Riktlinjer för handläggning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för handläggning"

Transkript

1 Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen vid biståndsavdelningen inom äldre- och handikappomsorgen Dnr: SN 2013/ Antagen av socialnämnden , 99 För tillämpning fr.o.m

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Syfte med riktlinjer och handläggningsrutiner 3 2. Ansvarsfördelning för ärenden som handläggs vid biståndsavdelningen 3 3. Sammanställning över socialtjänstens mål, inriktning och former för ärenden som handläggs vid biståndsenheten Handläggningsförfarande 8 5. Rätten till bistånd och ärendehandläggningen Bistånd till hemtjänst Personlig vård (personlig omvårdnad) Hemliv (serviceinsats) Matdistribution Fönsterputs Förflyttning (ledsagning och promenader) Socialt stöd Stöd till barnfamiljer Stöd till anhöriga Hemtjänst i annan kommun Bistånd med Trygghetslarm Bistånd med dagverksamhet Bistånd med kontaktperson Bistånd i form av särskilt boende för service och omvårdnad för äldre eller bostad med särskild service för funktionshindrade Permanent särskilt boende Korttidsvistelse Sökande från annan kommun 27 Bilaga. 1. Tider och intervall som grund för bedömda insatser inom hemtjänsten. 2. Sammanställning över särskilda boendeformer och dagverksamhet enligt SoL i Falköpings kommun. 2

3 1. Syfte med riktlinjer och handläggningsrutiner Riktlinjerna är allmänt hållna och är en rekommendation till handläggaren. Syftet är att få ett gemensamt förhållningssätt och tolkning av lagen och dess insatser. Riktlinjerna baseras på gällande lagstiftning, praxis och rekommendationer från myndigheter. De är även anpassade till socialnämndens organisation och verksamhet. Vid varje ansökan görs alltid en individuell bedömning av den enskildes förutsättningar och behov av insatser för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Dessa riktlinjer är en beskrivning vad respektive insats vanligtvis omfattar. Insatser utöver vad riktlinjerna anger kan beviljas om den enskilde därigenom tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 2. Ansvarsfördelning för ärenden som handläggs vid biståndsavdelningen Inom biståndsavdelningen tillämpas följande fördelning av ärenden vad gäller lagstiftning och målgrupp. Det med kursiv text ingår inte i dessa riktlinjer. Lagstiftning/ansvarig Äldre- och handikappomsorg Socialtjänstlagen, SoL Lagen om färdtjänst Lagen om riksfärdtjänst Biståndshandläggare Socialtjänstlagen, SoL Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Lagen om färdtjänst Lagen om riksfärdtjänst LSS-handläggare Samverkan med Individoch familjeomsorg i gemensamma ärenden Målgrupp Personer, 65 år och äldre, och funktionshindrade personer, år. Ansvar för alla vårdplaneringar för målgruppen med behov av insatser enligt SoL från sjukhus i regionen. Barn 0-18 år med behov av vissa insatser enligt SoL. Personer som har rätt till insatser enligt LSS. Personer med enbart insatser enligt LSS eller SFB (assistans) och har behov av SoL-insatser såsom korttidsvistelse, trygghetslarm. Ansvar för alla vårdplaneringar för personer med enbart insats enligt LSS eller SFB (assistans)från sjukhus i regionen. 3

4 Socialtjänstlagen, SoL Psykiska funktionshinder Lagen om färdtjänst Lagen om riksfärdtjänst Biståndshandläggare - socialpsykiatri Personer över 18 år med långvarigt psykiskt funktionshinder tolv månader eller längre. Ansvar för alla vårdplaneringar för målgruppen med behov av insatser enligt SoL från sjukhus i regionen. På grund av förändrat hälsotillstånd eller andra behovsförändringar kan det medföra att ett ärende byter handläggare och därmed även formerna för vilka insatser som är aktuella. Vid tveksamheter om vilken som ska handlägga ärendet görs ett gemensamt första besök av handläggare och därefter bestäms vem som ska vara ansvarig. 4

5 3. Sammanställning över socialtjänstens mål, inriktning och former för ärenden som handläggs vid biståndsenheten Inledande bestämmelser om socialtjänstens mål SoL 1 kap. 1 : Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas - ekonomiska och sociala trygghet, - jämlikhet i levnadsvillkor och - aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet Hänsyn till barnets bästa SoL 1 kap.2 : När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn avses varje människa under 18 år Bestämmelsen svarar upp mot artikel 3 i FN s barnkonvention Vistelsekommunens ansvar SoL 2 kap 1 Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän. Bestämmelser om ansvarsfördelningen mellan kommuner i fråga om stöd och hjälp enligt denna lag finns i 2 a kap Om ansvarsfördelningen mellan kommuner i fråga om stöd och hjälp SoL 2a kap 1 Den kommun där den enskilde vistas ansvarar för stöd och hjälp enligt 2 kap. 1, om inte annat följer av 3-5. SoL 2a kap 2 Om det står klart att en annan kommun än vistelsekommunen ansvarar för stöd och hjälp åt en enskild, är vistelsekommunens ansvar begränsat till akuta situationer. SoL 2a kap 3 Om den enskilde är bosatt i en annan kommun än vistelsekommunen, ansvarar bosättningskommunen för det stöd och den hjälp som den enskilde behöver. Med bosättningskommun avses i detta kapitel 1. den kommun där den enskilde är stadigvarande bosatt, eller 2. om den enskilde är stadigvarande bosatt i en kommun men har sin starkaste anknytning till en annan kommun, den sistnämnda kommunen, eller 3. om den enskilde saknar stadigvarande bostad, den kommun till vilken han eller hon har sin starkaste anknytning. 5

6 SoL 2a kap 4 En kommun behåller ansvaret för stöd och hjälp åt en enskild som till följd av ett beslut av kommunen vistas i en annan kommun i 1. familjehem enligt 6 kap. denna lag eller 9 8 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 2. hem för vård eller boende enligt 6 kap., 3. boende för service och omvårdnad för äldre människor enligt 5 kap. 5 andra stycket eller 7 kap. 1 första stycket 2, 4. bostad med särskild service enligt 5 kap. 7 tredje stycket eller 7 kap. 1 första stycket 2, 5. bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad enligt 9 8 eller 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller 6. annat boende, om det inte är klarlagt vilken kommun som är den enskildes bosättningskommun. SoL 2a kap 5 Den kommun där den enskilde är folkbokförd ansvarar för stöd och hjälp 1. under kriminalvård i anstalt, 2. under vård på sjukhus eller i annan sjukvårdsinrättning på initiativ av någon annan än en kommun, 3. som aktualiserats inför avslutningen av vård enligt 1 eller 2) Vistelsekommunens skyldighet att bistå bosättningskommunen SoL 2a kap 6 När en enskild avser att vistas en kortare tid i en annan kommun än bosättningskommunen, och till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom behöver stöd och hjälp för detta, är vistelsekommunen skyldig att på begäran 1. bistå med den utredning som bosättningskommunen behöver för att kunna pröva den enskildes behov av stöd och hjälp, 2. verkställa bosättningskommunens beslut. SoL 2a kap 7 Om en bosättningskommun har begärt verkställighet enligt 6 2, ska bosättningskommunen ersätta vistelsekommunen för verkställighetskostnaderna. Ersättningen ska betalas enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar för motsvarande insatser Ansökan om insatser i en annan kommun SoL 2a kap 8 : En person som önskar flytta till en annan kommun, får ansöka om insatser i den kommunen om han eller hon 1. till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av omfattande vård- eller omsorgsinsatser och därför inte kan bosätta sig i den andra kommunen utan att de insatser som han eller hon behöver lämnas, eller 2. på grund av våld eller andra övergrepp behöver flytta till en annan kommun men inte kan göra det utan att de insatser som han eller hon behöver lämnas. SoL 2a kap 9 : En ansökan enligt 8 ska behandlas som om den enskilde var bosatt i inflyttningskommunen. Är den sökandes behov tillgodosedda i 6

7 bosättningskommunen, får hänsyn inte tas till den omständigheten när ansökan prövas. Bosättningskommunen är skyldig att på begäran bistå med den utredning som den andra kommunen behöver för att kunna pröva ansökan Omsorgen om äldre människor SoL 5 kap. 4 : Socialnämnden skall, med respekt för deras självbestämmande och integritet, verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt, under trygga förhållanden. Socialtjänstens verksamhet, som rör omsorg om äldre, ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. (Värdegrund) SoL 5 kap. 5 : Socialnämnden skall verka för att äldre människor får goda bostäder och ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Kommunen skall inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor med behov av särskilt stöd. SoL 5 kap. 6 : Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område. Kommunen skall planera sina insatser för äldre. I planeringen skall kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer Omsorgen om människor med funktionshinder SoL 5 kap. 7 : Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och att han får bo på ett sätt som är anpassat efter hans behov av särskilt stöd. Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av sådana svårigheter som avses i första stycket behöver ett sådant boende. SoL 5 kap. 8 : Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för människor med fysiska och psykiska funktionshinder samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på dessa områden. Kommunen skall planera sina insatser för människor med fysiska och psykiska funktionshinder. I planeringen skall kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer Anhörigvårdare 7

8 SoL 5 kap. 10 : Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. 8

9 4. Handläggningsförfarande 4.1. Handläggning av ärenden inom biståndsenheten, enligt 11 kap. socialtjänstlagen (SoL). SoL 11 kap. 1 : Socialnämnden skall utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan eller på annat sätt kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. Vad som har kommit fram vid utredning och som har betydelse för ett ärendes avgörande skall tillvaratas på ett betryggande sätt. SoL 11 kap. 5 : Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling skall dokumenteras. Dokumentationen skall utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden skall förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. SoL 11 kap. 6 : Dokumentationen skall utföras med respekt för den enskildes integritet. Den enskilde bör hållas underrättad om de journalanteckningar och andra anteckningar som förs om honom eller henne. Om den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig skall detta antecknas. SoL 11 kap. 7 : Socialnämnden skall i alla ärenden tillämpa bestämmelserna i 13 förvaltningslagen. SoL 11 kap. 8 : I ärenden hos socialnämnden som avser myndighetsutövning mot någon enskild skall nämnden tillämpa följande bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223): - 14 första stycket om en parts rätt att meddela sig muntligen, - 16 och 17 om en parts rätt att få del av uppgifter, - 20 om motivering av beslut, - 21 om underrättelse av beslut, - 26 om rättelse av skrivfel och liknande. Bestämmelserna i 16 och 17 förvaltningslagen gäller dock inte uppgifter som rör någon annan sökande i ett ärende om ett sådant boende som avses i 5 kap. 5 andra stycket eller 7 tredje stycket eller om någon annan liknande social tjänst. Vad som sägs i första stycket gäller också när det är fråga om en ansökan eller ett yttrande till annan myndighet i ett mål eller ett ärende som rör myndighetsutövning mot enskild hos denna. SoL 11 kap. 9 : Den som enligt vad som sägs i 8 skall ges tillfälle att yttra sig enligt 17 förvaltningslagen (1986:223) har rätt att få företräde inför nämnden, om inte särskilda skäl föranleder annat. Den som ges tillfälle att yttra sig skall underrättas om sin rätt att få företräde inför nämnden. 9

10 4.2. Traditionell biståndshandläggning Behovsbedömningar ska bygga på en helhetssyn av den enskildes situation, möjligheter och behov. Vid bedömningen beaktas sociala, existentiella, fysiska, medicinska och psykiska behov. Behovsbedömningen ska vara allsidig och noggrann. Vid utredningen bör utredaren ställa sig följande frågor: Kan den enskilde själv tillgodose sina behov? Kan den enskilde få dem tillgodosedda på annat sätt? Om svaren på dessa frågor blir nekande har den enskilde rätt till bistånd. Om svaret däremot blir ja på någon eller båda frågorna kan den enskildes ansökan avslås. Den enskildes ansökan kan även avslås delvis s.k. delavslag. Den enskilde ska alltid informeras om rätten att överklaga. Av utredningen ska framgå vilka behov den enskilde har samt ett förslag till individuellt anpassade insatser. Beslut om insatsernas mål, inriktning och omfattning ska vara tydliga och lätta att förstå. Biståndshandläggaren gör en utredning som även omfattar en målbeskrivning. Utredning och insatser ska utformas i dialog med den enskilde och/eller dennes närstående/ställföreträdare. Utredning och insatser är underlag för beställning till av den enskilde vald utförare. Utföraren är skyldig att upprätta en genomförandeplan i nära dialog med den enskilde och/eller dennes närstående/ställföreträdare och att ständigt hålla genomförandeplanen aktuell. En systematisk uppföljning av beslut, planer och insatser som berör den enskilde, ska genomföras och dokumenteras samt enligt i förväg uppgjord tidplan minst en gång per år följas upp av biståndshandläggaren Förenklad biståndshandläggning Den förenklade formen av biståndshandläggning gäller för den som är 70 år och äldre, folkbokförd och bor i Falköpings kommun i ordinärt boende eller serviceboende. Utifrån en skriftlig ansökan från den enskilde om behov av stöd upprättas en överenskommelsen om ett individuellt beslut enligt 4 kap. 1 i Socialtjänstlagen. Handläggaren och den enskilde måste vara överens om behovet. De insatser som kan beviljas med förenklad handläggning är, serviceinsatser, rambeslut om maximalt 8 timmar per månad (för makar/sambo i samma hushåll 6 timmar per person och månad) med städning, inköp, ärenden, tvätt, samt enstaka ledsagning och promenader. matdistribution, med leverans av lunch/middag. fönsterputsning, två gånger per år som enstaka insats. trygghetslarm. 10

11 Den förenklade biståndshandläggningen bygger på att den enskilde själv kan planera när och hur insatserna ska utföras i kontakt med utföraren. En gång per år gör handläggaren en uppföljning med den enskilde om överenskommelsen. Om den enskilde inte är nöjd med erbjudna insatser, så som att omfattningen inte är tillräcklig eller att den enskilde har sådana krav som ej kan tillgodoses inom ramen för överenskommelsen har den enskilde rätt att få sin sak prövad i ett traditionellt biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 Socialtjänstlagen och därmed möjlighet att överklaga innehållet i beslutet Handläggningstid I 27 Förvaltningslagen fastställs att handläggningen av ansökan skall ske skyndsamt. För att hålla en god kvalitet och service till den enskilde ska handläggningen av ett ärende i Falköpings kommun följa fastställda kvalitets- och värdighetsgarantier Kommunicering 17 Förvaltningslagen föreskriver att ett ärende, som går den enskilde helt eller delvis emot, inte får avgöras om inte ärendet kommunicerats med den sökande. Det innebär att handläggaren muntligen eller skriftligen skall meddela den enskilde vilka uppgifter som tillkommit i ärendet och ta in dennes synpunkter. Därefter får beslut fattas Besvärshänvisning Beslut som går den enskilde emot ska skickas med rekommenderat brev. Anledningen är att förvaltningen ska ha kännedom om vilken dag som beslutet kom den enskilde till kännedom. Från den dag som beslutet hämtas från Posten har den enskilde tre veckor på sig att överklaga till Biståndsavdelningen. I överklagandet ska framgå vilken insats som överklagas, personuppgifter och vilken ändring som den enskilde begär. Vanligtvis yttrar sig beslutsfattaren kring överklagandet innan ärendet skickas till domstol för avgörande. Ibland behöver handläggaren eller annan tjänstemän hjälpa den enskilde att överklaga ärendet. Överklagan skickas till förvaltningsrätten som första är instans Beviljad insats 11

12 När en ansökan om insats beviljas behöver inte utredningen skickas till den enskilde. Biståndsavdelningen skickar beslutet på insatsen (gäller ej beslut om bifall till korttidsvistelse som meddelas muntligt) till den enskilde. I beslutet ska det framgå vilken insats, i vilken omfattning insatsen beviljas och under vilken tidsperiod det gäller. Beställning av det som beslutats ska sändas till den enhet som ansvarar för utförandet av insatsen Beslut och uppföljning av insats I beslutet om insats kan framgå när insatsen följs upp och utvärderas. Beroende på behovet kan insatsen beviljas tills vidare eller under begränsad tid. I beslutet skrivs vanligtvis, Vid förändrade förhållanden eller förändrat behov kommer ny prövning att ske. Uppföljning under verkställighet Under en pågående insats sker vanligtvis regelbunden kontakt vid hembesök och/eller genom telefon med den enskilde. Ärendena följs upp med den enskilde minst en gång per år och via regelbundna möten, teamträffar med utförarna. Dokumentation Skyldigheten att dokumentera gäller alla som är inblandade i kontakter med den enskilde. Dokumentationen gäller för insatser av varaktig och eller betydande karaktär. Dokumentationen har avgörande betydelse för att kunna fatta rätt form av beslut och att den enskilde ska kunna ha insyn i handläggningen som rör denne. Det ska framgå av dokumentationen vilka behov, problem och resurser som den enskilde har, vilka eventuella insatser som vidtagits och syftet med och utfallet av dessa. Information av vikt förs in i akten. Dokumentationen i verkställighet har ett värde när beslutad insats skall följas upp och utgör då ett underlag för utvärdering av vidtagna insatser. 12

13 5. Rätten till bistånd och ärendehandläggningen. SoL 4 kap. 1 : Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. SoL 4 kap. 1b : För den som har beviljats eller beviljas bistånd i form av boende i en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5, ska det ingå i en skälig levnadsnivå att kunna sammanbo med make eller sambo. Detta gäller under förutsättning att paret varaktigt har sammanbott eller, om den ena parten redan bor i ett sådant boende, att paret dessförinnan varaktigt har sammanbott. Första stycket gäller oavsett om maken eller sambon har behov av boende i särskild boendeform. Lag (2012:597). Med livsföring i övrigt avses alla de behov som den enskilde kan ha för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå och som inte omfattas av försörjningsstödet. Handläggningen utgår från den enskildes ansökan om att få bistånd för att tillgodose ett behov. Det sker alltid en individuell prövning av den enskildes ansökan. I huvudsak kan behoven tillgodoses genom de insatser som finns upptagna i dessa riktlinjer. Dessa insatser avser i huvudsak följande. bistånd i form av hemtjänst, 4 kap. 1 SoL. bistånd i form av deltagande i dagverksamhet, 4 kap. 1 SoL, bistånd i form av trygghetslarm, 4 kap. 1 SoL bistånd i form av kontaktperson, 4 kap. 1 SoL bistånd i form av särskilt boende för service och omvårdnad av äldre/bostad med särskild service för funktionshindrade (äldreboende, demensboende, serviceboende), 4 kap. 1 SoL, med beaktande av utvidgad parbogaranti enligt 4 kap. 1b SoL. bistånd i form av tillfällig eller regelbunden korttidsvistelse/avlösning, 4 kap. 1 SoL. 13

14 prövning enligt 2 kap 8 SoL inför inflyttning från annan kommun om bistånd enligt 4 kap. 1 SoL. förenklad handläggning med överenskommelse om bistånd i form av serviceinsatser, fönsterputsning, matdistribution och/eller trygghetslarm, 4 kap. 1 SoL SoL 4 kap. 2 : Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 om det finns skäl för det. bistånd utöver vad riktlinjerna medger prövas och beslutas av socialnämnden. 14

15 6. Bistånd till hemtjänst Med bistånd till hemtjänst avses i huvudsak följande insatser. Hemtjänst avser insatser i både ordinärt och särskilt boende, serviceboende Personlig vård (personlig omvårdnad) Personlig vård avser de insatser som behövs för att tillgodose den enskildes grundläggande fysiska, psykiska, existentiella och sociala behov. Insatser för personlig vård skall kunna ges dygnet runt. Under nattetid, mellan kl och kan det avse insatser i form av tillsyn, vändning och toalettbesök, hjälp med inkontinenshjälpmedel samt åtgärder i samband med larm. Insatsen nattetid kan antingen vara vaken aktiv insats under delar eller hela natten, eller sovande jour (vid omfattande hemtjänstinsats) där upp till 50% av tiden kan utgöra aktiva insatser. Det är främst uppgifter som gäller för den personliga skötseln, så som hjälp för att kunna äta och dricka, på- och avklädning, uppstigning och sänggående, bäddning, sköta daglig personlig hygien, toalettbesök, hjälp med inkontinenshjälpmedel, förflytta sig, få tillsynsbesök och insatser för att känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet. Den enskilde kan medges hjälp med personlig hygien i form av dusch, samt enklare nagel- och hårvård efter behov. I samband med insatsen personlig vård kan det ingå att utföra uppsnyggning i hemmet, plocka undan, hämta post/tidning från brevlåda/postbox, bära ut sopor och liknande insatser. Kan även innefatta handräckning av medicin. Bistånd medges ej till delning av medicin eller annan hantering av medicin om det anses som en hälso- och sjukvårdsuppgift. Frukost, mellanmål och enklare kvällsmål kan den enskilde ha rätt att dagligen få hjälp med. Huvudmålet kan tillgodoses genom matdistribution. Bistånd medges vanligtvis inte för lagning av mat (huvudmålet). Om behov finns kan den enskilde erhålla hjälp med insatser kring själva måltiden, så som värma färdiga matportioner, fram-/avdukning, matning och diskning. Om särskilda skäl föreligger kan bistånd med matlagning medges. Det kan även vara aktuellt om den enskilde är i behov av specialkost, samt av medicinska eller kulturella skäl är i behov av annan mat. Den enskilde som under vissa tillfällen inte klarar sig på egen hand, eller där det är lång tid mellan andra hjälpinsatser kan medges tid för tillsynsbesök. I utredning och beställning förtydligas vad syftet är med tillsynen. 15

16 6.2. Hemliv (serviceinsats) Med hemliv avses serviceuppgifter i form av praktisk hjälp med hemmets skötsel. Dels är det insatser för att klara det dagliga livet och dels kan det vara kompletterande insatser till personlig vård. Serviceuppgifter utföres endast dagtid. Nedanstående riktlinjer är en beskrivning vad respektive insats vanligtvis omfattar. Insatser utöver vad riktlinjerna anger kan beviljas om den enskilde därigenom tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Serviceinsatser, rambeslut. Förenklad biståndshandläggning, för personer som är 70 år och äldre och som har svårt på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder att klara serviceinsatser i hemmet. Den enskilde kan beviljas städning, tvätt, inköp, enstaka ledsagning och promenader med max 8 timmar per månad. För makar/sambo i samma hushåll maximalt 6 timmar per person och månad. Städ (hemmets skötsel) På grund av funktionsnedsättning kan den enskilde inte själv eller med hjälp av annan utföra städning i sin egen bostad. Städning medges efter behov, vanligtvis med 2 timmar var annan vecka. Städning kan medges för endast vissa utrymmen (vissa moment) i bostaden. Motsvarar vanligtvis en normalbostad (2 rum och kök). Makar/sambo 3 rum och kök. Utredning och beslut görs på varje person. Om särskilda skäl föreligger kan bistånd medges med fler städtillfällen under en tvåveckorsperiod. Bl a kan det komma ifråga då den enskilde av hälso- och sjukvårdsskäl eller hygien- och miljöskäl behöver tätare städinsatser. I städinsatsen ingår: dammsugning av golv och mattor, vädring av små och lätta mattor, våttorkning av golv, dammtorkning, rengöring av mikrovågsugn, köks och diskbänkar samt rengöring av badrum och toalett. Hallspegel, dörrkarmar, golvlister och köksluckor avtorkas vid behov. Normalt städas två rum, kök, hall och badrum för ensamstående. Om den enskilde har en större bostad är 2 rum och kök (makar/sambo 3 rum och kök) och dennes önskemål är att få hela bostaden städad, så kan det tillmötesgås genom att exempelvis städa olika rum varje gång. Avfrostning/städning av kyl och frys, rengöring av köksfläkt, städning av köksskåp och lådor samt dammsugning av möbler sker i den omfattning som det finns behov av. 16

17 I städinsatsen ingår som regel inte storstädning, puts av kristallkronor, koppar och silver. Hjälp med trappstädning ingår i städinsatsen där den enskilde som hyresgäst är ålagd att göra detta men ej själv eller med hjälp av annan kan utföra detta. Med hemmets skötsel menas de sysslor, ofta dagliga, som utförs för att ett hushåll skall fungera. I hemmets skötsel ingår insatserna sopa golv, blomskötsel, sophantering, byta glödlampor och proppar, hämta/lämna saker i förråd och pyntning till storhelger. Insatsen beviljas om den sökande eller annan i hushållet inte kan utföra detta och endast till personer som redan har beviljade insatser. Uppsnyggning Lättare städ mellan ordinarie städtillfällen, t ex toalett och kök. En individuell bedömning av omfattning görs i varje ärende. Inköp/varor/tjänster Inköp av dagligvaror (livsmedelsinköp) skall göras i den tätort som ligger närmast där det finns livsmedelsaffär med fullgott sortiment. Medges ej att göras i en affär som ligger längre bort i annan tätort enbart p.g.a. lägre priser. Inköp av dagligvaror får medges enligt behov dock högst 2 tillfällen per vecka. Den enskilde ska uppmuntras till att följa med till affären. Här kan ingå apoteksärenden. Tvätt Den enskilde ska ha möjlighet att bära rena gångkläder. Tvätt medges efter behov, vanligtvis 1 timma var annan vecka. I tvättinsatsen ingår byte av sängkläder, strykning och enklare lagning av kläder (så som att sy i en knapp). Tvätt som måste utföras i samband med annan insats i form av personlig vård medges i den omfattning som behövs efter individuell bedömning. I tvättinsats ingår som regel inte stortvätt, eller tvätt av sådana kläder som ej får tvättas i en vanlig hushållstvättmaskin. I insatsen ingår ej att tvätta mattor eller mangla. Praktisk handräckning Avser en enstaka eller särskild insats som inte ingår i personlig vård eller hemliv. Kan vara diverse olika hushållssysslor, t ex källsortering, gå ut med sopor, hämta saker ur förråd etc. 17

18 Tillfällig husdjursomsorg. Om någon beviljats bistånd enligt 4 kap.1 SoL, och innehar ett husdjur kan detta bli lämnat utan tillsyn vid t ex sjukhusvistelse eller tillfälligt insjuknande i den egna bostaden. Tillfällig omsorg (t ex matning och rastning) av husdjur kan medges under behövliga tillfällen högst en dag. Viss yttre hemtjänst. Bistånd för vissa mindre uppgifter kan medges om den enskilde har bistånd med en annan hemvårdsinsats och inte kan få hjälp med detta av annan. Det kan avse snöskottning utanför ytterdörr, soptunna och postlåda samt vedhämtning, vattenhämtning ur brunn och andra likartade uppgifter Matdistribution Den enskilde medges vanligtvis inte bistånd med matlagning. Huvudmålet tillgodoses genom matdistribution från något av kommunens tillagningskök. Vid kommunens dagcentraler finns tillgång till matservering. Hjälp med ledsagning till och från dagcentral/matservering ingår i insatsen matdistribution om den enskilde som bor i serviceboende inte kan ordna detta på egen hand eller med hjälp av annan. Om den enskilde är i behov av specialkost, samt av medicinska eller kulturella skäl är i behov av annan mat, krävs läkarintyg. Om behov finns kan den enskilde få hjälp med insatser kring själva måltiden, så som fram-/avdukning, matning och diskning som bedöms som personlig vård. Om särskilda skäl föreligger kan bistånd med matlagning medges. Bl a kan det komma ifråga då den enskilde har särskilda behov som inte kan tillgodoses med matdistribution. Insatsen ingår då i personlig vård Fönsterputs Fönsterputs och byte av gardiner beviljas om den enskilde inte själv eller med hjälp av annan kan utföra detta för att uppnå skälig levnadsnivå. Insatsen fönsterputs och byte av gardiner kan beviljas upp till två gånger per år. Fönsterputsen omfattar en normalbostad om två rum och kök. I samband med fönsterputs kan medges borttagning och återställande av föremål i fönstret om detta inte kan ombesörjas av den enskilde eller med hjälp av annan. 18

19 6.5. Förflyttning (ledsagning och promenader) Ledsagning Ledsagning beviljas om den enskilde behöver hjälp vid förflyttning för att uträtta olika ärenden och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. På annat sätt kan vara frivilligorganisationer, närstående/anhörig eller förmedlingstjänst etc. som tillgodoser behovet. Den enskilde måste själv eller med stöd från annan ordna transportmedel, t.ex. färdtjänst, biltransport av närstående eller kollektiva trafikmedel. Medges inte bistånd enligt kommunens regler till transporter med kommunens fordon. Exempel på när ledsagning kan medges är vid följande tillfällen, vid inköp av t ex kläder och hushållsartiklar, vid besök för ärenden till post, bank, försäkringskassa, olika myndigheter, matservering/dagcentral, kulturella aktiviteter, närstående etc, och vid besök på sjukhus, vårdcentral eller annan medicinsk mottagning. Ledsagning medges i den omfattning som behovet kräver. Ledsagning omfattar tiden från bostaden och till sjukhus/vårdinrättning, samt under vistelsen på sjukhuset/vårdinrättningen fram tills dess att någon annan övertar ledsagnings-/vårdansvaret (sjukhuset, t.ex. vid inläggning), samt åter till bostaden. Ledsagning medges ej enligt dessa riktlinjer om den enskilde har ledsagning enligt annan lag, t ex LSS. Promenader Promenader beviljas om den enskilde behöver hjälp vid förflyttning utan något uttalat mål och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. På annat sätt kan vara frivilligorganisationer, närstående/anhörig eller annan som tillgodoser behovet. Exempel på när promenader kan medges är vid följande tillfällen, rekreation, bibehålla rörelseförmågan, för att komma ut, få röra på sig, motverka isolering Promenader medges i den omfattning som behovet kräver. 19

20 6.6. Socialt stöd Motivering/planering Motivering/planering avser insats som kan ges när det hos den enskilde finns brister i förmågan att ta tag i saker, få saker gjorda och planera sin vardag. Samvaro/aktivering Samvaro/aktivering avser insats som kan ges när det hos den enskilde finns brister i det sociala kontaktnätet t.ex. avsaknad av anhöriga, vänner eller annan närstående. Insatsen kan ges både i och utanför hemmet och kan bestå av att sitta ner och prata, fika tillsammans, besöka olika aktiviteter i samhället etc. för att minska ensamheten Stöd till barnfamiljer Barnfamilj är en familj med barn som ännu ej fyllt 18 år. Vid ansökan om stöd och hjälpinsatser från barnfamilj så är det viktigt att skilja på till vem i familjen som stödet är riktat. Förälder med funktionsnedsättning. Behov kan vara t.ex. hemtjänst för avlastning så förälder kan hjälpa barnen eller hemtjänst för hjälp med barnen. Handläggs av biståndshandläggare. Barn med funktionsnedsättning. Gäller barn med stora funktionshinder. Barnets omfattande behov medför att föräldrarna behöver hemtjänst för sitt barn (eventuellt i avvaktan på assistansersättning). Föräldransvaret ska inte kompenseras. Inte heller brister i omsorgen om barnet eller social problematik i familjen. Handläggs av LSS-handläggare. Då förälder/vårdnadshavare har behov av hemtjänst innebär det vanligtvis ett större behov om det finns hemmaboende barn. Behoven av hjälp till barnen kan även återkomma oftare ju yngre barnen är jämfört med om det enbart avser vuxnas behov. Omfattningen får bedömas utifrån familjens storlek och förmåga Stöd till anhöriga Enligt 5 kap. 10 SoL ska socialnämnden genom stöd och avlösning underlätta för den som vårdar närstående som är långvarigt sjuka eller äldre eller som har funktionshinder. Med anhörig menas någon som är t.ex. make, förälder, son/dotter, till någon som är i behov av hjälp för att klara sin dagliga livsföring eller någon som antar en funktion som anhörig. 20

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL

Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL Handläggare Datum Ann-Christine Kittel-Olsson 2012-10-15 0480-45 29 04 Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL Allmänt om riktlinjer Socialtjänstlagen är en ramlag som reglerar kommunens

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Grundläggande utgångspunkter för rätten till bistånd 2 Dokumentation

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Tillsynsenheten Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Omsorgskonsulent Tillhör Tillsynsenheten Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen inom vård och omsorg

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen inom vård och omsorg Socialtjänsten Dnr 2011/76/730 Riktlinjer för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen inom vård och omsorg Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Socialtjänsten, Besöksadress: Centrumgatan E-post: kommun@tibro.se,

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom hemvården i Åre kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom hemvården i Åre kommun Beslutad av: Socialnämnden Dokumentansvarig: Hemvårdschef Dokumenttyp: Riktlinje/Program Giltighetstid: Årligen Gäller från: 2010-11-01 Diarienr: Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-03-27 Vägledning vid handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg Definition och syfte med dokumentet Många kommuner har generella riktlinjer

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen

Riktlinjer för biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen Hjo kommun Riktlinjer Riktlinjer för biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen 1. Dokumenttyp Riktlinje 2. Fastställande/upprättad Kommunstyrelsen 23 2011-02-16 3. Senast reviderad Klicka här för att

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning 1 (6) Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Version 1 1 2 (6) Inledning Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av den

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt SoL inom sektor Vård och äldreomsorg i Kungälvs kommun

Riktlinjer för bistånd enligt SoL inom sektor Vård och äldreomsorg i Kungälvs kommun Biståndsenheten 2012-03-09 Riktlinjer för bistånd enligt SoL inom sektor Vård och äldreomsorg i Kungälvs kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen 2012-03-09 2012 ÄLDREOMSORG VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16. Riktlinje Parboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr VON 2013/0742-5 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Hemtjänst. i Kristianstads kommun

Hemtjänst. i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING. ANTAGEN AV SOCIALNÄMNDEN

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING. ANTAGEN AV SOCIALNÄMNDEN RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING. ANTAGEN AV SOCIALNÄMNDEN 2015-09-29. Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3 1.2 Mål

Läs mer

Äldrenämndens riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre

Äldrenämndens riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre 2009-04-15 Äldrenämndens riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre Gällande fr.o.m. den 1 Maj 2009 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Inledning.. 2. Syfte.. 2. 4 kap. 1 Rätten till bistånd... 2. Hjälp i hemmet.. 2. Korttidsvistelse... 8. Särskilt boende... 8

Inledning.. 2. Syfte.. 2. 4 kap. 1 Rätten till bistånd... 2. Hjälp i hemmet.. 2. Korttidsvistelse... 8. Särskilt boende... 8 Innehållsförteckning Inledning.. 2 Syfte.. 2 4 kap. 1 Rätten till bistånd... 2 Hjälp i hemmet.. 2 Korttidsvistelse... 8 Särskilt boende... 8 Ansökan om särskilt boende från enskild i annan kommun.....

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Riktlinjer - kvalitetsnivåer

Riktlinjer - kvalitetsnivåer TANUMS KOMMUN Omsorgsförvaltningen Datum 110203 Vår referens 2011.0035-732 On Riktlinjer - kvalitetsnivåer Biståndshandläggning SoL - ÄO Antagna av Omsorgsnämnden 21 110224 Innehåll 1. RIKTLINJER KVALITETSNIVÅER

Läs mer

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 Hemtjänst i Emmaboda kommun Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är hemtjänst? Vem kontaktar man för att ansöka om hemtjänst? Biståndshandläggaren utreder

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten 2012-01-16 Reviderad 2012-03-12 2012-05-30 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan

Läs mer

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi?

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Flera lagar som styr O Socialtjänstlagen - SoL O Hälso- och sjukvårdslagen- HSL O Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Läs mer

Enheten. Äldreenheten. (30 personer)

Enheten. Äldreenheten. (30 personer) Äldreenheten Sid 1 Enheten Äldreenheten (30 personer) Enhetschef Gruppledare Vårdplanerare Hemhandläggare 3 team Boendesamordnare Avgiftshandläggare Ombedömningsteam Jour Sid 2 Vilka kan ansöka? Den enskilde

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

HEMTJÄNST I EMMABODA KOMMUN

HEMTJÄNST I EMMABODA KOMMUN HEMTJÄNST I EMMABODA KOMMUN Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad 2016-06-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är hemtjänst?... 2 Vem kontaktar man för att ansöka om hemtjänst?... 2 Biståndshandläggare

Läs mer

Stöd och hjälp i det egna boendet

Stöd och hjälp i det egna boendet Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Trygg hemgång Övriga insatser Stöd och hjälp i det egna boendet VI VILL GE äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda och trygga

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Riktlinjer för nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster avseende nordiska medborgare

Riktlinjer för nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster avseende nordiska medborgare Sida 1 Vård, omsorg och IFO Datum 2017-09-13 Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer Dnr KSN 2017 000746 Paragraf KS 199 Riktlinjer för nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster avseende

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen

Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen 1 Rätt att bo tillsammans i särskilt boende I enlighet med socialtjänstlagen (SoL) 4 kapitlet 1 c har äldre människor som beviljas plats i

Läs mer

Riktlinjer Handläggning av ärende

Riktlinjer Handläggning av ärende SOCIALFÖRVALTNINGEN R DEL 2 REVIDERAD 2011-11-29 Riktlinjer Handläggning av ärende 1. ANSÖKAN u:\soc\socialförvaltning\ledningssystem\pia och karin\dokument, orginal\dokumentation biståndsbedömning genomförande\dok_riktlinjer_del2.doc

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

Töreboda kommuns riktlinjer för biståndsbedömning inom äldre- och handikappomsorg

Töreboda kommuns riktlinjer för biståndsbedömning inom äldre- och handikappomsorg TÖREBODA KOMMUN Vård och omsorg Socialnämnden 2010-02-23 Sidan 1 av 6 Töreboda kommuns riktlinjer för biståndsbedömning inom äldre- och handikappomsorg Giltighet fr. o. m 2010-04-01 Socialtjänstlagen 1

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för hemtjänst Hemtjänst 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

Socialtjänstlagens uppbyggnad

Socialtjänstlagens uppbyggnad Socialtjänstlagens uppbyggnad Lagen innehåller 16 kapitel med tillhörande paragrafer 1. Socialtjänstens mål 2. Kommunens ansvar 3. Socialnämndens uppgifter 4. Rätten till bistånd 5. Särskilda bestämmelser

Läs mer

Riktlinjer boendestöd för vuxna

Riktlinjer boendestöd för vuxna Riktlinjer boendestöd för vuxna Bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 Riktlinjer antagna av Socialnämnden den 18 december 2012 219 Innehållsförteckning Bakgrund...2 Lagstiftning...2 Målsättning...2

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun INFORMATION Socia(qänsten Övertorned fj(ommun Telefonnummer och kontaktuppgifter Biståndshandläggare (telefontid 08.00-09.30) Birgitta Emanuelsson (personer födda dag 1-15) 0927-72156 Annica Lahti (personer

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade.

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade. Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade. VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Beslut VON 2013-12-XX (Med giltighet fr.o.m. 2014-XX-XX) RIKTLINJER

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN, VÅRD OCH OMSORG

VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN, VÅRD OCH OMSORG Dals-Eds Kommun VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER Socialnämnden 2012-10-16 reviderad 131217 (Dnr: 2012-000141.730) VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN, VÅRD OCH OMSORG Innehållsförteckning

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Riktlinje för bedömning av insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) för äldre och personer med funktionsnedsättning

Riktlinje för bedömning av insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) för äldre och personer med funktionsnedsättning SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2015-03-24 Gäller från och med: 2015-05-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Socialnämnden Gunnel

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Beslutat av Socialnämnden 2014-04-22, 66 Dnr 2014/110 2(15) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade.

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade. Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade. VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Beslut VON 84 2014-06-12 (Med giltighet fr.o.m. 2014-06-16) RIKTLINJER

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde. 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde. 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen 2012-03-30 Sida 1 av 13 Sociala nämndernas stab Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen Socialtjänstlagen

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje 2015-03-23 Särskilt boende SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2015/00377 734 Antagen av vård- och omsorgsnämnden den 14 maj 2013 Riktlinjen

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2010-10-20 Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen avseende äldreomsorg Definition och syfte med dokumentet Många kommuner har generella riktlinjer för biståndsbedömning.

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration hemtjänst Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen anger vilka grundläggande kvalitetskrav

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Ledfyr: Fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans:

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Utgångspunkter för eget val - Biståndsbeslutet utgör grunden för val av leverantör och beställning. - Valet är frivilligt.

Läs mer

Biståndshandläggning November 2016 Äldreomsorgens nationella värdegrund 5 kap. 4 socialtjänstlagen (2001:453,SoL) Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

1. Vägledning vid handläggning av kontaktperson enligt SoL och LSS

1. Vägledning vid handläggning av kontaktperson enligt SoL och LSS 1(4) STYRDOKUMENT DATUM 2016-09-26 Riktlinjer kontaktperson enligt SoL 1 och LSS 2 Avgränsning gällande kontaktperson enligt SoL: Dokumentets innehåll avser handläggning och verkställighet inom socialpsykiatri

Läs mer

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG Information om Hemtjänst! Verksamheten utgår från att kommunmedborgaren ska erbjudas möjlighet till en fungerande vardag. Verksamheten vänder sig till äldre samt personer med

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärende enligt Socialtjänstlagen inom Hemvårdsförvaltningen

Riktlinjer för handläggning av ärende enligt Socialtjänstlagen inom Hemvårdsförvaltningen 2011-11-23 Riktlinjer för handläggning av ärende enligt Socialtjänstlagen inom Hemvårdsförvaltningen Vård och omsorg Halmstads kommun ska verka för att alla kommuninvånare som behöver vård och omsorg ska

Läs mer

Särskilt boende - SoL

Särskilt boende - SoL Särskilt boende - SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr VON-176/2013 003 Godkänd av ledningsgruppen 2013-04-08 Antagen av vård- och omsorgsnämnden den 14 maj 2013

Läs mer

Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen

Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-04-11 DNR SN 2013.056 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti

Läs mer