Prisstudie av ett typhus för kontor År 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prisstudie av ett typhus för kontor År 2011"

Transkript

1 Prisstudie av ett typhus för kontor År 2011 Rapporten är genomförd på uppdrag av SFVALA-gruppen av. Från SFVALA-gruppen finns ett intresse att bygga upp en kunskapsbas omkring prisnivå och prisutveckling för ett typat kontorshus. Prisstudien kan sägas ha ett liknande upplägg som Nils Holgersson-rapporten men omfattar landets 30 största kommuner och endast priser för energi i form av värme, kyla och el. Slutrapport Författad av Thomas Folkesson, måndagen den 19 september 2011

2 FÖRORD SFVALA består av sju stora fastighetsägare Stockholmshem, Statens fastighetsverk (SFV), Vasakronan, Akademiska Hus, Locum, Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB) och Diligentia samt branschorganisationen Fastighetsägarna Stockholm som sedan 2005 samarbetat kring att ta fram energistrategier för värme och kyla inom Storstockholmsområdet. Innehållsförteckning FÖRORD... 2 SAMMANFATTNING BAKGRUND & SYFTE FÖRUTSÄTTNINGAR FJÄRRVÄRME PRISER 2010 OCH ALTERNATIV TILL FJÄRRVÄRME FJÄRRKYLA PRISER 2010 OCH ALTERNATIV TILL FJÄRRKYLA EL ELPRISETS SAMMANSÄTTNING ELHANDELSPRISER 2010 OCH ELNÄT AVGIFTER 2010 OCH EL (HANDEL+ELNÄT) TOTALT ÖVERSIKT TOTALT Foto sida 1: Lars Pellmark 2 (23)

3 SAMMANFATTNING I figuren och tabellen nedan redovisas en kortfattad sammanfattning av resultatet. kr/kvm exkl moms Fjärrvärme Fjärrkyla Fastighetsel (totalt/nät) Min Medel Prisför -ändr. Max (Luleå) 56,8 65,3 (Stockholm) 3,0 % ,0 (Luleå) 58,6 66,9 (Stockholm) ,7 (Västerås) 28,6 54,4 (Sundsvall) 1,4 % ,7 (Västerås) 29,0 54,4 (Sundsvall) ,6/6,6 (Luleå) 102,6/15,6 0,6 %/ 112,1/23,6 (Malmö)* ,1/7,1 (Luleå) 103,3/16,3 4,0 % 112,3/23,8 (Malmö)* Totalt ,6 (Luleå) 187,9 214,8 (Stockholm) 1,4 % ,1 (Luleå) 190,6 216,4 (Stockholm) Kommentarer: * avser Malmö, Örebro & Norrköping. Gemensam nämnare är E.ON som elnätslev. Noterbart är att ökningstakten för de studerade priserna varit relativt måttfulla och faktiskt legat under eller i paritet med inflationstakten (f n 3,3 % enl SCB april 2010/2011). Fjärrvärmepriset har ökat mest (3,0 %) medan el som helhet ökat minst (0,6 % då samma elhandelspris använts för 2010 och 2011). Elnät som är en del av det totala elpriset har dock ökat mer än övriga priskomponenter (4,0 %). Prisspridningen är dock mycket stor. Störst är den avseende elnät. Elnätet kostar 3,4 ggr så mycket i Malmö, Örebro och Norrköping jämfört med förhållandena i Luleå. Luleå skiljer ut sig genom att ha låga priser. Den totala skillnaden för värme, kyla och el i den dyraste (Stockholm) och billigaste kommunen (Luleå) är drygt 60 kr/kvm & år. För den studerade kontorsfastigheten innebär det en skillnad på totalt ca 0,6 Mkr/år eller kr/månad exkl moms. 3 (23)

4 1 BAKGRUND & SYFTE Från SFVALA-gruppen finns ett intresse att bygga upp en kunskapsbas omkring prisnivå och prisutveckling för ett typat kontorshus. Prisstudien kan sägas ha ett liknande upplägg som Nils Holgersson-rapporten. Nils Holgersson-undersökningen har genomförts sedan 1996 och omfattar Sveriges samtlig 290 kommuner. Undersökningen har varit enkel i sin utformning och utgått från de behov som ett flerbostadshus med 15 lägenheter ställer på försörjning av nyttigheter i form av uppvärmning, el, VA och avfallshämtning. Syftet med detta uppdrag är att påbörja en prisstudie likt Nils Holgersson men för ett kontorshus med försörjning av: Fjärrvärme Fjärrkyla El Studien omfattar landets 30 största kommuner + Gotland. I prisstudien jämförs också med alternativa lösningar för uppvärmning och kyla. 2 FÖRUTSÄTTNINGAR Typhusdefinitionen för en kontorsbyggnad som ska vara representativ som jämförelseobjekt avseende studier av kostnader för el, värme och kyla redovisas nedan: HUSET Area: kvadratmeter, Atemp. FJÄRRVÄRME Energianvändning: 1000 MWh/år (100 kwh/m2, år) Flöde: m3/år Sommarandel: 17 procent av årsenergianvändningen, sommarperioden är maj-sept. FJÄRRKYLA Energianvändning: 500 MWh/år (50 kwh/m2,år) Abonnerad effekt: 333 kw Flöde: m3 Utnyttjningstid: 1500 h/år Sommarandel: 60 procent av årsenergianvändningen, sommarperioden är maj-sept. EL (Fastighet + Verksamhet) Total elanvändning: 1000 MWh/år (100 kwh/m2,år), varav: Fastighetsel 40 % Verksamhetsel 60 % Abonnemangseffekt: 200 kw Andel högbelastningstid: 60 % 4 (23)

5 Samtliga priselement (fast, effekt, energi mm) enligt normalprislistan för el (nät+handel), fjärrvärme och fjärrkyla är medtagna i redovisningen. Som ett komplement till studien har också alternativ till fjärrvärme och fjärrkyla studerats. Resultaten av detta redovisas under respektive kapital för fjärrvärme och fjärrkyla som ett referensmått avseende skälighet. Det urval av kommuner som studerats framgår av tabellen till vänster. Utgångspunkten är SCBs statistikindelning av kommungrupper. Urvalet innebär att nästan hälften av Sveriges befolkning bor i dessa de 30 största kommunerna. Redovisningen avser förhållandena i centralorten. För kommunen Gotland är det Visby. För övriga kommuner är kommunnamn och centralortens namn det samma. Ur fjärrvärmesynpunkt så fångas ca 31 TWh (år 2008) av leveranserna in (vilket motsvarar 65% av samtliga fjärrvärmeleveranser). För fjärrkylans del representerar kommunurvalet 88 % av landets fjärrkylaleveranser år Elleveranserna är svårare att definiera då dessa följer koncessionsområden för el och inte kommungränser. I bilaga 1 redovisas kommuner, leverantörer och värden (öre/kwh och kr/kvm båda exkl moms) för fjärrvärme, kyla (fjärrkyla alt kylmaskin) och el (elhandel och elnät). 5 (23)

6 3 FJÄRRVÄRME 3.1 Priser 2010 och 2011 Figur 1 Fjärrvärmepriser öre/kwh eller kr/kvm exkl. moms för Kontor ( kvm) 6 (23)

7 Fjärrvärmepriset har i medeltal ökat från 56,8 till 58,6 öre/kwh (se Figur 1), samma värden om det uttrycks i kr/kvm. Båda uppgifterna uttryckt exkl moms. Höjningen mellan åren är i medeltal 3,0 % (se Figur 2). 7 (23)

8 Spridningen mellan de studerade kommunerna är stor. I Figur 1 redovisas fjärrvärmepriserna från billigaste (högst upp i figurerna) till dyraste kommun (längst ner i figurerna). Fjärrvärmepriset i den billigaste kommunen som är Luleå (35,0 öre/kwh) jämfört med den dyraste som är Stockholm (66,9 öre/kwh) visar på en differens på 31,9 öre/kwh. Fjärrvärmepriset för kontorsfastigheten är 91 % dyrare i Stockholm jämfört med Luleå. 8 (23)

9 Figur 2 Fjärrvärmeprisförändring i % för Kontor De kommuner som höjt sina fjärrvärmepriser mest mellan åren 2010 och 2011 framgår av Figur 2 ovan. 1/3-del av de studerade kommunerna har höjt mer än inflationen (3,3 %). De tre kommuner som ökat mest är Östersund (9,9 %), Västerås (8,6 %) och Växjö (6,4 %). Samtliga dessa kommuner har dock relativt sett låga fjärrvärmepriser. Den mest anmärkningsvärda höjningen är den som skett i Västerås vilket lett till att Gävle har näst lägst pris i studien efter omöjliga Luleå. 9 (23)

10 3.2 Alternativ till fjärrvärme Som alternativ uppvärmningsform redovisas ett värmepumpsalternativ. Underlag för redovisningen är hämtad från Svensk Fjärrvärmes rapport om kostnader för värmepumpar som kom ut år Värmepumpstekniken har sedan dess utvecklats ytterligare. Ur teknisk synvinkel är förmodligen antagandena konservativa. I korthet har följande underlag använts för värmepumpsalternativet: Alternativ uppvärmning VP Rörlig kostnad VP Total kostnad Värmepump Värmefaktor 3,0 Energitäckning 96 % Effekttäckning 65 % resten el Kompl. Eleffektabon. 200 kw Totalt elpris 113 öre/kwh Drift- o U ca 2 öre/kwh Investering 3,45 Mkr Ränta 5 % Avskrivningstid 15 år Fast pris 33,1 öre/kwh 43,3 öre/kwh 76,4 öre/kwh Det finns synergieffekter som kan vara möjliga om egna värmepumpar kombineras med kylmaskiner och som hör samman med framför allt elnätsavgifter som inte beaktats. Figur 3 Fjärrvärmepriser kr/kwh exkl. moms för Kontor i jämförelse med alternativ uppvärmningskostnad med värmepump 10 (23)

11 Jämförelsen i Figur 3 illustrerar om det finns ett värde av att byta från befintlig fjärrvärme till ett värmepumpsalternativ (fjärrvärmepriset ska då helst vara på minst samma nivå som den röda vertikala linjen i figuren som illustrerar ett totalt årligt värmepumpspris som inkluderar kapitalkostnader, d v s den investering som krävs för att konvertera från den befintliga fjärrvärmeanslutningen). I de dyraste kommunerna så finns det fortfarande en viss marginal (omkring 10 öre/kwh) till detta tröskelvärde. Studerar man enbart den rörliga kostnaden för värmepumpsalternativet, d v s om man som fastighetsägare redan investerat så har man en billigare årlig driftkostnad jämfört med fjärrvärmen. Det enda undantaget är Luleå kommun. I Figur 4 finns ett alternativt sätt att se på jämförelsen mellan fjärrvärme och värmepumpsdrift. De gröna staplarna visar på det totala elpris (elnät + elhandel inkl skatt men exkl moms) som är gräns för att den rörliga värmepumpskostnaden ska vara fördelaktigare än fjärrvärme. Detta Figur 4 Brytpunkter för elpris - vid jämförelse mellan synsätt gäller om man fjärrvärme och värmepump som fastighetsägare idag har värmepumpsdrift och vill jämföra sig med vad kostnaden är om man vore ansluten till fjärrvärme. Låg avser förhållandena i Luleå medan Hög avser förhållandena i Stockholm. Medel avser det beräknade medelvärdet för de studerade kommunerna. De röda staplarna avser det beräknade elpriset som är gräns för konvertering från fjärrvärme till värmepump. Hänsyn har i dessa beräkningar tagit till kapitalkostnaden för värmepumpen enligt de villkor som beskrivit ovan. Både de gröna och röda staplarna kan jämföras med den använda totala elprisnivån för våren 2011 i denna studie (den svarat linjen). Med utgångspunkt från gjorda antaganden för teknik samt investeringsnivå kan konstateras att det inte verkar intressanta att konvertera till värmepump om man redan är fjärrvärmeansluten. Å andra sidan kan inte fjärrvärmen konkurrera med en befintlig värmepump (enligt prestanda ovan). Undantaget är Luleå som har landets billigaste fjärrvärme. 11 (23)

12 4 FJÄRRKYLA 4.1 Priser 2010 och 2011 Priser för fjärrkyla är allt jämt svårt att få via officiella prislistor (jämför de övriga uppgifterna i denna rapport som nästan genomgående är möjliga att få del a via leverantörernas hemsidor). Detta beror delvis på att marknaden är omogen men också på en genomtänkt marknadsstrategi. Gotland (Ej kylalev.) Trollhättan (Ej kylalev.) Varberg (Ej kylalev.) Östersund (Ej kylalev.) Kalmar (Ej kylalev.) Kristianstad (Ej kylalev.) Karlstad (Ej kylalev.) Karlskrona (Ej relevant) Örnsköldsvik (Ej svar) Växjö (Ej svar) Södertälje (Ej svar) Halmstad (Ej svar) Eskilstuna (Ej svar) Lund (Ej svar) Umeå (Översyn) Västerås Helsingborg Norrköping Örebro Gävle Falun Uppsala Jönköping Malmö MEDELVÄRDE (30 största) Linköping Göteborg Skellefteå Luleå Borås Stockholm Sundsvall ,4 42,7 44,0 44,0 45,0 46,0 46,4 51,0 53,6 58,0 59,0 60,1 65,1 7 72,4 79,3 108, Fjärrkylapris öre/kwh exkl moms Figur 5 Fjärrkylapriser kr/kwh exkl. moms för Kontor 12 (23)

13 Anslutningskostnaden eller inträdeskostnaden till fjärrkylanätet är en viktig del av priset som inte finns med i denna redovisning som i analogi med fjärrvärmen endast redovisar de årliga kostnaderna för kontorsfastigheten enligt gällande prislista. Av de 30 studerade kommunerna har priser för fjärrkyla erhållits i 15 kommuner. Sju av kommunerna har inte fjärrkyla medan de åtta övriga ej lämnat svar trots telefon och mailkontakt. Gotland (Ej kylalev.) Trollhättan (Ej kylalev.) Varberg (Ej kylalev.) Östersund (Ej kylalev.) Kalmar (Ej kylalev.) Kristianstad (Ej kylalev.) Karlstad (Ej kylalev.) Karlskrona (Ej relevant) Örnsköldsvik (Ej svar) Växjö (Ej svar) Södertälje (Ej svar) Halmstad (Ej svar) Eskilstuna (Ej svar) Lund (Ej svar) Umeå (Översyn) Västerås Helsingborg Norrköping Örebro Gävle Falun Uppsala Jönköping Malmö MEDELVÄRDE (30 största) Linköping Göteborg Skellefteå Luleå Borås Stockholm Sundsvall ,7 21,4 22,0 22,0 22,5 23,0 23,2 25,5 26,8 29,0 29,5 3 32,5 35,0 36,2 39,6 54, Fjärrkylapris kr/kvm exkl moms Figur 6 Fjärrkylapriser kr/kvm exkl. moms för Kontor Fjärrkylapriset har i medeltal ökat från 57,3 till 58 öre/kwh (se Figur 5) eller 28,6 till 29,0 kr/kvm (se Figur 6). Båda uppgifterna uttryckt exkl moms. Höjningen mellan åren är i medeltal 1,4 % (se Figur 7). 13 (23)

14 Spridningen mellan de studerade kommunerna är stor. I Figur 5 och Figur 6 redovisas fjärrkylpriserna från billigaste (högst upp i figurerna) till dyraste kommun (längst ner i figurerna). Fjärrkylapriset i den billigaste kommunen som är Västerås (41,4 öre/kwh / 20,7 kr/kvm) jämfört med den dyraste som är Sundsvall (108,8 öre/kwh / 54,4 kr/kvm) visar på en differens på 67,4 öre/kwh / 33,7 kr/kvm. Fjärrkylapriset för kontorsfastigheten är 163 % dyrare i Sundsvall jämfört med Västerås. Gotland (Ej kylalev.) Trollhättan (Ej kylalev.) Örnsköldsvik (Ej svar) Varberg (Ej kylalev.) Östersund (Ej kylalev.) Kalmar (Ej kylalev.) Karlskrona (Ej relevant) Kristianstad (Ej kylalev.) Växjö (Ej svar) Karlstad (Ej kylalev.) Södertälje (Ej svar) Halmstad (Hinner inte) Eskilstuna (Ej svar) Lund (Ej svar) Umeå (Översyn) Skellefteå Luleå Sundsvall Jönköping Västerås Göteborg Stockholm Gävle MEDELVÄRDE (30 Malmö Falun Helsingborg Linköping Uppsala Norrköping Örebro Borås % % % % % % % 0,7% 1,4% 2,1% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 3,4% 3,4% 5,0% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% Prisförändring mellan 2010 och 2011 uttryckt i procent Figur 7 Fjärrkylaprisförändring i % för Kontor De kommuner som höjt sina fjärrkylapriser mest mellan åren 2010 och 2011 framgår av Figur 7 ovan. Tre av de studerade kommunerna har höjt mer än inflationen (3,3 %). De tre kommuner som ökat mest är Borås (5,0 %), Örebro och Norrköping (båda 3,4 %). 14 (23)

15 4.2 Alternativ till fjärrkyla Som alternativ till fjärrkylan har egna kylmaskiner använts. Underlag för redovisningen är hämtad från rapporten Fokus på fjärrkyla 2008 som i bygger på ett examensarbete avseende kyla av Carl Berthammar, KTH I korthet har följande underlag använts för det egna kylalternativet: Alternativ uppvärmning Kylmaskin Rörlig kostnad Kylmaskin Total kostnad Kylmaskin Värmefaktor 3,0 Kompl Eleffektabon Ca 100 kw Totalt elpris 120 öre/kwh Drift- o U ca 7 öre/kwh Investering 1,2 Mkr Ränta 5 % Avskrivningstid 15 år Fast pris 23,1 öre/kwh 47,2 öre/kwh 76,4 öre/kwh Om kylmaskiner med värmeåtervinning används är det möjligt att sänka kostnaden med 5-15 % beroende på förutsättningar. Detta har inte tagits med i redovisningen nedan. Det finns också synergieffekter som kan vara möjliga om egna kylmaskiner kombineras med värmepumpar för uppvärmning som inte beaktats. Elnätsavgiftens tillkommande effektavgift kan då fördelas mellan värme och kyla. Gotland (Ej kylalev.) Trollhättan (Ej kylalev.) Varberg (Ej kylalev.) Östersund (Ej kylalev.) Kalmar (Ej kylalev.) Kristianstad (Ej kylalev.) Karlstad (Ej kylalev.) Karlskrona (Ej relevant) Kylmaskin rörl. (47,2 öre/kwh) Kylmaskin total (70,2 öre/kwh) Örnsköldsvik (Ej svar) Växjö (Ej svar) Södertälje (Ej svar) Halmstad (Ej svar) Eskilstuna (Ej svar) Lund (Ej svar) Umeå (Översyn) Västerås 41,4 Helsingborg 42,7 Norrköping 44,0 Örebro 44,0 Gävle 45,0 Falun 46,0 Uppsala 46,4 Jönköping 51,0 Malmö 53,6 MEDELVÄRDE (30 största) 58,0 Linköping 59,0 Göteborg 60,1 Skellefteå 65,1 Luleå 7 Borås 72,4 Stockholm 79,3 Sundsvall 108, Fjärrkylapris öre/kwh exkl moms Figur 8 Fjärrkylapriser kr/kwh exkl. moms för Kontor jämförelse med alternativ kyla med kylmaskiner 15 (23)

16 Jämförelsen i Figur 8 illustrerar om det finns ett värde av att byta från befintlig fjärrkyla till ett alternativ med egna kylmaskiner (fjärrkylapriset ska då helst vara på minst samma nivå som den röda vertikala linjen i figuren som illustrerar ett totalt årligt kylpris som inkluderar kapitalkostnader, d v s den investering som krävs för att konvertera från den befintliga fjärrkylaanslutningen). I de dyraste kommunerna (Sundsvall, Stockholm och Borås) kan detta vara lönsamt då tröskelvärdet är passerat. Många av kommunerna de kommunerna med lägsta priser har bra prisnivåer även om hänsyn tas till värmeåtervinning från egna kylmaskiner. I Figur 9 finns ett alternativt sätt att se på jämförelsen mellan fjärrkyla och drift med egen kylmaskin. Figur 9 Brytpunkter för elpris - vid jämförelse mellan fjärrkyla och kylmaskin De gröna staplarna visar på det totala elpris (elnät + elhandel inkl skatt men exkl moms) som är gräns för att den rörliga kostnaden för kylmaskin ska vara fördelaktigare än fjärrkyla. Detta synsätt gäller om man som fastighetsägare idag har egen kylmaskin och vill jämföra sig med vad kostnaden är om man vore ansluten till fjärrkyla. Låg avser förhållandena i Västerås medan Hög avser förhållandena i Sundsvall. Medel avser det beräknade medelvärdet för de studerade kommunerna. De röda staplarna avser det beräknade elpriset som är gräns för konvertering från fjärrkyla till egen kylmaskin. Hänsyn har i dessa beräkningar tagit till kapitalkostnaden för egen kylmasin enligt de villkor som beskrivit ovan. Både de gröna och röda staplarna kan jämföras med den använda totala elprisnivån för våren 2011 i denna studie (den svarat linjen). Med utgångspunkt från gjorda antaganden för teknik samt investeringsnivå kan konstateras att det i tre av fallen kan verkar intressant att konvertera till egen kylmaskin om man redan är fjärrkyla-ansluten. Dessa är Sundsvall, Stockholm och Borås. Å andra sidan kan inte fjärrkylan konkurrera med en befintlig kylmaskin (enligt prestanda ovan). Undantaget är Västerås som har den billigaste fjärrkylan av de studerade kommunerna. 16 (23)

17 5 EL 5.1 Elprisets sammansättning Det totala elpriset består av flera komponenter. I redovisningen nedan är uppdelningen gjord i Elhandelspris (kap 5.2) och Elnätsavgift (kap 5.3) som sedan sammanfattas i ett Totalt elpris (kap 5.4). I elhandelspriset ingår elcertifikat och även elskatt. I figuren nedan redovisas fördelningen mellan dessa olika priskomponenter. Nivåerna är baserade på ett medeltal för elnätsavgiften 2011 för de studerade kommunerna. Elhandelspriset är medelvärdet för år 2010 med utgångspunkt från spotpriset för el på NordPool med ett antaget pålägg (1,5 öre/kwh). Elskatten för år 2011 är 28,3 öre/kwh (28,0 öre/kwh år 2010). För Norrlandskommunerna som är med i studien (undantaget Gävle) är elskatten lägre, 18,7 öre/kwh år 2011 (18,5 öre/kwh år 2010). Figur 10 Elprisets sammansättning uttryckt i öre/kwh exkl. moms 5.2 Elhandelspriser 2010 och 2011 I redovisningen har ett elhandelspris använts som är medelvärdet för år 2010 med utgångspunkt från spotpriset (det rörliga priset) för el på NordPool som är den nordiska elbörsen. Till detta pris har ytterligare priskomponenter lagts till (se nedan i figuren). Figur 11 Elhandelspris 2010 öre/kwh exkl. moms för Kontor 17 (23)

18 5.3 Elnät avgifter 2010 och 2011 I Figur 12 nedan redovisas elnätsavgifterna i öre/kwh respektive kr/kvm. Figur 12 Elnätsavgift öre/kwh eller kr/kvm exkl. moms för Kontor ( kvm) Elnätsavgiften har i medeltal ökat från 15,5 till 16,1 öre/kwh (se Figur 12), samma värden om det uttrycks i kr/kvm. Båda uppgifterna uttryckt exkl moms. Höjningen mellan åren är i medeltal 3,9 % (se Figur 13). 18 (23)

19 Spridningen mellan de studerade kommunerna är stor. I ovanstående figurer redovisas elnätsavgifterna från billigaste (högst upp i figurerna) till dyraste kommun (längst ner i figurerna). Elnätsavgiften i den billigaste kommunen som är Luleå (7,1 öre/kwh) jämfört med de dyraste kommunerna som är Malmö, Örebro och Norrköping (23,8 öre/kwh) visar på en differens på 16,7 öre/kwh. Elnätsavgiften för kontorsfastigheten är 335 % dyrare i i de tre E.ON-kommunerna jämfört med Luleå. Figur 13 Prisförändring Elnätsavgift i % för Kontor De kommuner som höjt sina elnätsavgifter mest mellan åren 2010 och 2011 framgår av Figur 13 ovan. 18 av de studerade kommunerna har höjt mer än inflationen (3,3 %). Tre kommuner har ökat mer än 10 %! Det är Karlskrona (15,7 %), Eskilstuna (10,2 %) och Göteborg (10,1 %). Detta är minst sagt anmärkningsvärt! 19 (23)

20 5.4 El (handel+elnät) I figurerna nedan redovisas också totalnivån för el, d v s elpriset inklusive elhandel, elskatt och elnätsavgift. Figur 14 El (elhandel+elnät) öre/kwh eller kr/kvm exkl. moms för Kontor Redovisningen följer i stort sett mönstret för elnätsavgifterna med vissa mindre förändringar beroende på olika elskatter i flera av de norrländska kommunerna jämfört med landet i övrigt. 20 (23)

21 Figur 15 Prisförändring Elnätsavgift i % för Kontor Prisförändringarna blir mindre då elhandelspriset som använts är en och samma nivå för både 2010 och (23)

22 6 TOTALT 6.1 Översikt I Figur 16 nedan redovisas en sammanfattande bild av medelvärdet för de studerade kommunerna (för fjärrkyla är det medelvärdet av de kommuner som har redovisat ett fjärrkylapris, d v s 15 av 30 kommuner). Figur 16 Totalt 2011 kr/kvm exkl. moms för Kontor För den studerade kontorsfastigheten är kostnaden för fastighetsel den helt dominerande (54 % av den totala kostnaden) följt av uppvärmningskostnaden (31 %). Kostnaden för fjärrkyla står för den minsta delen (15 %). 6.2 Totalt 2011 I Figur 17 nedan redovisas den totala energikostnaden för den studerade kontorsfastigheten. Energikostnaden är i medeltal 190,6 kr/kvm exkl moms. Spridningen mellan de studerade kommunerna är stor. Från den billigaste kommunen som är Luleå (156,1 kr/kvm - högst upp i Figur 17) till dyraste kommun som är Stockholm (216,4 kr/kvm - längst ner i Figur 17). Den totala skillnaden för värme, kyla och el är drygt 60 kr/kvm & år. För den studerade kontorsfastigheten innebär det en skillnad på totalt ca 0,6 Mkr/år eller kr/månad exkl moms. 22 (23)

23 Figur 17 Totalt 2011 kr/kvm exkl. moms för Kontor 23 (23)

24 BILAGA 1 Kommun Kommunurval samt leverantörer Län Kommungrupp Leverantörer Folkmängd 31 december 2010 Fjärrvärme Fjärrkyla Elnät Stockholm Stockholms län AB Fortum värme samägt med Stockholms stad AB Fortum värme samägt med Stockholms stad Fortum Distribution AB Storstockholm_1_Stockholm Göteborg Västra Götalands län Göteborg Energi AB Göteborg Energi AB Göteborg Energi Nät AB Malmö Skåne län E.ON Malmö E.ON Malmö E.ON Elnät Sverige AB Inkl. Kungsbacka & Västbo_10_Syd & Mellersta Uppsala Uppsala län Vattenfall AB Vattenfall AB Vattenfall Eldistribution AB Södra & Mellersta_40 Linköping Östergötlands län Tekniska Verken i Linköping AB Tekniska Verken i Linköping AB Utsikt Nät AB Västerås Västmanlands län Mälarenergi AB Mälarenergi AB Mälarenergi Elnät AB Örebro Örebro län E.ON Örebro E.ON Örebro E.ON Elnät Sverige AB Inkl. Kungsbacka & Västbo_10_Syd & Mellersta Norrköping Östergötlands län E.ON Norrköping E.ON Norrköping E.ON Elnät Sverige AB Inkl. Kungsbacka & Västbo_10_Syd & Mellersta Helsingborg Skåne län ÖresundskraftAB ÖresundskraftAB Öresundskraft AB Jönköping Jönköpings län Jönköping Energi AB Jönköping Energi AB Jönköping Energinät AB Umeå Västerbottens län Umeå Energi AB - (Översyn) Umeå Energi Elnät AB Lund Skåne län LundsEnergikoncernAB(publ) - (Ej svar) Lunds Energi AB Borås Västra Götalands län Borås Energi och Miljö AB Borås Energi och Miljö AB Borås Elnät AB Eskilstuna Södermanlands län EskilstunaEnergi&MiljöAB - (Ej svar) Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB Sundsvall Västernorrlands län Sundsvall Energi AB Sundsvall Energi AB Sundsvall Elnät AB Gävle Gävleborgs län GävleEnergiAB GävleEnergiAB Gävle Energi AB Halmstad Hallands län HalmstadsEnergiochMiljöAB - (Ej svar) Halmstads Energi & Miljö Nät AB Södertälje Stockholms län Telge Nät AB - (Ej svar) Telge Nät AB Karlstad Värmlands län Karlstads Energi AB - (Ej kylalev.) Karlstads Elnät AB Växjö Kronobergs län Växjö Energi AB - (Ej svar) Växjö Energi Elnät AB Kristianstad Skåne län C4EnergiAB - (Ej kylalev.) C4 Elnät AB Luleå Norrbottens län LuleåEnergiAB LuleåEnergiAB Luleå Energi Elnät AB Skellefteå Västerbottens län Skellefteå Kraft AB Skellefteå Kraft AB Skellefteå Kraft Elnät AB Karlskrona Blekinge län Affärsverken Karlskrona AB - (Ej relevant) Affärsverken Karlskrona AB Kalmar Kalmar län Kalmar Energi Värme AB - (Ej kylalev.) Kalmar Energi Elnät AB Östersund Jämtlands län Jämtkraft AB - (Ej kylalev.) Jämtkraft Elnät AB Varberg Hallands län Varberg Energi AB - (Ej kylalev.) Varberg Energi AB Falun Dalarnas län FaluEnergi&VattenAB FaluEnergi&VattenAB Falu Elnät AB Örnsköldsvik Västernorrlands län Övik Energi AB - (Ej svar) Övik Energi Nät AB Trollhättan Västra Götalands län Trollhättan Energi AB - (Ej kylalev.) Trollhättan Energi Elnät AB Gotland Gotlands län Gotlands Energi AB - (Ej kylalev.) Gotlands Energi AB Kommungr 1&3+Gotland 46% Hela riket

25 BILAGA 2 Kommuner och priser (öre/kwh exkl moms) 2011 Värme Kyla El Kommun Län Fjärrvärme VP* Fjärrkyla Kylmaskin* Elnät Elhandel Totalt Stockholm Stockholms län 65,3 43,3 79,3 47,2 21,4 88,5 109,9 Göteborg Västra Götalands län 56,7 43,3 60,1 47,2 15,9 88,5 104,4 Malmö Skåne län 58,3 43,3 53,6 47,2 23,8 88,5 112,3 Uppsala Uppsala län 61,6 43,3 46,4 47,2 18,7 88,5 107,2 Linköping Östergötlands län 53,9 43,3 59,0 47,2 14,3 88,5 102,8 Västerås Västmanlands län 44,2 43,3 41,4 47,2 17,5 88,5 106,0 Örebro Örebro län 56,6 43,3 44,0 47,2 23,8 88,5 112,3 Norrköping Östergötlands län 56,5 43,3 44,0 47,2 23,8 88,5 112,3 Helsingborg Skåne län 55,5 43,3 42,7 47,2 16,1 88,5 104,6 Jönköping Jönköpings län 57,0 43,3 51,0 47,2 14,2 88,5 102,7 Umeå Västerbottens län 59,0 43,3-47,2 13,0 79,0 92,0 Lund Skåne län 65,0 43,3-47,2 15,7 88,5 104,2 Borås Västra Götalands län 57,1 43,3 72,4 47,2 14,8 88,5 103,3 Eskilstuna Södermanlands län 54,8 43,3-47,2 16,8 88,5 105,3 Sundsvall Västernorrlands län 57,0 43,3 108,8 47,2 12,5 79,0 91,5 Gävle Gävleborgs län 46,5 43,3 45,0 47,2 15,6 88,5 104,1 Halmstad Hallands län 56,8 43,3-47,2 14,1 88,5 102,6 Södertälje Stockholms län 64,2 43,3-47,2 13,8 88,5 102,3 Karlstad Värmlands län 58,5 43,3-47,2 15,0 88,5 103,5 Växjö Kronobergs län 52,9 43,3-47,2 16,2 88,5 104,7 Kristianstad Skåne län 54,9 43,3-47,2 17,2 88,5 105,7 Luleå Norrbottens län 34,0 43,3 7 47,2 7,1 79,0 86,1 Skellefteå Västerbottens län 64,7 43,3 65,1 47,2 13,0 88,5 101,5 Karlskrona Blekinge län 64,9 43,3-47,2 17,0 88,5 105,5 Kalmar Kalmar län 58,9 43,3-47,2 17,9 88,5 106,4 Östersund Jämtlands län 49,6 43,3-47,2 14,7 79,0 93,7 Varberg Hallands län 58,4 43,3-47,2 15,7 88,5 104,2 Falun Dalarnas län 61,1 43,3 46,0 47,2 14,9 88,5 103,4 Örnsköldsvik Västernorrlands län 58,9 43,3-47,2 15,2 79,0 94,2 Trollhättan Västra Götalands län 55,5 43,3-47,2 13,4 88,5 101,9 Gotland Gotlands län 63,7 43,3-47,2 21,3 88,5 109,8 MEDEL 56,8 43,3 58,0 47,2 16,3 87,0 103,2 Kommentarer: * Avser endast rörlig kostnad för drift och underhåll, d v s kapitalkostnader till följd av investering i värme alt kyla finns ej med

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 EN RESULTATSAMMANFATTNING FÖRORD Detta är en sammanfattning av rapporten Prisstudie av ett typhus för kontor år 2013. Den fullständiga rapporten är framtagen

Läs mer

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR EN RESULTATSAMMANFATTNING FÖRORD Detta är en sammanfattning av rapporten Prisstudie av ett typhus för kontor år. Den fullständiga rapporten är framtagen av Thomas

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

VA-taxa för anläggningsavgifter inför 2014

VA-taxa för anläggningsavgifter inför 2014 Dnr TFN-213-169 Dpl 72 sid 1 (7) TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 213-1-1 Emma Warolin, 54-54 68 14 Eva-Lena Beiron, 54-54 68 1 Teknik- och fastighetsnämnden 213-11-2 Ärende 11 VA-taxa

Läs mer

LÖNSAMHET VID EFFEKTIVISERING. Så påverkas kostnaderna vid minskning av fjärrvärme-, el- och vattenanvändning samt hushållsavfall

LÖNSAMHET VID EFFEKTIVISERING. Så påverkas kostnaderna vid minskning av fjärrvärme-, el- och vattenanvändning samt hushållsavfall LÖNSAMHET VID EFFEKTIVISERING Så påverkas kostnaderna vid minskning av fjärrvärme-, el- och vattenanvändning samt hushållsavfall 11 maj 2011 SAMMANFATTNING Att utnyttja resurser effektivt är viktigt både

Läs mer

fjärrvärme & miljö 2015

fjärrvärme & miljö 2015 fjärrvärme & miljö 2015 Fastighetsägarna Sverige Fjärrvärmens låga klimatpåverkan lyfts ofta som en av produktens främsta styrkor. Denna rapport visar, när vi granskar 60 fjärrvärmeleverantörer runt om

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 Fler arbetslösa Arbetslösheten började öka igen under våren 2015. Ökningen beror

Läs mer

LÖNSAMHET VID EFFEKTIVISERING. Så påverkas kostnaderna vid minskning av fjärrvärme-, el- och vattenanvändning samt hushållsavfall

LÖNSAMHET VID EFFEKTIVISERING. Så påverkas kostnaderna vid minskning av fjärrvärme-, el- och vattenanvändning samt hushållsavfall LÖNSAMHET VID EFFEKTIVISERING Så påverkas kostnaderna vid minskning av fjärrvärme-, el- och vattenanvändning samt hushållsavfall 11 maj 2011 SAMMANFATTNING Att utnyttja resurser effektivt är viktigt både

Läs mer

2016 PRISLISTOR TV4 - GRUPPEN

2016 PRISLISTOR TV4 - GRUPPEN 2016 PRISLISTOR TV4 - GRUPPEN PRISLISTA TV4 RBS 2016 Område Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Skåne exkl Hbg 1 964 kr 2 404 kr 3 137 kr 3 284 kr 3 284

Läs mer

Utveckling av elnätsavgifter 2011-2012

Utveckling av elnätsavgifter 2011-2012 212:3 Utveckling av elnätsavgifter 211-212 Sammanfattning PM:et visar den reala prisutvecklingen av nätavgifterna. Det aggregerade värdet för samtliga elnätsföretag är ett medelvärde som är viktat på antal

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2013:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2013:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

MARKKOSTNADER STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN. Skrivelse till utjämningskommittén.08. Bilaga 3

MARKKOSTNADER STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN. Skrivelse till utjämningskommittén.08. Bilaga 3 STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN Bilaga 3 SID 1 (6) 2010-04-29 DNR 109-1027/2010 pm MARKKOSTNADER Skrivelse till utjämningskommittén.08 Sammanfattning Den kommunalekonomiska utjämningen har till

Läs mer

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB 2015-08-24 Innehåll Prisändringsmodellen 2 Prispolicy 3 Prisändring och prisprognos 6 Prismodell i normalprislistan 7 Förslag priser 2016 9 Fjärrvärmens

Läs mer

SNQ:s årsrapport 2012: Neonatalvårdens omfattning och resultat

SNQ:s årsrapport 2012: Neonatalvårdens omfattning och resultat SNQ:s årsrapport 2012: Neonatalvårdens omfattning och resultat Bakgrund och omfattning Omkring 10 procent av alla nyfödda barn läggs in på neonatalavdelningarna vid landets sjukhus för att de behöver extra

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2007-03-12

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2007-03-12 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2007-03-12 Boindex sjönk till 120,5 fjärde kvartalet i fjol Husköpkraften är nu den lägsta på mer än tio år Svenskarnas husköpkraft fortsatte att

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2014:4 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2014:4 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:2 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:2 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2014:2 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2014:2 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Östergötlands län

Mäklarinsikt 2015:2 Östergötlands län Östergötlands län Mäklarinsikt 2015:2 Östergötlands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033

Läs mer

Solelanläggning vid Fläckebo kyrka

Solelanläggning vid Fläckebo kyrka Välkomna! Program Repetition och omvärldsbevakning Nytt sedan sist Granegården, produktion och konsumtion Elprisutvecklingen Vad kostar solel? Brf:er berättar Grilla Janne www.stunsenergi.se Solelanläggning

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Statistik över dabigatran (Pradaxa) t o m oktober 2012. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Sammanfattning Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos

Läs mer

En rapport från Villaägarnas Riksförbund

En rapport från Villaägarnas Riksförbund VATTENFALLS VINST Q1 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund 2009-04-29 Denna rapport är framtagen av Villaägarnas Riksförbund för att belysa de stora elbolagens vinster. Rapporten är framtagen med

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:1 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:1 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 934 fastighetsmäklare.

Läs mer

Statistik 2014 - Förmedlingsprocenten

Statistik 2014 - Förmedlingsprocenten Statistik 2014 - Förmedlingsprocenten En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Förmedlingsprocenten 2008 gjordes för första gången en enkel jämförelse mellan hur många brott

Läs mer

Prisändringsmodell Gustavsberg 2016

Prisändringsmodell Gustavsberg 2016 Prisändringsmodell Gustavsberg 2016 Innehåll Inledning... 3 Prispolicy... 3 Prisändring och prisprognos... 4 Priser 2016... 4 Prognos 2017 och 2018... 4 Ny Prismodell 2016... 5 Effekt... 5 Energi... 7

Läs mer

Datum: Beställare: Geografisk avgränsning: Upplåtelseform: Avser perioden: Källa: Adress kommun Stockholms län Uppsala län Södermanlands län

Datum: Beställare: Geografisk avgränsning: Upplåtelseform: Avser perioden: Källa: Adress kommun Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Datum: 2015-01-16 Beställare: Fastighetsbyrån Geografisk avgränsning: Gator i län med fler än 5 försäljningar under tidperioden Upplåtelseform: Bostadsrätt och villa Avser perioden: januari 2012 - Källa:

Läs mer

Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård. Bilaga 5 Landstingsprofiler

Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård. Bilaga 5 Landstingsprofiler Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård Bilaga 5 Landstingsprofiler Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Medeltal: 2217. Median: 2148

Medeltal: 2217. Median: 2148 Placering Intern Lärosäte repr./anställd 1 Kungliga tekniska högskolan 5229 2 Blekinge 3899 3 Högskolan i Skövde 3752 4 Sveriges Lantbruksuniversitet 3731 5 Malmö högskola 3724 6 Göteborgs universitet

Läs mer

SNQ:s årsrapport för 2013: Neonatalvårdens omfattning och resultat

SNQ:s årsrapport för 2013: Neonatalvårdens omfattning och resultat SNQ:s årsrapport för 2013: Neonatalvårdens omfattning och resultat Bakgrund och omfattning Omkring 10 procent av alla nyfödda barn läggs in på neonatalavdelningarna vid landets sjukhus för att de behöver

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder telefon: 070 220 89

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2006-03-09

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2006-03-09 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2006-03-09 Boindex blev 144,5 fjärde kvartalet ifjol högre räntor och huspriser försämrade husköpkraften Hushållen fick sämre råd med sina husköp

Läs mer

1. Skulle du vilja att dina barn åt mer frukt- och grönsaker än vad de gör idag?

1. Skulle du vilja att dina barn åt mer frukt- och grönsaker än vad de gör idag? Faktablad frukt och grönt undersökning 2012 TNS SIFO har på uppdrag av ICA genomfört en undersökning bland 3819 föräldrar med barn under 18 år i samtliga 21 län. Respondenterna var mellan 18 och 65 år

Läs mer

Högskoleverket. Delprov DTK 2002-04-06

Högskoleverket. Delprov DTK 2002-04-06 Högskoleverket Delprov DTK 2002-04-06 2 PATIENTER INOM FOLKTANDVÅRDEN Antal patienter (i tusental) och antal tandvårdskliniker inom folktandvården 1996 uppdelat på huvudmän. Huvudman Patienter (1 000-tal)

Läs mer

Tar vi hand om våra patienter efter operation?

Tar vi hand om våra patienter efter operation? Tar vi hand om våra patienter efter operation? SFOG Varberg 2014-08-25 Mats Löfgren registerhållare, Umeå Jan-Henrik Stjerndahl, SUS Mathias Påhlsson SUS Maud Ankardal Halland Eva Uustal, Linköping Emil

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2010-08-24

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2010-08-24 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2010-08-24 Boindex steg till 149,1 andra kvartalet 2010 husköpkraften ökar trots högre räntor Boindex steg till 149,1 andra kvartalet i år, från

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014 Färre arbetslösa Arbetslösheten minskade under i stort sett hela 2014. En av

Läs mer

Medlemmar Svensk Energi

Medlemmar Svensk Energi Medlemmar Svensk Energi Utskriftsdag: 2009-03-10 Ordinarie medlem Adress Organisationsnr Telefon Affärsverken Karlskrona AB Box 530 371 23 KARLSKRONA Affärsverken Energi AB Box 530 371 23 KARLSKRONA Ale

Läs mer

En rapport från Villaägarnas Riksförbund

En rapport från Villaägarnas Riksförbund FORTUMS VINST Q1 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund 2009-04-29 Denna rapport är framtagen av Villaägarnas Riksförbund för att belysa de stora elbolagens vinster. Rapporten är framtagen med hjälp

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-02-20

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-02-20 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-02-20 Boindex sjönk marginellt till 141,0 fjärde kvartalet 2013 Stigande småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 141,0 fjärde

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2015

Barn berörda av avhysning 2015 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2015 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 472 stycken. Det är en ökning med ca 3 procent jämfört med 2014 då antalet uppgick till 459.

Läs mer

Stora skillnader mellan kommunernas avgifter och taxor

Stora skillnader mellan kommunernas avgifter och taxor Stora skillnader mellan kommunernas avgifter och taxor Taxor och avgifter för el, värme, avfall och vatten varierar kraftigt mellan landets kommuner. För en vanlig trerumslägenhet i Munkedal motsvarar

Läs mer

Västra Kommundelarna - Handlingsplan

Västra Kommundelarna - Handlingsplan BILAGA Västra Kommundelarna - Handlingsplan KOMMUNALEKONOMISK BEDÖMNING 2008-02-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 2 ANALYSMETODIK 3 FÖRUTSÄTTNINGAR BEFOLKNINGSUTVECKLING INVESTERINGAR

Läs mer

RSV-rapport för vecka 7, 2015

RSV-rapport för vecka 7, 2015 RSV-rapport för vecka 7, 2015 Denna rapport publicerades den 19 februari 2015 och redovisar RSV-läget vecka 7 (9 15/2). Lägesbeskrivning Antalet laboratoriebekräftade fall av respiratory syncytial virus

Läs mer

Investeringskostnaden per hus skulle då variera beroende på hur många hus som ansluts, enligt nedan:

Investeringskostnaden per hus skulle då variera beroende på hur många hus som ansluts, enligt nedan: 1 Lundby södra samfällighetsförening för värme Lundby November 2014 information Förslag från E.ON E.ON har nu presenterat sitt nya förslag muntligt och även tagit fram en karta över hur de skulle vilja

Läs mer

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011 Nr 3:211 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Illavarslande utveckling Inbromsningen i den svenska ekonomin märks allt

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut 101/07.

Landstingsstyrelsens beslut 101/07. Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-05-19 LS-LED08-353 70 Analys av Folktandvården Sörmlands prislista för tandvård samt dess styrprinciper, uppdrag enligt LF 101/07 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2005-12-07

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2005-12-07 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2005-12-07 Boindex blev 150,7 tredje kvartalet i år husköpkraften stabiliserades på tillfredsställande nivå Lägre räntor och stigande inkomster

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. oktober 2014 1

Mäklarstatistik - t.o.m. oktober 2014 1 Mäklarstatistik - t.o.m. oktober 2014 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik till och med oktober månad år 2014. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform:

Läs mer

Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter

Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 17 Hur ska momssänkningen fungera? 18 Två år med sänkt

Läs mer

Energieffektivisering i befintliga flerbostadshus

Energieffektivisering i befintliga flerbostadshus Energieffektivisering i befintliga flerbostadshus Fastighetsägarnas hus Stockholm 19 mars 2013 Peter Filipsson CIT Management CIT Management Peter Filipsson Catrin Heincke Åsa Wahlström Danfoss Värmepumpar

Läs mer

Influensarapport för vecka 3, 2016 Denna rapport publicerades den 28 januari 2016 och redovisar influensaläget vecka 3 (18-24 januari).

Influensarapport för vecka 3, 2016 Denna rapport publicerades den 28 januari 2016 och redovisar influensaläget vecka 3 (18-24 januari). Influensarapport för 3, 2016 Denna rapport publicerades den 28 januari 2016 och redovisar influensaläget 3 (18-24 januari). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport augusti 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har minskat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för

Läs mer

LÖNSAMHET VID EFFEKTIVISERING

LÖNSAMHET VID EFFEKTIVISERING LÖNSAMHET VID EFFEKTIVISERING Så påverkas kostnaderna vid minskning av fjärrvärme-, el- och vattenanvändning samt hushållsavfall 22 maj 2015 Slutrapport Reviderad 2015-06-17 SAMMANFATTNING Att utnyttja

Läs mer

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före år Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1() 7 procent av dem som inte redan gått i pension uppger att de vill gå i pension före års ålder. 0

Läs mer

FASTIGHETEN NILS HOLGERSSONS

FASTIGHETEN NILS HOLGERSSONS Bild: Hans Thoursie FASTIGHETEN NILS HOLGERSSONS UNDERBARA RESA GENOM SVERIGE - En avgiftsstudie för år 2004 - Reviderad upplaga 20041104 1 (31) Avgiftsstudie 2004 Förord Värme, varmvatten, vatten och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 Fått arbete I april fick 1 627 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I april för

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-03-08

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-03-08 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-03-08 Boindex sjönk till 132,3 fjärde kvartalet 2010 högre räntor och huspriser dämpar husköpkraften Boindex sjönk till 132,3 fjärde kvartalet

Läs mer

Svenska katthem sorterade efter landskap

Svenska katthem sorterade efter landskap FAKTABLAD Vårgårda 2014-11-26 Svenska katthem sorterade efter landskap SKÅNE Djurens vänner Malmö http://www.djurskyddetlandskrona.se Djurhemmet Tassebo, Helsingborg http://www.djurhemmet-tassebo.se Djurskyddet

Läs mer

Elnätsavgifternas utveckling 2002-2010

Elnätsavgifternas utveckling 2002-2010 Elnätsavgifternas utveckling 2 - Sammanfattning De stora kraftbolagen är elnätsägare i knappt hälften av landets kommuner. De stora kraftbolagen har en helt dominerande ställning avseende landsbygdsdistribution.

Läs mer

Prisändringsmodell Vänersborg 2016

Prisändringsmodell Vänersborg 2016 Prisändringsmodell Vänersborg 2016 Innehåll Inledning... 3 Prispolicy... 3 Prisändring och prisprognos... 4 Priser 2016... 4 Prognos 2017 och 2018... 4 Ny Prismodell 2016... 5 Effekt... 5 Energi... 7 Flöde...

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 0% Beröm godkänt Godkänt Enstaka brister Betydande brister Samtliga brister

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 0% Beröm godkänt Godkänt Enstaka brister Betydande brister Samtliga brister Hur jobbar s beställningscentraler för taxi med trafiksäkerhet? (205 företag) (godkänt = resan sker inom gällande hastighetsbestämmelser, samtliga i bilen använder bälte, chauffören är nykter och barnen

Läs mer

Läget i länet och tillståndsprocessen

Läget i länet och tillståndsprocessen Läget i länet och tillståndsprocessen Vindkraft på rätt plats, Härnösand 2014-10-19 Maria Stenkvist, Vindenheten Energimyndigheten Agenda Energimyndighetens roll Tillståndsprocessen Läget i länet Vindkraftens

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp -12-06 Boindex i riket stabiliserades tredje kvartalet i år - men i storstäderna fortsätter hushållen tappa husköpkraft Boindex för landet som

Läs mer

... Boverket. Remiss; Förslag till ändring av Boverkets byggregler. Missiv 3.2.1. Enligt sändlista

... Boverket. Remiss; Förslag till ändring av Boverkets byggregler. Missiv 3.2.1. Enligt sändlista ... Boverket Missiv Datum 2015-12-09 3.2.1 Diarienummer 137/2015 2508/2015 Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende Enligt sändlista Remiss; Förslag till ändring av Boverkets byggregler Boverket

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av oktober månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av oktober månad 2012 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av oktober månad 2012 Något fler lediga platser Under oktober anmäldes närmare 1 200 lediga platser till Arbetsförmedlingen

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Effekter av Pappabrevet

Effekter av Pappabrevet REDOVISAR 2004:3 Effekter av Pappabrevet En utvärdering av RFV:s och FK:s informationskampanj Sammanfattning Riksförsäkringsverket (RFV) har under 2003 tillsammans med försäkringskassorna skickat ut ett

Läs mer

Dialog för en fungerande värmemarknad. Prisdialogens syfte och mål

Dialog för en fungerande värmemarknad. Prisdialogens syfte och mål Verksamhet 2015 1 Dialog för en fungerande värmemarknad Prisdialogens syfte och mål En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. mars 2012 1

Mäklarstatistik - t.o.m. mars 2012 1 Mäklarstatistik - t.o.m. mars 2012 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik under mars månad 2012. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform: Under de senaste

Läs mer

Belysningsutredning Rondellens bil, Luleå

Belysningsutredning Rondellens bil, Luleå Belysningsutredning Rondellens bil, Luleå 2013-10-11 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Norrbottens energikontor AB, Nenet Tomas Danielsson Norrbottens energikontor AB, Nenet Västra Norrlandsgatan

Läs mer

Det här gör länsstyrelsen LÄTTLÄST

Det här gör länsstyrelsen LÄTTLÄST Det här gör länsstyrelsen LÄTTLÄST Vad är Länsstyrelsen? Det finns 21 län i Sverige. Ett län är ett stort område som består av flera kommuner. Länsstyrelsen är en myndighet som är med och bestämmer i länet.

Läs mer

Ring kyrkklocka ring. Undersökning om Svenska kyrkans bristande arbete med att komma till rätta med osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män

Ring kyrkklocka ring. Undersökning om Svenska kyrkans bristande arbete med att komma till rätta med osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män Ring kyrkklocka ring Undersökning om Svenska kyrkans bristande arbete med att komma till rätta med osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män April 2003 Innehåll Bakgrund 3 Vår undersökning 3 Resultat

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-4 2007 Mars 2008. Elteknikmarknad 2000-2009

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-4 2007 Mars 2008. Elteknikmarknad 2000-2009 KONJUNKTURRAPPORT Elteknikmarknad 2000-0 000 55 000 50 000 45 000 40 000 5 000 2000 2001 2002 200 2004 2005 200 200 200 ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL 1-4 200 Mars 200 0 000 0 000 50 000 40 000 0 000 20 000 10

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Den inre marknaden och företagen i Mälardalen

Den inre marknaden och företagen i Mälardalen November 2005 Den inre marknaden och företagen i Mälardalen Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden. Undersökningen har gjorts på uppdrag

Läs mer

SIFO Radioundersökningar Rapport II 2008

SIFO Radioundersökningar Rapport II 2008 SIFO Radioundersökningar Rapport II 2008 Denna rapport omfattar data om radiolyssnandet i Sverige insamlad under perioden: För riket: 7/1-16/3 2008 (10 veckor) För lokala områden 15/10-16/12 2007, 7/1-16/3

Läs mer

Energideklaration 769610-8666. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Hus 2 - Flerbostadshus

Energideklaration 769610-8666. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Hus 2 - Flerbostadshus Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 120594 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Skolan / Anders Olofsson Adress Bredgatan 13 Personnummer/Organisationsnummer 769610-8666 Postnummer

Läs mer

Elhandlarranking Elområde 3

Elhandlarranking Elområde 3 Elhandlarranking Elområde 3 November december 2011 Tranås Energi erbjöd de lägsta priserna på ettårskontrakt i elområde 3 under november och december 2011. En småhusägare med en årlig användning om 20

Läs mer

Regional balans för ekologiskt foder

Regional balans för ekologiskt foder Lantbruksekonomen 3 november 2011 Lars Jonasson, Agr Dr Haraldsmåla gård 370 17 Eringsboda Tel: 0457-46 10 53 Regional balans för ekologiskt foder Tre regionala marknadsbalanser har upprättats för ekologiska

Läs mer

EKONOMISK PLAN. för. Bostadsrättsföreningen Visby Katten 8 med organisationsnummer 769626-3255

EKONOMISK PLAN. för. Bostadsrättsföreningen Visby Katten 8 med organisationsnummer 769626-3255 EKONOMISK PLAN för Bostadsrättsföreningen Visby Katten 8 med organisationsnummer 769626-3255 Planen har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastighet och

Läs mer

Influensarapport för vecka 47, 2014 Denna rapport publicerades den 27 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 47 (17/11-23/11).

Influensarapport för vecka 47, 2014 Denna rapport publicerades den 27 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 47 (17/11-23/11). rapport för 47, 2014 Denna rapport publicerades den 27 november 2014 och redovisar influensaläget 47 (17/11-23/11). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av april månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av april månad 2013 2013-05-15 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av april månad 2013 Fler lediga platser Under april anmäldes 2 050 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och det

Läs mer

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader Tabell 1. Kostnadsutveckling vid bibliotek resp högskola Bibliotekets totalkostnader (tkr) Högskolornas totalkostnader (tkr) 1997 2001 1997 2001 1997 2001 Chalmers tekniska högskola 45 779 51 899 13% 1

Läs mer

6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997

6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997 6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997 I en SBU-rapport från 1990 Gastroskopi vid utredning av ont i magen redovisas en enkät som avser användning av EDG-skopi esofagogastroduodenoskopi

Läs mer

Grönområden i tätorter: Vidareförädling och användning av data

Grönområden i tätorter: Vidareförädling och användning av data Grönområden i tätorter: Vidareförädling och användning av data Foto: Stefan Svanström Stefan Svanström Avdelningen för Regioner och Miljö Statistiska centralbyrån facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter

Läs mer

Inställningen till olika energikällor i Sveriges län

Inställningen till olika energikällor i Sveriges län Inställningen till olika energikällor i Sveriges län 1999 2004 respektive 2005 2010 Per Hedberg [SOM-rapport nr 2011:25] Information om den nationella SOM-undersökningen SOM-institutet vid Göteborgs universitet

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Medlemsutvecklingen 140101 141231

Medlemsutvecklingen 140101 141231 Medlemsutvecklingen 140101 141231 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 Stockholm 48 092 Uppsala 9 957 Sörmland 12 986 Östgöta 10 745 Jönköping 9 994 Kronoberg 6 535 Kalmar 9 978

Läs mer

LÅNGA VÄNTETIDER FÖRLORADE BRÖST OJÄMLIK BEHANDLING. BROSTCANCER- VARDEN En rapport från Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO

LÅNGA VÄNTETIDER FÖRLORADE BRÖST OJÄMLIK BEHANDLING. BROSTCANCER- VARDEN En rapport från Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO LÅNGA VÄNTETIDER FÖRLORADE BRÖST OJÄMLIK BEHANDLING BROSTCANCER- VARDEN En rapport från Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO OKTOBER 2015 Denna rapport i siffror 64 1/3 2 78 91 76 % mån % % %

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-2 2008 September 2008. Elteknikmarknad 2000-2009

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-2 2008 September 2008. Elteknikmarknad 2000-2009 KONJUNKTURRAPPORT Elteknikmarknad 000-009 0 000 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 000 001 00 003 004 005 00 00 00 009 ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL 1-00 September 00 0 000 0 000 50 000 40 000 30 000 0 000 000

Läs mer

Bisnode och Veckans Affärer presenterar SVERIGES SUPERFÖRETAG 2015

Bisnode och Veckans Affärer presenterar SVERIGES SUPERFÖRETAG 2015 Bisnode och Veckans Affärer presenterar SVERIGES SUPERFÖRETAG 2015 Per Weidenman, Bisnode Sverige AB, Oktober 2015 SVERIGES SUPERFÖRETAG 2015 I den här rapporten presenteras Bisnodes modell för att identifiera

Läs mer

URBANISERINGSMYTEN HUR SER DEN SVENSKA URBANISERINGEN UT IDAG?

URBANISERINGSMYTEN HUR SER DEN SVENSKA URBANISERINGEN UT IDAG? URBANISERINGSMYTEN HUR SER DEN SVENSKA URBANISERINGEN UT IDAG? facebook.com/statisticssweden @SCB nyheter #SCB #Almedalen #svpol #demokrati Statistiska_centralbyran_scb Källa: Bearbetningar SCB, övrig

Läs mer

Utvärdering av värmepumpslösning i Ängelholm 2015-03-03

Utvärdering av värmepumpslösning i Ängelholm 2015-03-03 Utvärdering av värmepumpslösning i Ängelholm 1 Utvärdering av värmepumpslösning i Ängelholm Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Inledning 7 Förutsättningar och metod 8 Resultat 9 Diskussion 18 2 3 Sammanfattning

Läs mer

Priser 2012. Elhandel Elnät Fjärrvärme Vatten och avlopp Återvinning

Priser 2012. Elhandel Elnät Fjärrvärme Vatten och avlopp Återvinning Priser 2012 Elhandel Elnät Fjärrvärme Vatten och avlopp Återvinning Innehållsförteckning Elhandel sid. 4 Elnät sid. 5 Fjärrvärme sid. 9 Vatten och avlopp sid. 10 Återvinning sid. 11 Kontaktuppgifter sid.

Läs mer

Anslag 28:6 Regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner

Anslag 28:6 Regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner 1 (5) Bilaga till styrelsens beslut -02-16 AB Regionteatern Blekinge Kronoberg 10 978 000 1 104 000 0 285 000 285 000 0 10 693 000 AB Upsala Stadsteater 14 794 000 0 0 0 0 0 14 794 000 Borås Stadsteater

Läs mer

Djurskyddet Sverige 1

Djurskyddet Sverige 1 Djurskyddet Sverige 1 2 Vad vill vi? Djurskyddets vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls

Läs mer