Utförande och utvärdering av det svenska fältprovet i projektet e-home Health North Calotte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utförande och utvärdering av det svenska fältprovet i projektet e-home Health Care @ North Calotte"

Transkript

1 Utförande och utvärdering av det svenska fältprovet i projektet e-home Health North Calotte

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...I INTRODUKTION... 1 BAKGRUND... 1 Arbetsgång vid verkställande av biståndsbeslut... 2 INFORMATIONS OCH KOMMUNIKATIONSSYSTEMSUTRUSTNING... 3 INFORMATIONSINNEHÅLL I TES... 4 Informationsinnehåll i den handhållna enheten... 5 MÅLGRUPPEN FÖR FÄLTPROVET... 7 ARBETSMETODER UNDER PROJEKTET OCH FÄLTPROV... 8 FÄLTPROVET... 9 UTVÄRDERING AV FÄLTPROVET PERSONAL, BRUKARE OCH ANHÖRIGAS UPPLEVELSE VID IMPLEMENTERING AV IKT 13 SLUTKOMMENTARER REFERENSER UTVÄRDERING AV FALLDETEKTOR ANHÖRIGSTÖDSYSTEM...BILAGA 1

3 Sammanfattning Den här rapporten beskriver fältprovet och utvärderingen som genomfördes i Sverige i regi av Centrum för Distansöverbryggande Hälso- och sjukvård (CDH). Fältprovet var en del i projektet e-home Health North Calotte (ehhc) som organiserades och koordinerades i fem kommuner i de norra delarna av Finland, Norge och Sverige. Den gemensamma basen för alla länder i ehhc var att lösa problemet med att få uppdaterad information om den rådande situationen när det gäller vård och service till brukare som bor i sina egna hem. För att försöka lösa detta problem utvecklades och testades mobilt informationsutbyte i de olika kommunerna på nordkalotten. Fältprovet i Luleå gick ut på att skapa en automatiserad och optimerad planering för Flora hemtjänst med aktuell och tillgänglig information om dagens uppdrag (brukare). Intentionen med fältprovet i Luleå var att det skulle höja kvaliteten på hemtjänst genom att personalen i hemtjänst skulle få tillgång till uppdaterad aktuell information om brukare oberoende av tid och plats. De system som testades var TES, daglig arbetsplanering och en mobil handhållen kommunikations och informations enhet som innehöll applikationen Blå Pocket. Fältprovet startade den 22 augusti och pågick tom den 30 november. Det övergripande syftet med utvärderingen var att undersöka om modern Informations och kommunikations teknologi (IKT) underlättar och effektiviserar hemtjänstens arbete, samt om samarbete, kommunikation och information mellan berörda yrkesgrupper ökar, allt i syfte att öka kvaliteten på utförda tjänster till brukaren. Utvärderingen bygger på kvalitativa fokusgrupp intervjuer och semi- strukturerade intervjuer, individuella intervjuer och observationer, samt att utvalda parametrar under fältprovet jämförs med hur det var vid samma tidpunkt året före fältprovet. De personalgrupper som har ingått i fältprovet är: Arbetsledare och hemtjänst personalen på Flora hemtjänst grupp, distriktssköterskor, Rehabiliterings personal anställda av kommun och landsting, personal som är anställd i Fyrens larmgrupp, brukare och anhöriga. Den Informations och kommunikations teknologi som har använts i detta fältprov har till viss del underlättat och effektiviserat hemtjänstens arbete. All uppdaterad information om brukare finns samlad på ett och samma ställe både när det gäller TES och den handhållna enheten. Personalen behöver inte leta i olika pärmar för att få tag på den relevanta informationen när det gäller brukare och brukaruppdrag. Detta gör det också troligen lättare för vikarier att veta vad som skall utföras hos brukaren. I fältprovet har det också visat sig att den finns en bättre överensstämmelse mellan beviljat och utfört uppdrag till brukaren. Det är lättare att planera om dagens uppdrag om så behöver ske i och med användningen av den handhållna enheten. Kvaliteten för brukaren höjs också genom att planeringen sköts i TES inga uppdrag glöms bort. Den handhållna enheten kunde också användas som en vanlig mobiltelefon vilket upplevdes positiv av personalen. De kunde meddela brukare om de inte kom in genom porten utan att behöva gå tillbaka till grupplokalen samt att den handhållna enheten innebar en känsla av ökad trygghet på kvällar och helger. Målet att minska planeringstiden med 75% uppfylldes inte under fältprovet men att inte behöva planera ut 250 uppdrag per dag upplevs som positivt av personalen. Framförallt så upplever personalen på Flora hemtjänst att starten på deras arbetsdag har varit mycket lugnare och mindre stressande under fältprovet. All intervjuad personal uttrycker att de inte vill gå tillbaka till det gamla systemet med papper och penna. Kommunikationen och informationen mellan de berörda yrkesgrupperna ökade inte under fältprovet. i

4 Introduktion Fältprovet som beskrivs och utvärderas i detta dokument utfördes i projektet e-home Health North Calotte (ehhc) Detta projekt var ett EU-finansierat (Interreg IIIA) projekt som organiserades och koordinerades i fem kommuner i de norra delarna av Finland, Norge och Sverige. Syftet med projektet var att kunna erbjuda och tillhandahålla en brukarorienterad empowerment i fokuserad kvalitets service utförd i rätt tid och plats vilket inkluderar uppbyggandet av kompetens och empowerment. Den gemensamma basen för alla försök i ehhc var att lösa problemet med att få uppdaterad information om den rådande situationen när det gäller vård och service till brukare som bor i sina egna hem. För att försöka lösa detta problem utvecklades och testades mobilt informationsutbyte i de olika kommunerna på nordkalotten. Varje kommun utförde sina egna fältprov när det gäller vård och service till brukare i det egna hemmet. Den här rapporten beskriver fältprovet och utvärderingen som genomfördes i Sverige i regi av Centrum för Distansöverbryggande Hälso- och sjukvård (CDH). Bakgrund När ehhc projektet startade så önskade arbetsledare och personal vid flora hemtjänst främst en optimerad, förenklad och automatiserad planering med tillgänglig information om dagens uppdrag (brukare), vilket kan minska spilltid och ge effektivare hemtjänst. En möjlighet att kommunicera med kollegor, ledning, och andra huvudmän främst distrikt sköterskorna var också önskvärd, vilket minskar stress och frustration. Det fanns ett stort behov av att få ett kvitto på att överlämnat uppdrag var mottaget som var ett orosmoment för personalen. En kompetensprofil på personal var också önskvärd eftersom kvalitén på uppdragen ökar när de utförs av personal med rätt kompetens. Arbetsledaren önskade vidare att biståndshandläggarens beslut förs ut direkt till personalen. Informationen förd nedåt i flera led, se Arbetsgång vid verkställande av beslut, innan beslutet verkställdes i personalgruppen vilket ökar risken för feltolkningar och avbrott (mänskliga faktorn). Den dagliga planeringen av verksamheten sker genom träffar i grupplokalen. Personalgruppen växlar månadsvis som ansvariga samordnare för planeringen. En arbetsledare leder och utvecklar verksamheten, de medicinska insatserna ansvarar primärvården för. Personalgruppen utför medicinska insatser hos brukarna enligt delegation från primärvårdens personal som ex. dosdisponerad medicin såromläggningar och insulin givning. Informationen som personalen behöver i sitt dagliga arbete finns i grupplokalen i olika pärmar och planering av arbetsuppgifterna sker manuellt. I en grupp av den här storleksordningen tar planeringsarbetet ca 50% av en heltid. Kommunikationen med primärvården sker via mobiltelefon alternativt fax, flora hemtjänst grupp disponerar för nuvarande två mobiltelefoner. Flora hemtjänst grupp består av 23 personal, 21,07 årsarbetare. Undersköterskor och vårdbiträden arbetar dag och kvällstjänstgöring vardag som helgdag. Verksamheten ger boende pensionärer och funktionshindrade i centrala Luleå service vård och omsorg för att ge brukaren möjlighet till ett drägligt liv, ge hjälp till självhjälp och vardagsrehabilitering. Gruppen bistår brukare i centrala Luleå med hjälp av socialtjänstlagen (SOL) och till viss del LSS, antalet brukare är ca 90 st. Gruppens uppdrag är att verkställa bistånd enligt beslut tagna av kommunens biståndshandläggare enligt Beställar Utförar Modellen (BUM). i Empower betyder enligt uppslagsverket wordfinder; bemyndiga, göra det möjligt för, tillåta. Det grundläggande antagandet när det gäller Empowerment är att människor måste ha kontroll över interna och externa faktorer som påverkar deras dagliga liv (Boog, 2003). 1

5 Arbetsgång vid verkställande av biståndsbeslut Arbetsledaren vid Flora hemtjänst grupp får ett meddelande om uppdrag via telefon eller e- post. E-post Uppdrag Sofia Omfale Arbetsledaren klipper ut det relevanta för uppdraget från handläggaren utredning. Klistrar in i insatsplanen (arbetsorder). Lägger till information vid behov tex mer detaljer. Pappers dokument Administrator för in uppgifterna i Smith Skrivs manuellt in i planeringsblock Arbetsordern placeras i pärm. Aktuell arbetssamordnare gör en manuell planering utifrån planeringsblocket och aktuell bemanning. Uppdraget verkställs och kontaktperson utses så snart som möjligt. Kontaktperson Kontaktpersonens uppgifter är att ha ett övergripande ansvar för de insatser brukaren har. Det handlar bl.a. om att tillsammans med brukaren praktiskt utforma stödet, servicen, och omvårdnaden i vardagen enligt biståndsbeslut. Kontinuerligt träffa brukaren och på olika sätt följa upp att brukaren får de planerade insatserna. Vara en förmedlande länk och tex vid behov hjälpa brukaren att ta kontakt med andra vårdgivare eller myndighet. Tillsammans med brukaren se problemen som uppstår och hur de bäst kan lösas. Ansvara för kontakten med brukarens anhöriga och närstående i samråd med brukaren. Ta ansvar för introduktion av ny personal och eller vikarier hos brukaren. 2

6 Informations och kommunikationssystemsutrustning Mot bakgrund av de önskemål som arbetsledaren och personalen på flora hemtjänst önskade så började arbetet med att designa teknik och fältprov. Fältprovet i Luleå gick ut på att skapa en automatiserad och optimerad planering för Flora hemtjänst med aktuell och tillgänglig information om dagens uppdrag (brukare). Mot bakgrund av detta så behövdes ett flexibelt mobilt system. Intentionen med fältprovet i Luleå var att det skulle höja kvaliteten på hemtjänst genom att personalen i hemtjänst skulle få tillgång till uppdaterad aktuell information om brukare oberoende av tid och plats. Detta skulle också göra det möjligt för vikarier att i hemtjänst att veta mer om brukarens preferenser och hälsotillstånd och genom den kunskapen skulle de kunna leverera en bättre service till brukaren. Ett för test av integrationen av de olika systemen genomfördes före sommarsemestern I augusti 2005 påbörjades fältprovet och i skissen nedan visas en översikt över de produkter/systemkomponenter som användes i fältprovet. För en mer detaljerad beskrivning av produkter/systemkomponenter hänvisas till de rapporter som har producerats i e-home Health North Calotte projektet D:2.3 och D:2.4. Figur 1. Överblick över de produkter/system komponenter som användes i fältprovet. De system som testades och integrerades (Figur 1.)var följande: Sofia Omfale hemtjänstens omvårdnads system, TES, daglig arbetsplanering, QTEK 9090, mobil handhållen kommunikations och informations enhet, Blå Coordinator, ett server baserat system för planering och optimering, Blå Pocket, en handhållen applikation av Blå Coordinator, WisePilot och TomTom, applikationer för navigering, Smarta hem och fall sensorer. I nära samarbete med personalen som ingick i fältprovet så integrerades och testades gränssnittet både på den handhållna enheten (Figur 4 och 5.) och den stationära enheten (Figur 2 och 3.) Vilken information som skulle sändas respektive tas emot när det gäller brukaruppdrag testades också och integrerades under projektets gång. 3

7 Informationsinnehåll i TES TES är ett IT stöd som har utvecklats speciellt för hemtjänsten och som innehåller larmhantering, insatsregistrering och optimal planering. Den optimala planerings delen innehåller följande: kontaktperson (grupp) för brukaren Längd, tidsfönster dubbelbemanning och prioritet för besök Restid beroende på färdmedel Personalens arbetstider samt grupptillhörighet Personalens lunchrast avseende tid och plats Kompetens Brukarens bostadsadress (GIS karta) Grupplokalens placering (GIS karta) Utifrån dessa justerbara villkor görs en arbetsplanering för hela hemtjänstgruppen. Figur 2. visar planeringsgränssnittet. I figur 3 visas layouten för val av service, frekvens på besök, prioritet av besök, tid för besök, kompetens som behövs och en beskrivning på uppdraget. Figur 2. Planeringsgränssnitt i TES 4

8 Figur 3. Exempel på TES gränssnitt Planeringen som görs i TES för varje enskild personal förs sedan ut till varje enskild handhållen enhet. Informationsinnehåll i den handhållna enheten Vilken information och hur gränssnittet skulle se ut i den handhållna enheten togs fram i samarbete med personalen som ingick i fältprovet. Det informationsinnehåll som behövdes för det här fältprovet var information som rör brukare och personal. Information om brukare Namn Personnummer Adress Anhöriga Kontaktperson i hemtjänst Dagliga noteringar, hälsostatus, allergier, Bistånd Vad kan brukaren göra själv Brukaren tillgängliga hjälpmedel Information om resor, inläggning på sjukhus, besök av anhöriga (Manuell inmatning i databasen från den mobila enheten: Meddelande om inläggning på sjukhus, när, var och varför. 5

9 Meddelande från hemtjänst eller lasarett enligt lag om inläggning eller utskrivning. o En vecka i förväg o På morgonen vid utskrivning o När brukaren är redo för hem transport o Kort beskrivning av hälsostatus (epicris) och om några förändringar har inträffat. Generell medicinsk information Kompetensprofil för personalen Utbildning Språk Kön Sysselsättningsgrad (dag, kväll, övertid) Körkort Allergier Delegation sjukfrånvaro semester Figur 4. Mobil handhållen enhet som visar information om ett brukaruppdrag. 6

10 Figur 5. Användargänssnitt på den handhållna enheten. Genom att eliminera att informationen förs in och hämtas från olika ställen så förväntades kvaliteten på vård och service att öka. Möjligheten att uppdatera informationen ute på fältet ansågs också bidra till att få aktuell uppdaterad information lagrad i databasen. Målgruppen för fältprovet När projektet startade i Luleå var fokus på personalen i hemtjänst och distriktssköterskor det var dessa som bildade målgruppen från början. Vartefter projektet fortskred så upptäcktes behovet av att involvera fler professioner som utför vård och service till brukaren. Syftet med hela projektet har varit att tillhandhålla en brukarorienterad empowerment fokuserad kvalitets service på rätt ställe i rätt tid, vilket också inkluderar kompetensutveckling (fritt översatt från projektansökan). I projektet så står brukaren i centrum vilket illustreras av figur 4. dvs. allt som görs i projektet skall vara för brukarens bästa. Anhörigstöd Användarvänlig information infrastruktur/ arkitektur Familj Brukare Sjukhus Hemtjänst Användarvänlig organisation/ metodologiskt ramverk Delad mjukvara Hemsjukvård Figur 6. Modell för brukareorienterad hälso- och sjukvård samt omsorg från projektplan e-home Health North Calotte 7

11 Nedan följer en kort beskrivning av de olika professioner som har deltagit i fältprovet och vilket typ av teknologi de har använt. Arbetsledare Flora hemtjänst: Arbetsledare för hemtjänst som leder och utvecklar samt ansvarar för att beviljat bistånd till brukaren blir utfört genom att leda och fördela arbetet till hemtjänstpersonalen. Var den person som manuellt matade in de uppgifter som behövdes i TES för att programmet skulle kunna utföra automatisk planering. Arbetsledaren använde även den handhållna enheten Hemtjänstpersonal: Undersköterskor/vårdbiträden utför det praktiska arbetet hos brukaren. Undersköterskor/vårdbiträden utför också medicinska insatser hos brukarna enligt delegation från primärvårdens personal som ex. dos-disponerad medicin såromläggningar och insulin givning. 21 stycken var inblandade i fältprovet varav 9 använde den handhållna enheten och fick arbetsdagens uppdrag genom den. De resterande 12 använde en pappersutskrift från TES innehållande dagens arbetsuppdrag. Distrikt sköterskor: Har det medicinska ansvaret för brukaren. De delegerar ex. dos-disponerad medicin, såromläggningar, och insulin givning till hemtjänstpersonal undersköterskor/vårdbiträden. 2 distrikt sköterskor använde varsin handhållen enhet under fältprovet. Rehabiliteringspersonal: 2 rehabiliteringspersonal anställda av kommunen har ansvar för arbetstekniska hjälpmedel till personalen var med och delade på en handhållen enhet under fältprovet.3 rehabiliteringspersonal från primärvården som har ansvar för brukarens rehabilitering delade på en handhållen enhet under fältprovet. Larm personal från Fyren: 12 personal från fyrens larmenhet använde TES applikationen. De använde även två navigations applikationer TomTom och Wise Pilot i en handhållen enhet. De fallsensorer som användes i försöket var kopplade till Fyrens larm. Anhöriga och Brukare: Har testat fallsensorer och bäddsensorer i fältprovet. Denna test är en liten del i det stora testet. Anledningen till att testet blev litet var att det tog lång tid att få fram vilka anhöriga och brukare som kunde testa nämnda teknologi. Resultatet av testen redovisas i Bilaga 1. Fältprovet i Luleå bygger på Aktionsforskning (AR). AR är social forskning som eftersträvar att förbättra en situation som upplevs som problematisk, arbetet utförs av ett team som omfattar en professionell aktionsforskare och medlemmar av en organisation. AR främjar ett brett deltagande i forskningsprocessen och stödjer handling som leder till en mer rättvis eller mer tillfredställande situation för intressenterna (Greenwood, D.J. and Levin, M.1998). I det här Fältprovet betyder det att det är de nämnda professionerna som har definierat problemet och sedan tillsammans med systemutvecklare utvecklat de applikationer som har använts i Fältprovet. Personalen som har hand om vård och service till brukaren är de som vet vilken information de behöver i arbetet och de är också de som vet hur arbetet ser ut och fungerar i dag. Arbetsmetoder under projektet och fältprov Under Januari 2004 hölls en workshop tillsammans med hemtjänstpersonalen på Flora hemtjänst. Workshopen utfördes som en Future workshop (Halskov Madsen& Kensing, 1991) syfte med workshopen var att få en bild av vad personalen upplever som problem idag inom sitt arbete samt hur de önskade att arbetet skulle se ut i framtiden. Efter den första workshopen 8

12 med Flora hemtjänst bestämdes det att workshops med så många professioner som möjligt som ger vård och service till brukaren skulle genomföras. Detta eftersom de problem som de anställda på Flora hemtjänst upplevde hörde samman med andra professioners arbete runt brukaren. De professioner som har deltagit i Future workshops förutom Flora hemtjänstpersonal är enhetschefer inom Luleå Kommun, distriktssköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter anställda av Luleå kommun och Norrbottens Läns Landsting, Nattpatrullen inom Luleå kommun, samt biståndshandläggare. Eftersom Larmgruppen från Fyren tidigare deltagit i ett annat projekt där focusgrupp intervjuer genomfördes med samma syfte som ovanstående så ansågs det inte nödvändigt att genomföra Future Worskhops med denna grupp. I projektet så skickades också en enkät till personal, anhöriga och brukare ut. Enkäten framtogs gemensamt av de tre deltagande länderna i projektet e-home calotte. Syftet med enkäten var att få en bild av hur vård och service fungerar idag i de olika länderna samt att undersöka hur stor datoranvändningen och datorvana var i inom detta område. Enkäten hade dessvärre i Sverige alldeles för låg svarsfrekvens för att vara gällande, exempelvis så svarade 10 av 80 brukare. Resultaten från nämnda workshops användes till att skapa så kallade Storyboards (Greenbaum & Halskov Madsen, 1993). Dessa Storyboards beskriver hur personalen önskar att arbetet med vård och service till brukaren skulle kunna genomföras, vardagliga situationer, scenarier, beskrevs i detalj utan att för den skull tala om vilken teknologi som skall användas bara hur man önskar att en arbetsdag skall fungera. Storyboards skrevs i samarbete med personalen och dessa storyboards tjänade sedan som ett första underlag för tekniker och systemutvecklare. I början av projektet så bestämdes det att två utav personalen från Flora och deras arbetsledare skulle arbeta tillsammans med systemutvecklarna för att ta fram vilken information som skulle finnas i den handhållna enheten. Under hela projektets gång fram till försöksstarten har representanter från alla professionerna haft möjlighet att tycka till och påverka vilken information som skall finnas i handdatorn. Eftersom brukaren står i centrum i detta projekt så var det naturligtvis viktigt att få med brukarens synpunkter och upplevelser även om verktyget utvecklades till personalen. För att kunna involvera bukarna i projektet så kontaktades Fyrens pensionärsråd som fungerade som referensgrupp i projektet. I detta pensionärsråd finna alla pensionärsorganisationer representerade och möten hölls ca 1 ggr/ månad där projektet och fältprovet diskuterades. Fältprovet Nedanstående diagram visar aktiviteterna som har ingått i fältprovet från mars 2005, utveckling, test och integration av systemet, utbildning av personal, implementering av utvärderingsprocessen och till sist utvärdering av fältprovet. 9

13 Utvärdering Introduktion support inkl. teknisk support System Integration, Installation & Test Utbildning Förtest Semester Utbildning Fältprov Mars April Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Teknologi Introduktion av Användning Utvärdering nya arbetsmetoder och teknologi Utbildningen av all personal startade med en utbildning på den handhållna enheten (blå pocket) den 21 och den 29 mars en månad senare hölls en repetition, ytterliggare en repetition hölls efter sommarsemestern i augusti. Utbildningen hölls av företaget som levererade det tekniska system, företaget producerade även en användarmanual. Arbetsledaren på Flora hemtjänst och en personal genomgick en utbildning i schemaläggningsprogrammet TES den 12 april. I april så var det integrerade systemet installerat och testat. Vid samma tidpunkt så började utvärderingsprocessen som hade utvecklats under projektets gång tillsammans med de andra länderna i projektet. Före semestern genomfördes ett så kallat pre-trial för att testa och finjustera systemet. Intervjuer och en enkät distribuerades och sammanställdes. Efter sommarsemestern startade fältprovet och pågick from den 22 augusti tom den 30 november. All data för utvärdering samlades in under denna fas. Intervjuer och observationer för utvärdering genomfördes från slutet av oktober fram till den 15 november. Utvärdering av Fältprovet När projektet startade så utförde Luleå Kommun en PENG- analys som enligt upphovsmännen Dahlgren, Lundgren och Stigberg, (2003) är ett praktiskt hjälpmedel för att urskilja och i pengar värdera framtida nytta med en IT-investering. Utifrån PENG- analysen har variabler som anses vara viktiga för att öka kvalitet på utförda tjänster till brukaren valts ut för utvärdering se tabell nedan. Att utvärdera hur personalen upplever införandet av Informations och kommunikationsteknologi (IKT) och hur IKT stödjer deras arbete är också av vikt eftersom personal inom hemtjänsten normalt inte använder IKT stöd i sitt dagliga arbete. Eftersom vi i detta projekt utgår från att brukaren står i centrum så är det också viktigt att få veta hur brukaren upplever införandet av IKT i hemtjänst. Det övergripande syftet med utvärderingen är att undersöka om modern informations och kommunikations teknologi underlättar och effektiviserar hemtjänstens arbete, samt om samar- 10

14 bete, kommunikation och information mellan berörda yrkesgrupper ökar, allt i syfte att öka kvaliteten på utförda tjänster till brukaren. I tabellen nedan beskrivs vilka mål som skall utvärderas, vilken förbättring som önskas samt hur mätningen skall utföras. Målbeskrivning Förbättring Mätning 1. Effektivare planering av schemaläggning idag tar det ca 20 timmar/ vecka. TES 2. Lättare distribuera personal till andra arbetsuppgifter. 3. Snabbare kontakt med primärvård och andra vårdgivare 75% Hur lång tid tar det för arbetsledaren att planera i Distributionen kan ske löpande som behovet uppstår. Upplevd förbättring 4. Reducera dubbelarbete Personal från hemtjänst möter inte personal från Larmet hos brukaren 5. Reducera gång tid Mer tid för omvårdnad och service 6. Bättre kontinuitet hos brukaren (minimera antalet olika personer som utför tjänster hos brukare). 7. bättre överensstämmelse, insats i förhållande till avgifter gentemot brukare Tabell 1. Målbeskrivning Upplevd förbättring + minskat antal personer som utför tjänsterna Insats i förhållande till avgift överensstämmer Jämför mellan gruppen som använder TES på papper och den grupp som får sina scheman i handdatorn. Genom intervjuer Larm personalen jämför information om brukaren som finns i TES med den som finns i nuvarande system Wilma. Jämför restiden före försöket med restiden under försöket. Jämför innan försöket och under försöket. Jämför beviljat och utfört bistånd 22 aug- 30 november med beviljat och utfört bistånd i försöket Utvärderingen bygger på kvalitativa fokusgrupp intervjuer och semi- strukturerade intervjuer. Fokusgruppintervjuer har genomförts med hemtjänstpersonalen på Flora hemtjänst, distriktssköterskor, rehabiliteringspersonal, och larmgruppen på Fyren. Kvalitativa semi- strukturerade intervjuer har genomförts med en hemtjänstpersonal, arbetsledaren på Flora, brukare och anhöriga. Frågeområdena i intervjuerna var; Hur har informations och kommunikationsprocessen påverkats av införandet av IKT mellan de olika deltagarna i fältprovet? Hur har arbetsprocesser påverkats genom införandet av IKT? Hur har brukare anhöriga och personal upplevt införandet av IKT i hemtjänst? Finns det några etiska frågeställningar vid IKT-implementation i hemtjänst? Hur har det tekniska systemet fungerat? Målbeskrivning 1. Tabell 1. nedan visar att antalet besök till brukare som hemtjänsten har utfört under perioden september november år 2005 är Av dessa besök så var det 8213 uppdrag som distribuerades genom handdatorn. När det gäller målbeskrivning1. att effektivisera den administrativa tiden så har den administrativa tiden under fältprovet i genomsnitt minskat 11

15 relativt med 54%, målet var en minskning med 75%. Det som kan nämnas här är att TES är ett nytt arbetsverktyg för arbetsledaren och att denne har fått en dags utbildning i verktyget. I intervjun nämner hon att hon har fått lära sig verktyget medan hon använder det. Målbeskrivning 2. Lättare att distribuera personal till andra arbetsuppgifter. Under fältprovet så har personal som har använt handdatorn kunnat få nya arbetsuppgifter löpande under dagens gång eftersom arbetsledaren har kunna kommunicera detta med personalen oavsett var de har befunnit sig. När det gäller TES så kan också planeringar göras om löpande men det går inte att nå personalen eftersom de inte har en handdator. Arbetsledaren nämner också att man någon gång måste bestämma sig för att det är färdigt planerat i TES. Antal besök: Varav handdator: 8213 Registrerad tid mot beviljad tid Administration Månad Relativ ökning Relativ minskning September 66% 84% 27% 13% 7% -46% Oktober 63% 86% 37% 11% 3% -73% November 61% 81% 33% 12% 7% -42% Medelvärde 63% 84% 32% 12% 6% -54% Tabell 2. Målbeskrivning 1 och 7. Målbeskrivning 3. Snabbare kontakt med primärvård och andra vårdgivare. Denna målbeskrivning har inte varit möjlig att utvärdera under försöket eftersom distriktssköterskorna i slutändan inte deltog i försöket som tänkt. När fältprovet började så skulle distriktssköterskor och rehabiliteringspersonal använda handdatorn så att de olika yrkesgrupperna skulle kunna informera och kommunicera med varandra. Distriktssköterskorna kunde emellertid inte logga in i handdatorn och dessutom så var de tvungna att sköta sina normala arbetsuppgifter samtidigt som försöket pågick. Distriktssköterskorna säger i intervjun att de måste prioritera vad de skall göra och i det här fallet så var de tvungna att prioritera sina patienter. Rehabiliteringspersonalen har emellertid använt den handhållna enheten under fältprovet. Under fältprovet har det emellertid varit få uppdrag till rehabiliteringspersonal så de har inte kunnat testa den handhållna enheten fullt ut. Under intervjuerna framkom också att de har använt den handhållna enheten som en stationär dator. Det här innebär att de har loggat in på den handhållna enheten på morgonen för att se om de har fått några uppdrag för att sedan lämna den på kontoret när de åker ut på hembesök. Under intervjun nämner de att de förmodligen skulle ta med sig handdatorn på hembesök och att de kan se att den skulle vara ett bra arbetsverktyg om de hade haft fler uppdrag genom den. Målbeskrivning 4. Reducera dubbelarbete. Larmpersonalen har använt TES under fältprovet och jämfört uppgifterna om brukarna med de uppgifter som de har i nuvarande system. Personalen säger att informationen som finns i TES är giltig och uppdaterad vilket inte är fallet i nuvarande system. I nuvarande system sker inte uppdateringar automatiskt utan de olika distrikten måste skicka in förändringarna manuellt, vilket ofta inte görs och en del uppgifter är över 10 år gamla. Eftersom larmpersonalen ser i TES när den ordinarie hemtjänsten skall vara hos brukarna kan de fråga brukarna om de kan vänta tills ordinarie hemtjänst kommer, de kan också svara på frågor om när hemtjänsten skall anlända till brukarna. Många av larmen är så kallade sociala larm och handlar om när brukarna skall få hjälp av hemtjänst. Under fältprovet 12

16 så var larmpersonalen tvungna att logga in i TES med sitt eget användarnamn och lösenord vilket larmpersonalen upplevde som ett problem. I intervjun framkom att om de inte loggade ut ur TES när de hade använt det så låstes systemet efter en stund och ingen annan kunde logga in i systemet förrän föregående person hade loggat ut. Det hände några gånger att den person som sist använt TES glömt att logga ut och sedan gått hem för dagen. Målbeskrivning 5. Reducera gångtid. Detta mål var inte möjligt att mäta under fältprovet de uppgifter som finns om målbeskrivningen har framkommit i intervjuer med hemtjänstpersonal och arbetsledare. Arbetsledaren upplever att rutten som personalen går mellan brukare är bättre under arbetsdagen eftersom det i TES tas hänsyn till vart brukarna bor. Arbetsledaren nämner i intervjun att hon upplever att personalen inte behöver springa så mycket fram och tillbaka till lokalen som tidigare. Det hon säger sig sakna i TES är variabeln nyckel, eftersom personalen som besöker en brukare på morgonen men kanske inte skall till samma brukare mitt på dagen behöver gå tillbaka till lokalen med nyckeln. Personalen säger sig inte uppleva att det tas mer hänsyn till gångtid under fältprovet än tidigare. Målbeskrivning 6. Bättre kontinuitet hos brukaren (minimera antalet olika personer som utför tjänster hos brukare). De intervjuade brukarna hade inte märkt någon skillnad i kontinuiteten av personal under försöket. En del av personalen tyckte att de hade fått gå mindre till de brukare som de var kontaktperson till och andra tyckte att de hade fått gå oftare under fältprovet. Målbeskrivning 7. Bättre överensstämmelse med insats i förhållande till avgifter gentemot brukare. (se Tabell 1) Här har mätningen gjorts utifrån variablerna beviljat bistånd jämfört mot utfört bistånd. Under fältprovet är den relativa ökningen 32%. År 2004 så utförde hemtjänsten i snitt 63% av det beviljade biståndet och under fältprovet 84% av biståndet, vilket är en betydande ökning av det utförda biståndet. Personal, brukare och anhörigas upplevelse vid implementering av IKT All intervjuad personal på flora hemtjänst upplever att starten på deras arbetsdag har varit mycket lugnare och mindre stressande under fältprovet. Under fältprovet hämtar de antingen en handhållen enhet med dagens uppdrag i eller en pappersutskrift från TES med dagens uppdrag. Innan fältprovet kunde arbetsdagens början upplevas som smått kaotisk för en utomstående. All personal skrev ner sina egna uppdrag på lappar, det letades portkoder, adresser o dyl. Omfördelning av uppdrag pga. sjukdom eller att man bara ville byta uppdrag med varandra gjordes samtidigt som man informerade varandra om brukare. Under försöket så fanns all information i den handhållna enheten eller på en pappersutskrift från TES. Dessutom så är det bara arbetsledaren som kan fördela och omfördela uppdrag innan försöket så växlade personalgruppen månadsvis som ansvariga samordnare för planeringen. Flera utav de intervjuade uttrycker att det är bra att de inte behöver sköta planeringen något mer. 250 uppdrag planerades ut varje dag för hand och det var många saker som personalen var tvungen att ha i huvudet som de själva uttrycker sig. Det var också lätt att brukare kom bort när omfördelningarna gjordes. De flesta intervjuade uttrycker att det är bra att planeringen är färdig och att ingen kan planera om manuellt på morgonen. De intervjuade uttryckte en önskan om att få behålla planeringssystemet efter fältprovets slut. Hemtjänst personalen på flora hemtjänst tyckte inte att kommunikationen mellan de olika yrkesgrupperna förändrades under fältprovet. De kontaktar fortfarande de andra yrkesgrupperna per telefon. Arbetsledaren på Flora hemtjänst tycker att den direkta informationen från och till personalen har ökat under fältprovet. Ändringar som rör brukare har kommunicerats snabbare på grund av att personalen har haft sin handhållna enhet. Desto längre fältprovet framskred 13

17 desto bättre blev kommunikationen. Arbetsledaren tror att detta beror på att personalen lärde sig att använda och lita på den handhållna enheten ju mer de använde den. Enligt arbetsledaren är det också enklare att få tag i information eftersom den nu finns samlad i ett program. Om något händer med brukaren och anhöriga behöver kontaktas så finns den informationen i den handhållna enheten. Tidigare så samlades sådan information i en röd mapp hemma hos brukaren och den mappen kunde finnas var som helst i brukarens lägenhet. Eftersom den handhållna enheten också är en mobiltelefon så kan personal kontakta varandra och brukare även om de går mellan två uppdrag vilket har upplevts som positivt av personalen. Dessutom så har de kunnat ringa till brukaren om de inte har kommit in genom porten utan att behöva gå tillbaka till lokalen först. De upplever också att de känner sig säkrare speciellt när de jobbar kvällar och helger när de har en mobiltelefon med sig. De vet att de alltid kan få kontakt med annan personal om de behöver hjälp speciellt på kvällar och helger. De kan alltid få tag i någon som använder en handhållen enhet. Eftersom personalen fick sitt eget schema på en pappersutskrift eller i den handhållna enheten, så kunde de inte se planeringen för hela gruppens arbetsdag. Före försöket så kunde de titta i planeringsblocket och se alla brukaruppdrag och vem som skulle utföra dem för flera dagar framåt. Att inte längre kunna göra detta upplevdes som både positivt och negativt. Positivt eftersom de kunde koncentrera sig på sitt eget och dagens arbete, de behövde inte fundera över vad de andra gör och nästa dags arbetsuppgifter. Det negativa var att de inte kunde tala om för brukare vilken personal som skulle utföra nästa uppdrag hos dem eftersom de inte kunde se personalgruppens schema. Arbetsledaren på Flora tycker att brukaren har rätt att få veta vem som sak utföra servicen nästa dag eftersom det sker i brukarens egna hem. Efter försöket så har det kommit en uppdatering i TES som gör det möjligt att se hela personalgruppens schema. Arbetsledaren tycker att det är viktigt att samma funktion utvecklas i den handhållna enheten. Arbetsledaren på Flora nämner att genom att planera i TES så synliggörs också arbetet. Hon säger också att man måste bestämma sig när det skall vara färdigt planerat annars blir planeringen aldrig färdig eftersom man kan planera om i det oändliga annars. Under projektet så har arbetsledarens arbetsuppgifter förändrats. Under projektet så har arbetsledaren planerat, om - planerat, och koordinerat arbetet i TES och Blå Pocket. Dessutom så har hon koordinerat informationen mellan, distriktssköterskor, rehabiliteringspersonal och Flora hemtjänstgrupp. Rehabiliteringspersonalen tyckte inte att det var något problem att arbetsledaren på Flora koordinerade arbetsuppgifterna trots att de tillhör en annan del av organisationen. När man introducerar ny teknologi och nya procedurer så är det viktigt att personalen får utbildning och träning. Personalen på Flora hemtjänst upplevde att den utbildning de fick på den handhållna enheten var tillfredsställande och de upplevde repetitionen i augusti som speciellt värdefull. Dock tyckte de att utbildarna gick igenom saker lite för fort. De andra personalgrupperna har inte samma upplevelse av utbildningen, de tyckte att utbildningen gick alldeles för snabbt och var opedagogisk. Detta kan ha berott på att företaget som höll i utbildningen koncentrerade sig på Flora personal och inte insåg att det fanns människor med annan utbildning som deltog. I intervjuerna så nämnde personalen att det inte räcker med utbildningen för att lära sig använda den handhållna enheten, man måste använda den i arbetet för att lära sig ordentligt. En manual för användning av den handhållna enheten fanns också tillgänglig under projektet. Några utav personalen på Flora lärde sig att använda den handhållna enheten med hjälp av en introduktion från arbetsledaren och manualen. Det är endast arbetsledaren och en personal från Flora som har gått en endags utbildning i TES. Efter detta har arbetsledaren fått lära sig systemet genom att använda det. Som tidigare nämnts är det bara arbetsledaren som har planerat i TES under fältprovet. Detta har inneburit att när arbetsledaren har varit ledig har ingen om - planering kunnat ske. 14

18 På pappersutskriften från TES finns all information om brukare, var de bor, portkoder, anhöriga och även vilka arbetsuppgifter som personalen skall utföra hos brukaren. Personalen tycker detta borde underlätta för vikarier och samtidigt säkerställa att kvaliteten på servicen till brukaren höjs vilket är positiv. Det finns också en negativ aspekt och som gäller pappersutskriften från TES. Under intervjuerna framkom att personalen var rädd att tappa sitt schema och att någon utomstående skulle få tag i uppgifterna. När arbetsdagen är slut så sätter personalen pappersutskriften i en dokumentförstörare. De diskuterade hur man skulle förvara schemat på bästa sätt under arbetsdagen för att det inte skulle komma i orätta händer. Den handhållna enheten kräver inloggning med användarnamn och lösenord för att man skall få access till all samma information som finns på pappersutskriften. Arbetsledaren förklarar att riktlinjer för hur man skall bete sig om pappersutskriften tappas eller på annat sätt förloras måste utarbetas. I samband med detta är det värt att nämna att när personalen tidigare skrev ned sitt schema för hand så var det inte lika detaljerat som pappersutskriften från TES. Systemet var lösenords baserat och kommunens policy är att användarnamn och lösenord sköts centralt. Detta betyder att personalen behövde ta kontakt med supporten för att få användarnamn och lösenord. Per automatik så fungerade inte lösenordet om det inte hade blivit använt på ca en månad. Detta innebar att efter sommarsemestern så kunde flertalet av personalen inte logga in i systemet utan de var tvungna att ta kontakt med supporten för nytt lösenord. Upplevelsen av användningen av den handhållna enheten varierade, en del av personalen hade haft problem med inloggning och del upplevde att inloggningen tog för lång tid, medan andra haft några problem alls. Personalen som använde den handhållna enheten nämnde att de under försöket tog med sig en pappersutskrift från TES eftersom de inte riktigt litade på informationen som i den handhållna enheten. På en punkt har kommunikationen förändrats när det gäller brukare och personal. När brukaren frågar personalen vem som skall utföra servicen följande dag (vem kommer till mig i morgon?) så kan personalen inte svara på frågan eftersom de i den handhållna enheten bara kan se sitt eget schema. De som använder pappersutskriften från TES ser också bara sitt eget schema för den aktuella dagen. Det finns emellertid en uppdatering i TES som gör det möjligt att se schema för all personal. Denna uppdatering har inte gjort under projektets gång. När personalen började använda handdatorn bestämdes det att de skulle sköta användningen av handdatorn utanför brukarens hem exempelvis, påbörja och avsluta uppdrag. Fokus skall vara på brukaren när personalen utför uppdrag och inte på handdatorn. Några ur personalen har visat handdatorn och förklarat vad projektet går ut på till de brukare som de har varit kontakt person till. Dessa brukare har uttryckt en positiv attityd till användningen av handdatorn. I några fall så har så har personalen kunnat svara på frågor om brukarens mediciner genom att använda FASS som finns i handdatorn, vilket har varit positivt. De anhöriga som intervjuades var medvetna om att projektet pågick men de visste ingenting om användningen av den handhållna enheten. En av de anhöriga nämnde att hon tror att användningen av handdatorn hade haft en positiv effekt. Brukaren i det här fallet brukade vara orolig om personalen kom lite sent, men under projektet så hade personalen varit i tid eller ringt till brukaren och sagt att de blev lite försenade. Personalen som arbetar i larmet använde också navigeringsverktyget TomTom. Detta verktyg upplevdes inte som användarvänligt. På displayen skulle det stå av när den skulle vara på och tvärtom. Kartorna i verktyget var dessutom gamla och gick inte att navigera efter. Personalen 15

19 blev erbjuden att pröva ett nytt navigeringsverktyg WisePilot. Detta verktyg upplevdes som användarvänligt och personalen kunde lätt hitta till rätt adress ute på landsbygden. Slutkommentarer Det övergripande syftet med utvärderingen var att undersöka om modern informations teknologi underlättar och effektiviserar hemtjänstens arbete, samt om samarbete, kommunikation och information mellan berörda yrkesgrupper ökar, allt i syfte att öka kvaliteten på utförda tjänster till brukaren. Den informations och kommunikations teknologi som har använts i detta fältprov har till viss del underlättat och effektiviserat hemtjänstens arbete. All uppdaterad information om brukare finns samlad på ett och samma ställe både när det gäller TES och den handhållna enheten. Personalen behöver inte leta i olika pärmar för att få tag på den relevanta informationen när det gäller brukare och brukaruppdrag. Detta gör det också troligen lättare för vikarier att veta vad som skall utföras hos brukaren. I fältprovet har det också visat sig att den finns en bättre överensstämmelse mellan beviljat och utfört uppdrag till brukaren. Det är lättare att planera om dagens uppdrag om så behöver ske i och med användningen av den handhållna enheten. Kvaliteten för brukaren höjs också genom att planeringen sköts i TES inga uppdrag glöms bort. Den handhållna enheten kunde också användas som en vanlig mobiltelefon vilket upplevdes positiv av personalen. De kunde meddela brukare om de inte kom in genom porten utan att behöva gå tillbaka till grupplokalen samt att den handhållna enheten innebar en känsla av ökad trygghet på kvällar och helger. Personalen visste att om de behöver hjälp så kan de alltid få tag i någon annan personal som har en handhållen enhet. Målet att minska planeringstiden med 75% uppfylldes inte under fältprovet men att inte behöva planera ut 250 uppdrag per dag upplevs som positivt av personalen. Framförallt så upplever personalen på Flora hemtjänst att starten på deras arbetsdag har varit mycket lugnare och mindre stressande under fältprovet. All intervjuad personal vill inte gå tillbaka till det gamla systemet med papper och penna. Kommunikationen och informationen mellan de berörda yrkesgrupperna ökade inte under fältprovet. Personalen på Flora hemtjänst kontaktade distriktssköterskorna som vanligt genom att ringa till dem. Detta på grund av att distriktssköterskorna inte fick tid att vara med under fältprovet och de prioriterade därför sina patienter. Till rehabiliteringspersonalen var det inte så många uppdrag under fältprovets gång och därför kunde inte kommunikation och information mellan hemtjänst personal och rehabiliteringspersonal utvärderas. Det måste poängteras att i detta projekt så har de som har velat använda den handhållna enheten fått göra det, den som inte har velat delta i användningen har inte behövt göra det. Detta innebär att de som har använt den handhållna enheten har varit motiverade att använda den. Den personal som från början arbetade tillsamman med systemutvecklaren för att ta fram informationsinnehåll i den handhållna enheten upplever detta arbete som mycket positivt. En av de intervjuade uttrycker att det har varit bra att ha fått vara med och säga till vad som skall finnas i den handhållna enheten och inte bara en liten arbetare som inte har något att säga till om. Personalen tycker att systemutvecklaren har varit lyhörd och velat sätta sig in i vad hemtjänstarbete innebär för att lättare kunna förstå vad personalen behöver. 16

20 Referenser Boog, B.W.M. (2003) The Emancipatory Character of Action Research, its History and the Present State of the Art. Journal of Community & Applied Social Psychology. 13: Dahlgren, L.E., Lundgren, G. & Stigberg, L. (2003) Öka nyttan av IT! Att skapa och värdera nytta i verksamheten med hjälp av PENG. Ekerlids Förlag, Stockholm Greenwood, D.J. & levin, M. (1998) Introduction to Action Research. Social Research for Social Change. Sage Publications, Inc, Thousand Oaks, California Halskov Madesn, K. & Kensing, F. (1991) Generatin visions: Future workshops and metaphorical design. In Greenbaum and Kyng (eds), Design at Work. Cooperative Design of Computer Systems. (pp ): Lawrence Erlabaum Associates, Hillsdale, New jersey 17

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5 RAPPORT 2013:5 Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum Ett arbetssätt baserat på kunskap, kundernas behov och syftet med verksamheten Författare: Åsa Swan, Madeleine Blusi Hemtjänst

Läs mer

Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun

Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun September 2009 Håkan Uvhagen och Malin Svanberg FOU äldre norr FOU äldre norr FOU äldre norr är en samägd forsknings- och utvecklingsenhet där de

Läs mer

RAPPORT 2012:10. Hemtjänst vad är viktigt för kunden? Författare: Åsa Swan Karin Sjöström Marianne Isaksson Madeleine Blusi

RAPPORT 2012:10. Hemtjänst vad är viktigt för kunden? Författare: Åsa Swan Karin Sjöström Marianne Isaksson Madeleine Blusi RAPPORT 2012:10 Hemtjänst vad är viktigt för kunden? Författare: Åsa Swan Karin Sjöström Marianne Isaksson Madeleine Blusi Hemtjänst vad är viktigt för kunden? 2012 Kommunförbundet; FoU Västernorrland

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Avslutande rapport för projektet: Sluta slappa, börja wappa - mobila tjänster för vem och till vad? Diarienr 2002-00709

Avslutande rapport för projektet: Sluta slappa, börja wappa - mobila tjänster för vem och till vad? Diarienr 2002-00709 Institutionen för arbetsvetenskap 2004-12-30 Luleå tekniska universitet Christina Mörtberg, docent i genus och teknik 1 Elisabeth Berg, docent i sociologi 2 Maria Jansson, doktorand i informatik och systemvetenskap

Läs mer

Kompetensutveckling för hemvårdspersonal i rehabiliterande arbetssätt

Kompetensutveckling för hemvårdspersonal i rehabiliterande arbetssätt Kompetensutveckling för hemvårdspersonal i rehabiliterande arbetssätt Redovisning av ett projektarbete i Eskilstuna kommun Sassa Kusserow, Anna Vörde Sirviö FoU i Sörmland Projektredovisning 2008:2 1 Förord

Läs mer

Närsjukvårdsteamet. Akutmottagningen UMAS

Närsjukvårdsteamet. Akutmottagningen UMAS Närsjukvårdsteamet Akutmottagningen UMAS 29 Utvärdering Närsjukvårdsteamet, 29-4-23 Ann Andersson - Biståndshandläggare Åsa Dahlqvist - Arbetsterapeut Eva Hansson - NISSE sjuksköterska Wiveca Norinder

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Modell Modell för hemrehabilitering för Hemrehabilitering i i Strängnäs kommun kommun Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt

Läs mer

Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014

Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014 Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014 Slutrapport Åsa Bergman Bruhn och Lena Olai, mars 2015. Reviderad maj 2015. Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Uppdraget... 3 Organisation... 3 Resurser...

Läs mer

Rapport från FoU-Jämt 2006:1

Rapport från FoU-Jämt 2006:1 F O U J ä m t Rapport från FoU-Jämt 2006:1 Vardagsrehabiliteringens roll inom kommunens hemtjänst Maritha Månsson Ann Nordholm Lena Andersson Annelie Mikaelsson Ulla Ekman Förord Rehabiliteringsinsatser

Läs mer

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG?

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? UTVÄRDERING AV PROJEKTET SOCIAL DOKUMENTATION PÅ KUNGSHOLMEN EVA NORMAN & ROSE-MARIE HEDBERG Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:9 ISSN 1401-5129

Läs mer

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN Utvärdering av ett projekt med förenklad biståndsprövning av hemtjänst i Hägersten och Norrmalm i Stockholm Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Vad vill du ha hjälp med idag?

Vad vill du ha hjälp med idag? FoU-rapport Vad vill du ha hjälp med idag? - utvärdering av Projekt Personlig Service vid Gräshagens hemtjänst Tove Persson FoU-rapport 2008:2 ÄO Äldreomsorg och äldrevård Förord Luppen kunskapscentrum

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA Organiseringen av hemsjukvården vid åtta husläkarmottagningar efter införande av Vårdval Stockholm Lisbeth Hagman Jenny Österman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Ulrika

Läs mer

Mobil läkare Ljungby kommun

Mobil läkare Ljungby kommun FoU Kronoberg FoU-rapport 2011:1 Mobil läkare Ljungby kommun Hanna Lunding Sammanfattning I takt med att allt fler multisjuka äldre vårdas i det egna hemmet och antalet avancerade vårdinsatser som görs

Läs mer

RESEARCH REPORT. Mobilt larm och rörelsefrihet

RESEARCH REPORT. Mobilt larm och rörelsefrihet RESEARCH REPORT 2006:07 Mobilt larm och rörelsefrihet Upplevelser av ett mobilt trygghetslarm Anita Melander Wikman Gunvor Gard Luleå tekniska universitet Research report Institutionen för Hälsovetenskap

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Mobil läkare Projektperiod 2007-09-01 tom 2010 Anette Lindberg projektledare Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

NATIONELL PATIENTÖVERSIKT

NATIONELL PATIENTÖVERSIKT 2014 Skoglind-Öhman Ingegerd Vackermo Marie NATIONELL PATIENTÖVERSIKT Uppföljning av införande och användande av NPÖ i Jämtlands län Innehåll 1. Bakgrund... 2 2. Metod... 2 2.1 Metodologiska överväganden...

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Granskning av hemvården i Uppsala kommun

Granskning av hemvården i Uppsala kommun Revisionsrapport Granskning av hemvården i Uppsala kommun Uppsala kommun Roger Burström Henrik Fagerlind Januari 2014 Granskning av ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Förslag om införande av planeringssystem i hemtjänsten

Förslag om införande av planeringssystem i hemtjänsten 1 (13) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Jan Idefjärd, Jan Nilsson Vård- och omsorgsnämnden Förslag om införande av planeringssystem i hemtjänsten I denna pm redovisas en uppföljning av försöksverksamhet

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer