DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH) Ebba Södersten Arkivarie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH) Ebba Södersten Arkivarie"

Transkript

1

2 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH) Ebba Södersten Arkivarie Institutionen för Idrotts- och hälsovetenskap, utbildningshandlingar Beslutad: Uppdaterad: Handlingstyp Registrering/ Sortering Förvaring/Ansvar Gallringsfrist Anmärkningar Gallring enligt RA-FS 1997:6 handlingar av ringa/tillfällig betydelse, RA-FS 2002:1. Sekretessregler: underlag för kunskapsprov, skydda utlänning personuppgifter.studenter registrerades i STUDS (LADOKs föregångare) , system byggt i FileMaker Pro, måste lokaliseras och gallras och arkiveras. Förut fanns ett institutionskansli, där hade man hand om beygsrapportering, studiedokumentation, tentamen, VFU, scheman mm. sedan gick arbetsuppgifter över till Utbildnings- och forskningsavdelningen. Nu registreras studenter i LADOK. Tillgodoräknanden Diarieförs Institution. Ansökan om och beviljande av. Ansökan om Studieuppehåll/avbrott Diarieförs UFA Individuell studieplan Diarieförs UFA Institutionens mötesprotokoll med bilagor nr/ år Institution. Om institution får ansökan lämna till UFA Om institution får ansökan lämna till UFA Lämnas till registrator så fort de justerats Lämnas till registrator. Enkla förfrågningar gallras Korrespondens av vikt Diarieförs Institution. Examensutlåtande.Original. Alfabetiskt/kronologiskt Hos institution Till UFA efter varje läsår. Till arkiv efter 10 år Studieanvisningar, Förelasningsanteckningar, beskrivningar av undervisning Hos varje lärare Kursregistrering/ uppropslistor Hos varje lärare/ UFA i LADOK Lämnas in för arkivering om man har några! Lämna till UFA. Uppgifterna bevaras i LADOK Lärarens examinationsuppgifter; som tentamensförmulär med svar, övningsuppgifter och övrig examination Hos varje lärare Lämna till arkiv

3 Tentamen Hos examinator Gallras efter examination Återlämnas till student Enkla förfrågningar Hos varje lärare Gallras RAFS 1997:6 Ringa tillfällig Korrespondens av vikt Hos varje lärare Gallras RAFS 1997:6 Ringa tillfällig Sammanställning av moment och kursutvärdering Hos kursansvarig Lämna in till arkiv och bevara Kursvärdering, studentsvar Hos kursansvarig Gallras Gallra två år efter kurs. Självvärdering Lärare skickar till nämnd Gallras Verksamhetsförlagd utbildning; handledarrapporter Hos varje lärare Gallras efter examination Inte gallra förrän betyg är rapporterat i LADOK Verksamhetsförlagd utbildning; studenters praktikrapporter Hos varje lärare Gallras Inte gallra förrän betyg är rapporterat i LADOK. Ramplan Diarieförs Till arkiv efter registrering Utbildningsplan Diarieförs Till arkiv efter registrering Kursplan Diarieförs Till arkiv efter registrering Litteraturlistor Diarieförs med kursplan Kompendier Arkivex till arkivet Examensarbeten Arkivex till arkivet Betygsrapportering Institution. UFA Rapporteras till UFA inom tre veckor Rättningsprotokoll, Hel kurs Institution. UFA Rapporteras till UFA inom tre veckor momentrapport Institution. UFA Rapporteras till UFA inom tre veckor Delmomentrapport Institution. UFA Rapporteras till UFA inom tre veckor Betygsrapportering av rest Institution. UFA Rapporteras på separat blankett till UFA inom tre veckor

4 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH) Ebba Södersten Arkivarie Forskningshandlingar Uppdaterad: Beslutad: Handlingstyp Registrering/ Sortering Förvaring/Ansvar Gallringsfrist Anmärkningar Forskningsprojekt Förvaring: tjänsterum och datorer. Gallring enligt RA-FS 1999:1 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar i statliga myndigheters forskningsverksamhet och RA-FS 2002:1. Sekretessregler i OSL: 9 kap 4 undersökning av naturvetenskaplig och teknisk art för det allmännas räkning 7 kap 13 psykologisk undersökning vilken utförs för forskningsändamål 7 kap 24 uppgift med dialektologiskt eller etnologiskt innehåll 8 kap 9 uppdragsverksamhet 3 kap 3 överföring av sekretess mellan myndigheter vid användande av uppgifter för forskningsändamål Sekretessförordningen 3 miljömedicinska, socialmedicinska, psykiatriska eller andra medicinska studier 3 sociologiska, psykologiska, pedagogiska eller andra beteendevetenskapliga eller samhällsvetenskapliga studier. Extern finansiering: Ansökningar om forskningsmedel med projektplan. Diarieförs. Till projektakt Projektplan; Första och sista versionen bevaras. Mellanliggande versioner gallras. Beslut/kontrakt. Korrespondens av vikt Diarieförs. Till projektakt Samla allt som diarieförs hos med uppdragsgivare/finansiär. Tillstånsansökningar för projekt. Beslut Diarieförs. Projektakt Till etisk kommitté eller liknande instans. om tillstånd. Beslut om avslag. Underlag för beslut. Etisk prövning Annan viktig korrespondens Diarieförs. Till projektakt Korrespondens av tillfällig betydelse Läggs till särskild postmapp för projektet. Gallras senast vid slutrapport Protokoll (eller motsvarande) från styrgrupps- eller referensgruppsmöte Diarieförs. Projektakt Mötesanteckningar Diarieförs. Projektakt. Löpnummer/ år Styrgrupp, Referensgrupp och Projektgrupp Administration, planering, ekonomi, redovisningsmaterial Diarieförs. Projektakt Projekt- metodbeskrivningar Darieförs. Projektakt Enkätformulär Darieförs. Projektakt Laboratorie- projektdagböcker, Labbok Darieförs. Projektakt Konferensrapporter Darieförs. Projektakt Delrapporter Darieförs. Projektakt Artiklar Darieförs. Projektakt Avhandlingar Darieförs. Projektakt Slutredovisning. Vetenskaplig och Ekonomisk Diarieförs. Projektakt Samla allt som diarieförs hos Handlingar rörande studerande vid forskarutbildning

5 För studerande vid forskarutbildning som är anstållda på GIH finns en Personakt på ekonomi och personalenheten. Handlingar i den studerandes forskningsprojekt är allmänna och hanteras och arkiveras som övriga forskningsprojekt på GIH. Ansökan om antagning. Beslut Ansökan om antagning till KI före Darieförs. Personakt Personal. I arkivskåp Doktorandakt före 2010? Personakt/ Doktorandakt (- 2010?) Utdrag LADOK/ UT90, Arkivlista LADOK/ RS 93, Aktivitetsfördelning För doktorander på KI, när de var anställda där, så arkiveras doktorandakten på KI. GIH lade då upp en doktorandakt med kopior av Personakt/ Doktorandakt Personal. I arkivskåp handlingarna. Handledaravtal, beslut om byte av handledare/ institution/ ämne, Personakt/ Doktorandakt Personal. I arkivskåp Anmälan om studieavbrott Personakt/ Doktorandakt Personal. I arkivskåp Halvtidskontroll: ansökan om med bilagor, intyg om, årlig uppföljning Personakt/ Doktorandakt Personal. I arkivskåp Ansökan om disputatiton. Protokoll från disputation. Bevis. Avhandling Personakt/ Doktorandakt Personal. I arkivskåp Primärmaterial. Handlingar som inte ska gallras bevaras i en projektakt. Primärmaterial som ska bevaras är de som bedöms ha; fortsatt inomvetenskapligt värde, värde för annat forskningsområde, vetenskapshistoriskt, kulturhistoriskt och personhistoriskt värde samt stort allmänt intresse. Primärmaterial gallras 10 år efter publicering under förutsättning att; publicering av resultatet från materialet är avslutad och sista avhandlingen som är kopplad till materialet har försvarats samt att den ekonomiska slutredovisningen skett. Handlingarna bör framställas så att de är sök- och läsbara ända tills de gallras. Enkäter med svar Darieförs. Projektakt. Gallras Datafiler från analysinstrument Systematisk förvaring Ansvarig forskare 10 år Rådata från mätningar och tester Systematisk förvaring Ansvarig forskare 10 år Enkätmall bevaras om den inte ingår i slutrapport. Enkätsvar gallras efter 10 år. Utskrifter av rådata från enkäter får gallras under förutsättning att enkätsvar sparas i 10 år. Protokoll från undersökningar och tester Systematisk förvaring Ansvarig forskare 10 år Kodlistor Systematisk förvaring Ansvarig forskare 10 år Journaler Systematisk förvaring Ansvarig forskare 10 år patientjournaler, journalutdrag Röntgenbilder Systematisk förvaring Ansvarig forskare Systematisk förvaring Ansvarig forskare 10 år Ljud- och bildupptagningar Systematisk förvaring Ansvarig forskare Bearbetningsmaterial Systematisk förvaring Ansvarig forskare Rensas vid inaktualitet Utkast, koncept Systematisk förvaring Ansvarig forskare Rensas vid inaktualitet Beräkningar Systematisk förvaring Ansvarig forskare Rensas vid inaktualitet Sammanställningar Systematisk förvaring Ansvarig forskare Rensas vid inaktualitet Excerpter Systematisk förvaring Ansvarig forskare Rensas vid inaktualitet Korrektur Systematisk förvaring Ansvarig forskare Rensas vid inaktualitet Upptagningar Systematisk förvaring Ansvarig forskare Rensas vid inaktualitet Upptagningar (ADB) som är osjälvständiga och en del i sammanställning.

6 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH) Ebba Södersten Centrum för idrottsforskning, CIF Arkivarie Beslutad: Handlingstyp Registrering/ Sortering Förvaring/Ansvar Gallringsfrist Uppdaterad: Anmärkningar Centrum för Idrottsforskning, CIF Gallring enligt RA-FS 1999:1 och RA-FS 2002:1. Protokoll Kronologiskt CIF/ Till registrator för arkivering vid årets slut Administration, planering Systematiskt Ekonomi, redovisningsmaterial Systematiskt CIF/ Ekonomi Ekonomihandlingar hanteras av ekonomienheten Enkätformulär Systematiskt CIF Diarieförs i det ärende de tillhör Sammanställningar av enkäter Systematiskt CIF Diarieförs i det ärende de tillhör Korrespondens av tillfällig betydelse CIF/ Rensas vid inaktualitet Annan viktig korrespondens Diarieförs CIF/ Forskningsfinansiering CIF/ Utlysning av forskningsbidrag Diarieförs CIF/ Med regler och anvisningar. Projektbidrag, tjänster, organisationsbidrag. Viktig korrespondens Diarieförs CIF/ Bidragsansökningar, tjänster Diarieförs CIF/ I digitalt ansökningssystem Bidragsansökningar, projekt- och organisationsbidrag Diarieförs CIF/ I digitalt ansökningssystem Finansieringsbeslut Beslut Diarieförs CIF/ Beslutsbrev Diarieförs CIF/ Kontrakt Diarieförs CIF/ Beslutsbrev Beslut och korrespondens om dispositionsrätt Diarieförs CIF/ Redovisning av forskning Slutredovisning Diarieförs CIF/ Ekonomisk rapport Diarieförs CIF/ Regeringsuppdrag Regeringsbeslut Diarieförs CIF/ Avtal Diarieförs CIF/ Rapporter till regeringen Diarieförs CIF/ Missiv + publikationer Publikationer Tidning Svensk Idrottsforskning Systematiskt CIF/ Nyhetsbrev Systematiskt CIF/

7 Konferenser Annonsering Systematiskt CIF/ Program Systematiskt CIF/ Deltagar- och föreläsarförteckning Systematiskt CIF/ Presentationer, dokumentation och pp-bilder Systematiskt CIF/ Konferensrapporter Systematiskt CIF/ Konferensdokumentation arkiveras årligen

8 Utskrift: DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH) Ebba Södersten Arkivarie Ledning och rektors kansli, Styrelse, rektor, nämndorganisation och råd och arbetsgrupper samt registratur, arkiv och information Uppdaterad: Handlingstyp Beslutad: Registrering/ Sortering Förvaring/ Ansvar Gallringsfrist Anmärkningar Allmänn administration RA-FS 1991:6, RA-FS 1997:6 Högskolestyrelsens protokoll med bilagor Kronologiskt Till arkiv efter Kallelser till Högskolestyrelsen med bilagor Kronologiskt Till arkiv efter Grundutbildningsnämnden (GUN)s protokoll Forsknings- och forskarutbildningsutbildningsnämnden (FFN)s protokoll Grundutbildnings- och forskningsnämnd (GRUF)s protokoll Programkommittérnas protokoll Arbetsmiljö och jämställdhetsgruppens protokoll Beredningsgruppen för anställningsärendens protokoll Biblioteksnämndens protokoll Dimensioneringsrådets protokoll Disciplinnämndens protokoll Internationaliseringsgruppens protokoll Kronologiskt Kronologiskt Kronologiskt Kronologiskt Kronologiskt Kronologiskt Kronologiskt Kronologiskt Kronologiskt Kronologiskt Sekreterare/ Sekreterare/ Sekreterare/ Sekreterare/ Sekreterare/ Sekreterare/ Sekreterare/ Sekreterare/ Sekreterare/ Sekreterare/ Till registrator vid årets slut, arkiv efter Till registrator vid årets slut, arkiv efter Till registrator vid årets slut, arkiv efter Till registrator vid årets slut, arkiv efter Till registrator vid årets slut, arkiv efter Till registrator vid årets slut, arkiv efter Till registrator vid årets slut, arkiv efter Till registrator vid årets slut, arkiv efter Till registrator vid årets slut, arkiv efter Till registrator vid årets slut, arkiv efter Ledning och Kansli 1(5)

9 IT-rådets protokoll Kvalitets- och utbildningsgruppens protokoll Stipendienämndens protokoll Kvalitet- och utvecklingsrådet Kronologiskt Kronologiskt Kronologiskt Kronologiskt Sekreterare/ Sekreterare/ Sekreterare/ Sekreterare/ Till registrator vid årets slut, arkiv efter Utskrift: Till registrator vid årets slut, arkiv efter Till registrator vid årets slut, arkiv efter Till registrator vid årets slut, arkiv efter Rektorsbeslut Kronologiskt Till arkiv efter Förvaltningschefsbeslut Kronologisk Till arkiv efter Prefektbeslut Kronologiskt Till arkiv efter Protokoll för lokalbesiktning - och brandskydd Kronologiskt Lämnas till Bevars MBL-protokoll: kallelser, beslut om lön, information, lokal överenskommelse i original Kronologiskt Registratur och arkiv Till registrator vid årets slut, arkiv efter Till registrator vid årets slut, arkiv efter Darieförda ärenden Diarieförs efter diarie- och dossiéplan t.ex. beslut i studentärenden, delegationsordning, riktlinjer för uppdragsutbildningar Diarieföringssystemet ÄHS Databas Migrerades till W3D Diarieföringssystemet W3D3 Databas digitalt Sökregister till diariet (namn- och sakregister) Alfabetiskt Hos registrator Till arkiv efter. Fördes fram, till Arkivförteckning, arkivex Kronologiskt Hos registrator Till arkiv vid upprättande, uppdatera vid varje förändring. Viktigare information i röstbrevlåda/ telefonsvarare, sms Ej diarieförd korrespondens original, kopior Rektors korrespondens, ej diarieförd korr. Under förutsättning att innehållet dokumenteras i en tjänsteanteckning som tillförs övriga handlingar i ärendet. - Hos registrator Gallras Kronologiskt Hos registrator i urval i urval Information Ledning och Kansli 2(5)

10 Utskrift: Extern information Informationsmaterial internt Print i låst mapp på servern Informationsansva Skrivs ut på papper och lämnas till arkiv rig/ Informationsansva Informationsmaterial externt Print i låst mapp på servern rig/ Lämnas in för arkivering varje år Förvaras i pärm Pressmeddelanden Kronologiskt i pärm Kronologiskt Lämnas in för arkivering varje år Webb, tryck, media. Lämnas in för Annonser Kronologiskt Förvaras i pärm Informationsansvar arkivering varje år kvartalsvis? på band? kopieras Informationsansva i intervall om bevarandet måste Extern webbplats Versionshantering på EpiServer rig lösas. Informationsansva Webbplats, texter på Förlaga i låst mapp på servern rig Lämnas in för arkivering varje år Informationsanvar tills vidarebackup? Utgallring sker efter Bildbanker: Intern bildbank? Hårddisk ig hand. Informationsansva Tryck och publikationer Tryckoriginal Digitalt, server rig Lämnas in för arkivering varje år Informationsansva Administration, korrespondens Pärm tjänsterum rig Gallras Arkivexemplar av färdig publikation Kronologiskt Informationsansvar Lämnas in för arkivering varje år Tryckoriginal. broschyrer Digitalt, server Informationsansvar Gallras När arkivexemplar är arkiverat Intern information Digitalt, server Intranätet Versionshantering Server Informationsansvar kvartalsvis? på band? kopieras i intervall om Texter på Intranät Digitalt, server Informationsansvar Lämnas in för arkivering varje år Upphandlingsärenden fram tom Administrativa föreskrifter Diarieförs Anbud med bilagor Diarieförs. I upphandlingsakt efter diarie- och dossiéplan / Gallras Diarieförs. I upphandlingsakt efter Anbudsförfrågan/ förfrågningsunderlag diarie- och dossiéplan Diarieförs. I upphandlingsakt efter Annons med inbjudan diarie- och dossiéplan Anbud med offert som antagits. Bilagor; Kvalitetsdokument, F- Ledning och Kansli 3(5)

11 Anbudsförteckning/ protokoll, Utskrift: Dokument från förhandling, Diarienummer diarieförs i W3D3. I presentation referenser, Utvärdering av upphandlingsakt efter diarie- och anbud, Beslut, tiilldelningsbeslut, Avtal/ Beslut dossiéplan beställning Diarienummer diarieförs i W3D3. I Kravspecifikation upphandlingsakt efter diarie- och Diarienummer diarieförs i W3D3 I akt Avrop mot ramavtal/ beställning efter diarie- och dossiéplan Diarienummer diarieförs i W3D3. I Direktupphandling upphandlingsakt efter diarie- och Diarienummer diarieförs i W3D3. I Överklagande akt efter diarie- och dossiéplan Avtal/kontrakt av stor vikt (ex hyresavtal, Dnr Hos registrator Kopia gallras efter avsl. kontrakt. etc) original Original till arkiv efter. Kontrakt mellan GIH och serviceföretag Kronologiskt/alfab. I pärm på efter avsl. kontrakt o dyl, original, kopior ekonomienheten Rapporter Kronologiskt Seminarie- och symposium- Publikationer Kronologiskt GIH:s egna Publikationer från jubileum och Kronologiskt - professorsinstallationer etc Studenttidningar och skrifter Kronologiskt efter titel 1 ex till arkivet. intern information Kronologiskt Hos registrator Till arkiv efter Intern/extern info av ringa betydelse, - - För kännedom, cirkulär etc original, kopior Handlingar från högtider, Kronologiskt - Korrespondens, pressinfo professorsinstallationer mm. Pressklipp Kronologiskt i pärm Hos registrator i urval Till arkiv efter Videofilmer, fotografier diabilder mm Kronologiskt Arkiveras som bilaga under resp inst. serie, eller dyl. Arbetsordning, organisationsplan och dyl. Rörande administration och Kronologiskt Till arkiv efter 1 år. Årsredovisningar, tryckta Kronologiskt - 1 ex till arkivet Affischer Kronologiskt 1 ex till arkivet Kurs- och ansökningsinfo till studenter, tryckt Kronologiskt 1 ex till arkivet Ledning och Kansli 4(5)

12 1 ex till arkivet. Samlas in av Utskrift: Trycksaker (broschyrer etc) Kronologiskt informationsansvarig och lämnas vid Riktlinjer, policydokument Kronologiskt den som upprättar lämnar till arkivering Kvalitetssäkring och utvärdering Kronoligiskt upprättas av nämnd, lämna till registrator för arkivering Ledning och Kansli 5(5)

13 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH) Ebba Södersten Arkivarie Personal- och ekonomiavdelningen Uppdaterad: Beslutad: Handlingstyp Registrering/ Sortering Förvaring/Ansvar Gallringsfrist Anmärkningar Personal RA-FS 2006:5 handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet, RA-FS 1997:6 handlingar avringa/tillfälllig betydelse RA-FS 2004:1 Tjänsteansökningar RA-MS 2005: 31 återlämnande av vissa ansökningshandlingar RA-FS 2004:3 Räkenskaper OSL 7 kap 11 Utlysning av tjänst Diarieförs I akten ska finnas; rektorsbeslut anställning, kravprofil, Annons, förteckning över sökande med hemadresser, ansökningshandlingar med meritförteckning och betyg, Sakkunnigutlåtande (vid rekrytering av undervisande personal), Beslutsbrev med överklagandehänvisning, Anslag Eventuellt avbrytande av rekrytering. Överklagande av tjänstetillsättning Diarieförs Till samma akt som utlysningen av tjänsten. Handlingar; Överklagande, beslut och alla handlingar som åberopas vid överklagandet. Ansökningshandlingar, anställd Diarieförs Personalavdelningen. I personalakt i arkivskåp hos personal.. Ansökan med meritförteckning och betyg samt en förteckning över publicerade bilagor till ansökan, undervisande personal. Anställningskontrakt. Ansökningshandlingar, ej anställd Diarieförs Ansökningshandlingar, rektorstjänst Diarieförs Kopior hos registrator Spontana jobbansökningar Sökande som inte fått tjänst; Handlingarna gallras eller återsänds till sökande som begärt det. Endast ett ex behöver sparas gallringstiden ut. Därför kan sökande få tillbaka överexen tidigare, på begäran. Dokumentera då bibliografiska referenser, ISBN - nummer och utgivningsår i förteckning. Notera i diariet när gallring genomförts. Beslutas av regeringen. Original sänds dit för beslut Vidarebefordras till personalavd. Gallras vid inaktualitet Besvara förfrågan och gallra den.

14 Förfrågan om tjänstgöringsbetyg/intyg Förfrågan om arbetsgivarintyg Vidarebefordras till anvarig chef Personalavdelningen. I personalakt i arkivskåp hos personal. Till personalakt. Tjänstgöringsintyg/-betyg som innehåller värdeomdömen skall bevaras. Vidarebefordras till personalavd. Gallras vid inaktualitet Besvara förfrågan och gallra den. Personakter. Aktuella och avslutade I personalakt i arkivskåp hos personal. Aktuella personakter förvaras i låst arkivskåp på personalenheten. Avslutade personalakter till arkiv i 10 årsperioder. Akten ska innehålla; original av personuppgifter, ansökningshandlingar, meritlista, anställningsbekräftelse, arbetsskaderapport, rehabiliteringshandlingar, lönehistorik, kursintyg, uppsägningsbekräftelse, anställningsbevis. Uppdragsavtal I arkivskåp hos personal Till personakt Personreskontra Verifikationsnummerordning Personal Fr.o.m 2005 i Aggresso. digitalt där. Avstämningar ur ekonomisystem Aggresso Personal. 2 månader Löner till årsredovisningar, rapporter till Kåpan, preliminär skatt, arbetsgivaravgifter ur Aggresso bevaras digitalt i Aggresso. Vstämninar av tillfällig betydelse gallras efter två månader. Avtal med central fackliga organisationer Personal 3 år Trycksak från Arbetsgivarverket t. ex Avtal med respektive facklig Diarieförs Kopior hos personal gallras organisation om ramen Löneförhandligar; protokoll med bilagor MBL-protokoll, -förhandling Handlingar i samband med pensionsutredning Diarieförs. Pärm Personal. Bevars Kopior hos personal gallras Diarieförs. Systematisk förvaring???. Personal Läkarintyg med kvitton Kronologiskt Personal 10 år Blankett om bisyssla I pärmar, årsvis Personalhandläggare. Uppgift om att bisyssla är i konflikt med anställning Övergripande personaladministration Systematisk förvaring Personalavdelningen. I personalakt i arkivskåp hos personal. Till personakt MBL-protokoll till registrator så fort de upprättats. Förhandling hålls i pärm Pensionsbeslut. SPV. kopior av inskickat Läkarvårds- och läkemedelsersättning, med register.

15 Lönepolicy Diarieförs Förvaltningschef/ Jämställdshetsplaner Diarieförs Förvaltningschef/ Friskvårdspolicy Diarieförs Förvaltningschef/ Arbetsmiljöprotokolll med bilagor Kronologiskt Personal/ Bilagor t.ex; Tillbudshandlingar, arbetsskador, arbetsmiljöfrågor, arbetssociala och -psykologiska utredningar. Personalförteckningar, Personal Ingår i underlag till årsredovisning personalekonomiska sammanställningar Friskvårdssatsningar Diarieförs Personal. Befattningsbeskrivningar Diarieförs Lön Tjänstgöringsjournaler Personal Månadsjournaler gallras vid årets slut, i samband med att årstjänstgöringsjournalen skrivs ut på papper. Sammanställningar över kostnadsspecifikationer samt lönearter Personal Löneartsförteckningar ska bevaras digitalt Lönesammanställningar, Lönelistor, Arvodeslistor Personal Löneförslag, lönebekräftelsebekräftelse A- Ö/ månad Personal 1 år. Lönebekräftelser bevaras digitalt och skrivs ut på papper, motsvarar då lönelistor. Uppgifter för skatttredovisning Personal 10 år Omföring av löner Lönepärm Personal Stoppad lön Lönepärm Personal Negativ lön Lönepärm Personal Redovisar preliminär skatt; Kontrolluppgift, uppbördsspecifikation, pensionsinbetalningar mm. Sammanställningar över retroaktiv lön Lönepärm Personal Får gallras tidigare om uppgifterna finns i lönespecifikationer eller lönesammanställnnigar. Löneunderlag Pärm Personal 10 år. Gallringsbara handlingar 10 år; Sjukförsäkran, läkarintyg, arvodesuppgifter, undelag för manuellt utbetad lön, beslut förskringskassan ersättning. Gallringsbara handlingar ; Semesteransökningar, föräldraledighet, tjänstledighet, övertid, mertid, jämkning.

16 Arvodesräkningar Personal 50 år till 2006 med arvodesförteckning i Aggresso. Redovisning av frånvaro Aggresso Personal Gallras. Månatlig redovisning gallras, årlig bevaras. Ekonomi RA-FS 1997:6 handlingar av ringa/tillfällig betydelse, RA-FS 1993:4 redovisninigssystemet Cosmos (gäller för ), RA-FS 2004:3 räkenskapshandlingar ska tillämpas fr.o.m får tillämpas fr.o.m Riksarkivet "Rapport, Avställning av räkenskapshandlingar ur Agresso för bevarande" dnr: RA /858. Se även EA Donationshandlingar Diarieförs Ekonomi. Avtal och andra handlingar av säeskild betydelse för att belysa verksamhetens ekonomiska förhållanden Diarieförs, Pärmar Ekonomi. Till diarieförda handlingar; regleringsbrev, avtal. Årsredovisning: i pärm med lån, fordringar, investeringar. Större ekonomiska beslut ingår i rektorsbeslut. Beräkningsunderlag Diarieförs. Pärm Ekonomi i pärm Riksredovisningen Hermes, finns ej fr.o.m Behöriga att teckna attest och utbetalningsorder, listor Budgetpärm Ekonomi Budgetunderlag Diarieförs. Förvaras i diarieförda handlingar Ekonomihandboken Ekonomi Handboken med löpande ändringar. Större ändringar dokumenteras i rektorseslut Årsredovisning med bilagor Diarieförs Ekonomi. Finansiell del; Resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning, anlagsredovisning, finansieringsanalys, noter Revisorsintyg Diarieförs Ekonomi.

17 Årsredovisning; balansposter Diarieförs Ekonomi. Systemdokumentation Diarieförs Ekonomi. Behandlingshistorik (avstämningsrapporter, saldodata?) Agresso Ekonomi Verifikationer Pärm och Aggresso Ekonomi 10 år Underlag till årsbokslut; råbalans GL09, resultaträkning GL03, balansräkning GL03. Specifikationer till balansräkningen; tillgångar: specifikation av anläggningstillgångar FA04, anläggningsregister från Excel, leverantötrsreskontra SU05, inventeringsprotokoll, kundfordringar, fordringar hos andra myndigheter, övriga fordringar, förutbetalda kostnader, upplupna bidragsintäkter, övriga upplupna intäkter, avräkning mot staten (ESV?), kassa och bank. Kapital och skulder; myndighetskapital, avsättningar, lån Riksgälden, skulder till andra myndigheter, leverantörs- och övriga skulder, upplupna kostnader, oförbrukade bidrag, övriga förutbektalde intäkter. Rapporter; Avstämning, huvudbok/ reskontra AG06/ SU05, Kontoplan GL10, Konteringsbara begrepp GL12, villkor för automatkontering GL 17, fasta upplysningaranläggningar (FA03)/ FA04ARK. Riksredovisningen Hermes; balans- och resultaträkning, årslista Beskrivning av redovisningsplanen, samlingsplan över moduler som används, förteckning över föroch eftersystem, beskrivning av informationsflöde i systemet. Konteringsregler ARK01 samt förändringar under året, värdematriser ARK02, relationsvärden GL13, generella parametrar - skärmbilder, systemparametrar AG13 ovh systemvärden AG14 samt förändringar under året, Loggning av fasta register AG58. Det finns flera verifikationsnummerserier. Kontakta personal för att säkra att pension beräknas även för tillfälligt anställda.

18 Ekonomihandlingar i databas Aggresso Ekonomi Det som ska bevaras digitalt ur Aggresso är; Verifikationsjournal GL02 även kallad Dagbokföring, Huvudbokföring GL01ARK, Reskontra/Sidoordnad bokföring. Aggressomeddelanden, bevaras fr.o.m Månads- och kvartalsrapporter för redovisning På papper och filer för redovisning till staten. Betalningar Skatt redovisning Inköp, upphandling och avtal Sekretess gäller innan ärendet avslutats. Handlingarna ska diarieföras. RA-F 2006:5 Initiering av upphandlingsärende Diarieförs. Till Anskaffningsbeslut med underlag upphandlingsakt Inköpsansvarig. Beställningsformulär Diarieförs. Till upphandlingsakt Förhandsannonsering Annons. Inbjudan till ansökan om att lämna anbud, tävling eller annan intresseanmälan Sändlistor Ansökan om att få lämna anbud - antagna kvarstående skatt, preliminär skatt - redovisning Inköpsansvarig. Ska fyllas i av beställare inom GIK och gas till enhetschef för gokännande, sedan till inköpsansvarig. Diarieförs. Till upphandlingsakt Inköpsansvarig. Diarieförs. Till upphandlingsakt Inköpsansvarig. Diarieförs. Till upphandlingsakt Inköpsansvarig. Sammanställning av ansökningar om att få lämna anbud Diarieförs. Till upphandlingsakt Inköpsansvarig. Sammanställning av kvalificerade anbudsgivare Diarieförs. Till upphandlingsakt Inköpsansvarig. utvärdering av anbud Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag eller annat underlag för anbudsansökan Diarieförs. Till upphandlingsakt Inköpsansvarig. Annons med inbjudan att delta i Diarieförs. Till upphandling upphandlingsakt Inköpsansvarig. Ej antagna ansökningar om att få lämna anbud; gallras Kravspecifikationer, Avtalsvillkor, branschvillkor/ bestämmelser, Protokoll från MBL- förhandling???

19 Korrespondens under anbudstiden; Diarieförs. Till begäran om och bekräftelse på upphandlingsakt förlängd anbudstid, begäran om förtydliganden och kompletteringar från anbudsgivare, förfrågningar Inköpsansvarig. Öppningsprotokoll med Diarieförs. Till Inköpsansvarig. förteckning över anbudsgivare upphandlingsakt Antagna anbud för upphandling Anbud, anbudsansökan, Broschyrer som innehåller sakuppgift, Tävlingsbidrag, Bekräftelse om deltagande inom ramen för kvalifikationssystem. Försent inkomna anbud Protokoll från MBL- förhandling??? Utvärdering av anbud, sammanställning av kvalificerade anbudsgivare, dokumentation av antagna anbudsgivare under utvärderingstiden Diarieförs. Till upphandlingsakt Diarieförs. Till upphandlingsakt Diarieförs. Till upphandlingsakt Inköpsansvarig. Inköpsansvarig. 4 eller Inköpsansvarig. Förhandling, provning/ testning, presentation samt tagande av referenser. Leverantörsvärdering, soliditetsupplysning. Även minnesanteckningar från förhandlingar med anbudsgivare. med svar. Avslut av upphandlingsärende Beslut att avbryta upphandling, rapport om avslutad upphandling Diarieförs. Till upphandlingsakt Diarieförs. Till upphandlingsakt Inköpsansvarig. Inköpsansvarig. Tilldelningsbeslut; och upplysning om - Diarieförs. Till upphandlingsakt Inköpsansvarig. Ej antagna anbud Diarieförs. Till upphandlingsakt Inköpsansvarig. Gallras efter 2 eller 4 år Upphandlingskontrakt med bilagor Diarieförs. Till Inköpsansvarig. upphandlingsakt Avrop mot ramavtal Diarieförs. Till akt Inköpsansvarig. Direktupphandling Diarieförs. Till akt Inköpsansvarig. Anbud, anbudsansökan mm. Bilagor till anbud kan återlämnas till anbudsgivare när de annars skulle gallrats om de är arbetsprover och modeller eller föremål, efter att upphandlingen är klar. Förutsatt att de dokumenteras (fotografera, el likn.)

20 Delegering av ansvar för inköpt tjänst/vara Beställning Diarieförs. Till upphandlingsakt Diarieförs. Till upphandlingsakt Inköpsansvarig. Inköpsansvarig. Beställning efter att kontrakt är skrivet.

Bevarande- och gallringsplan för forskningsmaterial

Bevarande- och gallringsplan för forskningsmaterial Bevarande- och gallringsplan för forskningsmaterial Birgitta Olsson Universitetsarkivarie Sid 2 (9) Den här bevarande- och gallringsplanen för Umeå universitetets forskningsverksamhet gäller med stöd av

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

ARKIVBESKRIVNING FÖR GYMNASTIK OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH) 1992/ 93-, VERSION 1.4

ARKIVBESKRIVNING FÖR GYMNASTIK OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH) 1992/ 93-, VERSION 1.4 Rektors kansli Arkivarie Ebba Södersten REVIDERING 1(7) 2013-01-28 Diarienummer Ö 2013/43 Beslutsdatum 2012-04-29 Reviderad 2013-01-29 ARKIVBESKRIVNING FÖR GYMNASTIK OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH) 1992/ 93-,

Läs mer

Riktlinjer för bevarande och gallring av forskningshandlingar vid Högskolan i Borås

Riktlinjer för bevarande och gallring av forskningshandlingar vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 379-10 Riktlinjer för bevarande och gallring av forskningshandlingar vid Högskolan i Borås Med stöd av 4 kap. 6 rektors organisations- och beslutsordning (ROB) beslutar

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer

Tillämpningsbeslut av RA-FS 1999:1 Bevarande och gallring av forskningshandlingar

Tillämpningsbeslut av RA-FS 1999:1 Bevarande och gallring av forskningshandlingar Tillämpningsbeslut av 1. Initiera forskningsprojekt Externa forskningsmedel Information om utlysningar från Vid inaktualitet forskningsfinansiärer Avser löpande information om utlysningar. Gallras när

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Sidan 1 av 6 Dnr A5 1983/04

GÖTEBORGS UNIVERSITET Sidan 1 av 6 Dnr A5 1983/04 GÖTEBORGS UNIVERSITET Sidan 1 av 6 Tillämpningsbeslut (av RA-FS 1999:1, ändrad 2002:1) rörande bevarande och gallring av handlingar i statliga myndigheters forskningsverksamhet Riksarkivets föreskrifter

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Riksarkivet författningssamling: Föreskriften skall tillämpas på lönehandlingar som kommer in till eller upprättas hos myndigheten

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsärenden vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsärenden vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsärenden vid Umeå universitet 1 Denna föreskrift får tillämpas på handlingar som tillkommit vid upphandling från och med den 1 januari 1995. Umeå universitets Upphandlingspolicy:

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet registreras i huvudsak i IT-systemen

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Rekommendationer för insamling av forskningsmaterial. Dnr 1-362/2014

Rekommendationer för insamling av forskningsmaterial. Dnr 1-362/2014 Rekommendationer för insamling av forskningsmaterial Dnr 1-362/2014 Utgivare: Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Arkiv och Registratur Version: 1.0 Maj 2014 Rekommendationer för insamling

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20041209 Dokumenthanteringsplan för Destination Norrköping KB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 02 Fastställd av styrelsen för Destination Norrköping KB den 9 december 2004, 12.

Läs mer

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå inklusive uppdragsutbildning

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå inklusive uppdragsutbildning Inledning Dokumenthanteringsplaner är styrdokument för hur allmänna handlingar ska hanteras. Klassificeringen av allmänna handlingar är uppbyggd kring ett antal verksamhetsområden som är grunden för diariets

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Reviderad: 2015-10-22, Dnr TSN 2015/62 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Tekniska enheten Upphandling Dokumenthanteringsplan Datum 2015-10-22

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutets handlingar. Forska Processgrupp 4.4

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutets handlingar. Forska Processgrupp 4.4 Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutets handlingar Verksamhetsområde 4 Forska Processgrupp 4.4 Version: 1.4 Dnr: 1411/2016 Fastställd: 20160615 Giltig fr. o.m 20160701 Detta dokument anger hur

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR DIARIEFÖRING OCH ARKIVERING AV ÄRENDEN INOM UTBILDNING, GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR DIARIEFÖRING OCH ARKIVERING AV ÄRENDEN INOM UTBILDNING, GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ STYRDOKUMENT A 2016/17 HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR DIARIEFÖRING OCH ARKIVERING AV ÄRENDEN INOM UTBILDNING, GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Publicerad 2016-10-12 Beslutsfattare Handläggare Hans Carlsten Annika

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Fastställd 2014-10-21, dnr KS 2014/170 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för ekologienheten... 2 Gallring...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutets handlingar. Forska Processgrupp 4.4

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutets handlingar. Forska Processgrupp 4.4 Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutets handlingar Verksamhetsområde 4 Forska Processgrupp 4.4 Version: 1.5 Detta dokument anger hur handlingar vid KI ska hanteras och gäller för hela Karolinska

Läs mer

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet Danderyds kommun Dokumenthanteringsplan 2011-12-30 Myndighet: Produktionsstyrelsen Beslutsdatum: Enhet: PRODUKTIONSKONTORET IT-stöd: Schoolsoft Administrativt stödsystem som hanterar och lagrar utbildningsrelaterade

Läs mer

2011 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, CHALMERS / GU. Bevarande/ Gallring

2011 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, CHALMERS / GU. Bevarande/ Gallring 2011 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, CHALMERS / GU Handlingsslag Övergripande administration: Medium och sortering Bevarande/ Gallring Anmärkning (Föreskrift) Ansvarig

Läs mer

Rekommendation till dokumentsamordnare för insamling av forskningsmaterial. Dnr 1-453/2014

Rekommendation till dokumentsamordnare för insamling av forskningsmaterial. Dnr 1-453/2014 Rekommendation till dokumentsamordnare för insamling av forskningsmaterial Dnr 1-453/2014 Utgivare: Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Arkiv och Registratur Version: 1.0 Juni 2014 Rekommendation

Läs mer

Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EUprojekt vid Högskolan Dalarna

Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EUprojekt vid Högskolan Dalarna HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2015/863/10 Rektor 2015-05-18 Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EUprojekt vid Högskolan Dalarna Ärendet I samband med utarbetande av regler för gallring

Läs mer

Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping

Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping 1 (5) Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping Inledning Den 16 januari 2015 aviserade Riksarkivet en brevledes inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden

Läs mer

2014-11-14. Ansvarig/ Förvaring

2014-11-14. Ansvarig/ Förvaring 2014-11-14 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: ALLMÄN ADMINISTRATION - KOMMUNGEMENSAM Beslutad: på delegation 2014-10-23, anmäld i KS 2014-12-01, Dnr KFKS 2014/728-004 Upprättad:

Läs mer

Lathund för registrering och arkivering av handlingar

Lathund för registrering och arkivering av handlingar Lathund för registrering och arkivering av handlingar Denna lathund är avsedd att vara ett stöd för institutioner och fakultetskanslier kring vilka handlingar/ärenden som ska diarieföras eller registreras

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutets handlingar. Bedriva utbildning på forskarutbildning Processgrupp 3.2

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutets handlingar. Bedriva utbildning på forskarutbildning Processgrupp 3.2 Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutets handlingar Verksamhetsområde 3 Bedriva utbildning på forskarutbildning Processgrupp 3.2 Version: 1.5 Detta dokument anger hur handlingar vid KI ska hanteras

Läs mer

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator Godkännande enligt LOV Social- och äldrenämnden 2009 LOV = Lagen om valfrihetssystem Ansökan om godkännande Diarieförs av registrator därefter ansvarar handläggaren för att ärendet uppdateras i. rensat

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: INKÖPSPROCESSEN Beslutad: Dnr KFKS 2013/668-004 Upprättad: 2013-11-13 Uppdaterad: Övergripande information som rör Inköpsprocessen: Under anbudstiden

Läs mer

Regler för gallring av räkenskapshandlingar

Regler för gallring av räkenskapshandlingar Regler för gallring av räkenskapshandlingar vid Högskolan Dalarna Beslutad: Rektor 2015-05-18 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/862/10 Ersätter: Lokala gallringsbestämmelser vid Högskolan Dalarna, Ö 20/97, avsnittet

Läs mer

Regler om gallring och återlämnande av handlingar från upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler om gallring och återlämnande av handlingar från upphandling vid Högskolan Dalarna Regler om gallring och återlämnande av handlingar från upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-02-23 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/244/10 Ersätter: Relaterade dokument: Policy för upphandling,

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar tillkomna inom löneoch personaladministrativ verksamhet; beslutade den 16 augusti 2006.

Läs mer

Regler för gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet vid Högskolan Dalarna

Regler för gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet vid Högskolan Dalarna Regler för gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-05-18 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/861/10 Ersätter: Lokala gallringsbestämmelser

Läs mer

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 2007-08-30 1 BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 Detta dokument är en Bevarande- och gallringsplan för Sjukreseenheten. Från och med den 1 januari 2007 ingår Sjukresor i Färdtjänsten

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Bevarande- och gallringsplan för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 1 Bevarande- och gallringsplan för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum Inledning Myndigheters arkiv bildas av allmänna handlingar och är en del av det nationella kulturarvet. Arkiven skall bevaras

Läs mer

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet.

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet. Allmän administration Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar som inkomna endast för kännedom Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid Delegationsbeslut Ja KS diarium Egenproducerat information,

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och utlån av räkenskapsinformation ; beslutade den 21 maj

Läs mer

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Bedriva utbildning på forskarnivå

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Bedriva utbildning på forskarnivå Inledning Dokumenthanteringsplaner är styrdokument för hur allmänna handlingar ska hanteras. Klassificeringen av allmänna handlingar är uppbyggd kring ett antal verksamhetsområden som är grunden för diariets

Läs mer

Avdelningen för tillsyn Maria Nordström Jarnryd 2012-05-16 Dnr RA 233-2012/862

Avdelningen för tillsyn Maria Nordström Jarnryd 2012-05-16 Dnr RA 233-2012/862 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Östersjöstiftelsen Riksarkivet (RA) inspekterade den 10 maj 2012 arkivvården vid Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20061205 Dokumenthanteringsplan för LdG Konsert & Kongress i Nk AB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 119 Fastställd av styrelsen den 5 december 2006, 9. Enligt arkivlagen ska alla

Läs mer

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv Dokumenthantering i EU-projekt Dokumenthantering i EU-projekt Vad vi ska prata om: Varför ska vi bevara Exempel på handlingar Diarieföring Gallring Arkivsäkerhet

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

LADOK-funktionen Antagningsenheten Examensenheten

LADOK-funktionen Antagningsenheten Examensenheten ARKIVBILDNINGSPLAN för Högskolan i Borås sida 1 ( 3 ) Avdelning/arkivbildarfunktion Upprättad av Godkänd av Fastställd den Tillämpas fr.o.m Avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd Margareta Åkesson

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting

Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting Detta dokument är en bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting. Planen gäller retroaktivt från

Läs mer

Hantering och arkivering av forskningshandlingar

Hantering och arkivering av forskningshandlingar Hantering och arkivering av forskningshandlingar Sammanfattning av Hantering och arkivering av forskningshandlingar Handbok för forskningsverksamheten vid Göteborgs universitet Dnr A5 3902/08 Hantering

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20020107 Dokumenthanteringsplan för Stadsarkivet, Norrköpings stadsarkivs beteckning 101 Diarienummer KS 3822/2001 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 7 januari 2002, 14. Enligt

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120613 Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarenheten, Norrköpings stadsarkivs beteckning 93 Diarienummer ÖFM 2/2012 Fastställd av överförmyndaren den 13 juni 2012, 6. Enligt

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumhanteringsplan dokum A Föreningsverksamhet Årsmöte/rådsmöte Kallelse Arkivläggnin Program/dagordning Anmälningar Deltagarlista efter 1 år Röstlängd Motioner Medlemsansökan Protokoll Årsmöteshandlingar/bilagor

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.5.1 Upphandla varor, tjänster och ramavtal Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) 1 NR 66 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... PA-lön, Servicekontoret GÄLLER

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument Handling/Upptagning Gallras/ Förvaras/ Anmärkning Anteckningar, egna Anteckningar som är avsedda för en själv och som inte sprids Arbetsgrupper, Gäller inte projektgrupper mötesanteckningar, eller samverkansgrupper.

Läs mer

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Kommunövergripande dokumenthanteringsplan Handlingstyp Nämndernas, styrelsernas och kommunfullmäktiges protokoll Papper Diarieförs Närarkiv 2 år/5 år Skickas årligen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Myndighet Kultur- och fritidsnämnd Verksamhet Kultur- och fritidsförvaltning Antagen 2013-10-01 Kultur- och fritidsnämnd 75 1 (6) Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Vad är syftet med

Läs mer

Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EU-projekt vid Högskolan Dalarna

Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EU-projekt vid Högskolan Dalarna Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EU-projekt vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-05-18 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/863/10 Ersätter: Riktlinjer för arkivering och gallring

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse RIB 2011:14 beslutade den 22 augusti 2011 Rekryteringsmyndigheten

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) 1 NR 76 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kommunstyrelsekontorets personalenhet GÄLLER FR O M...2010-01-01

Läs mer

Lathund för bevarande och gallring av handlingar rörande studieadministration och utbildning vid Mittuniversitetet

Lathund för bevarande och gallring av handlingar rörande studieadministration och utbildning vid Mittuniversitetet Lathund för bevarande och gallring av handlingar rörande studieadministration och utbildning vid Mittuniversitetet Denna lathund innehåller handlingstyper plockade ur MIUN:s dokumenthanteringsplan (MIUN

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun Myndighet Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun Myndighet Kultur- och fritidsnämnden snämnden sförvaltningen Allmän nämndsoch förvaltningsadministration Protokoll Kulturoch fritidsnämnden, original Protokoll Kulturoch fritidsnämnden, kopia Innehållsförteckning till nämndens protokoll Kallelse

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Protokoll / Centrala samverkansgruppen - protokoll - kallelser Personalutskottet - protokoll - kallelser i pärm hos registrator i pärm hos registrator 5 år Papper: svenskt arkiv. Sparas elektroniskt i

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse RIB 2015:3 beslutade den 8 juni 2015. Rekryteringsmyndigheten

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutets handlingar. Styra verksamhet

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutets handlingar. Styra verksamhet Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutets handlingar Verksamhetsområde 1 Styra verksamhet Version: 1.4 Dnr: 1-411/2016 Fastställd: 2016-06-15 Giltig fr. o.m 2016-07-01 Detta dokument anger hur

Läs mer

Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen 2009-12-21 Dnr RA 231-2009/4754 A-K Andersson

Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen 2009-12-21 Dnr RA 231-2009/4754 A-K Andersson Inspektionsrapport 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Växjö universitet Växjö universitet inspekterades av Riksarkivet den 25 november 2009. Inspektionen aviserades i förväg och avsåg arkivvården vid

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: 201506 08 Förkortningar: OSL = Offentlighets och sekretesslagen SL = Skollagen PUL = Personuppgiftslagen TF = Tryckfrihetsförordningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning

Dokumenthanteringsplan för Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning Antagen av utbildningsnämnden 2010-02-02, UN 4 1 NORRTÄLJE KOMMUN UTBILDNINGSNÄMNDEN 77 Norrtälje kommunala Vuxenutbildning

Läs mer

Inspektionsrapport 1(5) Nationella divisionen Enheten för tillsyn Dnr RA /4277

Inspektionsrapport 1(5) Nationella divisionen Enheten för tillsyn Dnr RA /4277 Inspektionsrapport 1(5) Inspektion av arkivvården vid Konsumentverket Datum: 2012-10-11 Närvarande Från myndigheten Adm.chef (del av tid) IT-avd (del av tid) arkivarie Från Riksarkivet Martin Utvik inspektör

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll 1(19) ORIGINALPROTOKOLL/ MINNESANTECKNINGAR Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll Bilagor till SKDN:s protokoll Diarieplansordning Diariet 5 år Bevaras

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.5.1 Upphandla varor, tjänster och ramavtal på byggentreprenadtjänster Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden Integrationsavdelningen UN 2013-1 Serie, Handlingar /Gallras Leverans till Kommunarkiv Se bilaga 1 Flyktinghandlingar Flyktingakt Introduktionsplan, gäller före

Läs mer

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse 2011-11-01 Handläggare: Lena Edlund FHN 2011.0090 Folkhälsonämnden Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Sammanfattning I enlighet med det kommunala arkivreglementet (KF 101/2008-05-26)

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.9 Upphörande av anställning Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 205 1.0 Reering: datum och paragraf Reeringen

Läs mer

Arkiveringshandbok vid Malmö högskola

Arkiveringshandbok vid Malmö högskola (Dnr. ) 1 (av 9) Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, Arkivfunktionen Arkiveringshandbok vid Malmö högskola Handbokens syfte Denna arkivhandbok är främst avsedd att fungera som ett stöd i den dagliga

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Webb: www.ange.se Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelsen Antaget av kommunstyrelsen den 22 mars 2016 51 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro Organisationsnummer 841 81 Ånge Torggatan 10 www.ange.se

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg

Inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg Inspektionsrapport 1(5) Inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg Riksarkivet (RA) inspekterade den 5 november 2014 arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg

Läs mer

Bevarande och gallring av forskningshandlingar

Bevarande och gallring av forskningshandlingar Bevarande och gallring av forskningshandlingar EN LATHUND Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) 1 Handlingar tillkomna inom KI:s forskning ska antingen bevaras eller gallras

Läs mer

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Stödja verksamhet

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Stödja verksamhet Inledning Dokumenthanteringsplaner är styrdokument för hur allmänna handlingar ska hanteras. Klassificeringen av allmänna handlingar är uppbyggd kring ett antal verksamhetsområden som är grunden för diariets

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Dnr VIAN/ 2013:56-004 Handläggare: Gunilla Porsvant Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Förslag till beslut: Nämnden beslutar att fastställa Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden. Nämnden

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

Av rapporten framkommer också mindre brister som Riksarkivet anmärker på.

Av rapporten framkommer också mindre brister som Riksarkivet anmärker på. Inspektionsrapport 1(5) Avdelningen för tillsyn Maria Nordström Inspektion av arkivvården vid Post- och telestyrelsen Riksarkivet (RA) inspekterade den 8 december 2008 arkivvården vid Post- och telestyrelsen

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen , 189

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen , 189 Författningssamling i Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen 2016-10-04, 189 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Dokumenthanteringsplan - kommunstyrelsen Dokumenttyp Plan

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för upphandling vid Umeå universitet

Dokumenthanteringsplan för upphandling vid Umeå universitet 2.1.2 Underlag för uppstart av upphandling som t.ex. förstudie 2.1.2 Förfrågan till leverantör/ marknadsundersökning 2.1.2 Beställning av upphandling samt i förekommande fall fullmakter 2.1.2 Direktupphandling

Läs mer

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkiveringens två hörnstenar 1. Historia Det är vi idag, nu, som

Läs mer

Allmänt om förvaring av handlingar Det är viktigt att tidigt skilja handlingar som ska bevaras från handlingar som ska gallras.

Allmänt om förvaring av handlingar Det är viktigt att tidigt skilja handlingar som ska bevaras från handlingar som ska gallras. Gäller fr.o.m. 20160601 s dokumenthanteringsplan Föreskrifterna i denna dokumenthanteringsplan gäller hela och tillämpas på handlingar inkomna eller upprättade från och med 20140101. Allmänt om bevarande

Läs mer

Bevaras Diarieförs Papper/

Bevaras Diarieförs Papper/ Dokumenthanteringsplan för utbildning på grund och avancerad nivå vid Umeå universitet Upprättad av: Registratur och Arkiv Dnr: 1.1 914 16 Fastställd: 2017 04 25 Reviderad: Styrande föreskrifter är: RA

Läs mer

Dokumenthanteringsplanen ska alltid överensstämma med verkligheten och ses över årligen på respektive avdelning/funktion tillsammans med arkivarien.

Dokumenthanteringsplanen ska alltid överensstämma med verkligheten och ses över årligen på respektive avdelning/funktion tillsammans med arkivarien. 1(15) DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2006-2007 Dokumenthanteringsplanen är en organisations sätt att beskriva en god ordning i syfte att skapa överblick över organisationens allmänna handlingar. Planen talar om

Läs mer

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella.

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella. Tillsynsavdelningen Inspektionsrapport 1 (5) 2009-04-29 Dnr RA 231-2009/1133 Inspektion av arkivvården vid Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Riksarkivet (RA) inspekterade den 21 april 2009 arkivvården

Läs mer

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Medlingsinstitutet

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Medlingsinstitutet Inspektionsrapport 1(5) Avdelningen för tillsyn Inspektionsenheten Nora Liljeholm Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Medlingsinstitutet Datum: 2008-05-27 Närvarande: från Medlingsinstitutet

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.6 PA Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 20161128 205 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen avser Version Verksamhetsområde

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset RÅDHUSET Kategori Handling Medium Förvaringsplats Gallras eller Administration Ansökningar om lotteritillstånd, diarieförda papper när 5 Administration

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för ekonomi och styrningskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 126 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari

Läs mer

2013-10-30 Dnr RA 231-2013/4384

2013-10-30 Dnr RA 231-2013/4384 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Stockholms universitet, Universitetsförvaltningen den 23 september 2013 Riksarkivet (RA) inspekterade arkivverksamheten vid Stockholms universitet under tre dagar den

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. Bevaras 5 år. Pärm IT. Pärm IT. Vid inaktualitet.

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. Bevaras 5 år. Pärm IT. Pärm IT. Vid inaktualitet. 70 Protokoll: Se även Gymnasieförvaltningen Protokoll / minnesanteckningar från Papper IT* O Exp. Kron.ordn. sammankomster rörande undervisning IT eller elevvård: Personalkonfe- rens, samarbetsnämnd, studie-

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor; RA-FS 2007:1 Utkom från trycket den

Läs mer

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman BESLUTSUNDERLAG 1/3 Regionarkivet i Östergötland Katarina Hammarström 2015-06-17 Dnr: RS - 2015-618 RArk 2015-1728-071 Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för

Läs mer

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820. Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820. Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19 1(9) Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820 Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19 Innehållsförteckning 1. Offentlighetsprincipen 2 2. Allmänna handlingar

Läs mer