5 år Bevaras. 2 år. / rektor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5 år Bevaras. 2 år. / rektor"

Transkript

1 1 (44) ORIGINALPROTOKOLL/ MINNESANTECKNINGAR Originalprotokoll (t.ex. personalkonferens, brukarråd, nätverksträff, Kronologisk ordning Enhetschef / rektor lokal samverkansgrupp, minnesanteckningar) Kallelser Kronologisk ordning Enhetschef / rektor 5 år Bevaras 2 år Delegationsbeslut Kronologisk ordning Närarkivet Vid inaktualitet Original Södermöre kommundelskontor DIARIET Diarieförda handlingar Diarieplansordning Diariet 5 år Bevaras Diarieplanlista Årlig lista Tillsammans 5 år Bevaras Årlig kopia med diarieför- OBS! Ska skickas separat vid lev.

2 2 (44) da handlingar till kommunarkivet Diarielistor, original Kronologisk ordning 5 år Bevaras Årlig kopia Diariekort, original Diarieplansordning 5 år Bevaras Ärendelista Kronologisk ordning 5 år Bevaras (IT-baserad) KORRESPONDENS E-post, SMS och röstbrevlåda av Kronologisk ordning Resp. Vid inaktualitet Se kommungemensam verksamhetstillfällig eller ringa betydelse handläggare handbok, Dokument- och ärendehantering / Allmänna handlingar Övrig E-post, SMS och röstbrevlåda Kronologisk ordning Resp. Bevaras Diarieföring eller handläggare inläggning i akt Rutinkorrespondens, original Kronologisk ordning Enhetschef / Rektor 2 år

3 3 (44) Sociala media Server Leverans Vid inaktualitet Utdrag från server 1 gång/år Om det sker korrespondens som ingår i sker vid (Ska ge en ögonblicksbild) Ärendet ska detta skrivas ut och nämndens Se rutin i den kommungemensamma diarieföras i det specifika ärendet. årliga verksamhetshandboken T.ex. om man från myndigheten lägger leverans Information - kommunikation ut och uppmanar till respons och inlägg ÖVRIGT Cookiefiler och globalfiler Vid inaktualitet Cookiefil=dataupptagning av info om besökta webbsidor på Internet. Globalfil=dataupptagning av adressuppgifter på hemsidor på Internet

4 4 (44) Protokollskopior, - utdrag, cirkulär och annat arbets- eller informationsmaterial av tillfällig betydelse Vid inaktualitet Fotodokumentation byggnader/miljöer 5 år Bevaras Polisrapport Kronologisk ordning Enhetschef / rektor 2 år Personuppgiftsregister Resp. Vid inaktualitet handläggare Förteckning över Krisgrupp Kronologisk ordning Enhetschef / rektor Vid inaktualitet Klagomål/synpunkter/ KlagomålSynpunkter skickas till Klagomål/synpunkter skickas till

5 5 (44) Enkäter Resp. Efter handläggare sammanställning förvaltningens verksamhetssamordnare Enkäter, sammanställning Kronologisk ordning Resp. 5 år Bevaras handläggare Brandskyddshandlingar Brandskydd ( checklistor, internkontrollroll) s- ansvarig Vid inaktualitet Tillsynsrapporter från brandkåren Kronologisk ordning Brandskydd Vid inaktualitet Vid ev. föreläggande eller större ärenden (besiktning) s- ansvarig ska rapporten bevaras till åtgärden är genomförd

6 6 (44) PROJEKT, UTREDNINGAR OCH UTVECKLINGSARBETE Projekt och övriga utredningar; Resp. 5 år Bevaras originalprotokoll, rapporter och andra handläggare handlingar av vikt för ärendets belysning Övrigt utredningsmaterial Resp. Vid inaktualitet handläggare Lokalt utvecklingsarbete, original, Resp. 5 år Bevaras kopplat till stöd från myndighet eller handläggare EU KONTRAKT AVTAL Kontrakt och avtal av rutinmässig Kronologisk ordning Enhetschef 2 år efter karaktär (t.ex. serviceavtal) / rektor upphörande utgång Se delegationsordning

7 7 (44) Kontrakt och avtal Diarieplanbeteckning Diariet 5 år Bevaras ANBUD Anbud/offerter, antagna original Diarieplanbeteckning Diariet 5 år Bevaras Anbud/offerter sammanställningar Kronologisk ordning Enhetschef / rektor Anbud/offerter, ej antagna Kronologisk ordning Enhetschef / rektor 5 år Bevaras 2 år Inköp och upphandlingar Kronologisk ordning Enhetschef 2 år Original på anbudshandlingar, kopior / rektor Fastighets- och inköpskontoret

8 8 (44) INVENTARIEFÖRTECKNING Inventarieförteckning Kronologisk ordning Ekonom 10 år Uppdateras årligen och skickas till central ekonom på central förvaltning i samband med förv. bokslut FORTBILDNING/ STUDIEDAGAR Fortbildnings och studiedagar som Kronologisk ordning Enhetschef anordnas av enheten original / rektor 5 år Bevaras VERKSAMHETSLEDNINGS- SYSTEM Verksamhetshandboken Server Vid inaktualitet Lagras på server i Public från och med oktober 2013 Ledningens genomgång, protokoll och bilagor Server 5 år

9 9 (44) Rapporter från interna revisioner Kvalitetoch miljösamordnare 5 år Förvaras på central förvaltning Journalblad för farligt avfall Kronologisk ordning Vaktmästare 3 år Sjukskötersk a Kemikalielista Kronologisk ordning Enhetschef 5 år rektor

10 10 (44) Anmälan av tillbud/risk Kronologisk ordning Enhetschef/re ktor samordnare EKONOMI Bokslut, årsredovisning, kopia Kronologisk ordning Enhetschef / rektor Bevaras 2 år Anmälningar och årssammanställningar Bevaras. Myndighetsspecifik dokumenta- tion bevaras. Budgethandlingar Kronologisk ordning Enhetschef / rektor Ombudgeteringar, kopior Kronologisk ordning Enhetschef / rektor Budgetuppföljning Kronologisk ordning Enhetschef / rektor 5 år Original Södermöre kommundelskontor 2 år 2 år Fakturor Kronologisk ordning Inköp och 10 år Digitala fakturor. faktura Original förvaras i Östersund. server

11 11 (44) Utanordning, original med underlag Kronologisk ordning Inköp och 10 år faktura (server) Omföringar Kronologisk ordning Assistent 10 år Intern/externfakturor Kronologisk ordning Assistent 10 år Underlag till internfakturor Kronologisk ordning Assistent 10 år Kundrapporter/debiteringsrapporter/ Kronologisk ordning Närarkiv 10 år Likställs med debiteringsunderlag från internfaktura inköpskontoret

12 12 (44) Övrigt debiteringsunderlag Kronologisk ordning Assistent 2 år Följesedlar, bilaga till Kronologisk ordning Inköp och 10 år faktura faktura, server Listor över preliminär- och direkt Kronologisk ordning Assistent 10 år Sista utgallring 2015 bokförda fakturor Listor över korrektivposter Kronologisk ordning Assistent 10 år Sista utgallring 2015 Ordererkännande Kronologisk ordning Assistent 2 år Insättningsbesked Kronologisk ordning Resp. 2 år kontantinbetalning handläggare Garantibevis Kronologisk ordning Enhetschef / rektor Efter utgång

13 13 (44) PERSONALHANDLINGAR Reseräkning Kronologisk ordning Assistent 2 år Körjournal egen bil Kronologisk ordning Assistent 6 år Sparas 6 år för Skattemyndigh. Körjournal förvaltningens bilar Kronologisk ordning Assistent 2 år Tjänstgöringsrapporter Kronologisk ordning Assistent/ 2 år Självservice Rapportering i systemet Självservice Server Aver ex. sem, sjukdom Blankett, Byte av semesterdagstillägg mot ledig tid, kopia Kronologisk ordning Assistent 2 år Original till KL-kontoret/ personalenheten Analyslistor löner original Kronologisk ordning Assistent Vid inaktualitet Utdrag ur datorn

14 14 (44) Arbetstidsschema Kronologisk ordning Assistent Vid inaktualitet Ledighetsansökningar Kronologisk ordning Assistent/ 2 år Självservice Anställningsbeslut, kopia Kronologisk ordning Assistent 2 år Original till akten på KL-kontoret/ personal Uppsägningar Personnummerordning Assistent 2 år 1 ex till akten på KL-kontoret/personal Uppsägning från arbetsgivaren är ett delegationsbeslut som hanteras av kommundelschefen

15 15 (44) Varsel till fackliga organisationer Kronologisk ordning Assistent Vid inaktualitet Erbjudande om anställning Personnummerordning Assistent 2 år Uppgifter hämtas ur WIN-LAS (LAS-företräde) Sammanställning över sökanden Diarieplansordning Diariet 5 år Bevaras Sammanställning och deras meriter skrivs ut från systemet offentligajobb.se

16 16 (44) Ansökningshandlingar Offentliga Samtliga handlingar från den som jobb har erhållit tjänsten skickas till KLkontorets personalenhet. Personalakt upprättas där. Betygshandlingar och liknande från de som sökt men ej erhållit tjänsten gallras vid inaktualitet. Läkarintyg Systematisk ordning Enhetschef / rektor 2 år Sekretess Försäkran för sjuklön Systematisk ordning Assistent 2 år Sekretess Tjänstgöringsintyg/betyg kopior Systematisk ordning Assistent 2 år Kopia till akten KL-kontoret/personal Semesterlistor Kronologisk ordning Assistent 2 år Försäkran om tystnadsplikt Kronologisk ordning Assistent Efter upphörd anställning

17 17 (44) Tystnadspliktsförsäkran för Alfabetisk ordning Assistent Vid inaktualitet praktikanter och liknande Hälsodeklaration TBC, kopia Alfabetisk ordning Assistent Vid inaktualitet I övrigt ska Kommunhälsans rutin. Original till Kl-kontoret, följas personalenheten. Vid behov kopia till Hälsodeklaration TBC för studenter Alfabetisk ordning Assistent 2 år Kommunhälsan och praktikanter Rehabiliteringsutredningar Personnummerordning Enhetschef 5 år Bevaras Sekretess / rektor efter sista Följ rutin i rehabprogrammet Adato anteckning Se rutin i den kommungemensamma verksamhetshandboken Kommentar [MAJ1]: Original till Klkontoret, personalenheten. Vid behov kopia till Kommunhälsan Anmälan om tillbud Kronologisk ordning Enhetschef Anmälningar och årssamman- / rektor ställningar bevaras. Myndighetsspecifik dokumentation bevaras. Disciplinära åtgärder Diariet/Personalakt Bevaras Till Kl-kontoret, personalenheten för insortering i akt Kommentar [MAJ2]: Anmälningar och årssammanställningar bevaras. Myndighetsspecifik dokumentation bevaras. Kommentar [MAJ3]: Till Kl-kontoret, personalenheten för insortering i akt

18 18 (44) Personalenheten för insortering i akt. Se rutin i den kommungemensamma Se rutin i Den kommungemensamma verksam- Arbetsgivarintyg Alfabetisk ordning Assistent 2 år hetshandboken. Arbetsskadeanmälan, kopia Kronologisk ordning Assistent 2 år Original till KL-kontoret/ personal Psykosocial enkät, medarbetarenkät Kronologisk ordning Enhetschef Bevaras NYTT sammanställning rektor Medarbetarsamtal/lönesamtal, Alfabetisk ordning Enhetschef / rektor Vid inaktualitet Sekretess Blanketten kommer att överlämnas vid eventuellt byte av chef om medarbetaren godkänner det. Gallring sker om medarbetaren inte godkänner överlämning. (Ny text)

19 19 (44) Individuell kompetensutvecklingsplan Alfabetisk ordning Enhetschef / Rektor Psykosocial enkät, anställda Systematisk ordning Enhetschef / rektor Vid avslutad anställning Gallras efter sammanställning

20 20 (44) Psykosocial enkät, sammanställning Systematisk ordning Enhetschef / rektor 5 år Bevaras Medgivande att öppna post Kronologisk ordning Enhetschef Efter upphörd Rutin i den kommungemensamma (e-post och vanlig post) rektor anställning verksamhetshandboken FÖRSKOLA, SKOLBARNSOMSORG FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA ORIGINALPROTOKOLL Protokoll från t.ex. elevvårds- ämnes- Rektor 5 år Bevaras Protokoll som berör klasskonferens, föräldraråd eller elever levereras till motsvarande, pedagogisk konferens, Kommunarkivet rektorskonferens när elev har slutat år 9 eller individuella programmet

21 21 (44) Kallelser 2 år ÖVRIGT Skolkataloger/fotokataloger Kronologisk ordning Skolsekr.. 5 år Bevaras Ett ex. bevaras på utgivande skolan och ett ex. i kommunarkivet PERSONALHANDLINGAR Utdrag från belastningsregistret vid Registerutdraget är anställning giltigt under 1 år från (Rikspolisstyrelsen) utfärdandedatum. för anställning fr.o.m Originalet ska uppvisas men Kopia Skolsekr. Vid inaktualitet behållas av den enskilde. På anställningsbeslutet (fältet Anteckningar ) skriv giltigt t.o.m. Utdrag från belastningsregistret vid mottagande av lärarstudenter samt Registerutdraget är giltigt under 1 år från

22 22 (44) personer som går yrkesutbildning inom KomVux utfärdandedatum. Originalet ska uppvisas men behållas av den enskilde. Kopia exp. där man praktiserar. Skriv giltigt t.o.m. KVALITETSREDOVISNING - PLANER Kvalitetsredovisning, kopia Kronologisk ordning Rektor Vid inaktualitet Original bevaras av Barn- och ungdomsförvaltningen Förskole/skolplan, kopia Kronologisk ordning Rektor Vid inaktualitet Bevaras av kommunfullmäktige och barn- och ungdomsförvaltningen Lokal arbetsplan, original Kronologisk ordning Rektor 5 år Bevaras Lokal utvärderingsplan, original Kronologisk ordning Rektor 5 år Bevaras

23 23 (44) Lokal kvalitetsredovisning, original Kronologisk ordning Rektor 5 år Bevaras Organisationsplan för förskola, Kronologisk ordning Rektor 5 år Bevaras skolbarnsomsorg, förskoleklass och skola (som visar tillämpning av läroplanen). Ex elev- och lärarschema, slutlig ex för varje år t ex för maj månad Lokala timplaner Kronologisk ordning Rektor 5 år Bevaras Lokala kursplaner Kronologisk ordning Rektor 5 år Bevaras HANDLINGAR FÖRSKOLEBARN Förteckning över barn i förskola/ Avdelningsordning Skolsekr.. 5 år Bevaras Fritidshem/enskild förskola

24 24 (44) En lista för augusti och en för januari Barnmapp/Barn i behov av särskilt Personnummerordning Rektor 1 år efter Bevaras Handlingar får inte blandas med stöd och stimulans avslutad handlingar från 1997 Förturer/remisser från 1 januari 1998 förskola Sekretess samt Åtgärdsprogram Förskolan Kopia kan lämnas över till annan förskola inom samma nämnd vid flyttning. Akten arkiveras vid den förskola/ skola där den är upprättad. Anmälan barnskada olyckstillbud Alfabetisk ordning Rektor 5 år Bevaras Placeringsavtal/Placeringserbjudande Kronologisk ordning Skolsekr.. 3 år efter avslutad förskola/familjedaghem /skolbarnsomsorg Barnschema Alfabetisk ordning Skolsekr.. 3 år efter Inkommet barnschema via inaktualitet webben sparas i Procapita

25 25 (44) Inkomstuppgift/förfrågan Alfabetisk ordning Skolsekr.. 3 år efter ankomst- Inkommen inkomstuppgift via datum webben sparas i Procapita Uppsägning av plats Alfabetisk ordning Skolsekr.. 3 år Inkommen uppsägning av plats Ansökan om placering Alfabetisk ordning Skolsekr.. Ett år efter inaktualitet placeringsdatum via webben sparas i Procapita Inkommen ansökan via webben sparas i Procapita Servicetaxa/veckotimtaxa/maxtaxa Kronologisk ordning Skolsekr.. Vid inaktualitet Hanteras av BoU Utvecklingssamtal, barn Alfabetisk ordning Resp ansvarig lärare Vid inaktualitet Se rutiner i verksamhetshandboken Ansökan om att få betala med Alfabetisk ordning Skolsekr. Vid inaktualitet autogiro Frånvarorapport Kronologisk ordning Resp. avd. 3 år Med anledning av riksdagsbeslut om Åtgärder mot Missbruk av tillfällig Föräldrapenning

26 26 (44) Anmälan barnskada - olyckstillbud Alfabetisk ordning Rektor 5 år Bevaras ELEVHANDLINGAR Skolskjutsschema Kronologisk ordning Rektor Vid inaktualitet Elevkort/registerutdrag Alfabetisk ordning Skolsekr.. 5 år Bevaras Utdrag ur datorn för år 9 ombesörjes av aktuell enhet. Om elev flyttar till annan kommun görs utdrag med anteckning vart eleven flyttat se verksamhetshandbok Klasslistor (även förskoleklass, Klassordning Skolsekr. 5 år Bevaras Listor med namn och enskild förskoleklass) med uppgifter Personnummer. om in- och utflyttning Om uppgift om in- och utflyttning inte framgår av klasslistor görs utdrag ur ProCapita (Elevhändelser) och bifogas

27 27 (44) respektive klasslista Anmälan om in- och utflyttning Alfabetisk ordning Skolsekr. Efter avslutad skolgång * Kommentar [MAJ4]: Finns med i B & U? Övriga listor Klassordning Skolsekr. Vid inaktualitet Handlingar rörande Bitr. rektor Bevaras Kalmarsundsskolan modersmålsundervisning Kalmar- Barn- och ungdomsförvaltningen sundsskolan Elevförteckning SV2 /SVA, terminsvis Gruppordning Rektor 5 år Bevaras Elev- och lärarschema, slutligt ex för Kronologisk ordning Rektor 5 år Bevaras varje år Uppgifter om elever på sjukhus Sekretess bevaras Sjukhusskolan (Falkenbergsskolan)

28 28 (44) Anmälan barn/elevskada - Skolhälsovårdsjournal/ Skolsköterska/ 5 år Bevaras Se rutiner i verksahetshandboken olyckstillbud Barnmapp. barnmapp Rektor/ Avvikelserapport förskolechef Avvikelserapporten skickas till skolöverläkaren i original- se rutin i verksamhetshandbok Psykosocial enkät/elev Alfabetisk ordning Rektor Efter sammanställning Kommentar [MAJ5]: Placering: Skolhälsovårdsjournal/Barnmapp (bättre än att ha dem i alfabetisk ordning). Förvaring Skolsköterska/Barnmapp/Förskolechef Kommentar [MAJ6]: Hittar inte i BU:s VLS. Sammanställning psykosocial enkät/ Alfabetisk ordning Rektor 5 år Bevaras elever (t.ex.. Trivselenkät) Medgivande om anpassad studiegång Personnummerordning Rektor 5 år Bevaras Delegationsbeslut Elevmapp (skolbarnsomsorg, Personnummerordning Rektor 1 år Bevaras Sekretess förskoleklass och grundskola) efter Kopia kan lämnas över till annan Åtgärdsprogram skolan avslutad skola inom samma nämnd. Kopia av EVK-protokoll grundskola Akten med originalhandlingar (protokollet är offentligt) * arkiveras vid Södermöreskolan. Kommentar [MAJ7]: 1 år som i B & U:s plan.

29 29 (44) Pedagogisk utredning (ingår i elevmapp) Se rutin i verksamhetshandbok Testresultat (ingår i elevmapp) t.ex. underlag som leder till åtgärdsprogram eller ped. utredning Bevaras Övriga gallras vid inaktualitet. Kommentar [MAJ8]: Bevaras. Övriga gallras vid inaktualitet Skolpsykologutlåtande Elevmapp Skolpsyko- 2 år efter Bevaras Se rutin i verksamhetshandboken log avslutad * grundskola Skolhälsovårdsjournaler Personnummerordning Skol- 2 år efter Bevaras Se rutin i verksamhets-handboken sköterska avslutad grundskola * Skolhälsovårdsjournaler (digital) Profdoc Emmaboda Bevaras Om en pappershandling

30 30 (44) - uppdrag/remiss kommuns finns digitalt i skol- - remissvar server hälsovårdsjournalen - övriga provsvar kan pappershandlingen - hälsodeklaration (av elev) gallras efter - egenutfärdade frisk/sjukintyg, kontroll. k/sjukintyg,hälsodeklarationer med underlag med Pappershandlingar underlag - korrespondens med elev/ som inte finns digitalt vårdnadshavare bevaras. - medgivande att överföra journal till annan vårdgivare Barnhälsovårdsjournaler (BHV) Personnummerordning Skol- Lån från landstinget, sköterska återlämnas efter avslutad grund- och grundsärskola. Se rutin i verksamhetshandboken Individuell utvecklingsplan (IUP) Personnummerordning Ansvarig 10 år efter avslutad IUP är reglerad för grund- och sär- Förskoleklass skola lärare skolgång * skolan i Grf 7 kap 2 respektive (ex. skriftligt omdöme) /Rexnet Särf 5 kap 1 De allmänna råden om IUP anger att

31 31 (44) Om någon del i IUP utgör underlag för åtgärd skrivs den ut och bevaras i elevakten IUP är en allmän handling som inte ska innehålla uppgifter av integritetskänslig karaktär. Menbedömning enligt Offentlighetsoch sekretesslagen 23 kap, 2 Den individuella utvecklingsplanen ska följa eleven från förskoleklass till år 9 vilket innebär att vid byte av enhet inom Södermöre kommundels förvaltning överlämnas originalet till mottagande enhet. Utvecklingssamtal elever Kronologisk ordning Resp. ansvarig Vid inaktualitet lärare Frånvarorapporter Kronologisk ordning Resp. Efter avslutad Utskrift 1 gång/läsår, Rexnet ansvarig skolgång * lärare Ledighetsansökning från elever Alfabetisk ordning Skolsekr.. Efter avslutad Garanterad skolgång * undervisningstid

32 32 (44) Handlingar angående språkval och Kronologisk ordning Rektor 5 år Bevaras Noteras på elev bilden och sparas elevens val på elevkortet Språkvalshandlingar bevaras på Valblankett språkval/elevens val Alfabetisk ordning Skolsekr.. Vid inaktualitet Södermöreskolan Elevens valhandlingar bevaras på resp. skola Elevenkäter, 1 ex av oifylld enkät + Alfabetisk ordning Rektor 5 år Bevaras Övriga gallras vid inaktualitet sammanställning Standardprov/Nationella prov år 3, 5 Klassordning Närarkiv 5 år efter Bevaras Proven tillhör den enhet där de är och år 9 sammanställningar läsårsvis genomfört utförda kunskapsprofiler över resultat i den prov mån sammanställningar görs Samtliga svar på Klassordning Närarkiv 5 år efter Bevaras Tillsammans med oanvänt provhäfte. Nationella prov i Svenska, år 3,5 och 9 läsårsvis genomfört Sekretesstiden för respektive prov

33 33 (44) prov framgår av informationen i anslutning till provet. Se Skolverkets hemsida Bevaras på den enhet proven tillhör. Samtliga svar på övriga Klassordning/läsårsvis Närarkiv Gallras 5 år efter Sekretesstiden för respektive prov nationella prov provtillfället framgår av informationen i anslutning till provet. Diagnostiska prov och resultat i år Alfabetisk ordning Närarkiv Gallras 5 år efter Sekretess så länge proven används. 2 och 7 (Sv En Ma) samt LÄSK-prov av- avslutad Gäller ej sammanställningar. grundskola * Proven tillhör enheten. Läs- och skrivutveckling LOS Alfabetisk ordning Närarkiv Gallras 5 år efter Sekretess så länge proven används. DLS-prov resultat avslutad skolgång Gäller ej sammanställningar. Förskoleklass år 9 * Proven tillhör enheten. Betygskataloger, elever Klassordning Närarkiv 5 år Bevaras Förteckning över förkortningar och sifferkoder bifogas betygskatalogerna.

34 34 (44) Prövningsliggare, särskild prövning 5 år Bevaras Betygskopior, slutbetyg Klassordning Närarkiv 5 år Bevaras Endast slutbetyg år 9 Skriftlig bedömning vid ej slutbetyg/ samt nytt betyg efter prövning bifogas slutbetyget år 9 Skriftligt omdöme Klassordning Närarkiv 5 år Bevaras Skriftlig bedömning Klassordning Närarkiv 5 år Bevaras Vid ej slutbetyg Kommentar [MAJ9]: / Skriftlig bedömning vid ej slutbetyg/ samt nytt betyg efter prövning bifogas slutbetyget år 9 Kommentar [MAJ10]: Finns ej med i B & U:s? Handlingar ang. studie/skolresor och Kronologisk ordning Rektor 5 år Bevaras lägerskolor Förteckning angående Alfabetisk ordning Studie- och 5 år Bevaras samverkan skola-arbetsliv yrkesvägledare Förteckning över elevers placeringar Klassordning Studie- och 5 år Bevaras under praktisk arbetslivsorientering yrkes- (PRAO) vägledare

35 35 (44) Övriga handlingar angående Klassordning Studie- och Vid inaktualitet praktiskt arbetslivsorientering (PRAO) yrkesvägledare Förteckning över fördelning av Alfabetisk ordning Rektor 5 år Bevaras premier och stipendier Rekvisition av terminskort och Kronologisk ordning Skolsekr. 2 år skolbiljetter samt betalkort Skolverkets/Socialstyrelsens Kronologisk ordning Rektor Vid inaktualitet handlingar och skrivelser Rapporter om skolgång Personnummerordning Skolsekr.. 2 år (Till hemortskommunen inkomna rapporter med uppgifter om elevs skolgång i annan kommun) Tillstånd till skolgång i annan Personnummerordning Skolsekr.. Efter avslutad Delegationsbeslut kommun skolgång *

36 36 (44) SÄRSKOLAN Ansökan och beslut om inskrivning Elevmapp Rektor 1 år efter Bevaras Handlingar från barnoch utskrivning vid särskolan avslutad och ungdomsförv. skolgång * samordnare för särskolan Skriftliga omdömen Alfabetisk ordning Närarkiv 5 år Bevaras Vid överlämnande av journalen och utredningar sänds kopior, originalen bevaras i kommunen Intyg om genomgången utbildning Alfabetisk ordning Närarkiv 5 år Bevaras Övriga handlingar, särskolan Se grundskolan SKOLMÅLTID Från och med den 1 juli 2012 har kostverksamhet gått över till serviceförvaltningen Handlingar rörande egenkontroll av Kronologisk ordning Rektor 5 år efter inaktualitet livsmedelshantering

37 37 (44) Matkuponger, kvittenser Kronologisk ordning Skolsekr.. 2 år Matkuponger Kronologisk ordning Husmor/ 10 år husfar Matsedlar, även veckomatsedlar Kronologisk ordning Husmor/ 5 år Bevaras husfar Portionsjournaler Kronologisk ordning Husmor/ 2 år (För egenkontroll - husfar revision) Temperaturjournaler Kronologisk ordning Husmor/ Vid inaktualitet husfar Inspektionsrapporter angående skolmåltider Kronologisk ordning Diariet 5 år Bevaras ÖVRIGA SKOLHANDLINGAR Läromedelsförteckning, Kronologisk ordning Inköpare 5 år Bevaras Bevaras i forskningssyfte beställningslistor

38 38 (44) Egenproducerade läromedel Kronologisk ordning Respektive 5 år 1 ex bevaras Bevaras i Lärarens planeringsunderlag lärare forskningssyfte (t.ex. kompendium) Meddelanden till föräldrar Kronologisk ordning Rektor Vid inaktualitet Föräldraenkäter, 1 ex av enkäten + Alfabetisk ordning Rektor 5 år Bevaras sammanställning Lokalt utvecklingsarbete, original, Kronologisk ordning Rektor 5 år Bevaras Kopplat till stöd från myndighet eller EU Förbindelse S-post användning Personnummerordning S-post Vid inaktualitet ansvarig KONTRAKT AVTAL Avtal interkommunala ersättningar Kronologisk ordning Diariet Bevaras Delegation

39 39 (44) Skolskjutsavtal, kopia Kronologisk ordning Rektor 2 år efter utgång Original på Inköpskontoret Avtal om alternativ barnomsorg, Kronologisk ordning Rektor Vid inaktualitet Original på kopia Södermöre kommundelskontor * Med avslutad skolgång (eller motsvarande) menas avslutad skolgång inom det obligatoriska skolväsendet (grundskola/ särskola) OMSORGENS OMRÅDESKONTOR HEMTJÄNST/OMSORGSBOENDE Ärendeblad/utredningsbeslut Personnummerordning Myndig- 5 år 5 år efter sista Socialtjänstlagen 12 kap. 2 original hetshand- anteckning. Födda samt Socialtjänstförordningen 7 kap. 2 läggare 5:e, 15:e, 25:e Sekretess bevaras. Skickas till kommunarkivet

40 40 (44) Omvårdnadsjournaler Personnummerordning Sjuksköterska 1 gång/år Genomförandeplan Personnummerordning Enhetschef / resp. avd 5 år 5 år efter sista anteckning Födde 5:e, 15:e, 25:e bevaras Skickas till kommunarkivet 1 gång/år. Incidentrapport vid olycksfall Systematisk ordning Enhetschef 5 år Bevaras Sekretess Avgiftsbeslut original Områdes- Vid inaktualitet assistent Inkomstuppgift original Områdes- Vid inaktualitet assistent

41 41 (44) Debiteringslista original Kronologisk ordning Områdes- 2 år assisten Restlängd original Kronologisk ordning Områdes- Vid inaktualitet assistent Dagjournal original Kronologisk ordning Områdes- 2 år assistent Bokföringsorder som avser Områdes- 2 år avgifter kopia assistent Från och med den 1 juli 2012 har kostverksamheten gått över till serviceförvaltningen Matsedlar, även veckomatsedlar Kronologisk ordning Husmor 5 år Bevaras Portionsjournaler Kronologisk ordning Husmor 2 år ( För egenkontroll - revision)

42 42 (44) TERAPIVERKSAMHET Insättningskvitton (bank) original Resp. 10 år handläggare Förrådsredovisning kopia Resp. handl. 2 år Statistik original Resp. 5 år Bevaras handläggare ÖVRIGT Medarbetarkontrakt Alfabetisk ordning Efter upphörd Förvaras hos personalanställning sekreterare på omsorgsförvaltningen Faxmeddelande från sjukhuset Myndig- 1 år hetshandläggare

43 43 (44) MAS-handlingar MAS Hanteras och bevaras av omsorgsförv. (medicinskt ansvarig sjuksköterska) Fallskaderapport MAS Hanteras och bevaras av omsorgsförv. Avvikelserapport SoL, HSL Kronologisk ordning MAS Hanteras och bevaras av omsorgsförv. BIBLIOTEKSVERKSAMHET Sammanställning över utlån i Kronologisk ordning 5 år Bevaras Kopiera över på åldringsbeständigt verksamheten papper i de fall det är datalistor Månadsstatistik, datalistor över Kronologisk ordning 2 år utlån och bestånd Årsstatistik Kronologisk ordning 5 år Bevaras Handlingar rörande beställning av Alfabetisk ordning 5 år böcker/prenumerationer Förteckning över tidningar och Alfabetisk ordning 5 år Bevaras

44 44 (44) och tidskrifter Egenproducerat informations- 5 år 1 ex bevaras material (broschyrer, foldrar, affischer, övrig programverksamhet) FRITIDSGÅRDSVERKSAMHET Besöksstatistik Kronologisk ordning Samordnare Vid inaktualitet Uppgiften redovisas i Årsredovisningen

Revidering av barn- och ungdomsförvaltningens dokumenthanteringsplaner

Revidering av barn- och ungdomsförvaltningens dokumenthanteringsplaner TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Emad Soukiyh 2015-05-06 BUN 2015/0431 0480-45 30 10 Barn- och ungdomsnämnden Revidering av barn- och ungdomsförvaltningens dokumenthanteringsplaner Förslag

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen 2012-10-XX

Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen 2012-10-XX Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden Antagen 2012-10-XX Innehållsförteckning Anvisningar.. 3 Administration. 4 Protokoll m.m.... 4 Ekonomi.. 4 Interkommunal ersättning... 5 Personal.. 6 Övrigt..

Läs mer

2010-04-16 1(2) Dnr Bun 2010/118

2010-04-16 1(2) Dnr Bun 2010/118 2010-04-16 1(2) Bilaga 2:1 Dnr Bun 2010/118 ARKIVPAKET FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA: 1. ALLMÄN ADMINISTRATIV VERKSAMHET - checklista för handlingar som årligen ska levereras till kommunarkivet Listan bygger

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring Anmälningar enl 14 kap 2 SoL (Lex Sarah) Anmälningar enl Lex Maria Arbetsmiljöbesiktningar, exv skyddsronder Enkätsammanställningar Papper (original, kopia) Papper (original, kopia) Diarienummer (Ädit)

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Styrdokument Handläggare: Lars Jonsson 2011-03-22 GN 2011.0122 Gymnasienämnden Dokumenthanteringsplan Gymnasienämnden har den 14 april 2011, GN, fastställt dokumenthanteringsplan för nämnden Syfte Syftet

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering

Riktlinjer för dokumenthantering Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2007-12-04 ) Giltig fr.o.m. 2007-12-04 Dokumentansvarig Nämndsekreterare, barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden

Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Lena Johansson 0554-191 87 lena.johansson@kil.se DOKUMENTPLAN 2012-10-15 Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden INLEDNING OCH SYFTE I offentlighets- och sekretesslagen

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Gymnasieskola Antagen att gälla från och med: 2011-12-14 Dnr: 27/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Gymnasieskola Antagen att gälla från och med: 2011-12-14 Dnr: 27/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år Avtal, betalningsansvar 2 år upphörd giltighet Arbetsmaterial och underlag för upprättande av verksamhetsplaner m.m., rörande tjänstgöring och undervisning samt kopior av sådana Betyg. Betygskatalog /

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024 Vård och omsorgsförvaltningen Dokumenthanteringsplan 20150109 1(9) Birgitta Åkerson 6364 birgitta.akerson@lund.se DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024 Verksamhet: Vård och

Läs mer

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet.

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet. Första giltighetsdatum 2010-08-25 Dnr 214/2010 004 Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: Redaktionella justeringar 20110418. DOKUMENTHANTERINGSPLAN för Utbildningskontoret fastställd Se inledande anteckning nedan. ändrad sid 1 (8) NSA bet.

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Antagen av Utbildningsnämnden 2015-06-16, 57 Gäller från antagande för Utbildningsförvaltningen PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf

Läs mer

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 2014-01-20 BUN 2013.0501 Handläggare: Lars Jonsson, Barn -och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsnämnden Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 Sammanfattning I enlighet

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Dnr 2010/SOC074 Senast reviderad 2013-08-15 ANTAGEN AV SOCIALNÄMNDEN 2010-05-19 DOKUMENTHANTERINGSPLAN SOCIALNÄMNDEN VÅRD OCH OMSORG 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1. BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 2. PERSONAKT ENLIGT

Läs mer

Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun

Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun Diarienummer 11-124-000 Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun Beslutad i skolnämnden den 24 augusti 2011, 101 Hantering av skolhälsovårdsjournaler för skolhälsovården i Skövde

Läs mer

Informationshanteringsplan 2014

Informationshanteringsplan 2014 Tjänsteskrivelse 2013-10-23 : Emmy Andersson FHN 2013.0084 Folkhälsonämnden Informationshanteringsplan 2014 Sammanfattning Enlighet Karlskoga kommuns kommunala arkivreglementet (KF 2008-05-26, 101) skall

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen Fastställd av socialnämnden 2009-01-21 Reviderad 2009-09-16 RENSNING När ett ärende avslutas ska Akten/Patientjournalen rensas. Rensningen görs av respektive

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Budget/mål och resursplan Budget, slutprodukt Papper O Kommunkansliet Dnr Bevaras Se kansli Ingår i kommunstyrelsens diarieförda Budgetunderlag Papper O Budget- Förvaltn.vis, 2 år ---------- ekonom, IT

Läs mer

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK ---

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK --- FÖRSLAG Dokumenthanteringsplan Hallands Sjukhus Administrativa handlingar* Innehållsförteckning Verksamhet/Rutin Sida Gemensam verksamhet Ledning, Samordning, Kansli 2 Avvikelser och anmälningar i vården

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Oro för barn och unga

Oro för barn och unga Oro för barn och unga Så här går det till när en anmälan om oro för barn och unga lämnas in. Detta material ersätter tidigare lathund. Laholm 2013-05-24 www.laholm.se Så här går det till på socialkontoret

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset RÅDHUSET Kategori Handling Medium Förvaringsplats Gallras eller Administration Ansökningar om lotteritillstånd, diarieförda papper när 5 Administration

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-02-14 Uppdaterad: Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom, nya uppgifter

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Riksarkivet författningssamling: Föreskriften skall tillämpas på lönehandlingar som kommer in till eller upprättas hos myndigheten

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Protokoll / Centrala samverkansgruppen - protokoll - kallelser Personalutskottet - protokoll - kallelser i pärm hos registrator i pärm hos registrator 5 år Papper: svenskt arkiv. Sparas elektroniskt i

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN 40 Se även dokumenthanteringsplan för administrativa avdelningen och övriga avdelningar Brukarrådsprotokoll PapperIT* O Handläggares rum Protokoll Gråzonsmöte / Gemensamma PapperIT* O Personakt samarbetsplaner

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2013-04-12 SN 2013/0014 Avdelningschef Socialnämnden Dokumenthanteringsplan Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att fastställa bifogad

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) 1 NR 76 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kommunstyrelsekontorets personalenhet GÄLLER FR O M...2010-01-01

Läs mer

Dokument- och gallringsplan för kultur- och fritidsnämnden f r o m 2015

Dokument- och gallringsplan för kultur- och fritidsnämnden f r o m 2015 Administration av sammanträden Anteckningar arbetsplatsträffar (personalmöten) Anteckningar teammöten, informationsmöten - Kronologisk ordning Pärm/Vkatalog 5 år Bevaras - V-katalog Gallras efter 5 år

Läs mer

Läsårstider 7 1 3 Läromedel Beställningar av läromedel enl. avtal Läromedel, egenproducerade

Läsårstider 7 1 3 Läromedel Beställningar av läromedel enl. avtal Läromedel, egenproducerade A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp 7 SKOLA 7 1 Gemensam skolverksamhet 7 1 1 Skolplikt 7 1 1 1 Interkommunala ärenden Planera utbildning 7 1 2 Personalförteckning, årlig

Läs mer

1. ALLMÄN ADMINISTRATIV VERKSAMHET 3. JÄRFÄLLA RESURSCENTRUM

1. ALLMÄN ADMINISTRATIV VERKSAMHET 3. JÄRFÄLLA RESURSCENTRUM Konsult och stöd, Järfälla resurscentrum, Språkcentrum samt Barn- och elevhälsa Version 1 1. ALLMÄN ADMINISTRATIV VERKSAMHET 1.1 Planera och leda verksamheten 1 1.1.1 Besluta om verksamheten 1.1.2 Strukturera

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Myndighetsnämnden Antagen av myndighetnämnden den 2015-02-09 19 Ersätter Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens beständighet och som

Läs mer

Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen

Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen Uppdrag att utreda dokumenthaneringen inom BUF slutredovisning av uppdrag om diarieföring och förslag till åtgärder beträffande arkivfrågorna 2010-05-17

Läs mer

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman BESLUTSUNDERLAG 1/3 Regionarkivet i Östergötland Katarina Hammarström 2015-06-17 Dnr: RS - 2015-618 RArk 2015-1728-071 Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) 1 NR 66 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... PA-lön, Servicekontoret GÄLLER

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Omsorgsförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Omsorgsförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Omsorgsförvaltningen 1 Innehåll Sidnr Allmänt om dokumenthantering och arkivering 3 Arkivredogörare/kontaktpersoner 5 Administration 6 2 Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden

Läs mer

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 129 Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202 KS Beslut

Läs mer

Revidering av kommunledningskontorets dokumenthanteringsplaner

Revidering av kommunledningskontorets dokumenthanteringsplaner TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Marie Johansson 2014-03-13 KS 2014/0200 0480-450048 s arbetsutskott Revidering av kommunledningskontorets dokumenthanteringsplaner Förslag till beslut

Läs mer

Vid inaktualitet tillfällig betydelse E-post - som blir eller tillförs ett ärende (diarieförd akt)

Vid inaktualitet tillfällig betydelse E-post - som blir eller tillförs ett ärende (diarieförd akt) E-post - som vidarebefordras till annan förvaltning Server Vid inaktualitet Gallras efter vidarebefordran E-post - övrigt Kanslisekr. Se anmärkning Gallras efter 5 år, plac. Med icke diarieförda handlingar

Läs mer

Flyttas till närarkiv

Flyttas till närarkiv Vaxholms stad Dokumenthanteringsplan för TFK (Nämnden för teknik, fritid och kultur) Giltig från 1 januari 2011, reviderat 2013-11-12 ADMINISTRATION NÄMNDADMINISTRATION Kallelse till nämndens sammanträden

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden 1 NR 67 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kultur och Fritidsnämnden GÄLLER FR O M...2007-10-01 HISTORIK: Nämnd/Förvaltning Beslutsdatum

Läs mer

MOTIV FÖR BEVARANDE ELLER GALLRING

MOTIV FÖR BEVARANDE ELLER GALLRING Robertsfors kommun Kommunstyrelsens Barn och utbildningsverksamhet Fastställd 2011-10-25 Ks 167 2011-08-22 Maj-Britt Malmén 2 Allmänna handlingar som förekommer hos kommunen utgör vårt arkiv. Gallringsplanen

Läs mer

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer bildare: Kultur- och fritidsnämnden ansvarig: Förvaltningschef Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen redogörare: Förvaltningssekreterare

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Inklusive gallringsplan. Utbildningsnämnden. Fastställd av Utbildningsnämnden 2012-05-24

Dokumenthanteringsplan Inklusive gallringsplan. Utbildningsnämnden. Fastställd av Utbildningsnämnden 2012-05-24 Dokumenthanteringsplan Inklusive gallringsplan Utbildningsnämnden av Utbildningsnämnden 2012-05-24 Innehållsförteckning Arkivbeskrivning Organisationsplan Styrelse/nämnd för utbildning... 1 Styrning och

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Ekonomiavdelningen Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13. Gallras (=förstöres) efter antal år

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Ekonomiavdelningen Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13. Gallras (=förstöres) efter antal år Antagen att gälla från och 013-01-01 Dnr: 16/13 Analyslistor Ansökan, e-faktura Anvisningar för bokslut, budget, flerårsplan, årsredovisning Attestförteckning Avstämningar under året Avstämningslistor

Läs mer

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration Förslag DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2015 Handlingsslag Bevaras/Gallras efter antal år Medium Förvaras Diariet Microsoft Office 365 Anmärkning Styra och leda förbundet POLITIK - DIREKTION/BEREDNINGAR Fatta politiska

Läs mer

förändrad driftsform

förändrad driftsform STOCKHOLMS STADSARKIV Att hantera allmänna handlingar vid förändrad driftsform i stockholms stad Att Hantera allmänna handlingar vid förändrad driftsform i stockholms stad Version 2, 2009 Författare: Sara

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

Avrapportering intern revision 2012

Avrapportering intern revision 2012 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2012-11-28 BUN 2012/2352 0480-45 30 09 Barn- och ungdomsnämnden Avrapportering intern revision 2012 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-10, 14 Ersätter informationshanteringsplan SBN 2014-03-11 32 Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

Riktlinjer för övergång från grund- till gymnasieskola

Riktlinjer för övergång från grund- till gymnasieskola Riktlinjer för övergång från grund- till gymnasieskola Inför läsåret 2014/15 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Barn- och utbildningsenheten http://kompassen.jonkoping.se/sbf/ UTBILDNINGS FÖRVALTNINGEN PM Bun/2011:181

Läs mer

Dokumenthanterings- och gallringsplan

Dokumenthanterings- och gallringsplan Reviderad 2015-06-22 Dokumenthanterings- och gallringsplan för 1 Innehåll Sid Inledning - om LKF:s dokumenthanterings- och gallringsplan 3 Förkortningar 4 LKF-allmänt, kansli, direktion 5 Styrdokument,

Läs mer

Datum 2011-12-20. Handläggare Åsa Ottosson. Ekonomi. order (kontering, Avvikelser. Avvikelser

Datum 2011-12-20. Handläggare Åsa Ottosson. Ekonomi. order (kontering, Avvikelser. Avvikelser Handläggare Åsa Ottosson Datum 2011-12-20 Avrapportering intern revision 2011 Barn- och ungdomsnämnden antog 2002-01-23 en särskild intern kontrollplan för granskning av de interna rutinerna inom förvaltningen.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Gäller fr.o.m. 11.07.01 Barn- och ungdomsförvaltningen Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Foto: Anita Hogeborn-Kullander INNEHÅLL 1. Inledning...3 2. Mål och syfte...3 3. Elevhälsans organisation...3

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Dokumenthanterings- och gallringsplan

Dokumenthanterings- och gallringsplan 2014-12-18 Dokumenthanterings- och gallringsplan för 1 Innehåll Sid Inledning - om LKF:s dokumenthanterings- och gallringsplan 3 Förkortningar 4 LKF-allmänt, kansli, direktion 5 Styrdokument, överordnade

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BYGGLOVENHETEN Beslutad: MSN 2014-05-14 Dnr MSN 2014/49-004 Upprättad: 2014-04-11, reviderad 2014-04-30 Uppdaterad: Övergripande information rörande

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Fastställd 2013-06-05, Reviderad 2013-10-17, dnr KFN 2013/71 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Kommunen ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om

Läs mer

av betyg och ingsplaner med och omdömen.

av betyg och ingsplaner med och omdömen. Handläggare Åke Gustafsson 0480-45 30 17 Datum 2012-01-09 Begäran om upplysningar med stöd av personuppgiftslagen skyddade personuppgifter Med anledning av Datainspektionens tillsyn av hur personuppgifterr

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

EU-projekt Karlshamns kommun

EU-projekt Karlshamns kommun 1 Dokumentplan EU-projekt Karlshamns kommun Inledning En dokumentplan är ett styrdokument och ett hjälpmedel som används för att handlingar av samma slag ska bli hanterade på ett likartat sätt, både sådana

Läs mer

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv Dokumenthantering i EU-projekt Dokumenthantering i EU-projekt Vad vi ska prata om: Varför ska vi bevara Exempel på handlingar Diarieföring Gallring Arkivsäkerhet

Läs mer

2013-06-10 Dnr: 2013/1161-BaUN- 006. Sabina Finnilä - BUNSF01 E-post: sabina.finnila@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-06-10 Dnr: 2013/1161-BaUN- 006. Sabina Finnilä - BUNSF01 E-post: sabina.finnila@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Sabina Finnilä - BUNSF01 E-post: sabina.finnila@vasteras.se Kopia till Stadsarkivet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-06-10 Dnr: 2013/1161-BaUN- 006 Barn- och ungdomsnämnden Plan för redovisning av allmänna

Läs mer

Dokumenthanteringsplan serviceförvaltningen

Dokumenthanteringsplan serviceförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Martina Adiels Balk 2014-02-13 SFN 2014/0079 0480-45 05 74 en Dokumenthanteringsplan serviceförvaltningen Förslag till beslut en beslutar att fastställa

Läs mer

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun Sida 1(6) Datum 2014-02-11 Riktlinjer för modersmålsundervisning Hedemora kommun Undervisningstid för modersmålslärare Modersmålslärare undervisar 22 tim/vecka vid heltidstjänst. Räknas om utifrån anställningsgrad.

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur DNR 9.4-14903/13 Sida 1 (7) 2013-10-01 Arkivmyndighetens beslut 2013:26 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd Utbildningsnämnden Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms

Läs mer

En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer!

En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer! En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer! Mängden information i världen fördubblas var sjätte månad. Vi ägnar upp emot 60% av vår arbetstid åt att återställa, ändra och leta efter

Läs mer

Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10

Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10 Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10 Skollagen, 14 a kap. Åtgärder mot kränkande behandling 10. Om huvudmannen eller personalen får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit

Läs mer

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 2014-01-20 Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 Vilka rutiner finns för identifiering/kartläggning? - Finns gemensamma rutiner i kommunen eller är det upp till varje enhet? På vilket/vilka

Läs mer

Beslut om åtgärdsprogram får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Läs mer om hur du överklagar på nästa sida.

Beslut om åtgärdsprogram får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Läs mer om hur du överklagar på nästa sida. Beslut om åtgärdsprogram Undertecknad har i enlighet med skollagen 3 kap. 9 beslutat om åtgärdsprogram för eleven: Elevens namn Personnummer xxxx-xx-xx Vårdnadshavare 1 Telefonnummer Adress Vårdnadshavare

Läs mer

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun Skolnämnden Enhet/Handläggare Skolförvaltningen Datum 2011-09-13 Ert datum Beteckning Er beteckning Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun t:\skf\samarbete\informationsmaterial\riktlinjer

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse + Bilaga Stöd&Process/Kanslienheten 2013-10-07- Mikael.Bonnevier 08-590 970 33 Dnr Fax 08-590 733 40 Mikael.Bonnevier@upplandsvasby.se Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-5260 14 sara.alberg@bengtsfors.se POLICY Antagen av 2012.272.101 1(66), 2012-04-17 Reviderad 273, 2013-10-15 Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen

Läs mer

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper N wvarck, 6661 Estölis KOMMUN Dokumenthanteringsplan Kommunledningskontoret allmän administration AMK=Arbetsmil. ökonmiittai Handling Förvarings- Till Gallringsfrist Anmärkn plats centralarkiv Minnesanteckningar/

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet registreras i huvudsak i IT-systemen

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282

DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.5.1) Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282 Handlingar (dokument) Förvaringsplats

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C 2.1 VIDAREDELEGATION FÖR FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID SKOLA/FÖRSKOLA Övergripande ärenden 1 1:1 Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Dokumenthanteringsplanen ska alltid överensstämma med verkligheten och ses över årligen på respektive avdelning/funktion tillsammans med arkivarien.

Dokumenthanteringsplanen ska alltid överensstämma med verkligheten och ses över årligen på respektive avdelning/funktion tillsammans med arkivarien. 1(15) DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2006-2007 Dokumenthanteringsplanen är en organisations sätt att beskriva en god ordning i syfte att skapa överblick över organisationens allmänna handlingar. Planen talar om

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN. Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn

FAGERSTA KOMMUN. Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn FAGERSTA KOMMUN Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn 1 INLEDNING... 2 Utbildnings- och fritidsnämnden ARKIVFÖRTECKNING...

Läs mer

Arkivmyndighetens anvisningar om hantering och arkivering av BHV-journaler

Arkivmyndighetens anvisningar om hantering och arkivering av BHV-journaler Arkivmyndighetens anvisningar om hantering och arkivering av BHV-journaler BHV-journalerna utgör ett viktigt källmaterial för främst medicinsk forskning samt kan vara av betydelse för den enskilda personen.

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben. Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15

RIKTLINJE. Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben. Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15 Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15 Ändringar införda till och med UN, 2014:28 Innehållsförteckning Riktlinjer... 2 Olika former av förskola

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för personaladministration

Dokumenthanteringsplan för personaladministration Dokumenthanteringsplan för personaladministration Gällande från 2011-12-01, dnr KS 2011/160 Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för personaladministration... 2 Gallring... 2 Leverans till arkivet...

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg?

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? Innehållsförteckning 1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? 2. Vem beslutar om att godkännande av fristående sid 3 3. Vad krävs för att få ett godkännande

Läs mer