SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Blad 1 (28) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan Beslutande Övriga närvarande Karin Stierna (c), ordförande Jan-Olof Andersson (m), , , Lennart Oscarsson (s) Anette Bergqvist (s) Göran Edman (rd) Göran Espmark (c), tjg ersättare 173, Ingrid Nilsson, sekreterare Anders Andersson, kommunchef Anneli Svensson, kommunledningsförvaltningen Monica Grahn, vård- och socialförvaltningen, 166 Carina Wiik, kommunledningsförvaltningen, 166 Gunnar Geijer, socialnämnden, 166 Carina Thulin, 167 Johanna Westgard, miljö- och byggavdelningen, 168 Jörgen Pettersson, teknik- och serviceförvaltningen, 169 och 180 Birgitta Ohlson, kommunledningsförvaltningen, Camilla Hulkki, kommunledningsförvaltningen, 168 och 181 Ann-Helen Engström, teknik- och serviceförvaltningen, 181 Utses att justera Lennart Oscarsson Justeringens Kommunkontoret, Strömsund, plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ingrid Nilsson Organ Ordförande... Karin Stierna Justerare... Lennart Oscarsson Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum då anslag Datum då anslag sätts upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Strömsund Underskrift... Ingrid Nilsson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsens arbetsutskott Information om planeringssystemet Time Care Chefen för vård- och socialförvaltningen redovisar en nulägesbeskrivning för införandet av Time Care och dess implementeringsprocess. Även en skriftlig rapport lämnas daterad den 13 september Bilaga Justering (sign)

3 Dnr Vård- och omsorgsförvaltningen Förvaltningschef Monica Grahn, tel Kommunstyrelsen Bakgrund Kommunstyrelsen har begärt en redovisning eller nulägesbeskrivning i samband med införande av Time Care och dess implementeringsprocess. Jämsides med denna process pågår integration med kommunledningsförvaltningens nya PA- system. Inom vård och omsorg fanns ett s k flexprogram som inte kunde integreras med nya lönesystemet vilket innebar att nödvändiga uppdateringar i ett antal regelverk inte kunde ske vilket hade kunnat leda till stora konsekvenser för en enskild medarbetare eller förvaltningen utifrån arbetstidslagstiftning, kollektivavtal och andra regelverk som styr. Medarbetare uppskattade detta flexsystem. Vi har inom förvaltningen tillämpat önskad sysselsättning, flexibel arbetstid, produktionsområde och där tjänstgöring även ska ske mellan enheter, det senare behöver utvecklas vidare för att möjliggöra trygg personalbemanning på kort och lång sikt utifrån kommande pensionsavgångar. Tillsammans med personalavdelningen började vi då titta på system som kunde integreras med deras nya lönesystem. Genom omvärldsbevakning (4 av länets kommuner är i dag anslutna samt intillliggande Sollefteå kommun, Attendo Brismarksgården) har vi kommit i kontakt med Time Care som är ett företag som fokuserar till 100% på schemaläggning och bemanningsoptimering. Vi inbjöd representanter för Time Care inför det slutliga valet av leverantör. Företaget är bärare av mycket kunskap och erfarenhet och som dessutom har jobbat med 100-tals kunder inom alla branscher främst offentlig sektor och privata vårdgivare. 120 av landets 290 kommuner är anslutna till Time Care. Produktionsbehovet och strategiskt val i schemaläggning Vård och omsorg arbetar för att anpassa bemanningen till det aktuella produktionsbehovet. Time Care hjälper till med att kunna balansera organisationens behov och medarbetarens behov med olika former av "självvalda arbetstider". Schemaläggning är ett strategiskt verktyg som bidrar till viktiga satsningar för att förbättra konkurrenskraften, minska kostnader eller förbättra medarbetarnas engagemang. Time Care Applications består av ett antal olika moduler som stödjer alla aspekter av schemaläggning. Deras tjänster garanterar en snabb implementering av systemet men all förändring tar tid och måste få ta tid beroende på teknik, teknikstöd, it- kunskap hos medarbetare etc. Time Care Planering baserar sig på att man lägger ett resursbehov i systemet vilket kan upplevas som svårt att överblicka. Detta resursbehov läggs per planeringsperiod

4 Dnr Vård- och omsorgsförvaltningen Förvaltningschef Monica Grahn, tel vanligtvis mellan 6 till 8 veckor, målet är 4 veckor. Utifrån detta resursbehov så schemalägger man verksamhetsaktiviteter. Själva schemaläggningsprocessen följer en logisk tågordning, vilket gör att även ett så pass avancerat planeringsinstrument som Time Care Planering kan på sikt upplevas som ett administrativt stöd. Time Cares konsulter har tillgodosett de utbildningsinsatser som behövs för systemadministration f n. Första steget i Time Care Planering har varit att lägga in personaluppgifter integrerat med PA-system. Därefter definierar man de avtal som styr verksamheten. När detta är gjort knyts dessa avtal till person och tidsintervaller. Därefter kommer bemanningsoptimering. Det innebär att man talar om för systemet vid vilka tidsintervaller och klockslag som man behöver ett visst antal personer. Därmed är det viktigt att den som väl lägger in detta bemanningskrav (grundbemanning) har en god insyn i hur verksamheten skall bedrivas - enhetschef, medarbetare, schemaansvarig. I processen finns det även utrymme för den enskilde medarbetaren att gå in i systemet och önska vilka pass och tider som den enskilde helst skulle vilja jobba på. I systemet finns korrigering, den enskilde individen får då gå in och rätta sina önskemål efter verksamhetens krav och även jämka med sina medarbetares önskemål. När schemat är lagt och eventuella korrigeringar är utförda så låses schemat. I de flesta fall brukar därefter en export till ett tidsredovisningssystem och/eller lön/pa-system ske. Time Care Planering är en standardprodukt. Med Time Care Planering som bas så kan man utöka sin Time Care-installation med mer specifika moduler som t ex Time Care Pool vilket vi nu vill göra. Då får vi tillgång till ett verktyg som gör det enklare att tillsätta luckor i verksamhetens bemanning. Med Time Care Pool blir tillsättningsgraden högre och detta påverkar direkt kvaliteten i verksamhetsproduktionen. Time Care Pool integrerar alla medarbetare i planeringsprocessen oavsett plats och tid. Förfrågningar går till ett bemanningscentrum som matchar behovet automatisk med tillgängliga resurser. Genom integration med SMS, Schemaläggningssystem och PA-system integreras hela planeringsprocessen. Time Care Pool är en produkt som används när verksamheten behöver lösa långsiktiga och akuta bemanningsproblem. Sådana problem kan lösas antingen i en bemanningspool eller lokalt ute på verksamheterna. För att möjliggöra de besparingspotentialer som finns i Time Cares applikationer är det avgörande att såväl vård- och socialförvaltningen, löner och ev andra förvaltningar får en kontinuerlig fortbildning eftersom applikationerna kontinuerligt utvecklas. Det är viktigt att denna kunskap löpande uppdateras. Time Care är väl anpassat till arbetstidslagen och kollektivavtal.

5 Dnr Vård- och omsorgsförvaltningen Förvaltningschef Monica Grahn, tel Uppföljningsfrågor till verksamheten Time Care planering Kommunstyrelsen har uppdragit till mig att följa upp implementeringen av Time Care planering. Detta får inte tolkas som en utvärdering eller del av eftersom planering- och införandeprocess nyligen påbörjats och vissa teknikomständigheter har försvårat genomförandeprocessen. Vissa kommuner menar även på att det tar upp till ett år innan hela processen är väl genomförd. Fem frågor har tagits fram som stöd i uppföljningen för att få del av uppfattningar som vård- och socialförvaltningens enhetschefer har om hur implementeringen av Time Care fortlöper. Frågor har skickats till 18 arbetsplatser och enhetschefer inom VSF som har ansvar för SoL, LSS och har besvarats av 12 arbetsplatser. Frågorna har besvarats tillsammans med arbetsplatsombud och/eller schemaansvarig om inte arbetsplatsombud haft möjlighet att delta, samt någon/några ur personalgruppen. Resultat Fördelar med TimeCare planering Fördelar som redovisas från arbetsplatserna är att Time Care planering ger ett överskådligt bemanningskrav, planering av semester och delaktighet. Det är kopplat till lönesystemet och självservice. Schema kan planeras i förväg. Medarbetare anger att de själva kan välja hur de vill arbeta, man kan arbeta med alla och uppfattas vara friare än vid statiskt schema. Det anses vara lättare att skriva in uppgifter vid anmälan om sjukdom, inte bokad tid osv. Medarbetare som har tillgång till dator privat kan lägga schema hemifrån. Planeringen kan då göras delvis hemifrån. Några arbetsplatser (Backe/Rossön, sydvästra, Strömbacka ) beskriver att det är för tidigt att kunna se fördelarna och anser att det positiva med det gamla flexsystemet ännu överväger. Några arbetsplatser (Strömsvägen/Lövbergavägen, Nordöstra) ser inga fördelar med systemet. Från flera arbetsplatser föreslås ny uppföljning i ett senare skede eftersom man nyligen startat med Time Care planering. Nackdelar med Time Care planering Några arbetsplatser kan i nuläget inte se några fördelar med Time Care. Arbetsplatser som beskrivit nackdelar beskriver behov av längre planeringstid. Det tar längre tid att göra ändringar/lägga schema och procent visas ej. Översikten över perioden är bristfällig, man kan inte se hur andra lägger turer och systemet är inte lika överskådligt som flexen. När medarbetare lägger schema kan de ej se delegeringar, körkort etc vilket kan vara viktigt för de vårdtagare som har behov av extra god kontinuitet på personal och person. Det krävs lång framförhållning vilket gör det oflexibelt. Det beskrivs svårt att hålla kontroll över antal semesterdagar, kompensationstid etc. Det är svårt att se helheten.

6 Dnr Vård- och omsorgsförvaltningen Förvaltningschef Monica Grahn, tel Läggs schema vecka för vecka så visas enbart den veckan som ska läggas jämfört med flexen där hela månaden visades. Låsta scheman är en nackdel när vårdtyngden ökar. När schemat är låst blir det statiskt. Turer i systemet är ej anpassade till verksamhetens behov. I flexen behövdes en turkod. Oklart hur pass-bekymmer och minussaldon ska hanteras och det är svårt att få ihop sin arbetstid. Låst schema är en nackdel när vårdtyngden ökar eller minskar. Det hade varit en fördel med bättre stöd i grundarbetet och hjälp med korrigeringar. Teknikproblem Arbetsplats Ja Nej Becke /Rossö hemvårdr Granbacken Strömbacka Solbacken Sydvästra Nordöstra Åshamra Strömsvägen/Lävbergavägen Hoting Rossö LSS grupp Strömbacka Tåsjö Backe särskilt boende Kan ej ange Arbetsplatser som redovisat tekniska problem anger följande: Inom LSS-verksamheter beskrivs brister i tekniken i en del grupper. Det är svårt med VPN-uppkopplingen (Strömsvägen, Lövbergavägen). Solbacken redovisar problem med inloggningen samt att det varit mycket trögt i systemet. Clienten, uppgifter och inställningar försvinner och man saknar många funktioner i programmet. Siffror som visas i Time Care är olika mot de siffror som visas vid hemmainloggning. Från Åshamra beskrivs problem med att systemet är långsamt och segt, det har också förekommit problem med lösenord och inloggningar. Nordöstra anger problem med långsam dator, det räcker ej med en dator på 24 personer. Medarbetare från byarna måste åka till Strömsund för att lägga schema. Det finns medarbetare som ej har dator hemma privat.

7 Dnr Vård- och omsorgsförvaltningen Förvaltningschef Monica Grahn, tel Antal timmar planeringstid per v. som uppskattas åtgå för planering i Time Care Arbetsplats 0-5 tim/v 6-10 tim/v tim/v tim/v < 20 tim /v Backe/rossö hemvård Granbacken Solbacken för de flest för några Åshamra Sydvästra Nordöstra Strömsvägen/Lövbergav Hoting Rossö LSS grupp Strömbacka Tåsjö Backe särskilt boende Svårt att uppskatta, planerar att göra tidsstudie Uppskattnignsvis går det åt 4-5 tim/v och grupp för schemaansvari ga initiatl Minst 15 tim/v för EC för EC vid senaste korr. Varierar beroende på var i planeringen man befinner sig Antal timmar planeringstid per v. som uppskattades åtgå för planering i Flexsystemet Arbetsplats 0-5 tim/v 6-10 tim/v tim/v tim/v < 20 tim /v Backe/Rossö hemvård Granbacken Solbacken Åshamra Svårt att uppskatta, planerar att göra tidsstudie Sydvästra Nordöstra Strömsvägen/Lövbergav Hoting Rossö LSS grupp Strömbacka Tåsjö Backe särskilt boende

8 Dnr Vård- och omsorgsförvaltningen Förvaltningschef Monica Grahn, tel Arbetsplatser som ser Time Care planering som ett bra hjälpmedel för att anpassa bemanningen till den aktuella produktionen Antal arbetsplatser Ja Nej 6 6 Arbetsplatser som ser att TimeCare planering underlättar möjligheten till önskad sysselsättning Antal arbetsplatser Ja Nej 3 9 Kommentarer från arbetsplatserna Backe/Rossö hemvård, Tåsjö, Strömbacka ser det som svårt att svara ordentligt på frågorna då de nyligen börjat med Time Care och föreslår därför ny förfrågan om ett år. Granbacken beskriver att det inte är någon skillnad i planeringstid. Antalet personer som nu lägger in i Time Care är dock fler. Schema för dagen och natten läggs på 6 veckor vilket gör att koncentrationen av tid inte ligger per vecka utan på var 6:e vecka. Time Care planering ses som ett bra instrument för att få rätt bemanning. Det ger även medarbetare en tydlig bild av när medarbetare behövs. Önskad sysselsättningsgrad kommer troligen att underlättas med Time Care Pool. Enhetscheferna har upplevt att det inte alltid är så lätt att planera semester kanske 9 10 veckor i förväg. Men medarbetare lär sig eftersom. Solbacken anger att önskad sysselsättning redan finns oavsett Time Care. Den dåliga översikten underlättar inte planeringen av önskad sysselsättningsgrad. För övrigt omöjligt att bedöma med bara sommaren som referens. Strömsvägen/Lövbergavägen anger att när schemat är låst går det inte att göra ändringar i schemat utifrån förändrade behov vilket är mycket bekymmersamt inom vår verksamhet LSS där det händer en del från en dag till en annan. Åshamra ser det som svårt att skatta tid som åtgår. Lång period lades över sommaren. Man överväger att själva skriva in hur mycket tid som åtgår innan besvarande. Det är inte bara schemaläggningen som skall ingå. Nordöstra Vi ser för tillfället inte att det är ett bra system

9 Dnr Vård- och omsorgsförvaltningen Förvaltningschef Monica Grahn, tel Backe särskilt boende har haft problem med att arbetstagarna inte får ihop sin arbetstid, någonstans i grundarbetet är det fel skulle ha varit bra med bättre stöd i grundarbetet och hjälp med korrigeringar. Flertalet av medarbetarna ligger på mycket minustid som kommer att bli svår att jobba in. Systemet känns stelt. Det marknadsförs som ett flexibelt system, önskeschema etc men när systemet är låst blir det ett statiskt schema som är väldigt oflexibelt och gör det svårt för oss att korrigera det som händer under veckorna. Sammanfattning Arbetsplatserna beskriver sammanfattningsvis att det i ett inledningsskede av implementeringen som detta är inte är möjligt att ge en heltäckande bild av erfarenheter avseende Time Care planering och en uppföljning efterfrågas i ett senare skede. Svaren indikerar att implementeringsperioden pågår vilket återspeglas i hur arbetsplatserna uppskattar planeringstid i förhållande till tidigare flexsystem och andra oklarheter som finns när ett nytt verktyg tas i bruk. Enligt KLF löneavd får verksamheten räkna med ett års inkörning. Medarbetarnas behov av planeringstid är individuellt och varierar med datorvana. Teknikproblem förekommer i varierande omfattning med tröghet i systemet, långsamma datorer svårigheter med VPN-uppkoppling, inställningar, lösenord etc. Stora arbetsplatser har behov av fler än en dator för att underlätta (nordöstra 24 personal). Medarbetare från byarna måste åka till Strömsund för att lägga schema. Det finns medarbetare som ej har dator hemma privat vilket t ex gör att de måste resa för att lägga schema. Det är oklart hur minussaldon ska hanteras, någon arbetsplats har haft svårt att få ihop tiden. Fördelar som återges är ökad delaktighet, sammanlänkningen med lönesystemet, självservice, ökade möjligheter till långsiktig planering. Medarbetare som har tillgång till dator privat kan lägga turer hemifrån. Backe särskilt boende har problem med att arbetstagarna inte får ihop sin arbetstid, någonstans i grundarbetet är det fel. Medarbetare anser att de hade behövt ett bättre stöd i grundarbetet och hjälp med korrigeringar. Flertalet av arbetstagarna ligger på mycket minustid som kommer att bli svår att jobba in. Systemet känns stelt. Det marknadsförs som ett flexibelt system, önskeschema etc men när systemet är låst blir det ett statiskt schema som är väldigt oflexibelt. Svårigheter finns att korrigera det som händer under veckorna.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Information om en förstudie till projektet Jämtland på Rätt Spår Carina Thulin informerar om förstudien. Några personer har för avsikt att åka rälsbuss/tåg runt om i Jämtland/Sverige/Europa. Syftet är att locka fler personer till att bosätta sig i Jämtland genom en samlad kampanj från länets alla kommuner. Under tågresan i Sverige berättar man om alla fördelar som det är att bo i Jämtland. Rälsbussen får stå som en symbol för det miljömedvetna Jämtland och en hållbar transportutveckling. LRF är huvudman för förstudien som avslutas i februari Thulin vill sedan veta om Strömsunds kommun är intresserad av att delta i projektet. Hon kommer nu att skicka över material/information så att kommunen inför nästa möte kan fundera på sitt intresse att delta i projektet. Justering (sign)

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsens arbetsutskott Information om lokalt tillväxtprogram, översiktsplan, turismstrategi, upphandling/driftform för företagshälsovård m.m. Kommunchefen m.fl. informerar i ovanstående frågor. Justering (sign)

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsens arbetsutskott Diskussion om budget 2011 för teknik- och serviceförvaltningen m.m. Chefen för teknik- och serviceförvaltningen informerar om budget 2011 samt ett antal övriga ärenden. Justering (sign)

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Delårsrapport/budgetuppföljning per augusti 2010 Kommunledningsförvaltningen/ekonomi redovisar verksamheternas budgetuppföljning per augusti Justering (sign)

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Diskussion om en ny teknisk nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 september 2008, 165, föreslå att fr.o.m. den 1 januari 2009 bildas en teknik- och servicenämnd bestående av fem ledamöter och fem personliga ersättare. Nämnden ska överta alla frågor som ligger inom teknik- och serviceförvaltningens verksamhetsområde. Vissa ändringar kan ske, vilket hanteras av kommunchefen. Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2008, 187, att återremittera ärendet till arbetsutskottet för undersökning av möjligheten att bilda ett tekniskt utskott under kommunstyrelsen samt förslag på vilka frågor som ska hanteras av detta utskott. Arbetsutskottet beslutade den 17 september 2008, 199, att ge kommunchefen i uppdrag att utreda frågan, bl.a. tydliggöra vilka frågor nämnden/utskottet ska hantera. Utöver detta ska också de ekonomiska aspekterna och utskottets delegeringsmöjligheter utredas. Arbetsutskottets beslut Ärendet tas upp till behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 12 oktober Justering (sign)

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Medborgarförslag om avveckling av Strömsunds Hyresbostäder AB Kurt Lagerstedt, Strömsund, har i ett medborgarförslag den 18 februari 2010 föreslagit att Strömsunds Hyresbostäder AB ska avvecklas. Kommunfullmäktiges ordförande har överlämnat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens ordförande har lämnat förslag till svar på medborgarförslaget. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget avslås i enlighet med upprättat förslag. Bilaga Göran Edman (rd) deltar ej i beslutet. Justering (sign)

16

17 FÖRSLAG TILL SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG Kommunfullmäktige Medborgarförslag om avveckling av Strömsunds Hyresbostäder AB, SHB Kurt Lagerstedt, Strömsund, har i ett medborgarförslag den 18 februari 2010 föreslagit att Strömsunds Hyresbostäder AB ska avvecklas. Följande svar lämnas: Riksdagen beslutade den 22 juni 2010 att anta den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Lagen träder i kraft den 1 januari Den innebär att bolagen i allmännyttigt syfte ska förvalta fastigheter med bostadslägenheter som upplåts med hyresrätt, främja bostadsförsörjningen i kommunen och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i företaget. Företagen ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer, vilket innebär ett avsteg från kommunallagens självkostnadsprincip och förbud att driva företag i vinstsyfte. Samtidigt klargörs att ett affärsmässigt perspektiv är förenligt med ett aktivt samhällsansvar. En bestämmelse som begränsar de värdeöverföringar som får göras från bostadsbolagen införs också. Denna lag ställer särskilda krav på att kommunen och bolagets verksamheter bedrivs åtskilda beträffande redovisning. Aktiebolag är då en lämplig form. Begreppet affärsmässiga principer ställer krav på bolaget att ständigt anpassa verksamhetens organisation. De synpunkter på besparingsmöjligheter som angetts i förslaget bedöms som orimliga då SHB redan i dag bedrivs på ett affärsmässigt sätt. Med hänvisning till ovanstående avslås förslaget.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Ägardirektiv för Strömsunds Hyresbostäder AB Fr.o.m. den 1 januari 2011 träder nya regler i kraft för allmännyttan och det blir ändringar i hyresförhandlingsreglerna m.m. Med anledning av den nya lagen måste ägardirektiven för bolaget revideras. Arbetsutskottets beslut Kommunchefen får i uppdrag att, utifrån den nya lagstiftningen, ta fram förslag till nya ägardirektiv utformade med ett jämställdhetsintegrerat synsätt. Beslutsexpediering Kommunchefen Strömsunds Hyresbostäder AB Justering (sign)

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Sammanträden med arbetsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige år 2011 Kommunledningsförvaltningen/kansli har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år Arbetsutskottets beslut 1 Upprättat förslag till tidplan 2011 för arbetsutskottet godkänns. Bilaga 2 Planen redovisas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för fastställelse. Justering (sign)

20 TIDPLAN Sammanträden med arbetsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2011 Arbetsutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Januari Februari Mars 15 1, 29 - April Maj 10 3, Juni Juli Augusti September Oktober November December 6-14

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Dokumenthanteringsplaner för Strömsund Turism och kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen har upprättat dokumenthanteringsplaner för sin verksamhet samt för säkerhetsarbetet. Strömsund Turism har upprättat plan för sin verksamhet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1 Dokumenthanteringsplan för Strömsund Turism antas. Bilaga 2 Dokumenthanteringsplan för kommunledningsförvaltningen antas. Bilaga Justering (sign)

22 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 1 (1) Myndighet: Strömsund Turism Benämning Förvaringsplats Arkivläggning Överföring till Gallring närarkiv centralarkiv Konsumentrådgivning Pärm Efter 2 år

23 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 1(4) Kommunledningsförvaltningen/ekonomi Myndighet: Kommunstyrelsen Benämning Förvaringsplats Arkivläggning Överföring till Gallring närarkiv centralarkiv Borgensåtaganden, lösta och infriade Tjänsterum (BO) Kronologisk ordn. 1 år 2 år efter inlösen Skuldebrev, lånehandlingar, lösta Tjänsterum (BO) Kronologisk ordn. 1 år 10 år efter upphörande Uppdatering, fasta bokföringsorder Tjänsterum (BO,EE) Månadsvis 1 år 10 år Pålägg/fördelning, kontrollista + uppdatering PDF-arkiv, server Månadsvis 10 år Kontoplan PDF-arkiv, server Årsvis Bevaras Anläggningsredovisning PDF-arkiv, server Månadsvis 1 år 10 år Bokslut/ årsredovisning Tjänsterum (GE) Årsvis 5 år 10 år Årsbokslut, Huvudbok kkl 1-8, inkl transaktioner Centralarkiv Kontoklassordning Bevaras Årsbokslut, Anslagsavräkning Centralarkiv Ansvarsnr. ordning Bevaras Årsbokslut, Investeringsredovisning Centralarkiv Projektnr.ordning Bevaras Årsbokslut, Balans- och resultaträkning inkl noter Centralarkiv Bevaras Årsbokslut, Spec. Balansräkning Centralarkiv Bevaras

24 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2(4) Kommunledningsförvaltningen/ekonomi Myndighet: Kommunstyrelsen Benämning Förvaringsplats Arkivläggning Överföring till Gallring närarkiv centralarkiv Årsbokslut, Spec. Balanskonto Centralarkiv Kontonr.ordning Bevaras Årsbokslut, Spec. kkl 3-8 Centralarkiv Kontonr.ordning Bevaras Årsbokslut, Spec. Kundfordringar Centralarkiv Kundnr.ordning Bevaras Årsbokslut, Spec. Leverantörsskuld Centralarkiv Lev.nr.ordning Bevaras Fastställd budget Tjänsterum (LES) 2 år Bevaras Upplåning offerter och beslut Tjänsterum (BO) Kronologisk 10 år efter upphörande Avtal och upphandlingsunderlag koncernkonto Tjänsterum (AS) Kronologisk 10 år efter upphörande Offerter koncernkonto (ej antagna) Tjänsterum (AS) Kronologisk Efter avtalsperioden Kassatransar Närarkiv Kronologisk 1 år 10 år Bokföringsorder Närarkiv Kronologisk 1 år 10 år Leverantörsfakturor, manuella Närarkiv Kronologisk 1 år 10 år Leverantörsfakturor, skannade Närarkiv Ver.nr ordning 1 år 10 år

25 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 3(4) Kommunledningsförvaltningen/ekonomi Myndighet: Kommunstyrelsen Benämning Förvaringsplats Arkivläggning Överföring till Gallring närarkiv Centralarkiv Saldobesked plusgiron Tjänsterum (EA) Kronologisk 10 år Saldobesked bankkonton Tjänsterum (EA) Kronologisk 10 år Lönetransar Närarkiv Ver.nr ordning 1 år 10 år Skattemyndigheten, skattsedlar, utdrag mm Tjänsterum (EA) Månadsvis 3 år 10 år Diverse debitering, definitiv fakturajournal PDF-arkiv, server Ver.nr ordning 1 år 10 år Diverse debitering, räkningsspecifikationer Närarkiv Ver.nr ordning 2 år 2 år Interndebitering, räkningsspecifikationer Närarkiv Ver.nr ordning 2 år 2 år Krav Tjänsterum (MP) Ver.nr ordning 1 år 10 år Inbetalningar Pg och Bg Tjänsterum (MP) Ver.nr ordning 1 år 10 år Inventarieförteckning Tjänsterum (MP) Avdelningsvis 2 år Bevaras Verifikationer, va-avgifter och renhållning Närarkiv Ver.nr ordning 2 år 10 år Momsredovisning Tjänsterum (EA) Månadsvis 3 år 10 år

26 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 4(4) Kommunledningsförvaltningen/ekonomi Myndighet: Kommunstyrelsen Benämning Förvaringsplats Arkivläggning Överföring till Gallring närarkiv Centralarkiv Uppdatering interimsposter Tjänsterum (GE) Ver.nr ordning 2 år 10 år Avslutade inkassoärenden Tjänsterum (EE) Bokstavsordning 2 år Borgensengagemang Tjänsterum (BO) Årsvis 10 år Långtidsbevakning kundfordringar Låst hurts (MP) Bokstavsordning Borgensåtaganden Låst hurts (MP) Bokstavsordning Aktier, andelar Låst hurts (MP) Bokstavsordning Tilläggsanslag Tjänsterum (VHS) Årsvis 2 år 10 år Räkenskapssammandrag, SCB Tjänsterum (VHS) Årsvis 2 år 5 år

27 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 1 Kommunledningsförvaltningen/IT Myndighet: Kommunstyrelsen Benämning Förvaringsplats Arkivläggning Överföring till Gallring närarkiv centralarkiv Hyresavtal för kopiatorer Tjänsterum Kronologisk Vid inaktualitet Serviceavtal för utrustning Tjänsterum Kronologisk Vid inaktualitet

28 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 1 Säkerhetssamordning Myndighet: Kommunstyrelsen Benämning Förvaringsplats Arkivläggning Överföring till Gallring närarkiv centralarkiv Plan för hantering av extraordinära händelser i Strömsunds kommun Tjänsterum Kronologisk Vid inaktualitet

29 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 1 Kommunledningsförvaltningen/kansli Myndighet: Kommunstyrelsen Benämning Förvaringsplats Arkivläggning Överföring till Gallring närarkiv centralarkiv Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll Tjänsterum Kronologisk 4 år Bevaras Kommunstyrelsen, protokoll Tjänsterum Kronologisk 4 år Bevaras Kommunfullmäktige, protokoll Tjänsterum Kronologisk 4 år Bevaras Handlingar i diarieförda ärenden Tjänsterum Diarieplanbeteckn 1 år 4 år Bevaras Valnämnden, protokoll Tjänsterum Kronologisk 5 år Bevaras Valnämnden, övriga handlingar Tjänsterum Kronologisk Vid inaktualitet Valnämnden, röstlängder Valnämndens arkiv Kronologisk 1 år Bevaras Kommunala pensionärsrådet, protokoll, beslutsunderlag Rådet för funktionshinderfrågor, protokoll, beslutsunderlag Tjänsterum Kronologisk 5 år Bevaras Tjänsterum Kronologisk 5 år Bevaras Avtal Tjänsterum Kronologisk 10 år efter upphörande Beredskapsplanering, personal Tjänsterum Personnummer Vid inaktualitet Betänkanden, offentliga utredningar och rapporter Tjänsterum Kronologisk 4 år

30 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2 Kommunledningsförvaltningen/kansli Myndighet: Kommunstyrelsen Benämning Förvaringsplats Arkivläggning Överföring till Gallring närarkiv centralarkiv Borgerlig vigsel, handlingar Tjänsterum Kronologisk 5 år Bygdeavgiftsmedel, kopia av ansökningar Tjänsterum Områdesvis 1 år 4 år Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting Tjänsterum Kronologisk 1 år 2 år Enkäter Tjänsterum Kronologisk 3 år Fonder/testamenten, donationsbrev Centralarkiv Alfabetisk Bevaras Färdtjänst och riksfärdtjänst, födelsedatum 5, 15, 25 Tjänsterum Personnummer 1 år Bevaras Färdtjänst och riksfärdtjänst, övriga Tjänsterum Personnummer 1 år 5 år efter sista anteckn Förköpsrätter Tjänsterum Alfabetisk 1 år 3 år Förslagsverksamhet Tjänsterum Alfabetisk 3 år Hemsändning, underlag för bidrag Tjänsterum Kronologisk 1 år Hemvärnet, ansökningar om antagning Tjänsterum Alfabetisk 1 år 4 år Lotterier Tjänsterum Alfabetisk 6 år efter inaktualitet Lönebidrag, underlag för bidrag Tjänsterum Alfabetisk 1 år

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) 1 NR 66 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... PA-lön, Servicekontoret GÄLLER

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) 1 NR 76 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kommunstyrelsekontorets personalenhet GÄLLER FR O M...2010-01-01

Läs mer

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet.

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet. Första giltighetsdatum 2010-08-25 Dnr 214/2010 004 Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Riksarkivet författningssamling: Föreskriften skall tillämpas på lönehandlingar som kommer in till eller upprättas hos myndigheten

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-02-14 Uppdaterad: Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom, nya uppgifter

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för personaladministration

Dokumenthanteringsplan för personaladministration Dokumenthanteringsplan för personaladministration Gällande från 2011-12-01, dnr KS 2011/160 Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för personaladministration... 2 Gallring... 2 Leverans till arkivet...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet registreras i huvudsak i IT-systemen

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Protokoll / Centrala samverkansgruppen - protokoll - kallelser Personalutskottet - protokoll - kallelser i pärm hos registrator i pärm hos registrator 5 år Papper: svenskt arkiv. Sparas elektroniskt i

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08.30 10.25 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson 1(14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

G A L L R I N G S B E S L U T 1999:5

G A L L R I N G S B E S L U T 1999:5 Stockholms stadsarkiv L ANDSARKIV FÖR S TOCKHOLMS LÄN GALLRINGSBESLUT 1999:5 SID 1 (1) 2000-01-31 G A L L R I N G S B E S L U T 1999:5 Nämnd/styrelse Samtliga myndigheter, bolag och stiftelser för vilka

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar tillkomna inom löneoch personaladministrativ verksamhet; beslutade den 16 augusti 2006.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2011-02-02 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.15. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman BESLUTSUNDERLAG 1/3 Regionarkivet i Östergötland Katarina Hammarström 2015-06-17 Dnr: RS - 2015-618 RArk 2015-1728-071 Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-12-17 43 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-13.00. Beslutande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.4 Ekonomiadministration Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhsområde

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 65 Plats och tid: Stadshuset Personalchefens tjänsterum, kl 13:15-15:15 Beslutande: Bo Lager (M), ordförande Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Esa Jääskeläinen (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande:

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2011-01-13 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.30 ande Övriga närvarande Ardis Lindman (s), ordförande Bengt Bergqvist (s) Karin Näsmark (s) Gunnar

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-08-25 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 93 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Information om projektet Närd inte tärd... 2 2 Information om bokslut 2011... 3 3 Information från projektet Mansrådgivningen ett år... 4 4 Sammanställning av bemötandeenkät Hjälp

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

G Verifikationer kassa A4 Pärm Närarkiv Ver nr 1-9999 1 år 10 år Gallras. G Bokföringsorder A4 Pärm Närarkiv Ver nr 3000-3999 1 år 10 år Gallras

G Verifikationer kassa A4 Pärm Närarkiv Ver nr 1-9999 1 år 10 år Gallras. G Bokföringsorder A4 Pärm Närarkiv Ver nr 3000-3999 1 år 10 år Gallras Lessebo Kommunstyrelsen ARKIVERINSPLAN Datum Sign Benämning Beskrivning plats Arkivläggning närarkiv centralarkiv allring Anm Verifikationer kassa A4 Pärm Närarkiv Ver nr 1-9999 1 år 10 år allras Bokföringsorder

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-16.25 ande Ersättare Övriga deltagande Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Håkan Johansson (M) Lennart Lööv (S) Nils-Erik Johansson (S) Dan

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 17 september 2015 klockan 13:30-14:20 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Torbjörn Nyholm

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Östanå Wärdshus kl. 13.00-15.00 Beslutande Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Lola Frödeberg (VF) Ersättare Nils-Erik Johansson

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-03-23, kl 1300-1640 ande Britta Tervaniemi, V Laila Mäki, S, 1-6 Anita Weinz, NS Eva Alldén, V, 7-14 Övriga deltagande

Läs mer

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper N wvarck, 6661 Estölis KOMMUN Dokumenthanteringsplan Kommunledningskontoret allmän administration AMK=Arbetsmil. ökonmiittai Handling Förvarings- Till Gallringsfrist Anmärkn plats centralarkiv Minnesanteckningar/

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282

DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.5.1) Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282 Handlingar (dokument) Förvaringsplats

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ARKIVBESKRIVNING för Arbetsgivarenheten i Falkenbergs Kommun

ARKIVBESKRIVNING för Arbetsgivarenheten i Falkenbergs Kommun Datum 2008-04-24 Kommunledningskontoret Arbetsgivarenheten Else-Marie Bengtsson ARKIVBESKRIVNING för Arbetsgivarenheten i Falkenbergs Kommun Organisation Verksamheten sorterar under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16 Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-14.50 Beslutande Ledamöter Franklin Eck (M), ordförande Jan Österdahl (M) Kristina Karlsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Boken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring Anmälningar enl 14 kap 2 SoL (Lex Sarah) Anmälningar enl Lex Maria Arbetsmiljöbesiktningar, exv skyddsronder Enkätsammanställningar Papper (original, kopia) Papper (original, kopia) Diarienummer (Ädit)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6 ering KPMG Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsmål 1 2. Genomförande 1 3. Resultat 2 3.1 Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 2 3.1.1 Kommunens arkivstruktur 2 3.1.2 Arkivrutiner 2 3.1.3

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer