DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH) Ebba Södersten Arkivarie

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH) Ebba Södersten Arkivarie"

Transkript

1

2 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH) Ebba Södersten Arkivarie Institutionen för Idrotts- och hälsovetenskap, utbildningshandlingar Beslutad: Uppdaterad: Handlingstyp Registrering/ Sortering Förvaring/Ansvar Gallringsfrist Anmärkningar Gallring enligt RA-FS 1997:6 handlingar av ringa/tillfällig betydelse, RA-FS 2002:1. Sekretessregler: underlag för kunskapsprov, skydda utlänning personuppgifter.studenter registrerades i STUDS (LADOKs föregångare) , system byggt i FileMaker Pro, måste lokaliseras och gallras och arkiveras. Förut fanns ett institutionskansli, där hade man hand om beygsrapportering, studiedokumentation, tentamen, VFU, scheman mm. sedan gick arbetsuppgifter över till Utbildnings- och forskningsavdelningen. Nu registreras studenter i LADOK. Tillgodoräknanden Diarieförs Institution. Ansökan om och beviljande av. Ansökan om Studieuppehåll/avbrott Diarieförs UFA Individuell studieplan Diarieförs UFA Institutionens mötesprotokoll med bilagor nr/ år Institution. Om institution får ansökan lämna till UFA Om institution får ansökan lämna till UFA Lämnas till registrator så fort de justerats Lämnas till registrator. Enkla förfrågningar gallras Korrespondens av vikt Diarieförs Institution. Examensutlåtande.Original. Alfabetiskt/kronologiskt Hos institution Till UFA efter varje läsår. Till arkiv efter 10 år Studieanvisningar, Förelasningsanteckningar, beskrivningar av undervisning Hos varje lärare Kursregistrering/ uppropslistor Hos varje lärare/ UFA i LADOK Lämnas in för arkivering om man har några! Lämna till UFA. Uppgifterna bevaras i LADOK Lärarens examinationsuppgifter; som tentamensförmulär med svar, övningsuppgifter och övrig examination Hos varje lärare Lämna till arkiv

3 Tentamen Hos examinator Gallras efter examination Återlämnas till student Enkla förfrågningar Hos varje lärare Gallras RAFS 1997:6 Ringa tillfällig Korrespondens av vikt Hos varje lärare Gallras RAFS 1997:6 Ringa tillfällig Sammanställning av moment och kursutvärdering Hos kursansvarig Lämna in till arkiv och bevara Kursvärdering, studentsvar Hos kursansvarig Gallras Gallra två år efter kurs. Självvärdering Lärare skickar till nämnd Gallras Verksamhetsförlagd utbildning; handledarrapporter Hos varje lärare Gallras efter examination Inte gallra förrän betyg är rapporterat i LADOK Verksamhetsförlagd utbildning; studenters praktikrapporter Hos varje lärare Gallras Inte gallra förrän betyg är rapporterat i LADOK. Ramplan Diarieförs Till arkiv efter registrering Utbildningsplan Diarieförs Till arkiv efter registrering Kursplan Diarieförs Till arkiv efter registrering Litteraturlistor Diarieförs med kursplan Kompendier Arkivex till arkivet Examensarbeten Arkivex till arkivet Betygsrapportering Institution. UFA Rapporteras till UFA inom tre veckor Rättningsprotokoll, Hel kurs Institution. UFA Rapporteras till UFA inom tre veckor momentrapport Institution. UFA Rapporteras till UFA inom tre veckor Delmomentrapport Institution. UFA Rapporteras till UFA inom tre veckor Betygsrapportering av rest Institution. UFA Rapporteras på separat blankett till UFA inom tre veckor

4 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH) Ebba Södersten Arkivarie Forskningshandlingar Uppdaterad: Beslutad: Handlingstyp Registrering/ Sortering Förvaring/Ansvar Gallringsfrist Anmärkningar Forskningsprojekt Förvaring: tjänsterum och datorer. Gallring enligt RA-FS 1999:1 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar i statliga myndigheters forskningsverksamhet och RA-FS 2002:1. Sekretessregler i OSL: 9 kap 4 undersökning av naturvetenskaplig och teknisk art för det allmännas räkning 7 kap 13 psykologisk undersökning vilken utförs för forskningsändamål 7 kap 24 uppgift med dialektologiskt eller etnologiskt innehåll 8 kap 9 uppdragsverksamhet 3 kap 3 överföring av sekretess mellan myndigheter vid användande av uppgifter för forskningsändamål Sekretessförordningen 3 miljömedicinska, socialmedicinska, psykiatriska eller andra medicinska studier 3 sociologiska, psykologiska, pedagogiska eller andra beteendevetenskapliga eller samhällsvetenskapliga studier. Extern finansiering: Ansökningar om forskningsmedel med projektplan. Diarieförs. Till projektakt Projektplan; Första och sista versionen bevaras. Mellanliggande versioner gallras. Beslut/kontrakt. Korrespondens av vikt Diarieförs. Till projektakt Samla allt som diarieförs hos med uppdragsgivare/finansiär. Tillstånsansökningar för projekt. Beslut Diarieförs. Projektakt Till etisk kommitté eller liknande instans. om tillstånd. Beslut om avslag. Underlag för beslut. Etisk prövning Annan viktig korrespondens Diarieförs. Till projektakt Korrespondens av tillfällig betydelse Läggs till särskild postmapp för projektet. Gallras senast vid slutrapport Protokoll (eller motsvarande) från styrgrupps- eller referensgruppsmöte Diarieförs. Projektakt Mötesanteckningar Diarieförs. Projektakt. Löpnummer/ år Styrgrupp, Referensgrupp och Projektgrupp Administration, planering, ekonomi, redovisningsmaterial Diarieförs. Projektakt Projekt- metodbeskrivningar Darieförs. Projektakt Enkätformulär Darieförs. Projektakt Laboratorie- projektdagböcker, Labbok Darieförs. Projektakt Konferensrapporter Darieförs. Projektakt Delrapporter Darieförs. Projektakt Artiklar Darieförs. Projektakt Avhandlingar Darieförs. Projektakt Slutredovisning. Vetenskaplig och Ekonomisk Diarieförs. Projektakt Samla allt som diarieförs hos Handlingar rörande studerande vid forskarutbildning

5 För studerande vid forskarutbildning som är anstållda på GIH finns en Personakt på ekonomi och personalenheten. Handlingar i den studerandes forskningsprojekt är allmänna och hanteras och arkiveras som övriga forskningsprojekt på GIH. Ansökan om antagning. Beslut Ansökan om antagning till KI före Darieförs. Personakt Personal. I arkivskåp Doktorandakt före 2010? Personakt/ Doktorandakt (- 2010?) Utdrag LADOK/ UT90, Arkivlista LADOK/ RS 93, Aktivitetsfördelning För doktorander på KI, när de var anställda där, så arkiveras doktorandakten på KI. GIH lade då upp en doktorandakt med kopior av Personakt/ Doktorandakt Personal. I arkivskåp handlingarna. Handledaravtal, beslut om byte av handledare/ institution/ ämne, Personakt/ Doktorandakt Personal. I arkivskåp Anmälan om studieavbrott Personakt/ Doktorandakt Personal. I arkivskåp Halvtidskontroll: ansökan om med bilagor, intyg om, årlig uppföljning Personakt/ Doktorandakt Personal. I arkivskåp Ansökan om disputatiton. Protokoll från disputation. Bevis. Avhandling Personakt/ Doktorandakt Personal. I arkivskåp Primärmaterial. Handlingar som inte ska gallras bevaras i en projektakt. Primärmaterial som ska bevaras är de som bedöms ha; fortsatt inomvetenskapligt värde, värde för annat forskningsområde, vetenskapshistoriskt, kulturhistoriskt och personhistoriskt värde samt stort allmänt intresse. Primärmaterial gallras 10 år efter publicering under förutsättning att; publicering av resultatet från materialet är avslutad och sista avhandlingen som är kopplad till materialet har försvarats samt att den ekonomiska slutredovisningen skett. Handlingarna bör framställas så att de är sök- och läsbara ända tills de gallras. Enkäter med svar Darieförs. Projektakt. Gallras Datafiler från analysinstrument Systematisk förvaring Ansvarig forskare 10 år Rådata från mätningar och tester Systematisk förvaring Ansvarig forskare 10 år Enkätmall bevaras om den inte ingår i slutrapport. Enkätsvar gallras efter 10 år. Utskrifter av rådata från enkäter får gallras under förutsättning att enkätsvar sparas i 10 år. Protokoll från undersökningar och tester Systematisk förvaring Ansvarig forskare 10 år Kodlistor Systematisk förvaring Ansvarig forskare 10 år Journaler Systematisk förvaring Ansvarig forskare 10 år patientjournaler, journalutdrag Röntgenbilder Systematisk förvaring Ansvarig forskare Systematisk förvaring Ansvarig forskare 10 år Ljud- och bildupptagningar Systematisk förvaring Ansvarig forskare Bearbetningsmaterial Systematisk förvaring Ansvarig forskare Rensas vid inaktualitet Utkast, koncept Systematisk förvaring Ansvarig forskare Rensas vid inaktualitet Beräkningar Systematisk förvaring Ansvarig forskare Rensas vid inaktualitet Sammanställningar Systematisk förvaring Ansvarig forskare Rensas vid inaktualitet Excerpter Systematisk förvaring Ansvarig forskare Rensas vid inaktualitet Korrektur Systematisk förvaring Ansvarig forskare Rensas vid inaktualitet Upptagningar Systematisk förvaring Ansvarig forskare Rensas vid inaktualitet Upptagningar (ADB) som är osjälvständiga och en del i sammanställning.

6 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH) Ebba Södersten Centrum för idrottsforskning, CIF Arkivarie Beslutad: Handlingstyp Registrering/ Sortering Förvaring/Ansvar Gallringsfrist Uppdaterad: Anmärkningar Centrum för Idrottsforskning, CIF Gallring enligt RA-FS 1999:1 och RA-FS 2002:1. Protokoll Kronologiskt CIF/ Till registrator för arkivering vid årets slut Administration, planering Systematiskt Ekonomi, redovisningsmaterial Systematiskt CIF/ Ekonomi Ekonomihandlingar hanteras av ekonomienheten Enkätformulär Systematiskt CIF Diarieförs i det ärende de tillhör Sammanställningar av enkäter Systematiskt CIF Diarieförs i det ärende de tillhör Korrespondens av tillfällig betydelse CIF/ Rensas vid inaktualitet Annan viktig korrespondens Diarieförs CIF/ Forskningsfinansiering CIF/ Utlysning av forskningsbidrag Diarieförs CIF/ Med regler och anvisningar. Projektbidrag, tjänster, organisationsbidrag. Viktig korrespondens Diarieförs CIF/ Bidragsansökningar, tjänster Diarieförs CIF/ I digitalt ansökningssystem Bidragsansökningar, projekt- och organisationsbidrag Diarieförs CIF/ I digitalt ansökningssystem Finansieringsbeslut Beslut Diarieförs CIF/ Beslutsbrev Diarieförs CIF/ Kontrakt Diarieförs CIF/ Beslutsbrev Beslut och korrespondens om dispositionsrätt Diarieförs CIF/ Redovisning av forskning Slutredovisning Diarieförs CIF/ Ekonomisk rapport Diarieförs CIF/ Regeringsuppdrag Regeringsbeslut Diarieförs CIF/ Avtal Diarieförs CIF/ Rapporter till regeringen Diarieförs CIF/ Missiv + publikationer Publikationer Tidning Svensk Idrottsforskning Systematiskt CIF/ Nyhetsbrev Systematiskt CIF/

7 Konferenser Annonsering Systematiskt CIF/ Program Systematiskt CIF/ Deltagar- och föreläsarförteckning Systematiskt CIF/ Presentationer, dokumentation och pp-bilder Systematiskt CIF/ Konferensrapporter Systematiskt CIF/ Konferensdokumentation arkiveras årligen

8 Utskrift: DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH) Ebba Södersten Arkivarie Ledning och rektors kansli, Styrelse, rektor, nämndorganisation och råd och arbetsgrupper samt registratur, arkiv och information Uppdaterad: Handlingstyp Beslutad: Registrering/ Sortering Förvaring/ Ansvar Gallringsfrist Anmärkningar Allmänn administration RA-FS 1991:6, RA-FS 1997:6 Högskolestyrelsens protokoll med bilagor Kronologiskt Till arkiv efter Kallelser till Högskolestyrelsen med bilagor Kronologiskt Till arkiv efter Grundutbildningsnämnden (GUN)s protokoll Forsknings- och forskarutbildningsutbildningsnämnden (FFN)s protokoll Grundutbildnings- och forskningsnämnd (GRUF)s protokoll Programkommittérnas protokoll Arbetsmiljö och jämställdhetsgruppens protokoll Beredningsgruppen för anställningsärendens protokoll Biblioteksnämndens protokoll Dimensioneringsrådets protokoll Disciplinnämndens protokoll Internationaliseringsgruppens protokoll Kronologiskt Kronologiskt Kronologiskt Kronologiskt Kronologiskt Kronologiskt Kronologiskt Kronologiskt Kronologiskt Kronologiskt Sekreterare/ Sekreterare/ Sekreterare/ Sekreterare/ Sekreterare/ Sekreterare/ Sekreterare/ Sekreterare/ Sekreterare/ Sekreterare/ Till registrator vid årets slut, arkiv efter Till registrator vid årets slut, arkiv efter Till registrator vid årets slut, arkiv efter Till registrator vid årets slut, arkiv efter Till registrator vid årets slut, arkiv efter Till registrator vid årets slut, arkiv efter Till registrator vid årets slut, arkiv efter Till registrator vid årets slut, arkiv efter Till registrator vid årets slut, arkiv efter Till registrator vid årets slut, arkiv efter Ledning och Kansli 1(5)

9 IT-rådets protokoll Kvalitets- och utbildningsgruppens protokoll Stipendienämndens protokoll Kvalitet- och utvecklingsrådet Kronologiskt Kronologiskt Kronologiskt Kronologiskt Sekreterare/ Sekreterare/ Sekreterare/ Sekreterare/ Till registrator vid årets slut, arkiv efter Utskrift: Till registrator vid årets slut, arkiv efter Till registrator vid årets slut, arkiv efter Till registrator vid årets slut, arkiv efter Rektorsbeslut Kronologiskt Till arkiv efter Förvaltningschefsbeslut Kronologisk Till arkiv efter Prefektbeslut Kronologiskt Till arkiv efter Protokoll för lokalbesiktning - och brandskydd Kronologiskt Lämnas till Bevars MBL-protokoll: kallelser, beslut om lön, information, lokal överenskommelse i original Kronologiskt Registratur och arkiv Till registrator vid årets slut, arkiv efter Till registrator vid årets slut, arkiv efter Darieförda ärenden Diarieförs efter diarie- och dossiéplan t.ex. beslut i studentärenden, delegationsordning, riktlinjer för uppdragsutbildningar Diarieföringssystemet ÄHS Databas Migrerades till W3D Diarieföringssystemet W3D3 Databas digitalt Sökregister till diariet (namn- och sakregister) Alfabetiskt Hos registrator Till arkiv efter. Fördes fram, till Arkivförteckning, arkivex Kronologiskt Hos registrator Till arkiv vid upprättande, uppdatera vid varje förändring. Viktigare information i röstbrevlåda/ telefonsvarare, sms Ej diarieförd korrespondens original, kopior Rektors korrespondens, ej diarieförd korr. Under förutsättning att innehållet dokumenteras i en tjänsteanteckning som tillförs övriga handlingar i ärendet. - Hos registrator Gallras Kronologiskt Hos registrator i urval i urval Information Ledning och Kansli 2(5)

10 Utskrift: Extern information Informationsmaterial internt Print i låst mapp på servern Informationsansva Skrivs ut på papper och lämnas till arkiv rig/ Informationsansva Informationsmaterial externt Print i låst mapp på servern rig/ Lämnas in för arkivering varje år Förvaras i pärm Pressmeddelanden Kronologiskt i pärm Kronologiskt Lämnas in för arkivering varje år Webb, tryck, media. Lämnas in för Annonser Kronologiskt Förvaras i pärm Informationsansvar arkivering varje år kvartalsvis? på band? kopieras Informationsansva i intervall om bevarandet måste Extern webbplats Versionshantering på EpiServer rig lösas. Informationsansva Webbplats, texter på Förlaga i låst mapp på servern rig Lämnas in för arkivering varje år Informationsanvar tills vidarebackup? Utgallring sker efter Bildbanker: Intern bildbank? Hårddisk ig hand. Informationsansva Tryck och publikationer Tryckoriginal Digitalt, server rig Lämnas in för arkivering varje år Informationsansva Administration, korrespondens Pärm tjänsterum rig Gallras Arkivexemplar av färdig publikation Kronologiskt Informationsansvar Lämnas in för arkivering varje år Tryckoriginal. broschyrer Digitalt, server Informationsansvar Gallras När arkivexemplar är arkiverat Intern information Digitalt, server Intranätet Versionshantering Server Informationsansvar kvartalsvis? på band? kopieras i intervall om Texter på Intranät Digitalt, server Informationsansvar Lämnas in för arkivering varje år Upphandlingsärenden fram tom Administrativa föreskrifter Diarieförs Anbud med bilagor Diarieförs. I upphandlingsakt efter diarie- och dossiéplan / Gallras Diarieförs. I upphandlingsakt efter Anbudsförfrågan/ förfrågningsunderlag diarie- och dossiéplan Diarieförs. I upphandlingsakt efter Annons med inbjudan diarie- och dossiéplan Anbud med offert som antagits. Bilagor; Kvalitetsdokument, F- Ledning och Kansli 3(5)

11 Anbudsförteckning/ protokoll, Utskrift: Dokument från förhandling, Diarienummer diarieförs i W3D3. I presentation referenser, Utvärdering av upphandlingsakt efter diarie- och anbud, Beslut, tiilldelningsbeslut, Avtal/ Beslut dossiéplan beställning Diarienummer diarieförs i W3D3. I Kravspecifikation upphandlingsakt efter diarie- och Diarienummer diarieförs i W3D3 I akt Avrop mot ramavtal/ beställning efter diarie- och dossiéplan Diarienummer diarieförs i W3D3. I Direktupphandling upphandlingsakt efter diarie- och Diarienummer diarieförs i W3D3. I Överklagande akt efter diarie- och dossiéplan Avtal/kontrakt av stor vikt (ex hyresavtal, Dnr Hos registrator Kopia gallras efter avsl. kontrakt. etc) original Original till arkiv efter. Kontrakt mellan GIH och serviceföretag Kronologiskt/alfab. I pärm på efter avsl. kontrakt o dyl, original, kopior ekonomienheten Rapporter Kronologiskt Seminarie- och symposium- Publikationer Kronologiskt GIH:s egna Publikationer från jubileum och Kronologiskt - professorsinstallationer etc Studenttidningar och skrifter Kronologiskt efter titel 1 ex till arkivet. intern information Kronologiskt Hos registrator Till arkiv efter Intern/extern info av ringa betydelse, - - För kännedom, cirkulär etc original, kopior Handlingar från högtider, Kronologiskt - Korrespondens, pressinfo professorsinstallationer mm. Pressklipp Kronologiskt i pärm Hos registrator i urval Till arkiv efter Videofilmer, fotografier diabilder mm Kronologiskt Arkiveras som bilaga under resp inst. serie, eller dyl. Arbetsordning, organisationsplan och dyl. Rörande administration och Kronologiskt Till arkiv efter 1 år. Årsredovisningar, tryckta Kronologiskt - 1 ex till arkivet Affischer Kronologiskt 1 ex till arkivet Kurs- och ansökningsinfo till studenter, tryckt Kronologiskt 1 ex till arkivet Ledning och Kansli 4(5)

12 1 ex till arkivet. Samlas in av Utskrift: Trycksaker (broschyrer etc) Kronologiskt informationsansvarig och lämnas vid Riktlinjer, policydokument Kronologiskt den som upprättar lämnar till arkivering Kvalitetssäkring och utvärdering Kronoligiskt upprättas av nämnd, lämna till registrator för arkivering Ledning och Kansli 5(5)

13 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH) Ebba Södersten Arkivarie Personal- och ekonomiavdelningen Uppdaterad: Beslutad: Handlingstyp Registrering/ Sortering Förvaring/Ansvar Gallringsfrist Anmärkningar Personal RA-FS 2006:5 handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet, RA-FS 1997:6 handlingar avringa/tillfälllig betydelse RA-FS 2004:1 Tjänsteansökningar RA-MS 2005: 31 återlämnande av vissa ansökningshandlingar RA-FS 2004:3 Räkenskaper OSL 7 kap 11 Utlysning av tjänst Diarieförs I akten ska finnas; rektorsbeslut anställning, kravprofil, Annons, förteckning över sökande med hemadresser, ansökningshandlingar med meritförteckning och betyg, Sakkunnigutlåtande (vid rekrytering av undervisande personal), Beslutsbrev med överklagandehänvisning, Anslag Eventuellt avbrytande av rekrytering. Överklagande av tjänstetillsättning Diarieförs Till samma akt som utlysningen av tjänsten. Handlingar; Överklagande, beslut och alla handlingar som åberopas vid överklagandet. Ansökningshandlingar, anställd Diarieförs Personalavdelningen. I personalakt i arkivskåp hos personal.. Ansökan med meritförteckning och betyg samt en förteckning över publicerade bilagor till ansökan, undervisande personal. Anställningskontrakt. Ansökningshandlingar, ej anställd Diarieförs Ansökningshandlingar, rektorstjänst Diarieförs Kopior hos registrator Spontana jobbansökningar Sökande som inte fått tjänst; Handlingarna gallras eller återsänds till sökande som begärt det. Endast ett ex behöver sparas gallringstiden ut. Därför kan sökande få tillbaka överexen tidigare, på begäran. Dokumentera då bibliografiska referenser, ISBN - nummer och utgivningsår i förteckning. Notera i diariet när gallring genomförts. Beslutas av regeringen. Original sänds dit för beslut Vidarebefordras till personalavd. Gallras vid inaktualitet Besvara förfrågan och gallra den.

14 Förfrågan om tjänstgöringsbetyg/intyg Förfrågan om arbetsgivarintyg Vidarebefordras till anvarig chef Personalavdelningen. I personalakt i arkivskåp hos personal. Till personalakt. Tjänstgöringsintyg/-betyg som innehåller värdeomdömen skall bevaras. Vidarebefordras till personalavd. Gallras vid inaktualitet Besvara förfrågan och gallra den. Personakter. Aktuella och avslutade I personalakt i arkivskåp hos personal. Aktuella personakter förvaras i låst arkivskåp på personalenheten. Avslutade personalakter till arkiv i 10 årsperioder. Akten ska innehålla; original av personuppgifter, ansökningshandlingar, meritlista, anställningsbekräftelse, arbetsskaderapport, rehabiliteringshandlingar, lönehistorik, kursintyg, uppsägningsbekräftelse, anställningsbevis. Uppdragsavtal I arkivskåp hos personal Till personakt Personreskontra Verifikationsnummerordning Personal Fr.o.m 2005 i Aggresso. digitalt där. Avstämningar ur ekonomisystem Aggresso Personal. 2 månader Löner till årsredovisningar, rapporter till Kåpan, preliminär skatt, arbetsgivaravgifter ur Aggresso bevaras digitalt i Aggresso. Vstämninar av tillfällig betydelse gallras efter två månader. Avtal med central fackliga organisationer Personal 3 år Trycksak från Arbetsgivarverket t. ex Avtal med respektive facklig Diarieförs Kopior hos personal gallras organisation om ramen Löneförhandligar; protokoll med bilagor MBL-protokoll, -förhandling Handlingar i samband med pensionsutredning Diarieförs. Pärm Personal. Bevars Kopior hos personal gallras Diarieförs. Systematisk förvaring???. Personal Läkarintyg med kvitton Kronologiskt Personal 10 år Blankett om bisyssla I pärmar, årsvis Personalhandläggare. Uppgift om att bisyssla är i konflikt med anställning Övergripande personaladministration Systematisk förvaring Personalavdelningen. I personalakt i arkivskåp hos personal. Till personakt MBL-protokoll till registrator så fort de upprättats. Förhandling hålls i pärm Pensionsbeslut. SPV. kopior av inskickat Läkarvårds- och läkemedelsersättning, med register.

15 Lönepolicy Diarieförs Förvaltningschef/ Jämställdshetsplaner Diarieförs Förvaltningschef/ Friskvårdspolicy Diarieförs Förvaltningschef/ Arbetsmiljöprotokolll med bilagor Kronologiskt Personal/ Bilagor t.ex; Tillbudshandlingar, arbetsskador, arbetsmiljöfrågor, arbetssociala och -psykologiska utredningar. Personalförteckningar, Personal Ingår i underlag till årsredovisning personalekonomiska sammanställningar Friskvårdssatsningar Diarieförs Personal. Befattningsbeskrivningar Diarieförs Lön Tjänstgöringsjournaler Personal Månadsjournaler gallras vid årets slut, i samband med att årstjänstgöringsjournalen skrivs ut på papper. Sammanställningar över kostnadsspecifikationer samt lönearter Personal Löneartsförteckningar ska bevaras digitalt Lönesammanställningar, Lönelistor, Arvodeslistor Personal Löneförslag, lönebekräftelsebekräftelse A- Ö/ månad Personal 1 år. Lönebekräftelser bevaras digitalt och skrivs ut på papper, motsvarar då lönelistor. Uppgifter för skatttredovisning Personal 10 år Omföring av löner Lönepärm Personal Stoppad lön Lönepärm Personal Negativ lön Lönepärm Personal Redovisar preliminär skatt; Kontrolluppgift, uppbördsspecifikation, pensionsinbetalningar mm. Sammanställningar över retroaktiv lön Lönepärm Personal Får gallras tidigare om uppgifterna finns i lönespecifikationer eller lönesammanställnnigar. Löneunderlag Pärm Personal 10 år. Gallringsbara handlingar 10 år; Sjukförsäkran, läkarintyg, arvodesuppgifter, undelag för manuellt utbetad lön, beslut förskringskassan ersättning. Gallringsbara handlingar ; Semesteransökningar, föräldraledighet, tjänstledighet, övertid, mertid, jämkning.

16 Arvodesräkningar Personal 50 år till 2006 med arvodesförteckning i Aggresso. Redovisning av frånvaro Aggresso Personal Gallras. Månatlig redovisning gallras, årlig bevaras. Ekonomi RA-FS 1997:6 handlingar av ringa/tillfällig betydelse, RA-FS 1993:4 redovisninigssystemet Cosmos (gäller för ), RA-FS 2004:3 räkenskapshandlingar ska tillämpas fr.o.m får tillämpas fr.o.m Riksarkivet "Rapport, Avställning av räkenskapshandlingar ur Agresso för bevarande" dnr: RA /858. Se även EA Donationshandlingar Diarieförs Ekonomi. Avtal och andra handlingar av säeskild betydelse för att belysa verksamhetens ekonomiska förhållanden Diarieförs, Pärmar Ekonomi. Till diarieförda handlingar; regleringsbrev, avtal. Årsredovisning: i pärm med lån, fordringar, investeringar. Större ekonomiska beslut ingår i rektorsbeslut. Beräkningsunderlag Diarieförs. Pärm Ekonomi i pärm Riksredovisningen Hermes, finns ej fr.o.m Behöriga att teckna attest och utbetalningsorder, listor Budgetpärm Ekonomi Budgetunderlag Diarieförs. Förvaras i diarieförda handlingar Ekonomihandboken Ekonomi Handboken med löpande ändringar. Större ändringar dokumenteras i rektorseslut Årsredovisning med bilagor Diarieförs Ekonomi. Finansiell del; Resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning, anlagsredovisning, finansieringsanalys, noter Revisorsintyg Diarieförs Ekonomi.

17 Årsredovisning; balansposter Diarieförs Ekonomi. Systemdokumentation Diarieförs Ekonomi. Behandlingshistorik (avstämningsrapporter, saldodata?) Agresso Ekonomi Verifikationer Pärm och Aggresso Ekonomi 10 år Underlag till årsbokslut; råbalans GL09, resultaträkning GL03, balansräkning GL03. Specifikationer till balansräkningen; tillgångar: specifikation av anläggningstillgångar FA04, anläggningsregister från Excel, leverantötrsreskontra SU05, inventeringsprotokoll, kundfordringar, fordringar hos andra myndigheter, övriga fordringar, förutbetalda kostnader, upplupna bidragsintäkter, övriga upplupna intäkter, avräkning mot staten (ESV?), kassa och bank. Kapital och skulder; myndighetskapital, avsättningar, lån Riksgälden, skulder till andra myndigheter, leverantörs- och övriga skulder, upplupna kostnader, oförbrukade bidrag, övriga förutbektalde intäkter. Rapporter; Avstämning, huvudbok/ reskontra AG06/ SU05, Kontoplan GL10, Konteringsbara begrepp GL12, villkor för automatkontering GL 17, fasta upplysningaranläggningar (FA03)/ FA04ARK. Riksredovisningen Hermes; balans- och resultaträkning, årslista Beskrivning av redovisningsplanen, samlingsplan över moduler som används, förteckning över föroch eftersystem, beskrivning av informationsflöde i systemet. Konteringsregler ARK01 samt förändringar under året, värdematriser ARK02, relationsvärden GL13, generella parametrar - skärmbilder, systemparametrar AG13 ovh systemvärden AG14 samt förändringar under året, Loggning av fasta register AG58. Det finns flera verifikationsnummerserier. Kontakta personal för att säkra att pension beräknas även för tillfälligt anställda.

18 Ekonomihandlingar i databas Aggresso Ekonomi Det som ska bevaras digitalt ur Aggresso är; Verifikationsjournal GL02 även kallad Dagbokföring, Huvudbokföring GL01ARK, Reskontra/Sidoordnad bokföring. Aggressomeddelanden, bevaras fr.o.m Månads- och kvartalsrapporter för redovisning På papper och filer för redovisning till staten. Betalningar Skatt redovisning Inköp, upphandling och avtal Sekretess gäller innan ärendet avslutats. Handlingarna ska diarieföras. RA-F 2006:5 Initiering av upphandlingsärende Diarieförs. Till Anskaffningsbeslut med underlag upphandlingsakt Inköpsansvarig. Beställningsformulär Diarieförs. Till upphandlingsakt Förhandsannonsering Annons. Inbjudan till ansökan om att lämna anbud, tävling eller annan intresseanmälan Sändlistor Ansökan om att få lämna anbud - antagna kvarstående skatt, preliminär skatt - redovisning Inköpsansvarig. Ska fyllas i av beställare inom GIK och gas till enhetschef för gokännande, sedan till inköpsansvarig. Diarieförs. Till upphandlingsakt Inköpsansvarig. Diarieförs. Till upphandlingsakt Inköpsansvarig. Diarieförs. Till upphandlingsakt Inköpsansvarig. Sammanställning av ansökningar om att få lämna anbud Diarieförs. Till upphandlingsakt Inköpsansvarig. Sammanställning av kvalificerade anbudsgivare Diarieförs. Till upphandlingsakt Inköpsansvarig. utvärdering av anbud Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag eller annat underlag för anbudsansökan Diarieförs. Till upphandlingsakt Inköpsansvarig. Annons med inbjudan att delta i Diarieförs. Till upphandling upphandlingsakt Inköpsansvarig. Ej antagna ansökningar om att få lämna anbud; gallras Kravspecifikationer, Avtalsvillkor, branschvillkor/ bestämmelser, Protokoll från MBL- förhandling???

19 Korrespondens under anbudstiden; Diarieförs. Till begäran om och bekräftelse på upphandlingsakt förlängd anbudstid, begäran om förtydliganden och kompletteringar från anbudsgivare, förfrågningar Inköpsansvarig. Öppningsprotokoll med Diarieförs. Till Inköpsansvarig. förteckning över anbudsgivare upphandlingsakt Antagna anbud för upphandling Anbud, anbudsansökan, Broschyrer som innehåller sakuppgift, Tävlingsbidrag, Bekräftelse om deltagande inom ramen för kvalifikationssystem. Försent inkomna anbud Protokoll från MBL- förhandling??? Utvärdering av anbud, sammanställning av kvalificerade anbudsgivare, dokumentation av antagna anbudsgivare under utvärderingstiden Diarieförs. Till upphandlingsakt Diarieförs. Till upphandlingsakt Diarieförs. Till upphandlingsakt Inköpsansvarig. Inköpsansvarig. 4 eller Inköpsansvarig. Förhandling, provning/ testning, presentation samt tagande av referenser. Leverantörsvärdering, soliditetsupplysning. Även minnesanteckningar från förhandlingar med anbudsgivare. med svar. Avslut av upphandlingsärende Beslut att avbryta upphandling, rapport om avslutad upphandling Diarieförs. Till upphandlingsakt Diarieförs. Till upphandlingsakt Inköpsansvarig. Inköpsansvarig. Tilldelningsbeslut; och upplysning om - Diarieförs. Till upphandlingsakt Inköpsansvarig. Ej antagna anbud Diarieförs. Till upphandlingsakt Inköpsansvarig. Gallras efter 2 eller 4 år Upphandlingskontrakt med bilagor Diarieförs. Till Inköpsansvarig. upphandlingsakt Avrop mot ramavtal Diarieförs. Till akt Inköpsansvarig. Direktupphandling Diarieförs. Till akt Inköpsansvarig. Anbud, anbudsansökan mm. Bilagor till anbud kan återlämnas till anbudsgivare när de annars skulle gallrats om de är arbetsprover och modeller eller föremål, efter att upphandlingen är klar. Förutsatt att de dokumenteras (fotografera, el likn.)

20 Delegering av ansvar för inköpt tjänst/vara Beställning Diarieförs. Till upphandlingsakt Diarieförs. Till upphandlingsakt Inköpsansvarig. Inköpsansvarig. Beställning efter att kontrakt är skrivet.

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutet

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutet Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutet Version: 1.2 Fastställd: 2015-06-01 Giltig fr. o.m 2015-06-01 Detta dokument anger hur handlingar vid KI ska hanteras och gäller för hela Karolinska Institutet.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28.

Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28. Dnr. 134/11 73 Dnr 134/11 73 Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28. SDN Angered (B) SDN Askim-Frölunda-Högsbo (J) SDN Centrum

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund. Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund. Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund Nr: 2013/113 Datum: 2013-05-21 Dokumenthanteringsplanen är ett styrdokument som visar hur verksamhetens handlingar

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Dokumenthanteringsplan 1/57 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Enligt det kommunala arkivreglementet antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158, ska dokumenthanteringsplaner

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Antagen av Kommunfullmäktige 28 januari 2013 9 Upprättad och sammanställd av Kommunarkivarie Jörg Siewert Datum 121203 Inledning... 4 Beslut om gallring... 4 Skanning eller mikrofilmning...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun

Dokumenthanteringsplan Omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun Dokumenthanteringsplan Omsorgs och socialförvaltningen, Mjölby kommun Diarienummer: OSN 2014:21 Beslutad av Omsorgs och socialnämnden i Mjölby kommun, 20150224 23 Dokumentansvarig Namn: Beatrice Karlsson

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN ANTAGEN AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-04-28 DNR. UTB/2014:72 REVIDERAD 2015-04-24 Helena Kugelberg Palmqvist, Birgitta Hallin

MJÖLBY KOMMUN ANTAGEN AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-04-28 DNR. UTB/2014:72 REVIDERAD 2015-04-24 Helena Kugelberg Palmqvist, Birgitta Hallin MJÖLBY KOMMUN ANTAGEN AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-04-28 DNR. UTB/2014:72 REVIDERAD 2015-04-24 Helena Kugelberg Palmqvist, Birgitta Hallin Innehåll 1 Inledning... 3 2 Organisation/Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Vännäs kommun. Dokumenthanteringsplan. för Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets verksamhet

Vännäs kommun. Dokumenthanteringsplan. för Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets verksamhet Vännäs kommun Dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets verksamhet Innehåll INLEDNING... 3 SYFTE MED DOKUMENTHANTERINGSPLANEN... 3 HANDLING... 3 GALLRING OCH RENSNING... 3 BEVARANDE...

Läs mer

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Stödja verksamhet

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Stödja verksamhet Inledning Dokumenthanteringsplaner är styrdokument för hur allmänna handlingar ska hanteras. Klassificeringen av allmänna handlingar är uppbyggd kring ett antal verksamhetsområden som är grunden för diariets

Läs mer

Dokumenthanterings- och gallringsplan

Dokumenthanterings- och gallringsplan 2014-12-18 Dokumenthanterings- och gallringsplan för 1 Innehåll Sid Inledning - om LKF:s dokumenthanterings- och gallringsplan 3 Förkortningar 4 LKF-allmänt, kansli, direktion 5 Styrdokument, överordnade

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för stadsbyggnadsförvaltningen

Dokumenthanteringsplan för stadsbyggnadsförvaltningen Dokumenthanteringsplan för stadsbyggnadsförvaltningen Inledning Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 1. rätten

Läs mer

Regler för arkivering av forskningsmaterial

Regler för arkivering av forskningsmaterial Regler för arkivering av forskningsmaterial Stressforskningsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum vid Stockholms universitet inom vetenskapsområdet stress och hälsa. Institutet bedriver grund- och

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden

Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden Beslutad i utbildningsnämnden den 27 maj 2014 53/14 Dnr UTN 73/14 Utbildningsnämnden Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden Inledning...3 Förvaltningshistorik...3 Verksamhetsbeskrivning...5 Allmänhetens

Läs mer

Botkyrka kommuns. arkivhandbok

Botkyrka kommuns. arkivhandbok Botkyrka kommuns arkivhandbok Vi ska arbeta med dokument på ett enhetligt, korrekt och professionellt sätt. Vi ska följa lagar och regler och bidra till en god kvalitet i arbetet med vår dokumentation.

Läs mer

Socialnämnd Socialförvaltning. DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429

Socialnämnd Socialförvaltning. DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429 Socialnämnd Socialförvaltning DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429 2 Innehållsförteckning sid 1 INLEDNING 3 1.1 Dokumenthanteringsplanens syfte, funktion och struktur 3 1.2 Hantering av

Läs mer

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration Förslag DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2015 Handlingsslag Bevaras/Gallras efter antal år Medium Förvaras Diariet Microsoft Office 365 Anmärkning Styra och leda förbundet POLITIK - DIREKTION/BEREDNINGAR Fatta politiska

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN 54/15 Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-04-23, 31 Gäller från och med 2015-05-01 Inledning I dokumenthanteringsplanen ges anvisningar

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-10-28, 18, fastställt ett arkivreglemente. Bifogas. Här kommer vi att redogöra för hur Ulricehamn kommun är organiserad.

Kommunfullmäktige har 2013-10-28, 18, fastställt ett arkivreglemente. Bifogas. Här kommer vi att redogöra för hur Ulricehamn kommun är organiserad. Inledning Arkivlagen anger att varje myndighet ska svara för vården av sitt arkiv. I detta ingår bland annat att fastställa vilka handlingar som ska vara arkivhandlingar och att verkställa gallring i arkivet.

Läs mer

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Arbetsmiljöverket Medverkande Från Arbetsmiljöverket enhetschef verksarkivarie IT-arkivarie Från Riksarkivet Elisabeth Celander, inspektör Linda Segermalm, inspektör

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20

Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20 Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20 Innehåll/verksamhet Sida nr Innehållsförteckning 1 Arbetsmarknadsenheten Activa 2

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB)

Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB) Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB) Antagen av styrelsen för MPAB den 22 november 2013 Gäller från och med 1 januari 2014 Inledning 3 A. Arkivbeskrivning 3 Bolagsshistorik 3 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Gemensam dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvård samt tandvård inom Västra Götalandsregionen 1. Arkivnämndens beslut 2007-05-02.

Gemensam dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvård samt tandvård inom Västra Götalandsregionen 1. Arkivnämndens beslut 2007-05-02. Gemensam dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvård samt tandvård inom Västra Götalandsregionen 1. Arkivnämndens beslut 2007-05-02. LEDNINGS- OCH FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE ADMINISTRATION...3 ALLMÄN

Läs mer

BEVARAS Kronologisk ordning Närarkiv Omgående Efter 5 år Svenskt Arkiv 80

BEVARAS Kronologisk ordning Närarkiv Omgående Efter 5 år Svenskt Arkiv 80 Vaxholms stad Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen Giltig från den 1 januari 2012 Handling/handlingstyp ADMINISTRATIV VERKSAMHET stadsarkivet Nämndadministration Kungörelse till kommunfullmäktiges

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun 1 (14) Dnr: 2006/378 Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun Våren 2007 Oskarshamns 2 (14) Inledning Det är mycket viktigt att alla vi som finns i den kommunala organisationen har kunskap

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Arkivhandbok för Malmö stad:

Arkivhandbok för Malmö stad: Arkivhandbok för Malmö stad: Registrering, dokumenthantering och arkivvård i Malmö stad 1 Innehåll 1. Inledning... 4 2. Bevarande och gallring av allmän handling... 6 2.1 Offentlighetsprincipen och hantering

Läs mer

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef Välkommen till MKV! Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, till vardags förkortat MKV, är en del av Institutionen för informationsteknologi, ITM och medier vid Mittuniversitetet. MKV är ett

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Utarbetad av Anja Helldal, kommunarkivarie 1 (41) Innehåll Om dokumenthanteringsplanen... 3 Handlingar... 3 Allmänna handlingar... 3 Gallring... 4

Läs mer

och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun

och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun Registrering och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun Reviderad oktober 2009 Innehåll 1. Därför ska allmänna handlingar registreras... 4 1.1 Uppsala kommun har IT-stöd för dokument- och ärendehantering...

Läs mer