kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä"

Transkript

1 MeDdelande till kommuninvånarna om en eventuell kommunsammanslagning av Sjundeå kommun, Nummi-Pusula kommun och Lojo stad Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä

2 Bästa sjundeåbo Med tanke på vår kommun står vi inför ett historiskt beslut. Sjundeå kommunfullmäktige har beslutat att anordna en rådgivande folkomröstning om en kommunsammanslagning med Lojo stad och Nummi-Pusula kommun. I omröstningen ber man om kommuninvånarnas åsikt angående en sammanslagning med dessa kommuner. Detta är en fin möjlighet för alla 18 år fyllda kommuninvånare att påverka kommunfullmäktiges beslut om kommunsammanslagningen. Kommunfullmäktige skall fatta beslut om en eventuell sammanslagning. Numera rekommenderas att man, särskilt då stora beslut fattas, borde genomföra en förhandsbedömning av konsekvenserna av besluten. Därtill bör det vid behandlingen finnas alternativ. Nu behandlas endast två alternativ, antingen en kommunsammanslagning med Lojo och Nummi-Pusula eller att tillsvidare förbli en självständig kommun. Vid bedömningen av beslutets konsekvenser bör man beakta hur beslutet inverkar på kommuninvånarna, miljön, organisationen, personalen samt på ekonomin. För att bedömna konsekvenserna av en eventuell kommunsammanslagning har förtroendevalda och tjänstemän under vårens lopp med Audiapro Oy:s hjälp uppgjort en utredning och ett avtal om villkoren för en sammanslagningen. Det meddelande till kommuninvånarna som du nu håller i din hand innehåller en sammansättning av tidtabellerna samt fusionsavtalet och utredningen över kommunsammanslagningen som de tre kommunernas beslutsfattare har underhandlat sig fram till. Det ekonomiska balanseringssavtal för kommunen, som redan tidigare uppgjorts med hjälp av Audiator Oy, belyser bedömningen av förutsättningarna för att förbli självständig. Det ekonomiska balanseringsprogrammet ledde till planen för hur Sjundeås ekonomi skulle saneras så att kommunen skulle ha en chans att förbli självständig. Åtgärdernas verkningar har varit positiva och kommunen har uppvisat positiva resultat, kommunen har minskat på underskottet och lånestocken. Man kan bekanta sig med avtalet för att ekonomiska balanseringsavtalet på sidorna Den allmänna ekonomiska utvecklingen och regeringens mål att genomföra kommunreformen inverkar på båda alternativen. Regeringens mål är att skapa en livskraftig kommunstruktur, som bildas av naturliga pendlingsområden. Regeringen kommer att fram till slutet av år 2011 definiera närmare detaljer såsom kriterierna för den kommunstruktur som eftersträvas, metropolområdets struktur och tidtabell. Man uppskattar att förnyelserna träder i kraft fr.o.m. år 2017.Det är utmanande att i detta skede bedöma konsekvenserna för de olika alternativen. Det gäller för var och en av oss att själv bilda sig en uppfattning. Juha-Pekka Isotupa kommundirektör Sjundeå kommun I Sjundeå den 28 augusti 2011 Meddelande kill kommuninvånarna om en eventuell kommunsammanslagning av Sjundeå kommun, Nummi-Pusula kommun och Lojo stad Utgivare: Sjundeå kommun Utformning och ombrytning: Jäljen Jättiläinen Tryckeri: Edita Prima Oy Bilder: Laura Kotila, Sjundeå Upplaga: 4900 Utdelning: Till alla röstberättigade sjundeåbor 2 Meddelande till kommuninvånarna om en eventuell kommunsammanslagning av Sjundeå kommun, Nummi-Pusula kommun och Lojo stad

3 Viktiga datum Brevröstning (rådgivande folkomröstning om en eventuell sammanslagning av Sjundeå kommun, Lojo stad och Nummi-Pusula kommun). Brevröstningen slutar fredagen den 23 september klockan 19 då svarskuverten (ytterkuverten) ska vara framme hos kommunens centralvalnämnd Invånarkväll i Aleksis Kiviskolans auditorium från klockan 18. Invånarkvällen är öppen för alla kommuninvånare. Kaffeservering börjar klockan Valdag (rådgivande folkomröstning om en eventuell sammanslagning av Sjundeå kommun, Lojo stad och Nummi-Pusula kommun). Du kan rösta på röstningsstället i ditt eget röstningsområde mellan klockan 9 och 20. Tilläggsuppgifter om utredningen av en kommunsammanslagning, de färskaste handlingarna och diskussionsspalt finns i adressen Röstningsställena är Björknäs föreningslokal Näsbyvägen 922 (I, dvs. norra röstningsområdet) Församlingshemmet Kalansgränden 5 (II, dvs. mellersta röstningsområdet) Västanlid ungdomsföreningslokal Bäcksvägen 16 (III, dvs. västra röstningsområdet) Sjundeå svenska skola Skolvägen 3 (IV, dvs. stationsområdets röstningsområde) Störsviks daghem Störsviksvägen 232 (V, dvs. södra röstningsområdet) Kommunfullmäktiges möte där kommunfullmäktige fattar beslut om Sjundeå kommuns eventuella deltagande i den nya kommunen. Mötet hålls i Aleksis Kiviskolans auditorium och det börjar klockan En eventuell kommunsammanslagning Bekanta diga med kommunens serviceutbud genom våra förnyade www-sidor Sjundeå kommun, Lojo stad och Nummi-Pusula kommun har berett frågan om kommunsammanslagning så att sammanslagningen sker den 1 januari Vad tycker ni om den beredda kommunsammanslagningen? Exempel JA, jag understöder en kommunsammanslagning NEJ, jag motsätter mig en JAG TAR INGEN STÄLLNING 3

4 Lojo stad, Nummi-Pusula kommun och Sjundeå kommun Utkast till sammanslagningsavtal godkänd i stora delegationen Utgångspunkter För Sammanslagningsavtalet 1.1 Syftet med avtalet Detta avtal inklusive bilagor är ett sådant sammanslagningsavtal som avses i 8 i kommunindelningslagen (1698/2009). Nummi-Pusula, Sjundeå och Lojo bygger upp den nya kommunen som en sammanslagning av flera kommuner. Enligt förslaget ska kommunindelningen tekniskt ändras så att Nummi-Pusula kommun och Sjundeå kommun upplöses och ansluts till Lojo stad. 1.2 Avtalets bindande verkan och ikraftträdande Detta sammanslagningsavtal blir bindande när kommunernas fullmäktige har lämnat sin framställning om sammanslagning till statsrådet. Den nya kommunen inleder sin verksamhet den 1 januari 2013, och sammanslagningsavtalet gäller till utgången av Personalens uppsägningsskydd enligt 29 i kommunindelningslagen börjar den 1 januari 2013 och gäller i fem (5) år till slutet av Strategisk Sammanslagning 2.1 Vision och centrala mål för sammanslagningen Enligt 2 i kommunindelningslagen är målet för utvecklingen av kommunindelningen en livskraftig och regionalt enhetlig kommunstruktur med en fungerande samhällsstruktur. Målet är också att en kommun ska bestå av en pendlingsregion eller någon annan sådan funktionell helhet som har ekonomiska förutsättningar och på personella resurser grundade förutsättningar att svara för ordnandet och finansieringen av servicen för kommuninvånarna. Lojo, Nummi-Pusula och Sjundeå vill genom en samgång mellan flera kommuner bilda en livskraftig kommun med förmåga till utveckling och en stark regional aktör i Västnyland. Med flerkommunssamgången eftersträvar parterna en ekonomiskt stabil kommun som utvecklar sig, kan erbjuda invånarna god och högklassig kommunal service, kan vara en trygg och stimulerande arbetsgivare för sin personal och kan garantera invånarnas möjligheter till delaktighet och integration i den kommunala samfälligheten. 2.2 Förutsättningar för ändring av kommunindelningen Enligt 4 i kommunindelningslagen kan kommunindelningen ändras, om ändringen förbättrar: 1) kommunens funktionella och ekonomiska förutsättningar att svara för ordnandet av service eller kommunens funktionsförmåga i övrigt 2) servicen eller levnadsförhållandena för invånarna i området 3) verksamhetsmöjligheterna för näringarna i området eller 4) samhällsstrukturens funktionsduglighet i området. När kommunindelningen ändras ska den finskspråkiga och den svenskspråkiga befolkningens möjligheter att få tjänster på det egna språket tillgodoses enligt lika grunder. De samgående kommunernas fullmäktige anser att kommunsammanslagningen uppfyller de förutsättningar som nämns i 4 i kommunindelningslagen. 3. Genomförande Av Sammanslagningen 3.1 Bildning av ny kommun Den sammanslagning av Lojo stad, Nummi- Pusula kommun och Sjundeå kommun som föreslås i detta avtal ska tekniskt genomföras så att Nummi-Pusula och Sjundeå kommuner upplöses den 31 december 2012 och sammanslås med Lojo stad, som inleder verksamheten den 1 januari Rättigheterna, tillstånden, egendomen, skulderna och förpliktelserna för de kommuner som upplöses överförs enligt 36 i kommunindelningslagen till Lojo stad. Den 1 januari 2013 sammanslås även Karislojo kommun med Lojo stad. För den sammanslagningen gäller ett separat sammanslagningsavtal. 3.2 Beredskap för eventuella andra kommunsammanslagningar Om externa tvingande skäl, såsom en stark vilja hos grannkommunerna eller styrning av staten, visar på ett behov att genomföra nya kommunsammanslagningar redan under den första mandatperioden för den nya kommunen, ska kommunerna genomföra sammanslagningen enligt de tillvägagångsprinciper som avtalats i detta avtal och som beretts av sammanslagningsstyrelsen så att förändringarna inte blir oskäliga för personalen, verksamheten eller ekonomin. 3.3 Den nya kommunens namn och vapen Lojo stad väljs till namn på den sammanslagna kommunen. Stadens vapen väljs till vapen för den sammanslagna kommunen. Den nya kommunen inleder separat planeringen av ett nytt vapen så att det kan tas i bruk efter övergångsperioden. 3.4 Sammanslagningsstyrelsens behörighet Sammanslagningsstyrelsen svarar för att sammanslagningsavtalet verkställs enligt 10 i kommunindelningslagen och förbereder ordnandet av den nya kommunens verksamhet och förvaltning. Angående sammanslagningsstyrelsen gäller i övrigt i tillämpliga delar det som föreskrivs om kommunstyrelsen. Sammanslagningsstyrelsen börjar arbeta genast när kommunernas fullmäktige har beslutat lämna in en framställning om sammanslagning och har valt sina ledamöter och ersättare till sammanslagningsstyrelsen. Sammanslagningsstyrelsen förbereder verksamhetsstarten för den nya kommunen tills ett gemensamt kommunalval har hållits hösten 2012 och kommunstyrelsen för den nya kommunen har tillsatts. Sammanslagningsstyrelsen fattar beslut i gemensamma frågor som gäller den nya kommunen. Saker som kan anses ha återverkningar på den nya kommunens verksamhet och ekonomi ska lämnas till sammanslagningsstyrelsen för behandling. Med detta avses bland annat eventuella ändringar i budgeten eller personalplanering i de kommuner som går samman, såsom tillsättande av betydande lediga tjänster och befattningar under åren före sammanslagningen, dvs De gamla kommunernas styrelser sätter under fokus på att sköta verksamheten i de egna kommunerna enligt sammanslagningsavtalet. Ett arbetsutskott som består av kommundirektörerna utgör beredande organ för sammanslagningsstyrelsen. De gamla styrelserna och fullmäktige fort- 4 Meddelande till kommuninvånarna om en eventuell kommunsammanslagning av Sjundeå kommun, Nummi-Pusula kommun och Lojo stad

5 sätter sitt arbete fram till sammanslagningen. Efter att statsrådet fattat beslut om sammanslagning av kommuner får myndigheterna i de kommuner som går samman inte besluta i ärenden som skulle ha betydande verkningar som är bindande för den nya kommunen och beträffande vilka ett beslut skulle strida mot sammanslagningsavtalets syfte. Myndigheterna i de kommuner som går samman får besluta i ärenden som skulle ha betydande verkningar som är bindande för den nya kommunen, om beslutsfattandet inte kan framskjutas på grund av ärendets brådskande natur Sammanslagningsstyrelsens sammansättning Till sammanslagningsstyrelsen väljs 15 ledamöter med personliga ersättare. Kvotbestämmelserna i jämställdhetslagen ska iakttas. Nummi-Pusula och Sjundeå kommer att ha 3 företrädare i sammanslagningsstyrelsen, Lojo 8 och Karislojo 1. Företrädarna utses partivis enligt följande (styrgruppens preliminära förslag): Sjundeå 3 företrädare (SFP, Saml, SDP) Lojo 8 företrädare (SDP 3, Saml 2, VF 1, Gröna 1, Obundna 1) Nummi-Pusula 3 företrädare (C, Saml, SDP) Karislojo 1 företrädare (Saml) Sammanslagningsstyrelsen väljer inom sig en ordförande och ett behövligt antal vice ordförande. Styrgruppen för samgångsutredningen för beredande förhandlingar om hur ett smidigt val av ledamöter och ersättare i sammanslagningsstyrelsen ska gå till genast efter att kommunernas fullmäktige har beslutat lämna en framställan om sammanslagning till statsrådet. Kommunernas fullmäktige ska sammanträda för att välja sammanslagningsstyrelsens ledamöter och ersättare inom fyra veckor efter att fullmäktige har beslutat om framställan till statsrådet. 4. Uppbyggnaden Av Den Nya Kommunen 4.1 Den nya kommunens strategi Den nya kommunen arbetar för invånarnas välfärd, producerar de tjänster befolkningen behöver och beaktar klientperspektivet i sina beslut. Närservicen tryggas i kommunens område. Den nya kommunen stärker livskraften i området genom aktiv områdes- och näringslivsutveckling samt energisk intressebevakning. Kommunen utarbetar en utvecklingsbild för markanvändningen och förtydligar utvecklingsprofilerna för olika områden. Den nya kommunen intar en aktiv roll i samarbetet med andra kommuner i Västnyland och metropolområdet. Den nya kommunen arbetar ekonomiskt och produktivt. Sammanslagningsstyrelsen övervakar ekonomin i sammanslagningen. Kommunerna handlar ansvarsfullt och följer sina planer. I framtiden fortsätter utvecklingsarbetet i den nya kommunen med hjälp av en strategi jämte verkställighetsprogram. Sammanslagningsstyrelsen startar strategiarbetet, och den nya kommunens fullmäktige beslutar om strategin under år Den nya kommunens ledningssystem För den nya kommunen skapas ett enhetligt ledningssystem, som garanterar handlingsförmågan och styrbarheten i hela kommunkoncernen. Huvuddragen i organisationens struktur fastställs i detta avtal. Sammanslagningsstyrelsen godkänner ett ledningssystem och en organisationsstruktur för den nya kommunen mer i detalj före utgången av mars Förtroendemannaorganisation Den nya kommunens fullmäktige ska enligt kommunallagen ha 51 ledamöter och inleder sin verksamhet genast när resultatet av kommunalvalet hösten 2012 har fastställts. Sammanslagningsstyrelsen lämnar ett förslag om antalet ledamöter i kommunstyrelsen inom ramen för den nya kommunens förvaltningsstadga, som det nya fullmäktige godkänner på sitt första sammanträde. Sammanslagningsstyrelsen lämnar också ett förslag på den blivande uppbyggnaden av nämnder och sektioner till fullmäktige. Följande indelning i nämnder utgör utgångspunkten för planeringen av organisationen: nämnd för fostran och utbildning kultur- och fritidsnämnd stadsplaneringsnämnd eknisk nämnd miljö- och byggnadsnämnd grundtrygghetsnämnd Sammanslagningsstyrelsen bereder frågan om eventuella sektioner. Vid utnämningen av medlemmar i nämnderna ska hänsyn tas till jämlikhets- och funktionalitetsaspekter. När ordinarie medlemmar väljs till nämnderna och stadsstyrelsen ska varje kommun tryggas representation under den första mandatperioden. Minst två ordinarie medlemmar och två ersättare från varje medverkande kommun ska väljas till stadsstyrelsen och nämnderna under den första mandatperioden utgående från resultatet i kommunalvalet Den nya kommunen påbörjar arbetet med att utveckla närdemokratimodellen och det nya fullmäktige fattar beslut i frågan. Syftet med närdemokratimodellen för den nya kommunen är att främja invånarnas möjligheter att påverka kommunens verksamhet och service stärka hembygdsandan och identiteten främja intressebevakningen för invånare i de olika kommundelarna och deras möjligheter att föra fram viktiga frågor främja föreningsverksamheten och aktiviteten på områdesnivå. 4.4 Principer för samordning av servicesystem Den nya kommunen samordnar servicesystemen i de olika kommunerna från den 1 januari Utgångspunkten är att kommunen ska erbjuda så högklassig service som möjligt inom de ekonomiska ramarna. Under avtalstiden kvarstår den befintliga närservicen enligt kommunernas nuvarande riktlinjer för utveckling. Enhetliga principer för serviceutbudet tillämpas från början av Stadens förvaltningsservice samlas centralt. Samservicekontor för stadens förvaltning och stadsplaneringen inrättas i Sjundeå och Nummi-Pusula. Tillgången till specialservice inom socialoch hälsovården, småbarnsfostran och den grundläggande utbildningen vid kommunernas nuvarande kontor tryggas med regionala experttjänster enligt klienternas behov. Principen om minimistorlek för skolor (minst 30 elever och 2 lärare) tillämpas så att om elevantalet underskrider minimiantalet under två läsår efter varandra, tas skolans framtid upp till behandling i beslutsfattande organ redan under avtalsperioden. Kollektivtrafikservicen mellan kommunens olika delar utvecklas. En utvecklingsbild för markanvändningen i den nya kommunen utarbetas utgående från landskapsplanen och de nuvarande generalplanerna. Generalplaneringen och detaljplaneringen ses över ur den nya kommunens perspektiv med beaktande av de nuvarande kommunernas planeringsprogram. Pågående planeringsprocesser fortgår. Den nya kommunen ges ett enhetligt transportsystem för avfallshanteringen. Stödtjänsterna organiseras på ett produktivt och högkvalitativt sätt. Den nya kommunen fäster särskild uppmärksamhet vid utnyttjandet av naturresurser och realiserar inte skogsfastigheter i rekreationsbruk som inte är planlagda i någon betydande mån under avtalstiden. Den svenska undervisningschefen ansvarar i den nya kommunen för utveckling av undervisningen på svenska i alla skolformer från småbarnsfostran till vuxenutbildning. 5

6 4.5 Principer och mål för ekonomiförvaltningen Alla kommuner som går samman sköter sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt. I verksamheten iakttar de 31 i kommunindelningslagen, som innehåller bestämmelser om behörigheten hos myndigheter i sammanslagningskommunerna. Enligt 31 får myndigheterna i de kommuner som går samman, efter att statsrådet har fattat beslut om sammanslagning av kommunerna, inte besluta i ärenden som skulle ha betydande verkningar som är bindande för den nya kommunen och beträffande vilka ett beslut skulle strida mot sammanslagningsavtalets syfte. Om ett beslut måste fattas i brådskande ordning, är myndigheten i samgångskommunen dock inte bunden av detta. I sammanslagningsavtalet avtalas därtill om att begränsningen i 31 ska iakttas även under månaderna från att kommunernas fullmäktige har fattat beslut om sammanslagningsframställan fram till att statsrådet fattar sitt beslut. Under den tiden genomför kommunerna sina investeringsprogram enligt budgeterna. Kommunsammanslagningen är ett produktivitetsprojekt, där följande utgör de centrala principerna: Sammanslagningsstyrelsen ska utarbeta en budget och ett förslag om utveckling av produktiviteten under avtalsperioden för den nya kommunen. Kommunerna ska använda sina nuvarande egna lokaler i serviceproduktionen på ett effektivt sätt och utarbeta principer för ägandet före utgången av Antalet anställda ska hållas på en nivå som är ändamålsenlig för den nya kommunen och tillsättningen av lediga befattningar ska styras enligt kommande servicebehov. Ambitionen ska vara att ersätta upphandlad service, särskilt inom förvaltningen, med egen arbetsinsats i mån av möjlighet. Kommunerna ska hålla sig till överenskomna åtgärder och investeringsprogram som ingår i budgeterna. Den nya kommunens investeringsprogram ska bygga på dess ekonomiska bärkraft och ekonomiska ramar. Investeringsprogrammet ska bygga på den nya kommunens behov och kommunernas befintliga planer. En bedömning av utvecklingen för servicebehovet och en kartläggning av renoveringsbehovet i lokalerna ska göras på enahanda grunder. Konkreta principer för den nya kommunens ekonomiförvaltning utarbetas i budgeten för 2013, som godkänns av det nya fullmäktige. 5. Personalens Ställning 5.1 Fem års uppsägningsskydd En ändring av kommunindelningen är för personalens del överlåtelse av rörelse enligt 29 1 mom. i kommunindelningslagen. Alla ordinarie tjänsteinnehavare i de tre kommunerna samt alla arbetstagare med ett arbetsavtal som gäller tills vidare har skydd mot uppsägning av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker. Skyddet följer 29 2 mom. i kommunindelningslagen och gäller i fem (5) år. Skyddet i fråga sträcker sig från början av 2013 till slutet av Arbetsavtal på viss tid upphör i enlighet med det ursprungliga avtalet, om inte arbetsgivaren fattar ett separat beslut om något annat beträffande arbetsuppgifterna. Sammanslagningsstyrelsen svarar för planeringen av personalorganisationen för samgången. 5.2 Kommundirektörernas och de övriga anställdas ställning Bestämmelser om överföring av samgångskommunernas kommundirektörer och avtal om detta ingår i 30 och 8 i kommunindelningslagen. När ändringen i kommunindelningen träder i kraft upphör kommundirektörstjänsterna i alla de tre kommunerna och kommundirektörerna övergår till lämpliga tjänster i den nya kommunen. Lojo stadsdirektör utses till stadsdirektör i den nya kommunen. Den nuvarande kommundirektören i Nummi-Pusula övergår till en tjänst som utvecklingsdirektör och chef vid enheten för utvecklings- och näringslivsservice med oförändrade lönevillkor. Den nuvarande kommundirektören i Sjundeå övergår med oförändrade lönevillkor till en tjänst som teknisk direktör inom stadsplaneringssektorn med ansvar för ledningen av vattenverket och sektorns ägar- och koncernstyrningsfrågor. Den tekniska direktören är ersättare för sektordirektören. De samgående kommunernas kommundirektörer är medlemmar i ledningsgruppen för den sammanslagna kommunen under avtalsperioden. Om kommundirektörens och personalens ställning bestäms i 29 i kommunindelningslagen: Uppsägningsskyddet under fem år gäller i fråga om ekonomiska orsaker och produktionsorsaker. Det är dock möjligt att säga upp en person under de fem åren, om han eller hon vägrar att ta emot en ny arbetsuppgift eller tjänst som erbjuds. Personalens löner görs enhetliga efter arbetets svårighetsgrad före utgången av Den nya kommunens chefer för sektorer och resultatområden utses av sammanslagningsstyrelsen före utgången av mars För hela personalens del ska de nya arbetsuppgifterna vara klara senast den 30 september Befattningarna besätts för de nämnda chefernas del i första hand genom en intern placeringsprocess, när organisationen har godkänts i sammanslagningsstyrelsen. Personalen tilldelas befattningar som motsvarar deras kompetens och utbildning och med hänsyn till nuvarande uppgifter och ställning. 6. Andra Arrangemang Som Föranleds Av SammanslagNingen 6.1 Avtal Samgångskommunernas inbördes avtal om kommunalt samarbete går ut den 31 december Nummi-Pusula kommun säger upp avtalen för samkommunen Perusturvakuntayhtymä Karviainen och affärsverkssamkommunen Puhti så att de upphör senast den 31 december Samgångsstyrelsen har till uppgift att förhandla om de avtal och arrangemang som Lojo, Sjundeå och Nummi-Pusula har överenskommit om med andra kommuner och organ. 6.2 Kommunala föreskrifter och avgifter Sammanslagningsstyrelsen beslutar om kommunala avgifter så att de träder i kraft från den 1 januari Genom att göra avgifterna enhetliga ska kommunen trygga åtminstone den nuvarande omfattningen på inkomstflödet från avgifter. De nya instruktionerna för den nya kommunen träder i kraft den 1 januari 2013 och kommunen påbörjar beredningen av övriga regelverk omedelbart under ledning av sammanslagningsstyrelsen. 6.3 Hemorter för sammanslutningar och stiftelser Den nya kommunen blir hemort för de bolag, föreningar, andelslag och andra sammanslutningar, enskilda firmor och stiftelser som verkar inom den nya kommunen. Myndigheterna inför behövliga ändringar i registret på tjänstens vägnar enligt 34 i kommunindelningslagen. 6 Meddelande till kommuninvånarna om en eventuell kommunsammanslagning av Sjundeå kommun, Nummi-Pusula kommun och Lojo stad

7 Utredning av en kommunsammanslagning mellan Lojo stad, Nummi-Pusula kommun och Sjundeå kommun Oy Audiapro Ab, Aija Tuimala ja Mikko Kenni 0. Sammanfattning Av Utredningen Bakgrund Till Utredningen Beskrivning av hur utredningen har genomförts Utgångspunkter för sammanslagning av flera kommuner Sammanslagning av flera kommuner som strategiskt alternativ Beskrivning av dagens situation i kommunerna Befolkning Befolkningen i Lojo Befolkningen i Nummi-Pusula Befolkningen i Sjundeå Befolkningsprognos för den nya kommunen Befolkningsutvecklingen i Lojo, Nummi-Pusula och Sjundeå Tvåspråkighet Sysselsättningsläget och utveckling Antal kommunalt anställda och pensioneringar Pendling Ekonomi Kommunernas markegendom Förtroendepersoner Koncern- och samarbetsstrukturer Servicestrukturer och tjänster i den nya kommunen Social- och hälsovårdstjänster Tekniska sektorn Bildning Förvaltnings- och stödtjänster samt tjänster till näringslivet Förväntningar på den nya kommunen Fullmäktigegruppernas förväntningar på den nya kommunen Kommuninvånarnas förväntningar och information till dem om projektet Involvering av de anställda i processen Byggstenarna för den nya kommunen Livskraft och verksamhetsomgivning Ekonomi Personal Service Demokrati Kommuninvånaren Organisation Uppskattning av den nya kommunens verkningar och slutsatser

8 0. Sammanfattning Av Utredningen Denna rapport är en sammanfattning av den utredning som Lojo stad, Sjundeå kommun och Nummi-Pusula kommun gjorde under vinterperioden om ett eventuellt grundande av en gemensam kommun. Avsikten med rapporten är att ge tilläggsuppgifter om situationen i kommunerna i dag samt i synnerhet presentera hur tjänsterna, regionens livskraft, kommunernas verksamhet och ekonomi samt kommuninvånarna skulle påverkas av att en ny kommun eventuellt grundas. Enligt den kommun- och servicestrukturreform som har påskyndats ända sedan år 2006, det vill säga Paras-projektet, ska de strukturella reformerna vara inriktade på organisering av tjänsterna så att kvaliteten på, tillgången till och produktiviteten från tjänsterna i framtiden kan tryggas. Regeringens nya riksomfattande regeringsprogram publicerades den 17 juni Regeringen främjar en kommunreform som grundar sig på starka primärkommuner. Noggrannare kriterier och hur detta fortskrider fastställs före utgången av år Enligt regeringsprogrammet består en stark primärkommun av naturliga pendlingsområden som är tillräckligt stora för att självständigt kunna sörja för basservicen, med undantag för den specialiserade sjukvården och krävande socialvårdstjänster. En stark primärkommun kan framgångsrikt bedriva näringspolitik och utvecklingsarbete och den kan effektivt bemöta utmaningen i allt mer splittrade samhällsstrukturer. I de fall då ingen stark primärkommun uppstår i området föreslår regeringsprogrammet som lösning att tillräckligt stora helheter skapas enligt modellen med ansvarskommuner, det vill säga värdkommuner. Modellen med starka primärkommuner grundar sig på idén om att det i framtiden är starka primärkommuner som förverkligar självstyrelsen. Dessa har reell beslutanderätt över kommuninvånarnas service och frågor direkt genom sin fullmäktige. Detta tänkesätt minskar automatiskt antalet kommuner samt kommunernas samarbetslösningar. Samarbetslösningarna anses möjliga i områden där det inte finns starka primärkommuner. Regeringsprogrammet innehåller inga krav på befolkningsgrund och också de övriga kriterierna för starka primärkommuner fastställs under beredningen hösten Riktlinjerna i regeringsprogrammet är dock en mycket stark signal om fördjupning av samarbetet och skapandet av starka primärkommuner. För kommunerna i Lojoregionen visar målsättningarna i regeringsprogrammet tydligt riktningen. Den nya kommun som skulle bildas av Lojo, Sjundeå och Nummi-Pusula skulle i stor utsträckning ansvara för de kommunala tjänsterna och förverkliga kommuninvånarnas direkta självstyrelse. Utgångspunkten för beredningen av den nya kommunen under avtalsperioden är att kundservicen huvudsakligen förblir oförändrad i tätorterna i de kommuner som ansluter sig till den nya kommunen. En sammanställning av riktlinjerna för servicen har dessutom gjorts. Denna beaktas i det egentliga avtalet om sammanslagning. Beredningen av utredningen och utkastet till avtal har letts av en stor delegation samt en styrgrupp. För tjänstemannaarbetet har dessutom en arbetsgrupp, som delade ut utredningsuppgifter enligt sektor och enligt servicehelheter våren 2011, ansvarat. I denna utredning presenteras endast sammandragen av de centrala beskrivningarna av servicenätet samt hur förändringarna påverkar verksamheten och ekonomin av de olika bakgrundsuppgifter som nämns tidigare i texten. I utredningen har uppgifter om kommunernas befolkning och ekonomi presenterats separat och tillsammans. I slutet har dessutom en sammanställning gjorts av de centrala byggstenarna för den nya kommunen ur olika perspektiv. Till de stora helhetsområden där den nya kommunen skulle vara en starkare regional aktör än i dag hör bl.a. intressebevakning och arrangerande av näringsverksamhet. Ur kommuninvånarens perspektiv är tryggandet av den interna trafiken i en vidsträckt kommun och närservicen viktiga frågor. I den nya kommunen vill man dessutom göra det lättare för invånarna att påverka regionalt genom utveckling av närdemokratin. Ekonomiskt kommer framtiden att utgöra en extremt stor utmaning också för den nya kommunen, eftersom tyngdpunkten för befolkningsstrukturen också i den nya kommunen förskjuts mot äldre åldrar och behovet av service ökar. I den nya, mera vidsträckta kommunen finns det möjlighet att utveckla verksamheten, specialisera sig och avlägsna eventuella överlappningar i förvaltningen då 4 kommuner (inkl. Karislojo, som går samman med Lojo år 2013) samt LOST samkommunen skulle förenas till en administrativ aktör. 8 Meddelande till kommuninvånarna om en eventuell kommunsammanslagning av Sjundeå kommun, Nummi-Pusula kommun och Lojo stad

Ett språk eller två?

Ett språk eller två? Jan-Erik Enestam Marcus Henricson 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Magma-studie 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Utgivare:

Läs mer

En livskraftig kommunoch

En livskraftig kommunoch En livskraftig kommunoch servicestruktur Utredning av strukturgruppen för kommunförvaltningen DEL I Utredningsdel 5b/2012 Kommunerna Del I Utredningsdel En livskraftig kommun- och servicestruktur Utredning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kommunallag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny kommunallag,

Läs mer

Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 1 Bedömning av nuläget med separata kommuner... 5

Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 1 Bedömning av nuläget med separata kommuner... 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 1 Bedömning av nuläget med separata kommuner... 5 1.1 De mellannyländska kommunernas befolkning och åldersstruktur... 5 1.2 Ekonomins nuläge

Läs mer

Hur gick det sen? Kommunreformen i Finland i stormens öga

Hur gick det sen? Kommunreformen i Finland i stormens öga Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2012, 89. årgang 51 Hur gick det sen? Kommunreformen i Finland i stormens öga Av jur.lic., Kari Prättälä Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2012, 89. årgang

Läs mer

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 Stadsstyrelsens förslag 4.11.2013 INNEHÅLL VANDA BYGGS UPP PÅ EN SOLID VÄRDEGRUND... 1 FÖRÄNDRINGAR I VANDA STADS OMVÄRLD... 2 EKONOMINS UTVECKLINGSUTSIKTER...11 UTVECKLINGEN

Läs mer

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Stadsfullmäktige 18.11.2013 Omslagsbild Seppo Niva Omslag Sanna Henriksson, Informationen Design Anitta Mäkinen,

Läs mer

Guldålder men inte för alla

Guldålder men inte för alla Marcus Henricson 2 2014 Guldålder men inte för alla Pensionärsliv år 2024 Guldålder men inte för alla. Pensionärsliv år 2024. Utgivare: Tankesmedjan Magma www.magma.fi Magma-studie 2 2014 Tryck: Gravity

Läs mer

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING SAMMANSLAGNINGSUTREDNING FÖR KIMITOÖNS KOMMUN OCH PARGAS STAD MELLANRAPPORT STYRGRUPPEN 11.2.2014 Marcus Henricson H&M Henricson Management Consulting Neoviusgatan 29,

Läs mer

Grankulla stads tvåspråkighetsprogram 2014 2017 UTKAST (24.11.2014)

Grankulla stads tvåspråkighetsprogram 2014 2017 UTKAST (24.11.2014) Grankulla stads tvåspråkighetsprogram 2014 2017 UTKAST (24.11.2014) KH hyväksynyt xx.xx.2014 KV hyväksynyt xx.xx.2015 Sisällysluettelo 1. Syftet med tvåspråkighetsprogrammet... 3 2. Den språkliga verksamhetsmiljön...

Läs mer

Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland

Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland MELLANRAPPORT Styrgruppens möte 19.12.2013, bilaga 2 Uppdaterad 12.1.2014 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 1 EKONOMINS OCH SERVICENÄTETS

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 Godkänd i stadsfullmäktige 15.12.2014 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING...

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det till kommunallagen fogas bestämmelser om ordnande

Läs mer

Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017

Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Förvaltning 24.11.2014 Innehåll Sivu 1 ALLMÄN MOTIVERING 1 1.1 Utgångspunkter för budgetberedningen 1 1.2 Förändringsfaktorer i omvärlden

Läs mer

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Sisältö 1 Inledning 3 2 Kommuninvånarna bygger den kommunala självstyrelsen 5 3 Kommuninvånarna är en resurs i arbetet för

Läs mer

Det tvåspråkiga Helsingfors

Det tvåspråkiga Helsingfors Det tvåspråkiga Helsingfors Utredning om tvåspråkigheten och åtgärdsförslag Arbetsgruppen för ett tvåspråkigt Helsingfors 8.1.2015 Innehåll Inledning 1 1. Språkliga rättigheter 4 2. Den svenskspråkiga

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

Mottagare. Lovisa stad. Dokumenttyp. Utredning. Datum. 28 september 2011 UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND

Mottagare. Lovisa stad. Dokumenttyp. Utredning. Datum. 28 september 2011 UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND Mottagare Lovisa stad Dokumenttyp Utredning Datum 28 september 2011 UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND Datum 28 september 2011 Kompilatorer

Läs mer

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Budgeten 2015 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Innehåll FÖRORD 1 BERÄTTELSEN OM ESBO 3 MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 13 BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 28 Översiktstabeller

Läs mer

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn Päivi Rainio Rekryteringsguide för kommunsektorn FINLANDS KOMMUNFÖRBUND HELSINGFORS 2003 Innehåll Rekrytering en investering i framtiden... 3 Kommunjobb 2010 kommunerna ska bli konkurrenskraftiga arbetsgivare...

Läs mer

VANDAS BALANSERADE STRATEGI

VANDAS BALANSERADE STRATEGI VANDAS BALANSERADE STRATEGI Vanda stads verksamhetsidé Vanda stad främjar sina invånares välfärd, uppkomsten av nya arbetsplatser och en hållbar utveckling i staden genom att erbjuda en god verksamhetsmiljö

Läs mer

VISION. Budgeten 2014 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013

VISION. Budgeten 2014 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013 Budgeten 2014 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013 B ERÄTTELSEN OM VISION Esbo är en ansvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum och nätverksstruktur, där det

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 1 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 Utvecklingsplan Undervisnings- och kulturministeriet 2 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011 2016 Plan för utveckling av utbildningen och forskningen Enligt förordningen om

Läs mer

Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen

Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen VÄLFÄRD OCH KVALITET projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen Projektrapport 17.10.2014 Päivi Moisio Jessica Fagerström Anna-Mari

Läs mer

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.2 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Fullmäktige 12.6.2013 BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Del 1 (2) Godkänd av styrelsen 25.3.2013 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Verkställande direktörens översikt 1 2. Väsentliga

Läs mer

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 1 Ann-Marie Lindqvist Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning Ann-Marie Lindqvist: Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning

Läs mer

VASA STADS BOKSLUT 2012

VASA STADS BOKSLUT 2012 VASA STADS BOKSLUT VASA STAD BOKSLUT Stadsstyrelsen 27.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Stadsdirektörens översikt 1 I VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 1. VASA STADS FÖRVALTNING 3 1.1 Stadens organisation 3 1.2 Stadens

Läs mer

Vd:s översikt. datatekniken.

Vd:s översikt. datatekniken. Finlands Kommunförbund Årsberättelsen 2011 Innehåll Vd:s översikt 3 Kommunförbundets strategi 4 Kommunförbundets verksamhet inom de priorite rade områdena 2011 5 Kommunförbundets organisation och tjänster

Läs mer