Mediaarbete på biblioteken En uppföljningsstudie om mediaarbete och de lokala mediagrupperna på biblioteken i Västra Götaland.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mediaarbete på biblioteken En uppföljningsstudie om mediaarbete och de lokala mediagrupperna på biblioteken i Västra Götaland."

Transkript

1 Mediaarbete på biblioteken En uppföljningsstudie om mediaarbete och de lokala mediagrupperna på biblioteken i Västra Götaland. December 2013 Ingvor Jansson Bibliotekarie Kultur i Väst

2 Innehåll Inledning och sammanfattning Mediaarbetet på ert bibliotek....9 Perspektiv på mediaarbetet.. 23 Systemet med lokala mediagrupper

3 Mediaarbete och lokala mediagrupper på biblioteken i Västra Götalandsregionen Inledning 2006 startades det nuvarande mediasystemet av dåvarande Regionbiblioteket som ett försök till ett system med lokala mediagrupper i Västra Götalandsregionen - Media 2006 Redan efter 10 månader gjordes en utvärdering av systemet, Media 2006 : från gröna lådor till idéutbyte av Kerstin Andersson. Hon inleder rapporten med bakgrund och förutsättningar: Media 2006 är ett försök att förnya mediearbetet och öka samarbetet mellan bibliotek i Västra Götalandsregionen. Samarbetsformen omfattar bl.a. lån inom nybildade lokala mediegrupper, idéutbyte och verksamhetsutveckling. Varje samarbetsgrupp är tänkt att svara för huvuddelen av sin egen medieförsörjning genom egna inköp och lån inom gruppen. Inköp och fritt flöde inom grupperna ger effekten att fjärrlånen minskar. Regionbiblioteket förändrar inköpsstödet från att lägga ut hela summan för kompletterande medieinköp på värdbiblioteken till att ekonomiskt stödja de nybildade samverkansgrupperna med medel för inköp. Stadsbiblioteken i Göteborg och Borås har kvar sina kontrakt som värdbibliotek och ger särskilt fjärrlånestöd för material som inte köps in av grupperna. Dessutom utvecklar de sina funktioner mot kompetenscentrum inom specialmedier respektive främmande språk, men är fortfarande tillgängliga för enstaka lån av speciell litteratur och depositioner. Skriften kan laddas ner på Med tanke på att över sex år förflutit sedan förra utvärderingen, skickade Kultur i Väst i början av 2013 ut en enkät till de 47 bibliotek som ingår i mediagrupperna. Resultatet är den här kartläggningen som är tänkt att ge en bild av mediaarbetet på biblioteken i Västra Götaland i allmänhet och av de lokala mediagrupperna i synnerhet. Vi ville ta reda på hur grupperna fungerar i dag och vad biblioteken tycker om systemet med lokala mediagrupper. För att få en bakgrund till arbetet i grupperna ställdes som inledning ett antal frågor om hur man arbetar med media på det egna biblioteket. Första delen av redovisningen är en sammanfattning och analys av svaren. Därefter följer diagrammen över svaren tillsammans med mina kommentarer fördelade på respektive fråga. I vissa fall har jag valt att redovisa samtliga svar eller kommentarer på en fråga, i andra fall har jag ansett att det blev tydligare med en sammanfattning av dem. Sammanfattning MEDIAARBETET PÅ ERT BIBLIOTEK 38 % av biblioteken uppger att de har politiskt tagna riktlinjer för inköp. Riktlinjer som säger att beståndet ska vara politiskt och religiöst neutralt och inte innehålla våld eller rasism. Vi ska serva lånarna på bästa sätt. Barn/unga, funktionsnedsatta och invandrade framhålls särskilt. En tredjedel av biblioteken har en mediaplan och sju av dem anger att den är integrerad i biblioteksplanen. Flera av biblioteken uppger att de håller på med eller ska göra en mediaplan. Biblioteksplanen gjordes tidigare, men mediaplanen kommer att integreras. Mediaplanerna på de olika biblioteken är antagna allt från 2003 till Flera bibliotek uppger att planen har reviderats en eller ett par gånger sedan den skrevs. 3

4 Nästan 80 % av biblioteken har interna mediamöten. Vanligast är att de hålls två gånger per månad Ibland kallas de inköpsmöte, bokmöte eller referensmöte. På dessa möten tar hälften av biblioteken också upp litteraturtips, mediaplanering, riktlinjer samt arbetssätt och rutiner. 20 % av biblioteken tar även upp fjärrlånefrågor på dessa möten. Bland de bibliotek som inte har några möten är det ett som tänker börja med det. Ett annat bibliotek prövar pga problem att få gemensam mötestid virtuella bokmöten d.v.s. man lämnar sina kommentarer i Btj:s digitala lista. Andra exempel som ges är att man köper vuxenlitteratur utifrån låntagarönskemål enbart eller att man beställer media dagligen. Endast två bibliotek gör i förväg en uppdelning av anslaget i ordinarie inköp och inköp på förfrågan De flesta bibliotek uppskattar att man i praktiken fördelar anslaget 75/25 för ordinarie inköp i för hållande till inköp på förfrågan. Avgörandet för ordinarie inköp tas nästan lika ofta av det gemensamma mediamötet som av mediansvarig. Ett bibliotek svarar att det är låntagarnas önskemål som styr inköpen. Det är oftast när ansvarig för beslut tar hand om frågan som det avgörs om en förfrågan blir ett inköp eller ett fjärrlån. Motiveringen är oftast att det behövs lite tid för research och samordning och att medieansvarig har den överblick och erfarenhet som behövs Majoriteten av biblioteken tycker det egna förfarandet är bra. Snabbt besked till låntagaren alternativt För låntagaren har det ofta inte särskilt stor betydelse om det blir inköp eller fjärrlån så de behöver inte veta det på stående fot. Så gott som alla bibliotek uppger att det förekommer att de nekar till inköp av efterfrågad media. Det är endast två bibliotek som uppger att de inte nekar, varav det ena kommenterar att det inte är regel utan undantag. Även bland dem som svarat att de nekar är det många som anger att det är sällan det sker. Anledning till att neka ett inköp är kvalitet- och/eller kostnadsskäl: Uppfyller inte kvalitetskraven vi har i medieplanen, Mediets kvalitet, ålder, befintligt bestånd. Fjärrlån erbjuds när det är ett alternativ. Det motsatta kan ske vid fjärrlåneönskemål. Man köper istället in boken om det går. 60 % av de svarande uppger att de ibland nekar fjärrlån. Orsakerna man anger är att önskad media ägs av dem själva, att man har en maxgräns på fjärrlånebeställningar, kvalitetsskäl eller att man förstår att man inte kommer att få hem materialet i tid eller att det inte lånas ut. PERSPEKTIV PÅ MEDIAARBETE Två tredjedelar av biblioteken uppger att de saknar mediaplan. Bland de bibliotek som har mediaplan har de flesta uppgett att de har beaktat Barn och unga, Jämställdhet och Mångfald. Bland de övriga uppger nästan lika många att man har beaktat Barn och unga som Mångfald. Knappt 60 % av biblioteken anger att de uppfattar att det finns en skillnad mellan flickor och pojkar när det gäller efterfrågan på media, medan drygt 25 % uppfattar att det inte är någon skillnad. När det gäller skillnader mellan kvinnor och män är siffrorna knappt 70 % respektive drygt 20 %. Att det är skillnad i efterfrågan på media mellan låntagare med svensk respektive utländsk bakgrund anges av nästan 60 % som ja, av knappt 10 % som nej. Den frågan gav flest osäkra svar, drygt 30 % svarade Vet ej. Vi vill försöka vara ett attraktivt bibliotek i tiden. Vi önskar att så många kommuninvånare som det bara är möjligt ska hitta till oss och vår service. En fara för ensidigt bestånd - men desto större utmaning för oss att tänka brett och "för alla". Försöker tänka på alla som inte frågar efter böcker, men som läser mycket. Mannen med sjöfararhistorier som aldrig frågar efter nåt nytt, men som lånar samma böcker om och om igen, hans intresse måste vi bevaka. 4

5 SYSTEMET MED LOKALA MEDIAGRUPPER Träffarna De flesta av mediagrupperna träffas 1-2 gånger/år. En dryg fjärdedel träffas 3-4 gånger/år. En grupp träffas oftare än andra grupper, kanske 5 eller fler gånger under året. En av grupperna har prioriterat andra samarbeten och därför inte haft mediagruppsträffar på ett tag. En annan grupp har aldrig mediagruppsträffar. Den senare gruppen är en av de två grupper i Västra Götaland som har haft mediasamarbete långt innan lokala mediagrupperna infördes. De ser sig därför inte som en mediagrupp och de har andra träffar där mediafrågor ibland tas upp och däremellan mailar man till varandra i sådana frågor. Oftast är det mediansvarig eller fjärrlåneansvarig och i många fall också bibliotekschefen som deltar i dessa träffar. Många påpekar att ofta är mediaansvarig och fjärrlåneansvarig samma person. I vissa fall är även bibliotekschef mediaansvarig eller både fjärrlåne- och mediaansvarig. Detta gör statistiken något missvisande eftersom man har besvarat frågan på olika sätt. På träffarna tar man upp arbetssätt och rutiner, ekonomi, transporter, fjärrlån, riktlinjer samt inköp i så gott som lika hög grad. I övrigt uppdaterar man varandra om vad som händer på de olika biblioteken och man diskuterar olika samarbetsmöjligheter. Vi umgås på ett trevligt sätt, tittar på varandras bibliotek och tipsar om saker som är på gång". Riktlinjer Mer än hälften av biblioteken har gemensamma riktlinjer för inköp även om de inte alltid är nedskrivna och inte heller så strikta. De flesta uppger att riktlinjerna är oförändrade sedan starten. Endast i en grupp lämnar samtliga bibliotek samma svar: de har riktlinjer och dessa har förändrats sen starten och de är ett bra stöd i mediaarbetet. I övriga grupper är det oftast ett av biblioteken som ger avvikande svar. Det skulle kunna förklaras med att man har olika uppfattningar om vad riktlinjer är eller att man i gruppen inte anser sig behöva diskutera riktlinjer längre och att de därför är osynliga. Vad och hur man lånar av varandra Man lånar mer och friare från varandra idag och är generösare med vad man lånar ut nu. Tiden och det praktiska hanterandet har gett nya infallsvinklar. Även om riktlinjerna är oförändrade så följer man dem mindre strikt idag. Egentligen är det endast alldeles nya böcker och dvd vi inte lånar ut till varandra. Där man har klara riktlinjer så tar de oftast upp vad man lånar av varandra inom gruppen och vad man köper för det regionala anslaget. Men ofta tar de också upp vad man inte lånar eller köper eller hur man fördelar anslaget och ansvaret inom gruppen. Kommentarerna visar att man i en grupp tar upp att man lånar allt av varandra, i en annan att man har flytande bokbestånd och i en tredje att man har en gemensam plan för magasinsböcker. En klar majoritet av biblioteken använder sig av Libris fjärrlån för att beställa media från varandra. Flera av grupperna har öppnat Libris fjärrlån enbart för lån till övriga bibliotek i gruppen. Många gör beställningar på flera olika sätt, ett par av biblioteken använder sig av samtliga i enkäten uppräknade sätt. De grupper som har gemensam katalog använder sig naturligtvis bara av direktreservationer i det egna systemet. Många bibliotek, nästan 70 %, märker med en kod i sin katalog ut den media som köps för det regionala anslaget. Flera bibliotek uppger att de gjorde så i början men har slutat med det. 5

6 Endast två bibliotek uppger att det inte lånar ut media till bibliotek utanför sin mediagrupp. Övriga bibliotek lånar gärna ut men får sällan frågor. I de fall de får det är det oftast lokallitteratur som efterfrågas. Fördelning av det regionala anslaget Majoriteten av grupperna fördelar inte anslaget alls utan varje bibliotek köper media efter sitt behov. De grupper som gör en fördelning kan göra det antingen genom att en del av anslaget fördelas efter kommunstorlek och den andra delen i lika stora delar eller genom att de större biblioteken i gruppen får en större andel än de små. Ofta är den fördelning som görs bara rådgivande och kan ändras vid behov. Någon skriver att anslaget fördelas lika mellan biblioteken men i slutet av året kan omfördelning ske om de mindre kommunerna har pengar över Vad man köper För det regionala anslaget köper de flesta kurslitteratur men många köper också smal eller dyr facklitteratur. Några anger att de även köper media på utländska språk. Ofta anger man att man köper media som ska kunna användas gruppgemensamt. Nästan lika många svarar ja som nej på frågan om det regionala anslaget enbart används till inköp av titlar som man annars skulle ha fjärrlånat. Ser man på kommentarerna så förstärks intrycket att man egentligen köper det som skulle fjärrlånats men gör undantag ibland, exempelvis för sådant som bör finnas i mediagruppen men där det räcker med ett exemplar eller för att utöka sitt bestånd av språkkurser, lexikon och liknande. Inte enbart men i huvudsak. Både faktiska önskemål och förmodade sådana. Mer än hälften av biblioteken uppger att de använt det regionala anslaget till att förstärka vissa ämnesområden. Det man då har köpt är media på andra språk än svenska, språkkurser, lexikon på både skolspråk och invandrarspråk, körkortsböcker, dyrare fackböcker, flera ex av efterfrågad kurslitteratur, böcker i ämnen som ofta efterfrågas av studerande som pedagogik, medicin, psykologi, juridik och företagsekonomi. Man har i vissa fall också gjort gemensamma inköp inom mediagruppen som exempelvis dyra frimärkskataloger. Den övervägande delen av biblioteken anger att de köper kurslitteratur för 75 % eller mer av det regionala anslaget. En fjärdedel anger mellan 50 och 75 %. När det gäller media på andra språk än svenska och engelska använder alla bibliotek förutom ett, mindre än 25 % av anslaget till det. Majoriteten av biblioteken köper för det regionala anslaget också in media som redan finns i mediagruppen. Man gör det antingen för att man anser att det är det egna bibliotekets behov som ska styra inköpen eller för att man tycker att det finns behov av fler exemplar av en viss bok. Några av biblioteken uppger att de normalt inte köper in en bok som finns i gruppen men att de ibland kan göra undantag om efterfrågan är stor. Vem som avgör köp för det regional anslaget Det är den mediaansvarige på det enskilda biblioteket som allra oftast avgör om media ska köpas in för det regionala anslaget. På vissa bibliotek bestäms det på mediamötet eller, lika vanligt, så är det den fjärrlåneansvarige som avgör. Här liksom på frågan om vem som deltar på mediagruppsträffarna blir statistiken lite felaktig eftersom fjärrlåneansvarig kan vara samma person som mediaansvarig etc. Eftersom beslutet oftast görs av mediaansvarig så är det naturligt att beslutet också oftast tas då mediaansvarig tar hand om frågan. Ett par bibliotek uppger att man för en diskussion om beslutet, ett par att beslut sker fortlöpande hela tiden. Endast två bibliotek uppger att beslutet tas direkt vid mötet med låntagaren. 6

7 Inköpsförslag till Mediacentrum På Mediacentrums webbplats har det sedan starten funnits ett formulär för inköpsförslag. Det kan användas även nu efter det att lokala mediagrupper har inrättats. Mer än hälften av biblioteken har någon gång lämnat inköpsförslag via formuläret. Två bibliotek uppger att det tog väldigt lång tid och att man därför inte gör det längre. Ett bibliotek hade tyvärr fått uppfattningen att man inte borde lämna inköpsförslag. Transporter Sedan starten 2006 finns ett upphandlat transportsystem som levererar media dels mellan bibliotek inom mediagrupperna, dels mellan biblioteken och värdbiblioteken (Borås och Göteborg) samt övriga bibliotek som ingår i systemet. Varje bibliotek får leverans två dagar i veckan förutom Borås och Göteborg som har transporter fem dagar i veckan. Transporterna som sker i backar där ingen inslagning av böckerna ska behövas är tänkta att vara arbets- och miljösparande. Hur biblioteken tycker att systemet med lokala mediagrupper fungerar Biblioteken ombads att gradera sina synpunkter på hur systemet med lokala mediagrupper fungerar på en skala 1-5, där 1 är mycket dåligt och 5 är mycket bra. I sin helhet får systemet högt betyg, 4,6 i snitt. Transporterna inom mediagrupperna får i snitt 3,9 i betyg. Det som inte är bra är att transporterna tar för lång tid, att de ibland kommer på fel dag, helt uteblir eller att det levereras fel backar till biblioteket. Förslag till förbättringar som gavs i enkäten var att det vore bra med tätare transporter, fler backar och att alla bibliotek i en mediagrupp skulle få transport samma dag. Transporter mellan övriga bibliotek inom regionen får betyg 3,6 i snitt. Ett av biblioteken ger de transporterna mycket lågt betyget, en etta. Det tillsammans med att det är färre som är helt positiva till transporterna mellan sitt bibliotek och övriga bibliotek i regionen tyder på att transporterna till och från Borås och Göteborg fungerar sämre än transporterna inom den egna gruppen. Även här är det de långa leveranstiderna som är det stora problemet men även att felleveranser förekommer. Att det är längre leveranstider inom regionen än inom mediagruppen är självklart men om man har bortsett från det och ändå anser att de är sämre än de lokala transporterna framgår oftast inte. I ett par fall uppger man dock att just de regionala transporterna tar alldeles för lång tid. I övriga fall kanske det är så att det är pga de längre leveranstiderna som man upplever dem som sämre. Det är inte samma bibliotek som ger sämsta betyg till de lokala som de regionala transporterna. Ett par bibliotek anser tvärtom att transporterna inom regionen är bättre än inom gruppen, även om de bara ger dem ett medelbetyg. En förklaring till att man har olika uppfattningar inom grupperna kan tyda på att tidsåtgången varierar beroende på var man ligger i den av leverantören uppgjorda rutten. Fördelningen av det regionala medianslaget inom gruppen uppges fungera mycket bra, 75 % av de som besvarat frågan graderar det till en 5:a. Även fakturahanteringen inom gruppen fungerar bra, 84 % av biblioteken ger betyg 5. De som inte är helt nöjda med fakturahanteringen uppger att de antingen är nya, inte har insyn eller att det blir extraarbete när man tar över fakturahanteringen. Träffarna i mediagrupperna fungerar också mestadels bra. 26 bibliotek ger dem en 5:a i betyg. Ett par bibliotek svarar spontant att de har väldigt trevliga träffar. Uppfattningen om gemensamma riktlinjer varierar inom vissa av grupperna. I sex av grupperna svarar några av biblioteken att de har gemensamma riktlinjer medan andra i samma grupp uppger att de inte har det. Kanske är en orsak till att man ger stödet från gemensamma riktlinjer lägre betyg än 7

8 tidigare frågorna om systemet just den att man inte är medveten om de riktlinjer som finns. Bland de grupper som uppger att de inte har gemensamma riktlinjer, svarar flera att det fungerar bra ändå. Ett par bibliotek svarar också att riktlinjerna har luckrats upp och de har blivit generösare. När mediagrupperna inrättades ansåg man att det förutsatte ett samsökningsverktyg. Ett sådant fanns i Sesim- portalen. Portalen vidareutvecklades senare till Bibliotek24, ett projekt där majoriteten av Sveriges läns- och regionbibliotek deltog. Projekttiden är nu slut och det finns inga medel till att driva portalen vidare utan den läggs ner i december Bland de 25 bibliotek som uppger att de använder Bibliotek24 i mediaarbetet uppger några att den är ovärderlig, kanonbra och en förutsättning för mediagruppsarbetet. Andra anser tvärtemot att den är för långsam eller fungerar dåligt mot vissa kataloger. Från och med årsskiftet 2013 läggs Bibliotek24 ner. Kultur i Väst håller på med att arbeta fram ett alternativ till Bibliotek24 som ska fungera i väntan på att folkbiblioteken kommer in i den nationella katalogen. Slutkommentarer Systemet med lokala mediagrupper får högt betyg, 4,6 i snitt. Några kommentarer som har lämnats är "bland de bästa samarbetena jag varit med om", "trodde aldrig det skulle fungera så bra!", och bra utbud nära låntagaren, bredare och djupare mediebestånd. Enligt de absolut flesta svar som lämnats har systemet lett till en förbättrad service för låntagarna. Ett bibliotek anser dock att det inte inneburit några förbättringar. Två bibliotek är tveksamma. Ett av dem menar att det är det regionala anslaget som har kunnat höja servicegraden, inte själva arbetet i mediagruppen. Mer än 60 % av biblioteken har svarat ja på frågan om inrättandet av mediagrupper har lett till ökat samarbete mellan biblioteken i gruppen. Exempel som ges på det är såväl gemensamt arbete med webbplats, upphandlingar, utbildningsdagar, studiebesök och arrangemang som att kommunikationen mellan biblioteken och utbytet av erfarenheter har ökat. Bland de bibliotek som svarat nej på frågan har man ofta uppgett att man redan hade ett etablerat samarbete sen tidigare. Endast i en grupp har alla bibliotek svarat ja men inte i något fall är det så att samtliga bibliotek inom en mediagrupp har svarat nej. I vissa fall tycker man det är svårt att säga om det samarbete som försiggår är resultat av mediagruppsarbetet. Det är endast ett bibliotek som inte vill att systemet ska fortsätta som det är utformat idag. Men även negativa synpunkter från andra bibliotek kommer fram. Det som skulle kunna ses över är storlek och sammansättning på grupperna. Man menar att grupperna borde bestå av jämnstora kommuner som har liknande problem/frågor. En annan tanke är att det bästa vore att vara med i en grupp med alla grannkommuner. Ett par bibliotek anser att det behövs fler lådor i transportsystemet och ett par bibliotek poängterar att anslaget behöver räknas upp. Ett par bibliotek befarar att det finns en risk att man sluter sig inom sin grupp och inte bryr sig om andra grupper och att det kan vara svårt att delta i andra samarbeten i andra konstellationer. Ingvor Jansson Bibliotekarie Kultur i Väst 8

9 Fråga 1-3 Frågorna rör uppgifter om bibliotek och uppgiftslämnare och redovisas inte här. MEDIAARBETET PÅ ERT BIBLIOTEK Fråga 4 Kommentar: Nästan 80 % av biblioteken har interna mediamöten. Vanligast är att de hålls 2 gånger per månad. Ibland kallas det inköpsmöte, bokmöte eller referensmöte. Bland dem som inte har möten är det ett bibliotek som tänker börja med det, ett annat bibliotek prövar pga problem att få gemensam mötestid virtuella bokmöten dvs man lämnar sina kommentarer i Btj:s digitala lista. Ett bibliotek har mediamöten enbart på barnsidan och köper vuxenlitteratur utifrån låntagarönskemål. Några bibliotek uppger att de köper in media löpande och någon att man gör det dagligen. 9

10 Fråga 5 Kommentar: På mediamöten tar hälften av biblioteken utöver inköpsfrågor också upp litteraturtips, mediaplanering, riktlinjer samt arbetssätt och rutiner. 20 % av biblioteken tar även upp fjärrlånefrågor på dessa möten. 10

11 Fråga 6 Kommentar: Annan frekvens än de tre första valmöjligheterna uppges oftast vara 2 gånger per termin. 11

12 Fråga 7 Bibliotekens kommentarer: Vi ska serva lånarna på bästa sätt. Barn/unga, funktionsnedsatta och invandrade framhålls särskilt Politiskt och religiöst neutralt. Ej våld, ej rasistiskt I biblioteksplanen står allmänt samt att mediaplan ska göras Våra riktlinjer påverkas av bibliotekslagen och den lokala kulturvisionen från 2003, men är formulerade av bibliotekspersonalen Riktlinjerna är inte explicit riktade till biblioteket men biblioteket liksom alla andra verksamheter styrs av kommunens antagna mål 12

13 Fråga 8 Fråga 9 Kommentar: Av de bibliotek som har svarat har bara åtta angivet ett årtal. Utgår man från de svaren varierar mediaplanerna i ålder från ett till tio år. Några av planerna är oförändrade sedan de antogs medan andra har reviderats flera gånger. Ett bibliotek anger att mediaplanen revideras årligen. 13

14 Fråga 10 Kommentar: En tredjedel av biblioteken har mediaplan och sju av dem anger att den är integrerad i biblioteksplanen. Flera av biblioteken uppger att de håller på med, eller ska göra, en mediaplan. Biblioteksplanen gjordes tidigare, men mediaplanen kommer att integreras. 14

15 Fråga 11 Fråga 12 Kommentar: Under Annat har man svarat att det är svårt att uppskatta fördelningen, man svarar att man inte vet eller gissar. Några skriver att det är främst vuxenlitteratur som efterfrågas och att man köper nästan allt som efterfrågas. Fördelningen på ett bibliotek uppges vara ca 90/10. 15

16 Fråga 13 Kommentar: De kommentarer som biblioteken ger visar att det inte finns någon klar modell enligt diagrammet ovan. Chefer och andra medarbetare tar också egna inköpsbeslut och inköp avgörs på annat sätt än det vanliga om det brådskar. På flera bibliotek är det personal på barn- respektive vuxenavdelningen som själva bestämmer sina inköp. Det bibliotek som svarat Annan uppger att det är önskemålen från låntagarna som styr 16

17 Fråga 14 Kommentar: På de bibliotek där låntagaren direkt får besked om förfrågan blir ett inköp eller fjärrlån är motiveringen oftast att hanteringen ska gå fort. Dels vill man att låntagaren ska få sitt svar snabbt dels att fjärrlån, som det oftast blir tal om när det gäller kurslitteratur, måste behandlas snabbt. Vanligast är att det är först när ansvarig för beslut tar hand om frågan som avgörandet sker. Också här är snabbheten ett argument. Personalens erfarenhet och överblick medför en snabb behandling. En annan motivering är att man vill veta vad som finns på det egna biblioteket och i gruppen innan man tar beslut. Exempel på när beslutet sker Vid annan tidpunkt är: Oftast mediamötet, men om det brådskar sker beslut på annat sätt, Både vid punkt 2 och 3, fortlöpande av fjärrlåneansvarig eller mediaansvarig i samråd, Kontinuerlig genomgång minst 1 gång/vecka av inköpsförslag 17

18 Fråga 15 Bibliotekens kommentarer: Det är då vi kan avgöra om det är något vi vill köpa in eller fjärrlåna. Jag tar hänsyn till om den fjärrlånats tidigare, hur många bibliotek som har den, om den finns i gruppen samt kostnaden Det är nödvändigt eftersom fjärrlån beställs omgående och inköpsförslag lämnas till ämnesansvarig Om inköpet är relevant i förhållande till pris och kvalitet Svårt för inf personalen att avgöra frågan direkt, om det inte är direkt uppenbart, tex lätt att fjärrlåna. Beror lite på vem som tar emot frågan Den ansvarige för fjärrlån köper också in kurslitteratur och behöver ta ställning till varje förfrågan Går boken att köpa så köper vi. I annat fall eller för väldigt specialiserad litteratur så lånar vi En person ansvarar i första hand för fjärrlån + regionanslaget Det känns viktigt att ha en överblick efter den litteratur som efterfrågas/önskas på fjärrlån. Vi är en liten arbetsgrupp som dagligen pratar med varandra om inköp/fjärrlån men en har ansvaret för inköpen Ska beslutas snabbt. Mediaansvarig måste ha koll på vad som köps in Beslut om fjärrlån behöver oftast ske så snart som möjligt i och med att det ofta handlar om kurslitteratur Verkar vettigt Oftast vill man diskutera frågan om inköp med en kollega. Ibland tar man eget beslut Överblick, samordning. Tiden och hur kontroversiellt inköpet är Snabbt besked till låntagaren Det ger en överblick över behovet och möjligheterna till ev fjärrlån Möjligt att köpa blir inköp, svårt att låna blir inköp. Äldre litt lånas in Beslutet tas efter sökprocessen av boken. Då ser man om boken är mycket efterfrågad och svår att fjärrlåna. Gäller framför allt studielitteratur Om avgörandet är tveksamt tar ansvarig beslut Vi anser att det är värdefullt att ge låntagaren besked så snart som möjligt och helst vid frågetillfället För att ge snabb service Vi behöver informera oss: koll på beståndet på egna biblioteket och i gruppen, information om boken (t ex hur smal den är) Korta beslutsvägar, vi är bara fem bibliotekarier, alla har eget ämnesansvar men även god inblick i inköpen i övrigt 18

19 19 Efterforskningar görs. Avgörande är om litteraturen är av allmänt intresse, förekommer på många litteraturlistor eller via olika medier Det kan vara svårt att i disken (vi har bara en, hela personalen har disktjänst) ge låntagaren ett säkert besked Lite eftertanke, tid och research kan behövas. Vi tycker inte låntagaren behöver ha vetskap om hur vi anskaffar den önskade boken Vi talar ofta om vad som skall ligga till grund för fjärrlån så den som får frågan kan ofta ta detta beslut. Ibland lämnas det till mediansvarig som gör bedömningen köpa/fjärrlåna För att låntagarna ska få en snabb och tillförlitlig service För snabb hantering Det krävs kunskap, vana och ett visst mått av tid för bedömning och kontroll innan ett sådant beslut kan fattas De flesta kan avgöra om det verkar rimligt med inköp eller fjärrlån men det kan förstås hända att beslutet ändras Vi kollar först om boken finns i vår mediagrupp, om inte blir det inköp eller fjärrlån Om det är kurslitteratur som verkar relevant eller nyare skönlitteratur som fler kan tänkas läsa Snabbast Mediaansvarig gör bedömningen. Snabbt för låntagaren Fjärrlånen görs ofta direkt i disken, men vid tveksamhet lämnas frågan över till mediaansvarig, så fråga 14 är lite svår att svara på Oftast behöver vi undersöka närmare vad det rör sig om för bok innan vi kan ge besked om inköp eller fjärrlån Det är då vi får reda på var "titeln" finns tillgänglig Låntagaren ska snabbt få sitt svar Inköp/fjärrlån ska göras så snart som möjligt Ansvarig för fjärrlån är den som är mest kvalificerad att avgöra inköpsbehovet av studielitteartur Låntagaren kan i enkla fall få veta direkt över disk att boken finns hos grannbibliotek och/eller beställs omgående

20 Fråga 16 Fråga 17 Kommentar: Så gott som alla bibliotek uppger att det förekommer att de nekar till inköp av efterfrågad media. Det är endast två bibliotek som uppger att de inte nekar, varav det ena kommenterar att det inte är regel utan undantag. Även bland dem som svarat att de nekar är det många som anger att det är sällan det sker. Anledning till att neka ett inköp är kvalitet- och/eller kostnadsskäl: Uppfyller inte kvalitetskraven vi har i medieplanen, Mediets kvalitet, ålder, befintligt bestånd. Fjärrlån erbjuds när det är ett alternativ. 20

21 Fråga 18 Bibliotekens kommentarer: Vid beställning av tidskriftsartiklar, brukar vi hänvisa till den skola där vederbörande läser. Artiklar och utskrifter blir billigare för den studerande att ordna på skolan. Vi nekar dock inte Vi söker inte fjärrlån över hela Sverige utan håller oss till samarbetsbiblioteken, regionbiblioteken, LC, depåbiblioteket, internationella biblioteket och universitets- och högskolebibliotek i vår närhet Undantagsvis t ex även C, Kd, Krh och Um Exempelvis, vi bedömer att leveranstiden är för lång Ibland upplyser vi låntagaren om att boken finns inne på ett närliggande bibliotek och att det går fortare att få tag i boken genom att åka dit och låna direkt. Ibland hänvisar vi till högskolebiblioteket där personen studera Om boken finns hos oss eller på högskolebiblioteket Kurslitteratur som inte finns inom regionen Vi har studenter som läser i Skövde, Jönköping, Karlstad, Gbg, Uddevalla, Umeå osv. Högskolestudenter har sitt UB de kan vända sig till 21

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström 2006-12-06 INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid. 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna

Läs mer

På andra språk än svenska

På andra språk än svenska På andra språk än svenska Inledning Strax efter påsk 2008 skickade Regionbibliotek Västra Götaland ut en enkät till kommunbiblioteken i regionen angående böcker på andra språk än svenska. Ett angeläget

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013.

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013. Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013 Januari 2014 Syftet med enkäten har varit att ta reda på vad våra besökare vid biblioteken

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Södermöre kommundelsförvaltning. Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun

Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Södermöre kommundelsförvaltning. Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Södermöre kommundelsförvaltning Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun Inledning Medieplanen hjälper

Läs mer

Medieplan. Biblioteken i Mölndal

Medieplan. Biblioteken i Mölndal Medieplan Biblioteken i Mölndal 2013 2016 Kontaktuppgifter för mer information: Anette Eliasson, bibliotekschef, Biblioteken i Mölndal Telefon: 031-315 16 71. E-post: anette.eliasson@molndal.se Linda Rydgren

Läs mer

REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING. SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 2013

REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING. SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 2013 REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 213 Redovisning brukarundersökning Vingåkers bibliotek v. 46 213 Enkäten genomförd bland låntagarna under vecka 46, 213. Jämförs

Läs mer

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken Nacka Brukarundersökning November 2016 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. NKI 4 3. Generell nöjdhet 5 4. Bakgrundsfrågor 8 5. Nöjdhet verksamheten 12 6. Personal och öppettider

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Hur folkbiblioteken arbetar med mångspråkiga medier sedan 2014

Hur folkbiblioteken arbetar med mångspråkiga medier sedan 2014 Hur folkbiblioteken arbetar med mångspråkiga medier sedan 2014 Sammanställning av enkätsvaren och inventering av stödbehov Junko Söderman, Internationella biblioteket 2015-10-07 Om enkäten 2014 Nya bibliotekslagen

Läs mer

Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Södermöre kommundelsförvaltning. Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun

Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Södermöre kommundelsförvaltning. Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Södermöre kommundelsförvaltning Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun Innehåll Inledning... 3 Inköp... 4 Översyn av beståndet... 5 Fjärrlån... 5 Gåvor...

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17

media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17 media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17 Innehåll 2 inledning 4 media 2006 bakgrund och förutsättningar 10 vad har hänt under 2006 16 nedslag i grupperna 25 2007 och vidare Under 2006

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN

Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN Inledning... 2 Ämnesprofil... 2 Bevakningspolicy... 2 Bestånd... 3 Upphandlade leverantörer... 3 Förvärvskanaler... 3 Elektronisk version... 4 Åtkomst elektroniska

Läs mer

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Publicerad: 2017-10-17 Beslutsfattare: Torun Sundström Handläggare: Torun Sundström, avdelningen för vetenskaplig informationsförsörjning

Läs mer

Medieplan 2015-2017. Älmhults Bibliotek

Medieplan 2015-2017. Älmhults Bibliotek Medieplan 2015-2017 Älmhults Bibliotek Medieplan för Älmhults bibliotek Medieplanen gäller för Älmhults huvudbibliotek. Medieplanen ses över vart 3:e år. Cirkulationstal för facklitteratur och skönlitteratur

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län Resursbibliotek för döva I Örebro pågår sedan oktober 2001 projektet Resursbibliotek för döva. Initiativtagare

Läs mer

Bibliotekets personalenkät 2012/13

Bibliotekets personalenkät 2012/13 Bibliotekets personalenkät 2012/13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Frågorna... 3 1. Jag är (ange den egenskap i vilken du oftast är i kontakt med biblioteket):... 3 2. Jag har använt

Läs mer

Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen. Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun 2017

Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen. Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun 2017 Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun 2017 Innehåll Inledning... 3 Inköp... 4 Översyn av beståndet... 5 Fjärrlån... 6 Gåvor... 6 Litteraturstöden...

Läs mer

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008.

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Sammanställning av personalenkät 2008 relaterad till personalenkäten som gjordes 2006.

Läs mer

Mediepolicy

Mediepolicy PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Mediepolicy 2016 2018. Örebro stadsbibliotek Örebro kommun 2016-09-21 Km 235/2016 orebro.se 2 MEDIEPOLICY 2016-2018 PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd

Läs mer

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka PROGRAM/PLAN Medieplan för biblioteken i Dokumentets syfte Medieplanen har till uppgift att fungera som riktmärke för mediearbetet inklusive fjärrlån på biblioteken Dokumentet gäller för Biblioteken i

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

Studiebesök på Internationella biblioteket i Stockholm

Studiebesök på Internationella biblioteket i Stockholm Studiebesök på Internationella biblioteket i Stockholm En dag i november 2015 lämnade delar ur personalen på Gagnefs kommunbibliotek Dalarna för att åka till huvudstaden och besöka Internationella biblioteket

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016 Biblioteksplan Köpings kommun 2014-2016 Köpings kommun Rapporten skriven av: Kultur & Fritid 2013-10-16 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-01-27 5 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.

Läs mer

Ge alla möjlighet att läsa Talböcker Lättläst Punktskrift Taltidningar

Ge alla möjlighet att läsa Talböcker Lättläst Punktskrift Taltidningar Ge alla möjlighet att läsa Talböcker Lättläst Punktskrift Taltidningar 1 MTMI 0017 Broschyr bibliotek.indd 1 2017-01-09 15:30 Jag gjorde det, kom in på drömgymnasiet! För mig hoppar orden runt. Jag kan

Läs mer

Medieplan för Karlskoga bibliotek

Medieplan för Karlskoga bibliotek Tjänsteskrivelse 1 (2) 2016-04-05 KFN 2016.0061 Handläggare Maria Lobell Medieplan för Karlskoga bibliotek Sammanfattning Biblioteket står sedan tidigare utan medieplan, varför ett skriftligt, ifrån grunden,

Läs mer

1. Används dokumentet Riktlinjer för medieförsörjningen inom Götasamarbetet JA NEJ Kommentar Alla Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala

1. Används dokumentet Riktlinjer för medieförsörjningen inom Götasamarbetet JA NEJ Kommentar Alla Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala 1. Används dokumentet Riktlinjer för medieförsörjningen inom Götasamarbetet http://www.lansbibliotek.ostsam.se/tjanster/kategori/goetabiblioteken/riktlinjer-foer-mediefoersoerjning 9 4 bibliotek har inte

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Medieplan. Karlskoga bibliotek

Medieplan. Karlskoga bibliotek Medieplan Karlskoga bibliotek 2016-03-14 www.karlskoga.se Innehållsförteckning Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 2. Styrdokument... 4 2.1 Bibliotekslag (2013:801)... 4 2.2 FN:s

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1(6) KFN 2009/0029 Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1 Kvalitetssäkringsmetoden Boken Boken omfattar olika enkät- och intervjuundersökningar

Läs mer

Medieplan. Biblioteken i Mölndal

Medieplan. Biblioteken i Mölndal Medieplan Biblioteken i Mölndal 2017-2020 Kontaktuppgifter för mer information: Linda Anette Rydgren Eliasson, Rönnberg, bibliotekschef, bibliotekarie Biblioteken och i samordnare Mölndal Biblioteken Telefon:

Läs mer

MTM. Intervjuer med låntagare och bibliotekarier om annotationer och ämnesord Maj 2016

MTM. Intervjuer med låntagare och bibliotekarier om annotationer och ämnesord Maj 2016 MTM Intervjuer med låntagare och bibliotekarier om annotationer och ämnesord Maj 2016 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Metod Resultat Användare Bibliotekarier Analys och slutsatser MTM Annotationer

Läs mer

Mediaplan för KTH Biblioteket. Version 1.1

Mediaplan för KTH Biblioteket. Version 1.1 Mediaplan för KTH Biblioteket Version 1.1 Innehåll KTH Bibliotekets uppdrag... 3 Urvalskriterier... 3 Förvärvsprinciper... 3 Kursböcker... 3 KTH-publikationer... 3 Fjärrlån... 4 Tillgängliggörande... 4

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Mediepolicy 2013-2014

Mediepolicy 2013-2014 Mediepolicy 2013-2014 Mediepolicyn vänder sig i första hand till Nackas invånare men har också till uppgift att fungera som riktmärke för mediearbetet inklusive fjärrlån på biblioteken. Revidering sker

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Aktuell statistik om E-böcker

Aktuell statistik om E-böcker Aktuell statistik om E-böcker sammanställd av Ulrika Facht, Nordicom Tabeller och figurer Sidan Figur 1 Bokläsning/boklyssning i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 211 (procent) 2 Tabell 1 Bokläsning/boklyssning

Läs mer

Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept

Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept Att behandla sina bästa kunder som fiender är att skjuta sig själv i foten och rena motsatsen till ett framgångsrecept Resultat och analys av en enkät som visar vad låntagare vid Stockholms stadsbibliotek

Läs mer

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för medier

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för medier VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2016-02-01 DNR KN 2016.005 MARIE GUSTAVSSON SID 1/1 SCHEF 08-587 853 45 MARIE.GUSTAVSSON@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Riktlinjer för medier Förslag till

Läs mer

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Syfte Vårt syfte med den genomförda enkäten var att skapa en dialog med våra biblioteksanvändare och att skapa positiva

Läs mer

Medieplan Olofströms bibliotek 2015

Medieplan Olofströms bibliotek 2015 Medieplan Olofströms bibliotek 2015 Kultur- och fritidsförvaltningen A Johnsson / A-C Fandén Datum: 2015-03-20 2 (10) Innehållsförteckning Varför medieplan?... 3 Folkbibliotek i Olofströms kommun... 3

Läs mer

Medieplan på Rinkeby bibliotek

Medieplan på Rinkeby bibliotek Medieplan på Rinkeby bibliotek 1. Beskrivning av nuläget. I Rinkeby bodde 2003 16 053 människor, fördelat på 5 099 hushåll, varav 67 % med utländsk bakgrund, i Tensta 17 463, varav 61% med utländsk bakgrund.

Läs mer

Samarbete mellan BHV och biblioteken i Västra Götaland

Samarbete mellan BHV och biblioteken i Västra Götaland Samarbete mellan BHV och biblioteken i Västra Götaland Checklista Bakgrund Barnhälsovård och bibliotek har ett gemensamt uppdrag att på olika sätt stimulera barns språkutveckling. En framgångsfaktor i

Läs mer

Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen

Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen Rapport 2005-10-10 Sammanfattning Kultur och fritidsnämndens resultatmål för biblioteksverksamheten finns angivna i förvaltningens verksamhetsplan.

Läs mer

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Wilhelm Widmark Stockholms universitetsbibliotek Februari 2003 Kurslitteratur som

Läs mer

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Biblioteksverksamhet Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Riktlinjer 2007 1 Förord En bra biblioteksverksamhet på anstalter och häkten samverkar med offentliga bibliotek och leds av en engagerad bibliotekarie

Läs mer

Det bästa som hänt under min tid som boklånare

Det bästa som hänt under min tid som boklånare Stockholms stadsbibliotek Det bästa som hänt under min tid som boklånare Resultat och analys av en enkät som visar vad låntagare vid Stockholms stadsbibliotek tycker om att låna e-böcker från biblioteket.se.

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Pappersenkät, support, definitioner och tips du på

Pappersenkät, support, definitioner och tips du på Välkommen till 2011 års sjukhusbiblioteksstatistik! Sjukhusbiblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik enligt lagen om den officiella statistiken SFS 2001:99 och SFS 2001:100, produktkod

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten RAPPORT 1 (6) DNR: HANDLÄGGARE Eva Davidsson TELEFON 0522-69 61 10 Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten 2007 1. Bakgrund och syfte Uddevalla kommun arbetar sedan några år tillbaka med

Läs mer

Enkät 2; Om din läsning (12-15 år)

Enkät 2; Om din läsning (12-15 år) Modul: Stimulera läsintresse Del 1: Att stimulera elevers läsintresse ett samverkansuppdrag Enkät 2; Om din läsning (12-15 år) 1. Vem är du? Hur gammal är du? På vilka språk läser du? 2. Hur mycket tycker

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Roller, ansvar och mediesamarbete - 2016 2015-12-18 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Styrdokument och riktlinjer... 2 2.1 Nationella styrdokument... 2 2.2 Regionala

Läs mer

RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING. Hallstahammars kommun

RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING. Hallstahammars kommun RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING Hallstahammars kommun hör sedan 1 januari 2010 till förvaltningsområdet för finska. Kommunen har gjort en kartläggning av de behov och önskemål som den sverigefinska minoriteten

Läs mer

Medieplan för Falköpings bibliotek

Medieplan för Falköpings bibliotek Medieplan för Falköpings bibliotek?! Den tänkande poeten Maj-Britt Bäckström 2004 (uppdaterad 2005, 2008 och 2009) 2 Innehållsförteckning INLEDNING...3 1 STYRANDE DOKUMENT...4 1.1 Bibliotekslagen och bibliotekets

Läs mer

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Bakgrund Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige. Den säger att kommunen ska upprätta en biblioteksplan för den samlade

Läs mer

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor.

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor. Innehållsförteckning Trollhättans stads vision och grundläggande värderingar 3 Uppdrag 3 Styrdokument 3 Biblioteksverksamhetens vision och inriktningsområden 4-5 Stadsbibliotekets framtida utveckling 6

Läs mer

Lathund i informationssökning

Lathund i informationssökning Lathund i informationssökning Att söka efter material, bearbeta det samt därefter skriva en rapport eller uppsats är en process i olika faser. Den här lathunden är tänkt att vara en hjälp för dig som behöver

Läs mer

Regionalt mediesamarbete i Skåne. Internationella biblioteket

Regionalt mediesamarbete i Skåne. Internationella biblioteket Regionalt mediesamarbete i Skåne Internationella biblioteket 130905 Regionalt mediesamarbete i Skåne Kultur Skånes webbplats http://www.skane.se/kultur/mediesamarbete Bibliotek, bildning och medias blogg

Läs mer

Göta mediegrupp möte 27 september 2016

Göta mediegrupp möte 27 september 2016 2016-10-02 Göta mediegrupp möte 27 september 2016 Deltagare: Rolf Holm/Regionbibliotek Östergötland (sammankallande), Anna Figaro/Linköpings bibliotek, Anna Hagelin/Mjölby bibliotek, Elisabeth Cserhalmi/Finspångs

Läs mer

Lidköping kommun. sammanställning biblioteksundersökning 2013

Lidköping kommun. sammanställning biblioteksundersökning 2013 Lidköping kommun sammanställning biblioteksundersökning 2013 1 Sammanfattning Nya ökade möjligheter ger nya utmaningar I det stora hela är Lidköpingsborna nöjda med sitt nya bibliotek. Resultatet indikerar

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik!

Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik! Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik! Sjukhusbiblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik enligt lagen och förordningen om den officiella statistiken som uppdaterades

Läs mer

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades.

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades. Nätverksträff 2012-09-07 Äntligen! Sådan var känslan när ett 30-tal bibliotekarier möttes i Kultur i Västs lokaler i Göteborg. Litteraturkonsulent Gunnar Südow hade kallat till nätverksträff och tanken

Läs mer

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad - att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter Emma Makkonen Tre förvaltningsområden rött

Läs mer

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Innehåll: 1. Bibliotekssamarbetet i Norrbotten 2. Nationella och regionala styrdokument 3. Mediesamarbete i Norrbotten 4. Riktlinjer för

Läs mer

Strategiska framtidsfrågor för mångspråkig litteraturförsörjning

Strategiska framtidsfrågor för mångspråkig litteraturförsörjning Strategiska framtidsfrågor för mångspråkig litteraturförsörjning Seminarium i Stockholm, Serafen, den 15 januari 2009 Deltagare: Se bilaga Maria Törnfeldt, ordförande i Sveriges Länsbibliotekarier, hälsade

Läs mer

7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1

7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1 7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1 Bibliotek (antal invånare i kommunen) % utrikes födda Uppgiftslämnare Aneby (6 400) 8 % Inger Eriksson Abrinius och Inger Hällfors Statistik

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s)

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s) Barn-, kultur- och utbildningsnämndens 2013-03-15 Blad 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen kl 10.00-11.00 Beslutande Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Medieplan för Motala Bibliotek 2015-2018

Medieplan för Motala Bibliotek 2015-2018 Medieplan för Motala Bibliotek 2015-2018 1 Innehåll Inledning och syfte... 3 Omvärldsbevakning... 3 Organisation... 4 Prioriterade grupper... 4 Medieinköp och urval... 5 Skönlitteratur... 5 Facklitteratur...

Läs mer

Sammanställning av enkäten

Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkät, Cecilia Gärdén Enkäten delades ut vid Göta avstamp-dagen, 2015-02-10. Enkäten är sammanställd fråga för fråga, utifrån tre kategorier: 1) bibliotekarier/assistenter,

Läs mer

Informationssökning och bibliotekets resurser Uddevalla Gymnasieskolas bibliotek

Informationssökning och bibliotekets resurser Uddevalla Gymnasieskolas bibliotek Informationssökning och bibliotekets resurser Uddevalla Gymnasieskolas bibliotek INNEHÅLL: ATT BÖRJA SÖKA:... 2 DATABASER MM:... 2-5 NE BIBLIOTEKSKATALOGEN LIBRA.SE ARTIKELSÖK MEDIEARKIVET/RETRIVER ALEX

Läs mer

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan Strategi Program >> Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Biblioteksplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-02-25, 32 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och tidplan för denna

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Statistik för Vimmerby bibliotek 2011

Statistik för Vimmerby bibliotek 2011 Statistik för Vimmerby bibliotek 211 Sammanställt av: Jakob Nylin Nilsson, IT- och Studiebibliotekarie Innehåll Utlån... 1 Något om vad som lånas... 3 Målgrupper och litterära kategorier... 4 Fjärrlån...

Läs mer

Insatser för digital delaktighet på folkbiblioteken

Insatser för digital delaktighet på folkbiblioteken Insatser för digital delaktighet på folkbiblioteken Av Ida Norberg Hela rapporten kan hämtas här, PDF Något om förutsättningarna inför rapportskrivandet: Byte av författare Tidsperspektivet Digital delaktighet:

Läs mer

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 1 Biblioteksplan för Valdemarsviks bibliotek Bakgrund Enligt bibliotekslagens 17 ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. En

Läs mer

Webbenkät om kundnöjdhet

Webbenkät om kundnöjdhet Webbenkät om kundnöjdhet Våren 2015 Dokumentattribut Titel och undertitel Dokumentägare Dokumenttyp Version Senaste ändringsdatum Diarienummer Information [Titel] Dokumentägare Dokumenttyp [Version] [Ändringsdatum]

Läs mer

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012 Datum: 1114 Sida: 1 (9) Enkät Mariestads Stadsbibliotek 12 Mariestads Stadsbibliotek fick i uppdrag av kulturnämnden att göra en enkät om bibliotekets verksamhet. Enkäten fanns på biblioteket samt kommunens

Läs mer

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Uppdraget Jema Rådgivning har på uppdrag av Regionbibliotek Halland genomfört en undersökning bland ickeanvändare i fyra olika områden inom

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

Ajtte & sametinget: Det är en fördel att enkelt kunna hämta in poster från andra bibliotek.

Ajtte & sametinget: Det är en fördel att enkelt kunna hämta in poster från andra bibliotek. Sammanställning av enkätsvaren angående förslag om ändrad praxis för katalogisering av flerbandsverk för biblioteken inom LIBRIS samkatalog februari 2008 1. Vad anser ni om förslaget? Är det bra att stå

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010 RAPPORT 1 (7) DNR: HANDLÄGGARE Bibliotekschef Karin Ivarsson TELEFON 0522-69 65 23 karin.ivarsson@uddevalla.se Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 1. Bakgrund och syfte Uddevalla

Läs mer