Kallelse Föredragningslista Kultur och fritidsnämnden. Anna-Helena Wiechel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse Föredragningslista 2015-01-14. Kultur och fritidsnämnden. Anna-Helena Wiechel"

Transkript

1 Kallelse Föredragningslista 1(2) Sammanträde Kultur och fritidsnämnden Plats och tid Rödön kl torsdagen den 22 januari 2015 Ordförande Sekreterare Annelie Högberg Anna-Helena Wiechel Föredragningslista Föredragande 1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Dnr KFN 2670/51 2. Ordförande informerar Dnr KFN 2670/54 3. Förslag till ny skatepark Dnr KFN 2013/ Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr 8, ärendet om att införa nötförbud i skolan. Remiss Dnr KFN 2014/ Uppföljning internkontroll 2014 Dnr KFN 2014/ Förfrågan om utlån av konstverk ur John Johnsonsamlingen till Dunkers kulturhus, Helsingborg Dnr KFN 2015/ Remiss: Samhällsbyggnadsstrategi Dnr KFN 2014/ Bokslutsinformation Dnr KFN 2685/03 9. Förvaltningschefen informerar Dnr KFN 2670/ Redovisning av delegationsbeslut 2015 Dnr KFN 2015/00011

2 Kallelse Föredragningslista 2(2) Föredragningslista Föredragande 11. Anmälningsärenden 2015 Dnr KFN 2015/00013 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. VÄNLIGEN OBSERVERA Använd ej parfym eller starka dofter vid, och undvik att ta med nötter och citrusfrukter till, nämndsammanträdet.

3 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 1(1) Dnr KFN 2013/00149 Handläggare Utredare Maria Berntsson Telefon Förslag till ny skatepark Sammanfattning Under de senaste åren har det inkommit ett antal medborgarförslag till kommunen från den yngre befolkningen med önskemål om skatepark, för att ungdomarna ska kunna utöva sitt intresse i Uddevalla. Kultur och fritidsnämnden beslutade, , att förvaltningen skulle utreda möjligheter och underlag till en betongskatepark i centrala Uddevalla. Då forskningen påvisar att det är främst pojkar/män (90 %) som nyttjar en betongskatepark, jämfört med flickor/kvinnor (10 %), föreslår förvaltningen att det bör byggas en aktivitetsyta där betongskatepark är en aktivitet bland flera andra, för att nå en ökad nyttjandegrad och locka fler användare. Detta utifrån att forskningen påvisar att anläggandet av en mer mångfacetterad aktivitetsyta kan nyttjandegraden bli mera jämställd. Exempel på andra kringaktivitet kan vara dans, scen, klättervägg, Parkour, utegym m.m. Det är viktigt att involvera potentiella användare vid projekteringen av aktivitetsytan, för att i möjligaste mån motsvara de önskningar och förväntningarna som dessa har. Då det inte finns någon ekonomisk möjlighet inom befintligt kommunbidrag bygga en aktivitetsyta, föreslås kultur och fritidsnämnden att denna fråga får hänskjutas till budgetdialogen Beslutsunderlag Kultur och fritidsnämndens tjänsteskrivelse Utredning betongskatepark i Uddevalla inklusive bilagor Kultur och fritidsnämnden, , 3 Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar att godkänna utredningen att hänskjuta denna fråga till budgetdialogen Katarina Hansson Kultur och fritidschef Maria Berntsson Utredare

4 Göteborg Bilaga 1 Actionpark

5 Göteborg Bilaga 2 Färjenäs

6 Lilla Edet Bilaga 3 Bergaparken

7 Stenungsund Bilaga 4

8 Utredning gällande betongskatepark 1 (8) Dnr: Handläggare Utredare Maria Berntsson Telefon Betongskatepark i Uddevalla 1. Bakgrund Fritidssysselsättning har en stor betydelse för människor i deras liv, inte bara för det värde som aktiviteten representerar utan även för hur individen väljer att tillbringa sin fritid. Detta val påverkar även andra områden. Fritiden har fått en allt större betydelse där idealet idag är en aktiv fritid där individen ges möjlighet att utveckla sig själv, engagera sig och få värdefulla erfarenheter. Från att utbildning var ett av de tydligast särskiljande dragen i ungdomsgrupper, har valet av fritidsaktiviteter och kompisar blivit en allt viktigare del i ungdomarnas profilering. (Johnsson 2003). Vidare visar studier att ungdomar som idrottar trivs bättre i skolan, har ökad självkänsla och får även en mindre risk att drabbas av depression enligt Özdemir & Stattin (2012). Under de senaste åren har det inkommit flera medborgarförslag från den yngre befolkningen som handlar om att kommunen bör bygga en betongskatepark. Syftet med att anlägga en betongskatepark är enligt medborgarförslagen, att ungdomarna vill ha denna möjlighet att utöva sitt intresse i Uddevalla. De vill alltså inte behöva åka till andra kommuner för att kunna få utöva sin sport. Av undersökningen Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP), som genomfördes både 2010 och 2013, framkommer önskemål från ungdomarna att de gärna vill ha ytterligare en spontanidrottsplats då gärna med inriktningen skate, för att kunna få utöva sitt intresse. Denna undersökning besvarades av elever inom Uddevalla kommun som gick i årskurs 8 på grundskolan och årskurs 1 på gymnasiet. På Kultur och fritidsnämnden sammanträde, , beslutades det att förvaltningen skulle utreda möjligheter och underlag till en betongskatepark i centrala Uddevalla. 2. Syfte och mål Syftet med utredningen är att beskriva vilka det är som nyttjar en aktivitetsyta såsom en betongskatepark, samt analysera det ur ett genusperspektiv, för att bredda intresset för ytan och därmed även öka nyttjandegraden. Vidare ska utredningen fungera som underlag för politiskt ställningstagande vad gäller aktivitetsytor för ungdomar i kommunen. Målet är att tillskapa en aktivitetsyta som är attraktiv för flera olika grupper Kultur och fritid Ledning och Administration Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen fax E-post

9 Utredning gällande betongskatepark 2 (8) Dnr: inom samhället. 3. Avgränsningar Eftersom det saknas angiven budget för aktivitetspark i dagsläget, kommer ekonomiska uträkningar inte att beskrivas i denna utredning. 1 Utredningen ska snarare ses som en förstudie. 4. Metod Denna utredning grundar sig dels på den forskning som finns inom området, dels på studiebesök samt telefonkontakt med kommuner som har byggt någon form av betongskateskatepark och/eller andra aktivitetsytor. Kommunerna som ingår i utredningen ligger till största delen i Uddevalla kommuns närhet. För att åstadkomma en uppfattning om de olika aktivitetsparkerna runt om i kommunerna, har rundresor genomförts. Därefter har några intressanta exempel valts ut och kontakt med ansvariga tagits. Intervjuerna har utförts utifrån den semistrukturerade intervjumetoden. Även Ungdomsfullmäktige i Uddevalla kommun har fått inkomma med synpunkter på var den anser är den bästa placeringen av en aktivitetspark. Behovet av en park 5. Uddevalla kommuns befolkningsutveckling Enligt framtagen statistik har Uddevalla en positiv befolkningsutveckling sedan många år tillbaka och under prognosperioden (fram tills 2023) beräknas denna positiva utveckling bestå. Åldersgruppen 6-19 år är idag drygt personer och denna åldersgrupp beräknas öka med ungefär 1300 fram tills 2023, dvs till ca personer. (Bergman 2014). Orsaken till denna positiva befolkningsprognos beror främst på att det är en positiv flyttningsnetto, men även förväntat ökat positivt födelsenetto bidrar till utvecklingen. Följaktligen är det viktigt med aktiviteter som lockar den här befolkningsgruppen, sett ur ett brett kommunutvecklingsperspektiv. 6. Skateboardens utveckling i samhället och dess betydelse för ungdomar Skateboard är inte någon ny företeelse utan den fanns redan på 1960-talet, även om det stora uppsvinget kom först vid 1970-talet. Idag är skateboard en stor och etablerad sport utifrån antalet utövare, fastän det inte är någon traditionell lagidrott, utan skate är av en annan form. Nyligen blev Skateboardförbundet godkänt av Riksidrottsförbundet och är en av deras sektioner. 1 Vidare är det tekniska kontoret som gör ekonomiska beräkningar efter beställning av kultur och fritidsnämnden

10 Utredning gällande betongskatepark 3 (8) Dnr: Skateboardens popularitet sägs bero dels på att den lockar spontanutövare, som varken behöver vara medlem i föreningar, anpassa sig till särskilda tider e. dyl., dels att den inte kräver stora ekonomiska investeringar för att utöva. 7. Intresseanalys Enligt kultur och fritidsnämndens reglemente är vårt främsta uppdrag att tillse att barn och ungdomar har ett bra kultur- och fritidsutbud utifrån barn/ ungdomarnas egna förutsättningar. Med hänsyn till att det finns många olika intressen och att kommunen ska tillförsäkra alla invånare en meningsfull fritid, bör dessa intressen vägas samman och ses över. Hur kan man tillse att vid en nybyggnation av en anläggning tillgodoser flera olika invånares intressen och behov? Hur kan man bygga för att få en sådan bredd i utförandet som möjligt? I forskningsrapporten, Spontanidrott för vilka?, (2012) framkommer det att det är främst pojkar/män som nyttjar spontanidrottsplatser mer än flickor/kvinnor. Det är även fler pojkar/män som åker skateboard jämfört med flickor/kvinnor. För att flickor/kvinnor ska attraheras av en aktivitetsyta behövs det trevliga sittytor med grönområden i närheten. Vidare är det viktigt att anläggningen är ren och städad, samt att konstnärlig utsmyckning och en etisk utformning av området och aktivitetsanläggningen leder till att fler målgrupper attraheras enligt forskningen. Det är även viktigt med belysning på området och aktivitetsytan, dels utifrån att den ska kunna användas under de mörkare årstiderna, samt för att öka tryggheten för besökarna. Belysningen ska även integreras i de olika hindren och ramperna. För att få en mer heterogen grupp människor behövs det satsas på kringutrustning såsom dans yta genom en scen, klättervägg och utegym. Kanske även satsa på parkour då föreningen Uddevalla Gymnastik och Parkour Förening saknar en anläggning utomhus för att kunna utöva sin idrott. Därmed bör även namnet ändras till aktivitetspark, som är ett bredare namn som inrymmer mer idrott än bara skate. Genom att göra en större satsning ökas möjligheterna till en gränsöverskridande verksamhet som inte bara attraherar skateungdomar utan att även andra intressen kan skapas. Genom ovan nämnda förslag kommer nyttjandet av aktivitetsytan fördelas mer jämställt. Enligt forskningen kan det uppgå till 60 % pojkar/män och 40 % flickor/kvinnor och det ska jämställas med att om det bara byggs en betongskatepark är det mycket högre procental av pojkar/män (90 %) än tjejer/kvinnor (10 %). Parkour är även en efterfrågad spontanidrott som alla kan använda. I byggnationen av denna aktivitetspark bör även andra idrotter än bara skate och parkour vara möjligt att utföra såsom BMX, kick-bike och inlinesåkare. Utifrån ovan nämnda kommer denna anläggning även att fungera som en samlingpunkt för alla, där det är viktigt att det finns sittplatser och att den är välkomnande för alla och är inbjudande. Då det är en anläggning i betong, som kommer stå i många år framöver är det viktigt att den passar in i miljön och är tilltalande utifrån de krav som finns på den aktuella platsen. Då denna typ av anläggning drar besökare även från andra kommuner är det av vikt att det finns god tillgång till parkeringsplatser samt möjlighet till toalett i

11 Utredning gällande betongskatepark 4 (8) Dnr: anslutning till anläggningen. En aktivitetspark som har ett brett innehåll och olika aktivitetsmöjligheter stimulerar till ett kravlöst deltagande och inbjuder till en ökad rörelse hos ungdomar som valt bort den organiserade idrotten. Den skapar en möjlighet för barn/ungdomar samt även vuxna att vara delaktiga och aktiva, oberoende av ekonomiska förutsättningar. Genom att kommunen anlägger en aktivitetspark kan vi främst få barn och ungdomar att aktivera sig på fritiden, bli en del i ett sammanhang som ger dem trygghet och minskar ett eventuellt utanförskap. Det ger en vinst såväl för individen som för samhället i stort. Det blir en naturlig mötesplats över generationsgränserna. Det som ungdomarna efterfrågar är även en yta att hänga vid. När det gäller anläggande av denna anläggning är det viktigt att detta sker i en dialog med utövarna för att motsvara de önskningarna och förväntningarna som dessa har. Erfarenheter från forskningen påvisar även att i de fall där utformningen sker i en dialog med utövarna, behålles även attraktionskraften och acceptansen för att hålla iordning på anläggningen. 8. Hälsoperspektiv I enkätundersökning, Luppen 2013, framgår det tydligt i rapporten att en stor del av ungdomarna, anser att deras hälsa är god, men det är ändå fler än var fjärde som inte skattar sin hälsa lika positivt och/eller god. Med hänsyn till att ha en god hälsa är viktigt, framförallt utifrån att hälsan påverkar individens förutsättningar att kunna påverka sina levnadsförhållanden, är detta en faktor som är viktigt att ta hänsyn till. Vid anläggandet av ytterligare en aktivitetsyta, kan kommunen bidra till att den upplevda hälsan ökar och blir bättre för kommunens ungdomar. Omvärldsanalys För att kunna få en så bred bild som möjligt har en omvärldsanalys av några andra kommuner genomförts för att få inspiration. Då det är få kommuner som har byggt någon aktivitetspark/actionpark med både betongskatepark samt andra idrotter bredvid finns det bara en beskrivning av en kommun som har haft detta focus. Många kommuner har byggt betongskatepark för en del år sedan och vid den tidpunkten var inte genusperspektivet så känt. Men det är fler och fler kommuner som funderar på att komplettera sina anläggningar med andra aktivitetsytor. Göteborgs Stad har byggt några olika betongskateparker varav en som kallas Actionparken (se bilaga nr 1). Det är en ren betongskatepark som byggdes för 14 mkr och ytan uppgår till kvm. Platsen för denna anläggning bestämdes tidigt och sedan togs kontakt med skateåkare för att diskutera upplägget. Då det är en begränsad yta (mycket berg omkring) var det fysiskt utmanande att bygga upp denna. Enligt Göteborgs stad var det lite som om Actionparken blev inklämd. Det blev en del kompromisser och önskemålet och idealet hade varit att få en plan yta att bygga på

12 Utredning gällande betongskatepark 5 (8) Dnr: istället. Kommunen arbetade med tre olika designgrupper vid utförandet: skate, BMX och inlines. Anläggningen var färdig och togs i bruk 2009 och vid den tidpunkten hade inte kick-bike slagit igenom och därför togs inte det hänsyn till detta i anläggandet av denna actionpark. Anläggningen sköts av kommunens personal och det finns ett årligt driftbidrag på som dels går till underhåll av betongen och även till städning av området. Den kritik som Göteborgs stad har fått när det gäller Actionparken är att den är mera anpassad för dem som kan åka och inte lika bra för dem som är nybörjare. Men Göteborgs stad besvarar den kritiken med att det flera andra skateparker som är mera anpassad för nybörjare. De har även fått feedback att den inte är optimal för andra idrotter såsom kick-bike, men denna gren var som ovan nämnt inte aktuell när denna byggdes. De har ett avtal med en förening som bedriver verksamhet på området, främst under sommaren. Ytterligare en betongskatepark som Göteborgs stad har byggt, Färjenäsparken, (se bilaga nr 2) är denna mindre i storlek och är mera anpassad för nybörjare. Ytan uppgår till 680 kvm och kostade några miljoner. Det går inte att få fram exakt belopp för bara skatedelen, då denna är en del i en helhet av en lekplats. Denna skatedel är en enklare variant vilket betyder att den är optimal för dem som är ovana och inte har några direkta kunskaper. Det betyder exempelvis att Färjenäsparken inte har några djupa pooler etcetera utan den är av en enklare konstruktion. Lilla Edet har föreningen, IK Bergaström, byggt en skatepark, Bergaparken, i form av olika ramper (se bilaga nr 3) vid Fuxernaskolan. Föreningen ansåg att det skulle bli för dyrt att gjuta en betongskatepark på plats, utan fick istället inrikta sig på att köpa in färdiga ramper som är ett billigare alternativ. På denna anläggning är det tillåtet att åka skateboard, kick-bike, inlines samt cykel. Föreningen fick bidrag av kultur och fritid på 0.15 mkr och 0.20 mkr av Hälsopolitiska rådet, samt att föreningen ansökte om bidrag av Idrottsförbundet. I övrigt hade föreningen olika sponsorer som gav olika ekonomiska bidrag. Föreningen valde platsen tillsammans med kommunen och orsaken till att det blev på just denna plats var för att där behövdes inte göras något markarbete, då det redan var en färdig asfalterad yta. Totalt kostade de olika ramperna mkr och mkr för lite kringkostnader. Markytan är på 600 kvm som föreningen arrenderar av kommunen. Vidare har föreningen ett skötselavtal med det kommunala fastighetsbolaget vilket innebär att fastighetsbolaget sköter städning varje vardag. Fördelen med att bygga bredvid en skola har inneburit att skolan har fått mindre skadegörelse och därmed minskat sina kostnader. Bergaparken drivs av föreningen IK Bergaström och det krävs medlemskap i föreningen för att få nyttja anläggningen. Den invigdes i juni Stenungssunds kommun har anlagt en betongskatepark, (se bilaga nr 4) vid Kristinedalsskolan. Anläggningen var färdig hösten 2012 och hela anläggningen kostade mkr och ytan är på kvm. Iden kom från aktiva skate-ungdomar som ansåg att kommunen skulle bygga en betongskateanläggning. Kommunens motkrav var att de skulle bilda en förening som de sedan skulle föra diskussioner med. Föreningen bildades och sedan arbetade kommunen oerhört mycket med dialog till alla intresserade ungdomar genom att löpande lägga ut information på hemsidan. Betongskateparken är öppen för alla inriktningar, dock har kommunen gått in och begränsat möjligheten för

13 Utredning gällande betongskatepark 6 (8) Dnr: att åka kick-bike utifrån olycksrisken, till att den verksamheten får enbart bedrivas på dagtid, oavsett dag. Kvällarna är den mera tillgänglig för andra idrotter såsom skate, BMX, inlines etc. Föreningen har ett skötselansvar vilket innebär att de ska städa av ytorna samt öppna och stänga en toalett inne på skolans område för att öka tillgängligheten. Då anläggningen inte är så gammal har kommunen ett mindre ekonomisk underhåll på ungefär 0.20 mkr årligen. Kommunen har varje sommar haft en skateskola med anställda ferieungdomar som ledare. Denna skola har varit oerhört populär och ca barn/ungdomar som har deltagit. Vidare påtalade Stenungsund kommun att det inte finns många aktörer på området som kan gjuta en betongskatepark, utan de fick tag på ett företag i USA som gjorde själva arbetet. Projekteringen var det ett företag från Köpenhamn som stod för. Mönsterås kommun hade långgående planer på att bygga en betongskatepark, men har tänkt om och nu planerar dem för en aktivitetspark där de dels kommer ha en skatepark, men den kompletteras med andra attraktioner såsom klättervägg, utegym och dans. De har en medborgardialog främst med ungdomar där de lyssnar och aktivt tar del av deras synpunkter och det är via den kanalen som de kommer satsa på de valda kringaktiviteterna. De ska även rusta upp en lekplats som finns i närheten till aktivitetsparken. Det kommer vara ett öppet område där det ska gå att överblicka olika aktiviteter såsom både skateparken och på klätterväggen. Vidare planerar de för en ny fritidsgård i närheten till aktivitetsparken, för att ha en naturlig möteplats och kunna knyta ihop både inne- och ute verksamhet. Denna anläggning är inte färdig ännu, utan beräknas bli färdig under Parkens eventuella placering och vidare frågor 1. Placeringen av aktivitetsparken Enligt Ungdomsfullmäktige, , är den bästa placeringen av en aktivitetspark på Rimnersvallsområdet där det inte stör några boende, samt att man får koncentrerat ett område med flera olika aktivitetsmöjligheter. Naturligtvis finns det andra platser som kan vara aktuella inom kommunen och detta får analyseras djupare vid eventuell förstudie, då undersökningar av markförhållanden måste vävas in. Enligt Uddevalla kommuns strategisk plan , uppdrag nr 59, står det att nämnden ska utveckla området vid Rimnersvallen till ett större samlat idrottsområde med fler anläggningar när nyinvesteringar sker. 2. Fortsatt utredning Denna utredning beskriver hur kommunen kan arbeta med anläggandet av en aktivitetsyta utifrån att forskningen påvisar en betongskatepark enbart skulle gynna en mycket liten del av befolkningen. Fortsättningen krävs det ett politiskt beslut om det är intressant att gå vidare med en fördjupad utredning där även kostnaderna kan presenteras. Inför det måste det även bestämmas vilken typ av inriktning som är aktuellt för Uddevalla, för att få en sådan attraktiv anläggning som

14 Utredning gällande betongskatepark 7 (8) Dnr: möjligt. Det är oerhört svårt att beräkna antalet utövare på denna aktivitetsyta, men att det finns ett stort intresse att anlägga denna aktivitetspark betvivlas inte, utifrån att det är något som många ungdomar har påtalat. Dels via Luppen och dels utifrån alla dessa medborgaförslag som har inkommit.

15 Utredning gällande betongskatepark 8 (8) Dnr: Referenser: Bergman, N. (2014) Befolkningsprognos [Elektronisk] Tillgänglig: https://inblicken.uddevalla.se/nyhetsarkiv/kommun/nyheter-2014/ befolkningsprognos html. [ ] Blomdahl, U. & Elofsson, S. & Åkesson, M. (2012) Spontanidrott för vilka? [Elektronisk] [ ] Jonsson, G. (2003). Rotad, rotlös, rastlös - Ung mobilitet i tid och rum. [Elektronisk] Tillgänglig: [ ] Rapport LUPP Uddevalla kommun Studiebesök: Lilla Edet, Göteborgs stad samt Stenungssunds kommun. Özdemir, M. & Stattin, H. (2012). Är idrott nyttigt? Stockholm: SISU

16 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 1(3) Dnr KFN 2014/00181 Handläggare Utvecklare/utredare Marita Fagerling Telefon Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr 8, ärendet om att införa nötförbud i skolan. Remiss Sammanfattning Kommunstyrelsens ordförande har lämnat ärende KS/2014/493 på delegation (nr8): Uppdrag åt kommunledningskontoret att utreda förslaget om att införa nötförbud i kommunens egna lokaler och externa lokaler där barn och elever vistas inom barnomsorg och skola på remiss till kultur och fritidsnämnden och tekniska nämnden. Astma och allergiföreningen i Uddevalla har föreslagit att kommunen inför förbud mot nötter, jordnötter, mandel och sesam inom skolans område, i en skrivelse till barn och utbildningsnämnden ( ). Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uddevalla har samtyckt till förslaget ( ). Barn och utbildningsnämnden beslutade ( ) att begära att utreda förslaget hos kommunstyrelsen. Motivet för begäran är att barn och utbildningsförvaltningen inte självständigt råder över lokaler där man är hyresgäst. Kultur och fritidsförvaltningen beslutar att rekommendera att kommunala verksamheter i allmänhet uppmärksammar vikten av att hantera nötter, sesam och mandel mycket restriktivt med tanke på funktionsmöjligheter för dem som har allergisk problematik, vilken kan få förödande konsekvenser. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr 8, ärendet om att införa nötförbud i skolan, Kommunstyrelsens protokoll: Begäran till kommunstyrelsen att utreda förslag om att införa nötförbud för att säkerställa nötallergiska barn och elevers vistelse i barnomsorg och skola, Kommunstyrelsens protokoll: Medborgarförslag från Katarina Bodin angående att göra kommunens verksamhet tillgänglig för alla avseende överkänslighet för dofter, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse: Begäran till kommunstyrelsen att utreda förslag om att införa nötförbud för att säkerställa nötallergiska barn och elevers vistelse i barnomsorg och skola, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse: Medborgarförslag från Katarina Bodin angående att göra kommunens verksamhet tillgänglig för alla avseende överkänslighet för dofter,

17 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2(3) Dnr KFN 2014/00181 Förslag till beslut Kultur och fritidsförvaltningen beslutar att rekommendera att kommunala verksamheter i allmänhet uppmärksammar vikten av att hantera nötter, sesam och mandel mycket restriktivt med tanke på funktionsmöjligheter för dem som har allergisk problematik, vilken kan få förödande konsekvenser. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens ordförande har lämnat ärende KS/2014/493 på delegation (nr8): Uppdrag åt kommunledningskontoret att utreda förslaget om att införa nötförbud i kommunens egna lokaler och externa lokaler där barn och elever vistas inom barnomsorg och skola på remiss till kultur och fritidsnämnden och tekniska nämnden. Astma och allergiföreningen i Uddevalla har föreslagit att kommunen inför förbud mot nötter, jordnötter, mandel och sesam inom skolans område, i en skrivelse till barn och utbildningsnämnden ( ). Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uddevalla har samtyckt till förslaget ( ). Barn och utbildningsnämnden beslutade ( ) att begära att utreda förslaget hos kommunstyrelsen. Motivet för begäran är att barn och utbildningsförvaltningen inte självständigt råder över lokaler där man är hyresgäst. I oktober 2014 behandlades också ett medborgarförslag om att göra kommunens verksamhet tillgänglig för alla avseende överkänslighet för dofter, exemplifierat med att undvika att använda parfym och rakvatten etc. I tjänsteskrivelsen påtalas: Med hänsyn till svårigheterna att åstadkomma en helt doftfri miljö föreslås frivilliga åtgärder på policynivå inspirerade av rekommendationer från Myndigheten för tillgänglighet [delaktighet] (tidigare handisam) (tjänsteskrivelse ). Kommunstyrelsen beslutar: att kommunledningskontorets upphandlingsavdelning utreder möjligheter att i kommande upphandlingar undvika produkter som kan orsaka besvär får personer med allergi eller annan överkänslighet (rengöringsmedel, tvål och golvvårdsmedel bör inte innehålla parfym eller andra allergiframkallande ämnen), att personal i kommunen inklusive dess bolag uppmanas att inte använda parfym eller andra starkt doftande hygienartiklar, att i lokaler samt i inbjudningar till föreläsningar/sammankomster/möten etc. informera om att deltagare/brukare/besökare bör undvika parfym och andra starkt doftande hygienartiklar, samt

18 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 3(3) Dnr KFN 2014/00181 att allergifrågorna bevakas i det systematiska arbetsmiljöarbetet exempelvis vid skyddsronden. (KS protokoll ) Kultur och fritidsförvaltningen ser att frågan gäller vidare målgrupper än barn och elever - även vuxna och äldre berörs. Förvaltningen ser ett restriktivt användande av nötter, mandel och sesam som ett sätt att arbeta med tillgänglighet för alla. Redan nu undviker förvaltningen att köpa in nötter vid t.ex. arrangemang och dylikt. Inom andra verksamhetsdelar finns en uppfattning om att det råder nötförbud även om det inte är tydligt skyltat. Inom flera verksamheter är det dock både svårt att förbjuda och att kontrollera att ett föreslaget förbud efterlevs - Lokalerna är öppna och vi arbetar med öppenhet som en del i kommunens värdegrund. Lokaler som används enbart för internt bruk, t.ex. sammanträdesrum, kan enklare tillämpa ett nötförbud. Förvaltningen föreslår därför istället restriktivt användande och ser en möjlighet genom att skapa medvetenhet och synlighet kring frågan. I samtal med personal kan en hållbar lösning på hur vi ska undvika nötter, mandel och sesam i våra lokaler och de lokaler vi använder till arrangemang med mera. Om kommunens lokaler förutsätts vara nötfria slipper man tveksamheter som arrangör vid lån av lokal, vilket också blir ett sätt att skapa användarnytta. Katarina Hansson Kultur och fritidschef Marita Fagerling Utvecklare/utredare Expediera till

19 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 1(6) Dnr KFN 2014/00180 Handläggare Utvecklare/utredare Marita Fagerling Telefon Uppföljning internkontroll 2014 Sammanfattning Internkontrollplanen för 2014 innehåller fem nämndspecifika kontrollmoment: avtalsuppföljning, avtalstrohet vid inköp, Eurocardkontroll, fakturakontroll av konferenser, resor, kurser och representation samt kontroll av instrumenthantering. Under 2014 har förvaltningen genomfört intern kontroll av samtliga i planen ingående moment. Beslutsunderlag Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar: att godkänna uppföljningen av den interna kontrollen för 2014 samt de åtgärder som föreslås. Ärendebeskrivning Kultur och fritidsnämnden antog Internkontrollplan Kultur och fritidsförvaltningen har genomfört den planerade granskningen kontinuerligt samt stämt av i möten med involverade samt , vilken rapporteras nedan. Kommuncentralt har ingen punkt fastställts för granskning för Avtalsuppföljning Kontrollmoment: Att undersöka om avtalen är aktuella och följer beslutade riktlinjer Bakgrund: Förvaltningen hade revision 2010 och 2011 som resulterade i två rapporter. Revisionens första rapport pekar på att riktlinjer för avtalshantering, prissättning, uthyrning ska beslutas av nämnd och beslut antogs i nämnd i april Revisionens andra rapport betonar att det är av vikt att snarast besluta om riktlinjer avseende reklamrättigheter samt se till att avtal tecknas och beslut antogs av nämnd i april Nya riktlinjer för reklamrättigheter beslutades av nämnd i november Resultat:

20 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2(6) Dnr KFN 2014/00180 Samtliga avtal har granskats att de följer avtalsvillkoren för fakturering, d.v.s. att fakturering har skett i rätt tid och med rätt belopp. Granskningen är utan anmärkning. Samtliga gällande avtal ligger i IT-systemet. Indexuppräkning för år 2014 har gjorts på de kontrakt där så har varit möjligt beroende på avtalens utformande. Under 2014 har två nya avtal tecknats och ett avtal har överlåtits till ny förening. Sammantaget finns det 29 aktiva avtal per varav 20 lokalkontrakt, 3 mastavtal för telekommunikation, 2 fiskerättsavtal, 2 elavtal samt 2 reklamavtal. Ett nytt lokalkontrakt är på väg att tecknas inom kort gällande Nöthult och ingår inte i ovanstående uppräkning. Nya avtal tecknade 2014 Uddevalla Sim där kultur och fritid upplåter rätten till försäljning av permanent reklamplats i Walkesborgsbadet samt uthyrning av skatehall till Uddevalla extremsportförening. Kropps dam har överlåtit kontor i Rimnershallen till Uddevalla gymnastik och Parkourförening. Bör skrivas om: Lokalkontrakt Uddevalla Sim Studio 32 Ljungskile Ridklubb Uddevalla Skidklubb Servering Rimnershallen upphör Översyn lämplig 3G Infrastructures tilläggsavtal om elförbrukning Svenska UMTS nät AB Fiskerättighet Uddevalla Sportfiskeförening (två avtal) Avtal saknas: Servering Walkesborgsbadet Agnebergshallen Fridhemshallen Reklamupplåtelse Rimnershallen Rimnersvallen A-plan (IK Oddevold) Rimnersvallen B-plan Fridhemshallen Agnebergshallen Övriga Friluftsfrämjandet, Ljungskile kallbadhus Mollöns gård

21 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 3(6) Dnr KFN 2014/00180 Åtgärder: Då det finns olika uppfattningar om vad som gäller vid hantering av avtal behöver ansvarfördelning över avtalsprocessen ses över för att på nytt tas upp av förvaltningschef vid kultur och fritidsförvaltningen för beslut och genomförande under Avtalstrohet vid inköp Kontrollmoment: Kontroll görs av hur mycket av inköpta varor och tjänster som köps in hos Uddevalla kommuns avtalspartner under perioden Granskningen görs på tre av de större varu- och tjänstegrupperna: livsmedel, kemisktekniska produkter samt övriga förbrukningsinventarier. Jämfört med granskningen av år 2011 har gruppen järnstål- och metallvaror bytts ut mot kemisktekniska produkter och dessutom har vi lagt till gruppen elarbeten. I övrigt sker granskningen på likande sätt och har föregåtts av en risk, väsentlighet och möjlighetsanalys. Fakturor från perioden kontrolleras mot avtalsdatabasen i Raindance (i oktober 2014 dock inte fullt utbyggt) samt mot förteckningar tillhandahållna av både Upphandlingsenheten samt Tekniska kontoret i september/oktober. Resultat elarbeten: Inköpsvolymen uppgår till ca kr, varav internt är kr och från upphandlade leverantörer Inköpsvolymen från ej upphandlade leverantörer uppgår därmed till kr (2 st olika leverantörer). Resultat livsmedel: Inköpsvolymen uppgår till ca kr, varav internt är kr och 6000 kr kan klassas som felbokfört. Volymen hos upphandlade leverantörer uppgår till kr och hos ej upphandlade leverantörer till kr. Av dessa är kr inköp hos en grossistfirma avseende bland annat lösgodis och läsk som för närvarande inte finns upphandlat. Resten ca är främst inköp hos lokala matbutiker (både på faktura, via kommunens betalkort Eurocard samt ett fåtal inköp med handkassor) med anledning av att ramavtalen inte ärutformade för mindre verksamheter som t.ex. fritidsgårdar utan för stora volyminköp som t.ex. skolkök. Resultat övriga förbrukningsinventarier: Inköpsvolymen uppgår till ca kr. Av dessa klassas ca kr som felbokfört (hyra av container, klottersanering etc). Inköp av varor hos leverantörer som finns i Raindance uppgår till kr. Inom övrigt inköp ( ) kontrollerades inköpt vara mot avtalsdatabasen, varav inget kunde återfinnas, dvs det är en hög avtalstrohet inom denna grupp.

22 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 4(6) Dnr KFN 2014/00180 Resultat kemisk-tekniska produkter: Inköpsvolymen uppgår till ca Av dessa klassas ca 4000 kr som felbokfört. Inköp av varor hos leverantörer som finns i Raindance uppgår till kr. Inom övrigt inköp ( ) kontrollerades inköpt vara mot avtalsdatabasen, i möjligaste mån har även användningsområde för dessa produkter undersökts för att kunna vara mer flexibel vid sökningen. Inköpsvolym som strider mot ramavtal uppgår till maximalt 3000 kr, med reservation för att varan inte fanns i avtalsdatabasen under den inköpta perioden. Detta rör sig om rengöringsmedel av olika slag. Åtgärder: Förvaltningens inköpssamordnare har informerats om leverantörer där inköpsvolymen uppgår till omkring ett basbelopp under perioden. Raindance måste uppdatateras löpande med vilka leverantörer som är upphandlade. Att även tydligare förmedla utåt till verksamheterna om nyheter kring nya upphandlingar är viktigt. Detta gör att det blir lättare för alla ute i verksamheterna att hitta upphandlade leverantörer. Enligt förvaltningens inköpssamordnare skall det i framtiden upphandlas ett s.k. butiksavtal som möjliggör för små verksamheter att kunna handla. För närvarande är ramavtalen mer inriktade på skolkök och dylikt med större förpackningar. Frukten kan inhandlas på Grönsakshallen som är upphandlad. Listor på vad som är upphandlat underlättar, så att man på varje arbetsplats kan ta ut en lista på just det som de beställer eller att man gör en varukort i Raindance på det man ofta beställer. Eurocardfakturor Kontrollmoment: Att kontrollera att kommunens regelverk för redovisning av inköp via betalkort följs. Detta är en fortsatt kontroll från års granskning av Eurocardfakturorna. Kultur och fritid har granskat samtliga Eurocardfakturor under Resultat: Vid kontrollen jan-okt konstaterades att av de 134 granskade fakturorna behövde momsredovisningen korrigeras på 90 stycken (67%) av fakturorna, antingen direkt i vårt affärsystem innan attesten har skett eller i efterhand. Samtliga kvitton fanns bifogade till fakturorna. Jäv har inte förekommit under den granskade perioden. Attest har skett enligt kommunens attestreglemente. Åtgärder: Kultur och fritid har löpande bevakning av fakturorna från Eurocard.

23 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 5(6) Dnr KFN 2014/00180 Konferenser, resor, kurser och representation fakturakontroll Kontrollmoment: Avseende representation, uppvaktning mm har granskningen omfattat samtliga fakturor registrerade under perioden februari, april, juni, augusti och oktober. Totalt har 69 fakturor granskats bokförda på kontogrupp (representation, uppvaktning mm) och (personalsociala kostnader). Avseende utbildning/kurser/konferenser har granskningen omfattat samtliga fakturor bokförda under perioden februari, april, juni, augusti och oktober. Resultat: Representation, uppvaktning mm/personalsociala kostnader: Av totalt 67 granskade fakturor var 56 stycken kompletta med syfte och deltagarförteckning, resterande 11 stycken var bristfälliga. Bristen bestod av att antingen deltagarförteckning eller syftet med representationen saknades eller fel momsavdrag eller fel baskonto var bokfört. Utbildning/kurser/ konferenser: Av totalt 44 granskade fakturor var 35 fakturor kompletta med namn och bifogad kursprogram där detta fanns att tillgå. Av nio bristfälliga fakturor var fem fakturor delvis bristfälliga (namn eller bifogad kursprogram saknades) och fyra saknade namn och bifogad kursprogram helt och hållet. Åtgärder: Information om vilka underlag som ska finnas vid utbildning/kurser/konferenser och representation kommer att läggas ut på inblicken och ledningsgruppen kommer att informeras om detta. Stickprov kommer att göras fortsättningsvis och kontakt kommer att tas med dem som inte bifogar korrekta underlag för att öka förutsättningarna till att allt underlag finns bifogat. Instrumenthantering finns och fungerar rutiner för hantering av utlåning av instrument? Kontrollmoment: Inventera och genom stickprov kontrollera att rutiner och administration kring utlåning om instrument finns och fungerar tillfredsställande i verksamheten. Resultat: Under hösten 2014 har rutinerna för uthyrningen setts över. Alla uthyrningsinstrument ska kodas och föras in i ett dokument som ligger i Kulturskolans mapp på Inblicken.

24 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 6(6) Dnr KFN 2014/00180 Detta dokument kan läsas och redigeras både av lärare och administratör. I dagsläget är stråkinstrumenten inlagda. Under 2015 kommer övriga instrument att läggas in i systemet. När en lärare lämnar ut ett instrument till en elev, första gången, noteras detta i dokumentet och ett mejl skickas till administratören. Administratören skickar en blankett till elever/vårdnadshavare samt sköter fakturering. Blanketten ska skickas tillbaks till administratören som förvarar denna. När en elev byter instrument kodar läraren om detta i dokumentet samt skickar ett mejl till administratören. Administratören bekräftar till elev/vårdandshavare, via e-post eller sms, att ett byte genomförts samt uppger instrumentkoden. När en elev lämnar tillbaks ett instrument noterar läraren detta i instrumentdokumentet samt mejlar administratören. Administratören bekräftar till elev/vårdandshavare, via e- post eller sms, att instrumentet är återlämnat. Vid all korrespondens ska det aktuella instrumentets kod anges. Åtgärder: Denna rutin ska medföra minskad pappershantering, bättre överblick över vilka instrument som är uthyrda och vilka som finns för uthyrning samt säkerställa all hantering av registrering och fakturering som rör Kulturskolans uthyrning av instrument. Katarina Hansson Kultur och fritidschef Marita Fagerling Utvecklare/utredare Expediera till Uddevalla kommuns revisorskollegium Ekonomiavdelningen

25 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 1(2) Dnr KFN 2015/00003 Handläggare Kommunantikvarie Carl Casimir Telefon Förfrågan om utlån av konstverk ur John Johnsonsamlingen till Dunkers kulturhus, Helsingborg Sammanfattning Uddevalla kommun äger bl.a. den s.k. Johnsonssamlingen. Samlingen består av 67 målningar som donerats till kommunen och därefter deponerats till Bohusläns museum. Normalt visas samtliga dessa bilder i den s.k. Johnssonsalen på Bohusläns museum. Under 2014 har tre stycken målningar i Johnsonssamlingen målade av Marcus Larsson lånats ut av Kultur och fritidsnämnden till en utställning betitlad Marcus Larson och skräckromantiken: från Marcus Larson till Goth. Utställningen producerades av Göteborgs konstmuseum och pågår till den 25 januari Utställningen blev populär och ett nytt utlån beslutades av Kultur och fritidsnämnden i december 2014 för att utställningen även ska kunna visas på Sven-Harrys konstmuseum i Stockholm under tiden 25 januari 2015 till 19 april Nu föreligger förfrågan om ytterligare ett lån då Dunkers kulturhus i Helsingborg också kommer att sätta upp utställningen. Utställningen kommer att visas under perioden 25 september 2015 till 17 januari Som alltid har Bohusläns museum skaffat sig försäkringar om verkens säkerhet under såväl transporter som lagring och utställning. Det är en glädje att konst från Uddevalla uppskattas och har betydelse på annan ort och då säkerheten också är garanterad bör denna förfrågan bemötas positivt. Endast med tillägget att det tydligt i utställningen bör framgå varifrån verken härstammar. Beslutsunderlag Förfrågan om utlån av konstverk ur John Johnsonsamlingen Beslut Kultur och fritidsnämnden Beslut Kultur och fritidsnämnden Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar att godta från Bohusläns museum föreslaget utlån ur Johsonsamlingen av verken JJ 37 Svenska vattenfall, 1856; JJ 38 Skeppsbrott vid Bohuslänska kusten, 1850-tal samt JJ

26 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2(2) Dnr KFN 2015/ Vildmark med fors, 1859, samtliga målningar av Marcus Larson, med tillägget att det tydligt ska framgå att verken härstammar från Uddevalla kommun. Katarina Hansson Kultur och fritidschef Carl Casimir Kommunantikvarie Expediera till

27 Protokollsutdrag Kultur och fritidsnämnden Dnr KFN 2014/00161 Förfrågan om utlån av konstverk k ur John Johnsonsamlingen Sammanfattning Förfrågan om lån ur Johnsonsamlingen till Sven Harrys konstmuseum har inkommit från Bohusläns museum. Motiv till att godta utlån är att det på flera sätt är positivt om bilderna kan visas i ett intressant sammanhang, om de kan visas förr fler och om vårt namnn syns som utlånare. Allt under förutsättning att säkerheten inte riskeras. Som ersättning under utlåningstiden i Johnsonsalen har föreslagits att andra bilder ur museets samlingar hängs upp. Eventuellt kann också avfotograferingar av de utlånade verken fylla luckan. Beslutsunderlag Förfrågan om utlån av konstverk ur John Johnsonsamlingen från Bohusläns B museum Kultur och fritidsnämndens beslut Beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar att godta förfrågan om lån från Bohusläns museum av tre bilder ur Johnsonsamlingen till utställningen Marcus Larson och skräckromantiken under tidenn 7 februari till 19 april 2015, under förutsättning att önskan om säkerhet och försäkring uppfylls, samt att långivarens namn är synligt på utställningen. Vid protokollet Anna-Helenaa Wiechel Justerat Johan Wiktorsson, Gösta Dahlberg Justeringen tillkännagivenn på anslagstavlan intygar Anna-Helenaa Wiechel Expedierat Bohusläns museum Justerandes signatur Utdragsbest yrkande

28 Utdrag Protokoll Kultur och fritidsnämnden Förfrågan om utlån av konstverk (KFN/2013:226) Sammanfattning Bohusläns museum har fått förfrågan från Göteborgs konstmuseum om lån av tre stycken målningar ur Johnssonsamlingen, deponerad på Bohusläns museum, men ägd av Uddevalla kommun. Anledningen är en utställning betitlad Marcus Larson och skräckromantiken som ska pågå under tiden till Konstmuseet försäkrar verken från det att de lämnar Bohusläns museum. På Göteborgs konstmuseum finns flera fina målningar av Marcus Larson och det är därför glädjande att personalen på museet också sett att vi har tre intressanta målningar av nämnde konstnär. Det är bra att Uddevalla kommun syns på flera ställen. Genom att vi ställer oss positiva till utlån kan en spännande utställning bli av och glädja många. Positivt är även om Bohusläns museum kan få andra verk inlånade som ersättning och få hjälp även med andra lån till utställningar i Uddevalla. Beslutsunderlag Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar att svara Göteborgs konstmuseum positivt på frågan om lån av tre stycken målningar ur Johnsonsamlingen av Marcus Larson: JJ 37 Svenska vattenfall, 1856; JJ 38 Skeppsbrott vid Bohuslänska kusten, 1850-tal och JJ 39 Vildmark med fors, Vid protokollet Anna-Helena Wiechel Justerat Johan Wiktorsson, Anna-Malin Björk Joelsson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Anna-Helena Wiechel Expediera till Bohusläns museum Anna-Lena Segestam Maetie Utdragsbestyrkande

29 Utdrag Protokoll Kultur och fritidsnämnden Utdragsbestyrkande

30 BOH USLÄNS MUSEUM Uddevalla kommun Kultur och fritidsnämnden Kultursekreterare Carl Casimir 451 Sl Uddevalla Förfrågan om utlån av konstverk ur John Johnsonsamlingen Till Bohusläns museum har kommit en förfrågan från Dunkers kulturhus, Helsingborg med anhållan om lån av tre konstverk ingående i John Johnsons donation till Uddevalla stad. Dunkers kulturhus, Kungsgatan 11,25189 Helsingborg önskar låna JJ 37 Svenska vattenfall,1856; JJ 38 Skepp sbrott vid Bohuslänska kusten, tal samt JJ 39 Vildmark med fors, 1 859, samtliga målningar av Marcus Larson till utställningen Marcus Larson och skräckromantiken: från Marcus Larcon tillgoth. Utställningen kommer att visas under perioden 25 september 2015 till 17 januari Konstverken har tidigare visats i samma utställning på Göteborgs konstmuseum perioden 20 september 2014il 26 januari 2015 och anhållan om inlån till Sven-Harrys konstmuseum 25 januari 2015 till 19 april 2015 for samma utställning är tidigare tillställd Uddevalla kommun. Låntagaren kommer att hålla konstverken försäkrade under transport och utställningsperiod. Bohusläns museum har mottagit fullständig faciliteringsrapport rörande standard och säkerhet hos den inlånande institutionen och bedömer förhållandena som helt nojaktiga och likvardiga de på Bohusläns m useu m. Se vidare: du nkersku lturhus. se/ Under utlåningstiden ersätts målningarna med andra konstverk ur museets samlingar. Vi önskar höra Uddevalla kommuns åsikt i ärendet Bohusläns museum den 10 december 2014 Med vänlig hälsning Anna-Lena Segestam Macfie Antikvarie föremålssam lingar

31 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 1(5) Dnr KFN 2014/00156 Handläggare Förvaltningssekreterare Anna-Helena Wiechel Telefon Remiss: Samhällsbyggnadsstrategi Sammanfattning Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på samhällsbyggnadsstrategi, för remiss till övriga förvaltningar. Strategin utgår från översiktsplanerna och konkretiserar dessa med ett 10-årigt perspektiv avseende bostäder och verksamheter. Kultur och fritidsnämnden ser med tillförsikt på samhällsbyggnadsstrategins strävan efter att komplettera översiktsplanen, som nämnden anser lämnar en del övrigt att önska vad gäller värden som förknippas med perspektiv med människan i centrum. Kultur och fritidsnämnden förväntar sig en tydlig och inkluderande samhällsbyggnadsstrategi. I dagsläget saknar förslaget till samhällsbyggnadsstrategin ett antal centrala perspektiv som ingår i kultur och fritidsnämndens uppdrag; däribland resonemang kring stadsplaneringens koppling till folkhälsa, kultur, tätortsnära rekreation, friluftsliv, föreningsliv, besöksnäring, barn och ungdomars behov m.m. Om Uddevalla kommun har för avsikt att bygga en attraktiv och hållbar stad, är det av högsta vikt att centrala aspekter av mänsklig aktivitet inkluderas i ett styrdokument som samhällsbyggnadsstrategin. Möjligheten att lyfta in dessa aspekter i efterhand är ytterst begränsad och risken att kommunen bygger miljöer som varken är socialt, ekonomiskt eller ekologiskt hållbart blir överhängande. 1 Därför förordar kultur och fritidsnämnden att skrivelsens förslag på perspektiv och aspekter tydligt ska inkluderas i det strategiska dokumentet. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsstrategin, Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar att godkänna samhällsbyggnadsstrategin med kultur och fritidsförvaltningens förslag till kompletteringar 1 Enligt s. 6, förslag på samhällsbyggnadsstrategi

32 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2(5) Dnr KFN 2014/00156 Ärendebeskrivning Inledning Kultur och fritidsnämnden tycker att det är positivt att strategin syftar till att åstadkomma en attraktiv och hållbar levnadsmiljö. Detta uppnås bäst genom att sätta människan i centrum, där kultur, mötesplatser och rekreationsmöjligheter får en framträdande roll. Stadens utformning är en grundläggande förutsättning för folkhälsan, eftersom den fysiska miljön är en given omständighet i möten mellan människor. Kultur och fritidsnämnden ser positivt på utvecklingen mot multifunktionella samlingsplatser, både för inomhus- och utomhusbruk, såsom kulturhus, allaktivitetsparker och dylikt. En förtätning av centrum med blandstadskaraktär, med konst och god arkitektur, kompletterat med fysisk planering för social hållbarhet möjliggör bland annat medveten lokalisering av skolor i goda miljöer, minskad segregation mellan bostadsområden och förbättrad tillit och trygghet. Detta bidrar i sin tur till en hållbar, blandad och inkluderande stad. 2 Ambitionen att förtäta centrumområdet och skapa blandstadskaraktär är således positivt under förutsättning att det görs utifrån ett övervägande där nuvarande rekreationsområden tas till vara, och utformningen sker på ett hållbart vis. Samhällsbyggnadsstrategins styrkor Att syftet med strategin är att komplettera översiktsplanen med det som skapar liv i ett samhälle; den attraktiva levnadsmiljön, och att kommunens önskvärda utveckling blir mer tydlig Att strategin betonar vikten av hållbarhet; socialt, ekologiskt och ekonomiskt Att initiativ och idéer i framtiden ska stämmas av mot en förvaltningsövergripande referensgrupp, en så kallad förprövningsgrupp Ambitionen att skapa tydliga riktlinjer och ramar i planeringen av Uddevalla kommuns bostadsbebyggelse Ambitionen att upprätta områdes- och grannskapsplaner för att undvika för många små detaljplaner utan sammanhang. Om antalet detaljplaner blir färre minskar också belastningen för många remissinstanser i och med möjligheten att rangordna vilka planarbeten som bör prioriteras 2 Menar projektledarna för stadsplanering i Malmö, kommissionen för ett socialt hållbart Malmö, s. 5

33 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 3(5) Dnr KFN 2014/00156 Strategins brister Alltför stort reellt fokus på befintlig infrastruktur Specificering av begreppet mötesplats och en öppenhet för begreppets olika innebörder saknas Barn och ungdomsperspektiven saknas Ett starkt fokus på två tätorter riskerar att skapa problem för den övriga delen av kommunen Övergripande synpunkter Initiativ och idéer ska i framtiden stämmas av mot en förvaltningsövergripande referensgrupp Kultur och fritidsnämnden anser att samarbetet mellan förvaltningar i fråga om samhällsbygget har varit bristfälligt. Många gånger har viktiga aspekter fått uppmärksamhet alltför sent i processen, om de överhuvudtaget noterats. Resultatet av en sådan process kan bli att byggnader och områden inte utformats på tillfredsställande vis för dem som rent praktiskt befinner sig på plats. Detta problem kan åtgärdas dels genom den föreslagna förvaltningsövergripande förprövningsgrupp, där nyckelpersoner involveras redan i initiativfasen, dels genom dialoger med brukare och potentiella brukare enligt devisen bygga tillsammans med snarare än bygga för. Frågan om demokrati i samhällsbyggnadsstrategins arbetssätt förbigås i förslaget, men behöver diskuteras. I arbetet med strategin kommer planer etc. att kompletteras med nya analyser och områdesplaner som slutligen landar i en genomförandeplan. Genomförandeplanen kommer att ge förtur till vissa stadsbyggnadsprojekt med andra projekt bromsas. Detta tror vi kan vara bra utifrån att ÖP är en sorts summa av möjliga utvecklingar och strategin kan leda till prioriteringar av det vi som kommun främst vill satsa på. Men hur blir detta arbete demokratiskt säkrat? Vidare bör även de planer som anger kultur och fritidsnämndens uppdrag (såsom kulturplan, ungdomsplan, Fyrbodalsmodellen etc.) inkluderas i listan över kopplade styrdokument till strategin. Kultur och fritidsnämnden ser fram emot att få en närmare beskrivning av förprövningsgruppens utformning och uppdrag. Infrastrukturfokus och kommunens attraktivitet Samhällsbyggnadsstrategin säger sig fungera som underlag till kommunens utveckling av bostäder och verksamheter utifrån social hållbarhet. Samhällsbyggnadsstrategin bör

34 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 4(5) Dnr KFN 2014/00156 tydligt beskriva hur arbetet med den socialt hållbara staden ska växa fram samt hur detta ska prioriteras. I dagsläget verkar fokus ligga på bevarande av befintlig infrastruktur snarare än det omvända; skapa en socialt hållbar stad. Kultur och natur är det som avgör var människan vill bosätta sig. Vatten och avlopp är tekniska lösningar i efterhand. Samhällsbyggnadsstrategin ger en möjlighet att uttrycka detta synsätt. För att locka nyinflyttade, krävs ett helhetstänkande när det gäller vad kommunen kan erbjuda efter bosättningen. Uddevalla är en attraktiv kommun. Därför är det bra att förslaget påpekar behovet att skapa identitet och självkänsla. I detta arbete bör kommunen formulera vad det är som ger de goda möjligheterna och vad vi redan har, som ska tas tillvara. Vad gäller den kommunala servicen och anläggningar, bör kommunens syn på rivningar av befintlig bebyggelse tilläggas. Det talas i förslaget om behovet att bebygga stadens tomma tomter, som i själva verket är rivningstomter och bör benämnas så. Dessa tomter utgör idag den enskilt största negativa faktorn mot en attraktiv stadskärna. Bevarande är i de flesta fall också det mest resurssnåla alternativet. Finns dessutom antydan till kulturhistoriskt värde är det därför inte samhällsekonomiskt framsynt att göra sig av med värden som aldrig kan återskapas. Än mindre framsynt är det att tillåta att rivningstomterna står obebyggda år efter år på platser där vi behöver utveckling mot t.ex. fler mötesplatser och miljöer vi vill vistas i. Särskilt viktigt är då att kommunen föregår med goda exempel i omhändertagandet av de egna fastigheterna. Idag saknas förmågan att arbeta med bevarande för positiv samhällsutveckling, varför det krävs kunskapsuppbyggnad kring dessa frågor. Kultur och fritidsnämnden ser positivt på förslaget att den kommunala markreserven ska användas för att skapa ett hållbart och attraktivt samhälle. För att marknadsanvisningspolicyn ska kunna användas i större utsträckning bör den vässas, vilket samhällsbyggnadsstrategin kan ge goda underlag till. I detta sammanhang bör kommunen även ta intryck av pågående projekt i vår omvärld vad gäller markanvisningspolicyns möjligheter vid bebyggelseutveckling. 3 Fyrbodalsområdet kommer sannolikt att ingå i en ny form av beräkning för samhällsbyggande, där kultur och fritidsnämndens ansvarsområden är framträdande. Modellen heter Kultur Linköping kommun, Vallastaden, är ett sådant exempel, där arkitekter vann en tävling om bebyggelseutveckling på sitt koncept om markanvisningar. Se Okidokiarkitekter.se pdf s

35 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 5(5) Dnr KFN 2014/00156 Barn och ungdomsperspektivet Barnkonventionen anger att barns bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Samhällsbyggnadsstrategin bör på ett mer framträdande sätt visa på hur barns behov tillgodoses. Barns rörelseyta är betydligt mer geografiskt begränsat än en vuxens. Barns möjlighet att röra sig på egen hand utomhus har dessutom kraftigt försämrats. Påvisade nya hinder är bl a större avstånd till skola som leder till ökad skjutsning till både skola och fritidsverksamhet, vilket gör miljön än svårare för barn att vistas i. Uddevalla kommun är här inget undantag, med intensiv biltrafik, få bilfria områden och bristfälliga gångoch cykelvägar. För barn är behovet av närhet till natur, fritidssysselsättning, kultur och skola centralt. En ökad förståelse för och kunskap om barns rörelse- och aktivitetsmönster är såväl som kunskap om barns behov av natur och kultur, en förutsättning för att kunna åstadkomma goda, hållbara bostadsområden ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Ett sätt att öka möjligheterna för en bättre utformad stadsbild ur ett barn- och ungdomsperspektiv är att involvera kultur och fritidsnämnden i ett tidigt skede av processen. Tätort- landsbygdsproblematiken I förslaget till samhällsbyggnadsstrategi uttrycks satsning endast på de två största tätorterna, trots att var fjärde kommuninvånare inte bor där. För att inte förslaget ska uppfattas som en död hand över övriga delar av kommunen, bör man tillägga att samhällsfunktioner i övriga tätorter inte per automatik ska minskas och att ny bebyggelse tillåts som komplettering till den befintliga. Kultur och fritidsnämnden efterfrågar också ett förtydligande av vad som menas med sammanhållen bebyggelse. Katarina Hansson Kultur och fritidschef Anna-Helena Wiechel Förvaltningssekreterare Expediera till kommunstyrelsen

36 Protokoll Översiktsplaneringsutskottet Dnr KS 2014/00428 Samhällsbyggnadsstrategi Sammanfattning Kommundirektören har lämnat ett utredningsuppdrag gällande arbete att ta fram en samhällsbyggnadsstrategi. Syftet med samhällsbyggnadsstrategin är att konkretisera kommunens översiktsplan och samordna kommunens utveckling inom samhällsbyggnadsområdet med hjälp av planeringsprinciper och prioritering av olika projekt. Till samhällsbyggnadsstrategin, som har ett 10-årigt perspektiv, kopplas en genomförandeplan med ett 3-årigt perspektiv. Genomförandeplanen redovisar en utbyggnadsordning och är kommunfullmäktiges beställning till kommunens nämnder och bolagens styrelser och utgör därmed ett underlag för budget och verksamhetsplanering. Samhällsbyggnadsstrategin bör i framtiden följa kommunens översiktsplan och aktualitetsförklaras eller revideras under varje mandatperiod. Kommunledningskontoret har varit samordnande för arbetet som genomförts med medverkan av främst miljö och stadsbyggnad samt tekniska kontoret. Kommundirektörens ledningsgrupp har utgjort styrgrupp. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsstrategi, remissutgåva Beslut Översiktsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att sända samhällsbyggnadsstrategin på remiss till partigrupperna samt övriga nämnder och bolag. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

37 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen Dnr KS 2014/00428 Samhällsbyggnadsstrategi Sammanfattning Kommundirektören har lämnat ett utredningsuppdrag gällande arbete att ta fram en samhällsbyggnadsstrategi. Syftet med samhällsbyggnadsstrategin är att konkretisera kommunens översiktsplan och samordna kommunens utveckling inom samhällsbyggnadsområdet med hjälp av planeringsprinciper och prioritering av olika projekt. Till samhällsbyggnadsstrategin, som har ett 10-årigt perspektiv, kopplas en genomförandeplan med ett 3-årigt perspektiv. Genomförandeplanen redovisar en utbyggnadsordning och är kommunfullmäktiges beställning till kommunens nämnder och bolagens styrelser och utgör därmed ett underlag för budget och verksamhetsplanering. Samhällsbyggnadsstrategin bör i framtiden följa kommunens översiktsplan och aktualitetsförklaras eller revideras under varje mandatperiod. Kommunledningskontoret har varit samordnande för arbetet som genomförts med medverkan av främst miljö och stadsbyggnad samt tekniska kontoret. Kommundirektörens ledningsgrupp har utgjort styrgrupp. Ingemar Samuelsson (S), Marie Henriksen (KD), Gunilla Magnusson (MP), Tage Nolstedt (C) och Kenneth Engelbrektsson (S) yttrar sig i ärendet. Beslutsunderlag Översiktplaneringsutskottets protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsstrategi, remissutgåva Beslut Kommunstyrelsen beslutar att sända samhällsbyggnadsstrategin på remiss till partigrupperna samt övriga nämnder och bolag, med sista svarsdag Vid protokollet Annica Åberg Justerat Henrik Sundström, Anna-Lena Heydar Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Samtliga nämnder Politiska partier, Kommunfullmäktige Uddevallavatten AB, Uddevalla Omnibus AB, Uddevalla Hamnterminal AB, Uddevalla Energi AB Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

38 Samhällsbyggnadsstrategi Remissutgåva Ver

39 2 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE... 3 Översiktsplaner och kommunala mål och inriktningar... 4 Samhällsbyggnadsstrategi, allmänt... 5 Genomförandeplan... 6 STRATEGI FÖR BOSTADSBEBYGGELSE... 7 Planeringsprinciper ny sammanhållen bostadsbebyggelse... 9 Planeringsprinciper för kompletterande samanhållen bebyggelse utanför tätorterna Uddevalla och Ljungskile... 9 Planeringsprinciper för kustzonen HANDEL OCH VERKSAMHETER Planeringsprinciper för handel och verksamheter KOMMUNAL SERVICE OCH ANLÄGGNINGAR INFRASTRUKTUR OCH VA MM Planeringsprinciper för infrastruktur STYRDOKUMENT MED KOPPLING TILL SAMHÄLLSBYGGNADSSTRATEGIN Samhällsbyggnadsstrategin är framtagen av kommunledningskontoret i samverkan med övriga förvaltningar. Kommunstyrelsen beslutade 2014-xx-xx att remittera strategin till Kommunfullmäktige antog 20xx-xx-xx samhällsbyggnadsstrategin med tillhörande genomförandeplan.

40 3 BAKGRUND OCH SYFTE Kommunens översiktsplan antogs För tätorten Uddevalla och centrala staden samt för Ljungskile finns även fördjupade översiktsplaner antagna. Översiktsplaner beskriver bl.a. inriktningen för användning av kommunens mark- och naturresurser samt var bostäder och verksamheter ska förläggas. Samhällsbyggnadsstrategin utgår från översiktsplanerna och konkretisera dessa med ett 10-årigt perspektiv avseende bostäder och verksamheter. Till samhällsbyggnadsstrategin kopplas en genomförandeplan som prioriterar projekt som skall genomföras eller utredas vidare innan ett eventuellt genomförande. Översiktplan och samhällsbyggnadsstrategin följs i framtiden åt och skall revideras eller aktualitetsförklaras varje mandatperiod. Genomförandeplanen redovisar en utbyggnadsordning och är kommunfullmäktiges beställning till kommunens nämnder och bolagens styrelser och utgör därmed ett underlag för budget och verksamhetsplanering. Var? ÖVR MÅLDO- KUMENT ÖVR MÅLDO- KUMENT ÖVR MÅLDO- KUMENT Var bygger vi bostäder och verksamhetsområden? Hur? Vilka prioriteringar gör vi för att nå önskad utveckling? SAMHÄLLS- BYGGNADS- STRATEGI När? I vilken ordning genomför vi önskade projekt? GENOM- FÖRANDEPLAN

Tilläggskallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden

Tilläggskallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden Tilläggskallelse Föredragningslista 1(1) 2016-03-11 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen 08:30 torsdagen den 17 mars 2016 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Marie-Louise Ekberg (S)

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Marie-Louise Ekberg (S) Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

Utredning av Sporthallsfältet - aktivitetsområdet som sträcker sig från sim- och sporthallen ner mot Ingsbergssjön

Utredning av Sporthallsfältet - aktivitetsområdet som sträcker sig från sim- och sporthallen ner mot Ingsbergssjön 1 (6) Datum 2016-02-17 Diarienummer KFN 2016-48 Handläggare Thomas Hanzén Direkttelefon 0380-51 89 99 E-postadress thomas.hanzen@nassjo.se Kultur- och fritidsnämnden Utredning av Sporthallsfältet - aktivitetsområdet

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Medborgarförslag om placering av bordtennisbord utomhus. KS 2012-14

Medborgarförslag om placering av bordtennisbord utomhus. KS 2012-14 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-01-21 6 Medborgarförslag om placering av bordtennisbord utomhus. KS 2012-14 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Rapport intern kontroll 2016

Rapport intern kontroll 2016 Rapport Dnr: 2016/13 2017-01-27 Kommunstyrelsen Rapport intern kontroll 2016 Bakgrund och sammanfattning Enligt reglementet för internkontroll ska varje nämnd årligen anta en plan för granskning samt uppföljning

Läs mer

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 186 Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Riktlinjer för parkering

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Riktlinjer för parkering Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för parkering Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder

Läs mer

KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE

KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE 28 september 2015 Föredragningslista l (l) Sammanträde Plats och lid Bohusläns museum, kl. 12:30 måndagen den 28 september 2015 Ordförande sekreterare Föredragningslista Föredragande

Läs mer

Kvalitetskrav Fritidsgårdar

Kvalitetskrav Fritidsgårdar Kvalitetskrav Fritidsgårdar Barn- och utbildningsnämnden 2016-01-27 Dnr: 185-2016 KVALITETSKRAV BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Innehållsförteckning Sida 1 Gemensamma rutiner och administrativa system Avvikelser

Läs mer

Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist

Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist :TS 2013-139 1(8) 0.1 2016-06-03 Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist År Benämning Beslutsinstans 2012 Vision 2030 KF 2007 Översiktsplan KF 2013 Fördjupad översiktsplan Nybro stad KF 295,

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun avtalsefterlevnad

Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun avtalsefterlevnad 1 (5) Datum 2017-02-23 Diarienummer KS 2017-5 Handläggare Camilla Petersson Direkttelefon 0380-51 80 10 E-postadress Camilla.petersson@nassjo.se Kommunstyrelsen Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun

Läs mer

2015-03-31. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2015-03-31. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-03-31 96 Medborgarförslag om utökning av kollektivtrafik till och från orter utanför Falkenbergs centralort

Läs mer

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-10-19. Medborgarförslag "Pelarsal vid Södertälje hamn".

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-10-19. Medborgarförslag Pelarsal vid Södertälje hamn. 1 (3) 2013-10-19 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Medborgarförslag Pelarsal vid Södertälje

Läs mer

Ärende 4. Återrapportering av Generella internkontrollområden 2011 2012 följsamhet till kommunens ramavtal

Ärende 4. Återrapportering av Generella internkontrollområden 2011 2012 följsamhet till kommunens ramavtal Ärende 4 Återrapportering av Generella internkontrollområden 2011 2012 följsamhet till kommunens ramavtal Tjänsteskrivelse KS 2012.0333 Handläggare: Karin Lindqvist, Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Vision centrumutveckling

Vision centrumutveckling Vision centrumutveckling Habo kommun Antagandehandling 2013-11-28 1. Bakgrund Bostadsförsörjningsplan blir en centrumutvecklingsplan År 2010 beslutade kommunstyrelsen i Habo att kommunen skulle ta fram

Läs mer

Medborgarförslag Res en staty över frälsningssoldat Kristina Sandberg

Medborgarförslag Res en staty över frälsningssoldat Kristina Sandberg 1 (3) 2013-02-14 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Medborgarförslag Res en staty över frälsningssoldat

Läs mer

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubrikenanlägg en konstgräsplan i Hovsjö Dm KS07/378-826 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-10-24 194 Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826 Sammanfattning av ärendet Metin

Läs mer

Svar på medborgarförslag om scen med tak i Skänninge.

Svar på medborgarförslag om scen med tak i Skänninge. Missiv 1(2) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-08-27 KS/2014:569 Handläggare Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag om scen med tak i Skänninge. Bakgrund Frida Gustavsson har inlämnat

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-11-05 233 Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-07 1 (7) Kultur- och fritidsförvaltningen Eskilstuna konstmuseum Kenneth Åström 016-710 17 11 Josefine Bolander 016-710 71 66 Diariebeteckning KFN/2013:281 Kultur- och

Läs mer

Planering för utegym och näridrottsplatser 2016-2025

Planering för utegym och näridrottsplatser 2016-2025 2015-09-30 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2015/130-829 Fritidsnämnden Planering för utegym och näridrottsplatser 2016-2025 Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att föreslå natur- och trafiknämnden att

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken Att Christina Frimodig Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Stockholm 2011-11-17 Ert dnr: NV-00636-11 Vårt dnr: 214/2011 Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Framtidens mötesplatser för unga förslag på åtgärder

Framtidens mötesplatser för unga förslag på åtgärder 2016-02-17 Handläggare Jenny Lönngren Jenny Danielsson Kultur- och fritidsavdelningen 15KOFN/043 Framtidens mötesplatser för unga förslag på åtgärder Förslag till beslut 1. Kommunikations-, inflytande-

Läs mer

KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE

KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE 2 december 2015 Föredragningslista l(!) Sammanträde Plats och tid Bohusläns museum, kl. 12:30 onsdagen den 02 december 2015 Ordförande Re becka Nörgaard sekreterare Föredragningslista

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet

Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet Kultur och fritidsnämnden 2016-05-25 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:109 Sara Nordlund 016 710 7032 Kultur och fritidsnämnden Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Anders Lerner

Anders Lerner 1 (4) 2013-05-13 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Åtgärder med anledning av medborgarförslaget

Läs mer

2012-11-13. Medborgarförslag om inhägnad rastplats för hundar centralt i Falkenberg. Dnr KS 2012-118

2012-11-13. Medborgarförslag om inhägnad rastplats för hundar centralt i Falkenberg. Dnr KS 2012-118 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-11-13 FALKENBERG 317 Medborgarförslag om inhägnad rastplats för hundar centralt i Falkenberg. Dnr KS 2012-118

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00 Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 7 mars 2012, kl 16.00 S och C har gruppmöte måndag 5 mars,

Läs mer

Uppdrag till Skolnämnden att se över möjligheten att införa ett system med lokalpeng för idrottshallarna i Österåkers kommun

Uppdrag till Skolnämnden att se över möjligheten att införa ett system med lokalpeng för idrottshallarna i Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0338 Uppdrag till Skolnämnden att se över möjligheten att införa ett system med lokalpeng för idrottshallarna

Läs mer

Riktlinjer för en utvecklad invånardialog

Riktlinjer för en utvecklad invånardialog SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG Kommunfullmäktige 2014-10-14 232 Dnr KS 2014-000480 101 Riktlinjer för en utvecklad invånardialog Sammanfattning Skellefteå kommun har arbetat med invånardialoger under

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Ärende 32. Medborgarförslag om utplacering av pingisbord och schackbord

Ärende 32. Medborgarförslag om utplacering av pingisbord och schackbord Ärende 32 Medborgarförslag om utplacering av pingisbord och schackbord Protokollsutdrag 1 (1) Sammanträdesdatum Kultur- och föreningsnämnden 2015-10-21 KFN 108 KFN 2015.0082 Medborgarförslag om utplacering

Läs mer

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-05-17 167 Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS 2015-376 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se. Åtgärder med anledning av medborgarförslaget Kung för en dag

Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se. Åtgärder med anledning av medborgarförslaget Kung för en dag 1 (2) 2013-05-13 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Åtgärder med anledning av medborgarförslaget

Läs mer

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/1319.175 Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för

Läs mer

Protokoll Nr 9 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13:30 14:40

Protokoll Nr 9 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13:30 14:40 Protokoll Nr 9 Sammanträdesdatum 2011-10-05 Sammanträdestid 13:30 14:40 Kultur- och fritidsnämnden Närvarande Ledamöter Per Johansson (C), ordförande Bernt Zander (S), vice ordförande Knut-Arne Kareld

Läs mer

Datum Motion av Erik Pelling och Bengt Sandblad (båda S) om kunskapsbaserad ungdomspolitik

Datum Motion av Erik Pelling och Bengt Sandblad (båda S) om kunskapsbaserad ungdomspolitik KS 17 18 MAJ 2011 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Fichtel Åsa Datum 2011-04-26 Diarienummer KSN-2010-0573 Kommunstyrelsen Motion av Erik Pelling och Bengt Sandblad (båda S) om kunskapsbaserad ungdomspolitik

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-08-21

Kallelse Föredragningslista 2015-08-21 Kallelse Föredragningslista 1(2) 2015-08-21 Sammanträde Nämndråd för äldre- och funktionshinderfrågor inom vård och omsorg (SN) Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, kl 09.00-12.00 torsdagen den 03 september

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av hantering av föreningsbidrag

Revisionsrapport: Granskning av hantering av föreningsbidrag Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-25 1 Kfn 44 Dnr KFN 2015/0022 Revisionsrapport: Granskning av hantering av föreningsbidrag Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Upprättad: 2013-11-21 Antagen av: kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-02-24, 6 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 3 2. Värdegrund...

Läs mer

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2013-11- 1 4 ~ KARLSKOGA KOMMUN "ld'. Revisionen 2013-11-13 Samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Rapport från kommunrevisorerna avseende

Läs mer

Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelöf@sodertalje.se

Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelöf@sodertalje.se 1 (4) 2013-02-19 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelöf@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Placering av hallen för friidrott

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Information om skateparker. Ärende

Utbildningsnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Information om skateparker. Ärende Utbildningsnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-08-25 38 Information om skateparker Ärende Strateg Runa Krehla informerar arbetsutskottet om planerna på att uppföra en skatepark i betong vid

Läs mer

Datum 2015-10-15. Sammanträde i servicenämnden

Datum 2015-10-15. Sammanträde i servicenämnden DAGORDNING Datum 2015-10-15 1 (7) Sammanträde i servicenämnden Ledamöter och ersättare i servicenämnden kallas till sammanträde. Tid: 2015-10-22 kl. 09.00-16.00 Plats: Rum Aktiv, Projektkontoret NSH, Bergaliden

Läs mer

AU 9:15 Dnr. KS 2015/0282. Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun

AU 9:15 Dnr. KS 2015/0282. Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-16 fj Öster 22. AU 9:15 Dnr. KS 2015/0282 Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sidnummer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sidnummer Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-02 Plats: Lilla Sess Tid: 2014-06-09 kl. 19.00 Kl. 18.00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

LUPP Handlingsplan: lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP Handlingsplan: lokal uppföljning av ungdomspolitiken Sammanfattning LUPP Handlingsplan: lokal uppföljning av ungdomspolitiken Hösten 2014 genomfördes en lång enkät (Lupp) med unga i åk 8 och år 2 på gymnasiet. Totalt 1177 unga svarade på frågor om fritid,

Läs mer

Svar på motion om att införa ett mobilt sportotek

Svar på motion om att införa ett mobilt sportotek Kommunstyrelsen 2016-07-07 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:604 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion om att införa ett mobilt sportotek Förslag till beslut

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll 2014-01-27 KS-2014/143.118 1 (6) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll Förslag

Läs mer

Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur-

Läs mer

Ärende 22. Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell

Ärende 22. Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell Ärende 22 Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell Tjänsteskrivelse 2015-10-28 KS 2014.0345 Handläggare: Per Nordin Internkontroll

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Majvor Smedberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Majvor Smedberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Sjuntorpsrummet, kl. 16:00 Beslutande Ledamöter Carina Lorentzon (S), Ordförande Christer Bohm (V), 1:e vice ordförande Jolanta Walkow (S) Robert Ottosson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, ÄRENDE DNR. Val av justerare samt dag och tid för justering

Sammanträdesdatum Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, ÄRENDE DNR. Val av justerare samt dag och tid för justering TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-28 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00 OBS! Veckodag! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt

Läs mer

Datum 2014-02-06. Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart boende

Datum 2014-02-06. Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart boende KS 14 5 MARS 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Juhlin Henrik Datum 2014-02-06 Diarienummer KSN-2013-0826 Kommunstyrelsen Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, onsdagen den 8 oktober 2014 kl. 15.15

Läs mer

Svar på medborgarförslag 2014:12 om att anlägga en parkourpark i hörnet Rågatan/Sättragatan KS-2014/568

Svar på medborgarförslag 2014:12 om att anlägga en parkourpark i hörnet Rågatan/Sättragatan KS-2014/568 Kommunstyrelsens tekniska utskott Utdrag ur PROTOKOLL 2014-10-27 9 Svar på medborgarförslag 2014:12 om att anlägga en parkourpark i hörnet Rågatan/Sättragatan Utskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Fritidsnämnden 1 (7) Sammanträdestid 2014-01-23 Kl. 16.00 Plats Fritidsförvaltningen, Henrik Smithsgatan 13 Studion, våning 6 Kallelse och föredragningslista Ledamöter Ersättare Övriga deltagare

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Kallelse till Demokratiberedningen

Kallelse till Demokratiberedningen DEMOKRATIBEREDNINGEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Demokratiberedningen Tid Fredag den 14 oktober 2016, klockan 13:15 Plats Kyrkan i Flemingsberg, Diagnosvägen 14 16 Ärenden Diarienummer 0 Upprop och

Läs mer

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Tjänsteskrivelse 2014-03-24 Handläggare: Madelene Hedström Kultur- och föreningsnämnden Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Sammanfattning En kommunövergripande riktlinje för Dagskassor med kontanthantering

Läs mer

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen - Yttrande över betänkandet Ny museipolitik, SOU 2015:89

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen - Yttrande över betänkandet Ny museipolitik, SOU 2015:89 Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen KFN/2015:272 Arkiv och museer Nils Mossberg, 016-710 29 90 Kultur- och fritidsnämnden Yttrande över remiss från kommunstyrelsen -

Läs mer

Förslag till nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad

Förslag till nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-07-05 Handläggare: Carola Östling Telefon: 08-508 15 055 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2012-08-28 Förslag till

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Rapport Skatepark i Mönsterås 2013

Rapport Skatepark i Mönsterås 2013 Rapport Skatepark i Mönsterås 2013 Av: Oscar Ekstam För: Föreningsnämnden 1 Rapport Skatepark i Mönsterås Föreningskonsulent, Oscar Ekstam, har arbetat med uppdraget att ta fram förslag på var och hur

Läs mer

KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE

KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE 5 maj 2015 Föredragningslista l (l) Sammanträde Plats och tid Bohusläns museum, kl. 12:30 tisdagen den 05 maj 2015 Ordförande Astrid Zachrisson sekreterare Föredragningslista

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Sammanträde med Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträde med Utbildningsnämndens arbetsutskott Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid: Tisdagen den 8 December 2015, kl 13.00 Plats: Kungsgatan 9, förvaltningens sammanträdesrum, plan 3 - Duvemåla Information och

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kultur- och fritidskontoret. Kultur- och fritidsnämnden. Medborgarförslag Inrätta och finansiera en parklek

Tjänsteskrivelse. Kultur- och fritidskontoret. Kultur- och fritidsnämnden. Medborgarförslag Inrätta och finansiera en parklek 1 (4) 2013-09-11 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Hewan Temesghen 08-523 010 00 hewan.temesghen@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Medborgarförslag Inrätta och finansiera

Läs mer

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad Fritids- 2009-2013 plan Landskrona stad Plan för idrott och friluftsliv i Landskrons stad 2009-2013 BAKGRUND Idrotten i samhället Statens stöd till idrotten Målet med den nationella idrottspolitiken är:

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-03-21 Plats och tid ande Sammanträdesrum Rimbo, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-14.00 Göran Pettersson, ordförande Åsa Wennerfors (FP) 1:e

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085.

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085. 1 (3) HANDLÄGGARE Niklasson, Jon 08-535 378 69 Jon.Niklasson@huddinge.se Socialnämnden Samarbete mellan Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden i frågor när det gäller kultur och idrottsverksamhet

Läs mer

Utställningshallen, Partille Kulturum 18:00 18:40

Utställningshallen, Partille Kulturum 18:00 18:40 1 Utställningshallen, Partille Kulturum 18:00 18:40 15-22 Plats och tid Paragrafer Lotten Winström Carlsson (FP) Eva Magnusson (S) Mikael Carlsson (M) Jan Norberg (S) Jannike Hallonqvist (MP) Ordförande

Läs mer

Åstorps kommuns. Nämndadministration. Beslutat av Kommunfullmäktige Dnr 2014/304

Åstorps kommuns. Nämndadministration. Beslutat av Kommunfullmäktige Dnr 2014/304 Åstorps kommuns Nämndadministration Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-12-15 218 Dnr 2014/304 2(8) Nämndadministration berör det fortlöpande arbetet som sker i anslutning till en nämnd. Nämnden är ett

Läs mer

Social hållbarhet, folkhälsa och samhällsplanering

Social hållbarhet, folkhälsa och samhällsplanering Social hållbarhet, folkhälsa och samhällsplanering 11 mars 2015 Filippa Myrbäck, Sektionen för hälsa och jämställdhet, SKL Kongressuppdrag: SKL ska stödja medlemmarna i deras hälsofrämjande och förebyggande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Kulturnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Marita Öberg Molin Sammanträdesdatum 25 november 2014 Plats och tid Stadshuset, F180, kl 09:00 Ledamöter Ordförande Marita

Läs mer

Pernilla Järveroth, kultur- och fritidschef Henrik Thureson, kulturskolechef Eleonor Åberg, kommunantikvarie Sofia Nilsson, nämndsekreterare

Pernilla Järveroth, kultur- och fritidschef Henrik Thureson, kulturskolechef Eleonor Åberg, kommunantikvarie Sofia Nilsson, nämndsekreterare K A LLELSE KULTURNÄMNDEN 2014-06-10 Tid och plats Kl 18:00 19:00 studiebesök i Märsta bibliotek och konsthall. Samling i bibliotekets entré kl 18:00. Kl 19:00 nämndsammanträde, Konsthall Märsta, Märsta

Läs mer