75 Kalmarmodellen av LOV Dnr ON 2013/0088

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "75 Kalmarmodellen av LOV Dnr ON 2013/0088"

Transkript

1 KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdag Kalmarmodellen av LOV Dnr ON 2013/0088 Handlingar Tjänsteskrivelse och förfrågningsunderlag 14 oktober Bakgrund Valfrihet finns inom förskola, grundskola och gymnasium. Kalmarmodellen av LOV (Lag om valfrihetssystem) innebär att ett system för valfrihet även införs i hemtjänsten. Valfriheten innebär möjlighet att välja utförare som enda konkurrensfaktor. Det finns inget annat såsom ersättning till utförare eller olika avgifter till omsorgstagare. Kalmarmodellen omfattar biståndsprövad service och personlig omvårdnad inkl. instruerad och delegerad hälso- och sjukvård. Insatserna omfattar veckans alla dagar kl. 07:00-22:00. Utförarna ska i sin verksamhet kunna erbjuda både service och personlig omvårdnad samt besvara trygghetslarm. Kompetenskravet är undersköterska. Utförare i valfrihetsmodellen är kommunen samt de privata utförare som ansökt och blivit godkända utförare av kommunen och därmed uppfyller förfrågningsunderlagets kravspecifikation. Valfrihetsmodellen omfattar endast beviljade biståndsinsatser beslutade av kommunens biståndshandläggare. Överläggning Under överläggningen yrkar Birgitta Nordlöw (FP) att utvärdering av valfrihetssystemet ska ske årligen och att alla uppgifter ska vara offentliga. Utvärderingen ska då göras av en neutral och oberoende part. Margreth Axelsson (KD) yrkar bifall till förslaget om införande av Kalmarmodellen av LOV. Birgitta Axelsson Edström (V) yrkar avslag på hela ärendet. Proposition Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om nämnden bifaller eller avslår förslaget om Kalmarmodellen. Han finner att nämnden bifaller förslaget. Omröstning begärs och följande omröstningsproposition godkännes. Den som stöder förslaget om Kalmarmodellen röstar ja. Den som är emot röstar nej. Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 2 nej-röster. Ja Nej Margreth Johansson (KD) Birgitta Axelsson Edström (V) Jan Petersson (S) Elsa Berg (V) Nura Mahmutagic (S) Lena Bromberg (S) Balder Sörensen (MP) Yvonne Bernsby (M) Marika Danielsson (C) Birgitta Nordlöw (FP) Steve Sjögren (S)

2 2 Därefter frågar ordföranden om nämnden bifaller eller avslår Birgitta Nordlöws tilläggsyrkande. Han finner att nämnden bifaller yrkandet. Beslut Omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 1) införa Kalmarmodellen för valfrihet inom hemtjänsten vid årsskiftet 2013/2014 enligt villkor i upprättat förfrågningsunderlag 2) godkänna upprättat förfrågningsunderlag 3) utvärdering av valfrihetssystemet ska ske årligen och att alla uppgifter ska vara offentliga samt att utvärderingen ska görs av oberoende part. Reservation Birgitta Axelsson Edström (V) och Elsa Berg (V) reserverar sig mot beslutet. Äldreomsorgen i sju västländer har jämförts i en nyligen publicerad studie och slutsatsen är tydlig: Kvaliteten inom äldreomsorgen har inte blivit bättre av privatisering, varken i ett nationellt eller i ett internationellt perspektiv. Forskningen är entydig: Om de äldre själva får välja vad som är allra viktigast handlar det om tre saker: Flexibilitet: att få påverka innehållet i omsorgen. Kontinuitet: att få omges med samma personer samt att personalen kan ta sig tid. Äldre vill alltså ha och värderar verklig valfrihet helt i linje med Vänsterpartiets förslag från december 2012, inte val mellan utförares glättiga broschyrer och poppiga hemsidor. När hemtjänsten kommer vill man kunna välja att gå ut i stället om solen skiner istället för att duscha, eller att få hjälp med tvätten istället för dammsugning om det bättre behövs den dagen. Innehåll är således viktigare än utförare. Trettio års privatisering inom äldreomsorgen har inte lett till ökad kvalitet. Däremot utmärker Sverige sig i ett helt annat avseende: Inget annat land har en så stor andel av den privata äldreomsorgen i så få bolag. Carema och Attendo, bolag som i sin tur utmärker sig som storskaliga och vinstdrivande koncerner och som har väldigt lite gemensamt med små bolag som vill känna sig närmare brukaren, är dominerande på den svenska marknaden. Den sk Kalmarmodellen saknar möjlighet att gå emot den utvecklingen. Små företag och idéburna organisationer kommer att stå sig slätt mot de stora drakarnas möjligheter att ta marknadsandelar. Argumenten för år sedan när privatiseringen började var att en konkurrensutsatt äldreomsorg skulle leda till lägre kostnader, högre kvalitet och effektivare metoder. Ingenting tyder på att de målen har uppnåtts. Istället vet vi att lägre personaltäthet leder till försämrad kvalitet, och den utvecklingen är tyvärr redan igång, oavsett hur många mätningar, tidsstudier och uppföljningar som privatiseringen har medfört. Följden blev inte ökad kvalitet utan istället en större byråkratisk kontrollapparat. Svenska studier visar dessutom att privata vårdbolag har lägre bemanning än kommunala. Allra lägst har de vårdbolag som drivs av riskkapitalbolag. Också antalet fast anställda minskar och timanställda ökar vilket tyder på dålig personalpolitik. Där är skillnaden särskilt stor inom hemtjänsten. Valfriheten enligt LOV innebär också en risk för ojämlikhet visar brittisk forskning. Den som är stark, välutbildad och har råd och/eller har anhöriga med initiativkraft och höga röster, kan leta upp ett gott privat alternativ. Där kan man också via RUT köpa tilläggstjänster som extra städning och på så vis skaffa sig en riktigt heltäckande omsorg. De flesta andra förlorar dock stort. De flesta som är beroende av

3 3 äldreomsorg har, oavsett hur stora resurser de har i övrigt, dessutom så stora stödbehov att möjligheterna att göra egna val mellan utförare är mycket begränsade. Vi ska inte behöva skämmas för vår äldreomsorg. Istället för att lägga ut hemtjänsten till vinstdrivande företag som sätter vinsten framför kvaliteten bör vi lyssna till de äldres synpunkter och fokusera rätt. När man inför LOV, oavsett om den kallas Kalmarmodellen eller inte, görs de äldre till kunder och man lägger utvecklingen och välfärden i händerna på marknadskrafter som inte styrs demokratiskt utan på helt andra sätt. Det leder logiskt nog, vilket både forskning och omvärldsspaning visar, åt fel håll. Därför reserverar vi oss mot Införandet av LOV i hemtjänsten i Kalmar kommun i sin helhet. Våra äldre förtjänar bättre. Protokollsanteckning Birgitta Nordlöw (FP) antecknar: Folkpartiet liberalerna har följande synpunkter på det förfrågningsunderlag som behandlas idag. Prissättningen i valfrihetssystemet är mycket viktig för företagarnas möjligheter att kunna etablera sig. Därför ska alla externa utförare, godkända och potentiella, kunna ta del av hur kommunen räknat fram de faktiska kostnaderna för verksamheten i egen regi. Förfrågningsunderlaget bör om möjligt kortas ned, och man bör se över antalet bilagor (20 st.) Förfrågningsunderlagets omfattning ska inte vara ett hinder som avskräcker potentiella utförare. Att man vid behov samverkar med grannkommuner för att erbjuda ett större brukarunderlag och enhetliga villkor till externa utförare. Detta gäller t.ex. norra kommundelen och Mönsterås kommun. Underliga situationer kan uppstå då utförare ger vård norr om Rockneby i Kalmar kommun för 336 kr per timme, men får 416 kr per timme söder om Ålem i Mönsterås kommun. Kommunen bör i samband med sjösättningen av LOV utreda om man kan utforma biståndsbeslut på ett sätt som uppmuntrar till nya innovativa och anpassade lösningar för den enskilde. Man bör också se om tiden för val i samband med vårdplanering kan förlängas. Förfrågningsunderlaget kunde ha utformats för att ge privata utförare mer utrymme att profilera sig. Målsättningen ska inte vara en verksamhet identisk med kommunens. Margreth Johansson (KD), Yvonne Bernsby (M) och Monica Jernetz (M) instämmer i protokollsanteckningen. Sekreterare Agneta Järkelid Justeras Steve Sjögren Ordförande Birgitta Nordlöw Anslaget på kommunens anslagstavla

4

5

6

7

8 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson ON 2013/ Omsorgsnämnden Kalmarmodellen av LOV Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att införa Kalmarmodellen för valfrihet inom hemtjänsten vid årsskiftet 2013/2014 enligt villkor i upprättat förfrågningsunderlag. Bakgrund Valfrihet finns inom förskola, grundskola och gymnasium. Kalmarmodellen av LOV (Lag om valfrihetssystem) innebär att ett system för valfrihet även införs i hemtjänsten. Valfriheten innebär möjlighet att välja utförare som enda konkurrensfaktor. Det finns inget annat såsom ersättning till utförare eller olika avgifter till omsorgstagare. Kalmarmodellen omfattar biståndsprövad service och personlig omvårdnad inkl. instruerad och delegerad hälso- och sjukvård. Insatserna omfattar veckans alla dagar kl. 07:00-22:00. Utförarna ska i sin verksamhet kunna erbjuda både service och personlig omvårdnad samt besvara trygghetslarm. Kompetenskravet är undersköterska. Utförare i valfrihetsmodellen är kommunen samt de privata utförare som ansökt och blivit godkända utförare av kommunen och därmed uppfyller förfrågningsunderlagets kravspecifikation. Valfrihetsmodellen omfattar endast beviljade biståndsinsatser beslutade av kommunens biståndshandläggare. Thomas Tryggvesson Förvaltningschef Omsorgsförvaltningen V-Chef_Avd Chef Adress Box 848, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax

9 Upphandlingsansvarig Datum Ärendebeteckning Kalmar kommun Omsorgsförvaltningen Thomas Johansson ON 2013/0088 Förfrågningsunderlag Upphandling av Kalmarmodellen Valfrihet inom hemtjänst i Kalmar kommun enligt lagen om valfrihetssystem Inbjudan Välkommen att ansöka om att bli utförare i Kalmar kommuns valfrihetssystem för hemtjänst Kalmarmodellen. Upphandling sker enligt detta förfrågningsunderlag med tillhörande bilagor. I underlaget benämns Kalmar kommun som kommunen och sökanden som utförare. I underlaget omnämns både den enskilde och omsorgstagare, båda har samma betydelse. Ansökan får lämnas in löpande så länge som förfrågningsunderlaget är annonserat på den nationella annonsplatsen för valfrihetssystem - Valfrihetswebben Omsorgskontoret Omsorgsförvaltningen Adress Box Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax

10 2 (23) Innehållsförteckning Förfrågningsunderlag... 1 Upphandling av Kalmarmodellen Valfrihet inom hemtjänst i Kalmar kommun enligt lagen om valfrihetssystem... 1 Inbjudan... 1 Allmän orientering... 5 Bakgrund... 5 Beskrivning av uppdraget... 5 Service... 5 Personlig omvårdnad... 5 Trygghetslarm... 6 Hälso- och sjukvårdsinsatser... 6 Uppdragets omfattning... 6 Geografiskt område... 6 Kapacitetstak... 7 Tidpunkter för uppdragets utförande... 7 Oförutsedda behov och förändringar av den enskildes behov av vård och omsorg... 7 Befolkningsunderlag och behovsanalys... 8 Uppgifter som inte ingår i uppdraget... 8 Tilläggstjänster... 8 Beställning, bekräftelse och påbörjande av uppdrag... 8 Information och val i ett valfrihetssystem... 8 Information till enskilda om godkända leverantörer... 8 Val av utförare... 9 Ickevalsalternativ... 9 Byte av utförare... 9 Handläggningstid och ansökans giltighetstid... 9 Godkännande och avtalsskrivning Administrativa krav Ansökans form och innehåll Adress för ansökan Beskrivning av företagets resurser m.m Informationsmöte Frågor och svar samt kompletteringar och förtydliganden av förfrågningsunderlaget Kontaktperson Allmänhetens rätt till insyn Lagar, förordningar och föreskrifter Krav på sökande (kvalificeringskrav) Uteslutning av sökande enligt 7 kap. 1 LOV... 11

11 3 (23) Meddelarfrihet IT-system och telefoni Kollektivavtal Verksamhetsansvarig och ledning m.m Arbetsgivaransvar Sekretess och tystnadsplikt Ledningssystem för kvalitet Underleverantör Sociala krav Särskilda villkor Uppförandekod för hållbar upphandling inom Kalmar kommun Krav på uppdragets utförande kvalitetskrav Effektivitet Självbestämmande och integritet Bemötande av den enskilde och förhållningssätt Helhetssyn och samordning Samverkan kring den enskilde Samverkan mellan utförare och beställare Trygghet och säkerhet Identifikation Nyckelhantering När den enskilde inte är anträffbar Hantering av kontanta medel Dokumentation av genomförd insats Synpunkter och klagomål Rapporteringsskyldighet Lex Sarah Rapporteringsskyldighet Avvikelser hälso- och sjukvård (enligt patientsäkerhetslagen) Kunskapsbaserad verksamhet Krav på personalens kompetens och kompetensutveckling Tillräcklig bemanning Introduktion av ny personal Kompetensförsörjning Mat och måltider Tillagning av mat Tillgänglighet Kontaktmannaskap Telefontider m.m Lokal kris- och katastroforganisation Avtal... 18

12 4 (23) Avtalsform och avtalstid Ändringar och tillägg till avtalet Kommersiella villkor Ersättning Vad ingår i ersättningen? Reducering av ersättningen Prisjustering Betalningsvillkor Faktura Dröjsmål med betalning Ansvar och försäkringar Skadestånd och viten Force Majeure Avtalsöverlåtelse och ägarbyte Hävning av avtal Tvistlösning Uppföljning Bilagor... 23

13 5 (23) Allmän orientering Bakgrund Kommunfullmäktige i Kalmar kommun har beslutat att tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV) enligt Kalmarmodellen gällande hemtjänst för personer som bor i ordinärt boende. Kommentar: Det som inte är särskilt boende (i Kalmar kommun kallat vård- och omsorgsboende) räknas som ordinärt boende. Särskilt boende är individuellt behovsprövat boende som ges med stöd av socialtjänstlagen. Valfriheten innebär att personer som bor eller vistas i Kalmar kommun och som har beviljats hemtjänst, biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL), har rätt att välja vem som ska utföra insatserna. Syftet med Kalmarmodellen är att öka den enskildes valfrihet, delaktighet och inflytande. Omsorgstagare som väljer kommunen som utförare kommer som alternativ utförare också kunna välja en närliggande enhet till den enhet man geografiskt tillhör. Omsorgstagarna betalar till kommunen för biståndsbeslutade insatser enligt kommunens omsorgstaxa. Beskrivning av uppdraget Utföraren skall för kommunens räkning utföra hemtjänst hos personer som bor i ordinärt boende och som har fått biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL) om hemtjänst samt i förekommande fall även trygghetslarm. Innehållet i hemtjänsten delas in i uppgifter av service och uppgifter av personlig omvårdnad. Utföraren skall även utföra hälso- och sjukvårdsinsatser som delegerats eller instruerats av kommunens legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal till personer som beviljats hemtjänst enligt SoL. Service Med service avses praktisk hjälp med hemmets skötsel i form av städning, hjälp med tvätt och klädvård, hjälp med inköp och andra ärenden. För insatsen tvätt och klädvård beviljas vanligtvis tid motsvarande den tid som tilldelas för så kallat tvättpaket, som utförs av leverantör enligt avtal med kommunen. Utföraren har möjlighet att, utan extra kostnad, anlita denna leverantör. För insatsen inköp beviljas tid motsvarande den tid som tilldelas för antingen internethandel, samordnat inköp eller beställning hos närmaste matvarubutik (gäller endast landsbygd). Utföraren har möjlighet att, utan extra kostnad, använda internethandel. Personlig omvårdnad Med personlig omvårdnad avses insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska eller sociala behov samt hjälp vid larm och vård i livets slut. Insatserna kan omfatta hjälp för att kunna äta och dricka, klä sig, förflytta sig, sköta personlig hygien samt i övrigt insatser för att bryta isolering och för att känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet.

14 6 (23) Trygghetslarm Trygghetslarmet är anslutet till en larmcentral som tar emot larmanrop och kontaktar vid behov utföraren. Utföraren skall svara för mottagande av larmanrop från larmcentralen samt utryckning och åtgärder efter larmanrop. Hälso- och sjukvårdsinsatser Hälso- och sjukvårdsinsatser som kan utföras på delegering eller instruerats av kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast skall ingå i uppdraget hos de omsorgstagare som beviljats hemtjänst enligt SoL. I kommunen finns en medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) som ser till att kommunens hälso- och sjukvårdsansvar sköts enligt de regler och bestämmelser som finns för hälso- och sjukvården. Det finns även en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) som ansvarar för att kommunen erbjuder hög patientsäkerhet och god vårdkvalitet vid rehabilitering. MAS och MAR är knutna till omsorgsnämnden och fungerar som stöd till utföraren. MAS och MAR har tagit fram styrdokument som finns i bilagorna 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, och 18. Utföraren skall ansvara för att dessa följs. Därtill skall utföraren ansvara för att all personal i vård- och omsorgsarbete konsekvent tilllämpar basala hygienrutiner enligt kommunala riktlinjer för vård och omsorg. Riktlinjerna finns på landstinget i Kalmar läns hemsida MAS och MAR utreder avvikelser inom sina ansvarsområden och anmäler dessa till tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Kommunen ansvarar för hjälpmedel, förbandsmaterial samt förbrukningsartiklar som behövs för inkontinens. Kommunen ansvarar för att informera utföraren vilken hälso- och sjukvårdspersonal som ingår i kommunens hälso- och sjukvårdsansvar och hur man får kontakt med dem. Utföraren skall ansvara för att det finns rutiner för att ta kontakt med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal som inte ingår i kommunens hälso- och sjukvårdsansvar. Uppdragets omfattning Kalmarmodellen för valfrihet i hemtjänsten gäller personer i ordinärt boende i hela Kalmar kommun och som har beviljats hemtjänst samt i förekommande fall även trygghetslarm enligt 4 kap. 1 SoL. Geografiskt område Uppdraget utförs inom Kalmar kommun uppdelat i följande geografiska områden. Norra kommundelen Lindsdal, Läckeby och Rockneby Mellersta kommundelen Smedby, Trekanten och Rinkabyholm Södermöre kommundel Ljungbyholm, Halltorp, Hagby, Påryd och Tvärskog

15 7 (23) Norra centralorten Norrliden, Skogsrået, Täljstenen Djurängen och Funkabo Mellersta centralorten Oxhagen, Malmen, Norrgård, Lindö och Kvarnholmen Södra centralorten Bremerlyckan, Sandås, Tegelviken och Stensö Geografisk karta, se bilaga 5. Ansökan kan göras för att utföra uppdraget i ett eller flera av de geografiska områdena. Kapacitetstak Möjlighet finns att begränsa sitt åtagande genom att ange ett så kallat kapacitetstak inom varje geografiskt område. Det innebär att utföraren anger maximalt antal timmar som kan utföras under en månad. Utföraren skall behålla befintliga omsorgstagare när insatserna utökas, även om det innebär att kapacitetstaket överskrids. Detta gäller under förutsättning att den enskilde inte väljer att byta utförare. Tidpunkter för uppdragets utförande Uppgifterna skall utföras mellan klockan 07:00-22:00 under årets samtliga dagar. Inställelse efter larmanrop från trygghetslarm skall ske inom 30 minuter. Oförutsedda behov och förändringar av den enskildes behov av vård och omsorg Utföraren skall, utöver vad som angetts ovan, tillgodose den enskildes oförutsedda utökade behov av stöd och omsorg som inte omfattas av biståndsbeslutet eller i väntan på ett sådant. Oförutsedda utökade behov kan uppstå vid till exempel akut sjukdom, olycksfall, vak vid vård i livets slut och skall utföras även om utföraren har nått sitt eventuella kapacitetstak. Utföraren skall omedelbart kontakta kommunens ansvariga biståndshandläggare när oförutsedda utökade behov av stöd och omsorg uppstår som inte omfattas av biståndsbeslutet om den enskildes behov av hemtjänst ökar eller minskar i sådan omfattning att biståndsbeslutet behöver omprövas om den enskilde inte längre önskar beviljad insats omgående om den enskilde är inlagd på sjukhus omgående om den enskilde har avlidit Utföraren skall informera kommunens hälso-och sjukvårdspersonal vid förändringar avseende den enskildes behov av hälso- och sjukvårdsinsatser, till exempel inläggning på sjukhus. Utföraren skall senast den 2 i varje månad redovisa frånvaro/avvikelse på avsedd blankett, bilaga 4, till ansvarig ekonomiassistent för att rätt omsorgsavgift ska debiteras den enskilde.

16 8 (23) Befolkningsunderlag och behovsanalys Kalmar kommun har drygt invånare. Av dessa är personer som är 65 år eller äldre. Den närmaste femårsperioden beräknas antalet 65 år och äldre att öka med ca personer. Av kommunens invånare har ca personer biståndsbeslut om hemtjänst. Totalt beviljas ca hemtjänsttimmar per månad. (September 2013) Uppgifter som inte ingår i uppdraget Uppgifter som ska utföras mellan klockan 22:00 07:00 ingår inte i uppdraget. Dessa uppgifter utförs av kommunen. Matdistribution ingår inte i uppdraget. Kommunen ansvarar för matdistributionen. Mottagande av larmanrop från larmcentralen samt utryckning och åtgärder efter larmanrop hos personer som enbart har trygghetslarm ingår inte i uppdraget. Dessa uppgifter utförs av kommunen. Tilläggstjänster Utföraren har rätt att tillhandahålla tilläggstjänster. Med tilläggstjänster avses tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet och som den enskilde betalar direkt till utföraren. Kommunen har inget ansvar för dessa tilläggstjänster. Beställning, bekräftelse och påbörjande av uppdrag Kommunen är huvudman för hemtjänsten och ytterst ansvarig och beslutar i alla frågor som omfattar myndighetsutövning. Det är biståndshandläggaren som utreder, bedömer och fattar biståndsbeslut om hemtjänst utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer. Av biståndsbeslutet framgår vilka insatser som den enskilde är beviljad. Biståndsbeslut är en förutsättning för beställning. När den enskilde valt utförare skickar biståndshandläggaren en beställning, via Procapita till utföraren. Av beställningen framgår vilka insatser som skall utföras och målet för dessa. Av beställningen framgår också beviljad tid för uppdraget. Efter inkommen beställning har utföraren alltid en vardag till förfogande för att planera innan insatserna skall påbörjas. Samma dag som insatserna startas skall utföraren bekräfta beställningen i Procapita. Utföraren skall ta emot utskrivningsklar omsorgstagare från sjukvården och ansvara för att omsorgstagaren ska kunna återvända till sin bostad, enligt överenskommelse som kommunens biståndshandläggare gjort med företrädare för sjukvården. I de fall utföraren inte kan åta sig uppdraget med en gång skall utföraren ha betalningsansvaret. Information och val i ett valfrihetssystem Information till enskilda om godkända leverantörer Kommunen ansvarar för att lämna information till enskilda om samtliga utförare som kommunen tecknat avtal med. Informationen skall vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig.

17 9 (23) Utföraren får inte tillämpa egen marknadsföring som strider mot marknadsföringslagen eller uppfattas som påträngande av omsorgstagaren. Val av utförare Det är den enskilde som väljer utförare. Kommunen ansvarar för att den enskilde informeras om möjligheten att välja utförare. Målsättningen är att varje enskild omsorgstagare eller dennes företrädare ska kunna göra ett eget aktivt val. Biståndshandläggaren har en neutral och vägledande roll för att hjälpa den enskilde i valet av utförare. Efter beslut om hemtjänst väljer den enskilde omsorgstagaren utifrån aktuell förteckning och information om godkända utförare vem som ska utföra tjänsten. Biståndshandläggaren beställer därefter insatsen hos vald utförare. Ickevalsalternativ För den enskilde som inte kan eller vill välja utförare tillämpas ett ickevalsalternativ. Ickevalsalternativet tillämpas enligt ett alfabetiskt turordningssystem mellan kommunen och de utförare som kommunen har avtal med. För omsorgstagare som har pågående hemtjänstinsatser vid införandet av Kalmarmodellen kommer inte ickevalsalternativet enligt ett alfabetiskt turordningssystem att användas. För dessa omsorgstagare fortsätter kommunen att vara utförare. Byte av utförare Den enskilde har alltid rätt att byta till en annan utförare. Vid byte av utförare är uppsägningstiden 5 dagar för den enskilde. Om den enskilde önskar välja en annan utförare ska han eller hon ta kontakt med sin biståndshandläggare. Biståndshandläggaren meddelar den ursprungliga utföraren och den nya utföraren. Den ursprungliga utföraren får ersättning tills dess att bytet av utförare är genomfört. Infaller sista dag för uppsägningstiden på en lördag, söndag eller annan helgdag äger utförarbytet rum närmast följande vardag. Utförarbytet sker under dagtid mellan klockan 08:00 och 16:00. Vid byte av utförare skall den ursprungliga utföraren lämna den dokumentation i ärendet, som inte redan finns i Procapita, till biståndshandläggaren. Handläggningstid och ansökans giltighetstid Inkommen ansökan öppnas och registreras inom två arbetsdagar. Därefter görs kontroll att sökanden uppfyller samtliga ställda krav för uppdraget. Beslut meddelas inom fyra veckor efter inkommen ansökan. Under semesterperioden kan dock handläggningstiden vara längre. Om sökanden inte har godkänts finns möjlighet att ansöka igen när punkter som inte godkänts åtgärdats. Sökanden är enligt avtalsrättsliga regler bunden av sin ansökan under angiven handläggningstid.

18 10 (23) Godkännande och avtalsskrivning Förfrågningsunderlaget innehåller ett antal skall-krav. Skall-kraven som är obligatoriska och ingår i kvalificeringsfasen skall vara besvarade och uppfyllda för att ansökan ska kunna godkännas. Efter beslut om godkännande eller inte underrättas sökande skriftligt och skälen för det. Efter beslut om godkännande tecknas avtal så snart som möjligt efter genomfört informationsmöte, se rubricerat avsnitt om informationsmöte. Administrativa krav Ansökans form och innehåll Hela ansökningsförfarandet görs på svenska språket. Intyg/certifikat får vara skrivna på engelska. Ansökan görs genom att fylla i bifogat ansökningsformulär, bilaga 1. I övrigt gäller följande: Ansökan kan endast lämnas på hela uppdraget. Utföraren har däremot möjlighet att välja i vilken/vilka förutbestämda geografiska områden. I ansökningsformuläret skall bekräftas att redovisade skall-krav är uppfyllda. Samtliga begärda bilagor skall fyllas i och bifogas ansökan, samt i förekommande fall undertecknas. Beskrivning av företagets resurser m.m. skall bifogas ansökan, (se under benämnd rubrik). Ersättning för lämnad ansökan utgår inte. Ansökan skall vara undertecknat av behörig företrädare. Utföraren skall inom en (1) vecka från begäran av beställare visa att den som undertecknat ansökan är behörig. Adress för ansökan Kalmar kommun Omsorgsförvaltningen Box Kalmar alternativt via e-post till Beskrivning av företagets resurser m.m. Utföraren skall till ansökan bifoga en enklare företagsbeskrivning innehållande uppgifter om företaget, dess affärsidé, verksamhet och organisation, etablering, samarbetspartner, resurser, utförarens personalstyrka samt redogöra hur man har tänkt organisera med personal. Informationsmöte Efter att ansökan godkänts, men innan avtal tecknas, skall utföraren delta i ett informationsmöte innan uppdraget med att ta emot omsorgstagare påbörjas. På informationsmötet görs en genomgång av uppdraget och vad som kommer att avtalas samt ges möjlighet att ställa frågor. Syftet med informationsmötet är att ge utföraren en introduktion inför sitt uppdrag.

19 11 (23) Informationsmötena genomförs varje kvartal. Tiderna för informationsmötena finns på kommunens webbsida Frågor och svar samt kompletteringar och förtydliganden av förfrågningsunderlaget Frågor ska i första hand ställas skriftligen till e-postadress Svar på frågor som kan ha betydelse för andra sökande samt kompletteringar och förtydliganden av förfrågningsunderlaget kommer att publiceras på kommunens webbsida Endast skriftlig kompletterande uppgift lämnad från kommunen under ansökningstiden är bindande för kommunen och utförare. Kontaktperson För att muntligen få kontakt med kommunen avseende upphandlingen skall nedanstående kontaktperson kontaktas. Thomas Johansson, telefon: /mobil: E-post: Allmänhetens rätt till insyn På begäran av kommunen skall utföraren tillhandahålla uppgifter som gör det möjligt för kommunen att ge allmänheten insyn i utförarens verksamhet i enlighet med 3 kap. 19 a kommunallagen. Lagar, förordningar och föreskrifter Utföraren skall vara förtrogen med och ansvara för att uppdraget utförs i enlighet med de mål och riktlinjer som följer av socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen, arbetsmiljölagen samt alla andra vid varje tillfälle tillämpliga lagar och förordningar. Vidare skall verksamheten bedrivas i enlighet med Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter. Krav på sökande (kvalificeringskrav) Uteslutning av sökande enligt 7 kap. 1 LOV Om omständighet som anges i 7 kap. 1 LOV föreligger avseende en sökande kommer dennes ansökan att förkastas. Genom undertecknande av ansökan intygar utföraren att han är fri från hinder för deltagande enligt 7 kap. 1 LOV. Kontroll av ovanstående kommer göras i samarbete med Skatteverket. Meddelarfrihet Utföraren skall förbinda sig att på motsvarande sätt som gäller för offentligt anställda enligt regler i Tryckfrihetsordningen och Yttrandefrihetsförordningen tillåta meddelarfrihet för sina anställda och inte efterforska vem som har lämnat ett meddelande med stöd av meddelarfriheten. Meddelarfriheten begränsas emellertid av bestämmelsen om tystnadsplikt enligt 15 kap. 1 SoL och tystnadsplikt avseende hälso- och sjukvård enligt 6 kap. 12, 13, 14, 15 och 16 patientsäkerhetslagen.

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem Förfrågningsunderlag gällande Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) PERSONLIG OMVÅRDNAD OCH SERVICEINSATSER Reviderad upplaga 2013-04-09 Inbjudan att ansöka

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna:

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OMVÅRDNAD 1(31) VÅRD OCH OMSORG Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: - Omvårdnad inklusive delegerad

Läs mer

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem Förfrågningsunderlag gällande Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) personlig omvårdnad och serviceinsatser 1 Inbjudan att ansöka om godkännande som utförare

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun Beslutsdatum: 2015-03-26 SN 2015:9 Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun 1(37) Innehåll Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun... 1 1. Inbjudan... 5 1.1. Inbjudan...

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Upphandlingsföreskrift och ansökningsformulär för leverantör av; hemtjänst enligt SoL avlösar- och ledsagarservice enligt LSS Antagen av Socialnämnden 2014-09-25 gällande från 2015-01-01

Läs mer

Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem

Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem (LOV) Förfrågningsunderlag gällande Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) personlig omvårdnad och serviceinsatser Fastställt av omsorgsnämnden 62 1 Att ansöka

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 2014-03-12 Diarienummer: 2014/14 Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativ för assistans enligt SFB i Simrishamns kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) 1.0 ALLMÄN

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV

Förfrågningsunderlag enligt LOV Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-10 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad Upphandling av platser i privata vård- och omsorgsboenden för personer 65 år och äldre Barbro Karlsson 125-2511/2009

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2014-04-09 Upphandlande organisation Ljungby kommun Ann-Louise Englund Symbolförklaring: Upphandling Hemtjänst enligt LOV SN2008/0103.709 Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande

Läs mer

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende)

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) DIARIENR: 2009:79 Ansökan Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) Anvisningar Ansökan för att bli utförare inom hemtjänst i Partille kommun

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-02-11

Kommunstyrelsen 2015-02-11 Kommunstyrelsen 2015-02-11 KOMMUNSTYRELSEN Mandattid: 2015-01-01-2018-12-31 Ledamöter Ordförande Åsa Karlsson (S) Rolf Berg (S) Maria Sundell (S) Jenny Jansson (S) 1:e vice ordförande Karl-Anders Andersson

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

3 19 mars 2009. Nr 18 Hemtjänstval inom äldreomsorgen för hemtjänstens service och omvårdnad. Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige

3 19 mars 2009. Nr 18 Hemtjänstval inom äldreomsorgen för hemtjänstens service och omvårdnad. Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige 3 19 mars 2009 Nr 18 Hemtjänstval inom äldreomsorgen för hemtjänstens service och omvårdnad Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige 2009-02-16 Bakgrund Kommunstyrelsen gav i augusti 2006 Kommunledningskansliet

Läs mer

Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras.

Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras. SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (19) Bilaga 2 till förfrågningsunderlag OBS! Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras.

Läs mer

Personlig assistans enligt LSS/SFB

Personlig assistans enligt LSS/SFB Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Personlig assistans enligt LSS/SFB 1 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten...

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

Vad efterfrågar kommunerna

Vad efterfrågar kommunerna Vad efterfrågar kommunerna en sammanställning av vilka krav på kvalitet och krav på uppföljning kommunerna ställer i förfrågningsunderlag vid upphandling av vård och omsorg för äldre 2012 Du får gärna

Läs mer

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Genomförd på uppdrag av kommunrevisionen 19 mars 2008 Conny Mathiesen Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Ernst & Young

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Fritt val i vård och omsorg

Fritt val i vård och omsorg Fritt val i vård och omsorg Om du vill ha informationen i ett alternativt format, exempelvis i punktskrift, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00.

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer