75 Kalmarmodellen av LOV Dnr ON 2013/0088

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "75 Kalmarmodellen av LOV Dnr ON 2013/0088"

Transkript

1 KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdag Kalmarmodellen av LOV Dnr ON 2013/0088 Handlingar Tjänsteskrivelse och förfrågningsunderlag 14 oktober Bakgrund Valfrihet finns inom förskola, grundskola och gymnasium. Kalmarmodellen av LOV (Lag om valfrihetssystem) innebär att ett system för valfrihet även införs i hemtjänsten. Valfriheten innebär möjlighet att välja utförare som enda konkurrensfaktor. Det finns inget annat såsom ersättning till utförare eller olika avgifter till omsorgstagare. Kalmarmodellen omfattar biståndsprövad service och personlig omvårdnad inkl. instruerad och delegerad hälso- och sjukvård. Insatserna omfattar veckans alla dagar kl. 07:00-22:00. Utförarna ska i sin verksamhet kunna erbjuda både service och personlig omvårdnad samt besvara trygghetslarm. Kompetenskravet är undersköterska. Utförare i valfrihetsmodellen är kommunen samt de privata utförare som ansökt och blivit godkända utförare av kommunen och därmed uppfyller förfrågningsunderlagets kravspecifikation. Valfrihetsmodellen omfattar endast beviljade biståndsinsatser beslutade av kommunens biståndshandläggare. Överläggning Under överläggningen yrkar Birgitta Nordlöw (FP) att utvärdering av valfrihetssystemet ska ske årligen och att alla uppgifter ska vara offentliga. Utvärderingen ska då göras av en neutral och oberoende part. Margreth Axelsson (KD) yrkar bifall till förslaget om införande av Kalmarmodellen av LOV. Birgitta Axelsson Edström (V) yrkar avslag på hela ärendet. Proposition Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om nämnden bifaller eller avslår förslaget om Kalmarmodellen. Han finner att nämnden bifaller förslaget. Omröstning begärs och följande omröstningsproposition godkännes. Den som stöder förslaget om Kalmarmodellen röstar ja. Den som är emot röstar nej. Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 2 nej-röster. Ja Nej Margreth Johansson (KD) Birgitta Axelsson Edström (V) Jan Petersson (S) Elsa Berg (V) Nura Mahmutagic (S) Lena Bromberg (S) Balder Sörensen (MP) Yvonne Bernsby (M) Marika Danielsson (C) Birgitta Nordlöw (FP) Steve Sjögren (S)

2 2 Därefter frågar ordföranden om nämnden bifaller eller avslår Birgitta Nordlöws tilläggsyrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet. Beslut Omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 1) införa Kalmarmodellen för valfrihet inom hemtjänsten vid årsskiftet 2013/2014 enligt villkor i upprättat förfrågningsunderlag 2) godkänna upprättat förfrågningsunderlag 3) utvärdering av valfrihetssystemet ska ske årligen och att alla uppgifter ska vara offentliga samt att utvärderingen ska görs av oberoende part. Reservation Birgitta Axelsson Edström (V) och Elsa Berg (V) reserverar sig mot beslutet. Äldreomsorgen i sju västländer har jämförts i en nyligen publicerad studie och slutsatsen är tydlig: Kvaliteten inom äldreomsorgen har inte blivit bättre av privatisering, varken i ett nationellt eller i ett internationellt perspektiv. Forskningen är entydig: Om de äldre själva får välja vad som är allra viktigast handlar det om tre saker: Flexibilitet: att få påverka innehållet i omsorgen. Kontinuitet: att få omges med samma personer samt att personalen kan ta sig tid. Äldre vill alltså ha och värderar verklig valfrihet helt i linje med Vänsterpartiets förslag från december 2012, inte val mellan utförares glättiga broschyrer och poppiga hemsidor. När hemtjänsten kommer vill man kunna välja att gå ut i stället om solen skiner istället för att duscha, eller att få hjälp med tvätten istället för dammsugning om det bättre behövs den dagen. Innehåll är således viktigare än utförare. Trettio års privatisering inom äldreomsorgen har inte lett till ökad kvalitet. Däremot utmärker Sverige sig i ett helt annat avseende: Inget annat land har en så stor andel av den privata äldreomsorgen i så få bolag. Carema och Attendo, bolag som i sin tur utmärker sig som storskaliga och vinstdrivande koncerner och som har väldigt lite gemensamt med små bolag som vill känna sig närmare brukaren, är dominerande på den svenska marknaden. Den sk Kalmarmodellen saknar möjlighet att gå emot den utvecklingen. Små företag och idéburna organisationer kommer att stå sig slätt mot de stora drakarnas möjligheter att ta marknadsandelar. Argumenten för år sedan när privatiseringen började var att en konkurrensutsatt äldreomsorg skulle leda till lägre kostnader, högre kvalitet och effektivare metoder. Ingenting tyder på att de målen har uppnåtts. Istället vet vi att lägre personaltäthet leder till försämrad kvalitet, och den utvecklingen är tyvärr redan igång, oavsett hur många mätningar, tidsstudier och uppföljningar som privatiseringen har medfört. Följden blev inte ökad kvalitet utan istället en större byråkratisk kontrollapparat. Svenska studier visar dessutom att privata vårdbolag har lägre bemanning än kommunala. Allra lägst har de vårdbolag som drivs av riskkapitalbolag. Också antalet fast anställda minskar och timanställda ökar vilket tyder på dålig personalpolitik. Där är skillnaden särskilt stor inom hemtjänsten. Valfriheten enligt LOV innebär också en risk för ojämlikhet visar brittisk forskning. Den som är stark, välutbildad och har råd och/eller har anhöriga med initiativkraft och höga röster, kan leta upp ett gott privat alternativ. Där kan man också via RUT köpa tilläggstjänster som extra städning och på så vis skaffa sig en riktigt heltäckande omsorg. De flesta andra förlorar dock stort. De flesta som är beroende av

3 3 äldreomsorg har, oavsett hur stora resurser de har i övrigt, dessutom så stora stödbehov att möjligheterna att göra egna val mellan utförare är mycket begränsade. Vi ska inte behöva skämmas för vår äldreomsorg. Istället för att lägga ut hemtjänsten till vinstdrivande företag som sätter vinsten framför kvaliteten bör vi lyssna till de äldres synpunkter och fokusera rätt. När man inför LOV, oavsett om den kallas Kalmarmodellen eller inte, görs de äldre till kunder och man lägger utvecklingen och välfärden i händerna på marknadskrafter som inte styrs demokratiskt utan på helt andra sätt. Det leder logiskt nog, vilket både forskning och omvärldsspaning visar, åt fel håll. Därför reserverar vi oss mot Införandet av LOV i hemtjänsten i Kalmar kommun i sin helhet. Våra äldre förtjänar bättre. Protokollsanteckning Birgitta Nordlöw (FP) antecknar: Folkpartiet liberalerna har följande synpunkter på det förfrågningsunderlag som behandlas idag. Prissättningen i valfrihetssystemet är mycket viktig för företagarnas möjligheter att kunna etablera sig. Därför ska alla externa utförare, godkända och potentiella, kunna ta del av hur kommunen räknat fram de faktiska kostnaderna för verksamheten i egen regi. Förfrågningsunderlaget bör om möjligt kortas ned, och man bör se över antalet bilagor (20 st.) Förfrågningsunderlagets omfattning ska inte vara ett hinder som avskräcker potentiella utförare. Att man vid behov samverkar med grannkommuner för att erbjuda ett större brukarunderlag och enhetliga villkor till externa utförare. Detta gäller t.ex. norra kommundelen och Mönsterås kommun. Underliga situationer kan uppstå då utförare ger vård norr om Rockneby i Kalmar kommun för 336 kr per timme, men får 416 kr per timme söder om Ålem i Mönsterås kommun. Kommunen bör i samband med sjösättningen av LOV utreda om man kan utforma biståndsbeslut på ett sätt som uppmuntrar till nya innovativa och anpassade lösningar för den enskilde. Man bör också se om tiden för val i samband med vårdplanering kan förlängas. Förfrågningsunderlaget kunde ha utformats för att ge privata utförare mer utrymme att profilera sig. Målsättningen ska inte vara en verksamhet identisk med kommunens. Margreth Johansson (KD), Yvonne Bernsby (M) och Monica Jernetz (M) instämmer i protokollsanteckningen. Sekreterare Agneta Järkelid Justeras Steve Sjögren Ordförande Birgitta Nordlöw Anslaget på kommunens anslagstavla

4

5

6

7

8 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson ON 2013/ Omsorgsnämnden Kalmarmodellen av LOV Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att införa Kalmarmodellen för valfrihet inom hemtjänsten vid årsskiftet 2013/2014 enligt villkor i upprättat förfrågningsunderlag. Bakgrund Valfrihet finns inom förskola, grundskola och gymnasium. Kalmarmodellen av LOV (Lag om valfrihetssystem) innebär att ett system för valfrihet även införs i hemtjänsten. Valfriheten innebär möjlighet att välja utförare som enda konkurrensfaktor. Det finns inget annat såsom ersättning till utförare eller olika avgifter till omsorgstagare. Kalmarmodellen omfattar biståndsprövad service och personlig omvårdnad inkl. instruerad och delegerad hälso- och sjukvård. Insatserna omfattar veckans alla dagar kl. 07:00-22:00. Utförarna ska i sin verksamhet kunna erbjuda både service och personlig omvårdnad samt besvara trygghetslarm. Kompetenskravet är undersköterska. Utförare i valfrihetsmodellen är kommunen samt de privata utförare som ansökt och blivit godkända utförare av kommunen och därmed uppfyller förfrågningsunderlagets kravspecifikation. Valfrihetsmodellen omfattar endast beviljade biståndsinsatser beslutade av kommunens biståndshandläggare. Thomas Tryggvesson Förvaltningschef Omsorgsförvaltningen V-Chef_Avd Chef Adress Box 848, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax

9 Upphandlingsansvarig Datum Ärendebeteckning Kalmar kommun Omsorgsförvaltningen Thomas Johansson ON 2013/0088 Förfrågningsunderlag Upphandling av Kalmarmodellen Valfrihet inom hemtjänst i Kalmar kommun enligt lagen om valfrihetssystem Inbjudan Välkommen att ansöka om att bli utförare i Kalmar kommuns valfrihetssystem för hemtjänst Kalmarmodellen. Upphandling sker enligt detta förfrågningsunderlag med tillhörande bilagor. I underlaget benämns Kalmar kommun som kommunen och sökanden som utförare. I underlaget omnämns både den enskilde och omsorgstagare, båda har samma betydelse. Ansökan får lämnas in löpande så länge som förfrågningsunderlaget är annonserat på den nationella annonsplatsen för valfrihetssystem - Valfrihetswebben Omsorgskontoret Omsorgsförvaltningen Adress Box Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax

10 2 (23) Innehållsförteckning Förfrågningsunderlag... 1 Upphandling av Kalmarmodellen Valfrihet inom hemtjänst i Kalmar kommun enligt lagen om valfrihetssystem... 1 Inbjudan... 1 Allmän orientering... 5 Bakgrund... 5 Beskrivning av uppdraget... 5 Service... 5 Personlig omvårdnad... 5 Trygghetslarm... 6 Hälso- och sjukvårdsinsatser... 6 Uppdragets omfattning... 6 Geografiskt område... 6 Kapacitetstak... 7 Tidpunkter för uppdragets utförande... 7 Oförutsedda behov och förändringar av den enskildes behov av vård och omsorg... 7 Befolkningsunderlag och behovsanalys... 8 Uppgifter som inte ingår i uppdraget... 8 Tilläggstjänster... 8 Beställning, bekräftelse och påbörjande av uppdrag... 8 Information och val i ett valfrihetssystem... 8 Information till enskilda om godkända leverantörer... 8 Val av utförare... 9 Ickevalsalternativ... 9 Byte av utförare... 9 Handläggningstid och ansökans giltighetstid... 9 Godkännande och avtalsskrivning Administrativa krav Ansökans form och innehåll Adress för ansökan Beskrivning av företagets resurser m.m Informationsmöte Frågor och svar samt kompletteringar och förtydliganden av förfrågningsunderlaget Kontaktperson Allmänhetens rätt till insyn Lagar, förordningar och föreskrifter Krav på sökande (kvalificeringskrav) Uteslutning av sökande enligt 7 kap. 1 LOV... 11

11 3 (23) Meddelarfrihet IT-system och telefoni Kollektivavtal Verksamhetsansvarig och ledning m.m Arbetsgivaransvar Sekretess och tystnadsplikt Ledningssystem för kvalitet Underleverantör Sociala krav Särskilda villkor Uppförandekod för hållbar upphandling inom Kalmar kommun Krav på uppdragets utförande kvalitetskrav Effektivitet Självbestämmande och integritet Bemötande av den enskilde och förhållningssätt Helhetssyn och samordning Samverkan kring den enskilde Samverkan mellan utförare och beställare Trygghet och säkerhet Identifikation Nyckelhantering När den enskilde inte är anträffbar Hantering av kontanta medel Dokumentation av genomförd insats Synpunkter och klagomål Rapporteringsskyldighet Lex Sarah Rapporteringsskyldighet Avvikelser hälso- och sjukvård (enligt patientsäkerhetslagen) Kunskapsbaserad verksamhet Krav på personalens kompetens och kompetensutveckling Tillräcklig bemanning Introduktion av ny personal Kompetensförsörjning Mat och måltider Tillagning av mat Tillgänglighet Kontaktmannaskap Telefontider m.m Lokal kris- och katastroforganisation Avtal... 18

12 4 (23) Avtalsform och avtalstid Ändringar och tillägg till avtalet Kommersiella villkor Ersättning Vad ingår i ersättningen? Reducering av ersättningen Prisjustering Betalningsvillkor Faktura Dröjsmål med betalning Ansvar och försäkringar Skadestånd och viten Force Majeure Avtalsöverlåtelse och ägarbyte Hävning av avtal Tvistlösning Uppföljning Bilagor... 23

13 5 (23) Allmän orientering Bakgrund Kommunfullmäktige i Kalmar kommun har beslutat att tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV) enligt Kalmarmodellen gällande hemtjänst för personer som bor i ordinärt boende. Kommentar: Det som inte är särskilt boende (i Kalmar kommun kallat vård- och omsorgsboende) räknas som ordinärt boende. Särskilt boende är individuellt behovsprövat boende som ges med stöd av socialtjänstlagen. Valfriheten innebär att personer som bor eller vistas i Kalmar kommun och som har beviljats hemtjänst, biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL), har rätt att välja vem som ska utföra insatserna. Syftet med Kalmarmodellen är att öka den enskildes valfrihet, delaktighet och inflytande. Omsorgstagare som väljer kommunen som utförare kommer som alternativ utförare också kunna välja en närliggande enhet till den enhet man geografiskt tillhör. Omsorgstagarna betalar till kommunen för biståndsbeslutade insatser enligt kommunens omsorgstaxa. Beskrivning av uppdraget Utföraren skall för kommunens räkning utföra hemtjänst hos personer som bor i ordinärt boende och som har fått biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL) om hemtjänst samt i förekommande fall även trygghetslarm. Innehållet i hemtjänsten delas in i uppgifter av service och uppgifter av personlig omvårdnad. Utföraren skall även utföra hälso- och sjukvårdsinsatser som delegerats eller instruerats av kommunens legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal till personer som beviljats hemtjänst enligt SoL. Service Med service avses praktisk hjälp med hemmets skötsel i form av städning, hjälp med tvätt och klädvård, hjälp med inköp och andra ärenden. För insatsen tvätt och klädvård beviljas vanligtvis tid motsvarande den tid som tilldelas för så kallat tvättpaket, som utförs av leverantör enligt avtal med kommunen. Utföraren har möjlighet att, utan extra kostnad, anlita denna leverantör. För insatsen inköp beviljas tid motsvarande den tid som tilldelas för antingen internethandel, samordnat inköp eller beställning hos närmaste matvarubutik (gäller endast landsbygd). Utföraren har möjlighet att, utan extra kostnad, använda internethandel. Personlig omvårdnad Med personlig omvårdnad avses insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska eller sociala behov samt hjälp vid larm och vård i livets slut. Insatserna kan omfatta hjälp för att kunna äta och dricka, klä sig, förflytta sig, sköta personlig hygien samt i övrigt insatser för att bryta isolering och för att känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet.

14 6 (23) Trygghetslarm Trygghetslarmet är anslutet till en larmcentral som tar emot larmanrop och kontaktar vid behov utföraren. Utföraren skall svara för mottagande av larmanrop från larmcentralen samt utryckning och åtgärder efter larmanrop. Hälso- och sjukvårdsinsatser Hälso- och sjukvårdsinsatser som kan utföras på delegering eller instruerats av kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast skall ingå i uppdraget hos de omsorgstagare som beviljats hemtjänst enligt SoL. I kommunen finns en medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) som ser till att kommunens hälso- och sjukvårdsansvar sköts enligt de regler och bestämmelser som finns för hälso- och sjukvården. Det finns även en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) som ansvarar för att kommunen erbjuder hög patientsäkerhet och god vårdkvalitet vid rehabilitering. MAS och MAR är knutna till omsorgsnämnden och fungerar som stöd till utföraren. MAS och MAR har tagit fram styrdokument som finns i bilagorna 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, och 18. Utföraren skall ansvara för att dessa följs. Därtill skall utföraren ansvara för att all personal i vård- och omsorgsarbete konsekvent tilllämpar basala hygienrutiner enligt kommunala riktlinjer för vård och omsorg. Riktlinjerna finns på landstinget i Kalmar läns hemsida MAS och MAR utreder avvikelser inom sina ansvarsområden och anmäler dessa till tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Kommunen ansvarar för hjälpmedel, förbandsmaterial samt förbrukningsartiklar som behövs för inkontinens. Kommunen ansvarar för att informera utföraren vilken hälso- och sjukvårdspersonal som ingår i kommunens hälso- och sjukvårdsansvar och hur man får kontakt med dem. Utföraren skall ansvara för att det finns rutiner för att ta kontakt med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal som inte ingår i kommunens hälso- och sjukvårdsansvar. Uppdragets omfattning Kalmarmodellen för valfrihet i hemtjänsten gäller personer i ordinärt boende i hela Kalmar kommun och som har beviljats hemtjänst samt i förekommande fall även trygghetslarm enligt 4 kap. 1 SoL. Geografiskt område Uppdraget utförs inom Kalmar kommun uppdelat i följande geografiska områden. Norra kommundelen Lindsdal, Läckeby och Rockneby Mellersta kommundelen Smedby, Trekanten och Rinkabyholm Södermöre kommundel Ljungbyholm, Halltorp, Hagby, Påryd och Tvärskog

15 7 (23) Norra centralorten Norrliden, Skogsrået, Täljstenen Djurängen och Funkabo Mellersta centralorten Oxhagen, Malmen, Norrgård, Lindö och Kvarnholmen Södra centralorten Bremerlyckan, Sandås, Tegelviken och Stensö Geografisk karta, se bilaga 5. Ansökan kan göras för att utföra uppdraget i ett eller flera av de geografiska områdena. Kapacitetstak Möjlighet finns att begränsa sitt åtagande genom att ange ett så kallat kapacitetstak inom varje geografiskt område. Det innebär att utföraren anger maximalt antal timmar som kan utföras under en månad. Utföraren skall behålla befintliga omsorgstagare när insatserna utökas, även om det innebär att kapacitetstaket överskrids. Detta gäller under förutsättning att den enskilde inte väljer att byta utförare. Tidpunkter för uppdragets utförande Uppgifterna skall utföras mellan klockan 07:00-22:00 under årets samtliga dagar. Inställelse efter larmanrop från trygghetslarm skall ske inom 30 minuter. Oförutsedda behov och förändringar av den enskildes behov av vård och omsorg Utföraren skall, utöver vad som angetts ovan, tillgodose den enskildes oförutsedda utökade behov av stöd och omsorg som inte omfattas av biståndsbeslutet eller i väntan på ett sådant. Oförutsedda utökade behov kan uppstå vid till exempel akut sjukdom, olycksfall, vak vid vård i livets slut och skall utföras även om utföraren har nått sitt eventuella kapacitetstak. Utföraren skall omedelbart kontakta kommunens ansvariga biståndshandläggare när oförutsedda utökade behov av stöd och omsorg uppstår som inte omfattas av biståndsbeslutet om den enskildes behov av hemtjänst ökar eller minskar i sådan omfattning att biståndsbeslutet behöver omprövas om den enskilde inte längre önskar beviljad insats omgående om den enskilde är inlagd på sjukhus omgående om den enskilde har avlidit Utföraren skall informera kommunens hälso-och sjukvårdspersonal vid förändringar avseende den enskildes behov av hälso- och sjukvårdsinsatser, till exempel inläggning på sjukhus. Utföraren skall senast den 2 i varje månad redovisa frånvaro/avvikelse på avsedd blankett, bilaga 4, till ansvarig ekonomiassistent för att rätt omsorgsavgift ska debiteras den enskilde.

16 8 (23) Befolkningsunderlag och behovsanalys Kalmar kommun har drygt invånare. Av dessa är personer som är 65 år eller äldre. Den närmaste femårsperioden beräknas antalet 65 år och äldre att öka med ca personer. Av kommunens invånare har ca personer biståndsbeslut om hemtjänst. Totalt beviljas ca hemtjänsttimmar per månad. (September 2013) Uppgifter som inte ingår i uppdraget Uppgifter som ska utföras mellan klockan 22:00 07:00 ingår inte i uppdraget. Dessa uppgifter utförs av kommunen. Matdistribution ingår inte i uppdraget. Kommunen ansvarar för matdistributionen. Mottagande av larmanrop från larmcentralen samt utryckning och åtgärder efter larmanrop hos personer som enbart har trygghetslarm ingår inte i uppdraget. Dessa uppgifter utförs av kommunen. Tilläggstjänster Utföraren har rätt att tillhandahålla tilläggstjänster. Med tilläggstjänster avses tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet och som den enskilde betalar direkt till utföraren. Kommunen har inget ansvar för dessa tilläggstjänster. Beställning, bekräftelse och påbörjande av uppdrag Kommunen är huvudman för hemtjänsten och ytterst ansvarig och beslutar i alla frågor som omfattar myndighetsutövning. Det är biståndshandläggaren som utreder, bedömer och fattar biståndsbeslut om hemtjänst utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer. Av biståndsbeslutet framgår vilka insatser som den enskilde är beviljad. Biståndsbeslut är en förutsättning för beställning. När den enskilde valt utförare skickar biståndshandläggaren en beställning, via Procapita till utföraren. Av beställningen framgår vilka insatser som skall utföras och målet för dessa. Av beställningen framgår också beviljad tid för uppdraget. Efter inkommen beställning har utföraren alltid en vardag till förfogande för att planera innan insatserna skall påbörjas. Samma dag som insatserna startas skall utföraren bekräfta beställningen i Procapita. Utföraren skall ta emot utskrivningsklar omsorgstagare från sjukvården och ansvara för att omsorgstagaren ska kunna återvända till sin bostad, enligt överenskommelse som kommunens biståndshandläggare gjort med företrädare för sjukvården. I de fall utföraren inte kan åta sig uppdraget med en gång skall utföraren ha betalningsansvaret. Information och val i ett valfrihetssystem Information till enskilda om godkända leverantörer Kommunen ansvarar för att lämna information till enskilda om samtliga utförare som kommunen tecknat avtal med. Informationen skall vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig.

17 9 (23) Utföraren får inte tillämpa egen marknadsföring som strider mot marknadsföringslagen eller uppfattas som påträngande av omsorgstagaren. Val av utförare Det är den enskilde som väljer utförare. Kommunen ansvarar för att den enskilde informeras om möjligheten att välja utförare. Målsättningen är att varje enskild omsorgstagare eller dennes företrädare ska kunna göra ett eget aktivt val. Biståndshandläggaren har en neutral och vägledande roll för att hjälpa den enskilde i valet av utförare. Efter beslut om hemtjänst väljer den enskilde omsorgstagaren utifrån aktuell förteckning och information om godkända utförare vem som ska utföra tjänsten. Biståndshandläggaren beställer därefter insatsen hos vald utförare. Ickevalsalternativ För den enskilde som inte kan eller vill välja utförare tillämpas ett ickevalsalternativ. Ickevalsalternativet tillämpas enligt ett alfabetiskt turordningssystem mellan kommunen och de utförare som kommunen har avtal med. För omsorgstagare som har pågående hemtjänstinsatser vid införandet av Kalmarmodellen kommer inte ickevalsalternativet enligt ett alfabetiskt turordningssystem att användas. För dessa omsorgstagare fortsätter kommunen att vara utförare. Byte av utförare Den enskilde har alltid rätt att byta till en annan utförare. Vid byte av utförare är uppsägningstiden 5 dagar för den enskilde. Om den enskilde önskar välja en annan utförare ska han eller hon ta kontakt med sin biståndshandläggare. Biståndshandläggaren meddelar den ursprungliga utföraren och den nya utföraren. Den ursprungliga utföraren får ersättning tills dess att bytet av utförare är genomfört. Infaller sista dag för uppsägningstiden på en lördag, söndag eller annan helgdag äger utförarbytet rum närmast följande vardag. Utförarbytet sker under dagtid mellan klockan 08:00 och 16:00. Vid byte av utförare skall den ursprungliga utföraren lämna den dokumentation i ärendet, som inte redan finns i Procapita, till biståndshandläggaren. Handläggningstid och ansökans giltighetstid Inkommen ansökan öppnas och registreras inom två arbetsdagar. Därefter görs kontroll att sökanden uppfyller samtliga ställda krav för uppdraget. Beslut meddelas inom fyra veckor efter inkommen ansökan. Under semesterperioden kan dock handläggningstiden vara längre. Om sökanden inte har godkänts finns möjlighet att ansöka igen när punkter som inte godkänts åtgärdats. Sökanden är enligt avtalsrättsliga regler bunden av sin ansökan under angiven handläggningstid.

18 10 (23) Godkännande och avtalsskrivning Förfrågningsunderlaget innehåller ett antal skall-krav. Skall-kraven som är obligatoriska och ingår i kvalificeringsfasen skall vara besvarade och uppfyllda för att ansökan ska kunna godkännas. Efter beslut om godkännande eller inte underrättas sökande skriftligt och skälen för det. Efter beslut om godkännande tecknas avtal så snart som möjligt efter genomfört informationsmöte, se rubricerat avsnitt om informationsmöte. Administrativa krav Ansökans form och innehåll Hela ansökningsförfarandet görs på svenska språket. Intyg/certifikat får vara skrivna på engelska. Ansökan görs genom att fylla i bifogat ansökningsformulär, bilaga 1. I övrigt gäller följande: Ansökan kan endast lämnas på hela uppdraget. Utföraren har däremot möjlighet att välja i vilken/vilka förutbestämda geografiska områden. I ansökningsformuläret skall bekräftas att redovisade skall-krav är uppfyllda. Samtliga begärda bilagor skall fyllas i och bifogas ansökan, samt i förekommande fall undertecknas. Beskrivning av företagets resurser m.m. skall bifogas ansökan, (se under benämnd rubrik). Ersättning för lämnad ansökan utgår inte. Ansökan skall vara undertecknat av behörig företrädare. Utföraren skall inom en (1) vecka från begäran av beställare visa att den som undertecknat ansökan är behörig. Adress för ansökan Kalmar kommun Omsorgsförvaltningen Box Kalmar alternativt via e-post till Beskrivning av företagets resurser m.m. Utföraren skall till ansökan bifoga en enklare företagsbeskrivning innehållande uppgifter om företaget, dess affärsidé, verksamhet och organisation, etablering, samarbetspartner, resurser, utförarens personalstyrka samt redogöra hur man har tänkt organisera med personal. Informationsmöte Efter att ansökan godkänts, men innan avtal tecknas, skall utföraren delta i ett informationsmöte innan uppdraget med att ta emot omsorgstagare påbörjas. På informationsmötet görs en genomgång av uppdraget och vad som kommer att avtalas samt ges möjlighet att ställa frågor. Syftet med informationsmötet är att ge utföraren en introduktion inför sitt uppdrag.

19 11 (23) Informationsmötena genomförs varje kvartal. Tiderna för informationsmötena finns på kommunens webbsida Frågor och svar samt kompletteringar och förtydliganden av förfrågningsunderlaget Frågor ska i första hand ställas skriftligen till e-postadress Svar på frågor som kan ha betydelse för andra sökande samt kompletteringar och förtydliganden av förfrågningsunderlaget kommer att publiceras på kommunens webbsida Endast skriftlig kompletterande uppgift lämnad från kommunen under ansökningstiden är bindande för kommunen och utförare. Kontaktperson För att muntligen få kontakt med kommunen avseende upphandlingen skall nedanstående kontaktperson kontaktas. Thomas Johansson, telefon: /mobil: E-post: Allmänhetens rätt till insyn På begäran av kommunen skall utföraren tillhandahålla uppgifter som gör det möjligt för kommunen att ge allmänheten insyn i utförarens verksamhet i enlighet med 3 kap. 19 a kommunallagen. Lagar, förordningar och föreskrifter Utföraren skall vara förtrogen med och ansvara för att uppdraget utförs i enlighet med de mål och riktlinjer som följer av socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen, arbetsmiljölagen samt alla andra vid varje tillfälle tillämpliga lagar och förordningar. Vidare skall verksamheten bedrivas i enlighet med Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter. Krav på sökande (kvalificeringskrav) Uteslutning av sökande enligt 7 kap. 1 LOV Om omständighet som anges i 7 kap. 1 LOV föreligger avseende en sökande kommer dennes ansökan att förkastas. Genom undertecknande av ansökan intygar utföraren att han är fri från hinder för deltagande enligt 7 kap. 1 LOV. Kontroll av ovanstående kommer göras i samarbete med Skatteverket. Meddelarfrihet Utföraren skall förbinda sig att på motsvarande sätt som gäller för offentligt anställda enligt regler i Tryckfrihetsordningen och Yttrandefrihetsförordningen tillåta meddelarfrihet för sina anställda och inte efterforska vem som har lämnat ett meddelande med stöd av meddelarfriheten. Meddelarfriheten begränsas emellertid av bestämmelsen om tystnadsplikt enligt 15 kap. 1 SoL och tystnadsplikt avseende hälso- och sjukvård enligt 6 kap. 12, 13, 14, 15 och 16 patientsäkerhetslagen.

20 12 (23) IT-system och telefoni Utföraren skall, liksom kommunen, använda verksamhetssystemet Procapita för att hantera beslut/beställningar, dokumentation, kommunikation med biståndshandläggare, hälso- och sjukvårdspersonal och andra meddelanden som rör uppdraget. I takt med kommunens införande av mobilt stöd i hemtjänsten skall även utföraren använda detta och följa kommunens rutiner för detsamma. Utföraren skall använda mobiltelefon för mottagande av larmanrop. Kommunen ansvarar för att tillhandahålla samt ge utbildning och support avseende Procapita, larmtelefon och mobilt stöd. Löpande kostnader för telefoni och datakommunikation skall bekostas av utföraren. Utföraren och dess personal skall delta i anordnade utbildningar gällande Procapita och mobilt stöd. Utföraren skall ha fungerande fast telefon, telefonsvarare, datorer och e- posthantering. Kommunen tillhandahåller mobiltelefon. Kollektivavtal Utföraren är skyldig att ansvara för att gällande svenska kollektivavtal för arbetet följs. Om utföraren inte tecknat svenska kollektivavtal skall ändå motsvarande villkor gälla för utförarens anställda. Verksamhetsansvarig och ledning m.m. Ansvarig för verksamheten skall ha adekvat högskoleutbildning med inriktning mot vård, omsorg eller social arbete, eller annan utbildning och erfarenhet som ger motsvarande kompetens och bedöms likvärdig. Utföraren skall styrka genom betyg och intyg verksamhetsansvarigs och lednings utbildningsnivå, kunskap och erfarenhet. Arbetsgivaransvar Utföraren skall inom sitt ansvarsområde fullgöra arbetsgivaransvaret. Utföraren är ensam ansvarig arbetsgivare för den egna personalen och är ensam bärare av arbetsgivaransvar i förhållande till denna personal. Utföraren skall anställa och ansvara för personal i egenskap av arbetsgivare med beaktande av vid var tid gällande lagar och avtal. Utföraren skall inte vidta åtgärd som kan väntas medföra åsidosättande av lagar eller kollektivavtal eller annars strida mot vad som är allmänt godtaget inom utförarens verksamhetsområde. Anlitar utföraren underleverantör skall utföraren av denne avkräva motsvarande utfästelse. Utföraren skall ansvara för löner, arbetsgivaravgifter och andra avtalsenliga och lagstadgade kostnader för sig och sin personal. Utföraren skall vid utförandet av uppdraget endast använda personal med för ändamålet adekvat kompetens och personlig lämplighet.

Avtal avseende hemtjänst enligt LOV

Avtal avseende hemtjänst enligt LOV Handläggare Datum Avtalsnummer Thomas Johansson 2015-05-26 0480-45 35 15 Avtal avseende hemtjänst enligt LOV Parter Mellan Gertrud Care AB org. nr 556801-1067, nedan kallad utförare och Omsorgsförvaltningen,

Läs mer

Upphandling av Kalmarmodellen Valfrihet inom hemtjänst i Kalmar kommun enligt lagen om valfrihetssystem

Upphandling av Kalmarmodellen Valfrihet inom hemtjänst i Kalmar kommun enligt lagen om valfrihetssystem Upphandlingsansvarig Datum Ärendebeteckning Kalmar kommun Omsorgsförvaltningen Thomas Johansson 15 2015-06-09 ON 2013/0088 Förfrågningsunderlag Upphandling av Kalmarmodellen Valfrihet inom hemtjänst i

Läs mer

Upphandling av Kalmarmodellen Valfrihet inom hemtjänst i Kalmar kommun enligt lagen om valfrihetssystem

Upphandling av Kalmarmodellen Valfrihet inom hemtjänst i Kalmar kommun enligt lagen om valfrihetssystem Upphandlingsansvarig Datum Ärendebeteckning Kalmar kommun Omsorgsförvaltningen Thomas Johansson 2013-10-23 ON 2013/0088 Förfrågningsunderlag Upphandling av Kalmarmodellen Valfrihet inom hemtjänst i Kalmar

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Kvalitetskrav på externa utförare inom hemtjänst enligt LOV Bilaga 38

Kvalitetskrav på externa utförare inom hemtjänst enligt LOV Bilaga 38 Här redovisas de ska-krav som leverantören måste uppfylla. Kraven har utformats utifrån en analys av vad som är kvalitetskritiskt för brukaren. Område Krav Uppföljningsform Omdöme/värdering 1. Bemötande

Läs mer

Granskning av hemtjänst/lov 2014

Granskning av hemtjänst/lov 2014 Granskning av hemtjänst/lov 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-08-28 Bakgrund Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska

Läs mer

Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 16 december 2013 kl. 13:00 Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten. Information till dig som vill bli utförare av hemtjänst

Eget val inom hemtjänsten. Information till dig som vill bli utförare av hemtjänst Eget val inom hemtjänsten Information till dig som vill bli utförare av hemtjänst Vad innebär eget val inom hemtjänsten? Från och med den 28 november 2011 inför Hjo kommun eget val inom hemtjänsten enligt

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Antagna av Äldrenämnden 2006-11-29 Bestämmelserna träder i kraft 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Kundvalssystemet

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Information om och regler för kundval inom hemtjänsten i Kungsbacka kommun 2009

Information om och regler för kundval inom hemtjänsten i Kungsbacka kommun 2009 2009-02-02 Rev 2009-11-10 Information om och regler för kundval inom hemtjänsten i Kungsbacka kommun 2009 1. Allmän information 1.1 Grunden för Kundval Kundvalsprocessen grundar sig på Lagen om Valfrihet

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD Mellan Vellinge kommun, organisationsnummer 212000-1033, 235 81 Vellinge, nedan kallad beställaren och (leverantörens namn), org nr, adress, nedan kallad utföraren, tecknas denna dag följande KONTRAKT

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Omsorgsnämnden PROTOKOLL

Omsorgsnämnden PROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid Kl. 13:00-16:30 Plats Omsorgsförvaltningen Omfattning 75-82 ande Steve Sjögren (S), ordförande Margreth Johansson (KD), 1:e vice ordförande Birgitta Axelsson Edström (V), 2:e vice ordförande

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Hemtjänst i Borgholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)

Förfrågningsunderlag. Hemtjänst i Borgholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) Förfrågningsunderlag Hemtjänst i Borgholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) Sida: 2 (24) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmän orientering... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Befolkningsunderlag och behovsanalys...

Läs mer

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV Bilaga 7 System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV 2010-10-26 1 Innehåll 1. System för uppföljning och granskning... 3 Styrdokument... 3 Grundsyn för uppföljning...

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemvård Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemvård... 3 4.1 Parter... 3 4.1.1

Läs mer

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser Stenungsunds kommun Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1. Allmänt om kommunen 3 1.2. Allmänt om LOV 3 2. OMFATTNING 3 2.1.

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15 Version 1 Gäller

Läs mer

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Utgångspunkter för eget val - Biståndsbeslutet utgör grunden för val av leverantör och beställning. - Valet är frivilligt.

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr).

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr). November 2012 AVTAL med förslag till uppdateringar (uppdateringar angivna med understruken text, tidigare gällande text är angivna med kursiv stil) Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Gäller fr.o.m. 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Dagverksamheten vänder sig till personer med stora

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV)

Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV) Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV) Mellan Kristinehamns kommun, org.nr 212000-1868 nedan kallad beställaren och org.nr nedan kallad utföraren, tecknas följande avtal. 1. Syfte Utföraren åtar sig

Läs mer

1 Parter Mellan Kristianstads kommun, (org. nr ), genom Omsorgsnämnden, Kristianstad, nedan kallad Omsorgsnämnden

1 Parter Mellan Kristianstads kommun, (org. nr ), genom Omsorgsnämnden, Kristianstad, nedan kallad Omsorgsnämnden AVTAL AVSEENDE HEMTJÄNST 1 Parter Mellan Kristianstads kommun, (org. nr 21 20 00-0951), genom Omsorgsnämnden, 291 80 Kristianstad, nedan kallad Omsorgsnämnden och nedan kallad Leverantören har i dag följande

Läs mer

Hemtjänst. i Kristianstads kommun

Hemtjänst. i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse

Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-09-12 Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse Förslag till beslut Socialförvaltningens

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Telefon: Fax:

Telefon: Fax: Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 Telefon: 031-792 10 00 Fax: 031-792 10 94 E-post: vardochomsorgsforvaltningen@partille.se Webbplats: www.partille.se Facebook:

Läs mer

Valfrihet inom hemtjänst i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemtjänst i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemtjänst i Grästorps kommun Kapitel 1 - Inbjudan Innehållsförteckning 1 Inbjudan... 3 1.2 Så här ansöker du om att få utföra hemtjänst... 3 1.3 Administrativa

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Innehållsförteckning 1. Administrativa föreskrifter...3 1.1. Inledning... 3

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten

Eget val inom hemtjänsten BRUKARE Eget val inom hemtjänsten Hur du som brukare väljer utförare inom hemtjänsten 1 VALET ÄR DITT! Från och med hösten 2011 inför Falköpings kommun eget val av utförare inom hemtjänsten enligt Lagen

Läs mer

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2012-11-01 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

Auktorisation beviljas av skol-, kultur- och socialnämnden, som även ansvarar för upprättandet av förteckningen över aktuella anordnare.

Auktorisation beviljas av skol-, kultur- och socialnämnden, som även ansvarar för upprättandet av förteckningen över aktuella anordnare. Auktorisation av anordnare inom hemtjänst Allmän information om auktorisation och kundval inom hemtjänsten i Knivsta kommun Auktorisation Auktorisation beviljas av skol-, kultur- och socialnämnden, som

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner

Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner KOMMUNALFÖRBUNDET GR Lars-Göran Jansson Bilaga 2a 2008-04-28 Styrgruppen för det sociala området Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner Den sociala styrgruppen har tidigare beslutat

Läs mer

Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella.

Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella. 2011-12-07 Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella. Insats Åtgärd kommentarer 1. Val av utförare. När

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

3. Avtalsvillkor. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation Allmänt Erik Andersson EA Sista anbudsdag:

3. Avtalsvillkor. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation Allmänt Erik Andersson EA Sista anbudsdag: Förfrågningsunderlag 2015-03-26 Upphandlande organisation Eskilstuna kommun Upphandling Platser i vård- och omsorgsboende Erik Andersson EA 15.014 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-05-05 Texten/frågan

Läs mer

Rutin. Diarienummer: VON 2016/

Rutin. Diarienummer: VON 2016/ Rutin 2017-05-17 Ersättningsmodell för hemtjänst som utförs inom ramen för valfrihetssystem (LOV) i Norrköping - inklusive instruktioner för utförarnas registrering i Treserva och TES Diarienummer: VON

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Dnr. 100/

Dnr. 100/ Socialnämnden i Täby kommun vill bjuda in leverantörer att ansöka om att ingå i kommunens valfrihetssystem för dagverksamhet. Täby kommun arbetar aktivt med att öka valfriheten för kommunens invånare inom

Läs mer

Omsorgsnämnden PROTOKOLL

Omsorgsnämnden PROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid kl. 13:00-15:35 Plats Omsorgsförvaltningen Omfattning 104-118 ande Steve Sjögren (S), ordförande Margreth Johansson (KD), 1:e vice ordförande Birgitta Axelsson Edström (V), 2:e vice

Läs mer

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-11 Beställarenheten Dnr VON 94/11 AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 Utförare

Läs mer

Motion från Birgitta Nordlöw (FP) och Anna-Britt Wejdsten (FP): Välja mat självklart

Motion från Birgitta Nordlöw (FP) och Anna-Britt Wejdsten (FP): Välja mat självklart TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2014-12-18 KS 2013/0583 50044 Kommunfullmäktige Motion från Birgitta Nordlöw (FP) och Anna-Britt Wejdsten (FP): Välja mat självklart Förslag

Läs mer

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal eller privat utförare Innehåll Kundval Hemtjänst Hemsjukvård Privat utförare Kommunal utförare Valet Kommunens ansvar I 3 I 3 I 4 I 5 I 5 I 5 I 6 På följande

Läs mer

Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i Kävlinge kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)

Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i Kävlinge kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Socialtjänsten 1(6) Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Parter Detta avtal har tecknats mellan (nedan kallad kommunen) och NN (nedan kallad utföraren)

Läs mer

Kunden hamnar då i det s.k. ickevalsalternativet, vilket är en i förväg upprättad turordningslista där alla utförare finns med.

Kunden hamnar då i det s.k. ickevalsalternativet, vilket är en i förväg upprättad turordningslista där alla utförare finns med. Administrativa rutiner för bistånds- och avgiftshandläggare och utförare av hemtjänst Beställning och uppföljning av utförd, beviljad och debiterad tid Insats Åtgärd Kommentar 1. Val av utförare Vid hembesöket

Läs mer

Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun

Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun AVTAL Sida: 1 (8) Datum: 2010-09-12 Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun 1. Parter Mellan nedanstående parter, kommunen

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan Vårdval Västernorrland Bilaga 1 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2017 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på Vårdgivare juridisk person

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

1(11) Egenvård. Styrdokument

1(11) Egenvård. Styrdokument 1(11) Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-09-08 148 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska/alb Reviderad 3(11) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Bilaga 2. 2015-07-01 Sidan 1 av 11. Dnr UPP 12-002-055. Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46

Bilaga 2. 2015-07-01 Sidan 1 av 11. Dnr UPP 12-002-055. Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46 2015-07-01 Sidan 1 av 11 Dnr UPP 12-002-055 Bilaga 2 Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46 KRAVSPECIFIKATION OMVÅRDNAD OCH SERVICE 2015-07-01 Sidan 2 av 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Klippans kommun har det yttersta ansvaret för att de som bor och vistas i kommunen

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att Du har rätt till kroppslig integritet i samband den personliga omvårdnaden

Läs mer

Din rätt till en värdig omsorg. Värdighetsgarantier i Kalmar kommun

Din rätt till en värdig omsorg. Värdighetsgarantier i Kalmar kommun Din rätt till en värdig omsorg Värdighetsgarantier i Kalmar kommun Bakgrund 2011 infördes en nationell värdegrund i socialtjänstlagen vilket innebär att äldre personer ska ges ökade möjligheter till inflytande

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah.

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah. 1 (5) Områdescheferna ansvarar för att personal kontinuerligt informeras och påminns om lex Sarah-bestämmelserna och om skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden. Informationen

Läs mer

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården 2014-05-27 Sov 197/2014 Uppdaterad 2015-06-24 Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården Beslutad av: Programdirektör Social välfärd Ansvarig för upprättande: Neutrala enheten Innehållsförteckning

Läs mer

Meddelandeblad. Trygghetslarm och befogenhetslagen. Befogenhetslagen

Meddelandeblad. Trygghetslarm och befogenhetslagen. Befogenhetslagen Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg av äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, avdelnings- och enhetschefer och biståndshandläggare.

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Omsorgsnämnden PROTOKOLL

Omsorgsnämnden PROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid Kl. 13:30-16:30 Plats Omsorgsförvaltningen Omfattning 94-105 ande Steve Sjögren (S), ordförande Margreth Johansson (KD), 1:e vice ordförande Birgitta Axelsson Edström (V), 2:e vice ordförande

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah En del av kvalitetsarbetet Fastställd av Individ- och familjenämnden 2014-11-18 Innehåll Skyldighet att rapportera 1 Skyldighet

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby Vård och omsorg 1(5) Riktlinjer för rapportering om missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service (LSS) lex Sarah Syfte

Läs mer