Brytpunkt för kostnadseffektivitet- särskilt boende kontra hemtjänst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brytpunkt för kostnadseffektivitet- särskilt boende kontra hemtjänst"

Transkript

1 Brytpunkt för kostnadseffektivitet- särskilt boende kontra hemtjänst Åsa Bruhn, Högskolan Dalarna April 2014 Reviderad augusti 2014

2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Frågeställningar... 4 Metod... 4 Resultat... 4 Studiens frågeställningar... 5 Var går brytpunkten för när det är mer kostnadseffektivt att ge vård- och omsorg i ett särskilt boende istället för i form av hemtjänst?... 5 Vilka andra faktorer än kostnader bör vägas in i bedömningen om insatserna hemtjänst respektive särskilt boende?... 6 Hur långt sträcker sig brukarens rätt till valfrihet och självbestämmande mellan insatserna hemtjänst och särskilt boende?... 7 Kan kommunen säga nej till alltför omfattande insatser i hemtjänsten och i så fall med hänvisning till ekonomi, patientsäkerhet och/eller annat?... 9 Finns det exempel på kommuner i länet som styr målmedvetet i frågan av kostnadsskäl?... 9 Finns det domstolsprejudikat som handläggarna använder sig av? Sida 2

3 Sammanfattning Enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL) jämförelsemått Kostnad per brukare (KPB) var kostnaden för en plats på ett särskilt boende år 2013 cirka kronor per år vilket motsvarade cirka 125 timmar hemtjänst per månad eller 4 timmar hemtjänst per dag. När brukarens behov av vård och omsorg och den skäliga levnadsnivån inte kan tillgodoses i det egna hemmet eller när insatser i form av växelvårds- och/eller korttidsplats inte längre är tillräckliga ska brukaren kunna erbjudas plats på ett särskilt boende om hon önskar det. Faktorer som är viktiga och bör beaktas i bedömningen inför beslut om insatserna hemtjänst kontra särskilt boende var vård i livets slutskede, upprepade sjukhusbesök/sjukhusvistelser, demenssjukdom eller annan form av kognitiv svikt, otrygghet, oro och ångest, när brukaren inte kan larma självständigt samt när anhörig och/eller närstående inte finns i närheten. Även långa avstånd, behov av besök nattetid och/eller dubbelbemanning, otillgänglig bostad, våld i nära relationer, svårighet att förstå det svenska språket och kulturella skillnader var viktiga faktorer att ta hänsyn till i bedömningen. Det var svårt att avgöra hur långt brukarens rätt till valfrihet och självbestämmandet sträcker vad gäller kvarboendeprincipen då biståndshandläggningen beskrevs som en balansgång mellan brukarens självbestämmande, anhörigas vilja, kommunens ekonomi, tillgängliga bostäder samt biståndshandläggarnas arbetsbelastning. Några av länets kommuner har enligt undersökningen vid något tillfälle nekat en brukare alltför omfattande hemtjänstinsatser med hänvisning till skälig levnadsnivå och kostnader. Flera kommuner har en mycket kostsam hemtjänst och uttalade sparkrav från politiken. Trots det styr inte någon kommun målmedvetet vad gäller insatserna särskilt boende kontra hemtjänst. Enhetscheferna lyfte specifikt fram fyra domstolsbeslut som varit vägledande i biståndshandläggningen (domarna , , och ). Sida 3

4 Bakgrund Kommunerna är enligt lagstiftningen skyldiga att tillhandahålla såväl hemtjänstinsatser som särskilt boende (benämns även som vård- och omsorgsboende). Sedan 2008 har antalet personer som bor i särskilt boende minskat, samtidigt som antalet äldre med beviljad biståndsprövad hemtjänst i ordinärt boende har ökat. Antalet beviljade timmar per vårdtagare har under samma tidsperiod minskat. Måttet tar dock inte hänsyn till hur den beviljade tiden används t.ex. dubbelbemanning, vilket innebär att resultatet inte ger en korrekt bild av den totala vårdtyngden. Det är oklart om minskningen beror på att det ökade antalet vårdtagare får dela på en oförändrad volym timmar eller om den beviljade tiden inte överensstämmer med vad som utförs. Särskilt boende är en förhållandevis dyr form av äldreomsorg. Genom att styra äldreomsorgen från särskilt boende till hemtjänsten kan verksamheten totalt sett bli billigare. Chefsnätverket vid Region Dalarna har gett Högskolan Dalarna i uppdrag att identifiera brytpunkten för kostnadseffektivitet i särskilt boende jämfört med hemtjänstinsatser. Frågeställningar Var går brytpunkten för när det är mer kostnadseffektivt att ge vård- och omsorg i särskilt boende istället för i form av hemtjänst? Vilka andra variabler än kostnader bör vägas in i bedömningen? Hur långt sträcker sig brukarens rätt till valfrihet och självbestämmande mellan insatserna hemtjänst och särskilt boende? Kan kommunen säga nej till alltför omfattande insatser i hemtjänsten och i så fall med hänvisning till ekonomi, patientsäkerhet och/eller annat? Finns det kommuner i länet som styr målmedvetet i frågan av kostnadsskäl? Finns det domstolsprejudikat som handläggarna använder sig av? Metod För att få svar på studiens frågeställningar genomfördes intervjuer med enhetscheferna för länets biståndshandläggare. Intervjuerna utgick från en frågeguide (se bilaga 1) och genomfördes under hösten Enhetscheferna för biståndshandläggarna i Leksands och i Smedjebackens kommuner svarade skriftligen på frågorna i frågeguiden (bilaga 1) medan enhetschefen för biståndshandläggarna i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner avböjde deltagande i studien. Resultat 12 av länets 15 kommuner deltog i studien. Resultatet redovisas under respektive frågeställning och avslutas i de flesta fall med kommentarer från författaren. Sida 4

5 Studiens frågeställningar Var går brytpunkten för när det är mer kostnadseffektivt att ge vård- och omsorg i ett särskilt boende istället för i form av hemtjänst? Brytpunkten för när det är mer kostnadseffektivt att bedriva vård och omsorg i ett särskilt boende istället för i form av hemtjänst har enligt flertalet av enhetscheferna diskuterats både inom politiken och i ledningsgrupper samt inom verkställigheten inom respektive kommun. Brytpunkten har diskuterats både ur ett ekonomiskt och ur ett praktiskt perspektiv. En sammanställning av de uttalade brytpunkterna på kommunnivå redovisas nedan i Tabell 3. Tabell 3. Brytpunkten för när det är mer kostnadseffektivt att ge vård- och omsorg i ett särskilt boende istället för i form av hemtjänst, enligt länets kommuner. Kommun Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Brytpunkt för kostnadseffektivitet vad gäller hemtjänst kontra särskilt boende kronor/år 125 timmar hemtjänst/månad 120 timmar hemtjänst/månad 4 timmar hemtjänst/per dygn 30 timmar hemtjänst/vecka 120 timmar hemtjänst/månad 4 timmar hemtjänst/per dygn Nattliga besök samt om personer bor mer än två mil från Malungs centrum. Rent ekonomiskt har politiken diskuterat 4 besök/dag samt dubbelbemanning. 120 timmar hemtjänst/månad 6 insatstillfälle/dag eller 20 timmar/vecka. 120 timmar hemtjänst/månad Vid behov av två besök per natt samt vid omfattande insatser dagtid. Enhetscheferna berättade dock om att de uttalade brytpunkterna egentligen inte hade någon betydelse i praktiken. Dels används inte brytpunkterna som något styrmedel av politiken och dels sker en naturlig avveckling av insatserna innan man kommer upp till brytpunktsnivåerna. När en person får beslut om så omfattande insatser i hemmet blir det enligt enhetscheferna svårt att verkställa beslutet, framför allt att få till en trygg och säker verksamhet, både utifrån den äldre personens och eventuella anhörigas som ur personalens perspektiv. Samtliga enhetschefer uppgav att palliativ vård i hemmet inte omfattas av ovanstående diskussioner. Sida 5

6 Nästan alla enhetschefer nämnde att biståndshandläggarna beslutar om schablontider och i de kommuner där både beslutad tid och utförd tid mäts visar mätningarna att dessa tider inte alltid överensstämmer. Kommentar Enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL) jämförelsemått Kostnad per brukare (KPB) var kostnaden för en plats på ett särskilt boende år 2013 cirka kronor per år vilket motsvarade timmar hemtjänst per månad eller 4 timmar hemtjänst per dag. Det är enligt både Socialstyrelsen och SKL svårt att bedöma och avgöra effektiviteten inom hemtjänsten. Antalet beviljade hemtjänsttimmar bör överensstämma med hur många timmar som blir utförda och i dagsläget mäter inte länets alla kommuner både beviljad och utförd tid. För att kunna vidta rätt åtgärder är det viktigt att mäta både beviljad och utförd tid. Regelbundna avstämningar med verkställigheten är därför viktiga. Även avgiftssystemet inom äldreomsorgen skiljer mellan kommunerna. Eftersom inte alla kommuner satt pris på en hemtjänsttimme går det inte att jämföra kostnader och effektivitet, varken inom eller mellan kommuner. Vilka andra faktorer än kostnader bör vägas in i bedömningen om insatserna hemtjänst respektive särskilt boende? Samtliga enhetchefer uppgav vikten av att initialt göra en helhetsbedömning över brukarens önskemål och behov och brukarens vilja nämndes som den enskilt viktigaste faktorn. Skälig levnadsnivå och värdigt liv ska, enligt enhetscheferna, också vägas in i den individuella bedömningen. När brukarens behov av vård och omsorg, och den skäliga levnadsnivån inte kan tillgodoses i det egna hemmet eller när insatser i form av växelvårds- och/eller korttidsplats inte längre är tillräckligt ska brukaren kunna erbjudas plats på ett särskilt boende om hon önskar det. Även möjligheten att kunna tillgodose en trygg och säker vård och omsorg bör vägas in i bedömningen. Faktorer som försvårar för verkställigheten att säkerställa en trygg och säker vård och omsorg med enbart hemtjänstinsatser är, enligt enhetscheferna, om brukaren vårdas i livets slutskede, har en demenssjukdom eller annan form av kognitiv svikt samt en påtaglig otrygghet, oro och ångest. Andra faktorer som försvårade möjligheten att säkerställa en trygg och säker vård och omsorg i hemmet är om den äldre personen inte kan larma självständigt, om det inte finns någon anhörig och/eller närstående i närheten eller när anhörig/närstående behöver vila eller få hjälp med avlastning. Även faktorer som långa avstånd, behov av besök nattetid, otillgänglig bostad, våld i nära relationer, behov av dubbelbemanning, svårighet att förstå det svenska språket samt kulturella skillnader var faktorer, som enligt enhetscheferna, försvårade möjligheten att kunna tillgodose en trygg och säker vård och omsorg i brukarens hem. Samtliga enhetschefer vittnade om att de fysiska behoven oftast går att tillgodose i hemmet medan det är svårare att säkerställa en trygg och säker vård och omsorg, om brukaren har omfattande psykiska och/eller sociala behov. Några enhetschefer nämnde även ålder som en faktor som kan påverka bedömningen, även om ålder varken bör eller får påverka handläggarens beslut. Kommentar Enligt SOSFS 2007:17 ska behovsbedömningen ta hänsyn till individens fysiska behov, likväl som till psykiska faktorer och sociala behov, vilket innebär att den ska grunda sig på en helhetsbedömning. Sida 6

7 Hur långt sträcker sig brukarens rätt till valfrihet och självbestämmande mellan insatserna hemtjänst och särskilt boende? Enligt enhetscheferna kan det ibland vara svårt att avgöra hur långt brukarens rätt till valfrihet och självbestämmandet sträcker sig. I intervjuerna framkom det att handläggningen många gånger var en balansgång mellan brukarens självbestämmande, anhörigas vilja, kommunens ekonomi och tillgängliga bostäder. Enhetscheferna var tydliga med att den äldre personen har rätt till valfrihet och självbestämmande och att kommunen inte kan flytta någon med tvång. Det är biståndhandläggarens ansvar att värna den enskilde och bevaka det så långt som möjligt i handläggningen vilket kan upplevas extra svårt om brukaren har en demenssjukdom eller annan form av kognitiv svikt. Flera enhetschefer nämnde vikten av att aktivt arbeta med att de personer som inte kan föra sin egen talan ska få en legal företrädare, exempelvis god man eller förvaltare. Flera enhetschefer berättade också att handläggarna har ansvar för många brukare vilket ansågs vara en faktor som försvårade arbetet med att inventera brukarens önskemål och behov, säkerställa valfrihet och självbestämmande samt fram för allt möjligheten att följa upp brukarens beslutade insatser. Antalet brukare per handläggare varierade stort mellan länets kommuner där antalet var lägst i Leksand med 100 brukare per handläggare medan det var högst i Borlänge med drygt 220. Antal brukare per handläggare i länets övriga kommuner var ungefär 120 i Gagnef, Hedemora och Rättvik, cirka 165 i Säter och Vansbro samt omkring 200 för handläggarna i Avesta och Ludvika. Aktuella uppgifter saknades i Falun, Malung-Sälen och Smedjebacken. Det var generellt brist på platser i särskilt boende i länet. De flesta enhetscheferna uppgav att de har så få platser att handläggarna inte kan erbjuda plats trots att kostnaderna och/eller timmarna överskrider brytpunkten. Trots platsbristen var det mera vanligt att handläggarna försökte förmå en äldre person att tacka ja till en boendeplats än situationer där man tvingades neka någon en plats på ett särskilt boende. Tänkbara förklaringar som uppgavs var dels att de äldre inte ansöker om något som de tror att de inte kommer att få samt att behovet av vård- och omsorgsinsatser är så omfattande när de äldre personerna gör ansökan att det inte längre går att tillgodose behoven i hemmet med hemtjänstinsatser. Flera enhetschefer berättade om lång väntetid till särskilt boende med flera inrapporterade ärenden till Socialstyrelsen då beslut inte har verkställts inom rimlig tid. Väntetiden till särskilt boende redovisas i Tabell 4. Tabell 4. Väntetiden till särskilt boende enligt siffror från Öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre. Kommun Leksand 21 Hedemora 26 Älvdalen 40 Rättvik 43 Orsa 48 Riket 51 Ludvika 58 Malung-Sälen 65 Väntetid till särskilt boende (antal dagar) Sida 7

8 Falun 67 Avesta 112 Säter 141 Vansbro 156 Borlänge Gagnef Mora Smedjebacken Verksamheterna har löst problemet med för få platser i särskilt boende på lite olika sätt, både genom god planering och genom kreativa lösningar. Fram för allt nämndes nödlösningen att använda de befintliga korttids- och växelvårdsplatser. Fler mötesplatser, förbättrad matdistribution, utökade volontärverksamheter samt utökad användning av hjälpmedel och teknik för äldre var andra åtgärder som, enligt enhetscheferna, kan fördröja flytt till ett särskilt boende. Samarbete med företag och organisationer inom, men också mellan kommuner, län och länder (i det här fallet Norge) nämndes som tänkbara lösningar för att möjliggöra kvarboende i framtiden. Det framkom även önskemål om och behov av att olika former av boende, exempelvis trygghetsboende och seniorboende, ska finnas i alla kommuner. Flertalet av enhetscheferna nämnde att de flesta brukare har ansökt om högst rimliga insatser och att de oftast blir beviljade de insatser de ansökt om samt att biståndshandläggarna så gott som aldrig behövde motivera ett avslag. Kommentar Biståndsbedömning är många gånger en svår uppgift. Bedömningen ska utgå från den enskildes behov, lagstiftning och lokala riktlinjer. Enligt SoL är kommunerna skyldiga att erbjuda de som vistas i kommunen den hjälp och det stöd som de behöver. Därmed ska varje enskild person tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Lagstiftaren anger dock inte vad som menas med skälig levnadsnivå utan hänvisar till individen och individens livssituation. Det betyder att kommunen och den enskilde handläggaren kan tolka begreppet olika, vilket leder till att samma situation kan bedömas olika. Handläggarens tolkning av begreppet påverkas av exempelvis av egna värderingar, kommunens riktlinjer och att definitionen skälig levnadsnivå förändras med tiden (SOU:2008:51 Värdigt liv i äldreomsorgen). Verksamheten ska enligt 1 kap. 1 SoL bygga på respekt för människornas självbestämmande och integritet. Självbestämmandeprincipen sträcker sig dock inte så långt som till att den enskilde kan föreskriva vilka åtgärder socialtjänsten ska vidta i det enskilda fallet, även om stor hänsyn ska tas till den enskildes önskemål. Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Det som tillhör begreppet värdigt liv är följande: att äldre människor ska ha inflytande, valmöjligheter, självbestämmande och individanpassning (SOU:2008:51 Värdigt liv i äldreomsorgen ). För att säkerställa att det är den enskildes vilja som styr är det viktigt att Sida 8

9 kommunerna arbetar aktivt med värdegrund, värdegrundsgarantier, servicedeklarationer och genomförandeplaner. Enligt Socialstyrelsens Öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre hade landets biståndshandläggare 2012 i genomsnitt ansvar för 161 personer med äldreomsorg. Antalet brukare per handläggare varierade stort mellan landets kommuner från som mest 360 till som minst 64. Samtidigt hade långtifrån alla äldre fått chansen att regelbundet följa upp sin äldreomsorg tillsammans med sin handläggare. Bland äldre med hemtjänst var det 36 procent som fick minst ett av sina beslut om insatser uppföljt under perioden 1 april till 30 september En förklaring kan vara att många biståndshandläggare hade ansvar för ett stort antal personer. Socialstyrelsen anser att biståndshandläggarna måste få bättre förutsättningar för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter. Kan kommunen säga nej till alltför omfattande insatser i hemtjänsten och i så fall med hänvisning till ekonomi, patientsäkerhet och/eller annat? Enligt några av enhetscheferna har det hänt att kommunen nekat alltför omfattande insatser i hemtjänsten. I de flesta fall har man hänvisat till skälig levandsnivå och domen , om hemtjänstinsatser till en merkostnad av kronor per år jämfört med särskilt boende (mer information nedan). Övriga enhetschefer uppgav att det inte har hänt inom deras kommun, även om flertalet nämnde att frågan hade diskuterats av politiker och högre chefer under en längre tid. Kommentar Socialtjänstlagens intention är att kvarboendeprincipen ska gälla. Det ska finnas möjlighet att bo kvar i det egna hemmet trots omfattande vård- och omsorgsinsatser. Den äldre ska själv kunna påverka sin omsorg och ha inflytande. För att den äldre ska få möjlighet att bestämma över sitt eget liv måste biståndshandläggare lyssna och vara uppmärksam på den äldres önskemål. Däremot kan det ibland vara bra att påverka den äldres beslut om det finns risk att den äldre kan komma till skada. Tvång eller annan manipulation ska dock inte användas då det kränker den äldres värdighet och integritet, utan påverkan bör vara öppen och objektiv (SOU:2008:51 Värdigt liv i äldreomsorgen ). Finns det exempel på kommuner i länet som styr målmedvetet i frågan av kostnadsskäl? Nästan alla enhetschefer uppgav att brukarens önskemål och behov samt rättspraxis ska styra typ och omfattning av insatserna. Flera enhetschefer vittnade dock om en mycket kostsam hemtjänst och uttalade sparkrav från politiken. Ingen enhetschef uppgav att politikerna i deras kommun målmedvetet styrde i frågan av kostnadsskäl. En tänkbar orsak som framkom i intervjuerna var att alla kommuner ännu inte identifierat vad en hemtjänsttimme kostar i deras kommun, vilket försvårar jämförelser över tid, men också inom och mellan kommuner. Antalet hemtjänsttimmar i Borlänge kommun hade sjunkit drastiskt och tänkbara orsaker som nämndes i intervjun var förtydligande av riktlinjer och delegationsordning samt höjda kostnader för hemtjänsten. Enhetschefen för biståndshandläggarna i Falun uppgav att politikerna i nämnden inte hade uttalat någon direkt brytpunkt i form av kostnad eller tid utan istället ställt krav på att verksamheterna ska ha koll på behov och beslut. Politikerna i Falun diskuterar istället andra styrmedel som exempelvis att brukartiden, det vill säga den tid som personalen ägnar åt brukaren, ska vara minst 66 procent. Det har visat sig att just brukartid är ett viktigt Sida 9

10 verktyg i arbetet med effektiviseringar. I Gagnefs kommun har politikerna tagit ett strategiskt beslut vad gäller kvarboendeprincipen trots att kommunen har en dyr hemtjänst. Flera enhetschefer nämnde att de arbetat med att se över transporter och rutter inom hemtjänsten för att öka effektiviteten i verkställigheten och minska kostnaderna istället för att ge avslag på insatser. Finns det domstolsprejudikat som handläggarna använder sig av? Enhetscheferna lyfte specifikt fram nedanstående fyra domstolsbeslut som varit vägledande i deras biståndshandläggning. Dom gällde frågan om en gravt handikappad person med ständig tillsyn kan erhålla bistånd enligt 6 SoL för av henne önskad tillsyn i sin bostad istället för vård i annan bostad, där kostnaderna för vården var lägre och tillsynen enklare. Rätt till bistånd, enligt dåvarande 6 SoL i form av boende i viss handikapplägenhet, ansågs inte föreligga då behovet ansågs kunna tillgodoses genom annan handikapplägenhet som medförde lägre kostander för kommunernas hemtjänstverksamhet. Dom om en äldre kvinna som led av yrsel- och svimningsanfall kunde få sitt behov av fysisk omvårdnad tillgodosett genom hemtjänsten. Kvinnan ansökte om bistånd enligt SoL i form av särskilt boende på servicehus. Socialnämnden avslog ansökan med motiveringen att det hjälpbehov kvinnan hade kunde tillgodoses i hennes nuvarande bostad av hemtjänsten och att hennes problem med yrsel och svimningsanfall inte gav rätt till bistånd i form av särskilt boende på servicehus. Länsrätten, kammarrätten och regeringsrätten bedömning var att med hänsyn till kvinnan sociala isolering och upplevda otrygghet hade hon rätt till särskilt boende. Dom om hemtjänstinsatser till en merkostnad av kronor per år jämfört med särskilt boende. En äldre kvinnas ansökan om 33,5 timmar hemtjänst per vecka avslås av socialnämnden med motiveringen att hennes behov kan tillgodoses genom erbjudande av en plats på ett äldreboende. Kostnaderna för äldreboendet beräknas till kronor per år och kostnaderna för hemtjänstinsatsen till Länsrätten och kammarrätten anser att den äldre kvinnan har rätt till hemtjänstinsatser så att hon kan bo kvar. Kammarrätten framhåller att utgångspunkten i fråga om äldres boende ska vara att de i stor utsträckning ska ha möjlighet att bo kvar hemma och att de i hemmet ska ges det stöd och den hjälp de behöver för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå. En bedömning av om bistånd ska ges i form av hemtjänstinsatser i det egna hemmet eller i form av annat boende ska ske med utgångspunkt i förhållandena i det enskilda fallet. Även andra aspekter än ekonomiska ska vägas in i bedömningen. Vid en samlad bedömning finner kammarrätten att den äldre kvinnans behov av hemtjänst inte är av sådan art och omfattning att det av kostnadsskäl inte är rimligt att tillhandahålla insatsen. Kammarrätten bedömer att den äldre kvinnan är berättigad till hemtjänst 33,5 timmar i veckan och avslår överklagandet. Dom om en äldre dement kvinna med ett omfattande omvårdnadsbehov (75 timmar hemtjänst per vecka) som nekades bistånd enligt SoL i form av fortsatt hemtjänst i den egna bostaden. Kvinnan överklagade beslutet och Förvaltningsrätten biföll överklagandet och förklarade att kvinnan hade rätt till fortsatt hemtjänst. Socialnämnden överklagade domen med motiveringen av kvinnan var mycket dement och vissa dagar aggressiv och att personalen upplevde henne som otrygg i sitt nuvarande boende samt att behovet bättre kunde tillgodoses genom särskilt boende. Kammarrätten i Jönköping biföll överklagandet och fastställde socialnämndens beslut att inte bevilja fortsatt hemtjänst. Sida 10

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet Rapport 24:19 Hjälp i hemmet Vissa bistånds- och serviceinsatser inom äldre- och handikappsomsorgen i Västra Götalands län Inledning I förarbetena till den nya socialtjänstlagen (21:43), som trädde i kraft

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Meddelandeblad. Handläggning av ärenden om hemtjänstinsatser av servicekaraktär. Bakgrund. Förenklad handläggning eller förenklad utredning

Meddelandeblad. Handläggning av ärenden om hemtjänstinsatser av servicekaraktär. Bakgrund. Förenklad handläggning eller förenklad utredning Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), avdelnings-

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Program för korttidsvård utomlands

Program för korttidsvård utomlands Program för korttidsvård utomlands Ks 2008:526 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för korttidsvård utomlands Fastställt av kommunfullmäktige 2008-12-18 427 Äldreomsorgen

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 Hemtjänst i Emmaboda kommun Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är hemtjänst? Vem kontaktar man för att ansöka om hemtjänst? Biståndshandläggaren utreder

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Stärk rättigheterna i LSS för att komma till rätta med den restriktiva tillämpningen

Stärk rättigheterna i LSS för att komma till rätta med den restriktiva tillämpningen Skrivelse 2014-04-07 Regeringen Socialdepartementet Stärk rättigheterna i LSS för att komma till rätta med den restriktiva tillämpningen Autism- och Aspergerförbundet vill göra Socialdepartementet och

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun

Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 2012-11-19 Beställarenheten Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING... 1 INOM ÄLDREOMSORGEN I HANINGE KOMMUN... 1 1 INLEDNING... 3 1.1

Läs mer

Hur mycket självbestämmande ryms det i skälig levnadsnivå? Socialtjänstlagens intentioner och äldreomsorgens realiteter

Hur mycket självbestämmande ryms det i skälig levnadsnivå? Socialtjänstlagens intentioner och äldreomsorgens realiteter Hur mycket självbestämmande ryms det i skälig levnadsnivå? Socialtjänstlagens intentioner och äldreomsorgens realiteter 15:e forskardagen 18 mars 2014 Gun-Britt Trydegård Bygger på kapitel i kommande antologi

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Nedan kommenteras förslagen till regelverk område för område.

Nedan kommenteras förslagen till regelverk område för område. 2011-12- 14 Till Socialstyrelsen FSS yttrande till Socialstyrelsen över PM om förslag till föreskrifter om nämndens ansvar för bemanning i demensvården Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) har erbjudits

Läs mer

för ordinärt boende i Borgholms kommun

för ordinärt boende i Borgholms kommun Lagrum SoL Version 1 Ansvarig för dokumentet Socialchef Fastställd av Socialnämnd Datum 141022 Nästa revidering senast 151022 Diarienr 2014/103-732 SN Plats i Q:et Ekonomi Resursfördelningsmodell för ordinärt

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS

Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS HSO Stockholms stad Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad 29 föreningar i samverkan Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS Dessa två lagstiftningar

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 30 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden Örebro kommun Box 34220 701 35 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 10 februari 2014 KLAGANDE Varbergs kommun 432 80 Varberg MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 17 januari

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Anhörigstöd enligt 5 kap 10 socialtjänstlagen. Vad består anhörigstödet av i praktiken, exempel på hur stödet kan se ut.

Anhörigstöd enligt 5 kap 10 socialtjänstlagen. Vad består anhörigstödet av i praktiken, exempel på hur stödet kan se ut. Anhörigstöd enligt 5 kap 10 socialtjänstlagen Jonas Reinholdsson KommunLex AB Copyright 2011 KommunLex AB materialet får inte spridas, användas eller kopieras utan KommunLex medgivande Frågor för dagen

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer 201002 Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer Bakgrund Aktuell lagstiftning I Socialtjänstlagens 11kap. 5 framgår att handläggningen av ärenden som rör

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende För dig som vill veta mer om Särskilt boende Innehåll Särskilt boende - så fungerar det... sidan 3 Så här söker du särskilt boende...sidan 3 Bo tillsammans...sidan 3 Så här fattas beslutet...sidan 4 Beslut...sidan

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2014-02-27 Sida 10(23) Socialnämnden SN Punkt 9 SNau 22 Sn/2014:55/021 Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden Förslag till beslut Socialnämndens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16. Riktlinje Parboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr VON 2013/0742-5 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER

ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND 1 januari 2011 infördes äldreomsorgens nationella värdegrund i Socialtjänstlagen (SoL). Socialtjänstens omsorg

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Riktlinjer för bistånd i form av särskilt boende i Krokoms kommun

Riktlinjer för bistånd i form av särskilt boende i Krokoms kommun Riktlinjer för bistånd i form av särskilt boende i Krokoms kommun Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter,

Läs mer

Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun.

Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun. 0 Gagnefs kommun basfakta Befolkning: 10 023 personer (2013) Yta: 760 kvadratkilometer Andel över 65 år med hemtjänst var år 2006 7,2 %, år 2011 11,6 % och år 2013 var siffran 7,6 %. Idag är 164 personer

Läs mer

Rätten för äldre att få bo tillsammans nya bestämmelser den 1 november 2012

Rätten för äldre att få bo tillsammans nya bestämmelser den 1 november 2012 Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, avdelnings- och enhetschefer samt biståndshandläggare

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Biståndsbedömningen inom

Biståndsbedömningen inom Revisionsrapport Granskning av Biståndsbedömningen inom äldreomsorgen Mora kommun December 2007 Karin Bohlin 1 1. SAMMANFATTNING...3 2. BAKGRUND...5 3. REVISIONSFRÅGA...6 3.1 REVISIONSMETOD OCH AVGRÄNSNINGAR...6

Läs mer

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre Stöd och omsorg för äldre Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 september 2014. Du kan också lyssna på informationen som finns på Umeå kommuns webbplats.

Läs mer

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Lycksele kommun arbetar sedan 2009

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration hemtjänst Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen anger vilka grundläggande kvalitetskrav

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Beslutat av Socialnämnden 2014-04-22, 66 Dnr 2014/110 2(15) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, MAS 2014-08-20 annika.nilsson@kil.se Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS RIKTLINJERNA AVSER Bälte, sele, rullstols- och brickbord och

Läs mer

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL /(\ BESLUT 1nspekt1onen för vård och omsorg 2015-07-02 Dnr 8.7.1-21178/2015 1(5) Avdelning syd SvenLewin Sven.Lewin@ivo.se Vård- och omsorgsnämnden Båstads kommun 269 80 BÅSTAD Huvudman Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 17 mars 2010 KLAGANDE Socialnämnden i Sundsvalls kommun 851 85 Sundsvall MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls beslut den 7 mars

Läs mer

Tvångs och skyddsåtgärder

Tvångs och skyddsåtgärder Bilaga 8. 1 Tvångs och skyddsåtgärder På Socialstyrelsens hemsida finns att läsa om upphävda föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder (SOSFS 1980:87 och SOSFS 1992:17) (http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/foreskrifteromtvangs-ochskydds

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Övergripande riktlinjer för. äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL)

Övergripande riktlinjer för. äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL) Riktlinjer Övergripande riktlinjer för äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL) Antagna av kommunfullmäktige den 11 juni 2013 67 att gälla från 1 juli 2013 att upphäva kommunfullmäktiges

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Social barn- och ungdomsvård 2015

RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Social barn- och ungdomsvård 2015 RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Social barn- och ungdomsvård 2015 Rapporten sammanställd av: Britta Johnsson, utvecklingsledare Region Dalarna, enheten för Utveckling, hälsa och välfärd Juni 2015 2 INNEHÅLL

Läs mer

Länskonferens april 2012 Evy Gunnarsson Institutionen för socialt arbete/centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD)

Länskonferens april 2012 Evy Gunnarsson Institutionen för socialt arbete/centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) Vi får klara oss själva Hemtjänstens arbete med äldre som har missbruksproblem Länskonferens april 2012 Evy Gunnarsson Institutionen för socialt arbete/centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

LSS-domar 2003 ISSN 1103-8209, meddelande 2004:16 Birgitta Wennermark Omslagsbild: Eva Lindh Tryckt på länsstyrelsens repro, september 2004

LSS-domar 2003 ISSN 1103-8209, meddelande 2004:16 Birgitta Wennermark Omslagsbild: Eva Lindh Tryckt på länsstyrelsens repro, september 2004 LSSdomar 2003 LSS-domar 2003 ISSN 1103-8209, meddelande 2004:16 Birgitta Wennermark Omslagsbild: Eva Lindh Tryckt på länsstyrelsens repro, september 2004 Utgiven av: Förord Som ett led i tillsynen över

Läs mer

Falun, september 2008. Ann Christin Jonell Region Dalarna Myntgatan 2, 791 51 Falun www.regiondalarna.se

Falun, september 2008. Ann Christin Jonell Region Dalarna Myntgatan 2, 791 51 Falun www.regiondalarna.se Resultat av enkät om miljönämnder och miljö- och byggnadsnämnder i Dalarna 28 Utformning av enkäter, bearbetning av resultatet samt sammanställning av rapporten har gjorts av Region Dalarna. Landstinget

Läs mer

Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen

Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-04-11 DNR SN 2013.056 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Hemtjänst. i Lessebo kommun

Hemtjänst. i Lessebo kommun Hemtjänst i Lessebo kommun Hemtjänst Hemtjänst är till för att du som har behov av stöd och omsorg ska klara dig i hemmet och kunna bo kvar. Hemtjänst innebär att omsorgspersonal från kommunen kommer och

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende Tips och råd inför val av äldreboende En guide för dig som ska välja äldreboende Inledning SPF arbetar med ett långsiktigt program kring ålderism, d.v.s. diskriminering på grund av ålder. Inom detta program

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen

Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen Vård- och omsorgsförvaltningen Sparad 2011-11-10 Vård- och omsorgsförvaltningen 2 (28) Innehållsförteckning 1 Vägledande bestämmelser

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Socialtjänst - God man/förvaltare, vem gör vad?

Socialtjänst - God man/förvaltare, vem gör vad? 1 (5) Socialtjänst - God man/förvaltare, vem gör vad? Från år 2011 handläggs ärenden om god man, förvaltare och andra ställföreträdare av ett gemensamt kontor i Uddevalla benämnt. Det innebär att kommunerna

Läs mer