Hem t j än st en lig LOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hem t j än st en lig LOV"

Transkript

1 Fö r f r åg n in g su n d er l ag - Up p h an d lar v er sio n Up p h an d lan d e o r g an i sat io n Up p h an d lin g Täby kom m un Hem tjänst enligt lag (2008: 962) om valfrihet ssyst em ( LOV) I da Pasquariello 184/ Sy m b o lf ö r k lar in g : Texten ingår i annonsen Texten/ frågan innehåller krav som m åste uppfyllas Text en kom m er at t ingå i avtalet Texten ingår i kvalificeringen Texten kom m er att publiceras i avtalskatalogen Texten innehåller sekretessbelagd inform ation Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Frågan besvaras av köparen Hem t j än st en lig LOV 1 Up p d r ag sb esk r i v n in g 1.1 I n f o r m at ion o m k u n d v al Täby kom m un arbetar aktivt m ed att öka valfriheten för kom m unens invånare inom de om råden som kom m unen ansvarar för. Kom m unfullm äktige har därför beslutat att kundval ska gälla för insatsen hem tjänst som ges m ed stöd av socialtjänstlagen (2001: 453). Kundval innebär att den enskilde kan välja någon av de leverantörer som kom m unen godkänt och tecknat avtal m ed enligt lag (2008: 962) om valfrihetssystem (LOV). Socialnäm nden vill härm ed bjuda in leverantörer att ansöka om att ingå i kom m unens valfrihetssystem för hem tjänst. 1.2 Besk r iv n in g av u p p d r ag et Socialnäm nden är ytterst ansvarig för socialtjänsten och har det politiska ansvaret för äldreom sorgen i kom m unen. Hem tjänst är ett individuellt behovsprövat stöd som generellt består av följande insatser: Personlig om vårdnad, som innefattar att bistå den enskilde m ed till exem pel personlig hygien, toalettbesök, dusch/ bad, på- och avklädning Egenvård, som innefattar hjälp m ed enklare hälso- och sjukvård som läkare norm alt läm nar till patient eller anhörig att sköta om Måltidshjälp som innebär stöd och hjälp att tillreda och/ eller inta m åltider. Stödet ges i sam band m ed frukost, lunch och m iddag. I nsatsen om fattar enklare m atlagning eller uppvärm ning av färdiglagad m at. Avlösning i hem m et som innebär att den som vårdar en anhörig får avlösning av hem tjänstpersonal för att kunna uträtta ärenden eller dela i aktiviteter utanför bostaden Trygghetsbevarande insatser som ges för att den enskilde ska känna trygghet i bostaden. Handlar fram för allt om tillsyn och trygghetsringning. Serviceinsatser som innebär städning (inklusive fönsterputs), tvätt och inköp Ledsagning vid utevistelse och aktiviteter. Den enskilde ansöker om hem tjänst hos kom m unens biståndshandläggare som fattar beslut Ut sk r iv et : : 38 Sid a 1 av 19

2 om insats och om fattning. Därefter har den enskilde m öjlighet att välja någon av de leverantörer som kom m unen godkänt. Utifrån den enskildes val gör biståndshandläggaren en beställning hos aktuell leverantör. Om fattningen av leverantörens uppdrag såväl hos den enskilde som totalt i kom m unen kan variera över tid. Kom m unen kan därför inte läm na någon volym garanti till leverantören och inte heller garantera att leverantören får kunder. Hem tjänstinsatser ska erbjudas alla dagar under året m ellan kl Avvikelse från tidsintervallet kan förekom m a, t.ex. vid behov av vak. Avgränsning av uppdraget En särskild larm - och nattpatrull ansvarar för att besvara och åtgärda anrop från trygghetslarm hela dygnet sam t för att utföra insatser nattetid kl Hälso- och sjukvårdsinsatser ingår inte i leverantörens uppdrag från kom m unen. Landstinget ansvarar för hälso- och sj ukvårdsinsat ser i ordinärt boende. 1.3 Av t alst id Avtalstiden är två (2) år från det datum då avtalet tecknats. 1.4 I ck ev alsalt er n at iv Om den enskilde inte kan eller vill välja en leverantör, tilldelas han/ hon en leverantör som godkänt s av kom m unen. Tilldelning sker enligt fast ställd rutin. 1.5 Tilläg g st j än st er Leverantör har rätt att erbjuda tilläggstjänster. Med tilläggstjänster m enas tjänster som inte ingår i den enskildes biståndsbeslut och i leverantörens uppdrag. Den enskilde ska få tydlig inform ation om att tilläggstjänster som erbjuds inte ingår i den biståndsbedöm da hem tjänsten. 1.6 Om v al av lev er an t ö r Den enskilde kan när som helst byta leverantör. Kom m unens biståndshandläggare m eddelar berörda leverantörer. Vid byt e har den enskilde en veckas uppsägningst id. 1.7 Än d r in g ar i f ö r f r åg n in g su n d er lag Ändrade förhållanden kan innebära att skrivningar i förfrågningsunderlaget m åste revideras. Vid sådan revidering kom m er ett nytt förfrågningsunderlag att publiceras. 2 An sö k n i n g sf ö r f ar an d e o ch ad m in i st r at iv a b est äm m elser 2.1 An sö k an s u t f o r m n in g Ansökan ska läm nas elektroniskt via upphandlingssystem et TendSign. Ansökan ska följa förfrågningsunderlagets uppställning, vara skriftlig och skriven på svenska. Leverantören ska i sin ansökan besvara sam tliga frågor i förfrågningsunderlaget och läm na sam tliga efterfrågade uppgifter. Svaren ska vara kortfattade och läm nas i direkt anslutning till frågan och inte som bilaga, om inte annat anges. Uppgifter i bifogade broschyrer eller hänvisningar till webbsidor gäller inte som svar på frågor. Ansökan ska innehålla uppgifter om leverantörens: Ut sk r iv et : : 38 Sid a 2 av 19

3 Nam n Organisationsnum m er när sådant finns Adress E- postadress Telefonnum m er Nam n på kontaktperson för ansökan Kontaktpersonens telefonnum m er Kontaktpersonens e-postadress Uppgifterna ska vara aktuella och om de ändras under ansökningstiden ska de nya uppgifterna om gående m eddelas kom m unen via TendSign. 1. Ange levarantörens nam n ( Fritextsvar) 2. Ange leverantörens organisationsnum m er ( Fritextsvar) 3. Ange leverantörens adress ( Fritextsvar) 4. Ange leverantörens e-postadress ( Fritextsvar) 5. Ange leverantörens telefonnum m er (Fritextsvar) 6. Ange kontaktperson för ansökan (Fritextsvar) 7. Ange kontaktpersonens telefonnum m er ( Fritextsvar) 8. Ange kontaktpersonens e-postadress (Fritextsvar) 2.2 Han d läg g n in g av an sö k an Socialnäm nden handlägger och godkänner ansökningar löpande. Handläggningstiden är norm alt åtta veckor, detta förutsatt att ansökan är kom plett och innehåller sam tliga uppgifter som begärs i förfrågningsunderlaget. Under som m arm ånaderna (juni, juli, augusti) och längre sam m anhängande helgdagar kan dock handläggningstiden bli längre. Ansökan är bindande i fyra m ånader. 2.3 Fr åg o r o ch sv ar Frågor avseende eventuella oklarheter i förfrågningsunderlaget ska ställas skriftligen i upphandlingsstödsystem et TendSign och svar kom m er att läm nas via e-post i system et. Om förfrågningsunderlaget erhållits på annat sätt än via TendSign åligger det leverantören att själv häm ta eventuella svar på ställda frågor och eventuella kom pletteringar till förfrågningsunderlaget i TendSign. 2.4 Go d k än n an d e av lev er an t ö r Under förutsättning att leverantören uppfyller angivna krav i förfrågningsunderlaget sam t accepterar avtalsvillkoren godkänns ansökan. Kom m unen kom m er skriftligen att m eddela leverantören beslutet. Om ansökan inte godkänns kan leverantören ansöka om rättelse i förvaltningsdom stol. 3 Kr av p å lev er an t ö r en 3.1 Sk at t sk y ld ig h et Om någon av om ständigheterna i kap 7 1i lag (2008: 962) om valfrihetssystem föreligger kan leverantören kom m a att uteslutas. Detta gäller även för eventuella underleverantörer i alla led. Kom m unen förbehåller sig därför rätten att hos Skatteverket kontrollera att leverantören inte har skulder avseende skatter och socialavgifter sam t att leverantören är registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregister, om sådan skyldighet föreligger. Kom m unen kom m er även att kontrollera att leverantör senast vid avtalstillfället har Ut sk r iv et : : 38 Sid a 3 av 19

4 F-skattsedel. 1) Föreligger någon av förutsättningarna i LOV kap 7 1? (/ svar) 2) Har leverantören uppfyllt sina åtaganden avseende skatter och socialavgifter? (/ svar) 3) I nnehar leverantören F-skattsedel? (/ svar) 3.2 Ek o n o m isk st ab ilit et För att leverantörens ansökan ska godkännas ska denne ha en god ekonom isk stabilitet, vara kreditvärdig och ha betalningsförm åga. Kom m unen förbehåller sig därför rätten att hos kreditupplysningsföretaget Creditsafe AB kontrollera leverantörens ekonom iska stabilitet, kreditvärdighet och betalningsförm åga. Om leverantören saknar rating eller har lägre rating än "kreditvärdig" har leverantören m öjlighet att styrka sin ekonom iska ställning genom att bifoga andra handlingar. Väljer leverantören att styrka sin ekonom iska ställning på annat sätt, kom m er en individuell bedöm ning att göras före ett eventuellt godkännande. 1. Uppfyller leverantören ställda krav på ekonom isk stabilitet, kredit värdighet och bet alningsförm åga? ( / svar) 2. Har leverantören styrkt sin ekonom iska ställning genom andra handlingar p g a anbudsgivaren saknar rating eller har lägre rating än "kreditvärdig"? ( Fritextsvar) 3. Leverantören har styrkt sin ekonom iska ställning m ed följ ande handlingar ( Frit ext svar) 3.3 Ny st ar t at f ö r et ag Nystartat företag eller företag som ska startas och som avser att ha personer anställda kan bli om bedda att läm na en ekonom isk garanti som garanterar att verksam heten vid eventuell konkurs kan drivas vidare under en m ånad. Storleken på garantin avgörs av det kapacitetstak leverantören angett i sin ansökan. 3.4 Un d er lev er an t ö r er Om leverantören har för avsikt att använda underleverantör för att utföra uppdraget eller någon del av uppdraget, ska detta anges i anbudet. Underleverantör ska följa kraven avseende punkterna 3.1 och 3.2. Kom m unen förbehåller sig därför rätten att hos kreditupplysningsföretaget Creditsafe AB kontrollera underleverantörs ekonom iska stabilitet, kreditvärdighet och betalningsförm åga. Om underleverantör saknar rating eller har lägre rating än "kreditvärdig" har underleverantör m öjlighet att styrka sin ekonom iska ställning genom att bifoga andra handlingar. Väljer underleverantör att styrka sin ekonom iska ställning på annat sätt, kom m er en individuell bedöm ning att göras före ett eventuellt godkännande. Kom m unen förbehåller sig även rätten att hos Skatteverket kontrollera att underleverantör inte har skulder avseende skatter och socialavgifter sam t att underleverantör är registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregister, om sådan skyldighet föreligger. Ut sk r iv et : : 38 Sid a 4 av 19

5 1. Uppfyller underleverantören ställda krav på ekonom isk stabilitet, kredit värdighet och bet alningsförm åga? ( / svar) 2. Har underleverantören styrkt sin ekonom iska ställning genom andra handlingar p g a underleverantören saknar rating eller har lägre rating än "kreditvärdig"? (Fritextsvar) 3. Underleverantören har styrkt sin ekonom iska ställning m ed följ ande handlingar ( Frit ext svar) 4. Föreligger någon av förutsättningarna i LOV kap 7 1? (/ svar) 5. Har underleverantören uppfyllt sina åtaganden avseende skatter och socialavgifter? (/ svar) 3.5 Lev er an t ö r en s er f ar en h et Företaget och dess ledning ska ha dokum enterad kom petens och erfarenhet av arbete m ed om sorg, om vårdnad och service inom social om sorg. Beskriv (Fritextsvar) 3.6 An sv ar ig ch ef För verksam heten ska det finnas en ansvarig chef som är tillgänglig och ansvarar för den dagliga ledningen av verksam heten. Om sorgspersonal ska ha tillgång till arbetsledning årets alla dagar m ellan kl och Bekräfta att verksam heten har en ansvarig chef som är t illgänglig och ansvarar för den dagliga ledningen. ( / svar) 2. Bekräfta att om sorgspersonal har tillgång till arbetsledning årets alla dagar m ellan kl och (/ svar) 3.7 Ko m p et en sk r av p å d en so m an sv ar ar f ö r d en d ag lig a led n in g en Den som ansvarar för den dagliga ledningen av hem tjänstverksam heten ska ha avslutad högskoleutbildning om m inst 120 poäng ( 180 poäng om utbildningen påbörjats efter den 1 juli 2007) m ed social inriktning som exem pelvis socionom utbildning eller social om sorgsutbildning m inst sex m ånaders sam m anhängande yrkeserfarenhet av arbetsledning inom social om sorg Om den som ansvarar för den dagliga ledningen saknar den form ella utbildning som anges ovan, förbehåller sig kom m unen rätten att göra en bedöm ning av redovisad kom petens före ett eventuellt godkännande. För att en sådan bedöm ning ska kom m a i fråga, ska leverantören i sin ansökan bekräfta att leverantören har m inst 24 m ånaders Ut sk r iv et : : 38 Sid a 5 av 19

6 sam m anhängande erfarenhet som arbetsledare m ed personal och ekonom iansvar inom social om sorg 1. Bekräfta att den som ansvarar för den dagliga ledningen av hem tjänstverksam heten har avslutad högskoleutbildning om m inst 120 poäng (180 poäng om utbildningen påbörjats efter den 1 juli 2007) m ed social inriktning som exem pelvis socionom utbildning eller social om sorgsutbildning m inst sex m ånaders sam m anhängande yrkeserfarenhet av arbetsledning inom social om sorg (/ svar) 2. Leverantören har till ansökan bilagt utbildningsbevis och anställningsbevis som visar att den som ansvarar för den dagliga ledningen av verksam heten uppfyller kraven under fråga 1. (/ svar) 3.8 Ko m p et en sk r av o m so r g sp er so n al Minst 60 procent av leverantörens personal ska ha kom petens m otsvarande m inst poäng i de program gem ensam m a karaktärsäm nena och 300 poäng i gerontologi och geriatrik i vård och om sorgsprogram m et eller utbildning och erfarenhet som prövas likvärdig. Vid oklarheter om betygen m otsvarar de kom petenskrav som ställs, ska leverantören uppvisa validerade betyg. Leverantören ska ge om sorgspersonal teoretisk och praktisk introduktion i sam band m ed anställning sam t därefter erbjuda kontinuerlig kom petensutveckling och handledning. All personal ska behärska svenska språket såväl i tal som i skrift. Leverantören ska bekräfta att m inst 60 procent av om sorgspersonalen uppfyller ställda utbildningskrav. (/ svar) Leverantören ska kortfattat beskriva vilken utbildning och kom petens som finns i den personalgrupp som avses arbeta i Täby kom m un. ( Fritextsvar) Leverantören ska bekräfta att all personal behärskar svenska språket såväl i tal som i skrift. (/ svar) 3.9 Sy st em at isk t k v alit et sar b et e Ledningssystem et ska vara anpassat till leverantörens verksam het och uppfylla kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allm änna råd om ledningssystem för kvalitet i verksam heten. Leverantörens ledningssystem ska innehålla skriftliga rutiner för Sam verkan och inform ationsöverföring m ellan leverantören och kom m unen eller annan vårdgivare i frågor som rör den enskilde Sam verkan m ed andra m yndigheter, föreningar och organisationer Ut sk r iv et : : 38 Sid a 6 av 19

7 Riskanalys Egenkontroll Utredning av avvikelser (synpunkter och klagom ål) Rutinerna ska beskriva ett bestäm t tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras sam t hur ansvaret för utförandet är fördelat i verksam heten. För att ansökan ska godkännas ska ovanst ående rut iner finnas redovisade. För att ansökan ska godkännas ska även leverantörens redogörelse under fråga 6 överensstäm m a m ed föreskrifter och allm änna råd. 1. Beskriv rutinen för sam verkan och inform ationsöverföring m ellan leverantören och kom m unen eller annan vårdgivare i frågor som rör den enskilde ( Fritextsvar) 2. Beskriv rutinen för sam verkan m ed andra m yndigheter, föreningar och organisat ioner ( Frit ext svar) 3. Beskriv rutinen för riskanalys ( Fritextsvar) 4. Beskriv rutinen för egenkontroll (Fritextsvar) 5. Beskriv rutinen för utredning av avvikelser (synpunkter och klagom ål) ( Fritext svar) 6. Beskriv kortfattat och m ed egna ord hur ledningssystem et är utform at sam t hur arbetet bedrivs utifrån detta ledningssystem. ( Frit ext svar) Ru t in f ö r an m älan o m m issf ö r h ållan d en ( Lex Sar ah ) Leverantören ska ha en rutin för utredning, anm älan och åtgärdande av m issförhållanden i verksam het en enligt gällande lagst ift ning. 1. Beskriv rutinen för utredning, anm älan och åtgärdande av m issförhållanden i verksam heten (Fritextsvar) 2. Beskriv hur rutinen under ovanstående fråga görs känd bland dem som om fattas av anm älningsplikten (Fritextsvar) 3. Beskriv hur rutinen under fråga 1 görs känd bland nyanställda. (Fritextsvar) Kr is o ch ex t r ao r d in är h än d else Leverantören ska ha förm åga att förebygga, m otstå och hantera en kris eller en extraordinär händelse. Leverantörens föreberedelsearbete för och hantering av inträffade kriser och extraordinära händelser ska dokum enteras i en handlingsplan. Exem pel på kris eller extraordinär händelse kan vara - en olycka som berör en m ängd m änniskor eller ödelägger stora m ateriella värden - en händelse som drabbar m ånga m änniskor, stora delar av sam hället och hotar grundläggande värden och funktioner Av handlingsplanen ska fram gå att sam arbete även kom m er att ske m ed den kom m unala krisledningen vid en kris eller extraordinär händelse. Redovisa handlingsplanen för kris och extraordinär händelse (Fritextsvar) Kap acit et st ak Om leverantör önskar begränsa sin kapacitet till ett visst antal tim m ar per m ånad, ska detta anges i ansökan som ett kapacitetstak. Kapacitetstaket gäller biståndsbedöm da tim m ar och kan förändras av leverantören under avtalstiden. Leverantören kan ansöka om att ändra sitt kapacitetstak m axim alt fyra gånger per år. Ut sk r iv et : : 38 Sid a 7 av 19

8 Redovisa det kapacitetstak leverantören önskar. Om leverantören inte önskar något kapacitetstak, ange att kapacitetstak inte önskas. ( Fritextsvar) Mö t e m ed k o m m u n en Leverantören kan kom m a att kallas till ett personligt m öte m ed kom m unen. Vid m ötet görs en genom gång av ansökan och en avstäm ning av de krav som ställs på uppdraget Go d k än n an d e av av t alsv illk o r Av ansökan ska fram gå att leverantören accepterar avtalsvillkoren. Leverantören accepterar avtalsvillkoren (/ svar) 4 Av t alsv i llk o r Detta avtal avser att reglera leverantörens åtagande att utföra hem tjänst enligt socialtjänstlagen ( 2001: 453), SoL, inom Täby kom m un. 4.1 Av t alst id Avtalstiden är två (2) år från det datum då avtalet tecknats 4.2 Tilläm p lig lag sam t m ål o ch r ik t lin j er Verksam heten ska bedrivas enligt de lagar, förordningar sam t Socialstyrelsens föreskrifter som gäller eller kan kom m a att gälla för verksam heten Leverantören ska följa aktuell utveckling inom verksam hetsom rådet vad gäller lagstiftning och m etodutveckling. Leverantören ska känna till de m ål och riktlinjer som kom m unfullm äktige och socialnäm nden fastställer för verksam heten. Kom m unen åtar sig att hålla aktuella m ål och riktlinjer tillgängliga för leverantören på kom m unens hem sida. 4.3 Up p d r ag et Socialnäm nden är ytterst ansvarig för socialtjänsten i kom m unen och har det politiska ansvaret för äldreom sorgen. Hem tjänstinsatser ska erbjudas alla dagar under året m ellan kl Avvikelse från tidsintervallet kan förekom m a, t.ex. vid behov av vak. Hem tjänst består av en rad olika insatser som var och en beviljas som ett bistånd utifrån den enskildes individuella behov. I nsatserna ska garantera den enskilde en skälig levnadsnivå. En generell beskrivning av uppdraget olika delar sam t insatsernas innehåll och om fattning finns som bilaga. Den enskilde ska, utifrån individuella förutsättningar och behov, ges om sorg och service av god kvalitet så att han eller hon kan leva och bo självständigt, känna trygghet och ha en m eningsfull tillvaro. I nsatserna ska ges utifrån en helhetssyn på individen. Den enskilde ska genom stödet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Avgränsning av uppdraget En särskild larm - och nattpatrull ansvarar för att besvara och åtgärda anrop från trygghetslarm hela dygnet sam t för att utföra insatser nattetid kl Ut sk r iv et : : 38 Sid a 8 av 19

9 Landstinget ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende. Någon ersättning för hälso- och sjukvårdsinsatser läm nas inte av kom m unen. 4.4 Best älln in g av u p p d r ag Den enskilde ansöker om hem tjänst hos kom m unens biståndshandläggare som fattar beslut om insats och om fattning. Därefter har den enskilde m öjlighet att välja någon av de leverantörer som kom m unen godkänt. Utifrån den enskildes val gör biståndshandläggaren en best ällning hos akt uell leverant ör. Den enskildes insat ser om prövas regelbundet. 4.5 Sk y ld ig h et at t t a em o t u p p d r ag Leverantören ska ta em ot den kund, som valt leverantören. Uppdrag ska påbörjas senast 24 tim m ar efter det att leverantören m ottagit beställning från biståndshandläggaren. 4.6 Kap acit et st ak Leverantören kan utföra uppdrag om fattande m axim alt XXXXX biståndsbedöm da tim m ar per m ånad ( enligt det kapacitetstak som angivits i ansökan). Kapacitetstaket kan förändras under avtalstiden. Om leverantören önskar sänka alternativt öka sitt kapacitetstak ska leverantören m eddela kom m unen detta före ikraftträdandet. Leverantör kan ansöka om att ändra sitt kapacitetstak m axim alt fyra gånger per år. Leverantör är alltid skyldig att utföra beställda insatser inklusive eventuella utökningar hos befintliga kunder även om kapacitetstaket sänks. De leverantörer som har ett avtalat kapacitetstak ska själv m eddela kom m unen när kapacitetstaket är nått. 4.7 I ck ev alsalt er n at iv Om den enskilde inte kan eller vill välja en leverantör, tilldelas han/ hon en leverantör som godkänts av kom m unen. Tilldelning sker enligt fastställd turordningslista som fastställs av kom m unen. 4.8 Om v al av lev er an t ö r Den enskilde kan när som helst byta leverantör. Kom m unens bistånds-handläggare m eddelar berörda leverantörer. Vid byte har den enskilde en veckas uppsägningstid. Vid byte ska leverantören sam verka m ed kom m unen och den nya leverantören. Leverantören ansvarar för att ett sådant byte sker m ed m insta m öjliga negativa påverkan för den enskilde och andra berörda. 4.9 Vo ly m g ar an t i Om fattningen av leverantörens uppdrag såväl hos den enskilde som totalt i kom m unen kan variera över tid. Kom m unen kan därför inte läm na någon volym garanti till leverantören och inte heller garantera att leverantören får kunder Av slu t n in g av av t al Två m ånader innan leverantörens avtal går ut, påbörjar kom m unen arbetet m ed att låta leverantörens kunder välja ny leverantör. Om leverantören önskar förnyat avtal m ed kom m unen ska därför ny ansökan vara kom m unen tillhanda senast två (2) m ånader innan avtalet går ut. Om ny ansökan kom m er in två (2) m ånader innan avtalet går ut och den nya ansökan godkänns, behåller leverant ören sina kunder så länge som kunderna så önskar Fö r eb y g g an d e ar b et ssät t Ut sk r iv et : : 38 Sid a 9 av 19

10 Stödet till den enskilde ska utform as så att det bidrar till att den enskilde kan upprätthålla eller utveckla sådant som bidrar till en m eningsfull tillvaro, till exem pelvis fysiska förm ågor och sociala kontakter i det dagliga livet. Leverantören ska planera dessa insatser tillsam m ans m ed den enskilde. Planeringen ska fram gå i genom förandeplanen Delak t ig h et o ch in f ly t an d e Den enskilde och/ eller dennes legale ställföreträdare ska ha m öjlighet att vara delaktiga och m edverka i beslut och utform ning av om vårdnaden och så långt det är m öjligt kunna påverka när, hur och vem (t.ex. m anlig eller kvinnlig personal) hj älpen ges. Om vårdnad och service ska ges m ed hänsyn till den enskildes integritet. Hänsyn ska tas till den enskildes åsikter och önskem ål om hur om sorgen ska utform as Gen o m f ö r an d ep lan Hur insatserna ska genom föras ska beskrivas i en individuell genom förandeplan. Av planen ska fram gå hur m ålet m ed insatserna ska uppnås. Planen upprättas av leverantören tillsam m ans m ed den enskilde och/ eller dennes legale ställföreträdare utifrån biståndshandläggarens beställning. Genom förandeplanen ska vara upprättad inom 15 dagar från det att leverantören tagit em ot beställning. Av planen ska fram gå på vilket sätt den enskilde och/ eller dennes legale ställföreträdare varit delaktiga i planeringen. Den enskilde eller dennes legale ställföreträdare ska godkänna planen. En kopia på planen ska skickas t ill bist åndshandläggaren Fö r än d r in g av o m so r g sb eh o v Om förändringar i den enskildes behov påverkar utform ningen av insatsen, ska genom förandeplanen revideras. Bedöm s förändringarna vara av m er varaktig karaktär ska bist åndshandläggarens kont akt as I n f o r m at ion o m v er k sam h et en Leverantören ska inform era den enskilde och dennes närstående/ legale ställföreträdare angående praktiska frågor kring biståndsbeslut och om verksam heten. Leverantören ska upprätta en skriftlig inform ation riktad till den enskilde och dennes anhöriga som beskriver verksam hetens m ål och arbetssätt sam t hur synpunkter och klagom ål hanteras Sam v er k an i f r åg o r so m r ö r d en en sk ild es b eh o v Under förutsättning att den enskilde gett sitt sam tycke, ska leverantören sam verka m ed övriga berörda parter, t.ex. kom m un och prim ärvård, i frågor som rör den enskildes behov. Leverantören ska följa skriftliga sam verkansavtal och överenskom m elser som rör enskild, t.ex. m ed prim ärvården Ko n t ak t m an Leverantören ska utse en kontaktman till den enskilde sam t en ersättare för denne. Kontaktm annen har det huvudsakliga ansvaret för alla kontakter som rör den enskilde. Leverantören ska ha en skriftlig rutin som beskriver kontaktm annens uppdrag. Vem som är kontaktm an ska fram gå av den enskildes genom förandeplan. Ut sk r iv et : : 38 Sid a 10 av 19

11 4.1 8 To lk Så kallad vardagstolkning för döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade bekostas av landstinget. Tolkning vid m yndighetsutövning, d.v.s. vid kontakter m ed biståndshandläggare, bekostas av kom m unen. Övrig tolkning i sam band m ed att verksam het bedrivs är leverant örens ansvar Han t er in g av n y ck lar Nyckeln till den enskildes bostad ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Leverantören ska ha en rutin som beskriver hur utläm ning och återläm ning av nycklar ska göras. Vid förlust av nycklar till den enskildes bostad ansvarar leverantören för att om gående om besörja och bekosta byte av lås Han t er in g av p r iv at a m ed el Om den enskilde behöver hjälp m ed sin ekonom i och m ed att hantera sina privat m edel, ska detta i första hand skötas av någon närstående/ legal ställföreträdare. Om leverantörens personal hanterar den enskildes privata m edel, ska det finnas en skriftlig rutin för det Ko st o ch liv sm ed elsh an t er in g Leverantören ansvarar för att livsm edelshanteringen inom hem tjänsten följer gällande livsm edelslagar och förordningar. Leverantören ska därför ha en rutin för att säkerställa en säker livsm edelshantering. I nom kom m unen pågår ett arbete m ed att ta fram en kostpolicy för äldreom sorgen. Denna kom m er i tilläm pliga delar att om fatta leverantörer inom hem tjänsten Hy g ien r u t in er Leverantören ansvarar för att det finns rutiner för att upprätthålla god hygien och att all personal har kännedom om dessa Hälso - o ch sj u k v år d su p p g if t er Landstinget ansvarar för hälso och sjukvårdsinsatser och sådana ingår därför inte i leverantörens uppdrag. Kom m unen läm nar ingen ersättning till leverantören för hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs på delegation av landstinget. Leverantörens personal får inte utföra hälso och sjukvårdsuppgifter om detta inte delegerats av läkare eller legitim erad sjuksköterska inom hälso- och sj ukvården. Det som bedöm s som egenvård ska utföras av leverantörens personal. Leverantör ska bistå den enskilde m ed att få kontakt m ed hälso- och sjukvården vid behov Ru t in f ö r ag er an d e v id m isst an k e o m sj u k d o m eller d ö d sf all Leverantören ska ha en rutin som beskriver hur personal ska agera i händelse av att den enskilde inte öppnar eller går att få kontakt m ed vid inplanerat besök. Av rutinen ska även fram gå hur personal ska agera i händelse av att den enskilde avlidit i sin bostad Ef t er sj u k h u sv ist else Den enskilde som vårdats på sjukhus ska kunna återvända till sin bostad under förutsättning att biståndshandläggaren bedöm t att så är m öjligt. Om sjukhusvistelsen förlängs på grund av att leverantören inte fullföljer detta åtagande, ska leverantören ersätta kom m unen för vad denna nödgas utge till landstinget för sjukhusvistelsen Om v år d n ad i liv et s slu t sk ed e Den enskilde som så önskar ska kunna bo kvar i sin bostad till livets slut. Leverantören ska Ut sk r iv et : : 38 Sid a 11 av 19

12 ha rutiner som säkrar att den enskilde garanteras en god och värdig om vårdnad i livets slut skede Sy st em at isk t k v alit et sar b et e Leverantören ska ha och arbeta efter ett ledningssystem för kvalitet enligt gällande författningar. Ledningssystem et ska uppfylla kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allm änna råd om ledningssystem för kvalitet i verksam heten Leverantörens ledningssystem ska innehålla skriftliga rutiner för Sam verkan och inform ationsöverföring m ellan leverantören och kom m unen eller annan vårdgivare i frågor som rör den enskilde Sam verkan m ed andra m yndigheter, föreningar och organisationer Riskanalys Egenkontroll Utredning av avvikelser (synpunkter och klagom ål) Rutinerna ska beskriva ett bestäm t tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras sam t hur ansvaret för utförandet är fördelat i verksam het en Ru t in f ö r an m älan o m m issf ö r h ållan d en ( Lex Sar ah ) Leverantören ska ha en rutin för utredning, anm älan och åtgärdande av m issförhållanden i verksam heten enligt gällande lagstiftning. Leverantören ska göra rutinen känd bland dem som om fattas av anm älningsplikten. Rapportering till socialnäm nden ska ske enligt kom m unens rutin. Kom m unens rutin öveläm nas till leverantören i sam band m ed avtalsskrivningen I d en t if ier in g av p er so n al Fast anställd personal som arbetar i den enskildes bostad, inklusive eventuella underleverantörer, ska kunna identifieras av den enskilde genom fotolegitim ation m ed nam n, titel och företagets nam n. Vikarier och tim anställda ska ha tjänstekort utan foto som uppvisas tillsam m ans m ed personlig legitim ation An h ö r ig st ö d Kom m unens anhörigstöd syftar till att erbjuda stöd för personer som vårdar eller stöttar närstående m ed långvarig sjukdom, är äldre eller har en funktionsnedsättning. Leverantören ska inform era den enskilde och dennes anhöriga om anhörigst ödet Ar b et sg iv ar an sv ar Leverantören är arbetsgivare och får inte vidta åtgärd som kan väntas m edföra åsidosättande av arbetsm arknadslagar, avtal eller förordningar eller annars strida m ot vad som är allm änt godtaget inom leverantörens verksam hetsom råde An sv ar ig ch ef För verksam heten ska det under hela avtalstiden finnas en ansvarig chef som är tillgänglig och ansvarar för den dagliga ledningen av verksam heten. Det ska även finnas en nam ngiven ersättare för denne. Om chefsperson byts ut under avtalstiden ska detta anm älas till kom m unen för godkännande Tillg ån g t ill ar b et sled n in g Om sorgspersonal ska ha tillgång till arbetsledning årets alla dagar m ellan kl och Ut sk r iv et : : 38 Sid a 12 av 19

13 Ko m p et en sk r av an sv ar ig ch ef d en so m an sv ar ar f ö r d en d ag lig a led n in g en Den som ansvarar för den dagliga ledningen av hem tjänstverksam heten ska ha avslutad högskoleutbildning om m inst 120 poäng ( 180 poäng om utbildningen påbörjats efter den 1 juli 2007) m ed social inriktning som exem pelvis socionom utbildning eller social om sorgsutbildning m inst sex m ånaders sam m anhängande yrkeserfarenhet av arbetsledning inom social om sorg Ko m p et en sk r av o m so r g sp er so n al Minst 60 procent av leverantörens personal ska ha kom petens m otsvarande m inst poäng i de program gem ensam m a karaktärsäm nena och 300 poäng i gerontologi och geriatrik i vård och om sorgsprogram m et eller utbildning och erfarenhet som prövas likvärdig. Leverantören ska ge om sorgspersonal teoretisk och praktisk introduktion i sam band m ed anställning sam t därefter erbjuda kontinuerlig kom petensutveckling och handledning. All personal ska behärska svenska språket såväl i tal som i skrift. Leverantören ska, när kom m unen så begär, läm na en förteckning där varje personals kom petens fram går Do k u m en t at ion o ch f ö r v ar in g av h an d lin g ar Leverantören ska dokum entera genom förandet av insatserna så som det föreskrivs i gällande lagstiftning och i Socialstyrelsen föreskrifter. Genom förandet av insatserna sam t de bedöm ningar som ligger till grund för insatserna ska dokum enteras. Dokum entationen ska visa vilka åtgärder som vidtagits sam t faktiska om ständigheter och händelser av betydelse. Dokum entationen ska utform as m ed respekt för den enskildes integritet. Den enskilde bör hållas underrättad om de journalanteckningar och andra anteckningar som förs. Om den enskilde anser att någon uppgift i dokum entationen är oriktig ska detta antecknas. All dokum entation som rör den enskilde ska förvaras skyddad m ot obehörigs åtkom st, brand och fukt. När insatsen avslutas eller när kom m unen så begär ansvarar leverantören för att sam tliga handlingar och all dokum entation som rör den enskilde överläm nas till kom m unen utan kostnad. Leverantören ansvarar för att all dokum entation och gallring sker i enlighet m ed gällande lagar, förordningar och Socialstyrelsens föreskrifter. Sekretessbelagda uppgifter får inte skickas m ed e- post Sam v er k an Leverantören ska arbeta i enlighet m ed de skriftliga sam verkansavtal och överenskom m elser som kom m unen träffar m ed till exem pel landstinget/ prim ärvården. Ut sk r iv et : : 38 Sid a 13 av 19

14 Leverantören ska följa aktuella rutiner för t.ex. sam verkan och överrapportering m ed larm - och nattpatrull och vid behov ta em ot och läm na nödvändig rapportering kring den enskilde. Leverantören ska delta i de m öten som kom m unen kallar till I n f o r m at ion o m lev er an t ö r en För att den enskilde ska kunna göra ett aktivt val sam m anställer kom m unen ett inform ationsm aterial för sam tliga godkända leverantörer. Leverantören ska senast i sam band m ed avtalstecknandet läm na över inform ation om sin verksam het. Kom m unen ansvarar för att presentera kontaktuppgifter till aktuella leverantörer på kom m unens hem sida. För m er detalj erad inform ation, länkas till leverantörens hem sida. Leverantören ansvarar för att fortlöpande kontrollera att aktuell inform ation angående leverantören och avtalet finns utlagt på Täby kom m uns hem sida och att inform ationen är korrekt. Leverantören ska kontakta kom m unen när uppgifter behöver uppdateras Mar k n ad sf ö r in g av lev er an t ö r en s av t al Leverantörens m arknadsföring ska ske i enlighet m ed god m arknadsföringssed m ed stor respekt för den enskilde och övriga leverantörer. Leverantörer som inte respekterar detta kan kom m a att nekas fortsatt uppdrag i kom m unen. Leverantören ska i sin m arknadsföring ange eventuella underleverantörer. När leverantören m arknadsför sig ska det tydligt fram gå att det handlar om reklam och vilken organisation som är avsändare. Leverantören får inte leverera produkter som inte är beställda. Om leverantören avser att m arknadsföra så kallade tilläggstjänster, ska det tydligt fram gå att tjänsterna som erbjuds inte om fattar biståndsbedöm d hem tjänst och att avgiften för dessa tjänster inte ingå i kom m unens m axtaxa Ad m in ist r at iv a sy st em o ch t ek n isk f ö r sö r j n in g Leverantören tecknar själv och bekostar abonnem ang för nödvändig teknisk utrustning såsom telefoner och datorer. Leverantören ska kunna ta em ot och läm na inform ation till kom m unen på ett sådant sätt att uppgifterna kan hanteras av kom m unens adm inistrativa system, ett I T-baserat verksam hetssystem. Leverantören förbinder sig att elektroniskt kunna Ta em ot och bekräfta beställning Upprätta genom förandeplan Rapportera utförd insats Skapa fakturaunderlag Kom m unicera m ed kom m uninvånare och m yndighet i kom m unens webb-baserade it-stöd Kom m unen betalar abonnem angsavgiften för det webbaserade it-stöldet sam t tillhandahåller utbildnings- och inform ationsm aterial. Kom m unen tillhandahåller även support på bastjänsten. Leverantören ska ha tillgång till dator m ed internetuppkoppling och SI THS- kort för att kunna nå det webbaserade it-stödet. Ut sk r iv et : : 38 Sid a 14 av 19

15 Leverantören förbinder sig vidare att ansvara för att personal som är i tjänst har tillgång till m obiltelefoner m ed internetuppkoppling för att m öjliggöra rapportering av tid Up p f ö lj n in g Leverantören förbinder sig att biträda kom m unen vid uppföljning och utvärdering av verksam heten sam t att läm na nödvändiga statistikuppgifter. Kom m unen ska ha rätt att ta del av m aterial hos leverantören som kom m unen bedöm er vara relevant för uppföljning av verksam heten såsom personallistor, tjänstgöringsschem an, rutiner etc. Kom m unen ska även ges tillträde till leverantörens lokaler om kom m unen bedöm er det vara nödvändigt för att genom föra uppföljningen. Resultaten av uppföljningar kan kom m a att redovisas på kom m unens hem sida och i kundvalskataloger. Leverantören är skyldig att rapportera in uppgifter som efterfrågas av till exem pel Täby kom m un, Socialstyrelsen eller Sveriges Kom m uner och Landst ing Allm än h et en s in sy n Leverantören är skyldig att när kom m unen så begär utan oskäligt dröjsm ål läm na sådan inform ation som avses i 3 kap 19 a i kom m unallagen ( 1991: 100). Sådan begäran ska i norm alfallet vara skriftlig. I nform ationen ska göra det m öjligt för allm änheten att få insyn i hur leverantörens uppdrag utförs. I nform ationen ska - om inte annat avtalats - läm nas i skriftlig form. Det åligger kom m unen att i sin begäran precisera vilken inform ation som efterfrågas. Leverantören är endast skyldig att läm na inform ation om utläm nandet kan ske utan väsentlig praktisk olägenhet för leverantören, om utläm nandet inte strider m ot lag eller annan författning eller om uppgifterna inte kom m er att om fattas av sekretess hos kom m unen. I nform ation som läm nas till kom m unen enligt första stycket ska inte anses utgöra företagshem ligheter enligt lag (1990: 409) om skydd för företagshem ligheter. Denna bestäm m else har ingen verkan på räckvidden av övriga bestäm m elser i avtalet. Personal som är anställd i verksam heten ska beträffande verksam het som om fattas av avtalet ha i huvudsak sam m a m eddelarfrihet som råder för m otsvarande offentligt anställd personal. Denna m eddelarfrihet ska dock inte om fatta uppgifter som avser affärsförhållande, eller som allm änt sett kan rubba konkurrensförhållande för entreprenören. Vidare råder dock inte m eddelarfrihet för uppgifter om enskildes personliga och privata ekonom iska förhållanden eller som rör säkerhet. I m eddelarfriheten innefattas inte heller inform ation som gäller pågående förhandlingar rörande löne- eller andra anställningsvillkor eller som är hem lig enligt lag. Personer i ledande ställning i företaget, eller därm ed jäm förlig ställning om fattas inte av den här angivna m eddelarfrihet en. Det åligger entreprenören att inform era berörd personal om den m eddelarfrihet som ska råda i verksam heten An sv ar f ö r sk ad a Leverantören ansvarar för sam tliga skador som han, eller annan för vilken han ansvarar, orsakar genom fel eller försum m else. Om kom m unen gentem ot tredje m an görs ansvarig för inträffad skada, ska leverantören hålla kom m unen skadeslös. Ut sk r iv et : : 38 Sid a 15 av 19

16 Leverantörens ansvar för personskada begränsas till 10 Mkr per skadetillfälle och 20 Mkr per år. Leverantörens ansvar för skada på eller förlust av egendom begränsas till 10 Mkr per skadetillfälle och 20 Mkr per år. Leverantörens ansvar för förm ögenhetsskada begränsas till 2 Mkr per skadetillfälle och år. Ovan angivna begränsningar gäller inte om leverantören har orsakat skadan genom grov vårdslöshet eller uppsåt Fö r säk r in g Leverantören ansvarar för att hålla sin egendom och sin verksam het försäkrad på ett erforderligt sätt. Leverantören förbinder sig att teckna och under hela avtalstiden vidm akthålla erforderlig ansvarsförsäkring som täcker leverantörens ansvar enligt detta avtal. Bevis om att ovan näm nda försäkringar har tecknats ska överläm nas till kom m unen senast två veckor före uppdragets påbörjande. Bevis om att förnyad försäkring finns ska överläm nas till kom m unen senast en vecka före det att försäkringen går ut. Om leverantören brister i någon av ovanstående förutsättningar, har kom m unen rätt att antingen teckna sådan försäkring på leverantörens bekostnad eller att häva avtalet Er sät t n in g f ö r u p p d r ag et Leverantören ersätts för utförd/ rapporterad tid m ed en tim baserad ersättning, hem tjänstpeng. Hem tjänstpengen fastställs årligen av kom m unfullm äktige, vanligen i novem ber. Leverantören inform eras om nästkom m ande års ersättningsnivå så snart beslut är fattat. Kom m unens biståndshandläggare fastställer ersättningsnivån i sam band m ed beslut om insats. Ersättningen ska täcka leverantörens sam tliga kostnader inklusive lokalkostnader, förflyttningstid o.s.v. I ngen övrig ersättning utgår till leverantören. Om ett ärende upphör tillfälligt eller perm anent utgår om ställningsersättning under fem dagar. Ersättningsnivån är lika m ed den genom snittliga ersättningen under den senaste m ånaden ( antal utförda tim m ar/ 30X5 dagar) Ersättningsnivåerna för 2015 är: Hem t j än st Hem tjänst, avser enbart om sorg och service (kr per utförd tim m e) Enskild leverantör dag kväll natt helg och storhelg 392 Hem tjänst, avser enbart ledsagning och avlösning (kr per utförd tim m e) Enskild leverantör dag kväll natt Ut sk r iv et : : 38 Sid a 16 av 19

17 helg och storhelg 365 Hem tjänst, avser enbart service (kr per utförd tim m e) Enskild leverantör dag kväll natt helg och storhelg Bet aln in g o ch f ak t u r er in g Betalning erläggs i efterskott 15 dagar efter erhållen faktura. Fakturerings- och expeditionsavgifter och liknande godtages inte. Vid försenad betalning accepteras endast dröjsm ålsränta enligt räntelagens bestäm m elser. Eventuell räntefaktura ska innehålla uppgifter om räntesats, kapitalbelopp datum då räntan beräknats sam t antal räntedagar Fak t u r an s in n eh åll På fakturan ska anges: Fakturadatum och fakturanum m er Företagets nam n, adress, organisationsnum m er, m om sregistreringsnum m er och uppgift om F- skattsedel Leveransdatum, leveransadress Priset och total m ervärdesskatt och m ervärdesskatt per m ervärdesskattesats Specifikation dvs. vad uppdraget avser (art och m ängd) Kom m unens nam n och kostnadsställe Faktura skickas till: Täby kom m un, FE 501, HACKÅS Tilläg g st j än st er Leverantören har rätt att erbjuda tilläggstjänster. Med tilläggstjänster m enas tjänster som inte ingår i den enskildes biståndsbeslut och i leverantörens uppdrag. Den enskilde ska få tydlig inform ation om att tilläggstjänster som erbj uds inte ingår i den biståndsbedöm da hem tjänsten. Krav på att den enskilde ska köpa tilläggstjänster får inte vara en förutsättning för att leverantören ska utföra sitt uppdrag hos den enskilde enligt detta avtal Un d er lev er an t ö r er Kom m unen ska fortlöpande under hela avtalstiden underrättas om leverantören använder underleverantörer. Leverantören ska uppge nam n och organisationsnum m er på sam tliga underleverantörer. Underleverantörer ska uppfylla ställda krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. Leverantören ansvarar för att dessa krav uppfylls av underleverantör under hela avtalstiden och leverantören ansvarar även i övrigt för underleverantören i alla led såsom för sig sj älv. Leverantören ska vid anlitande av underleverantör eller byte av underleverantör även inform era berörda enskilda. Kom m unen kan kom m a att utföra kontroll av underleverantör Kr is o ch ex t r ao r d in är h än d else Leverantören ska ha förm åga att förebygga, m otstå och hantera en kris eller en Ut sk r iv et : : 38 Sid a 17 av 19

18 extraordinär händelse. Leverantörens föreberedelsearbete för och hantering av inträffade kriser och extraordinära händelser ska dokum enteras i en handlingsplan. Exem pel på kris eller extraordinär händelse kan vara - en olycka som berör en m ängd m änniskor eller ödelägger stora m ateriella värden - en händelse som drabbar m ånga m änniskor, stora delar av sam hället och hotar grundläggande värden och funktioner Av handlingsplanen ska fram gå att sam arbete även kom m er att ske m ed den kom m unala krisledningen vid en kris eller extraordinär händelse Fö r än d r ad e av t alsv illk o r Kom m unen förbehåller sig rätten att förändra villkoren för uppdraget under avtalstiden. Vid förändrade avtalsvillkor kom m er kom m unen att skriftligen underrätta leverantören om dessa. Leverantören ska därefter läm na besked, om leverantören accepterar de nya villkoren inom två veckor från det att den skriftliga underrättelsen skickats ut från kom m unen. Om leverantören accepterar de nya villkoren dokum enteras dessa förändringar genom ett skriftligt tillägg till avtalet undertecknat av båda parter. De nya avtalsvillkoren ska vara uppfyllda inom tre m ånader från det datum leverantören skriftligen accepterat villkoren. Om leverantören inte uppfyller de ändrade villkoren inom angiven tid, kom m er kom m unen att skriftligen säga upp leverantören. Uppsägningstiden är tre m ånader från det att leverantören m ottagit en skriftlig uppsägning från kom m unen. Om leverantören inte accepterar de förändrade avtalsvillkoren har leverantören rätt att säga upp avtalet. Avtalet ska sägas upp senast två veckor efter det att den skriftliga underrättelsen om de nya villkoren skickats ut från kom m unen. Avtalet upphör tre m ånader efter det att kom m unen m ottagit den skriftliga uppsägningen från leverantören. Uppsägningstiden för den enskilde vid byte av leverantör är en vecka Tillf ällig t b est älln in g sst o p p Kom m unen har rätt att införa tillfälligt beställningsstopp gentem ot leverantör som står under utredning av någon typ av m issförhållanden i avvaktan på klargörande Up p säg n in g av av t al Kom m unen har rätt att säga upp detta avtal m ed tre (3) m ånaders varsel om kom m unfullm äktige beslutar att valfrihet gällande hem tjänst ska upphöra. Kom m unen har rätt att säga upp detta avtal m ed tre m ånaders varsel om leverantör saknar uppdrag under en sam m anhängande period om 12 m ånader från det datum då det senaste uppdraget upphörde. Leverantören har rätt att m ed tre m ånaders varsel säga upp detta avtal om förändringar sker avseende ersättning eller andra avtalsvillkor. Leverantör som upphör m ed sin verksam het ska senast tre m ånader innan verksam heten upphör m eddela detta skriftligen till kom m unen Häv n in g av av t al Om leverantören inte fullgör sina åtaganden och skyldigheter enligt lagar, förordningar, Socialstyrelsens föreskrifter sam t detta avtal och leverantören inte har avhjälpt felet inom skälig tid efter det att kom m unen skriftligt begärt detta, får kom m unen avhjälpa bristen på leverantörens bekostnad eller göra avdrag på ersättningen. Om felet är väsentligt för Ut sk r iv et : : 38 Sid a 18 av 19

19 kom m unen och leverantören insett eller borde ha insett detta äger kom m unen rätt att om edelbart häva avtalet. Såna väsentliga fel är om : Leverantören i väsentligt hänseende inte utför sina åtaganden enligt detta avtal och rättelse inte sker inom tio ( 10) dagar från det att leverantören m ottagit en skriftlig erinran. Leverantören bryter m ot gällande lagstiftning och rättelse inte sker inom fem ( 5 dagar) från det att leverantören m ottagit en skriftlig erinran Om leverantören inte respekterar en god m arknadsföringssed Under avtalstiden ska leverantören ha en god ekonom isk stabilitet, vara kreditvärdig och ha betalningsförm åga. Därför ska leverantören under hela avtalstiden uppfylla kravet på rating m otsvarande m inst "kreditvärdig" hos kreditupplysningsföretaget Credit Safe. Om kravet intte uppfylls kan avtalet kom m a att hävas. Leverantör har rätt att häva avtalet om ersättning för uppdraget uteblir eller kraftigt försenas. Båda parter har rätt att häva avtalet om endera parten uppenbarligen inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden. Kom m unen äger rätt till ersättning från leverantören för uppkom na kostnader i sam band m ed hävning. Hävningen ska ske skriftigt Bef r ielseg r u n d er Följande om ständigheter utgör befrielsegrunder om de m edför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: Arbetskonflikt, eldsvåda, översväm ning och annan naturkatastrof, krig, krigsliknande tillstånd, m yndighetsbeslut, uppror och upplopp, allvarlig sm ittspridning eller liknande. Nyssnäm nda om ständigheter utgör befrielsegrund endast om deras inverkan på avtalets fullgörande inte kunde förutses då avtalet ingicks. Det åligger part som önskar åberopa befrielsegrund enligt ovan, att om edelbart skriftligen underrätta den andra parten. Om befrielsegrund inte upphör inom skälig tid har part rätt att häva avtalet genom skriftligt m eddelande till andra parten. Om part inte om edelbart skriftligen underrättar den andra parten ska denne ersättas för den skada som den uteblivna underrättelsen förorsakat denne. Upphör hindret ska part om edelbart kontakta den andra parten och återuppta uppdraget i enlighet m ed detta avtal Tv ist Tvist angående tolkning eller tilläm pning av detta avtal och därtill angränsande frågor ska prövas av svensk allm än dom stol m ed tilläm pning av svensk rätt. Detta avtal är upprättat i två likalydande exem plar varav parterna tagit var sitt. Ut sk r iv et : : 38 Sid a 19 av 19

2016-04-14. Hemtjänst enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) Ida Pasquariello 184/2011-75

2016-04-14. Hemtjänst enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) Ida Pasquariello 184/2011-75 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-04-14 Upphandlande organisation Upphandling Täby kommun Hemtjänst enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) Ida Pasquariello 184/2011-75 Symbolförklaring:

Läs mer

Ansökan familjerådgivning

Ansökan familjerådgivning Förfrågningsunderlag 2012-06-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Täby kommun Familjerådgivning enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) Birgitta Bäcklin dnr SON 63/2009-71 Sista anbudsdag: ansökansdag:

Läs mer

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Omfattning 2. Ekonomiska villkor 3. Överlåtelse och underleverantörer 4. Ansvar, tystnadsplikt och insyn 5. Kris och extra ordinär händelse samt befrielsegrunder

Läs mer

Dnr. 100/

Dnr. 100/ Socialnämnden i Täby kommun vill bjuda in leverantörer att ansöka om att ingå i kommunens valfrihetssystem för dagverksamhet. Täby kommun arbetar aktivt med att öka valfriheten för kommunens invånare inom

Läs mer

Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Uppdragsbeskrivning Täby kommun

Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Uppdragsbeskrivning Täby kommun Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-25 Upphandlande organisation Upphandling Täby kommun Boendestöd enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) Ida Pasquariello SON 89/2010-72 Symbolförklaring:

Läs mer

2013-05-30 Dnr. 99/2013-76

2013-05-30 Dnr. 99/2013-76 Sida 1 av 11 Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Omfattning 2. Ekonomiska villkor 3. Överlåtelse och underleverantörer 4. Ansvar, tystnadsplikt och insyn 5. Kris och extra ordinär händelse samt

Läs mer

Socialnämnden i Täby kommun vill härmed bjuda in leverantören att utföra insatsen boende med särskild service för barn och ungdomar.

Socialnämnden i Täby kommun vill härmed bjuda in leverantören att utföra insatsen boende med särskild service för barn och ungdomar. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-01-19 Upphandlingsansvarig Upphandling Täby kommun Boende med särskild service för barn och ungdomar (LSS) Petra Edenfeldt 93/2011-72 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

LSS Daglig verksamhet enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)

LSS Daglig verksamhet enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-02-11 Upphandlande organisation Täby kommun Upphandling LSS/LOV Daglig verksamhet Ida Pasquariello Diarienr 139/2009-72 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-12-19 Upphandlande organisation Upphandling Västmanlands läns landsting Program för primärvården i Västmanland - LOV - 2017 Anette Öhrn DU-UPP16-0363 Symbolförklaring:

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-02-01 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Skåne, Kronoberg och Halland 2016 - IFO

Läs mer

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD Mellan Vellinge kommun, organisationsnummer 212000-1033, 235 81 Vellinge, nedan kallad beställaren och (leverantörens namn), org nr, adress, nedan kallad utföraren, tecknas denna dag följande KONTRAKT

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Antagna av Äldrenämnden 2006-11-29 Bestämmelserna träder i kraft 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Kundvalssystemet

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

3. Kvalificering av utföraren

3. Kvalificering av utföraren Förfrågningsunderlag 2015-06-30 Upphandlande organisation Upphandling Mariestads Kommun Eget val inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård Katrin Jedselius SN 2009/0048-700 Symbolförklaring: Sista ansökansdag:

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2015-12-07 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling, utredning och omvårdnad vid HVB-hem för vuxna med missbruk/beroende. Skåne, Kronoberg och Halland

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Telefon: Fax:

Telefon: Fax: Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 Telefon: 031-792 10 00 Fax: 031-792 10 94 E-post: vardochomsorgsforvaltningen@partille.se Webbplats: www.partille.se Facebook:

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser Stenungsunds kommun Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1. Allmänt om kommunen 3 1.2. Allmänt om LOV 3 2. OMFATTNING 3 2.1.

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV 1(23) Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV 1. Uppdragsbeskrivning 1.1 Information om kundval Kundval innebär att den enskilde kan välja någon av de utförare som

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan Vårdval Västernorrland Bilaga 1 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2017 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på Vårdgivare juridisk person

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-04-05 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Social rehabilitering i arbetskooperativ eller motsvarande verksamheter för vuxna med missbruk/beroende (dygnsvård)

Läs mer

Lokaler/utrustning Kommunen tillhandahåller lokaler och basutrustning i Kommunhälsans lokaler i Årjäng.

Lokaler/utrustning Kommunen tillhandahåller lokaler och basutrustning i Kommunhälsans lokaler i Årjäng. Årjängs kommun Skakrav Diarie UPH 2015-35 Namn Företagshälsovårdstjänster Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Leverantören förbinder sig att ta emot den kund som valt leverantören.

Leverantören förbinder sig att ta emot den kund som valt leverantören. Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Villkor för uppdraget 2. Krav på uppdraget 3. Uppföljning Den enskilde ansöker om dagverksamhet hos kommunens biståndshandläggare som fattar beslut om insats

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse

Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-09-12 Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse Förslag till beslut Socialförvaltningens

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Utgångspunkter för eget val - Biståndsbeslutet utgör grunden för val av leverantör och beställning. - Valet är frivilligt.

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten. Information till dig som vill bli utförare av hemtjänst

Eget val inom hemtjänsten. Information till dig som vill bli utförare av hemtjänst Eget val inom hemtjänsten Information till dig som vill bli utförare av hemtjänst Vad innebär eget val inom hemtjänsten? Från och med den 28 november 2011 inför Hjo kommun eget val inom hemtjänsten enligt

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

3. Kvalificeringskrav på leverantör

3. Kvalificeringskrav på leverantör Förfrågningsunderlag 2016-01-28 Upphandlande organisation Kungsbacka kommun Upphandling Webbaserade psykometriska tester Jennifer Johansson 16/2 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-02-25 Texten/frågan

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg En leverantör har möjlighet att erhålla godkännande för en eller flera vårdenheter inom primärvården i Landstinget Kronoberg, förutsatt att vissa grundläggande

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter och Ansökan

1. Administrativa föreskrifter och Ansökan Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Medicinsk fotvård - LOV DU-UPP15-0194 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Klippans kommun har det yttersta ansvaret för att de som bor och vistas i kommunen

Läs mer

1 Parter Mellan Kristianstads kommun, (org. nr ), genom Omsorgsnämnden, Kristianstad, nedan kallad Omsorgsnämnden

1 Parter Mellan Kristianstads kommun, (org. nr ), genom Omsorgsnämnden, Kristianstad, nedan kallad Omsorgsnämnden AVTAL AVSEENDE HEMTJÄNST 1 Parter Mellan Kristianstads kommun, (org. nr 21 20 00-0951), genom Omsorgsnämnden, 291 80 Kristianstad, nedan kallad Omsorgsnämnden och nedan kallad Leverantören har i dag följande

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr).

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr). November 2012 AVTAL med förslag till uppdateringar (uppdateringar angivna med understruken text, tidigare gällande text är angivna med kursiv stil) Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats

Läs mer

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna.

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna. DETTA PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL ( Personuppgiftsbiträdesavtalet ) är dag som nedan träffat mellan: (1) Lomma kommun, organisationsnummer 212000-1066 ( Kommunen ); och (2) [ ], organisationsnummer [ ]

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

AVTAL 1 (5) Adressuppgifter institutionen. Mobiltelefon alternativt e-post. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO

AVTAL 1 (5) Adressuppgifter institutionen. Mobiltelefon alternativt e-post. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO AVTAL 1 (5) Avtal Mellan nedanstående parter, benämnda uppdragsgivare (köpare) respektive uppdragstagare (säljare) har följande avtal träffats. Placeringsavtalet omfattar nedanstående avtalsvillkor. Parter

Läs mer

(2) Socialnämnden ("Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL

(2) Socialnämnden (Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL Mellan (1) Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm ("Socialstyrelsen") Telefax: 075-247 31 62 Kontaktperson: Katarina Munier E-postadress:katarina.munier@socialstyrelsen.se (2) Socialnämnden ("Licenstagaren

Läs mer

Avtal om särskilda tjänster Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) och?

Avtal om särskilda tjänster Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) och? Avtal om särskilda tjänster Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) och? 1 AVTALSVILLKOR 1.1 Omfattning och ekonomiska villkor 1.1.1 Ombud för avtal Kontaktpersoner under avtalstiden är:

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

2. Avtalsvillkor - tjänster

2. Avtalsvillkor - tjänster Förfrågningsunderlag 2014-03-10 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Ann-Christin Lindberg Upphandling TI 2013-1008 Hemtjänst TI 2013-1008 Hemtjänst Sista anbudsdag: 2014-04-13 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

2. Del 2) Särskilt boende

2. Del 2) Särskilt boende Förfrågningsunderlag 2012-05-11 Upphandlingsansvarig Upphandling Täby kommun Särskilt boende och hem för vård eller boende för personer med psykisk funktionsnedsättning Birgitta Palm Dnr 38/2012-73 Sista

Läs mer

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk LOGGO AVTAL Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk Avtal 1. ALLMÄNT 1.1. Avtalsparter Detta avtal upprättas av?? vattenvårdsförbund. Beställare?? vattenvårdsförbund Adress:??

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning.

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning. Ansökan om godkännande inom Vårdval Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Markera de gråa fälten och fyll i. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter.

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter. Bilaga 4 Avtalsutkast 1 AVTAL 1.1 Omfattning och ekonomiska villkor 1.1.1 Ombud för avtal Kontaktpersoner under avtalstiden är: För Åda Ab Namn Anette Korpi FO Nummer 2652001-2 Adress Elverksgatan 10 22

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare inom Borås Stads valfrihetssystem för daglig verksamhet

Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare inom Borås Stads valfrihetssystem för daglig verksamhet Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare inom Borås Stads valfrihetssystem för daglig verksamhet Gäller från 1 juni 2010 Reviderat genom beslut i Sociala omsorgsnämnden 2012-01-02 Reviderat genom

Läs mer