Kallelse Föredragningslista Kultur och fritidsnämnden. Anna-Helena Wiechel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse Föredragningslista 2015-01-14. Kultur och fritidsnämnden. Anna-Helena Wiechel"

Transkript

1 Kallelse Föredragningslista 1(2) Sammanträde Kultur och fritidsnämnden Plats och tid Rödön kl torsdagen den 22 januari 2015 Ordförande Sekreterare Annelie Högberg Anna-Helena Wiechel Föredragningslista Föredragande 1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Dnr KFN 2670/51 2. Ordförande informerar Dnr KFN 2670/54 3. Förslag till ny skatepark Dnr KFN 2013/ Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr 8, ärendet om att införa nötförbud i skolan. Remiss Dnr KFN 2014/ Uppföljning internkontroll 2014 Dnr KFN 2014/ Förfrågan om utlån av konstverk ur John Johnsonsamlingen till Dunkers kulturhus, Helsingborg Dnr KFN 2015/ Remiss: Samhällsbyggnadsstrategi Dnr KFN 2014/ Bokslutsinformation Dnr KFN 2685/03 9. Förvaltningschefen informerar Dnr KFN 2670/ Redovisning av delegationsbeslut 2015 Dnr KFN 2015/00011

2 Kallelse Föredragningslista 2(2) Föredragningslista Föredragande 11. Anmälningsärenden 2015 Dnr KFN 2015/00013 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. VÄNLIGEN OBSERVERA Använd ej parfym eller starka dofter vid, och undvik att ta med nötter och citrusfrukter till, nämndsammanträdet.

3 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 1(1) Dnr KFN 2013/00149 Handläggare Utredare Maria Berntsson Telefon Förslag till ny skatepark Sammanfattning Under de senaste åren har det inkommit ett antal medborgarförslag till kommunen från den yngre befolkningen med önskemål om skatepark, för att ungdomarna ska kunna utöva sitt intresse i Uddevalla. Kultur och fritidsnämnden beslutade, , att förvaltningen skulle utreda möjligheter och underlag till en betongskatepark i centrala Uddevalla. Då forskningen påvisar att det är främst pojkar/män (90 %) som nyttjar en betongskatepark, jämfört med flickor/kvinnor (10 %), föreslår förvaltningen att det bör byggas en aktivitetsyta där betongskatepark är en aktivitet bland flera andra, för att nå en ökad nyttjandegrad och locka fler användare. Detta utifrån att forskningen påvisar att anläggandet av en mer mångfacetterad aktivitetsyta kan nyttjandegraden bli mera jämställd. Exempel på andra kringaktivitet kan vara dans, scen, klättervägg, Parkour, utegym m.m. Det är viktigt att involvera potentiella användare vid projekteringen av aktivitetsytan, för att i möjligaste mån motsvara de önskningar och förväntningarna som dessa har. Då det inte finns någon ekonomisk möjlighet inom befintligt kommunbidrag bygga en aktivitetsyta, föreslås kultur och fritidsnämnden att denna fråga får hänskjutas till budgetdialogen Beslutsunderlag Kultur och fritidsnämndens tjänsteskrivelse Utredning betongskatepark i Uddevalla inklusive bilagor Kultur och fritidsnämnden, , 3 Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar att godkänna utredningen att hänskjuta denna fråga till budgetdialogen Katarina Hansson Kultur och fritidschef Maria Berntsson Utredare

4 Göteborg Bilaga 1 Actionpark

5 Göteborg Bilaga 2 Färjenäs

6 Lilla Edet Bilaga 3 Bergaparken

7 Stenungsund Bilaga 4

8 Utredning gällande betongskatepark 1 (8) Dnr: Handläggare Utredare Maria Berntsson Telefon Betongskatepark i Uddevalla 1. Bakgrund Fritidssysselsättning har en stor betydelse för människor i deras liv, inte bara för det värde som aktiviteten representerar utan även för hur individen väljer att tillbringa sin fritid. Detta val påverkar även andra områden. Fritiden har fått en allt större betydelse där idealet idag är en aktiv fritid där individen ges möjlighet att utveckla sig själv, engagera sig och få värdefulla erfarenheter. Från att utbildning var ett av de tydligast särskiljande dragen i ungdomsgrupper, har valet av fritidsaktiviteter och kompisar blivit en allt viktigare del i ungdomarnas profilering. (Johnsson 2003). Vidare visar studier att ungdomar som idrottar trivs bättre i skolan, har ökad självkänsla och får även en mindre risk att drabbas av depression enligt Özdemir & Stattin (2012). Under de senaste åren har det inkommit flera medborgarförslag från den yngre befolkningen som handlar om att kommunen bör bygga en betongskatepark. Syftet med att anlägga en betongskatepark är enligt medborgarförslagen, att ungdomarna vill ha denna möjlighet att utöva sitt intresse i Uddevalla. De vill alltså inte behöva åka till andra kommuner för att kunna få utöva sin sport. Av undersökningen Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP), som genomfördes både 2010 och 2013, framkommer önskemål från ungdomarna att de gärna vill ha ytterligare en spontanidrottsplats då gärna med inriktningen skate, för att kunna få utöva sitt intresse. Denna undersökning besvarades av elever inom Uddevalla kommun som gick i årskurs 8 på grundskolan och årskurs 1 på gymnasiet. På Kultur och fritidsnämnden sammanträde, , beslutades det att förvaltningen skulle utreda möjligheter och underlag till en betongskatepark i centrala Uddevalla. 2. Syfte och mål Syftet med utredningen är att beskriva vilka det är som nyttjar en aktivitetsyta såsom en betongskatepark, samt analysera det ur ett genusperspektiv, för att bredda intresset för ytan och därmed även öka nyttjandegraden. Vidare ska utredningen fungera som underlag för politiskt ställningstagande vad gäller aktivitetsytor för ungdomar i kommunen. Målet är att tillskapa en aktivitetsyta som är attraktiv för flera olika grupper Kultur och fritid Ledning och Administration Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen fax E-post

9 Utredning gällande betongskatepark 2 (8) Dnr: inom samhället. 3. Avgränsningar Eftersom det saknas angiven budget för aktivitetspark i dagsläget, kommer ekonomiska uträkningar inte att beskrivas i denna utredning. 1 Utredningen ska snarare ses som en förstudie. 4. Metod Denna utredning grundar sig dels på den forskning som finns inom området, dels på studiebesök samt telefonkontakt med kommuner som har byggt någon form av betongskateskatepark och/eller andra aktivitetsytor. Kommunerna som ingår i utredningen ligger till största delen i Uddevalla kommuns närhet. För att åstadkomma en uppfattning om de olika aktivitetsparkerna runt om i kommunerna, har rundresor genomförts. Därefter har några intressanta exempel valts ut och kontakt med ansvariga tagits. Intervjuerna har utförts utifrån den semistrukturerade intervjumetoden. Även Ungdomsfullmäktige i Uddevalla kommun har fått inkomma med synpunkter på var den anser är den bästa placeringen av en aktivitetspark. Behovet av en park 5. Uddevalla kommuns befolkningsutveckling Enligt framtagen statistik har Uddevalla en positiv befolkningsutveckling sedan många år tillbaka och under prognosperioden (fram tills 2023) beräknas denna positiva utveckling bestå. Åldersgruppen 6-19 år är idag drygt personer och denna åldersgrupp beräknas öka med ungefär 1300 fram tills 2023, dvs till ca personer. (Bergman 2014). Orsaken till denna positiva befolkningsprognos beror främst på att det är en positiv flyttningsnetto, men även förväntat ökat positivt födelsenetto bidrar till utvecklingen. Följaktligen är det viktigt med aktiviteter som lockar den här befolkningsgruppen, sett ur ett brett kommunutvecklingsperspektiv. 6. Skateboardens utveckling i samhället och dess betydelse för ungdomar Skateboard är inte någon ny företeelse utan den fanns redan på 1960-talet, även om det stora uppsvinget kom först vid 1970-talet. Idag är skateboard en stor och etablerad sport utifrån antalet utövare, fastän det inte är någon traditionell lagidrott, utan skate är av en annan form. Nyligen blev Skateboardförbundet godkänt av Riksidrottsförbundet och är en av deras sektioner. 1 Vidare är det tekniska kontoret som gör ekonomiska beräkningar efter beställning av kultur och fritidsnämnden

10 Utredning gällande betongskatepark 3 (8) Dnr: Skateboardens popularitet sägs bero dels på att den lockar spontanutövare, som varken behöver vara medlem i föreningar, anpassa sig till särskilda tider e. dyl., dels att den inte kräver stora ekonomiska investeringar för att utöva. 7. Intresseanalys Enligt kultur och fritidsnämndens reglemente är vårt främsta uppdrag att tillse att barn och ungdomar har ett bra kultur- och fritidsutbud utifrån barn/ ungdomarnas egna förutsättningar. Med hänsyn till att det finns många olika intressen och att kommunen ska tillförsäkra alla invånare en meningsfull fritid, bör dessa intressen vägas samman och ses över. Hur kan man tillse att vid en nybyggnation av en anläggning tillgodoser flera olika invånares intressen och behov? Hur kan man bygga för att få en sådan bredd i utförandet som möjligt? I forskningsrapporten, Spontanidrott för vilka?, (2012) framkommer det att det är främst pojkar/män som nyttjar spontanidrottsplatser mer än flickor/kvinnor. Det är även fler pojkar/män som åker skateboard jämfört med flickor/kvinnor. För att flickor/kvinnor ska attraheras av en aktivitetsyta behövs det trevliga sittytor med grönområden i närheten. Vidare är det viktigt att anläggningen är ren och städad, samt att konstnärlig utsmyckning och en etisk utformning av området och aktivitetsanläggningen leder till att fler målgrupper attraheras enligt forskningen. Det är även viktigt med belysning på området och aktivitetsytan, dels utifrån att den ska kunna användas under de mörkare årstiderna, samt för att öka tryggheten för besökarna. Belysningen ska även integreras i de olika hindren och ramperna. För att få en mer heterogen grupp människor behövs det satsas på kringutrustning såsom dans yta genom en scen, klättervägg och utegym. Kanske även satsa på parkour då föreningen Uddevalla Gymnastik och Parkour Förening saknar en anläggning utomhus för att kunna utöva sin idrott. Därmed bör även namnet ändras till aktivitetspark, som är ett bredare namn som inrymmer mer idrott än bara skate. Genom att göra en större satsning ökas möjligheterna till en gränsöverskridande verksamhet som inte bara attraherar skateungdomar utan att även andra intressen kan skapas. Genom ovan nämnda förslag kommer nyttjandet av aktivitetsytan fördelas mer jämställt. Enligt forskningen kan det uppgå till 60 % pojkar/män och 40 % flickor/kvinnor och det ska jämställas med att om det bara byggs en betongskatepark är det mycket högre procental av pojkar/män (90 %) än tjejer/kvinnor (10 %). Parkour är även en efterfrågad spontanidrott som alla kan använda. I byggnationen av denna aktivitetspark bör även andra idrotter än bara skate och parkour vara möjligt att utföra såsom BMX, kick-bike och inlinesåkare. Utifrån ovan nämnda kommer denna anläggning även att fungera som en samlingpunkt för alla, där det är viktigt att det finns sittplatser och att den är välkomnande för alla och är inbjudande. Då det är en anläggning i betong, som kommer stå i många år framöver är det viktigt att den passar in i miljön och är tilltalande utifrån de krav som finns på den aktuella platsen. Då denna typ av anläggning drar besökare även från andra kommuner är det av vikt att det finns god tillgång till parkeringsplatser samt möjlighet till toalett i

11 Utredning gällande betongskatepark 4 (8) Dnr: anslutning till anläggningen. En aktivitetspark som har ett brett innehåll och olika aktivitetsmöjligheter stimulerar till ett kravlöst deltagande och inbjuder till en ökad rörelse hos ungdomar som valt bort den organiserade idrotten. Den skapar en möjlighet för barn/ungdomar samt även vuxna att vara delaktiga och aktiva, oberoende av ekonomiska förutsättningar. Genom att kommunen anlägger en aktivitetspark kan vi främst få barn och ungdomar att aktivera sig på fritiden, bli en del i ett sammanhang som ger dem trygghet och minskar ett eventuellt utanförskap. Det ger en vinst såväl för individen som för samhället i stort. Det blir en naturlig mötesplats över generationsgränserna. Det som ungdomarna efterfrågar är även en yta att hänga vid. När det gäller anläggande av denna anläggning är det viktigt att detta sker i en dialog med utövarna för att motsvara de önskningarna och förväntningarna som dessa har. Erfarenheter från forskningen påvisar även att i de fall där utformningen sker i en dialog med utövarna, behålles även attraktionskraften och acceptansen för att hålla iordning på anläggningen. 8. Hälsoperspektiv I enkätundersökning, Luppen 2013, framgår det tydligt i rapporten att en stor del av ungdomarna, anser att deras hälsa är god, men det är ändå fler än var fjärde som inte skattar sin hälsa lika positivt och/eller god. Med hänsyn till att ha en god hälsa är viktigt, framförallt utifrån att hälsan påverkar individens förutsättningar att kunna påverka sina levnadsförhållanden, är detta en faktor som är viktigt att ta hänsyn till. Vid anläggandet av ytterligare en aktivitetsyta, kan kommunen bidra till att den upplevda hälsan ökar och blir bättre för kommunens ungdomar. Omvärldsanalys För att kunna få en så bred bild som möjligt har en omvärldsanalys av några andra kommuner genomförts för att få inspiration. Då det är få kommuner som har byggt någon aktivitetspark/actionpark med både betongskatepark samt andra idrotter bredvid finns det bara en beskrivning av en kommun som har haft detta focus. Många kommuner har byggt betongskatepark för en del år sedan och vid den tidpunkten var inte genusperspektivet så känt. Men det är fler och fler kommuner som funderar på att komplettera sina anläggningar med andra aktivitetsytor. Göteborgs Stad har byggt några olika betongskateparker varav en som kallas Actionparken (se bilaga nr 1). Det är en ren betongskatepark som byggdes för 14 mkr och ytan uppgår till kvm. Platsen för denna anläggning bestämdes tidigt och sedan togs kontakt med skateåkare för att diskutera upplägget. Då det är en begränsad yta (mycket berg omkring) var det fysiskt utmanande att bygga upp denna. Enligt Göteborgs stad var det lite som om Actionparken blev inklämd. Det blev en del kompromisser och önskemålet och idealet hade varit att få en plan yta att bygga på

12 Utredning gällande betongskatepark 5 (8) Dnr: istället. Kommunen arbetade med tre olika designgrupper vid utförandet: skate, BMX och inlines. Anläggningen var färdig och togs i bruk 2009 och vid den tidpunkten hade inte kick-bike slagit igenom och därför togs inte det hänsyn till detta i anläggandet av denna actionpark. Anläggningen sköts av kommunens personal och det finns ett årligt driftbidrag på som dels går till underhåll av betongen och även till städning av området. Den kritik som Göteborgs stad har fått när det gäller Actionparken är att den är mera anpassad för dem som kan åka och inte lika bra för dem som är nybörjare. Men Göteborgs stad besvarar den kritiken med att det flera andra skateparker som är mera anpassad för nybörjare. De har även fått feedback att den inte är optimal för andra idrotter såsom kick-bike, men denna gren var som ovan nämnt inte aktuell när denna byggdes. De har ett avtal med en förening som bedriver verksamhet på området, främst under sommaren. Ytterligare en betongskatepark som Göteborgs stad har byggt, Färjenäsparken, (se bilaga nr 2) är denna mindre i storlek och är mera anpassad för nybörjare. Ytan uppgår till 680 kvm och kostade några miljoner. Det går inte att få fram exakt belopp för bara skatedelen, då denna är en del i en helhet av en lekplats. Denna skatedel är en enklare variant vilket betyder att den är optimal för dem som är ovana och inte har några direkta kunskaper. Det betyder exempelvis att Färjenäsparken inte har några djupa pooler etcetera utan den är av en enklare konstruktion. Lilla Edet har föreningen, IK Bergaström, byggt en skatepark, Bergaparken, i form av olika ramper (se bilaga nr 3) vid Fuxernaskolan. Föreningen ansåg att det skulle bli för dyrt att gjuta en betongskatepark på plats, utan fick istället inrikta sig på att köpa in färdiga ramper som är ett billigare alternativ. På denna anläggning är det tillåtet att åka skateboard, kick-bike, inlines samt cykel. Föreningen fick bidrag av kultur och fritid på 0.15 mkr och 0.20 mkr av Hälsopolitiska rådet, samt att föreningen ansökte om bidrag av Idrottsförbundet. I övrigt hade föreningen olika sponsorer som gav olika ekonomiska bidrag. Föreningen valde platsen tillsammans med kommunen och orsaken till att det blev på just denna plats var för att där behövdes inte göras något markarbete, då det redan var en färdig asfalterad yta. Totalt kostade de olika ramperna mkr och mkr för lite kringkostnader. Markytan är på 600 kvm som föreningen arrenderar av kommunen. Vidare har föreningen ett skötselavtal med det kommunala fastighetsbolaget vilket innebär att fastighetsbolaget sköter städning varje vardag. Fördelen med att bygga bredvid en skola har inneburit att skolan har fått mindre skadegörelse och därmed minskat sina kostnader. Bergaparken drivs av föreningen IK Bergaström och det krävs medlemskap i föreningen för att få nyttja anläggningen. Den invigdes i juni Stenungssunds kommun har anlagt en betongskatepark, (se bilaga nr 4) vid Kristinedalsskolan. Anläggningen var färdig hösten 2012 och hela anläggningen kostade mkr och ytan är på kvm. Iden kom från aktiva skate-ungdomar som ansåg att kommunen skulle bygga en betongskateanläggning. Kommunens motkrav var att de skulle bilda en förening som de sedan skulle föra diskussioner med. Föreningen bildades och sedan arbetade kommunen oerhört mycket med dialog till alla intresserade ungdomar genom att löpande lägga ut information på hemsidan. Betongskateparken är öppen för alla inriktningar, dock har kommunen gått in och begränsat möjligheten för

13 Utredning gällande betongskatepark 6 (8) Dnr: att åka kick-bike utifrån olycksrisken, till att den verksamheten får enbart bedrivas på dagtid, oavsett dag. Kvällarna är den mera tillgänglig för andra idrotter såsom skate, BMX, inlines etc. Föreningen har ett skötselansvar vilket innebär att de ska städa av ytorna samt öppna och stänga en toalett inne på skolans område för att öka tillgängligheten. Då anläggningen inte är så gammal har kommunen ett mindre ekonomisk underhåll på ungefär 0.20 mkr årligen. Kommunen har varje sommar haft en skateskola med anställda ferieungdomar som ledare. Denna skola har varit oerhört populär och ca barn/ungdomar som har deltagit. Vidare påtalade Stenungsund kommun att det inte finns många aktörer på området som kan gjuta en betongskatepark, utan de fick tag på ett företag i USA som gjorde själva arbetet. Projekteringen var det ett företag från Köpenhamn som stod för. Mönsterås kommun hade långgående planer på att bygga en betongskatepark, men har tänkt om och nu planerar dem för en aktivitetspark där de dels kommer ha en skatepark, men den kompletteras med andra attraktioner såsom klättervägg, utegym och dans. De har en medborgardialog främst med ungdomar där de lyssnar och aktivt tar del av deras synpunkter och det är via den kanalen som de kommer satsa på de valda kringaktiviteterna. De ska även rusta upp en lekplats som finns i närheten till aktivitetsparken. Det kommer vara ett öppet område där det ska gå att överblicka olika aktiviteter såsom både skateparken och på klätterväggen. Vidare planerar de för en ny fritidsgård i närheten till aktivitetsparken, för att ha en naturlig möteplats och kunna knyta ihop både inne- och ute verksamhet. Denna anläggning är inte färdig ännu, utan beräknas bli färdig under Parkens eventuella placering och vidare frågor 1. Placeringen av aktivitetsparken Enligt Ungdomsfullmäktige, , är den bästa placeringen av en aktivitetspark på Rimnersvallsområdet där det inte stör några boende, samt att man får koncentrerat ett område med flera olika aktivitetsmöjligheter. Naturligtvis finns det andra platser som kan vara aktuella inom kommunen och detta får analyseras djupare vid eventuell förstudie, då undersökningar av markförhållanden måste vävas in. Enligt Uddevalla kommuns strategisk plan , uppdrag nr 59, står det att nämnden ska utveckla området vid Rimnersvallen till ett större samlat idrottsområde med fler anläggningar när nyinvesteringar sker. 2. Fortsatt utredning Denna utredning beskriver hur kommunen kan arbeta med anläggandet av en aktivitetsyta utifrån att forskningen påvisar en betongskatepark enbart skulle gynna en mycket liten del av befolkningen. Fortsättningen krävs det ett politiskt beslut om det är intressant att gå vidare med en fördjupad utredning där även kostnaderna kan presenteras. Inför det måste det även bestämmas vilken typ av inriktning som är aktuellt för Uddevalla, för att få en sådan attraktiv anläggning som

14 Utredning gällande betongskatepark 7 (8) Dnr: möjligt. Det är oerhört svårt att beräkna antalet utövare på denna aktivitetsyta, men att det finns ett stort intresse att anlägga denna aktivitetspark betvivlas inte, utifrån att det är något som många ungdomar har påtalat. Dels via Luppen och dels utifrån alla dessa medborgaförslag som har inkommit.

15 Utredning gällande betongskatepark 8 (8) Dnr: Referenser: Bergman, N. (2014) Befolkningsprognos [Elektronisk] Tillgänglig: https://inblicken.uddevalla.se/nyhetsarkiv/kommun/nyheter-2014/ befolkningsprognos html. [ ] Blomdahl, U. & Elofsson, S. & Åkesson, M. (2012) Spontanidrott för vilka? [Elektronisk] [ ] Jonsson, G. (2003). Rotad, rotlös, rastlös - Ung mobilitet i tid och rum. [Elektronisk] Tillgänglig: [ ] Rapport LUPP Uddevalla kommun Studiebesök: Lilla Edet, Göteborgs stad samt Stenungssunds kommun. Özdemir, M. & Stattin, H. (2012). Är idrott nyttigt? Stockholm: SISU

16 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 1(3) Dnr KFN 2014/00181 Handläggare Utvecklare/utredare Marita Fagerling Telefon Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr 8, ärendet om att införa nötförbud i skolan. Remiss Sammanfattning Kommunstyrelsens ordförande har lämnat ärende KS/2014/493 på delegation (nr8): Uppdrag åt kommunledningskontoret att utreda förslaget om att införa nötförbud i kommunens egna lokaler och externa lokaler där barn och elever vistas inom barnomsorg och skola på remiss till kultur och fritidsnämnden och tekniska nämnden. Astma och allergiföreningen i Uddevalla har föreslagit att kommunen inför förbud mot nötter, jordnötter, mandel och sesam inom skolans område, i en skrivelse till barn och utbildningsnämnden ( ). Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uddevalla har samtyckt till förslaget ( ). Barn och utbildningsnämnden beslutade ( ) att begära att utreda förslaget hos kommunstyrelsen. Motivet för begäran är att barn och utbildningsförvaltningen inte självständigt råder över lokaler där man är hyresgäst. Kultur och fritidsförvaltningen beslutar att rekommendera att kommunala verksamheter i allmänhet uppmärksammar vikten av att hantera nötter, sesam och mandel mycket restriktivt med tanke på funktionsmöjligheter för dem som har allergisk problematik, vilken kan få förödande konsekvenser. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr 8, ärendet om att införa nötförbud i skolan, Kommunstyrelsens protokoll: Begäran till kommunstyrelsen att utreda förslag om att införa nötförbud för att säkerställa nötallergiska barn och elevers vistelse i barnomsorg och skola, Kommunstyrelsens protokoll: Medborgarförslag från Katarina Bodin angående att göra kommunens verksamhet tillgänglig för alla avseende överkänslighet för dofter, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse: Begäran till kommunstyrelsen att utreda förslag om att införa nötförbud för att säkerställa nötallergiska barn och elevers vistelse i barnomsorg och skola, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse: Medborgarförslag från Katarina Bodin angående att göra kommunens verksamhet tillgänglig för alla avseende överkänslighet för dofter,

17 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2(3) Dnr KFN 2014/00181 Förslag till beslut Kultur och fritidsförvaltningen beslutar att rekommendera att kommunala verksamheter i allmänhet uppmärksammar vikten av att hantera nötter, sesam och mandel mycket restriktivt med tanke på funktionsmöjligheter för dem som har allergisk problematik, vilken kan få förödande konsekvenser. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens ordförande har lämnat ärende KS/2014/493 på delegation (nr8): Uppdrag åt kommunledningskontoret att utreda förslaget om att införa nötförbud i kommunens egna lokaler och externa lokaler där barn och elever vistas inom barnomsorg och skola på remiss till kultur och fritidsnämnden och tekniska nämnden. Astma och allergiföreningen i Uddevalla har föreslagit att kommunen inför förbud mot nötter, jordnötter, mandel och sesam inom skolans område, i en skrivelse till barn och utbildningsnämnden ( ). Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uddevalla har samtyckt till förslaget ( ). Barn och utbildningsnämnden beslutade ( ) att begära att utreda förslaget hos kommunstyrelsen. Motivet för begäran är att barn och utbildningsförvaltningen inte självständigt råder över lokaler där man är hyresgäst. I oktober 2014 behandlades också ett medborgarförslag om att göra kommunens verksamhet tillgänglig för alla avseende överkänslighet för dofter, exemplifierat med att undvika att använda parfym och rakvatten etc. I tjänsteskrivelsen påtalas: Med hänsyn till svårigheterna att åstadkomma en helt doftfri miljö föreslås frivilliga åtgärder på policynivå inspirerade av rekommendationer från Myndigheten för tillgänglighet [delaktighet] (tidigare handisam) (tjänsteskrivelse ). Kommunstyrelsen beslutar: att kommunledningskontorets upphandlingsavdelning utreder möjligheter att i kommande upphandlingar undvika produkter som kan orsaka besvär får personer med allergi eller annan överkänslighet (rengöringsmedel, tvål och golvvårdsmedel bör inte innehålla parfym eller andra allergiframkallande ämnen), att personal i kommunen inklusive dess bolag uppmanas att inte använda parfym eller andra starkt doftande hygienartiklar, att i lokaler samt i inbjudningar till föreläsningar/sammankomster/möten etc. informera om att deltagare/brukare/besökare bör undvika parfym och andra starkt doftande hygienartiklar, samt

18 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 3(3) Dnr KFN 2014/00181 att allergifrågorna bevakas i det systematiska arbetsmiljöarbetet exempelvis vid skyddsronden. (KS protokoll ) Kultur och fritidsförvaltningen ser att frågan gäller vidare målgrupper än barn och elever - även vuxna och äldre berörs. Förvaltningen ser ett restriktivt användande av nötter, mandel och sesam som ett sätt att arbeta med tillgänglighet för alla. Redan nu undviker förvaltningen att köpa in nötter vid t.ex. arrangemang och dylikt. Inom andra verksamhetsdelar finns en uppfattning om att det råder nötförbud även om det inte är tydligt skyltat. Inom flera verksamheter är det dock både svårt att förbjuda och att kontrollera att ett föreslaget förbud efterlevs - Lokalerna är öppna och vi arbetar med öppenhet som en del i kommunens värdegrund. Lokaler som används enbart för internt bruk, t.ex. sammanträdesrum, kan enklare tillämpa ett nötförbud. Förvaltningen föreslår därför istället restriktivt användande och ser en möjlighet genom att skapa medvetenhet och synlighet kring frågan. I samtal med personal kan en hållbar lösning på hur vi ska undvika nötter, mandel och sesam i våra lokaler och de lokaler vi använder till arrangemang med mera. Om kommunens lokaler förutsätts vara nötfria slipper man tveksamheter som arrangör vid lån av lokal, vilket också blir ett sätt att skapa användarnytta. Katarina Hansson Kultur och fritidschef Marita Fagerling Utvecklare/utredare Expediera till

19 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 1(6) Dnr KFN 2014/00180 Handläggare Utvecklare/utredare Marita Fagerling Telefon Uppföljning internkontroll 2014 Sammanfattning Internkontrollplanen för 2014 innehåller fem nämndspecifika kontrollmoment: avtalsuppföljning, avtalstrohet vid inköp, Eurocardkontroll, fakturakontroll av konferenser, resor, kurser och representation samt kontroll av instrumenthantering. Under 2014 har förvaltningen genomfört intern kontroll av samtliga i planen ingående moment. Beslutsunderlag Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar: att godkänna uppföljningen av den interna kontrollen för 2014 samt de åtgärder som föreslås. Ärendebeskrivning Kultur och fritidsnämnden antog Internkontrollplan Kultur och fritidsförvaltningen har genomfört den planerade granskningen kontinuerligt samt stämt av i möten med involverade samt , vilken rapporteras nedan. Kommuncentralt har ingen punkt fastställts för granskning för Avtalsuppföljning Kontrollmoment: Att undersöka om avtalen är aktuella och följer beslutade riktlinjer Bakgrund: Förvaltningen hade revision 2010 och 2011 som resulterade i två rapporter. Revisionens första rapport pekar på att riktlinjer för avtalshantering, prissättning, uthyrning ska beslutas av nämnd och beslut antogs i nämnd i april Revisionens andra rapport betonar att det är av vikt att snarast besluta om riktlinjer avseende reklamrättigheter samt se till att avtal tecknas och beslut antogs av nämnd i april Nya riktlinjer för reklamrättigheter beslutades av nämnd i november Resultat:

20 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2(6) Dnr KFN 2014/00180 Samtliga avtal har granskats att de följer avtalsvillkoren för fakturering, d.v.s. att fakturering har skett i rätt tid och med rätt belopp. Granskningen är utan anmärkning. Samtliga gällande avtal ligger i IT-systemet. Indexuppräkning för år 2014 har gjorts på de kontrakt där så har varit möjligt beroende på avtalens utformande. Under 2014 har två nya avtal tecknats och ett avtal har överlåtits till ny förening. Sammantaget finns det 29 aktiva avtal per varav 20 lokalkontrakt, 3 mastavtal för telekommunikation, 2 fiskerättsavtal, 2 elavtal samt 2 reklamavtal. Ett nytt lokalkontrakt är på väg att tecknas inom kort gällande Nöthult och ingår inte i ovanstående uppräkning. Nya avtal tecknade 2014 Uddevalla Sim där kultur och fritid upplåter rätten till försäljning av permanent reklamplats i Walkesborgsbadet samt uthyrning av skatehall till Uddevalla extremsportförening. Kropps dam har överlåtit kontor i Rimnershallen till Uddevalla gymnastik och Parkourförening. Bör skrivas om: Lokalkontrakt Uddevalla Sim Studio 32 Ljungskile Ridklubb Uddevalla Skidklubb Servering Rimnershallen upphör Översyn lämplig 3G Infrastructures tilläggsavtal om elförbrukning Svenska UMTS nät AB Fiskerättighet Uddevalla Sportfiskeförening (två avtal) Avtal saknas: Servering Walkesborgsbadet Agnebergshallen Fridhemshallen Reklamupplåtelse Rimnershallen Rimnersvallen A-plan (IK Oddevold) Rimnersvallen B-plan Fridhemshallen Agnebergshallen Övriga Friluftsfrämjandet, Ljungskile kallbadhus Mollöns gård

21 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 3(6) Dnr KFN 2014/00180 Åtgärder: Då det finns olika uppfattningar om vad som gäller vid hantering av avtal behöver ansvarfördelning över avtalsprocessen ses över för att på nytt tas upp av förvaltningschef vid kultur och fritidsförvaltningen för beslut och genomförande under Avtalstrohet vid inköp Kontrollmoment: Kontroll görs av hur mycket av inköpta varor och tjänster som köps in hos Uddevalla kommuns avtalspartner under perioden Granskningen görs på tre av de större varu- och tjänstegrupperna: livsmedel, kemisktekniska produkter samt övriga förbrukningsinventarier. Jämfört med granskningen av år 2011 har gruppen järnstål- och metallvaror bytts ut mot kemisktekniska produkter och dessutom har vi lagt till gruppen elarbeten. I övrigt sker granskningen på likande sätt och har föregåtts av en risk, väsentlighet och möjlighetsanalys. Fakturor från perioden kontrolleras mot avtalsdatabasen i Raindance (i oktober 2014 dock inte fullt utbyggt) samt mot förteckningar tillhandahållna av både Upphandlingsenheten samt Tekniska kontoret i september/oktober. Resultat elarbeten: Inköpsvolymen uppgår till ca kr, varav internt är kr och från upphandlade leverantörer Inköpsvolymen från ej upphandlade leverantörer uppgår därmed till kr (2 st olika leverantörer). Resultat livsmedel: Inköpsvolymen uppgår till ca kr, varav internt är kr och 6000 kr kan klassas som felbokfört. Volymen hos upphandlade leverantörer uppgår till kr och hos ej upphandlade leverantörer till kr. Av dessa är kr inköp hos en grossistfirma avseende bland annat lösgodis och läsk som för närvarande inte finns upphandlat. Resten ca är främst inköp hos lokala matbutiker (både på faktura, via kommunens betalkort Eurocard samt ett fåtal inköp med handkassor) med anledning av att ramavtalen inte ärutformade för mindre verksamheter som t.ex. fritidsgårdar utan för stora volyminköp som t.ex. skolkök. Resultat övriga förbrukningsinventarier: Inköpsvolymen uppgår till ca kr. Av dessa klassas ca kr som felbokfört (hyra av container, klottersanering etc). Inköp av varor hos leverantörer som finns i Raindance uppgår till kr. Inom övrigt inköp ( ) kontrollerades inköpt vara mot avtalsdatabasen, varav inget kunde återfinnas, dvs det är en hög avtalstrohet inom denna grupp.

22 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 4(6) Dnr KFN 2014/00180 Resultat kemisk-tekniska produkter: Inköpsvolymen uppgår till ca Av dessa klassas ca 4000 kr som felbokfört. Inköp av varor hos leverantörer som finns i Raindance uppgår till kr. Inom övrigt inköp ( ) kontrollerades inköpt vara mot avtalsdatabasen, i möjligaste mån har även användningsområde för dessa produkter undersökts för att kunna vara mer flexibel vid sökningen. Inköpsvolym som strider mot ramavtal uppgår till maximalt 3000 kr, med reservation för att varan inte fanns i avtalsdatabasen under den inköpta perioden. Detta rör sig om rengöringsmedel av olika slag. Åtgärder: Förvaltningens inköpssamordnare har informerats om leverantörer där inköpsvolymen uppgår till omkring ett basbelopp under perioden. Raindance måste uppdatateras löpande med vilka leverantörer som är upphandlade. Att även tydligare förmedla utåt till verksamheterna om nyheter kring nya upphandlingar är viktigt. Detta gör att det blir lättare för alla ute i verksamheterna att hitta upphandlade leverantörer. Enligt förvaltningens inköpssamordnare skall det i framtiden upphandlas ett s.k. butiksavtal som möjliggör för små verksamheter att kunna handla. För närvarande är ramavtalen mer inriktade på skolkök och dylikt med större förpackningar. Frukten kan inhandlas på Grönsakshallen som är upphandlad. Listor på vad som är upphandlat underlättar, så att man på varje arbetsplats kan ta ut en lista på just det som de beställer eller att man gör en varukort i Raindance på det man ofta beställer. Eurocardfakturor Kontrollmoment: Att kontrollera att kommunens regelverk för redovisning av inköp via betalkort följs. Detta är en fortsatt kontroll från års granskning av Eurocardfakturorna. Kultur och fritid har granskat samtliga Eurocardfakturor under Resultat: Vid kontrollen jan-okt konstaterades att av de 134 granskade fakturorna behövde momsredovisningen korrigeras på 90 stycken (67%) av fakturorna, antingen direkt i vårt affärsystem innan attesten har skett eller i efterhand. Samtliga kvitton fanns bifogade till fakturorna. Jäv har inte förekommit under den granskade perioden. Attest har skett enligt kommunens attestreglemente. Åtgärder: Kultur och fritid har löpande bevakning av fakturorna från Eurocard.

23 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 5(6) Dnr KFN 2014/00180 Konferenser, resor, kurser och representation fakturakontroll Kontrollmoment: Avseende representation, uppvaktning mm har granskningen omfattat samtliga fakturor registrerade under perioden februari, april, juni, augusti och oktober. Totalt har 69 fakturor granskats bokförda på kontogrupp (representation, uppvaktning mm) och (personalsociala kostnader). Avseende utbildning/kurser/konferenser har granskningen omfattat samtliga fakturor bokförda under perioden februari, april, juni, augusti och oktober. Resultat: Representation, uppvaktning mm/personalsociala kostnader: Av totalt 67 granskade fakturor var 56 stycken kompletta med syfte och deltagarförteckning, resterande 11 stycken var bristfälliga. Bristen bestod av att antingen deltagarförteckning eller syftet med representationen saknades eller fel momsavdrag eller fel baskonto var bokfört. Utbildning/kurser/ konferenser: Av totalt 44 granskade fakturor var 35 fakturor kompletta med namn och bifogad kursprogram där detta fanns att tillgå. Av nio bristfälliga fakturor var fem fakturor delvis bristfälliga (namn eller bifogad kursprogram saknades) och fyra saknade namn och bifogad kursprogram helt och hållet. Åtgärder: Information om vilka underlag som ska finnas vid utbildning/kurser/konferenser och representation kommer att läggas ut på inblicken och ledningsgruppen kommer att informeras om detta. Stickprov kommer att göras fortsättningsvis och kontakt kommer att tas med dem som inte bifogar korrekta underlag för att öka förutsättningarna till att allt underlag finns bifogat. Instrumenthantering finns och fungerar rutiner för hantering av utlåning av instrument? Kontrollmoment: Inventera och genom stickprov kontrollera att rutiner och administration kring utlåning om instrument finns och fungerar tillfredsställande i verksamheten. Resultat: Under hösten 2014 har rutinerna för uthyrningen setts över. Alla uthyrningsinstrument ska kodas och föras in i ett dokument som ligger i Kulturskolans mapp på Inblicken.

24 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 6(6) Dnr KFN 2014/00180 Detta dokument kan läsas och redigeras både av lärare och administratör. I dagsläget är stråkinstrumenten inlagda. Under 2015 kommer övriga instrument att läggas in i systemet. När en lärare lämnar ut ett instrument till en elev, första gången, noteras detta i dokumentet och ett mejl skickas till administratören. Administratören skickar en blankett till elever/vårdnadshavare samt sköter fakturering. Blanketten ska skickas tillbaks till administratören som förvarar denna. När en elev byter instrument kodar läraren om detta i dokumentet samt skickar ett mejl till administratören. Administratören bekräftar till elev/vårdandshavare, via e-post eller sms, att ett byte genomförts samt uppger instrumentkoden. När en elev lämnar tillbaks ett instrument noterar läraren detta i instrumentdokumentet samt mejlar administratören. Administratören bekräftar till elev/vårdandshavare, via e- post eller sms, att instrumentet är återlämnat. Vid all korrespondens ska det aktuella instrumentets kod anges. Åtgärder: Denna rutin ska medföra minskad pappershantering, bättre överblick över vilka instrument som är uthyrda och vilka som finns för uthyrning samt säkerställa all hantering av registrering och fakturering som rör Kulturskolans uthyrning av instrument. Katarina Hansson Kultur och fritidschef Marita Fagerling Utvecklare/utredare Expediera till Uddevalla kommuns revisorskollegium Ekonomiavdelningen

25 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 1(2) Dnr KFN 2015/00003 Handläggare Kommunantikvarie Carl Casimir Telefon Förfrågan om utlån av konstverk ur John Johnsonsamlingen till Dunkers kulturhus, Helsingborg Sammanfattning Uddevalla kommun äger bl.a. den s.k. Johnsonssamlingen. Samlingen består av 67 målningar som donerats till kommunen och därefter deponerats till Bohusläns museum. Normalt visas samtliga dessa bilder i den s.k. Johnssonsalen på Bohusläns museum. Under 2014 har tre stycken målningar i Johnsonssamlingen målade av Marcus Larsson lånats ut av Kultur och fritidsnämnden till en utställning betitlad Marcus Larson och skräckromantiken: från Marcus Larson till Goth. Utställningen producerades av Göteborgs konstmuseum och pågår till den 25 januari Utställningen blev populär och ett nytt utlån beslutades av Kultur och fritidsnämnden i december 2014 för att utställningen även ska kunna visas på Sven-Harrys konstmuseum i Stockholm under tiden 25 januari 2015 till 19 april Nu föreligger förfrågan om ytterligare ett lån då Dunkers kulturhus i Helsingborg också kommer att sätta upp utställningen. Utställningen kommer att visas under perioden 25 september 2015 till 17 januari Som alltid har Bohusläns museum skaffat sig försäkringar om verkens säkerhet under såväl transporter som lagring och utställning. Det är en glädje att konst från Uddevalla uppskattas och har betydelse på annan ort och då säkerheten också är garanterad bör denna förfrågan bemötas positivt. Endast med tillägget att det tydligt i utställningen bör framgå varifrån verken härstammar. Beslutsunderlag Förfrågan om utlån av konstverk ur John Johnsonsamlingen Beslut Kultur och fritidsnämnden Beslut Kultur och fritidsnämnden Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar att godta från Bohusläns museum föreslaget utlån ur Johsonsamlingen av verken JJ 37 Svenska vattenfall, 1856; JJ 38 Skeppsbrott vid Bohuslänska kusten, 1850-tal samt JJ

26 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2(2) Dnr KFN 2015/ Vildmark med fors, 1859, samtliga målningar av Marcus Larson, med tillägget att det tydligt ska framgå att verken härstammar från Uddevalla kommun. Katarina Hansson Kultur och fritidschef Carl Casimir Kommunantikvarie Expediera till

27 Protokollsutdrag Kultur och fritidsnämnden Dnr KFN 2014/00161 Förfrågan om utlån av konstverk k ur John Johnsonsamlingen Sammanfattning Förfrågan om lån ur Johnsonsamlingen till Sven Harrys konstmuseum har inkommit från Bohusläns museum. Motiv till att godta utlån är att det på flera sätt är positivt om bilderna kan visas i ett intressant sammanhang, om de kan visas förr fler och om vårt namnn syns som utlånare. Allt under förutsättning att säkerheten inte riskeras. Som ersättning under utlåningstiden i Johnsonsalen har föreslagits att andra bilder ur museets samlingar hängs upp. Eventuellt kann också avfotograferingar av de utlånade verken fylla luckan. Beslutsunderlag Förfrågan om utlån av konstverk ur John Johnsonsamlingen från Bohusläns B museum Kultur och fritidsnämndens beslut Beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar att godta förfrågan om lån från Bohusläns museum av tre bilder ur Johnsonsamlingen till utställningen Marcus Larson och skräckromantiken under tidenn 7 februari till 19 april 2015, under förutsättning att önskan om säkerhet och försäkring uppfylls, samt att långivarens namn är synligt på utställningen. Vid protokollet Anna-Helenaa Wiechel Justerat Johan Wiktorsson, Gösta Dahlberg Justeringen tillkännagivenn på anslagstavlan intygar Anna-Helenaa Wiechel Expedierat Bohusläns museum Justerandes signatur Utdragsbest yrkande

28 Utdrag Protokoll Kultur och fritidsnämnden Förfrågan om utlån av konstverk (KFN/2013:226) Sammanfattning Bohusläns museum har fått förfrågan från Göteborgs konstmuseum om lån av tre stycken målningar ur Johnssonsamlingen, deponerad på Bohusläns museum, men ägd av Uddevalla kommun. Anledningen är en utställning betitlad Marcus Larson och skräckromantiken som ska pågå under tiden till Konstmuseet försäkrar verken från det att de lämnar Bohusläns museum. På Göteborgs konstmuseum finns flera fina målningar av Marcus Larson och det är därför glädjande att personalen på museet också sett att vi har tre intressanta målningar av nämnde konstnär. Det är bra att Uddevalla kommun syns på flera ställen. Genom att vi ställer oss positiva till utlån kan en spännande utställning bli av och glädja många. Positivt är även om Bohusläns museum kan få andra verk inlånade som ersättning och få hjälp även med andra lån till utställningar i Uddevalla. Beslutsunderlag Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar att svara Göteborgs konstmuseum positivt på frågan om lån av tre stycken målningar ur Johnsonsamlingen av Marcus Larson: JJ 37 Svenska vattenfall, 1856; JJ 38 Skeppsbrott vid Bohuslänska kusten, 1850-tal och JJ 39 Vildmark med fors, Vid protokollet Anna-Helena Wiechel Justerat Johan Wiktorsson, Anna-Malin Björk Joelsson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Anna-Helena Wiechel Expediera till Bohusläns museum Anna-Lena Segestam Maetie Utdragsbestyrkande

29 Utdrag Protokoll Kultur och fritidsnämnden Utdragsbestyrkande

30 BOH USLÄNS MUSEUM Uddevalla kommun Kultur och fritidsnämnden Kultursekreterare Carl Casimir 451 Sl Uddevalla Förfrågan om utlån av konstverk ur John Johnsonsamlingen Till Bohusläns museum har kommit en förfrågan från Dunkers kulturhus, Helsingborg med anhållan om lån av tre konstverk ingående i John Johnsons donation till Uddevalla stad. Dunkers kulturhus, Kungsgatan 11,25189 Helsingborg önskar låna JJ 37 Svenska vattenfall,1856; JJ 38 Skepp sbrott vid Bohuslänska kusten, tal samt JJ 39 Vildmark med fors, 1 859, samtliga målningar av Marcus Larson till utställningen Marcus Larson och skräckromantiken: från Marcus Larcon tillgoth. Utställningen kommer att visas under perioden 25 september 2015 till 17 januari Konstverken har tidigare visats i samma utställning på Göteborgs konstmuseum perioden 20 september 2014il 26 januari 2015 och anhållan om inlån till Sven-Harrys konstmuseum 25 januari 2015 till 19 april 2015 for samma utställning är tidigare tillställd Uddevalla kommun. Låntagaren kommer att hålla konstverken försäkrade under transport och utställningsperiod. Bohusläns museum har mottagit fullständig faciliteringsrapport rörande standard och säkerhet hos den inlånande institutionen och bedömer förhållandena som helt nojaktiga och likvardiga de på Bohusläns m useu m. Se vidare: du nkersku lturhus. se/ Under utlåningstiden ersätts målningarna med andra konstverk ur museets samlingar. Vi önskar höra Uddevalla kommuns åsikt i ärendet Bohusläns museum den 10 december 2014 Med vänlig hälsning Anna-Lena Segestam Macfie Antikvarie föremålssam lingar

31 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 1(5) Dnr KFN 2014/00156 Handläggare Förvaltningssekreterare Anna-Helena Wiechel Telefon Remiss: Samhällsbyggnadsstrategi Sammanfattning Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på samhällsbyggnadsstrategi, för remiss till övriga förvaltningar. Strategin utgår från översiktsplanerna och konkretiserar dessa med ett 10-årigt perspektiv avseende bostäder och verksamheter. Kultur och fritidsnämnden ser med tillförsikt på samhällsbyggnadsstrategins strävan efter att komplettera översiktsplanen, som nämnden anser lämnar en del övrigt att önska vad gäller värden som förknippas med perspektiv med människan i centrum. Kultur och fritidsnämnden förväntar sig en tydlig och inkluderande samhällsbyggnadsstrategi. I dagsläget saknar förslaget till samhällsbyggnadsstrategin ett antal centrala perspektiv som ingår i kultur och fritidsnämndens uppdrag; däribland resonemang kring stadsplaneringens koppling till folkhälsa, kultur, tätortsnära rekreation, friluftsliv, föreningsliv, besöksnäring, barn och ungdomars behov m.m. Om Uddevalla kommun har för avsikt att bygga en attraktiv och hållbar stad, är det av högsta vikt att centrala aspekter av mänsklig aktivitet inkluderas i ett styrdokument som samhällsbyggnadsstrategin. Möjligheten att lyfta in dessa aspekter i efterhand är ytterst begränsad och risken att kommunen bygger miljöer som varken är socialt, ekonomiskt eller ekologiskt hållbart blir överhängande. 1 Därför förordar kultur och fritidsnämnden att skrivelsens förslag på perspektiv och aspekter tydligt ska inkluderas i det strategiska dokumentet. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsstrategin, Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar att godkänna samhällsbyggnadsstrategin med kultur och fritidsförvaltningens förslag till kompletteringar 1 Enligt s. 6, förslag på samhällsbyggnadsstrategi

32 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2(5) Dnr KFN 2014/00156 Ärendebeskrivning Inledning Kultur och fritidsnämnden tycker att det är positivt att strategin syftar till att åstadkomma en attraktiv och hållbar levnadsmiljö. Detta uppnås bäst genom att sätta människan i centrum, där kultur, mötesplatser och rekreationsmöjligheter får en framträdande roll. Stadens utformning är en grundläggande förutsättning för folkhälsan, eftersom den fysiska miljön är en given omständighet i möten mellan människor. Kultur och fritidsnämnden ser positivt på utvecklingen mot multifunktionella samlingsplatser, både för inomhus- och utomhusbruk, såsom kulturhus, allaktivitetsparker och dylikt. En förtätning av centrum med blandstadskaraktär, med konst och god arkitektur, kompletterat med fysisk planering för social hållbarhet möjliggör bland annat medveten lokalisering av skolor i goda miljöer, minskad segregation mellan bostadsområden och förbättrad tillit och trygghet. Detta bidrar i sin tur till en hållbar, blandad och inkluderande stad. 2 Ambitionen att förtäta centrumområdet och skapa blandstadskaraktär är således positivt under förutsättning att det görs utifrån ett övervägande där nuvarande rekreationsområden tas till vara, och utformningen sker på ett hållbart vis. Samhällsbyggnadsstrategins styrkor Att syftet med strategin är att komplettera översiktsplanen med det som skapar liv i ett samhälle; den attraktiva levnadsmiljön, och att kommunens önskvärda utveckling blir mer tydlig Att strategin betonar vikten av hållbarhet; socialt, ekologiskt och ekonomiskt Att initiativ och idéer i framtiden ska stämmas av mot en förvaltningsövergripande referensgrupp, en så kallad förprövningsgrupp Ambitionen att skapa tydliga riktlinjer och ramar i planeringen av Uddevalla kommuns bostadsbebyggelse Ambitionen att upprätta områdes- och grannskapsplaner för att undvika för många små detaljplaner utan sammanhang. Om antalet detaljplaner blir färre minskar också belastningen för många remissinstanser i och med möjligheten att rangordna vilka planarbeten som bör prioriteras 2 Menar projektledarna för stadsplanering i Malmö, kommissionen för ett socialt hållbart Malmö, s. 5

33 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 3(5) Dnr KFN 2014/00156 Strategins brister Alltför stort reellt fokus på befintlig infrastruktur Specificering av begreppet mötesplats och en öppenhet för begreppets olika innebörder saknas Barn och ungdomsperspektiven saknas Ett starkt fokus på två tätorter riskerar att skapa problem för den övriga delen av kommunen Övergripande synpunkter Initiativ och idéer ska i framtiden stämmas av mot en förvaltningsövergripande referensgrupp Kultur och fritidsnämnden anser att samarbetet mellan förvaltningar i fråga om samhällsbygget har varit bristfälligt. Många gånger har viktiga aspekter fått uppmärksamhet alltför sent i processen, om de överhuvudtaget noterats. Resultatet av en sådan process kan bli att byggnader och områden inte utformats på tillfredsställande vis för dem som rent praktiskt befinner sig på plats. Detta problem kan åtgärdas dels genom den föreslagna förvaltningsövergripande förprövningsgrupp, där nyckelpersoner involveras redan i initiativfasen, dels genom dialoger med brukare och potentiella brukare enligt devisen bygga tillsammans med snarare än bygga för. Frågan om demokrati i samhällsbyggnadsstrategins arbetssätt förbigås i förslaget, men behöver diskuteras. I arbetet med strategin kommer planer etc. att kompletteras med nya analyser och områdesplaner som slutligen landar i en genomförandeplan. Genomförandeplanen kommer att ge förtur till vissa stadsbyggnadsprojekt med andra projekt bromsas. Detta tror vi kan vara bra utifrån att ÖP är en sorts summa av möjliga utvecklingar och strategin kan leda till prioriteringar av det vi som kommun främst vill satsa på. Men hur blir detta arbete demokratiskt säkrat? Vidare bör även de planer som anger kultur och fritidsnämndens uppdrag (såsom kulturplan, ungdomsplan, Fyrbodalsmodellen etc.) inkluderas i listan över kopplade styrdokument till strategin. Kultur och fritidsnämnden ser fram emot att få en närmare beskrivning av förprövningsgruppens utformning och uppdrag. Infrastrukturfokus och kommunens attraktivitet Samhällsbyggnadsstrategin säger sig fungera som underlag till kommunens utveckling av bostäder och verksamheter utifrån social hållbarhet. Samhällsbyggnadsstrategin bör

34 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 4(5) Dnr KFN 2014/00156 tydligt beskriva hur arbetet med den socialt hållbara staden ska växa fram samt hur detta ska prioriteras. I dagsläget verkar fokus ligga på bevarande av befintlig infrastruktur snarare än det omvända; skapa en socialt hållbar stad. Kultur och natur är det som avgör var människan vill bosätta sig. Vatten och avlopp är tekniska lösningar i efterhand. Samhällsbyggnadsstrategin ger en möjlighet att uttrycka detta synsätt. För att locka nyinflyttade, krävs ett helhetstänkande när det gäller vad kommunen kan erbjuda efter bosättningen. Uddevalla är en attraktiv kommun. Därför är det bra att förslaget påpekar behovet att skapa identitet och självkänsla. I detta arbete bör kommunen formulera vad det är som ger de goda möjligheterna och vad vi redan har, som ska tas tillvara. Vad gäller den kommunala servicen och anläggningar, bör kommunens syn på rivningar av befintlig bebyggelse tilläggas. Det talas i förslaget om behovet att bebygga stadens tomma tomter, som i själva verket är rivningstomter och bör benämnas så. Dessa tomter utgör idag den enskilt största negativa faktorn mot en attraktiv stadskärna. Bevarande är i de flesta fall också det mest resurssnåla alternativet. Finns dessutom antydan till kulturhistoriskt värde är det därför inte samhällsekonomiskt framsynt att göra sig av med värden som aldrig kan återskapas. Än mindre framsynt är det att tillåta att rivningstomterna står obebyggda år efter år på platser där vi behöver utveckling mot t.ex. fler mötesplatser och miljöer vi vill vistas i. Särskilt viktigt är då att kommunen föregår med goda exempel i omhändertagandet av de egna fastigheterna. Idag saknas förmågan att arbeta med bevarande för positiv samhällsutveckling, varför det krävs kunskapsuppbyggnad kring dessa frågor. Kultur och fritidsnämnden ser positivt på förslaget att den kommunala markreserven ska användas för att skapa ett hållbart och attraktivt samhälle. För att marknadsanvisningspolicyn ska kunna användas i större utsträckning bör den vässas, vilket samhällsbyggnadsstrategin kan ge goda underlag till. I detta sammanhang bör kommunen även ta intryck av pågående projekt i vår omvärld vad gäller markanvisningspolicyns möjligheter vid bebyggelseutveckling. 3 Fyrbodalsområdet kommer sannolikt att ingå i en ny form av beräkning för samhällsbyggande, där kultur och fritidsnämndens ansvarsområden är framträdande. Modellen heter Kultur Linköping kommun, Vallastaden, är ett sådant exempel, där arkitekter vann en tävling om bebyggelseutveckling på sitt koncept om markanvisningar. Se Okidokiarkitekter.se pdf s

35 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 5(5) Dnr KFN 2014/00156 Barn och ungdomsperspektivet Barnkonventionen anger att barns bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Samhällsbyggnadsstrategin bör på ett mer framträdande sätt visa på hur barns behov tillgodoses. Barns rörelseyta är betydligt mer geografiskt begränsat än en vuxens. Barns möjlighet att röra sig på egen hand utomhus har dessutom kraftigt försämrats. Påvisade nya hinder är bl a större avstånd till skola som leder till ökad skjutsning till både skola och fritidsverksamhet, vilket gör miljön än svårare för barn att vistas i. Uddevalla kommun är här inget undantag, med intensiv biltrafik, få bilfria områden och bristfälliga gångoch cykelvägar. För barn är behovet av närhet till natur, fritidssysselsättning, kultur och skola centralt. En ökad förståelse för och kunskap om barns rörelse- och aktivitetsmönster är såväl som kunskap om barns behov av natur och kultur, en förutsättning för att kunna åstadkomma goda, hållbara bostadsområden ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Ett sätt att öka möjligheterna för en bättre utformad stadsbild ur ett barn- och ungdomsperspektiv är att involvera kultur och fritidsnämnden i ett tidigt skede av processen. Tätort- landsbygdsproblematiken I förslaget till samhällsbyggnadsstrategi uttrycks satsning endast på de två största tätorterna, trots att var fjärde kommuninvånare inte bor där. För att inte förslaget ska uppfattas som en död hand över övriga delar av kommunen, bör man tillägga att samhällsfunktioner i övriga tätorter inte per automatik ska minskas och att ny bebyggelse tillåts som komplettering till den befintliga. Kultur och fritidsnämnden efterfrågar också ett förtydligande av vad som menas med sammanhållen bebyggelse. Katarina Hansson Kultur och fritidschef Anna-Helena Wiechel Förvaltningssekreterare Expediera till kommunstyrelsen

36 Protokoll Översiktsplaneringsutskottet Dnr KS 2014/00428 Samhällsbyggnadsstrategi Sammanfattning Kommundirektören har lämnat ett utredningsuppdrag gällande arbete att ta fram en samhällsbyggnadsstrategi. Syftet med samhällsbyggnadsstrategin är att konkretisera kommunens översiktsplan och samordna kommunens utveckling inom samhällsbyggnadsområdet med hjälp av planeringsprinciper och prioritering av olika projekt. Till samhällsbyggnadsstrategin, som har ett 10-årigt perspektiv, kopplas en genomförandeplan med ett 3-årigt perspektiv. Genomförandeplanen redovisar en utbyggnadsordning och är kommunfullmäktiges beställning till kommunens nämnder och bolagens styrelser och utgör därmed ett underlag för budget och verksamhetsplanering. Samhällsbyggnadsstrategin bör i framtiden följa kommunens översiktsplan och aktualitetsförklaras eller revideras under varje mandatperiod. Kommunledningskontoret har varit samordnande för arbetet som genomförts med medverkan av främst miljö och stadsbyggnad samt tekniska kontoret. Kommundirektörens ledningsgrupp har utgjort styrgrupp. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsstrategi, remissutgåva Beslut Översiktsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att sända samhällsbyggnadsstrategin på remiss till partigrupperna samt övriga nämnder och bolag. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

37 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen Dnr KS 2014/00428 Samhällsbyggnadsstrategi Sammanfattning Kommundirektören har lämnat ett utredningsuppdrag gällande arbete att ta fram en samhällsbyggnadsstrategi. Syftet med samhällsbyggnadsstrategin är att konkretisera kommunens översiktsplan och samordna kommunens utveckling inom samhällsbyggnadsområdet med hjälp av planeringsprinciper och prioritering av olika projekt. Till samhällsbyggnadsstrategin, som har ett 10-årigt perspektiv, kopplas en genomförandeplan med ett 3-årigt perspektiv. Genomförandeplanen redovisar en utbyggnadsordning och är kommunfullmäktiges beställning till kommunens nämnder och bolagens styrelser och utgör därmed ett underlag för budget och verksamhetsplanering. Samhällsbyggnadsstrategin bör i framtiden följa kommunens översiktsplan och aktualitetsförklaras eller revideras under varje mandatperiod. Kommunledningskontoret har varit samordnande för arbetet som genomförts med medverkan av främst miljö och stadsbyggnad samt tekniska kontoret. Kommundirektörens ledningsgrupp har utgjort styrgrupp. Ingemar Samuelsson (S), Marie Henriksen (KD), Gunilla Magnusson (MP), Tage Nolstedt (C) och Kenneth Engelbrektsson (S) yttrar sig i ärendet. Beslutsunderlag Översiktplaneringsutskottets protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsstrategi, remissutgåva Beslut Kommunstyrelsen beslutar att sända samhällsbyggnadsstrategin på remiss till partigrupperna samt övriga nämnder och bolag, med sista svarsdag Vid protokollet Annica Åberg Justerat Henrik Sundström, Anna-Lena Heydar Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Samtliga nämnder Politiska partier, Kommunfullmäktige Uddevallavatten AB, Uddevalla Omnibus AB, Uddevalla Hamnterminal AB, Uddevalla Energi AB Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

38 Samhällsbyggnadsstrategi Remissutgåva Ver

39 2 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE... 3 Översiktsplaner och kommunala mål och inriktningar... 4 Samhällsbyggnadsstrategi, allmänt... 5 Genomförandeplan... 6 STRATEGI FÖR BOSTADSBEBYGGELSE... 7 Planeringsprinciper ny sammanhållen bostadsbebyggelse... 9 Planeringsprinciper för kompletterande samanhållen bebyggelse utanför tätorterna Uddevalla och Ljungskile... 9 Planeringsprinciper för kustzonen HANDEL OCH VERKSAMHETER Planeringsprinciper för handel och verksamheter KOMMUNAL SERVICE OCH ANLÄGGNINGAR INFRASTRUKTUR OCH VA MM Planeringsprinciper för infrastruktur STYRDOKUMENT MED KOPPLING TILL SAMHÄLLSBYGGNADSSTRATEGIN Samhällsbyggnadsstrategin är framtagen av kommunledningskontoret i samverkan med övriga förvaltningar. Kommunstyrelsen beslutade 2014-xx-xx att remittera strategin till Kommunfullmäktige antog 20xx-xx-xx samhällsbyggnadsstrategin med tillhörande genomförandeplan.

40 3 BAKGRUND OCH SYFTE Kommunens översiktsplan antogs För tätorten Uddevalla och centrala staden samt för Ljungskile finns även fördjupade översiktsplaner antagna. Översiktsplaner beskriver bl.a. inriktningen för användning av kommunens mark- och naturresurser samt var bostäder och verksamheter ska förläggas. Samhällsbyggnadsstrategin utgår från översiktsplanerna och konkretisera dessa med ett 10-årigt perspektiv avseende bostäder och verksamheter. Till samhällsbyggnadsstrategin kopplas en genomförandeplan som prioriterar projekt som skall genomföras eller utredas vidare innan ett eventuellt genomförande. Översiktplan och samhällsbyggnadsstrategin följs i framtiden åt och skall revideras eller aktualitetsförklaras varje mandatperiod. Genomförandeplanen redovisar en utbyggnadsordning och är kommunfullmäktiges beställning till kommunens nämnder och bolagens styrelser och utgör därmed ett underlag för budget och verksamhetsplanering. Var? ÖVR MÅLDO- KUMENT ÖVR MÅLDO- KUMENT ÖVR MÅLDO- KUMENT Var bygger vi bostäder och verksamhetsområden? Hur? Vilka prioriteringar gör vi för att nå önskad utveckling? SAMHÄLLS- BYGGNADS- STRATEGI När? I vilken ordning genomför vi önskade projekt? GENOM- FÖRANDEPLAN

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 186 Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Rapport Skatepark i Mönsterås 2013

Rapport Skatepark i Mönsterås 2013 Rapport Skatepark i Mönsterås 2013 Av: Oscar Ekstam För: Föreningsnämnden 1 Rapport Skatepark i Mönsterås Föreningskonsulent, Oscar Ekstam, har arbetat med uppdraget att ta fram förslag på var och hur

Läs mer

Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se. Åtgärder med anledning av medborgarförslaget Kung för en dag

Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se. Åtgärder med anledning av medborgarförslaget Kung för en dag 1 (2) 2013-05-13 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Åtgärder med anledning av medborgarförslaget

Läs mer

Ärende 4. Återrapportering av Generella internkontrollområden 2011 2012 följsamhet till kommunens ramavtal

Ärende 4. Återrapportering av Generella internkontrollområden 2011 2012 följsamhet till kommunens ramavtal Ärende 4 Återrapportering av Generella internkontrollområden 2011 2012 följsamhet till kommunens ramavtal Tjänsteskrivelse KS 2012.0333 Handläggare: Karin Lindqvist, Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubrikenanlägg en konstgräsplan i Hovsjö Dm KS07/378-826 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-10-24 194 Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826 Sammanfattning av ärendet Metin

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-11-05 233 Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

2015-06-11. Ajournering 9.37-9.39 samt 9.41-10.15

2015-06-11. Ajournering 9.37-9.39 samt 9.41-10.15 Sammanträde Plats och tid Bjursjöstugan kl. 9.00-11.05 Ajournering 9.37-9.39 samt 9.41-10.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Annelie Högberg (S) Ordförande Niklas Moe (M) Anibal Rojas Jourquera (KD)

Läs mer

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2013-11- 1 4 ~ KARLSKOGA KOMMUN "ld'. Revisionen 2013-11-13 Samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Rapport från kommunrevisorerna avseende

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll 2014-01-27 KS-2014/143.118 1 (6) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll Förslag

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Kulturnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Marita Öberg Molin Sammanträdesdatum 25 november 2014 Plats och tid Stadshuset, F180, kl 09:00 Ledamöter Ordförande Marita

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sidnummer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sidnummer Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-02 Plats: Lilla Sess Tid: 2014-06-09 kl. 19.00 Kl. 18.00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00 Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 7 mars 2012, kl 16.00 S och C har gruppmöte måndag 5 mars,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kultur- och fritidskontoret. Kultur- och fritidsnämnden. Medborgarförslag Inrätta och finansiera en parklek

Tjänsteskrivelse. Kultur- och fritidskontoret. Kultur- och fritidsnämnden. Medborgarförslag Inrätta och finansiera en parklek 1 (4) 2013-09-11 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Hewan Temesghen 08-523 010 00 hewan.temesghen@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Medborgarförslag Inrätta och finansiera

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085.

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085. 1 (3) HANDLÄGGARE Niklasson, Jon 08-535 378 69 Jon.Niklasson@huddinge.se Socialnämnden Samarbete mellan Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden i frågor när det gäller kultur och idrottsverksamhet

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden. (AU 98) KS 2014-158

Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden. (AU 98) KS 2014-158 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-04-08 95 Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden. (AU 98) KS 2014-158 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2012-05-22 Sammanträdestid 13:30 16:00

Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2012-05-22 Sammanträdestid 13:30 16:00 Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2012-05-22 Sammanträdestid 13:30 16:00 Kultur- och fritidsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Per Johansson (C), ordförande Bernt Zander (S), vice ordförande

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur-

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande KS 6 8 AUG 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Oltner Jenny Datum 2012-06-12 Diarienummer KSN-2011-0400 Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande Förslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-04-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-04-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-04-02 81 Dnr 2011/82 Motion om att digitalisera och därmed effektivisera dokumenthantering för den politiska organisationen i Sala kommun

Läs mer

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Upprättad: 2013-11-21 Antagen av: kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-02-24, 6 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 3 2. Värdegrund...

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Inledande projektplan för utveckling av Sättra Ridanläggning

Inledande projektplan för utveckling av Sättra Ridanläggning Projektplan t.f. Kultur- och fritidschef 2014-11-25 Maria Röstberg 08-590 971 56 Dnr Fax 08-590 733 40 KFN/2014:33 maria.rostberg@upplandsvasby.se KS/2014:128 Inledande projektplan för utveckling av Sättra

Läs mer

Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129

Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129 2013-10-22 322 Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Meddela motionären att kultur- och

Läs mer

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun Hemuppgift 5 Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess Karlstads kommun Motivering för den valda processen Hela flödet för ärendehanteringsproccessen på kommunledningskontoret har kartlagts. Ärendehanteringsprocessen

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Tjänsteskrivelse 2014-03-24 Handläggare: Madelene Hedström Kultur- och föreningsnämnden Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Sammanfattning En kommunövergripande riktlinje för Dagskassor med kontanthantering

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001)

56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001) VALLENTUNA KOMMUN Ku ltu rnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträd esprotokol I 20r4-o2-o4 8 (17) 56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001) Beslut Kulturnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2009-12-16 1 Plats och tid 4:anHuset kl 16.00-18.00 Beslutande Sture Tidqvist (s) Bengt Karlsson (s) Mona Nilsson (s) Thomas Settergren (s) ersätter Gösta Fransson (s) Ulla Brissman

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till ändrad föreskrift om kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter

Yttrande över Skatteverkets förslag till ändrad föreskrift om kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Behov av ökad kapacitet av anläggningar och ytor för fritid, idrott och rekreation

Behov av ökad kapacitet av anläggningar och ytor för fritid, idrott och rekreation 2015-09-14 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2015/100-820 Fritidsnämnden Behov av ökad kapacitet av anläggningar och ytor för fritid, idrott och rekreation Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att föreslå

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva november 1992 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner,

Läs mer

BESLUTSFÖRSLAG Svar på motion om att förbättra villkoren i daglig verksamhet

BESLUTSFÖRSLAG Svar på motion om att förbättra villkoren i daglig verksamhet PF1 BESLUTSFÖRSLAG Svar på motion om att förbättra villkoren i daglig verksamhet Det finns idag inget formellt anställningsförhållande mellan Borås Stad och deltagarna i daglig verksamhet. Deltagarna är

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppdrag och organisation för Malmö Live

Tjänsteskrivelse. Uppdrag och organisation för Malmö Live SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-04-01 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppdrag och organisation för Malmö Live STK-2013-1125 Sammanfattning

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Harven. Lena Skogh

ANSLAG/BEVIS. Harven. Lena Skogh SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Utförarstyrelsen Plats och tid: Brandstationen i Götene kl. 8.30-9.30, 9.50-12.05 Beslutande: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Idrottsanläggningarna aktuell information. Kultur- och fritidsnämndens beslut

Idrottsanläggningarna aktuell information. Kultur- och fritidsnämndens beslut 2009-10-13 1 KFN 110 Idrottsanläggningarna aktuell information. Fritidsintendenten Hellen Wallén ger aktuell information från idrottsanläggningarna. Fattas inga beslut i ärendet. 2009-10-13 2 KFN 111 Information

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD)

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 16.50 Protokoll 2/2011 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2011-02-21 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120

Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-22 253 Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Gösi jlf Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-09-01 Dnr KS 2015/0280 Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Beslutsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 86 Föregående mötes protokoll 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 89 Avtal med Kulturverkstan 90 Kultur- och fritidsplan, mål- och kvalitetsdokument

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012.

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012. _..._..._._.... _. _--_._-_.._--. Revisionsrapport Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden Karlstads kommun Peter Aschberg Daniel Brandt pwc Innehåll Sammanfattning Inledning. Bakgrund..

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Tid och plats Örkelljunga kulturhus, Bringéussalen 2012-02-16, kl. 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren

Läs mer

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-02-27 KS-2012/672.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 april 2014 kl. 8:30-9:35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 52-55 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med utskottet för stöd och strategi, måndagen den 2 mars 2015 kl. 9.00 i Leja, kommunhuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Plats och tid Kronetorps Mölla, kl. 19:00 20:40 Beslutande Hans-Åke Mårtensson,(s) ordförande Margareta Abelsson(s) Håkan Harvigsson(alp)

Läs mer

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10 Berndt Björkman (C), Ordförande Kenneth Kristoffersson (C) Ivo Malmgren (M) Mats Notini

Läs mer

148 Dnr BoE2012.0925. Yttrande över motion om barnbokslut

148 Dnr BoE2012.0925. Yttrande över motion om barnbokslut ESLÖVS KOMMUN Barn- och familjenämnden Sammanträdesprotokoll Sida 6 (24) 2012-12-12 r' -12-1 7 148 Dnr BoE2012.0925 Yttrande över motion om barnbokslut Ärendebeskrivning Kent Karlsson (KD) föreslår i motion

Läs mer