KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. 3. Övriga frågor och godkännande av dagordningen. 4. Ekonomi (på bordet) (Thomas Johansson, kl )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. 3. Övriga frågor och godkännande av dagordningen. 4. Ekonomi (på bordet) (Thomas Johansson, kl. 13. 10)"

Transkript

1 I. NORA KOMMUN Socialnämnden KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Tid och plats: Torsdagen den 11 december kl i Fogdhyttesalen, Hjernet Sid Ärende: 1. Tjänstegörande ledamöter 2. Val av justerare 3. Övriga frågor och godkännande av dagordningen 4. Ekonomi (på bordet) (Thomas Johansson, kl ) 5. Redovisning - utredning LOV (NHG, kl ) 2 Fika kl Nyckeltal, Hälsa, sjukvård och rehabilitering (Gunilla Jansson, kl ) 7. Information korttidsplatser (Gunilla Jansson, kl ) 8. Nyckeltal, Vuxenenheten (LG Persson, kl ) 9. Utredning larmmottagning (Linda Viberg, Stefan Nilsson, kl ) 10. Placering av hjärtstartare (Veronica Wester) 11. Internkontroll Kontaktpolitiker 13. Ansökan om bidrag 14. Delegationsbeslut 15. Delgivningar övriga frågor Tom Rymoen Ordförande Näm ndsekreterare Ledamot som ej kan delta vid sammanträdet kallar själv ersättare. Postadress E-postadress Telefon Nora kommun Tingshuset Telefax Socialförvaltningen Bankgiro Organisationsnr Nora Internet

2 I NORA KOMMUN L SN Socialnämnden Redovisning av utredning om LOV Sammanfattning Socialnämnden beslutade 16, , att ge socialchefen i uppdrag att utreda konsekvenserna av att införa omvårdnadstjänster enligt LOV. Förvaltningen genomförde en upphandling som företaget Nordic Healthcare Group (NHG) vann. Representanter från NHG kommer att på socialnämndens sammanträde redovisa den utredning de genomfört avseende LOV i Nora kommun. Alla ledamöter får då ta del av utredningen i sin helhet. Bifogat finns NHG:s rekommendationer efter genomförd utredning. Nämndsekreterare

3 3 Rekommendationer övergripande \ Nordic Healthcare Group Utgångspunkten för att fastställa en ersättningsnivå bör vara 1) självkostnadsnivån för en rimligt effektiv egenregi och 2) en nivå som kan tänkas attrahera externa utförare. I Nora blir det avgörande vilken nivå av effektivitet som rimligtvis kan förväntas för egenregin på relativt kort sikt. NHG:s bedömning är att grundersättningen (hemtjänst dag och kvällstid) inte bör överstiga 400 kr per utförd timme. Det är dock osäkert huruvida egenregin har förutsättningarna att nå den nivån. Det är NHG:s bedömning att ett införande inte går att genomföra inom kort. Detta för att det finns en del som måste åtgärdas innan ett införande av LOV kan rekommenderas. Parallellt med att man behöver minska kringtiden för egenregin bör man se över hur man beviljar tid för att eliminera den risk som den stora skillnaden mellan utförd och beviljad tid innebär. Det viktigaste vid valet av ersättningssystem är att det styr i en riktning man önskar för verksamheten, De ersättningssystem som tillämpas är i huvudsak baserade på antingen utförd eller beviljad tid. Eftersom Nora inför elektronisk tidsrapportering (TES) förefaller det naturligt att utgå ifrån utförd tid. Även beviljad tid är ett alternativ men oavsett så krävs en översyn och justering av den beviljade tiden. Uppföljningen av verksamheten kommer att bygga på information från verksamhetssystemet och den elektroniska tidsmätningen. Dessa möjliggör uppföljning av individernas behov och hur de tillgodoses. Den elektroniska tidsmätningen möjliggör även uppföljning av kontinuitet om man så önskar. I övrigt sker kvalitetsuppföljning i form av avtalsuppföljning och tillsyn. 44 Rekommendationer Förslag till nästa steg för Nora Nordic Healthcare Group Materialet omfattar en rad olika dimensioner som är viktiga att ta hänsyn till vid införande av valfrihetssystem. Dock bör konstateras att de centrala utmaningarna som identifierats är viktiga för fortsatt utveckling av verksamhet oavsett om valfrihetssystem införs eller inte. Dessa återknyter till de fokusområden för utredningen som presenterats på s 5. Utförandegrad. Ca hälften av den beviljade tiden utförs idag (den exakta omfattningen är beroende på om dubbelbemanning betraktas som utfört tid eller inte), vilket är en låg nivå. Historiskt sett är det inte ovanligt att det ligger till så, men kommuner generellt har blivit betydligt mer varse om problemet under senare år. Skillnaderna har minskat bl.a. med anledning av valfrihetssystem som ofta innebär incitament att utföra mer tid. ' Kommunen bör sikta in sig på att nå en nivå med en andel över 90% utförd av beviljad tid. Detta förutsätter, enligt NHG,inte några förändringar i riktlinjerna för biståndsbedömningen, utan det är fråga om att tillämpa ett nytt sätt för att beräkna tid kombinerat med en strikt analys av vilken tid som utförs. En sådan förändring bör kunna genomföras inom ett år. På sikt kommer detta att möjliggöra en betydligt mer stringent och tydlig styrning av verksamheten. Kringtid. Kringtiden utgör idag drygt hälften av den arbetade tiden, vilket är högt. En rimlig målsättning för kringtid vore 30% (dvs 70% av den arbetade tiden är utförd tid/kundtid). Kringtiden är beroende av både hur den arbetade och utförda tiden förändras. Enligt NHG förutsätter detta ett antal faktorer. Kringtiden bör betraktas som en central del av uppföljningen både hos förvaltningsledning och nämnd av verksamheten och uppföljning bör ske löpande. Hemtjänsten bör löpande analysera, följa upp både andelen arbetstid som schemaläggs och som utförs. I det första fall borde målsättningen ligga på ca 80% och i det andra fallet på 70%. Analyserna bör kompletteras med analys av kringtid både över tid för separata grupper samt jämförelse mellan grupper. Därutöver bör man sikta på att kartlägga vad kringtiden består av och vilka målsättningar som är rimliga för dess olika beståndsdelar. I samband med att arbetet inleds rekommenderar NHG att samtidigt följa upp hur medarbetarnöjdhet och kundnöjdhet utvecklas. 45

4 I NORA KOMMUN SN Socialnämnden Utredning trygghetslarm/larmmottagning Nora kommun Sammanfattning Under socialnämndens sammanträde presenterades en komplettering till svar på motion 4/2011 om ökad nattbemanning på Tullbackagården samt ökat bemanning av larmpersonal. Detta eftersom socialförvaltningen 73/2012 fick i uppdrag att göra en fördjupning av de många larm som ett fåtal personer stod för och komma med förslag på åtgärder för att minska antalet larm. Socialnämnden informerades att det pågick en utredning om larmmottagningen avseende organisation och funktion. Denna utredning ska presenteras på socialnämndens sammanträde Utredningen har genomförts av enhetschef för larmmottagningen, Linda Viberg, samt enhetschef för hemtjänsten, Stefan Nilsson. Förslag Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att lägga ut all hantering av trygghetslarm externt. Beslutsunderlag Utredningen bifogas. Nämndsekreterare

5 5 Linda Viberg Utredning Trygghetslarm/larmmottagning Nora kommun

6 Utredning av larmmottagning N ulägesbeskrivning I dag hanterar Nora kommun larmmottagningen i egen regi. Det betyder att kommunen har en bemannad larmcentral (internt kallad Basen) som besvarar alla inkommande trygghetslarm. Den är en del av verksamheten på Tullbackagårdens äldreboende. Basen ansvarar även för all hantering kring trygghetslarmen, så som installation, avinstallation och service. Vi har i dagsläget ca 270 st. trygghetslarm. När personalen på Basen inte arbetar med larm stärker man upp boendets avdelningar. Detta beräknat till ca 30 % av tiden under 2013/14. När Basen får larm som kräver dubbelbemanning t.ex. vid fall, kontaktas alltid hemtjänsten i första hand. I bästa fall kan man sammanstråla hos brukare för att hjälpas åt. Men i många fall finns inte möjlighet för hemtjänsten personal att vara behjälpliga. Då tar basenpersonalen med en personal från en avdelning på Tullbackagården samt överlämnar larmmottagningstelefonen till en personal på en avdelning. överlämning av larmmottagningstelefonen sker alltid när basenpersonalen lämnar tullbackagården. Detta resulterar i att det blir underbemannat på den avdelningen där man "lånat" en personal och även på den avdelningen där man lämnat larmtelefonen. Underbemanningen leder till fördröjningar i arbetet på Tullbackagråden. Arbetet stannar i viss mån upp. Brukare på Tullbackagården som kräver två personal (t.ex. vid förflyttning får då vänta). Detta medför ofta övertid för personalen på Tullbackagården. På natten bemannar nattpersonalen på Tullbackagården larmmottagningen. Nattpersonalen bär larmtelefonen på sig hela tiden, alltså även när man är inne hos brukare, vilket stör brukare som sover. På natten arbetar endast tre personer på Tullbackagården. Vid hög belastning innebär det att en nattpersonal blir upptagen med larmhanteringen. Då larm behöver åtgärdas nattetid är det nattpatrullen i hemtjänsten som åker till brukaren. I ovanstående beskrivning finns problemområden: Underbemanning på Tullbackagården på grund av larmhantering. Basen är en sårbar verksamhet eftersom att det bara är några få personer som arbetar där. Det har blivit allt svårare att rekrytera vikarier eftersom att det är ett krav att man är undersköterska, har körkort och är något tekniskt kunnig/intresserad. Ett annat problemområde att belysa är tekniken då det inträffar driftstop av olika slag på kvällar och helger. I dagsläget fungerar det tack vare att It-tekniker som tjänstgör dagtid kontaktas även kvällar och helger. Hur det ser ut i länet Askersund Askersunds kommun har ca 300 st. trygghetslarm. Askersund har ett avtal med externt företag som svarar för larmmottagning. Alla larm som behöver åtgärdas (åkas på) ligger på respektive hemtjänstgrupp på dagtid och på nattpatrullen på natten. Personer som endast har trygghetslarm (inga andra insatser) ligger under respektive hemtjänstområde. Lindesberg

7 Lindesbergs kommun har ca 600 st. trygghetslarm. De har avtal med externt företag gällande larmmottagning och all annan hantering av larm. Man köper alltså en helhetslösning där företaget står för installationer, service etc. När en brukare ska få trygghetslarm gör kommunens biståndsbedömare en beställning direkt till företaget. Därifrån ordnas då installation etc. och återkopplar sedan till hemtjänstgruppen när det är klart. Då larm behöver åtgärdas (åkas ut på) kontaktas respektive hemtjänstgrupp. Personer som endast har trygghetslarm (inga andra insatser) faller under respektive hemtjänstområde. Karlskoga Karlskoga kommun har ca 800 st. trygghetslarm. De samarbetar tillsammans med grannkommunerna. De köper larmtjänster från Bergslagens räddningstjänst. De har en helhetslösning där Bergslagens räddningstjänst sköter allt kring larmen, installation, service etc. De sköter också larmmottagningen i sin larmcentral. Då larm behöver åtgärdas (åkas ut på) meddelas respektive hemtjänstgrupp. Brukare som endast har trygghetslarm (inga andra insatser) faller under respektive hemtjänstområde. Ekonomi Personalkostnader för nuvarande lösning: Personalkostnader (2,75åa fördelat på fyra personer) övrigt material, t.ex. larmknappar Licenskostnader Bil kostnader Tillkommande kostnader (IT-beredskap) Ca 1,5 miljon kr/år Ca kr/år Ca kr/år Ca kr/år Ca kr/år Alternativa lösningar Att lägga ut larmmottagningen hos externt företag skulle kosta ca kr per brukare/månad (270 larm = kr/år). Då ansvarar dem för larmmottagning. Om man lägger över ansvaret för larmmottagning och även för den tekniska lösningen hamnar kostnaden på ca kr per brukare/månad. (270 larm = kr/år) Förslag 1 - Behålla larmmottagning i egen regi Renodla verksamheterna så att all hantering av trygghetslarm ligger under hemtjänsten. Flytta kr till larm mottagning i hemtjänsten. IT-beredskap är ett krav enligt socialchefen. Noras IT-avdelning är för få för att driva runt en IT-beredskap. Man bör vara minst ca 6 tekniker för att möjliggöra IT-beredskap enligt IT-chefen. Detta bland annat utifrån arbetstidsreglerna. Kravet på den tekniska kunskapen hos larmmottagna gör det svårrekryterat. Det positiva med att bedriva larmmottagning i egen regi är personalkontinuitet. Förslag 2 - Extern lösning Lägga ut all hantering av trygghetslarm externt All teknisk hantering och larmmottagning sker av extern part.

8 Extern larmmottagning innebär att: Alla larm besvaras av specialutbildad personal som endast arbetar med larmmottagning. Kan erbjuda sociala samtal. Antingen vid mottaget larm (t.ex. när brukare känner sig ensamma) eller planerade sociala samtal. Renodlade larmåtgärder (t.ex. sociala samtal). Förslag 1 Personalkostnader ,00 kr Hemtjänst Personalkostnader ,00 kr Tullbackagården Övrigt material, t.ex. larm knappar ,00 kr Licenskostnader Övriga kostnader (ITberedskap) Bilkostnader ,00 kr I 00 kr ,00 kr kr per år Förslag 2 Personalkostnader ,00 kr Tullbackagården övrigt material, t.ex. larmknappar ,00 kr - Licenskostnader kr Övriga kostnader (IT- - beredskap) kr Bilkostnader kr - Helhetslösning hos leverantör ,00 kr 180kr/larm/mån (270 larm) kr per år Slutsats Utifrån utredningen förordar jag att vi ska lägga ut hela larmverksamheten externt, enligt alternativ 2. Larmhanteringen kräver allt mer tekniskt kompetens. I och med den kommande digitaliseringen ställs högre krav på teknisk kunskap hos personalen som hanterar larm. Att behålla larmmottagningen i egen regi skulle innebära ökade kostnader på grund av IT-beredskap. Jag vill renodla verksamheterna, Tullbackagården och hemtjänsten. Extern larm mottagning kan erbjuda en mer flexibel lösning och höja vårdkvaliten med tanke på tjänster som exempelvis sociala samtal. Det kommer innebära att det blir en mer långsiktig kvalificerad larmmottagning eftersom den inte är lika vikariekänslig som vår interna lösning. Enligt de uppgifterna vi har nu är alternativ 2 dessutom en mer kostadseffektiv lösning.

9 I NORA KOMMUN Veronica Wester SN Socialnämnden Svar på projektdirektiv, hjärtstartare Sammanfattning Socialförvaltningen anser att det är direkt olämpligt att placera hjärtstartare på äldreboende till brukarna som vistas där. Hjärtstare anser passa bättre på platser där yngre människor vistas. Socialförvaltningen föreslår placera hjärtstartare på Tingshuset, Rådhuset och Administrationshuset på Hagby Ängar. Att personal som har sin arbetsplatsförlagd där utbildas enligt kostnadsförslag 1. Förslag Socialförvaltningens föreslår socialnämnden anta följande förslag Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att placera hjärtstartare på Tingshuset, Rådhuset och administrationshuset på Hagby Ängar. att personal som har sin arbetsplats förlagd i Tingshuset, Rådhuset och administrationshuset på Hagby Ängar utbildas i HLR enligt kostnadsförslag 1. Ärendet Enligt motionären finns behov av hjärtstartare på äldreboende. Enligt det svar som skrevs på motionen är tanken att de tre hjärtstartare som ska köpas in ska placeras på äldreboendena. Vid närmare undersökning av detta framkommer att de som säljer och utbildar i hjärtstartare avråder placeringen av hjärtstartare på äldreboenden då de ej bör användas på multisjuka personer samt att det kan bli ett moraliskt dilemma för personalen som arbetar där Socialnämnden behandlade ärendet på sammanträde och beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att ytterligare utreda lämpligheten att placera hjärtstartare i äldreboende som vårdar multisjuka samt att utifrån detta föreslå placering av hjärtstartare. Flera kommuner i Sverige tar bort sina hjärtstartare på äldreboenden då det anses oetiskt att använda dessa på multisjuka äldre. Använder man dessutom hjärtstartare på äldre i livets slutskede kan dessa personer uppleva mycket smärtsamma elektriska chocker när hjärtstartare sätts in. Socialförvaltningen ser därför att det är direkt olämpligt att placera hjärtstartare på äldreboenden som är till för brukarna som bor där. Socialförvaltning föreslår att hjärtstartare placeras på:

10 /0 Tingshuset tillika kommunhus. Huset vänder sig på både till allmänheten och till anställda. Rådhuset - Dit kommer flera av kommuninvånarna dagligen. Huset ligger centralt och nära till motionscenter och affär. Även anställda kan bruka hjärtstarten. Administrationshuset på Hagby Ängar. I huset finns personal från kommun och landsting. I huset finns samlingssal och badhus som allmänheten utnyttjar alla dagar i veckan. Hjärtstartaren ska inte användas till brukarna som bor på Hagby Ängar. Kostnaden för att utbilda och köpa in hjärtstartare redovisas enligt följande; En hjärtstatare från Philips kostar kr/styck, totalt kr. Enligt försäljaren finns olika typer av utbildningar. De erbjuder bl.a. HLR och L-ABC (4 timmar). L-ABC kostar kr i grundpris. L-ABC är en betydligt mer utförlig utbildning än en vanlig HLR. En vanlig HLR tar två timmar och grundpriset för denna är 6900 kr. En vanlig HLR täcker allt som krävs för att kunna sköta en hjärtstartare och behandla ett hjärtstopp. Det som inte tas upp i en HLR är hur man behandlar andra typer utav olycksfall, till exempel hur man lägger tryckförband, behandlar ögonskador eller hur en brännskada ska behandlas. Detta är L-ABC-delen. Paketpriset kr för hjärtstartare och utbildning avser en utbildning i HLR. Totalt är det ca 100 personer som berörs och som har sin arbetsplats förlagd i Tingshuset, Rådhuset och administrationshuset Hagby Ängar. Dessa personer bör få en utbildning i minst HLR enligt försäljaren av hjärtstartare. Kostnadsförslag 1 HLR utbildning a 2 timmar. Vikariekostnaden kr. 3 hjärtstartare och utbildning kr Totalt: kr Kostnadsförslag 2 HLR samt L ABC a 4 timmar Vikariekostnad kr 3 hjärtstartare kr 5 utbildningstillfällen kr Totalt: kr Socialförvaltningen har inte avsatt ekonomiska medel för inköp av hjärtstartare för 2014 och Beredning Utvecklingsstrateg, MAS, controller och upphandlare

11 Il Förvaltningens bedömning Socialförvaltningen bedömer att hjärtstartare inte ska placeras på våra äldreboenden för de multisjuka äldre utan användas till yngre personer. Socialförvaltningen bedömer det lämpligt att placera hjärtstare i Tingshuset, Rådhuset och administrationshuset på Hagby Ängar där det är en stor rörelse av människor. Veronica Wester Utvecklingsstrateg

12 I. NORA KOMMUN SN Socialnämnden Återrapport av 2014 års internkontroll Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade att samtliga nämnder ska granska följande områden och redovisa till kommunstyrelsen senast i januari 2015: Personuppgiftslagen Inköp och upphandling IT-säkerhetspolicy Avtal Investering Representation och tjänsteresor Förslag Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att överlämna återrapporten av 2014 års internkontroll till kommunstyrelsen. Ärendet Socialnämnden antog , 76, rutin för planering och rapportering av internkontrollarbetet 2014 utifrån de områden som kommunstyrelsen beslutat om. Efter genomförd internkontroll framkom följande: Personuppgiftslagen: Samtliga enhetschefer uppger att rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning. Inköp och upphandling Sju enhetschefer uppger att rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning. En enhetschef uppger att rutinen fungerar men är i behov av utveckling - Det behövs tydligare information om nya upphandlingar och avtalsprislistor. IT-säkerhetspolicy Samtliga enhetschefer uppger att rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning.

13 I~ Avtal Nämndsekreterare uppger att en rutin för bevakning av uppsägningstider för avtal saknas. Förvaltningen har inventerat samtliga avtal samt upprättat en sammaställning digitalt som nämndsekreteraren håller i. Investering Socialförvaltningens controller uppger att rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning. Representation och tjänstresor Socialchefen samt samtliga enhetschefer uppger att rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning. Nämndsekreterare

14 I NORA KOMMUN } SN Socialnämnden Kontaktpolitiker - sammanställning 2014 Sammanfattning På socialnämnden 90, , beslutades om kontaktpolitiker för socialförvaltningens verksamheter. Socialnämnden beslutade även att varje kontakpolitiker i slutet av året skulle skriva en kort verksamhetsbeskrivning där det på några rader skulle framgå vilken kontakt man haft med verksamheten i sin roll som kontaktpolitiker samt att detta skulle skickas till nämndsekreterare för sammanställning. Enligt beslutet skulle socialnämnden även ta upp ärendet för behandling. Inför sammanträdet bör ordinarie ledamöter som utsågs till kontaktpolitiker skriver några rader enligt ovan samt skickar dessa till nämndsekreterare på: eller ta med en kort verksamhetsbeskrivning till socialnämndens sammanträde. Kontakpolitiker och ansvarsområden: Kent Nilsson - Hagby Ängar (enhetschef Kristina Wahlstedt) samt hemtjänstens nattgrupp. Bengt Nilsson - Hagby Ängar (enhetschef Kristina Wahlstedt) samt Vuxenenheten. Britt Alderholm - Hagby Ängar (enhetschef Margareta Rosen) samt Enheten för funktionsstöd (enhetschef Gunilla Gustafsson). Håkan Boman - Hagby Ängar (enhetschef Margareta Rosen) samt Tullbackagården. Margaretha Eriksson - Hälsa, sjukvård och rehabilitering samt Enheten för funktionsstöd (enhetschef Gunilla Gustafsson). Nils Holmberg - Hälsa, sjukvård och rehabilitering samt Enheten för funktionsstöd (enhetschef Kristina Nordström). Johan Lundqvist - Hemtjänsten gr 1-2 samt Vuxenenheten. Elisabeth Hoikkala - Hemtjänsten gr. 3-4 samt Tullbackagården. Jan- Ake Wildhammar -

15 1'5 Hemtjänsten gr. 5-6 samt Enheten för funktionsstöd (enhetschef Kristina Nordström). Helena Vilhelmsson - Enheten för funktionsstöd (enhetschef Gunilla Gustafsson) samt Tullbackagården. Tom Rymoen - Enheten för funktionsstöd (enhetschef Kristina Nordström). Nämndsekreterare

16 I NORA KOMMUN /lo SN Socialnämnden Ansökan om bidrag Sammanfattning inkom en ansökan om bidrag från Väntjänsten i Nora till socialnämnden. Då organisationen inte uppfyller kraven för att tilldelas föreningsbidrag och förvaltningen inte har delegation att besluta i ett ärende om bidrag till organisation får socialnämnden ta ställning till ansökan. Besluts underlag Bifogat finns ansökan om bidrag från Väntjänsten i Nora. Nämndsekreterare

17 Väntjänsten i Nora NORA KOMMUN lnk f'l 20 /LJ ~ )14 Dnr Socialnämnden i Nora TomRymoen Väntjänsten i Nora består idag av 17 frivilligarbetare och har funnits sedan 1999 Vi arbetar helt ideellt för att vara ett komplement till kommunens hemtjänst. Våra insatser är till för att bl.a. bryta isolering, ge stöd till anhöriga och ge gemenskap till ofrivilligt ensamma.. Vi skapar ett avbrott i vardagen ex. en pratstund, högläsning, promenad eller annan aktivitet. Vi kan också följa med till affärer, banker och vårdgivare. Några gånger per år har vi medarbetarträffar då vi informeras om nya regler eller annat viktigt för vårt frivilligarbete. Det är också en av de få gånger då vi träffas alla tillsammans. Eftersom vi inte är en formell förening kan vi inte söka föreningsbidrag. Vi står för vårt eget kaffe med bröd vid träffarna. Allt skrivarbete sker för hand ex. Utskick till medarbetarna, etikettskrivning, skriva aktivitetsblad, uppdragsbeskrivningar m.m.. Vi står nu inför ett nytt år och ska uppdatera vår informationsfolder. Allt detta arbete skulle underlättas betydligt med en dator. Vi söker därför ett bidrag från socialnämnden i Nora med kr för att: - kunna inhandla en dator - kunna inhandla en skrivare Nora2014-ll -21 Väntjänsten i Nora/ gm... 9~ (!:J~.. d.i:/ 1 &P.1.0 V Gunvor Löfgren /".

18 NORA KOMMUN Socialnämnden DELEGATIONSBESLUT Socialförvaltningen Ärende Arbetsutskottet Delegationsbeslut- IFO, oktober (dnr SN ) Delegationsbeslut- IFO, november (dnr SN ) Delegationsbeslut- LSS och ÄO, oktober (dnr SN ) Delegationsbeslut- LSS och ÄO, november (dnr SN ) Beslutsdatum Oktober November Oktober November Förslag till beslut att godkänna redovisningen och lägga densamma till handlingarna Delgivet enl. paragraf Beslutsfattarens namnteckning

19 NORA KOMMUN Delgivningar SN IVO:s beslut - Tillsyn Tullbackagården SN Internkontroll - Personuppgiftslag (6 st.) SN Internkontroll - Inköp och upphandling (6 st.) SN Internkontroll - IT-säkerhet (6 st.) SN Internkontroll - Avtal SN Internkontroll - Investering SN Internkontroll - Representation och tjänsteresor (7 st.) Nyckeltal - Enheten för funktionsstöd Nyckeltal - Hagby Ängar, dagrehab och boråd Nyckeltal - Hemtjänsten Nyckeltal - Tullbackagården Nyckeltal - Vuxenenheten Domar SN Högsta förvaltningsdomstolen - Fråga om prövningstillstånd; överflyttning av ärende enligt Sol

20 Förvaltningsrätten i Karlstad - Dom angående ekonomiskt bistånd enligt Sol Förvaltningsrätten i Karlstad - Dom angående ekonomiskt bistånd enligt Sol Förvaltningsrätten i Karlstad - Dom angående bistånd enligt Sol. Förslag till beslut att lägga delgivningsärendena till handlingarna

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget FUNKTIONSSTÖD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 6 1.3 Nämnd/styrelse... 7 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Granskning av hemvården i Uppsala kommun

Granskning av hemvården i Uppsala kommun Revisionsrapport Granskning av hemvården i Uppsala kommun Uppsala kommun Roger Burström Henrik Fagerlind Januari 2014 Granskning av ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Äldrenämnden. Kommunens revisorer har begärt äldrenämndens synpunkter på PWC.s granskning av hemvården i Uppsala kommun (bilaga 2).

Äldrenämnden. Kommunens revisorer har begärt äldrenämndens synpunkter på PWC.s granskning av hemvården i Uppsala kommun (bilaga 2). KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Lennart Gröndal Datum 2014-03-24 Diarienummer ALN-2014-0087.30 Äldrenämnden Synpunkter på granskning av hemvården i Kommunens revisorer har begärt äldrenämndens

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

Utvärdering av valfrihetssystem i kommuner och landsting

Utvärdering av valfrihetssystem i kommuner och landsting Utvärdering av valfrihetssystem i kommuner och landsting Förord Valfrihetssystem införs i allt fler kommuner och landsting. Sveriges Kommuner och Landsting har gett Professional Management i uppdrag att

Läs mer

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Genomförd på uppdrag av kommunrevisionen 19 mars 2008 Conny Mathiesen Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Ernst & Young

Läs mer

Slutrapport Måltidsprogram för äldre

Slutrapport Måltidsprogram för äldre Projektnamn Måltidsprogram för äldre Dokumentansvarig Ingela Oscarsson Fastställd av Catharina Johansson Dokument version 13-05-27 Slutrapport Måltidsprogram för äldre Förord I framtidens äldreomsorg har

Läs mer

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol 2015:1 Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol MISSIV DATUM DIARIENR 2015-01-16 2014/42-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-13 Ju2014/1024/DOM Regeringen Justitiedepartementet 103 33

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden -09-23 Tid -09-23, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset, 2:2 Alutys Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Medborgarförslag - Anpassa hyran

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

3 19 mars 2009. Nr 18 Hemtjänstval inom äldreomsorgen för hemtjänstens service och omvårdnad. Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige

3 19 mars 2009. Nr 18 Hemtjänstval inom äldreomsorgen för hemtjänstens service och omvårdnad. Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige 3 19 mars 2009 Nr 18 Hemtjänstval inom äldreomsorgen för hemtjänstens service och omvårdnad Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige 2009-02-16 Bakgrund Kommunstyrelsen gav i augusti 2006 Kommunledningskansliet

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer