Hemtjänstinsatser och särskilt boende. i Svalövs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hemtjänstinsatser och särskilt boende. i Svalövs kommun"

Transkript

1 Hemtjänstinsatser och särskilt boende i Svalövs kommun

2 Joan Wikander och Lotta Ekstrand hälsar välkommen till Åsgården i Kågeröd. Innehåll Stöd och hjälp i hemmet 3 Hemtjänst 4 Särskilt boende 5 Ansöka om hemtjänst 6 Valfrihet 7 Andra viktiga fakta 8-9 Avgifter Produktion, layout, text Svalövs kommun, bilder Svalövs kommun, Bildarkivet

3 Stöd och hjälp i hemmet Vad du kan få hjälp med och hur du ansöker om hemtjänst Biståndshandläggarna Eva Fornbäck, Anna-Karin Åkesson och Anna Dahlberg Zapparata hjälper dig när du ansöker om insatser. Alla personer oavsett ålder, sjukdom eller funktionshinder, ska ges möjlighet att kunna bo kvar hemma och få hjälp med insatser i hemmet. Dina insatser prövas individuellt och utifrån din livssituation. Det är Socialtjänstlagen som reglerar och styr vad du har rätt att få och vad vi har skyldighet att ge. Det är biståndshandläggarna i kommunen som hjälper dig och utreder vilka insatser du har rätt till. 3

4 Hemtjänst Bingospel på Åsgården i Kågeröd. Hemtjänst innebär att du kan få hjälp med service och personlig omvårdnad. Service innebär hjälp med hemsysslor, till exempel: - inköp - tvättning - städning - sophantering - renbäddning Personlig omvårdnad innebär att du får hjälp med till exempel: - personlig hygien - på- och avklädning - att förflytta dig antingen med en person som hjälper dig eller med ett hjälpmedel - toalettbesök - när du äter att inta maten men också att duka och diska - extra tillsyn besök eller telefonkontakt - aktiviteter social samvaro - ledsagning - till exempel hjälp till och från olika aktiviteter - avlösning, hemtjänsten kommer hem till dig för att avlösa en anhörig som vårdar dig Trygghetslarm Bor du i ditt eget hem kan du få trygghetslarm inkopplat. Med hjälp av det kan du larma hemtjänstpersonal om du exempelvis har ramlat eller i annat fall är i behov av omedelbar hjälp. Matdistribution Du har möjlighet att få färdiglagad mat distribuerad till ditt hem. 4

5 Särskilt boende Det finns tre särskilda boenden i Svalövs kommun Solgården i Svalöv, Ängslyckan i Teckomatorp och Åsgården i Kågeröd. Lägenheterna är på 1-3 rum. Varje boende är hyresgäst och betalar hyra. Man möblerar med egna möbler förutom säng som ingår. Målet för vården är att ge en trygg och individuell omvårdnad i hemlik miljö. Särskilt boende med demensinriktning Det finns särskilt boende med demensinriktning på alla av kommunens särskilda boenden. Man kan få beviljat boende där om man fått en demenssjukdom. Åsgården, Kågeröd Korttidsenheten Korttidsenheten finns på Ängslyckan i Teckomatorp. Den är till för dig som har ett tillfälligt behov av återhämtning och träning under boendeliknande förhållanden. Under tiden finns även möjligheter till dagliga aktiviteter. Växelvård Om du vårdas hemma av någon anhörig kan du vid behov då och då erbjudas en kortare tids vård några dagar till någon vecka på korttidsenheten. Ängslyckan, Teckomatorp Solgården, Svalöv 5

6 Ansöka om hemtjänst Kontakta biståndshandläggarna om du vill ansöka om hemtjänst, särskilt boende, korttidsvistelse eller växelvård. Ansökningsblankett finns på kommunens webbplats i kommunhusets reception eller så kan du få den hemskickad genom kontakt med biståndshandläggarna eller telefonsamtal till kommunens växel När du gör en ansökan kommer biståndshandläggarna hem till dig för att tillsammans med dig göra en bedömning av vilken hjälp du är i behov av. På mötet kommer du också att informeras om det valfrihetssystem som finns för hemtjänst i Svalövs kommun. Efter mötet fattar biståndshandläggarna beslut på din ansökan. Beslut Om du beviljas hemtjänstsinsats fattas vanligtvis ett så kallat rambeslut. Med det som grund kommer hemtjänstpersonalen tillsammans med dig att bestämma vilka insatser du behöver och insatserna skrivs in i en så kallad individuell genomförandeplan. Om du inte önskar ett rambeslut har du alltid rätt att få ett detaljerat beslut, vilket innebär att biståndshandläggarna beslutar om vilka insatser du har behov av. Om du inte är nöjd med det beslut biståndshandläggarna har fattat har du alltid rätt att överklaga till domstol. 6

7 Valfrihet Vad är valfrihet? Valfrihet inom hemtjänst innebär att du, som beviljats stöd och hjälp i ditt hem, själv kan välja vilken utförare som ska ge dig hjälpen. Vad kan du välja? Du kan välja utförare som har godkänts av kommunen. Som utförare räknas Hemvården Svalövs kommun och annan av kommunen godkänd utförare. Du kan välja att ha en utförare för service och en annan för personlig omvårdnad eller så väljer du samma utförare för samtliga insatser. Vill eller kan du inte välja utförare ansvarar Hemvården Svalövs kommun för att utföra de insatser du har behov av. Biståndshandläggarna är behjälpliga med både skriftlig och muntlig information om vilka utförare som finns att välja på och hur valet går till. Godkännande av utförare För att en privat utförare ska kunna erbjuda sina tjänster måste denne först godkännas av kommunen. Det är kommunen som bestämmer vilka krav utföraren måste uppfylla för att avtal ska slutas. Kommunens ansvar Kommunen är huvudman. Det vill säga att kommunen har det yttersta ansvaret för alla hemtjänst- och hemsjukvårdsinsatser även om de utförs av en privat utförare. Vad kostar det? Den avgift du betalar till kommunen för service och omvårdnadsinsatser är samma oavsett vem du väljer som utförare. De privata utförarna har möjlighet att erbjuda tilläggstjänster som gräsklippning, storstädning med mera. Du betalar för dessa tjänster direkt till utföraren. Tilläggstjänster kan räknas som hushållsnära tjänster och är i så fall skattereducerade. Om du inte är nöjd I första hand vänder du dig till din utförare med synpunkter och klagomål, men du kan självklart också vända dig till kommunen. Du har även möjlighet att byta utförare. Du kommer inte att behöva ge någon motivering och bytet genomförs inom 14 dagar. I vissa fall kan byte ske omedelbart. Biståndshandläggarna hjälper dig att genomföra bytet. Kontaktuppgifter Kommunens biståndshandläggare Telefontid: klockan Svalövs tätort: Område Kågeröd, Röstånga med omnejd: Område Teckomatorp, Billeberga, Tågarp med omnejd: Kommunförvaltningen Kvalitetsstrateg Susanne Ahlberg Kvalitets- och myndighetschef Kerstin Lingebrant Läs mer på 7

8 Andra viktiga fakta Arbetsterapeut Arbetsterapeuten kan göra hembesök för att klarlägga förutsättningarna att bo kvar i bostaden vid en funktionsnedsättnig. Ibland är det hjälpmedel som behövs, med det kan även vara en anpassning av hemmiljön som är nödvändig. Handledning av personal och anhöriga i förflyttningsteknik och hur hjälpmedlen fungerar är en del av arbetsterapeutens arbete. Avgifter Du betalar en avgift för sådan kommunal vård och omsorg som du tar del av. Information om avgifterna finns längst bak i denna broschyr. Information om avgifterna finns också på kommunens webbplats under omsorg och socialt stöd/äldre. Bostadsanpassning När du drabbas av sjukdom och får ett varaktigt funktionshinder har du möjlighet att ansöka om bostadsanpassning. Kontakta kommunens växel som hjälper dig att komma i kontakt med rätt handläggare. Demensvården Kommunens demenssjuksköterska kan du nå genom att ringa Sjuksköteskan ansvarar för att demensutredningar görs, samt ger råd, stöd och information till anhöriga. Dagvård Dagvård för personer med demenssjukdom finns på Ängslyckan i Teckomatorp. Verksamheten är öppen måndag till fredag klockan Målet är att gästerna på dagvården ska åka hem på eftermiddagen med en känsla av att ha haft en bra dag. Har du önskemål om att besöka dagvården kontakta kommunens demenssjuksköterska på telefon Hemsjukvård Om du inte själv kan ta dig till vårdcentral eller distriktssköterska kan du få hemsjukvård. 8

9 Vården kan gälla att: - hjälpa dig med mediciner, att ge sprutor eller att lägga om sår - stödja behandling av långvarig sjukdom, till exempel diabetes - ge avancerad sjukvård om den kan utföras i hemmet - ge smärtlindring, vård och stöd i livets slutskede. Hjälpmedel När du fått en funktionsnedsättning och behöver hjälpmedel gör arbetsterapeut och sjukgymnast en bedömning av vilka hjälpmedel som kan underlätta för dig i ditt dagliga liv. Det kan till exempel vara toalettförhöjning och gånghjälpmedel. Kontaktman När du beviljas hemtjänst eller särskilt boende får du också en kontaktman eller ett kontaktteam. Det är någon/några ur personalen som du och dina anhöriga alltid kan vända er till för frågor, råd och stöd. Sociala aktiviteter På de olika boendena erbjuds sociala aktiviteter för alla pensionärer i kommunen. Program finns i receptionerna. Aktiviteterna är gratis eller till självkostnadspris. Synpunkter Om du har synpunkter på vården är det viktigt att du framför dem så att vården kan bli bättre. Du kan antingen vända dig direkt till dem du vanligen träffar, eller till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Det finns en blankett för synpunkter som du kan få på respektive boende, eller genom att ringa eller via kommunens webbplats Tystnadsplikt Biståndshandläggarna och vårdpersonalen har tystnadsplikt. Det betyder att de inte lämnar ut information om dig eller dina förhållanden om du inte själv gett tillåtelse. MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för att all vård och omsorg, där kommunen är huvudman, drivs enligt god kvalitet och säkerhet. Du kan ringa till MAS för ytterligare information, om frågor hur vården bedrivs, om bemötande eller vid misstanke om att allt inte står rätt till. MAS nås på telefonnummer Sjukgymnasten Sjukgymnasten kan hjälpa till med exempelvis utprovning av hjälpmedel, funktionsbedömningar och handledning av personal och anhöriga. Har du ordinerats sjukgymnastik av vårdcentralen, men inte själv eller med ledsagare kan gå till sjukgymnastiken där eller på någon annan mottagning, så kan kommunens sjukgymnast även hjälpa till med sjukgymnastik hemma. Sjukgymnasten når du på telefonnummer

10 Avgifter Avgifterna för kommunens tjänster är olika beroende på vilken typ av tjänst det är och hur stor insatsen är. Avgiftstak (maxtaxa) Sveriges riksdag har beslutat att det ska finnas ett avgiftstak, så kallad maxtaxa, för vad du ska betala. Det innebär att hur många vårdtjänster du än har rätt att få betalar du aldrig mer än en viss summa. För år 2013 är den summan kronor per månad. Beloppet är lika över hela Sverige. Hyra för bostad och dina matkostnader ingår inte i detta belopp. När du ansökt om och fått en eller flera tjänster får du med posten en individuell uppgift på hur mycket du ska betala. Summans storlek är beroende av vilka inkomster och utgifter du har. Men den blir aldrig högre än kronor per månad. Förbehållsbelopp För att räkna ut din summa använder vi oss av det så kallade förbehållsbeloppet, som är en norm, ett schablonbelopp, för normala levnadsomkostnader. Det är enbart till för att på ett rättvist sätt räkna ut din taxa. Och för att skydda den som har låga inkomster från att betala mer än vad man förmår. Förbehållsbeloppet, och därmed också maxtaxan, ändras år från år för att följa samhällets prisutveckling. 10

11 Avgifter för år 2013 Om du bor i särskilt boende Om du har hemtjänst Omvårdnadsinsatser Serviceinsatser Om du får hemsjukvård Besök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast Avgiften gäller även vid utprovning och hämtning av hjälpmedel. Dagvård med demensinriktning Trygghetslarm Telefonservice Mat/måltider Frukost Middag Kvällsmat Alla mål i särskilt boende Matdistribution Om du har tillfälligt korttidsboende Summan innefattar vård, boende och mat Om du behöver hjälp med avlösare eller ledsagare Debitering enligt omvårdnadstaxan Korttidslån av hjälpmedel Det gäller inte kryckkäppar kronor/månad 22 kronor/timme 243 kronor/timme 202 kronor/besök högst kronor/månad 25 kronor/dag + matkostnad 202 kronor/månad 202 kronor/månad 21 kronor/portion 58 kronor/portion 31 kronor/portion kronor/månad 12 kronor/portion 160 kronor/dygn 22 kronor/timme 101 kronor/tillfälle Avgifterna förändras i takt med samhällets prisutveckling. Indexering sker enligt konsumentprisindex (KPI) och gängse avrundningsprinciper. 11

12 Postadress Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon Fax E-post Webb

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö. En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun

BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö. En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun Sigtuna kommun, socialförvaltningen och kommunala pensionärsrådet Foto omslag: Jeanette Sundin

Läs mer

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Reviderad 2015 05 1 VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Att få leva så länge man lever Reviderad 2015 05 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att ansöka om hjälp och stöd sid 3 Hemtjänst, trygghetslarm sid 4-6 Insatser

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedömningen

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Socialtjänsten Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Denna broschyr ges ut av Umeå socialtjänst. Denna utgåva uppdaterades

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun Trygghet och glädje hela livet Äldreomsorg i Karlskrona kommun Hej senior! I den här broschyren berättar vi om de olika insatser som Karlskrona kommun erbjuder dig som fyllt 65 år. Sveriges pensionärer

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Information om hemtjänsten

Information om hemtjänsten Information om hemtjänsten Hemtjänsten i Linköpings kommun Linköpings kommun erbjuder olika former av stöd och service inom hemtjänsten. Stödet syftar till att möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt,

Läs mer

Bli äldre i Eslövs kommun

Bli äldre i Eslövs kommun Bli äldre i Eslövs kommun 1 2 Omslagsbild: Aktivitetsgruppen Promenad med eller utan stavar testar frisbeegolf vid Trollsjön i Eslöv. Läs mer om gruppen på sidan 6. Innehåll Det ska vara bra att bli äldre

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster För dig som vill veta mer om Servicetjänster Innehåll Servicetjänster - så fungerar det sidan 3 Vad ingår i servicetjänsterna? sidan 3 Personlig omvårdnad sidan 3 Vad kan man inte få hjälp med? sidan 3

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre reviderad 2013 ISBN 978-91-7555-080-0 Artikelnummer 2013-7-1 Foto omslag Kentaroo Tryman/Johner, Jesper Molin/Bildarkivet, Elliot Elliot/Johnér Foto

Läs mer