs mer

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 10. Samarbete Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgifter, rabatter och igångsättningsstöd för användning av flygplatser;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgifter, rabatter och igångsättningsstöd för användning av flygplatser; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgifter, rabatter och igångsättningsstöd för användning av flygplatser; beslutade den 8 september 2010. Transportstyrelsen föreskriver följande med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om redovisning och revision av överföring av naturgas och lagring av naturgas för annans räkning; SFS 2000:671 Utkom från trycket den 18 juli 2000 utfärdad den 6 juli

Läs mer

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING (RMC) RMC är ett internationellt managementkonsult-företag med ca 500 konsulter,

Läs mer

Bokföringsnämndens UTTALANDE

Bokföringsnämndens UTTALANDE Bokföringsnämndens UTTALANDE Redovisning av bidrag av likvida medel till ideella föreningar och registrerade trossamfund från offentligrättsliga organ Uppdaterat 2010-11-18 2(8) Innehållsförteckning ALLMÄNNA

Läs mer

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. SFS nr: 2005:590 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Utfärdad: 2005-06-22 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014):

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014): 1(5) FÖRESKRIFT Nr 53/15 Dnr 1189/54/2015 Giltighetstid 2.7.2015-31.12.2023 LANDSBYGDSVERKETS FÖRESKRIFT OM ANSÖKAN OM UTBETALNING AV STÖD FÖR UTVECKLINGSPROJEKT, FÖRETAGSSTÖD FÖR LANDSBYGDEN OCH VERKSAMHETSPENNING

Läs mer

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala Villkor för upprustning av rekordårens bostäder Sophia Mattsson-Linnala Statsstöd enligt Fastighetsägarna Underavskrivningar fastigheter: 592 mkr Stöd som reducerar lånekostnaden: 2 148 mkr Kostnad för

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om regionalpolitiskt företagsstöd inom EG:s strukturomvandlingsområden i Sverige; SFS 1998:995 Utkom från trycket den 28 juli 1998 utfärdad den 16 juli 1998. Regeringen

Läs mer

2012-04460_15. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader

2012-04460_15. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader 2012-04460_15 Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Innehåll 1 Inledning... 3 2 Aktiviteter och stödberättigande kostnader... 4 2.1 Forskning och utveckling... 4 2.2 Investeringsstöd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus; SFS 2006:125 Utkom från trycket den 7 mars 2006 Omtryck utfärdad

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

3 Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till studieförbund som bedriver verksamhet inom Sundsvalls kommun.

3 Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till studieförbund som bedriver verksamhet inom Sundsvalls kommun. Sida 1 (5) 1 Detta regelverk innehåller bestämmelser för Sundsvalls kommuns bidrag till föreningar och studieförbund. Syftet med kommunens stöd till föreningslivet är att stimulera ideella insatser för

Läs mer

Information om. stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter

Information om. stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter Information om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter Denna information beskriver vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och

Läs mer

Så fyller Du i blanketten

Så fyller Du i blanketten Så fyller Du i blanketten Undersökningen Företagens ekonomi består av fyra olika delar: Resultaträkning, Balansräkning, Materiella anläggningstillgångar och Aktier. För de flesta rader i blanketten finns

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du få avdrag på ditt företagsstöd. Bilaga 1

Läs mer

Projekt: Villkorshandlingen skall vara huvudsekretariatet tillhanda inom 1 månad efter beslutsdatum.

Projekt: Villkorshandlingen skall vara huvudsekretariatet tillhanda inom 1 månad efter beslutsdatum. Innovativa Åtgärder VILLKORSHANDLING Denna handling skall efter undertecknande sändas till huvudsekretariatet för Innovativa Åtgärder, Industriell Dynamik, : Åke Lindén Box 1091 405 23 GÖTEBORG Villkorshandlingen

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd;

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om startstöd;

Läs mer

Instruktion för fylla i en ansökan inom Forska&Väx. vilka krav som måste vara uppfyllda för att kunna söka inom Forska&Väx, se checklista nedan

Instruktion för fylla i en ansökan inom Forska&Väx. vilka krav som måste vara uppfyllda för att kunna söka inom Forska&Väx, se checklista nedan 1 Dokumentet visar på: sidan 1 sid 2-11 Sid 12 vilka krav som måste vara uppfyllda för att kunna söka inom Forska&Väx, se checklista nedan steg för steg för de uppgifter som ska fyllas i intressentportalen

Läs mer

Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt. Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer. Kontaktperson Telefon kontaktperson E-post kontaktperson

Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt. Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer. Kontaktperson Telefon kontaktperson E-post kontaktperson REKVISITION Inkom (plats för Region Norrbottens stämpel) Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt Annat Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer Betalningsmottagare Organisationsnummer Postadress Kontaktperson

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande; SFS 2016:881 Utkom från trycket den 3 oktober 2016 utfärdad den 29 september 2016. Regeringen

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel (Beslutet), Lär 201x/xxx.

Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel (Beslutet), Lär 201x/xxx. Bilaga 1 Villkor för Beslutet 2014-06-10 Dnr: Lär 201x/xxx Projekt Nummer Villkor för beslutet Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla KKV1025, v1.4, 2013-02-05 BESLUT 2014-03-06 Dnr 509/2013 1 (5) Uddevalla Omnibus AB S Järnvägsgatan 2 451 50 Uddevalla Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla Konkurrensverkets beslut

Läs mer