5 år Bevaras. 2 år. / rektor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5 år Bevaras. 2 år. / rektor"

Transkript

1 1 (44) ORIGINALPROTOKOLL/ MINNESANTECKNINGAR Originalprotokoll (t.ex. personalkonferens, brukarråd, nätverksträff, Kronologisk ordning Enhetschef / rektor lokal samverkansgrupp, minnesanteckningar) Kallelser Kronologisk ordning Enhetschef / rektor 5 år Bevaras 2 år Delegationsbeslut Kronologisk ordning Närarkivet Vid inaktualitet Original Södermöre kommundelskontor DIARIET Diarieförda handlingar Diarieplansordning Diariet 5 år Bevaras Diarieplanlista Årlig lista Tillsammans 5 år Bevaras Årlig kopia med diarieför- OBS! Ska skickas separat vid lev.

2 2 (44) da handlingar till kommunarkivet Diarielistor, original Kronologisk ordning 5 år Bevaras Årlig kopia Diariekort, original Diarieplansordning 5 år Bevaras Ärendelista Kronologisk ordning 5 år Bevaras (IT-baserad) KORRESPONDENS E-post, SMS och röstbrevlåda av Kronologisk ordning Resp. Vid inaktualitet Se kommungemensam verksamhetstillfällig eller ringa betydelse handläggare handbok, Dokument- och ärendehantering / Allmänna handlingar Övrig E-post, SMS och röstbrevlåda Kronologisk ordning Resp. Bevaras Diarieföring eller handläggare inläggning i akt Rutinkorrespondens, original Kronologisk ordning Enhetschef / Rektor 2 år

3 3 (44) Sociala media Server Leverans Vid inaktualitet Utdrag från server 1 gång/år Om det sker korrespondens som ingår i sker vid (Ska ge en ögonblicksbild) Ärendet ska detta skrivas ut och nämndens Se rutin i den kommungemensamma diarieföras i det specifika ärendet. årliga verksamhetshandboken T.ex. om man från myndigheten lägger leverans Information - kommunikation ut och uppmanar till respons och inlägg ÖVRIGT Cookiefiler och globalfiler Vid inaktualitet Cookiefil=dataupptagning av info om besökta webbsidor på Internet. Globalfil=dataupptagning av adressuppgifter på hemsidor på Internet

4 4 (44) Protokollskopior, - utdrag, cirkulär och annat arbets- eller informationsmaterial av tillfällig betydelse Vid inaktualitet Fotodokumentation byggnader/miljöer 5 år Bevaras Polisrapport Kronologisk ordning Enhetschef / rektor 2 år Personuppgiftsregister Resp. Vid inaktualitet handläggare Förteckning över Krisgrupp Kronologisk ordning Enhetschef / rektor Vid inaktualitet Klagomål/synpunkter/ KlagomålSynpunkter skickas till Klagomål/synpunkter skickas till

5 5 (44) Enkäter Resp. Efter handläggare sammanställning förvaltningens verksamhetssamordnare Enkäter, sammanställning Kronologisk ordning Resp. 5 år Bevaras handläggare Brandskyddshandlingar Brandskydd ( checklistor, internkontrollroll) s- ansvarig Vid inaktualitet Tillsynsrapporter från brandkåren Kronologisk ordning Brandskydd Vid inaktualitet Vid ev. föreläggande eller större ärenden (besiktning) s- ansvarig ska rapporten bevaras till åtgärden är genomförd

6 6 (44) PROJEKT, UTREDNINGAR OCH UTVECKLINGSARBETE Projekt och övriga utredningar; Resp. 5 år Bevaras originalprotokoll, rapporter och andra handläggare handlingar av vikt för ärendets belysning Övrigt utredningsmaterial Resp. Vid inaktualitet handläggare Lokalt utvecklingsarbete, original, Resp. 5 år Bevaras kopplat till stöd från myndighet eller handläggare EU KONTRAKT AVTAL Kontrakt och avtal av rutinmässig Kronologisk ordning Enhetschef 2 år efter karaktär (t.ex. serviceavtal) / rektor upphörande utgång Se delegationsordning

7 7 (44) Kontrakt och avtal Diarieplanbeteckning Diariet 5 år Bevaras ANBUD Anbud/offerter, antagna original Diarieplanbeteckning Diariet 5 år Bevaras Anbud/offerter sammanställningar Kronologisk ordning Enhetschef / rektor Anbud/offerter, ej antagna Kronologisk ordning Enhetschef / rektor 5 år Bevaras 2 år Inköp och upphandlingar Kronologisk ordning Enhetschef 2 år Original på anbudshandlingar, kopior / rektor Fastighets- och inköpskontoret

8 8 (44) INVENTARIEFÖRTECKNING Inventarieförteckning Kronologisk ordning Ekonom 10 år Uppdateras årligen och skickas till central ekonom på central förvaltning i samband med förv. bokslut FORTBILDNING/ STUDIEDAGAR Fortbildnings och studiedagar som Kronologisk ordning Enhetschef anordnas av enheten original / rektor 5 år Bevaras VERKSAMHETSLEDNINGS- SYSTEM Verksamhetshandboken Server Vid inaktualitet Lagras på server i Public från och med oktober 2013 Ledningens genomgång, protokoll och bilagor Server 5 år

9 9 (44) Rapporter från interna revisioner Kvalitetoch miljösamordnare 5 år Förvaras på central förvaltning Journalblad för farligt avfall Kronologisk ordning Vaktmästare 3 år Sjukskötersk a Kemikalielista Kronologisk ordning Enhetschef 5 år rektor

10 10 (44) Anmälan av tillbud/risk Kronologisk ordning Enhetschef/re ktor samordnare EKONOMI Bokslut, årsredovisning, kopia Kronologisk ordning Enhetschef / rektor Bevaras 2 år Anmälningar och årssammanställningar Bevaras. Myndighetsspecifik dokumenta- tion bevaras. Budgethandlingar Kronologisk ordning Enhetschef / rektor Ombudgeteringar, kopior Kronologisk ordning Enhetschef / rektor Budgetuppföljning Kronologisk ordning Enhetschef / rektor 5 år Original Södermöre kommundelskontor 2 år 2 år Fakturor Kronologisk ordning Inköp och 10 år Digitala fakturor. faktura Original förvaras i Östersund. server

11 11 (44) Utanordning, original med underlag Kronologisk ordning Inköp och 10 år faktura (server) Omföringar Kronologisk ordning Assistent 10 år Intern/externfakturor Kronologisk ordning Assistent 10 år Underlag till internfakturor Kronologisk ordning Assistent 10 år Kundrapporter/debiteringsrapporter/ Kronologisk ordning Närarkiv 10 år Likställs med debiteringsunderlag från internfaktura inköpskontoret

12 12 (44) Övrigt debiteringsunderlag Kronologisk ordning Assistent 2 år Följesedlar, bilaga till Kronologisk ordning Inköp och 10 år faktura faktura, server Listor över preliminär- och direkt Kronologisk ordning Assistent 10 år Sista utgallring 2015 bokförda fakturor Listor över korrektivposter Kronologisk ordning Assistent 10 år Sista utgallring 2015 Ordererkännande Kronologisk ordning Assistent 2 år Insättningsbesked Kronologisk ordning Resp. 2 år kontantinbetalning handläggare Garantibevis Kronologisk ordning Enhetschef / rektor Efter utgång

13 13 (44) PERSONALHANDLINGAR Reseräkning Kronologisk ordning Assistent 2 år Körjournal egen bil Kronologisk ordning Assistent 6 år Sparas 6 år för Skattemyndigh. Körjournal förvaltningens bilar Kronologisk ordning Assistent 2 år Tjänstgöringsrapporter Kronologisk ordning Assistent/ 2 år Självservice Rapportering i systemet Självservice Server Aver ex. sem, sjukdom Blankett, Byte av semesterdagstillägg mot ledig tid, kopia Kronologisk ordning Assistent 2 år Original till KL-kontoret/ personalenheten Analyslistor löner original Kronologisk ordning Assistent Vid inaktualitet Utdrag ur datorn

14 14 (44) Arbetstidsschema Kronologisk ordning Assistent Vid inaktualitet Ledighetsansökningar Kronologisk ordning Assistent/ 2 år Självservice Anställningsbeslut, kopia Kronologisk ordning Assistent 2 år Original till akten på KL-kontoret/ personal Uppsägningar Personnummerordning Assistent 2 år 1 ex till akten på KL-kontoret/personal Uppsägning från arbetsgivaren är ett delegationsbeslut som hanteras av kommundelschefen

15 15 (44) Varsel till fackliga organisationer Kronologisk ordning Assistent Vid inaktualitet Erbjudande om anställning Personnummerordning Assistent 2 år Uppgifter hämtas ur WIN-LAS (LAS-företräde) Sammanställning över sökanden Diarieplansordning Diariet 5 år Bevaras Sammanställning och deras meriter skrivs ut från systemet offentligajobb.se

16 16 (44) Ansökningshandlingar Offentliga Samtliga handlingar från den som jobb har erhållit tjänsten skickas till KLkontorets personalenhet. Personalakt upprättas där. Betygshandlingar och liknande från de som sökt men ej erhållit tjänsten gallras vid inaktualitet. Läkarintyg Systematisk ordning Enhetschef / rektor 2 år Sekretess Försäkran för sjuklön Systematisk ordning Assistent 2 år Sekretess Tjänstgöringsintyg/betyg kopior Systematisk ordning Assistent 2 år Kopia till akten KL-kontoret/personal Semesterlistor Kronologisk ordning Assistent 2 år Försäkran om tystnadsplikt Kronologisk ordning Assistent Efter upphörd anställning

17 17 (44) Tystnadspliktsförsäkran för Alfabetisk ordning Assistent Vid inaktualitet praktikanter och liknande Hälsodeklaration TBC, kopia Alfabetisk ordning Assistent Vid inaktualitet I övrigt ska Kommunhälsans rutin. Original till Kl-kontoret, följas personalenheten. Vid behov kopia till Hälsodeklaration TBC för studenter Alfabetisk ordning Assistent 2 år Kommunhälsan och praktikanter Rehabiliteringsutredningar Personnummerordning Enhetschef 5 år Bevaras Sekretess / rektor efter sista Följ rutin i rehabprogrammet Adato anteckning Se rutin i den kommungemensamma verksamhetshandboken Kommentar [MAJ1]: Original till Klkontoret, personalenheten. Vid behov kopia till Kommunhälsan Anmälan om tillbud Kronologisk ordning Enhetschef Anmälningar och årssamman- / rektor ställningar bevaras. Myndighetsspecifik dokumentation bevaras. Disciplinära åtgärder Diariet/Personalakt Bevaras Till Kl-kontoret, personalenheten för insortering i akt Kommentar [MAJ2]: Anmälningar och årssammanställningar bevaras. Myndighetsspecifik dokumentation bevaras. Kommentar [MAJ3]: Till Kl-kontoret, personalenheten för insortering i akt

18 18 (44) Personalenheten för insortering i akt. Se rutin i den kommungemensamma Se rutin i Den kommungemensamma verksam- Arbetsgivarintyg Alfabetisk ordning Assistent 2 år hetshandboken. Arbetsskadeanmälan, kopia Kronologisk ordning Assistent 2 år Original till KL-kontoret/ personal Psykosocial enkät, medarbetarenkät Kronologisk ordning Enhetschef Bevaras NYTT sammanställning rektor Medarbetarsamtal/lönesamtal, Alfabetisk ordning Enhetschef / rektor Vid inaktualitet Sekretess Blanketten kommer att överlämnas vid eventuellt byte av chef om medarbetaren godkänner det. Gallring sker om medarbetaren inte godkänner överlämning. (Ny text)

19 19 (44) Individuell kompetensutvecklingsplan Alfabetisk ordning Enhetschef / Rektor Psykosocial enkät, anställda Systematisk ordning Enhetschef / rektor Vid avslutad anställning Gallras efter sammanställning

20 20 (44) Psykosocial enkät, sammanställning Systematisk ordning Enhetschef / rektor 5 år Bevaras Medgivande att öppna post Kronologisk ordning Enhetschef Efter upphörd Rutin i den kommungemensamma (e-post och vanlig post) rektor anställning verksamhetshandboken FÖRSKOLA, SKOLBARNSOMSORG FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA ORIGINALPROTOKOLL Protokoll från t.ex. elevvårds- ämnes- Rektor 5 år Bevaras Protokoll som berör klasskonferens, föräldraråd eller elever levereras till motsvarande, pedagogisk konferens, Kommunarkivet rektorskonferens när elev har slutat år 9 eller individuella programmet

21 21 (44) Kallelser 2 år ÖVRIGT Skolkataloger/fotokataloger Kronologisk ordning Skolsekr.. 5 år Bevaras Ett ex. bevaras på utgivande skolan och ett ex. i kommunarkivet PERSONALHANDLINGAR Utdrag från belastningsregistret vid Registerutdraget är anställning giltigt under 1 år från (Rikspolisstyrelsen) utfärdandedatum. för anställning fr.o.m Originalet ska uppvisas men Kopia Skolsekr. Vid inaktualitet behållas av den enskilde. På anställningsbeslutet (fältet Anteckningar ) skriv giltigt t.o.m. Utdrag från belastningsregistret vid mottagande av lärarstudenter samt Registerutdraget är giltigt under 1 år från

22 22 (44) personer som går yrkesutbildning inom KomVux utfärdandedatum. Originalet ska uppvisas men behållas av den enskilde. Kopia exp. där man praktiserar. Skriv giltigt t.o.m. KVALITETSREDOVISNING - PLANER Kvalitetsredovisning, kopia Kronologisk ordning Rektor Vid inaktualitet Original bevaras av Barn- och ungdomsförvaltningen Förskole/skolplan, kopia Kronologisk ordning Rektor Vid inaktualitet Bevaras av kommunfullmäktige och barn- och ungdomsförvaltningen Lokal arbetsplan, original Kronologisk ordning Rektor 5 år Bevaras Lokal utvärderingsplan, original Kronologisk ordning Rektor 5 år Bevaras

23 23 (44) Lokal kvalitetsredovisning, original Kronologisk ordning Rektor 5 år Bevaras Organisationsplan för förskola, Kronologisk ordning Rektor 5 år Bevaras skolbarnsomsorg, förskoleklass och skola (som visar tillämpning av läroplanen). Ex elev- och lärarschema, slutlig ex för varje år t ex för maj månad Lokala timplaner Kronologisk ordning Rektor 5 år Bevaras Lokala kursplaner Kronologisk ordning Rektor 5 år Bevaras HANDLINGAR FÖRSKOLEBARN Förteckning över barn i förskola/ Avdelningsordning Skolsekr.. 5 år Bevaras Fritidshem/enskild förskola

24 24 (44) En lista för augusti och en för januari Barnmapp/Barn i behov av särskilt Personnummerordning Rektor 1 år efter Bevaras Handlingar får inte blandas med stöd och stimulans avslutad handlingar från 1997 Förturer/remisser från 1 januari 1998 förskola Sekretess samt Åtgärdsprogram Förskolan Kopia kan lämnas över till annan förskola inom samma nämnd vid flyttning. Akten arkiveras vid den förskola/ skola där den är upprättad. Anmälan barnskada olyckstillbud Alfabetisk ordning Rektor 5 år Bevaras Placeringsavtal/Placeringserbjudande Kronologisk ordning Skolsekr.. 3 år efter avslutad förskola/familjedaghem /skolbarnsomsorg Barnschema Alfabetisk ordning Skolsekr.. 3 år efter Inkommet barnschema via inaktualitet webben sparas i Procapita

25 25 (44) Inkomstuppgift/förfrågan Alfabetisk ordning Skolsekr.. 3 år efter ankomst- Inkommen inkomstuppgift via datum webben sparas i Procapita Uppsägning av plats Alfabetisk ordning Skolsekr.. 3 år Inkommen uppsägning av plats Ansökan om placering Alfabetisk ordning Skolsekr.. Ett år efter inaktualitet placeringsdatum via webben sparas i Procapita Inkommen ansökan via webben sparas i Procapita Servicetaxa/veckotimtaxa/maxtaxa Kronologisk ordning Skolsekr.. Vid inaktualitet Hanteras av BoU Utvecklingssamtal, barn Alfabetisk ordning Resp ansvarig lärare Vid inaktualitet Se rutiner i verksamhetshandboken Ansökan om att få betala med Alfabetisk ordning Skolsekr. Vid inaktualitet autogiro Frånvarorapport Kronologisk ordning Resp. avd. 3 år Med anledning av riksdagsbeslut om Åtgärder mot Missbruk av tillfällig Föräldrapenning

26 26 (44) Anmälan barnskada - olyckstillbud Alfabetisk ordning Rektor 5 år Bevaras ELEVHANDLINGAR Skolskjutsschema Kronologisk ordning Rektor Vid inaktualitet Elevkort/registerutdrag Alfabetisk ordning Skolsekr.. 5 år Bevaras Utdrag ur datorn för år 9 ombesörjes av aktuell enhet. Om elev flyttar till annan kommun görs utdrag med anteckning vart eleven flyttat se verksamhetshandbok Klasslistor (även förskoleklass, Klassordning Skolsekr. 5 år Bevaras Listor med namn och enskild förskoleklass) med uppgifter Personnummer. om in- och utflyttning Om uppgift om in- och utflyttning inte framgår av klasslistor görs utdrag ur ProCapita (Elevhändelser) och bifogas

27 27 (44) respektive klasslista Anmälan om in- och utflyttning Alfabetisk ordning Skolsekr. Efter avslutad skolgång * Kommentar [MAJ4]: Finns med i B & U? Övriga listor Klassordning Skolsekr. Vid inaktualitet Handlingar rörande Bitr. rektor Bevaras Kalmarsundsskolan modersmålsundervisning Kalmar- Barn- och ungdomsförvaltningen sundsskolan Elevförteckning SV2 /SVA, terminsvis Gruppordning Rektor 5 år Bevaras Elev- och lärarschema, slutligt ex för Kronologisk ordning Rektor 5 år Bevaras varje år Uppgifter om elever på sjukhus Sekretess bevaras Sjukhusskolan (Falkenbergsskolan)

28 28 (44) Anmälan barn/elevskada - Skolhälsovårdsjournal/ Skolsköterska/ 5 år Bevaras Se rutiner i verksahetshandboken olyckstillbud Barnmapp. barnmapp Rektor/ Avvikelserapport förskolechef Avvikelserapporten skickas till skolöverläkaren i original- se rutin i verksamhetshandbok Psykosocial enkät/elev Alfabetisk ordning Rektor Efter sammanställning Kommentar [MAJ5]: Placering: Skolhälsovårdsjournal/Barnmapp (bättre än att ha dem i alfabetisk ordning). Förvaring Skolsköterska/Barnmapp/Förskolechef Kommentar [MAJ6]: Hittar inte i BU:s VLS. Sammanställning psykosocial enkät/ Alfabetisk ordning Rektor 5 år Bevaras elever (t.ex.. Trivselenkät) Medgivande om anpassad studiegång Personnummerordning Rektor 5 år Bevaras Delegationsbeslut Elevmapp (skolbarnsomsorg, Personnummerordning Rektor 1 år Bevaras Sekretess förskoleklass och grundskola) efter Kopia kan lämnas över till annan Åtgärdsprogram skolan avslutad skola inom samma nämnd. Kopia av EVK-protokoll grundskola Akten med originalhandlingar (protokollet är offentligt) * arkiveras vid Södermöreskolan. Kommentar [MAJ7]: 1 år som i B & U:s plan.

29 29 (44) Pedagogisk utredning (ingår i elevmapp) Se rutin i verksamhetshandbok Testresultat (ingår i elevmapp) t.ex. underlag som leder till åtgärdsprogram eller ped. utredning Bevaras Övriga gallras vid inaktualitet. Kommentar [MAJ8]: Bevaras. Övriga gallras vid inaktualitet Skolpsykologutlåtande Elevmapp Skolpsyko- 2 år efter Bevaras Se rutin i verksamhetshandboken log avslutad * grundskola Skolhälsovårdsjournaler Personnummerordning Skol- 2 år efter Bevaras Se rutin i verksamhets-handboken sköterska avslutad grundskola * Skolhälsovårdsjournaler (digital) Profdoc Emmaboda Bevaras Om en pappershandling

30 30 (44) - uppdrag/remiss kommuns finns digitalt i skol- - remissvar server hälsovårdsjournalen - övriga provsvar kan pappershandlingen - hälsodeklaration (av elev) gallras efter - egenutfärdade frisk/sjukintyg, kontroll. k/sjukintyg,hälsodeklarationer med underlag med Pappershandlingar underlag - korrespondens med elev/ som inte finns digitalt vårdnadshavare bevaras. - medgivande att överföra journal till annan vårdgivare Barnhälsovårdsjournaler (BHV) Personnummerordning Skol- Lån från landstinget, sköterska återlämnas efter avslutad grund- och grundsärskola. Se rutin i verksamhetshandboken Individuell utvecklingsplan (IUP) Personnummerordning Ansvarig 10 år efter avslutad IUP är reglerad för grund- och sär- Förskoleklass skola lärare skolgång * skolan i Grf 7 kap 2 respektive (ex. skriftligt omdöme) /Rexnet Särf 5 kap 1 De allmänna råden om IUP anger att

31 31 (44) Om någon del i IUP utgör underlag för åtgärd skrivs den ut och bevaras i elevakten IUP är en allmän handling som inte ska innehålla uppgifter av integritetskänslig karaktär. Menbedömning enligt Offentlighetsoch sekretesslagen 23 kap, 2 Den individuella utvecklingsplanen ska följa eleven från förskoleklass till år 9 vilket innebär att vid byte av enhet inom Södermöre kommundels förvaltning överlämnas originalet till mottagande enhet. Utvecklingssamtal elever Kronologisk ordning Resp. ansvarig Vid inaktualitet lärare Frånvarorapporter Kronologisk ordning Resp. Efter avslutad Utskrift 1 gång/läsår, Rexnet ansvarig skolgång * lärare Ledighetsansökning från elever Alfabetisk ordning Skolsekr.. Efter avslutad Garanterad skolgång * undervisningstid

32 32 (44) Handlingar angående språkval och Kronologisk ordning Rektor 5 år Bevaras Noteras på elev bilden och sparas elevens val på elevkortet Språkvalshandlingar bevaras på Valblankett språkval/elevens val Alfabetisk ordning Skolsekr.. Vid inaktualitet Södermöreskolan Elevens valhandlingar bevaras på resp. skola Elevenkäter, 1 ex av oifylld enkät + Alfabetisk ordning Rektor 5 år Bevaras Övriga gallras vid inaktualitet sammanställning Standardprov/Nationella prov år 3, 5 Klassordning Närarkiv 5 år efter Bevaras Proven tillhör den enhet där de är och år 9 sammanställningar läsårsvis genomfört utförda kunskapsprofiler över resultat i den prov mån sammanställningar görs Samtliga svar på Klassordning Närarkiv 5 år efter Bevaras Tillsammans med oanvänt provhäfte. Nationella prov i Svenska, år 3,5 och 9 läsårsvis genomfört Sekretesstiden för respektive prov

33 33 (44) prov framgår av informationen i anslutning till provet. Se Skolverkets hemsida Bevaras på den enhet proven tillhör. Samtliga svar på övriga Klassordning/läsårsvis Närarkiv Gallras 5 år efter Sekretesstiden för respektive prov nationella prov provtillfället framgår av informationen i anslutning till provet. Diagnostiska prov och resultat i år Alfabetisk ordning Närarkiv Gallras 5 år efter Sekretess så länge proven används. 2 och 7 (Sv En Ma) samt LÄSK-prov av- avslutad Gäller ej sammanställningar. grundskola * Proven tillhör enheten. Läs- och skrivutveckling LOS Alfabetisk ordning Närarkiv Gallras 5 år efter Sekretess så länge proven används. DLS-prov resultat avslutad skolgång Gäller ej sammanställningar. Förskoleklass år 9 * Proven tillhör enheten. Betygskataloger, elever Klassordning Närarkiv 5 år Bevaras Förteckning över förkortningar och sifferkoder bifogas betygskatalogerna.

34 34 (44) Prövningsliggare, särskild prövning 5 år Bevaras Betygskopior, slutbetyg Klassordning Närarkiv 5 år Bevaras Endast slutbetyg år 9 Skriftlig bedömning vid ej slutbetyg/ samt nytt betyg efter prövning bifogas slutbetyget år 9 Skriftligt omdöme Klassordning Närarkiv 5 år Bevaras Skriftlig bedömning Klassordning Närarkiv 5 år Bevaras Vid ej slutbetyg Kommentar [MAJ9]: / Skriftlig bedömning vid ej slutbetyg/ samt nytt betyg efter prövning bifogas slutbetyget år 9 Kommentar [MAJ10]: Finns ej med i B & U:s? Handlingar ang. studie/skolresor och Kronologisk ordning Rektor 5 år Bevaras lägerskolor Förteckning angående Alfabetisk ordning Studie- och 5 år Bevaras samverkan skola-arbetsliv yrkesvägledare Förteckning över elevers placeringar Klassordning Studie- och 5 år Bevaras under praktisk arbetslivsorientering yrkes- (PRAO) vägledare

35 35 (44) Övriga handlingar angående Klassordning Studie- och Vid inaktualitet praktiskt arbetslivsorientering (PRAO) yrkesvägledare Förteckning över fördelning av Alfabetisk ordning Rektor 5 år Bevaras premier och stipendier Rekvisition av terminskort och Kronologisk ordning Skolsekr. 2 år skolbiljetter samt betalkort Skolverkets/Socialstyrelsens Kronologisk ordning Rektor Vid inaktualitet handlingar och skrivelser Rapporter om skolgång Personnummerordning Skolsekr.. 2 år (Till hemortskommunen inkomna rapporter med uppgifter om elevs skolgång i annan kommun) Tillstånd till skolgång i annan Personnummerordning Skolsekr.. Efter avslutad Delegationsbeslut kommun skolgång *

36 36 (44) SÄRSKOLAN Ansökan och beslut om inskrivning Elevmapp Rektor 1 år efter Bevaras Handlingar från barnoch utskrivning vid särskolan avslutad och ungdomsförv. skolgång * samordnare för särskolan Skriftliga omdömen Alfabetisk ordning Närarkiv 5 år Bevaras Vid överlämnande av journalen och utredningar sänds kopior, originalen bevaras i kommunen Intyg om genomgången utbildning Alfabetisk ordning Närarkiv 5 år Bevaras Övriga handlingar, särskolan Se grundskolan SKOLMÅLTID Från och med den 1 juli 2012 har kostverksamhet gått över till serviceförvaltningen Handlingar rörande egenkontroll av Kronologisk ordning Rektor 5 år efter inaktualitet livsmedelshantering

37 37 (44) Matkuponger, kvittenser Kronologisk ordning Skolsekr.. 2 år Matkuponger Kronologisk ordning Husmor/ 10 år husfar Matsedlar, även veckomatsedlar Kronologisk ordning Husmor/ 5 år Bevaras husfar Portionsjournaler Kronologisk ordning Husmor/ 2 år (För egenkontroll - husfar revision) Temperaturjournaler Kronologisk ordning Husmor/ Vid inaktualitet husfar Inspektionsrapporter angående skolmåltider Kronologisk ordning Diariet 5 år Bevaras ÖVRIGA SKOLHANDLINGAR Läromedelsförteckning, Kronologisk ordning Inköpare 5 år Bevaras Bevaras i forskningssyfte beställningslistor

38 38 (44) Egenproducerade läromedel Kronologisk ordning Respektive 5 år 1 ex bevaras Bevaras i Lärarens planeringsunderlag lärare forskningssyfte (t.ex. kompendium) Meddelanden till föräldrar Kronologisk ordning Rektor Vid inaktualitet Föräldraenkäter, 1 ex av enkäten + Alfabetisk ordning Rektor 5 år Bevaras sammanställning Lokalt utvecklingsarbete, original, Kronologisk ordning Rektor 5 år Bevaras Kopplat till stöd från myndighet eller EU Förbindelse S-post användning Personnummerordning S-post Vid inaktualitet ansvarig KONTRAKT AVTAL Avtal interkommunala ersättningar Kronologisk ordning Diariet Bevaras Delegation

39 39 (44) Skolskjutsavtal, kopia Kronologisk ordning Rektor 2 år efter utgång Original på Inköpskontoret Avtal om alternativ barnomsorg, Kronologisk ordning Rektor Vid inaktualitet Original på kopia Södermöre kommundelskontor * Med avslutad skolgång (eller motsvarande) menas avslutad skolgång inom det obligatoriska skolväsendet (grundskola/ särskola) OMSORGENS OMRÅDESKONTOR HEMTJÄNST/OMSORGSBOENDE Ärendeblad/utredningsbeslut Personnummerordning Myndig- 5 år 5 år efter sista Socialtjänstlagen 12 kap. 2 original hetshand- anteckning. Födda samt Socialtjänstförordningen 7 kap. 2 läggare 5:e, 15:e, 25:e Sekretess bevaras. Skickas till kommunarkivet

40 40 (44) Omvårdnadsjournaler Personnummerordning Sjuksköterska 1 gång/år Genomförandeplan Personnummerordning Enhetschef / resp. avd 5 år 5 år efter sista anteckning Födde 5:e, 15:e, 25:e bevaras Skickas till kommunarkivet 1 gång/år. Incidentrapport vid olycksfall Systematisk ordning Enhetschef 5 år Bevaras Sekretess Avgiftsbeslut original Områdes- Vid inaktualitet assistent Inkomstuppgift original Områdes- Vid inaktualitet assistent

41 41 (44) Debiteringslista original Kronologisk ordning Områdes- 2 år assisten Restlängd original Kronologisk ordning Områdes- Vid inaktualitet assistent Dagjournal original Kronologisk ordning Områdes- 2 år assistent Bokföringsorder som avser Områdes- 2 år avgifter kopia assistent Från och med den 1 juli 2012 har kostverksamheten gått över till serviceförvaltningen Matsedlar, även veckomatsedlar Kronologisk ordning Husmor 5 år Bevaras Portionsjournaler Kronologisk ordning Husmor 2 år ( För egenkontroll - revision)

42 42 (44) TERAPIVERKSAMHET Insättningskvitton (bank) original Resp. 10 år handläggare Förrådsredovisning kopia Resp. handl. 2 år Statistik original Resp. 5 år Bevaras handläggare ÖVRIGT Medarbetarkontrakt Alfabetisk ordning Efter upphörd Förvaras hos personalanställning sekreterare på omsorgsförvaltningen Faxmeddelande från sjukhuset Myndig- 1 år hetshandläggare

43 43 (44) MAS-handlingar MAS Hanteras och bevaras av omsorgsförv. (medicinskt ansvarig sjuksköterska) Fallskaderapport MAS Hanteras och bevaras av omsorgsförv. Avvikelserapport SoL, HSL Kronologisk ordning MAS Hanteras och bevaras av omsorgsförv. BIBLIOTEKSVERKSAMHET Sammanställning över utlån i Kronologisk ordning 5 år Bevaras Kopiera över på åldringsbeständigt verksamheten papper i de fall det är datalistor Månadsstatistik, datalistor över Kronologisk ordning 2 år utlån och bestånd Årsstatistik Kronologisk ordning 5 år Bevaras Handlingar rörande beställning av Alfabetisk ordning 5 år böcker/prenumerationer Förteckning över tidningar och Alfabetisk ordning 5 år Bevaras

44 44 (44) och tidskrifter Egenproducerat informations- 5 år 1 ex bevaras material (broschyrer, foldrar, affischer, övrig programverksamhet) FRITIDSGÅRDSVERKSAMHET Besöksstatistik Kronologisk ordning Samordnare Vid inaktualitet Uppgiften redovisas i Årsredovisningen

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll 1(19) ORIGINALPROTOKOLL/ MINNESANTECKNINGAR Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll Bilagor till SKDN:s protokoll Diarieplansordning Diariet 5 år Bevaras

Läs mer

Dokumenthanteringsplaner

Dokumenthanteringsplaner TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann Gustafsson 2015-04-30 SKDN 2015/0105 0480-452900 Södermöre kommundelsnämnd Dokumenthanteringsplaner Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden

Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Agneta Järkelid 2014-10-14 ON 2014/0070 0480-45 35 02 Omsorgsnämnden Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden fastställer

Läs mer

Revidering av barn- och ungdomsförvaltningens dokumenthanteringsplaner

Revidering av barn- och ungdomsförvaltningens dokumenthanteringsplaner TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Emad Soukiyh 2015-05-06 BUN 2015/0431 0480-45 30 10 Barn- och ungdomsnämnden Revidering av barn- och ungdomsförvaltningens dokumenthanteringsplaner Förslag

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator Godkännande enligt LOV Social- och äldrenämnden 2009 LOV = Lagen om valfrihetssystem Ansökan om godkännande Diarieförs av registrator därefter ansvarar handläggaren för att ärendet uppdateras i. rensat

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för central respektive lokal administration

Dokumenthanteringsplan för central respektive lokal administration Handläggare Datum Iréne Jonsson 2011-03-01 0480-45 30 01 Barn- och ungdomsnämnden Dokumenthanteringsplan för central respektive lokal administration Bakgrund Barn- och ungdomsnämnden har 1992-11-18 och

Läs mer

ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN

ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och ungdomsnämnden ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN Avseende administrativa delen, förskolan, fritid samt grundskolan inkl särskolan Fastställd av Barn- och ungdomsnämnden 2005-05-03 Dnr 05 BUF/0026

Läs mer

Elevakter i grundskolan

Elevakter i grundskolan Rutiner Datum 2015-06-30 Barn- och utbildningsförvaltningen Elevakter i grundskolan Elevakt upprättas så snart behovet finns, det vill säga när ett dokument som ska tillfogas elevakten upprättats eller

Läs mer

Utdrag ur Dokumenthanteringsplan; Förskola och skola

Utdrag ur Dokumenthanteringsplan; Förskola och skola Utdrag ur Dokumenthanteringsplan; Förskola och skola Gäller från 2007-10-03 Saknas handlingsslag i dokumenthanteringsplanen är gallring ej tillåten. Handlingar gallras/förstörs efter angivet antal år utöver

Läs mer

2010-04-16 1(2) Dnr Bun 2010/118

2010-04-16 1(2) Dnr Bun 2010/118 2010-04-16 1(2) Bilaga 2:1 Dnr Bun 2010/118 ARKIVPAKET FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA: 1. ALLMÄN ADMINISTRATIV VERKSAMHET - checklista för handlingar som årligen ska levereras till kommunarkivet Listan bygger

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring Anmälningar enl 14 kap 2 SoL (Lex Sarah) Anmälningar enl Lex Maria Arbetsmiljöbesiktningar, exv skyddsronder Enkätsammanställningar Papper (original, kopia) Papper (original, kopia) Diarienummer (Ädit)

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och utbildningsnämnden

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och utbildningsnämnden Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och utbildningsnämnden Styrelsen/ledningen/nämnden Beslut om upptagningsområde Diarieförs När 5 år Likabehandlingsplaner, årliga planer för att förebygga Diarieförs

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen 2012-10-XX

Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen 2012-10-XX Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden Antagen 2012-10-XX Innehållsförteckning Anvisningar.. 3 Administration. 4 Protokoll m.m.... 4 Ekonomi.. 4 Interkommunal ersättning... 5 Personal.. 6 Övrigt..

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Kommunal hjälpmedelssamverkan

Dokumenthanteringsplan för Kommunal hjälpmedelssamverkan Handläggare Datum Lars Axelsson 2015-10-28 0480-453800 070-5923028 Hjälpmedelsnämnden Dokumenthanteringsplan för Kommunal hjälpmedelssamverkan Förslag till beslut Hjälpmedelsnämnden godkänner Kommunal

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. Bevaras 5 år. Pärm IT. Pärm IT. Vid inaktualitet.

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. Bevaras 5 år. Pärm IT. Pärm IT. Vid inaktualitet. 70 Protokoll: Se även Gymnasieförvaltningen Protokoll / minnesanteckningar från Papper IT* O Exp. Kron.ordn. sammankomster rörande undervisning IT eller elevvård: Personalkonfe- rens, samarbetsnämnd, studie-

Läs mer

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse 2011-11-01 Handläggare: Lena Edlund FHN 2011.0090 Folkhälsonämnden Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Sammanfattning I enlighet med det kommunala arkivreglementet (KF 101/2008-05-26)

Läs mer

Dokumenthanteringsplan. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Dokumenthanteringsplan. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Dokumenthanteringsplan för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Fastställd Innehållsförteckning Anvisningar... 3 Administration. 4 Utskottsadministration, administration, förtroendevalda. 4 Ärendehantering

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. DOKUMENTPLAN FRÅN 1 JANUARI 2007 (Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 16, )

TYRESÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. DOKUMENTPLAN FRÅN 1 JANUARI 2007 (Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 16, ) TYRESÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 DOKUMENTPLAN FRÅN 1 JANUARI 2007 (Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 16, 20070321) TYRESÖ KOMMUN DOKUMENTPLAN ALLMÄN FÖRVALTNING Centralt närarkiv Nämndens

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Styrdokument Handläggare: Lars Jonsson 2011-03-22 GN 2011.0122 Gymnasienämnden Dokumenthanteringsplan Gymnasienämnden har den 14 april 2011, GN, fastställt dokumenthanteringsplan för nämnden Syfte Syftet

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Gymnasieskola Antagen att gälla från och med: 2011-12-14 Dnr: 27/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Gymnasieskola Antagen att gälla från och med: 2011-12-14 Dnr: 27/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år Avtal, betalningsansvar 2 år upphörd giltighet Arbetsmaterial och underlag för upprättande av verksamhetsplaner m.m., rörande tjänstgöring och undervisning samt kopior av sådana Betyg. Betygskatalog /

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad SKN 875/15 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 7.2.3 Följa elevens lärande och utveckling Antagen av skolnämnden 2015-12-09 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 7.2. Grundskola

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN 20 Media Original ADMINISTRATION Nämnd, protokoll, ärendelista PapperIT* O Kron. ordn. Utskott, protokoll PapperIT* O Kron. ordn. Presidium, protokoll, mötesanteckningar PapperIT* O Kron. ordn. 3-nämndsmöte,

Läs mer

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Handling Gallringsfrist A. PROTOKOLL OCH MINNESANTECKNINGAR Skolkonferensprotokoll Ledningsgruppens protokoll MBL-protokoll

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Se även dokumenthanteringsplan för förvaltningen / de olika övriga enheterna Administration Inkomna, upprättade och utgående diarieförda handlingar PapperIT* O / K Närarkiv, Exp. Kron. ordn. 4 år * med

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BARN- OCH ELEVHÄLSAN Beslutad: KS 2017-xx-xx, dnr KFKS 2017/26 Upprättad:

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BARN- OCH ELEVHÄLSAN Beslutad: KS 2017-xx-xx, dnr KFKS 2017/26 Upprättad: DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BARN- OCH ELEVHÄLSAN Beslutad: KS 2017-xx-xx, dnr KFKS 2017/26 Upprättad: 2017-01-09 Uppdaterad: Övergripande information: Den 1 januari 2017 går

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för central respektive lokal administration

Dokumenthanteringsplan för central respektive lokal administration TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mats Linde 2013-03-27 BUN 2013/0326 0480-45 30 02 Barn- och ungdomsnämnden Dokumenthanteringsplan för central respektive lokal administration Förslag

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering

Riktlinjer för dokumenthantering Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2007-12-04 ) Giltig fr.o.m. 2007-12-04 Dokumentansvarig Nämndsekreterare, barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 2(5) Inledning Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper som

Läs mer

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Kommunövergripande dokumenthanteringsplan Handlingstyp Nämndernas, styrelsernas och kommunfullmäktiges protokoll Papper Diarieförs Närarkiv 2 år/5 år Skickas årligen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Dnr VIAN/ 2013:56-004 Handläggare: Gunilla Porsvant Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Förslag till beslut: Nämnden beslutar att fastställa Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden. Nämnden

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 2. Stödjande

Läs mer

Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden

Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Lena Johansson 0554-191 87 lena.johansson@kil.se DOKUMENTPLAN 2012-10-15 Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden INLEDNING OCH SYFTE I offentlighets- och sekretesslagen

Läs mer

Handlingstyp Registrering Förvaringsplats Gallring Slutarkiv Anmärkning

Handlingstyp Registrering Förvaringsplats Gallring Slutarkiv Anmärkning Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: 1.1 Fatta politiska beslut Närvarolista Ordnas systematiskt Resp. sekreterare 4 år Utgör underlag för arvodesutbetalning Kungörelse (annons) Ordnas

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument Handling/Upptagning Gallras/ Förvaras/ Anmärkning Anteckningar, egna Anteckningar som är avsedda för en själv och som inte sprids Arbetsgrupper, Gäller inte projektgrupper mötesanteckningar, eller samverkansgrupper.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun Myndighet Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun Myndighet Kultur- och fritidsnämnden snämnden sförvaltningen Allmän nämndsoch förvaltningsadministration Protokoll Kulturoch fritidsnämnden, original Protokoll Kulturoch fritidsnämnden, kopia Innehållsförteckning till nämndens protokoll Kallelse

Läs mer

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 2014-01-20 BUN 2013.0501 Handläggare: Lars Jonsson, Barn -och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsnämnden Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 Sammanfattning I enlighet

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024 Vård och omsorgsförvaltningen Dokumenthanteringsplan 20150109 1(9) Birgitta Åkerson 6364 birgitta.akerson@lund.se DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024 Verksamhet: Vård och

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Se även dokumenthanteringsplan för förvaltningen / de olika övriga enheterna Administration Elevhälsoprotokoll / elevstödjarprotokoll se anm. EHT-dokumentation/ESK-protokoll från elevstödjande konferens

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Se även dokumenthanteringsplan för förvaltningen / de olika övriga enheterna Administration Elevhälsoprotokoll / elevstödjarprotokoll se anm. PapperIT* K Handläggare, OBS! Inom Elevhälsans verksamhet återfinns

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Antagen av Utbildningsnämnden 2015-06-16, 57 Gäller från antagande för Utbildningsförvaltningen PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: Redaktionella justeringar 20110418. DOKUMENTHANTERINGSPLAN för Utbildningskontoret fastställd Se inledande anteckning nedan. ändrad sid 1 (8) NSA bet.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.2 Kompetensförsörjning Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 205 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen Fastställd av socialnämnden 2009-01-21 Reviderad 2009-09-16 RENSNING När ett ärende avslutas ska Akten/Patientjournalen rensas. Rensningen görs av respektive

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 2014-06-13 Dokumenthanteringsplan för Centrala Elevhälsan GYMN 2014/0157-2 BUN 2014/0617-2 Fastställd av Gymnasienämnden 2014-06-11, 42 och av Barn- och ungdomsnämnden 2014-06-12,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20041209 Dokumenthanteringsplan för Destination Norrköping KB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 02 Fastställd av styrelsen för Destination Norrköping KB den 9 december 2004, 12.

Läs mer

A B C D E F G H I J Bevara eller hanteringen process

A B C D E F G H I J Bevara eller hanteringen process 2 HR HR Administrera anställning Administrera anställning eller ange om den Hantera lärarbehörighet och karriärtjänster Hantera lärarbehörighet och karriärtjänster Uppgifter om lärarbehörighet Lärarlegitimatio

Läs mer

KLIPPANS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARKIVFÖRTECKNING

KLIPPANS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARKIVFÖRTECKNING KLIPPANS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARKIVFÖRTECKNING Handlingskategorier A. Protokoll B. Arkivkopior av utgående skrivelser C. Diarier D. Liggare och register E. Inkomna handlingar, korrespondens

Läs mer

Allmän administration inom vård och omsorg, samt handlingar som inte tillhör personakter

Allmän administration inom vård och omsorg, samt handlingar som inte tillhör personakter Allmän administration inom vd och omsorg, samt handlingar som inte tillhör personakter Handingar tillhörande allmän administration Diarier Möjlig W3D3 Bevaras Årsvis Papper Diarielistor skrivs ut svis

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: 201506 08 Förkortningar: OSL = Offentlighets och sekretesslagen SL = Skollagen PUL = Personuppgiftslagen TF = Tryckfrihetsförordningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Läs mer

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet.

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet. Första giltighetsdatum 2010-08-25 Dnr 214/2010 004 Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper

Läs mer

Den lagstiftning som är tillämplig på skolhälsovårdsjournaler är:

Den lagstiftning som är tillämplig på skolhälsovårdsjournaler är: Den lagstiftning som är tillämplig på skolhälsovårdsjournaler är: Patientdatalagen (2008:355). Lagen reglerar innehåll, bevarande och gallring av patientdata samt informationsöverföring av patientdata

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Protokoll / Centrala samverkansgruppen - protokoll - kallelser Personalutskottet - protokoll - kallelser i pärm hos registrator i pärm hos registrator 5 år Papper: svenskt arkiv. Sparas elektroniskt i

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Dnr 2010/SOC074 Senast reviderad 2013-08-15 ANTAGEN AV SOCIALNÄMNDEN 2010-05-19 DOKUMENTHANTERINGSPLAN SOCIALNÄMNDEN VÅRD OCH OMSORG 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1. BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 2. PERSONAKT ENLIGT

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN SN , 1030

DOKUMENTHANTERINGSPLAN SN , 1030 Tyresö Kommun Socialnämnden DOKUMENTHANTERINGSPLAN SN 2011-05-04, 1030 Socialutskottets protokoll Papper Diarieförs 2 år Pensionärsrådets protokoll Papper Kronologisk 10 år KRF:s protokoll Papper Kronologisk

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad UTN 99/15 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 7.4.5 Utveckla och undervisa elever Antagen av utbildningsnämnden 2015-08-27 Gäller från och med 2015-09-01 Verksamhetsområde 7.4 Gymnasieskola

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Fastställd 2014-10-21, dnr KS 2014/170 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för ekologienheten... 2 Gallring...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6

Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6 Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6 Handling Allmänt Förvaringsplats Sorteringsordning Gallring Registrering Anteckning Till kommunarkiv Avtal - diarieförda Arkiv y, pärm

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Huddinges kommunala grundskolor

Dokumenthanteringsplan för Huddinges kommunala grundskolor BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-01-09 GSN-2012/498.116 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Grundskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se

Läs mer

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 2007-08-30 1 BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 Detta dokument är en Bevarande- och gallringsplan för Sjukreseenheten. Från och med den 1 januari 2007 ingår Sjukresor i Färdtjänsten

Läs mer

GALLRINGSBESLUT FÖR ÄRENDEN INOM FÖRSKOLA- OCH FRITIDSVERKSAMHET

GALLRINGSBESLUT FÖR ÄRENDEN INOM FÖRSKOLA- OCH FRITIDSVERKSAMHET STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-10089/12 SID 1 (10) 2012-09-13 ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2012:17 GALLRINGSBESLUT FÖR ÄRENDEN INOM FÖRSKOLA- OCH FRITIDSVERKSAMHET Nämnd/bolag/stiftelse

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning

Dokumenthanteringsplan för Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning Antagen av utbildningsnämnden 2010-02-02, UN 4 1 NORRTÄLJE KOMMUN UTBILDNINGSNÄMNDEN 77 Norrtälje kommunala Vuxenutbildning

Läs mer

Övergångar. Inledning. Sekretess mellan verksamheter

Övergångar. Inledning. Sekretess mellan verksamheter Övergångar Inledning Detta dokument klargör vilka juridiska ramar som gäller då barn och elever går från en verksamhet till en annan. Som berörd tjänsteman är det viktigt att ha sikte på både de rättsliga

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad UTN 99/15 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 7.4.3 Värna om elevers hälsa Antagen av utbildningsnämnden 2015-08-27 Gäller från och med 2015-09-01 Process 7.4.3. Värna om elevers hälsa

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet 50 SKOLHÄLSOVÅRDEN Elevvårdskonferensprotokoll PapperIT* K Närarkiv / Skolhälsovårds Osl. kap 23.2 Mellanarkiv bevaras på Gymnasieexp. Elevakter: (även för Särskilda PapperIT* O / K Närarkiv / Klassvis,

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun

Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun Diarienummer 11-124-000 Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun Beslutad i skolnämnden den 24 augusti 2011, 101 Hantering av skolhälsovårdsjournaler för skolhälsovården i Skövde

Läs mer

Informationshanteringsplan 2014

Informationshanteringsplan 2014 Tjänsteskrivelse 2013-10-23 : Emmy Andersson FHN 2013.0084 Folkhälsonämnden Informationshanteringsplan 2014 Sammanfattning Enlighet Karlskoga kommuns kommunala arkivreglementet (KF 2008-05-26, 101) skall

Läs mer

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet Danderyds kommun Dokumenthanteringsplan 2011-12-30 Myndighet: Produktionsstyrelsen Beslutsdatum: Enhet: PRODUKTIONSKONTORET IT-stöd: Schoolsoft Administrativt stödsystem som hanterar och lagrar utbildningsrelaterade

Läs mer

Personakter enligt socialtjänstlagen, s.k. SoL-akter, inom vård- och omsorg samt LSS-verksamheten

Personakter enligt socialtjänstlagen, s.k. SoL-akter, inom vård- och omsorg samt LSS-verksamheten Personakter enligt socialtjänstlagen, s.k. SoL-akter, inom vd- och omsorg samt LSS-verksamheten Handlingar som kan uppstå i samband med handläggningen av ärenden Anmälningar/ ansökan Ansökningar från enskild

Läs mer

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK ---

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK --- FÖRSLAG Dokumenthanteringsplan Hallands Sjukhus Administrativa handlingar* Innehållsförteckning Verksamhet/Rutin Sida Gemensam verksamhet Ledning, Samordning, Kansli 2 Avvikelser och anmälningar i vården

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Folkhälsonämnden Antagen av folkhälsonämnden 2015-12-09 156 Ersätter dokumenthanteringsplan dnr 2014.0076, 2014-12-10 159 Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.9 Upphörande av anställning Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 205 1.0 Reering: datum och paragraf Reeringen

Läs mer

Gemensam administration

Gemensam administration 2010-11-01 1 (26) Gemensam administration Gallringsföreskrifter markerade med asterisk (**) grundas på gallringsbeslut fattat av KS/KF, infört i författningssamlingen 6.21 Avvikelsehantering 10 år Närarkiv

Läs mer

Dokumenthanteringsplan BUN 2016, BUN 3/2016

Dokumenthanteringsplan BUN 2016, BUN 3/2016 Bevaras kommunarkivet Gallras När Exempel Diarieförs Hålls ordnade Centralt Enheten Ansvarig Anmärkning Anbud, protokoll X 5 år Skolskjuts X X Verksamhetschef Anbud, protokoll X 5 år Datorer Anhållan särskild

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Riksarkivet författningssamling: Föreskriften skall tillämpas på lönehandlingar som kommer in till eller upprättas hos myndigheten

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN 40 Se även dokumenthanteringsplan för administrativa avdelningen och övriga avdelningar Brukarrådsprotokoll PapperIT* O Handläggares rum Protokoll Gråzonsmöte / Gemensamma PapperIT* O Personakt samarbetsplaner

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset RÅDHUSET Kategori Handling Medium Förvaringsplats Gallras eller Administration Ansökningar om lotteritillstånd, diarieförda papper när 5 Administration

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: VÄLFÄRD SKOLA, KOMMUNALA FÖRSKOLOR Beslutad: Upprättad: 2016-03-22 Uppdaterad: ÖVERGRIPANDE INFORMATION Den här dokumenthanteringsplanen ersätter

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN DOKUMENTHANTERINGSPLAN MILJÖSKYDDSKONTORET MN 2014-04-xx 2014-0386 Innehållsförteckning Administration... 1 Objektsbundna ärenden... 3 Övriga handlingar... 4 Personalhandlingar... 5 Ekonomi... 6 Informationsteknik...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Myndighet Kultur- och fritidsnämnd Verksamhet Kultur- och fritidsförvaltning Antagen 2013-10-01 Kultur- och fritidsnämnd 75 1 (6) Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Vad är syftet med

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-02-14 Uppdaterad: Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom, nya uppgifter

Läs mer

i skolan och i fritidshemmet

i skolan och i fritidshemmet KALMAR Rättigheter och skyldigheter i skolan och i fritidshemmet Om dina rättigheter och skyldigheter Skolan ska upplysa dig och dina föräldrar om vilka rättigheter och skyldigheter ni har, vilka krav

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN *) P=papper, AP=arkivpapper, DL=digital lagring, CD=cd-skiva, MF=mikrofilm/-fiche Sida 16 av Handlingar som upprättas inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet som ska bevaras tas ut på arkivpapper.

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer

Oro för barn och unga

Oro för barn och unga Oro för barn och unga Så här går det till när en anmälan om oro för barn och unga lämnas in. Detta material ersätter tidigare lathund. Laholm 2013-05-24 www.laholm.se Så här går det till på socialkontoret

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20061205 Dokumenthanteringsplan för LdG Konsert & Kongress i Nk AB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 119 Fastställd av styrelsen den 5 december 2006, 9. Enligt arkivlagen ska alla

Läs mer

2012-05-10 1 ( 2 ) Kulturförvaltningen Kulturkansli Telefon: 0370-37 75 91 (direkt) E-post: kultur@varnamo.se Arkivbeskrivning för Kulturnämnden, Värnamo kommun Beslut Kn 2012-05-23 65 D.nr 2012.014 Gäller

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN TIOHUNDRANÄMNDEN GÄLLER FR O M

DOKUMENTHANTERINGSPLAN TIOHUNDRANÄMNDEN GÄLLER FR O M NR 81 DOKUMENTHANTERINGSPLAN TIOHUNDRANÄMNDEN GÄLLER FR O M 2011-07-01 HISTORIK: Nämnd/Förvaltning Beslutsdatum nr Äldrenämnden 1995-12-14 153 Omsorgsnämnden 1995-11-09 83 Reviderad, gäller fr 1997-07-01

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Budget/mål och resursplan Budget, slutprodukt Papper O Kommunkansliet Dnr Bevaras Se kansli Ingår i kommunstyrelsens diarieförda Budgetunderlag Papper O Budget- Förvaltn.vis, 2 år ---------- ekonom, IT

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-08-16 Uppdaterad: 2013-08-16 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom,

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun.

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun. 1(6) Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun. Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden den 10 november 2011, 155 Reviderad av Barn- och utbildningsnämnden den 15 mars 2012,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) 1 NR 76 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kommunstyrelsekontorets personalenhet GÄLLER FR O M...2010-01-01

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämndens verksamheter

Dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämndens verksamheter för barn- och utbildningsnämndens verksamheter Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2015-09-16, 95 /2015 Gäller från 2015-10-01 Alla handlingar som inkommit eller upprättats inom verksamheterna tillhör

Läs mer

Gallring av diarieförda papperhandlingar efter skanning till dokument- och ärendehanteringssystemet

Gallring av diarieförda papperhandlingar efter skanning till dokument- och ärendehanteringssystemet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Pia Axeheim 2017-05-15 KFN 2017/0129 50604 en Gallring av diarieförda papperhandlingar efter skanning till dokument- och ärendehanteringssystemet Public

Läs mer