TILLÄGGSKALLELSE Socialnämnden Tilläggskallelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILLÄGGSKALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Tilläggskallelse"

Transkript

1 TILLÄGGSKALLELSE Socialnämnden SN Tilläggskallelse 1

2 TILLÄGGSKALLELSE Socialnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, , klockan 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Jan-Olof Sewring Ordförande Elisabeth Alm Sekreterare Ärenden 5 Budgetuppföljning per den 30 november /45 18 Återrapportering av intern kontroll år / Införande av digitala trygghetslarm och säkerställande av larmmottagning 2014/ Förslag till utdelning av medel ur Sociala Samfonden /224

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Diarienummer SN 2014/45 Planeringschef Amelie Gustafsson Socialnämnden Budgetuppföljning per den 30 nov 2014 Ärendebeskrivning Socialförvaltningens prognos för år 2014 justeras till -10,75 mnkr. (-8,65 mnkr). Den försämrade prognosen kan härledas till volymökning inom hemtjänsten, och en högre utbetalningsnivå av bostadsanpassningsbidragen. Huvudanledningen till justeringen av prognosen i oktober var en återbetalning av 2013 års stimulansmedel som förvaltningen erhållit inom ramen för omsorgslyftet. Omsorgslyftet riktar sig till personal inom kommunal vård/omsorg. Omsorgslyftet är ett prestationsbaserat statsbidrag som baserar sig på antalet införskaffade utbildningspoäng. Återbetalningen sker efter senaste uppföljningen i september, där det framgår att förvaltningen inte uppnått tidigare uppsatta mål, när det gäller antal medarbetare som skulle fullfölja sin undersköterskeutbildning. Detta efter den inledande satsningen som genomfördes Socialförvaltningen erbjöd då, totalt 62 medarbetare utan formell utbildning, en möjlighet att validera sina kunskaper samt läsa in motsvarande en termin på betald arbetstid. Målet var att medarbetarna skulle fullfölja utbildningen genom distansutbildning på sin fritid. Senaste uppföljningen september 2014, visar att endast 2 medarbetare fullföljde utbildningen. Socialförvaltningens resultat för 2014 kan påverkas av ett antal händelser som redovisas under rubriken, känslighetsanalys inom respektive verksamhetsområde. De viktigaste faktorer som kan påverka nuvarande prognos negativt, är; Under perioden november- december, fattar Socialstyrelen beslut om årets stimulansmedel inom ramen för satsningarna för de mest sjuka äldre. Förvaltningens antagande är att vi kommer att erhålla 1,7 mnkr (2,3 mnkr år 2013). Kommunförbundet Skåne fattar beslut om medel riktade till satsningar inom e-tjänster, där förvaltningen har ett flertal projekt igång. Förvaltingen har ansökt om totalt 3,7 mnkr och gör en bedömning att vi kommer att erhålla ca 1,5 mnkr. Pågående rättsprocess gentemot försäkringskassans beslut i två ärenden gällande personlig assistans måste avgöras före årsskiftet. Om rättprocessen fördröjs, alternativt går kommunen Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 4

4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Diarienummer SN 2014/45 emot, så kommer resultatet för verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättningar att försämras med ca 2,5 mnkr (från prognostiserade +1,0 till 1,5 mnkr). Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 25 november 2014 Utredning Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att godkänna budgetuppföljningen för oktober månad 2014, samt att överlämna budgetuppföljningen till Kommunstyrelsen Amelie Gustafsson Planeringschef Beslutet expedieras till: Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 5

5 Månadsuppföljning Sammanställning samtliga verksamheter Ekonomisk uppföljning Årsbudget Utfall Prognos (Tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Avvikelse Individ och familjeomsorg - egen verkställighet Myndighetsenheten - utredning/beslut Verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning Äldreomsorg inkl HSL - egen verkställighet Övergripande verksamheter Summa Känslighetsanalys och kommentarer se respektive verksamhetsområde. Nedan finns en förteckning på de åtgärder som socialnämnd/förvaltning under 2014 har beslutat om för att minimera den negativa budgetavvikelsen. Att prissätta dessa åtgärder är oerhört svårt men det kan konstateras att utan åtgärderna skulle prognostiserat budgetunderskott vara betydligt större. - Vakanshållning av tjänster inom bl.a. individ- och familjeomsorgen. - Fortsatt arbete med att att utarbeta hemmaplanslösningar för barn/vuxna. - Effektivt återsökningsförfarande gentemot Migrationsverket. - Förvaltningen har maximerat möjligheten till att erhålla stats-/stimulansbidrag bl.a gällande prestationsmedel avseende sammanhållen vård för mest sjuka äldre samt utveckling av e-hälsa. - Ianspråkstagande av centralt bokförda statsbidag avseende bl.a. värdighetsgarantier, Senior Alert mfl. - Fortsatt implementering av biståndsbedömningsverktyget ICF som ger mer individualiserade beslut och insatstider inom hemtjänsten. - Anpassning av bemanningen på de kommunala särskilda boenden, detta i syfte att ersätta nuvarande resurfördelningsmodell (TIC). Effekten ger minskade kostnader för timvikarier. - Öppnande av en vakanshållen demensavdelning på Munkaljungbygården och därmed bidra till att minska den ökade volymen inom hemtjänsten. - Översyn av nuvarande riktlinjer/kriterier för dubbelbemanning inom hemtjänsten. - Översyn av nuvarande riktlinjer/kriterier för delegation av HSL (Hälso - och sjukvård)- uppgifter från sjuksköterskor till undersköterskor inom den kommunala hemtjänsten. Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 6

6 Månadsuppföljning Individ och familjeomsorg - egen verkställighet Ekonomisk uppföljning Årsbudget Utfall Prognos (Tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Avvikelse Not Avtalsflyktingar Externa tjänster Familjecentraler Föreningsbidrag Försörjningsstöd Socialtjänstenhet Åtgärder för flyktingar Familjehemsvård barn/ungdomar Öppna insatser vuxna missbr Öppna insatser barn/ungdomar Extern öppenvård barn/unga LSS/LASS Summa Verksamhetsstatistik Försörjningsstöd dec okt okt Trend Antal pågående hushåll försörjningsstöd Varav antal bidragshushåll Utbet försörjningsstöd inkl integration (tkr) (ackumulerat jan-okt) Öppenvårdsinsatser Öppenvård Älvan (barn och unga) Känslighetsanalys Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 7

7 2 (3) Verksamhetsområdet prognostiserar fn ett samlat resultat vid årets slut uppgående till + 2,0 mnkr. Prognosen förutsätter att förväntade intäkter erhålls från Migrationsverket vad gäller ensamkommande flyktingsbarn samt för övegripande integrationsverksamhet. Skulle så inte vara fallet kommer prognostiserat överskott inte att uppstå. Prognosen förutsätter vidare att utbetalt försörjningsstöd fortsätter enligt budgeterad nivå resterande del av året. Not. 1. Avtalsflyktingar/Åtgärder för flyktingar Prognostiserat överskott för ensamkommande flyktingsbarn är 2,0 mnkr, och beror i huvudsak på Migrationsverkets ersättningsmodell. Den 1 januari 2014 kom en lagändring i Lag om mottagande av asylsökande m.fl. som innebär att Migrationsverket numera har en utökad anvisningsmöjlighet att anvisa ensamkommande flyktingbarn till kommuner oavsett om överenskommelse finns eller inte. Utifrån fördelningsmodellen ska Ängelholms kommun ta emot nya barn varje år. Hittills under 2014 har vi tagit emot 23 anvisningar Att ta emot ensamkommande är utifrån ovanstående inte längre valfritt. Att ha en överenskommelse som stämmer överens med kommunens fördelningstal gynnar kommunen vad gäller möjligheten att kunna planera verksamheten. Arbete med att ta fram ett nytt förslag till överenskommelse är därmed pågående. Ett förslag som övervägs är utökat mottagande av ensamkommande barn till totalt 20 platser varav 9 asylplatser och i övrigt en rörlig del. Denna kombination möjliggör bättre förutsättningar att planera och genomföra mottagandet utifrån givna kvalitetsmål och ger en full ekonomisk kompensation för mottagandet, dvs balans i utgifter/kostnader. Ängelholms kommun har även en överenskommelse om att ta emot 40 flyktingar och andra skyddsbehövande. Av dessa beräknas 20 stycken komma via anvisning och 20 stycken via egen inflytt till kommunen. Hittills under 2014 har integrationen tagit emot 88 individer som räknas in i denna överenskommelse. 2. Försörjningsstöd Inom individ- och familjeomsorgen har budgeten för försörjningsstöd förstärkts år Under året kan konstateras en ökning av inkomna ärenden och även en ökning av utbetalt försörjningsstöd. Detta innebär att förvaltningen för närvarande prognostiserar en negativ avvikelse på 1,5 mnkr för verksamheten. Löpande arbete pågår med olika åtgärder för förhindra långvarigt beroende av stödet. I arbetet med de som är arbetslösa samarbetar försörjningsstödsenheten med Resurscenter och Arbetsförmedlingen. Medarbetarna har utarbetat gemensamma rutiner för att förebygga långvarig arbetslöshet och samarbetar när det gäller klienter som står långt ifrån arbetsmarknaden. Försörjningsstödsenheten och Resurscenter har gemensamt lyft frågan om klienter med språkhinder och inlett samtal med Integrationsenheten, Svenska för invandrare, Arbetsförmedlingen, Arbetarnas Bildningsförbund och Kultur och Fritid. Syftet är att hitta aktiviteter och sysselsättning där de känner en meningsfull tillvaro och att det i förlängningen påverkar deras möjligheter att bli självförsörjande. 3. Socialtjänstenhet Under 2014 arbetar IFO med att forma den nya verkställarorganisationen, där avgränsning av myndighetsutövning och insats har varit i fokus. Det har varit en del nyrekryteringar på grund av avgångar vilket har inneburit vakanser i vissa fall. Detta påverkar det totala resultatet och ger en positiv avvikelse. Det finns också planerade vakanser i avvaktan på att verksamheten är klar med helhetsbilden avseende behoven. Öppna insatser vuxna och barn/unga samt köp av extern öppenvård ska ses i tillsammans med köp av extern dygnsvård. Kostnadsfördelning mellan de olika delarna är en lokalbudget, ramarna för totalen är oförändrade. Fler hemmaplanlösningar 8

8 3 (3) genererar högre kostnad på öppna insatser och samtidigt förhindrar kostnadsökning gällande dygnsvård. Insatser för barn och ungdomar står för den största delen i enlighet med KPB Ensolution. 9

9 Månadsuppföljning Myndighetsenheten - utredning/beslut Ekonomisk uppföljning Årsbudget Utfall Prognos (Tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Avvikelse Not Psykiatriverksamhet Institutionsvård vuxna Institutionsvård barn/ungdomar Familjehemsvård barn/ungdomar Öppna insatser barn/ungdomar Biståndshandläggare och övrigt Personer med funktionsnedsättning Familjehemsvård vuxna Hemtjänst resursfördelning Privata vårdgivare, vårdboenden Summa Verksamhetsstatistik Institutionsplaceringar dec 2013-okt 2014-okt Trend Barn och unga Vuxna Öppenvårdsinsatser Externa korttidsplatser 7 3 Känslighetsanalys Verksamhetsområdet prognostiserar fn ett samlat resultat vid årets slut uppgående till -12,85 mnkr. Prognostiserat underskott för institutionsplaceringar är 2,3 mnkr och bygger på nuvarande placeringar och placeringsmängd. En tillkommande SIS-placering innebär en extra kostnad på 160 tkr per månad. En tillkommande konsultledd familjehemsplacering innebär en extra kostnad på 90 tkr per månad. Det kan konstateras att hemtjänstvolymerna inte haft den minskning som tidigare prognoser byggde på (-10 procent). Antalet beviljade/verkställda timmar inom hemtjänsten har ökat under perioden oktober. Vi utgår ifrån att ökningen inte mattas av under november - december månad, snarare tvärtom, eftersom sista kvartalet är mer krävande, där de äldre förväntas konsumera mer vård än vanligt. Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 10

10 2 (3) Avvikelsen, när det gäller beviljat bistånd hemtjänst, ligger i storleksordningen 0,5 0,6 mkr i månaden i förhållande till budget. Utgångsläget var att få en budget i balans under sista kvartalet, men detta kommer inte att kunna infrias. Försämringen i förhållande till budget är 1,6 mkr för sista kvartalet. I början på decmeber kommer den vakanta avdelningen på Munkaljungbygården öppnas. Det befaras ytterligare avvikelser kommande månader om volymen hemtjänst ej minskar i motsvarande omfattning. Not. 1. Institutionsvård vuxa, barn/ungdomar Prognostiserat underskott för institutionsplaceringar är 2,3 mnkr. Dygnsvård av unga står för den största ökningen. I de flesta fallen handlar det om svår problematik med sk samsjuklighet, psykiska/sociala och beroendeproblematik och långvariga skolproblem. I några av ärenden ser vi att vårdbehovet är långvarigt. De planerade hemmaplansösningar som kan bli aktuella är också kostnads- och resurskrävande, tex. annan skolform med tillhörande internat/hvb. Det krävs samarbete med ett flertal aktörer för att nå lyckade resultat. Omhändertaganden enligt LVM ökar igen vilket även sker hos en del andra kranskommuner. Vården är resurs- och kostnadskrävande initialt men i de flesta fallen övergår vården till annan form med lägre kostnad under resten av vårdtiden. Målsättningen är att med hjälp av beprövade arbetsmodeller och tillgängliga insatser minimera det prognostiserade underskottet gällande dygnsvård till förmån för insatser på hemmaplan. Nedanstående graf visar kostnadsutvecklingen för institutionsplaceringar i relation till budgeten. 11

11 3 (3) 2. Biståndshandläggare och övrigt Prognostiserat underskott kan härledas till 1,0 mnkr avseende inhyrd personal gällande utredningsuppdrag för barn- och ungdomsverksamheten. Verksamheten kan konstatera att det under 2013 och 2014 inkommit fler anmälningsärenden inom barn och ungdomsområdet. Detta innebär av naturliga skäl att fler utredningar inletts och genererar ökade behov av insatser. Samtidigt har ärendenas karaktär blivit mer komplexa och omfattande vilket ställer höga krav på verksamheten vad gäller flexibilitet vid hemmaplanslösningar. Kopplat till detta finns även ökad personalomsättning inom barn- och ungdomsverksamheten. Övrigt underskott förklaras av att framtagen handlingsplan gällande personalkostnader ej har kunnat effektueras fullt ut på helårsbasis. 3. Hemtjänst För den den samlade beslutade hemtjänsten beräknas för närvarande ett underskott på -7,45 mnkr. Detta beror uteslutande på volymökningar inom verksamheten. Sedan februari har biståndshandläggarna arbetat med ett nytt biståndsbedömningsverktyg (ICF) framtagen av Socialstyrelsen. Syftet med ICF är att få biståndshandläggningen mer resurseffektiv och rättssäker. Målet är att samtliga beslut skall omprövas och bedömas utifrån ICF under Modellen beräknas ge mer individuellt anpassade biståndsbeslut Timmar hemtjänst, privat+kommunal Utfall timmar Budget/Prognos timmar jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt Faktorer som har påverkat volymer beviljade insatser från och med april 2014: Solhagas framtid har varit osäker, därför har förvaltningen haft en tom avdelning med 10 platser i beredskap i Munka-Ljungby. Detta har i sin tur medfört att kön till särskilt boende ökat under våren. Volymen i hemtjänsten beräknas öka under perioden november - december, detta som en följd av att vi har många äldre kommuninvånare som väntar på plats på särskilt boende. Äldre personer med stora omvårdnadsbehov som har omfattande hemtjänst som ett alternativ till särskild boende. Åtgärder redovisas under äldreomsorgen punkt 1. 12

12 Månadsuppföljning Verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning Ekonomisk uppföljning Årsbudget Utfall Prognos (Tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Avvikelse Not Barn- och ungdomsverksamhet Bostäder med särskild service Daglig verksamhet Extern vård Hälsa och sjukvård Ledsagning Personlig assistans Stöd och service Summa Verksamhetsstatistik Bostäder med särskild service 2012-okt 2013-okt 2014-okt Trend antal boenden genomsnittlig vårdtyngd 3,38 3,43 3,43 antal ej verksställda beslut (>3 mån) barn- och ungdomsverksamhet korttidsvistelse, antal dygn korttidstillsyn, antal dagar Personlig assistans antal beviljade timmar totalt varav LSS (kommunens ansvar) Daglig verksamhet antal beviljade dagar Ledsagning antal beviljade timmar Externa placeringar antal externa placeringar, LSS Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 13

13 2 (2) Känslighetsanalys Verksamhetsområdet har under året belastats med kostnadsökningar inom insatsformen personlig assistans med ca 5,5 mnkr (årsbasis ca 11,0 mnkr). Kostnadsökningen är framförallt en konsekvens av försäkringskassans allt striktare bedömning gällande personlig assistans. Hur stor kostnadsökningen i slutändan kommer att bli för kommunen är omöjligt att bedöma. För närvarande är det fem ärenden där försäkringskassans beslut är överklagat hos förvaltningsrätten och som kommer att vara föremål för en rättslig prövning. Föreliggande utfallsprognos bygger på för kommunens del ett positivt utfall för åtminstone två av dessa ärenden innan kommande årsskifte. Konsekvensen av ett uteblivit/negativt besked för kommunen i dessa ärenden skulle istället innebära en försämring av resultatet för verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning med ca 2,5 mnkr. Not. 1. Barn- och ungdomsverksamhet Inom barn- och ungdomsverksamheten har efterfrågan på fritidsverksamhet medfört att ytterligare en avdelning har öppnats under försommaren. 2. Bostäder med särskild service Budgetöverskottet beror i sin helhet till den försening av tillskapande nya gruppboendeplatser vid Korpgränd 21. För 2014 finns upptaget 2,1 mnkr för dessa platser men de nya platserna beräknas vara inflyttningsklara först framåt årsskiftet. 3. Daglig verksamhet Antalet ärenden inom den dagliga verksamheten har ökat. Bl.a. har några kostnadskrävande ärenden tillkommit som förklarar det budgetmässiga överskridandet. 4. Externa placeringar Under året har en extern placering utanför kommunen kommit hem till Ängelholm. Detta förklarar det budgetmässiga överskottet inom denna verksamhet. 5. Ledsagning Antalet ledsagningsärenden har ökat markant under året vilket genererar ett budgetöverskridande på ca 800 tkr. 6. Personlig assistans Inom området för personlig assistans kan konstateras att allt fler ärenden inte godkänns av Försäkringskassan, utan istället måste kommunen gå in och bevilja insatser. Detta ligger i linje med den snävare tolkning av begreppet "grundläggande behov" som Försäkringskassan numera gör. För ett enskilt ärende kan en ändrad bedömning innebära betydande belopp i tillkommande kostnader för kommunen. 7. Stöd- och service Det budgetmässiga överskottet inom stöd och service kan framförallt härledas till budgetmässiga reserver som funnits inom verksamheten. 14

14 Månadsuppföljning Äldreomsorg inkl HSL - egen verkställighet Ekonomisk uppföljning Årsbudget Utfall Prognos (Tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Avvikelse Not Demensboende Thulinvillan Hälso- och sjukvård Hjälpmedel Träffpunktsverksamhet Äldreomsorg hemtjänst (*) Äldreomsorg övrigt Äldreomsorg vårdboende Summa (*) Intäktsfinansierad verksamhet. Resursfördelning sker månatligen från Myndighetsenheten. Årsbudget avser ej resursfördelade kostnader. Verksamhetsstatistik Särskilt boende dec 2013-okt 2014-okt Trend Vårdtyngd snitt Demensboende 49,99 48,40 48,59 Vårdtyngd snitt Vårdboende 39,67 37,43 37,19 Kö till Demensboende Kö till Vårdboende Hemtjänst Arbetad tid kommunal hemtjänst Känslighetsanalys För närvarande är vårdboendet Solhaga föremål för granskning av Arbetsmiljöverket. I händelse av en stängning av boendet kommer detta med all sannolik få stora kostnadsmässiga effekter. I värsta fall kan detta innebära att externa platser måste köpas och svårighet att verkställa boendebeslut. Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 15

15 2 (2) Not. 1. Äldreomsorg hemtjänst/vårdboende Volymökningen inom hemtjänsten kan delvis förklaras med med problematiken kring vårdboendet Solhaga. Förhoppningen är att kunna öppna en vakanshållen demensavdelning på Munkaljungbygården och därmed bidra till att minska den ökade volymen inom hemtjänsten. Övriga åtgärder som förvaltningen vidtar i dagsläget för att minska det samlade kostnaderna för hemtjänsten är: - Införandet av nytt biståndsbedömningsverktyg (ICF), som ger mer individualiserade beslut och insatstider inom hemtjänsten. - Översyn av bemanningen på de kommunala särskilda boenden, detta i syfte att ersätta nuvarande resurfördelningsmodell (TIC). - Översyn av nuvarande riktlinjer/kriterier för dubbelbemanning inom hemtjänsten, eftersom dessa kostnader ökat under Översyn av nuvarande riktlinjer/kriterier för delegation av HSL (Hälso - och sjukvård)- uppgifter från sjuksköterskor till undersköterskor inom den kommunala hemtjänsten. Detta eftersom volymen timmar ökat under

16 Månadsuppföljning Övergripande verksamheter Ekonomisk uppföljning Årsbudget Utfall Prognos (Tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Avvikelse Not Bostadsanpassning Central förvaltning Familjerådgivning Socialnämnd Utbildningsbudget Lokaler Summa Not. Känslighetsanalys Verksamhetsområdet prognostiserar fn ett samlat resultat vid årets slut uppgående till 0,9 mnkr. Gällande bostadsanpassning är denna verksamheten lagstadgad och därmed svår att styra över. Prognosen bygger på nuvarande aktuella ärenden. Utifrån gällande politiska direktiv har förvaltningen i prognosen räknat med statliga prestationsmedel på 1,7 mnkr. I prognosen finns det upptaget sökta medel för e-hälsa uppgående till 2,0 mnkr. Detta är en uppskattning av det förväntade utfallet och besked av detta väntas den förste december. 1. Bostadsanpassning Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag ligger på en högre nivå än budgeterat, och kommer troligen att innebära ett fortsatt budgetöverkridande. Verksamheten är lagstadgad och är därför svår att styra över då ansökningarna inkommer. 2. Central förvaltning Överskottet kan i huvudsak härledas till vakanta tjänster och sökta medel för e-hälsa. Under oktober har vi fått en faktura från Socialstyrelsen där vi tyvärr måste återbetala medel för omvårdnadslyftet. Denna satstning gjordes 2013 och 62 personer fick möjligheten att på betald arbetstid genomgå utbildning, som ett led i satsningen att få undersköterskekompetens. Denna satsning innebar att personalen skulle genomföra den sista etappen på egen tid. I höst har en inventering gjorts och det visar sig att endast 2 personer har genomfört utbildningen och därför måste vi återbetala tkr av de medel vi fick Denna återbetalning är av engångskaraktär och vi har under 2014 avstått från att söka nya medel, då vi sett svårigheter med denna modell. 3. Utbildningsbudget Genom att utbildningsinsatser finansieras i verksamheterna uppstår ett överskott i den övergripande utbildningsverksamheten. 4. Lokaler Lokaleffektiviseringskravet har ännu ej kunnat verkställas. Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: 17

17 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Diarienummer SN 2014/237 Ekonom Lars-Göran Nilsson Socialnämnden Återrapportering av intern kontroll år 2014 Ärendebeskrivning Inför år 2014 fastställde socialnämnden intern kontrollplan för socialtjänstens verksamheter. Planen innehåller vilka rutiner/system som skall kontrolleras, kontrollmoment och metod som används samt frekvens och väsentlighet i det som kontrolleras. Granskningen syftar bl.a. till att garantera en korrekt ärendehantering, trygga kommunens tillgångar samt säkra en riktig och ändamålsenlig redovisning. Intern kontroll i den vidare bemärkelsen innebär även att antagna mål för verksamheten följs upp. I Ängelholms kommun sker denna uppföljning i nämndernas verksamhetsberättelser. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat den 25 november Utredning Inom socialförvaltningen har under år 2014 pågått ett flertal förändringsprocesser vilket inneburit att några av de kontrollmoment som finns upptagna i den interna kontrollplanen inte hunnits med (aktregistreringar i Procapita, kontroll av ÄO-avgifter). Dock har granskning gjorts gällande flera av upptagna kontrollmoment med hög väsentlighet, t.ex. kontroll av leverantörsfakturor, loggkontroller, kontroll av avtalspartners samt kontroll av rutiner för hantering av vårdtagares egna medel. Dessa har överlag utfallit positivt och några allvarligare brister i rutiner och handläggningar kan inte ses. Ett viktigt kontrollmoment i den interna kontrollen gäller IT-säkerhet och kontroll av loggar. Under året har en översyn av dessa ruiner gjorts innebärande att från oktober månad sker dessa kontroller på ett mer strukturerat sätt. Vidare kan nämnas att rutinerna för uppföljning av beslutade institutionsplaceringar strukturerats på ett bättre sätt i syfte att optimera kostnadskontrollen för denna verksamhet. Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post:

18 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Diarienummer SN 2014/237 Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att godkänna ovanstående återrapportering av intern kontroll inom socialtjänsten för år Sergio Garay Socialchef LarsGöran Nilsson Ekonom Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post:

19 Diarienr: 2014/152 Socialnämnden Införandet av digitala trygghetslarm och säkerställande av larmmottagning Ärendebeskrivning I socialtjänstlagen finns krav på att kommunen ska erbjuda ett tryggt och säkert boende för äldre och andra behövande till god kvalitet. Trygghetslarm erbjuder en grundnivå av trygghet och är ett alternativ till personlig tillsyn. Trygghetslarm möjliggör ett längre kvarboende i hemmet. Den tekniska utrustningen hos Trygghetsjouren i Ängelholms kommun är föråldrad och undermålig och behöver anpassas till dagens rekommendationer med digitala trygghetslarm. Detta för att säkerställa larmmottagandet, följa med i utvecklingen inom området, möjliggöra framtida behov med utökad teknik, begränsa antalet larmmodeller och för att trygghetslarmen ska fungera oberoende av telefoniform. Beslutsunderlag Här nedan beskrivs dagens system och de risker vi ser vid användandet av nuvarande system. Vidare sammanfattas omvärld i en kortare analys. Vidare beskrivs olika förslag till lösningar samt avslutningsvis en kostnadsuppskattning för övergång till annat system. Vidare finns en intäkts och kostnadskalkyl baserad på dagens prislista för trygghetslarm till äldreomsorgens kunder. Beskrivning av dagens verksamhet Idag ansvarar Ängelholms kommun för hela larmkedjan, från knapptryckning till personalens besök hos vårdtagaren. Detta innefattar funktion, service och underhåll. Trygghetsjouren installerar själva larmen hos vårdtagaren och säkerställer att larmet fungerar oavsett telefoniform. Verksamheten åtgärdar själva enklare driftstörningar, orsakas störningarna av t ex telefoni eller strömavbrott bevakar personalen att detta blir åtgärdat antingen genom kontakt med anhöriga eller leverantör. Utrustningen ägs idag av kommunen, detta innefattar trygghetslarm, larmdator, server, kringutrustning, sekundär larmmottagaren placerad på Åsbytorps vårdboende, tillbehör till larmen, installationsutrustning. Mottagna trygghetslarm kommer till servern via larmdatorn och till våra operatörer som förmedlar ut larmen till patrullerna som ser till så att vårdtagarna får den hjälp de behöver. Vi utbildar våra installatörer, tekniker och larmoperatörer internt. Driften utförs av personalen själva med visst stöd av aktuell leverantör (teknisk utrustning) och deras tekniker. Larmkedjan Trygghetslarmens larmkedja i Ängelholms kommun ser ut enligt följande. Vårdtagaren trycker på sin larm knapp som i sin tur sänder en signal till larmet att det ska ringa upp. Larmet ringer upp vår server/larmdator där larmet besvaras av en operatör som ringer ut larmet till en patrull som utför besök hos vårdtagaren. Mottagningen sker antingen via det analoga nätet genom koppartråd, vilket är det Ängelholms kommun Östra vägen 2, Ängelholm Tel: E-post:

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Övriga närvarande: Barbara

Läs mer

Digitala Trygghetslarm

Digitala Trygghetslarm ÄLDREFÖRVALTNINGEN Stockholms Trygghetsjour Tjänsteutlåtande DNR 330-170/2014 Sida 1 (6) 2014-05-02 Handläggare Annelie Svensson: 08-508 36 277/ Patrik Simonsson: 08-508 36 250 Till Äldrenämnden 2014-05-20

Läs mer

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-11-25, kl. 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) tj ersättare

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden

Läs mer

Resultat september 2017

Resultat september 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -10-18 Diarienummer SCN--0157 Socialnämnden Resultat september Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift

Läs mer

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mary Nilsson Datum KS-2014/151 2014-02-27 Kommunstyrelsen Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Förslag

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Ekonomisk rapport efter oktober 2013

Ekonomisk rapport efter oktober 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2013-11-10 SN 2012/0933 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2016

Ekonomisk rapport efter september 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-10-13 SN 2015/0525.03.01 Tel: 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2016 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Johanna Wahlin 2015-08-27 ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut Äldrenärrmden föreslås

Läs mer

Ekonomisk rapport efter juli 2015

Ekonomisk rapport efter juli 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-08-05 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter juli 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016 Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2013-08-14 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Tisdagen den 20 augusti kl.16.00 Kommunhuset - Öckerösalen OBS! TID! Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, , kl 13:15-15:15. Utses att justera: Katarina Nilsson Paragrafer:

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, , kl 13:15-15:15. Utses att justera: Katarina Nilsson Paragrafer: 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-07-26, kl 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Elisabeth Sandberg

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Managementrapport 2014

Managementrapport 2014 Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-09-24 2 SN 117 Dnr 110.08 700 Muntlig information Lessebo hemtjänstområde Personal och enhetschef på Berghälla servicehus informerade om arbetet inom hemtjänsten och nämndens ledamöter

Läs mer

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar

Läs mer

Månadsrapport november 2015

Månadsrapport november 2015 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-12-08 Handläggare Linda Yacoub 08-50820032 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport november

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI OKTOBER 2016 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 FÖRBOKADE VÅRDKOSTNADER

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 KOMMUN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta,

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 KOMMUN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta, Uppsala KOMMUN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Wallin Datum 2015-04-23 Diarienummer ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars 2014

Ekonomisk rapport efter mars 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-04-14 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Slutrapport. Projekt: Digitala trygghetslarm. Våga vilja växa!

Slutrapport. Projekt: Digitala trygghetslarm. Våga vilja växa! Våga vilja växa! Sid 2 av 8 Innehåll...1 Sammanfattning...3 Bakgrund...4 Nuläge...4 Nationellt...4 Herrljunga kommun...5 Definition enligt riktlinjer...6 Kostnad...7 Riskanalys...7 Kommunikationsplan...7

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) ej 421 p.g.a. jäv Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) ej 421 p.g.a. jäv Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-10-21, kl. 13:15-14:55 ande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) ej 421 p.g.a. jäv Gun-Inger

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Ekonomisk rapport efter maj 2015

Ekonomisk rapport efter maj 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-06-08 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013 EKONOMI Ekonomi m m Den ekonomiska bilden efter maj är inte helt entydig. Utförarsidan redovisar ett sämre resultat efter maj månad jämfört med

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012

Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012 Socialnämnden 2012-12-19 Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012 152 Presentation av enhetschefer 153 Ekonomisk uppföljning 154 Anhållan om extra medel från socialnämndens centrala

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Bidrag till måluppfyllelse

Bidrag till måluppfyllelse Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen 2016-05-16, kl 1300-1540 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Anita Sköld, M Irene

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3: 2013 Brukarenkät visar positiva resultat avseende nöjdhet, handläggning, tillgänglighet samt delakaktighet i handläggningsprocessen Medarbetarindex

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon:

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon: ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN Handläggare: Helena Nilsson Telefon: 08-508 20 032 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR SID 1 (7) 2012-03-08 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Ensamkommande barn och unga, konsekvensbeskrivning och tidplan, anpassning av kostnader

Ensamkommande barn och unga, konsekvensbeskrivning och tidplan, anpassning av kostnader SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(1) Sammanträdesdatum 2017-11-22 Socialnämndens arbetsutskott 271 Dnr 2017-000169 Ensamkommande barn och unga, konsekvensbeskrivning och tidplan, anpassning av kostnader Socialnämndens

Läs mer

Protokoll från socialnämndens sammanträde 2015-06-10

Protokoll från socialnämndens sammanträde 2015-06-10 2015-06-10 Sida 1 (17) Protokoll från socialnämndens sammanträde 2015-06-10 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning ande... 2 Val

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Ekonomirapport efter juli 2014

Ekonomirapport efter juli 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-08-11 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomirapport efter juli 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner ekonomirapport

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

"KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenärnnden

KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenärnnden Uppsala "KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-02-26 ALN 2013-0244.10 Äldrenärnnden Ekonomiskt bokslut och prognos per januari 2014 Förslag till beslut

Läs mer

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport augusti 2016 Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 6 Hälsotal

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 340-344 2 340 Handlingsplan för att ha ekonomi och verksamhet i balans 2016...6 341 Utredning av socialnämndens prognostiserade underskott...7 342 Avveckling av Mjörngatans serviceboende...8

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-10-15 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-11-23

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-05-15, kl 13:15-14:20 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2015-05-21 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 27 maj 2015 kl 8.30 i Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen kl

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 29 september kl 14.00-16.00 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordförande Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Agneta

Läs mer

Avstämning budget 2015

Avstämning budget 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-20 Dnr: 2015/53-IFN-041 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Avstämning budget 2015

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset, , kl. 09:00-11:40

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset, , kl. 09:00-11:40 Plats och tid: Rum 364, Stadshuset, 2016-06-16, kl. 09:00-11:40 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C)

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-05 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 5 mars 2013, direkt efter

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-10-28, kl. 13:15-14:40 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Läs mer

Ange datum. 1 (6) DELÅRSRAPPORT 2014 NÄMND: Socialnämnd FÖRVALTNING: Socialförvaltning Ordförande: Bo Brantmark Förvaltningschef: Lena Landström VERKSAMHET Vård och omsorg har ansvar för kommunens vårdboenden,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014

Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014 Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014 Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget att rapportera.

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S Socialnämnden 2014-11-11 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00 ande Ledamöter Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Månadsrapport augusti 2017

Månadsrapport augusti 2017 Månadsrapport augusti 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Särskilt boende Hemtjänst Hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216

Läs mer

Riktlinjer för köhantering inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden

Riktlinjer för köhantering inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG Handläggare: Eva Lindström Telefon: 08-508 06 321 Till Bromma stadsdelsnämnd SDN 2008-02-14 SID 1 (6) 2008-01-25 Riktlinjer för köhantering inom äldreomsorgens vård-

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Gagnefs kommun Socialnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 2 Dnr 2015:73/13 ----------, GAGNEFS KOMMUN Sn 31 Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Socialnämnden föreslår

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för november 2010

Ekonomisk månadsrapport för november 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-12-14 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-12-16

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

KALLELSE Trafiknämnden TRAFIK Kallelse

KALLELSE Trafiknämnden TRAFIK Kallelse KALLELSE 2014-05-21 Trafiknämnden TRAFIK 2014-05-21 Kallelse 1 KALLELSE 2014-05-21 Trafiknämnden Plats och tid: Valhall Park konferens, 2014-05-21, klockan 17:30 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan

Läs mer

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott.

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2017-01-25 6 (19) 3 Dnr KS 2016/238 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service

Läs mer

Sammanträdesdatum Plats och tid Nossebro skolas konferensrum kl

Sammanträdesdatum Plats och tid Nossebro skolas konferensrum kl Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-06-17 Plats och tid Nossebro skolas konferensrum kl. 15.00 16.50 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Stefan Algebäck (M), tjänstgörande

Läs mer

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S)

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:30 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) 57-66 Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) 57-66 Jimmy Ekborg (C) 1(14) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30- ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars månad

Ekonomisk rapport efter mars månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-04-14 ON 2015/0040 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter mars månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Trygghetslarm inom äldre och. handikappomsorgen. Meddelande 2006:26

Trygghetslarm inom äldre och. handikappomsorgen. Meddelande 2006:26 Trygghetslarm inom äldre och Trygghetslarm handikappomsorgen inom äldre- 2006 och handikappomsorgen Meddelande 2006:26 Länsstyrelsen Halland Meddelande 2006:26 ISSN 1101-1084 ISRN LSTY-N-M-2006/26-SE Tryckt

Läs mer