Riktlinjer för handläggning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för handläggning"

Transkript

1 Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen vid biståndsavdelningen inom äldre- och handikappomsorgen Dnr: SN 2013/ Antagen av socialnämnden , 99 För tillämpning fr.o.m

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Syfte med riktlinjer och handläggningsrutiner 3 2. Ansvarsfördelning för ärenden som handläggs vid biståndsavdelningen 3 3. Sammanställning över socialtjänstens mål, inriktning och former för ärenden som handläggs vid biståndsenheten Handläggningsförfarande 8 5. Rätten till bistånd och ärendehandläggningen Bistånd till hemtjänst Personlig vård (personlig omvårdnad) Hemliv (serviceinsats) Matdistribution Fönsterputs Förflyttning (ledsagning och promenader) Socialt stöd Stöd till barnfamiljer Stöd till anhöriga Hemtjänst i annan kommun Bistånd med Trygghetslarm Bistånd med dagverksamhet Bistånd med kontaktperson Bistånd i form av särskilt boende för service och omvårdnad för äldre eller bostad med särskild service för funktionshindrade Permanent särskilt boende Korttidsvistelse Sökande från annan kommun 27 Bilaga. 1. Tider och intervall som grund för bedömda insatser inom hemtjänsten. 2. Sammanställning över särskilda boendeformer och dagverksamhet enligt SoL i Falköpings kommun. 2

3 1. Syfte med riktlinjer och handläggningsrutiner Riktlinjerna är allmänt hållna och är en rekommendation till handläggaren. Syftet är att få ett gemensamt förhållningssätt och tolkning av lagen och dess insatser. Riktlinjerna baseras på gällande lagstiftning, praxis och rekommendationer från myndigheter. De är även anpassade till socialnämndens organisation och verksamhet. Vid varje ansökan görs alltid en individuell bedömning av den enskildes förutsättningar och behov av insatser för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Dessa riktlinjer är en beskrivning vad respektive insats vanligtvis omfattar. Insatser utöver vad riktlinjerna anger kan beviljas om den enskilde därigenom tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 2. Ansvarsfördelning för ärenden som handläggs vid biståndsavdelningen Inom biståndsavdelningen tillämpas följande fördelning av ärenden vad gäller lagstiftning och målgrupp. Det med kursiv text ingår inte i dessa riktlinjer. Lagstiftning/ansvarig Äldre- och handikappomsorg Socialtjänstlagen, SoL Lagen om färdtjänst Lagen om riksfärdtjänst Biståndshandläggare Socialtjänstlagen, SoL Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Lagen om färdtjänst Lagen om riksfärdtjänst LSS-handläggare Samverkan med Individoch familjeomsorg i gemensamma ärenden Målgrupp Personer, 65 år och äldre, och funktionshindrade personer, år. Ansvar för alla vårdplaneringar för målgruppen med behov av insatser enligt SoL från sjukhus i regionen. Barn 0-18 år med behov av vissa insatser enligt SoL. Personer som har rätt till insatser enligt LSS. Personer med enbart insatser enligt LSS eller SFB (assistans) och har behov av SoL-insatser såsom korttidsvistelse, trygghetslarm. Ansvar för alla vårdplaneringar för personer med enbart insats enligt LSS eller SFB (assistans)från sjukhus i regionen. 3

4 Socialtjänstlagen, SoL Psykiska funktionshinder Lagen om färdtjänst Lagen om riksfärdtjänst Biståndshandläggare - socialpsykiatri Personer över 18 år med långvarigt psykiskt funktionshinder tolv månader eller längre. Ansvar för alla vårdplaneringar för målgruppen med behov av insatser enligt SoL från sjukhus i regionen. På grund av förändrat hälsotillstånd eller andra behovsförändringar kan det medföra att ett ärende byter handläggare och därmed även formerna för vilka insatser som är aktuella. Vid tveksamheter om vilken som ska handlägga ärendet görs ett gemensamt första besök av handläggare och därefter bestäms vem som ska vara ansvarig. 4

5 3. Sammanställning över socialtjänstens mål, inriktning och former för ärenden som handläggs vid biståndsenheten Inledande bestämmelser om socialtjänstens mål SoL 1 kap. 1 : Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas - ekonomiska och sociala trygghet, - jämlikhet i levnadsvillkor och - aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet Hänsyn till barnets bästa SoL 1 kap.2 : När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn avses varje människa under 18 år Bestämmelsen svarar upp mot artikel 3 i FN s barnkonvention Vistelsekommunens ansvar SoL 2 kap 1 Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän. Bestämmelser om ansvarsfördelningen mellan kommuner i fråga om stöd och hjälp enligt denna lag finns i 2 a kap Om ansvarsfördelningen mellan kommuner i fråga om stöd och hjälp SoL 2a kap 1 Den kommun där den enskilde vistas ansvarar för stöd och hjälp enligt 2 kap. 1, om inte annat följer av 3-5. SoL 2a kap 2 Om det står klart att en annan kommun än vistelsekommunen ansvarar för stöd och hjälp åt en enskild, är vistelsekommunens ansvar begränsat till akuta situationer. SoL 2a kap 3 Om den enskilde är bosatt i en annan kommun än vistelsekommunen, ansvarar bosättningskommunen för det stöd och den hjälp som den enskilde behöver. Med bosättningskommun avses i detta kapitel 1. den kommun där den enskilde är stadigvarande bosatt, eller 2. om den enskilde är stadigvarande bosatt i en kommun men har sin starkaste anknytning till en annan kommun, den sistnämnda kommunen, eller 3. om den enskilde saknar stadigvarande bostad, den kommun till vilken han eller hon har sin starkaste anknytning. 5

6 SoL 2a kap 4 En kommun behåller ansvaret för stöd och hjälp åt en enskild som till följd av ett beslut av kommunen vistas i en annan kommun i 1. familjehem enligt 6 kap. denna lag eller 9 8 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 2. hem för vård eller boende enligt 6 kap., 3. boende för service och omvårdnad för äldre människor enligt 5 kap. 5 andra stycket eller 7 kap. 1 första stycket 2, 4. bostad med särskild service enligt 5 kap. 7 tredje stycket eller 7 kap. 1 första stycket 2, 5. bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad enligt 9 8 eller 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller 6. annat boende, om det inte är klarlagt vilken kommun som är den enskildes bosättningskommun. SoL 2a kap 5 Den kommun där den enskilde är folkbokförd ansvarar för stöd och hjälp 1. under kriminalvård i anstalt, 2. under vård på sjukhus eller i annan sjukvårdsinrättning på initiativ av någon annan än en kommun, 3. som aktualiserats inför avslutningen av vård enligt 1 eller 2) Vistelsekommunens skyldighet att bistå bosättningskommunen SoL 2a kap 6 När en enskild avser att vistas en kortare tid i en annan kommun än bosättningskommunen, och till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom behöver stöd och hjälp för detta, är vistelsekommunen skyldig att på begäran 1. bistå med den utredning som bosättningskommunen behöver för att kunna pröva den enskildes behov av stöd och hjälp, 2. verkställa bosättningskommunens beslut. SoL 2a kap 7 Om en bosättningskommun har begärt verkställighet enligt 6 2, ska bosättningskommunen ersätta vistelsekommunen för verkställighetskostnaderna. Ersättningen ska betalas enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar för motsvarande insatser Ansökan om insatser i en annan kommun SoL 2a kap 8 : En person som önskar flytta till en annan kommun, får ansöka om insatser i den kommunen om han eller hon 1. till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av omfattande vård- eller omsorgsinsatser och därför inte kan bosätta sig i den andra kommunen utan att de insatser som han eller hon behöver lämnas, eller 2. på grund av våld eller andra övergrepp behöver flytta till en annan kommun men inte kan göra det utan att de insatser som han eller hon behöver lämnas. SoL 2a kap 9 : En ansökan enligt 8 ska behandlas som om den enskilde var bosatt i inflyttningskommunen. Är den sökandes behov tillgodosedda i 6

7 bosättningskommunen, får hänsyn inte tas till den omständigheten när ansökan prövas. Bosättningskommunen är skyldig att på begäran bistå med den utredning som den andra kommunen behöver för att kunna pröva ansökan Omsorgen om äldre människor SoL 5 kap. 4 : Socialnämnden skall, med respekt för deras självbestämmande och integritet, verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt, under trygga förhållanden. Socialtjänstens verksamhet, som rör omsorg om äldre, ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. (Värdegrund) SoL 5 kap. 5 : Socialnämnden skall verka för att äldre människor får goda bostäder och ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Kommunen skall inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor med behov av särskilt stöd. SoL 5 kap. 6 : Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område. Kommunen skall planera sina insatser för äldre. I planeringen skall kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer Omsorgen om människor med funktionshinder SoL 5 kap. 7 : Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och att han får bo på ett sätt som är anpassat efter hans behov av särskilt stöd. Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av sådana svårigheter som avses i första stycket behöver ett sådant boende. SoL 5 kap. 8 : Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för människor med fysiska och psykiska funktionshinder samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på dessa områden. Kommunen skall planera sina insatser för människor med fysiska och psykiska funktionshinder. I planeringen skall kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer Anhörigvårdare 7

8 SoL 5 kap. 10 : Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. 8

9 4. Handläggningsförfarande 4.1. Handläggning av ärenden inom biståndsenheten, enligt 11 kap. socialtjänstlagen (SoL). SoL 11 kap. 1 : Socialnämnden skall utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan eller på annat sätt kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. Vad som har kommit fram vid utredning och som har betydelse för ett ärendes avgörande skall tillvaratas på ett betryggande sätt. SoL 11 kap. 5 : Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling skall dokumenteras. Dokumentationen skall utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden skall förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. SoL 11 kap. 6 : Dokumentationen skall utföras med respekt för den enskildes integritet. Den enskilde bör hållas underrättad om de journalanteckningar och andra anteckningar som förs om honom eller henne. Om den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig skall detta antecknas. SoL 11 kap. 7 : Socialnämnden skall i alla ärenden tillämpa bestämmelserna i 13 förvaltningslagen. SoL 11 kap. 8 : I ärenden hos socialnämnden som avser myndighetsutövning mot någon enskild skall nämnden tillämpa följande bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223): - 14 första stycket om en parts rätt att meddela sig muntligen, - 16 och 17 om en parts rätt att få del av uppgifter, - 20 om motivering av beslut, - 21 om underrättelse av beslut, - 26 om rättelse av skrivfel och liknande. Bestämmelserna i 16 och 17 förvaltningslagen gäller dock inte uppgifter som rör någon annan sökande i ett ärende om ett sådant boende som avses i 5 kap. 5 andra stycket eller 7 tredje stycket eller om någon annan liknande social tjänst. Vad som sägs i första stycket gäller också när det är fråga om en ansökan eller ett yttrande till annan myndighet i ett mål eller ett ärende som rör myndighetsutövning mot enskild hos denna. SoL 11 kap. 9 : Den som enligt vad som sägs i 8 skall ges tillfälle att yttra sig enligt 17 förvaltningslagen (1986:223) har rätt att få företräde inför nämnden, om inte särskilda skäl föranleder annat. Den som ges tillfälle att yttra sig skall underrättas om sin rätt att få företräde inför nämnden. 9

10 4.2. Traditionell biståndshandläggning Behovsbedömningar ska bygga på en helhetssyn av den enskildes situation, möjligheter och behov. Vid bedömningen beaktas sociala, existentiella, fysiska, medicinska och psykiska behov. Behovsbedömningen ska vara allsidig och noggrann. Vid utredningen bör utredaren ställa sig följande frågor: Kan den enskilde själv tillgodose sina behov? Kan den enskilde få dem tillgodosedda på annat sätt? Om svaren på dessa frågor blir nekande har den enskilde rätt till bistånd. Om svaret däremot blir ja på någon eller båda frågorna kan den enskildes ansökan avslås. Den enskildes ansökan kan även avslås delvis s.k. delavslag. Den enskilde ska alltid informeras om rätten att överklaga. Av utredningen ska framgå vilka behov den enskilde har samt ett förslag till individuellt anpassade insatser. Beslut om insatsernas mål, inriktning och omfattning ska vara tydliga och lätta att förstå. Biståndshandläggaren gör en utredning som även omfattar en målbeskrivning. Utredning och insatser ska utformas i dialog med den enskilde och/eller dennes närstående/ställföreträdare. Utredning och insatser är underlag för beställning till av den enskilde vald utförare. Utföraren är skyldig att upprätta en genomförandeplan i nära dialog med den enskilde och/eller dennes närstående/ställföreträdare och att ständigt hålla genomförandeplanen aktuell. En systematisk uppföljning av beslut, planer och insatser som berör den enskilde, ska genomföras och dokumenteras samt enligt i förväg uppgjord tidplan minst en gång per år följas upp av biståndshandläggaren Förenklad biståndshandläggning Den förenklade formen av biståndshandläggning gäller för den som är 70 år och äldre, folkbokförd och bor i Falköpings kommun i ordinärt boende eller serviceboende. Utifrån en skriftlig ansökan från den enskilde om behov av stöd upprättas en överenskommelsen om ett individuellt beslut enligt 4 kap. 1 i Socialtjänstlagen. Handläggaren och den enskilde måste vara överens om behovet. De insatser som kan beviljas med förenklad handläggning är, serviceinsatser, rambeslut om maximalt 8 timmar per månad (för makar/sambo i samma hushåll 6 timmar per person och månad) med städning, inköp, ärenden, tvätt, samt enstaka ledsagning och promenader. matdistribution, med leverans av lunch/middag. fönsterputsning, två gånger per år som enstaka insats. trygghetslarm. 10

11 Den förenklade biståndshandläggningen bygger på att den enskilde själv kan planera när och hur insatserna ska utföras i kontakt med utföraren. En gång per år gör handläggaren en uppföljning med den enskilde om överenskommelsen. Om den enskilde inte är nöjd med erbjudna insatser, så som att omfattningen inte är tillräcklig eller att den enskilde har sådana krav som ej kan tillgodoses inom ramen för överenskommelsen har den enskilde rätt att få sin sak prövad i ett traditionellt biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 Socialtjänstlagen och därmed möjlighet att överklaga innehållet i beslutet Handläggningstid I 27 Förvaltningslagen fastställs att handläggningen av ansökan skall ske skyndsamt. För att hålla en god kvalitet och service till den enskilde ska handläggningen av ett ärende i Falköpings kommun följa fastställda kvalitets- och värdighetsgarantier Kommunicering 17 Förvaltningslagen föreskriver att ett ärende, som går den enskilde helt eller delvis emot, inte får avgöras om inte ärendet kommunicerats med den sökande. Det innebär att handläggaren muntligen eller skriftligen skall meddela den enskilde vilka uppgifter som tillkommit i ärendet och ta in dennes synpunkter. Därefter får beslut fattas Besvärshänvisning Beslut som går den enskilde emot ska skickas med rekommenderat brev. Anledningen är att förvaltningen ska ha kännedom om vilken dag som beslutet kom den enskilde till kännedom. Från den dag som beslutet hämtas från Posten har den enskilde tre veckor på sig att överklaga till Biståndsavdelningen. I överklagandet ska framgå vilken insats som överklagas, personuppgifter och vilken ändring som den enskilde begär. Vanligtvis yttrar sig beslutsfattaren kring överklagandet innan ärendet skickas till domstol för avgörande. Ibland behöver handläggaren eller annan tjänstemän hjälpa den enskilde att överklaga ärendet. Överklagan skickas till förvaltningsrätten som första är instans Beviljad insats 11

12 När en ansökan om insats beviljas behöver inte utredningen skickas till den enskilde. Biståndsavdelningen skickar beslutet på insatsen (gäller ej beslut om bifall till korttidsvistelse som meddelas muntligt) till den enskilde. I beslutet ska det framgå vilken insats, i vilken omfattning insatsen beviljas och under vilken tidsperiod det gäller. Beställning av det som beslutats ska sändas till den enhet som ansvarar för utförandet av insatsen Beslut och uppföljning av insats I beslutet om insats kan framgå när insatsen följs upp och utvärderas. Beroende på behovet kan insatsen beviljas tills vidare eller under begränsad tid. I beslutet skrivs vanligtvis, Vid förändrade förhållanden eller förändrat behov kommer ny prövning att ske. Uppföljning under verkställighet Under en pågående insats sker vanligtvis regelbunden kontakt vid hembesök och/eller genom telefon med den enskilde. Ärendena följs upp med den enskilde minst en gång per år och via regelbundna möten, teamträffar med utförarna. Dokumentation Skyldigheten att dokumentera gäller alla som är inblandade i kontakter med den enskilde. Dokumentationen gäller för insatser av varaktig och eller betydande karaktär. Dokumentationen har avgörande betydelse för att kunna fatta rätt form av beslut och att den enskilde ska kunna ha insyn i handläggningen som rör denne. Det ska framgå av dokumentationen vilka behov, problem och resurser som den enskilde har, vilka eventuella insatser som vidtagits och syftet med och utfallet av dessa. Information av vikt förs in i akten. Dokumentationen i verkställighet har ett värde när beslutad insats skall följas upp och utgör då ett underlag för utvärdering av vidtagna insatser. 12

13 5. Rätten till bistånd och ärendehandläggningen. SoL 4 kap. 1 : Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. SoL 4 kap. 1b : För den som har beviljats eller beviljas bistånd i form av boende i en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5, ska det ingå i en skälig levnadsnivå att kunna sammanbo med make eller sambo. Detta gäller under förutsättning att paret varaktigt har sammanbott eller, om den ena parten redan bor i ett sådant boende, att paret dessförinnan varaktigt har sammanbott. Första stycket gäller oavsett om maken eller sambon har behov av boende i särskild boendeform. Lag (2012:597). Med livsföring i övrigt avses alla de behov som den enskilde kan ha för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå och som inte omfattas av försörjningsstödet. Handläggningen utgår från den enskildes ansökan om att få bistånd för att tillgodose ett behov. Det sker alltid en individuell prövning av den enskildes ansökan. I huvudsak kan behoven tillgodoses genom de insatser som finns upptagna i dessa riktlinjer. Dessa insatser avser i huvudsak följande. bistånd i form av hemtjänst, 4 kap. 1 SoL. bistånd i form av deltagande i dagverksamhet, 4 kap. 1 SoL, bistånd i form av trygghetslarm, 4 kap. 1 SoL bistånd i form av kontaktperson, 4 kap. 1 SoL bistånd i form av särskilt boende för service och omvårdnad av äldre/bostad med särskild service för funktionshindrade (äldreboende, demensboende, serviceboende), 4 kap. 1 SoL, med beaktande av utvidgad parbogaranti enligt 4 kap. 1b SoL. bistånd i form av tillfällig eller regelbunden korttidsvistelse/avlösning, 4 kap. 1 SoL. 13

14 prövning enligt 2 kap 8 SoL inför inflyttning från annan kommun om bistånd enligt 4 kap. 1 SoL. förenklad handläggning med överenskommelse om bistånd i form av serviceinsatser, fönsterputsning, matdistribution och/eller trygghetslarm, 4 kap. 1 SoL SoL 4 kap. 2 : Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 om det finns skäl för det. bistånd utöver vad riktlinjerna medger prövas och beslutas av socialnämnden. 14

15 6. Bistånd till hemtjänst Med bistånd till hemtjänst avses i huvudsak följande insatser. Hemtjänst avser insatser i både ordinärt och särskilt boende, serviceboende Personlig vård (personlig omvårdnad) Personlig vård avser de insatser som behövs för att tillgodose den enskildes grundläggande fysiska, psykiska, existentiella och sociala behov. Insatser för personlig vård skall kunna ges dygnet runt. Under nattetid, mellan kl och kan det avse insatser i form av tillsyn, vändning och toalettbesök, hjälp med inkontinenshjälpmedel samt åtgärder i samband med larm. Insatsen nattetid kan antingen vara vaken aktiv insats under delar eller hela natten, eller sovande jour (vid omfattande hemtjänstinsats) där upp till 50% av tiden kan utgöra aktiva insatser. Det är främst uppgifter som gäller för den personliga skötseln, så som hjälp för att kunna äta och dricka, på- och avklädning, uppstigning och sänggående, bäddning, sköta daglig personlig hygien, toalettbesök, hjälp med inkontinenshjälpmedel, förflytta sig, få tillsynsbesök och insatser för att känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet. Den enskilde kan medges hjälp med personlig hygien i form av dusch, samt enklare nagel- och hårvård efter behov. I samband med insatsen personlig vård kan det ingå att utföra uppsnyggning i hemmet, plocka undan, hämta post/tidning från brevlåda/postbox, bära ut sopor och liknande insatser. Kan även innefatta handräckning av medicin. Bistånd medges ej till delning av medicin eller annan hantering av medicin om det anses som en hälso- och sjukvårdsuppgift. Frukost, mellanmål och enklare kvällsmål kan den enskilde ha rätt att dagligen få hjälp med. Huvudmålet kan tillgodoses genom matdistribution. Bistånd medges vanligtvis inte för lagning av mat (huvudmålet). Om behov finns kan den enskilde erhålla hjälp med insatser kring själva måltiden, så som värma färdiga matportioner, fram-/avdukning, matning och diskning. Om särskilda skäl föreligger kan bistånd med matlagning medges. Det kan även vara aktuellt om den enskilde är i behov av specialkost, samt av medicinska eller kulturella skäl är i behov av annan mat. Den enskilde som under vissa tillfällen inte klarar sig på egen hand, eller där det är lång tid mellan andra hjälpinsatser kan medges tid för tillsynsbesök. I utredning och beställning förtydligas vad syftet är med tillsynen. 15

16 6.2. Hemliv (serviceinsats) Med hemliv avses serviceuppgifter i form av praktisk hjälp med hemmets skötsel. Dels är det insatser för att klara det dagliga livet och dels kan det vara kompletterande insatser till personlig vård. Serviceuppgifter utföres endast dagtid. Nedanstående riktlinjer är en beskrivning vad respektive insats vanligtvis omfattar. Insatser utöver vad riktlinjerna anger kan beviljas om den enskilde därigenom tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Serviceinsatser, rambeslut. Förenklad biståndshandläggning, för personer som är 70 år och äldre och som har svårt på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder att klara serviceinsatser i hemmet. Den enskilde kan beviljas städning, tvätt, inköp, enstaka ledsagning och promenader med max 8 timmar per månad. För makar/sambo i samma hushåll maximalt 6 timmar per person och månad. Städ (hemmets skötsel) På grund av funktionsnedsättning kan den enskilde inte själv eller med hjälp av annan utföra städning i sin egen bostad. Städning medges efter behov, vanligtvis med 2 timmar var annan vecka. Städning kan medges för endast vissa utrymmen (vissa moment) i bostaden. Motsvarar vanligtvis en normalbostad (2 rum och kök). Makar/sambo 3 rum och kök. Utredning och beslut görs på varje person. Om särskilda skäl föreligger kan bistånd medges med fler städtillfällen under en tvåveckorsperiod. Bl a kan det komma ifråga då den enskilde av hälso- och sjukvårdsskäl eller hygien- och miljöskäl behöver tätare städinsatser. I städinsatsen ingår: dammsugning av golv och mattor, vädring av små och lätta mattor, våttorkning av golv, dammtorkning, rengöring av mikrovågsugn, köks och diskbänkar samt rengöring av badrum och toalett. Hallspegel, dörrkarmar, golvlister och köksluckor avtorkas vid behov. Normalt städas två rum, kök, hall och badrum för ensamstående. Om den enskilde har en större bostad är 2 rum och kök (makar/sambo 3 rum och kök) och dennes önskemål är att få hela bostaden städad, så kan det tillmötesgås genom att exempelvis städa olika rum varje gång. Avfrostning/städning av kyl och frys, rengöring av köksfläkt, städning av köksskåp och lådor samt dammsugning av möbler sker i den omfattning som det finns behov av. 16

17 I städinsatsen ingår som regel inte storstädning, puts av kristallkronor, koppar och silver. Hjälp med trappstädning ingår i städinsatsen där den enskilde som hyresgäst är ålagd att göra detta men ej själv eller med hjälp av annan kan utföra detta. Med hemmets skötsel menas de sysslor, ofta dagliga, som utförs för att ett hushåll skall fungera. I hemmets skötsel ingår insatserna sopa golv, blomskötsel, sophantering, byta glödlampor och proppar, hämta/lämna saker i förråd och pyntning till storhelger. Insatsen beviljas om den sökande eller annan i hushållet inte kan utföra detta och endast till personer som redan har beviljade insatser. Uppsnyggning Lättare städ mellan ordinarie städtillfällen, t ex toalett och kök. En individuell bedömning av omfattning görs i varje ärende. Inköp/varor/tjänster Inköp av dagligvaror (livsmedelsinköp) skall göras i den tätort som ligger närmast där det finns livsmedelsaffär med fullgott sortiment. Medges ej att göras i en affär som ligger längre bort i annan tätort enbart p.g.a. lägre priser. Inköp av dagligvaror får medges enligt behov dock högst 2 tillfällen per vecka. Den enskilde ska uppmuntras till att följa med till affären. Här kan ingå apoteksärenden. Tvätt Den enskilde ska ha möjlighet att bära rena gångkläder. Tvätt medges efter behov, vanligtvis 1 timma var annan vecka. I tvättinsatsen ingår byte av sängkläder, strykning och enklare lagning av kläder (så som att sy i en knapp). Tvätt som måste utföras i samband med annan insats i form av personlig vård medges i den omfattning som behövs efter individuell bedömning. I tvättinsats ingår som regel inte stortvätt, eller tvätt av sådana kläder som ej får tvättas i en vanlig hushållstvättmaskin. I insatsen ingår ej att tvätta mattor eller mangla. Praktisk handräckning Avser en enstaka eller särskild insats som inte ingår i personlig vård eller hemliv. Kan vara diverse olika hushållssysslor, t ex källsortering, gå ut med sopor, hämta saker ur förråd etc. 17

18 Tillfällig husdjursomsorg. Om någon beviljats bistånd enligt 4 kap.1 SoL, och innehar ett husdjur kan detta bli lämnat utan tillsyn vid t ex sjukhusvistelse eller tillfälligt insjuknande i den egna bostaden. Tillfällig omsorg (t ex matning och rastning) av husdjur kan medges under behövliga tillfällen högst en dag. Viss yttre hemtjänst. Bistånd för vissa mindre uppgifter kan medges om den enskilde har bistånd med en annan hemvårdsinsats och inte kan få hjälp med detta av annan. Det kan avse snöskottning utanför ytterdörr, soptunna och postlåda samt vedhämtning, vattenhämtning ur brunn och andra likartade uppgifter Matdistribution Den enskilde medges vanligtvis inte bistånd med matlagning. Huvudmålet tillgodoses genom matdistribution från något av kommunens tillagningskök. Vid kommunens dagcentraler finns tillgång till matservering. Hjälp med ledsagning till och från dagcentral/matservering ingår i insatsen matdistribution om den enskilde som bor i serviceboende inte kan ordna detta på egen hand eller med hjälp av annan. Om den enskilde är i behov av specialkost, samt av medicinska eller kulturella skäl är i behov av annan mat, krävs läkarintyg. Om behov finns kan den enskilde få hjälp med insatser kring själva måltiden, så som fram-/avdukning, matning och diskning som bedöms som personlig vård. Om särskilda skäl föreligger kan bistånd med matlagning medges. Bl a kan det komma ifråga då den enskilde har särskilda behov som inte kan tillgodoses med matdistribution. Insatsen ingår då i personlig vård Fönsterputs Fönsterputs och byte av gardiner beviljas om den enskilde inte själv eller med hjälp av annan kan utföra detta för att uppnå skälig levnadsnivå. Insatsen fönsterputs och byte av gardiner kan beviljas upp till två gånger per år. Fönsterputsen omfattar en normalbostad om två rum och kök. I samband med fönsterputs kan medges borttagning och återställande av föremål i fönstret om detta inte kan ombesörjas av den enskilde eller med hjälp av annan. 18

19 6.5. Förflyttning (ledsagning och promenader) Ledsagning Ledsagning beviljas om den enskilde behöver hjälp vid förflyttning för att uträtta olika ärenden och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. På annat sätt kan vara frivilligorganisationer, närstående/anhörig eller förmedlingstjänst etc. som tillgodoser behovet. Den enskilde måste själv eller med stöd från annan ordna transportmedel, t.ex. färdtjänst, biltransport av närstående eller kollektiva trafikmedel. Medges inte bistånd enligt kommunens regler till transporter med kommunens fordon. Exempel på när ledsagning kan medges är vid följande tillfällen, vid inköp av t ex kläder och hushållsartiklar, vid besök för ärenden till post, bank, försäkringskassa, olika myndigheter, matservering/dagcentral, kulturella aktiviteter, närstående etc, och vid besök på sjukhus, vårdcentral eller annan medicinsk mottagning. Ledsagning medges i den omfattning som behovet kräver. Ledsagning omfattar tiden från bostaden och till sjukhus/vårdinrättning, samt under vistelsen på sjukhuset/vårdinrättningen fram tills dess att någon annan övertar ledsagnings-/vårdansvaret (sjukhuset, t.ex. vid inläggning), samt åter till bostaden. Ledsagning medges ej enligt dessa riktlinjer om den enskilde har ledsagning enligt annan lag, t ex LSS. Promenader Promenader beviljas om den enskilde behöver hjälp vid förflyttning utan något uttalat mål och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. På annat sätt kan vara frivilligorganisationer, närstående/anhörig eller annan som tillgodoser behovet. Exempel på när promenader kan medges är vid följande tillfällen, rekreation, bibehålla rörelseförmågan, för att komma ut, få röra på sig, motverka isolering Promenader medges i den omfattning som behovet kräver. 19

20 6.6. Socialt stöd Motivering/planering Motivering/planering avser insats som kan ges när det hos den enskilde finns brister i förmågan att ta tag i saker, få saker gjorda och planera sin vardag. Samvaro/aktivering Samvaro/aktivering avser insats som kan ges när det hos den enskilde finns brister i det sociala kontaktnätet t.ex. avsaknad av anhöriga, vänner eller annan närstående. Insatsen kan ges både i och utanför hemmet och kan bestå av att sitta ner och prata, fika tillsammans, besöka olika aktiviteter i samhället etc. för att minska ensamheten Stöd till barnfamiljer Barnfamilj är en familj med barn som ännu ej fyllt 18 år. Vid ansökan om stöd och hjälpinsatser från barnfamilj så är det viktigt att skilja på till vem i familjen som stödet är riktat. Förälder med funktionsnedsättning. Behov kan vara t.ex. hemtjänst för avlastning så förälder kan hjälpa barnen eller hemtjänst för hjälp med barnen. Handläggs av biståndshandläggare. Barn med funktionsnedsättning. Gäller barn med stora funktionshinder. Barnets omfattande behov medför att föräldrarna behöver hemtjänst för sitt barn (eventuellt i avvaktan på assistansersättning). Föräldransvaret ska inte kompenseras. Inte heller brister i omsorgen om barnet eller social problematik i familjen. Handläggs av LSS-handläggare. Då förälder/vårdnadshavare har behov av hemtjänst innebär det vanligtvis ett större behov om det finns hemmaboende barn. Behoven av hjälp till barnen kan även återkomma oftare ju yngre barnen är jämfört med om det enbart avser vuxnas behov. Omfattningen får bedömas utifrån familjens storlek och förmåga Stöd till anhöriga Enligt 5 kap. 10 SoL ska socialnämnden genom stöd och avlösning underlätta för den som vårdar närstående som är långvarigt sjuka eller äldre eller som har funktionshinder. Med anhörig menas någon som är t.ex. make, förälder, son/dotter, till någon som är i behov av hjälp för att klara sin dagliga livsföring eller någon som antar en funktion som anhörig. 20

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Beslutat av Socialnämnden 2014-04-22, 66 Dnr 2014/110 2(15) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN

BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN 2012-11-14 SN/2012/77 1 (21) BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN - RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN INOM VÅRD- OCH OMSORGSVERKSAMHETEN I 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...3

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Dnr VON13/126 Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Beslutade i Vård- och omsorgsnämnden 2014-02-06 Reviderade avgifter från 2015-01-01 enlig beslut i Vård- och

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade.

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade. Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade. VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Beslut VON 84 2014-06-12 (Med giltighet fr.o.m. 2014-06-16) RIKTLINJER

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning 1(16) 2013-10-29 SN 2013/604 Socialnämnd Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Antaget av socialnämnden 2013-11-25 88 Postadress

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Tillhör process Handläggning och genomförandeprocess. Ansvarig för beslut om revideringar Myndighetschef/Funktionschef

Tillhör process Handläggning och genomförandeprocess. Ansvarig för beslut om revideringar Myndighetschef/Funktionschef Dokumenttyp Insatsbeskrivning Servicebostad LSS/SoL kommunalt utförande Beslutad av Myndighetschef/ Funktionschef Mottagare för information om revideringar Handläggare / Enhetschefer Tillhör process Handläggning

Läs mer

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Reviderad 120427 Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Denna broschyr är utgiven av Socialnämnden i Melleruds kommun januari 2012. VIKTIGA TELEFONNUMMER: BISTÅNDSHANDLÄGGARE 0530-183 30 0530-183

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) SFS 2001:453 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser2001-06-07 2001-06-20 Utfärdad: Socialtjänstlag (2001:453) 2 Har upphävts genom lag (2011:328). 3 Har upphävts genom lag (2011:328). Först inlagd: Senast

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Tillhör process Handläggning och genomförandeprocess. Ansvarig för beslut om revideringar Myndighetschef/Funktionschef

Tillhör process Handläggning och genomförandeprocess. Ansvarig för beslut om revideringar Myndighetschef/Funktionschef Dokumenttyp Insatsbeskrivning Gruppbostad LSS/SoL kommunalt utförande Beslutad av Myndighetschef/ Funktionschef Mottagare för information om revideringar Handläggare / Enhetschefer Tillhör process Handläggning

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer