Eskilstuna En FriStad för kvinnor. Handlingsplan och kunskapsöversikt Antagen av kommunfullmäktige den27 november 2014, 236

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eskilstuna En FriStad för kvinnor. Handlingsplan och kunskapsöversikt 2015-2017. Antagen av kommunfullmäktige den27 november 2014, 236"

Transkript

1 Eskilstuna En FriStad för kvinnor Handlingsplan och kunskapsöversikt Antagen av kommunfullmäktige den27 november 2014, 236 1

2 Innehållsförteckning DEL 1: HANDLINGSPLAN FÖRORD... 4 INLEDNING... 5 Ett styrdokument för hela kommunkoncernen... 5 Läsanvisning... 5 Arbetet med revideringen och uppföljningen av den tidigare planen... 5 Handlingsplanens fokus: mäns våld mot kvinnor... 6 Förebyggande arbete inklusive arbete för förändring av maskulinitetsnormer... 7 Handlingsplanens koppling till andra planer, strategier, processutvecklingsarbetet och det ordinarie arbetet i samtliga verksamheter... 9 VISION, MÅL OCH ÅTGÄRDER Indikatorer ESKILSTUNA KOMMUNS ARBETE MOT MÄNS VÅLD MOT KVINNOR Förebyggande arbete Verksamheter inom Eskilstuna kommun med specialuppdrag och specialistkompetens inom området mäns våld mot kvinnor Samverkan med andra aktörer Mycket händer och kunskap utvecklas om mäns våld mot kvinnor DEL 2: KUNSKAPSÖVERSIKT Nationellt och internationellt perspektiv Svensk lagstiftning Definitioner av mäns våld mot kvinnor och våldets olika uttryck Könsmaktperspektivet Våldets normaliseringsprocess vid våld i nära relation Det könsrelaterade våldets omfattning - statistik Särskilt utsatta/sårbara grupper Barn som bevittnat/upplevt våld eller andra övergrepp mellan närstående vuxna Kvinnor med funktionsnedsättning Kvinnor över 65 år Unga kvinnor Kvinnor med anknytningsfall och papperslösa kvinnor Kvinnor med missbruks- eller beroendeproblem Hemlösa kvinnor Hedersrelaterat våld och förtryck

3 Gift mot sin vilja Kvinnlig könsstympning Prostitution och människohandel för sexuella ändamål KÄLLFÖRTECKNING/REFERENSER Skriftliga källor Elektroniska källor

4 DEL 1: HANDLINGSPLAN FÖRORD Mäns våld mot kvinnor är den yttersta formen av ojämställdhet och ska upphöra. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är ett av Sveriges fyra nationella jämställdhetspolitiska mål. Eskilstuna kommun har som målsättning att vara en av Sveriges mest jämställda kommuner. I det arbetet ingår ett ambitiöst och omfattande arbete för att stoppa mäns våld mot kvinnor, vilket slås fast i denna handlingsplan. Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem, ett omfattande folkhälsoproblem, och ett demokratiproblem. Mäns våld mot kvinnor kränker kvinnors och barns mänskliga rättigheter. Mäns våld mot kvinnor är en fråga som berör samtliga förvaltningar och bolag i kommunkoncernen. De kommunala verksamheterna, inte bara socialtjänsten, möter dagligen kvinnor och barn som utsätts för våld, samt män som utövar våld. Eftersom Eskilstuna kommun är Sörmlands största arbetsgivare finns med säkerhet även utsatta kvinnor och våldsutövande män bland våra anställda. Kunskap om mäns våld mot kvinnor behöver därför finnas i alla kommunala verksamheter. Kunskap om mäns våld mot kvinnor behöver givetvis finnas även hos privata företag, organisationer och föreningar och bland kvinnor och män, flickor och pojkar som lever och verkar i Eskilstuna kommun. Eskilstuna kommun tar sitt fulla ansvar för att på olika sätt stödja kvinnor och barn som blivit utsatta för eller bevittnat våld. Kommunen främjar de krafter som arbetar för att stötta kvinnor som vill och kan ta sig ur situationen. Barn som upplever våld bland närstående vuxna är en särskilt sårbar grupp. Vi möter dessa barn i alla kommunala verksamheter. Samtidigt ger vi stöd till män som slår för att de ska upphöra med detta destruktiva och skadliga beteende. Men för att verkligen få stopp på mäns våld mot kvinnor behöver stora insatser göras för att våld aldrig ska uppkomma. Denna handlingsplan har därför ett förstärkt fokus på det våldsförebyggande arbetet. I det arbetet har förskolan, skolan och andra kommunala verksamheter som möter barn och ungdomar ett extra stort ansvar. Eskilstuna en FriStad för kvinnor är det styrdokument som ska vara vägledande för arbetet mot mäns våld mot kvinnor under åren Dokumentet består av en handlingsplan med fem övergripande mål. Samtliga förvaltningar och bolag ska utarbeta egna handlingsplaner för arbetet, som kommer att följas upp årligen. Eskilstuna- en FriStad för kvinnor antogs i november 2014 av ett enigt kommunfullmäktige. Beslutet föregicks av en remissomgång till samtliga nämnder och bolag, samt externa samverkanspartners som alla bidrog med konstruktiva förslag och idéer. Handlingsplanen har därmed ett starkt stöd i kommunen. Det känns väldigt bra inför det fortsatta arbetet med att förverkliga målen och implementera arbetet mot våld i vardagsarbetet i alla kommunala verksamheter. Vi har tillsammans ett viktigt och nödvändigt arbete framför oss för att förverkliga målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Jimmy Jansson (S) Kommunstyrelsens ordförande Maria Chergui (V) Ordförande i jämställdhetsutskottet 4

5 INLEDNING Ett styrdokument för hela kommunkoncernen Eskilstuna kommuns handlingsplan Eskilstuna en FriStad för kvinnor är ett styrdokument för hela kommunkoncernen. Den ska så långt som möjligt tillämpas även i uppdrag som kommunen ger andra organisationer. Handlingsplanen ersätter den tidigare rapporten Eskilstuna en FriStad för kvinnor som antogs av kommunfullmäktige den 29 november Handlingsplanen syftar till att ange den övergripande inriktningen för kommunens arbete mot mäns våld mot kvinnor. Den presenterar på ett samlat sätt kommunens vision och målsättningar för arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Vidare beskrivs på koncernövergripande nivå vilka insatser som ska göras, hur arbetet ska bedrivas och utvecklas under perioden Handlingsplanen omfattar frågor om våldsförebyggande arbete, bemötande, stöd och service till våldsdrabbade kvinnor och barn, samt våldsutövande män. Arbete med attitydpåverkan och kunskapshöjande insatser riktade till såväl anställda som invånare i Eskilstuna kommun ingår också. Planen berör även arbetsgivarperspektivet i frågor om mäns våld mot kvinnor. Under den tid planen är giltig kommer särskilt fokus att läggas på det förebyggande arbetet och på att utveckla kunskaper i organisationen om arbetet med mäns våld mot kvinnor ur barnets perspektiv. Handlingsplanen uppmärksammar alla nämnder och bolag på att de i egenskap av både tjänsteleverantör och arbetsgivare har ett ansvar för att våga se, fråga och agera när misstanke om mäns våld mot kvinnor förekommer. Handlingsplanen ska implementeras i samtliga förvaltningar och bolags ordinarie verksamheter. Förvaltningar och bolag ska ta fram egna handlingsplaner för arbetet mot mäns våld mot kvinnor, utifrån den egna verksamhetens ansvarsområden och uppdrag. Läsanvisning Handlingsplanen innehåller två delar. Del 1 anger Eskilstuna kommuns vision och målsättningar för arbetet med att motverka mäns våld mot kvinnor. I denna del finns även angivet de uppdrag och åtaganden som olika delar av den kommunala organisationen har ansvar för att genomföra under handlingsplanens giltighetstid. Del 2 är en kunskapsöversikt inom området mäns våld mot kvinnor, som förvaltningar och bolag har nytta av när de utformar sina egna handlingsplaner. Del 2 kan användas som en första introduktion till olika kunskapsområden inom fältet mäns våld mot kvinnor. Avsnitten i del 2 kan läsas separat. Arbetet med revideringen och uppföljningen av den tidigare planen Enligt Eskilstuna kommuns årsplaner för 2014 och 2015 är arbetet med att motverka mäns våld mot kvinnor prioriterat. Nyckelgrupper som behöver mer kunskap inom området mäns våld mot kvinnor ska identifieras och ges kompetensutveckling. Kommunen har inlett ett arbete för att tillsammans med de kommunala fastighetsbolagen och de privata fastighetsbolagen skapa fler lägenheter som kan användas till våldsutsatta kvinnor och deras barn. Kvinnojouren Moa har under 2014 och 2015 fått höjt anslag från kommunen och ett arbete har inletts för att se om det är möjligt att hitta nya, mer funktionella lokaler till kvinnojouren. Arbetet med att revidera handlingsplanen/rapporten Eskilstuna en FriStad för kvinnor från 2007 inleddes under Förslaget till den reviderade handlingsplanen Eskilstuna en FriStad för kvinnor har arbetats fram av en arbetsgrupp med representanter från kommunledningskontoret, arbetsmarknads- och familjeförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, Torshälla stads förvaltning, vuxenförvaltningen, samt Kommunfastigheter AB. 5

6 har varit samordnare av uppdraget. Eskilstuna kommuns jämställdhetsutskott har varit politisk referensgrupp för arbetet. Externa samverkanspartners har bjudits in till ett möte för att lämna synpunkter inför framtagandet av planen. Arbetet inleddes med en uppföljning av den tidigare handlingsplanen. I förhållande till den tidigare handlingsplanen, läggs i nuvarande plan större fokus på våldsförebyggande arbete och mäns våld mot kvinnor ur barnets perspektiv. Uppföljningen av den tidigare handlingsplanen/rapporten finns dokumenterad i en särskild rapport. Handlingsplanens fokus: mäns våld mot kvinnor Handlingsplanen fokuserar på mäns våld mot kvinnor och inte enbart våld i nära relationer, även om det är en stor del av det våld som kvinnor utsätts för av män. Det viktigaste skälet till att handlingsplanen har ett bredare fokus är den kunskap som finns om att mäns våld mot kvinnor är ett omfattande strukturellt samhällsproblem och en allvarlig typ av brottslighet. Mäns våld kränker kvinnors och barns mänskliga rättigheter. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är mäns våld mot kvinnor ett av världens största folkhälsoproblem. Mäns våld mot kvinnor är ett demokratiproblem. De maktstrukturer som finns, kränkningar och upplevelsen av hot om våld begränsar flickor och kvinnors tillgång till det offentliga rummet, såväl det fysiska gaturummet, som utrymme i samhällsdebatten och i media, samt på virtuella communities och webbsidor. Handlingsplanen utgår från FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor (1993) där det fastslås att mäns våld mot kvinnor utöver våld i nära relationer/inom familjen, även omfattar fysiskt, sexuellt och psykiskt våld som förekommer ute i samhället inklusive våldtäkt, sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande och hotelser i arbetet, inom utbildningsinstitutioner och på andra platser, handel med kvinnor och tvångsprostitution. Våld i nära relationer är som sagt ovan en stor andel av det våld som kvinnor drabbas av. Generellt kan man säga att män misshandlas och utsätts för våld i den offentliga miljön, av en okänd gärningsman. Kvinnor blir utsatta för våld i hemmet, av en man som hon har eller har haft en kärleksrelation till. Detta går även att utläsa i statistiken över anmälda brott. Sverige har, som ett av få länder i världen, en särskild lagstiftning gällande mäns våld mot kvinnor i nära relationer, kvinnofridsbrottet (se vidare nedan, avsnittet Svensk lagstiftning). Arbete mot mäns våld mot kvinnor i nära relation kallas även för arbete för kvinnofrid. Eskilstuna kommun ställer sig bakom Per Isdals definition av våld: Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill Våld är en funktionell handling, som har ett mål att påverka andra personer. Våldshandlingen innehåller en avsändare (den som utövar våldet), en mottagare (den som våldet riktar sig mot) och ett budskap (våldet). 1 Våldet kan ta sig olika uttryck. Det kan vara fysiskt, psykiskt, latent, sexuellt, materiellt eller ekonomiskt. Försummelse är också en form av våld, se vidare nedan i del 2 Kunskapsöversikt, avsnittet Definitioner av mäns våld mot kvinnor och våldets olika uttryck. Det är viktigt att motarbeta allt slags våld i nära relationer, att ge stöd och hjälp till heterosexuella män, homosexuella kvinnor och män, samt transpersoner som utsätts för våld i nära relationer. Det är också viktigt att belysa att hedersrelaterat våld och förtryck inte uteslutande drabbar kvinnor och flickor, utan också pojkar och män. Men att enbart tala i könsneutrala termer om våld i nära relation, 1 Isdal, Per (2001): Meningen med våld. 6

7 osynliggör det vanligaste våldet en man som utövar våld mot en närstående kvinna. Det är därför viktigt att prata både om arbetet mot mäns våld mot kvinnor och om arbetet mot våld i nära relationer 2. Våld i nära relation drabbar främst kvinnor och barn av båda könen. Barn som upplever våld i närstående vuxnas relationer betraktas enligt lagstiftningen som offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp. Kommunen har en skyldighet att erbjuda stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor och barn. Våldet medför stora konsekvenser för både kvinnorna och för barnen som lever i våldets närhet. Konsekvenserna blir ofta både långvariga och långtgående för kvinnorna och för barnen som lever i familjer där våld förekommer. Våldet påverkar kvinnornas livssituation när det gäller hälsa, barn/familjeliv, boende, arbetsliv, ekonomi, samt nyttjande av samhällets resurser och stöd. Forskning visar att kvinnor utsatta för fysiskt eller psykiskt våld, samt barn som lever i familjer där våld förekommer, kan uppvisa symptom för syndromen PTSD (posttraumatic stress disorder) och PTRS (posttraumatic relationship syndrome). Andra konsekvenser av våld är rädsla, depression, psykosomatiska problem, koncentrationsproblem och egna vålds- och beteendeproblem. Medvetenhet om att våld kan vara en orsak till kvinnors och barns skador, ohälsa, svårigheter i arbetslivet/skolan, i föräldrarollen, med ekonomi eller andra problem behöver finnas överallt i den kommunala organisationen. Mäns våld mot kvinnor leder till höga kostnader, för kvinnorna och barnen, samt för samhället. Det är svårt att beräkna de exakta ekonomiska kostnaderna för våld mot kvinnor, bland annat för att kostnaderna sällan särredovisas samt att de drabbar olika instanser i samhället såväl som enskilda personer. Men enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) är kostnaderna höga 3. Kostnaderna är både direkta och indirekta. De direkta kostnaderna inkluderar bland annat värdet av materiella saker och tillhörigheter, hjälp och stöd till våldsutsatta kvinnor, rättshantering och straff för förövarna, samt förebyggande arbete. Till indirekta kostnader räknas bland annat inkomstbortfall, nedsatt arbetsförmåga, sjukvård och ökade kostnader till följd av psykiskt lidande, depression, ångest och självmord. De direkta kostnaderna faller i störst utsträckning på samhället, medan de indirekta kostnaderna faller på såväl samhället som på de våldsutsatta kvinnorna och barnen. Med anleding av det som konstaterats ovan i detta avsnitt, är de främsta målgrupperna för den här handlingsplanen kvinnor och barn. Men våldet medför också stora konsekvenser för männen som utövar våld. Handlingsplanen har därför även män som utövar våld mot kvinnor som målgrupp. Förebyggande arbete inklusive arbete för förändring av maskulinitetsnormer Eskilstuna kommuns arbete mot mäns våld mot kvinnor omfattar en rad förebyggande åtgärder och aktiviteter, såväl primär- som sekundärprevention. Primärprevention är insatser som vänder sig till befolkningen generellt för att våld inte ska uppstå. Det handlar om att stoppa våldet i sig och att minska antalet nya fall av våld mot kvinnor. Det handlar om ett jämställdhetsarbete med målet att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Eskilstuna kommuns arbete mot mäns våld mot kvinnor är tätt sammankopplat med kommunens arbete för jämställdhet, eftersom jämställdhet är en förutsättning för att vi ska nå målet om ett samhälle där mäns våld mot kvinnor har upphört. En särskilt viktig del i 2 Sveriges kommuner och landsting: För kvinnofrid mot våld i nära relationer. Positionspapper. (2013) 3 Sveriges kommuner och landsting: Utveckling pågår. En kartläggning av kvinnofridsarbetet i kommuner, landsting och regioner. (2009) 7

8 detta arbete handlar om att förändra normer kring maskulinitet, makt och våld och förstärka den alternativa maskuliniteten som baseras på bilden av den nya, jämställda, mannen. Sekundärprevention omfattar insatser som riktas till specifika grupper med gemensamt behov eller gemensamma problem, för att förhindra våldsutövning och vidare utsatthet för våld. Det handlar om skydds- och stödåtgärder för våldsutsatta kvinnor och deras barn för att få slut på pågående våld och hindra ytterligare utsatthet. Det kan också handla om att öka kvinnors maktresurser och medvetande mot våld, vilket minskar deras beroende av den våldsamme mannen. Vidare handlar det också om att stärka kunskapen hos professionella och allmänhet för att fler ska förstå att våld mot kvinnor inte är en privat fråga, utan en brottslig handling. Det är viktigt att fler känner igen varningstecknen på att våld är på väg att utvecklas i en relation, men även generellt i samhället och i olika kommunala verksamheter, samt att fler våldsutsatta kvinnor och deras barn får ett korrekt bemötande, rätt hjälp, stöd och omhändertagande. Ju fler som känner till våldets uttryck och konsekvenser, desto fler lär sig se, våga fråga och ingripa vid misstanke om mäns våld mot kvinnor 4. En viktig del i det primärpreventiva arbetet handlar som sagt om att förändra normer kring maskulinitet kopplat till makt och våld. Det handlar om att arbeta med att förändra vilka egenskaper och ideal som kan kopplas till manlighet och maskulinitet. Manlighet och kvinnlighet, eller med andra ord det sociala könet (genus), konstrueras av oss alla i mellanmänskliga relationer och i ett samhälleligt sammanhang. Enligt Yvonne Hirdmans teori om genussystemet 5 hålls det som betraktas som manligt respektive kvinnligt isär, och det kvinnliga/feminina är underordnat det manliga/maskulina. Att majoriteten av våldet begås av pojkar och män betyder inte att män, av naturen, är mer våldsamma än flickor och kvinnor. Omfattningen av våld säger mer om hur nära sammankopplat våld är med maskulinitetsskapandet 6. Inom maskulinitetsforskningen har många forskare uppmärksammat kopplingen mellan maskuliniteter och våld. Våld, eller potentialen för att ta till våld, kan framförallt för pojkar och män vara ett sätt att konstruera manlighet, något som görs både individuellt och i grupp. Rädslan för manlig homosexualitet har central betydelse för konstruerandet av manlighet. Tuffhet och aggressivitet som tecken på manlighet är värderingar som inte enbart finns i gäng och brottsliga miljöer. Studier av mobbing och trakasserier i skolor och liknande miljöer har visat att maskulinitetskonstruktioner också har betydelse för dessa händelser 7. Forskningen visar att framförallt unga män har normaliserat olika former av våld som en självklar del av samvaron med andra jämnåriga män. Vidare finns det forskning om ungas arbetsmiljö i skolan som visar att sexuella trakasserier har normaliserats till den grad att eleverna inte längre definierar kränkningar som trakasserier eller våld 8. Ungdomsstyrelsen 9 visar i sin rapport Unga och våld en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter (2013) att det bland unga (16-25 år) finns ett tydligt samband mellan synen på jämställdhet och maskulinitet och att ha brukat våld. Resultaten visar att det är förenat med en överrisk för våldsamt och kränkande beteende både bland killar och tjejer om de instämmer i påståenden om stereotypa könsroller och i stereotypa beskrivningar av maskulinitet och feminitet. 4 Sveriges kommuner och landsting (2009). 5 Hirdman (1998): Genussystemet reflexioner kring kvinnors sociala underordning. 6 SOU 2014:6: Män och jämställdhet. 7 Ungdomsstyrelsen (2014): Grupper, maskuliniteter och våld. 8 SOU 2014:6: Män och jämställdhet. 9 Numera Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). 8

9 I det våldsförebyggande arbetet som innebär ett ifrågasättande av maskulinitetsnormer behöver man dock beakta att det inte finns någon enhetlig maskulinitets- eller femininitetsnorm. Maskulinitets- och femininitetsnormer behöver diskuteras och arbetas med utifrån ett intersektionellt perspektiv som samtidigt beaktar olika maktordningar bland annat social klass, etnicitet, ålder, genus, religiös tillhörighet, sexuell läggning och funktionsförmåga, eftersom det inom olika grupper kan råda olika manlighets- och kvinnlighetsideal. Män som brukar våld mot kvinnor finns i alla socialgrupper, åldrar, har alla typer av etnisk bakgrund, trosuppfattningar och så vidare. När det gäller mäns våld mot kvinnor i nära relationer kan det kunskapshöjande och normkritiska arbetet med maskulinitetsskapande leda till att fokus kan vridas från frågor om Varför går hon inte? till Varför slår han? Handlingsplanens koppling till andra planer, strategier, processutvecklingsarbetet och det ordinarie arbetet i samtliga verksamheter Personal inom hela den kommunala verksamheten, inte enbart socialtjänsten, möter dagligen eller regelbundet våldsutsatta kvinnor och barn. Mellan och anmälningar om misshandel mot kvinna (18 år och uppåt) görs årligen i Sverige. 85 procent av de som misstänks för detta brott är män. Undersökningar visar att vart tionde barn i Sverige upplever våld i nära relationer varje år, se vidare nedan i del 2 Kunskapsöversikt. Detta ger kommunen en unik möjlighet och ett särskilt ansvar att uppmärksamma våldet och erbjuda stöd, skydd och behandling, antingen ur verksamhets- eller arbetsgivarperspektiv. Arbetet mot mäns våld mot kvinnor och för kvinnofrid är ett eget verksamhetsoch kompetensområde som ska vara del av det ordinarie arbetet integrerat i alla lokala verksamheter 10. Handlingsplanen Eskilstuna en FriStad för kvinnor och arbetet med att motverka mäns våld mot kvinnor har bland annat kopplingar till: Arbetet med att förverkliga Eskilstunas vision Strategiska målsättningar inom områdena Attraktiv stad, Social hållbarhet och Attraktiv arbetsgivare, i Strategisk plan Arbetet med jämställdhet i utåtriktad verksamhet, där Eskilstuna kommuns undertecknande av CEMR-deklarationen 11 och målsättningarna i handlingsplanen På spaning efter jämställdheten är vägledande. Eskilstuna kommuns arbete med jämställdhet ur arbetsgivarperspektiv. Arbetet i samtliga sju övergripande verksamhetsprocesser och stödprocesserna. I kommunen finns flera andra koncernövergripande handlingsplaner och strategier som har bäring på arbetet med att motverka mäns våld mot kvinnor. Exempel på dessa är Eskilstuna kommuns handlingsplan för jämställdhet: På spaning efter jämställdheten , samt de jämställdhets- och mångfaldsplaner som samtliga förvaltningar och bolag har inom det personalpolitiska området. Vidare har till exempel Eskilstuna kommuns handlingsplan för säkerhet, trygghet och beredskap , Strategi för ett interkulturellt Eskilstuna , Eskilstuna kommuns handlingsplan för folkhälsa , samt det brottsförebyggande arbetet som bedrivs inom Trygga Eskilstuna också kopplingar till arbetet med att motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Arbetet som bedrivs i linje med alla dessa planer och strategier ska inte ses som isolerade öar, utan tanken är att de ska belysa och angripa området mäns våld mot kvinnor från olika perspektiv. Samverkan och samsyn mellan dessa områden leder till effektivare och mer framgångsrikt arbete mot mäns våld mot kvinnor. 10 Sveriges kommuner och landsting (2013). 11 Sveriges kommuner och landsting (2009b): CEMR (Council of European Municipalities and Regions): Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå 9

10 För att nå framgång i arbetet mot mäns våld mot kvinnor och för kvinnofrid, krävs att kommunen implementerar det arbetet i det ordinarie arbetet och kopplar ihop det med det ordinarie jämställdhetsarbetet. Övriga framgångsfaktorer är att arbetet mot mäns våld mot kvinnor sker i samverkan med andra myndigheter och organisationer, att det finns en särskild handlingsplan för arbetet, samt att chefer och medarbetare får kontinuerlig kompetensutveckling inom området 12. Handlingsplanen Eskilstuna en FriStad för kvinnor , dess mål och åtgärder, har utarbetats i linje med ovanstående. I Eskilstuna kommuns handlingsplan för jämställdhet, På spaning efter jämställdheten , finns kopplingen till arbetet mot mäns våld mot kvinnor genom ett särskilt mål i handlingsplanen: Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer ska bekämpas genom utbildningsinsatser, utveckling och kvalitetssäkrade metoder och arbetssätt till stöd och skydd för kvinnor som utsatts för våld. Insatser ska även ges till flickor och pojkar som upplever våld samt män som utövar våld. (mål 5) Målet har även koppling till artikel 22 i den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen 13 ), där det slås fast att kommunen ska arbeta för att motverka mäns våld mot kvinnor. Eskilstuna kommunfullmäktige undertecknade CEMRdeklarationen Ur arbetsgivarperspektiv finns koppling till arbetet för att motverka mäns våld mot kvinnor genom bland annat jämställdhets- och mångfaldsplanerna som samtliga förvaltningar och bolag har. I en jämställdhetsplan ska det bland annat finnas åtgärder för att förebygga sexuella trakasserier. Vidare bör chefer och HR-personal ha kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, eftersom det kan vara en orsak till återkommande sjukfrånvaro. Metodstöd för chefer, samt rutiner för att fånga upp våldsutsatta kvinnor som är anställda i Eskilstuna kommun och slussa dem vidare till relevanta stödinsatser, ska utarbetas under denna handlingsplans giltighetstid (se vidare nedan i avsnitt Vision, mål och åtgärder ). Kommunen som arbetsgivare ska också arbeta vidare med frågan om hur vi kan fånga upp och slussa våldsbenägna män vidare till lämpliga stödinsatser. Våld i nära relation är inte ett arbetsrelaterat problem, men det påverkar både offrets och förövarens arbetsförmåga. Det är därmed ett problem för kommunen som arbetsgivare. Eftersom Eskilstuna kommun är Sörmlands största arbetsgivare bör det rent statistiskt finnas ett antal våldsutsatta kvinnor och våldsutövande män bland de anställda. Under de senaste åren har Eskilstuna kommun börjat utveckla ett processinriktat arbetssätt. Sju övergripande verksamhetsprocesser har identifierats: 1. Värna demokrati 2. Tillgodose behovet av utbildning 3. Tillgodose behovet av vård och sociala tjänster 4. Tillgodose behovet av kultur och berikande fritid 5. Tillgodose miljö- och samhällsbyggandsbehov 6. Bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete 7. Främja näringsliv och arbete 12 Sveriges kommuner och landsting (2009). 13 Sveriges kommuner och landsting (2009b): CEMR (Council of European Municipalities and Regions): Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå 10

11 Till dessa sju har nästan lika många stödprocesser kopplats, vilka berör samtliga sju övergripande verksamhetsprocesser: Kvalitetsutveckling, Kompetensförsörjning, Ekonomi, IT-stöd, Kommunikation och Säkerhet. Arbete pågår för att vidareutveckla de kommunala verksamheterna ur processperspektiv, i syfte att förbättra servicen till kvinnor och män, flickor och pojkar i Eskilstuna. Kommunens arbete mot mäns våld mot kvinnor går enligt denna handlingsplan att koppla till samtliga sju övergripande verksamhetsprocesser. För att nå framgång i arbetet med att motverka mäns våld mot kvinnor ska därför handlingsplanen Eskilstuna en FriStad för kvinnor implementeras i samtliga förvaltningars och bolags ordinarie verksamheter. Förvaltningar och bolag ska ta fram egna handlingsplaner för arbetet mot mäns våld mot kvinnor, utifrån den egna verksamhetens ansvarsområden och uppdrag (se vidare nedan, avsnitt Vision, mål och åtgärder ). Samtliga processledningsgrupper och stödprocesser ska också implementera för dem relevanta delar av arbetet mot mäns våld mot kvinnor i sitt arbete. VISION, MÅL OCH ÅTGÄRDER Den långsiktiga visionen för Eskilstuna kommuns arbete mot mäns våld mot kvinnor är att: Eskilstuna ska vara en FriStad för kvinnor. Det vill säga, ingen kvinna och inget barn, ska utsättas för våld eller hot om våld från en man. Målen för Eskilstuna kommuns arbete mot mäns våld mot kvinnor är: 1. Att arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män 2. Att arbeta förebyggande så att våld aldrig uppkommer 3. Att synliggöra och öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor och barn 4. Att arbeta för att alla de kvinnor och barn som utsätts för mäns våld får stöd och skydd, vård och behandling, så att de kan leva utan rädsla och själva bestämma över sina liv. 5. Att arbeta för att de män och pojkar som utövar våld hålls ansvariga för sina handlingar, samt får stöd/behandling så att de kan ta ansvar för sina problem och förändra sitt beteende. Handlingsplanen Eskilstuna en FriStad för kvinnor har både ett verksamhetsperspektiv och ett arbetsgivarperspektiv. Den innehåller därför målsättningar och insatser inom båda dessa områden. I tabellen nedan redovisas koncernövergripande mål och åtgärder för handlingsplanens giltighetstid, Under perioden kommer särskilt fokus att läggas på det förebyggande arbetet och på att utveckla kunskaper om och arbetet med mäns våld mot kvinnor, särskilt ur barnets perspektiv. Varje förvaltning och bolag ska utifrån målen i denna handlingsplan och utifrån verksamhetens ansvarsområden och uppdrag, utarbeta en handlingsplan för den egna verksamhetens arbete med att motverka mäns våld mot kvinnor. Om förvaltningen/bolaget finner det lämpligt, kan denna handlingsplans mål och åtgärder införlivas i verksamhetens jämställdhetsplaner för det utåtriktade arbetet (jämställdhetsintegreringsplanen) och jämställdhetsplanen för det interna arbetet (arbetsgivararbetstagarperspektivet). De förvaltnings-/bolagsspecifika handlingsplanerna ska också utgå från kunskapsöversikten i del 2 i denna handlingsplan, samt föreslagna förbättringsområden i Sveriges kommuner och landstings 11

12 positionspapper (2013). Handlingsplanerna ska beröra både det utåtriktade verksamhetsperspektivet och arbetsgivarperspektivet. De målsättningar som formuleras ska precis som i en jämställdhets- och mångfaldsplan åtföljas av avsatta resurser i form av medel och personal, samt ha en eller flera personer som ansvariga för respektive mål. I vissa verksamheter behöver man därutöver också utarbeta och/eller revidera/vidareutveckla riktlinjer och rutiner för arbetet mot mäns våld mot kvinnor. De förvaltnings-/bolagsspecifika planerna ska vara färdiga senast i december Förvaltningschefer och bolags-vd:ar är ansvariga för att handlingsplanerna tas fram. följer upp att handlingsplanerna tas fram vid ordinarie delårs- och årsredovisningar för Mål 1: Att arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män Delmål Åtgärder Ansvarig Klart när? Uppföljning Fortsatt arbete med jämställdhet i utåtriktad verksamhet, enligt Årsplan, Strategisk inriktning och På spaning efter jämställdheten Egen planering/- målsättning för arbetet finns på respektive förvaltning/bolag och arbetsplats. Samtliga förvaltningschefer och bolagschefer, samt enhetschefer i kommunkoncernen. Pågår hela perioden Processledare för jämställdhet finns som stöd i varje förvaltning och bolag. Följs upp i delårs- och årsredovisningar som en del i verksamhetens årshjul. Respektive förvaltningsoch bolagschef ansvarar. Fortsatt arbete med jämställdhet ur arbetsgivarperspektiv. En plan för jämställdhets- och mångfaldsarbetet finns på varje förvaltning och bolag. Samtliga förvaltnings-och bolagschefer. Pågår hela perioden Följs upp i delårs- och årsredovisningar som en del i verksamhetens årshjul. Respektive förvaltningsoch bolagschef ansvarar. Mål 2: Att arbeta förebyggande så att våld aldrig uppkommer Delmål Åtgärder Ansvarig Klart när? Uppföljning Att i det utåtriktade arbetet som berör invånare, brukare och kunder, och utifrån verksamhetens uppdrag, arbeta förebyggande så att våld aldrig uppkommer. Samtliga förvaltningschefer och bolagschefer i kommunkoncernen. Förvaltningens -/bolagets handlingsplan ska vara färdig senast i december Egen plan och målsättning för arbetet ska finnas på respektive förvaltning och bolag. Planen ska innehålla relevanta och uppdaterade riktlinjer och rutiner för arbete mot mäns våld mot kvinnor. följer upp att förvaltningar och bolag har en plan i samband med årsredovisningen Arbetet pågår hela perioden Arbetet enligt planen följs upp av respektive förvaltning och bolag i verksamhetens 12

13 Att ur arbetsgivarperspektiv arbeta förebyggande så att våld aldrig uppkommer. Egen plan och målsättning för arbetet ska finnas på respektive förvaltning och bolag. Planen ska innehålla relevanta och uppdaterade riktlinjer och rutiner för arbete mot mäns våld mot kvinnor. Samtliga förvaltnings- och bolagschefer i kommunkoncernen. Förvaltningens -/bolagets handlingsplan ska vara färdig senast i december ordinarie årshjul (delårsoch årsredovisning). följer upp att förvaltningar och bolag har en plan i samband med årsredovisningen Fortsätta efterfråga och uppmuntra arbete med att förebygga våld, särskilt i förskola och skola, samt i insatser för arbete och utbildning för vuxna kvinnor och män. Frågan om förebyggande arbete tas upp vid varje dialogmöte mellan jämställdhetsutskottet och förvaltningar/ bolag. Jämställdhetsutskottet. Arbetet pågår hela perioden December 2017 Arbetet enligt planen följs upp av respektive förvaltning och bolag i verksamhetens ordinarie årshjul (delårsoch årsredovisning). Sprida kunskap om evidensbaserade metoder, forskning om maskulinitetsnormer och lyckat arbete för att förebygga våld, till anställda inom olika typer av kommunal verksamhet. Anordna minst ett/en kunskapshöjande seminarium/föreläsning per år om våldsförebyggande arbete och/eller hur man arbetar för att förändra maskulinitetsnormer med koppling till våld. Målgruppen för dessa seminarier/- föreläsningar är anställda inom Eskilstuna kommunkoncern. tillsammans med jämställdhetsutskottet. December 2017 Följs upp årligen av kommunledningskontoret. Mål 3: Att synliggöra och öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor och barn Delmål Åtgärder Ansvarig Klart när? Uppföljning Att i det utåtriktade arbetet som berör invånare, brukare och kunder, och utifrån verksamhetens uppdrag, synliggöra och öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor och barn. Egen plan och målsättning för arbetet ska finnas på respektive förvaltning och bolag. Planen ska innehålla relevanta och uppdaterade riktlinjer Samtliga förvaltningschefer och bolagschefer i kommunkoncernen. Förvaltningens -/bolagets handlingsplan ska vara färdig senast i december följer upp att förvaltningar och bolag har en plan i samband med årsredovis- 13

14 Att ur arbetsgivarperspektiv arbeta för att synliggöra och öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor och barn. och rutiner för arbete mot mäns våld mot kvinnor. Egen plan och målsättning för arbetet ska finnas på respektive förvaltning och bolag. Planen ska innehålla relevanta och uppdaterade riktlinjer och rutiner för arbete mot mäns våld mot kvinnor. Samtliga förvaltnings- och bolagschefer. Arbetet pågår hela perioden Förvaltningens -/bolagets handlingsplan ska vara färdig senast i december ningen Arbetet enligt planen följs upp av respektive förvaltning och bolag i verksamhetens ordinarie årshjul (delårsoch årsredovisning) följer upp att förvaltningar och bolag har en plan i samband med årsredovisningen Alla chefer inom kommunkoncernen ska nås av denna handlingsplan och avsätta tid för att ta del av dess innehåll, inklusive de delar av kunskapsöversikten i del 2 som är relevanta för den verksamhet som han/hon ansvarar för. Handlingsplanen trycks upp och distribueras till samtliga enhetschefer inom kommunkoncernen. En kortversion av handlingsplanen tas fram. Handlingsplanen finns digitalt på internportalen och eskilstuna.se En artikel om handlingsplanen publiceras på internportalen i anslutning till att kommunfullmäktige antar den. ansvarar för att handlingsplanen trycks upp, distribueras till förvaltningarna, att en kortversion av handlingsplanen tas fram, att handlingsplanen (både den långa och den korta varianten) finns digitalt och att en artikel publiceras på internportalen. Samtliga förvaltnings- /bolagschefer i kommunkoncernen ansvarar för att planen sprids till enhetscheferna. Arbetet pågår hela perioden December Arbetet enligt planen följs upp av respektive förvaltning och bolag i verksamhetens ordinarie årshjul (delårsoch årsredovisning). följer upp i samband med årsredovisningen Samtliga anställda inom Kunskaperna kan Samtliga Pågår hela Kommun- 14

15 Eskilstuna kommunkoncern ska ha grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor, anpassat efter den verksamhet han/hon arbetar inom. De anställda som möter flickor och pojkar ska även ha grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor ur barnets perspektiv. förvärvas på olika sätt, beroende på vad som passar verksamheten, se förslag nedan: 1. Ett koncerngemensamt webbaserat utbildningspaket om mäns våld mot kvinnor tas fram av kommunledningskontoret och kan användas från 1 januari Denna handlingsplan och den förvaltnings- /bolagsspecifika handlingsplanen kan på lämpligt sätt distribueras till personalen och dess innehåll (inklusive kunskapsöversikten) kan diskuteras på APT eller andra lämpliga möten för personalen. 3. Deltagande i den utbildning om mäns våld mot kvinnor som erbjuds via utbildningskatalogen (se nedan). förvaltnings- /bolagschefer, samt enhetschefer ansvarar för att hans/hennes personal har för sitt arbete nödvändig kunskap inom området mäns våld mot kvinnor. ansvarar för att ta fram det webbaserade utbildningspaketet, att utbildning om mäns våld mot kvinnor erbjuds via utbildningskatalogen, samt tillsammans med jämstädlldhetsutskottet att seminarier eller föreläsningar om mäns våld mot kvinnor erbjuds anställda inom olika verksamhetsområden inom kommunen årligen. perioden ledningskontoret följer upp sina ansvarsområden årligen. Att personalen har för sitt arbete nödvändig kunskap inom området mäns våld mot kvinnor följs upp som en del i verksamhetens årshjul. Respektive förvaltningsoch bolagschef ansvarar, enhetscheferna rapporterar. 4. Deltagande i de kunskapshöjande semiarier/föreläsningar som årligen kommer att erbjudas personal inom kommunkoncernen (se ovan). 5. Särskild utbildning eller kompetensutveckling som erhålls på annat sätt, av externa aktörer, på den egna enhetens bekostnad. Samtliga förtroendevalda inom Eskilstuna kommunkoncern ska ha grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor. Samtliga förtroendevalda ska få ett exemplar av handlingsplanen och ta del av dess innehåll. Samtliga partier i och respektive partis gruppledare. Mars Pågår hela Kommunlednings- följer upp årligen i samverkan med respektive partis gruppledare. 15

16 Den koncerngemensamma utbildningskatalogen ska fortsätta att erbjuda fortbildning inom området mäns våld mot kvinnor minst två gånger per år. kommunfullmäktige ska erbjudas att någon gång under mandatperioden få utbildning i handlingsplanen och kunskapsöversikten. kontoret ansvarar för att erbjuda partierna utbildningen.. perioden Pågår hela perioden Kommuledningskontoret, Konsult och uppdrag, samt Arbetsmarknadsoch familjeförvaltningen. följer upp årligen. De strategiska nyckelpersoner/nyckelgrupper som identifieras under 2015 ska erhålla kompetensutveckling inom området mäns våld mot kvinnor. Kommunledningsk ontoret (Demokrati och välfärd, samt och HRavdelningen), samt respektive förvaltning/bolag. December följer upp årligen. Kunskap/utbildning inom området mäns våld mot kvinnor, som enligt denna handlingsplan anses vara obligatorisk för hela eller delar av personalen (t ex de nyckelgrupper/- nyckelpersoner som nämns ovan) ska kunna registreras och följas upp i de interna systemen för kompetenskartläggning. Pågår hela perioden (HRavdelningen) (HRavdelningen) följer upp årligen. Handlingsplanen och dess innehåll ska spridas via kommunens webb och i andra lämpliga medier/sammanhang. Informationen om Eskilstuna kommuns arbete mot mäns våld mot kvinnor på ska utvecklas. Handlingsplanen ska finnas tillgänglig på eskilstuna.se Informationen och strukturen på hemsidan avseende mäns våld mot kvinnor och verksamheter som arbetar aktivt med den frågan, ses över, utvecklas och uppdateras., Demokrati och välfärd. (Demokrati och välfärd) i samverkan med andra förvaltningar. Juni 2015, samt kontinuerligt fram till december December följer upp årligen. följer upp årligen. Kunskapen om mäns våld mot kvinnor ska höjas bland kvinnor och män, flickor och pojkar, i Eskilstuna. Minst två kunskapshöjande kampanjer/aktiviteter riktade till allmänheten genomförs under den period handlingsplanen gäller. December i samverkan med jämställdhetsutskottet. följer upp årligen. 16

17 Mål 4: Att arbeta för att alla de kvinnor och barn som utsätts för mäns våld får stöd och skydd, vård och behandling, så att de kan leva utan rädsla och själva bestämma över sina liv. Delmål Åtgärder Ansvarig Klart när? Uppföljning Att i det utåtriktade arbetet som berör invånare, brukare och kunder, och utifrån verksamhetens uppdrag, arbeta för att alla de kvinnor och barn som utsätts för mäns våld får stöd och skydd, vård och behandling, så att de kan leva utan rädsla och själva bestämma över sina liv. Att ur arbetsgivarperspektiv arbeta för att alla de kvinnor och (deras) barn som utsätts för mäns våld får stöd och skydd, vård och behandling, så att de kan leva utan rädsla och själva bestämma över sina liv. Egen plan och målsättning för arbetet ska finnas på respektive förvaltning och bolag. Planen ska innehålla relevanta och uppdaterade riktlinjer och rutiner för arbete mot mäns våld mot kvinnor. Egen plan och målsättning för arbetet ska finnas på respektive förvaltning och bolag. Planen ska innehålla relevanta och uppdaterade riktlinjer och rutiner för arbete mot mäns våld mot kvinnor. En digital verktygslåda/-ett metodstöd för chefer utarbetas och ska finnas tillgänglig på internportalen. Den ska innehålla kunskap om hur man ser tecken på våld (utsatthet och utövande) bland sin personal, samt information om hur chefen går vidare när misstanke om våld finns. Samtliga förvaltningschefer och bolagschefer i kommunkoncernen. Samtliga förvaltnings- och bolagschefer. (HRavdelningen och Demokrati och välfärd) i samverkan med Konsult och uppdrag, samt andra förvaltningar. Förvaltningens -/bolagets handlingsplan ska vara färdig senast i december Arbetet pågår hela perioden Förvaltningens -/bolagets handlingsplan ska vara färdig senast i december Arbetet pågår hela perioden Verktygslådan /-metodstödet ska vara färdigt 1 januari följer upp att förvaltningar och bolag har en plan i samband med årsredovisningen Arbetet enligt planen följs upp av respektive förvaltning och bolag i verksamhetens ordinarie årshjul (delårsoch årsredovisning). följer upp att förvaltningar och bolag har en plan. Arbetet enligt planen följs upp av respektive förvaltning och bolag i verksamhetens ordinarie årshjul (delårsoch årsredovisning). följer upp den digitala verktygslådan första kvartalet Genomföra en kartläggning och analys av omfattningen av mäns våld mot kvinnor (våldsutsatta kvinnor och deras barn, samt En kartläggning och analys genomförs. och Arbetsmarknadsoch familjeförvaltningen i samverkan. December följer upp i samband med årsredovisning 17

18 våldsutövande män) i Eskilstuna kommun, samt analysera hur de tjänster och den service som erbjuds dem av kommunen (och andra aktörer i samverkan med kommunen) svarar mot dessa kvinnors, barns och mäns behov (inklusive olika grupper av kvinnor, se kunskapsöversikten nedan, avsnitt Särskilt utsatta/sårbara kvinnor) Underlätta för kvinnor som sökt skydd från våld att få tillgång till egen bostad. Olika boendemöjligheter för våldsutsatta kvinnor ska utredas. Arbetsmarknadsoch familjeförvaltningen. December Följs upp av kommunledningskontoret i samband med delårs- och årsredovisning Fortsätta dialogen med Kommunfastigheter AB, Torshälla fastighets AB och fastighetsägarnätverket. i samverkan med arbetsmarknadsoch familjeförvaltningnen och jämställdhetsutskottet. Pågår hela perioden Följs upp årligen av kommunledningskontoret. Mål 5: Att arbeta för att de män och pojkar som utövar våld hålls ansvariga för sina handlingar, samt får stöd/behandling så att de kan ta ansvar för sina problem och förändra sitt beteende. Att i det utåtriktade arbetet som berör invånare, brukare och kunder, och utifrån verksamhetens uppdrag, arbeta för att alla de män och pojkar som utövar våld hålls ansvariga för sina handlingar, samt får stöd/behandling så att de kan ta ansvar för sina problem och förändra sitt beteende. Att ur arbetsgivarperspektiv arbeta för att alla de män Egen plan och målsättning för arbetet ska finnas på respektive förvaltning och bolag. Planen ska innehålla relevanta och uppdaterade riktlinjer och rutiner för arbete mot mäns våld mot kvinnor. Egen plan och målsättning för arbetet ska finnas på Samtliga förvaltningschefer och bolagschefer i kommunkoncernen. Samtliga förvaltnings- och bolagschefer. Förvaltningens -/bolagets handlingsplan ska vara färdig senast i december Arbetet pågår hela perioden Förvaltningens -/bolagets handlingsplan följer upp att förvaltningar och bolag har en plan i samband med årsredovisningen Arbetet enligt planen följs upp av respektive förvaltning och bolag i verksamhetens ordinarie årshjul (delårsoch årsredovisning). följer 18

19 och pojkar som utövar våld hålls ansvariga för sina handlingar, samt får stöd/behandling så att de kan ta ansvar för sina problem och förändra sitt beteende. respektive förvaltning och bolag. Planen ska innehålla relevanta och uppdaterade riktlinjer och rutiner för arbete mot mäns våld mot kvinnor. En digital verktygslåda/-ett metodstöd för chefer utarbetas och ska finnas tillgänglig på internportalen. Den ska innehålla kunskap om hur man ser tecken på våld (utsatthet och utövande) bland sin personal, samt information om hur chefen går vidare när misstanke om våld finns. (HRavdelningen och Demokrati och välfärd) i samverkan med Konsult och uppdrag, samt andra förvaltningar. ska vara färdig senast i december Arbetet pågår hela perioden Verktygslådan /-metodstödet ska vara färdigt 1 januari upp att förvaltningar och bolag har en plan. Arbetet enligt planen följs upp av respektive förvaltning och bolag i verksamhetens ordinarie årshjul (delårsoch årsredovisning). följer upp den digitala verktygslådan första kvartalet Indikatorer För att kunna följa att arbetet mot mäns våld mot kvinnor i Eskilstuna utvecklas i enlighet med målen i handlingsplanen behöver mätbara indikatorer fastställas. Att hitta relevanta indikatorer som mäter att det våldsförebyggande arbetet ger effekt och att omfattningen av det våld som förekommer verkligen minskar, är dock inte helt enkelt. Ett exempel på det är att det är svårt att påvisa säkra orsakssamband mellan de insatser som görs för att förebygga våld och eventuella minskningar av omfattningen av våldet. En minskning av våldet kan ha andra orsaker än att just dessa insatser genomförts. Ett annat exempel är att eftersom mörkertalet avseende våld i nära relationer är stort, är det inte säkert att en minskning av antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor i nära relation indikerar att en förbättring inom området verkligen skett, det vill säga att antalet kvinnor som utsätts för våld verkligen minskat. Det kan istället peka på att anmälningsbenägenheten minskat, en utveckling som vi inte önskar. Ytterligare svårigheter är att hitta könsuppdelade indikatorer som går att följa lokalt, för Eskilstuna kommun. Vissa indikatorer som finns, till exempel inom trygghetsområdet, som skulle kunna användas baseras på urvalsundersökningar, vilket gör att de endast kan redovisas på riksnivå. Ibland är de heller inte uppdelade på kön. kommer under första halvåret 2015 i samband med utarbetandet av en ny strategisk inriktning och i samverkan med förvaltningarna, fastställa relevanta indikatorer för att mäta att arbetet mot mäns våld mot kvinnor i Eskilstuna utvecklas i enlighet med målen i denna handlingsplan. 19

20 ESKILSTUNA KOMMUNS ARBETE MOT MÄNS VÅLD MOT KVINNOR Förebyggande arbete Arbetet mot mäns våld mot kvinnor handlar inte enbart om att ingripa när våldet är ett faktum, utan också om att förebygga att män använder våld. Det som idag kallas för förebyggande arbete handlar i stort sett om att stoppa pågående våld i nära relation, att lagföra gärningsmän och arbeta direkt med våldsutövande män, samt att stödja och skydda våldsutsatta kvinnor och deras barn. Detta arbete är både nödvändigt och viktigt, däremot är det inte ett förebyggande arbete i ordets egentliga betydelse. Det handlar främst om att ta hand om konsekvenserna av mäns våld 14. Det krävs ett våldspreventivt arbete för att förebygga och förhindra våldet i sig. Det handlar bland annat om ett aktivt jämställdhetsarbete på samhällets alla nivåer, särskilt med fokus på att förändra normer kring maskulinitet, makt och våld för att flickor och pojkar, kvinnor och män, ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 15. Ungdomsstyrelsens rapport Unga och våld en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter (2013) visar att det finns ett samband mellan attityder till jämställdhet och våldsutövning både bland flickor och pojkar. Risken för att utöva en våldsam eller kränkande handling är enligt rapporten högre bland dem med mer traditionella värderingar kring maskulinitet och feminitet. I studien lyfts även fram att det våldsförebyggande arbetet har stora utmaningar och dessutom ofta saknar ett genusperspektiv som behövs för att kunna adressera de viktiga frågorna som rör identitet, värderingar, normer och beteenden. För att utveckla det förebyggande arbetet krävs därför bland annat kunskap om våldets mekanismer, vilka faktorer som påverkar en individs förhållningssätt till våld och i vilka situationer som våld uppstår. Kunskap behövs också om vad som är våld. Våld behöver ses i ett kontinuum (en glidande skala), det vill säga att det inte finns stora skillnader och abrupta övergångar mellan våldsamma och fredliga relationer. Lindrigare former av våld, som exempelvis sexistiska trakasserier och mobbning, möjliggör användandet av grövre former av våld genom att det höjer toleransnivån. Grovt och lindrigt våld har samma grundläggande funktion det skadar och förnedrar och gör att offret förlorar kontroll över sig själv. 16 Utifrån denna kunskap är det viktigt att vi i förskolan, skolan och andra verksamheter där vi möter flickor och pojkar, unga kvinnor och unga män, har en nolltolerans mot skojbråk, knuffar och en sexistisk jargong. Förebyggande arbete behövs även för de mäns som utövar våld. Regeringen har i budgetpropositionen 2013/2014 gett Kriminalvården i uppdrag att i samverkan med andra aktörer genomföra en kraftfull och långvarig satsning riktad mot denna grupp män. Återfallsförebyggande arbete för våldsbrottsdömda män ska bland annat fokusera på att planera och förbereda tiden efter frigivning och där blir kommunen en viktig aktör då Kriminalvårdens uppdrag slutar. Vidare har Socialstyrelsen fått i uppdrag att utveckla och sprida metoder för arbetet med personer som utövar våld mot närstående och som inte är föremål för insatser inom kriminalvården. Metoderna ska beakta de närståendes behov av trygghet och säkerhet. Uppdraget ska slutredovisas i mars Vid våld i nära relation är det viktigt att våldsutövande män hålls ansvariga för sina handlingar, förmås ta ansvar för sitt problem och förändra sitt beteende. Det är viktigt att bygga strukturer för att möjliggöra att det är våldsutövaren som ska lämna det gemensamma hemmet och inte den 14 Sveriges kommuner och landsting (2013). 15 Ibid. 16 SOU 2014:6: Män och jämställdhet 20

Eskilstuna En FriStad för kvinnor

Eskilstuna En FriStad för kvinnor DEL 1 : Handlingsplan 2015-2017 Eskilstuna En FriStad för kvinnor Handlingsplan och kunskapsöversikt 2015-2017 Antagen av kommunfullmäktige den 27 november 2014, 236 1 FÖRORD Mäns våld mot kvinnor är den

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid

Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid - En överenskommelse om samverkan mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer samt prostitution och

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen Revisionsrapport Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen David Boman Revisorerna Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Iakttagelser... 2 2.1.

Läs mer

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Strategi Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering 1 Dokumenttyp: Strategi Dokumentnamn: Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Dokumentansvarig: Anna Lindh Wikblad Senast reviderad:

Läs mer

Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid

Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid - En överenskommelse om samverkan mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer samt prostitution och

Läs mer

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun Ks 583/2011 Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Om Jämställdhets- och icke-diskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun...3

Läs mer

Handlingsplan och kunskapsöversikt, 2014-2017

Handlingsplan och kunskapsöversikt, 2014-2017 Cecilia Boström 2014-04-08 Kommunledningskontoret KSKF/2013:43 Remissversion: Eskilstuna En FriStad för kvinnor Handlingsplan och kunskapsöversikt, 2014-2017 Antagen av kommunfullmäktige den XX xxxxxx

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014)

Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014) Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014) 1 Inledning Principen om likabehandling ska genomsyra hela Solna stad. Alla Solnabor ska i alla verksamheter

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer 2017-2020

Handlingsplan mot våld i nära relationer 2017-2020 Ansvarig: Reviderad Antagen i Kommunstyrelsen 2016-05-25 1(21) Handlingsplan mot 2017-2020 Postadress: 447 80 Vårgårda Besöksadress: Kungsgatan 45 Vx: 0322-60 06 00 Fax: 0322-60 09 60 Org.nr: 212000-1454

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Jämställdhetsplan med inriktning mot likabehandling Bildningsförvaltningen augusti 2014 juli 2017 Fastställd av förvaltningschefen 2014-08-13 Handläggare: Maria Evald processledaree i jämställdhet Bildningsförvaltningen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016 Innehållsförteckning 2 Vision Förskolechefen har ordet 3 Lagtext och styrdokument Definitioner och begrepp 4 Diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Sensus inkluderingspolicy

Sensus inkluderingspolicy Sensus inkluderingspolicy inklusive handlingsplan och begreppsguide fastställd av sensus förbundsstyrelse 2009-05-27 reviderad 2011-12-14/15 sensus inkluderingspolicy 1 Sensus inkluderingspolicy Sensus

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-1017

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-1017 Handläggare: Lillemor Humlekil 1 (1) PAN 2016-02-02 P 6 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-04 PaN A1511-00358-43 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-1017 Ärendet I ärendet föreligger förvaltningens jämställdhets-

Läs mer

Värdegrund och policy. för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Värdegrund och policy. för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Värdegrund och policy för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Illustrationer: Moa Dunfalk En grundläggande beskrivning av SKR ges i organisationens stadgar, där det bland annat finns en ändamålsparagraf

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-12-16 Vår referens Anna Emelie Caroline Friholm HR-konsult Tjänsteskrivelse Emelie.Friholm@malmo.se Jämställdhetsplan 2014 FRI-2013-3236 Sammanfattning

Läs mer

RAPPORT. Datum 2015-05-21. Bilaga 1

RAPPORT. Datum 2015-05-21. Bilaga 1 RAPPORT 1(5) Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Aguilar, 0225-34162 ylva.aguilar@hedemora.se Bilaga 1 Kommunkoncernens uppföljning 2015 av arbetet med handlingsplanen till CEMR, Den Europeiska deklarationen

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan STOCKHOLMS STAD Jämställdhets- och mångfaldsplan Enheten Gröndalsskolan/Årstadalsskolan För 2013-2015 Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 1 INLEDNING Från och med den 1 januari 2009 gäller den

Läs mer

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Handlingsplan mot kränkande behandling Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan för kränkande särbehandling. för Ekdungens förskola 2014-2015

Likabehandlingsplan Plan för kränkande särbehandling. för Ekdungens förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan Plan för kränkande särbehandling för Ekdungens förskola 2014-2015 Innehåll 1. Vision vad vill vi uppnå? 2. Mål vilka mål vill vi nå? 3. Kartläggning och nuläge hur ser det ut hos oss

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kommunstyrelsens Förvaltning 1 (8) HANDLÄGGARE Karolina Nordh 08-535 303 93 karolina.nordh@huddinge.se för jämställdhetsintegrering Huddinge kommun 2008-2010 POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165)

STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165) 1(6) STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165) BILAGA Bilagan sammanställs och revideras utifrån Styrsystemets avsnitt 6.1 Styrdokument som fastställs av fullmäktige: Förutom genom särskilda styrdokument

Läs mer

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman, 0550-88045 johan.ohman@kristinehamn.se Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun Sammanfattning 2006 antogs av kommunfullmäktige i Kristinehamns

Läs mer

KVINNOFRID Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

KVINNOFRID Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor SÖLVESBORGS KOMMUN KVINNOFRID Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-27 Kf 165 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 3 POLISANMÄLAN OCH RÄTTSLIGA FRÅGOR...

Läs mer

Jämställdhet gör skillnad

Jämställdhet gör skillnad Jämställdhet gör skillnad Handlingsplan för jämställd regional tillväxt i Västra Götaland 2012-2014 Dnr RUN 610-839-12 1 (11) Innehåll Sid 1. Bakgrund...3 2. Varför jämställdhet?...3 3. Nationella och

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan HT14/VT15 Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan Vision På Frösunda särskolor arbetar vi för allas lika rättigheter. Vi arbetar

Läs mer

Definition av våld och utsatthet

Definition av våld och utsatthet Definition av våld och utsatthet FN:s definition: varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång

Läs mer

Minnesanteckningar från Jämställdhetsberedningen 2015-05-07

Minnesanteckningar från Jämställdhetsberedningen 2015-05-07 Kommunstyrelsen 2015-05-07 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar från Jämställdhetsberedningen 2015-05-07 Närvarande: Lisa Friberg (S) ordförande

Läs mer

Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret

Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret Bilaga 11 Regionplane- och trafikkontoret 2007-11-07 RTN 2007-0373 Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret Utgångspunkter Jämställdhetslagen Jämställdhetslagen reglerar kvinnors och

Läs mer

Minnesanteckningar från Jämställdhetsutskottet 2013-04-24

Minnesanteckningar från Jämställdhetsutskottet 2013-04-24 Kommunstyrelsen Datum 1 (5) Kommunledningskontoret Anna Lindén, 1510 Jämställdhetsutskottet Minnesanteckningar från Jämställdhetsutskottet 2013-04-24 Närvaro: Maria Chergui (V) ordf. Lisa Friberg (S),

Läs mer

Likabehandlingsplan. Rockadens förskola. Förskolechef: Camilla Norrhede. Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11

Likabehandlingsplan. Rockadens förskola. Förskolechef: Camilla Norrhede. Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11 Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11 Likabehandlingsplan 2012 Rockadens förskola Förskolechef: Camilla Norrhede Landskrona stad Stadshuset 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2011 2014 UR ETT ARBETSTAGARPERSPEKTIV

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2011 2014 UR ETT ARBETSTAGARPERSPEKTIV Antagen av kommunfullmäktige 69 2011 11 28 BJURHOLMS KOMMUN JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2011 2014 UR ETT ARBETSTAGARPERSPEKTIV Ur ett arbetstagarperspektiv Framtagen av jämställdhetsgruppen Jämställdhet i Bjurholms

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN Adress: Sågvägen 8, 589 65 Bestorp Hemsida: www.linkoping.se Tel: 013-401 83 1 Innehåll Inledning... 3 Vår vision... 3 Giltighetstid.3

Läs mer

En jämställdhetsanalys behöver inte vara lång och krånglig. Med några få rader kan man som regel svara på de frågor som ställs i checklistan.

En jämställdhetsanalys behöver inte vara lång och krånglig. Med några få rader kan man som regel svara på de frågor som ställs i checklistan. Checklista för jämställda beslut. Ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i alla verksamhetsområden och i alla led av beslutsfattande, planering och utförande av verksamheter. Konkret innebär det att

Läs mer

Liberal feminism. - att bestämma själv. stämmoprogram

Liberal feminism. - att bestämma själv. stämmoprogram Liberal feminism - att bestämma själv stämmoprogram Partistämman 2015 Liberal feminism - att bestämma själv Centerpartiet vill att makten ska ligga så nära dem den berör som möjligt. Det är närodlad politik.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan Året 2014/15 Sophiaskolan (rev 150119) Sid 2 (11) Innehållsförteckning Sida Inledning 3 Syfte och begrepp. 3 Syftet med diskrimineringslagen

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Eskilstuna En FriStad för kvinnor

Eskilstuna En FriStad för kvinnor Eskilstuna En FriStad för kvinnor Handlingsplan och kunskapsöversikt 2015 2017 Kortversion 1 Inledning I denna förkortade version av Eskilstuna en FriStad för kvinnor kan du ta del av Eskilstuna kommuns

Läs mer

Kvinnofridsplan. - våld i nära relationer FÖRFATTNINGSSAMLING (7.19) Förvaltning KSF, stab. Dokumenttyp Planer. Ämnesområde Folkhälsa

Kvinnofridsplan. - våld i nära relationer FÖRFATTNINGSSAMLING (7.19) Förvaltning KSF, stab. Dokumenttyp Planer. Ämnesområde Folkhälsa Kvinnofridsplan - våld i nära relationer Dokumenttyp Planer Ämnesområde Folkhälsa Ägare/ansvarig Folkhälsosamordnare Antagen av KF 2006-08-31 63 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/2006:204 Giltig

Läs mer

Riktlinjer för likabehandling

Riktlinjer för likabehandling Riktlinjer för likabehandling samt Jämställdhetsplan Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för antagande: 2010-05-26, 148 Kontaktperson: Jerker Andersson Liljestrand Innehåll Inledning...3 Personalpolitisk

Läs mer

Dnr KK12/364 RIKTLINJER. Riktlinjer för mångfald. ur ett medarbetarperspektiv 2013-2015. Antagen av KS 2013-04-22

Dnr KK12/364 RIKTLINJER. Riktlinjer för mångfald. ur ett medarbetarperspektiv 2013-2015. Antagen av KS 2013-04-22 Dnr KK12/364 RIKTLINJER Riktlinjer för mångfald ur ett medarbetarperspektiv 2013-2015 Antagen av KS 2013-04-22 Dnr KK12/364 2/9 1 Inledning Enligt diskrimineringslag arbetsgivare bedriva ett aktivt arbete

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Eskilstuna kommuns arbete år 2015 2017 Lättläst version av handlingsplan Stopp. 1 Inledning Eskilstuna kommun arbetar för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Vi har skrivit hur

Läs mer

Ökad kunskap om HBT ger en bättre Socialtjänst!

Ökad kunskap om HBT ger en bättre Socialtjänst! Ökad kunskap om HBT ger en bättre Socialtjänst! Bakgrund Jag har arbetat på Socialtjänsten sedan 2005. Det sista året har jag arbetat med ungdomar som resurspedagog (tjänsten ligger under myndighetsutövning,

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Policy Strategi för jämställdhet och mångfald Nr: Datum: 2014-09-22 Inledning Södertörns brandförsvarsförbunds vision är att skapa säkerhet, trygghet och förtroende. I ett

Läs mer

Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU

Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU Lå 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktionsprogrammen,

Läs mer

Motion om handlingsplan avseende mäns våld mot kvinnor

Motion om handlingsplan avseende mäns våld mot kvinnor 2007-09-24 205 448 Kommunstyrelsen 2008-08-11 159 408 Arbets- och personalutskottet 2008-06-16 150 357 07.567-008 septkf25 Motion om handlingsplan avseende mäns våld mot kvinnor Ärendebeskrivning Ylva

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013-2015

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013-2015 Barn- och utbildningsförvaltningen JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013-2015 för personal, barn och elever inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun Beslut BUN 2013-04-03 29, Dnr 2013/35 Inledning

Läs mer

Praktikrapport. Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning - VT15

Praktikrapport. Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning - VT15 Praktikrapport Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning - VT15 Namn: Utbildning: Joanna Isaksson Kandidatexamen i Socialantropologi (socialantropologi, sociologi, genus) Praktikplats:

Läs mer

343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE

343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE 343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE Gemensam värdegrund Landstingets gemensamma värdegrund vilar på Människovärdesprincipen och är vägledande för landstingets jämställdhetsarbete.

Läs mer

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Skolan har ett stort ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan. Det innebär att diskriminering på grund av kön, etnisk

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell samordnare mot våld i nära relationer. Dir. 2012:38. Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2012

Kommittédirektiv. En nationell samordnare mot våld i nära relationer. Dir. 2012:38. Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2012 Kommittédirektiv En nationell samordnare mot våld i nära relationer Dir. 2012:38 Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2012 Sammanfattning En nationell samordnare ska åstadkomma en kraftsamling

Läs mer

Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet

Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet Bild 1. Sverige beslöt 1990 att anta FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och 2014 beslöts om en ny ungdomspolitik.

Läs mer

HANDLINGSPLANER FÖR MOBBNING, SEXUELLA TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING.

HANDLINGSPLANER FÖR MOBBNING, SEXUELLA TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. HANDLINGSPLANER FÖR MOBBNING, SEXUELLA TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. Bakgrund styrdokumenten säger: Det demokratiska uppdraget är formulerat i skollagen, läroplaner och kursplaner. Det består

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20 Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20 OMSLAGSFOTO: NORDIC PHOTO. TRYCK: KOMMUNTYRCKERIET MARS 2008 Jämställdhets-och mångfaldspolicy Grundläggande arbetsgivarprinciper för hur jämställdhetsoch

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 8 februari 2015, 31

Antagen av kommunstyrelsen 8 februari 2015, 31 KS2015.0581 Denna jämställdhets- och mångfaldsplan ingår i handlingsplan för jämställdhet 2015-2018 enligt CEMR-deklarationen (Council of European Municipalities and Regions). Den behandlar specifikt arbetsgivarinsatser

Läs mer

Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011

Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011 Till Simrishamns kommun Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011 Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23 (Dnr 2010/210) ska samtliga partier i kommunfullmäktige

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016 Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem 1 Vision Kinnarummaskolan och Falkens fritidshem skall utgöra en trygg arbetsplats

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

# $ % & % ' ( ' ) ' * +

# $ % & % ' ( ' ) ' * + !" # $ % & % ' ( ' ) ' * + 2 Inom svensk lagstiftning finns olika bestämmelser till skydd mot olika former av diskriminering för arbetstagare och arbetssökande. Grunden i dessa föreskrifter är att en lag

Läs mer

Länsstyrelsens Likavillkorsplan

Länsstyrelsens Likavillkorsplan Länsstyrelsens Likavillkorsplan LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2011-06-27 Likavillkorsplan Sid. 1 LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2011-06-27 Likavillkorsplan Sid. 2 Inledning Länsstyrelsen har en viktig

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Lärkdrillen

Likabehandlingsplan. Förskolan Lärkdrillen Likabehandlingsplan Förskolan Lärkdrillen 2011 10 25 Styrdokument Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10, poängterar vikten av en lika behandling av alla individer inom verksamheten, bl.a. går det att läsa:

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. förskolorna, Boxholms kommun

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. förskolorna, Boxholms kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling förskolorna, Boxholms kommun November 2014 Innehållsförteckning Vår vision sid. 2 Planens giltighetstid sid. 2 Ansvarig för denna plan sid. 2 Bakgrund

Läs mer

Likabehandlingsplan förskolan Ärlan, Solbackens enhet*

Likabehandlingsplan förskolan Ärlan, Solbackens enhet* Likabehandlingsplan förskolan Ärlan, Solbackens enhet* (*Bestående av förskolorna Kråkbacken, Marieberg, Nattugglan, Solbacken, Solrosen, Tuna och Ärlan. 2009-04-06 Innehåll 1 Policy Solbackens förskoleenhet

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Dagens program 09.00 09.10 Inledning 09.10 11.30 Våldsutsatta, inklusive fruktpaus 11.30 12.30 Lunch 12.30 14.00 Barn 14.00 14.30 Fika 14.30 15.45 Våldsutövare 15.45 16.00 Avslutning

Läs mer

Datum 2012-10-23. Motion av Malena Ranch (MP) om undertecknande av den europeiska jämställdhetsdeklarationen

Datum 2012-10-23. Motion av Malena Ranch (MP) om undertecknande av den europeiska jämställdhetsdeklarationen KS 16 21 NOV 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2012-10-23 Diarienummer KSN-2012-0537 Kommunstyrelsen Motion av Malena Ranch (MP) om undertecknande av den europeiska jämställdhetsdeklarationen

Läs mer

Handlingsplan för Boxholms kommuns skolor avseende hedersrelaterat våld och förtryck

Handlingsplan för Boxholms kommuns skolor avseende hedersrelaterat våld och förtryck BOXHOLMS KOMMUN Barn-och utbildningsförvaltningen Handlingsplan för Boxholms kommuns skolor avseende hedersrelaterat våld och förtryck Skriven av Boxholms skolkuratorer i samarbete med Socialtjänsten 2012-09-06

Läs mer

Liten guide till kvinnofridsfrågor

Liten guide till kvinnofridsfrågor Hit kan man vända sig om man vill prata med någon: Brottsofferjouren: 013-10 44 00 Ungdomsmottagningen: www.umo.se Mansmottagningen: 013-20 68 90 Socialtjänsten: 0120-83 211, efter 17: 0703-27 86 24 Polisen:

Läs mer

Forbundsstyrelsens forslag till SEXUALPOLITISKT UTTALANDE

Forbundsstyrelsens forslag till SEXUALPOLITISKT UTTALANDE .... Forbundsstyrelsens forslag till SEXUALPOLITISKT UTTALANDE Riksting 18 20 maj 2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sexualpolitiskt uttalande INLEDNING Sexualpolitik handlar om frågor som känns inpå bara skinnet

Läs mer

Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan

Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 26 (40) Dnr CK 2010-0554 63 Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:4 INTERNT ARBETE

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:4 INTERNT ARBETE Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:4 INTERNT ARBETE Författare och kontaktperson: Kerstin Bergman, Samhällsbyggnadsenheten Omslagsbild: Erik Reis/Mostphotos Layout: Helikopter

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015 Kunskapsskolan Katrineholm Västgötagatan 16, 641 36 Katrineholm, Tel.dir. 08-51008370, www.kunskapsskolan.se 1

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016 Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016 Dokumenttyp Styrdokument Dokumentnamn Verktyg för arbetet med likabehandling i Umeå kommuns förskoleverksamheter

Läs mer

Strategi fö r arbetet med ja msta lldhetsintegrering 2014-2016 Plan fö r det externa arbetet La nsstyrelsen i Blekinge

Strategi fö r arbetet med ja msta lldhetsintegrering 2014-2016 Plan fö r det externa arbetet La nsstyrelsen i Blekinge Strategi fö r arbetet med ja msta lldhetsintegrering 2014-2016 Plan fö r det externa arbetet La nsstyrelsen i Blekinge Inledning Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället

Läs mer

Avtal om samverkan mellan Uddevalla kommun och Polisområde Fyrbodal

Avtal om samverkan mellan Uddevalla kommun och Polisområde Fyrbodal Polisen Fyrbodal 20140924 Avtal om samverkan mellan Uddevalla kommun och Polisområde Fyrbodal Handlingsplan Detta dokument innehåller Uddevalla kommuns och Polisområde Fyrbodals gemensamma handlingsplan.

Läs mer

Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret

Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret Inledning I denna guide återfinns förslag och exempel på genomförande av praktiskt jämställdhetsarbete. Tanken är att denna ska användas som en hjälp

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015 för Lindesbergs kommun Kommunfullmäktige

Jämställdhetsplan 2013-2015 för Lindesbergs kommun Kommunfullmäktige Jämställdhetsplan 2013-2015 för Lindesbergs kommun Kommunfullmäktige Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige (punkt 1-5) Datum: 2013-06-25 91 För revidering

Läs mer

Plan. Mångfald- och jämställdhet. Mariestad. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23. Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27

Plan. Mångfald- och jämställdhet. Mariestad. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23. Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27 Plan Mångfald- och jämställdhet Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23 Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27 Innehållsförteckning Mångfald och jämställdhetsplan... 3 Övergripande

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

Grebbestadskolans Likabehandlingsplan

Grebbestadskolans Likabehandlingsplan 2012-01-04 Grebbestadskolans Likabehandlingsplan ÖVERGRIPANDE MÅL Alla elever ges möjligheter att lyckas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Ingen form av diskriminering eller annan

Läs mer

Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014

Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014 Tjänsteutlåtande 2012-05-08 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0257 KS-1 Kommunstyrelsen Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens

Läs mer

Plan för attraktiv arbetsgivare

Plan för attraktiv arbetsgivare SID 1(8) Plan för attraktiv arbetsgivare PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJE Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(8) Innehållsförteckning Inledning sid

Läs mer

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Det är i de vardagliga mötena som värderingar och attityder förmedlas Varje verksamhet skall ha skriftlig plan för

Läs mer

Anneli Hedberg (S) ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Ewa Callhammar (FP)

Anneli Hedberg (S) ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Ewa Callhammar (FP) FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2015-11-02 1 Plats och tid Ateljén, Nämndhuset, Vasavägen 16 Katrineholm, kl 10:00 11:30 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Ewa Callhammar

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Västerås stad

Jämställdhetspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 5 december 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan

Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan November 2015 Rektor Annika Eriksson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 3 1.1 Vision 1.2 Vad säger styrdokumenten 3 1.2.1 Vad säger skollagen 3 1.2.2

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet

Ledningssystem för kvalitet Beslut ks 2011-05-04 GPS Götenes Politiska Styrning Ledningssystem för kvalitet Från mål till årsredovisning Mot högre måluppfyllelse, utveckling och förbättring Kf:s planer Nationella planer, lagar Hur

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program STYRDOKUMENT 1(5) Personalpolitiskt program Område Styrning och ledning Fastställd KF, 2016-04-25, 53 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid 2016-04-25-- 2019-12-31 Plan Riktlinje Reviderad Tjänsteföreskrift

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Antagen av styrelsen för Kvarnby folkhögskolas ekonomiska förening den 8 november 2012

LIKABEHANDLINGSPLAN Antagen av styrelsen för Kvarnby folkhögskolas ekonomiska förening den 8 november 2012 LIKABEHANDLINGSPLAN Antagen av styrelsen för Kvarnby folkhögskolas ekonomiska förening den 8 november 2012 1. Syfte och vision Syftet med denna likabehandlingsplan är att främja de studerandes lika rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201601 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015-2016. likabehandlingsplan enligt 3 kap 16 diskrimineringslagen

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015-2016. likabehandlingsplan enligt 3 kap 16 diskrimineringslagen Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015-2016 likabehandlingsplan enligt 3 kap 16 diskrimineringslagen plan mot kränkande behandling enligt 6 kap 8 skollagen Gällande lagstiftning Diskrimineringslagen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR Högsby kommuns förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grund och gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning. NY LAG Från 2006-04-01 gäller lagen om förbud mot diskriminering och annan

Läs mer

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23 2015-2016 Praktiska Nykvarns årliga plan för att förebygga och motverka och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling enligt lagar och förordningar Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014

Likabehandlingsplan 2013-2014 Likabehandlingsplan 2013-2014 Kometen Utfärdat av: Marie Gunnarsson Helena Jansson Lotta Zilén Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Vår enhetschef Sirpa

Läs mer

Förskolornas plan mot diskriminering och kränkande behandlig

Förskolornas plan mot diskriminering och kränkande behandlig Förskolornas plan mot diskriminering och kränkande behandlig Krokom 2013-01-01 Inger Olsson, förskolechef Innehåll Inledning...5 Bakgrund...6 Mobbning kännetecknas av:... 7 Befogade tillsägelser... 7 Lagar

Läs mer