TILLÄGGSKALLELSE Socialnämnden Tilläggskallelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILLÄGGSKALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Tilläggskallelse"

Transkript

1 TILLÄGGSKALLELSE Socialnämnden SN Tilläggskallelse 1

2 TILLÄGGSKALLELSE Socialnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, , klockan 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Jan-Olof Sewring Ordförande Elisabeth Alm Sekreterare Ärenden 5 Budgetuppföljning per den 30 november /45 18 Återrapportering av intern kontroll år / Införande av digitala trygghetslarm och säkerställande av larmmottagning 2014/ Förslag till utdelning av medel ur Sociala Samfonden /224

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Diarienummer SN 2014/45 Planeringschef Amelie Gustafsson Socialnämnden Budgetuppföljning per den 30 nov 2014 Ärendebeskrivning Socialförvaltningens prognos för år 2014 justeras till -10,75 mnkr. (-8,65 mnkr). Den försämrade prognosen kan härledas till volymökning inom hemtjänsten, och en högre utbetalningsnivå av bostadsanpassningsbidragen. Huvudanledningen till justeringen av prognosen i oktober var en återbetalning av 2013 års stimulansmedel som förvaltningen erhållit inom ramen för omsorgslyftet. Omsorgslyftet riktar sig till personal inom kommunal vård/omsorg. Omsorgslyftet är ett prestationsbaserat statsbidrag som baserar sig på antalet införskaffade utbildningspoäng. Återbetalningen sker efter senaste uppföljningen i september, där det framgår att förvaltningen inte uppnått tidigare uppsatta mål, när det gäller antal medarbetare som skulle fullfölja sin undersköterskeutbildning. Detta efter den inledande satsningen som genomfördes Socialförvaltningen erbjöd då, totalt 62 medarbetare utan formell utbildning, en möjlighet att validera sina kunskaper samt läsa in motsvarande en termin på betald arbetstid. Målet var att medarbetarna skulle fullfölja utbildningen genom distansutbildning på sin fritid. Senaste uppföljningen september 2014, visar att endast 2 medarbetare fullföljde utbildningen. Socialförvaltningens resultat för 2014 kan påverkas av ett antal händelser som redovisas under rubriken, känslighetsanalys inom respektive verksamhetsområde. De viktigaste faktorer som kan påverka nuvarande prognos negativt, är; Under perioden november- december, fattar Socialstyrelen beslut om årets stimulansmedel inom ramen för satsningarna för de mest sjuka äldre. Förvaltningens antagande är att vi kommer att erhålla 1,7 mnkr (2,3 mnkr år 2013). Kommunförbundet Skåne fattar beslut om medel riktade till satsningar inom e-tjänster, där förvaltningen har ett flertal projekt igång. Förvaltingen har ansökt om totalt 3,7 mnkr och gör en bedömning att vi kommer att erhålla ca 1,5 mnkr. Pågående rättsprocess gentemot försäkringskassans beslut i två ärenden gällande personlig assistans måste avgöras före årsskiftet. Om rättprocessen fördröjs, alternativt går kommunen Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 4

4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Diarienummer SN 2014/45 emot, så kommer resultatet för verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättningar att försämras med ca 2,5 mnkr (från prognostiserade +1,0 till 1,5 mnkr). Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 25 november 2014 Utredning Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att godkänna budgetuppföljningen för oktober månad 2014, samt att överlämna budgetuppföljningen till Kommunstyrelsen Amelie Gustafsson Planeringschef Beslutet expedieras till: Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 5

5 Månadsuppföljning Sammanställning samtliga verksamheter Ekonomisk uppföljning Årsbudget Utfall Prognos (Tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Avvikelse Individ och familjeomsorg - egen verkställighet Myndighetsenheten - utredning/beslut Verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning Äldreomsorg inkl HSL - egen verkställighet Övergripande verksamheter Summa Känslighetsanalys och kommentarer se respektive verksamhetsområde. Nedan finns en förteckning på de åtgärder som socialnämnd/förvaltning under 2014 har beslutat om för att minimera den negativa budgetavvikelsen. Att prissätta dessa åtgärder är oerhört svårt men det kan konstateras att utan åtgärderna skulle prognostiserat budgetunderskott vara betydligt större. - Vakanshållning av tjänster inom bl.a. individ- och familjeomsorgen. - Fortsatt arbete med att att utarbeta hemmaplanslösningar för barn/vuxna. - Effektivt återsökningsförfarande gentemot Migrationsverket. - Förvaltningen har maximerat möjligheten till att erhålla stats-/stimulansbidrag bl.a gällande prestationsmedel avseende sammanhållen vård för mest sjuka äldre samt utveckling av e-hälsa. - Ianspråkstagande av centralt bokförda statsbidag avseende bl.a. värdighetsgarantier, Senior Alert mfl. - Fortsatt implementering av biståndsbedömningsverktyget ICF som ger mer individualiserade beslut och insatstider inom hemtjänsten. - Anpassning av bemanningen på de kommunala särskilda boenden, detta i syfte att ersätta nuvarande resurfördelningsmodell (TIC). Effekten ger minskade kostnader för timvikarier. - Öppnande av en vakanshållen demensavdelning på Munkaljungbygården och därmed bidra till att minska den ökade volymen inom hemtjänsten. - Översyn av nuvarande riktlinjer/kriterier för dubbelbemanning inom hemtjänsten. - Översyn av nuvarande riktlinjer/kriterier för delegation av HSL (Hälso - och sjukvård)- uppgifter från sjuksköterskor till undersköterskor inom den kommunala hemtjänsten. Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 6

6 Månadsuppföljning Individ och familjeomsorg - egen verkställighet Ekonomisk uppföljning Årsbudget Utfall Prognos (Tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Avvikelse Not Avtalsflyktingar Externa tjänster Familjecentraler Föreningsbidrag Försörjningsstöd Socialtjänstenhet Åtgärder för flyktingar Familjehemsvård barn/ungdomar Öppna insatser vuxna missbr Öppna insatser barn/ungdomar Extern öppenvård barn/unga LSS/LASS Summa Verksamhetsstatistik Försörjningsstöd dec okt okt Trend Antal pågående hushåll försörjningsstöd Varav antal bidragshushåll Utbet försörjningsstöd inkl integration (tkr) (ackumulerat jan-okt) Öppenvårdsinsatser Öppenvård Älvan (barn och unga) Känslighetsanalys Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 7

7 2 (3) Verksamhetsområdet prognostiserar fn ett samlat resultat vid årets slut uppgående till + 2,0 mnkr. Prognosen förutsätter att förväntade intäkter erhålls från Migrationsverket vad gäller ensamkommande flyktingsbarn samt för övegripande integrationsverksamhet. Skulle så inte vara fallet kommer prognostiserat överskott inte att uppstå. Prognosen förutsätter vidare att utbetalt försörjningsstöd fortsätter enligt budgeterad nivå resterande del av året. Not. 1. Avtalsflyktingar/Åtgärder för flyktingar Prognostiserat överskott för ensamkommande flyktingsbarn är 2,0 mnkr, och beror i huvudsak på Migrationsverkets ersättningsmodell. Den 1 januari 2014 kom en lagändring i Lag om mottagande av asylsökande m.fl. som innebär att Migrationsverket numera har en utökad anvisningsmöjlighet att anvisa ensamkommande flyktingbarn till kommuner oavsett om överenskommelse finns eller inte. Utifrån fördelningsmodellen ska Ängelholms kommun ta emot nya barn varje år. Hittills under 2014 har vi tagit emot 23 anvisningar Att ta emot ensamkommande är utifrån ovanstående inte längre valfritt. Att ha en överenskommelse som stämmer överens med kommunens fördelningstal gynnar kommunen vad gäller möjligheten att kunna planera verksamheten. Arbete med att ta fram ett nytt förslag till överenskommelse är därmed pågående. Ett förslag som övervägs är utökat mottagande av ensamkommande barn till totalt 20 platser varav 9 asylplatser och i övrigt en rörlig del. Denna kombination möjliggör bättre förutsättningar att planera och genomföra mottagandet utifrån givna kvalitetsmål och ger en full ekonomisk kompensation för mottagandet, dvs balans i utgifter/kostnader. Ängelholms kommun har även en överenskommelse om att ta emot 40 flyktingar och andra skyddsbehövande. Av dessa beräknas 20 stycken komma via anvisning och 20 stycken via egen inflytt till kommunen. Hittills under 2014 har integrationen tagit emot 88 individer som räknas in i denna överenskommelse. 2. Försörjningsstöd Inom individ- och familjeomsorgen har budgeten för försörjningsstöd förstärkts år Under året kan konstateras en ökning av inkomna ärenden och även en ökning av utbetalt försörjningsstöd. Detta innebär att förvaltningen för närvarande prognostiserar en negativ avvikelse på 1,5 mnkr för verksamheten. Löpande arbete pågår med olika åtgärder för förhindra långvarigt beroende av stödet. I arbetet med de som är arbetslösa samarbetar försörjningsstödsenheten med Resurscenter och Arbetsförmedlingen. Medarbetarna har utarbetat gemensamma rutiner för att förebygga långvarig arbetslöshet och samarbetar när det gäller klienter som står långt ifrån arbetsmarknaden. Försörjningsstödsenheten och Resurscenter har gemensamt lyft frågan om klienter med språkhinder och inlett samtal med Integrationsenheten, Svenska för invandrare, Arbetsförmedlingen, Arbetarnas Bildningsförbund och Kultur och Fritid. Syftet är att hitta aktiviteter och sysselsättning där de känner en meningsfull tillvaro och att det i förlängningen påverkar deras möjligheter att bli självförsörjande. 3. Socialtjänstenhet Under 2014 arbetar IFO med att forma den nya verkställarorganisationen, där avgränsning av myndighetsutövning och insats har varit i fokus. Det har varit en del nyrekryteringar på grund av avgångar vilket har inneburit vakanser i vissa fall. Detta påverkar det totala resultatet och ger en positiv avvikelse. Det finns också planerade vakanser i avvaktan på att verksamheten är klar med helhetsbilden avseende behoven. Öppna insatser vuxna och barn/unga samt köp av extern öppenvård ska ses i tillsammans med köp av extern dygnsvård. Kostnadsfördelning mellan de olika delarna är en lokalbudget, ramarna för totalen är oförändrade. Fler hemmaplanlösningar 8

8 3 (3) genererar högre kostnad på öppna insatser och samtidigt förhindrar kostnadsökning gällande dygnsvård. Insatser för barn och ungdomar står för den största delen i enlighet med KPB Ensolution. 9

9 Månadsuppföljning Myndighetsenheten - utredning/beslut Ekonomisk uppföljning Årsbudget Utfall Prognos (Tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Avvikelse Not Psykiatriverksamhet Institutionsvård vuxna Institutionsvård barn/ungdomar Familjehemsvård barn/ungdomar Öppna insatser barn/ungdomar Biståndshandläggare och övrigt Personer med funktionsnedsättning Familjehemsvård vuxna Hemtjänst resursfördelning Privata vårdgivare, vårdboenden Summa Verksamhetsstatistik Institutionsplaceringar dec 2013-okt 2014-okt Trend Barn och unga Vuxna Öppenvårdsinsatser Externa korttidsplatser 7 3 Känslighetsanalys Verksamhetsområdet prognostiserar fn ett samlat resultat vid årets slut uppgående till -12,85 mnkr. Prognostiserat underskott för institutionsplaceringar är 2,3 mnkr och bygger på nuvarande placeringar och placeringsmängd. En tillkommande SIS-placering innebär en extra kostnad på 160 tkr per månad. En tillkommande konsultledd familjehemsplacering innebär en extra kostnad på 90 tkr per månad. Det kan konstateras att hemtjänstvolymerna inte haft den minskning som tidigare prognoser byggde på (-10 procent). Antalet beviljade/verkställda timmar inom hemtjänsten har ökat under perioden oktober. Vi utgår ifrån att ökningen inte mattas av under november - december månad, snarare tvärtom, eftersom sista kvartalet är mer krävande, där de äldre förväntas konsumera mer vård än vanligt. Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 10

10 2 (3) Avvikelsen, när det gäller beviljat bistånd hemtjänst, ligger i storleksordningen 0,5 0,6 mkr i månaden i förhållande till budget. Utgångsläget var att få en budget i balans under sista kvartalet, men detta kommer inte att kunna infrias. Försämringen i förhållande till budget är 1,6 mkr för sista kvartalet. I början på decmeber kommer den vakanta avdelningen på Munkaljungbygården öppnas. Det befaras ytterligare avvikelser kommande månader om volymen hemtjänst ej minskar i motsvarande omfattning. Not. 1. Institutionsvård vuxa, barn/ungdomar Prognostiserat underskott för institutionsplaceringar är 2,3 mnkr. Dygnsvård av unga står för den största ökningen. I de flesta fallen handlar det om svår problematik med sk samsjuklighet, psykiska/sociala och beroendeproblematik och långvariga skolproblem. I några av ärenden ser vi att vårdbehovet är långvarigt. De planerade hemmaplansösningar som kan bli aktuella är också kostnads- och resurskrävande, tex. annan skolform med tillhörande internat/hvb. Det krävs samarbete med ett flertal aktörer för att nå lyckade resultat. Omhändertaganden enligt LVM ökar igen vilket även sker hos en del andra kranskommuner. Vården är resurs- och kostnadskrävande initialt men i de flesta fallen övergår vården till annan form med lägre kostnad under resten av vårdtiden. Målsättningen är att med hjälp av beprövade arbetsmodeller och tillgängliga insatser minimera det prognostiserade underskottet gällande dygnsvård till förmån för insatser på hemmaplan. Nedanstående graf visar kostnadsutvecklingen för institutionsplaceringar i relation till budgeten. 11

11 3 (3) 2. Biståndshandläggare och övrigt Prognostiserat underskott kan härledas till 1,0 mnkr avseende inhyrd personal gällande utredningsuppdrag för barn- och ungdomsverksamheten. Verksamheten kan konstatera att det under 2013 och 2014 inkommit fler anmälningsärenden inom barn och ungdomsområdet. Detta innebär av naturliga skäl att fler utredningar inletts och genererar ökade behov av insatser. Samtidigt har ärendenas karaktär blivit mer komplexa och omfattande vilket ställer höga krav på verksamheten vad gäller flexibilitet vid hemmaplanslösningar. Kopplat till detta finns även ökad personalomsättning inom barn- och ungdomsverksamheten. Övrigt underskott förklaras av att framtagen handlingsplan gällande personalkostnader ej har kunnat effektueras fullt ut på helårsbasis. 3. Hemtjänst För den den samlade beslutade hemtjänsten beräknas för närvarande ett underskott på -7,45 mnkr. Detta beror uteslutande på volymökningar inom verksamheten. Sedan februari har biståndshandläggarna arbetat med ett nytt biståndsbedömningsverktyg (ICF) framtagen av Socialstyrelsen. Syftet med ICF är att få biståndshandläggningen mer resurseffektiv och rättssäker. Målet är att samtliga beslut skall omprövas och bedömas utifrån ICF under Modellen beräknas ge mer individuellt anpassade biståndsbeslut Timmar hemtjänst, privat+kommunal Utfall timmar Budget/Prognos timmar jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt Faktorer som har påverkat volymer beviljade insatser från och med april 2014: Solhagas framtid har varit osäker, därför har förvaltningen haft en tom avdelning med 10 platser i beredskap i Munka-Ljungby. Detta har i sin tur medfört att kön till särskilt boende ökat under våren. Volymen i hemtjänsten beräknas öka under perioden november - december, detta som en följd av att vi har många äldre kommuninvånare som väntar på plats på särskilt boende. Äldre personer med stora omvårdnadsbehov som har omfattande hemtjänst som ett alternativ till särskild boende. Åtgärder redovisas under äldreomsorgen punkt 1. 12

12 Månadsuppföljning Verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning Ekonomisk uppföljning Årsbudget Utfall Prognos (Tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Avvikelse Not Barn- och ungdomsverksamhet Bostäder med särskild service Daglig verksamhet Extern vård Hälsa och sjukvård Ledsagning Personlig assistans Stöd och service Summa Verksamhetsstatistik Bostäder med särskild service 2012-okt 2013-okt 2014-okt Trend antal boenden genomsnittlig vårdtyngd 3,38 3,43 3,43 antal ej verksställda beslut (>3 mån) barn- och ungdomsverksamhet korttidsvistelse, antal dygn korttidstillsyn, antal dagar Personlig assistans antal beviljade timmar totalt varav LSS (kommunens ansvar) Daglig verksamhet antal beviljade dagar Ledsagning antal beviljade timmar Externa placeringar antal externa placeringar, LSS Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 13

13 2 (2) Känslighetsanalys Verksamhetsområdet har under året belastats med kostnadsökningar inom insatsformen personlig assistans med ca 5,5 mnkr (årsbasis ca 11,0 mnkr). Kostnadsökningen är framförallt en konsekvens av försäkringskassans allt striktare bedömning gällande personlig assistans. Hur stor kostnadsökningen i slutändan kommer att bli för kommunen är omöjligt att bedöma. För närvarande är det fem ärenden där försäkringskassans beslut är överklagat hos förvaltningsrätten och som kommer att vara föremål för en rättslig prövning. Föreliggande utfallsprognos bygger på för kommunens del ett positivt utfall för åtminstone två av dessa ärenden innan kommande årsskifte. Konsekvensen av ett uteblivit/negativt besked för kommunen i dessa ärenden skulle istället innebära en försämring av resultatet för verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning med ca 2,5 mnkr. Not. 1. Barn- och ungdomsverksamhet Inom barn- och ungdomsverksamheten har efterfrågan på fritidsverksamhet medfört att ytterligare en avdelning har öppnats under försommaren. 2. Bostäder med särskild service Budgetöverskottet beror i sin helhet till den försening av tillskapande nya gruppboendeplatser vid Korpgränd 21. För 2014 finns upptaget 2,1 mnkr för dessa platser men de nya platserna beräknas vara inflyttningsklara först framåt årsskiftet. 3. Daglig verksamhet Antalet ärenden inom den dagliga verksamheten har ökat. Bl.a. har några kostnadskrävande ärenden tillkommit som förklarar det budgetmässiga överskridandet. 4. Externa placeringar Under året har en extern placering utanför kommunen kommit hem till Ängelholm. Detta förklarar det budgetmässiga överskottet inom denna verksamhet. 5. Ledsagning Antalet ledsagningsärenden har ökat markant under året vilket genererar ett budgetöverskridande på ca 800 tkr. 6. Personlig assistans Inom området för personlig assistans kan konstateras att allt fler ärenden inte godkänns av Försäkringskassan, utan istället måste kommunen gå in och bevilja insatser. Detta ligger i linje med den snävare tolkning av begreppet "grundläggande behov" som Försäkringskassan numera gör. För ett enskilt ärende kan en ändrad bedömning innebära betydande belopp i tillkommande kostnader för kommunen. 7. Stöd- och service Det budgetmässiga överskottet inom stöd och service kan framförallt härledas till budgetmässiga reserver som funnits inom verksamheten. 14

14 Månadsuppföljning Äldreomsorg inkl HSL - egen verkställighet Ekonomisk uppföljning Årsbudget Utfall Prognos (Tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Avvikelse Not Demensboende Thulinvillan Hälso- och sjukvård Hjälpmedel Träffpunktsverksamhet Äldreomsorg hemtjänst (*) Äldreomsorg övrigt Äldreomsorg vårdboende Summa (*) Intäktsfinansierad verksamhet. Resursfördelning sker månatligen från Myndighetsenheten. Årsbudget avser ej resursfördelade kostnader. Verksamhetsstatistik Särskilt boende dec 2013-okt 2014-okt Trend Vårdtyngd snitt Demensboende 49,99 48,40 48,59 Vårdtyngd snitt Vårdboende 39,67 37,43 37,19 Kö till Demensboende Kö till Vårdboende Hemtjänst Arbetad tid kommunal hemtjänst Känslighetsanalys För närvarande är vårdboendet Solhaga föremål för granskning av Arbetsmiljöverket. I händelse av en stängning av boendet kommer detta med all sannolik få stora kostnadsmässiga effekter. I värsta fall kan detta innebära att externa platser måste köpas och svårighet att verkställa boendebeslut. Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 15

15 2 (2) Not. 1. Äldreomsorg hemtjänst/vårdboende Volymökningen inom hemtjänsten kan delvis förklaras med med problematiken kring vårdboendet Solhaga. Förhoppningen är att kunna öppna en vakanshållen demensavdelning på Munkaljungbygården och därmed bidra till att minska den ökade volymen inom hemtjänsten. Övriga åtgärder som förvaltningen vidtar i dagsläget för att minska det samlade kostnaderna för hemtjänsten är: - Införandet av nytt biståndsbedömningsverktyg (ICF), som ger mer individualiserade beslut och insatstider inom hemtjänsten. - Översyn av bemanningen på de kommunala särskilda boenden, detta i syfte att ersätta nuvarande resurfördelningsmodell (TIC). - Översyn av nuvarande riktlinjer/kriterier för dubbelbemanning inom hemtjänsten, eftersom dessa kostnader ökat under Översyn av nuvarande riktlinjer/kriterier för delegation av HSL (Hälso - och sjukvård)- uppgifter från sjuksköterskor till undersköterskor inom den kommunala hemtjänsten. Detta eftersom volymen timmar ökat under

16 Månadsuppföljning Övergripande verksamheter Ekonomisk uppföljning Årsbudget Utfall Prognos (Tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Avvikelse Not Bostadsanpassning Central förvaltning Familjerådgivning Socialnämnd Utbildningsbudget Lokaler Summa Not. Känslighetsanalys Verksamhetsområdet prognostiserar fn ett samlat resultat vid årets slut uppgående till 0,9 mnkr. Gällande bostadsanpassning är denna verksamheten lagstadgad och därmed svår att styra över. Prognosen bygger på nuvarande aktuella ärenden. Utifrån gällande politiska direktiv har förvaltningen i prognosen räknat med statliga prestationsmedel på 1,7 mnkr. I prognosen finns det upptaget sökta medel för e-hälsa uppgående till 2,0 mnkr. Detta är en uppskattning av det förväntade utfallet och besked av detta väntas den förste december. 1. Bostadsanpassning Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag ligger på en högre nivå än budgeterat, och kommer troligen att innebära ett fortsatt budgetöverkridande. Verksamheten är lagstadgad och är därför svår att styra över då ansökningarna inkommer. 2. Central förvaltning Överskottet kan i huvudsak härledas till vakanta tjänster och sökta medel för e-hälsa. Under oktober har vi fått en faktura från Socialstyrelsen där vi tyvärr måste återbetala medel för omvårdnadslyftet. Denna satstning gjordes 2013 och 62 personer fick möjligheten att på betald arbetstid genomgå utbildning, som ett led i satsningen att få undersköterskekompetens. Denna satsning innebar att personalen skulle genomföra den sista etappen på egen tid. I höst har en inventering gjorts och det visar sig att endast 2 personer har genomfört utbildningen och därför måste vi återbetala tkr av de medel vi fick Denna återbetalning är av engångskaraktär och vi har under 2014 avstått från att söka nya medel, då vi sett svårigheter med denna modell. 3. Utbildningsbudget Genom att utbildningsinsatser finansieras i verksamheterna uppstår ett överskott i den övergripande utbildningsverksamheten. 4. Lokaler Lokaleffektiviseringskravet har ännu ej kunnat verkställas. Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 17

17 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Diarienummer SN 2014/237 Ekonom Lars-Göran Nilsson Socialnämnden Återrapportering av intern kontroll år 2014 Ärendebeskrivning Inför år 2014 fastställde socialnämnden intern kontrollplan för socialtjänstens verksamheter. Planen innehåller vilka rutiner/system som skall kontrolleras, kontrollmoment och metod som används samt frekvens och väsentlighet i det som kontrolleras. Granskningen syftar bl.a. till att garantera en korrekt ärendehantering, trygga kommunens tillgångar samt säkra en riktig och ändamålsenlig redovisning. Intern kontroll i den vidare bemärkelsen innebär även att antagna mål för verksamheten följs upp. I Ängelholms kommun sker denna uppföljning i nämndernas verksamhetsberättelser. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 25 november Utredning Inom socialförvaltningen har under år 2014 pågått ett flertal förändringsprocesser vilket inneburit att några av de kontrollmoment som finns upptagna i den interna kontrollplanen inte hunnits med (aktregistreringar i Procapita, kontroll av ÄO-avgifter). Dock har granskning gjorts gällande flera av upptagna kontrollmoment med hög väsentlighet, t.ex. kontroll av leverantörsfakturor, loggkontroller, kontroll av avtalspartners samt kontroll av rutiner för hantering av vårdtagares egna medel. Dessa har överlag utfallit positivt och några allvarligare brister i rutiner och handläggningar kan inte ses. Ett viktigt kontrollmoment i den interna kontrollen gäller IT-säkerhet och kontroll av loggar. Under året har en översyn av dessa ruiner gjorts innebärande att från oktober månad sker dessa kontroller på ett mer strukturerat sätt. Vidare kan nämnas att rutinerna för uppföljning av beslutade institutionsplaceringar strukturerats på ett bättre sätt i syfte att optimera kostnadskontrollen för denna verksamhet. Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post:

18 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Diarienummer SN 2014/237 Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att godkänna ovanstående återrapportering av intern kontroll inom socialtjänsten för år Sergio Garay Socialchef LarsGöran Nilsson Ekonom Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post:

19 Diarienr: 2014/152 Socialnämnden Införandet av digitala trygghetslarm och säkerställande av larmmottagning Ärendebeskrivning I socialtjänstlagen finns krav på att kommunen ska erbjuda ett tryggt och säkert boende för äldre och andra behövande till god kvalitet. Trygghetslarm erbjuder en grundnivå av trygghet och är ett alternativ till personlig tillsyn. Trygghetslarm möjliggör ett längre kvarboende i hemmet. Den tekniska utrustningen hos Trygghetsjouren i Ängelholms kommun är föråldrad och undermålig och behöver anpassas till dagens rekommendationer med digitala trygghetslarm. Detta för att säkerställa larmmottagandet, följa med i utvecklingen inom området, möjliggöra framtida behov med utökad teknik, begränsa antalet larmmodeller och för att trygghetslarmen ska fungera oberoende av telefoniform. Beslutsunderlag Här nedan beskrivs dagens system och de risker vi ser vid användandet av nuvarande system. Vidare sammanfattas omvärld i en kortare analys. Vidare beskrivs olika förslag till lösningar samt avslutningsvis en kostnadsuppskattning för övergång till annat system. Vidare finns en intäkts och kostnadskalkyl baserad på dagens prislista för trygghetslarm till äldreomsorgens kunder. Beskrivning av dagens verksamhet Idag ansvarar Ängelholms kommun för hela larmkedjan, från knapptryckning till personalens besök hos vårdtagaren. Detta innefattar funktion, service och underhåll. Trygghetsjouren installerar själva larmen hos vårdtagaren och säkerställer att larmet fungerar oavsett telefoniform. Verksamheten åtgärdar själva enklare driftstörningar, orsakas störningarna av t ex telefoni eller strömavbrott bevakar personalen att detta blir åtgärdat antingen genom kontakt med anhöriga eller leverantör. Utrustningen ägs idag av kommunen, detta innefattar trygghetslarm, larmdator, server, kringutrustning, sekundär larmmottagaren placerad på Åsbytorps vårdboende, tillbehör till larmen, installationsutrustning. Mottagna trygghetslarm kommer till servern via larmdatorn och till våra operatörer som förmedlar ut larmen till patrullerna som ser till så att vårdtagarna får den hjälp de behöver. Vi utbildar våra installatörer, tekniker och larmoperatörer internt. Driften utförs av personalen själva med visst stöd av aktuell leverantör (teknisk utrustning) och deras tekniker. Larmkedjan Trygghetslarmens larmkedja i Ängelholms kommun ser ut enligt följande. Vårdtagaren trycker på sin larm knapp som i sin tur sänder en signal till larmet att det ska ringa upp. Larmet ringer upp vår server/larmdator där larmet besvaras av en operatör som ringer ut larmet till en patrull som utför besök hos vårdtagaren. Mottagningen sker antingen via det analoga nätet genom koppartråd, vilket är det Ängelholms kommun Östra vägen 2, Ängelholm Tel: E-post:

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Övriga närvarande: Barbara

Läs mer

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-11-25, kl. 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) tj ersättare

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3: 2013 Brukarenkät visar positiva resultat avseende nöjdhet, handläggning, tillgänglighet samt delakaktighet i handläggningsprocessen Medarbetarindex

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 29 september kl 14.00-16.00 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordförande Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Agneta

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

Kl. 18:00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta

Kl. 18:00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta HÅBO Socialnamnden Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kl. 18:00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Gagnefs kommun Socialnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 2 Dnr 2015:73/13 ----------, GAGNEFS KOMMUN Sn 31 Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Socialnämnden föreslår

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-10-14, kl. 14:00-16:40

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-10-14, kl. 14:00-16:40 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-10-14, kl. 14:00-16:40 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Nils-Göran Gisslén (M) Gunnel Aidemark (FP)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1 Socialnämnden 2015-04-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 49 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 50 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 51

Läs mer

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta, C)21\( Uppsala KOMMUN OMS ORGSFÖRVALTNINGEN Arekd e CD Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-10-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012

Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012 Socialnämnden 2012-12-19 Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012 152 Presentation av enhetschefer 153 Ekonomisk uppföljning 154 Anhållan om extra medel från socialnämndens centrala

Läs mer

Trygghetslarm. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga

Trygghetslarm. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga Trygghetslarm Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga Ansökan av trygghetslarm Du som har behov av trygghetslarm kan ansöka om det med hjälp av förenklad biståndsbedömning.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2015-05-21 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 27 maj 2015 kl 8.30 i Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen kl

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Åtgärder för budgetutfall i balans

Åtgärder för budgetutfall i balans TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-05-20 Dnr OAN.2014.85 Sektor arbete, trygghet och omsorg Handläggare: Lisbeth Tilly Titel: Sektorchef Tel: 0303-330917 E-post: lisbeth.tilly@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Boken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Protokoll. Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M)

Protokoll. Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 15:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M)

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013.

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Analys av Vård- och omsorgsnämndens underskott 2013 2014-03-31 Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Underskottet

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-10-08 1 Innehållsförteckning Ärende 82 Godkännande av dagordning... 3 83 Presentation av ny enhetschef... 4 84 Information om slutrapport delprojektet barn som anhöriga... 5 85 Mått avseende äldreomsorgen...

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-08-27 2 SN 98 Dnr 92.12 750 Förslag till nya riktlinjer gällande hemutrustning och spädbarnsutrustning Föreligger förslag till nya riktlinjer gällande hemutrustning och spädbarnsutrustning

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, måndagen den 18 november 2013. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 99-103 Caroline Hedlund

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, måndagen den 18 november 2013. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 99-103 Caroline Hedlund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Falköpingssalen, klockan 13.00-15.00 Beslutande Susanne Larsson (S), ordförande Hans Johansson (C), 1:e vice ordförande Janne Brisbo (M), 2:e vice ordförande Fredy

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Trygghetslarm inom äldre och. handikappomsorgen. Meddelande 2006:26

Trygghetslarm inom äldre och. handikappomsorgen. Meddelande 2006:26 Trygghetslarm inom äldre och Trygghetslarm handikappomsorgen inom äldre- 2006 och handikappomsorgen Meddelande 2006:26 Länsstyrelsen Halland Meddelande 2006:26 ISSN 1101-1084 ISRN LSTY-N-M-2006/26-SE Tryckt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Trygghetslarm. Enköpings kommun

Trygghetslarm. Enköpings kommun Trygghetslarm Enköpings kommun Enköpings kommun 2014, Vård- och omsorgsförvaltningen, Bild omslag IBL Bildbyrå Trygghetslarm - så fungerar det i Enköpings kommun I den här broschyren hittar du information

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Kostnad per brukare 2013

Kostnad per brukare 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-05-14 SN 2013/0688 0480-45 09 50 Socialnämnden Kostnad per brukare 2013 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

Björkdungens äldreboende, kl 16:00 19:00

Björkdungens äldreboende, kl 16:00 19:00 Socialnämnden 2015-03-08 1(11) Plats och tid Björkdungens äldreboende, kl 16:00 19:00 ande Ledamöter Eric Henriksson, S Håkan Larssson, S Martina Nilsson, C Sickan Persson, S Berit Carlsson, S Nicklas

Läs mer

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 202 Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 13 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 januari 2015 kl 14.00 17.00 ande Lars Altgård, ordf (s) Kristina Brundin (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Lars Turunen (s) Lena Henriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Föregående mötesprotokoll

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Val av Kommunikationslösning

Val av Kommunikationslösning BILAGA 1 Val av Kommunikationslösning TRYGGHETSLARM - KOMMUNAL ehälsa Val av Kommunikationslösning 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Bakgrund... 3 Problemställning... 4 Förutsättningar för

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-08-25 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 93 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-09-09, kl. 14:00-16:35

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-09-09, kl. 14:00-16:35 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-09-09, kl. 14:00-16:35 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M) Elisabeth Sandberg Kullenberg

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-06-20 Socialnämnden 2007-05-23 4 Socialnämndens arbetsutskott 2007-05-09 4 SN 62 SN 52 SNAU 51 Dnr 76.07 754 Försörjningsstöd till kommunplacerade flyktingar där deras uppehållstillstånd

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2011-04-26 11 (18) 95 Dnr 2009/122 Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer INLEDNING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2009-05-27 2 SN 64 Dnr Muntlig information från FOU Välfärd Maria Nilsson, FOU-Välfärd informerade om ungdomars utanförskap i Kronobergs län. att lägga informationen till handlingarna. Socialnämnden

Läs mer

Plan för anhörigstöd #+3+ +39 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +%& 9+333 99 & A1 ' Socialutskottets beslut. Beskrivning av ärendet.

Plan för anhörigstöd #+3+ +39 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +%& 9+333 99 & A1 ' Socialutskottets beslut. Beskrivning av ärendet. Sammanträdesdatum Sida Plan för anhörigstöd Socialutskottets beslut 83 #+3+ +39 +333& Beskrivning av ärendet 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +&#%333 +%& 9+333 99 & Beslutsunderlag A1 ' /+333 :::::! "#$ TJÄNSTEUTLÅTANDE

Läs mer

Är digitala trygghetslarm första steget för att bygga välfärdskommunen?

Är digitala trygghetslarm första steget för att bygga välfärdskommunen? Är digitala trygghetslarm första steget för att bygga välfärdskommunen? Suzanne Örkenrud, administrativ chef, Växjö kommun Niclas Brissmalm, områdeschef, äldreomsorg, Karlskrona kommun Kerstin Engman,

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

Socialnämnden Protokoll 2014-11-12

Socialnämnden Protokoll 2014-11-12 Socialnämnden 204--2 Tid och plats 204--2, Åsasalen, 3:00 4.50 Tjänstgörande Ledamöter Kurt Persson (KD), ordförande Karina Eliasson (S), vice ordförande Yvonne Takvam (KD) Eva Madestam (KD) Rolf Lygård

Läs mer

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla Boström (S)

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla Boström (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:45 Beslutande Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-08-17 18 Sn 123 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Beslut Godkänna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut enligt

Läs mer

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP)

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-12.15. Öppet sammanträde Beslutande Närvarande ersättare Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kristina Frigert (M) Kenny Thärnström (FP) Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-13

Socialnämnden 2013-11-13 256 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 5118-2013... 2 257 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 4860-2013... 3 258 Yttrande avseende anmälan till JO

Läs mer

2013-01-08. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2013-01-08. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-01-08 13 Överföring av verksamhets- och kostnadsansvaret för trygghetslarm och natthemtjänst till Räddningstjänsten Väst (RVäst). (AU 363) Dnr KS 2012-427 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s)

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Plats och tid Kommunkontoret 2014-03-10 kl 8.00 11:00 Beslutande Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Övriga deltagare David

Läs mer

Kartläggning gällande nuläge av trygghetstelefoner för: Bengtsfors Dals Ed Färgelanda Lysekil Mellerud Munkedal Sotenäs Trollhättan Åmål

Kartläggning gällande nuläge av trygghetstelefoner för: Bengtsfors Dals Ed Färgelanda Lysekil Mellerud Munkedal Sotenäs Trollhättan Åmål Projekt: Digitala trygghetstelefoner i Fyrbodal Kartläggning gällande nuläge av trygghetstelefoner för: Bengtsfors Dals Ed Färgelanda Lysekil Mellerud Munkedal Sotenäs Trollhättan Åmål November 2014 Projektledare:

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

1. Godkänna att Socialnämnden förhyr lokal om 363 kvm på Solskiftesvägen 3A av Armada Fastighets AB.

1. Godkänna att Socialnämnden förhyr lokal om 363 kvm på Solskiftesvägen 3A av Armada Fastighets AB. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 AU 9:20 Dnr. KS 2014/0309-133 Lokal för bostad för ensamkommande barn Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar 2. Finansiering

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2013-09-17 1. Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Jan Fredriksson (ÖHGP) Maria Gustafsson (S) Ove Bäck (C)

Socialnämndens arbetsutskott 2013-09-17 1. Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Jan Fredriksson (ÖHGP) Maria Gustafsson (S) Ove Bäck (C) 2013-09-17 1 Plats och tid Beslutande Frånvarande Övriga deltagande Kommunkontoret, Ödeshög Tisdagen 17 september 2013, kl 08:15-11:50 Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Jan Fredriksson (ÖHGP) Maria

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-03-26 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-03-26 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-26 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 1 (8) Datum 2013-09-20 Dnr 2013/343 Delårsrapport 2013-08-31 Sammanfattning Nämndstotal (tkr) Delår 130831 Årsbudget 2013 Prognos 2013 Avvikelse Verksamhetens intäkter 74 391 96 067 110 994 14 927 varav

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

- Jämfört med förra året har det hittills kommit få visstidsboende inom HSV-verksamheten. - Det har varit en lugn midsommar inom IFO

- Jämfört med förra året har det hittills kommit få visstidsboende inom HSV-verksamheten. - Det har varit en lugn midsommar inom IFO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) 52 Aktuell information - Jämfört med förra året har det hittills kommit få visstidsboende inom HSV-verksamheten. - Det har varit en lugn midsommar inom IFO - Det är inte

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Kommunkontoret tisdag den 28 januari 2014, kl.13.00

Kommunkontoret tisdag den 28 januari 2014, kl.13.00 2014-01-22 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 22 januari, kl. 9.00-12.00 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice ordförande Anna-Greta

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Justering av protokollet och fastställande av ärendelistan

Justering av protokollet och fastställande av ärendelistan 2(18) 110 Justering av protokollet och fastställande av ärendelistan att utse Jonas Forsberg (S) att tillsammans med ordföranden justera protokollet den 21 oktober 2013 och att fastställa utsänd föredragningslista

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-17. 1 Godkännande av dagordning SN 15/7. 2 Föregående protokoll SN 15/6. 3 Månadsuppföljning maj SN 15/25

Sammanträdesdatum 2015-06-17. 1 Godkännande av dagordning SN 15/7. 2 Föregående protokoll SN 15/6. 3 Månadsuppföljning maj SN 15/25 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-06-17 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 17 juni 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA OBS! Socialnämndens arbetsutskott har ett extra sammanträde i

Läs mer

Möte rörande trygghetslarm och IP

Möte rörande trygghetslarm och IP MINNESANTECKNINGAR 2008-02-26 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Björn Björk Möte rörande trygghetslarm och IP Plats: Hornsgatan 15, Bellman Tid: 13.00 16.00 Närvarande: Björn Björk Sven Lusensky

Läs mer