DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH) Ebba Södersten Arkivarie

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH) Ebba Södersten Arkivarie"

Transkript

1

2 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH) Ebba Södersten Arkivarie Institutionen för Idrotts- och hälsovetenskap, utbildningshandlingar Beslutad: Uppdaterad: Handlingstyp Registrering/ Sortering Förvaring/Ansvar Gallringsfrist Anmärkningar Gallring enligt RA-FS 1997:6 handlingar av ringa/tillfällig betydelse, RA-FS 2002:1. Sekretessregler: underlag för kunskapsprov, skydda utlänning personuppgifter.studenter registrerades i STUDS (LADOKs föregångare) , system byggt i FileMaker Pro, måste lokaliseras och gallras och arkiveras. Förut fanns ett institutionskansli, där hade man hand om beygsrapportering, studiedokumentation, tentamen, VFU, scheman mm. sedan gick arbetsuppgifter över till Utbildnings- och forskningsavdelningen. Nu registreras studenter i LADOK. Tillgodoräknanden Diarieförs Institution. Ansökan om och beviljande av. Ansökan om Studieuppehåll/avbrott Diarieförs UFA Individuell studieplan Diarieförs UFA Institutionens mötesprotokoll med bilagor nr/ år Institution. Om institution får ansökan lämna till UFA Om institution får ansökan lämna till UFA Lämnas till registrator så fort de justerats Lämnas till registrator. Enkla förfrågningar gallras Korrespondens av vikt Diarieförs Institution. Examensutlåtande.Original. Alfabetiskt/kronologiskt Hos institution Till UFA efter varje läsår. Till arkiv efter 10 år Studieanvisningar, Förelasningsanteckningar, beskrivningar av undervisning Hos varje lärare Kursregistrering/ uppropslistor Hos varje lärare/ UFA i LADOK Lämnas in för arkivering om man har några! Lämna till UFA. Uppgifterna bevaras i LADOK Lärarens examinationsuppgifter; som tentamensförmulär med svar, övningsuppgifter och övrig examination Hos varje lärare Lämna till arkiv

3 Tentamen Hos examinator Gallras efter examination Återlämnas till student Enkla förfrågningar Hos varje lärare Gallras RAFS 1997:6 Ringa tillfällig Korrespondens av vikt Hos varje lärare Gallras RAFS 1997:6 Ringa tillfällig Sammanställning av moment och kursutvärdering Hos kursansvarig Lämna in till arkiv och bevara Kursvärdering, studentsvar Hos kursansvarig Gallras Gallra två år efter kurs. Självvärdering Lärare skickar till nämnd Gallras Verksamhetsförlagd utbildning; handledarrapporter Hos varje lärare Gallras efter examination Inte gallra förrän betyg är rapporterat i LADOK Verksamhetsförlagd utbildning; studenters praktikrapporter Hos varje lärare Gallras Inte gallra förrän betyg är rapporterat i LADOK. Ramplan Diarieförs Till arkiv efter registrering Utbildningsplan Diarieförs Till arkiv efter registrering Kursplan Diarieförs Till arkiv efter registrering Litteraturlistor Diarieförs med kursplan Kompendier Arkivex till arkivet Examensarbeten Arkivex till arkivet Betygsrapportering Institution. UFA Rapporteras till UFA inom tre veckor Rättningsprotokoll, Hel kurs Institution. UFA Rapporteras till UFA inom tre veckor momentrapport Institution. UFA Rapporteras till UFA inom tre veckor Delmomentrapport Institution. UFA Rapporteras till UFA inom tre veckor Betygsrapportering av rest Institution. UFA Rapporteras på separat blankett till UFA inom tre veckor

4 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH) Ebba Södersten Arkivarie Forskningshandlingar Uppdaterad: Beslutad: Handlingstyp Registrering/ Sortering Förvaring/Ansvar Gallringsfrist Anmärkningar Forskningsprojekt Förvaring: tjänsterum och datorer. Gallring enligt RA-FS 1999:1 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar i statliga myndigheters forskningsverksamhet och RA-FS 2002:1. Sekretessregler i OSL: 9 kap 4 undersökning av naturvetenskaplig och teknisk art för det allmännas räkning 7 kap 13 psykologisk undersökning vilken utförs för forskningsändamål 7 kap 24 uppgift med dialektologiskt eller etnologiskt innehåll 8 kap 9 uppdragsverksamhet 3 kap 3 överföring av sekretess mellan myndigheter vid användande av uppgifter för forskningsändamål Sekretessförordningen 3 miljömedicinska, socialmedicinska, psykiatriska eller andra medicinska studier 3 sociologiska, psykologiska, pedagogiska eller andra beteendevetenskapliga eller samhällsvetenskapliga studier. Extern finansiering: Ansökningar om forskningsmedel med projektplan. Diarieförs. Till projektakt Projektplan; Första och sista versionen bevaras. Mellanliggande versioner gallras. Beslut/kontrakt. Korrespondens av vikt Diarieförs. Till projektakt Samla allt som diarieförs hos med uppdragsgivare/finansiär. Tillstånsansökningar för projekt. Beslut Diarieförs. Projektakt Till etisk kommitté eller liknande instans. om tillstånd. Beslut om avslag. Underlag för beslut. Etisk prövning Annan viktig korrespondens Diarieförs. Till projektakt Korrespondens av tillfällig betydelse Läggs till särskild postmapp för projektet. Gallras senast vid slutrapport Protokoll (eller motsvarande) från styrgrupps- eller referensgruppsmöte Diarieförs. Projektakt Mötesanteckningar Diarieförs. Projektakt. Löpnummer/ år Styrgrupp, Referensgrupp och Projektgrupp Administration, planering, ekonomi, redovisningsmaterial Diarieförs. Projektakt Projekt- metodbeskrivningar Darieförs. Projektakt Enkätformulär Darieförs. Projektakt Laboratorie- projektdagböcker, Labbok Darieförs. Projektakt Konferensrapporter Darieförs. Projektakt Delrapporter Darieförs. Projektakt Artiklar Darieförs. Projektakt Avhandlingar Darieförs. Projektakt Slutredovisning. Vetenskaplig och Ekonomisk Diarieförs. Projektakt Samla allt som diarieförs hos Handlingar rörande studerande vid forskarutbildning

5 För studerande vid forskarutbildning som är anstållda på GIH finns en Personakt på ekonomi och personalenheten. Handlingar i den studerandes forskningsprojekt är allmänna och hanteras och arkiveras som övriga forskningsprojekt på GIH. Ansökan om antagning. Beslut Ansökan om antagning till KI före Darieförs. Personakt Personal. I arkivskåp Doktorandakt före 2010? Personakt/ Doktorandakt (- 2010?) Utdrag LADOK/ UT90, Arkivlista LADOK/ RS 93, Aktivitetsfördelning För doktorander på KI, när de var anställda där, så arkiveras doktorandakten på KI. GIH lade då upp en doktorandakt med kopior av Personakt/ Doktorandakt Personal. I arkivskåp handlingarna. Handledaravtal, beslut om byte av handledare/ institution/ ämne, Personakt/ Doktorandakt Personal. I arkivskåp Anmälan om studieavbrott Personakt/ Doktorandakt Personal. I arkivskåp Halvtidskontroll: ansökan om med bilagor, intyg om, årlig uppföljning Personakt/ Doktorandakt Personal. I arkivskåp Ansökan om disputatiton. Protokoll från disputation. Bevis. Avhandling Personakt/ Doktorandakt Personal. I arkivskåp Primärmaterial. Handlingar som inte ska gallras bevaras i en projektakt. Primärmaterial som ska bevaras är de som bedöms ha; fortsatt inomvetenskapligt värde, värde för annat forskningsområde, vetenskapshistoriskt, kulturhistoriskt och personhistoriskt värde samt stort allmänt intresse. Primärmaterial gallras 10 år efter publicering under förutsättning att; publicering av resultatet från materialet är avslutad och sista avhandlingen som är kopplad till materialet har försvarats samt att den ekonomiska slutredovisningen skett. Handlingarna bör framställas så att de är sök- och läsbara ända tills de gallras. Enkäter med svar Darieförs. Projektakt. Gallras Datafiler från analysinstrument Systematisk förvaring Ansvarig forskare 10 år Rådata från mätningar och tester Systematisk förvaring Ansvarig forskare 10 år Enkätmall bevaras om den inte ingår i slutrapport. Enkätsvar gallras efter 10 år. Utskrifter av rådata från enkäter får gallras under förutsättning att enkätsvar sparas i 10 år. Protokoll från undersökningar och tester Systematisk förvaring Ansvarig forskare 10 år Kodlistor Systematisk förvaring Ansvarig forskare 10 år Journaler Systematisk förvaring Ansvarig forskare 10 år patientjournaler, journalutdrag Röntgenbilder Systematisk förvaring Ansvarig forskare Systematisk förvaring Ansvarig forskare 10 år Ljud- och bildupptagningar Systematisk förvaring Ansvarig forskare Bearbetningsmaterial Systematisk förvaring Ansvarig forskare Rensas vid inaktualitet Utkast, koncept Systematisk förvaring Ansvarig forskare Rensas vid inaktualitet Beräkningar Systematisk förvaring Ansvarig forskare Rensas vid inaktualitet Sammanställningar Systematisk förvaring Ansvarig forskare Rensas vid inaktualitet Excerpter Systematisk förvaring Ansvarig forskare Rensas vid inaktualitet Korrektur Systematisk förvaring Ansvarig forskare Rensas vid inaktualitet Upptagningar Systematisk förvaring Ansvarig forskare Rensas vid inaktualitet Upptagningar (ADB) som är osjälvständiga och en del i sammanställning.

6 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH) Ebba Södersten Centrum för idrottsforskning, CIF Arkivarie Beslutad: Handlingstyp Registrering/ Sortering Förvaring/Ansvar Gallringsfrist Uppdaterad: Anmärkningar Centrum för Idrottsforskning, CIF Gallring enligt RA-FS 1999:1 och RA-FS 2002:1. Protokoll Kronologiskt CIF/ Till registrator för arkivering vid årets slut Administration, planering Systematiskt Ekonomi, redovisningsmaterial Systematiskt CIF/ Ekonomi Ekonomihandlingar hanteras av ekonomienheten Enkätformulär Systematiskt CIF Diarieförs i det ärende de tillhör Sammanställningar av enkäter Systematiskt CIF Diarieförs i det ärende de tillhör Korrespondens av tillfällig betydelse CIF/ Rensas vid inaktualitet Annan viktig korrespondens Diarieförs CIF/ Forskningsfinansiering CIF/ Utlysning av forskningsbidrag Diarieförs CIF/ Med regler och anvisningar. Projektbidrag, tjänster, organisationsbidrag. Viktig korrespondens Diarieförs CIF/ Bidragsansökningar, tjänster Diarieförs CIF/ I digitalt ansökningssystem Bidragsansökningar, projekt- och organisationsbidrag Diarieförs CIF/ I digitalt ansökningssystem Finansieringsbeslut Beslut Diarieförs CIF/ Beslutsbrev Diarieförs CIF/ Kontrakt Diarieförs CIF/ Beslutsbrev Beslut och korrespondens om dispositionsrätt Diarieförs CIF/ Redovisning av forskning Slutredovisning Diarieförs CIF/ Ekonomisk rapport Diarieförs CIF/ Regeringsuppdrag Regeringsbeslut Diarieförs CIF/ Avtal Diarieförs CIF/ Rapporter till regeringen Diarieförs CIF/ Missiv + publikationer Publikationer Tidning Svensk Idrottsforskning Systematiskt CIF/ Nyhetsbrev Systematiskt CIF/

7 Konferenser Annonsering Systematiskt CIF/ Program Systematiskt CIF/ Deltagar- och föreläsarförteckning Systematiskt CIF/ Presentationer, dokumentation och pp-bilder Systematiskt CIF/ Konferensrapporter Systematiskt CIF/ Konferensdokumentation arkiveras årligen

8 Utskrift: DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH) Ebba Södersten Arkivarie Ledning och rektors kansli, Styrelse, rektor, nämndorganisation och råd och arbetsgrupper samt registratur, arkiv och information Uppdaterad: Handlingstyp Beslutad: Registrering/ Sortering Förvaring/ Ansvar Gallringsfrist Anmärkningar Allmänn administration RA-FS 1991:6, RA-FS 1997:6 Högskolestyrelsens protokoll med bilagor Kronologiskt Till arkiv efter Kallelser till Högskolestyrelsen med bilagor Kronologiskt Till arkiv efter Grundutbildningsnämnden (GUN)s protokoll Forsknings- och forskarutbildningsutbildningsnämnden (FFN)s protokoll Grundutbildnings- och forskningsnämnd (GRUF)s protokoll Programkommittérnas protokoll Arbetsmiljö och jämställdhetsgruppens protokoll Beredningsgruppen för anställningsärendens protokoll Biblioteksnämndens protokoll Dimensioneringsrådets protokoll Disciplinnämndens protokoll Internationaliseringsgruppens protokoll Kronologiskt Kronologiskt Kronologiskt Kronologiskt Kronologiskt Kronologiskt Kronologiskt Kronologiskt Kronologiskt Kronologiskt Sekreterare/ Sekreterare/ Sekreterare/ Sekreterare/ Sekreterare/ Sekreterare/ Sekreterare/ Sekreterare/ Sekreterare/ Sekreterare/ Till registrator vid årets slut, arkiv efter Till registrator vid årets slut, arkiv efter Till registrator vid årets slut, arkiv efter Till registrator vid årets slut, arkiv efter Till registrator vid årets slut, arkiv efter Till registrator vid årets slut, arkiv efter Till registrator vid årets slut, arkiv efter Till registrator vid årets slut, arkiv efter Till registrator vid årets slut, arkiv efter Till registrator vid årets slut, arkiv efter Ledning och Kansli 1(5)

9 IT-rådets protokoll Kvalitets- och utbildningsgruppens protokoll Stipendienämndens protokoll Kvalitet- och utvecklingsrådet Kronologiskt Kronologiskt Kronologiskt Kronologiskt Sekreterare/ Sekreterare/ Sekreterare/ Sekreterare/ Till registrator vid årets slut, arkiv efter Utskrift: Till registrator vid årets slut, arkiv efter Till registrator vid årets slut, arkiv efter Till registrator vid årets slut, arkiv efter Rektorsbeslut Kronologiskt Till arkiv efter Förvaltningschefsbeslut Kronologisk Till arkiv efter Prefektbeslut Kronologiskt Till arkiv efter Protokoll för lokalbesiktning - och brandskydd Kronologiskt Lämnas till Bevars MBL-protokoll: kallelser, beslut om lön, information, lokal överenskommelse i original Kronologiskt Registratur och arkiv Till registrator vid årets slut, arkiv efter Till registrator vid årets slut, arkiv efter Darieförda ärenden Diarieförs efter diarie- och dossiéplan t.ex. beslut i studentärenden, delegationsordning, riktlinjer för uppdragsutbildningar Diarieföringssystemet ÄHS Databas Migrerades till W3D Diarieföringssystemet W3D3 Databas digitalt Sökregister till diariet (namn- och sakregister) Alfabetiskt Hos registrator Till arkiv efter. Fördes fram, till Arkivförteckning, arkivex Kronologiskt Hos registrator Till arkiv vid upprättande, uppdatera vid varje förändring. Viktigare information i röstbrevlåda/ telefonsvarare, sms Ej diarieförd korrespondens original, kopior Rektors korrespondens, ej diarieförd korr. Under förutsättning att innehållet dokumenteras i en tjänsteanteckning som tillförs övriga handlingar i ärendet. - Hos registrator Gallras Kronologiskt Hos registrator i urval i urval Information Ledning och Kansli 2(5)

10 Utskrift: Extern information Informationsmaterial internt Print i låst mapp på servern Informationsansva Skrivs ut på papper och lämnas till arkiv rig/ Informationsansva Informationsmaterial externt Print i låst mapp på servern rig/ Lämnas in för arkivering varje år Förvaras i pärm Pressmeddelanden Kronologiskt i pärm Kronologiskt Lämnas in för arkivering varje år Webb, tryck, media. Lämnas in för Annonser Kronologiskt Förvaras i pärm Informationsansvar arkivering varje år kvartalsvis? på band? kopieras Informationsansva i intervall om bevarandet måste Extern webbplats Versionshantering på EpiServer rig lösas. Informationsansva Webbplats, texter på Förlaga i låst mapp på servern rig Lämnas in för arkivering varje år Informationsanvar tills vidarebackup? Utgallring sker efter Bildbanker: Intern bildbank? Hårddisk ig hand. Informationsansva Tryck och publikationer Tryckoriginal Digitalt, server rig Lämnas in för arkivering varje år Informationsansva Administration, korrespondens Pärm tjänsterum rig Gallras Arkivexemplar av färdig publikation Kronologiskt Informationsansvar Lämnas in för arkivering varje år Tryckoriginal. broschyrer Digitalt, server Informationsansvar Gallras När arkivexemplar är arkiverat Intern information Digitalt, server Intranätet Versionshantering Server Informationsansvar kvartalsvis? på band? kopieras i intervall om Texter på Intranät Digitalt, server Informationsansvar Lämnas in för arkivering varje år Upphandlingsärenden fram tom Administrativa föreskrifter Diarieförs Anbud med bilagor Diarieförs. I upphandlingsakt efter diarie- och dossiéplan / Gallras Diarieförs. I upphandlingsakt efter Anbudsförfrågan/ förfrågningsunderlag diarie- och dossiéplan Diarieförs. I upphandlingsakt efter Annons med inbjudan diarie- och dossiéplan Anbud med offert som antagits. Bilagor; Kvalitetsdokument, F- Ledning och Kansli 3(5)

11 Anbudsförteckning/ protokoll, Utskrift: Dokument från förhandling, Diarienummer diarieförs i W3D3. I presentation referenser, Utvärdering av upphandlingsakt efter diarie- och anbud, Beslut, tiilldelningsbeslut, Avtal/ Beslut dossiéplan beställning Diarienummer diarieförs i W3D3. I Kravspecifikation upphandlingsakt efter diarie- och Diarienummer diarieförs i W3D3 I akt Avrop mot ramavtal/ beställning efter diarie- och dossiéplan Diarienummer diarieförs i W3D3. I Direktupphandling upphandlingsakt efter diarie- och Diarienummer diarieförs i W3D3. I Överklagande akt efter diarie- och dossiéplan Avtal/kontrakt av stor vikt (ex hyresavtal, Dnr Hos registrator Kopia gallras efter avsl. kontrakt. etc) original Original till arkiv efter. Kontrakt mellan GIH och serviceföretag Kronologiskt/alfab. I pärm på efter avsl. kontrakt o dyl, original, kopior ekonomienheten Rapporter Kronologiskt Seminarie- och symposium- Publikationer Kronologiskt GIH:s egna Publikationer från jubileum och Kronologiskt - professorsinstallationer etc Studenttidningar och skrifter Kronologiskt efter titel 1 ex till arkivet. intern information Kronologiskt Hos registrator Till arkiv efter Intern/extern info av ringa betydelse, - - För kännedom, cirkulär etc original, kopior Handlingar från högtider, Kronologiskt - Korrespondens, pressinfo professorsinstallationer mm. Pressklipp Kronologiskt i pärm Hos registrator i urval Till arkiv efter Videofilmer, fotografier diabilder mm Kronologiskt Arkiveras som bilaga under resp inst. serie, eller dyl. Arbetsordning, organisationsplan och dyl. Rörande administration och Kronologiskt Till arkiv efter 1 år. Årsredovisningar, tryckta Kronologiskt - 1 ex till arkivet Affischer Kronologiskt 1 ex till arkivet Kurs- och ansökningsinfo till studenter, tryckt Kronologiskt 1 ex till arkivet Ledning och Kansli 4(5)

12 1 ex till arkivet. Samlas in av Utskrift: Trycksaker (broschyrer etc) Kronologiskt informationsansvarig och lämnas vid Riktlinjer, policydokument Kronologiskt den som upprättar lämnar till arkivering Kvalitetssäkring och utvärdering Kronoligiskt upprättas av nämnd, lämna till registrator för arkivering Ledning och Kansli 5(5)

13 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH) Ebba Södersten Arkivarie Personal- och ekonomiavdelningen Uppdaterad: Beslutad: Handlingstyp Registrering/ Sortering Förvaring/Ansvar Gallringsfrist Anmärkningar Personal RA-FS 2006:5 handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet, RA-FS 1997:6 handlingar avringa/tillfälllig betydelse RA-FS 2004:1 Tjänsteansökningar RA-MS 2005: 31 återlämnande av vissa ansökningshandlingar RA-FS 2004:3 Räkenskaper OSL 7 kap 11 Utlysning av tjänst Diarieförs I akten ska finnas; rektorsbeslut anställning, kravprofil, Annons, förteckning över sökande med hemadresser, ansökningshandlingar med meritförteckning och betyg, Sakkunnigutlåtande (vid rekrytering av undervisande personal), Beslutsbrev med överklagandehänvisning, Anslag Eventuellt avbrytande av rekrytering. Överklagande av tjänstetillsättning Diarieförs Till samma akt som utlysningen av tjänsten. Handlingar; Överklagande, beslut och alla handlingar som åberopas vid överklagandet. Ansökningshandlingar, anställd Diarieförs Personalavdelningen. I personalakt i arkivskåp hos personal.. Ansökan med meritförteckning och betyg samt en förteckning över publicerade bilagor till ansökan, undervisande personal. Anställningskontrakt. Ansökningshandlingar, ej anställd Diarieförs Ansökningshandlingar, rektorstjänst Diarieförs Kopior hos registrator Spontana jobbansökningar Sökande som inte fått tjänst; Handlingarna gallras eller återsänds till sökande som begärt det. Endast ett ex behöver sparas gallringstiden ut. Därför kan sökande få tillbaka överexen tidigare, på begäran. Dokumentera då bibliografiska referenser, ISBN - nummer och utgivningsår i förteckning. Notera i diariet när gallring genomförts. Beslutas av regeringen. Original sänds dit för beslut Vidarebefordras till personalavd. Gallras vid inaktualitet Besvara förfrågan och gallra den.

14 Förfrågan om tjänstgöringsbetyg/intyg Förfrågan om arbetsgivarintyg Vidarebefordras till anvarig chef Personalavdelningen. I personalakt i arkivskåp hos personal. Till personalakt. Tjänstgöringsintyg/-betyg som innehåller värdeomdömen skall bevaras. Vidarebefordras till personalavd. Gallras vid inaktualitet Besvara förfrågan och gallra den. Personakter. Aktuella och avslutade I personalakt i arkivskåp hos personal. Aktuella personakter förvaras i låst arkivskåp på personalenheten. Avslutade personalakter till arkiv i 10 årsperioder. Akten ska innehålla; original av personuppgifter, ansökningshandlingar, meritlista, anställningsbekräftelse, arbetsskaderapport, rehabiliteringshandlingar, lönehistorik, kursintyg, uppsägningsbekräftelse, anställningsbevis. Uppdragsavtal I arkivskåp hos personal Till personakt Personreskontra Verifikationsnummerordning Personal Fr.o.m 2005 i Aggresso. digitalt där. Avstämningar ur ekonomisystem Aggresso Personal. 2 månader Löner till årsredovisningar, rapporter till Kåpan, preliminär skatt, arbetsgivaravgifter ur Aggresso bevaras digitalt i Aggresso. Vstämninar av tillfällig betydelse gallras efter två månader. Avtal med central fackliga organisationer Personal 3 år Trycksak från Arbetsgivarverket t. ex Avtal med respektive facklig Diarieförs Kopior hos personal gallras organisation om ramen Löneförhandligar; protokoll med bilagor MBL-protokoll, -förhandling Handlingar i samband med pensionsutredning Diarieförs. Pärm Personal. Bevars Kopior hos personal gallras Diarieförs. Systematisk förvaring???. Personal Läkarintyg med kvitton Kronologiskt Personal 10 år Blankett om bisyssla I pärmar, årsvis Personalhandläggare. Uppgift om att bisyssla är i konflikt med anställning Övergripande personaladministration Systematisk förvaring Personalavdelningen. I personalakt i arkivskåp hos personal. Till personakt MBL-protokoll till registrator så fort de upprättats. Förhandling hålls i pärm Pensionsbeslut. SPV. kopior av inskickat Läkarvårds- och läkemedelsersättning, med register.

15 Lönepolicy Diarieförs Förvaltningschef/ Jämställdshetsplaner Diarieförs Förvaltningschef/ Friskvårdspolicy Diarieförs Förvaltningschef/ Arbetsmiljöprotokolll med bilagor Kronologiskt Personal/ Bilagor t.ex; Tillbudshandlingar, arbetsskador, arbetsmiljöfrågor, arbetssociala och -psykologiska utredningar. Personalförteckningar, Personal Ingår i underlag till årsredovisning personalekonomiska sammanställningar Friskvårdssatsningar Diarieförs Personal. Befattningsbeskrivningar Diarieförs Lön Tjänstgöringsjournaler Personal Månadsjournaler gallras vid årets slut, i samband med att årstjänstgöringsjournalen skrivs ut på papper. Sammanställningar över kostnadsspecifikationer samt lönearter Personal Löneartsförteckningar ska bevaras digitalt Lönesammanställningar, Lönelistor, Arvodeslistor Personal Löneförslag, lönebekräftelsebekräftelse A- Ö/ månad Personal 1 år. Lönebekräftelser bevaras digitalt och skrivs ut på papper, motsvarar då lönelistor. Uppgifter för skatttredovisning Personal 10 år Omföring av löner Lönepärm Personal Stoppad lön Lönepärm Personal Negativ lön Lönepärm Personal Redovisar preliminär skatt; Kontrolluppgift, uppbördsspecifikation, pensionsinbetalningar mm. Sammanställningar över retroaktiv lön Lönepärm Personal Får gallras tidigare om uppgifterna finns i lönespecifikationer eller lönesammanställnnigar. Löneunderlag Pärm Personal 10 år. Gallringsbara handlingar 10 år; Sjukförsäkran, läkarintyg, arvodesuppgifter, undelag för manuellt utbetad lön, beslut förskringskassan ersättning. Gallringsbara handlingar ; Semesteransökningar, föräldraledighet, tjänstledighet, övertid, mertid, jämkning.

16 Arvodesräkningar Personal 50 år till 2006 med arvodesförteckning i Aggresso. Redovisning av frånvaro Aggresso Personal Gallras. Månatlig redovisning gallras, årlig bevaras. Ekonomi RA-FS 1997:6 handlingar av ringa/tillfällig betydelse, RA-FS 1993:4 redovisninigssystemet Cosmos (gäller för ), RA-FS 2004:3 räkenskapshandlingar ska tillämpas fr.o.m får tillämpas fr.o.m Riksarkivet "Rapport, Avställning av räkenskapshandlingar ur Agresso för bevarande" dnr: RA /858. Se även EA Donationshandlingar Diarieförs Ekonomi. Avtal och andra handlingar av säeskild betydelse för att belysa verksamhetens ekonomiska förhållanden Diarieförs, Pärmar Ekonomi. Till diarieförda handlingar; regleringsbrev, avtal. Årsredovisning: i pärm med lån, fordringar, investeringar. Större ekonomiska beslut ingår i rektorsbeslut. Beräkningsunderlag Diarieförs. Pärm Ekonomi i pärm Riksredovisningen Hermes, finns ej fr.o.m Behöriga att teckna attest och utbetalningsorder, listor Budgetpärm Ekonomi Budgetunderlag Diarieförs. Förvaras i diarieförda handlingar Ekonomihandboken Ekonomi Handboken med löpande ändringar. Större ändringar dokumenteras i rektorseslut Årsredovisning med bilagor Diarieförs Ekonomi. Finansiell del; Resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning, anlagsredovisning, finansieringsanalys, noter Revisorsintyg Diarieförs Ekonomi.

17 Årsredovisning; balansposter Diarieförs Ekonomi. Systemdokumentation Diarieförs Ekonomi. Behandlingshistorik (avstämningsrapporter, saldodata?) Agresso Ekonomi Verifikationer Pärm och Aggresso Ekonomi 10 år Underlag till årsbokslut; råbalans GL09, resultaträkning GL03, balansräkning GL03. Specifikationer till balansräkningen; tillgångar: specifikation av anläggningstillgångar FA04, anläggningsregister från Excel, leverantötrsreskontra SU05, inventeringsprotokoll, kundfordringar, fordringar hos andra myndigheter, övriga fordringar, förutbetalda kostnader, upplupna bidragsintäkter, övriga upplupna intäkter, avräkning mot staten (ESV?), kassa och bank. Kapital och skulder; myndighetskapital, avsättningar, lån Riksgälden, skulder till andra myndigheter, leverantörs- och övriga skulder, upplupna kostnader, oförbrukade bidrag, övriga förutbektalde intäkter. Rapporter; Avstämning, huvudbok/ reskontra AG06/ SU05, Kontoplan GL10, Konteringsbara begrepp GL12, villkor för automatkontering GL 17, fasta upplysningaranläggningar (FA03)/ FA04ARK. Riksredovisningen Hermes; balans- och resultaträkning, årslista Beskrivning av redovisningsplanen, samlingsplan över moduler som används, förteckning över föroch eftersystem, beskrivning av informationsflöde i systemet. Konteringsregler ARK01 samt förändringar under året, värdematriser ARK02, relationsvärden GL13, generella parametrar - skärmbilder, systemparametrar AG13 ovh systemvärden AG14 samt förändringar under året, Loggning av fasta register AG58. Det finns flera verifikationsnummerserier. Kontakta personal för att säkra att pension beräknas även för tillfälligt anställda.

18 Ekonomihandlingar i databas Aggresso Ekonomi Det som ska bevaras digitalt ur Aggresso är; Verifikationsjournal GL02 även kallad Dagbokföring, Huvudbokföring GL01ARK, Reskontra/Sidoordnad bokföring. Aggressomeddelanden, bevaras fr.o.m Månads- och kvartalsrapporter för redovisning På papper och filer för redovisning till staten. Betalningar Skatt redovisning Inköp, upphandling och avtal Sekretess gäller innan ärendet avslutats. Handlingarna ska diarieföras. RA-F 2006:5 Initiering av upphandlingsärende Diarieförs. Till Anskaffningsbeslut med underlag upphandlingsakt Inköpsansvarig. Beställningsformulär Diarieförs. Till upphandlingsakt Förhandsannonsering Annons. Inbjudan till ansökan om att lämna anbud, tävling eller annan intresseanmälan Sändlistor Ansökan om att få lämna anbud - antagna kvarstående skatt, preliminär skatt - redovisning Inköpsansvarig. Ska fyllas i av beställare inom GIK och gas till enhetschef för gokännande, sedan till inköpsansvarig. Diarieförs. Till upphandlingsakt Inköpsansvarig. Diarieförs. Till upphandlingsakt Inköpsansvarig. Diarieförs. Till upphandlingsakt Inköpsansvarig. Sammanställning av ansökningar om att få lämna anbud Diarieförs. Till upphandlingsakt Inköpsansvarig. Sammanställning av kvalificerade anbudsgivare Diarieförs. Till upphandlingsakt Inköpsansvarig. utvärdering av anbud Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag eller annat underlag för anbudsansökan Diarieförs. Till upphandlingsakt Inköpsansvarig. Annons med inbjudan att delta i Diarieförs. Till upphandling upphandlingsakt Inköpsansvarig. Ej antagna ansökningar om att få lämna anbud; gallras Kravspecifikationer, Avtalsvillkor, branschvillkor/ bestämmelser, Protokoll från MBL- förhandling???

19 Korrespondens under anbudstiden; Diarieförs. Till begäran om och bekräftelse på upphandlingsakt förlängd anbudstid, begäran om förtydliganden och kompletteringar från anbudsgivare, förfrågningar Inköpsansvarig. Öppningsprotokoll med Diarieförs. Till Inköpsansvarig. förteckning över anbudsgivare upphandlingsakt Antagna anbud för upphandling Anbud, anbudsansökan, Broschyrer som innehåller sakuppgift, Tävlingsbidrag, Bekräftelse om deltagande inom ramen för kvalifikationssystem. Försent inkomna anbud Protokoll från MBL- förhandling??? Utvärdering av anbud, sammanställning av kvalificerade anbudsgivare, dokumentation av antagna anbudsgivare under utvärderingstiden Diarieförs. Till upphandlingsakt Diarieförs. Till upphandlingsakt Diarieförs. Till upphandlingsakt Inköpsansvarig. Inköpsansvarig. 4 eller Inköpsansvarig. Förhandling, provning/ testning, presentation samt tagande av referenser. Leverantörsvärdering, soliditetsupplysning. Även minnesanteckningar från förhandlingar med anbudsgivare. med svar. Avslut av upphandlingsärende Beslut att avbryta upphandling, rapport om avslutad upphandling Diarieförs. Till upphandlingsakt Diarieförs. Till upphandlingsakt Inköpsansvarig. Inköpsansvarig. Tilldelningsbeslut; och upplysning om - Diarieförs. Till upphandlingsakt Inköpsansvarig. Ej antagna anbud Diarieförs. Till upphandlingsakt Inköpsansvarig. Gallras efter 2 eller 4 år Upphandlingskontrakt med bilagor Diarieförs. Till Inköpsansvarig. upphandlingsakt Avrop mot ramavtal Diarieförs. Till akt Inköpsansvarig. Direktupphandling Diarieförs. Till akt Inköpsansvarig. Anbud, anbudsansökan mm. Bilagor till anbud kan återlämnas till anbudsgivare när de annars skulle gallrats om de är arbetsprover och modeller eller föremål, efter att upphandlingen är klar. Förutsatt att de dokumenteras (fotografera, el likn.)

20 Delegering av ansvar för inköpt tjänst/vara Beställning Diarieförs. Till upphandlingsakt Diarieförs. Till upphandlingsakt Inköpsansvarig. Inköpsansvarig. Beställning efter att kontrakt är skrivet.

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsärenden vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsärenden vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsärenden vid Umeå universitet 1 Denna föreskrift får tillämpas på handlingar som tillkommit vid upphandling från och med den 1 januari 1995. Umeå universitets Upphandlingspolicy:

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Riksarkivet författningssamling: Föreskriften skall tillämpas på lönehandlingar som kommer in till eller upprättas hos myndigheten

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet registreras i huvudsak i IT-systemen

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Lathund för registrering och arkivering av handlingar

Lathund för registrering och arkivering av handlingar Lathund för registrering och arkivering av handlingar Denna lathund är avsedd att vara ett stöd för institutioner och fakultetskanslier kring vilka handlingar/ärenden som ska diarieföras eller registreras

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Bevarande- och gallringsplan för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 1 Bevarande- och gallringsplan för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum Inledning Myndigheters arkiv bildas av allmänna handlingar och är en del av det nationella kulturarvet. Arkiven skall bevaras

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar tillkomna inom löneoch personaladministrativ verksamhet; beslutade den 16 augusti 2006.

Läs mer

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv Dokumenthantering i EU-projekt Dokumenthantering i EU-projekt Vad vi ska prata om: Varför ska vi bevara Exempel på handlingar Diarieföring Gallring Arkivsäkerhet

Läs mer

Lathund för bevarande och gallring av handlingar rörande studieadministration och utbildning vid Mittuniversitetet

Lathund för bevarande och gallring av handlingar rörande studieadministration och utbildning vid Mittuniversitetet Lathund för bevarande och gallring av handlingar rörande studieadministration och utbildning vid Mittuniversitetet Denna lathund innehåller handlingstyper plockade ur MIUN:s dokumenthanteringsplan (MIUN

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Stödja verksamhet

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Stödja verksamhet Inledning Dokumenthanteringsplaner är styrdokument för hur allmänna handlingar ska hanteras. Klassificeringen av allmänna handlingar är uppbyggd kring ett antal verksamhetsområden som är grunden för diariets

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) 1 NR 66 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... PA-lön, Servicekontoret GÄLLER

Läs mer

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820. Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820. Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19 1(9) Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820 Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19 Innehållsförteckning 1. Offentlighetsprincipen 2 2. Allmänna handlingar

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse RIB 2011:14 beslutade den 22 augusti 2011 Rekryteringsmyndigheten

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.5.1 Upphandla varor, tjänster och ramavtal Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) 1 NR 76 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kommunstyrelsekontorets personalenhet GÄLLER FR O M...2010-01-01

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Protokoll / Centrala samverkansgruppen - protokoll - kallelser Personalutskottet - protokoll - kallelser i pärm hos registrator i pärm hos registrator 5 år Papper: svenskt arkiv. Sparas elektroniskt i

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse + Bilaga Stöd&Process/Kanslienheten 2013-10-07- Mikael.Bonnevier 08-590 970 33 Dnr Fax 08-590 733 40 Mikael.Bonnevier@upplandsvasby.se Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller

Läs mer

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman BESLUTSUNDERLAG 1/3 Regionarkivet i Östergötland Katarina Hammarström 2015-06-17 Dnr: RS - 2015-618 RArk 2015-1728-071 Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för

Läs mer

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella.

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella. Tillsynsavdelningen Inspektionsrapport 1 (5) 2009-04-29 Dnr RA 231-2009/1133 Inspektion av arkivvården vid Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Riksarkivet (RA) inspekterade den 21 april 2009 arkivvården

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset RÅDHUSET Kategori Handling Medium Förvaringsplats Gallras eller Administration Ansökningar om lotteritillstånd, diarieförda papper när 5 Administration

Läs mer

Dokumenthanteringsplanen ska alltid överensstämma med verkligheten och ses över årligen på respektive avdelning/funktion tillsammans med arkivarien.

Dokumenthanteringsplanen ska alltid överensstämma med verkligheten och ses över årligen på respektive avdelning/funktion tillsammans med arkivarien. 1(15) DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2006-2007 Dokumenthanteringsplanen är en organisations sätt att beskriva en god ordning i syfte att skapa överblick över organisationens allmänna handlingar. Planen talar om

Läs mer

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkiveringens två hörnstenar 1. Historia Det är vi idag, nu, som

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-02-14 Uppdaterad: Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom, nya uppgifter

Läs mer

Inspektionsrapport 1(5) Närvarande: Från SIKA: administratör/sekreterare/registrator ekonomihandläggare adm.chef

Inspektionsrapport 1(5) Närvarande: Från SIKA: administratör/sekreterare/registrator ekonomihandläggare adm.chef Inspektionsrapport 1(5) Avdelningen för tillsyn Maria Nordström Inspektion av arkivvården vid Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) Riksarkivet (RA) inspekterade den 3 september 2008 arkivvården

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor; RA-FS 2007:1 Utkom från trycket den

Läs mer

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet.

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet. Första giltighetsdatum 2010-08-25 Dnr 214/2010 004 Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar

Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar September 2014 Friidrotten som en av de största och mest klassiska idrotterna i Sverige tillhör i högsta grad svensk nutid, framtid

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Fastställd 2013-06-05, Reviderad 2013-10-17, dnr KFN 2013/71 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor;

Läs mer

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration Förslag DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2015 Handlingsslag Bevaras/Gallras efter antal år Medium Förvaras Diariet Microsoft Office 365 Anmärkning Styra och leda förbundet POLITIK - DIREKTION/BEREDNINGAR Fatta politiska

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande

Läs mer

MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062. Elin Adén. Till Landstingsstyrelsen

MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062. Elin Adén. Till Landstingsstyrelsen Elin Adén MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062 Till Landstingsstyrelsen Dokumenthanteringsplan för bevarande och gallring av ekonomihandlingar Dokumenthanteringsplanen är ett stöd och ger generella riktlinjer

Läs mer

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Antagen av direktionen 2013-02-07 Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Affärsmässighet Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns, och även i övrigt genomföras

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 Närvarande Från Notarius publicus i Sundsvall: Ordinarie notarius publicus, advokat Biträdande notarius

Läs mer

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva på forskarnivå i Ladok Sid: 1 / 11 Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva Innehåll 1. Inledning... 2 2. Etablering och antagning... 2 3. Grundexamen (Behörighetsbakgrund)... 3 4. Handledare...

Läs mer

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Stödja verksamhet

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Stödja verksamhet Inledning Dokumenthanteringsplaner är styrdokument för hur allmänna handlingar ska hanteras. Klassificeringen av allmänna handlingar är uppbyggd kring ett antal verksamhetsområden som är grunden för diariets

Läs mer

Statistiksystemet SOR ska även redovisas i arkivförteckningen med en beskrivning, eller en länk till en sådan.

Statistiksystemet SOR ska även redovisas i arkivförteckningen med en beskrivning, eller en länk till en sådan. 1(5) Inspektion av arkivvården vid Brottsförebyggande rådet 1. Sammanfattning Brottsförebyggande rådet (Brå) bör anpassa sina regler och metoder för systemförvaltning och informationskvalitet i riktning

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: Redaktionella justeringar 20110418. DOKUMENTHANTERINGSPLAN för Utbildningskontoret fastställd Se inledande anteckning nedan. ändrad sid 1 (8) NSA bet.

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring Anmälningar enl 14 kap 2 SoL (Lex Sarah) Anmälningar enl Lex Maria Arbetsmiljöbesiktningar, exv skyddsronder Enkätsammanställningar Papper (original, kopia) Papper (original, kopia) Diarienummer (Ädit)

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden 1 NR 67 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kultur och Fritidsnämnden GÄLLER FR O M...2007-10-01 HISTORIK: Nämnd/Förvaltning Beslutsdatum

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för personaladministration

Dokumenthanteringsplan för personaladministration Dokumenthanteringsplan för personaladministration Gällande från 2011-12-01, dnr KS 2011/160 Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för personaladministration... 2 Gallring... 2 Leverans till arkivet...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för upphandlingsprocessen DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Jarborn Tjänsteutlåtande 2014-01-20 Dnr: KS 2012/0314 1(2) Dokumenthanteringsplan för upphandlingsprocessen Ärendet Enligt kommunens arkivreglemente 4

Läs mer

Regler för gallring och återlämnande av handlingar från antagning och utbildning vid Högskolan Dalarna

Regler för gallring och återlämnande av handlingar från antagning och utbildning vid Högskolan Dalarna Regler för gallring och återlämnande av handlingar från antagning och utbildning vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-09-21 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/1582/10 Ersätter: Lokala gallringsbestämmelser

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK ---

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK --- FÖRSLAG Dokumenthanteringsplan Hallands Sjukhus Administrativa handlingar* Innehållsförteckning Verksamhet/Rutin Sida Gemensam verksamhet Ledning, Samordning, Kansli 2 Avvikelser och anmälningar i vården

Läs mer

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå Utbildning på forskarnivå vid LTH - från antagning till examen Camilla Hedberg 130920 Detta material beskriver hanteringen av utbildning på forskarnivå vid LTH främst med inriktning på LADOK. Materialet

Läs mer

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Vetenskapsrådet

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Vetenskapsrådet Inspektionsrapport 1(5) Avdelningen för tillsyn Inspektionsenheten Nora Liljeholm Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Vetenskapsrådet Datum: 2008-05-20 Närvarande: från Vetenskapsrådet administrativ

Läs mer

Informationshanteringsplan 2014

Informationshanteringsplan 2014 Tjänsteskrivelse 2013-10-23 : Emmy Andersson FHN 2013.0084 Folkhälsonämnden Informationshanteringsplan 2014 Sammanfattning Enlighet Karlskoga kommuns kommunala arkivreglementet (KF 2008-05-26, 101) skall

Läs mer

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer bildare: Kultur- och fritidsnämnden ansvarig: Förvaltningschef Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen redogörare: Förvaltningssekreterare

Läs mer

Regler för dokumentation och arkivering av forskningsmaterial för Högskolan

Regler för dokumentation och arkivering av forskningsmaterial för Högskolan Regler för dokumentation och arkivering av forskningsmaterial för Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2008-08-18 Revidering: 2013-12-16 Dnr: DUC 2008/1279/90 Gäller fr. o m: 2013-12-16 Ersätter: Riktlinjer

Läs mer

ARKIVBILDNINGSPLAN för räkenskaper. Luleå tekniska universitet

ARKIVBILDNINGSPLAN för räkenskaper. Luleå tekniska universitet Fastställd den: 061129, RE-beslut 189-06 Ersätter enhetschefsbeslut 1-06 De te fabula narratur Det är om dig det berättas här ARKIVBILDNINGSPLAN för räkenskaper Luleå tekniska universitet Gäller fr.o.m.

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

Flyttas till närarkiv

Flyttas till närarkiv Vaxholms stad Dokumenthanteringsplan för TFK (Nämnden för teknik, fritid och kultur) Giltig från 1 januari 2011, reviderat 2013-11-12 ADMINISTRATION NÄMNDADMINISTRATION Kallelse till nämndens sammanträden

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 1 (5) Bilaga 6 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB Riksarkivet (RA) inspekterade den 4 december 2014 arkivbildningen och arkivvården vid besiktningsorganet Fordonsprovarna i Väst AB, Importgatan

Läs mer

Dokumenthanteringsplanen är uppbyggd på följande sätt:

Dokumenthanteringsplanen är uppbyggd på följande sätt: DOKUMENTHANTERINGSPLAN Datum 2013-01-22 Kulturförvaltningen Avser perioden 2013-01-01-2013-12-31 Inledning Dokumenthanteringsplanen syftar till att tydliggöra hur vi hanterar kulturnämndens dokument/handlingar

Läs mer

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1 KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Bilaga 1 (5) 2015-03-23 dnr V 2015/322 Juridik och dokumenthantering Sektionschef Annette Nilsson Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1 1 Styra verksamhet 1.1 Hantera

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Sid 1 (8) Regler vid doktorandanställning vid Högskolan i Borås Fastställd av rektor 2012-12-18, dnr 796-12-10 Innehållsförteckning 1 Värdegrund... 2 2 Inledning... 2 3 Antagning

Läs mer

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper N wvarck, 6661 Estölis KOMMUN Dokumenthanteringsplan Kommunledningskontoret allmän administration AMK=Arbetsmil. ökonmiittai Handling Förvarings- Till Gallringsfrist Anmärkn plats centralarkiv Minnesanteckningar/

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för ekonomisystem med försystem på Landstingsservice

Bevarande- och gallringsplan för ekonomisystem med försystem på Landstingsservice LA 9812-0218 Bevarande- och gallringsplan för ekonomisystem med försystem på Landstingsservice Bevaranded- och gallringsplan för decentraliserade ekonomisystem i Stockholms läns lansting (generella regler)

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Högsta domstolen

Inspektion av arkivvården vid Högsta domstolen 1(5) Inspektion av arkivvården vid Högsta domstolen 1. Sammanfattning Arkivvården vid Högsta domstolen är väsentligen godtagbar; dock saknas tillgång till arkivlokal som uppnår föreskriven brandklass (EI

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen Fastställd av socialnämnden 2009-01-21 Reviderad 2009-09-16 RENSNING När ett ärende avslutas ska Akten/Patientjournalen rensas. Rensningen görs av respektive

Läs mer

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 AffärsConcept Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 Helena Ottosson Kraus helena.ottossonkraus@affarsconcept.se Agenda Vad är offentlig upphandling? Upphandlingsförfaranden

Läs mer

Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH. Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se

Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH. Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se Bakgrund och förutsättningar Ingen befintlig eller planerad övergripande kartläggning av KTHs

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20030429 Dokumenthanteringsplan för konomiadministration, A Norrköpings stadsarkivs beteckning 04 Diarienummer KS 160/2003 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 29 april 2003, 178.

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya kurser

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya kurser Grundutbildningsnämnden RIKTLINJER Diarienummer: 40-389/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Reviderat: 2015-01-30 Giltighetstid: tills vidare Riktlinjer för kvalitetssäkring

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Högskolan i Halmstad

Dokumenthanteringsplan för Högskolan i Halmstad Dokumenthanteringsplan för Högskolan i Halmstad Version DHP 1:2015, gäller från och med 2015-01-01 Beslutad av förvaltningschef 2014-12-15, dnr I 2014/57 Struktur Förvaringsplats ess Ansvar Sekret enhet

Läs mer

Handläggningsordning för Umeå universitets dokumenthanteringsplan för Studieadministrativa handlingar med avseende Ping Pong

Handläggningsordning för Umeå universitets dokumenthanteringsplan för Studieadministrativa handlingar med avseende Ping Pong Handläggningsordning för Umeå universitets dokumenthanteringsplan för Studieadministrativa handlingar avseende Ping Pong Datum 2009-04-07 Dnr 100-1101-09 Område Organisation Ansvarig Universitetsledningens

Läs mer

Tillsynsbesöket hos Stockholms dramatiska högskola (tidigare Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm) en uppföljning

Tillsynsbesöket hos Stockholms dramatiska högskola (tidigare Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm) en uppföljning Stockholms dramatiska högskola Rektor Box 270 95 Stockholm Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Juridiska avdelningen

Läs mer

Guide för projektledare

Guide för projektledare HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning

Läs mer

Beskrivning av Elsäkerhetsverkets register och databaser m.m. enligt 4 kap. 2 offentlighets- och sekretesslagen och 11 PSI-lagen

Beskrivning av Elsäkerhetsverkets register och databaser m.m. enligt 4 kap. 2 offentlighets- och sekretesslagen och 11 PSI-lagen ELSÄK2000, v1.2, 2013-02-01 FÖRTECKNING 1 (10) Kim Reenaas Verksjurist Generaldirektörens stab 010-168 05 03 kim.reenaas@elsakerhetsverket.se 2015-08-10 Dnr 15EV2503 Ersätter dnr 14EV2741 Beskrivning av

Läs mer

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ.

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ. 1 (2) Beslut Notarius publicus/ Nybrogatan 6 871 30 Härnösand Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid notarius publicus i Härnösand Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN SID 1 (9) 2007-12-21 DNR 9.3-16337/07 SSA 2007:14 Idrottsnämnden HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN Närvarande från Idrottsförvaltningen:

Läs mer

EU-projekt Karlshamns kommun

EU-projekt Karlshamns kommun 1 Dokumentplan EU-projekt Karlshamns kommun Inledning En dokumentplan är ett styrdokument och ett hjälpmedel som används för att handlingar av samma slag ska bli hanterade på ett likartat sätt, både sådana

Läs mer

Vid inaktualitet tillfällig betydelse E-post - som blir eller tillförs ett ärende (diarieförd akt)

Vid inaktualitet tillfällig betydelse E-post - som blir eller tillförs ett ärende (diarieförd akt) E-post - som vidarebefordras till annan förvaltning Server Vid inaktualitet Gallras efter vidarebefordran E-post - övrigt Kanslisekr. Se anmärkning Gallras efter 5 år, plac. Med icke diarieförda handlingar

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-10, 14 Ersätter informationshanteringsplan SBN 2014-03-11 32 Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Styrdokument Handläggare: Lars Jonsson 2011-03-22 GN 2011.0122 Gymnasienämnden Dokumenthanteringsplan Gymnasienämnden har den 14 april 2011, GN, fastställt dokumenthanteringsplan för nämnden Syfte Syftet

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om videoupptagning i polisfordon vid trafikövervakning m.m.;

Läs mer

Regler för hantering av e-post

Regler för hantering av e-post 2008-09-30 1 (7) Kommunledningskontoret Antagen av kommunstyrelsen 186, 2008-11-11 Regler för hantering av e-post Rätten att ta del av allmänna handlingar är grundläggande i den kommunala verksamheten.

Läs mer

JERNKONTORETS BERGSHISTORISKA UTSKOTTS BEVARANDELISTA

JERNKONTORETS BERGSHISTORISKA UTSKOTTS BEVARANDELISTA JERNKONTORETS BERGSHISTORISKA UTSKOTTS BEVARANDELISTA Bevarandelistan har utarbetats av Jernkontorets Bergshistoriska utskotts kommitté 90031/84 Arkivfrågor. Den ursprungliga listan kom redan 1984 och

Läs mer

BEVARANDE & GALLRING INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION

BEVARANDE & GALLRING INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION BEVARANDE & GALLRING INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION KOMMENTARER TILL RA-FS 2006:5 RIKSARKIVET 2007 RAPPORT 2007:1 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men

Läs mer

ATT INVENTERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 1, 2010-06-17

ATT INVENTERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 1, 2010-06-17 ATT INVENTERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 1, 2010-06-17 INNEHÅLL 1 Regelverket... 3 2 Inventera arkivhandlingar... 4 2.1 Avgränsa...

Läs mer

Inloggning i Ladokportalen för personal

Inloggning i Ladokportalen för personal Inloggning i Ladokportalen för personal Ladokportalen är en webbtjänst som gör det möjligt för all personal att via webben få tillgång till uppgifter i Ladok. Gå till https://ladokportalen.hb.se Ange de

Läs mer

Regler för arkivering av forskningsmaterial

Regler för arkivering av forskningsmaterial Regler för arkivering av forskningsmaterial Stressforskningsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum vid Stockholms universitet inom vetenskapsområdet stress och hälsa. Institutet bedriver grund- och

Läs mer

ATT INVENTERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT INVENTERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT INVENTERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler Att fastställa arkivansvar

Läs mer