ELSA SWEDENS MEDLEMSTIDNING NUMMER 11, I-2011 ELSASWEDEN.ORG ELSIUS. TEMA M&A Fokus på M&A och livet som affärsjurist

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ELSA SWEDENS MEDLEMSTIDNING NUMMER 11, I-2011 ELSASWEDEN.ORG ELSIUS. TEMA M&A Fokus på M&A och livet som affärsjurist"

Transkript

1 ELSA SWEDENS MEDLEMSTIDNING NUMMER 11, I-2011 ELSASWEDEN.ORG ELSIUS TEMA M&A Fokus på M&A och livet som affärsjurist Förvärvslåneförbudet - En praktikers perspektiv av JONAS ROGBERG En intervju med Jens Lapidus by ANDERS LILJEBERG

2 ELSIUS Vill du också ha NUMMER 11, I års erfarenhet? M&A REDAKTION TEMA - SKRIBENTER ELSA NATIONELLT OCH LOKALT Bli en del av vår expansion i Stockholm. Vi erbjuder traineetjänster och söker alltid efter talangfulla biträdande jurister. Kilpatrick Townsend är en amerikansk advokatbyrå som etablerades Vårt kontor i Stockholm öppnade 2001 och har 45 anställda. Besök eller ring oss på Vi ger dig erfarenhet. 04 Victor - redaktör 14 Events Calendar Kalender internationella aktiviteter 27 Om ELSA 06 Förvärvslåneförbudet Vi får höra hur låneförbudet i ABL i praktiken frångås vid stora M&A affärer. 08 Livet som M&A jurist En inblick i en M&A jurists vardag 12 ELSA Sweden 16 ELSA Lund 18 ELSA Umeå 20 ELSA Uppsala 09 Intervjun med Jens Lapidus 22 ELSA Gothenburg Vi får höra om hans jurist sida och varför han gick från affärsjuridik till 24 ELSA Stockholm brottsmål. 25 ELSA Örebro 10 Jurist utanför Sverige Vi får höra om möjligheterna att jobba 26 ELSA Internationall i EU Advokatbyrå etablerad ATLANTA AUGUSTA CHARLOTTE DENVER DUBAI NEW YORK OAKLAND PALO ALTO RALEIGH SAN DIEGO SAN FRANCISCO SEATTLE STOCKHOLM TAIPEI TOKYO WALNUT CREEK WASHINGTON WINSTON-SALEM 3

3 REDAKTÖR ELSA fyller 30 år, Ni har alla hört det, men det måste sägas igen: ELSA fyller 30 år! Denna organisation som gett tusentals studenter möjlighet att utveckla sina jurdiska färdigheter men även Soft skills som i det verkliga livet kan vara lika viktiga. Arbetet med detta nummer påbörjades i januari med en diskussion kring temavalet. Det var inte lätt att bestämma men tillslut enades vi om teamat ett tema med inriktining på förtagsförvärv eller M&A som det heter på amerikansk slang. Men temat handlar inte bara om M&A i den vanliga bemärkelsen, med nyckelbegrepp som förvärvsfinansiering och due dilligence, utan det handlar även om hur det är att jobba som M&A jurist. Vi har bland annat en interjvu med Jens Lapidus som gickfrån att vara affärsjurist till att jobba med brottmål. Vi får även en hel del intressanta bidrag från våra lokalgrupper som meddelar vad som händer ute i nätverket. Arbetet med tidningen har gått väldigt bra och vi i den nationella styrelsen har verkligen blivit bekväma i våra roller. Det är synd att ELSAs mandatperi- oder varar i bara ett år, för det är egentligen först efter ett år som man kommer in i rollen och lär sig hantera all arbetsbelastning på ett effektivt sätt. Men, vi ska se till att lära upp våra efterträdare så att våra erfarenheter av det senaste året förs vidare. Jag vill tacka lokalgrupperna för att ni har varit så lojala och drivande, och tack till den nationella styrelsen i Sverige för ert hårda arbete och stöd. Jag villäven rikta ett stort tack till vår huvudpartner Kilpatrick Townsend för ert bidrag till vår verksamhet och till vår nya sponsor ECPAT. Sist men inte minst vill jag tacka våra medlemmar, för ert engagemang i denna fantastiska organisation -- det är tack vare er som ELSA överhuvudtaget finns. Välkommen att ta del av detta nya nummer av EL- SIUS: Victor Björklund, Stockholm 2011 Sitter du i ett hörn och äter sand? Gå med i ELSA istället! Göteborg: 1. Skicka ett mail med ditt för- och efternamn, födelsedatum, telefonnummer samt vilken termin du läser till: 2. Betala 80 kr till bankgironummer och ange namn i meddelandefältet. 3. Du är nu medlem i två terminer. Lund: 1. Gå till ELSA kontoret när det är öppet och fyll i ett registreringsformulär. 2. Betala 100 kr kontant på ELSA kontoret eller till plusgiro Du är nu medlem i två terminer. Stockholm: 1. Betala 150 kr till plusgiro och ange för-, efternamn, personnummer och vilken termin du läser i meddelandefältet. 2. Skicka ett mail till och meddelar att du betalat. 3. Du är nu medlem i två terminer. Umeå: kr för att bli medlem i 1 år eller 350 kr för att bli medlem under hela studietiden. 2. Betala till bankgiro och i meddelandefältet anger du ditt namn, din adress, födelsedatum och vilken termin du läser. 3. Du är nu medlem i två terminer eller för resten av studietiden beroende på om du betalat 100 kr eller 350 kr. ELSIUS ELSA Sweden producerar och är ansvarig utvigare för ELSIUS. Artiklarna är delvis bidrag från medlemmar i EL- SAs nätverk runtom i Europa och delvis är de skrivna av, till upplagans tema, passande skribenter. ELSIUS finns på webben på php?id=4&p=7 Distribution ELSIUS publiceras i två upplagor per år, ett höstnummer och ett vårnummer. Tidningen trycks i 1000 exemplar och distribuears till ELSAs medlemmar runtom i Sverige samt vissa utvalda organisationer och företag. Annonsering Om ni vill annonsera i ELSIUS så ber vi er kontakta Anders Liljeberg för vidare information och priser. Redaktör samt layoutansvarig Victor Björklund E-post: Tel: ELSA Sweden c/o Niousha Nademi Bagarfruvägen Stockholm E-post: Hemsida: Senior partner Uppsala 1. Skicka ett mail till och ange namn, personnummer, mail och vilken termin du läser. 2. Betala sedan in 200 kr på ELSA Uppsalas plusgiro och i referensraden anger du: medlemsavgift, ditt namn, ditt personnummer. 3. Du är nu medlem för resten av studietiden (max 9 terminer). Örebro 1. Betala in 80 kr på bankgiro nr och skriv namn, personnummer, telnr och mailadress på inbetalningsavin. Skriv gärna också vilket program du går (jurist- eller rättsvetenskapliga programmet) samt vilken termin. 2. Du är nu medlem i två terminer 4

4 M&A AV ADVOKAT JONAS ROGBERG, ADVOKATBYRÅN DELPHI Z heijang Geely Holding Co. Ltd. ( Geely ) skapade rubriker i slutet av 2009 då det stod klart att den kinesiska biltillverkaren hade nått en överenskommelse med Ford om förvärv av samtliga aktier i Volvo Personvagnar. Köpeskillingen, som uppgick till enorma 13 miljarder kronor finansierades till hälften av eget kapital och till hälften av lån från kinesiska banker och en kredit av Ford. En affär av den här digniteten, särskilt inom hjärtat av svensk basindustri, fick naturligtvis stor uppmärksamhet och föranledde en relativt infekterad diskussion. I bland annat Dagens Industri kritiserades Geelygruppens ägarstruktur för att den, enligt skribenten, innebär att de vinster som Volvo Personvagnar genererar till större delen kommer att användas för att betala räntor och amorteringar härrörande från Geelys lån för förvärvet. På så sätt menar kritikerna att förvärvet av Volvo Personvagnar åtminstone delvis bekostats med bolagets egna medel och att satsningar på investeringar, teknikutveckling och personal etc. får stå tillbaka på grund av detta. I aktiebolagslagens 21 kap. 5 återfinns ett förbud mot att förvärva ett bolag med dess egna medel, det s.k. förvärvslåneförbudet. Förbudet innebär närmare att ett aktiebolag varken får ge Förvärvslåneförbudet - En praktikers perspektiv förskott, lämna lån eller ställa säkerhet för lån i syfte att gäldenären eller någon till honom närstående [...] på så sätt menar kritikerna person, fysisk eller juridisk, att förvärvet av Volvo Personvagnar åtminstående delvis bekostats ska förvärva aktier i bolaget (eller annat med bolagets egna medel överordnat bolag i samma koncern). Med anledning av kritiken mot Volvoaffären blir det naturligtvis intressant att titta på hur en sådan transaktion, med den ägarstruktur som följer, förhåller sig till detta förbud och hur bolagets och borgenärernas intressen tas tillvara i samband med affären. Förvärvslåneförbudet i svensk aktiebolagsrätt Innan förvärvslåneförbudet infördes i aktiebolagslagen var det inte ovanligt att en person förvärvade aktierna i ett bolag ( målbolaget ) och finansierade det genom ett lån från bolaget självt. Det riktades kritik mot denna möjlighet och en utredning tillsattes och kom så småningom fram till att den möjlighet som därmed gavs en person, fysisk som juridisk, att kunna driva ett aktiebolag och därmed vara befriad från personligt ansvar för dess förpliktelser trots att bolagets tillgångar till stor del utgörs av en fordran på ägaren själv, stred mot aktiebolagsrättens grundläggande principer. Aktiekapitalet, som är avsett att fungera som ett skydd för bolagets borgenärer, urholkades på detta sätt och därför infördes förbudet mot att förvärva ett bolag med dess egna medel. Förbudet syftar alltså till att förhindra att tillgångar förs ut ur bolaget till de tidigare aktieägarna samtidigt som bolaget får en fordran på den nye ägaren. Detta upplägg kan i praktiken jämställas med att aktieägaren får låna pengar direkt från bolaget vilket skulle omintetgöra grundförutsättningarna för aktiebolagsformen och skapa betydande problem i det moderna kreditlivet. Som tidigare nämnts omfattar förbudet inte bara rena penninglån till förvärvaren, målbolaget får inte heller lämna förskott på köpeskillingen eller ställa en säkerhet för köparens skuld till säljaren. Denna bestämmelse grundar sig ursprungligen på det andra gemenskapsrättsliga bolagsdirektivet som ger vid handen att ett bolag aldrig får ställa medel till förfogande för förvärv av bolagets eller överordnade koncern- bolags aktier. Vid en första läsning av aktiebolagens förvärvslåneförbud framstår det som att det endast skapar hinder mot att lån lämnas innan förvärvet fullbordas. I praktiken skulle det i sådant fall inte innebära några större svårigheter för köparen och säljaren att kringgå förbudet genom att säljaren lämnar en kredit för betalningen av köpeskillingen och att köparen efter att ha tillträtt aktierna lånar ett belopp av målbolaget som motsvarar köpeskillingen och sedan betalar av krediten. Det beskrivna scenariot aktualiserar istället aktiebolagslagens generella förbud mot lån till närstående då den som tillträder som ägare för aktierna ses som en sådan närstående person till målbolaget. Om målbolaget efter förvärvet utgör ett dotterbolag till köparen undantas dock koncernlån från förbudet mot lån till närstående. I rättstillämpningen har man därför i fråga om förvärvslåneförbudets tillämplighet snarare sett till det funktionella sambandet mellan förvärvet och lånet. Bland annat har det konstaterats att förvärvslåneförbudet exempelvis träffar en utfästelse från ett målbolag om att betala viss del av köpeskillingen till säljaren efter förvärvet. Slutsatsen är alltså att om lånet, förskottet eller säkerheten utgör ett funktionellt led i finansieringen av förvärvet så kan förvärvslåneförbudet aktualiseras. Volvoaffären Som beskrivits ovan finansierade Geely till viss del sitt förvärv av aktierna i Volvo Personvagnar genom upptagande av lån hos externa finansiärer och genom en kredit utställd av säljaren. Geely upptog inte något lån direkt från Volvo Personvagnar och använde inte dess aktier som säkerhet för kreditfordringarna innan aktierna betalades. Mot bakgrund av detta kan det därför konstateras att affären inte skedde i direkt strid mot förvärvslåneförbudet. Geelygruppens ägarstruktur innebär däremot att låneskulden inte längre finns kvar hos den kinesiska koncernmodern utan att skulden har skjutits ner i det svenska ägarbolaget Geely Sweden. För det svenska ägarbolaget är det givetvis möjligt att genom aktieutdelning eller på annat sedvanligt sätt plocka ut den vinst som Volvo Personvagnar genererar för att betala räntor och amorteringar avseende denna skuld. På så sätt används målbolagets medel för betalning av de lån som finansierade förvärvet. Detta motsvarar för övrigt den struktur som riskkapitalister ofta använder sig av i sin verksamhet. Det föreligger dock en avsevärd skillnad mellan det aktuella upplägget och det som beskrevs ovan där säljaren eller den externa finansiären räknar med betalning mer eller mindre så fort aktierna i målbolaget har tillträtts och som inte är beroende av målbolagets fortsatta affärsvinster. En seriös kreditgivare gör en fullgod bedömning av kreditrisken vid förvärvstillfället och kräver självfallet att köparen lämnar betryggande säkerhet för fullgörandet av sina förpliktelser innan förvärvet sker. Förvärvslåneförbudet avser som ovan framgått att skydda borgenärernas intressen och därför finns det ingen anledning för förbudet att gripa in när borgenärerna, i det här fallet bankerna, har fullgod säkerhet för att deras intresse av att låntagaren fullgör sina förpliktelser ska tillgodoses och att finansieringen således sker på marknadsmässiga villkor. Det må så vara att satsningar på investeringar får stå tillbaka för andra kostnader inom företagsgruppen, men detta är en naturlig följd av koncernens funktion som en enhet med gemensamma mål och riktlinjer för hur dess medel ska användas. Den kritik som riktades mot affären kan således konstateras ha missat målet, vad man däremot snarare borde ha undersökt närmare är om den finansiering som Geely erhöll från statliga kinesiska kreditinstitut verkligen gavs på till fullo marknadsmässiga villkor eller om önskan att äga Volvo Personvagnar skapat en latent kreditrisk i Geelykoncernen och bidragit till skapandet av en kinesisk lånebubbla. Men det är ett ämne för en annan artikel ADVOKAT JONAS ROGBERG, ADVOKATBYRÅN DELPHI 6 7

5 M&A Livet som M&A jurist Att arbeta med M&A på en advokatbyrå Intervju med Jens Lapidus Public M&A. Den obegripliga bokstavskombinationen skulle kunna varit en beteckning för ett en obotlig sjukdom, AV men är i själva verket en grupp A på den affärsjuridiska byrån Hannes Snellman. ELSIUS gav en biträdande jurist på Hannes Snellman uppdraget att skugga delägaren Björn Kristiansson, för att ge ELSIUS läsare en unik inblick i hur det är att arbeta med Public M&A. Strax efter nio glider Björn Kristiansson in på plan tre med en longboard under armen. Efter att ha hämtat en kopp kaffe och ett par chokladmuffins (med ursäkten jag växer faktiskt fortfarande till kontorets konferensvärdinna) slår sig Björn ned och börjar beta av morgonens mailskörd. Stämningen mellan kollegorna i Public M&A-gruppen är mycket familjär, men i de tjocka akterna som är märkta med kodnamn på deras skrivbord finns stora, komplicerade ärenden. Public M&A-gruppen arbetar med börsnoterade bolag. Dessa bolag har att förhålla sig till en rad speciella regler och anlitar ofta juridisk rådgivning från advokatbyråer som ett komplement till deras egna bolagsjurister. Hannes Snellman kan kontaktas av ett bolag som önskar köpa ett Björn noterat bolag, vilket sker genom att man lägger ett publikt bud som är omgärdat av en mängd regler. Advokatbyrån kan också kontaktas av ett bolag som är föremål för ett publikt bud. Sådana processer karaktäriseras av taktik, stort hemlighetsmakeri och ofta ganska snäva tidsramar. En annan typ av ärenden är börsintroduktioner. Att förbereda ett bolag för notering på börsen sysselsätter vanligtvis ett team av jurister i flera månaders tid. En del av Björns tid ägnas också åt löpande rådgivning i börs- och bolagsrättsliga frågor till börsbolag och han föreläser även en del inom dessa områden, både för verksamma jurister och för studenter på juristprogrammet. Det som är spännande med public M&A är att det består av mycket business, men också juridiska knäckfrågor. Börsbolag har att förhålla sig till många parallella regelverk och rättsfrågorna är ofta komplicerade och väldigt intressanta, säger Björn och medger att han är lite av en regelnörd. I börsbolag finns hårda regler om informationsgivning för att förhindra att insiderinformation sprids på marknaden, det vill säga information som kan innebära att kursen på bolagets aktier påverkas. Av de hårda sekretesskälen fungerar arbetet i Public M&A-gruppen så att ett fåtal jurister arbetar med ett visst ärende. I skrivande stund är delägarna och de biträdande juristerna i gruppen lika många, vilket innebär ett nära samarbete mellan dem, vilket uppskattas av både biträdande jurister och delägare. Arbetsuppgifterna de första åren som biträdande jurist kan vara att göra rättsutredningar, arbeta med prospekt, förbereda bolagsstämmor och andra beslut, men innefattar också kommunikation med klienter och andra parter i projekten. Projekten är inte sällan internationella och involverar många parter; investmentbanker och andra juridiska ombud från olika delar av världen. Björn har arbetat på flera stora advokatbyråer, suttit ting, doktorerat och har bland annat deltagit i arbetet med att utforma Svensk kod för bolagsstyrning, ett av de regelverk som börsbolag måste följa. Att jag valde att börja arbeta på Hannes Snellman berodde på att byrån har starkt fokus på transaktioner och håller på att bygga en av de bästa Public M&A-grupperna i landet. En annan sak som bidrog var stämningen och kärnvärdena som byrån representerar. Vi sitter alla i öppet landskap och har väldigt roligt. Det finns alltid någon nära om du vill diskutera en juridisk fråga, eller snacka skidåkning. Plötsligt har Björn likt Superman svidat om till kostym och beger sig iväg på ett klientmöte. Vart han är på väg vet ingen mer än han själv, den som snokar i hans kalender kommer inte längre än till ett kodnamn. Att han tar longboarden istället för taxi vittnar om att mötesplatsen troligtvis är ganska nära. Kanske har det en koppling till något man kan läsa i morgondagens Dagens Industri, kanske inte AV ANDERS LILJEBERG V ad var de huvudsakliga anledningarna till att du valde att gå från M&A-verksamhet på Mannheimer Swartling till att arbeta med brottmål? Att arbeta på MSA var både kul, stimulerande och utvecklande. Det finns många duktiga människor där att lära av och juridiken är rolig, komplex och komplicerad. Jag brann intellektuellt. Men, problemet var att jag inte brann i hjärtat. Jag vill jobba med kött och blod, så att säga. Med människor. Vad, tror du, är den största fällan med att vara brottsmålsavokat, jobba väldigt nära samhällsmedborgarna och samtidigt vara uppmärksammad i merdierna och känd/berömd bland allmänheten? Det finns inga fällor med att vara brottmålsadvokat, man kan själv välja hur man vill utvecklas och positionera sig. Du får jobba med något som verkligen betyder något och försvara det demokratiska rättssamhällets mest grundläggande principer. På så sätt är det den ultimata juridiska rollen, försvarsadvokaten skall stå pall när alla andra rasar mot din klient. Däremot kan jobbet vara tungt ibland, eftersom man möter mycket mänsklig tragik och många trauman. Personligen har det tagit ganska lång tid att lära mig hantera detta, och det händer fortfarande att jag tar med mig jobbet hem. Det är inte bra. Enligt internettidningen Realtid.se, som har sammanställd en lista på vanliga mål du behandlar, rör det sig ofta om misshandel- och nartotikabrott. Som du även berättar i ditt Sommar i P1 möter du ofta personer som kommer från svåra förhållanden. Hur påverkar kändisskapet dessa situationer? Känner du att du, trots dina mediala uppmärksammanden kan knyta an till klienten och få en god personkemi? Misshandel, narkotika och rattfylleri torde vara de vanligaste brottmålen i Sverige, det betyder att alla brottmålsadvokater, förutom möjligen Leif Silbersky ofta sysslar med dessa brottstyper. För mig har kändisskapet inte varit någon nackdel som advokat. De flesta som har läst mina böcker ser i dem en förståelse för människor som inte har det så lätt. Angående debatten om den nya deckargenre du på senare tid varit med och skapat. Känner du något samhällsansvar för din litteratur som du producerar? Hur ställer du dig till påståendet om att du, trots den hårda skildring du gör, populariserar eller den organiserade brottslingen och inbjuder unga, osäkra ungdomar in i branchsen? Christina Rydell- Ahlström Jag tror att alla som läser mina böcker ser hur oglamorös den kriminella livsstilen är. Det är mycket knarkande, dålig sömn, magont och brustna relationer. Dessutom hamnar ju de flesta i fängelse. Men det spelar egentligen ingen roll. Det kan inte vara förbjudet att skildra en viss del av samhället (i det här fallet den undre världen) bara för att folk skulle kunna lockas av vad man skriver. Med ett sådant betraktelsesätt skulle ju allt ifrån Gudfadern-filmerna till Dostojevskis Brott och straff aldrig ha sett dagens ljus. 8 9

6 för det finansiella området kan inte utan vidare föras över på börsnoterade bolag i allmänhet. Flera av förslagen i grönboken innebär, om de skulle förverkligas, inskränkningar i såväl bolagens som ägarnas handlingsfrihet. Enligt den svenska ståndpunkten tas det i grönboken inte tillräcklig hänsyn till risken för minskad konkurrenskraft och ökade administrativa bördor för bolagen. Det finns också anledning att betona att flera av frågorna kan vara lämpligast att reglera på nationell nivå och inte på EU-nivå samt att systemet med näringslivets självreglering på området bör värnas. Till regeringens ståndpunkt, som jag anser är mycket träffande kan tilläggas att på ett område såsom bolagsstyrning bör eventuella nya regler hellre vara inriktade på principer än detaljer, särskilt om man överväger regleringar på en överstatlig nivå. Jurist utanför Sveriges gränser 10 E n jur.kand kan ta dig riktigt långt, sett utifrån många perspektiv. I mitt fall tog det mig ganska så exakt två tusen sexhundranittionio kilometer från min hemort, nämligen till Bryssel och Belgien. I detta land, som varit utan regering merparten av de två åren jag bott här, jobbar jag som politisk handläggare på Europaparlamentet. Institutionen, som är en av de viktigaste i Europa, har världens största transnationella demokratiska valmanskår med ca 400 miljoner röstberättigade och kvalificerar sig som en av de mest eftertraktade arbetsplatserna av unga jurister enligt Juristbarometern. att var jag rätt vilsen i maktens korridorer När jag började studera juridik i och rum - präglat av en rad särintressen Uppsala -05 var jag mest inriktad på och framförallt av många åsikter och vildomarbanan- att det skulle vara möjligt jor. Den syn jag fått på EU från utbildatt göra en internationell karriär hade ningen visade sig snabbt falla kort med jag inte en tanke på. Juristutbildningen verkligheten. Överhuvudtaget sättet jag var av tradition ganska konservativ och hade att se på rätten då, som någonting nationellt präglad. Globaliseringen och givet, inte riktigt i form av en ius natuframförallt harrale men ändå, fick moniseringen ändras snabbt när jag Den syn jag fått på EU från av medlemsstiftade bekantskap staternas rätts- utbildningen visade sig snabbt med denna lagstifordningar inom falla kort med verkligheten. tande institution. Låt EU har allt eftmig berätta lite mer ersom ändrat detaljerat om vad jag denna gamla syn jobbar med. på juristens karriär. Såsom så många andra juriststudenter var jag politiskt För att förbereda Europaparintresserad, jag drömde om lamentets verksamhet under samatt jobba för något större manträdesperioderna finns det 20 ändamål där man kunde göra ständiga utskott som europaparlamentaskillnad och vinstintresset rikerna är uppdelade i och som vart och inte alltid var det styrande. ett har ett specialområde. I parlamentför mig kanaliserades detta i sutskotten utarbetar, ändrar och röstar ett engagemang på riksnivå i ledamöterna om lagförslag och initiativmoderata Studenter. Det var betänkanden. De behandlar kommissioi samband med kampanjen nens och rådets förslag och utarbetar vid till europavalet våren -09 som behov ett betänkande som läggs fram i jag blev erbjuden ett stage på Strasbourg, där Europaparlamentet Europaparlamentet och dä- håller sina plenisammanträffanden. På refter en vidareanställning mitt jobb följer jag det rättsliga utskottet som handläggare hos den (JURI-utskottet) som ansvarar för EUsvenska EPP-delegationen lagstiftningen på områdena civilrätt (European People s Party). I och internationell privaträtt. Det rör sig början kan jag villigt erkänna bland annat om bolagsrätten, immateri- alrätten och processrätten samt tolkning och tillämpning av EU-rätten och unionens rättsakters överensstämmelse med primärrätten. JURI-utskott har också en mycket speciell roll som juridisk rådgivare åt parlamentet i vissa övergripande frågor: den rättsliga grunden för unionens rättsakter, genomförandeakter och delegerade akter, subsidiaritetsprincipen och tvister där parlamentet är inblandat. En mycket spännande aspekt av Europaparlamentets verksamhet med andra ord! En mycket aktuell rättslig fråga under våren har varit kommissionens grönbok om en EU-ram för bolagsstyrning (KOM(2011) 164 slutlig), som antogs i april i år, och som kommer att komma under Europaparlamentets behandling under hösten. Precis som i så mycket annat som kommer från EU-håll innehåller förslagen både positiva och negativa aspekter. Som anges i den svenska regeringens faktapromemoria Grönbok om bolagsstyrning (2010/11:FPM109) är det bra att bolagsstyrningens roll för den inre marknaden uppmärksammas och att kommissionen bjuder in till samråd. Regeringen förespråkar en aktiv ägarstyrning och konstaterar att nya förslag på området måste grundas på en ingående analys och att vad som gäller Jag anser att jag har stor nytta av min juristutbildning i mitt jobb, även om det inte är på exakt samma sätt som jag trodde innan jag flyttade till Bryssel. I och med att parlamentet är en av EU:s två lagstiftande institutioner är det självklart att viss juridisk kompetens är av stor nytta, när man till exempel ska författa ändringsförslag och upprätta voteringslistor. Framförallt har man nog som jurist i regel större kännedom om subsidaritetsprincipen och dess omnipotens än om man vore en så kallad vanlig dödlig. Jag kan också tänka mig att fler och fler jurister kommer att komma ifråga för internationella tjänster, till exempel på EU-institutionerna och inom FN, just eftersom vi lever i en allt mer globaliserad värld. Vad gäller att ha just Europaparlamentet som arbetsplats kan man säga att det passar alla de juriststudenter som känner att de inte passar in i nidbilden av juristen - det är en dynamisk arbetsplats där paragraferna om möjligt styr procedurerna men långt ifrån alltid slutresultatet. jobba med. Inte bara blir det lättare att klara studierna när man har ett mål; ju mer differentierad arbetsmarknaden blir för juristen desto mer måste vi tänka efter vad vi vill syssla med. Det finns all anledning till att fundera på framtiden och tänka i nya kreativa och innovativa banor. Den traditionella advokatbanan är idag varken den självklara eller den bästa karriärvägen. Mycket talar för att advokatbranschen kommer att behöva ändras och omstruktureras framöver. När The Economist spår ändrade villkor för advokatbranschen så kommer det med allra största sannolikhet också att bli det (se A Less Glided Future, 5/5-11, node/ ). Det går inte att bortse från att världens 250 största advokatbyråer gjorde sig av med mer än medarbetare under 2009 och Till sist, engagera er i fritidsintressen som betyder något för just er, oavsett om det har med juridik att göra eller inte- man vet inte bakom vilket hörn nästa karriärutmaning lurar. Det var till exempel tack vare mitt politiska engagemang som jag fick reda på att mitt jobb ens fanns. Bryssel, 27/-11 Anna Alriksson Avslutningsvis, några tips till alla er som kämpar med att inte somna på mer eller mindre intressanta föreläsningar - försök att relativt tidigt fundera ut vad just ni tycker är intressant och vilka branscher eller rättsområden som ni vill 11

7 ELSA Sweden Ordföranden har ordet: 30 år av ELSA - och aktiviteterna i Sverige 12 Den fjärde maj 1981 träffades fem juridikstudenter från fyra länder; Västtyskland, Österrike, Polen och Ungern i en tågkupé någonstans i Europa, och i och med detta möte lades grunderna för det som snabbt därefter blev the European Law Students Association (ELSA). Tanken bakom denna association var att föra länderna i Europa närmre varandra, så det är inte en slump att länderna kommer från båda sidor av järnridån, utan det var snarare en bra balans. Tankarna om ett enat Europa med respekt för mänskliga rättigheter har alltid funnits i ELSA, men visionen i sin nuvarande lydelse, a just world in which there is respect for human dignity and cultural diversity föreslogs 10 år senare av den dåvarande Presidenten för ELSA International, Fredrik Lofthagen. Det är just denna vision som har enat vårt nätverk och motiverat alla aktiva medlemmar att finslipa den strömlinjeformade tillväxt som vi faktiskt har haft. Det som började med 5 personer från 4 länder har genom åren utvecklats till personer från 42 länder och vi finns nu med enstaka undantag representerade i samtliga länder i Europa. Det som är värt att notera är att vi inte enbart har utvecklats vad gäller mänskliga rättigheter, utan vårt arbete sträcker sig längre än så. Till att börja med har vi vårt syfte; att bidra till juridisk utveckling, Björn att främja ömsesidig förståelse och socialt ansvarstagande hos juridikstudenter och unga jurister. Våra medel för att nå detta etablerades samtidigt som visionen själv, och inbegriper att erbjuda tillfällen för juridikstudenter och unga jurister att lära sig av andra rättssystem i en vetenskaplig atmosfär, att assistera dessa juridikstudenter att bli internationellt sinnade och professionellt skolade och att uppmuntra studenterna att agera med samhällets bästa i åtanke. Genom allt detta försöker vi alltså bidra och uppmuntra ett internationellt tankesätt med omvärldens bästa i åtanke i allt juridiskt arbete som sker, och vi tror att dessa impulser som vi sänder framtidens ledare vilket jurister faktiskt är kommer att bidra till en bättre utveckling. Detta visar inte bara på vidden i tidningen som har temat Mergers & Acquisitions, som ni kunde läsa om i redaktören, utan i synnerhet påvisas spannet av våra aktiviteter och praktikplatser som man kan söka. Bara de senaste åren kan man se en tydlig trend av ökat intresse i vårt internationella arbete. Dels så har lokalgrupperna runt om i landet visat ett större och större intresse för internationella studiebesök, både till institutioner utomlands, men även besök till lokalgrupper i andra länder. Även intresset för delegationer som sänts till bl.a. WIPO, ECOSOC, UN- HCR m.fl. som man har möjlighet att åka till som ELSA-medlem, har ökat explosionsartat. Detta gäller både delegationer som skickats till möten i Europa, samt till bl.a. FN:s möten i New York vari ELSA har en talerätt. Nämnvärt är även att antalet sökanden till våra olika praktikplatser som anordnas runt om i Europa, bl.a. till Council of Europe och World Health Organization (WHO), advokatfirmor och så vidare har dubblerats. Värt att nämna är även att intresset till vår världsomspännande rättegångstävling i WTO-rätt, ELSA Moot Court Competition (EMC2) som är den största av sitt slag, har ökat de senaste åren. Bortsett från detta har vi även kommit in i en fas med stor potential för både expansion av det svenska nätverket, samt med en hel del nya idéer och projekt på ritbordet. Det har varit ett fantastiskt år med rekordstort internationellt deltagande på samtliga fronter, och det känns verkligen som att ELSA Sweden kommer närmre det internationella nätverket dag för dag. Det har varit en hel del sena nätter och heta diskussioner, men det har också varit ett väldigt produktivt och framförallt väldigt kul år. Jag vill rikta ett stort tack till min styrelse och alla lokalgrupper som varit med och anordnat och marknadsfört alla dessa events. Ett stort tack går även till samtliga inspirerande alumner som varit med, och alla samarbetspartners som varit med oss under åren, och då allra främst Kilpatrick Townsend och ECPAT Sverige. Slutligen vill jag också tacka er medlemmar som utgör grunden och ger ELSAnätverket sin styrka! Niousha Nademi President 2010/2011 ELSA Sweden 13

ELSA SWEDENS MEDLEMSTIDNING NUMMER 10, II-2010 ELSASWEDEN.ORG ELSIUS. TEMA HEALTH LAW Det nya fokusområdet för vårt nätverk

ELSA SWEDENS MEDLEMSTIDNING NUMMER 10, II-2010 ELSASWEDEN.ORG ELSIUS. TEMA HEALTH LAW Det nya fokusområdet för vårt nätverk ELSA SWEDENS MEDLEMSTIDNING NUMMER 10, II-2010 ELSASWEDEN.ORG ELSIUS TEMA HEALTH LAW Det nya fokusområdet för vårt nätverk ELSA Delegation till WIPO av ANNIKA KOPP Nyanställd på en internationell byrå

Läs mer

ELSIUS. Läs filosofi vid sidan om intervju med MÅRTEN SCHULTZ. Lund - Göteborg, via Madrid och Eslöv av OLA ZETTERQUIST

ELSIUS. Läs filosofi vid sidan om intervju med MÅRTEN SCHULTZ. Lund - Göteborg, via Madrid och Eslöv av OLA ZETTERQUIST ELSA SWEDENS MEDLEMSTIDNING NUMMER 8, II-2009 ELSASWEDEN.ORG ELSIUS JUR STUD I EUROPA Att studera juridik i Europa Läs filosofi vid sidan om intervju med MÅRTEN SCHULTZ Lund - Göteborg, via Madrid och

Läs mer

ELSIUS. Vad vill du bli när du blir stor? Lobbyist i maktens epicentrum JOAKIM BOGDANOFF E.ON Nordic. Juristexamen öppnade nya dörrar

ELSIUS. Vad vill du bli när du blir stor? Lobbyist i maktens epicentrum JOAKIM BOGDANOFF E.ON Nordic. Juristexamen öppnade nya dörrar ELSA SWEDENS MEDLEMSTIDNING NUMMER 12, II-2011 WWW.ELSASWEDEN.ORG ELSIUS TEMA: ALTERNATIVA ARBETSMÖJLIGHETER Vad vill du bli när du blir stor? Lobbyist i maktens epicentrum JOAKIM BOGDANOFF E.ON Nordic

Läs mer

ELSIUS. Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål. Johan Carle, Mårten Andersson Mannheimer Swartling När du får oväntat besök

ELSIUS. Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål. Johan Carle, Mårten Andersson Mannheimer Swartling När du får oväntat besök ELSA SWEDENS MEDLEMSTIDNING NUMMER 13, I-2012 WWW.ELSASWEDEN.ORG ELSIUS TEMA: KONKURRENSRÄTT Ett växande rättsområde Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål Johan Carle, Mårten Andersson

Läs mer

Lämna boet möt arbetslivet

Lämna boet möt arbetslivet Lämna boet möt arbetslivet UKK 21 november 2012 Lämna boet möt arbetslivet UKK Uppsala 21 november Konsert & Kongress 2012 Innehåll Under mässan 22 46 Sponsorevents och reportage 47 50 Föreläsningar &

Läs mer

Nollning. Stockholmsresa. Anne Ramberg 3, 2012. JURIDISKA FÖRENINGENS TIDSKRIFT NR

Nollning. Stockholmsresa. Anne Ramberg 3, 2012. JURIDISKA FÖRENINGENS TIDSKRIFT NR Nollning Stockholmsresa Anne Ramberg JURIDISKA FÖRENINGENS TIDSKRIFT NR 3, 2012. 1 Har du höga förväntningar? Att bli utnämnd till den mest attraktiva advokatbyrån bland svenska juridikstudenter tio år

Läs mer

OPUS URUGUAY. Land i fokus. Novemberhelg med YFU. Alltid redo! - för världen. december 2014

OPUS URUGUAY. Land i fokus. Novemberhelg med YFU. Alltid redo! - för världen. december 2014 OPUS december 2014 Novemberhelg med YFU Land i fokus Alltid redo! - för världen URUGUAY innehåll redaktionen 3. 4. 4. 5. 6. 8. 10. 12. 12. 13. 14. 16. 17. 18. 20. 21. 22. 24. 25. 26. 26. 27. 28. 30. 30.

Läs mer

Advokat med skatteperspektiv

Advokat med skatteperspektiv Nyheter Utgiven av FAR Årgång 38 Pris 60 kronor Nr 6-7 2012 REDOVISNING Blir K3 försenat igen? FORSKNING Så beskrivs misslyckanden i finansiella rapporter REVISION Den auktoriserade revisorn fyller 100

Läs mer

DISSIDENTEN. Arbetsmarknad GÖRAN LAMBERTZ I EXKLUSIV INTERVJU PÅ JOBBET MED POPJURISTEN STOR UNDERSÖKNING VAD VILL VI BLI?

DISSIDENTEN. Arbetsmarknad GÖRAN LAMBERTZ I EXKLUSIV INTERVJU PÅ JOBBET MED POPJURISTEN STOR UNDERSÖKNING VAD VILL VI BLI? DISSIDENTEN Juridiska Föreningen i Lund NR 3 2010 Arbetsmarknad PÅ JOBBET MED POPJURISTEN STOR UNDERSÖKNING VAD VILL VI BLI? GÖRAN LAMBERTZ I EXKLUSIV INTERVJU redaktion UNIVERSITETSVÄRLDEN 07 JF:s ordförande

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Inga-Britt Ahlenius vågar utmana makteliten

Inga-Britt Ahlenius vågar utmana makteliten Nyheter Utgiven av FAR Årgång 38 Pris 60 kronor Nr 5 2012 KARRIÄR Praktik på redovisningsbyrå blev en lyckträff FÖRETAGANDE Svårt för mindre företag att låna pengar REVISION FAR till Bryssel med uppdrag

Läs mer

Magasinet Moskva Våren/Sommaren 2013

Magasinet Moskva Våren/Sommaren 2013 Magasinet Moskva Våren/Sommaren 2013 1 Banque Carnegie Luxembourg Vision och tradition Att bli kund i Banque Carnegie är att välja en exklusiv, oberoende privat bank med få kunder per portföljförvaltare.

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

PRESS JUDICATA. Thomas Bodström -om olika förutsättningar. Lambertz - juridiken i Quick-ärendet. Martin Klette. Heter du Anders

PRESS JUDICATA. Thomas Bodström -om olika förutsättningar. Lambertz - juridiken i Quick-ärendet. Martin Klette. Heter du Anders #4 2012 Juridiska Föreningen Uppsala PRESS JUDICATA 1 Martin Klette fotbollsagenten Tema arbetsliv Heter du Anders - eller är du kvinna? Bär svensk arbetsrätt ett glastak? Lambertz - juridiken i Quick-ärendet

Läs mer

Hon banar väg för andra. tidningenbalans.se. Med kunder och kollegor i fokus har redovisningskonsulten Sara Söderberg Uhlén nått toppen

Hon banar väg för andra. tidningenbalans.se. Med kunder och kollegor i fokus har redovisningskonsulten Sara Söderberg Uhlén nått toppen I KARRIÄREN / I LIVET NR 5 MAJ 2014 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 40 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Hon banar väg för andra Med kunder och kollegor i fokus har redovisningskonsulten

Läs mer

postekon magasin CHV - Rekrytering och bemanning Handels Rekrytering NewCareer Sifferverket Michael Page Tema: Postekon har träffat

postekon magasin CHV - Rekrytering och bemanning Handels Rekrytering NewCareer Sifferverket Michael Page Tema: Postekon har träffat postekon # 1 2009 magasin Tema: CHV - Rekrytering och bemanning Postekon har träffat Handels Rekrytering NewCareer Sifferverket Michael Page 1 POSTEKON MAGASIN # 1 2009 CHV - Civilekonomföreningen Handels

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

Snacka dig till affärerna retorikern elaine eksvärd lär ut talets gåva

Snacka dig till affärerna retorikern elaine eksvärd lär ut talets gåva Nyheter Utgiven av Far FAR Årgång 36 38 Pris 60 60 kronor Nr 43 2010 2012 FÅ KVINNOR i TOPPEN PÅ DE STORA REVISIONSBYRÅERNA examen för redovisningskonsulter vad innebär den? xxx revisionsberättelse à la

Läs mer

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet AMC-Nytt våren 2007 Hej alla medlemmar! Då var det dags för ett nytt nummer av AMC-Nytt. I detta nummer kan ni bland annat läsa om: Kallelsen till Årsmötet den 31 mars 2007. Inbjudan

Läs mer

Kvinnligt företagande

Kvinnligt företagande Kvinnligt företagande Lisa Blomquist SLU, Institutionen för ekonomi Examensarbete 389 Företagsekonomi Uppsala 2005 Företagsekonomi, D-nivå, 10 poäng ISSN 1401-4084 ISRN SLU-EKON-EX-389-SE Kvinnligt företagande

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014. Medarbetarundersökningen. KaSam på Cypern. Förflyttningsteknik

EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014. Medarbetarundersökningen. KaSam på Cypern. Förflyttningsteknik R E S P E K T K O M P E T E N S H E L H E T S S Y N EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014 Medarbetarundersökningen KaSam på Cypern Förflyttningsteknik Vi fortsätter att utvecklas tillsammans! början

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

Varför EU? Confessions of Engagerad Ungdom

Varför EU? Confessions of Engagerad Ungdom 22 Vad är EU? EU är en union (Europeiska Unionen) med 27 demokratiska medlemsländer. Unionens mål är att medlemsländerna och de 495 miljoner invånarna i EU ska få fred, välstånd, frihet och säkerhet. EU

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Stockholm Banco. En tidning för ekonomistuderande vid Stockholms universitet. Nummer 6 Juni 2015

Stockholm Banco. En tidning för ekonomistuderande vid Stockholms universitet. Nummer 6 Juni 2015 Nummer 6 Juni 2015 En tidning för ekonomistuderande vid Stockholms universitet. Tidningens namn är inspirerat av den första banken i Europa som lånade ut sedlar till allmänheten. Stockholms Banco banade

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

3 maj Handelskammardagen:

3 maj Handelskammardagen: Vi bondade väldigt starkt för att få Saab att överleva, det var som att lägga relationen i en tryckkokare. Victor Muller om sitt samarbete med Jan Åke Jonsson #1/2010 En tidning från Västsvenska Industri-

Läs mer