Kallelse Föredragningslista Kultur och fritidsnämnden. Anna-Helena Wiechel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse Föredragningslista 2015-01-14. Kultur och fritidsnämnden. Anna-Helena Wiechel"

Transkript

1 Kallelse Föredragningslista 1(2) Sammanträde Kultur och fritidsnämnden Plats och tid Rödön kl torsdagen den 22 januari 2015 Ordförande Sekreterare Annelie Högberg Anna-Helena Wiechel Föredragningslista Föredragande 1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Dnr KFN 2670/51 2. Ordförande informerar Dnr KFN 2670/54 3. Förslag till ny skatepark Dnr KFN 2013/ Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr 8, ärendet om att införa nötförbud i skolan. Remiss Dnr KFN 2014/ Uppföljning internkontroll 2014 Dnr KFN 2014/ Förfrågan om utlån av konstverk ur John Johnsonsamlingen till Dunkers kulturhus, Helsingborg Dnr KFN 2015/ Remiss: Samhällsbyggnadsstrategi Dnr KFN 2014/ Bokslutsinformation Dnr KFN 2685/03 9. Förvaltningschefen informerar Dnr KFN 2670/ Redovisning av delegationsbeslut 2015 Dnr KFN 2015/00011

2 Kallelse Föredragningslista 2(2) Föredragningslista Föredragande 11. Anmälningsärenden 2015 Dnr KFN 2015/00013 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. VÄNLIGEN OBSERVERA Använd ej parfym eller starka dofter vid, och undvik att ta med nötter och citrusfrukter till, nämndsammanträdet.

3 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 1(1) Dnr KFN 2013/00149 Handläggare Utredare Maria Berntsson Telefon Förslag till ny skatepark Sammanfattning Under de senaste åren har det inkommit ett antal medborgarförslag till kommunen från den yngre befolkningen med önskemål om skatepark, för att ungdomarna ska kunna utöva sitt intresse i Uddevalla. Kultur och fritidsnämnden beslutade, , att förvaltningen skulle utreda möjligheter och underlag till en betongskatepark i centrala Uddevalla. Då forskningen påvisar att det är främst pojkar/män (90 %) som nyttjar en betongskatepark, jämfört med flickor/kvinnor (10 %), föreslår förvaltningen att det bör byggas en aktivitetsyta där betongskatepark är en aktivitet bland flera andra, för att nå en ökad nyttjandegrad och locka fler användare. Detta utifrån att forskningen påvisar att anläggandet av en mer mångfacetterad aktivitetsyta kan nyttjandegraden bli mera jämställd. Exempel på andra kringaktivitet kan vara dans, scen, klättervägg, Parkour, utegym m.m. Det är viktigt att involvera potentiella användare vid projekteringen av aktivitetsytan, för att i möjligaste mån motsvara de önskningar och förväntningarna som dessa har. Då det inte finns någon ekonomisk möjlighet inom befintligt kommunbidrag bygga en aktivitetsyta, föreslås kultur och fritidsnämnden att denna fråga får hänskjutas till budgetdialogen Beslutsunderlag Kultur och fritidsnämndens tjänsteskrivelse Utredning betongskatepark i Uddevalla inklusive bilagor Kultur och fritidsnämnden, , 3 Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar att godkänna utredningen att hänskjuta denna fråga till budgetdialogen Katarina Hansson Kultur och fritidschef Maria Berntsson Utredare

4 Göteborg Bilaga 1 Actionpark

5 Göteborg Bilaga 2 Färjenäs

6 Lilla Edet Bilaga 3 Bergaparken

7 Stenungsund Bilaga 4

8 Utredning gällande betongskatepark 1 (8) Dnr: Handläggare Utredare Maria Berntsson Telefon Betongskatepark i Uddevalla 1. Bakgrund Fritidssysselsättning har en stor betydelse för människor i deras liv, inte bara för det värde som aktiviteten representerar utan även för hur individen väljer att tillbringa sin fritid. Detta val påverkar även andra områden. Fritiden har fått en allt större betydelse där idealet idag är en aktiv fritid där individen ges möjlighet att utveckla sig själv, engagera sig och få värdefulla erfarenheter. Från att utbildning var ett av de tydligast särskiljande dragen i ungdomsgrupper, har valet av fritidsaktiviteter och kompisar blivit en allt viktigare del i ungdomarnas profilering. (Johnsson 2003). Vidare visar studier att ungdomar som idrottar trivs bättre i skolan, har ökad självkänsla och får även en mindre risk att drabbas av depression enligt Özdemir & Stattin (2012). Under de senaste åren har det inkommit flera medborgarförslag från den yngre befolkningen som handlar om att kommunen bör bygga en betongskatepark. Syftet med att anlägga en betongskatepark är enligt medborgarförslagen, att ungdomarna vill ha denna möjlighet att utöva sitt intresse i Uddevalla. De vill alltså inte behöva åka till andra kommuner för att kunna få utöva sin sport. Av undersökningen Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP), som genomfördes både 2010 och 2013, framkommer önskemål från ungdomarna att de gärna vill ha ytterligare en spontanidrottsplats då gärna med inriktningen skate, för att kunna få utöva sitt intresse. Denna undersökning besvarades av elever inom Uddevalla kommun som gick i årskurs 8 på grundskolan och årskurs 1 på gymnasiet. På Kultur och fritidsnämnden sammanträde, , beslutades det att förvaltningen skulle utreda möjligheter och underlag till en betongskatepark i centrala Uddevalla. 2. Syfte och mål Syftet med utredningen är att beskriva vilka det är som nyttjar en aktivitetsyta såsom en betongskatepark, samt analysera det ur ett genusperspektiv, för att bredda intresset för ytan och därmed även öka nyttjandegraden. Vidare ska utredningen fungera som underlag för politiskt ställningstagande vad gäller aktivitetsytor för ungdomar i kommunen. Målet är att tillskapa en aktivitetsyta som är attraktiv för flera olika grupper Kultur och fritid Ledning och Administration Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen fax E-post

9 Utredning gällande betongskatepark 2 (8) Dnr: inom samhället. 3. Avgränsningar Eftersom det saknas angiven budget för aktivitetspark i dagsläget, kommer ekonomiska uträkningar inte att beskrivas i denna utredning. 1 Utredningen ska snarare ses som en förstudie. 4. Metod Denna utredning grundar sig dels på den forskning som finns inom området, dels på studiebesök samt telefonkontakt med kommuner som har byggt någon form av betongskateskatepark och/eller andra aktivitetsytor. Kommunerna som ingår i utredningen ligger till största delen i Uddevalla kommuns närhet. För att åstadkomma en uppfattning om de olika aktivitetsparkerna runt om i kommunerna, har rundresor genomförts. Därefter har några intressanta exempel valts ut och kontakt med ansvariga tagits. Intervjuerna har utförts utifrån den semistrukturerade intervjumetoden. Även Ungdomsfullmäktige i Uddevalla kommun har fått inkomma med synpunkter på var den anser är den bästa placeringen av en aktivitetspark. Behovet av en park 5. Uddevalla kommuns befolkningsutveckling Enligt framtagen statistik har Uddevalla en positiv befolkningsutveckling sedan många år tillbaka och under prognosperioden (fram tills 2023) beräknas denna positiva utveckling bestå. Åldersgruppen 6-19 år är idag drygt personer och denna åldersgrupp beräknas öka med ungefär 1300 fram tills 2023, dvs till ca personer. (Bergman 2014). Orsaken till denna positiva befolkningsprognos beror främst på att det är en positiv flyttningsnetto, men även förväntat ökat positivt födelsenetto bidrar till utvecklingen. Följaktligen är det viktigt med aktiviteter som lockar den här befolkningsgruppen, sett ur ett brett kommunutvecklingsperspektiv. 6. Skateboardens utveckling i samhället och dess betydelse för ungdomar Skateboard är inte någon ny företeelse utan den fanns redan på 1960-talet, även om det stora uppsvinget kom först vid 1970-talet. Idag är skateboard en stor och etablerad sport utifrån antalet utövare, fastän det inte är någon traditionell lagidrott, utan skate är av en annan form. Nyligen blev Skateboardförbundet godkänt av Riksidrottsförbundet och är en av deras sektioner. 1 Vidare är det tekniska kontoret som gör ekonomiska beräkningar efter beställning av kultur och fritidsnämnden

10 Utredning gällande betongskatepark 3 (8) Dnr: Skateboardens popularitet sägs bero dels på att den lockar spontanutövare, som varken behöver vara medlem i föreningar, anpassa sig till särskilda tider e. dyl., dels att den inte kräver stora ekonomiska investeringar för att utöva. 7. Intresseanalys Enligt kultur och fritidsnämndens reglemente är vårt främsta uppdrag att tillse att barn och ungdomar har ett bra kultur- och fritidsutbud utifrån barn/ ungdomarnas egna förutsättningar. Med hänsyn till att det finns många olika intressen och att kommunen ska tillförsäkra alla invånare en meningsfull fritid, bör dessa intressen vägas samman och ses över. Hur kan man tillse att vid en nybyggnation av en anläggning tillgodoser flera olika invånares intressen och behov? Hur kan man bygga för att få en sådan bredd i utförandet som möjligt? I forskningsrapporten, Spontanidrott för vilka?, (2012) framkommer det att det är främst pojkar/män som nyttjar spontanidrottsplatser mer än flickor/kvinnor. Det är även fler pojkar/män som åker skateboard jämfört med flickor/kvinnor. För att flickor/kvinnor ska attraheras av en aktivitetsyta behövs det trevliga sittytor med grönområden i närheten. Vidare är det viktigt att anläggningen är ren och städad, samt att konstnärlig utsmyckning och en etisk utformning av området och aktivitetsanläggningen leder till att fler målgrupper attraheras enligt forskningen. Det är även viktigt med belysning på området och aktivitetsytan, dels utifrån att den ska kunna användas under de mörkare årstiderna, samt för att öka tryggheten för besökarna. Belysningen ska även integreras i de olika hindren och ramperna. För att få en mer heterogen grupp människor behövs det satsas på kringutrustning såsom dans yta genom en scen, klättervägg och utegym. Kanske även satsa på parkour då föreningen Uddevalla Gymnastik och Parkour Förening saknar en anläggning utomhus för att kunna utöva sin idrott. Därmed bör även namnet ändras till aktivitetspark, som är ett bredare namn som inrymmer mer idrott än bara skate. Genom att göra en större satsning ökas möjligheterna till en gränsöverskridande verksamhet som inte bara attraherar skateungdomar utan att även andra intressen kan skapas. Genom ovan nämnda förslag kommer nyttjandet av aktivitetsytan fördelas mer jämställt. Enligt forskningen kan det uppgå till 60 % pojkar/män och 40 % flickor/kvinnor och det ska jämställas med att om det bara byggs en betongskatepark är det mycket högre procental av pojkar/män (90 %) än tjejer/kvinnor (10 %). Parkour är även en efterfrågad spontanidrott som alla kan använda. I byggnationen av denna aktivitetspark bör även andra idrotter än bara skate och parkour vara möjligt att utföra såsom BMX, kick-bike och inlinesåkare. Utifrån ovan nämnda kommer denna anläggning även att fungera som en samlingpunkt för alla, där det är viktigt att det finns sittplatser och att den är välkomnande för alla och är inbjudande. Då det är en anläggning i betong, som kommer stå i många år framöver är det viktigt att den passar in i miljön och är tilltalande utifrån de krav som finns på den aktuella platsen. Då denna typ av anläggning drar besökare även från andra kommuner är det av vikt att det finns god tillgång till parkeringsplatser samt möjlighet till toalett i

11 Utredning gällande betongskatepark 4 (8) Dnr: anslutning till anläggningen. En aktivitetspark som har ett brett innehåll och olika aktivitetsmöjligheter stimulerar till ett kravlöst deltagande och inbjuder till en ökad rörelse hos ungdomar som valt bort den organiserade idrotten. Den skapar en möjlighet för barn/ungdomar samt även vuxna att vara delaktiga och aktiva, oberoende av ekonomiska förutsättningar. Genom att kommunen anlägger en aktivitetspark kan vi främst få barn och ungdomar att aktivera sig på fritiden, bli en del i ett sammanhang som ger dem trygghet och minskar ett eventuellt utanförskap. Det ger en vinst såväl för individen som för samhället i stort. Det blir en naturlig mötesplats över generationsgränserna. Det som ungdomarna efterfrågar är även en yta att hänga vid. När det gäller anläggande av denna anläggning är det viktigt att detta sker i en dialog med utövarna för att motsvara de önskningarna och förväntningarna som dessa har. Erfarenheter från forskningen påvisar även att i de fall där utformningen sker i en dialog med utövarna, behålles även attraktionskraften och acceptansen för att hålla iordning på anläggningen. 8. Hälsoperspektiv I enkätundersökning, Luppen 2013, framgår det tydligt i rapporten att en stor del av ungdomarna, anser att deras hälsa är god, men det är ändå fler än var fjärde som inte skattar sin hälsa lika positivt och/eller god. Med hänsyn till att ha en god hälsa är viktigt, framförallt utifrån att hälsan påverkar individens förutsättningar att kunna påverka sina levnadsförhållanden, är detta en faktor som är viktigt att ta hänsyn till. Vid anläggandet av ytterligare en aktivitetsyta, kan kommunen bidra till att den upplevda hälsan ökar och blir bättre för kommunens ungdomar. Omvärldsanalys För att kunna få en så bred bild som möjligt har en omvärldsanalys av några andra kommuner genomförts för att få inspiration. Då det är få kommuner som har byggt någon aktivitetspark/actionpark med både betongskatepark samt andra idrotter bredvid finns det bara en beskrivning av en kommun som har haft detta focus. Många kommuner har byggt betongskatepark för en del år sedan och vid den tidpunkten var inte genusperspektivet så känt. Men det är fler och fler kommuner som funderar på att komplettera sina anläggningar med andra aktivitetsytor. Göteborgs Stad har byggt några olika betongskateparker varav en som kallas Actionparken (se bilaga nr 1). Det är en ren betongskatepark som byggdes för 14 mkr och ytan uppgår till kvm. Platsen för denna anläggning bestämdes tidigt och sedan togs kontakt med skateåkare för att diskutera upplägget. Då det är en begränsad yta (mycket berg omkring) var det fysiskt utmanande att bygga upp denna. Enligt Göteborgs stad var det lite som om Actionparken blev inklämd. Det blev en del kompromisser och önskemålet och idealet hade varit att få en plan yta att bygga på

12 Utredning gällande betongskatepark 5 (8) Dnr: istället. Kommunen arbetade med tre olika designgrupper vid utförandet: skate, BMX och inlines. Anläggningen var färdig och togs i bruk 2009 och vid den tidpunkten hade inte kick-bike slagit igenom och därför togs inte det hänsyn till detta i anläggandet av denna actionpark. Anläggningen sköts av kommunens personal och det finns ett årligt driftbidrag på som dels går till underhåll av betongen och även till städning av området. Den kritik som Göteborgs stad har fått när det gäller Actionparken är att den är mera anpassad för dem som kan åka och inte lika bra för dem som är nybörjare. Men Göteborgs stad besvarar den kritiken med att det flera andra skateparker som är mera anpassad för nybörjare. De har även fått feedback att den inte är optimal för andra idrotter såsom kick-bike, men denna gren var som ovan nämnt inte aktuell när denna byggdes. De har ett avtal med en förening som bedriver verksamhet på området, främst under sommaren. Ytterligare en betongskatepark som Göteborgs stad har byggt, Färjenäsparken, (se bilaga nr 2) är denna mindre i storlek och är mera anpassad för nybörjare. Ytan uppgår till 680 kvm och kostade några miljoner. Det går inte att få fram exakt belopp för bara skatedelen, då denna är en del i en helhet av en lekplats. Denna skatedel är en enklare variant vilket betyder att den är optimal för dem som är ovana och inte har några direkta kunskaper. Det betyder exempelvis att Färjenäsparken inte har några djupa pooler etcetera utan den är av en enklare konstruktion. Lilla Edet har föreningen, IK Bergaström, byggt en skatepark, Bergaparken, i form av olika ramper (se bilaga nr 3) vid Fuxernaskolan. Föreningen ansåg att det skulle bli för dyrt att gjuta en betongskatepark på plats, utan fick istället inrikta sig på att köpa in färdiga ramper som är ett billigare alternativ. På denna anläggning är det tillåtet att åka skateboard, kick-bike, inlines samt cykel. Föreningen fick bidrag av kultur och fritid på 0.15 mkr och 0.20 mkr av Hälsopolitiska rådet, samt att föreningen ansökte om bidrag av Idrottsförbundet. I övrigt hade föreningen olika sponsorer som gav olika ekonomiska bidrag. Föreningen valde platsen tillsammans med kommunen och orsaken till att det blev på just denna plats var för att där behövdes inte göras något markarbete, då det redan var en färdig asfalterad yta. Totalt kostade de olika ramperna mkr och mkr för lite kringkostnader. Markytan är på 600 kvm som föreningen arrenderar av kommunen. Vidare har föreningen ett skötselavtal med det kommunala fastighetsbolaget vilket innebär att fastighetsbolaget sköter städning varje vardag. Fördelen med att bygga bredvid en skola har inneburit att skolan har fått mindre skadegörelse och därmed minskat sina kostnader. Bergaparken drivs av föreningen IK Bergaström och det krävs medlemskap i föreningen för att få nyttja anläggningen. Den invigdes i juni Stenungssunds kommun har anlagt en betongskatepark, (se bilaga nr 4) vid Kristinedalsskolan. Anläggningen var färdig hösten 2012 och hela anläggningen kostade mkr och ytan är på kvm. Iden kom från aktiva skate-ungdomar som ansåg att kommunen skulle bygga en betongskateanläggning. Kommunens motkrav var att de skulle bilda en förening som de sedan skulle föra diskussioner med. Föreningen bildades och sedan arbetade kommunen oerhört mycket med dialog till alla intresserade ungdomar genom att löpande lägga ut information på hemsidan. Betongskateparken är öppen för alla inriktningar, dock har kommunen gått in och begränsat möjligheten för

13 Utredning gällande betongskatepark 6 (8) Dnr: att åka kick-bike utifrån olycksrisken, till att den verksamheten får enbart bedrivas på dagtid, oavsett dag. Kvällarna är den mera tillgänglig för andra idrotter såsom skate, BMX, inlines etc. Föreningen har ett skötselansvar vilket innebär att de ska städa av ytorna samt öppna och stänga en toalett inne på skolans område för att öka tillgängligheten. Då anläggningen inte är så gammal har kommunen ett mindre ekonomisk underhåll på ungefär 0.20 mkr årligen. Kommunen har varje sommar haft en skateskola med anställda ferieungdomar som ledare. Denna skola har varit oerhört populär och ca barn/ungdomar som har deltagit. Vidare påtalade Stenungsund kommun att det inte finns många aktörer på området som kan gjuta en betongskatepark, utan de fick tag på ett företag i USA som gjorde själva arbetet. Projekteringen var det ett företag från Köpenhamn som stod för. Mönsterås kommun hade långgående planer på att bygga en betongskatepark, men har tänkt om och nu planerar dem för en aktivitetspark där de dels kommer ha en skatepark, men den kompletteras med andra attraktioner såsom klättervägg, utegym och dans. De har en medborgardialog främst med ungdomar där de lyssnar och aktivt tar del av deras synpunkter och det är via den kanalen som de kommer satsa på de valda kringaktiviteterna. De ska även rusta upp en lekplats som finns i närheten till aktivitetsparken. Det kommer vara ett öppet område där det ska gå att överblicka olika aktiviteter såsom både skateparken och på klätterväggen. Vidare planerar de för en ny fritidsgård i närheten till aktivitetsparken, för att ha en naturlig möteplats och kunna knyta ihop både inne- och ute verksamhet. Denna anläggning är inte färdig ännu, utan beräknas bli färdig under Parkens eventuella placering och vidare frågor 1. Placeringen av aktivitetsparken Enligt Ungdomsfullmäktige, , är den bästa placeringen av en aktivitetspark på Rimnersvallsområdet där det inte stör några boende, samt att man får koncentrerat ett område med flera olika aktivitetsmöjligheter. Naturligtvis finns det andra platser som kan vara aktuella inom kommunen och detta får analyseras djupare vid eventuell förstudie, då undersökningar av markförhållanden måste vävas in. Enligt Uddevalla kommuns strategisk plan , uppdrag nr 59, står det att nämnden ska utveckla området vid Rimnersvallen till ett större samlat idrottsområde med fler anläggningar när nyinvesteringar sker. 2. Fortsatt utredning Denna utredning beskriver hur kommunen kan arbeta med anläggandet av en aktivitetsyta utifrån att forskningen påvisar en betongskatepark enbart skulle gynna en mycket liten del av befolkningen. Fortsättningen krävs det ett politiskt beslut om det är intressant att gå vidare med en fördjupad utredning där även kostnaderna kan presenteras. Inför det måste det även bestämmas vilken typ av inriktning som är aktuellt för Uddevalla, för att få en sådan attraktiv anläggning som

14 Utredning gällande betongskatepark 7 (8) Dnr: möjligt. Det är oerhört svårt att beräkna antalet utövare på denna aktivitetsyta, men att det finns ett stort intresse att anlägga denna aktivitetspark betvivlas inte, utifrån att det är något som många ungdomar har påtalat. Dels via Luppen och dels utifrån alla dessa medborgaförslag som har inkommit.

15 Utredning gällande betongskatepark 8 (8) Dnr: Referenser: Bergman, N. (2014) Befolkningsprognos [Elektronisk] Tillgänglig: https://inblicken.uddevalla.se/nyhetsarkiv/kommun/nyheter-2014/ befolkningsprognos html. [ ] Blomdahl, U. & Elofsson, S. & Åkesson, M. (2012) Spontanidrott för vilka? [Elektronisk] [ ] Jonsson, G. (2003). Rotad, rotlös, rastlös - Ung mobilitet i tid och rum. [Elektronisk] Tillgänglig: [ ] Rapport LUPP Uddevalla kommun Studiebesök: Lilla Edet, Göteborgs stad samt Stenungssunds kommun. Özdemir, M. & Stattin, H. (2012). Är idrott nyttigt? Stockholm: SISU

16 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 1(3) Dnr KFN 2014/00181 Handläggare Utvecklare/utredare Marita Fagerling Telefon Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr 8, ärendet om att införa nötförbud i skolan. Remiss Sammanfattning Kommunstyrelsens ordförande har lämnat ärende KS/2014/493 på delegation (nr8): Uppdrag åt kommunledningskontoret att utreda förslaget om att införa nötförbud i kommunens egna lokaler och externa lokaler där barn och elever vistas inom barnomsorg och skola på remiss till kultur och fritidsnämnden och tekniska nämnden. Astma och allergiföreningen i Uddevalla har föreslagit att kommunen inför förbud mot nötter, jordnötter, mandel och sesam inom skolans område, i en skrivelse till barn och utbildningsnämnden ( ). Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uddevalla har samtyckt till förslaget ( ). Barn och utbildningsnämnden beslutade ( ) att begära att utreda förslaget hos kommunstyrelsen. Motivet för begäran är att barn och utbildningsförvaltningen inte självständigt råder över lokaler där man är hyresgäst. Kultur och fritidsförvaltningen beslutar att rekommendera att kommunala verksamheter i allmänhet uppmärksammar vikten av att hantera nötter, sesam och mandel mycket restriktivt med tanke på funktionsmöjligheter för dem som har allergisk problematik, vilken kan få förödande konsekvenser. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr 8, ärendet om att införa nötförbud i skolan, Kommunstyrelsens protokoll: Begäran till kommunstyrelsen att utreda förslag om att införa nötförbud för att säkerställa nötallergiska barn och elevers vistelse i barnomsorg och skola, Kommunstyrelsens protokoll: Medborgarförslag från Katarina Bodin angående att göra kommunens verksamhet tillgänglig för alla avseende överkänslighet för dofter, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse: Begäran till kommunstyrelsen att utreda förslag om att införa nötförbud för att säkerställa nötallergiska barn och elevers vistelse i barnomsorg och skola, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse: Medborgarförslag från Katarina Bodin angående att göra kommunens verksamhet tillgänglig för alla avseende överkänslighet för dofter,

17 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2(3) Dnr KFN 2014/00181 Förslag till beslut Kultur och fritidsförvaltningen beslutar att rekommendera att kommunala verksamheter i allmänhet uppmärksammar vikten av att hantera nötter, sesam och mandel mycket restriktivt med tanke på funktionsmöjligheter för dem som har allergisk problematik, vilken kan få förödande konsekvenser. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens ordförande har lämnat ärende KS/2014/493 på delegation (nr8): Uppdrag åt kommunledningskontoret att utreda förslaget om att införa nötförbud i kommunens egna lokaler och externa lokaler där barn och elever vistas inom barnomsorg och skola på remiss till kultur och fritidsnämnden och tekniska nämnden. Astma och allergiföreningen i Uddevalla har föreslagit att kommunen inför förbud mot nötter, jordnötter, mandel och sesam inom skolans område, i en skrivelse till barn och utbildningsnämnden ( ). Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uddevalla har samtyckt till förslaget ( ). Barn och utbildningsnämnden beslutade ( ) att begära att utreda förslaget hos kommunstyrelsen. Motivet för begäran är att barn och utbildningsförvaltningen inte självständigt råder över lokaler där man är hyresgäst. I oktober 2014 behandlades också ett medborgarförslag om att göra kommunens verksamhet tillgänglig för alla avseende överkänslighet för dofter, exemplifierat med att undvika att använda parfym och rakvatten etc. I tjänsteskrivelsen påtalas: Med hänsyn till svårigheterna att åstadkomma en helt doftfri miljö föreslås frivilliga åtgärder på policynivå inspirerade av rekommendationer från Myndigheten för tillgänglighet [delaktighet] (tidigare handisam) (tjänsteskrivelse ). Kommunstyrelsen beslutar: att kommunledningskontorets upphandlingsavdelning utreder möjligheter att i kommande upphandlingar undvika produkter som kan orsaka besvär får personer med allergi eller annan överkänslighet (rengöringsmedel, tvål och golvvårdsmedel bör inte innehålla parfym eller andra allergiframkallande ämnen), att personal i kommunen inklusive dess bolag uppmanas att inte använda parfym eller andra starkt doftande hygienartiklar, att i lokaler samt i inbjudningar till föreläsningar/sammankomster/möten etc. informera om att deltagare/brukare/besökare bör undvika parfym och andra starkt doftande hygienartiklar, samt

18 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 3(3) Dnr KFN 2014/00181 att allergifrågorna bevakas i det systematiska arbetsmiljöarbetet exempelvis vid skyddsronden. (KS protokoll ) Kultur och fritidsförvaltningen ser att frågan gäller vidare målgrupper än barn och elever - även vuxna och äldre berörs. Förvaltningen ser ett restriktivt användande av nötter, mandel och sesam som ett sätt att arbeta med tillgänglighet för alla. Redan nu undviker förvaltningen att köpa in nötter vid t.ex. arrangemang och dylikt. Inom andra verksamhetsdelar finns en uppfattning om att det råder nötförbud även om det inte är tydligt skyltat. Inom flera verksamheter är det dock både svårt att förbjuda och att kontrollera att ett föreslaget förbud efterlevs - Lokalerna är öppna och vi arbetar med öppenhet som en del i kommunens värdegrund. Lokaler som används enbart för internt bruk, t.ex. sammanträdesrum, kan enklare tillämpa ett nötförbud. Förvaltningen föreslår därför istället restriktivt användande och ser en möjlighet genom att skapa medvetenhet och synlighet kring frågan. I samtal med personal kan en hållbar lösning på hur vi ska undvika nötter, mandel och sesam i våra lokaler och de lokaler vi använder till arrangemang med mera. Om kommunens lokaler förutsätts vara nötfria slipper man tveksamheter som arrangör vid lån av lokal, vilket också blir ett sätt att skapa användarnytta. Katarina Hansson Kultur och fritidschef Marita Fagerling Utvecklare/utredare Expediera till

19 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 1(6) Dnr KFN 2014/00180 Handläggare Utvecklare/utredare Marita Fagerling Telefon Uppföljning internkontroll 2014 Sammanfattning Internkontrollplanen för 2014 innehåller fem nämndspecifika kontrollmoment: avtalsuppföljning, avtalstrohet vid inköp, Eurocardkontroll, fakturakontroll av konferenser, resor, kurser och representation samt kontroll av instrumenthantering. Under 2014 har förvaltningen genomfört intern kontroll av samtliga i planen ingående moment. Beslutsunderlag Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar: att godkänna uppföljningen av den interna kontrollen för 2014 samt de åtgärder som föreslås. Ärendebeskrivning Kultur och fritidsnämnden antog Internkontrollplan Kultur och fritidsförvaltningen har genomfört den planerade granskningen kontinuerligt samt stämt av i möten med involverade samt , vilken rapporteras nedan. Kommuncentralt har ingen punkt fastställts för granskning för Avtalsuppföljning Kontrollmoment: Att undersöka om avtalen är aktuella och följer beslutade riktlinjer Bakgrund: Förvaltningen hade revision 2010 och 2011 som resulterade i två rapporter. Revisionens första rapport pekar på att riktlinjer för avtalshantering, prissättning, uthyrning ska beslutas av nämnd och beslut antogs i nämnd i april Revisionens andra rapport betonar att det är av vikt att snarast besluta om riktlinjer avseende reklamrättigheter samt se till att avtal tecknas och beslut antogs av nämnd i april Nya riktlinjer för reklamrättigheter beslutades av nämnd i november Resultat:

20 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2(6) Dnr KFN 2014/00180 Samtliga avtal har granskats att de följer avtalsvillkoren för fakturering, d.v.s. att fakturering har skett i rätt tid och med rätt belopp. Granskningen är utan anmärkning. Samtliga gällande avtal ligger i IT-systemet. Indexuppräkning för år 2014 har gjorts på de kontrakt där så har varit möjligt beroende på avtalens utformande. Under 2014 har två nya avtal tecknats och ett avtal har överlåtits till ny förening. Sammantaget finns det 29 aktiva avtal per varav 20 lokalkontrakt, 3 mastavtal för telekommunikation, 2 fiskerättsavtal, 2 elavtal samt 2 reklamavtal. Ett nytt lokalkontrakt är på väg att tecknas inom kort gällande Nöthult och ingår inte i ovanstående uppräkning. Nya avtal tecknade 2014 Uddevalla Sim där kultur och fritid upplåter rätten till försäljning av permanent reklamplats i Walkesborgsbadet samt uthyrning av skatehall till Uddevalla extremsportförening. Kropps dam har överlåtit kontor i Rimnershallen till Uddevalla gymnastik och Parkourförening. Bör skrivas om: Lokalkontrakt Uddevalla Sim Studio 32 Ljungskile Ridklubb Uddevalla Skidklubb Servering Rimnershallen upphör Översyn lämplig 3G Infrastructures tilläggsavtal om elförbrukning Svenska UMTS nät AB Fiskerättighet Uddevalla Sportfiskeförening (två avtal) Avtal saknas: Servering Walkesborgsbadet Agnebergshallen Fridhemshallen Reklamupplåtelse Rimnershallen Rimnersvallen A-plan (IK Oddevold) Rimnersvallen B-plan Fridhemshallen Agnebergshallen Övriga Friluftsfrämjandet, Ljungskile kallbadhus Mollöns gård

21 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 3(6) Dnr KFN 2014/00180 Åtgärder: Då det finns olika uppfattningar om vad som gäller vid hantering av avtal behöver ansvarfördelning över avtalsprocessen ses över för att på nytt tas upp av förvaltningschef vid kultur och fritidsförvaltningen för beslut och genomförande under Avtalstrohet vid inköp Kontrollmoment: Kontroll görs av hur mycket av inköpta varor och tjänster som köps in hos Uddevalla kommuns avtalspartner under perioden Granskningen görs på tre av de större varu- och tjänstegrupperna: livsmedel, kemisktekniska produkter samt övriga förbrukningsinventarier. Jämfört med granskningen av år 2011 har gruppen järnstål- och metallvaror bytts ut mot kemisktekniska produkter och dessutom har vi lagt till gruppen elarbeten. I övrigt sker granskningen på likande sätt och har föregåtts av en risk, väsentlighet och möjlighetsanalys. Fakturor från perioden kontrolleras mot avtalsdatabasen i Raindance (i oktober 2014 dock inte fullt utbyggt) samt mot förteckningar tillhandahållna av både Upphandlingsenheten samt Tekniska kontoret i september/oktober. Resultat elarbeten: Inköpsvolymen uppgår till ca kr, varav internt är kr och från upphandlade leverantörer Inköpsvolymen från ej upphandlade leverantörer uppgår därmed till kr (2 st olika leverantörer). Resultat livsmedel: Inköpsvolymen uppgår till ca kr, varav internt är kr och 6000 kr kan klassas som felbokfört. Volymen hos upphandlade leverantörer uppgår till kr och hos ej upphandlade leverantörer till kr. Av dessa är kr inköp hos en grossistfirma avseende bland annat lösgodis och läsk som för närvarande inte finns upphandlat. Resten ca är främst inköp hos lokala matbutiker (både på faktura, via kommunens betalkort Eurocard samt ett fåtal inköp med handkassor) med anledning av att ramavtalen inte ärutformade för mindre verksamheter som t.ex. fritidsgårdar utan för stora volyminköp som t.ex. skolkök. Resultat övriga förbrukningsinventarier: Inköpsvolymen uppgår till ca kr. Av dessa klassas ca kr som felbokfört (hyra av container, klottersanering etc). Inköp av varor hos leverantörer som finns i Raindance uppgår till kr. Inom övrigt inköp ( ) kontrollerades inköpt vara mot avtalsdatabasen, varav inget kunde återfinnas, dvs det är en hög avtalstrohet inom denna grupp.

22 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 4(6) Dnr KFN 2014/00180 Resultat kemisk-tekniska produkter: Inköpsvolymen uppgår till ca Av dessa klassas ca 4000 kr som felbokfört. Inköp av varor hos leverantörer som finns i Raindance uppgår till kr. Inom övrigt inköp ( ) kontrollerades inköpt vara mot avtalsdatabasen, i möjligaste mån har även användningsområde för dessa produkter undersökts för att kunna vara mer flexibel vid sökningen. Inköpsvolym som strider mot ramavtal uppgår till maximalt 3000 kr, med reservation för att varan inte fanns i avtalsdatabasen under den inköpta perioden. Detta rör sig om rengöringsmedel av olika slag. Åtgärder: Förvaltningens inköpssamordnare har informerats om leverantörer där inköpsvolymen uppgår till omkring ett basbelopp under perioden. Raindance måste uppdatateras löpande med vilka leverantörer som är upphandlade. Att även tydligare förmedla utåt till verksamheterna om nyheter kring nya upphandlingar är viktigt. Detta gör att det blir lättare för alla ute i verksamheterna att hitta upphandlade leverantörer. Enligt förvaltningens inköpssamordnare skall det i framtiden upphandlas ett s.k. butiksavtal som möjliggör för små verksamheter att kunna handla. För närvarande är ramavtalen mer inriktade på skolkök och dylikt med större förpackningar. Frukten kan inhandlas på Grönsakshallen som är upphandlad. Listor på vad som är upphandlat underlättar, så att man på varje arbetsplats kan ta ut en lista på just det som de beställer eller att man gör en varukort i Raindance på det man ofta beställer. Eurocardfakturor Kontrollmoment: Att kontrollera att kommunens regelverk för redovisning av inköp via betalkort följs. Detta är en fortsatt kontroll från års granskning av Eurocardfakturorna. Kultur och fritid har granskat samtliga Eurocardfakturor under Resultat: Vid kontrollen jan-okt konstaterades att av de 134 granskade fakturorna behövde momsredovisningen korrigeras på 90 stycken (67%) av fakturorna, antingen direkt i vårt affärsystem innan attesten har skett eller i efterhand. Samtliga kvitton fanns bifogade till fakturorna. Jäv har inte förekommit under den granskade perioden. Attest har skett enligt kommunens attestreglemente. Åtgärder: Kultur och fritid har löpande bevakning av fakturorna från Eurocard.

23 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 5(6) Dnr KFN 2014/00180 Konferenser, resor, kurser och representation fakturakontroll Kontrollmoment: Avseende representation, uppvaktning mm har granskningen omfattat samtliga fakturor registrerade under perioden februari, april, juni, augusti och oktober. Totalt har 69 fakturor granskats bokförda på kontogrupp (representation, uppvaktning mm) och (personalsociala kostnader). Avseende utbildning/kurser/konferenser har granskningen omfattat samtliga fakturor bokförda under perioden februari, april, juni, augusti och oktober. Resultat: Representation, uppvaktning mm/personalsociala kostnader: Av totalt 67 granskade fakturor var 56 stycken kompletta med syfte och deltagarförteckning, resterande 11 stycken var bristfälliga. Bristen bestod av att antingen deltagarförteckning eller syftet med representationen saknades eller fel momsavdrag eller fel baskonto var bokfört. Utbildning/kurser/ konferenser: Av totalt 44 granskade fakturor var 35 fakturor kompletta med namn och bifogad kursprogram där detta fanns att tillgå. Av nio bristfälliga fakturor var fem fakturor delvis bristfälliga (namn eller bifogad kursprogram saknades) och fyra saknade namn och bifogad kursprogram helt och hållet. Åtgärder: Information om vilka underlag som ska finnas vid utbildning/kurser/konferenser och representation kommer att läggas ut på inblicken och ledningsgruppen kommer att informeras om detta. Stickprov kommer att göras fortsättningsvis och kontakt kommer att tas med dem som inte bifogar korrekta underlag för att öka förutsättningarna till att allt underlag finns bifogat. Instrumenthantering finns och fungerar rutiner för hantering av utlåning av instrument? Kontrollmoment: Inventera och genom stickprov kontrollera att rutiner och administration kring utlåning om instrument finns och fungerar tillfredsställande i verksamheten. Resultat: Under hösten 2014 har rutinerna för uthyrningen setts över. Alla uthyrningsinstrument ska kodas och föras in i ett dokument som ligger i Kulturskolans mapp på Inblicken.

24 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 6(6) Dnr KFN 2014/00180 Detta dokument kan läsas och redigeras både av lärare och administratör. I dagsläget är stråkinstrumenten inlagda. Under 2015 kommer övriga instrument att läggas in i systemet. När en lärare lämnar ut ett instrument till en elev, första gången, noteras detta i dokumentet och ett mejl skickas till administratören. Administratören skickar en blankett till elever/vårdnadshavare samt sköter fakturering. Blanketten ska skickas tillbaks till administratören som förvarar denna. När en elev byter instrument kodar läraren om detta i dokumentet samt skickar ett mejl till administratören. Administratören bekräftar till elev/vårdandshavare, via e-post eller sms, att ett byte genomförts samt uppger instrumentkoden. När en elev lämnar tillbaks ett instrument noterar läraren detta i instrumentdokumentet samt mejlar administratören. Administratören bekräftar till elev/vårdandshavare, via e- post eller sms, att instrumentet är återlämnat. Vid all korrespondens ska det aktuella instrumentets kod anges. Åtgärder: Denna rutin ska medföra minskad pappershantering, bättre överblick över vilka instrument som är uthyrda och vilka som finns för uthyrning samt säkerställa all hantering av registrering och fakturering som rör Kulturskolans uthyrning av instrument. Katarina Hansson Kultur och fritidschef Marita Fagerling Utvecklare/utredare Expediera till Uddevalla kommuns revisorskollegium Ekonomiavdelningen

25 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 1(2) Dnr KFN 2015/00003 Handläggare Kommunantikvarie Carl Casimir Telefon Förfrågan om utlån av konstverk ur John Johnsonsamlingen till Dunkers kulturhus, Helsingborg Sammanfattning Uddevalla kommun äger bl.a. den s.k. Johnsonssamlingen. Samlingen består av 67 målningar som donerats till kommunen och därefter deponerats till Bohusläns museum. Normalt visas samtliga dessa bilder i den s.k. Johnssonsalen på Bohusläns museum. Under 2014 har tre stycken målningar i Johnsonssamlingen målade av Marcus Larsson lånats ut av Kultur och fritidsnämnden till en utställning betitlad Marcus Larson och skräckromantiken: från Marcus Larson till Goth. Utställningen producerades av Göteborgs konstmuseum och pågår till den 25 januari Utställningen blev populär och ett nytt utlån beslutades av Kultur och fritidsnämnden i december 2014 för att utställningen även ska kunna visas på Sven-Harrys konstmuseum i Stockholm under tiden 25 januari 2015 till 19 april Nu föreligger förfrågan om ytterligare ett lån då Dunkers kulturhus i Helsingborg också kommer att sätta upp utställningen. Utställningen kommer att visas under perioden 25 september 2015 till 17 januari Som alltid har Bohusläns museum skaffat sig försäkringar om verkens säkerhet under såväl transporter som lagring och utställning. Det är en glädje att konst från Uddevalla uppskattas och har betydelse på annan ort och då säkerheten också är garanterad bör denna förfrågan bemötas positivt. Endast med tillägget att det tydligt i utställningen bör framgå varifrån verken härstammar. Beslutsunderlag Förfrågan om utlån av konstverk ur John Johnsonsamlingen Beslut Kultur och fritidsnämnden Beslut Kultur och fritidsnämnden Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar att godta från Bohusläns museum föreslaget utlån ur Johsonsamlingen av verken JJ 37 Svenska vattenfall, 1856; JJ 38 Skeppsbrott vid Bohuslänska kusten, 1850-tal samt JJ

26 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2(2) Dnr KFN 2015/ Vildmark med fors, 1859, samtliga målningar av Marcus Larson, med tillägget att det tydligt ska framgå att verken härstammar från Uddevalla kommun. Katarina Hansson Kultur och fritidschef Carl Casimir Kommunantikvarie Expediera till

27 Protokollsutdrag Kultur och fritidsnämnden Dnr KFN 2014/00161 Förfrågan om utlån av konstverk k ur John Johnsonsamlingen Sammanfattning Förfrågan om lån ur Johnsonsamlingen till Sven Harrys konstmuseum har inkommit från Bohusläns museum. Motiv till att godta utlån är att det på flera sätt är positivt om bilderna kan visas i ett intressant sammanhang, om de kan visas förr fler och om vårt namnn syns som utlånare. Allt under förutsättning att säkerheten inte riskeras. Som ersättning under utlåningstiden i Johnsonsalen har föreslagits att andra bilder ur museets samlingar hängs upp. Eventuellt kann också avfotograferingar av de utlånade verken fylla luckan. Beslutsunderlag Förfrågan om utlån av konstverk ur John Johnsonsamlingen från Bohusläns B museum Kultur och fritidsnämndens beslut Beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar att godta förfrågan om lån från Bohusläns museum av tre bilder ur Johnsonsamlingen till utställningen Marcus Larson och skräckromantiken under tidenn 7 februari till 19 april 2015, under förutsättning att önskan om säkerhet och försäkring uppfylls, samt att långivarens namn är synligt på utställningen. Vid protokollet Anna-Helenaa Wiechel Justerat Johan Wiktorsson, Gösta Dahlberg Justeringen tillkännagivenn på anslagstavlan intygar Anna-Helenaa Wiechel Expedierat Bohusläns museum Justerandes signatur Utdragsbest yrkande

28 Utdrag Protokoll Kultur och fritidsnämnden Förfrågan om utlån av konstverk (KFN/2013:226) Sammanfattning Bohusläns museum har fått förfrågan från Göteborgs konstmuseum om lån av tre stycken målningar ur Johnssonsamlingen, deponerad på Bohusläns museum, men ägd av Uddevalla kommun. Anledningen är en utställning betitlad Marcus Larson och skräckromantiken som ska pågå under tiden till Konstmuseet försäkrar verken från det att de lämnar Bohusläns museum. På Göteborgs konstmuseum finns flera fina målningar av Marcus Larson och det är därför glädjande att personalen på museet också sett att vi har tre intressanta målningar av nämnde konstnär. Det är bra att Uddevalla kommun syns på flera ställen. Genom att vi ställer oss positiva till utlån kan en spännande utställning bli av och glädja många. Positivt är även om Bohusläns museum kan få andra verk inlånade som ersättning och få hjälp även med andra lån till utställningar i Uddevalla. Beslutsunderlag Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar att svara Göteborgs konstmuseum positivt på frågan om lån av tre stycken målningar ur Johnsonsamlingen av Marcus Larson: JJ 37 Svenska vattenfall, 1856; JJ 38 Skeppsbrott vid Bohuslänska kusten, 1850-tal och JJ 39 Vildmark med fors, Vid protokollet Anna-Helena Wiechel Justerat Johan Wiktorsson, Anna-Malin Björk Joelsson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Anna-Helena Wiechel Expediera till Bohusläns museum Anna-Lena Segestam Maetie Utdragsbestyrkande

29 Utdrag Protokoll Kultur och fritidsnämnden Utdragsbestyrkande

30 BOH USLÄNS MUSEUM Uddevalla kommun Kultur och fritidsnämnden Kultursekreterare Carl Casimir 451 Sl Uddevalla Förfrågan om utlån av konstverk ur John Johnsonsamlingen Till Bohusläns museum har kommit en förfrågan från Dunkers kulturhus, Helsingborg med anhållan om lån av tre konstverk ingående i John Johnsons donation till Uddevalla stad. Dunkers kulturhus, Kungsgatan 11,25189 Helsingborg önskar låna JJ 37 Svenska vattenfall,1856; JJ 38 Skepp sbrott vid Bohuslänska kusten, tal samt JJ 39 Vildmark med fors, 1 859, samtliga målningar av Marcus Larson till utställningen Marcus Larson och skräckromantiken: från Marcus Larcon tillgoth. Utställningen kommer att visas under perioden 25 september 2015 till 17 januari Konstverken har tidigare visats i samma utställning på Göteborgs konstmuseum perioden 20 september 2014il 26 januari 2015 och anhållan om inlån till Sven-Harrys konstmuseum 25 januari 2015 till 19 april 2015 for samma utställning är tidigare tillställd Uddevalla kommun. Låntagaren kommer att hålla konstverken försäkrade under transport och utställningsperiod. Bohusläns museum har mottagit fullständig faciliteringsrapport rörande standard och säkerhet hos den inlånande institutionen och bedömer förhållandena som helt nojaktiga och likvardiga de på Bohusläns m useu m. Se vidare: du nkersku lturhus. se/ Under utlåningstiden ersätts målningarna med andra konstverk ur museets samlingar. Vi önskar höra Uddevalla kommuns åsikt i ärendet Bohusläns museum den 10 december 2014 Med vänlig hälsning Anna-Lena Segestam Macfie Antikvarie föremålssam lingar

31 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 1(5) Dnr KFN 2014/00156 Handläggare Förvaltningssekreterare Anna-Helena Wiechel Telefon Remiss: Samhällsbyggnadsstrategi Sammanfattning Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på samhällsbyggnadsstrategi, för remiss till övriga förvaltningar. Strategin utgår från översiktsplanerna och konkretiserar dessa med ett 10-årigt perspektiv avseende bostäder och verksamheter. Kultur och fritidsnämnden ser med tillförsikt på samhällsbyggnadsstrategins strävan efter att komplettera översiktsplanen, som nämnden anser lämnar en del övrigt att önska vad gäller värden som förknippas med perspektiv med människan i centrum. Kultur och fritidsnämnden förväntar sig en tydlig och inkluderande samhällsbyggnadsstrategi. I dagsläget saknar förslaget till samhällsbyggnadsstrategin ett antal centrala perspektiv som ingår i kultur och fritidsnämndens uppdrag; däribland resonemang kring stadsplaneringens koppling till folkhälsa, kultur, tätortsnära rekreation, friluftsliv, föreningsliv, besöksnäring, barn och ungdomars behov m.m. Om Uddevalla kommun har för avsikt att bygga en attraktiv och hållbar stad, är det av högsta vikt att centrala aspekter av mänsklig aktivitet inkluderas i ett styrdokument som samhällsbyggnadsstrategin. Möjligheten att lyfta in dessa aspekter i efterhand är ytterst begränsad och risken att kommunen bygger miljöer som varken är socialt, ekonomiskt eller ekologiskt hållbart blir överhängande. 1 Därför förordar kultur och fritidsnämnden att skrivelsens förslag på perspektiv och aspekter tydligt ska inkluderas i det strategiska dokumentet. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsstrategin, Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar att godkänna samhällsbyggnadsstrategin med kultur och fritidsförvaltningens förslag till kompletteringar 1 Enligt s. 6, förslag på samhällsbyggnadsstrategi

32 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2(5) Dnr KFN 2014/00156 Ärendebeskrivning Inledning Kultur och fritidsnämnden tycker att det är positivt att strategin syftar till att åstadkomma en attraktiv och hållbar levnadsmiljö. Detta uppnås bäst genom att sätta människan i centrum, där kultur, mötesplatser och rekreationsmöjligheter får en framträdande roll. Stadens utformning är en grundläggande förutsättning för folkhälsan, eftersom den fysiska miljön är en given omständighet i möten mellan människor. Kultur och fritidsnämnden ser positivt på utvecklingen mot multifunktionella samlingsplatser, både för inomhus- och utomhusbruk, såsom kulturhus, allaktivitetsparker och dylikt. En förtätning av centrum med blandstadskaraktär, med konst och god arkitektur, kompletterat med fysisk planering för social hållbarhet möjliggör bland annat medveten lokalisering av skolor i goda miljöer, minskad segregation mellan bostadsområden och förbättrad tillit och trygghet. Detta bidrar i sin tur till en hållbar, blandad och inkluderande stad. 2 Ambitionen att förtäta centrumområdet och skapa blandstadskaraktär är således positivt under förutsättning att det görs utifrån ett övervägande där nuvarande rekreationsområden tas till vara, och utformningen sker på ett hållbart vis. Samhällsbyggnadsstrategins styrkor Att syftet med strategin är att komplettera översiktsplanen med det som skapar liv i ett samhälle; den attraktiva levnadsmiljön, och att kommunens önskvärda utveckling blir mer tydlig Att strategin betonar vikten av hållbarhet; socialt, ekologiskt och ekonomiskt Att initiativ och idéer i framtiden ska stämmas av mot en förvaltningsövergripande referensgrupp, en så kallad förprövningsgrupp Ambitionen att skapa tydliga riktlinjer och ramar i planeringen av Uddevalla kommuns bostadsbebyggelse Ambitionen att upprätta områdes- och grannskapsplaner för att undvika för många små detaljplaner utan sammanhang. Om antalet detaljplaner blir färre minskar också belastningen för många remissinstanser i och med möjligheten att rangordna vilka planarbeten som bör prioriteras 2 Menar projektledarna för stadsplanering i Malmö, kommissionen för ett socialt hållbart Malmö, s. 5

33 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 3(5) Dnr KFN 2014/00156 Strategins brister Alltför stort reellt fokus på befintlig infrastruktur Specificering av begreppet mötesplats och en öppenhet för begreppets olika innebörder saknas Barn och ungdomsperspektiven saknas Ett starkt fokus på två tätorter riskerar att skapa problem för den övriga delen av kommunen Övergripande synpunkter Initiativ och idéer ska i framtiden stämmas av mot en förvaltningsövergripande referensgrupp Kultur och fritidsnämnden anser att samarbetet mellan förvaltningar i fråga om samhällsbygget har varit bristfälligt. Många gånger har viktiga aspekter fått uppmärksamhet alltför sent i processen, om de överhuvudtaget noterats. Resultatet av en sådan process kan bli att byggnader och områden inte utformats på tillfredsställande vis för dem som rent praktiskt befinner sig på plats. Detta problem kan åtgärdas dels genom den föreslagna förvaltningsövergripande förprövningsgrupp, där nyckelpersoner involveras redan i initiativfasen, dels genom dialoger med brukare och potentiella brukare enligt devisen bygga tillsammans med snarare än bygga för. Frågan om demokrati i samhällsbyggnadsstrategins arbetssätt förbigås i förslaget, men behöver diskuteras. I arbetet med strategin kommer planer etc. att kompletteras med nya analyser och områdesplaner som slutligen landar i en genomförandeplan. Genomförandeplanen kommer att ge förtur till vissa stadsbyggnadsprojekt med andra projekt bromsas. Detta tror vi kan vara bra utifrån att ÖP är en sorts summa av möjliga utvecklingar och strategin kan leda till prioriteringar av det vi som kommun främst vill satsa på. Men hur blir detta arbete demokratiskt säkrat? Vidare bör även de planer som anger kultur och fritidsnämndens uppdrag (såsom kulturplan, ungdomsplan, Fyrbodalsmodellen etc.) inkluderas i listan över kopplade styrdokument till strategin. Kultur och fritidsnämnden ser fram emot att få en närmare beskrivning av förprövningsgruppens utformning och uppdrag. Infrastrukturfokus och kommunens attraktivitet Samhällsbyggnadsstrategin säger sig fungera som underlag till kommunens utveckling av bostäder och verksamheter utifrån social hållbarhet. Samhällsbyggnadsstrategin bör

34 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 4(5) Dnr KFN 2014/00156 tydligt beskriva hur arbetet med den socialt hållbara staden ska växa fram samt hur detta ska prioriteras. I dagsläget verkar fokus ligga på bevarande av befintlig infrastruktur snarare än det omvända; skapa en socialt hållbar stad. Kultur och natur är det som avgör var människan vill bosätta sig. Vatten och avlopp är tekniska lösningar i efterhand. Samhällsbyggnadsstrategin ger en möjlighet att uttrycka detta synsätt. För att locka nyinflyttade, krävs ett helhetstänkande när det gäller vad kommunen kan erbjuda efter bosättningen. Uddevalla är en attraktiv kommun. Därför är det bra att förslaget påpekar behovet att skapa identitet och självkänsla. I detta arbete bör kommunen formulera vad det är som ger de goda möjligheterna och vad vi redan har, som ska tas tillvara. Vad gäller den kommunala servicen och anläggningar, bör kommunens syn på rivningar av befintlig bebyggelse tilläggas. Det talas i förslaget om behovet att bebygga stadens tomma tomter, som i själva verket är rivningstomter och bör benämnas så. Dessa tomter utgör idag den enskilt största negativa faktorn mot en attraktiv stadskärna. Bevarande är i de flesta fall också det mest resurssnåla alternativet. Finns dessutom antydan till kulturhistoriskt värde är det därför inte samhällsekonomiskt framsynt att göra sig av med värden som aldrig kan återskapas. Än mindre framsynt är det att tillåta att rivningstomterna står obebyggda år efter år på platser där vi behöver utveckling mot t.ex. fler mötesplatser och miljöer vi vill vistas i. Särskilt viktigt är då att kommunen föregår med goda exempel i omhändertagandet av de egna fastigheterna. Idag saknas förmågan att arbeta med bevarande för positiv samhällsutveckling, varför det krävs kunskapsuppbyggnad kring dessa frågor. Kultur och fritidsnämnden ser positivt på förslaget att den kommunala markreserven ska användas för att skapa ett hållbart och attraktivt samhälle. För att marknadsanvisningspolicyn ska kunna användas i större utsträckning bör den vässas, vilket samhällsbyggnadsstrategin kan ge goda underlag till. I detta sammanhang bör kommunen även ta intryck av pågående projekt i vår omvärld vad gäller markanvisningspolicyns möjligheter vid bebyggelseutveckling. 3 Fyrbodalsområdet kommer sannolikt att ingå i en ny form av beräkning för samhällsbyggande, där kultur och fritidsnämndens ansvarsområden är framträdande. Modellen heter Kultur Linköping kommun, Vallastaden, är ett sådant exempel, där arkitekter vann en tävling om bebyggelseutveckling på sitt koncept om markanvisningar. Se Okidokiarkitekter.se pdf s

35 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 5(5) Dnr KFN 2014/00156 Barn och ungdomsperspektivet Barnkonventionen anger att barns bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Samhällsbyggnadsstrategin bör på ett mer framträdande sätt visa på hur barns behov tillgodoses. Barns rörelseyta är betydligt mer geografiskt begränsat än en vuxens. Barns möjlighet att röra sig på egen hand utomhus har dessutom kraftigt försämrats. Påvisade nya hinder är bl a större avstånd till skola som leder till ökad skjutsning till både skola och fritidsverksamhet, vilket gör miljön än svårare för barn att vistas i. Uddevalla kommun är här inget undantag, med intensiv biltrafik, få bilfria områden och bristfälliga gångoch cykelvägar. För barn är behovet av närhet till natur, fritidssysselsättning, kultur och skola centralt. En ökad förståelse för och kunskap om barns rörelse- och aktivitetsmönster är såväl som kunskap om barns behov av natur och kultur, en förutsättning för att kunna åstadkomma goda, hållbara bostadsområden ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Ett sätt att öka möjligheterna för en bättre utformad stadsbild ur ett barn- och ungdomsperspektiv är att involvera kultur och fritidsnämnden i ett tidigt skede av processen. Tätort- landsbygdsproblematiken I förslaget till samhällsbyggnadsstrategi uttrycks satsning endast på de två största tätorterna, trots att var fjärde kommuninvånare inte bor där. För att inte förslaget ska uppfattas som en död hand över övriga delar av kommunen, bör man tillägga att samhällsfunktioner i övriga tätorter inte per automatik ska minskas och att ny bebyggelse tillåts som komplettering till den befintliga. Kultur och fritidsnämnden efterfrågar också ett förtydligande av vad som menas med sammanhållen bebyggelse. Katarina Hansson Kultur och fritidschef Anna-Helena Wiechel Förvaltningssekreterare Expediera till kommunstyrelsen

36 Protokoll Översiktsplaneringsutskottet Dnr KS 2014/00428 Samhällsbyggnadsstrategi Sammanfattning Kommundirektören har lämnat ett utredningsuppdrag gällande arbete att ta fram en samhällsbyggnadsstrategi. Syftet med samhällsbyggnadsstrategin är att konkretisera kommunens översiktsplan och samordna kommunens utveckling inom samhällsbyggnadsområdet med hjälp av planeringsprinciper och prioritering av olika projekt. Till samhällsbyggnadsstrategin, som har ett 10-årigt perspektiv, kopplas en genomförandeplan med ett 3-årigt perspektiv. Genomförandeplanen redovisar en utbyggnadsordning och är kommunfullmäktiges beställning till kommunens nämnder och bolagens styrelser och utgör därmed ett underlag för budget och verksamhetsplanering. Samhällsbyggnadsstrategin bör i framtiden följa kommunens översiktsplan och aktualitetsförklaras eller revideras under varje mandatperiod. Kommunledningskontoret har varit samordnande för arbetet som genomförts med medverkan av främst miljö och stadsbyggnad samt tekniska kontoret. Kommundirektörens ledningsgrupp har utgjort styrgrupp. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsstrategi, remissutgåva Beslut Översiktsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att sända samhällsbyggnadsstrategin på remiss till partigrupperna samt övriga nämnder och bolag. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

37 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen Dnr KS 2014/00428 Samhällsbyggnadsstrategi Sammanfattning Kommundirektören har lämnat ett utredningsuppdrag gällande arbete att ta fram en samhällsbyggnadsstrategi. Syftet med samhällsbyggnadsstrategin är att konkretisera kommunens översiktsplan och samordna kommunens utveckling inom samhällsbyggnadsområdet med hjälp av planeringsprinciper och prioritering av olika projekt. Till samhällsbyggnadsstrategin, som har ett 10-årigt perspektiv, kopplas en genomförandeplan med ett 3-årigt perspektiv. Genomförandeplanen redovisar en utbyggnadsordning och är kommunfullmäktiges beställning till kommunens nämnder och bolagens styrelser och utgör därmed ett underlag för budget och verksamhetsplanering. Samhällsbyggnadsstrategin bör i framtiden följa kommunens översiktsplan och aktualitetsförklaras eller revideras under varje mandatperiod. Kommunledningskontoret har varit samordnande för arbetet som genomförts med medverkan av främst miljö och stadsbyggnad samt tekniska kontoret. Kommundirektörens ledningsgrupp har utgjort styrgrupp. Ingemar Samuelsson (S), Marie Henriksen (KD), Gunilla Magnusson (MP), Tage Nolstedt (C) och Kenneth Engelbrektsson (S) yttrar sig i ärendet. Beslutsunderlag Översiktplaneringsutskottets protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsstrategi, remissutgåva Beslut Kommunstyrelsen beslutar att sända samhällsbyggnadsstrategin på remiss till partigrupperna samt övriga nämnder och bolag, med sista svarsdag Vid protokollet Annica Åberg Justerat Henrik Sundström, Anna-Lena Heydar Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Samtliga nämnder Politiska partier, Kommunfullmäktige Uddevallavatten AB, Uddevalla Omnibus AB, Uddevalla Hamnterminal AB, Uddevalla Energi AB Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

38 Samhällsbyggnadsstrategi Remissutgåva Ver

39 2 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE... 3 Översiktsplaner och kommunala mål och inriktningar... 4 Samhällsbyggnadsstrategi, allmänt... 5 Genomförandeplan... 6 STRATEGI FÖR BOSTADSBEBYGGELSE... 7 Planeringsprinciper ny sammanhållen bostadsbebyggelse... 9 Planeringsprinciper för kompletterande samanhållen bebyggelse utanför tätorterna Uddevalla och Ljungskile... 9 Planeringsprinciper för kustzonen HANDEL OCH VERKSAMHETER Planeringsprinciper för handel och verksamheter KOMMUNAL SERVICE OCH ANLÄGGNINGAR INFRASTRUKTUR OCH VA MM Planeringsprinciper för infrastruktur STYRDOKUMENT MED KOPPLING TILL SAMHÄLLSBYGGNADSSTRATEGIN Samhällsbyggnadsstrategin är framtagen av kommunledningskontoret i samverkan med övriga förvaltningar. Kommunstyrelsen beslutade 2014-xx-xx att remittera strategin till Kommunfullmäktige antog 20xx-xx-xx samhällsbyggnadsstrategin med tillhörande genomförandeplan.

40 3 BAKGRUND OCH SYFTE Kommunens översiktsplan antogs För tätorten Uddevalla och centrala staden samt för Ljungskile finns även fördjupade översiktsplaner antagna. Översiktsplaner beskriver bl.a. inriktningen för användning av kommunens mark- och naturresurser samt var bostäder och verksamheter ska förläggas. Samhällsbyggnadsstrategin utgår från översiktsplanerna och konkretisera dessa med ett 10-årigt perspektiv avseende bostäder och verksamheter. Till samhällsbyggnadsstrategin kopplas en genomförandeplan som prioriterar projekt som skall genomföras eller utredas vidare innan ett eventuellt genomförande. Översiktplan och samhällsbyggnadsstrategin följs i framtiden åt och skall revideras eller aktualitetsförklaras varje mandatperiod. Genomförandeplanen redovisar en utbyggnadsordning och är kommunfullmäktiges beställning till kommunens nämnder och bolagens styrelser och utgör därmed ett underlag för budget och verksamhetsplanering. Var? ÖVR MÅLDO- KUMENT ÖVR MÅLDO- KUMENT ÖVR MÅLDO- KUMENT Var bygger vi bostäder och verksamhetsområden? Hur? Vilka prioriteringar gör vi för att nå önskad utveckling? SAMHÄLLS- BYGGNADS- STRATEGI När? I vilken ordning genomför vi önskade projekt? GENOM- FÖRANDEPLAN

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden Tid Tisdag den 2 september 2014, klockan 18:00 Plats Folkes konferens, lilla salen, Folkets hus, Sjödalstorget 1,

Läs mer

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-05 Tid Plats Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00 Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar

Läs mer

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Projektredovisning Framtidens boende för äldre Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Den demografiska utvecklingen och dess konsekvenser...

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-03 KFN-2013/355.389 1 (6) HANDLÄGGARE Parkkali, Malin Malin.Parkkali@huddinge.se Kultur-och fritidsnämnden /UNG- en digital mötesplats

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

2013-10-15. Kultur och fritidsnämnden. Johan Wiktorsson. Katarina Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande

2013-10-15. Kultur och fritidsnämnden. Johan Wiktorsson. Katarina Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande Kallelse Föredragningslista Kultur och fritidsnämnden 1(2) 2013-10-15 Sammanträde Kultur och fritidsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Hedegärde, 2013-10-24 kl. 9:00 Ordförande Sekreterare Johan Wiktorsson

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Januari 2010 FI2009/6623/SÄRSK Till Statsrådet för Integration och jämställdhet Nyamko Sabuni 103 33 Stockholm Överlämnande av uppdrag - att kartlägga

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 29 oktober 2014 Kallelse Föredragningslista 1(3) 2014-10-20 Sammanträde Plats och tid Ordförande sekreterare Kommunstyrelsen Bä ve, kl. Il :00 onsdagen den 29 oktober 2014 Henrik

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Botkyrka kommuns. handbok i dialog

Botkyrka kommuns. handbok i dialog Botkyrka kommuns handbok i dialog Förord Dialog är att tänka tillsammans. En öppen och tillitsfull dialog är hjärtat i demokratin. Kommunen som organisation har en central roll i den lokala demokratin.

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Mål och budget 2016-2017

Mål och budget 2016-2017 Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN. Att kommunicera och lyssna

SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN. Att kommunicera och lyssna SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN Att kommunicera och lyssna Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2013 Samverkan med allmänheten Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2013 Tryckeri: Hudiksvalls kommun Upplaga:

Läs mer

Beslut rörande inlämnade enkla frågor

Beslut rörande inlämnade enkla frågor KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÖRELSE SIDA 1 (4) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 10 februari 2014, klockan 17:00. Föredragningslista

Läs mer