SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Blad 1 (28) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan Beslutande Övriga närvarande Karin Stierna (c), ordförande Jan-Olof Andersson (m), , , Lennart Oscarsson (s) Anette Bergqvist (s) Göran Edman (rd) Göran Espmark (c), tjg ersättare 173, Ingrid Nilsson, sekreterare Anders Andersson, kommunchef Anneli Svensson, kommunledningsförvaltningen Monica Grahn, vård- och socialförvaltningen, 166 Carina Wiik, kommunledningsförvaltningen, 166 Gunnar Geijer, socialnämnden, 166 Carina Thulin, 167 Johanna Westgard, miljö- och byggavdelningen, 168 Jörgen Pettersson, teknik- och serviceförvaltningen, 169 och 180 Birgitta Ohlson, kommunledningsförvaltningen, Camilla Hulkki, kommunledningsförvaltningen, 168 och 181 Ann-Helen Engström, teknik- och serviceförvaltningen, 181 Utses att justera Lennart Oscarsson Justeringens Kommunkontoret, Strömsund, plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ingrid Nilsson Organ Ordförande... Karin Stierna Justerare... Lennart Oscarsson Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum då anslag Datum då anslag sätts upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Strömsund Underskrift... Ingrid Nilsson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsens arbetsutskott Information om planeringssystemet Time Care Chefen för vård- och socialförvaltningen redovisar en nulägesbeskrivning för införandet av Time Care och dess implementeringsprocess. Även en skriftlig rapport lämnas daterad den 13 september Bilaga Justering (sign)

3 Dnr Vård- och omsorgsförvaltningen Förvaltningschef Monica Grahn, tel Kommunstyrelsen Bakgrund Kommunstyrelsen har begärt en redovisning eller nulägesbeskrivning i samband med införande av Time Care och dess implementeringsprocess. Jämsides med denna process pågår integration med kommunledningsförvaltningens nya PA- system. Inom vård och omsorg fanns ett s k flexprogram som inte kunde integreras med nya lönesystemet vilket innebar att nödvändiga uppdateringar i ett antal regelverk inte kunde ske vilket hade kunnat leda till stora konsekvenser för en enskild medarbetare eller förvaltningen utifrån arbetstidslagstiftning, kollektivavtal och andra regelverk som styr. Medarbetare uppskattade detta flexsystem. Vi har inom förvaltningen tillämpat önskad sysselsättning, flexibel arbetstid, produktionsområde och där tjänstgöring även ska ske mellan enheter, det senare behöver utvecklas vidare för att möjliggöra trygg personalbemanning på kort och lång sikt utifrån kommande pensionsavgångar. Tillsammans med personalavdelningen började vi då titta på system som kunde integreras med deras nya lönesystem. Genom omvärldsbevakning (4 av länets kommuner är i dag anslutna samt intillliggande Sollefteå kommun, Attendo Brismarksgården) har vi kommit i kontakt med Time Care som är ett företag som fokuserar till 100% på schemaläggning och bemanningsoptimering. Vi inbjöd representanter för Time Care inför det slutliga valet av leverantör. Företaget är bärare av mycket kunskap och erfarenhet och som dessutom har jobbat med 100-tals kunder inom alla branscher främst offentlig sektor och privata vårdgivare. 120 av landets 290 kommuner är anslutna till Time Care. Produktionsbehovet och strategiskt val i schemaläggning Vård och omsorg arbetar för att anpassa bemanningen till det aktuella produktionsbehovet. Time Care hjälper till med att kunna balansera organisationens behov och medarbetarens behov med olika former av "självvalda arbetstider". Schemaläggning är ett strategiskt verktyg som bidrar till viktiga satsningar för att förbättra konkurrenskraften, minska kostnader eller förbättra medarbetarnas engagemang. Time Care Applications består av ett antal olika moduler som stödjer alla aspekter av schemaläggning. Deras tjänster garanterar en snabb implementering av systemet men all förändring tar tid och måste få ta tid beroende på teknik, teknikstöd, it- kunskap hos medarbetare etc. Time Care Planering baserar sig på att man lägger ett resursbehov i systemet vilket kan upplevas som svårt att överblicka. Detta resursbehov läggs per planeringsperiod

4 Dnr Vård- och omsorgsförvaltningen Förvaltningschef Monica Grahn, tel vanligtvis mellan 6 till 8 veckor, målet är 4 veckor. Utifrån detta resursbehov så schemalägger man verksamhetsaktiviteter. Själva schemaläggningsprocessen följer en logisk tågordning, vilket gör att även ett så pass avancerat planeringsinstrument som Time Care Planering kan på sikt upplevas som ett administrativt stöd. Time Cares konsulter har tillgodosett de utbildningsinsatser som behövs för systemadministration f n. Första steget i Time Care Planering har varit att lägga in personaluppgifter integrerat med PA-system. Därefter definierar man de avtal som styr verksamheten. När detta är gjort knyts dessa avtal till person och tidsintervaller. Därefter kommer bemanningsoptimering. Det innebär att man talar om för systemet vid vilka tidsintervaller och klockslag som man behöver ett visst antal personer. Därmed är det viktigt att den som väl lägger in detta bemanningskrav (grundbemanning) har en god insyn i hur verksamheten skall bedrivas - enhetschef, medarbetare, schemaansvarig. I processen finns det även utrymme för den enskilde medarbetaren att gå in i systemet och önska vilka pass och tider som den enskilde helst skulle vilja jobba på. I systemet finns korrigering, den enskilde individen får då gå in och rätta sina önskemål efter verksamhetens krav och även jämka med sina medarbetares önskemål. När schemat är lagt och eventuella korrigeringar är utförda så låses schemat. I de flesta fall brukar därefter en export till ett tidsredovisningssystem och/eller lön/pa-system ske. Time Care Planering är en standardprodukt. Med Time Care Planering som bas så kan man utöka sin Time Care-installation med mer specifika moduler som t ex Time Care Pool vilket vi nu vill göra. Då får vi tillgång till ett verktyg som gör det enklare att tillsätta luckor i verksamhetens bemanning. Med Time Care Pool blir tillsättningsgraden högre och detta påverkar direkt kvaliteten i verksamhetsproduktionen. Time Care Pool integrerar alla medarbetare i planeringsprocessen oavsett plats och tid. Förfrågningar går till ett bemanningscentrum som matchar behovet automatisk med tillgängliga resurser. Genom integration med SMS, Schemaläggningssystem och PA-system integreras hela planeringsprocessen. Time Care Pool är en produkt som används när verksamheten behöver lösa långsiktiga och akuta bemanningsproblem. Sådana problem kan lösas antingen i en bemanningspool eller lokalt ute på verksamheterna. För att möjliggöra de besparingspotentialer som finns i Time Cares applikationer är det avgörande att såväl vård- och socialförvaltningen, löner och ev andra förvaltningar får en kontinuerlig fortbildning eftersom applikationerna kontinuerligt utvecklas. Det är viktigt att denna kunskap löpande uppdateras. Time Care är väl anpassat till arbetstidslagen och kollektivavtal.

5 Dnr Vård- och omsorgsförvaltningen Förvaltningschef Monica Grahn, tel Uppföljningsfrågor till verksamheten Time Care planering Kommunstyrelsen har uppdragit till mig att följa upp implementeringen av Time Care planering. Detta får inte tolkas som en utvärdering eller del av eftersom planering- och införandeprocess nyligen påbörjats och vissa teknikomständigheter har försvårat genomförandeprocessen. Vissa kommuner menar även på att det tar upp till ett år innan hela processen är väl genomförd. Fem frågor har tagits fram som stöd i uppföljningen för att få del av uppfattningar som vård- och socialförvaltningens enhetschefer har om hur implementeringen av Time Care fortlöper. Frågor har skickats till 18 arbetsplatser och enhetschefer inom VSF som har ansvar för SoL, LSS och har besvarats av 12 arbetsplatser. Frågorna har besvarats tillsammans med arbetsplatsombud och/eller schemaansvarig om inte arbetsplatsombud haft möjlighet att delta, samt någon/några ur personalgruppen. Resultat Fördelar med TimeCare planering Fördelar som redovisas från arbetsplatserna är att Time Care planering ger ett överskådligt bemanningskrav, planering av semester och delaktighet. Det är kopplat till lönesystemet och självservice. Schema kan planeras i förväg. Medarbetare anger att de själva kan välja hur de vill arbeta, man kan arbeta med alla och uppfattas vara friare än vid statiskt schema. Det anses vara lättare att skriva in uppgifter vid anmälan om sjukdom, inte bokad tid osv. Medarbetare som har tillgång till dator privat kan lägga schema hemifrån. Planeringen kan då göras delvis hemifrån. Några arbetsplatser (Backe/Rossön, sydvästra, Strömbacka ) beskriver att det är för tidigt att kunna se fördelarna och anser att det positiva med det gamla flexsystemet ännu överväger. Några arbetsplatser (Strömsvägen/Lövbergavägen, Nordöstra) ser inga fördelar med systemet. Från flera arbetsplatser föreslås ny uppföljning i ett senare skede eftersom man nyligen startat med Time Care planering. Nackdelar med Time Care planering Några arbetsplatser kan i nuläget inte se några fördelar med Time Care. Arbetsplatser som beskrivit nackdelar beskriver behov av längre planeringstid. Det tar längre tid att göra ändringar/lägga schema och procent visas ej. Översikten över perioden är bristfällig, man kan inte se hur andra lägger turer och systemet är inte lika överskådligt som flexen. När medarbetare lägger schema kan de ej se delegeringar, körkort etc vilket kan vara viktigt för de vårdtagare som har behov av extra god kontinuitet på personal och person. Det krävs lång framförhållning vilket gör det oflexibelt. Det beskrivs svårt att hålla kontroll över antal semesterdagar, kompensationstid etc. Det är svårt att se helheten.

6 Dnr Vård- och omsorgsförvaltningen Förvaltningschef Monica Grahn, tel Läggs schema vecka för vecka så visas enbart den veckan som ska läggas jämfört med flexen där hela månaden visades. Låsta scheman är en nackdel när vårdtyngden ökar. När schemat är låst blir det statiskt. Turer i systemet är ej anpassade till verksamhetens behov. I flexen behövdes en turkod. Oklart hur pass-bekymmer och minussaldon ska hanteras och det är svårt att få ihop sin arbetstid. Låst schema är en nackdel när vårdtyngden ökar eller minskar. Det hade varit en fördel med bättre stöd i grundarbetet och hjälp med korrigeringar. Teknikproblem Arbetsplats Ja Nej Becke /Rossö hemvårdr Granbacken Strömbacka Solbacken Sydvästra Nordöstra Åshamra Strömsvägen/Lävbergavägen Hoting Rossö LSS grupp Strömbacka Tåsjö Backe särskilt boende Kan ej ange Arbetsplatser som redovisat tekniska problem anger följande: Inom LSS-verksamheter beskrivs brister i tekniken i en del grupper. Det är svårt med VPN-uppkopplingen (Strömsvägen, Lövbergavägen). Solbacken redovisar problem med inloggningen samt att det varit mycket trögt i systemet. Clienten, uppgifter och inställningar försvinner och man saknar många funktioner i programmet. Siffror som visas i Time Care är olika mot de siffror som visas vid hemmainloggning. Från Åshamra beskrivs problem med att systemet är långsamt och segt, det har också förekommit problem med lösenord och inloggningar. Nordöstra anger problem med långsam dator, det räcker ej med en dator på 24 personer. Medarbetare från byarna måste åka till Strömsund för att lägga schema. Det finns medarbetare som ej har dator hemma privat.

7 Dnr Vård- och omsorgsförvaltningen Förvaltningschef Monica Grahn, tel Antal timmar planeringstid per v. som uppskattas åtgå för planering i Time Care Arbetsplats 0-5 tim/v 6-10 tim/v tim/v tim/v < 20 tim /v Backe/rossö hemvård Granbacken Solbacken för de flest för några Åshamra Sydvästra Nordöstra Strömsvägen/Lövbergav Hoting Rossö LSS grupp Strömbacka Tåsjö Backe särskilt boende Svårt att uppskatta, planerar att göra tidsstudie Uppskattnignsvis går det åt 4-5 tim/v och grupp för schemaansvari ga initiatl Minst 15 tim/v för EC för EC vid senaste korr. Varierar beroende på var i planeringen man befinner sig Antal timmar planeringstid per v. som uppskattades åtgå för planering i Flexsystemet Arbetsplats 0-5 tim/v 6-10 tim/v tim/v tim/v < 20 tim /v Backe/Rossö hemvård Granbacken Solbacken Åshamra Svårt att uppskatta, planerar att göra tidsstudie Sydvästra Nordöstra Strömsvägen/Lövbergav Hoting Rossö LSS grupp Strömbacka Tåsjö Backe särskilt boende

8 Dnr Vård- och omsorgsförvaltningen Förvaltningschef Monica Grahn, tel Arbetsplatser som ser Time Care planering som ett bra hjälpmedel för att anpassa bemanningen till den aktuella produktionen Antal arbetsplatser Ja Nej 6 6 Arbetsplatser som ser att TimeCare planering underlättar möjligheten till önskad sysselsättning Antal arbetsplatser Ja Nej 3 9 Kommentarer från arbetsplatserna Backe/Rossö hemvård, Tåsjö, Strömbacka ser det som svårt att svara ordentligt på frågorna då de nyligen börjat med Time Care och föreslår därför ny förfrågan om ett år. Granbacken beskriver att det inte är någon skillnad i planeringstid. Antalet personer som nu lägger in i Time Care är dock fler. Schema för dagen och natten läggs på 6 veckor vilket gör att koncentrationen av tid inte ligger per vecka utan på var 6:e vecka. Time Care planering ses som ett bra instrument för att få rätt bemanning. Det ger även medarbetare en tydlig bild av när medarbetare behövs. Önskad sysselsättningsgrad kommer troligen att underlättas med Time Care Pool. Enhetscheferna har upplevt att det inte alltid är så lätt att planera semester kanske 9 10 veckor i förväg. Men medarbetare lär sig eftersom. Solbacken anger att önskad sysselsättning redan finns oavsett Time Care. Den dåliga översikten underlättar inte planeringen av önskad sysselsättningsgrad. För övrigt omöjligt att bedöma med bara sommaren som referens. Strömsvägen/Lövbergavägen anger att när schemat är låst går det inte att göra ändringar i schemat utifrån förändrade behov vilket är mycket bekymmersamt inom vår verksamhet LSS där det händer en del från en dag till en annan. Åshamra ser det som svårt att skatta tid som åtgår. Lång period lades över sommaren. Man överväger att själva skriva in hur mycket tid som åtgår innan besvarande. Det är inte bara schemaläggningen som skall ingå. Nordöstra Vi ser för tillfället inte att det är ett bra system

9 Dnr Vård- och omsorgsförvaltningen Förvaltningschef Monica Grahn, tel Backe särskilt boende har haft problem med att arbetstagarna inte får ihop sin arbetstid, någonstans i grundarbetet är det fel skulle ha varit bra med bättre stöd i grundarbetet och hjälp med korrigeringar. Flertalet av medarbetarna ligger på mycket minustid som kommer att bli svår att jobba in. Systemet känns stelt. Det marknadsförs som ett flexibelt system, önskeschema etc men när systemet är låst blir det ett statiskt schema som är väldigt oflexibelt och gör det svårt för oss att korrigera det som händer under veckorna. Sammanfattning Arbetsplatserna beskriver sammanfattningsvis att det i ett inledningsskede av implementeringen som detta är inte är möjligt att ge en heltäckande bild av erfarenheter avseende Time Care planering och en uppföljning efterfrågas i ett senare skede. Svaren indikerar att implementeringsperioden pågår vilket återspeglas i hur arbetsplatserna uppskattar planeringstid i förhållande till tidigare flexsystem och andra oklarheter som finns när ett nytt verktyg tas i bruk. Enligt KLF löneavd får verksamheten räkna med ett års inkörning. Medarbetarnas behov av planeringstid är individuellt och varierar med datorvana. Teknikproblem förekommer i varierande omfattning med tröghet i systemet, långsamma datorer svårigheter med VPN-uppkoppling, inställningar, lösenord etc. Stora arbetsplatser har behov av fler än en dator för att underlätta (nordöstra 24 personal). Medarbetare från byarna måste åka till Strömsund för att lägga schema. Det finns medarbetare som ej har dator hemma privat vilket t ex gör att de måste resa för att lägga schema. Det är oklart hur minussaldon ska hanteras, någon arbetsplats har haft svårt att få ihop tiden. Fördelar som återges är ökad delaktighet, sammanlänkningen med lönesystemet, självservice, ökade möjligheter till långsiktig planering. Medarbetare som har tillgång till dator privat kan lägga turer hemifrån. Backe särskilt boende har problem med att arbetstagarna inte får ihop sin arbetstid, någonstans i grundarbetet är det fel. Medarbetare anser att de hade behövt ett bättre stöd i grundarbetet och hjälp med korrigeringar. Flertalet av arbetstagarna ligger på mycket minustid som kommer att bli svår att jobba in. Systemet känns stelt. Det marknadsförs som ett flexibelt system, önskeschema etc men när systemet är låst blir det ett statiskt schema som är väldigt oflexibelt. Svårigheter finns att korrigera det som händer under veckorna.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Information om en förstudie till projektet Jämtland på Rätt Spår Carina Thulin informerar om förstudien. Några personer har för avsikt att åka rälsbuss/tåg runt om i Jämtland/Sverige/Europa. Syftet är att locka fler personer till att bosätta sig i Jämtland genom en samlad kampanj från länets alla kommuner. Under tågresan i Sverige berättar man om alla fördelar som det är att bo i Jämtland. Rälsbussen får stå som en symbol för det miljömedvetna Jämtland och en hållbar transportutveckling. LRF är huvudman för förstudien som avslutas i februari Thulin vill sedan veta om Strömsunds kommun är intresserad av att delta i projektet. Hon kommer nu att skicka över material/information så att kommunen inför nästa möte kan fundera på sitt intresse att delta i projektet. Justering (sign)

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsens arbetsutskott Information om lokalt tillväxtprogram, översiktsplan, turismstrategi, upphandling/driftform för företagshälsovård m.m. Kommunchefen m.fl. informerar i ovanstående frågor. Justering (sign)

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsens arbetsutskott Diskussion om budget 2011 för teknik- och serviceförvaltningen m.m. Chefen för teknik- och serviceförvaltningen informerar om budget 2011 samt ett antal övriga ärenden. Justering (sign)

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Delårsrapport/budgetuppföljning per augusti 2010 Kommunledningsförvaltningen/ekonomi redovisar verksamheternas budgetuppföljning per augusti Justering (sign)

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Diskussion om en ny teknisk nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 september 2008, 165, föreslå att fr.o.m. den 1 januari 2009 bildas en teknik- och servicenämnd bestående av fem ledamöter och fem personliga ersättare. Nämnden ska överta alla frågor som ligger inom teknik- och serviceförvaltningens verksamhetsområde. Vissa ändringar kan ske, vilket hanteras av kommunchefen. Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2008, 187, att återremittera ärendet till arbetsutskottet för undersökning av möjligheten att bilda ett tekniskt utskott under kommunstyrelsen samt förslag på vilka frågor som ska hanteras av detta utskott. Arbetsutskottet beslutade den 17 september 2008, 199, att ge kommunchefen i uppdrag att utreda frågan, bl.a. tydliggöra vilka frågor nämnden/utskottet ska hantera. Utöver detta ska också de ekonomiska aspekterna och utskottets delegeringsmöjligheter utredas. Arbetsutskottets beslut Ärendet tas upp till behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 12 oktober Justering (sign)

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Medborgarförslag om avveckling av Strömsunds Hyresbostäder AB Kurt Lagerstedt, Strömsund, har i ett medborgarförslag den 18 februari 2010 föreslagit att Strömsunds Hyresbostäder AB ska avvecklas. Kommunfullmäktiges ordförande har överlämnat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens ordförande har lämnat förslag till svar på medborgarförslaget. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget avslås i enlighet med upprättat förslag. Bilaga Göran Edman (rd) deltar ej i beslutet. Justering (sign)

16

17 FÖRSLAG TILL SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG Kommunfullmäktige Medborgarförslag om avveckling av Strömsunds Hyresbostäder AB, SHB Kurt Lagerstedt, Strömsund, har i ett medborgarförslag den 18 februari 2010 föreslagit att Strömsunds Hyresbostäder AB ska avvecklas. Följande svar lämnas: Riksdagen beslutade den 22 juni 2010 att anta den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Lagen träder i kraft den 1 januari Den innebär att bolagen i allmännyttigt syfte ska förvalta fastigheter med bostadslägenheter som upplåts med hyresrätt, främja bostadsförsörjningen i kommunen och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i företaget. Företagen ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer, vilket innebär ett avsteg från kommunallagens självkostnadsprincip och förbud att driva företag i vinstsyfte. Samtidigt klargörs att ett affärsmässigt perspektiv är förenligt med ett aktivt samhällsansvar. En bestämmelse som begränsar de värdeöverföringar som får göras från bostadsbolagen införs också. Denna lag ställer särskilda krav på att kommunen och bolagets verksamheter bedrivs åtskilda beträffande redovisning. Aktiebolag är då en lämplig form. Begreppet affärsmässiga principer ställer krav på bolaget att ständigt anpassa verksamhetens organisation. De synpunkter på besparingsmöjligheter som angetts i förslaget bedöms som orimliga då SHB redan i dag bedrivs på ett affärsmässigt sätt. Med hänvisning till ovanstående avslås förslaget.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Ägardirektiv för Strömsunds Hyresbostäder AB Fr.o.m. den 1 januari 2011 träder nya regler i kraft för allmännyttan och det blir ändringar i hyresförhandlingsreglerna m.m. Med anledning av den nya lagen måste ägardirektiven för bolaget revideras. Arbetsutskottets beslut Kommunchefen får i uppdrag att, utifrån den nya lagstiftningen, ta fram förslag till nya ägardirektiv utformade med ett jämställdhetsintegrerat synsätt. Beslutsexpediering Kommunchefen Strömsunds Hyresbostäder AB Justering (sign)

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Sammanträden med arbetsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige år 2011 Kommunledningsförvaltningen/kansli har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år Arbetsutskottets beslut 1 Upprättat förslag till tidplan 2011 för arbetsutskottet godkänns. Bilaga 2 Planen redovisas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för fastställelse. Justering (sign)

20 TIDPLAN Sammanträden med arbetsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2011 Arbetsutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Januari Februari Mars 15 1, 29 - April Maj 10 3, Juni Juli Augusti September Oktober November December 6-14

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Dokumenthanteringsplaner för Strömsund Turism och kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen har upprättat dokumenthanteringsplaner för sin verksamhet samt för säkerhetsarbetet. Strömsund Turism har upprättat plan för sin verksamhet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1 Dokumenthanteringsplan för Strömsund Turism antas. Bilaga 2 Dokumenthanteringsplan för kommunledningsförvaltningen antas. Bilaga Justering (sign)

22 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 1 (1) Myndighet: Strömsund Turism Benämning Förvaringsplats Arkivläggning Överföring till Gallring närarkiv centralarkiv Konsumentrådgivning Pärm Efter 2 år

23 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 1(4) Kommunledningsförvaltningen/ekonomi Myndighet: Kommunstyrelsen Benämning Förvaringsplats Arkivläggning Överföring till Gallring närarkiv centralarkiv Borgensåtaganden, lösta och infriade Tjänsterum (BO) Kronologisk ordn. 1 år 2 år efter inlösen Skuldebrev, lånehandlingar, lösta Tjänsterum (BO) Kronologisk ordn. 1 år 10 år efter upphörande Uppdatering, fasta bokföringsorder Tjänsterum (BO,EE) Månadsvis 1 år 10 år Pålägg/fördelning, kontrollista + uppdatering PDF-arkiv, server Månadsvis 10 år Kontoplan PDF-arkiv, server Årsvis Bevaras Anläggningsredovisning PDF-arkiv, server Månadsvis 1 år 10 år Bokslut/ årsredovisning Tjänsterum (GE) Årsvis 5 år 10 år Årsbokslut, Huvudbok kkl 1-8, inkl transaktioner Centralarkiv Kontoklassordning Bevaras Årsbokslut, Anslagsavräkning Centralarkiv Ansvarsnr. ordning Bevaras Årsbokslut, Investeringsredovisning Centralarkiv Projektnr.ordning Bevaras Årsbokslut, Balans- och resultaträkning inkl noter Centralarkiv Bevaras Årsbokslut, Spec. Balansräkning Centralarkiv Bevaras

24 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2(4) Kommunledningsförvaltningen/ekonomi Myndighet: Kommunstyrelsen Benämning Förvaringsplats Arkivläggning Överföring till Gallring närarkiv centralarkiv Årsbokslut, Spec. Balanskonto Centralarkiv Kontonr.ordning Bevaras Årsbokslut, Spec. kkl 3-8 Centralarkiv Kontonr.ordning Bevaras Årsbokslut, Spec. Kundfordringar Centralarkiv Kundnr.ordning Bevaras Årsbokslut, Spec. Leverantörsskuld Centralarkiv Lev.nr.ordning Bevaras Fastställd budget Tjänsterum (LES) 2 år Bevaras Upplåning offerter och beslut Tjänsterum (BO) Kronologisk 10 år efter upphörande Avtal och upphandlingsunderlag koncernkonto Tjänsterum (AS) Kronologisk 10 år efter upphörande Offerter koncernkonto (ej antagna) Tjänsterum (AS) Kronologisk Efter avtalsperioden Kassatransar Närarkiv Kronologisk 1 år 10 år Bokföringsorder Närarkiv Kronologisk 1 år 10 år Leverantörsfakturor, manuella Närarkiv Kronologisk 1 år 10 år Leverantörsfakturor, skannade Närarkiv Ver.nr ordning 1 år 10 år

25 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 3(4) Kommunledningsförvaltningen/ekonomi Myndighet: Kommunstyrelsen Benämning Förvaringsplats Arkivläggning Överföring till Gallring närarkiv Centralarkiv Saldobesked plusgiron Tjänsterum (EA) Kronologisk 10 år Saldobesked bankkonton Tjänsterum (EA) Kronologisk 10 år Lönetransar Närarkiv Ver.nr ordning 1 år 10 år Skattemyndigheten, skattsedlar, utdrag mm Tjänsterum (EA) Månadsvis 3 år 10 år Diverse debitering, definitiv fakturajournal PDF-arkiv, server Ver.nr ordning 1 år 10 år Diverse debitering, räkningsspecifikationer Närarkiv Ver.nr ordning 2 år 2 år Interndebitering, räkningsspecifikationer Närarkiv Ver.nr ordning 2 år 2 år Krav Tjänsterum (MP) Ver.nr ordning 1 år 10 år Inbetalningar Pg och Bg Tjänsterum (MP) Ver.nr ordning 1 år 10 år Inventarieförteckning Tjänsterum (MP) Avdelningsvis 2 år Bevaras Verifikationer, va-avgifter och renhållning Närarkiv Ver.nr ordning 2 år 10 år Momsredovisning Tjänsterum (EA) Månadsvis 3 år 10 år

26 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 4(4) Kommunledningsförvaltningen/ekonomi Myndighet: Kommunstyrelsen Benämning Förvaringsplats Arkivläggning Överföring till Gallring närarkiv Centralarkiv Uppdatering interimsposter Tjänsterum (GE) Ver.nr ordning 2 år 10 år Avslutade inkassoärenden Tjänsterum (EE) Bokstavsordning 2 år Borgensengagemang Tjänsterum (BO) Årsvis 10 år Långtidsbevakning kundfordringar Låst hurts (MP) Bokstavsordning Borgensåtaganden Låst hurts (MP) Bokstavsordning Aktier, andelar Låst hurts (MP) Bokstavsordning Tilläggsanslag Tjänsterum (VHS) Årsvis 2 år 10 år Räkenskapssammandrag, SCB Tjänsterum (VHS) Årsvis 2 år 5 år

27 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 1 Kommunledningsförvaltningen/IT Myndighet: Kommunstyrelsen Benämning Förvaringsplats Arkivläggning Överföring till Gallring närarkiv centralarkiv Hyresavtal för kopiatorer Tjänsterum Kronologisk Vid inaktualitet Serviceavtal för utrustning Tjänsterum Kronologisk Vid inaktualitet

28 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 1 Säkerhetssamordning Myndighet: Kommunstyrelsen Benämning Förvaringsplats Arkivläggning Överföring till Gallring närarkiv centralarkiv Plan för hantering av extraordinära händelser i Strömsunds kommun Tjänsterum Kronologisk Vid inaktualitet

29 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 1 Kommunledningsförvaltningen/kansli Myndighet: Kommunstyrelsen Benämning Förvaringsplats Arkivläggning Överföring till Gallring närarkiv centralarkiv Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll Tjänsterum Kronologisk 4 år Bevaras Kommunstyrelsen, protokoll Tjänsterum Kronologisk 4 år Bevaras Kommunfullmäktige, protokoll Tjänsterum Kronologisk 4 år Bevaras Handlingar i diarieförda ärenden Tjänsterum Diarieplanbeteckn 1 år 4 år Bevaras Valnämnden, protokoll Tjänsterum Kronologisk 5 år Bevaras Valnämnden, övriga handlingar Tjänsterum Kronologisk Vid inaktualitet Valnämnden, röstlängder Valnämndens arkiv Kronologisk 1 år Bevaras Kommunala pensionärsrådet, protokoll, beslutsunderlag Rådet för funktionshinderfrågor, protokoll, beslutsunderlag Tjänsterum Kronologisk 5 år Bevaras Tjänsterum Kronologisk 5 år Bevaras Avtal Tjänsterum Kronologisk 10 år efter upphörande Beredskapsplanering, personal Tjänsterum Personnummer Vid inaktualitet Betänkanden, offentliga utredningar och rapporter Tjänsterum Kronologisk 4 år

30 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2 Kommunledningsförvaltningen/kansli Myndighet: Kommunstyrelsen Benämning Förvaringsplats Arkivläggning Överföring till Gallring närarkiv centralarkiv Borgerlig vigsel, handlingar Tjänsterum Kronologisk 5 år Bygdeavgiftsmedel, kopia av ansökningar Tjänsterum Områdesvis 1 år 4 år Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting Tjänsterum Kronologisk 1 år 2 år Enkäter Tjänsterum Kronologisk 3 år Fonder/testamenten, donationsbrev Centralarkiv Alfabetisk Bevaras Färdtjänst och riksfärdtjänst, födelsedatum 5, 15, 25 Tjänsterum Personnummer 1 år Bevaras Färdtjänst och riksfärdtjänst, övriga Tjänsterum Personnummer 1 år 5 år efter sista anteckn Förköpsrätter Tjänsterum Alfabetisk 1 år 3 år Förslagsverksamhet Tjänsterum Alfabetisk 3 år Hemsändning, underlag för bidrag Tjänsterum Kronologisk 1 år Hemvärnet, ansökningar om antagning Tjänsterum Alfabetisk 1 år 4 år Lotterier Tjänsterum Alfabetisk 6 år efter inaktualitet Lönebidrag, underlag för bidrag Tjänsterum Alfabetisk 1 år

Sammanträdesdatum. Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl

Sammanträdesdatum. Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-09-28 Blad 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 08.00-15.00 Beslutande Karin Stierna (c), ordförande

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) 1 NR 66 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... PA-lön, Servicekontoret GÄLLER

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) 1 NR 76 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kommunstyrelsekontorets personalenhet GÄLLER FR O M...2010-01-01

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-09-19 Blad 1 (15) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, kl. 11.00-15.00 Beslutande Lennart Oscarsson (s), ordförande Karin Stierna (c) Lars Andreasson

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 24 augusti 2010, klockan 08.00, i sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 24 augusti 2010, klockan 08.00, i sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 24 augusti 2010, klockan 08.00, i sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund. Kl. 08.00-09.00 Kl. 09.00-09.30 Kl. 09.30-10.00 VD, ordförande

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.6 PA Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 20161128 205 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen avser Version Verksamhetsområde

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Personalkontoret

Dokumenthanteringsplan för Personalkontoret Dokumenthanteringsplan för Personalkontoret A. Arbetsmiljö Arbetsskadeanmälan samt bilagor Närarkiv Personakt Bevaras Se personakt Tillbudsanmälan Datalagring Flexite Server Bevaras 5 år Arbetsmiljöutredningar

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 2. Stödjande

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.9 Upphörande av anställning Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 205 1.0 Reering: datum och paragraf Reeringen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Riksarkivet författningssamling: Föreskriften skall tillämpas på lönehandlingar som kommer in till eller upprättas hos myndigheten

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-02-14 Uppdaterad: Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom, nya uppgifter

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 2(5) Inledning Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper som

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.2 Kompetensförsörjning Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 205 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-08-16 Uppdaterad: 2013-08-16 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet registreras i huvudsak i IT-systemen

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Protokoll / Centrala samverkansgruppen - protokoll - kallelser Personalutskottet - protokoll - kallelser i pärm hos registrator i pärm hos registrator 5 år Papper: svenskt arkiv. Sparas elektroniskt i

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet Blad 1 (10) )

Kommunala pensionärsrådet Blad 1 (10) ) - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunala pensionärsrådet 2011-02-08 Blad 1 (10) ) Plats och tid Kommunhuset, Almen kl 10.00-11.15 Beslutande Roger Kristofersson (s) ordförande Ragnar Lif (c)

Läs mer

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet.

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet. Första giltighetsdatum 2010-08-25 Dnr 214/2010 004 Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för personaladministration

Dokumenthanteringsplan för personaladministration Dokumenthanteringsplan för personaladministration Gällande från 2011-12-01, dnr KS 2011/160 Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för personaladministration... 2 Gallring... 2 Leverans till arkivet...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.3 Bemanning Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 205 1.0 Reering: datum och paragraf Reeringen avser Version

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Misteln, den 30 maj, 2013 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot Övriga deltagande

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-04-07 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 67 56 Redovisning av delegationsbeslut... 68 57 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Kommunal hjälpmedelssamverkan

Dokumenthanteringsplan för Kommunal hjälpmedelssamverkan Handläggare Datum Lars Axelsson 2015-10-28 0480-453800 070-5923028 Hjälpmedelsnämnden Dokumenthanteringsplan för Kommunal hjälpmedelssamverkan Förslag till beslut Hjälpmedelsnämnden godkänner Kommunal

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08.30 10.25 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik

Läs mer

Sammanträdesdatum. Emma-Britt Nilsson (PRO) tjänstg ersättare

Sammanträdesdatum. Emma-Britt Nilsson (PRO) tjänstg ersättare - Kommunala pensionärsrådet 2010-09-07 Blad 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Almen kl 10.00-12.00 Beslutande Lars Edin (fp) ordförande Yngve Johansson (s) Inga-Brith Nilsson (c) Anna-Lisa Palmqvist (PRO)

Läs mer

4 Information av kommunrevisionen

4 Information av kommunrevisionen STRÖMSUNDS KOMMUN KUNGÖRELSE 2 Kommunfullmäktige 2011-04-13 Plats och tid Onsdagen den 27 april 2011, klockan 13.00, i Virveln på Folkets Hus, Strömsund Klockan 13.00 Ekonomichefen informerar om årsredovisning

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

Regler för gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet vid Högskolan Dalarna

Regler för gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet vid Högskolan Dalarna Regler för gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-05-18 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/861/10 Ersätter: Lokala gallringsbestämmelser

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Kallelse/Underrättelse Handlingar till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse Handlingar till Sammanträde Antal 85 Utsändningdag Tisdagen den 26 januari 2010 Kallelse/Underrättelse Handlingar till Sammanträde Kommunstyrelsen Februari 2 Tisdag 2010 Se nästa sida! Utdelningsadress Postnummer Ortsnamn ontorsadress

Läs mer

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator Godkännande enligt LOV Social- och äldrenämnden 2009 LOV = Lagen om valfrihetssystem Ansökan om godkännande Diarieförs av registrator därefter ansvarar handläggaren för att ärendet uppdateras i. rensat

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Önnerup Tid kl. 08.30-11.10 Beslutande Sofia Forsgren Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Myndighet Kultur- och fritidsnämnd Verksamhet Kultur- och fritidsförvaltning Antagen 2013-10-01 Kultur- och fritidsnämnd 75 1 (6) Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Vad är syftet med

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 1.1.4 Verksamhetsledning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Kommunhuset

Vård- och omsorgsförvaltningen, Kommunhuset SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:20 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Astrid-Marie Jonsson, (C)

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Yttrande över revisionsrapporten Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor

Yttrande över revisionsrapporten Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2012-02-28 5 58 Dnr 2011.518 003 Yttrande över revisionsrapporten Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Revisorerna har

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott 52 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.15 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson (c) Övriga närvarande

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20041209 Dokumenthanteringsplan för Destination Norrköping KB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 02 Fastställd av styrelsen för Destination Norrköping KB den 9 december 2004, 12.

Läs mer

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet Danderyds kommun Dokumenthanteringsplan 2011-12-30 Myndighet: Produktionsstyrelsen Beslutsdatum: Enhet: PRODUKTIONSKONTORET IT-stöd: Schoolsoft Administrativt stödsystem som hanterar och lagrar utbildningsrelaterade

Läs mer

Utsändningdag Tisdagen den 23 februari 2010

Utsändningdag Tisdagen den 23 februari 2010 Antal 85 Utsändningdag Tisdagen den 23 februari 2010 Kallelse/Underrättelse Handlingar Mars 2 till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 2010 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 2 mars 2010,

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s)

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s) Barn-, kultur- och utbildningsnämndens 2013-03-15 Blad 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen kl 10.00-11.00 Beslutande Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica

Läs mer

Kallelse/Underrättelse Handlingar till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse Handlingar till Sammanträde Antal 78 Utsändningdag Tisdagen den 22 mars 2011 Kallelse/Underrättelse Handlingar till Sammanträde Kommunstyrelsen Mars 29 Tisdag 2011 Se nästa sida! Utdelningsadress Postnummer Ortsnamn ontorsadress

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-12-17 43 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-13.00. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Samrehabnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Samrehabnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Skene lasarett, konferenscenter Arne Aldman, kl 08:30-09:45 S C MP S C C S Hanne Jensen ersätter Claes Redberg, Västra Götalandsregionen Sandra Eliasson ersätter

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (9) Camilla Hulkki, sekreterare Barbro Blom, enhetschef hälsocentralen. Kommunkontoret, Strömsund, inom 14 dagar

Sammanträdesdatum Blad 1 (9) Camilla Hulkki, sekreterare Barbro Blom, enhetschef hälsocentralen. Kommunkontoret, Strömsund, inom 14 dagar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Sammanträdesdatum Blad 1 (9) 2010-05-19 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Jan-Olof Andersson (m),

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Dnr VIAN/ 2013:56-004 Handläggare: Gunilla Porsvant Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Förslag till beslut: Nämnden beslutar att fastställa Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden. Nämnden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16 Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-14.50 Beslutande Ledamöter Franklin Eck (M), ordförande Jan Österdahl (M) Kristina Karlsson

Läs mer

Gränssnitt Process hantera pensioner

Gränssnitt Process hantera pensioner Polisens administrativa center 1 TJÄNSTEPENSION...3 DELPENSION OCH ARBETSTIDSMINSKNING... 3 TRYGGHETSAVTALET (TA)... 3 AVTAL OCH REGLER AVSEENDE PENSION... 3 PROCESS PENSIONER NIVÅ 2...4 DELPROCESS NR

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2011-06-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 59 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 60 Budget 2012 socialnämndens verksamheter 61 Socialnämndens verksamheter,

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.4 Ekonomiadministration Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhsområde

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll I "1; l HEDEMORA,~ KOMMUN './ 1 (17) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Tellus, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), ordförande

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Personalnämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Personalnämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Campus, kl 08.00-15.55 Beslutande Övriga deltagande Harriet Classon, ordf Lennart Burvall Åsa Gustafsson Caroline Larsson Stålbert Annika Nyman, tjg ers

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 14.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Bilaga 1 (Sid 9-10) 1 Upprop. 2 Val av protokollsjusterare samt tillkännagivande av tid och plats för protokollets justering

Bilaga 1 (Sid 9-10) 1 Upprop. 2 Val av protokollsjusterare samt tillkännagivande av tid och plats för protokollets justering 2 Plats och tid för sammanträde Onsdagen den 16 juni 2010, klockan 13.00, i Virveln på Folkets Hus, Strömsund OBS! Sammanträdet kommer att kunna följas på webb-tv via kommunens hemsida www.stromsund.se.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunala pensionärsrådet (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunala pensionärsrådet (9) Kommunala pensionärsrådet 2010-02-09 1 (9) Plats och tid Kommunhuset Strömsund, Almen kl 09.30-12.15 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Edin (fp), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 20 februari 2012 kl. 13:30-15:30. Dick Lindkvist (S) Kommunkontoret i Bergsjö 2012-03-05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 20 februari 2012 kl. 13:30-15:30. Dick Lindkvist (S) Kommunkontoret i Bergsjö 2012-03-05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 20 februari 2012 kl. 13:30-15:30. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 1-5.

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 1-5. Plats och tid: Blå, 2014-01-30, kl. 13:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Ersättare: Namn Övriga närvarande: Hans-Börje Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor

Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Revisionsrapport Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Strömsunds kommun Britt-Marie Schönfeldt december 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och förslag till åtgärder 1 2 Inledning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Norra Bergens äldreboende, Askersund, den 22 februari 2010 kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s)

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande

Läs mer