TILLÄGGSKALLELSE Socialnämnden Tilläggskallelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILLÄGGSKALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Tilläggskallelse"

Transkript

1 TILLÄGGSKALLELSE Socialnämnden SN Tilläggskallelse 1

2 TILLÄGGSKALLELSE Socialnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, , klockan 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Jan-Olof Sewring Ordförande Elisabeth Alm Sekreterare Ärenden 5 Budgetuppföljning per den 30 november /45 18 Återrapportering av intern kontroll år / Införande av digitala trygghetslarm och säkerställande av larmmottagning 2014/ Förslag till utdelning av medel ur Sociala Samfonden /224

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Diarienummer SN 2014/45 Planeringschef Amelie Gustafsson Socialnämnden Budgetuppföljning per den 30 nov 2014 Ärendebeskrivning Socialförvaltningens prognos för år 2014 justeras till -10,75 mnkr. (-8,65 mnkr). Den försämrade prognosen kan härledas till volymökning inom hemtjänsten, och en högre utbetalningsnivå av bostadsanpassningsbidragen. Huvudanledningen till justeringen av prognosen i oktober var en återbetalning av 2013 års stimulansmedel som förvaltningen erhållit inom ramen för omsorgslyftet. Omsorgslyftet riktar sig till personal inom kommunal vård/omsorg. Omsorgslyftet är ett prestationsbaserat statsbidrag som baserar sig på antalet införskaffade utbildningspoäng. Återbetalningen sker efter senaste uppföljningen i september, där det framgår att förvaltningen inte uppnått tidigare uppsatta mål, när det gäller antal medarbetare som skulle fullfölja sin undersköterskeutbildning. Detta efter den inledande satsningen som genomfördes Socialförvaltningen erbjöd då, totalt 62 medarbetare utan formell utbildning, en möjlighet att validera sina kunskaper samt läsa in motsvarande en termin på betald arbetstid. Målet var att medarbetarna skulle fullfölja utbildningen genom distansutbildning på sin fritid. Senaste uppföljningen september 2014, visar att endast 2 medarbetare fullföljde utbildningen. Socialförvaltningens resultat för 2014 kan påverkas av ett antal händelser som redovisas under rubriken, känslighetsanalys inom respektive verksamhetsområde. De viktigaste faktorer som kan påverka nuvarande prognos negativt, är; Under perioden november- december, fattar Socialstyrelen beslut om årets stimulansmedel inom ramen för satsningarna för de mest sjuka äldre. Förvaltningens antagande är att vi kommer att erhålla 1,7 mnkr (2,3 mnkr år 2013). Kommunförbundet Skåne fattar beslut om medel riktade till satsningar inom e-tjänster, där förvaltningen har ett flertal projekt igång. Förvaltingen har ansökt om totalt 3,7 mnkr och gör en bedömning att vi kommer att erhålla ca 1,5 mnkr. Pågående rättsprocess gentemot försäkringskassans beslut i två ärenden gällande personlig assistans måste avgöras före årsskiftet. Om rättprocessen fördröjs, alternativt går kommunen Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 4

4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Diarienummer SN 2014/45 emot, så kommer resultatet för verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättningar att försämras med ca 2,5 mnkr (från prognostiserade +1,0 till 1,5 mnkr). Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 25 november 2014 Utredning Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att godkänna budgetuppföljningen för oktober månad 2014, samt att överlämna budgetuppföljningen till Kommunstyrelsen Amelie Gustafsson Planeringschef Beslutet expedieras till: Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 5

5 Månadsuppföljning Sammanställning samtliga verksamheter Ekonomisk uppföljning Årsbudget Utfall Prognos (Tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Avvikelse Individ och familjeomsorg - egen verkställighet Myndighetsenheten - utredning/beslut Verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning Äldreomsorg inkl HSL - egen verkställighet Övergripande verksamheter Summa Känslighetsanalys och kommentarer se respektive verksamhetsområde. Nedan finns en förteckning på de åtgärder som socialnämnd/förvaltning under 2014 har beslutat om för att minimera den negativa budgetavvikelsen. Att prissätta dessa åtgärder är oerhört svårt men det kan konstateras att utan åtgärderna skulle prognostiserat budgetunderskott vara betydligt större. - Vakanshållning av tjänster inom bl.a. individ- och familjeomsorgen. - Fortsatt arbete med att att utarbeta hemmaplanslösningar för barn/vuxna. - Effektivt återsökningsförfarande gentemot Migrationsverket. - Förvaltningen har maximerat möjligheten till att erhålla stats-/stimulansbidrag bl.a gällande prestationsmedel avseende sammanhållen vård för mest sjuka äldre samt utveckling av e-hälsa. - Ianspråkstagande av centralt bokförda statsbidag avseende bl.a. värdighetsgarantier, Senior Alert mfl. - Fortsatt implementering av biståndsbedömningsverktyget ICF som ger mer individualiserade beslut och insatstider inom hemtjänsten. - Anpassning av bemanningen på de kommunala särskilda boenden, detta i syfte att ersätta nuvarande resurfördelningsmodell (TIC). Effekten ger minskade kostnader för timvikarier. - Öppnande av en vakanshållen demensavdelning på Munkaljungbygården och därmed bidra till att minska den ökade volymen inom hemtjänsten. - Översyn av nuvarande riktlinjer/kriterier för dubbelbemanning inom hemtjänsten. - Översyn av nuvarande riktlinjer/kriterier för delegation av HSL (Hälso - och sjukvård)- uppgifter från sjuksköterskor till undersköterskor inom den kommunala hemtjänsten. Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 6

6 Månadsuppföljning Individ och familjeomsorg - egen verkställighet Ekonomisk uppföljning Årsbudget Utfall Prognos (Tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Avvikelse Not Avtalsflyktingar Externa tjänster Familjecentraler Föreningsbidrag Försörjningsstöd Socialtjänstenhet Åtgärder för flyktingar Familjehemsvård barn/ungdomar Öppna insatser vuxna missbr Öppna insatser barn/ungdomar Extern öppenvård barn/unga LSS/LASS Summa Verksamhetsstatistik Försörjningsstöd dec okt okt Trend Antal pågående hushåll försörjningsstöd Varav antal bidragshushåll Utbet försörjningsstöd inkl integration (tkr) (ackumulerat jan-okt) Öppenvårdsinsatser Öppenvård Älvan (barn och unga) Känslighetsanalys Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 7

7 2 (3) Verksamhetsområdet prognostiserar fn ett samlat resultat vid årets slut uppgående till + 2,0 mnkr. Prognosen förutsätter att förväntade intäkter erhålls från Migrationsverket vad gäller ensamkommande flyktingsbarn samt för övegripande integrationsverksamhet. Skulle så inte vara fallet kommer prognostiserat överskott inte att uppstå. Prognosen förutsätter vidare att utbetalt försörjningsstöd fortsätter enligt budgeterad nivå resterande del av året. Not. 1. Avtalsflyktingar/Åtgärder för flyktingar Prognostiserat överskott för ensamkommande flyktingsbarn är 2,0 mnkr, och beror i huvudsak på Migrationsverkets ersättningsmodell. Den 1 januari 2014 kom en lagändring i Lag om mottagande av asylsökande m.fl. som innebär att Migrationsverket numera har en utökad anvisningsmöjlighet att anvisa ensamkommande flyktingbarn till kommuner oavsett om överenskommelse finns eller inte. Utifrån fördelningsmodellen ska Ängelholms kommun ta emot nya barn varje år. Hittills under 2014 har vi tagit emot 23 anvisningar Att ta emot ensamkommande är utifrån ovanstående inte längre valfritt. Att ha en överenskommelse som stämmer överens med kommunens fördelningstal gynnar kommunen vad gäller möjligheten att kunna planera verksamheten. Arbete med att ta fram ett nytt förslag till överenskommelse är därmed pågående. Ett förslag som övervägs är utökat mottagande av ensamkommande barn till totalt 20 platser varav 9 asylplatser och i övrigt en rörlig del. Denna kombination möjliggör bättre förutsättningar att planera och genomföra mottagandet utifrån givna kvalitetsmål och ger en full ekonomisk kompensation för mottagandet, dvs balans i utgifter/kostnader. Ängelholms kommun har även en överenskommelse om att ta emot 40 flyktingar och andra skyddsbehövande. Av dessa beräknas 20 stycken komma via anvisning och 20 stycken via egen inflytt till kommunen. Hittills under 2014 har integrationen tagit emot 88 individer som räknas in i denna överenskommelse. 2. Försörjningsstöd Inom individ- och familjeomsorgen har budgeten för försörjningsstöd förstärkts år Under året kan konstateras en ökning av inkomna ärenden och även en ökning av utbetalt försörjningsstöd. Detta innebär att förvaltningen för närvarande prognostiserar en negativ avvikelse på 1,5 mnkr för verksamheten. Löpande arbete pågår med olika åtgärder för förhindra långvarigt beroende av stödet. I arbetet med de som är arbetslösa samarbetar försörjningsstödsenheten med Resurscenter och Arbetsförmedlingen. Medarbetarna har utarbetat gemensamma rutiner för att förebygga långvarig arbetslöshet och samarbetar när det gäller klienter som står långt ifrån arbetsmarknaden. Försörjningsstödsenheten och Resurscenter har gemensamt lyft frågan om klienter med språkhinder och inlett samtal med Integrationsenheten, Svenska för invandrare, Arbetsförmedlingen, Arbetarnas Bildningsförbund och Kultur och Fritid. Syftet är att hitta aktiviteter och sysselsättning där de känner en meningsfull tillvaro och att det i förlängningen påverkar deras möjligheter att bli självförsörjande. 3. Socialtjänstenhet Under 2014 arbetar IFO med att forma den nya verkställarorganisationen, där avgränsning av myndighetsutövning och insats har varit i fokus. Det har varit en del nyrekryteringar på grund av avgångar vilket har inneburit vakanser i vissa fall. Detta påverkar det totala resultatet och ger en positiv avvikelse. Det finns också planerade vakanser i avvaktan på att verksamheten är klar med helhetsbilden avseende behoven. Öppna insatser vuxna och barn/unga samt köp av extern öppenvård ska ses i tillsammans med köp av extern dygnsvård. Kostnadsfördelning mellan de olika delarna är en lokalbudget, ramarna för totalen är oförändrade. Fler hemmaplanlösningar 8

8 3 (3) genererar högre kostnad på öppna insatser och samtidigt förhindrar kostnadsökning gällande dygnsvård. Insatser för barn och ungdomar står för den största delen i enlighet med KPB Ensolution. 9

9 Månadsuppföljning Myndighetsenheten - utredning/beslut Ekonomisk uppföljning Årsbudget Utfall Prognos (Tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Avvikelse Not Psykiatriverksamhet Institutionsvård vuxna Institutionsvård barn/ungdomar Familjehemsvård barn/ungdomar Öppna insatser barn/ungdomar Biståndshandläggare och övrigt Personer med funktionsnedsättning Familjehemsvård vuxna Hemtjänst resursfördelning Privata vårdgivare, vårdboenden Summa Verksamhetsstatistik Institutionsplaceringar dec 2013-okt 2014-okt Trend Barn och unga Vuxna Öppenvårdsinsatser Externa korttidsplatser 7 3 Känslighetsanalys Verksamhetsområdet prognostiserar fn ett samlat resultat vid årets slut uppgående till -12,85 mnkr. Prognostiserat underskott för institutionsplaceringar är 2,3 mnkr och bygger på nuvarande placeringar och placeringsmängd. En tillkommande SIS-placering innebär en extra kostnad på 160 tkr per månad. En tillkommande konsultledd familjehemsplacering innebär en extra kostnad på 90 tkr per månad. Det kan konstateras att hemtjänstvolymerna inte haft den minskning som tidigare prognoser byggde på (-10 procent). Antalet beviljade/verkställda timmar inom hemtjänsten har ökat under perioden oktober. Vi utgår ifrån att ökningen inte mattas av under november - december månad, snarare tvärtom, eftersom sista kvartalet är mer krävande, där de äldre förväntas konsumera mer vård än vanligt. Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 10

10 2 (3) Avvikelsen, när det gäller beviljat bistånd hemtjänst, ligger i storleksordningen 0,5 0,6 mkr i månaden i förhållande till budget. Utgångsläget var att få en budget i balans under sista kvartalet, men detta kommer inte att kunna infrias. Försämringen i förhållande till budget är 1,6 mkr för sista kvartalet. I början på decmeber kommer den vakanta avdelningen på Munkaljungbygården öppnas. Det befaras ytterligare avvikelser kommande månader om volymen hemtjänst ej minskar i motsvarande omfattning. Not. 1. Institutionsvård vuxa, barn/ungdomar Prognostiserat underskott för institutionsplaceringar är 2,3 mnkr. Dygnsvård av unga står för den största ökningen. I de flesta fallen handlar det om svår problematik med sk samsjuklighet, psykiska/sociala och beroendeproblematik och långvariga skolproblem. I några av ärenden ser vi att vårdbehovet är långvarigt. De planerade hemmaplansösningar som kan bli aktuella är också kostnads- och resurskrävande, tex. annan skolform med tillhörande internat/hvb. Det krävs samarbete med ett flertal aktörer för att nå lyckade resultat. Omhändertaganden enligt LVM ökar igen vilket även sker hos en del andra kranskommuner. Vården är resurs- och kostnadskrävande initialt men i de flesta fallen övergår vården till annan form med lägre kostnad under resten av vårdtiden. Målsättningen är att med hjälp av beprövade arbetsmodeller och tillgängliga insatser minimera det prognostiserade underskottet gällande dygnsvård till förmån för insatser på hemmaplan. Nedanstående graf visar kostnadsutvecklingen för institutionsplaceringar i relation till budgeten. 11

11 3 (3) 2. Biståndshandläggare och övrigt Prognostiserat underskott kan härledas till 1,0 mnkr avseende inhyrd personal gällande utredningsuppdrag för barn- och ungdomsverksamheten. Verksamheten kan konstatera att det under 2013 och 2014 inkommit fler anmälningsärenden inom barn och ungdomsområdet. Detta innebär av naturliga skäl att fler utredningar inletts och genererar ökade behov av insatser. Samtidigt har ärendenas karaktär blivit mer komplexa och omfattande vilket ställer höga krav på verksamheten vad gäller flexibilitet vid hemmaplanslösningar. Kopplat till detta finns även ökad personalomsättning inom barn- och ungdomsverksamheten. Övrigt underskott förklaras av att framtagen handlingsplan gällande personalkostnader ej har kunnat effektueras fullt ut på helårsbasis. 3. Hemtjänst För den den samlade beslutade hemtjänsten beräknas för närvarande ett underskott på -7,45 mnkr. Detta beror uteslutande på volymökningar inom verksamheten. Sedan februari har biståndshandläggarna arbetat med ett nytt biståndsbedömningsverktyg (ICF) framtagen av Socialstyrelsen. Syftet med ICF är att få biståndshandläggningen mer resurseffektiv och rättssäker. Målet är att samtliga beslut skall omprövas och bedömas utifrån ICF under Modellen beräknas ge mer individuellt anpassade biståndsbeslut Timmar hemtjänst, privat+kommunal Utfall timmar Budget/Prognos timmar jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt Faktorer som har påverkat volymer beviljade insatser från och med april 2014: Solhagas framtid har varit osäker, därför har förvaltningen haft en tom avdelning med 10 platser i beredskap i Munka-Ljungby. Detta har i sin tur medfört att kön till särskilt boende ökat under våren. Volymen i hemtjänsten beräknas öka under perioden november - december, detta som en följd av att vi har många äldre kommuninvånare som väntar på plats på särskilt boende. Äldre personer med stora omvårdnadsbehov som har omfattande hemtjänst som ett alternativ till särskild boende. Åtgärder redovisas under äldreomsorgen punkt 1. 12

12 Månadsuppföljning Verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning Ekonomisk uppföljning Årsbudget Utfall Prognos (Tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Avvikelse Not Barn- och ungdomsverksamhet Bostäder med särskild service Daglig verksamhet Extern vård Hälsa och sjukvård Ledsagning Personlig assistans Stöd och service Summa Verksamhetsstatistik Bostäder med särskild service 2012-okt 2013-okt 2014-okt Trend antal boenden genomsnittlig vårdtyngd 3,38 3,43 3,43 antal ej verksställda beslut (>3 mån) barn- och ungdomsverksamhet korttidsvistelse, antal dygn korttidstillsyn, antal dagar Personlig assistans antal beviljade timmar totalt varav LSS (kommunens ansvar) Daglig verksamhet antal beviljade dagar Ledsagning antal beviljade timmar Externa placeringar antal externa placeringar, LSS Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 13

13 2 (2) Känslighetsanalys Verksamhetsområdet har under året belastats med kostnadsökningar inom insatsformen personlig assistans med ca 5,5 mnkr (årsbasis ca 11,0 mnkr). Kostnadsökningen är framförallt en konsekvens av försäkringskassans allt striktare bedömning gällande personlig assistans. Hur stor kostnadsökningen i slutändan kommer att bli för kommunen är omöjligt att bedöma. För närvarande är det fem ärenden där försäkringskassans beslut är överklagat hos förvaltningsrätten och som kommer att vara föremål för en rättslig prövning. Föreliggande utfallsprognos bygger på för kommunens del ett positivt utfall för åtminstone två av dessa ärenden innan kommande årsskifte. Konsekvensen av ett uteblivit/negativt besked för kommunen i dessa ärenden skulle istället innebära en försämring av resultatet för verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning med ca 2,5 mnkr. Not. 1. Barn- och ungdomsverksamhet Inom barn- och ungdomsverksamheten har efterfrågan på fritidsverksamhet medfört att ytterligare en avdelning har öppnats under försommaren. 2. Bostäder med särskild service Budgetöverskottet beror i sin helhet till den försening av tillskapande nya gruppboendeplatser vid Korpgränd 21. För 2014 finns upptaget 2,1 mnkr för dessa platser men de nya platserna beräknas vara inflyttningsklara först framåt årsskiftet. 3. Daglig verksamhet Antalet ärenden inom den dagliga verksamheten har ökat. Bl.a. har några kostnadskrävande ärenden tillkommit som förklarar det budgetmässiga överskridandet. 4. Externa placeringar Under året har en extern placering utanför kommunen kommit hem till Ängelholm. Detta förklarar det budgetmässiga överskottet inom denna verksamhet. 5. Ledsagning Antalet ledsagningsärenden har ökat markant under året vilket genererar ett budgetöverskridande på ca 800 tkr. 6. Personlig assistans Inom området för personlig assistans kan konstateras att allt fler ärenden inte godkänns av Försäkringskassan, utan istället måste kommunen gå in och bevilja insatser. Detta ligger i linje med den snävare tolkning av begreppet "grundläggande behov" som Försäkringskassan numera gör. För ett enskilt ärende kan en ändrad bedömning innebära betydande belopp i tillkommande kostnader för kommunen. 7. Stöd- och service Det budgetmässiga överskottet inom stöd och service kan framförallt härledas till budgetmässiga reserver som funnits inom verksamheten. 14

14 Månadsuppföljning Äldreomsorg inkl HSL - egen verkställighet Ekonomisk uppföljning Årsbudget Utfall Prognos (Tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Avvikelse Not Demensboende Thulinvillan Hälso- och sjukvård Hjälpmedel Träffpunktsverksamhet Äldreomsorg hemtjänst (*) Äldreomsorg övrigt Äldreomsorg vårdboende Summa (*) Intäktsfinansierad verksamhet. Resursfördelning sker månatligen från Myndighetsenheten. Årsbudget avser ej resursfördelade kostnader. Verksamhetsstatistik Särskilt boende dec 2013-okt 2014-okt Trend Vårdtyngd snitt Demensboende 49,99 48,40 48,59 Vårdtyngd snitt Vårdboende 39,67 37,43 37,19 Kö till Demensboende Kö till Vårdboende Hemtjänst Arbetad tid kommunal hemtjänst Känslighetsanalys För närvarande är vårdboendet Solhaga föremål för granskning av Arbetsmiljöverket. I händelse av en stängning av boendet kommer detta med all sannolik få stora kostnadsmässiga effekter. I värsta fall kan detta innebära att externa platser måste köpas och svårighet att verkställa boendebeslut. Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 15

15 2 (2) Not. 1. Äldreomsorg hemtjänst/vårdboende Volymökningen inom hemtjänsten kan delvis förklaras med med problematiken kring vårdboendet Solhaga. Förhoppningen är att kunna öppna en vakanshållen demensavdelning på Munkaljungbygården och därmed bidra till att minska den ökade volymen inom hemtjänsten. Övriga åtgärder som förvaltningen vidtar i dagsläget för att minska det samlade kostnaderna för hemtjänsten är: - Införandet av nytt biståndsbedömningsverktyg (ICF), som ger mer individualiserade beslut och insatstider inom hemtjänsten. - Översyn av bemanningen på de kommunala särskilda boenden, detta i syfte att ersätta nuvarande resurfördelningsmodell (TIC). - Översyn av nuvarande riktlinjer/kriterier för dubbelbemanning inom hemtjänsten, eftersom dessa kostnader ökat under Översyn av nuvarande riktlinjer/kriterier för delegation av HSL (Hälso - och sjukvård)- uppgifter från sjuksköterskor till undersköterskor inom den kommunala hemtjänsten. Detta eftersom volymen timmar ökat under

16 Månadsuppföljning Övergripande verksamheter Ekonomisk uppföljning Årsbudget Utfall Prognos (Tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Avvikelse Not Bostadsanpassning Central förvaltning Familjerådgivning Socialnämnd Utbildningsbudget Lokaler Summa Not. Känslighetsanalys Verksamhetsområdet prognostiserar fn ett samlat resultat vid årets slut uppgående till 0,9 mnkr. Gällande bostadsanpassning är denna verksamheten lagstadgad och därmed svår att styra över. Prognosen bygger på nuvarande aktuella ärenden. Utifrån gällande politiska direktiv har förvaltningen i prognosen räknat med statliga prestationsmedel på 1,7 mnkr. I prognosen finns det upptaget sökta medel för e-hälsa uppgående till 2,0 mnkr. Detta är en uppskattning av det förväntade utfallet och besked av detta väntas den förste december. 1. Bostadsanpassning Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag ligger på en högre nivå än budgeterat, och kommer troligen att innebära ett fortsatt budgetöverkridande. Verksamheten är lagstadgad och är därför svår att styra över då ansökningarna inkommer. 2. Central förvaltning Överskottet kan i huvudsak härledas till vakanta tjänster och sökta medel för e-hälsa. Under oktober har vi fått en faktura från Socialstyrelsen där vi tyvärr måste återbetala medel för omvårdnadslyftet. Denna satstning gjordes 2013 och 62 personer fick möjligheten att på betald arbetstid genomgå utbildning, som ett led i satsningen att få undersköterskekompetens. Denna satsning innebar att personalen skulle genomföra den sista etappen på egen tid. I höst har en inventering gjorts och det visar sig att endast 2 personer har genomfört utbildningen och därför måste vi återbetala tkr av de medel vi fick Denna återbetalning är av engångskaraktär och vi har under 2014 avstått från att söka nya medel, då vi sett svårigheter med denna modell. 3. Utbildningsbudget Genom att utbildningsinsatser finansieras i verksamheterna uppstår ett överskott i den övergripande utbildningsverksamheten. 4. Lokaler Lokaleffektiviseringskravet har ännu ej kunnat verkställas. Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 17

17 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Diarienummer SN 2014/237 Ekonom Lars-Göran Nilsson Socialnämnden Återrapportering av intern kontroll år 2014 Ärendebeskrivning Inför år 2014 fastställde socialnämnden intern kontrollplan för socialtjänstens verksamheter. Planen innehåller vilka rutiner/system som skall kontrolleras, kontrollmoment och metod som används samt frekvens och väsentlighet i det som kontrolleras. Granskningen syftar bl.a. till att garantera en korrekt ärendehantering, trygga kommunens tillgångar samt säkra en riktig och ändamålsenlig redovisning. Intern kontroll i den vidare bemärkelsen innebär även att antagna mål för verksamheten följs upp. I Ängelholms kommun sker denna uppföljning i nämndernas verksamhetsberättelser. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 25 november Utredning Inom socialförvaltningen har under år 2014 pågått ett flertal förändringsprocesser vilket inneburit att några av de kontrollmoment som finns upptagna i den interna kontrollplanen inte hunnits med (aktregistreringar i Procapita, kontroll av ÄO-avgifter). Dock har granskning gjorts gällande flera av upptagna kontrollmoment med hög väsentlighet, t.ex. kontroll av leverantörsfakturor, loggkontroller, kontroll av avtalspartners samt kontroll av rutiner för hantering av vårdtagares egna medel. Dessa har överlag utfallit positivt och några allvarligare brister i rutiner och handläggningar kan inte ses. Ett viktigt kontrollmoment i den interna kontrollen gäller IT-säkerhet och kontroll av loggar. Under året har en översyn av dessa ruiner gjorts innebärande att från oktober månad sker dessa kontroller på ett mer strukturerat sätt. Vidare kan nämnas att rutinerna för uppföljning av beslutade institutionsplaceringar strukturerats på ett bättre sätt i syfte att optimera kostnadskontrollen för denna verksamhet. Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post:

18 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Diarienummer SN 2014/237 Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att godkänna ovanstående återrapportering av intern kontroll inom socialtjänsten för år Sergio Garay Socialchef LarsGöran Nilsson Ekonom Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post:

19 Diarienr: 2014/152 Socialnämnden Införandet av digitala trygghetslarm och säkerställande av larmmottagning Ärendebeskrivning I socialtjänstlagen finns krav på att kommunen ska erbjuda ett tryggt och säkert boende för äldre och andra behövande till god kvalitet. Trygghetslarm erbjuder en grundnivå av trygghet och är ett alternativ till personlig tillsyn. Trygghetslarm möjliggör ett längre kvarboende i hemmet. Den tekniska utrustningen hos Trygghetsjouren i Ängelholms kommun är föråldrad och undermålig och behöver anpassas till dagens rekommendationer med digitala trygghetslarm. Detta för att säkerställa larmmottagandet, följa med i utvecklingen inom området, möjliggöra framtida behov med utökad teknik, begränsa antalet larmmodeller och för att trygghetslarmen ska fungera oberoende av telefoniform. Beslutsunderlag Här nedan beskrivs dagens system och de risker vi ser vid användandet av nuvarande system. Vidare sammanfattas omvärld i en kortare analys. Vidare beskrivs olika förslag till lösningar samt avslutningsvis en kostnadsuppskattning för övergång till annat system. Vidare finns en intäkts och kostnadskalkyl baserad på dagens prislista för trygghetslarm till äldreomsorgens kunder. Beskrivning av dagens verksamhet Idag ansvarar Ängelholms kommun för hela larmkedjan, från knapptryckning till personalens besök hos vårdtagaren. Detta innefattar funktion, service och underhåll. Trygghetsjouren installerar själva larmen hos vårdtagaren och säkerställer att larmet fungerar oavsett telefoniform. Verksamheten åtgärdar själva enklare driftstörningar, orsakas störningarna av t ex telefoni eller strömavbrott bevakar personalen att detta blir åtgärdat antingen genom kontakt med anhöriga eller leverantör. Utrustningen ägs idag av kommunen, detta innefattar trygghetslarm, larmdator, server, kringutrustning, sekundär larmmottagaren placerad på Åsbytorps vårdboende, tillbehör till larmen, installationsutrustning. Mottagna trygghetslarm kommer till servern via larmdatorn och till våra operatörer som förmedlar ut larmen till patrullerna som ser till så att vårdtagarna får den hjälp de behöver. Vi utbildar våra installatörer, tekniker och larmoperatörer internt. Driften utförs av personalen själva med visst stöd av aktuell leverantör (teknisk utrustning) och deras tekniker. Larmkedjan Trygghetslarmens larmkedja i Ängelholms kommun ser ut enligt följande. Vårdtagaren trycker på sin larm knapp som i sin tur sänder en signal till larmet att det ska ringa upp. Larmet ringer upp vår server/larmdator där larmet besvaras av en operatör som ringer ut larmet till en patrull som utför besök hos vårdtagaren. Mottagningen sker antingen via det analoga nätet genom koppartråd, vilket är det Ängelholms kommun Östra vägen 2, Ängelholm Tel: E-post:

Val av Kommunikationslösning

Val av Kommunikationslösning BILAGA 1 Val av Kommunikationslösning TRYGGHETSLARM - KOMMUNAL ehälsa Val av Kommunikationslösning 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Bakgrund... 3 Problemställning... 4 Förutsättningar för

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

VÄGLEDNING OCH CHECKLISTA. Trygghetslarm. KOMMUNAL ehälsa. Trygghetslarm vägledning och checklista 1

VÄGLEDNING OCH CHECKLISTA. Trygghetslarm. KOMMUNAL ehälsa. Trygghetslarm vägledning och checklista 1 VÄGLEDNING OCH CHECKLISTA Trygghetslarm KOMMUNAL ehälsa Trygghetslarm vägledning och checklista 1 Trygghetslarm vägledning och checklista 2 Innehåll På väg till framtidens välfärdskommun... 4 Vägledng/checklista

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013

Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013 Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013 2013-03-26 Dnr SN/2012 204-750 2 Innehållsförteckning FUNKTIONSHINDEROMSORGENS VERKSAMHET OCH ORGANISERING... 5 Uppdraget... 5 Sammanfattning och möjliga åtgärder...

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2009-01-28 Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2008 Det ekonomiska utfallet

Läs mer

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet Trygghetslarm Uppföljning av funktion och säkerhet ISBN 978-91-85999-95-8 Artikelnr 2009-126-25 Publicerad www.socialstyrelsen.se, januari 2009 Sättning Maj-Len Sjögren 2 Förord Under hösten 2006 blev

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Författare: Johnny Leidegren Projektledare DTLS BoråsStad Version nr Datum

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2011-05-17 Onsdagen den 25 maj, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun Socialnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Socialnämndens verksamhetsområde... 1 2. Verksamhetsidé... 1 2.1 Individ- och familjeomsorg... 1 2.2

Läs mer

Digitala trygghetslarm. Ny teknik i nya infrastrukturer Slutrapport

Digitala trygghetslarm. Ny teknik i nya infrastrukturer Slutrapport Digitala trygghetslarm Ny teknik i nya infrastrukturer Slutrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Ansvarig handläggare: Oskar Jonsson URN:NBN:se:hi-2012-13326-pdf Artikelnummer: 13326-pdf Publikationen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Sidan 2 av 344 Ärende 1 Sidan 3 av 344 TJÄNSTESKRIVELSE 1 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Jesper Kyrk, 08-581 69 508

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN

DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN Förstudie Boden 2012-04-18 Tel.0921-690 10 info@itnorrbotten.se www.itnorrbotten. 2 (38) 3 (38) 1 Sammanfattning Förändringar i näten för telekommunikation d.v.s. övergången

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Individ- och myndighetsnämnden

Individ- och myndighetsnämnden Individ- och myndighetsnämnden kallas till sammanträde tisdagen den 10 december 2013, kl 9.15 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer

Årsanalys 2009. Viktiga händelser/förändringar

Årsanalys 2009. Viktiga händelser/förändringar Årsanalys 2009 Nämndens uppdrag IFO ansvarar för förebyggande och uppsökande arbete samt tidiga sociala insatser. I ansvarområdet ingår utredningar, vård och behandling enligt SoL, LVU (lagen om vård av

Läs mer