75 Kalmarmodellen av LOV Dnr ON 2013/0088

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "75 Kalmarmodellen av LOV Dnr ON 2013/0088"

Transkript

1 KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdag Kalmarmodellen av LOV Dnr ON 2013/0088 Handlingar Tjänsteskrivelse och förfrågningsunderlag 14 oktober Bakgrund Valfrihet finns inom förskola, grundskola och gymnasium. Kalmarmodellen av LOV (Lag om valfrihetssystem) innebär att ett system för valfrihet även införs i hemtjänsten. Valfriheten innebär möjlighet att välja utförare som enda konkurrensfaktor. Det finns inget annat såsom ersättning till utförare eller olika avgifter till omsorgstagare. Kalmarmodellen omfattar biståndsprövad service och personlig omvårdnad inkl. instruerad och delegerad hälso- och sjukvård. Insatserna omfattar veckans alla dagar kl. 07:00-22:00. Utförarna ska i sin verksamhet kunna erbjuda både service och personlig omvårdnad samt besvara trygghetslarm. Kompetenskravet är undersköterska. Utförare i valfrihetsmodellen är kommunen samt de privata utförare som ansökt och blivit godkända utförare av kommunen och därmed uppfyller förfrågningsunderlagets kravspecifikation. Valfrihetsmodellen omfattar endast beviljade biståndsinsatser beslutade av kommunens biståndshandläggare. Överläggning Under överläggningen yrkar Birgitta Nordlöw (FP) att utvärdering av valfrihetssystemet ska ske årligen och att alla uppgifter ska vara offentliga. Utvärderingen ska då göras av en neutral och oberoende part. Margreth Axelsson (KD) yrkar bifall till förslaget om införande av Kalmarmodellen av LOV. Birgitta Axelsson Edström (V) yrkar avslag på hela ärendet. Proposition Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om nämnden bifaller eller avslår förslaget om Kalmarmodellen. Han finner att nämnden bifaller förslaget. Omröstning begärs och följande omröstningsproposition godkännes. Den som stöder förslaget om Kalmarmodellen röstar ja. Den som är emot röstar nej. Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 2 nej-röster. Ja Nej Margreth Johansson (KD) Birgitta Axelsson Edström (V) Jan Petersson (S) Elsa Berg (V) Nura Mahmutagic (S) Lena Bromberg (S) Balder Sörensen (MP) Yvonne Bernsby (M) Marika Danielsson (C) Birgitta Nordlöw (FP) Steve Sjögren (S)

2 2 Därefter frågar ordföranden om nämnden bifaller eller avslår Birgitta Nordlöws tilläggsyrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet. Beslut Omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 1) införa Kalmarmodellen för valfrihet inom hemtjänsten vid årsskiftet 2013/2014 enligt villkor i upprättat förfrågningsunderlag 2) godkänna upprättat förfrågningsunderlag 3) utvärdering av valfrihetssystemet ska ske årligen och att alla uppgifter ska vara offentliga samt att utvärderingen ska görs av oberoende part. Reservation Birgitta Axelsson Edström (V) och Elsa Berg (V) reserverar sig mot beslutet. Äldreomsorgen i sju västländer har jämförts i en nyligen publicerad studie och slutsatsen är tydlig: Kvaliteten inom äldreomsorgen har inte blivit bättre av privatisering, varken i ett nationellt eller i ett internationellt perspektiv. Forskningen är entydig: Om de äldre själva får välja vad som är allra viktigast handlar det om tre saker: Flexibilitet: att få påverka innehållet i omsorgen. Kontinuitet: att få omges med samma personer samt att personalen kan ta sig tid. Äldre vill alltså ha och värderar verklig valfrihet helt i linje med Vänsterpartiets förslag från december 2012, inte val mellan utförares glättiga broschyrer och poppiga hemsidor. När hemtjänsten kommer vill man kunna välja att gå ut i stället om solen skiner istället för att duscha, eller att få hjälp med tvätten istället för dammsugning om det bättre behövs den dagen. Innehåll är således viktigare än utförare. Trettio års privatisering inom äldreomsorgen har inte lett till ökad kvalitet. Däremot utmärker Sverige sig i ett helt annat avseende: Inget annat land har en så stor andel av den privata äldreomsorgen i så få bolag. Carema och Attendo, bolag som i sin tur utmärker sig som storskaliga och vinstdrivande koncerner och som har väldigt lite gemensamt med små bolag som vill känna sig närmare brukaren, är dominerande på den svenska marknaden. Den sk Kalmarmodellen saknar möjlighet att gå emot den utvecklingen. Små företag och idéburna organisationer kommer att stå sig slätt mot de stora drakarnas möjligheter att ta marknadsandelar. Argumenten för år sedan när privatiseringen började var att en konkurrensutsatt äldreomsorg skulle leda till lägre kostnader, högre kvalitet och effektivare metoder. Ingenting tyder på att de målen har uppnåtts. Istället vet vi att lägre personaltäthet leder till försämrad kvalitet, och den utvecklingen är tyvärr redan igång, oavsett hur många mätningar, tidsstudier och uppföljningar som privatiseringen har medfört. Följden blev inte ökad kvalitet utan istället en större byråkratisk kontrollapparat. Svenska studier visar dessutom att privata vårdbolag har lägre bemanning än kommunala. Allra lägst har de vårdbolag som drivs av riskkapitalbolag. Också antalet fast anställda minskar och timanställda ökar vilket tyder på dålig personalpolitik. Där är skillnaden särskilt stor inom hemtjänsten. Valfriheten enligt LOV innebär också en risk för ojämlikhet visar brittisk forskning. Den som är stark, välutbildad och har råd och/eller har anhöriga med initiativkraft och höga röster, kan leta upp ett gott privat alternativ. Där kan man också via RUT köpa tilläggstjänster som extra städning och på så vis skaffa sig en riktigt heltäckande omsorg. De flesta andra förlorar dock stort. De flesta som är beroende av

3 3 äldreomsorg har, oavsett hur stora resurser de har i övrigt, dessutom så stora stödbehov att möjligheterna att göra egna val mellan utförare är mycket begränsade. Vi ska inte behöva skämmas för vår äldreomsorg. Istället för att lägga ut hemtjänsten till vinstdrivande företag som sätter vinsten framför kvaliteten bör vi lyssna till de äldres synpunkter och fokusera rätt. När man inför LOV, oavsett om den kallas Kalmarmodellen eller inte, görs de äldre till kunder och man lägger utvecklingen och välfärden i händerna på marknadskrafter som inte styrs demokratiskt utan på helt andra sätt. Det leder logiskt nog, vilket både forskning och omvärldsspaning visar, åt fel håll. Därför reserverar vi oss mot Införandet av LOV i hemtjänsten i Kalmar kommun i sin helhet. Våra äldre förtjänar bättre. Protokollsanteckning Birgitta Nordlöw (FP) antecknar: Folkpartiet liberalerna har följande synpunkter på det förfrågningsunderlag som behandlas idag. Prissättningen i valfrihetssystemet är mycket viktig för företagarnas möjligheter att kunna etablera sig. Därför ska alla externa utförare, godkända och potentiella, kunna ta del av hur kommunen räknat fram de faktiska kostnaderna för verksamheten i egen regi. Förfrågningsunderlaget bör om möjligt kortas ned, och man bör se över antalet bilagor (20 st.) Förfrågningsunderlagets omfattning ska inte vara ett hinder som avskräcker potentiella utförare. Att man vid behov samverkar med grannkommuner för att erbjuda ett större brukarunderlag och enhetliga villkor till externa utförare. Detta gäller t.ex. norra kommundelen och Mönsterås kommun. Underliga situationer kan uppstå då utförare ger vård norr om Rockneby i Kalmar kommun för 336 kr per timme, men får 416 kr per timme söder om Ålem i Mönsterås kommun. Kommunen bör i samband med sjösättningen av LOV utreda om man kan utforma biståndsbeslut på ett sätt som uppmuntrar till nya innovativa och anpassade lösningar för den enskilde. Man bör också se om tiden för val i samband med vårdplanering kan förlängas. Förfrågningsunderlaget kunde ha utformats för att ge privata utförare mer utrymme att profilera sig. Målsättningen ska inte vara en verksamhet identisk med kommunens. Margreth Johansson (KD), Yvonne Bernsby (M) och Monica Jernetz (M) instämmer i protokollsanteckningen. Sekreterare Agneta Järkelid Justeras Steve Sjögren Ordförande Birgitta Nordlöw Anslaget på kommunens anslagstavla

4

5

6

7

8 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson ON 2013/ Omsorgsnämnden Kalmarmodellen av LOV Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att införa Kalmarmodellen för valfrihet inom hemtjänsten vid årsskiftet 2013/2014 enligt villkor i upprättat förfrågningsunderlag. Bakgrund Valfrihet finns inom förskola, grundskola och gymnasium. Kalmarmodellen av LOV (Lag om valfrihetssystem) innebär att ett system för valfrihet även införs i hemtjänsten. Valfriheten innebär möjlighet att välja utförare som enda konkurrensfaktor. Det finns inget annat såsom ersättning till utförare eller olika avgifter till omsorgstagare. Kalmarmodellen omfattar biståndsprövad service och personlig omvårdnad inkl. instruerad och delegerad hälso- och sjukvård. Insatserna omfattar veckans alla dagar kl. 07:00-22:00. Utförarna ska i sin verksamhet kunna erbjuda både service och personlig omvårdnad samt besvara trygghetslarm. Kompetenskravet är undersköterska. Utförare i valfrihetsmodellen är kommunen samt de privata utförare som ansökt och blivit godkända utförare av kommunen och därmed uppfyller förfrågningsunderlagets kravspecifikation. Valfrihetsmodellen omfattar endast beviljade biståndsinsatser beslutade av kommunens biståndshandläggare. Thomas Tryggvesson Förvaltningschef Omsorgsförvaltningen V-Chef_Avd Chef Adress Box 848, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax

9 Upphandlingsansvarig Datum Ärendebeteckning Kalmar kommun Omsorgsförvaltningen Thomas Johansson ON 2013/0088 Förfrågningsunderlag Upphandling av Kalmarmodellen Valfrihet inom hemtjänst i Kalmar kommun enligt lagen om valfrihetssystem Inbjudan Välkommen att ansöka om att bli utförare i Kalmar kommuns valfrihetssystem för hemtjänst Kalmarmodellen. Upphandling sker enligt detta förfrågningsunderlag med tillhörande bilagor. I underlaget benämns Kalmar kommun som kommunen och sökanden som utförare. I underlaget omnämns både den enskilde och omsorgstagare, båda har samma betydelse. Ansökan får lämnas in löpande så länge som förfrågningsunderlaget är annonserat på den nationella annonsplatsen för valfrihetssystem - Valfrihetswebben Omsorgskontoret Omsorgsförvaltningen Adress Box Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax

10 2 (23) Innehållsförteckning Förfrågningsunderlag... 1 Upphandling av Kalmarmodellen Valfrihet inom hemtjänst i Kalmar kommun enligt lagen om valfrihetssystem... 1 Inbjudan... 1 Allmän orientering... 5 Bakgrund... 5 Beskrivning av uppdraget... 5 Service... 5 Personlig omvårdnad... 5 Trygghetslarm... 6 Hälso- och sjukvårdsinsatser... 6 Uppdragets omfattning... 6 Geografiskt område... 6 Kapacitetstak... 7 Tidpunkter för uppdragets utförande... 7 Oförutsedda behov och förändringar av den enskildes behov av vård och omsorg... 7 Befolkningsunderlag och behovsanalys... 8 Uppgifter som inte ingår i uppdraget... 8 Tilläggstjänster... 8 Beställning, bekräftelse och påbörjande av uppdrag... 8 Information och val i ett valfrihetssystem... 8 Information till enskilda om godkända leverantörer... 8 Val av utförare... 9 Ickevalsalternativ... 9 Byte av utförare... 9 Handläggningstid och ansökans giltighetstid... 9 Godkännande och avtalsskrivning Administrativa krav Ansökans form och innehåll Adress för ansökan Beskrivning av företagets resurser m.m Informationsmöte Frågor och svar samt kompletteringar och förtydliganden av förfrågningsunderlaget Kontaktperson Allmänhetens rätt till insyn Lagar, förordningar och föreskrifter Krav på sökande (kvalificeringskrav) Uteslutning av sökande enligt 7 kap. 1 LOV... 11

11 3 (23) Meddelarfrihet IT-system och telefoni Kollektivavtal Verksamhetsansvarig och ledning m.m Arbetsgivaransvar Sekretess och tystnadsplikt Ledningssystem för kvalitet Underleverantör Sociala krav Särskilda villkor Uppförandekod för hållbar upphandling inom Kalmar kommun Krav på uppdragets utförande kvalitetskrav Effektivitet Självbestämmande och integritet Bemötande av den enskilde och förhållningssätt Helhetssyn och samordning Samverkan kring den enskilde Samverkan mellan utförare och beställare Trygghet och säkerhet Identifikation Nyckelhantering När den enskilde inte är anträffbar Hantering av kontanta medel Dokumentation av genomförd insats Synpunkter och klagomål Rapporteringsskyldighet Lex Sarah Rapporteringsskyldighet Avvikelser hälso- och sjukvård (enligt patientsäkerhetslagen) Kunskapsbaserad verksamhet Krav på personalens kompetens och kompetensutveckling Tillräcklig bemanning Introduktion av ny personal Kompetensförsörjning Mat och måltider Tillagning av mat Tillgänglighet Kontaktmannaskap Telefontider m.m Lokal kris- och katastroforganisation Avtal... 18

12 4 (23) Avtalsform och avtalstid Ändringar och tillägg till avtalet Kommersiella villkor Ersättning Vad ingår i ersättningen? Reducering av ersättningen Prisjustering Betalningsvillkor Faktura Dröjsmål med betalning Ansvar och försäkringar Skadestånd och viten Force Majeure Avtalsöverlåtelse och ägarbyte Hävning av avtal Tvistlösning Uppföljning Bilagor... 23

13 5 (23) Allmän orientering Bakgrund Kommunfullmäktige i Kalmar kommun har beslutat att tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV) enligt Kalmarmodellen gällande hemtjänst för personer som bor i ordinärt boende. Kommentar: Det som inte är särskilt boende (i Kalmar kommun kallat vård- och omsorgsboende) räknas som ordinärt boende. Särskilt boende är individuellt behovsprövat boende som ges med stöd av socialtjänstlagen. Valfriheten innebär att personer som bor eller vistas i Kalmar kommun och som har beviljats hemtjänst, biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL), har rätt att välja vem som ska utföra insatserna. Syftet med Kalmarmodellen är att öka den enskildes valfrihet, delaktighet och inflytande. Omsorgstagare som väljer kommunen som utförare kommer som alternativ utförare också kunna välja en närliggande enhet till den enhet man geografiskt tillhör. Omsorgstagarna betalar till kommunen för biståndsbeslutade insatser enligt kommunens omsorgstaxa. Beskrivning av uppdraget Utföraren skall för kommunens räkning utföra hemtjänst hos personer som bor i ordinärt boende och som har fått biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL) om hemtjänst samt i förekommande fall även trygghetslarm. Innehållet i hemtjänsten delas in i uppgifter av service och uppgifter av personlig omvårdnad. Utföraren skall även utföra hälso- och sjukvårdsinsatser som delegerats eller instruerats av kommunens legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal till personer som beviljats hemtjänst enligt SoL. Service Med service avses praktisk hjälp med hemmets skötsel i form av städning, hjälp med tvätt och klädvård, hjälp med inköp och andra ärenden. För insatsen tvätt och klädvård beviljas vanligtvis tid motsvarande den tid som tilldelas för så kallat tvättpaket, som utförs av leverantör enligt avtal med kommunen. Utföraren har möjlighet att, utan extra kostnad, anlita denna leverantör. För insatsen inköp beviljas tid motsvarande den tid som tilldelas för antingen internethandel, samordnat inköp eller beställning hos närmaste matvarubutik (gäller endast landsbygd). Utföraren har möjlighet att, utan extra kostnad, använda internethandel. Personlig omvårdnad Med personlig omvårdnad avses insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska eller sociala behov samt hjälp vid larm och vård i livets slut. Insatserna kan omfatta hjälp för att kunna äta och dricka, klä sig, förflytta sig, sköta personlig hygien samt i övrigt insatser för att bryta isolering och för att känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet.

14 6 (23) Trygghetslarm Trygghetslarmet är anslutet till en larmcentral som tar emot larmanrop och kontaktar vid behov utföraren. Utföraren skall svara för mottagande av larmanrop från larmcentralen samt utryckning och åtgärder efter larmanrop. Hälso- och sjukvårdsinsatser Hälso- och sjukvårdsinsatser som kan utföras på delegering eller instruerats av kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast skall ingå i uppdraget hos de omsorgstagare som beviljats hemtjänst enligt SoL. I kommunen finns en medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) som ser till att kommunens hälso- och sjukvårdsansvar sköts enligt de regler och bestämmelser som finns för hälso- och sjukvården. Det finns även en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) som ansvarar för att kommunen erbjuder hög patientsäkerhet och god vårdkvalitet vid rehabilitering. MAS och MAR är knutna till omsorgsnämnden och fungerar som stöd till utföraren. MAS och MAR har tagit fram styrdokument som finns i bilagorna 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, och 18. Utföraren skall ansvara för att dessa följs. Därtill skall utföraren ansvara för att all personal i vård- och omsorgsarbete konsekvent tilllämpar basala hygienrutiner enligt kommunala riktlinjer för vård och omsorg. Riktlinjerna finns på landstinget i Kalmar läns hemsida MAS och MAR utreder avvikelser inom sina ansvarsområden och anmäler dessa till tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Kommunen ansvarar för hjälpmedel, förbandsmaterial samt förbrukningsartiklar som behövs för inkontinens. Kommunen ansvarar för att informera utföraren vilken hälso- och sjukvårdspersonal som ingår i kommunens hälso- och sjukvårdsansvar och hur man får kontakt med dem. Utföraren skall ansvara för att det finns rutiner för att ta kontakt med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal som inte ingår i kommunens hälso- och sjukvårdsansvar. Uppdragets omfattning Kalmarmodellen för valfrihet i hemtjänsten gäller personer i ordinärt boende i hela Kalmar kommun och som har beviljats hemtjänst samt i förekommande fall även trygghetslarm enligt 4 kap. 1 SoL. Geografiskt område Uppdraget utförs inom Kalmar kommun uppdelat i följande geografiska områden. Norra kommundelen Lindsdal, Läckeby och Rockneby Mellersta kommundelen Smedby, Trekanten och Rinkabyholm Södermöre kommundel Ljungbyholm, Halltorp, Hagby, Påryd och Tvärskog

15 7 (23) Norra centralorten Norrliden, Skogsrået, Täljstenen Djurängen och Funkabo Mellersta centralorten Oxhagen, Malmen, Norrgård, Lindö och Kvarnholmen Södra centralorten Bremerlyckan, Sandås, Tegelviken och Stensö Geografisk karta, se bilaga 5. Ansökan kan göras för att utföra uppdraget i ett eller flera av de geografiska områdena. Kapacitetstak Möjlighet finns att begränsa sitt åtagande genom att ange ett så kallat kapacitetstak inom varje geografiskt område. Det innebär att utföraren anger maximalt antal timmar som kan utföras under en månad. Utföraren skall behålla befintliga omsorgstagare när insatserna utökas, även om det innebär att kapacitetstaket överskrids. Detta gäller under förutsättning att den enskilde inte väljer att byta utförare. Tidpunkter för uppdragets utförande Uppgifterna skall utföras mellan klockan 07:00-22:00 under årets samtliga dagar. Inställelse efter larmanrop från trygghetslarm skall ske inom 30 minuter. Oförutsedda behov och förändringar av den enskildes behov av vård och omsorg Utföraren skall, utöver vad som angetts ovan, tillgodose den enskildes oförutsedda utökade behov av stöd och omsorg som inte omfattas av biståndsbeslutet eller i väntan på ett sådant. Oförutsedda utökade behov kan uppstå vid till exempel akut sjukdom, olycksfall, vak vid vård i livets slut och skall utföras även om utföraren har nått sitt eventuella kapacitetstak. Utföraren skall omedelbart kontakta kommunens ansvariga biståndshandläggare när oförutsedda utökade behov av stöd och omsorg uppstår som inte omfattas av biståndsbeslutet om den enskildes behov av hemtjänst ökar eller minskar i sådan omfattning att biståndsbeslutet behöver omprövas om den enskilde inte längre önskar beviljad insats omgående om den enskilde är inlagd på sjukhus omgående om den enskilde har avlidit Utföraren skall informera kommunens hälso-och sjukvårdspersonal vid förändringar avseende den enskildes behov av hälso- och sjukvårdsinsatser, till exempel inläggning på sjukhus. Utföraren skall senast den 2 i varje månad redovisa frånvaro/avvikelse på avsedd blankett, bilaga 4, till ansvarig ekonomiassistent för att rätt omsorgsavgift ska debiteras den enskilde.

16 8 (23) Befolkningsunderlag och behovsanalys Kalmar kommun har drygt invånare. Av dessa är personer som är 65 år eller äldre. Den närmaste femårsperioden beräknas antalet 65 år och äldre att öka med ca personer. Av kommunens invånare har ca personer biståndsbeslut om hemtjänst. Totalt beviljas ca hemtjänsttimmar per månad. (September 2013) Uppgifter som inte ingår i uppdraget Uppgifter som ska utföras mellan klockan 22:00 07:00 ingår inte i uppdraget. Dessa uppgifter utförs av kommunen. Matdistribution ingår inte i uppdraget. Kommunen ansvarar för matdistributionen. Mottagande av larmanrop från larmcentralen samt utryckning och åtgärder efter larmanrop hos personer som enbart har trygghetslarm ingår inte i uppdraget. Dessa uppgifter utförs av kommunen. Tilläggstjänster Utföraren har rätt att tillhandahålla tilläggstjänster. Med tilläggstjänster avses tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet och som den enskilde betalar direkt till utföraren. Kommunen har inget ansvar för dessa tilläggstjänster. Beställning, bekräftelse och påbörjande av uppdrag Kommunen är huvudman för hemtjänsten och ytterst ansvarig och beslutar i alla frågor som omfattar myndighetsutövning. Det är biståndshandläggaren som utreder, bedömer och fattar biståndsbeslut om hemtjänst utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer. Av biståndsbeslutet framgår vilka insatser som den enskilde är beviljad. Biståndsbeslut är en förutsättning för beställning. När den enskilde valt utförare skickar biståndshandläggaren en beställning, via Procapita till utföraren. Av beställningen framgår vilka insatser som skall utföras och målet för dessa. Av beställningen framgår också beviljad tid för uppdraget. Efter inkommen beställning har utföraren alltid en vardag till förfogande för att planera innan insatserna skall påbörjas. Samma dag som insatserna startas skall utföraren bekräfta beställningen i Procapita. Utföraren skall ta emot utskrivningsklar omsorgstagare från sjukvården och ansvara för att omsorgstagaren ska kunna återvända till sin bostad, enligt överenskommelse som kommunens biståndshandläggare gjort med företrädare för sjukvården. I de fall utföraren inte kan åta sig uppdraget med en gång skall utföraren ha betalningsansvaret. Information och val i ett valfrihetssystem Information till enskilda om godkända leverantörer Kommunen ansvarar för att lämna information till enskilda om samtliga utförare som kommunen tecknat avtal med. Informationen skall vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig.

17 9 (23) Utföraren får inte tillämpa egen marknadsföring som strider mot marknadsföringslagen eller uppfattas som påträngande av omsorgstagaren. Val av utförare Det är den enskilde som väljer utförare. Kommunen ansvarar för att den enskilde informeras om möjligheten att välja utförare. Målsättningen är att varje enskild omsorgstagare eller dennes företrädare ska kunna göra ett eget aktivt val. Biståndshandläggaren har en neutral och vägledande roll för att hjälpa den enskilde i valet av utförare. Efter beslut om hemtjänst väljer den enskilde omsorgstagaren utifrån aktuell förteckning och information om godkända utförare vem som ska utföra tjänsten. Biståndshandläggaren beställer därefter insatsen hos vald utförare. Ickevalsalternativ För den enskilde som inte kan eller vill välja utförare tillämpas ett ickevalsalternativ. Ickevalsalternativet tillämpas enligt ett alfabetiskt turordningssystem mellan kommunen och de utförare som kommunen har avtal med. För omsorgstagare som har pågående hemtjänstinsatser vid införandet av Kalmarmodellen kommer inte ickevalsalternativet enligt ett alfabetiskt turordningssystem att användas. För dessa omsorgstagare fortsätter kommunen att vara utförare. Byte av utförare Den enskilde har alltid rätt att byta till en annan utförare. Vid byte av utförare är uppsägningstiden 5 dagar för den enskilde. Om den enskilde önskar välja en annan utförare ska han eller hon ta kontakt med sin biståndshandläggare. Biståndshandläggaren meddelar den ursprungliga utföraren och den nya utföraren. Den ursprungliga utföraren får ersättning tills dess att bytet av utförare är genomfört. Infaller sista dag för uppsägningstiden på en lördag, söndag eller annan helgdag äger utförarbytet rum närmast följande vardag. Utförarbytet sker under dagtid mellan klockan 08:00 och 16:00. Vid byte av utförare skall den ursprungliga utföraren lämna den dokumentation i ärendet, som inte redan finns i Procapita, till biståndshandläggaren. Handläggningstid och ansökans giltighetstid Inkommen ansökan öppnas och registreras inom två arbetsdagar. Därefter görs kontroll att sökanden uppfyller samtliga ställda krav för uppdraget. Beslut meddelas inom fyra veckor efter inkommen ansökan. Under semesterperioden kan dock handläggningstiden vara längre. Om sökanden inte har godkänts finns möjlighet att ansöka igen när punkter som inte godkänts åtgärdats. Sökanden är enligt avtalsrättsliga regler bunden av sin ansökan under angiven handläggningstid.

18 10 (23) Godkännande och avtalsskrivning Förfrågningsunderlaget innehåller ett antal skall-krav. Skall-kraven som är obligatoriska och ingår i kvalificeringsfasen skall vara besvarade och uppfyllda för att ansökan ska kunna godkännas. Efter beslut om godkännande eller inte underrättas sökande skriftligt och skälen för det. Efter beslut om godkännande tecknas avtal så snart som möjligt efter genomfört informationsmöte, se rubricerat avsnitt om informationsmöte. Administrativa krav Ansökans form och innehåll Hela ansökningsförfarandet görs på svenska språket. Intyg/certifikat får vara skrivna på engelska. Ansökan görs genom att fylla i bifogat ansökningsformulär, bilaga 1. I övrigt gäller följande: Ansökan kan endast lämnas på hela uppdraget. Utföraren har däremot möjlighet att välja i vilken/vilka förutbestämda geografiska områden. I ansökningsformuläret skall bekräftas att redovisade skall-krav är uppfyllda. Samtliga begärda bilagor skall fyllas i och bifogas ansökan, samt i förekommande fall undertecknas. Beskrivning av företagets resurser m.m. skall bifogas ansökan, (se under benämnd rubrik). Ersättning för lämnad ansökan utgår inte. Ansökan skall vara undertecknat av behörig företrädare. Utföraren skall inom en (1) vecka från begäran av beställare visa att den som undertecknat ansökan är behörig. Adress för ansökan Kalmar kommun Omsorgsförvaltningen Box Kalmar alternativt via e-post till Beskrivning av företagets resurser m.m. Utföraren skall till ansökan bifoga en enklare företagsbeskrivning innehållande uppgifter om företaget, dess affärsidé, verksamhet och organisation, etablering, samarbetspartner, resurser, utförarens personalstyrka samt redogöra hur man har tänkt organisera med personal. Informationsmöte Efter att ansökan godkänts, men innan avtal tecknas, skall utföraren delta i ett informationsmöte innan uppdraget med att ta emot omsorgstagare påbörjas. På informationsmötet görs en genomgång av uppdraget och vad som kommer att avtalas samt ges möjlighet att ställa frågor. Syftet med informationsmötet är att ge utföraren en introduktion inför sitt uppdrag.

19 11 (23) Informationsmötena genomförs varje kvartal. Tiderna för informationsmötena finns på kommunens webbsida Frågor och svar samt kompletteringar och förtydliganden av förfrågningsunderlaget Frågor ska i första hand ställas skriftligen till e-postadress Svar på frågor som kan ha betydelse för andra sökande samt kompletteringar och förtydliganden av förfrågningsunderlaget kommer att publiceras på kommunens webbsida Endast skriftlig kompletterande uppgift lämnad från kommunen under ansökningstiden är bindande för kommunen och utförare. Kontaktperson För att muntligen få kontakt med kommunen avseende upphandlingen skall nedanstående kontaktperson kontaktas. Thomas Johansson, telefon: /mobil: E-post: Allmänhetens rätt till insyn På begäran av kommunen skall utföraren tillhandahålla uppgifter som gör det möjligt för kommunen att ge allmänheten insyn i utförarens verksamhet i enlighet med 3 kap. 19 a kommunallagen. Lagar, förordningar och föreskrifter Utföraren skall vara förtrogen med och ansvara för att uppdraget utförs i enlighet med de mål och riktlinjer som följer av socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen, arbetsmiljölagen samt alla andra vid varje tillfälle tillämpliga lagar och förordningar. Vidare skall verksamheten bedrivas i enlighet med Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter. Krav på sökande (kvalificeringskrav) Uteslutning av sökande enligt 7 kap. 1 LOV Om omständighet som anges i 7 kap. 1 LOV föreligger avseende en sökande kommer dennes ansökan att förkastas. Genom undertecknande av ansökan intygar utföraren att han är fri från hinder för deltagande enligt 7 kap. 1 LOV. Kontroll av ovanstående kommer göras i samarbete med Skatteverket. Meddelarfrihet Utföraren skall förbinda sig att på motsvarande sätt som gäller för offentligt anställda enligt regler i Tryckfrihetsordningen och Yttrandefrihetsförordningen tillåta meddelarfrihet för sina anställda och inte efterforska vem som har lämnat ett meddelande med stöd av meddelarfriheten. Meddelarfriheten begränsas emellertid av bestämmelsen om tystnadsplikt enligt 15 kap. 1 SoL och tystnadsplikt avseende hälso- och sjukvård enligt 6 kap. 12, 13, 14, 15 och 16 patientsäkerhetslagen.

20 12 (23) IT-system och telefoni Utföraren skall, liksom kommunen, använda verksamhetssystemet Procapita för att hantera beslut/beställningar, dokumentation, kommunikation med biståndshandläggare, hälso- och sjukvårdspersonal och andra meddelanden som rör uppdraget. I takt med kommunens införande av mobilt stöd i hemtjänsten skall även utföraren använda detta och följa kommunens rutiner för detsamma. Utföraren skall använda mobiltelefon för mottagande av larmanrop. Kommunen ansvarar för att tillhandahålla samt ge utbildning och support avseende Procapita, larmtelefon och mobilt stöd. Löpande kostnader för telefoni och datakommunikation skall bekostas av utföraren. Utföraren och dess personal skall delta i anordnade utbildningar gällande Procapita och mobilt stöd. Utföraren skall ha fungerande fast telefon, telefonsvarare, datorer och e- posthantering. Kommunen tillhandahåller mobiltelefon. Kollektivavtal Utföraren är skyldig att ansvara för att gällande svenska kollektivavtal för arbetet följs. Om utföraren inte tecknat svenska kollektivavtal skall ändå motsvarande villkor gälla för utförarens anställda. Verksamhetsansvarig och ledning m.m. Ansvarig för verksamheten skall ha adekvat högskoleutbildning med inriktning mot vård, omsorg eller social arbete, eller annan utbildning och erfarenhet som ger motsvarande kompetens och bedöms likvärdig. Utföraren skall styrka genom betyg och intyg verksamhetsansvarigs och lednings utbildningsnivå, kunskap och erfarenhet. Arbetsgivaransvar Utföraren skall inom sitt ansvarsområde fullgöra arbetsgivaransvaret. Utföraren är ensam ansvarig arbetsgivare för den egna personalen och är ensam bärare av arbetsgivaransvar i förhållande till denna personal. Utföraren skall anställa och ansvara för personal i egenskap av arbetsgivare med beaktande av vid var tid gällande lagar och avtal. Utföraren skall inte vidta åtgärd som kan väntas medföra åsidosättande av lagar eller kollektivavtal eller annars strida mot vad som är allmänt godtaget inom utförarens verksamhetsområde. Anlitar utföraren underleverantör skall utföraren av denne avkräva motsvarande utfästelse. Utföraren skall ansvara för löner, arbetsgivaravgifter och andra avtalsenliga och lagstadgade kostnader för sig och sin personal. Utföraren skall vid utförandet av uppdraget endast använda personal med för ändamålet adekvat kompetens och personlig lämplighet.

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Hemtjänst i Borgholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)

Förfrågningsunderlag. Hemtjänst i Borgholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) Förfrågningsunderlag Hemtjänst i Borgholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) Sida: 2 (24) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmän orientering... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Befolkningsunderlag och behovsanalys...

Läs mer

Granskning av hemtjänst/lov 2014

Granskning av hemtjänst/lov 2014 Granskning av hemtjänst/lov 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-08-28 Bakgrund Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr).

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr). November 2012 AVTAL med förslag till uppdateringar (uppdateringar angivna med understruken text, tidigare gällande text är angivna med kursiv stil) Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser Stenungsunds kommun Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1. Allmänt om kommunen 3 1.2. Allmänt om LOV 3 2. OMFATTNING 3 2.1.

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner

Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner KOMMUNALFÖRBUNDET GR Lars-Göran Jansson Bilaga 2a 2008-04-28 Styrgruppen för det sociala området Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner Den sociala styrgruppen har tidigare beslutat

Läs mer

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Klippans kommun har det yttersta ansvaret för att de som bor och vistas i kommunen

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården 2014-05-27 Sov 197/2014 Uppdaterad 2015-06-24 Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården Beslutad av: Programdirektör Social välfärd Ansvarig för upprättande: Neutrala enheten Innehållsförteckning

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten

Eget val inom hemtjänsten BRUKARE Eget val inom hemtjänsten Hur du som brukare väljer utförare inom hemtjänsten 1 VALET ÄR DITT! Från och med hösten 2011 inför Falköpings kommun eget val av utförare inom hemtjänsten enligt Lagen

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Din rätt till en värdig omsorg. Värdighetsgarantier i Kalmar kommun

Din rätt till en värdig omsorg. Värdighetsgarantier i Kalmar kommun Din rätt till en värdig omsorg Värdighetsgarantier i Kalmar kommun Bakgrund 2011 infördes en nationell värdegrund i socialtjänstlagen vilket innebär att äldre personer ska ges ökade möjligheter till inflytande

Läs mer

Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i Kävlinge kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)

Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i Kävlinge kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Socialtjänsten 1(6) Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Parter Detta avtal har tecknats mellan (nedan kallad kommunen) och NN (nedan kallad utföraren)

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Förfrågningsunderlag Eget val inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 2013-03-25

Förfrågningsunderlag Eget val inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 2013-03-25 Förfrågningsunderlag Eget val inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 2013-03-25 Innehållsförteckning 1. Allmän information 4 1.1. Grunden för valfrihetssystemet... 4 1.2. Verksamhet 4 1.3.

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Regelverk för kundval inom hemtjänsten i förvaltningen för Handikappomsorg

Regelverk för kundval inom hemtjänsten i förvaltningen för Handikappomsorg TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) Regelverk för kundval inom hemtjänsten i förvaltningen för Handikappomsorg Datum 2011-03-29 uniform KUB101 v 1.0, 2005-11-25 Regelverk för kundval inom hemtjänsten i förvaltningen

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella.

Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella. 2011-12-07 Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella. Insats Åtgärd kommentarer 1. Val av utförare. När

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2012-11-01 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Sid 1 av 5 Bilaga 1 A Befintligt företag Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Gäller fr.o.m. 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Dagverksamheten vänder sig till personer med stora

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer, enskilda verksamheter bedriver äldreomsorg i särskilda boenden, förvaltningsdomstolar Nr 8/2012 Juli 2012 Nya föreskrifter

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Kontrakt Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr 2010-KS 0335

Kontrakt Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr 2010-KS 0335 1.0 PARTER Beställare Utförare Tyresö kommun Socialförvaltningen 135 81 Tyresö kommun Organisationsnummer Organisationsnummer 212 000-0092 xxx xxx- xxxx Kontaktperson kontrakt Charlotte Barkman-Hedin Kontaktperson

Läs mer

Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV

Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV 1. Parterna Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören, har följande avtal träffats. Kommunen Organisationen Organisationsnummer

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem enligt LOV för hemtjänsten i Ale kommun Antagen av Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2015-05-13 Sida 1 av 20 Innehåll 1. Allmän orientering... 3 1.1. Auktorisering...

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Valfrihet med politiska våndor

Valfrihet med politiska våndor Valfrihet med politiska våndor Lagen om valfrihetssystem LOV Stefan Elg Allego AB www.allego.se De gemenskapsrättsliga principerna EGdirektiven Beslut 1 Beskriva vad Beskriva hur Beskriva när AVTAL Beslut

Läs mer

för ordinärt boende i Borgholms kommun

för ordinärt boende i Borgholms kommun Lagrum SoL Version 1 Ansvarig för dokumentet Socialchef Fastställd av Socialnämnd Datum 141022 Nästa revidering senast 151022 Diarienr 2014/103-732 SN Plats i Q:et Ekonomi Resursfördelningsmodell för ordinärt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service

Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service Social- och äldrenämnden Innehållsförteckning 1 Upplands Väsby kommun...

Läs mer

Avtal. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende 2010-04-01. Diarienummer VON 2009:79

Avtal. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende 2010-04-01. Diarienummer VON 2009:79 Diarienummer VON 2009:79 Avtal Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende Innehållsförteckning 1. Avtal om Hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem...

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Kunden hamnar då i det s.k. ickevalsalternativet, vilket är en i förväg upprättad turordningslista där alla utförare finns med.

Kunden hamnar då i det s.k. ickevalsalternativet, vilket är en i förväg upprättad turordningslista där alla utförare finns med. Administrativa rutiner för bistånds- och avgiftshandläggare och utförare av hemtjänst Beställning och uppföljning av utförd, beviljad och debiterad tid Insats Åtgärd Kommentar 1. Val av utförare Vid hembesöket

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Avtal om utförande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV

Avtal om utförande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV Omsorgsförvaltningen Bilaga 6 Avtal om utförande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV 1. Parterna Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören, har följande avtal träffats. Kommunen

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2014-02-27 Sida 10(23) Socialnämnden SN Punkt 9 SNau 22 Sn/2014:55/021 Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden Förslag till beslut Socialnämndens arbetsutskott föreslår

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Kravspecifikation för upphandling av hemtjänst VÄGLEDNING FRÅN KONKURRENSVERKET 2 (2014)

Kravspecifikation för upphandling av hemtjänst VÄGLEDNING FRÅN KONKURRENSVERKET 2 (2014) Kravspecifikation för upphandling av hemtjänst VÄGLEDNING FRÅN KONKURRENSVERKET 2 (2014) 1 2 Innehåll Om vägledningen 4 Bakgrund och syfte 4 Omfattning 4 Samråd 4 Fortsatt arbete 4 1. Introduktion 5 1.1

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal 1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida Om dokumentation 2 Individuell planering 2 Därför är dokumentation viktigt 2 Vi kan ta del av dokumentationen 2 Förberedelser

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV

VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV Sidan 2 av 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UTREDNING - VALFRIHETSSYSTEM INOM ÄLDREOMSORGEN.. 3 1.1.1 Språkbruk... 3 1.2 LOV - Lagen om Valfrihetssystem... 3 1.2.1 Stimulansbidrag...

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3 LEX SARAH Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden. Enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS. Innehållsförteckning Riktlinje och rutiner för

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12)

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12) Sid. 1 (12) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform Omsorgsförvaltningen 2013-12-11 1(5) 6 - ansökan om godkännande som utförare inom Stadens valfrihetssystem för hemvården Undertecknad ansöker härmed att nedanstående företag godkänns som utförare av hemvård

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16. Riktlinje Parboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr VON 2013/0742-5 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV)

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) FASTSTÄLLT AV: SOCIALNÄMNDEN, SN/2015/63 DATUM: 2009-02-11, 2 REVIDERAD: 2013-05-29, 107

Läs mer