Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun"

Transkript

1 Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Jenny Sjöberg Dnr Son 2013/703 November 2013

2 (16) Innehåll SAMMANFATTNING BAKGRUND OCH SYFTE METOD NATT- OCH LARMPATRULLEN Natt- och larmpatrullens nuvarande uppdragsbeskrivning En beskrivning av natt- och larmpatrullens verksamhet Larmpatrullen Nattpatrullen Gemensamt för natt- och larmpatrullen Lagar och föreskrifter samt dokumentationssystem Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service (LSS) Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) Dokumentationssystemet Procapita Mobipen Andra kommuners natt- och larmverksamhet Sollentuna Solna ANALYS Kvalitetsledningssystem Dokumentation Mobipen Samarbete Andra kommuners natt- och larmverksamhet SLUTSATSER OCH FÖRSLAG BILAGOR... 15

3 (16) SAMMANFATTNING Idag driver Järfällas egen-regi verksamhet Vård och omsorg kommunens natt- och larmpatrull genom ett uppdrag från beställaren. Genomlysningen av verksamheten syftar till att beskriva verksamheten samt granska verksamheten mot gällande avtal, lagar, förordningar och allmänna råd. Granskningen visar att natt- och larmpatrullen är en väl fungerande verksamhet. Dock identifieras ett antal förbättringsområden i relation till gällande avtal med beställaren. Två utvecklingsområden för verksamheten identifieras också. 1. BAKGRUND OCH SYFTE Idag driver Järfällas egen-regi verksamhet Vård och omsorg kommunens natt- och larmpatrull genom ett uppdrag från beställaren. Larmpatrullen arbetar alla dagar i veckan dygnet runt med att ge service till de personer som beviljats trygghetslarm enligt socialtjänstlagen. Nattpatrullen arbetar med planerad hemtjänst nattetid alla veckans dagar. De två patrullerna arbetar var för sig, men delar chef och lokaler och har vissa samarbetspunkter. Syftet med denna rapport är att göra en genomlysning av natt- och larmpatrullens verksamhet i Järfälla. Detta innebär att verksamheten beskrivs, samt att verksamheten granskas mot gällande avtal, lagar, förordningar och allmänna råd. Genom denna granskning kommer förbättringsområden att identifieras. Även andra tänkbara utvecklingsområden identifieras, vilka kan bli särskilt aktuella vid ett eventuellt nytt avtal med utföraren. En granskning av ekonomin kring verksamheten ingår inte i denna genomlysning. 2. METOD För att beskriva hur natt- och larmpatrullens arbete bedrivs så intervjuas verksamhetschefen Margareta Andersson samt personal från larmpatrullen. Vidare kommer material att användas i form av verksamhetsberättelser, statistik, uppdrag och rutiner. De lagar, föreskrifter och råd som reglerar verksamheten studeras och likaså aktuella kommunala styrdokument. För en grundligare beskrivning av det kommunala dokumenteringssystemet Procapita samt systemet med Mobipen har systemförvaltarna i kommunen intervjuas. Slutligen kommer även andra kommuners natt- och larmverksamhet att granskas i ett jämförande syfte.

4 (16) 3. NATT- OCH LARMPATRULLEN 3.1. Natt- och larmpatrullens nuvarande uppdragsbeskrivning Det nuvarande uppdraget till natt- och larmpatrullen är från 2010 och heter; Kravspecifikation för hemtjänst natt (nattpatrull) och larmpatrull samt för Kalhälls mötesplats, (se bilaga) I uppdraget beskrivs vilket arbete som ska utföras av natt- respektive larmpatrullen samt hur bemanningen för att utföra dessa uppdrag ska se ut. Larmpatrullen ska arbeta med larmutryckningar för personer under och över 65 år kl alla veckans dagar samt vara behjälplig vid installation och avinstallation. Nattpatrullen ska arbeta med planerad hemtjänst för personer under och över 65 år kl alla veckans dagar. De ska även ha beredskap för att ta emot utskrivningsklara/nya kunder nattetid. Till grund för insatserna ska biståndsbeslut ligga. Ersättningen till larmpatrullen utgår för en bil med dubbelbemanning och ersättningen till nattpatrullen utgår från en beräknad volym om 3,5 patrull med dubbelbemanning. I uppdraget beskrivs att verksamheten ska ha god kännedom om, och bedriva verksamhet i enlighet med, lagstiftning, förskrifter, förordningar, allmänna råd och nationella riktlinjer och handlingsplaner. De ska vidare bedriva verksamheten i enlighet med kommunala styrdokument. Vård och omsorg ska också i sitt arbete samarbeta med biståndshandläggare, hemtjänst och landstingets sjukvård. De ska använda ett system för kvalitetskontroll. Natt- och larmpatrullen ska enligt uppdraget dokumentera verkställigheten av de insatser som den enskilde har beviljats. Dokumentationssystemet som ska användas är Procapita. De behöver i regel inte skriva egna genomförandeplaner men ska upprätta en akt för genomförande som ska innehålla; kopia av utredning, beslut och beställning eventuell genomförandeplan social journal för genomförande 3.2. En beskrivning av natt- och larmpatrullens verksamhet Larmpatrullen Larmpatrullen arbetar mellan kl varje dag i veckan. Larmpatrullen ansvarar för att ge service till de personer som har beviljats trygghetslarm enligt socialtjänstlagen. Den främsta uppgiften är därmed att åka ut på inkomna larm från enskilda samt på enstaka uppdrag från socialjouren, polisen och närakuten. Sedan år 2012 levererar företaget Tunstall larmtjänsten till Järfälla kommun och det företaget ansvarar därmed för både installation och för en första larmmottagning. De mottagna larmen är av varierande slag, exempelvis kan det vara akuta larm, dörrlarm och larm på grund av att personen behöver personlig omvårdnad. De flesta som har larmtjänsten larmar aldrig eller mycket sällan, majoriteten av larmen inkommer från

5 (16) ett hundratal kunder. Så här ser statistiken ut för larmverksamheten i Järfälla kommun under de senaste åren: Antal larmkunder Antal besvarade larm Antal larm dagtid/nattetid 5566/ / /5593 När ett larm går hos en kund i Järfälla så görs en första sållning av samtalen på larmmottagningen hos företaget Tunstall i Örebro. Sedan skickas samtalet till larmpatrullen som då har en halvtimmes inställelsetid innan de ska vara hos kunden. När larmpatrullen kommer fram till kunden så kvitterar de larmet på kundens larmapparat, och de kvitterar också när larmorsaken är avhjälpt. Personalen arbetar alltid två och två och åker ut på larm tillsammans. Detta är på grund av att det ofta är fråga om tunga lyft under arbetet men också för personalens säkerhet. I larmpatrullens arbete ingår också att ta emot nya kunder. När larmtjänsten ska avslutas hos en kund så bokar larmpatrullen en tid och hämtar trygghetslarmet. Enheten har också möjlighet att utöka hemtjänst under icke kontorstid. Larmpatrullen har idag 11 stycken anställda, varav sex stycken jobbar dagtid och fem stycken jobbar nattetid. Dygnet är uppdelat på tre arbetspass med två medarbetare per pass och passen är 7,5 timmar, 7,75 timmar och 10 timmar långa. All personal på larmpatrullen är undersköterskor. Personalen ges vidareutbildning regelbundet i relevanta ämnen, såsom exempelvis i förflyttningsteknik och olika sjukdomstillstånd. All personal på larmpatrullen har fast anställning och de vikarier som används finns att tillgå via Vård och omsorgs vikariepool Vakansen. Verksamhetschef Margareta Andersson berättar att det är en mycket låg personalomsättning på båda enheterna. Vård och omsorg genomför varje år en kundenkät där kundnöjdheten hos de olika enheterna utvärderas. Kundenkäterna för år 2010, 2011 och år 2012 visade att 97 % av kunderna var positiva till larmpatrullens arbete. Vid intervjuerna med Margareta Andersson och hennes personal från larmpatrullen framhåller de att de tror att det finns en rad positiva fördelar med att ha larmtjänsten samlad inom en och samma verksamhet i kommunen. Skulle man lägga larmansvaret dagtid på hemtjänsten så menar Margareta att det alltid blir andra kunder som blir lidande när hemtjänstpersonalen måste svara på en larmutryckning. Det kan också vara svårt för personalen att snabbt få tag på nyckeln till den larmande kunden. Vidare anser Margareta att det är viktigt att personal som arbetar med larmutryckningar har en adekvat utbildning, vilket blir svårare att säkerställa om ansvar för larmutryckningen läggs på hemtjänstpersonalen. Slutligen så måste man troligen skapa en larmpatrull

6 (16) som ansvarar för larmutryckningarna nattetid vilket i så fall innebär att larmansvaret ligger på olika verksamheter som måste samarbeta Nattpatrullen Nattpatrullen arbetar med planerad hemtjänst nattetid klockan alla veckans dagar. 10 personer tjänstgör varje natt och disponerar fem bilar. Antalet personal och bilar har ökat med två personal och en bil sedan år 2010 på grund av ett ökat antal kunder och kundbesök. Nattpatrullen utför biståndsbedömda insatser enligt socialtjänstlagen nattetid inom både äldreomsorg och funktionsnedsättning. De har också beredskap för att ta emot utskrivningsklara/nya kunder nattetid. Nattpatrullens verksamhet är skild från larmpatrullens och de arbetar som två separata enheter. Så här ser statistiken ut för nattpatrullens verksamhet i Järfälla kommun under de senaste åren: Antal besök nattpatrullen Antal timmar hos kund Snitt besök per natt Nattpatrullen har 24 stycken anställda. Av dessa är 13 stycken utbildade undersköterskor och 3 stycken studerar till undersköterska. Personalen erbjuds vidareutbildningar i för arbetet relevanta ämnen. Alla på nattpatrullen har fast anställning och Margareta Andersson berättar att det är låg personalomsättning. Vikarier finns att tillgå via Vakansen, dock måste det alltid finnas en ordinarie personal i varje bil. Personalen på nattpatrullen arbetar mellan och varje morgon. Klockan åker de ut med bilarna för att påbörja besöken hos kunderna och innan dess så går de igenom sina kunder och eventuella nya kunder. Varje ny kund kontaktas så att de kan komma överrens om vilka tider de ska komma, önskemål om tider står reglerade i uppdraget men kan ibland behöva justeras. Nattpatrullen har ett körschema som de kör efter och som de förvarar i ett kassaskåp. Oftast är schemat likadant varje natt, men det kan också skilja sig från vecka till vecka då personer kan ha växelvård på korttidsboendet vissa veckor. Bilarna är indelade efter geografiska områden i Järfälla. Det finns idag fem bilar men en halv av dessa bilar är dedikerad till funktionshinderområdet och ger dessa personer service. Nattpatrullen delar bilar med Vård och omsorgs hemtjänst och använder Vård och omsorgs konferenslokal som personallokal nattetid. Nattpatrullen har sedan några år tillbaka också ansvar för tillsyn nattetid via webbkamera (Nattfrid) som ett antal kunder har istället för, eller som tillägg till, tillsyn genom personliga besök nattetid.

7 (16) Verksamhetsberättelsens kundenkät för år 2012 visade på en kundnöjdhet på 91 % för nattpatrullens verksamhet. Både år 2011 och 2010 låg kundnöjdheten på 89 % Gemensamt för natt- och larmpatrullen Natt- och larmpatrullen arbetar efter kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2008. Vård och omsorg har egna internrevisorer för detta system och systemet revideras också av externa revisorer med jämna mellanrum. Kvalitetsledningssystemet innehåller både övergripande rutiner för hela Vård och omsorgs verksamhet som specifika rutiner för natt- och larmpatrullens arbete. Rutinerna för larmpatrullen återfinns i två pärmar på larmpatrullens kontor. Den ena pärmen innehåller rutiner kring kundkontakten, rörande allt ifrån hur man går till väga när man får en ny kund till hur man svarar på larm. Den andra pärmen innehåller övriga rutiner, exempelvis rutiner gällande arbetsmiljö. Nattpatrullen har en egen pärm för sina rutiner. I verksamheternas rutiner ingår rutiner för egenkontroll genom revision och hantering av avvikelser, dock är inga riskanalyser inkluderade. Det finns också rutiner för Lex Sarahrapportering och för klagomålshantering enligt Järfälla kommuns klagomålshanteringssystem. Personalen blir informerad om alla Lex Sarah som rapporterats in och om de förändringar som sker utifrån dem. Utvecklingsledaren på Vård och omsorg utreder alla Lex Sarah. När en ny rutin tillkommer informeras personalen om detta på arbetsplatsträffen samt genom att all personal måste skriva under på att de har läst den nya rutinen. Revidering av befintliga rutiner sker löpande vid behov och är dessutom en återkommande punkt på arbetsplatsträffarna. Natt- och larmpatrullens dokumentation sker i programmet Super Office, som är ett program som finns lagrat på två lokala datorer. Super Office köptes in år 2010 och byggdes upp särskilt efter larmpatrullens behov. I detta program finns information om alla kunder samlad. Informationen innehåller en kort beskrivning av kunden, kod till nyckeln, kontaktuppgifter till anhöriga samt annan relevant information som löpande skrivs in. Relevant information som skrivs in för larmkunder är exempelvis; när ett larm har inkommit, när larmpatrullen anlände och vad som utfördes hos kunden. Vare sig natt- eller larmpatrullen upprättar egna genomförandeplaner men nattpatrullen har tillgång till hemtjänstens genomförandeplaner. Besluten kring uppdragen för alla kunder återfinns samlade i en separat pärm där uppdragen är markerade enligt kod. När larmpatrullen får ett larm så tar de med sig uppdraget för att kunna läsa på vägen och de kollar också i Super Office för att se vad som är aktuellt med kunden. Avvikelserapport skrivs ut från Super Office och skickas till äldreenheten och hemtjänsten. I dagsläget använder sig natt- och larmpatrullen aldrig av kommunens system Procapita, förutom när det gäller att ta emot nya uppdrag. Margareta Andersson samt de intervjuade ur personalen från larmpatrullen anser att det nuvarande systemet fungerar utmärkt och är väl anpassat efter verksamheternas behov. Det har funnits uppe till diskussion att länka samman de två systemen så att det som skrivs i Super Office också ska kunna kommas åt via Procapita men hittills har det inte genomförts. När det gäller samverkan så samarbetar natt- och larmpatrullen relativt tätt även då de två verksamheterna inte utför varandras uppdrag på något sätt. Larmpatrullen tar exempelvis emot nya uppdrag plus nycklar åt nattpatrullen. Anhöriga och kunder kan

8 (16) vända sig direkt till natt- och larmpatrullen för information. Förutom detta så samarbetar natt- och larmpatrullen med hemtjänsten och äldreenheten och i viss mån sjukvården. Alla dessa aktörer har i uppdrag att identifiera behov hos kunden och informera de andra. Vid avvikelse så skickas rapport till både hemtjänsten och till äldreenheten. Vilket hemtjänstföretag kunden har står i uppdraget men det är inte alltid aktuell information och då måste natt- och larmpatrullen undersöka vilket hemtjänstföretag som kunden har sin hjälp ifrån. Ansvarig för hälsa och sjukvård nattetid är PR Vård, de nås endast genom kontakt med Vårdguiden. En möjlig förbättring kring samarbete som Margareta Andersson ser är att hemtjänstföretagen får mer information om vad larmpatrullens uppdrag är och vad som ingår i det uppdraget. Ibland ringer hemtjänstföretag för att få låna nycklar och ibland använder de kundens larm för att de själva behöver hjälp med att lyfta upp någon eller liknande, detta ingår inte i larmpatrullens uppdrag. En annan möjlig förbättring gäller kontakten med äldreenheten där det inte alltid är så att larmpatrullen får information om kunden har åkt in eller ut från sjukhus. Ibland kan det också vara svårt för natt- och larmpatrullen att få kontakt med biståndshandläggarna på äldreenheten. Margareta Andersson anser att verksamheten med natt- och larmpatrullen idag är en väl fungerande verksamhet och både natt- och larmpatrullen känner sina kunder väl. Hon anser att arbetet med kvalitetsledningssystemet ISO har gett resultat i att arbetet bedrivs mer effektivt och med bättre kvalitet och arbetet med att utveckla verksamheten fortsätter. Personal och ledning resonerar mycket kring förhållningssätt i båda grupperna och de fokuserar också mycket på arbetsmiljöfrågor. Margareta vill framhålla vikten av att de arbetar i par i både natt- och larmpatrullen. Skulle man arbeta ensam skulle det vara mindre säkert för personalen och ofta handlar det också om tunga lyft där man måste vara två. Hon tror också att personalomsättning skulle bli mycket högre och att man inte skulle få lika kvalificerad personal om man istället arbetade en och en Lagar och föreskrifter samt dokumentationssystem Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service (LSS) De lagar som styr natt- och larmpatrullens arbete är främst Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service (LSS). Enligt båda dessa lagar ska verksamheten vara av god kvalitet och kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas, och säkras. Enligt lagarna ska var och en som fullgör uppgifter enligt dessa lagar medverka till att den verksamhet som bedrivs, och de insatser som genomförs, är av god kvalitet. I SoL och LSS regleras också bestämmelser om lex Sarah. Syftet med lex Sarah är att komma till rätta med brister i verksamheten, rätta till missförhållanden, och risker för missförhållanden och undvika att liknande missförhållanden inträffar igen. Detta säkerställs genom en rapporterings- och utredningsskyldighet samt genom en skyldighet att avhjälpa eller undanröja brister skyndsamt. Lex Sarah är en del av det

9 (16) systematiska kvalitetsarbetet för att utveckla verksamheten. Enligt Socialstyrelsens handbok för tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah ska det på verksamheter som bedrivs enligt SoL och LSS finnas rutiner för tillämpningen av lex Sarah. Dessa rutiner ska omfatta hur skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa eller undanröja missförhållande och risker för missförhållande ska fullgöras. Rutinerna ska också omfatta hur skyldigheten att anmäla allvarliga missförhållanden och risker för allvarliga missförhållanden ska fullgöras. Rutinerna ska dokumenteras. En verksamhet som bedrivs enligt SoL och LSS ska dokumentera i enlighet med 21 kap. a och b LSS, 11 kap. 5 och 6 SoL samt SOSFS 2006:5. Enligt SoL och LSS innebär detta att genomförande av beslut om insatser ska dokumenteras. Dokumentationen ska utvisa beslut och åtgärder som vidtas samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Handlingar som rör enskildas personliga förhållande skall förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. Dokumentation ska vidare utformas med respekt för den enskildas integritet. Den enskilde bör hållas underrättade om de journalanteckningar och andra anteckningar som förs om honom eller henne Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) 2011:9 regleras föreskrifter och allmänna råd för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska finnas i enlighet med SOSFS i verksamhet som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet samt för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Med hjälp av processer, rutiner och ett systematiskt förbättringsarbete ska verksamheten uppnå kvalitet. Med kvalitet avses att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter för verksamheten samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Det systematiska kvalitetsarbetet ska bestå av riskanalys, egenkontroll och hantering av avvikelser. Riskanalys innebär i detta sammanhang en systematisk identifiering och bedömning av risker i syfte att undvika negativa händelser och missförhållande för den enskilde. I föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:5) ges information om dokumentation. Genomförande av beslutad insats ska dokumenteras fortlöpande i journal. Av journalen bör framgå om det har inträffat omständigheter som innebär att insatser inte kunnat genomföras som planerats. Här regleras också allmänna råd om genomförandeplan. En genomförande plan syftar till att upprätta en beskrivning av hur en insats ska genomföras i samråd med den enskilde. På så sätt skapar man en tydlig struktur för vad som ska göras och underlättar också för uppföljningen av de genomförda insatserna Dokumentationssystemet Procapita Procapita används som kommunens dokumentationssystem sedan år Varje person har egen inloggning och användar-id som ger olika behörighet i vad som går

10 (16) att se kring den enskilde. Det innebär exempelvis att en person som arbetar på nattpatrullen endast har behörighet att se uppdraget samt den genomförandeplan och sociala journal som avdelningen själva har upprättat kring en enskild. Det finns också en loggkontrollfunktion där man kan se vem som varit inne och tittat i systemet och när. Alla uppdrag från äldreenheten och enheten för funktionsnedsättning läggs in i Procapita och besluten verkställs också i Procapita. Systemet stödjer även att man ska göra en genomförande plan som uppdateras regelbundet samt föra en social journal vid avvikelser eller händelser som är av vikt för kunden. Det går att i Procapita under rubriken person ha kontaktuppgifter inlagda till anhöriga och man kan även ha kod till nycklar. Det finns även en speciell flik för larmtjänst som är tillverkad just för larmpatrullens behov, där t.ex. nyckelförvaring är en av överskrifterna. Det går att logga in i Procapita via bärbar dator, vilket innebär att natt- och larmpatrullen skulle kunna logga in från bilarna. En relativt ny funktion är att det finns en meddelandefunktion i Procapita, där man kan maila sekretesskyddat till alla som använder systemet Mobipen Mobipen är ett IT-stöd med en digital penna som dokumenterar och registrerar insatser och besök hemma hos kunden. Det infördes i Järfälla år 2012 med syfte att säkerställa kvalitén på utförda insatser, säkerställa att kunden får de insatser som beviljats, förbättra möjligheten att följa upp och ompröva insatser samt möjliggöra större kontroll över beställarens utbetalningar av ersättning till utförare. Mobipen används så att vid besök hemma hos kunden så registreras insatserna med hjälp av en digital penna, och anteckningar i den sociala journalen kan också göras direkt på plats i kundens hem. När personalen har godkänt registreringarna och dokumentationen så överförs dessa från Mobipen till verksamhetssystemet Procapita. Mobipen används idag inom hemtjänst, avlösarservice och ledsagarservice. Det är förberett för att andra verksamheter ska kunna ansluta sig till systemet efterhand, exempelvis är det förberett på detta sätt för att ansluta natt- och larmpatrullen Andra kommuners natt- och larmverksamhet Sollentuna Sollentuna kommun är en kommun av ungefär samma storlek befolkningsmässigt som Järfälla. Idag har hemtjänstföretagen ansvaret för larm 07-23, vilket innebär att alla hemtjänstföretag har larmansvar för sina egna brukare. I Sollentuna finns idag 1026 larmkunder och de uppskattar antal utförda larm för år 2013 att uppgå till 5997, varav 1608 är larm nattetid och 4379 är larm dagtid. Nattpatrullen har 57 stycken kunder och gör cirka besök per år, vilket motsvarar cirka 56 besök per natt. Dagtid är det svårt att veta hur mycket personal som bemannar just larmtjänsten eftersom ansvaret ligger på hemtjänstutförarna, men nattetid är det fyra stycken personal som ansvarar för både natthemtjänst och larmverksamhet. Det finns inga krav på att personalen som ansvarar för natt- och larmtjänsten ska ha omsorgsutbildning. Personalen registrerar både natt- och larmbesök i Mobipen och antecknar här också händelser av vikt. En utredning pågår idag i Sollentuna som har

11 (16) till syfte att undersöka huruvida den larmtjänsten dagtid ska ligga på hemtjänsten eller i en sammanhållen larmpatrull framöver Solna Solna stad och Järfälla kommun är jämnstora kommuner rent befolkningsmässigt. Solna stad upphandlar verksamheten natt- och larmpatrull enligt LOU. Sedan år 2010 drivs verksamheten av egen-regi verksamheten Humaniora vård och omsorg och kommunen har ett avtal med företaget Tunstall om larmtjänsten. Verksamheten ansvarar för planerade nattinstaser, larmutryckning dygnet runt och installation av larm. Verksamheten har idag 1339 larmkunder och 7300 besvarade larm på ett år. Nattpatrullen har 116 kunder och cirka besök per år vilket motsvarar 150 besök per natt. På larmpatrullen finns 16 stycken anställda som arbetar olika många procent och de arbetar alltid två och två. Personalen i nattpatrullen är 18 stycken och varje natt arbetar sex stycken i tre bilar i Solna. På natten samarbetar natt- och larmpatrullen genom att larmpatrullen kan ta fasta nattkunder när det finns möjlighet. Solnas natt- och larmpatrull arbetar efter ett ledningssystem enligt SOSFS 2011:9. Inom natt- och larmpatrullen har % av omvårdnadspersonalen adekvat utbildning och samma procentsats av personalen är tillsvidareanställd. Alla nattkunder har en upprättad genomförandeplan som är undertecknad av kund/närstående. Larmkunderna har inga genomförandeplaner men det finns kundinformation som kan vara bra för personalen att ha vid larm. Samordnaren upprättar genomförandeplanen och personalen antecknar i den sociala journalen. Personalen använder Mobipen för registrering av besöken och för att dokumentera viktiga händelser i den sociala journalen. De har rutiner som uppdaterats regelbundet och rutiner för klagomål och avvikelser. Larmpersonalen samarbetar med hemtjänstföretag, biståndshandläggare, landstingets olika enheter, myndigheter och anhöriga. 4. ANALYS Larm- och nattpatrullen verksamhet utför de arbetsuppgifter som specificeras i uppdragsbeskrivningen från år Larmpatrullen arbetar med larmutryckningar och larmrelaterade uppgifter. Nattpatrullen arbetar med planerad hemtjänst. Det har dock skett vissa förändringar sedan uppdragsbeskrivningen skrevs som kan hänföras till förändrade förutsättningar såsom en ny larmtjänstleverantör och ett ökat antal nattkunder. Utav personalen på larmpatrullen så har alla en adekvat utbildning för arbetet och även på nattpatrullen finns det en hög andel med relevant utbildning. Personalomsättningen är låg på både larm- och nattpatrullen, vilket torde kunna bidra till en trygghetskänsla för kunderna. Detta då de lär känna personalen och genom att personalen har gedigen arbetslivserfarenhet. Både natt- och larmpatrullen har en väldigt hög andel nöjda kunder vilket tyder på att kunderna upplever den service de får som tillfredsställande. Dock kan man inte dra alltför stora slutsatser av detta, då de flesta larmkunder exempelvis aldrig använder sig av larmet men ändå kanske känner sig nöjda med att inneha ett larm, vilket i så fall inte återspeglar larmpatrullens arbete.

12 (16) 4.1. Kvalitetsledningssystem Natt- och larmpatrullen arbetar efter kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2008, vilket är viktigt då det numera ställs krav på att verksamheter inom SoL och LSS ska ha ett kvalitetsledningssystem. Rutinerna är omfattande och reglerar både verksamhetens övergripande mål som det dagliga arbetet för både natt- och larmpatrullen. Det finns även rutiner för Lex Sarah, både för rapportering och för utredning, vilket är bra då detta är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet. Rutinerna innehåller också egenkontroll genom regelbunden revision av rutinerna, och det finns även tydlig återkoppling till personalen kring rutinerna. Dock har inga riskanalyser inkluderats, vilket är ett förbättringsområde. Genom riskanalyser kan man nämligen även arbeta förebyggande för att förhindra missförhållande för den enskilde Dokumentation När det gäller dokumentation så regleras detta i Sol, LSS och SOSFS. Dokumentationen ska innehålla beslut, en genomförandeplan (om detta är nödvändigt) och insatsen ska dokumenteras kontinuerligt i en social journal. I dagsläget så dokumenterar natt- och larmpatrullen information om den enskildes insatser samt den sociala journalen i systemet Super Office. Den sociala journalen uppdateras regelbundet vilket är bra. Dock återfinns inte beslutet om insatsen i detta system utan förvaras separat i en pärm vilket är ett förbättringsområde då det blir tydligare om all dokumentation kring den enskilde återfinns på samma ställe. Att alla kunders uppdrag förvaras i en gemensam pärm är inte heller något som är påbjudet. I dagsläget upprättas inga genomförandeplaner, då detta inte har ansetts vara nödvändigt för att genomföra insatsen på bästa sätt. Nattpatrullen kan använda sig av de genomförandeplaner som upprättats av hemtjänsten som är ansvariga för dagsinsatserna. Insatserna på natten skiljer sig dock åt från insatserna på dagen och hur nattinsatsen ska se ut kan variera stort från kund till kund. Om nattpatrullen skulle samla denna information på ett systematiskt sätt i en genomförandeplan, som upprättats tillsammans med kunden, skulle insatsen kunna förbättra och vara lättare att följa upp. När det gäller larmpatrullen är det inte lika nödvändigt med en genomförandeplan, då deras insats vid larm alltid måste vara specifik i förhållande till det inträffade. Dock finns det inget hinder för att även denna enhet skulle kunna skriva några rader tillsammans med kunden i en genomförandeplan. Skapar man en adekvat genomförandeplan så skulle det vara möjligt att endast använda sig av detta dokument för att utföra en insats och man skulle därför inte behöva kontrollera själva uppdragsbeskrivningen regelbundet. En kopia av genomförandeplanen skulle även kunna bevaras hos kunden. I uppdraget från år 2010 specificeras att natt- och larmpatrullen ska använda dokumentationssystemet Procapita för dokumentation kring den enskilde. Detta används inte idag, vilket är ett förbättringsområde. Förutom att följa beställarens direktiv så finns det även andra möjliga fördelar med att övergå till att dokumentera i Procapita. För det första skulle man inte behöva använda sig av två system eller spara

13 (16) besluten för sig i separata pärmar utan all information om den enskilde skulle finnas samlad på samma ställe. Procapita skulle på ett tydligt sätt stödja både ett användande av genomförandeplan som social journal. Även information som kontaktuppgifter till anhöriga och uppgifter om nycklar skulle kunna återfinnas här, det sistnämnda finns som funktion på den specialtillverkade larmpatrullfliken. Procapita kan idag dock inte användas för att kontrollera andra enheters dokumentation kring den enskilde, vilket innebär att det inte går att inhämta information mellan enheter på detta sätt. Skulle det vara av vikt för att genomföra insatsen korrekt kan man dock undersöka möjligheten att utöka behörigheten hos berörd personal, exempelvis så att nattpersonalen kan ta del av hemtjänstens dokumentation kring den enskilde. En relativt ny funktion är dock att det finns en meddelandefunktion i Procapita, där man kan maila sekretesskyddat till alla som använder systemet. Detta hade, om man skapade rutiner kring det, kunnat vara ett väldigt bra system för att utbyta information mellan hemtjänst, natt- och larmpatrull och biståndshandläggarna. Om man säkerställde detta system så skulle man inte behöva maila, ringa eller faxa och man skulle kunna säkerställa att alla fick ta del av viktig information, såsom exempelvis att en enskild har blivit inlagd på sjukhus. Slutligen så finns det möjlighet att logga in på Procapita via bärbar dator, vilket innebär att personal skulle kunna logga in på en bärbar enhet från bilarna medan de är på väg till kunden. Detta skulle spara tid genom att de ibland skulle slippa att åka tillbaka till kontoret mellan besöken. Detta är något som också kan bli aktuellt i framtiden om det är så att man i Järfälla i framtiden skulle bestämma sig för att installera nyckelfri hemtjänst Mobipen En annan utvecklingsmöjlighet skulle vara att införa systemet med Mobipen även för natt- och larmpatrullen, något som är tekniskt förberett i kommunen. Mobipen är ett tydligt sätt att registrera både larm- och nattbesök och vidare kan den sociala journalen då föras direkt via pennan. Detta system är också sammanlänkat med Procapita, vilket ytterligare underlättar dokumentationsmöjligheterna. Förutom detta finns det även andra fördelar med Mobipen, så som att insatserna bli lättare att kontrollera och följa upp. Systemet med Mobipen syftar också till att kunna göra tydligare ekonomiska beräkningar utifrån utförda insatser, något som kan bli aktuellt att ha i åtanke vid en eventuell framtida ekonomisk granskning av verksamheterna Samarbete För att natt- och larmpatrullen ska utföra sina insatser på bästa sätt så behöver de både samarbeta sinsemellan och med andra aktörer såsom hemtjänsten, biståndshandläggarna och landstinget. Att natt- och larmpatrullen delar chef och lokaler underlättar deras samarbete och ger dem möjlighet att dra nytta av varandra i arbetet. Det är också bra att anhöriga har möjlighet att vända sig direkt till natt- och larmpatrullen med frågor. Det framgår dock att kommunikationen kan bli ännu tydligare i samarbetet med hemtjänsten och biståndshandläggarna. Ett sätt att förbättra kommunikationen kan vara att använda sig av Procapita, där meddelandfunktionen kan vara ett utmärkt kommunikationsverktyg. Beroende på

14 (16) behörighet skulle man också via Procapita kunna dela information mellan enheterna, detta behöver inte vara all information utan larmpatrullen anför att viktig information exempelvis kan vara vilket hemtjänstföretag som kunden har Andra kommuners natt- och larmverksamhet När man studerar hur andra kommuner arbetar med natt- och larmverksamhet så varierar detta från kommun till kommun. Sollentuna låter idag hemtjänstföretagen ansvara för larmen dagtid, men undersöker i dagsläget om detta ska förändras. Det finns inga krav på omsorgsutbildning för personalen i kommunen, och det blir också svårare att kontrollera utbildningsnivå om hemtjänstföretagen har ansvaret. I Solna stad har de upphandlat verksamheten, men beslutat sig för att ha en sammanhållen verksamhet med natt- och larmpatrull. All personal har omvårdnadsutbildning, jämfört med i Järfälla där alla personal på larmpatrullen, men endast drygt hälften av personalen på nattpatrullen, har en sådan utbildning. I Solna stad så uppförs en genomförandeplan för alla nattkunder, något som bör vara relevant även för Järfälla. Något som skiljer sig från Järfälla är att larm- och nattbesöken registreras i Mobipen i både Solna och Sollentuna. Detta skulle kunna vara en möjlighet även här i Järfälla, något som diskuterades i stycket ovan. När man granskar hur verksamheterna skiljer sig så kan man även studera vilken bemanning kommunerna har i jämförelse med det arbete som utförs. Det är dock svårt att göra alltför tydliga jämfördelser då de tre kommunernas verksamheter är upplagda på olika sätt. När man studerar larmverksamheten under ett år så förefaller de tre kommunerna ha ungefärligt lika många larmkunder även om antalet besvarade larm är förhållandevis något lägre i Sollentuna. Solna och Järfälla har samma bemanning; 2 personer dygnet runt på larmpatrullen. I Sollentuna ser det annorlunda ut; här är hemtjänsten ansvarig för larmtjänsten på dagen och på natten ansvarar en bemanning om fyra personer för både larmverksamheten och nattverksamheten. När det gäller nattbesök så har Järfälla ett något högre antal besök än Solna och tre gånger så många nattbesök som Sollentuna. Solna har endast sex stycken personal och tre bilar i jämförelse med Järfällas personal om 9 personer. Detta kan dock möjligtvis förklaras med både det något mindre antalet besök som utförs i Solna och det faktum att larmpatrullen i Solna även utför nattbesök när de får tid över, något som inte görs i Järfälla. Sollentuna har endast en bemanning på fyra personal som utför både natt- och larmverksamheten nattetid. Då de har något färre larm torde det innebära en bemanning om drygt två personal som utför nattbesöken. Detta innebär att de har något mindre bemanning för nattbesöken i jämförelse med Järfälla, men relevant för detta är att larm- och nattpatrullen samarbetar i Sollentuna precis som i Solna. Sammanfattningsvis kan man i kommunjämförselsen uttyda att Järfälla har en något högre bemanning i förhållande till utfört arbete när det gäller natt- och larmverksamheten, men detta måste dock sättas i förhållande till olikheterna i utförandet mellan de olika kommunerna. För att dra några entydiga slutsatser kring detta måste man genomföra en grundligare granskning av de olika kommunernas verksamheter, något som ska bli aktuellt vid en kommande ekonomisk granskning av Järfällas natt- och larmverksamhet.

15 (16) 5. SLUTSATSER OCH FÖRSLAG Genomlysningen visar att natt- och larmpatrullen i Järfälla är en väl fungerande verksamhet. Verksamheten utför det arbete för kommunens kunder som specificeras i gällande avtal, även då förändringar i bemanning har gjorts sedan avtalet skrevs. Enligt SoL och LSS ska verksamheter som bedrivs enligt dessa lagar vara av god kvalitet och kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas. Detta fullföljs i natt- och larmpatrullens verksamhet genom ett infört och levande kvalitetsledningssystem med adekvata rutiner. Personalen i verksamheten är väl utbildade i förhållande till verksamhetens behov och har lång arbetslivserfarenhet. Detta torde bidra till verksamhetens goda kvalitet och kan vara en av anledningarna till den höga andelen nöjda kunder. Mycket av det gynnsamma som framkommit kring natt- och larmpatrullens verksamhet tycks vidare härröra från att verksamheten bedrivs under sammanhållna enheter istället för att ansvaret för natt- och larmtjänster ligger utspritt på flera aktörer. Dock har några förbättringsområden gällande hur verksamheten bedrivs i förhållande till gällande avtal mellan utförare och beställare identifierats. Dessa identifierade förbättringsområden bör förslagsvis leda till att en handlingsplan med åtgärder upprättas hos utföraren och återsänds till beställaren. I tillägg så har ett antal utvecklingsområden identifieras som kan vara värda att ta i beaktande vid en kvalitetsförbättring av verksamheten samt inför upprättande av nytt avtal kring nattoch larmverksamhet. Förbättringsområden Det systematiska kvalitetsarbetet saknar riskanalyser, vilket kvalitetsarbetet ska innehålla enligt SOSFS. Fullständig dokumentationen kring den enskilde samlas inte i personliga akter. Dokumentationen kring kunder sker inte i Procapita, vilket regleras i gällande avtal med beställaren. Inga genomförandeplaner upprättas för nattpatrullens kunder, vilket är relevant då kundernas behov nattetid varierar från person till person. Samarbetet och kommunikationen mellan natt- och larmpatrullen och andra aktörer kan utvecklas ytterligare.

16 (16) Utvecklingsområden Natt- och larmpatrullen skulle i framtiden kunna ansluta sig till systemet med Mobipen. Detta skulle kunna underlätta både dokumentationsmöjligheterna samt beställarens möjlighet till uppföljning av verksamheten. Natt och larmpatrullen skulle genom att använda Procapitas meddelandefunktion undvika att maila och faxa till andra enheter inom kommunen. Vid framtida granskningar och avtal kring natt- och larmverksamheten bör de jämförelser som gjorts med andra kommuners verksamheter studeras och eventuellt utvecklas ytterligare. Inte minst bör en jämförelse av bemanning i förhållande till utförda insatser granskas. Även de fördelar och nackdelar som framkommit gällande en sammanhållen natt- och larmverksamhet inom kommunen bör tas i beaktande vid eventuella beslut rörande verksamhetsform för natt- och larmverksamheten. BILAGOR Kravspecifikation för hemtjänst natt (nattpatrull) och larmpatrull samt för Kalhälls mötesplats,

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte SAS Sida: 1 (5) 1. Riktlinjernas bakgrund och syfte Det finns en skyldighet att dokumentera genomförandet om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Uppföljning 2013-11-19 Care Rent International AB

Uppföljning 2013-11-19 Care Rent International AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20131119 International AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner och dokumentation. Företagets representanter: Simin Torkzadeh Sammanfattande

Läs mer

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129 Lex Sarah - skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-09-14

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna Mars 2010 Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson och korttidsvistelse enligt

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande ansvarig: Enhetschef, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sida 1 av 6 Bilaga 6 Kommunstyrelsen 75 SYFTE: OMFATTNING: Upptäcka och komma till rätta med brister i verksamheten och förhindra att liknande n

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-24 Sida 1 (1) Diarienr AN 2017/00105-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Äldrenämnden Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-15 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Adeocare AB Adress: Bryggavägen 100, 178 31 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hilde Knapasjö, tfn: 08-731 7707

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12)

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12) Sid. 1 (12) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-13 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Proffssystern i Stockholm AB Adress: Bagartorpsringen 26, 170 64 Solna Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hengameh Azari,

Läs mer

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby Vård och omsorg 1(5) Riktlinjer för rapportering om missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service (LSS) lex Sarah Syfte

Läs mer

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn 1 Inledning Alla som arbetar inom socialnämndens eller vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska medverka till att den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20131114 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner och social dokumentation Företagets representanter: Carina Andersson, Bito Tengroth

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15 Version 1 Gäller

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016)

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016) Kvalitet och utvärderingskontoret 2016-04-20 Dnr Än 2016-314 Malin Robertsson Maria Svensson Jonas Arnoldsson s- och verksamhetsuppföljning (2016) Verksamhet Datum för besök 2016-04-20 Deltagare/metod

Läs mer

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR E TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-04-23 Handläggare: Monika Lind Telefon: 08-508 18 122 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-05-23 Avvikelsehantering inom äldreomsorgen

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-12 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Mälaröarnas Hemtjänst Adress: Tegelbruksvägen 8, 178 30 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Ulla Johansson, tfn:

Läs mer

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV Bilaga 7 System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV 2010-10-26 1 Innehåll 1. System för uppföljning och granskning... 3 Styrdokument... 3 Grundsyn för uppföljning...

Läs mer

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Lex Sarah Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer 201002 Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer Bakgrund Aktuell lagstiftning I Socialtjänstlagens 11kap. 5 framgår att handläggningen av ärenden som rör

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION I GENOMFÖRANDET AV INSATSER. Äldreomsorg och omsorg kring personer med funktionsnedsättning

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION I GENOMFÖRANDET AV INSATSER. Äldreomsorg och omsorg kring personer med funktionsnedsättning Äldreomsorg och omsorg kring personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION I GENOMFÖRANDET AV INSATSER Socialtjänstlagen (SoL, 2001:453) Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Övergripande rutin för Lex Sarah

Övergripande rutin för Lex Sarah Ansvarig Bengt Gustafson, produktionschef Dokumentnamn 5.1.2 Lex Sarah rutin Upprättad av Elisabet Olsson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Processområde 5.1 Systematiskt

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120814 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation genomförs vid ett besök hos utförararen.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB År 2016 2017-01-08 Hélène Stolt Leg. psykoterapeut, socionom, verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Uppföljning av kontaktperson sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016

Uppföljning av kontaktperson sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016 Dnr 2016/0166 VON Uppföljning av kontaktperson sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016 En kontaktperson är en medmänniska som ska göra det lättare för en person med funktionsnedsättning att leva

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Riktlinjer för lex Sarah

Riktlinjer för lex Sarah Riktlinjer för lex Sarah Beslutade av Södermalms stadsdelsnämnd 6 februari 2014 Dnr: 79-2014-1.2.1. Innehåll Rutiner för lex Sarah 3 1. Syftet med lex Sarah 3 2. Rapporteringsskyldiga 4 2.1. Den som uppmärksammar

Läs mer

Rutin hantering av Lex Sarah

Rutin hantering av Lex Sarah Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS, 2013-04-03 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-09-10 Handläggare: Gunweig Högberg Telefon: 08-508 20 505 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah En del av kvalitetsarbetet Fastställd av Individ- och familjenämnden 2014-11-18 Innehåll Skyldighet att rapportera 1 Skyldighet

Läs mer

Granskning av hemtjänst/lov 2014

Granskning av hemtjänst/lov 2014 Granskning av hemtjänst/lov 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-08-28 Bakgrund Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska

Läs mer

Uppföljning 2012-08-08 Ideal Vård och Service

Uppföljning 2012-08-08 Ideal Vård och Service SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120808 Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets representanter: Olga Yuen Cárdenas

Läs mer

KONTAKTPERSON 9:4 LSS

KONTAKTPERSON 9:4 LSS Kvalitetsdokument KONTAKTPERSON 9:4 LSS Antaget av SON 2005-09-14 74 Reviderat SON 2008-04-23 44 Reviderat SON 2010-12-08 146 Socialförvaltningen Gotlands Kommun Innehåll Kontaktperson 3 Beslut 3 Verkställighet

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning på Vitvaruåtervinningen, daglig verksamhet som drivs av Nytida.

Resultat från kvalitetsuppföljning på Vitvaruåtervinningen, daglig verksamhet som drivs av Nytida. sida 1 (7) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning på Vitvaruåtervinningen, daglig verksamhet som drivs av Nytida.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan gällande lex Sarah Antagen av Barn- och familjenämden 2015-xx-xx

Rutin för rapportering och anmälan gällande lex Sarah Antagen av Barn- och familjenämden 2015-xx-xx RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för rapportering och anmälan gällande lex Sarah Antagen av Barn- och familjenämden 2015-xx-xx Bakgrund och syfte Från och med den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

TÖS rutin avvikelser SoL 2014 Barbro Nilsson-Holmesten

TÖS rutin avvikelser SoL 2014 Barbro Nilsson-Holmesten Rutin för avvikelser inom Socialtjänstens område inom vården och omsorgen om äldre enligt föreskriften SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. TÖS rutin avvikelser SoL 2014 Barbro

Läs mer

Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter

Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter FÖRFATTNINGSSAMLING (6.4.7) Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter Dokumenttyp Rutin Ämnesområde Klagomål och synpunkter Ägare/ansvarig Förvaltningsområdeschef Antagen av 2012-11-27

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson 2012-03-29 Riktlinjer Lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning Ansvarig Bengt Gustafson, tf verksamhetschef Dokumentnamn 5.1.2 Egenkontroll och kvalitetsuppföljning Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren Patientsäkerhetsberättelse för Daglig Verksamhet, Nytida AB År 2014 2015-01-08 Ewa Sjögren Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Uppföljning 2014-03-28 Macorena AB

Uppföljning 2014-03-28 Macorena AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20140328 Macorena AB Granskare: Metod: Webbenkät, verksamhetsbesök, intervju med VC, granskning av rutiner, genomförandeplaner och dokumentation. Företagets

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Inspektionen för vård och omsorg (IVO) En regionaliserad verksamhet Insynsråd Generaldirektören Internrevision Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Generaldirektörens stab Avdelningen för analys

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd 2015-05-17 1 (6) PM Anna Spångmark och Susanna Dennerlöv Sociala kvalitetsenheten Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd Uppföljning genomförd genom: Besök 2015-03-23 Intervju med arbetsledare

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015 Kvalitet och utvärderingskontoret Dnr Än 2016-15 s- och verksamhetsuppföljning 2015 Verksamhet ISA Omsorg AB Datum för besök 2015-11-23 Deltagare/metod Metod Uppföljningen genomfördes via intervjuer med

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete -grundstruktur/ramverk enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Alingsås kommun Dokumenttyp: Styrande dokument Fastställt av: Fastställelsedatum: 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap3-7. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-f

Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap3-7. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-f RIKTLINJER LEX SARAH Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-f SOSFS 2011:5 (S) SN 91/110928 G:\SN\3 Övriga\Socialförvaltningens verksamhet original\riktlinjer

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Kvarngatans gruppboende ligger

Läs mer

Kvalitetsberättelse. Olir AB är ett litet hemtjänstföretag. Vi utför service och omvårdnad på uppdrag av olika kommuner och i samråd med kunden.

Kvalitetsberättelse. Olir AB är ett litet hemtjänstföretag. Vi utför service och omvårdnad på uppdrag av olika kommuner och i samråd med kunden. Kvalitetsberättelse Inledning Olir AB är ett litet hemtjänstföretag. Vi utför service och omvårdnad på uppdrag av olika kommuner och i samråd med kunden. Huvudkontoret med ekonomi-, löne- och administrationsavdelning

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 2013-09-16 Diarienummer 183/2012.739 Socialförvaltning Id 2013.1821 AN LEX SARAH Rutiner beträffande rapportering och anmälan av missförhållanden inom socialtjänsten och omsorgen

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Skillinge Vård- och omsorgdistrikt

Verksamhetsuppföljning Skillinge Vård- och omsorgdistrikt Verksamhetsuppföljning Skillinge Vård- och omsorgdistrikt 2014-09-26 2014-09-29 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Skillinge Vård-

Läs mer

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5 1 Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ronneby Kommun Ansvarig: Förvaltningsschef Ärende: Rutiner för identifiering och anmälan Lex Sarah Handläggare: Kvalitetsutvecklare Datum: 2014-04-15 Ersätter

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg

Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2017-04-04 33 Dokumentet gäller som längst till 2021-04-04 Dokumentägare: Avdelningschef

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-12-21 Sida 1 (1) Diarienr NF 2016/00203-1.3.5 Sociala nämndernas förvaltning Teresia Kjellgren Epost: teresia.kjellgren@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Lex Sarah. Januari (16) Socialkontoret Dnr SN Omsorgskontoret Dnr ON Dnr ÄN

Lex Sarah. Januari (16) Socialkontoret Dnr SN Omsorgskontoret Dnr ON Dnr ÄN 1 (16) Socialkontoret Dnr SN 2011-268 Omsorgskontoret Dnr ON 2012-19 Dnr ÄN 2012-28 Lex Sarah Januari 2012 Dokumentet skall ge vägledning vid hantering av rapporter och anmälningar enligt Lex Sarah 2 INNEHÅLL

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016)

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016) Kvalitet och utvärderingskontoret 2016-04-20 Dnr Än 2016-316 Malin Robertsson Maria Svensson Jonas Arnoldsson s- och verksamhetsuppföljning (2016) Verksamhet Datum för besök 2016-04-20 Deltagare/metod

Läs mer

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Martin Christensen Kvalitetscontroller Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared September 2014 sida 2

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten och LSS, förvaltningschefer Landsting: nämnder med ansvar enligt LSS, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt

Läs mer

Vi är en liten men växande hemtjänst företag där vårt huvudsakliga uppdrag är att bedriva hemtjänst utifrån biståndsbedömda insatser.

Vi är en liten men växande hemtjänst företag där vårt huvudsakliga uppdrag är att bedriva hemtjänst utifrån biståndsbedömda insatser. Anita Care AB Kvalitetsberättelse 2016-01-30 (Solna Stad) Verksamhetsbeskrivning Vi är en liten men växande hemtjänst företag där vårt huvudsakliga uppdrag är att bedriva hemtjänst utifrån biståndsbedömda

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Intern rutinbeskrivning för Lex Sarah inom SoL och LSS

Intern rutinbeskrivning för Lex Sarah inom SoL och LSS Skrivelse 2013-09-04 Dnr VON 2013/104 Reviderad 2014-10-16/GE Vård- och omsorgsnämnden Intern rutinbeskrivning för Lex Sarah inom SoL och LSS Allmänt Lex Sarah är bestämmelser i socialtjänstlagen, (SoL)

Läs mer

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS.

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS. RUTIN lex Sarah Dokumentets syfte Att beskriva rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS och SOSFS 2011:5. Dokumentet

Läs mer

PM 2015-09-28. Uppföljning av utförare inom familjerådgivning Dnr SN15/125-756

PM 2015-09-28. Uppföljning av utförare inom familjerådgivning Dnr SN15/125-756 2015-09-28 Daniel Liljekvist Utvecklingsledare 08-124 57 236. Daniel.Liljekvist@ekero.se Uppföljning av utförare inom familjerådgivning Dnr SN15/125-756 Bakgrund Valfrihet enligt Lagen om Valfrihetssystem

Läs mer