SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Blad 1 (28) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan Beslutande Övriga närvarande Karin Stierna (c), ordförande Jan-Olof Andersson (m), , , Lennart Oscarsson (s) Anette Bergqvist (s) Göran Edman (rd) Göran Espmark (c), tjg ersättare 173, Ingrid Nilsson, sekreterare Anders Andersson, kommunchef Anneli Svensson, kommunledningsförvaltningen Monica Grahn, vård- och socialförvaltningen, 166 Carina Wiik, kommunledningsförvaltningen, 166 Gunnar Geijer, socialnämnden, 166 Carina Thulin, 167 Johanna Westgard, miljö- och byggavdelningen, 168 Jörgen Pettersson, teknik- och serviceförvaltningen, 169 och 180 Birgitta Ohlson, kommunledningsförvaltningen, Camilla Hulkki, kommunledningsförvaltningen, 168 och 181 Ann-Helen Engström, teknik- och serviceförvaltningen, 181 Utses att justera Lennart Oscarsson Justeringens Kommunkontoret, Strömsund, plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ingrid Nilsson Organ Ordförande... Karin Stierna Justerare... Lennart Oscarsson Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum då anslag Datum då anslag sätts upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Strömsund Underskrift... Ingrid Nilsson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsens arbetsutskott Information om planeringssystemet Time Care Chefen för vård- och socialförvaltningen redovisar en nulägesbeskrivning för införandet av Time Care och dess implementeringsprocess. Även en skriftlig rapport lämnas daterad den 13 september Bilaga Justering (sign)

3 Dnr Vård- och omsorgsförvaltningen Förvaltningschef Monica Grahn, tel Kommunstyrelsen Bakgrund Kommunstyrelsen har begärt en redovisning eller nulägesbeskrivning i samband med införande av Time Care och dess implementeringsprocess. Jämsides med denna process pågår integration med kommunledningsförvaltningens nya PA- system. Inom vård och omsorg fanns ett s k flexprogram som inte kunde integreras med nya lönesystemet vilket innebar att nödvändiga uppdateringar i ett antal regelverk inte kunde ske vilket hade kunnat leda till stora konsekvenser för en enskild medarbetare eller förvaltningen utifrån arbetstidslagstiftning, kollektivavtal och andra regelverk som styr. Medarbetare uppskattade detta flexsystem. Vi har inom förvaltningen tillämpat önskad sysselsättning, flexibel arbetstid, produktionsområde och där tjänstgöring även ska ske mellan enheter, det senare behöver utvecklas vidare för att möjliggöra trygg personalbemanning på kort och lång sikt utifrån kommande pensionsavgångar. Tillsammans med personalavdelningen började vi då titta på system som kunde integreras med deras nya lönesystem. Genom omvärldsbevakning (4 av länets kommuner är i dag anslutna samt intillliggande Sollefteå kommun, Attendo Brismarksgården) har vi kommit i kontakt med Time Care som är ett företag som fokuserar till 100% på schemaläggning och bemanningsoptimering. Vi inbjöd representanter för Time Care inför det slutliga valet av leverantör. Företaget är bärare av mycket kunskap och erfarenhet och som dessutom har jobbat med 100-tals kunder inom alla branscher främst offentlig sektor och privata vårdgivare. 120 av landets 290 kommuner är anslutna till Time Care. Produktionsbehovet och strategiskt val i schemaläggning Vård och omsorg arbetar för att anpassa bemanningen till det aktuella produktionsbehovet. Time Care hjälper till med att kunna balansera organisationens behov och medarbetarens behov med olika former av "självvalda arbetstider". Schemaläggning är ett strategiskt verktyg som bidrar till viktiga satsningar för att förbättra konkurrenskraften, minska kostnader eller förbättra medarbetarnas engagemang. Time Care Applications består av ett antal olika moduler som stödjer alla aspekter av schemaläggning. Deras tjänster garanterar en snabb implementering av systemet men all förändring tar tid och måste få ta tid beroende på teknik, teknikstöd, it- kunskap hos medarbetare etc. Time Care Planering baserar sig på att man lägger ett resursbehov i systemet vilket kan upplevas som svårt att överblicka. Detta resursbehov läggs per planeringsperiod

4 Dnr Vård- och omsorgsförvaltningen Förvaltningschef Monica Grahn, tel vanligtvis mellan 6 till 8 veckor, målet är 4 veckor. Utifrån detta resursbehov så schemalägger man verksamhetsaktiviteter. Själva schemaläggningsprocessen följer en logisk tågordning, vilket gör att även ett så pass avancerat planeringsinstrument som Time Care Planering kan på sikt upplevas som ett administrativt stöd. Time Cares konsulter har tillgodosett de utbildningsinsatser som behövs för systemadministration f n. Första steget i Time Care Planering har varit att lägga in personaluppgifter integrerat med PA-system. Därefter definierar man de avtal som styr verksamheten. När detta är gjort knyts dessa avtal till person och tidsintervaller. Därefter kommer bemanningsoptimering. Det innebär att man talar om för systemet vid vilka tidsintervaller och klockslag som man behöver ett visst antal personer. Därmed är det viktigt att den som väl lägger in detta bemanningskrav (grundbemanning) har en god insyn i hur verksamheten skall bedrivas - enhetschef, medarbetare, schemaansvarig. I processen finns det även utrymme för den enskilde medarbetaren att gå in i systemet och önska vilka pass och tider som den enskilde helst skulle vilja jobba på. I systemet finns korrigering, den enskilde individen får då gå in och rätta sina önskemål efter verksamhetens krav och även jämka med sina medarbetares önskemål. När schemat är lagt och eventuella korrigeringar är utförda så låses schemat. I de flesta fall brukar därefter en export till ett tidsredovisningssystem och/eller lön/pa-system ske. Time Care Planering är en standardprodukt. Med Time Care Planering som bas så kan man utöka sin Time Care-installation med mer specifika moduler som t ex Time Care Pool vilket vi nu vill göra. Då får vi tillgång till ett verktyg som gör det enklare att tillsätta luckor i verksamhetens bemanning. Med Time Care Pool blir tillsättningsgraden högre och detta påverkar direkt kvaliteten i verksamhetsproduktionen. Time Care Pool integrerar alla medarbetare i planeringsprocessen oavsett plats och tid. Förfrågningar går till ett bemanningscentrum som matchar behovet automatisk med tillgängliga resurser. Genom integration med SMS, Schemaläggningssystem och PA-system integreras hela planeringsprocessen. Time Care Pool är en produkt som används när verksamheten behöver lösa långsiktiga och akuta bemanningsproblem. Sådana problem kan lösas antingen i en bemanningspool eller lokalt ute på verksamheterna. För att möjliggöra de besparingspotentialer som finns i Time Cares applikationer är det avgörande att såväl vård- och socialförvaltningen, löner och ev andra förvaltningar får en kontinuerlig fortbildning eftersom applikationerna kontinuerligt utvecklas. Det är viktigt att denna kunskap löpande uppdateras. Time Care är väl anpassat till arbetstidslagen och kollektivavtal.

5 Dnr Vård- och omsorgsförvaltningen Förvaltningschef Monica Grahn, tel Uppföljningsfrågor till verksamheten Time Care planering Kommunstyrelsen har uppdragit till mig att följa upp implementeringen av Time Care planering. Detta får inte tolkas som en utvärdering eller del av eftersom planering- och införandeprocess nyligen påbörjats och vissa teknikomständigheter har försvårat genomförandeprocessen. Vissa kommuner menar även på att det tar upp till ett år innan hela processen är väl genomförd. Fem frågor har tagits fram som stöd i uppföljningen för att få del av uppfattningar som vård- och socialförvaltningens enhetschefer har om hur implementeringen av Time Care fortlöper. Frågor har skickats till 18 arbetsplatser och enhetschefer inom VSF som har ansvar för SoL, LSS och har besvarats av 12 arbetsplatser. Frågorna har besvarats tillsammans med arbetsplatsombud och/eller schemaansvarig om inte arbetsplatsombud haft möjlighet att delta, samt någon/några ur personalgruppen. Resultat Fördelar med TimeCare planering Fördelar som redovisas från arbetsplatserna är att Time Care planering ger ett överskådligt bemanningskrav, planering av semester och delaktighet. Det är kopplat till lönesystemet och självservice. Schema kan planeras i förväg. Medarbetare anger att de själva kan välja hur de vill arbeta, man kan arbeta med alla och uppfattas vara friare än vid statiskt schema. Det anses vara lättare att skriva in uppgifter vid anmälan om sjukdom, inte bokad tid osv. Medarbetare som har tillgång till dator privat kan lägga schema hemifrån. Planeringen kan då göras delvis hemifrån. Några arbetsplatser (Backe/Rossön, sydvästra, Strömbacka ) beskriver att det är för tidigt att kunna se fördelarna och anser att det positiva med det gamla flexsystemet ännu överväger. Några arbetsplatser (Strömsvägen/Lövbergavägen, Nordöstra) ser inga fördelar med systemet. Från flera arbetsplatser föreslås ny uppföljning i ett senare skede eftersom man nyligen startat med Time Care planering. Nackdelar med Time Care planering Några arbetsplatser kan i nuläget inte se några fördelar med Time Care. Arbetsplatser som beskrivit nackdelar beskriver behov av längre planeringstid. Det tar längre tid att göra ändringar/lägga schema och procent visas ej. Översikten över perioden är bristfällig, man kan inte se hur andra lägger turer och systemet är inte lika överskådligt som flexen. När medarbetare lägger schema kan de ej se delegeringar, körkort etc vilket kan vara viktigt för de vårdtagare som har behov av extra god kontinuitet på personal och person. Det krävs lång framförhållning vilket gör det oflexibelt. Det beskrivs svårt att hålla kontroll över antal semesterdagar, kompensationstid etc. Det är svårt att se helheten.

6 Dnr Vård- och omsorgsförvaltningen Förvaltningschef Monica Grahn, tel Läggs schema vecka för vecka så visas enbart den veckan som ska läggas jämfört med flexen där hela månaden visades. Låsta scheman är en nackdel när vårdtyngden ökar. När schemat är låst blir det statiskt. Turer i systemet är ej anpassade till verksamhetens behov. I flexen behövdes en turkod. Oklart hur pass-bekymmer och minussaldon ska hanteras och det är svårt att få ihop sin arbetstid. Låst schema är en nackdel när vårdtyngden ökar eller minskar. Det hade varit en fördel med bättre stöd i grundarbetet och hjälp med korrigeringar. Teknikproblem Arbetsplats Ja Nej Becke /Rossö hemvårdr Granbacken Strömbacka Solbacken Sydvästra Nordöstra Åshamra Strömsvägen/Lävbergavägen Hoting Rossö LSS grupp Strömbacka Tåsjö Backe särskilt boende Kan ej ange Arbetsplatser som redovisat tekniska problem anger följande: Inom LSS-verksamheter beskrivs brister i tekniken i en del grupper. Det är svårt med VPN-uppkopplingen (Strömsvägen, Lövbergavägen). Solbacken redovisar problem med inloggningen samt att det varit mycket trögt i systemet. Clienten, uppgifter och inställningar försvinner och man saknar många funktioner i programmet. Siffror som visas i Time Care är olika mot de siffror som visas vid hemmainloggning. Från Åshamra beskrivs problem med att systemet är långsamt och segt, det har också förekommit problem med lösenord och inloggningar. Nordöstra anger problem med långsam dator, det räcker ej med en dator på 24 personer. Medarbetare från byarna måste åka till Strömsund för att lägga schema. Det finns medarbetare som ej har dator hemma privat.

7 Dnr Vård- och omsorgsförvaltningen Förvaltningschef Monica Grahn, tel Antal timmar planeringstid per v. som uppskattas åtgå för planering i Time Care Arbetsplats 0-5 tim/v 6-10 tim/v tim/v tim/v < 20 tim /v Backe/rossö hemvård Granbacken Solbacken för de flest för några Åshamra Sydvästra Nordöstra Strömsvägen/Lövbergav Hoting Rossö LSS grupp Strömbacka Tåsjö Backe särskilt boende Svårt att uppskatta, planerar att göra tidsstudie Uppskattnignsvis går det åt 4-5 tim/v och grupp för schemaansvari ga initiatl Minst 15 tim/v för EC för EC vid senaste korr. Varierar beroende på var i planeringen man befinner sig Antal timmar planeringstid per v. som uppskattades åtgå för planering i Flexsystemet Arbetsplats 0-5 tim/v 6-10 tim/v tim/v tim/v < 20 tim /v Backe/Rossö hemvård Granbacken Solbacken Åshamra Svårt att uppskatta, planerar att göra tidsstudie Sydvästra Nordöstra Strömsvägen/Lövbergav Hoting Rossö LSS grupp Strömbacka Tåsjö Backe särskilt boende

8 Dnr Vård- och omsorgsförvaltningen Förvaltningschef Monica Grahn, tel Arbetsplatser som ser Time Care planering som ett bra hjälpmedel för att anpassa bemanningen till den aktuella produktionen Antal arbetsplatser Ja Nej 6 6 Arbetsplatser som ser att TimeCare planering underlättar möjligheten till önskad sysselsättning Antal arbetsplatser Ja Nej 3 9 Kommentarer från arbetsplatserna Backe/Rossö hemvård, Tåsjö, Strömbacka ser det som svårt att svara ordentligt på frågorna då de nyligen börjat med Time Care och föreslår därför ny förfrågan om ett år. Granbacken beskriver att det inte är någon skillnad i planeringstid. Antalet personer som nu lägger in i Time Care är dock fler. Schema för dagen och natten läggs på 6 veckor vilket gör att koncentrationen av tid inte ligger per vecka utan på var 6:e vecka. Time Care planering ses som ett bra instrument för att få rätt bemanning. Det ger även medarbetare en tydlig bild av när medarbetare behövs. Önskad sysselsättningsgrad kommer troligen att underlättas med Time Care Pool. Enhetscheferna har upplevt att det inte alltid är så lätt att planera semester kanske 9 10 veckor i förväg. Men medarbetare lär sig eftersom. Solbacken anger att önskad sysselsättning redan finns oavsett Time Care. Den dåliga översikten underlättar inte planeringen av önskad sysselsättningsgrad. För övrigt omöjligt att bedöma med bara sommaren som referens. Strömsvägen/Lövbergavägen anger att när schemat är låst går det inte att göra ändringar i schemat utifrån förändrade behov vilket är mycket bekymmersamt inom vår verksamhet LSS där det händer en del från en dag till en annan. Åshamra ser det som svårt att skatta tid som åtgår. Lång period lades över sommaren. Man överväger att själva skriva in hur mycket tid som åtgår innan besvarande. Det är inte bara schemaläggningen som skall ingå. Nordöstra Vi ser för tillfället inte att det är ett bra system

9 Dnr Vård- och omsorgsförvaltningen Förvaltningschef Monica Grahn, tel Backe särskilt boende har haft problem med att arbetstagarna inte får ihop sin arbetstid, någonstans i grundarbetet är det fel skulle ha varit bra med bättre stöd i grundarbetet och hjälp med korrigeringar. Flertalet av medarbetarna ligger på mycket minustid som kommer att bli svår att jobba in. Systemet känns stelt. Det marknadsförs som ett flexibelt system, önskeschema etc men när systemet är låst blir det ett statiskt schema som är väldigt oflexibelt och gör det svårt för oss att korrigera det som händer under veckorna. Sammanfattning Arbetsplatserna beskriver sammanfattningsvis att det i ett inledningsskede av implementeringen som detta är inte är möjligt att ge en heltäckande bild av erfarenheter avseende Time Care planering och en uppföljning efterfrågas i ett senare skede. Svaren indikerar att implementeringsperioden pågår vilket återspeglas i hur arbetsplatserna uppskattar planeringstid i förhållande till tidigare flexsystem och andra oklarheter som finns när ett nytt verktyg tas i bruk. Enligt KLF löneavd får verksamheten räkna med ett års inkörning. Medarbetarnas behov av planeringstid är individuellt och varierar med datorvana. Teknikproblem förekommer i varierande omfattning med tröghet i systemet, långsamma datorer svårigheter med VPN-uppkoppling, inställningar, lösenord etc. Stora arbetsplatser har behov av fler än en dator för att underlätta (nordöstra 24 personal). Medarbetare från byarna måste åka till Strömsund för att lägga schema. Det finns medarbetare som ej har dator hemma privat vilket t ex gör att de måste resa för att lägga schema. Det är oklart hur minussaldon ska hanteras, någon arbetsplats har haft svårt att få ihop tiden. Fördelar som återges är ökad delaktighet, sammanlänkningen med lönesystemet, självservice, ökade möjligheter till långsiktig planering. Medarbetare som har tillgång till dator privat kan lägga turer hemifrån. Backe särskilt boende har problem med att arbetstagarna inte får ihop sin arbetstid, någonstans i grundarbetet är det fel. Medarbetare anser att de hade behövt ett bättre stöd i grundarbetet och hjälp med korrigeringar. Flertalet av arbetstagarna ligger på mycket minustid som kommer att bli svår att jobba in. Systemet känns stelt. Det marknadsförs som ett flexibelt system, önskeschema etc men när systemet är låst blir det ett statiskt schema som är väldigt oflexibelt. Svårigheter finns att korrigera det som händer under veckorna.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Information om en förstudie till projektet Jämtland på Rätt Spår Carina Thulin informerar om förstudien. Några personer har för avsikt att åka rälsbuss/tåg runt om i Jämtland/Sverige/Europa. Syftet är att locka fler personer till att bosätta sig i Jämtland genom en samlad kampanj från länets alla kommuner. Under tågresan i Sverige berättar man om alla fördelar som det är att bo i Jämtland. Rälsbussen får stå som en symbol för det miljömedvetna Jämtland och en hållbar transportutveckling. LRF är huvudman för förstudien som avslutas i februari Thulin vill sedan veta om Strömsunds kommun är intresserad av att delta i projektet. Hon kommer nu att skicka över material/information så att kommunen inför nästa möte kan fundera på sitt intresse att delta i projektet. Justering (sign)

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsens arbetsutskott Information om lokalt tillväxtprogram, översiktsplan, turismstrategi, upphandling/driftform för företagshälsovård m.m. Kommunchefen m.fl. informerar i ovanstående frågor. Justering (sign)

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsens arbetsutskott Diskussion om budget 2011 för teknik- och serviceförvaltningen m.m. Chefen för teknik- och serviceförvaltningen informerar om budget 2011 samt ett antal övriga ärenden. Justering (sign)

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Delårsrapport/budgetuppföljning per augusti 2010 Kommunledningsförvaltningen/ekonomi redovisar verksamheternas budgetuppföljning per augusti Justering (sign)

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Diskussion om en ny teknisk nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 september 2008, 165, föreslå att fr.o.m. den 1 januari 2009 bildas en teknik- och servicenämnd bestående av fem ledamöter och fem personliga ersättare. Nämnden ska överta alla frågor som ligger inom teknik- och serviceförvaltningens verksamhetsområde. Vissa ändringar kan ske, vilket hanteras av kommunchefen. Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2008, 187, att återremittera ärendet till arbetsutskottet för undersökning av möjligheten att bilda ett tekniskt utskott under kommunstyrelsen samt förslag på vilka frågor som ska hanteras av detta utskott. Arbetsutskottet beslutade den 17 september 2008, 199, att ge kommunchefen i uppdrag att utreda frågan, bl.a. tydliggöra vilka frågor nämnden/utskottet ska hantera. Utöver detta ska också de ekonomiska aspekterna och utskottets delegeringsmöjligheter utredas. Arbetsutskottets beslut Ärendet tas upp till behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 12 oktober Justering (sign)

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Medborgarförslag om avveckling av Strömsunds Hyresbostäder AB Kurt Lagerstedt, Strömsund, har i ett medborgarförslag den 18 februari 2010 föreslagit att Strömsunds Hyresbostäder AB ska avvecklas. Kommunfullmäktiges ordförande har överlämnat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens ordförande har lämnat förslag till svar på medborgarförslaget. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget avslås i enlighet med upprättat förslag. Bilaga Göran Edman (rd) deltar ej i beslutet. Justering (sign)

16

17 FÖRSLAG TILL SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG Kommunfullmäktige Medborgarförslag om avveckling av Strömsunds Hyresbostäder AB, SHB Kurt Lagerstedt, Strömsund, har i ett medborgarförslag den 18 februari 2010 föreslagit att Strömsunds Hyresbostäder AB ska avvecklas. Följande svar lämnas: Riksdagen beslutade den 22 juni 2010 att anta den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Lagen träder i kraft den 1 januari Den innebär att bolagen i allmännyttigt syfte ska förvalta fastigheter med bostadslägenheter som upplåts med hyresrätt, främja bostadsförsörjningen i kommunen och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i företaget. Företagen ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer, vilket innebär ett avsteg från kommunallagens självkostnadsprincip och förbud att driva företag i vinstsyfte. Samtidigt klargörs att ett affärsmässigt perspektiv är förenligt med ett aktivt samhällsansvar. En bestämmelse som begränsar de värdeöverföringar som får göras från bostadsbolagen införs också. Denna lag ställer särskilda krav på att kommunen och bolagets verksamheter bedrivs åtskilda beträffande redovisning. Aktiebolag är då en lämplig form. Begreppet affärsmässiga principer ställer krav på bolaget att ständigt anpassa verksamhetens organisation. De synpunkter på besparingsmöjligheter som angetts i förslaget bedöms som orimliga då SHB redan i dag bedrivs på ett affärsmässigt sätt. Med hänvisning till ovanstående avslås förslaget.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Ägardirektiv för Strömsunds Hyresbostäder AB Fr.o.m. den 1 januari 2011 träder nya regler i kraft för allmännyttan och det blir ändringar i hyresförhandlingsreglerna m.m. Med anledning av den nya lagen måste ägardirektiven för bolaget revideras. Arbetsutskottets beslut Kommunchefen får i uppdrag att, utifrån den nya lagstiftningen, ta fram förslag till nya ägardirektiv utformade med ett jämställdhetsintegrerat synsätt. Beslutsexpediering Kommunchefen Strömsunds Hyresbostäder AB Justering (sign)

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Sammanträden med arbetsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige år 2011 Kommunledningsförvaltningen/kansli har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år Arbetsutskottets beslut 1 Upprättat förslag till tidplan 2011 för arbetsutskottet godkänns. Bilaga 2 Planen redovisas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för fastställelse. Justering (sign)

20 TIDPLAN Sammanträden med arbetsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2011 Arbetsutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Januari Februari Mars 15 1, 29 - April Maj 10 3, Juni Juli Augusti September Oktober November December 6-14

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Dokumenthanteringsplaner för Strömsund Turism och kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen har upprättat dokumenthanteringsplaner för sin verksamhet samt för säkerhetsarbetet. Strömsund Turism har upprättat plan för sin verksamhet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1 Dokumenthanteringsplan för Strömsund Turism antas. Bilaga 2 Dokumenthanteringsplan för kommunledningsförvaltningen antas. Bilaga Justering (sign)

22 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 1 (1) Myndighet: Strömsund Turism Benämning Förvaringsplats Arkivläggning Överföring till Gallring närarkiv centralarkiv Konsumentrådgivning Pärm Efter 2 år

23 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 1(4) Kommunledningsförvaltningen/ekonomi Myndighet: Kommunstyrelsen Benämning Förvaringsplats Arkivläggning Överföring till Gallring närarkiv centralarkiv Borgensåtaganden, lösta och infriade Tjänsterum (BO) Kronologisk ordn. 1 år 2 år efter inlösen Skuldebrev, lånehandlingar, lösta Tjänsterum (BO) Kronologisk ordn. 1 år 10 år efter upphörande Uppdatering, fasta bokföringsorder Tjänsterum (BO,EE) Månadsvis 1 år 10 år Pålägg/fördelning, kontrollista + uppdatering PDF-arkiv, server Månadsvis 10 år Kontoplan PDF-arkiv, server Årsvis Bevaras Anläggningsredovisning PDF-arkiv, server Månadsvis 1 år 10 år Bokslut/ årsredovisning Tjänsterum (GE) Årsvis 5 år 10 år Årsbokslut, Huvudbok kkl 1-8, inkl transaktioner Centralarkiv Kontoklassordning Bevaras Årsbokslut, Anslagsavräkning Centralarkiv Ansvarsnr. ordning Bevaras Årsbokslut, Investeringsredovisning Centralarkiv Projektnr.ordning Bevaras Årsbokslut, Balans- och resultaträkning inkl noter Centralarkiv Bevaras Årsbokslut, Spec. Balansräkning Centralarkiv Bevaras

24 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2(4) Kommunledningsförvaltningen/ekonomi Myndighet: Kommunstyrelsen Benämning Förvaringsplats Arkivläggning Överföring till Gallring närarkiv centralarkiv Årsbokslut, Spec. Balanskonto Centralarkiv Kontonr.ordning Bevaras Årsbokslut, Spec. kkl 3-8 Centralarkiv Kontonr.ordning Bevaras Årsbokslut, Spec. Kundfordringar Centralarkiv Kundnr.ordning Bevaras Årsbokslut, Spec. Leverantörsskuld Centralarkiv Lev.nr.ordning Bevaras Fastställd budget Tjänsterum (LES) 2 år Bevaras Upplåning offerter och beslut Tjänsterum (BO) Kronologisk 10 år efter upphörande Avtal och upphandlingsunderlag koncernkonto Tjänsterum (AS) Kronologisk 10 år efter upphörande Offerter koncernkonto (ej antagna) Tjänsterum (AS) Kronologisk Efter avtalsperioden Kassatransar Närarkiv Kronologisk 1 år 10 år Bokföringsorder Närarkiv Kronologisk 1 år 10 år Leverantörsfakturor, manuella Närarkiv Kronologisk 1 år 10 år Leverantörsfakturor, skannade Närarkiv Ver.nr ordning 1 år 10 år

25 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 3(4) Kommunledningsförvaltningen/ekonomi Myndighet: Kommunstyrelsen Benämning Förvaringsplats Arkivläggning Överföring till Gallring närarkiv Centralarkiv Saldobesked plusgiron Tjänsterum (EA) Kronologisk 10 år Saldobesked bankkonton Tjänsterum (EA) Kronologisk 10 år Lönetransar Närarkiv Ver.nr ordning 1 år 10 år Skattemyndigheten, skattsedlar, utdrag mm Tjänsterum (EA) Månadsvis 3 år 10 år Diverse debitering, definitiv fakturajournal PDF-arkiv, server Ver.nr ordning 1 år 10 år Diverse debitering, räkningsspecifikationer Närarkiv Ver.nr ordning 2 år 2 år Interndebitering, räkningsspecifikationer Närarkiv Ver.nr ordning 2 år 2 år Krav Tjänsterum (MP) Ver.nr ordning 1 år 10 år Inbetalningar Pg och Bg Tjänsterum (MP) Ver.nr ordning 1 år 10 år Inventarieförteckning Tjänsterum (MP) Avdelningsvis 2 år Bevaras Verifikationer, va-avgifter och renhållning Närarkiv Ver.nr ordning 2 år 10 år Momsredovisning Tjänsterum (EA) Månadsvis 3 år 10 år

26 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 4(4) Kommunledningsförvaltningen/ekonomi Myndighet: Kommunstyrelsen Benämning Förvaringsplats Arkivläggning Överföring till Gallring närarkiv Centralarkiv Uppdatering interimsposter Tjänsterum (GE) Ver.nr ordning 2 år 10 år Avslutade inkassoärenden Tjänsterum (EE) Bokstavsordning 2 år Borgensengagemang Tjänsterum (BO) Årsvis 10 år Långtidsbevakning kundfordringar Låst hurts (MP) Bokstavsordning Borgensåtaganden Låst hurts (MP) Bokstavsordning Aktier, andelar Låst hurts (MP) Bokstavsordning Tilläggsanslag Tjänsterum (VHS) Årsvis 2 år 10 år Räkenskapssammandrag, SCB Tjänsterum (VHS) Årsvis 2 år 5 år

27 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 1 Kommunledningsförvaltningen/IT Myndighet: Kommunstyrelsen Benämning Förvaringsplats Arkivläggning Överföring till Gallring närarkiv centralarkiv Hyresavtal för kopiatorer Tjänsterum Kronologisk Vid inaktualitet Serviceavtal för utrustning Tjänsterum Kronologisk Vid inaktualitet

28 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 1 Säkerhetssamordning Myndighet: Kommunstyrelsen Benämning Förvaringsplats Arkivläggning Överföring till Gallring närarkiv centralarkiv Plan för hantering av extraordinära händelser i Strömsunds kommun Tjänsterum Kronologisk Vid inaktualitet

29 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 1 Kommunledningsförvaltningen/kansli Myndighet: Kommunstyrelsen Benämning Förvaringsplats Arkivläggning Överföring till Gallring närarkiv centralarkiv Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll Tjänsterum Kronologisk 4 år Bevaras Kommunstyrelsen, protokoll Tjänsterum Kronologisk 4 år Bevaras Kommunfullmäktige, protokoll Tjänsterum Kronologisk 4 år Bevaras Handlingar i diarieförda ärenden Tjänsterum Diarieplanbeteckn 1 år 4 år Bevaras Valnämnden, protokoll Tjänsterum Kronologisk 5 år Bevaras Valnämnden, övriga handlingar Tjänsterum Kronologisk Vid inaktualitet Valnämnden, röstlängder Valnämndens arkiv Kronologisk 1 år Bevaras Kommunala pensionärsrådet, protokoll, beslutsunderlag Rådet för funktionshinderfrågor, protokoll, beslutsunderlag Tjänsterum Kronologisk 5 år Bevaras Tjänsterum Kronologisk 5 år Bevaras Avtal Tjänsterum Kronologisk 10 år efter upphörande Beredskapsplanering, personal Tjänsterum Personnummer Vid inaktualitet Betänkanden, offentliga utredningar och rapporter Tjänsterum Kronologisk 4 år

30 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2 Kommunledningsförvaltningen/kansli Myndighet: Kommunstyrelsen Benämning Förvaringsplats Arkivläggning Överföring till Gallring närarkiv centralarkiv Borgerlig vigsel, handlingar Tjänsterum Kronologisk 5 år Bygdeavgiftsmedel, kopia av ansökningar Tjänsterum Områdesvis 1 år 4 år Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting Tjänsterum Kronologisk 1 år 2 år Enkäter Tjänsterum Kronologisk 3 år Fonder/testamenten, donationsbrev Centralarkiv Alfabetisk Bevaras Färdtjänst och riksfärdtjänst, födelsedatum 5, 15, 25 Tjänsterum Personnummer 1 år Bevaras Färdtjänst och riksfärdtjänst, övriga Tjänsterum Personnummer 1 år 5 år efter sista anteckn Förköpsrätter Tjänsterum Alfabetisk 1 år 3 år Förslagsverksamhet Tjänsterum Alfabetisk 3 år Hemsändning, underlag för bidrag Tjänsterum Kronologisk 1 år Hemvärnet, ansökningar om antagning Tjänsterum Alfabetisk 1 år 4 år Lotterier Tjänsterum Alfabetisk 6 år efter inaktualitet Lönebidrag, underlag för bidrag Tjänsterum Alfabetisk 1 år

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-01-20 Blad 1 (25) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.15-12.15 Beslutande Karin Stierna (c), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-10-16 11 (15) LÖNESAMVERKAN I SOTENÄS, MUNKEDAL OCH LYSEKILS KOMMUNER - INFORMATION Dnr: LKS 2012-270-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-10-16 11 (15) LÖNESAMVERKAN I SOTENÄS, MUNKEDAL OCH LYSEKILS KOMMUNER - INFORMATION Dnr: LKS 2012-270-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-10-16 11 (15) 164 LÖNESAMVERKAN I SOTENÄS, MUNKEDAL OCH LYSEKILS KOMMUNER - INFORMATION Dnr: LKS 2012-270-106 De fem kommunerna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-10-23 Blad 1 (40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-10-23 Blad 1 (40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-10-23 Blad 1 (40) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08.00-15.20 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare Lena Haglund, kommunledningsförvaltningen Jan Rönngren, kommunrevisionen, 3

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare Lena Haglund, kommunledningsförvaltningen Jan Rönngren, kommunrevisionen, 3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-02-22 Blad 1 (30) Plats och tid Virveln, Folkets Hus, Strömsund, klockan 13.00-17.45. Beslutande 26 ordinarie ledamöter och 7 tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

Utsändningsdag: Tisdagen den 3 mars

Utsändningsdag: Tisdagen den 3 mars Antal: 38 Utsändningsdag: Tisdagen den 3 mars 2015 V 11 Kallelse /Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 10 Mars Kommunstyrelsens ledamöter kallas till sammanträde tisdagen den 10 mars,

Läs mer

Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson. Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson

Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson. Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson Kommunstyrelsen 2009-04-07 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 15.00. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Abbe Ronsten, ordförande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Utsändningsdag: Tisdagen den 27 januari

Utsändningsdag: Tisdagen den 27 januari Antal: 38 Utsändningsdag: Tisdagen den 27 januari 2015 V 6 Kallelse /Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 3 Februari Kommunstyrelsens ledamöter kallas till sammanträde tisdagen den 3 februari,

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

KALLELSE 2014-02-27 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-02-27. Kallelse

KALLELSE 2014-02-27 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-02-27. Kallelse KALLELSE 2014-02-27 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-02-27 Kallelse KALLELSE 2014-02-27 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Grön, 2014-02-27, klockan 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-11-28 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013.

Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013. Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr. VON 111/13 29 april, 2013 Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013.

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

ÄRENDEHANDBOKEN. Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128

ÄRENDEHANDBOKEN. Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128 ÄRENDEHANDBOKEN Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128 Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00

Läs mer

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun Dokumentansvarig: Kanslichef RIKTLINJER 2 RIKTLINJER... 1 Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun... 1 1. Administrativa roller... 5 1.1. Ordförande...

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer