Hem t j än st en lig LOV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hem t j än st en lig LOV"

Transkript

1 Fö r f r åg n in g su n d er l ag - Up p h an d lar v er sio n Up p h an d lan d e o r g an i sat io n Up p h an d lin g Täby kom m un Hem tjänst enligt lag (2008: 962) om valfrihet ssyst em ( LOV) I da Pasquariello 184/ Sy m b o lf ö r k lar in g : Texten ingår i annonsen Texten/ frågan innehåller krav som m åste uppfyllas Text en kom m er at t ingå i avtalet Texten ingår i kvalificeringen Texten kom m er att publiceras i avtalskatalogen Texten innehåller sekretessbelagd inform ation Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Frågan besvaras av köparen Hem t j än st en lig LOV 1 Up p d r ag sb esk r i v n in g 1.1 I n f o r m at ion o m k u n d v al Täby kom m un arbetar aktivt m ed att öka valfriheten för kom m unens invånare inom de om råden som kom m unen ansvarar för. Kom m unfullm äktige har därför beslutat att kundval ska gälla för insatsen hem tjänst som ges m ed stöd av socialtjänstlagen (2001: 453). Kundval innebär att den enskilde kan välja någon av de leverantörer som kom m unen godkänt och tecknat avtal m ed enligt lag (2008: 962) om valfrihetssystem (LOV). Socialnäm nden vill härm ed bjuda in leverantörer att ansöka om att ingå i kom m unens valfrihetssystem för hem tjänst. 1.2 Besk r iv n in g av u p p d r ag et Socialnäm nden är ytterst ansvarig för socialtjänsten och har det politiska ansvaret för äldreom sorgen i kom m unen. Hem tjänst är ett individuellt behovsprövat stöd som generellt består av följande insatser: Personlig om vårdnad, som innefattar att bistå den enskilde m ed till exem pel personlig hygien, toalettbesök, dusch/ bad, på- och avklädning Egenvård, som innefattar hjälp m ed enklare hälso- och sjukvård som läkare norm alt läm nar till patient eller anhörig att sköta om Måltidshjälp som innebär stöd och hjälp att tillreda och/ eller inta m åltider. Stödet ges i sam band m ed frukost, lunch och m iddag. I nsatsen om fattar enklare m atlagning eller uppvärm ning av färdiglagad m at. Avlösning i hem m et som innebär att den som vårdar en anhörig får avlösning av hem tjänstpersonal för att kunna uträtta ärenden eller dela i aktiviteter utanför bostaden Trygghetsbevarande insatser som ges för att den enskilde ska känna trygghet i bostaden. Handlar fram för allt om tillsyn och trygghetsringning. Serviceinsatser som innebär städning (inklusive fönsterputs), tvätt och inköp Ledsagning vid utevistelse och aktiviteter. Den enskilde ansöker om hem tjänst hos kom m unens biståndshandläggare som fattar beslut Ut sk r iv et : : 38 Sid a 1 av 19

2 om insats och om fattning. Därefter har den enskilde m öjlighet att välja någon av de leverantörer som kom m unen godkänt. Utifrån den enskildes val gör biståndshandläggaren en beställning hos aktuell leverantör. Om fattningen av leverantörens uppdrag såväl hos den enskilde som totalt i kom m unen kan variera över tid. Kom m unen kan därför inte läm na någon volym garanti till leverantören och inte heller garantera att leverantören får kunder. Hem tjänstinsatser ska erbjudas alla dagar under året m ellan kl Avvikelse från tidsintervallet kan förekom m a, t.ex. vid behov av vak. Avgränsning av uppdraget En särskild larm - och nattpatrull ansvarar för att besvara och åtgärda anrop från trygghetslarm hela dygnet sam t för att utföra insatser nattetid kl Hälso- och sjukvårdsinsatser ingår inte i leverantörens uppdrag från kom m unen. Landstinget ansvarar för hälso- och sj ukvårdsinsat ser i ordinärt boende. 1.3 Av t alst id Avtalstiden är två (2) år från det datum då avtalet tecknats. 1.4 I ck ev alsalt er n at iv Om den enskilde inte kan eller vill välja en leverantör, tilldelas han/ hon en leverantör som godkänt s av kom m unen. Tilldelning sker enligt fast ställd rutin. 1.5 Tilläg g st j än st er Leverantör har rätt att erbjuda tilläggstjänster. Med tilläggstjänster m enas tjänster som inte ingår i den enskildes biståndsbeslut och i leverantörens uppdrag. Den enskilde ska få tydlig inform ation om att tilläggstjänster som erbjuds inte ingår i den biståndsbedöm da hem tjänsten. 1.6 Om v al av lev er an t ö r Den enskilde kan när som helst byta leverantör. Kom m unens biståndshandläggare m eddelar berörda leverantörer. Vid byt e har den enskilde en veckas uppsägningst id. 1.7 Än d r in g ar i f ö r f r åg n in g su n d er lag Ändrade förhållanden kan innebära att skrivningar i förfrågningsunderlaget m åste revideras. Vid sådan revidering kom m er ett nytt förfrågningsunderlag att publiceras. 2 An sö k n i n g sf ö r f ar an d e o ch ad m in i st r at iv a b est äm m elser 2.1 An sö k an s u t f o r m n in g Ansökan ska läm nas elektroniskt via upphandlingssystem et TendSign. Ansökan ska följa förfrågningsunderlagets uppställning, vara skriftlig och skriven på svenska. Leverantören ska i sin ansökan besvara sam tliga frågor i förfrågningsunderlaget och läm na sam tliga efterfrågade uppgifter. Svaren ska vara kortfattade och läm nas i direkt anslutning till frågan och inte som bilaga, om inte annat anges. Uppgifter i bifogade broschyrer eller hänvisningar till webbsidor gäller inte som svar på frågor. Ansökan ska innehålla uppgifter om leverantörens: Ut sk r iv et : : 38 Sid a 2 av 19

3 Nam n Organisationsnum m er när sådant finns Adress E- postadress Telefonnum m er Nam n på kontaktperson för ansökan Kontaktpersonens telefonnum m er Kontaktpersonens e-postadress Uppgifterna ska vara aktuella och om de ändras under ansökningstiden ska de nya uppgifterna om gående m eddelas kom m unen via TendSign. 1. Ange levarantörens nam n ( Fritextsvar) 2. Ange leverantörens organisationsnum m er ( Fritextsvar) 3. Ange leverantörens adress ( Fritextsvar) 4. Ange leverantörens e-postadress ( Fritextsvar) 5. Ange leverantörens telefonnum m er (Fritextsvar) 6. Ange kontaktperson för ansökan (Fritextsvar) 7. Ange kontaktpersonens telefonnum m er ( Fritextsvar) 8. Ange kontaktpersonens e-postadress (Fritextsvar) 2.2 Han d läg g n in g av an sö k an Socialnäm nden handlägger och godkänner ansökningar löpande. Handläggningstiden är norm alt åtta veckor, detta förutsatt att ansökan är kom plett och innehåller sam tliga uppgifter som begärs i förfrågningsunderlaget. Under som m arm ånaderna (juni, juli, augusti) och längre sam m anhängande helgdagar kan dock handläggningstiden bli längre. Ansökan är bindande i fyra m ånader. 2.3 Fr åg o r o ch sv ar Frågor avseende eventuella oklarheter i förfrågningsunderlaget ska ställas skriftligen i upphandlingsstödsystem et TendSign och svar kom m er att läm nas via e-post i system et. Om förfrågningsunderlaget erhållits på annat sätt än via TendSign åligger det leverantören att själv häm ta eventuella svar på ställda frågor och eventuella kom pletteringar till förfrågningsunderlaget i TendSign. 2.4 Go d k än n an d e av lev er an t ö r Under förutsättning att leverantören uppfyller angivna krav i förfrågningsunderlaget sam t accepterar avtalsvillkoren godkänns ansökan. Kom m unen kom m er skriftligen att m eddela leverantören beslutet. Om ansökan inte godkänns kan leverantören ansöka om rättelse i förvaltningsdom stol. 3 Kr av p å lev er an t ö r en 3.1 Sk at t sk y ld ig h et Om någon av om ständigheterna i kap 7 1i lag (2008: 962) om valfrihetssystem föreligger kan leverantören kom m a att uteslutas. Detta gäller även för eventuella underleverantörer i alla led. Kom m unen förbehåller sig därför rätten att hos Skatteverket kontrollera att leverantören inte har skulder avseende skatter och socialavgifter sam t att leverantören är registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregister, om sådan skyldighet föreligger. Kom m unen kom m er även att kontrollera att leverantör senast vid avtalstillfället har Ut sk r iv et : : 38 Sid a 3 av 19

4 F-skattsedel. 1) Föreligger någon av förutsättningarna i LOV kap 7 1? (/ svar) 2) Har leverantören uppfyllt sina åtaganden avseende skatter och socialavgifter? (/ svar) 3) I nnehar leverantören F-skattsedel? (/ svar) 3.2 Ek o n o m isk st ab ilit et För att leverantörens ansökan ska godkännas ska denne ha en god ekonom isk stabilitet, vara kreditvärdig och ha betalningsförm åga. Kom m unen förbehåller sig därför rätten att hos kreditupplysningsföretaget Creditsafe AB kontrollera leverantörens ekonom iska stabilitet, kreditvärdighet och betalningsförm åga. Om leverantören saknar rating eller har lägre rating än "kreditvärdig" har leverantören m öjlighet att styrka sin ekonom iska ställning genom att bifoga andra handlingar. Väljer leverantören att styrka sin ekonom iska ställning på annat sätt, kom m er en individuell bedöm ning att göras före ett eventuellt godkännande. 1. Uppfyller leverantören ställda krav på ekonom isk stabilitet, kredit värdighet och bet alningsförm åga? ( / svar) 2. Har leverantören styrkt sin ekonom iska ställning genom andra handlingar p g a anbudsgivaren saknar rating eller har lägre rating än "kreditvärdig"? ( Fritextsvar) 3. Leverantören har styrkt sin ekonom iska ställning m ed följ ande handlingar ( Frit ext svar) 3.3 Ny st ar t at f ö r et ag Nystartat företag eller företag som ska startas och som avser att ha personer anställda kan bli om bedda att läm na en ekonom isk garanti som garanterar att verksam heten vid eventuell konkurs kan drivas vidare under en m ånad. Storleken på garantin avgörs av det kapacitetstak leverantören angett i sin ansökan. 3.4 Un d er lev er an t ö r er Om leverantören har för avsikt att använda underleverantör för att utföra uppdraget eller någon del av uppdraget, ska detta anges i anbudet. Underleverantör ska följa kraven avseende punkterna 3.1 och 3.2. Kom m unen förbehåller sig därför rätten att hos kreditupplysningsföretaget Creditsafe AB kontrollera underleverantörs ekonom iska stabilitet, kreditvärdighet och betalningsförm åga. Om underleverantör saknar rating eller har lägre rating än "kreditvärdig" har underleverantör m öjlighet att styrka sin ekonom iska ställning genom att bifoga andra handlingar. Väljer underleverantör att styrka sin ekonom iska ställning på annat sätt, kom m er en individuell bedöm ning att göras före ett eventuellt godkännande. Kom m unen förbehåller sig även rätten att hos Skatteverket kontrollera att underleverantör inte har skulder avseende skatter och socialavgifter sam t att underleverantör är registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregister, om sådan skyldighet föreligger. Ut sk r iv et : : 38 Sid a 4 av 19

5 1. Uppfyller underleverantören ställda krav på ekonom isk stabilitet, kredit värdighet och bet alningsförm åga? ( / svar) 2. Har underleverantören styrkt sin ekonom iska ställning genom andra handlingar p g a underleverantören saknar rating eller har lägre rating än "kreditvärdig"? (Fritextsvar) 3. Underleverantören har styrkt sin ekonom iska ställning m ed följ ande handlingar ( Frit ext svar) 4. Föreligger någon av förutsättningarna i LOV kap 7 1? (/ svar) 5. Har underleverantören uppfyllt sina åtaganden avseende skatter och socialavgifter? (/ svar) 3.5 Lev er an t ö r en s er f ar en h et Företaget och dess ledning ska ha dokum enterad kom petens och erfarenhet av arbete m ed om sorg, om vårdnad och service inom social om sorg. Beskriv (Fritextsvar) 3.6 An sv ar ig ch ef För verksam heten ska det finnas en ansvarig chef som är tillgänglig och ansvarar för den dagliga ledningen av verksam heten. Om sorgspersonal ska ha tillgång till arbetsledning årets alla dagar m ellan kl och Bekräfta att verksam heten har en ansvarig chef som är t illgänglig och ansvarar för den dagliga ledningen. ( / svar) 2. Bekräfta att om sorgspersonal har tillgång till arbetsledning årets alla dagar m ellan kl och (/ svar) 3.7 Ko m p et en sk r av p å d en so m an sv ar ar f ö r d en d ag lig a led n in g en Den som ansvarar för den dagliga ledningen av hem tjänstverksam heten ska ha avslutad högskoleutbildning om m inst 120 poäng ( 180 poäng om utbildningen påbörjats efter den 1 juli 2007) m ed social inriktning som exem pelvis socionom utbildning eller social om sorgsutbildning m inst sex m ånaders sam m anhängande yrkeserfarenhet av arbetsledning inom social om sorg Om den som ansvarar för den dagliga ledningen saknar den form ella utbildning som anges ovan, förbehåller sig kom m unen rätten att göra en bedöm ning av redovisad kom petens före ett eventuellt godkännande. För att en sådan bedöm ning ska kom m a i fråga, ska leverantören i sin ansökan bekräfta att leverantören har m inst 24 m ånaders Ut sk r iv et : : 38 Sid a 5 av 19

6 sam m anhängande erfarenhet som arbetsledare m ed personal och ekonom iansvar inom social om sorg 1. Bekräfta att den som ansvarar för den dagliga ledningen av hem tjänstverksam heten har avslutad högskoleutbildning om m inst 120 poäng (180 poäng om utbildningen påbörjats efter den 1 juli 2007) m ed social inriktning som exem pelvis socionom utbildning eller social om sorgsutbildning m inst sex m ånaders sam m anhängande yrkeserfarenhet av arbetsledning inom social om sorg (/ svar) 2. Leverantören har till ansökan bilagt utbildningsbevis och anställningsbevis som visar att den som ansvarar för den dagliga ledningen av verksam heten uppfyller kraven under fråga 1. (/ svar) 3.8 Ko m p et en sk r av o m so r g sp er so n al Minst 60 procent av leverantörens personal ska ha kom petens m otsvarande m inst poäng i de program gem ensam m a karaktärsäm nena och 300 poäng i gerontologi och geriatrik i vård och om sorgsprogram m et eller utbildning och erfarenhet som prövas likvärdig. Vid oklarheter om betygen m otsvarar de kom petenskrav som ställs, ska leverantören uppvisa validerade betyg. Leverantören ska ge om sorgspersonal teoretisk och praktisk introduktion i sam band m ed anställning sam t därefter erbjuda kontinuerlig kom petensutveckling och handledning. All personal ska behärska svenska språket såväl i tal som i skrift. Leverantören ska bekräfta att m inst 60 procent av om sorgspersonalen uppfyller ställda utbildningskrav. (/ svar) Leverantören ska kortfattat beskriva vilken utbildning och kom petens som finns i den personalgrupp som avses arbeta i Täby kom m un. ( Fritextsvar) Leverantören ska bekräfta att all personal behärskar svenska språket såväl i tal som i skrift. (/ svar) 3.9 Sy st em at isk t k v alit et sar b et e Ledningssystem et ska vara anpassat till leverantörens verksam het och uppfylla kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allm änna råd om ledningssystem för kvalitet i verksam heten. Leverantörens ledningssystem ska innehålla skriftliga rutiner för Sam verkan och inform ationsöverföring m ellan leverantören och kom m unen eller annan vårdgivare i frågor som rör den enskilde Sam verkan m ed andra m yndigheter, föreningar och organisationer Ut sk r iv et : : 38 Sid a 6 av 19

7 Riskanalys Egenkontroll Utredning av avvikelser (synpunkter och klagom ål) Rutinerna ska beskriva ett bestäm t tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras sam t hur ansvaret för utförandet är fördelat i verksam heten. För att ansökan ska godkännas ska ovanst ående rut iner finnas redovisade. För att ansökan ska godkännas ska även leverantörens redogörelse under fråga 6 överensstäm m a m ed föreskrifter och allm änna råd. 1. Beskriv rutinen för sam verkan och inform ationsöverföring m ellan leverantören och kom m unen eller annan vårdgivare i frågor som rör den enskilde ( Fritextsvar) 2. Beskriv rutinen för sam verkan m ed andra m yndigheter, föreningar och organisat ioner ( Frit ext svar) 3. Beskriv rutinen för riskanalys ( Fritextsvar) 4. Beskriv rutinen för egenkontroll (Fritextsvar) 5. Beskriv rutinen för utredning av avvikelser (synpunkter och klagom ål) ( Fritext svar) 6. Beskriv kortfattat och m ed egna ord hur ledningssystem et är utform at sam t hur arbetet bedrivs utifrån detta ledningssystem. ( Frit ext svar) Ru t in f ö r an m älan o m m issf ö r h ållan d en ( Lex Sar ah ) Leverantören ska ha en rutin för utredning, anm älan och åtgärdande av m issförhållanden i verksam het en enligt gällande lagst ift ning. 1. Beskriv rutinen för utredning, anm älan och åtgärdande av m issförhållanden i verksam heten (Fritextsvar) 2. Beskriv hur rutinen under ovanstående fråga görs känd bland dem som om fattas av anm älningsplikten (Fritextsvar) 3. Beskriv hur rutinen under fråga 1 görs känd bland nyanställda. (Fritextsvar) Kr is o ch ex t r ao r d in är h än d else Leverantören ska ha förm åga att förebygga, m otstå och hantera en kris eller en extraordinär händelse. Leverantörens föreberedelsearbete för och hantering av inträffade kriser och extraordinära händelser ska dokum enteras i en handlingsplan. Exem pel på kris eller extraordinär händelse kan vara - en olycka som berör en m ängd m änniskor eller ödelägger stora m ateriella värden - en händelse som drabbar m ånga m änniskor, stora delar av sam hället och hotar grundläggande värden och funktioner Av handlingsplanen ska fram gå att sam arbete även kom m er att ske m ed den kom m unala krisledningen vid en kris eller extraordinär händelse. Redovisa handlingsplanen för kris och extraordinär händelse (Fritextsvar) Kap acit et st ak Om leverantör önskar begränsa sin kapacitet till ett visst antal tim m ar per m ånad, ska detta anges i ansökan som ett kapacitetstak. Kapacitetstaket gäller biståndsbedöm da tim m ar och kan förändras av leverantören under avtalstiden. Leverantören kan ansöka om att ändra sitt kapacitetstak m axim alt fyra gånger per år. Ut sk r iv et : : 38 Sid a 7 av 19

8 Redovisa det kapacitetstak leverantören önskar. Om leverantören inte önskar något kapacitetstak, ange att kapacitetstak inte önskas. ( Fritextsvar) Mö t e m ed k o m m u n en Leverantören kan kom m a att kallas till ett personligt m öte m ed kom m unen. Vid m ötet görs en genom gång av ansökan och en avstäm ning av de krav som ställs på uppdraget Go d k än n an d e av av t alsv illk o r Av ansökan ska fram gå att leverantören accepterar avtalsvillkoren. Leverantören accepterar avtalsvillkoren (/ svar) 4 Av t alsv i llk o r Detta avtal avser att reglera leverantörens åtagande att utföra hem tjänst enligt socialtjänstlagen ( 2001: 453), SoL, inom Täby kom m un. 4.1 Av t alst id Avtalstiden är två (2) år från det datum då avtalet tecknats 4.2 Tilläm p lig lag sam t m ål o ch r ik t lin j er Verksam heten ska bedrivas enligt de lagar, förordningar sam t Socialstyrelsens föreskrifter som gäller eller kan kom m a att gälla för verksam heten Leverantören ska följa aktuell utveckling inom verksam hetsom rådet vad gäller lagstiftning och m etodutveckling. Leverantören ska känna till de m ål och riktlinjer som kom m unfullm äktige och socialnäm nden fastställer för verksam heten. Kom m unen åtar sig att hålla aktuella m ål och riktlinjer tillgängliga för leverantören på kom m unens hem sida. 4.3 Up p d r ag et Socialnäm nden är ytterst ansvarig för socialtjänsten i kom m unen och har det politiska ansvaret för äldreom sorgen. Hem tjänstinsatser ska erbjudas alla dagar under året m ellan kl Avvikelse från tidsintervallet kan förekom m a, t.ex. vid behov av vak. Hem tjänst består av en rad olika insatser som var och en beviljas som ett bistånd utifrån den enskildes individuella behov. I nsatserna ska garantera den enskilde en skälig levnadsnivå. En generell beskrivning av uppdraget olika delar sam t insatsernas innehåll och om fattning finns som bilaga. Den enskilde ska, utifrån individuella förutsättningar och behov, ges om sorg och service av god kvalitet så att han eller hon kan leva och bo självständigt, känna trygghet och ha en m eningsfull tillvaro. I nsatserna ska ges utifrån en helhetssyn på individen. Den enskilde ska genom stödet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Avgränsning av uppdraget En särskild larm - och nattpatrull ansvarar för att besvara och åtgärda anrop från trygghetslarm hela dygnet sam t för att utföra insatser nattetid kl Ut sk r iv et : : 38 Sid a 8 av 19

9 Landstinget ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende. Någon ersättning för hälso- och sjukvårdsinsatser läm nas inte av kom m unen. 4.4 Best älln in g av u p p d r ag Den enskilde ansöker om hem tjänst hos kom m unens biståndshandläggare som fattar beslut om insats och om fattning. Därefter har den enskilde m öjlighet att välja någon av de leverantörer som kom m unen godkänt. Utifrån den enskildes val gör biståndshandläggaren en best ällning hos akt uell leverant ör. Den enskildes insat ser om prövas regelbundet. 4.5 Sk y ld ig h et at t t a em o t u p p d r ag Leverantören ska ta em ot den kund, som valt leverantören. Uppdrag ska påbörjas senast 24 tim m ar efter det att leverantören m ottagit beställning från biståndshandläggaren. 4.6 Kap acit et st ak Leverantören kan utföra uppdrag om fattande m axim alt XXXXX biståndsbedöm da tim m ar per m ånad ( enligt det kapacitetstak som angivits i ansökan). Kapacitetstaket kan förändras under avtalstiden. Om leverantören önskar sänka alternativt öka sitt kapacitetstak ska leverantören m eddela kom m unen detta före ikraftträdandet. Leverantör kan ansöka om att ändra sitt kapacitetstak m axim alt fyra gånger per år. Leverantör är alltid skyldig att utföra beställda insatser inklusive eventuella utökningar hos befintliga kunder även om kapacitetstaket sänks. De leverantörer som har ett avtalat kapacitetstak ska själv m eddela kom m unen när kapacitetstaket är nått. 4.7 I ck ev alsalt er n at iv Om den enskilde inte kan eller vill välja en leverantör, tilldelas han/ hon en leverantör som godkänts av kom m unen. Tilldelning sker enligt fastställd turordningslista som fastställs av kom m unen. 4.8 Om v al av lev er an t ö r Den enskilde kan när som helst byta leverantör. Kom m unens bistånds-handläggare m eddelar berörda leverantörer. Vid byte har den enskilde en veckas uppsägningstid. Vid byte ska leverantören sam verka m ed kom m unen och den nya leverantören. Leverantören ansvarar för att ett sådant byte sker m ed m insta m öjliga negativa påverkan för den enskilde och andra berörda. 4.9 Vo ly m g ar an t i Om fattningen av leverantörens uppdrag såväl hos den enskilde som totalt i kom m unen kan variera över tid. Kom m unen kan därför inte läm na någon volym garanti till leverantören och inte heller garantera att leverantören får kunder Av slu t n in g av av t al Två m ånader innan leverantörens avtal går ut, påbörjar kom m unen arbetet m ed att låta leverantörens kunder välja ny leverantör. Om leverantören önskar förnyat avtal m ed kom m unen ska därför ny ansökan vara kom m unen tillhanda senast två (2) m ånader innan avtalet går ut. Om ny ansökan kom m er in två (2) m ånader innan avtalet går ut och den nya ansökan godkänns, behåller leverant ören sina kunder så länge som kunderna så önskar Fö r eb y g g an d e ar b et ssät t Ut sk r iv et : : 38 Sid a 9 av 19

10 Stödet till den enskilde ska utform as så att det bidrar till att den enskilde kan upprätthålla eller utveckla sådant som bidrar till en m eningsfull tillvaro, till exem pelvis fysiska förm ågor och sociala kontakter i det dagliga livet. Leverantören ska planera dessa insatser tillsam m ans m ed den enskilde. Planeringen ska fram gå i genom förandeplanen Delak t ig h et o ch in f ly t an d e Den enskilde och/ eller dennes legale ställföreträdare ska ha m öjlighet att vara delaktiga och m edverka i beslut och utform ning av om vårdnaden och så långt det är m öjligt kunna påverka när, hur och vem (t.ex. m anlig eller kvinnlig personal) hj älpen ges. Om vårdnad och service ska ges m ed hänsyn till den enskildes integritet. Hänsyn ska tas till den enskildes åsikter och önskem ål om hur om sorgen ska utform as Gen o m f ö r an d ep lan Hur insatserna ska genom föras ska beskrivas i en individuell genom förandeplan. Av planen ska fram gå hur m ålet m ed insatserna ska uppnås. Planen upprättas av leverantören tillsam m ans m ed den enskilde och/ eller dennes legale ställföreträdare utifrån biståndshandläggarens beställning. Genom förandeplanen ska vara upprättad inom 15 dagar från det att leverantören tagit em ot beställning. Av planen ska fram gå på vilket sätt den enskilde och/ eller dennes legale ställföreträdare varit delaktiga i planeringen. Den enskilde eller dennes legale ställföreträdare ska godkänna planen. En kopia på planen ska skickas t ill bist åndshandläggaren Fö r än d r in g av o m so r g sb eh o v Om förändringar i den enskildes behov påverkar utform ningen av insatsen, ska genom förandeplanen revideras. Bedöm s förändringarna vara av m er varaktig karaktär ska bist åndshandläggarens kont akt as I n f o r m at ion o m v er k sam h et en Leverantören ska inform era den enskilde och dennes närstående/ legale ställföreträdare angående praktiska frågor kring biståndsbeslut och om verksam heten. Leverantören ska upprätta en skriftlig inform ation riktad till den enskilde och dennes anhöriga som beskriver verksam hetens m ål och arbetssätt sam t hur synpunkter och klagom ål hanteras Sam v er k an i f r åg o r so m r ö r d en en sk ild es b eh o v Under förutsättning att den enskilde gett sitt sam tycke, ska leverantören sam verka m ed övriga berörda parter, t.ex. kom m un och prim ärvård, i frågor som rör den enskildes behov. Leverantören ska följa skriftliga sam verkansavtal och överenskom m elser som rör enskild, t.ex. m ed prim ärvården Ko n t ak t m an Leverantören ska utse en kontaktman till den enskilde sam t en ersättare för denne. Kontaktm annen har det huvudsakliga ansvaret för alla kontakter som rör den enskilde. Leverantören ska ha en skriftlig rutin som beskriver kontaktm annens uppdrag. Vem som är kontaktm an ska fram gå av den enskildes genom förandeplan. Ut sk r iv et : : 38 Sid a 10 av 19

11 4.1 8 To lk Så kallad vardagstolkning för döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade bekostas av landstinget. Tolkning vid m yndighetsutövning, d.v.s. vid kontakter m ed biståndshandläggare, bekostas av kom m unen. Övrig tolkning i sam band m ed att verksam het bedrivs är leverant örens ansvar Han t er in g av n y ck lar Nyckeln till den enskildes bostad ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Leverantören ska ha en rutin som beskriver hur utläm ning och återläm ning av nycklar ska göras. Vid förlust av nycklar till den enskildes bostad ansvarar leverantören för att om gående om besörja och bekosta byte av lås Han t er in g av p r iv at a m ed el Om den enskilde behöver hjälp m ed sin ekonom i och m ed att hantera sina privat m edel, ska detta i första hand skötas av någon närstående/ legal ställföreträdare. Om leverantörens personal hanterar den enskildes privata m edel, ska det finnas en skriftlig rutin för det Ko st o ch liv sm ed elsh an t er in g Leverantören ansvarar för att livsm edelshanteringen inom hem tjänsten följer gällande livsm edelslagar och förordningar. Leverantören ska därför ha en rutin för att säkerställa en säker livsm edelshantering. I nom kom m unen pågår ett arbete m ed att ta fram en kostpolicy för äldreom sorgen. Denna kom m er i tilläm pliga delar att om fatta leverantörer inom hem tjänsten Hy g ien r u t in er Leverantören ansvarar för att det finns rutiner för att upprätthålla god hygien och att all personal har kännedom om dessa Hälso - o ch sj u k v år d su p p g if t er Landstinget ansvarar för hälso och sjukvårdsinsatser och sådana ingår därför inte i leverantörens uppdrag. Kom m unen läm nar ingen ersättning till leverantören för hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs på delegation av landstinget. Leverantörens personal får inte utföra hälso och sjukvårdsuppgifter om detta inte delegerats av läkare eller legitim erad sjuksköterska inom hälso- och sj ukvården. Det som bedöm s som egenvård ska utföras av leverantörens personal. Leverantör ska bistå den enskilde m ed att få kontakt m ed hälso- och sjukvården vid behov Ru t in f ö r ag er an d e v id m isst an k e o m sj u k d o m eller d ö d sf all Leverantören ska ha en rutin som beskriver hur personal ska agera i händelse av att den enskilde inte öppnar eller går att få kontakt m ed vid inplanerat besök. Av rutinen ska även fram gå hur personal ska agera i händelse av att den enskilde avlidit i sin bostad Ef t er sj u k h u sv ist else Den enskilde som vårdats på sjukhus ska kunna återvända till sin bostad under förutsättning att biståndshandläggaren bedöm t att så är m öjligt. Om sjukhusvistelsen förlängs på grund av att leverantören inte fullföljer detta åtagande, ska leverantören ersätta kom m unen för vad denna nödgas utge till landstinget för sjukhusvistelsen Om v år d n ad i liv et s slu t sk ed e Den enskilde som så önskar ska kunna bo kvar i sin bostad till livets slut. Leverantören ska Ut sk r iv et : : 38 Sid a 11 av 19

12 ha rutiner som säkrar att den enskilde garanteras en god och värdig om vårdnad i livets slut skede Sy st em at isk t k v alit et sar b et e Leverantören ska ha och arbeta efter ett ledningssystem för kvalitet enligt gällande författningar. Ledningssystem et ska uppfylla kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allm änna råd om ledningssystem för kvalitet i verksam heten Leverantörens ledningssystem ska innehålla skriftliga rutiner för Sam verkan och inform ationsöverföring m ellan leverantören och kom m unen eller annan vårdgivare i frågor som rör den enskilde Sam verkan m ed andra m yndigheter, föreningar och organisationer Riskanalys Egenkontroll Utredning av avvikelser (synpunkter och klagom ål) Rutinerna ska beskriva ett bestäm t tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras sam t hur ansvaret för utförandet är fördelat i verksam het en Ru t in f ö r an m älan o m m issf ö r h ållan d en ( Lex Sar ah ) Leverantören ska ha en rutin för utredning, anm älan och åtgärdande av m issförhållanden i verksam heten enligt gällande lagstiftning. Leverantören ska göra rutinen känd bland dem som om fattas av anm älningsplikten. Rapportering till socialnäm nden ska ske enligt kom m unens rutin. Kom m unens rutin öveläm nas till leverantören i sam band m ed avtalsskrivningen I d en t if ier in g av p er so n al Fast anställd personal som arbetar i den enskildes bostad, inklusive eventuella underleverantörer, ska kunna identifieras av den enskilde genom fotolegitim ation m ed nam n, titel och företagets nam n. Vikarier och tim anställda ska ha tjänstekort utan foto som uppvisas tillsam m ans m ed personlig legitim ation An h ö r ig st ö d Kom m unens anhörigstöd syftar till att erbjuda stöd för personer som vårdar eller stöttar närstående m ed långvarig sjukdom, är äldre eller har en funktionsnedsättning. Leverantören ska inform era den enskilde och dennes anhöriga om anhörigst ödet Ar b et sg iv ar an sv ar Leverantören är arbetsgivare och får inte vidta åtgärd som kan väntas m edföra åsidosättande av arbetsm arknadslagar, avtal eller förordningar eller annars strida m ot vad som är allm änt godtaget inom leverantörens verksam hetsom råde An sv ar ig ch ef För verksam heten ska det under hela avtalstiden finnas en ansvarig chef som är tillgänglig och ansvarar för den dagliga ledningen av verksam heten. Det ska även finnas en nam ngiven ersättare för denne. Om chefsperson byts ut under avtalstiden ska detta anm älas till kom m unen för godkännande Tillg ån g t ill ar b et sled n in g Om sorgspersonal ska ha tillgång till arbetsledning årets alla dagar m ellan kl och Ut sk r iv et : : 38 Sid a 12 av 19

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Upphandlingsföreskrift och ansökningsformulär för leverantör av; hemtjänst enligt SoL avlösar- och ledsagarservice enligt LSS Antagen av Socialnämnden 2014-09-25 gällande från 2015-01-01

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna:

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OMVÅRDNAD 1(31) VÅRD OCH OMSORG Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: - Omvårdnad inklusive delegerad

Läs mer

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem Förfrågningsunderlag gällande Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) PERSONLIG OMVÅRDNAD OCH SERVICEINSATSER Reviderad upplaga 2013-04-09 Inbjudan att ansöka

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 2014-03-12 Diarienummer: 2014/14 Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativ för assistans enligt SFB i Simrishamns kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) 1.0 ALLMÄN

Läs mer

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem Förfrågningsunderlag gällande Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) personlig omvårdnad och serviceinsatser 1 Inbjudan att ansöka om godkännande som utförare

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem

Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem (LOV) Förfrågningsunderlag gällande Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) personlig omvårdnad och serviceinsatser Fastställt av omsorgsnämnden 62 1 Att ansöka

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun Beslutsdatum: 2015-03-26 SN 2015:9 Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun 1(37) Innehåll Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun... 1 1. Inbjudan... 5 1.1. Inbjudan...

Läs mer

Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras.

Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras. SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (19) Bilaga 2 till förfrågningsunderlag OBS! Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras.

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV

Förfrågningsunderlag enligt LOV Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-10 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad Upphandling av platser i privata vård- och omsorgsboenden för personer 65 år och äldre Barbro Karlsson 125-2511/2009

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2014-04-09 Upphandlande organisation Ljungby kommun Ann-Louise Englund Symbolförklaring: Upphandling Hemtjänst enligt LOV SN2008/0103.709 Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende)

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) DIARIENR: 2009:79 Ansökan Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) Anvisningar Ansökan för att bli utförare inom hemtjänst i Partille kommun

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-02-11

Kommunstyrelsen 2015-02-11 Kommunstyrelsen 2015-02-11 KOMMUNSTYRELSEN Mandattid: 2015-01-01-2018-12-31 Ledamöter Ordförande Åsa Karlsson (S) Rolf Berg (S) Maria Sundell (S) Jenny Jansson (S) 1:e vice ordförande Karl-Anders Andersson

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

3 19 mars 2009. Nr 18 Hemtjänstval inom äldreomsorgen för hemtjänstens service och omvårdnad. Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige

3 19 mars 2009. Nr 18 Hemtjänstval inom äldreomsorgen för hemtjänstens service och omvårdnad. Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige 3 19 mars 2009 Nr 18 Hemtjänstval inom äldreomsorgen för hemtjänstens service och omvårdnad Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige 2009-02-16 Bakgrund Kommunstyrelsen gav i augusti 2006 Kommunledningskansliet

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

Entreprenadavtal 2011 FY 5

Entreprenadavtal 2011 FY 5 1/7 Entreprenadavtal 2011 FY 5 1. Parter Avtalet gäller mellan Eslövs kommun, organisationsnummer 212000-1173, nedan kallad kommunen, och VoB Syd AB organisationsnummer 556650-4204, nedan kallad entreprenören.

Läs mer

Personlig assistans enligt LSS/SFB

Personlig assistans enligt LSS/SFB Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Personlig assistans enligt LSS/SFB 1 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten...

Läs mer