KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. 3. Övriga frågor och godkännande av dagordningen. 4. Ekonomi (på bordet) (Thomas Johansson, kl )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. 3. Övriga frågor och godkännande av dagordningen. 4. Ekonomi (på bordet) (Thomas Johansson, kl. 13. 10)"

Transkript

1 I. NORA KOMMUN Socialnämnden KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Tid och plats: Torsdagen den 11 december kl i Fogdhyttesalen, Hjernet Sid Ärende: 1. Tjänstegörande ledamöter 2. Val av justerare 3. Övriga frågor och godkännande av dagordningen 4. Ekonomi (på bordet) (Thomas Johansson, kl ) 5. Redovisning - utredning LOV (NHG, kl ) 2 Fika kl Nyckeltal, Hälsa, sjukvård och rehabilitering (Gunilla Jansson, kl ) 7. Information korttidsplatser (Gunilla Jansson, kl ) 8. Nyckeltal, Vuxenenheten (LG Persson, kl ) 9. Utredning larmmottagning (Linda Viberg, Stefan Nilsson, kl ) 10. Placering av hjärtstartare (Veronica Wester) 11. Internkontroll Kontaktpolitiker 13. Ansökan om bidrag 14. Delegationsbeslut 15. Delgivningar övriga frågor Tom Rymoen Ordförande Näm ndsekreterare Ledamot som ej kan delta vid sammanträdet kallar själv ersättare. Postadress E-postadress Telefon Nora kommun Tingshuset Telefax Socialförvaltningen Bankgiro Organisationsnr Nora Internet

2 I NORA KOMMUN L SN Socialnämnden Redovisning av utredning om LOV Sammanfattning Socialnämnden beslutade 16, , att ge socialchefen i uppdrag att utreda konsekvenserna av att införa omvårdnadstjänster enligt LOV. Förvaltningen genomförde en upphandling som företaget Nordic Healthcare Group (NHG) vann. Representanter från NHG kommer att på socialnämndens sammanträde redovisa den utredning de genomfört avseende LOV i Nora kommun. Alla ledamöter får då ta del av utredningen i sin helhet. Bifogat finns NHG:s rekommendationer efter genomförd utredning. Nämndsekreterare

3 3 Rekommendationer övergripande \ Nordic Healthcare Group Utgångspunkten för att fastställa en ersättningsnivå bör vara 1) självkostnadsnivån för en rimligt effektiv egenregi och 2) en nivå som kan tänkas attrahera externa utförare. I Nora blir det avgörande vilken nivå av effektivitet som rimligtvis kan förväntas för egenregin på relativt kort sikt. NHG:s bedömning är att grundersättningen (hemtjänst dag och kvällstid) inte bör överstiga 400 kr per utförd timme. Det är dock osäkert huruvida egenregin har förutsättningarna att nå den nivån. Det är NHG:s bedömning att ett införande inte går att genomföra inom kort. Detta för att det finns en del som måste åtgärdas innan ett införande av LOV kan rekommenderas. Parallellt med att man behöver minska kringtiden för egenregin bör man se över hur man beviljar tid för att eliminera den risk som den stora skillnaden mellan utförd och beviljad tid innebär. Det viktigaste vid valet av ersättningssystem är att det styr i en riktning man önskar för verksamheten, De ersättningssystem som tillämpas är i huvudsak baserade på antingen utförd eller beviljad tid. Eftersom Nora inför elektronisk tidsrapportering (TES) förefaller det naturligt att utgå ifrån utförd tid. Även beviljad tid är ett alternativ men oavsett så krävs en översyn och justering av den beviljade tiden. Uppföljningen av verksamheten kommer att bygga på information från verksamhetssystemet och den elektroniska tidsmätningen. Dessa möjliggör uppföljning av individernas behov och hur de tillgodoses. Den elektroniska tidsmätningen möjliggör även uppföljning av kontinuitet om man så önskar. I övrigt sker kvalitetsuppföljning i form av avtalsuppföljning och tillsyn. 44 Rekommendationer Förslag till nästa steg för Nora Nordic Healthcare Group Materialet omfattar en rad olika dimensioner som är viktiga att ta hänsyn till vid införande av valfrihetssystem. Dock bör konstateras att de centrala utmaningarna som identifierats är viktiga för fortsatt utveckling av verksamhet oavsett om valfrihetssystem införs eller inte. Dessa återknyter till de fokusområden för utredningen som presenterats på s 5. Utförandegrad. Ca hälften av den beviljade tiden utförs idag (den exakta omfattningen är beroende på om dubbelbemanning betraktas som utfört tid eller inte), vilket är en låg nivå. Historiskt sett är det inte ovanligt att det ligger till så, men kommuner generellt har blivit betydligt mer varse om problemet under senare år. Skillnaderna har minskat bl.a. med anledning av valfrihetssystem som ofta innebär incitament att utföra mer tid. ' Kommunen bör sikta in sig på att nå en nivå med en andel över 90% utförd av beviljad tid. Detta förutsätter, enligt NHG,inte några förändringar i riktlinjerna för biståndsbedömningen, utan det är fråga om att tillämpa ett nytt sätt för att beräkna tid kombinerat med en strikt analys av vilken tid som utförs. En sådan förändring bör kunna genomföras inom ett år. På sikt kommer detta att möjliggöra en betydligt mer stringent och tydlig styrning av verksamheten. Kringtid. Kringtiden utgör idag drygt hälften av den arbetade tiden, vilket är högt. En rimlig målsättning för kringtid vore 30% (dvs 70% av den arbetade tiden är utförd tid/kundtid). Kringtiden är beroende av både hur den arbetade och utförda tiden förändras. Enligt NHG förutsätter detta ett antal faktorer. Kringtiden bör betraktas som en central del av uppföljningen både hos förvaltningsledning och nämnd av verksamheten och uppföljning bör ske löpande. Hemtjänsten bör löpande analysera, följa upp både andelen arbetstid som schemaläggs och som utförs. I det första fall borde målsättningen ligga på ca 80% och i det andra fallet på 70%. Analyserna bör kompletteras med analys av kringtid både över tid för separata grupper samt jämförelse mellan grupper. Därutöver bör man sikta på att kartlägga vad kringtiden består av och vilka målsättningar som är rimliga för dess olika beståndsdelar. I samband med att arbetet inleds rekommenderar NHG att samtidigt följa upp hur medarbetarnöjdhet och kundnöjdhet utvecklas. 45

4 I NORA KOMMUN SN Socialnämnden Utredning trygghetslarm/larmmottagning Nora kommun Sammanfattning Under socialnämndens sammanträde presenterades en komplettering till svar på motion 4/2011 om ökad nattbemanning på Tullbackagården samt ökat bemanning av larmpersonal. Detta eftersom socialförvaltningen 73/2012 fick i uppdrag att göra en fördjupning av de många larm som ett fåtal personer stod för och komma med förslag på åtgärder för att minska antalet larm. Socialnämnden informerades att det pågick en utredning om larmmottagningen avseende organisation och funktion. Denna utredning ska presenteras på socialnämndens sammanträde Utredningen har genomförts av enhetschef för larmmottagningen, Linda Viberg, samt enhetschef för hemtjänsten, Stefan Nilsson. Förslag Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att lägga ut all hantering av trygghetslarm externt. Beslutsunderlag Utredningen bifogas. Nämndsekreterare

5 5 Linda Viberg Utredning Trygghetslarm/larmmottagning Nora kommun

6 Utredning av larmmottagning N ulägesbeskrivning I dag hanterar Nora kommun larmmottagningen i egen regi. Det betyder att kommunen har en bemannad larmcentral (internt kallad Basen) som besvarar alla inkommande trygghetslarm. Den är en del av verksamheten på Tullbackagårdens äldreboende. Basen ansvarar även för all hantering kring trygghetslarmen, så som installation, avinstallation och service. Vi har i dagsläget ca 270 st. trygghetslarm. När personalen på Basen inte arbetar med larm stärker man upp boendets avdelningar. Detta beräknat till ca 30 % av tiden under 2013/14. När Basen får larm som kräver dubbelbemanning t.ex. vid fall, kontaktas alltid hemtjänsten i första hand. I bästa fall kan man sammanstråla hos brukare för att hjälpas åt. Men i många fall finns inte möjlighet för hemtjänsten personal att vara behjälpliga. Då tar basenpersonalen med en personal från en avdelning på Tullbackagården samt överlämnar larmmottagningstelefonen till en personal på en avdelning. överlämning av larmmottagningstelefonen sker alltid när basenpersonalen lämnar tullbackagården. Detta resulterar i att det blir underbemannat på den avdelningen där man "lånat" en personal och även på den avdelningen där man lämnat larmtelefonen. Underbemanningen leder till fördröjningar i arbetet på Tullbackagråden. Arbetet stannar i viss mån upp. Brukare på Tullbackagården som kräver två personal (t.ex. vid förflyttning får då vänta). Detta medför ofta övertid för personalen på Tullbackagården. På natten bemannar nattpersonalen på Tullbackagården larmmottagningen. Nattpersonalen bär larmtelefonen på sig hela tiden, alltså även när man är inne hos brukare, vilket stör brukare som sover. På natten arbetar endast tre personer på Tullbackagården. Vid hög belastning innebär det att en nattpersonal blir upptagen med larmhanteringen. Då larm behöver åtgärdas nattetid är det nattpatrullen i hemtjänsten som åker till brukaren. I ovanstående beskrivning finns problemområden: Underbemanning på Tullbackagården på grund av larmhantering. Basen är en sårbar verksamhet eftersom att det bara är några få personer som arbetar där. Det har blivit allt svårare att rekrytera vikarier eftersom att det är ett krav att man är undersköterska, har körkort och är något tekniskt kunnig/intresserad. Ett annat problemområde att belysa är tekniken då det inträffar driftstop av olika slag på kvällar och helger. I dagsläget fungerar det tack vare att It-tekniker som tjänstgör dagtid kontaktas även kvällar och helger. Hur det ser ut i länet Askersund Askersunds kommun har ca 300 st. trygghetslarm. Askersund har ett avtal med externt företag som svarar för larmmottagning. Alla larm som behöver åtgärdas (åkas på) ligger på respektive hemtjänstgrupp på dagtid och på nattpatrullen på natten. Personer som endast har trygghetslarm (inga andra insatser) ligger under respektive hemtjänstområde. Lindesberg

7 Lindesbergs kommun har ca 600 st. trygghetslarm. De har avtal med externt företag gällande larmmottagning och all annan hantering av larm. Man köper alltså en helhetslösning där företaget står för installationer, service etc. När en brukare ska få trygghetslarm gör kommunens biståndsbedömare en beställning direkt till företaget. Därifrån ordnas då installation etc. och återkopplar sedan till hemtjänstgruppen när det är klart. Då larm behöver åtgärdas (åkas ut på) kontaktas respektive hemtjänstgrupp. Personer som endast har trygghetslarm (inga andra insatser) faller under respektive hemtjänstområde. Karlskoga Karlskoga kommun har ca 800 st. trygghetslarm. De samarbetar tillsammans med grannkommunerna. De köper larmtjänster från Bergslagens räddningstjänst. De har en helhetslösning där Bergslagens räddningstjänst sköter allt kring larmen, installation, service etc. De sköter också larmmottagningen i sin larmcentral. Då larm behöver åtgärdas (åkas ut på) meddelas respektive hemtjänstgrupp. Brukare som endast har trygghetslarm (inga andra insatser) faller under respektive hemtjänstområde. Ekonomi Personalkostnader för nuvarande lösning: Personalkostnader (2,75åa fördelat på fyra personer) övrigt material, t.ex. larmknappar Licenskostnader Bil kostnader Tillkommande kostnader (IT-beredskap) Ca 1,5 miljon kr/år Ca kr/år Ca kr/år Ca kr/år Ca kr/år Alternativa lösningar Att lägga ut larmmottagningen hos externt företag skulle kosta ca kr per brukare/månad (270 larm = kr/år). Då ansvarar dem för larmmottagning. Om man lägger över ansvaret för larmmottagning och även för den tekniska lösningen hamnar kostnaden på ca kr per brukare/månad. (270 larm = kr/år) Förslag 1 - Behålla larmmottagning i egen regi Renodla verksamheterna så att all hantering av trygghetslarm ligger under hemtjänsten. Flytta kr till larm mottagning i hemtjänsten. IT-beredskap är ett krav enligt socialchefen. Noras IT-avdelning är för få för att driva runt en IT-beredskap. Man bör vara minst ca 6 tekniker för att möjliggöra IT-beredskap enligt IT-chefen. Detta bland annat utifrån arbetstidsreglerna. Kravet på den tekniska kunskapen hos larmmottagna gör det svårrekryterat. Det positiva med att bedriva larmmottagning i egen regi är personalkontinuitet. Förslag 2 - Extern lösning Lägga ut all hantering av trygghetslarm externt All teknisk hantering och larmmottagning sker av extern part.

8 Extern larmmottagning innebär att: Alla larm besvaras av specialutbildad personal som endast arbetar med larmmottagning. Kan erbjuda sociala samtal. Antingen vid mottaget larm (t.ex. när brukare känner sig ensamma) eller planerade sociala samtal. Renodlade larmåtgärder (t.ex. sociala samtal). Förslag 1 Personalkostnader ,00 kr Hemtjänst Personalkostnader ,00 kr Tullbackagården Övrigt material, t.ex. larm knappar ,00 kr Licenskostnader Övriga kostnader (ITberedskap) Bilkostnader ,00 kr I 00 kr ,00 kr kr per år Förslag 2 Personalkostnader ,00 kr Tullbackagården övrigt material, t.ex. larmknappar ,00 kr - Licenskostnader kr Övriga kostnader (IT- - beredskap) kr Bilkostnader kr - Helhetslösning hos leverantör ,00 kr 180kr/larm/mån (270 larm) kr per år Slutsats Utifrån utredningen förordar jag att vi ska lägga ut hela larmverksamheten externt, enligt alternativ 2. Larmhanteringen kräver allt mer tekniskt kompetens. I och med den kommande digitaliseringen ställs högre krav på teknisk kunskap hos personalen som hanterar larm. Att behålla larmmottagningen i egen regi skulle innebära ökade kostnader på grund av IT-beredskap. Jag vill renodla verksamheterna, Tullbackagården och hemtjänsten. Extern larm mottagning kan erbjuda en mer flexibel lösning och höja vårdkvaliten med tanke på tjänster som exempelvis sociala samtal. Det kommer innebära att det blir en mer långsiktig kvalificerad larmmottagning eftersom den inte är lika vikariekänslig som vår interna lösning. Enligt de uppgifterna vi har nu är alternativ 2 dessutom en mer kostadseffektiv lösning.

9 I NORA KOMMUN Veronica Wester SN Socialnämnden Svar på projektdirektiv, hjärtstartare Sammanfattning Socialförvaltningen anser att det är direkt olämpligt att placera hjärtstartare på äldreboende till brukarna som vistas där. Hjärtstare anser passa bättre på platser där yngre människor vistas. Socialförvaltningen föreslår placera hjärtstartare på Tingshuset, Rådhuset och Administrationshuset på Hagby Ängar. Att personal som har sin arbetsplatsförlagd där utbildas enligt kostnadsförslag 1. Förslag Socialförvaltningens föreslår socialnämnden anta följande förslag Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att placera hjärtstartare på Tingshuset, Rådhuset och administrationshuset på Hagby Ängar. att personal som har sin arbetsplats förlagd i Tingshuset, Rådhuset och administrationshuset på Hagby Ängar utbildas i HLR enligt kostnadsförslag 1. Ärendet Enligt motionären finns behov av hjärtstartare på äldreboende. Enligt det svar som skrevs på motionen är tanken att de tre hjärtstartare som ska köpas in ska placeras på äldreboendena. Vid närmare undersökning av detta framkommer att de som säljer och utbildar i hjärtstartare avråder placeringen av hjärtstartare på äldreboenden då de ej bör användas på multisjuka personer samt att det kan bli ett moraliskt dilemma för personalen som arbetar där Socialnämnden behandlade ärendet på sammanträde och beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att ytterligare utreda lämpligheten att placera hjärtstartare i äldreboende som vårdar multisjuka samt att utifrån detta föreslå placering av hjärtstartare. Flera kommuner i Sverige tar bort sina hjärtstartare på äldreboenden då det anses oetiskt att använda dessa på multisjuka äldre. Använder man dessutom hjärtstartare på äldre i livets slutskede kan dessa personer uppleva mycket smärtsamma elektriska chocker när hjärtstartare sätts in. Socialförvaltningen ser därför att det är direkt olämpligt att placera hjärtstartare på äldreboenden som är till för brukarna som bor där. Socialförvaltning föreslår att hjärtstartare placeras på:

10 /0 Tingshuset tillika kommunhus. Huset vänder sig på både till allmänheten och till anställda. Rådhuset - Dit kommer flera av kommuninvånarna dagligen. Huset ligger centralt och nära till motionscenter och affär. Även anställda kan bruka hjärtstarten. Administrationshuset på Hagby Ängar. I huset finns personal från kommun och landsting. I huset finns samlingssal och badhus som allmänheten utnyttjar alla dagar i veckan. Hjärtstartaren ska inte användas till brukarna som bor på Hagby Ängar. Kostnaden för att utbilda och köpa in hjärtstartare redovisas enligt följande; En hjärtstatare från Philips kostar kr/styck, totalt kr. Enligt försäljaren finns olika typer av utbildningar. De erbjuder bl.a. HLR och L-ABC (4 timmar). L-ABC kostar kr i grundpris. L-ABC är en betydligt mer utförlig utbildning än en vanlig HLR. En vanlig HLR tar två timmar och grundpriset för denna är 6900 kr. En vanlig HLR täcker allt som krävs för att kunna sköta en hjärtstartare och behandla ett hjärtstopp. Det som inte tas upp i en HLR är hur man behandlar andra typer utav olycksfall, till exempel hur man lägger tryckförband, behandlar ögonskador eller hur en brännskada ska behandlas. Detta är L-ABC-delen. Paketpriset kr för hjärtstartare och utbildning avser en utbildning i HLR. Totalt är det ca 100 personer som berörs och som har sin arbetsplats förlagd i Tingshuset, Rådhuset och administrationshuset Hagby Ängar. Dessa personer bör få en utbildning i minst HLR enligt försäljaren av hjärtstartare. Kostnadsförslag 1 HLR utbildning a 2 timmar. Vikariekostnaden kr. 3 hjärtstartare och utbildning kr Totalt: kr Kostnadsförslag 2 HLR samt L ABC a 4 timmar Vikariekostnad kr 3 hjärtstartare kr 5 utbildningstillfällen kr Totalt: kr Socialförvaltningen har inte avsatt ekonomiska medel för inköp av hjärtstartare för 2014 och Beredning Utvecklingsstrateg, MAS, controller och upphandlare

11 Il Förvaltningens bedömning Socialförvaltningen bedömer att hjärtstartare inte ska placeras på våra äldreboenden för de multisjuka äldre utan användas till yngre personer. Socialförvaltningen bedömer det lämpligt att placera hjärtstare i Tingshuset, Rådhuset och administrationshuset på Hagby Ängar där det är en stor rörelse av människor. Veronica Wester Utvecklingsstrateg

12 I. NORA KOMMUN SN Socialnämnden Återrapport av 2014 års internkontroll Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade att samtliga nämnder ska granska följande områden och redovisa till kommunstyrelsen senast i januari 2015: Personuppgiftslagen Inköp och upphandling IT-säkerhetspolicy Avtal Investering Representation och tjänsteresor Förslag Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att överlämna återrapporten av 2014 års internkontroll till kommunstyrelsen. Ärendet Socialnämnden antog , 76, rutin för planering och rapportering av internkontrollarbetet 2014 utifrån de områden som kommunstyrelsen beslutat om. Efter genomförd internkontroll framkom följande: Personuppgiftslagen: Samtliga enhetschefer uppger att rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning. Inköp och upphandling Sju enhetschefer uppger att rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning. En enhetschef uppger att rutinen fungerar men är i behov av utveckling - Det behövs tydligare information om nya upphandlingar och avtalsprislistor. IT-säkerhetspolicy Samtliga enhetschefer uppger att rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning.

13 I~ Avtal Nämndsekreterare uppger att en rutin för bevakning av uppsägningstider för avtal saknas. Förvaltningen har inventerat samtliga avtal samt upprättat en sammaställning digitalt som nämndsekreteraren håller i. Investering Socialförvaltningens controller uppger att rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning. Representation och tjänstresor Socialchefen samt samtliga enhetschefer uppger att rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning. Nämndsekreterare

14 I NORA KOMMUN } SN Socialnämnden Kontaktpolitiker - sammanställning 2014 Sammanfattning På socialnämnden 90, , beslutades om kontaktpolitiker för socialförvaltningens verksamheter. Socialnämnden beslutade även att varje kontakpolitiker i slutet av året skulle skriva en kort verksamhetsbeskrivning där det på några rader skulle framgå vilken kontakt man haft med verksamheten i sin roll som kontaktpolitiker samt att detta skulle skickas till nämndsekreterare för sammanställning. Enligt beslutet skulle socialnämnden även ta upp ärendet för behandling. Inför sammanträdet bör ordinarie ledamöter som utsågs till kontaktpolitiker skriver några rader enligt ovan samt skickar dessa till nämndsekreterare på: eller ta med en kort verksamhetsbeskrivning till socialnämndens sammanträde. Kontakpolitiker och ansvarsområden: Kent Nilsson - Hagby Ängar (enhetschef Kristina Wahlstedt) samt hemtjänstens nattgrupp. Bengt Nilsson - Hagby Ängar (enhetschef Kristina Wahlstedt) samt Vuxenenheten. Britt Alderholm - Hagby Ängar (enhetschef Margareta Rosen) samt Enheten för funktionsstöd (enhetschef Gunilla Gustafsson). Håkan Boman - Hagby Ängar (enhetschef Margareta Rosen) samt Tullbackagården. Margaretha Eriksson - Hälsa, sjukvård och rehabilitering samt Enheten för funktionsstöd (enhetschef Gunilla Gustafsson). Nils Holmberg - Hälsa, sjukvård och rehabilitering samt Enheten för funktionsstöd (enhetschef Kristina Nordström). Johan Lundqvist - Hemtjänsten gr 1-2 samt Vuxenenheten. Elisabeth Hoikkala - Hemtjänsten gr. 3-4 samt Tullbackagården. Jan- Ake Wildhammar -

15 1'5 Hemtjänsten gr. 5-6 samt Enheten för funktionsstöd (enhetschef Kristina Nordström). Helena Vilhelmsson - Enheten för funktionsstöd (enhetschef Gunilla Gustafsson) samt Tullbackagården. Tom Rymoen - Enheten för funktionsstöd (enhetschef Kristina Nordström). Nämndsekreterare

16 I NORA KOMMUN /lo SN Socialnämnden Ansökan om bidrag Sammanfattning inkom en ansökan om bidrag från Väntjänsten i Nora till socialnämnden. Då organisationen inte uppfyller kraven för att tilldelas föreningsbidrag och förvaltningen inte har delegation att besluta i ett ärende om bidrag till organisation får socialnämnden ta ställning till ansökan. Besluts underlag Bifogat finns ansökan om bidrag från Väntjänsten i Nora. Nämndsekreterare

17 Väntjänsten i Nora NORA KOMMUN lnk f'l 20 /LJ ~ )14 Dnr Socialnämnden i Nora TomRymoen Väntjänsten i Nora består idag av 17 frivilligarbetare och har funnits sedan 1999 Vi arbetar helt ideellt för att vara ett komplement till kommunens hemtjänst. Våra insatser är till för att bl.a. bryta isolering, ge stöd till anhöriga och ge gemenskap till ofrivilligt ensamma.. Vi skapar ett avbrott i vardagen ex. en pratstund, högläsning, promenad eller annan aktivitet. Vi kan också följa med till affärer, banker och vårdgivare. Några gånger per år har vi medarbetarträffar då vi informeras om nya regler eller annat viktigt för vårt frivilligarbete. Det är också en av de få gånger då vi träffas alla tillsammans. Eftersom vi inte är en formell förening kan vi inte söka föreningsbidrag. Vi står för vårt eget kaffe med bröd vid träffarna. Allt skrivarbete sker för hand ex. Utskick till medarbetarna, etikettskrivning, skriva aktivitetsblad, uppdragsbeskrivningar m.m.. Vi står nu inför ett nytt år och ska uppdatera vår informationsfolder. Allt detta arbete skulle underlättas betydligt med en dator. Vi söker därför ett bidrag från socialnämnden i Nora med kr för att: - kunna inhandla en dator - kunna inhandla en skrivare Nora2014-ll -21 Väntjänsten i Nora/ gm... 9~ (!:J~.. d.i:/ 1 &P.1.0 V Gunvor Löfgren /".

18 NORA KOMMUN Socialnämnden DELEGATIONSBESLUT Socialförvaltningen Ärende Arbetsutskottet Delegationsbeslut- IFO, oktober (dnr SN ) Delegationsbeslut- IFO, november (dnr SN ) Delegationsbeslut- LSS och ÄO, oktober (dnr SN ) Delegationsbeslut- LSS och ÄO, november (dnr SN ) Beslutsdatum Oktober November Oktober November Förslag till beslut att godkänna redovisningen och lägga densamma till handlingarna Delgivet enl. paragraf Beslutsfattarens namnteckning

19 NORA KOMMUN Delgivningar SN IVO:s beslut - Tillsyn Tullbackagården SN Internkontroll - Personuppgiftslag (6 st.) SN Internkontroll - Inköp och upphandling (6 st.) SN Internkontroll - IT-säkerhet (6 st.) SN Internkontroll - Avtal SN Internkontroll - Investering SN Internkontroll - Representation och tjänsteresor (7 st.) Nyckeltal - Enheten för funktionsstöd Nyckeltal - Hagby Ängar, dagrehab och boråd Nyckeltal - Hemtjänsten Nyckeltal - Tullbackagården Nyckeltal - Vuxenenheten Domar SN Högsta förvaltningsdomstolen - Fråga om prövningstillstånd; överflyttning av ärende enligt Sol

20 Förvaltningsrätten i Karlstad - Dom angående ekonomiskt bistånd enligt Sol Förvaltningsrätten i Karlstad - Dom angående ekonomiskt bistånd enligt Sol Förvaltningsrätten i Karlstad - Dom angående bistånd enligt Sol. Förslag till beslut att lägga delgivningsärendena till handlingarna

Socialnämnden 2013-11-14 85

Socialnämnden 2013-11-14 85 Socialnämnden 2013-11-14 85 Plats och tid Hjernet, 2013-11-14 kl. 13.00-16.15 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Anna Pettersson (S), tj ers för Elisabeth Hoikkala (S) Kent Nilsson (S) Raimo Niskanen

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Socialnämnden 2011-08-23 53 Plats och tid Hjernet, 2011-08-23 kl 13.00 14.25 Beslutande Övriga deltagande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Johan Lundkvist (NP) Mats Björck (M) Nils Holmberg (KD) Britt

Läs mer

Socialnämnden 2014-08-21 62

Socialnämnden 2014-08-21 62 Socialnämnden 2014-08-21 62 Plats och tid Hjernet, 2014-08-21 kl. 13.00-17.35 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Annelie Lundberg (S), tj ers för Elisabeth Hoikkala (S) Kent Nilsson (S) Margaretha Eriksson

Läs mer

Socialnämnden 2013-05-16 39

Socialnämnden 2013-05-16 39 Socialnämnden 2013-05-16 39 Plats och tid Hjernet, 2013-05-16 kl. 14.15-17.00 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Elisabeth Hoikkala (S) Kent Nilsson (S) Ulla Karlsson (S) Håkan Boman (S) Jan-Åke Wildhammar

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Socialnämnden 2013-06-18 54 Plats och tid Hjernet, 2013-06-18 kl 14.00-16.15 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Elisabeth Hoikkala (S) Kent Nilsson (S) Ulla Karlsson (S), 43-50, 52-53 Håkan Boman (S)

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-25 77

Socialnämnden 2014-09-25 77 Socialnämnden 2014-09-25 77 Plats och tid Hjernet, 2014-09-24 kl. 13.00-16.15 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Kent Nilsson (S), 65-72, 75-78 Margareta Pettersson (S), tj ers för Elisabeth Hoikkala

Läs mer

Socialnämnden 2009-08-25 55

Socialnämnden 2009-08-25 55 Socialnämnden 2009-08-25 55 Plats och tid Hjernet, 2009-08-25 kl 13.30 14.30 Beslutande Monica Anderssson (S), ordförande Mosad Saker (S) Elis Karlsson (S), ersättare för Maritha Söderlund (S) Elisabeth

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Socialnämnden 2013-04-11 23 Plats och tid Hjernet, 2013-04-11 kl. 13.00-16.20 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Margareta Pettersson (S) tj ers för Elisabeth Hoikkala (S) Kent Nilsson (S) Ulla Karlsson

Läs mer

Socialnämnden 2013-09-12 67

Socialnämnden 2013-09-12 67 Socialnämnden 2013-09-12 67 Plats och tid Hjernet, 2013-09-12 kl. 14:00-16:25 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Elisabeth Hoikkala (S) Kent Nilsson (S) Ulla Karlsson (S) Håkan Boman (S) Jan-Åke Wildhammar

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Socialnämnden 2011-01-18 1 Plats och tid Hjernet, 2011-01-18 kl 13.00-15.20 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Johan Lundkvist (NP) Mats Björck (M) Nils Holmberg (KD) Bengt Nilsson (FP), tj

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Socialnämnden 2011-05-17 37 Plats och tid Hjernet, 2011-05-17 kl 13.00-13.20 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Johan Lundkvist (NP) Mats Björck (M) Nils Holmberg (KD) Bengt Nilsson (FP), tj

Läs mer

Kristina Nordström, enhetschef Inger Adolfsson, förvaltningschef Inger Multanen, utvecklingsstrateg Monica Fyrhammar, nämndsekreterare

Kristina Nordström, enhetschef Inger Adolfsson, förvaltningschef Inger Multanen, utvecklingsstrateg Monica Fyrhammar, nämndsekreterare Socialnämnden 2009-06-09 47 Plats och tid Hjernet, 2009-06-09 kl: 13.30 13.55 Beslutande Monica Anderssson (s), ordförande Mosad Saker (s) Elis Karlsson (s), tj ers för Maritha Söderlund (s) Kent Nilsson

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN OBSERVERA TID OCH PLATS!

SOCIALNÄMNDEN OBSERVERA TID OCH PLATS! K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2011-12-13 OBSERVERA TID OCH PLATS! Socialnämnden kommer även att få en rundtur på Väsbygården i anslutning till sammanträdet och julbordet (separat inbjudan till julbordet har

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2009-03-24 19 Plats och tid Hjernet, 2009-03-24 13.30-14.00 Beslutande Övriga deltagande Monica Andersson (s), ordförande Mosad Saker (s) Elis Karlsson (s) tjf ers Maritha Söderlund (s) Kent

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Socialnämnden 2009-05-12 37

Socialnämnden 2009-05-12 37 Socialnämnden 2009-05-12 37 Plats och tid Hjernet, 2009-05-12 kl 13.30 13.45 Beslutande Monica Andersson (s), ordförande Mosad Saker (s) Elis Karlsson (s), tj ers för Maritha Söderlund (s) Kent Nilsson

Läs mer

Socialnämnden 2012-10-11 98

Socialnämnden 2012-10-11 98 Socialnämnden 2012-10-11 98 Plats och tid Hjernet, 2012-10-11, kl 13.00-16.00 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Elisabeth Hoikkala (S) Kent Nilsson (S) Ulla Karlsson (S) Håkan Broman (S) Jan-Åke Wildhammar

Läs mer

Kommunala handikapprådet

Kommunala handikapprådet Kommunala handikapprådet 2013-05-21 11 Plats och tid DHR:s lokal, Rådmansgatan 9, 2013-05-21 kl. 15.00-17.00 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Britt Spiik, DHR Birgitta Wahlund, SRF Bertil Nilsson,

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet Kommunala pensionärsrådet 2014-06-17 10 Plats och tid Hjernet, 2014-06-17 kl. 10.00-12.00 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Enar Moberg, PRO Ulf Eklund, PRO Siv Gustavsson, PRO Lena Berglind, SPF Anne-Marie

Läs mer

PROTOKOLL 2015-01-26

PROTOKOLL 2015-01-26 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Måndag 26 januari 2015 kl. 17.00 18.30 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Peter Ohlsson

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Socialnämnden 2010-01-19 1 Plats och tid Räddningstjänsten, 2010-01-19 kl 13.00 13.45 Beslutande Monica Andersson (S), ordförande Elis Karlsson (S), ersättare för Mosad Saker (S) Maritha Söderlund (S)

Läs mer

Yttrande Revisionsrapport Granskning av hemtjänsten

Yttrande Revisionsrapport Granskning av hemtjänsten Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-09-24 1 Sn 165 Dnr SN 2015/0082 Yttrande Revisionsrapport Granskning av hemtjänsten Beslut Socialnämnden beslutar att - godkänna förvaltningens

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 14 juni 2011 kl 08:30 11:30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 14 juni 2011 kl 08:30 11:30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2011-06-14 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 14 juni 2011 kl 08:30 11:30 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Britt-Marie Johansson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Övriga närvarande: Barbara

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 2010-01-26

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 2010-01-26 Socialnämnden 2010-01-26 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 26 januari 2010, kl. 18.30. Genomgång av handlingar

Läs mer

Hjernet, 2015-05-12 kl. 10. 00-11.15. ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Hjernet, 2015-05-12 kl. 10. 00-11.15. ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. SAMMANTRÄDESTOKOLL Kommunala pensionärsrådet 2015-05-12 1 Plats och tid Beslutande Hjernet, 2015-05-12 kl. 10. 00-11.15 ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) J Håkan Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) J Håkan Andersson (C) Sida 1/9 Plats och tid Lokal Strået, kl. 14.15 15.25 (ajournering kl. 14.15 14.30) Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande

Läs mer

2015-10-06. Tingshuset, 2015-10-06, kl 13.00-15.30.

2015-10-06. Tingshuset, 2015-10-06, kl 13.00-15.30. NORAKOMMUN Sammanträdesdatum 43 Plats och tid Beslutande Tingshuset,, kl 13.00-15.30. ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Ovriga

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet

Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2015-05-26 Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 11 mars 2010, kl. 13.00 16.15.

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 11 mars 2010, kl. 13.00 16.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (144) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 11 mars 2010, kl. 13.00 16.15. Thomas Lindberg (c) ordförande Ingrid Hugosson

Läs mer

Dnr 2015/213 Svar till IVO gällande tillsyn på Tallbohovs äldreboende

Dnr 2015/213 Svar till IVO gällande tillsyn på Tallbohovs äldreboende TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2015-07-12 Dnr 2015/213 Svar till IVO gällande tillsyn på Tallbohovs äldreboende Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden godkänner förvaltningens redovisning

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 62-71 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.25 ande Närvarande,ej tjänst- görande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2010-03-30 21 Plats och tid Hjernet, 2010-03-30 kl 13.00-14.00 Beslutande Monica Anderssson (S), ordförande Elis Karlsson (S), ersättare för Mosad Saker (S) 19-22 Mosad Saker (S), 23-24 Maritha

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Sammanträdesdatum Plats och tid Nossebro skolas konferensrum kl

Sammanträdesdatum Plats och tid Nossebro skolas konferensrum kl Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-06-17 Plats och tid Nossebro skolas konferensrum kl. 15.00 16.50 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Stefan Algebäck (M), tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Konferensrummet, Storegården Vissefjärda,, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi

Läs mer

Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012

Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012 Socialnämnden 2012-12-19 Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012 152 Presentation av enhetschefer 153 Ekonomisk uppföljning 154 Anhållan om extra medel från socialnämndens centrala

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Socialnämnden 2011-11-15 84 Plats och tid Hjernet, 2011-11-15 kl. 13.00 14.30 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Johan Lundkvist (NP) Britt Alderholm (M), tj ersättare för Mats Björck (M) Nils

Läs mer

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15.

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (20) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. Thomas Lindberg (c) ordförande Ingrid Hugosson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-12-14 2 SN 150 Dnr 25.11 700 Extra ärende Följande extra ärende godkännes till dagordningen. - Gåva - Ansökan om permanent serveringstillstånd till allmänheten Socialnämnden 2011-12-14

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Norra Bergens äldreboende, Askersund, den 22 februari 2010 kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande

Läs mer

Politikern, stadshuset kl

Politikern, stadshuset kl 1(18) Plats och tid Räddningstjänstens sammanträdesrum kl 8.00-12.00 Politikern, stadshuset kl 13.00-14.30 ande Ledamöter Gunilla Johansson (S), ordförande Karl-Erik Törner (S), tjg ersättare för Anne-Lie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. 54 Plats och tid Beslutande Tingshuset,, kl 13.00-14.30. ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Helena Vilhelmsson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Socialnämnden 2014-05-28

Socialnämnden 2014-05-28 129 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 130 Internkontroll... 3 131 Delgivningar... 4 132 Avgifter för boende enligt LSS 9.9... 5 133 Mall för tjänsteskrivelse från socialförvaltningen...

Läs mer

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00 Socialnämnden 2011-06-29 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 29 juni 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 B-lista

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2009-01-20 1 Plats och tid Hjernet, 2009-01-20 13.30-15.10 Beslutande Monica Anderssson (s), ordförande Mosad Saker (s) Maritha Söderlund (s) Kent Nilsson (s) Lena Carlström (s) Margaretha

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Medarbetarundersökning 2013 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Medarbetarundersökning 2013 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2013-12-17 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 173 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 174 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 175 Omställning

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2013-01-30 Plats och tid Socialkontoret, konferensrum Älven, kl 08.30-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 16.45 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD Stig Andersson,

Läs mer

Socialnämnden 2010-03-09 1(8 )

Socialnämnden 2010-03-09 1(8 ) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2010-03-09 1(8 ) Plats och tid Socialförvaltningen, Eklunden våning 4, 2010-03-09, kl. 13.00-14.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Sune Frisk, ordförande Anita Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Social- och omvårdnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Social- och omvårdnadsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2016-10-11 kl 13:00-15:00 98-114 Beslutande Christer Johansson (S) Orförande, Peter Friberg (M) Vice ordförande, Håkan Joelsson (S), Mattias Ezelius (S) 98-111 113-114, Lisbeth Ider

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.05 16.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 14.27-14.36 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2013-09-17 1. Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Jan Fredriksson (ÖHGP) Maria Gustafsson (S) Ove Bäck (C)

Socialnämndens arbetsutskott 2013-09-17 1. Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Jan Fredriksson (ÖHGP) Maria Gustafsson (S) Ove Bäck (C) 2013-09-17 1 Plats och tid Beslutande Frånvarande Övriga deltagande Kommunkontoret, Ödeshög Tisdagen 17 september 2013, kl 08:15-11:50 Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Jan Fredriksson (ÖHGP) Maria

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Socialnämnden (15)

Socialnämnden (15) 1 (15) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-01-13 kl. 9:00-12:00 Ajournering kl. 10:20-11:00 Beslutande Anders Nilsson, ordförande Christer Olsson Britt-Marie Wall Sebastian

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Föregående mötesprotokoll

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 2015-04-21 1 (19) Plats och tid ande Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Linda Andersson (S) Adele Olander

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 15.40 16.00 ( 45)

Sammanträdet ajournerades 15.40 16.00 ( 45) Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset, kl. 13.00 16.45 Sammanträdet ajournerades 15.40 16.00 ( 45) Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Emelie Olsson (V)

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Christina Hofvander. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialkontoret, Tingshusgatan 1, 281 31 Hässleholm.

Christina Hofvander. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialkontoret, Tingshusgatan 1, 281 31 Hässleholm. Socialnämnden 2008-09-23 1 (11) Plats och tid Tingshusgatan kl 15.00-15.45 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

SN dnr 11:4/ :229. Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) Lars Johansson (S)

SN dnr 11:4/ :229. Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) Lars Johansson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) SN dnr 11:4/700 2011:229 Plats och tid IFO/Omvårdnadsförvaltningen Nya Kyrkogatan 21, klockan 15.00 17.00 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Lars Nilsson (S) ordförande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2011-06-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 59 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 60 Budget 2012 socialnämndens verksamheter 61 Socialnämndens verksamheter,

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 20 maj 2008

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 20 maj 2008 Socialnämnden 20 maj 2008 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 20 maj 2008 kl 18.30. Genomgång av handlingar kl 17.30

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(9) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 15.22 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda

Läs mer

Tid och plats Kl Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna

Tid och plats Kl Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2013-02-19 Tid och plats Kl 18.30 Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef Agneta Sandström, controller Terhi Berlin, utredare

Läs mer

Christian Kruse Torsdagen den 14 april 2016 klockan 10:00 12:15. 13:15 16:00.

Christian Kruse Torsdagen den 14 april 2016 klockan 10:00 12:15. 13:15 16:00. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid ande Övriga deltagande Christian Kruse Torsdagen den 14 april 2016 klockan 10:00 12:15. 13:15 16:00. Hans Frank (L), ordförande Kristina Cavetoft (S) Gunvor Håkansson

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-19 2

Socialnämnden 2013-06-19 2 Socialnämnden 2013-06-19 2 SN 44 Ändring av föredragningslistan Socialnämndens beslut Dagordningen ändras redaktionellt. Uppföljning av uppdrag till förvaltningschef avseende redogörelse omvärldsbevakning

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer