Digital styrspak med inbyggd elektronik för styrning av hydraulven ler ll skogskranar, frontlastare samt andra mobila redskap.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digital styrspak med inbyggd elektronik för styrning av hydraulven ler ll skogskranar, frontlastare samt andra mobila redskap."

Transkript

1 ERGO-DigiS ck Bruksanvisning Digital styrspak med inbyggd elektronik för styrning av hydraulven ler ll skogskranar, frontlastare samt andra mobila redskap.

2 Innehåll Garan villkor. 2 Elkoppling Placering i förarhy en Instruk oner för koppling ll BC60 skogskransven l Instruk oner för koppling ll BC60 frontlastarven l Återställning av fabriksinställningar Justering av spakens min- och maxhas gheter Justering av spakens accelera os- och retarda onsramper 8 A styra lläggsfunk oner med hjälp av en relä Den röda LED-lampans koder Teknisk informa on om spaken.. 12 Garan villkor Garan den för ERGO-DigiS ck spakens mekaniska delar är e år. Garan den för elektroniska komponenter är e år förutsa a problemet inte uppkommit på grund av konsumentens trasiga eller illa fungerande elsystem i arbetsmaskinen. E ersom llverkaren inte vet i vilka arbetsmaskiner och i vilka omständigheter spaken används är garan n för elkomponenter begränsad, så ifall elektroniken förstörs på grund av elfel i maskinen gäller inte garan n. Ifall den röda LED-lampan blinkar oavbrutet, även e er a man kopplat bort strömmen och kopplat på den igen, innebär det här a kretskortet förstörts av o a återkommande överspänningspikar. I de a fall gäller inte garan n. Det är vik gt a problemet i elsystemet åtgärdas e ersom risken är stor a även följande kretskort förstörs. Inne i spaken finns det inbyggda skyddskomponenter som är ll för a skydda elektroniken mot spänningspikar och dylikt. Användaren bör försäkra sig om a det inte finns elfel i systemet som ger o a återkommande överspänningssitua oner e ersom det här förr eller senare leder ll a skyddskomponenterna slutar fungera och kretskortet förstörs. Det är vik gt a noggrant följa de instruk oner som ges i denna bruksanvisning för a undvika det problem som beskrivs ovan. Speciellt vik ga är de instruk oner som ges angående strömmatning, strömbrytare och dess användning i samband med a arbetsmaskinen startas. 2

3 Koppling av ström ERGO-DigiS ck spaken kopplas ll arbetsmaskinens elsystem med hjälp av den medföljande strömmatningskabeln. Den röda ledaren kopplas ll plus (+) och den svarta ledaren ll minus (-). Strömmatningen bör ske direkt från ackumulatorn och ledarna skall utrustas med 10A säkring och en strömbrytare. I samband med a$ arbetsmaskinen startas är det vik gt a$ strömmen kopplas bort från spaken för a$ skydda spakens elektronik mot överspänningspikar i elsystemet orsakat av startmotorn. Strömbrytaren är vik g också för a$ kunna justera spaken. Placering i förarhy$en ERGO-DigiS ck spakarna är finländsk industriell design. Utgångspunkten vid formgivningen var a$ få den bästa möjliga arbetsergonomin. Spakarna placeras så a$ rullarna är mot varandra (rullarna styrs med tummarna) Den bästa arbetsställningen får man när spakarna placeras bredvid förarnas lår, med en graders framåtlutning (se bild 1, bildens spake är för vänster hand). Då spakarna är framåtlutade är handledens rörelsebana naturlig när spakarna förs fram och llbaka. Spakarna placeras på en sådan höjd a$ underarmarna är i vågrä$ läge då handen vilar på spaken (tummen placeras på rullen). Kontrollera a$ spakarna är fastsa'a så a' fästhålen är i linje med bänken (se bild 2). När spakarna är rä$ fastsa$a blir spakarnas huvudriktningar framåt/bakåt och vänster/ höger Bild 1 Bild

4 Instruk oner för koppling ll BC60 skogskransven l Koppling av styrkabeln ll ven lens magnetspolar: På bilden nedan är spakens rörelseriktningar märkta med 1, 2, 3, 4. Rullens rörelseriktningar är märkta med C och D och knapparna med A och B. Under bilden finns de funk oner uppräknade som de olika riktnigarna/ knapptryckningarna motsvarar i en skogskran. Styrkabelns å a elkopplingar är på motsvarande sä märkta med 1, 2, 3, 4, A, B, C, D; dessa skall kopplas ll styrven lens elspolar så a de motsvarar de uppräknade funk onerna. Spakarna installeras så a rullarna är mot varandra och rullarna styrs med tummarna. OBS! A och B knapparna är olika beroende på om det är frågan om en vänster eller höger spak. A-knappen är märkt med en grop. A 2 D C 1 B B 1 C D 2 A Vänster spak 1 Lillbommen in mot föraren 2 Lillbommen bort från föraren 3 Bommen ll höger 4 Bommen ll vänster A Vänster stödben ner B Vänster stödben upp C Bomförlängningen in D Bomförlängningen ut Höger spak 1 Huvudbommen sänks 2 Huvudbommen ly s 3 Rotatorn motsols 4 Rotatorn medsols A Höger stödben upp B Höger stödben ner C Gripen stängs D Gripen öppnas 4

5 Instruk oner för koppling ll BC60 frontlastarven l Koppling av styrkabeln ll ven lens magnetspolar: 1 - Spaken skjuts frammåt: bommen kommer ner 2 - Spaken dras bakåt: bommen ly s upp 3 - Spaken ll vänster: Tömmning av skopan 4 - Spaken ll höger: Skopan ly s upp A - Flytläges-kontakt ( Hirschman kontakt ) B - On-Off signal (kan användas vid behov) C -Rullen skjuts frammåt: propor onell utgång för a eventuellt styra en lläggssek on D - Rullen dras bakåt: propor onell utgång för a eventuellt styra en lläggssek on C 1 B 3 4 D 2 A Användning av flytläget: Ak vera flytläget: För spaken så långt fram som det går och tryck sam digt på A-knappen (flytläget är på när den röda LED-lampan lyser). Det är möjligt a använda andra rörelser även om flytläget är på. Koppla bort flytläget: Tryck snabbt på A-knappen (LED-lampan släcks) OBS: Om en eller flera rörelser upplevs som långsamma, är det skäl a kontrollera servotrycket. Olika omständigheter (t.ex. smutsigt returfilter eller sträng kyla) kan öka tanktrycket, vilket kan leda ll a servotrycket bör höjas. E servotryck på bar är o ast llräckligt. 5

6 Inställning av dödbandsområdet Den här proceduren bör göras om man har by ll e ny kretskort eller om man vill ändra på befintliga dödbandsområden (det område från spakens centrum där spaken ännu inte sänder någon signal (ca 10mm åt alla håll) : Koppla bort strömmen från spaken Håll A och B knappen intryckta och koppla på strömmen Släpp upp A och B knappen när den röda LED indikeringslampan börjar lysa (ca 5 sek e er a strömmen kopplats på) Fastställ dödbandsområdet genom a föra spaken frammåt/bakåt/vänster/höger ca 10 mm (kan också vara längre) åt vardera håll och rullen ca 2 mm frammåt/bakåt E er a spakens och rullens alla riktningar blivit fastställda: kvi era med e snabbt tryck på A-knappen (max 1 sekund) -> LED indikeringslampan blinkar ll Fastställ maxområdet för spaken och rullen: för spaken så långt det går frammåt/ bakåt/vänster/höger och rullen så långt det går frammåt/bakåt E er a spakens och rullens alla max-riktningar blivit fastställda: kvi era med e snabbt tryck på A-knappen (max 1 sekund) -> LED indikeringslampan lyser ca 1 sekund Spaken är nu färdig a använda Snabbåterkallning av fabriksinställningar med hjälp av rullen Snabbåterkallningen av fabriksinställningar påverkar inte de så kallade dödbandsområdena och inte heller poten ometrarnas gränsvärden, så dessa behöver inte definieras i samband med snabbåterkallningen. Koppla bort strömmen från spaken För rullen så långt det går, an ngen frammåt eller bakåt och håll rullen i de a läge Sä på strömmen (LED ljuset ovanpå spaken tänds och slocknar en sekund senare) Släpp llbaka rullen i mi enläge nu är spaken färdig a användas Fabriksinställningarnas strömvärden börjar från en rela vt låg nivå (för a garantera a alla rörelser startar mjukt) och går sedan ll en mycket hög nivå i maxläge (för a garantera a alla rörelser kan få full kra /rörelsehas ghet). Därför kan det finnas behov av a finjustera någon enskild rörelse för a få bäst körkomfort (se sidan 7). 6

7 Justering av ERGO-DigiS ck Begynnelse- och maxhas ghet för en eller flera riktningar 1. Sä spaken i programmeringsläge enligt följande: Utgångsläge: Traktorn är i gång, pumpen påslagen och strömmen ll spaken är bortkopplad Håll A-knappen (knappen med grop i) intryckt Koppla på strömmen, vänta 5 sekunder lls LED ljuset kommer på Släpp upp A-knappen. Nu är spaken i programmeringsläge 2. Justera begynnelse och maxhas gheten Justera begynnelsehas gheten: För spaken/rullen i önskad riktning lls önskad begynnelsehas ghet uppnås Kvi era genom a snabbt trycka på A-knappen (max 1 sekund) För spaken/rullen i mi enläge (LED blinkar ll) Justera maxhas gheten: För spaken/rullen i den rikning som du just justerade begynnelsehas gheten på lls den önskade maxhas gheten uppnås Kvi era genom a snabbt trycka på A-knappen (max 1 sekund), rörelsen kommer nu a stanna mjukt. För spaken/rullen i mi enläge (LED blinkar ll) Ifall du nu vill: Justera begynnelse och maxhas gheten för en annan riktning: gör om punkt 2 Avsluta programmeringsläget: gå ll punkt 3 3. Avsluta programmeringsläge: Tryck och håll inne A-knappen (flera sekunder) lls LED lampan blinkar ll, släpp sedan upp A-knappen. Nu är spaken färdig a användas. 7

8 Val av ERGO-DigiS ck:s accelera os- och retarda onsramper Sy et med ramper är a få en mjuk accelera on och e mjukt instannande av valda rörelser. Ramper kan an ngen sä as in för (A) enskilda rörelser (t.ex. bara bomsänkningen) eller så kan man sä a in samma rampinställning för (B) samtliga riktningar på en gång. I samband med inställning av ramper, räkna antalet LED-blinkningar. Antalet blinkningar av LED-indikeringslampan i rampprogrammeringsläget innebär följande: 1 = inga ramper 2 = 0,2 sekunders ramp 3 = 0,4 sekunder ramp 4 = 0,6 sekunders ramp 5 = 0,8 sekunders ramp A. Inställning av ramper för en eller flera riktningar (gäller även rullen) 1. Koppla bort strömmen från spakarna 2. För spaken/rullen så långt det går åt det håll som du vill justera ramp-inställningarna ll och håll B-knappen (utan grop) intryckt 3. Koppla på strömmen, vänta 5 sekunder lls LED ljuset tänds 4. Släpp upp B-knappen (nu är spaken i programmeringsläge). Spaken/rullen for arande åt vald riktning (så långt det går) 5. Tryck snabbt på B-knappen och räkna antalet LED-blinkningar för a få informa on om nuvarande ramp-status 6. Ifall du vill ändra ramp-inställningen: tryck på B-knappen för a öka antalet blinkningar och A-knappen (knappen med grop i) för a minska antalet blinkningar. Gör de a lls du erhåller önskad ramp-inställning. 8

9 7. Ifall du nu vill: a. Börja använda din spake: avsluta programmeringsläge genom a föra spaken ll mi enläge och hålla B-knappen intryckt lls LEDljuset tänds. E er de a kan du släppa upp B-knappen och börja använda spaken. b. Justera ramp-inställningen för någon annan riktning: För spaken/ rullen i önskad riktning (så långt det går) och tryck snabbt på B-knappen för a se statusen på rampen. Ifall du vill ändra på inställningen, tryck på B-knappen för a öka eller A-knappen för a minska antalet blinkningar. Gör de a lls du erhåller önskad rampinställning för den här riktningen. 9

10 A styra lläggsfunk oner med hjälp av en relä Kontakterna B, C och D i ERGO-DigiS cks styrkabel kan användas för a styra lläggsfunk oner som t.ex. en frontlastares väljarven l med hjälp av en relä. Relän är nödvändig för a kunna styra lläggshydraulik e ersom behovet av ström ll spolen övers ger ERGO-DigiS cks kapacitet (2 A). Observera a ll relens poler 85 och 86 bör tas både plus (+) och minus (-) från spakens styrkabel. Jordning eller llförande av extern ström ll reläns pol 85 eller 86 förstör spakens kretskort! OBS: Dioden är nödvändig för a skydda elektroniken mot överspänningspikar! Relä Man kan an ngen (1) beställa e motstycke ll Junior Power Timer kontakten från spakens llverkare eller (2) så fixar man det själv genom a skära bort Junior Power Timer kontakten och ansluter den bruna och vita kabeln ll relän (pressa i så fall på ABIKO kontakter på kablarna). Ingen skillnad på polariteten när kontakten ansluts ( ) F10A Ba eri 12 / 24 VDC Styrkabelns B-kontakt ger likström (på eller av /0 eller 1) medan C och D- kontakterna ger pulserande s gande ström (PWM/börjar från 0 och s ger ll 1). Ifall C och D-kontakterna används är det vanligt a relän börjar surra i början när det ges låg ström ll relän. Surret försvinner genast man ger full ström. Det är möjligt a eliminera surret helt genom a koppla en 100 μf kondensator mellan reläns poler 85 och 86 (observera a man då måsta ta reda på polariteten för kablarna, vit= plus och brun=minus) 10

11 LED indikeringslampans blinkningskoder Koderna ll indikeringslampan ovanpå spaken: Tidigare i bruksanvisningen beskrevs hur man med hjälp den röda LED indikeringslampan kunde justera minimi- och maximiströmvärdena (se sidan 7). Förutom hjälp i justeringssitua onen ger LED indikeringslampan även följande informa on: Överbelastning (7 blinkar) Ifall en övebelastningssitua on uppstår, slutar spaken llfälligt a fungera fram lls man kopplat av och på strömmen (strömmen måste vara frånkopplad i minst 3 sekunder). Man vet a en överbelastningssitua on uppståt i och med a LED indikeringslampan börjar blinkar sju gånger, håller paus och blinkar sju gånger igen. En överbelastningssitua on kan uppstå t.ex. om en kabel skadats och det uppstå en kortslutning. E er a orsaken ll överbelastningen åtgärdats börjar spaken fungera normalt igen. Poten ometrarnas felsignal (1 eller 2 blinkningar) Något fel har uppstå med poten ometrarna ifall LED indikeringslampan blinkar en gång (frammåt/bakåt poten ometern) eller två gånger (vänster/höger poten ometern), håller paus och blinkar igen. Poten ometerns uppska ade livslängd är 5-10 år. Kontakta llverkaren/service. Rullens felsignal (3 blinkningar) Något fel har uppstå med rullen (någon av ledarna kan ha gå av eller rullens kretskort skadat) ifall LED indikeringslampan blinkar tre gånger, håller paus och blinkar igen. Kontakta llverkaren/service. Kretskortet sönder (konstant blinkande utan pauser) Ifall LED indikeringslampan blinkar konstant utan pauser innebär det a kretskortet blivit förstört på grund av överspänningssitua oner och bör bytas ut ll e ny kretskort. I de a fall gäller inte garan n. 11

12 Informa on om ERGO-DigiS ck spaken Storlek, vikt och material: Fästhål: 4 st à 6 mm Centrumdiam. av fästhål: 108 mm Total höjd: 185 mm Flänsdiameter: 120 mm Vikt: 720 g Material: Handtaget: gjuten plast med glas -fiberförstärkning Bälg: gummi Byggnaden: ros ri stål och aluminium Kablar: polyuretan (flexibelt och slitstarkt material som tål köld upp ll -40C ) Om elektroniken: Spaken styr: PMW 100 Hz 12/24 VDC (max 28 VDC) Propo: 1,5 A /14,5 VDC ON-OFF: 2,4 A /14,5 VDC 8 kanaler: 6 analoga (propor onella funk oner) 2 digitala (on-off funk oner) Säkerhet: Överströmskontrollen stänger automa skt av strömmen vid felak ga värden Skyddad mot felkoppling av strömmatningen LED ljuset blinkar ifall något är fel LED ljus Tillverkarens kontaktuppgi er Rotec Engineering Oy Hemsida: Handelsesplanaden 8 B 56 E-post: Vasa Tel.nr (0)

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning:

NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning: NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning: Introduktion 2 Vad gör NX-5? 2 Daglig användning 2 Säkerhetslarm 2 Inbrottsalarm 3 Hur fungerar de olika funktionerna

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Användarmanual Compact, Digital

Användarmanual Compact, Digital Användarmanual Compact, Digital Compact Digital 2 grupp Digital 3-4 grupp Din återförsäljare...... U / SE Rev 090210 1. Innehållsförteckning Compact och Digital 1. Innehållsförteckning sida 2 2. Orientering:

Läs mer

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL DS7400 V1

INSTALLATIONSMANUAL DS7400 V1 Sida 1 INSTALLATIONSMANUAL DS74 V1 3 3 5 6 7 8 9 * # A B C Guide för manöverenhet Aktivering av larm Aktivera hela systemet Kod + # +1 Skalskydd utan fördröjning Kod + # +2 Skalskydd med fördröjning Kod

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 10.1

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 10.1 LUFTVÄRMEPUMP Allmänna monterings- och bruksanvisningar Vers. 10.1 INLEDNING Bästa Ultimate Luftvärmepumpkund LÄS monteringsanvisningen omsorgsfullt ALLTID FÖRE MONTERINGEN och be också din montör bekanta

Läs mer

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro"

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump Allegro 42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro" Användarmanual Januari 2005 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 42HQE 009-022, användarmanual Vi förbehåller oss rätten till ändringar i lämnade

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Installationsmanual 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Installationsmanual 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Installationsmanual 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner Handhavarinstruktion VIKTIGT! Manualen innehåller viktig information om produkten och dess funktioner. Läs noga igenom hela manualen. Snabbguide Nedan listas

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4 Tele Radio T60 Manual Rev. IM-T60-001-A4 CONTENTS 3-21........... 22-40.......... 41-59.......... 60-80.......... 81-101......... 102-123........ 124-145........ 146-164........ 165-186......... 187-194.........

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning A800 Alesco International AB Service/Support Svenska Ver. 2.2 BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

3. LADDNING AV MINIFINDER...

3. LADDNING AV MINIFINDER... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 5 2. SIM-KORT... 7 2.1 SÄTTA I OCH TA UR SIM-KORTET... 7 3. LADDNING AV MINIFINDER...... 9 4. STARTA UPP MINIFINDER... 10 4.1 STARTA UPP DITT LARM... 10 4. 2 PROGRAMMERA

Läs mer

OBS! CTC Eco Air. Installations- och skötselanvisning. Mod. 5,9, 7,9 och 10,9

OBS! CTC Eco Air. Installations- och skötselanvisning. Mod. 5,9, 7,9 och 10,9 Art.nr 580282001/4 April 2004 Installations- och skötselanvisning CTC Eco Air Mod. 5,9, 7,9 och 10,9 OBS! Installationsbeviset på sidan 5 måste fyllas i och skickas till Enertech AB 161 101 20 04-01 161

Läs mer

Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista

Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista Användarmanual Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista Din återförsäljare Rev.080417 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

BRUKS & SKÖTSELANVISNING REAL MOBIL 6100

BRUKS & SKÖTSELANVISNING REAL MOBIL 6100 BRUKS & SKÖTSELANVISNING REAL MOBIL 600 Artikelnr 8050 Ändrad 07 Giltig från 000 REAL Mobil 600 är en eldriven inomhusrullstol för personer med funktionshinder. REAL-stolen enligt nedan specificerade modellbeteckningar

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll

Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll Ägarmanual Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA Innehåll Innehåll 2 Övergripande instruktioner 3 Säkerhetsföreskrifter 4 Koppla in mottagaren 5 Kontrollpanel, fram och bak 6 Fjärrkontroll 7 Installation

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 5.0

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 5.0 LUFTVÄRMEPUMP Allmänna monterings- och bruksanvisningar Vers. 5.0 INLEDNING Bästa Ultimate Luftvärmepumpkund LÄS monteringsanvisningen omsorgsfullt ALLTID FÖRE MONTERINGEN och be också din montör bekanta

Läs mer

Thorén Värmepumpar Vintervägen 2, 870 16 Ramvik, Sweden Telefon +46(0)612-425 00 www.thorén.nu - 28 - - 1 -

Thorén Värmepumpar Vintervägen 2, 870 16 Ramvik, Sweden Telefon +46(0)612-425 00 www.thorén.nu - 28 - - 1 - Thorén Värmepumpar Vintervägen 2, 870 16 Ramvik, Sweden Telefon +46(0)612-425 00 www.thorén.nu - 28 - - 1 - Garanti och försäkring Tack för att du har valt en värmepump från Thorén! Du bidrar till en bättre

Läs mer