Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun"

Transkript

1 Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Jenny Sjöberg Dnr Son 2013/703 November 2013

2 (16) Innehåll SAMMANFATTNING BAKGRUND OCH SYFTE METOD NATT- OCH LARMPATRULLEN Natt- och larmpatrullens nuvarande uppdragsbeskrivning En beskrivning av natt- och larmpatrullens verksamhet Larmpatrullen Nattpatrullen Gemensamt för natt- och larmpatrullen Lagar och föreskrifter samt dokumentationssystem Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service (LSS) Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) Dokumentationssystemet Procapita Mobipen Andra kommuners natt- och larmverksamhet Sollentuna Solna ANALYS Kvalitetsledningssystem Dokumentation Mobipen Samarbete Andra kommuners natt- och larmverksamhet SLUTSATSER OCH FÖRSLAG BILAGOR... 15

3 (16) SAMMANFATTNING Idag driver Järfällas egen-regi verksamhet Vård och omsorg kommunens natt- och larmpatrull genom ett uppdrag från beställaren. Genomlysningen av verksamheten syftar till att beskriva verksamheten samt granska verksamheten mot gällande avtal, lagar, förordningar och allmänna råd. Granskningen visar att natt- och larmpatrullen är en väl fungerande verksamhet. Dock identifieras ett antal förbättringsområden i relation till gällande avtal med beställaren. Två utvecklingsområden för verksamheten identifieras också. 1. BAKGRUND OCH SYFTE Idag driver Järfällas egen-regi verksamhet Vård och omsorg kommunens natt- och larmpatrull genom ett uppdrag från beställaren. Larmpatrullen arbetar alla dagar i veckan dygnet runt med att ge service till de personer som beviljats trygghetslarm enligt socialtjänstlagen. Nattpatrullen arbetar med planerad hemtjänst nattetid alla veckans dagar. De två patrullerna arbetar var för sig, men delar chef och lokaler och har vissa samarbetspunkter. Syftet med denna rapport är att göra en genomlysning av natt- och larmpatrullens verksamhet i Järfälla. Detta innebär att verksamheten beskrivs, samt att verksamheten granskas mot gällande avtal, lagar, förordningar och allmänna råd. Genom denna granskning kommer förbättringsområden att identifieras. Även andra tänkbara utvecklingsområden identifieras, vilka kan bli särskilt aktuella vid ett eventuellt nytt avtal med utföraren. En granskning av ekonomin kring verksamheten ingår inte i denna genomlysning. 2. METOD För att beskriva hur natt- och larmpatrullens arbete bedrivs så intervjuas verksamhetschefen Margareta Andersson samt personal från larmpatrullen. Vidare kommer material att användas i form av verksamhetsberättelser, statistik, uppdrag och rutiner. De lagar, föreskrifter och råd som reglerar verksamheten studeras och likaså aktuella kommunala styrdokument. För en grundligare beskrivning av det kommunala dokumenteringssystemet Procapita samt systemet med Mobipen har systemförvaltarna i kommunen intervjuas. Slutligen kommer även andra kommuners natt- och larmverksamhet att granskas i ett jämförande syfte.

4 (16) 3. NATT- OCH LARMPATRULLEN 3.1. Natt- och larmpatrullens nuvarande uppdragsbeskrivning Det nuvarande uppdraget till natt- och larmpatrullen är från 2010 och heter; Kravspecifikation för hemtjänst natt (nattpatrull) och larmpatrull samt för Kalhälls mötesplats, (se bilaga) I uppdraget beskrivs vilket arbete som ska utföras av natt- respektive larmpatrullen samt hur bemanningen för att utföra dessa uppdrag ska se ut. Larmpatrullen ska arbeta med larmutryckningar för personer under och över 65 år kl alla veckans dagar samt vara behjälplig vid installation och avinstallation. Nattpatrullen ska arbeta med planerad hemtjänst för personer under och över 65 år kl alla veckans dagar. De ska även ha beredskap för att ta emot utskrivningsklara/nya kunder nattetid. Till grund för insatserna ska biståndsbeslut ligga. Ersättningen till larmpatrullen utgår för en bil med dubbelbemanning och ersättningen till nattpatrullen utgår från en beräknad volym om 3,5 patrull med dubbelbemanning. I uppdraget beskrivs att verksamheten ska ha god kännedom om, och bedriva verksamhet i enlighet med, lagstiftning, förskrifter, förordningar, allmänna råd och nationella riktlinjer och handlingsplaner. De ska vidare bedriva verksamheten i enlighet med kommunala styrdokument. Vård och omsorg ska också i sitt arbete samarbeta med biståndshandläggare, hemtjänst och landstingets sjukvård. De ska använda ett system för kvalitetskontroll. Natt- och larmpatrullen ska enligt uppdraget dokumentera verkställigheten av de insatser som den enskilde har beviljats. Dokumentationssystemet som ska användas är Procapita. De behöver i regel inte skriva egna genomförandeplaner men ska upprätta en akt för genomförande som ska innehålla; kopia av utredning, beslut och beställning eventuell genomförandeplan social journal för genomförande 3.2. En beskrivning av natt- och larmpatrullens verksamhet Larmpatrullen Larmpatrullen arbetar mellan kl varje dag i veckan. Larmpatrullen ansvarar för att ge service till de personer som har beviljats trygghetslarm enligt socialtjänstlagen. Den främsta uppgiften är därmed att åka ut på inkomna larm från enskilda samt på enstaka uppdrag från socialjouren, polisen och närakuten. Sedan år 2012 levererar företaget Tunstall larmtjänsten till Järfälla kommun och det företaget ansvarar därmed för både installation och för en första larmmottagning. De mottagna larmen är av varierande slag, exempelvis kan det vara akuta larm, dörrlarm och larm på grund av att personen behöver personlig omvårdnad. De flesta som har larmtjänsten larmar aldrig eller mycket sällan, majoriteten av larmen inkommer från

5 (16) ett hundratal kunder. Så här ser statistiken ut för larmverksamheten i Järfälla kommun under de senaste åren: Antal larmkunder Antal besvarade larm Antal larm dagtid/nattetid 5566/ / /5593 När ett larm går hos en kund i Järfälla så görs en första sållning av samtalen på larmmottagningen hos företaget Tunstall i Örebro. Sedan skickas samtalet till larmpatrullen som då har en halvtimmes inställelsetid innan de ska vara hos kunden. När larmpatrullen kommer fram till kunden så kvitterar de larmet på kundens larmapparat, och de kvitterar också när larmorsaken är avhjälpt. Personalen arbetar alltid två och två och åker ut på larm tillsammans. Detta är på grund av att det ofta är fråga om tunga lyft under arbetet men också för personalens säkerhet. I larmpatrullens arbete ingår också att ta emot nya kunder. När larmtjänsten ska avslutas hos en kund så bokar larmpatrullen en tid och hämtar trygghetslarmet. Enheten har också möjlighet att utöka hemtjänst under icke kontorstid. Larmpatrullen har idag 11 stycken anställda, varav sex stycken jobbar dagtid och fem stycken jobbar nattetid. Dygnet är uppdelat på tre arbetspass med två medarbetare per pass och passen är 7,5 timmar, 7,75 timmar och 10 timmar långa. All personal på larmpatrullen är undersköterskor. Personalen ges vidareutbildning regelbundet i relevanta ämnen, såsom exempelvis i förflyttningsteknik och olika sjukdomstillstånd. All personal på larmpatrullen har fast anställning och de vikarier som används finns att tillgå via Vård och omsorgs vikariepool Vakansen. Verksamhetschef Margareta Andersson berättar att det är en mycket låg personalomsättning på båda enheterna. Vård och omsorg genomför varje år en kundenkät där kundnöjdheten hos de olika enheterna utvärderas. Kundenkäterna för år 2010, 2011 och år 2012 visade att 97 % av kunderna var positiva till larmpatrullens arbete. Vid intervjuerna med Margareta Andersson och hennes personal från larmpatrullen framhåller de att de tror att det finns en rad positiva fördelar med att ha larmtjänsten samlad inom en och samma verksamhet i kommunen. Skulle man lägga larmansvaret dagtid på hemtjänsten så menar Margareta att det alltid blir andra kunder som blir lidande när hemtjänstpersonalen måste svara på en larmutryckning. Det kan också vara svårt för personalen att snabbt få tag på nyckeln till den larmande kunden. Vidare anser Margareta att det är viktigt att personal som arbetar med larmutryckningar har en adekvat utbildning, vilket blir svårare att säkerställa om ansvar för larmutryckningen läggs på hemtjänstpersonalen. Slutligen så måste man troligen skapa en larmpatrull

6 (16) som ansvarar för larmutryckningarna nattetid vilket i så fall innebär att larmansvaret ligger på olika verksamheter som måste samarbeta Nattpatrullen Nattpatrullen arbetar med planerad hemtjänst nattetid klockan alla veckans dagar. 10 personer tjänstgör varje natt och disponerar fem bilar. Antalet personal och bilar har ökat med två personal och en bil sedan år 2010 på grund av ett ökat antal kunder och kundbesök. Nattpatrullen utför biståndsbedömda insatser enligt socialtjänstlagen nattetid inom både äldreomsorg och funktionsnedsättning. De har också beredskap för att ta emot utskrivningsklara/nya kunder nattetid. Nattpatrullens verksamhet är skild från larmpatrullens och de arbetar som två separata enheter. Så här ser statistiken ut för nattpatrullens verksamhet i Järfälla kommun under de senaste åren: Antal besök nattpatrullen Antal timmar hos kund Snitt besök per natt Nattpatrullen har 24 stycken anställda. Av dessa är 13 stycken utbildade undersköterskor och 3 stycken studerar till undersköterska. Personalen erbjuds vidareutbildningar i för arbetet relevanta ämnen. Alla på nattpatrullen har fast anställning och Margareta Andersson berättar att det är låg personalomsättning. Vikarier finns att tillgå via Vakansen, dock måste det alltid finnas en ordinarie personal i varje bil. Personalen på nattpatrullen arbetar mellan och varje morgon. Klockan åker de ut med bilarna för att påbörja besöken hos kunderna och innan dess så går de igenom sina kunder och eventuella nya kunder. Varje ny kund kontaktas så att de kan komma överrens om vilka tider de ska komma, önskemål om tider står reglerade i uppdraget men kan ibland behöva justeras. Nattpatrullen har ett körschema som de kör efter och som de förvarar i ett kassaskåp. Oftast är schemat likadant varje natt, men det kan också skilja sig från vecka till vecka då personer kan ha växelvård på korttidsboendet vissa veckor. Bilarna är indelade efter geografiska områden i Järfälla. Det finns idag fem bilar men en halv av dessa bilar är dedikerad till funktionshinderområdet och ger dessa personer service. Nattpatrullen delar bilar med Vård och omsorgs hemtjänst och använder Vård och omsorgs konferenslokal som personallokal nattetid. Nattpatrullen har sedan några år tillbaka också ansvar för tillsyn nattetid via webbkamera (Nattfrid) som ett antal kunder har istället för, eller som tillägg till, tillsyn genom personliga besök nattetid.

7 (16) Verksamhetsberättelsens kundenkät för år 2012 visade på en kundnöjdhet på 91 % för nattpatrullens verksamhet. Både år 2011 och 2010 låg kundnöjdheten på 89 % Gemensamt för natt- och larmpatrullen Natt- och larmpatrullen arbetar efter kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2008. Vård och omsorg har egna internrevisorer för detta system och systemet revideras också av externa revisorer med jämna mellanrum. Kvalitetsledningssystemet innehåller både övergripande rutiner för hela Vård och omsorgs verksamhet som specifika rutiner för natt- och larmpatrullens arbete. Rutinerna för larmpatrullen återfinns i två pärmar på larmpatrullens kontor. Den ena pärmen innehåller rutiner kring kundkontakten, rörande allt ifrån hur man går till väga när man får en ny kund till hur man svarar på larm. Den andra pärmen innehåller övriga rutiner, exempelvis rutiner gällande arbetsmiljö. Nattpatrullen har en egen pärm för sina rutiner. I verksamheternas rutiner ingår rutiner för egenkontroll genom revision och hantering av avvikelser, dock är inga riskanalyser inkluderade. Det finns också rutiner för Lex Sarahrapportering och för klagomålshantering enligt Järfälla kommuns klagomålshanteringssystem. Personalen blir informerad om alla Lex Sarah som rapporterats in och om de förändringar som sker utifrån dem. Utvecklingsledaren på Vård och omsorg utreder alla Lex Sarah. När en ny rutin tillkommer informeras personalen om detta på arbetsplatsträffen samt genom att all personal måste skriva under på att de har läst den nya rutinen. Revidering av befintliga rutiner sker löpande vid behov och är dessutom en återkommande punkt på arbetsplatsträffarna. Natt- och larmpatrullens dokumentation sker i programmet Super Office, som är ett program som finns lagrat på två lokala datorer. Super Office köptes in år 2010 och byggdes upp särskilt efter larmpatrullens behov. I detta program finns information om alla kunder samlad. Informationen innehåller en kort beskrivning av kunden, kod till nyckeln, kontaktuppgifter till anhöriga samt annan relevant information som löpande skrivs in. Relevant information som skrivs in för larmkunder är exempelvis; när ett larm har inkommit, när larmpatrullen anlände och vad som utfördes hos kunden. Vare sig natt- eller larmpatrullen upprättar egna genomförandeplaner men nattpatrullen har tillgång till hemtjänstens genomförandeplaner. Besluten kring uppdragen för alla kunder återfinns samlade i en separat pärm där uppdragen är markerade enligt kod. När larmpatrullen får ett larm så tar de med sig uppdraget för att kunna läsa på vägen och de kollar också i Super Office för att se vad som är aktuellt med kunden. Avvikelserapport skrivs ut från Super Office och skickas till äldreenheten och hemtjänsten. I dagsläget använder sig natt- och larmpatrullen aldrig av kommunens system Procapita, förutom när det gäller att ta emot nya uppdrag. Margareta Andersson samt de intervjuade ur personalen från larmpatrullen anser att det nuvarande systemet fungerar utmärkt och är väl anpassat efter verksamheternas behov. Det har funnits uppe till diskussion att länka samman de två systemen så att det som skrivs i Super Office också ska kunna kommas åt via Procapita men hittills har det inte genomförts. När det gäller samverkan så samarbetar natt- och larmpatrullen relativt tätt även då de två verksamheterna inte utför varandras uppdrag på något sätt. Larmpatrullen tar exempelvis emot nya uppdrag plus nycklar åt nattpatrullen. Anhöriga och kunder kan

8 (16) vända sig direkt till natt- och larmpatrullen för information. Förutom detta så samarbetar natt- och larmpatrullen med hemtjänsten och äldreenheten och i viss mån sjukvården. Alla dessa aktörer har i uppdrag att identifiera behov hos kunden och informera de andra. Vid avvikelse så skickas rapport till både hemtjänsten och till äldreenheten. Vilket hemtjänstföretag kunden har står i uppdraget men det är inte alltid aktuell information och då måste natt- och larmpatrullen undersöka vilket hemtjänstföretag som kunden har sin hjälp ifrån. Ansvarig för hälsa och sjukvård nattetid är PR Vård, de nås endast genom kontakt med Vårdguiden. En möjlig förbättring kring samarbete som Margareta Andersson ser är att hemtjänstföretagen får mer information om vad larmpatrullens uppdrag är och vad som ingår i det uppdraget. Ibland ringer hemtjänstföretag för att få låna nycklar och ibland använder de kundens larm för att de själva behöver hjälp med att lyfta upp någon eller liknande, detta ingår inte i larmpatrullens uppdrag. En annan möjlig förbättring gäller kontakten med äldreenheten där det inte alltid är så att larmpatrullen får information om kunden har åkt in eller ut från sjukhus. Ibland kan det också vara svårt för natt- och larmpatrullen att få kontakt med biståndshandläggarna på äldreenheten. Margareta Andersson anser att verksamheten med natt- och larmpatrullen idag är en väl fungerande verksamhet och både natt- och larmpatrullen känner sina kunder väl. Hon anser att arbetet med kvalitetsledningssystemet ISO har gett resultat i att arbetet bedrivs mer effektivt och med bättre kvalitet och arbetet med att utveckla verksamheten fortsätter. Personal och ledning resonerar mycket kring förhållningssätt i båda grupperna och de fokuserar också mycket på arbetsmiljöfrågor. Margareta vill framhålla vikten av att de arbetar i par i både natt- och larmpatrullen. Skulle man arbeta ensam skulle det vara mindre säkert för personalen och ofta handlar det också om tunga lyft där man måste vara två. Hon tror också att personalomsättning skulle bli mycket högre och att man inte skulle få lika kvalificerad personal om man istället arbetade en och en Lagar och föreskrifter samt dokumentationssystem Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service (LSS) De lagar som styr natt- och larmpatrullens arbete är främst Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service (LSS). Enligt båda dessa lagar ska verksamheten vara av god kvalitet och kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas, och säkras. Enligt lagarna ska var och en som fullgör uppgifter enligt dessa lagar medverka till att den verksamhet som bedrivs, och de insatser som genomförs, är av god kvalitet. I SoL och LSS regleras också bestämmelser om lex Sarah. Syftet med lex Sarah är att komma till rätta med brister i verksamheten, rätta till missförhållanden, och risker för missförhållanden och undvika att liknande missförhållanden inträffar igen. Detta säkerställs genom en rapporterings- och utredningsskyldighet samt genom en skyldighet att avhjälpa eller undanröja brister skyndsamt. Lex Sarah är en del av det

9 (16) systematiska kvalitetsarbetet för att utveckla verksamheten. Enligt Socialstyrelsens handbok för tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah ska det på verksamheter som bedrivs enligt SoL och LSS finnas rutiner för tillämpningen av lex Sarah. Dessa rutiner ska omfatta hur skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa eller undanröja missförhållande och risker för missförhållande ska fullgöras. Rutinerna ska också omfatta hur skyldigheten att anmäla allvarliga missförhållanden och risker för allvarliga missförhållanden ska fullgöras. Rutinerna ska dokumenteras. En verksamhet som bedrivs enligt SoL och LSS ska dokumentera i enlighet med 21 kap. a och b LSS, 11 kap. 5 och 6 SoL samt SOSFS 2006:5. Enligt SoL och LSS innebär detta att genomförande av beslut om insatser ska dokumenteras. Dokumentationen ska utvisa beslut och åtgärder som vidtas samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Handlingar som rör enskildas personliga förhållande skall förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. Dokumentation ska vidare utformas med respekt för den enskildas integritet. Den enskilde bör hållas underrättade om de journalanteckningar och andra anteckningar som förs om honom eller henne Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) 2011:9 regleras föreskrifter och allmänna råd för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska finnas i enlighet med SOSFS i verksamhet som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet samt för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Med hjälp av processer, rutiner och ett systematiskt förbättringsarbete ska verksamheten uppnå kvalitet. Med kvalitet avses att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter för verksamheten samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Det systematiska kvalitetsarbetet ska bestå av riskanalys, egenkontroll och hantering av avvikelser. Riskanalys innebär i detta sammanhang en systematisk identifiering och bedömning av risker i syfte att undvika negativa händelser och missförhållande för den enskilde. I föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:5) ges information om dokumentation. Genomförande av beslutad insats ska dokumenteras fortlöpande i journal. Av journalen bör framgå om det har inträffat omständigheter som innebär att insatser inte kunnat genomföras som planerats. Här regleras också allmänna råd om genomförandeplan. En genomförande plan syftar till att upprätta en beskrivning av hur en insats ska genomföras i samråd med den enskilde. På så sätt skapar man en tydlig struktur för vad som ska göras och underlättar också för uppföljningen av de genomförda insatserna Dokumentationssystemet Procapita Procapita används som kommunens dokumentationssystem sedan år Varje person har egen inloggning och användar-id som ger olika behörighet i vad som går

10 (16) att se kring den enskilde. Det innebär exempelvis att en person som arbetar på nattpatrullen endast har behörighet att se uppdraget samt den genomförandeplan och sociala journal som avdelningen själva har upprättat kring en enskild. Det finns också en loggkontrollfunktion där man kan se vem som varit inne och tittat i systemet och när. Alla uppdrag från äldreenheten och enheten för funktionsnedsättning läggs in i Procapita och besluten verkställs också i Procapita. Systemet stödjer även att man ska göra en genomförande plan som uppdateras regelbundet samt föra en social journal vid avvikelser eller händelser som är av vikt för kunden. Det går att i Procapita under rubriken person ha kontaktuppgifter inlagda till anhöriga och man kan även ha kod till nycklar. Det finns även en speciell flik för larmtjänst som är tillverkad just för larmpatrullens behov, där t.ex. nyckelförvaring är en av överskrifterna. Det går att logga in i Procapita via bärbar dator, vilket innebär att natt- och larmpatrullen skulle kunna logga in från bilarna. En relativt ny funktion är att det finns en meddelandefunktion i Procapita, där man kan maila sekretesskyddat till alla som använder systemet Mobipen Mobipen är ett IT-stöd med en digital penna som dokumenterar och registrerar insatser och besök hemma hos kunden. Det infördes i Järfälla år 2012 med syfte att säkerställa kvalitén på utförda insatser, säkerställa att kunden får de insatser som beviljats, förbättra möjligheten att följa upp och ompröva insatser samt möjliggöra större kontroll över beställarens utbetalningar av ersättning till utförare. Mobipen används så att vid besök hemma hos kunden så registreras insatserna med hjälp av en digital penna, och anteckningar i den sociala journalen kan också göras direkt på plats i kundens hem. När personalen har godkänt registreringarna och dokumentationen så överförs dessa från Mobipen till verksamhetssystemet Procapita. Mobipen används idag inom hemtjänst, avlösarservice och ledsagarservice. Det är förberett för att andra verksamheter ska kunna ansluta sig till systemet efterhand, exempelvis är det förberett på detta sätt för att ansluta natt- och larmpatrullen Andra kommuners natt- och larmverksamhet Sollentuna Sollentuna kommun är en kommun av ungefär samma storlek befolkningsmässigt som Järfälla. Idag har hemtjänstföretagen ansvaret för larm 07-23, vilket innebär att alla hemtjänstföretag har larmansvar för sina egna brukare. I Sollentuna finns idag 1026 larmkunder och de uppskattar antal utförda larm för år 2013 att uppgå till 5997, varav 1608 är larm nattetid och 4379 är larm dagtid. Nattpatrullen har 57 stycken kunder och gör cirka besök per år, vilket motsvarar cirka 56 besök per natt. Dagtid är det svårt att veta hur mycket personal som bemannar just larmtjänsten eftersom ansvaret ligger på hemtjänstutförarna, men nattetid är det fyra stycken personal som ansvarar för både natthemtjänst och larmverksamhet. Det finns inga krav på att personalen som ansvarar för natt- och larmtjänsten ska ha omsorgsutbildning. Personalen registrerar både natt- och larmbesök i Mobipen och antecknar här också händelser av vikt. En utredning pågår idag i Sollentuna som har

11 (16) till syfte att undersöka huruvida den larmtjänsten dagtid ska ligga på hemtjänsten eller i en sammanhållen larmpatrull framöver Solna Solna stad och Järfälla kommun är jämnstora kommuner rent befolkningsmässigt. Solna stad upphandlar verksamheten natt- och larmpatrull enligt LOU. Sedan år 2010 drivs verksamheten av egen-regi verksamheten Humaniora vård och omsorg och kommunen har ett avtal med företaget Tunstall om larmtjänsten. Verksamheten ansvarar för planerade nattinstaser, larmutryckning dygnet runt och installation av larm. Verksamheten har idag 1339 larmkunder och 7300 besvarade larm på ett år. Nattpatrullen har 116 kunder och cirka besök per år vilket motsvarar 150 besök per natt. På larmpatrullen finns 16 stycken anställda som arbetar olika många procent och de arbetar alltid två och två. Personalen i nattpatrullen är 18 stycken och varje natt arbetar sex stycken i tre bilar i Solna. På natten samarbetar natt- och larmpatrullen genom att larmpatrullen kan ta fasta nattkunder när det finns möjlighet. Solnas natt- och larmpatrull arbetar efter ett ledningssystem enligt SOSFS 2011:9. Inom natt- och larmpatrullen har % av omvårdnadspersonalen adekvat utbildning och samma procentsats av personalen är tillsvidareanställd. Alla nattkunder har en upprättad genomförandeplan som är undertecknad av kund/närstående. Larmkunderna har inga genomförandeplaner men det finns kundinformation som kan vara bra för personalen att ha vid larm. Samordnaren upprättar genomförandeplanen och personalen antecknar i den sociala journalen. Personalen använder Mobipen för registrering av besöken och för att dokumentera viktiga händelser i den sociala journalen. De har rutiner som uppdaterats regelbundet och rutiner för klagomål och avvikelser. Larmpersonalen samarbetar med hemtjänstföretag, biståndshandläggare, landstingets olika enheter, myndigheter och anhöriga. 4. ANALYS Larm- och nattpatrullen verksamhet utför de arbetsuppgifter som specificeras i uppdragsbeskrivningen från år Larmpatrullen arbetar med larmutryckningar och larmrelaterade uppgifter. Nattpatrullen arbetar med planerad hemtjänst. Det har dock skett vissa förändringar sedan uppdragsbeskrivningen skrevs som kan hänföras till förändrade förutsättningar såsom en ny larmtjänstleverantör och ett ökat antal nattkunder. Utav personalen på larmpatrullen så har alla en adekvat utbildning för arbetet och även på nattpatrullen finns det en hög andel med relevant utbildning. Personalomsättningen är låg på både larm- och nattpatrullen, vilket torde kunna bidra till en trygghetskänsla för kunderna. Detta då de lär känna personalen och genom att personalen har gedigen arbetslivserfarenhet. Både natt- och larmpatrullen har en väldigt hög andel nöjda kunder vilket tyder på att kunderna upplever den service de får som tillfredsställande. Dock kan man inte dra alltför stora slutsatser av detta, då de flesta larmkunder exempelvis aldrig använder sig av larmet men ändå kanske känner sig nöjda med att inneha ett larm, vilket i så fall inte återspeglar larmpatrullens arbete.

12 (16) 4.1. Kvalitetsledningssystem Natt- och larmpatrullen arbetar efter kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2008, vilket är viktigt då det numera ställs krav på att verksamheter inom SoL och LSS ska ha ett kvalitetsledningssystem. Rutinerna är omfattande och reglerar både verksamhetens övergripande mål som det dagliga arbetet för både natt- och larmpatrullen. Det finns även rutiner för Lex Sarah, både för rapportering och för utredning, vilket är bra då detta är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet. Rutinerna innehåller också egenkontroll genom regelbunden revision av rutinerna, och det finns även tydlig återkoppling till personalen kring rutinerna. Dock har inga riskanalyser inkluderats, vilket är ett förbättringsområde. Genom riskanalyser kan man nämligen även arbeta förebyggande för att förhindra missförhållande för den enskilde Dokumentation När det gäller dokumentation så regleras detta i Sol, LSS och SOSFS. Dokumentationen ska innehålla beslut, en genomförandeplan (om detta är nödvändigt) och insatsen ska dokumenteras kontinuerligt i en social journal. I dagsläget så dokumenterar natt- och larmpatrullen information om den enskildes insatser samt den sociala journalen i systemet Super Office. Den sociala journalen uppdateras regelbundet vilket är bra. Dock återfinns inte beslutet om insatsen i detta system utan förvaras separat i en pärm vilket är ett förbättringsområde då det blir tydligare om all dokumentation kring den enskilde återfinns på samma ställe. Att alla kunders uppdrag förvaras i en gemensam pärm är inte heller något som är påbjudet. I dagsläget upprättas inga genomförandeplaner, då detta inte har ansetts vara nödvändigt för att genomföra insatsen på bästa sätt. Nattpatrullen kan använda sig av de genomförandeplaner som upprättats av hemtjänsten som är ansvariga för dagsinsatserna. Insatserna på natten skiljer sig dock åt från insatserna på dagen och hur nattinsatsen ska se ut kan variera stort från kund till kund. Om nattpatrullen skulle samla denna information på ett systematiskt sätt i en genomförandeplan, som upprättats tillsammans med kunden, skulle insatsen kunna förbättra och vara lättare att följa upp. När det gäller larmpatrullen är det inte lika nödvändigt med en genomförandeplan, då deras insats vid larm alltid måste vara specifik i förhållande till det inträffade. Dock finns det inget hinder för att även denna enhet skulle kunna skriva några rader tillsammans med kunden i en genomförandeplan. Skapar man en adekvat genomförandeplan så skulle det vara möjligt att endast använda sig av detta dokument för att utföra en insats och man skulle därför inte behöva kontrollera själva uppdragsbeskrivningen regelbundet. En kopia av genomförandeplanen skulle även kunna bevaras hos kunden. I uppdraget från år 2010 specificeras att natt- och larmpatrullen ska använda dokumentationssystemet Procapita för dokumentation kring den enskilde. Detta används inte idag, vilket är ett förbättringsområde. Förutom att följa beställarens direktiv så finns det även andra möjliga fördelar med att övergå till att dokumentera i Procapita. För det första skulle man inte behöva använda sig av två system eller spara

13 (16) besluten för sig i separata pärmar utan all information om den enskilde skulle finnas samlad på samma ställe. Procapita skulle på ett tydligt sätt stödja både ett användande av genomförandeplan som social journal. Även information som kontaktuppgifter till anhöriga och uppgifter om nycklar skulle kunna återfinnas här, det sistnämnda finns som funktion på den specialtillverkade larmpatrullfliken. Procapita kan idag dock inte användas för att kontrollera andra enheters dokumentation kring den enskilde, vilket innebär att det inte går att inhämta information mellan enheter på detta sätt. Skulle det vara av vikt för att genomföra insatsen korrekt kan man dock undersöka möjligheten att utöka behörigheten hos berörd personal, exempelvis så att nattpersonalen kan ta del av hemtjänstens dokumentation kring den enskilde. En relativt ny funktion är dock att det finns en meddelandefunktion i Procapita, där man kan maila sekretesskyddat till alla som använder systemet. Detta hade, om man skapade rutiner kring det, kunnat vara ett väldigt bra system för att utbyta information mellan hemtjänst, natt- och larmpatrull och biståndshandläggarna. Om man säkerställde detta system så skulle man inte behöva maila, ringa eller faxa och man skulle kunna säkerställa att alla fick ta del av viktig information, såsom exempelvis att en enskild har blivit inlagd på sjukhus. Slutligen så finns det möjlighet att logga in på Procapita via bärbar dator, vilket innebär att personal skulle kunna logga in på en bärbar enhet från bilarna medan de är på väg till kunden. Detta skulle spara tid genom att de ibland skulle slippa att åka tillbaka till kontoret mellan besöken. Detta är något som också kan bli aktuellt i framtiden om det är så att man i Järfälla i framtiden skulle bestämma sig för att installera nyckelfri hemtjänst Mobipen En annan utvecklingsmöjlighet skulle vara att införa systemet med Mobipen även för natt- och larmpatrullen, något som är tekniskt förberett i kommunen. Mobipen är ett tydligt sätt att registrera både larm- och nattbesök och vidare kan den sociala journalen då föras direkt via pennan. Detta system är också sammanlänkat med Procapita, vilket ytterligare underlättar dokumentationsmöjligheterna. Förutom detta finns det även andra fördelar med Mobipen, så som att insatserna bli lättare att kontrollera och följa upp. Systemet med Mobipen syftar också till att kunna göra tydligare ekonomiska beräkningar utifrån utförda insatser, något som kan bli aktuellt att ha i åtanke vid en eventuell framtida ekonomisk granskning av verksamheterna Samarbete För att natt- och larmpatrullen ska utföra sina insatser på bästa sätt så behöver de både samarbeta sinsemellan och med andra aktörer såsom hemtjänsten, biståndshandläggarna och landstinget. Att natt- och larmpatrullen delar chef och lokaler underlättar deras samarbete och ger dem möjlighet att dra nytta av varandra i arbetet. Det är också bra att anhöriga har möjlighet att vända sig direkt till natt- och larmpatrullen med frågor. Det framgår dock att kommunikationen kan bli ännu tydligare i samarbetet med hemtjänsten och biståndshandläggarna. Ett sätt att förbättra kommunikationen kan vara att använda sig av Procapita, där meddelandfunktionen kan vara ett utmärkt kommunikationsverktyg. Beroende på

14 (16) behörighet skulle man också via Procapita kunna dela information mellan enheterna, detta behöver inte vara all information utan larmpatrullen anför att viktig information exempelvis kan vara vilket hemtjänstföretag som kunden har Andra kommuners natt- och larmverksamhet När man studerar hur andra kommuner arbetar med natt- och larmverksamhet så varierar detta från kommun till kommun. Sollentuna låter idag hemtjänstföretagen ansvara för larmen dagtid, men undersöker i dagsläget om detta ska förändras. Det finns inga krav på omsorgsutbildning för personalen i kommunen, och det blir också svårare att kontrollera utbildningsnivå om hemtjänstföretagen har ansvaret. I Solna stad har de upphandlat verksamheten, men beslutat sig för att ha en sammanhållen verksamhet med natt- och larmpatrull. All personal har omvårdnadsutbildning, jämfört med i Järfälla där alla personal på larmpatrullen, men endast drygt hälften av personalen på nattpatrullen, har en sådan utbildning. I Solna stad så uppförs en genomförandeplan för alla nattkunder, något som bör vara relevant även för Järfälla. Något som skiljer sig från Järfälla är att larm- och nattbesöken registreras i Mobipen i både Solna och Sollentuna. Detta skulle kunna vara en möjlighet även här i Järfälla, något som diskuterades i stycket ovan. När man granskar hur verksamheterna skiljer sig så kan man även studera vilken bemanning kommunerna har i jämförelse med det arbete som utförs. Det är dock svårt att göra alltför tydliga jämfördelser då de tre kommunernas verksamheter är upplagda på olika sätt. När man studerar larmverksamheten under ett år så förefaller de tre kommunerna ha ungefärligt lika många larmkunder även om antalet besvarade larm är förhållandevis något lägre i Sollentuna. Solna och Järfälla har samma bemanning; 2 personer dygnet runt på larmpatrullen. I Sollentuna ser det annorlunda ut; här är hemtjänsten ansvarig för larmtjänsten på dagen och på natten ansvarar en bemanning om fyra personer för både larmverksamheten och nattverksamheten. När det gäller nattbesök så har Järfälla ett något högre antal besök än Solna och tre gånger så många nattbesök som Sollentuna. Solna har endast sex stycken personal och tre bilar i jämförelse med Järfällas personal om 9 personer. Detta kan dock möjligtvis förklaras med både det något mindre antalet besök som utförs i Solna och det faktum att larmpatrullen i Solna även utför nattbesök när de får tid över, något som inte görs i Järfälla. Sollentuna har endast en bemanning på fyra personal som utför både natt- och larmverksamheten nattetid. Då de har något färre larm torde det innebära en bemanning om drygt två personal som utför nattbesöken. Detta innebär att de har något mindre bemanning för nattbesöken i jämförelse med Järfälla, men relevant för detta är att larm- och nattpatrullen samarbetar i Sollentuna precis som i Solna. Sammanfattningsvis kan man i kommunjämförselsen uttyda att Järfälla har en något högre bemanning i förhållande till utfört arbete när det gäller natt- och larmverksamheten, men detta måste dock sättas i förhållande till olikheterna i utförandet mellan de olika kommunerna. För att dra några entydiga slutsatser kring detta måste man genomföra en grundligare granskning av de olika kommunernas verksamheter, något som ska bli aktuellt vid en kommande ekonomisk granskning av Järfällas natt- och larmverksamhet.

15 (16) 5. SLUTSATSER OCH FÖRSLAG Genomlysningen visar att natt- och larmpatrullen i Järfälla är en väl fungerande verksamhet. Verksamheten utför det arbete för kommunens kunder som specificeras i gällande avtal, även då förändringar i bemanning har gjorts sedan avtalet skrevs. Enligt SoL och LSS ska verksamheter som bedrivs enligt dessa lagar vara av god kvalitet och kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas. Detta fullföljs i natt- och larmpatrullens verksamhet genom ett infört och levande kvalitetsledningssystem med adekvata rutiner. Personalen i verksamheten är väl utbildade i förhållande till verksamhetens behov och har lång arbetslivserfarenhet. Detta torde bidra till verksamhetens goda kvalitet och kan vara en av anledningarna till den höga andelen nöjda kunder. Mycket av det gynnsamma som framkommit kring natt- och larmpatrullens verksamhet tycks vidare härröra från att verksamheten bedrivs under sammanhållna enheter istället för att ansvaret för natt- och larmtjänster ligger utspritt på flera aktörer. Dock har några förbättringsområden gällande hur verksamheten bedrivs i förhållande till gällande avtal mellan utförare och beställare identifierats. Dessa identifierade förbättringsområden bör förslagsvis leda till att en handlingsplan med åtgärder upprättas hos utföraren och återsänds till beställaren. I tillägg så har ett antal utvecklingsområden identifieras som kan vara värda att ta i beaktande vid en kvalitetsförbättring av verksamheten samt inför upprättande av nytt avtal kring nattoch larmverksamhet. Förbättringsområden Det systematiska kvalitetsarbetet saknar riskanalyser, vilket kvalitetsarbetet ska innehålla enligt SOSFS. Fullständig dokumentationen kring den enskilde samlas inte i personliga akter. Dokumentationen kring kunder sker inte i Procapita, vilket regleras i gällande avtal med beställaren. Inga genomförandeplaner upprättas för nattpatrullens kunder, vilket är relevant då kundernas behov nattetid varierar från person till person. Samarbetet och kommunikationen mellan natt- och larmpatrullen och andra aktörer kan utvecklas ytterligare.

16 (16) Utvecklingsområden Natt- och larmpatrullen skulle i framtiden kunna ansluta sig till systemet med Mobipen. Detta skulle kunna underlätta både dokumentationsmöjligheterna samt beställarens möjlighet till uppföljning av verksamheten. Natt och larmpatrullen skulle genom att använda Procapitas meddelandefunktion undvika att maila och faxa till andra enheter inom kommunen. Vid framtida granskningar och avtal kring natt- och larmverksamheten bör de jämförelser som gjorts med andra kommuners verksamheter studeras och eventuellt utvecklas ytterligare. Inte minst bör en jämförelse av bemanning i förhållande till utförda insatser granskas. Även de fördelar och nackdelar som framkommit gällande en sammanhållen natt- och larmverksamhet inom kommunen bör tas i beaktande vid eventuella beslut rörande verksamhetsform för natt- och larmverksamheten. BILAGOR Kravspecifikation för hemtjänst natt (nattpatrull) och larmpatrull samt för Kalhälls mötesplats,

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-15 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Adeocare AB Adress: Bryggavägen 100, 178 31 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hilde Knapasjö, tfn: 08-731 7707

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12)

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12) Sid. 1 (12) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-12 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Mälaröarnas Hemtjänst Adress: Tegelbruksvägen 8, 178 30 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Ulla Johansson, tfn:

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer 201002 Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer Bakgrund Aktuell lagstiftning I Socialtjänstlagens 11kap. 5 framgår att handläggningen av ärenden som rör

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120814 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation genomförs vid ett besök hos utförararen.

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-04-26 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Ekerö Hemtjänst Adress: Ekerö kommun, Box 205, 178 23 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Kerstin Henriksson, 08-560

Läs mer

Granskning av hemtjänst/lov 2014

Granskning av hemtjänst/lov 2014 Granskning av hemtjänst/lov 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-08-28 Bakgrund Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten och LSS, förvaltningschefer Landsting: nämnder med ansvar enligt LSS, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Kvarngatans gruppboende ligger

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal 1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida Om dokumentation 2 Individuell planering 2 Därför är dokumentation viktigt 2 Vi kan ta del av dokumentationen 2 Förberedelser

Läs mer

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Lex Sarah Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden.

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Uppföljningsplan Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Uppdragsbeskrivning/avtal...

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson 2012-03-29 Riktlinjer Lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 1 Inledning Socialstyrelsen gav 2006 ut föreskrifter om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SOL,

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3 LEX SARAH Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden. Enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS. Innehållsförteckning Riktlinje och rutiner för

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

LOV inom Hemtjänst SoL samt Avlösar- och ledsagarservice LSS i Upplands-Bro kommun

LOV inom Hemtjänst SoL samt Avlösar- och ledsagarservice LSS i Upplands-Bro kommun 1 LOV inom Hemtjänst SoL samt Avlösar- och ledsagarservice LSS i Upplands-Bro kommun Manual för process och rutin; VEM, VAD, HUR och på viket sätt? Information Upplands-Bro kommun ansvarar för att informera

Läs mer

Socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen

Socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, ideella föreningar m.fl. Nr 2/2012 Februari 2012 Socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Söderhamns kommun

Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Söderhamns kommun SOCIALNÄMNDEN SÖDERHAMNS KOMMUN Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Söderhamns kommun - i verksamheter enligt SoL, LVU och LVM Utgångspunkter, principer och ansvar Fastställd av socialnämnden 2013

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

Tillsyn - äldreomsorg

Tillsyn - äldreomsorg Datum Diarienr 2011-12-07 876-2010 TioHundranämnden Box 801 761 28 Norrtälje Tillsyn - äldreomsorg Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att TioHundranämnden i strid med 6 lagen om behandling

Läs mer

Utredning av tjänsten Nattfrid tillsyn nattetid med webbkamera

Utredning av tjänsten Nattfrid tillsyn nattetid med webbkamera Utredning av tjänsten Nattfrid tillsyn nattetid med webbkamera Jenny Sjöberg September 2013 Dnr Son 2013/658 2013-09-11 1 (8) Innehåll 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. NATTFRID I JÄRFÄLLA...

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i omvårdnad enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i omvårdnad enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2014 UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Emma Odén, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i omvårdnad enligt 14 kap. 3 SoL (Lex

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Ylva Ehn

Nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Ylva Ehn Nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten Se Ylva Ehn Motiv för översyn av SOSFS 2006:5 Större enhetlighet, mer ändamålsenlig struktur för att dokumentationen ska kunna användas

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt SoL och LSS Lex Sarah

Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt SoL och LSS Lex Sarah RIKTLINJER Sid: 1 (15) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Samtliga medarbetare VOF 6 2015-09-07 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Avdelningschef myndighets- och specialistfunktion 5 2014-10-14 Beslutande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 584-2012-1.1 2012-07-05. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten Beslutad av stadsdelsnämnden 2012-08-23 SID 2(18) 1 Inledning... 3 2 Stockholms

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA MARIE.BLAD@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Tjörns kommun Handläggare: Magdalena Patriksson Datum: 2013-11-06 Socialnämnden 2013-11-20 188 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun Kvalitetsuppföljning - Hemvården i Svalövs kommun Lagen om valfrihetssystem 2013-01-14 1 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 2 2 SYFTE 2 3 METOD 2 4 MÅLGRUPP 3 5 RESULTAT 3 5.1 Styrkor 3 5.1.1 Systematiskt

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för individuell planering, dokumentation och uppföljning av genomförandet av insatser inom äldreomsorgen i Haninge

Riktlinjer och rutiner för individuell planering, dokumentation och uppföljning av genomförandet av insatser inom äldreomsorgen i Haninge Riktlinjer och rutiner för individuell planering, dokumentation och uppföljning av genomförandet av insatser inom äldreomsorgen i Haninge Uppdaterade och beslutade av Ewa Kardell 2013-03-20 FÖRORD Kraven

Läs mer

Uppföljning 2014-04-08 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2014-04-08 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20140408 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012 REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS Kvalitetssäkring av genomförandeplaner Emmaboda kommun 9 oktober 2012 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

Ökad trygghet i det egna hemmet med Trygghetslarm

Ökad trygghet i det egna hemmet med Trygghetslarm Ökad trygghet i det egna hemmet med Trygghetslarm Så här fungerar Trygghetslarmet Trygghetslarmet är en högtalartelefon som kopplas in i ett strömuttag och fungerar tillsammans med en larmklocka som du

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

Trygghetslarm rutiner

Trygghetslarm rutiner ÄLDREOMSORGSKONTORET Uppdaterad 2011-10-10 1(6) Trygghetslarm rutiner Del 1 installation av larm 1.1 Behov av larm 1.1.1 Brukare, närstående eller hemtjänst anmäler muntligt eller skriftligt behov av larm.

Läs mer

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Omvårdnadsförvaltningen 2013-09-27 SID 1 (5) Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Bakgrund Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år. Vid 2013 års avtalsuppföljning har

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

Trygghetslarm inom äldre och. handikappomsorgen. Meddelande 2006:26

Trygghetslarm inom äldre och. handikappomsorgen. Meddelande 2006:26 Trygghetslarm inom äldre och Trygghetslarm handikappomsorgen inom äldre- 2006 och handikappomsorgen Meddelande 2006:26 Länsstyrelsen Halland Meddelande 2006:26 ISSN 1101-1084 ISRN LSTY-N-M-2006/26-SE Tryckt

Läs mer

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06 RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION funktionshinder LSS och SoL 2007-06 Följande principer ligger till grund för alla insatser för funktionshindrade som erbjuds inom LSS och SoL: delaktighet genom

Läs mer

Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner

Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner Revisionsrapport Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner Uppvidinge kommun Jard Larsson 10 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga och kontrollfrågor

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret B,an ke t. Bilaga 1 2011-08-01 Sida 1 av 3 T.VV.«0^O\-Z.7- Dnr 2010/9 VON 211 Vård- och omsorgsnämnden Blankett för anmälan om och avhjälpande av missförhållanden

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2006:11 (S) och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Övergripande mål på Korsaröd: Alla kunder och deras närstående ska känna sig säkra

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer