Äldre nysvenska

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Äldre nysvenska 1526-1732"

Transkript

1 Äldre nysvenska Nya Testamentet trycktes på svenska Hela bibeln kom lite senare 1541 med Gustav Vasas Bibel. Nu gick man för första gången mot ett rikssvenskt skriftspråk. Eftersom bibelöversättarna Olaus Petri (eg. Olle Pettersson) och Laurentius Andrae (Lars Andersson) kom från Mälardalen, blev det deras dialekt som kom att bli den rikssvenska. Det var också den dialekt som talades vid hovet och på universitetet i Uppsala. Bibeln blev till mall för skriftspråket och den spreds snabbt eftersom prästerna uppmanades att läsa högt ur den vid gudstjänsterna. Bibeln blev också föredöme för Svenska Akademiens Ordlista som används idag. Läs följande bibelutdrag från 1541: Tu skalt inga andra Gudhar haffua jemte mig. Tu skalt icke misbruka Harran tins Gudz nampn ty Herran skal icke läta honom bliffua ostraffat som hans nampn misbrukar. Tenck vppå Sabbaths dag at du helghar honom. Sex daghar skalt tu arbeta och göra alla tina gerning. Men på siwnde daghenom är Herran tins Gudz Sabbath Tå skalt tu intit arbete göra/ ey heller tin son/ ey heller tijn dotter/ Ey heller tin tienare/ ey heller tijn tienerinna/ ey heller tin öök/ Ey heller tin fremling som innan tins stadzport är såg texten ut så här: Du skall inga andra gudar hava jämte mig. Du skall icke missbruka Herrens, din guds namn, ty Herren skall icke låte den bliva ostraffad, som missbrukar hans namn. Tänk på sabbatsdagen, så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta och förrätta alla dina sysslor; men den sjunde dagen är Herrens, din Guds sabbat; då skall du ingen syssla förrätta, ej heller din son eller din dotter, ej heller din tjänare eller din tjänarinna eller din dragare, ej heller främlingen som är hos dig inom dina portar. Gustav Vasa och hans kansli hade en livlig brevväxling med fogdar, ämbetsmän och präster runtom i landet. Det är ett mustigt och färgstarkt språk som på samma sätt som bibelöversättningen måste ha haft inflytande på den svenska som talades och skrevs på denna tid. I ett brev daterat skrev konungen: Wij betacke eder, godemen alle samens ther i Vestergöt1and for eders wäluillighett, som i oss bewiste, then tijdh wij senaste ther nidre hoss eder wore, ock synnerligen tig, Seffwerin, for thet tu plegade oss så merkeligen wäll hem till tiit, både med jesteöll, stålkakur och annet gott mere, endog same jeste öll bleif vtij en skåll wördt förwendt Vid kungens kansli hade allt sedan medeltiden ett speciellt sätt att skriva efter latinskt och tyskt mönster. Denna stil kallas kanslisvenska och utmärker sig för långa ofta tillkrånglade meningar och ett speciellt ordval. Kanslistilen lever kvar än i våra dagar, trots alla försök att göra myndigheternas skrivelser mer läs bara och lättförståeliga.

2 Språket under äldre nysvenskan Uttal Fortfarande används t-ljud där vi idag har d. Stavningen med hw (hwila) tyder på att v uttalades lite annorlunda mot idag. Stavning Nu har läspljudet försvunnit, även om stavningen th och dh finns kvar. I och j stavas på olika sätt, liksom u. Ä stavas för det mesta med e. Dubbelteckningen av konsonanter börjar likna dagens. Ordföljd Ordföljden börjar också bli allt mer lik vår, men man satte fortfarande ofta predikatet sist i meningen, som innan tins stadz port är. Yngre nysvenska idag, nusvenska Olof von Dalin År 1732 startade Olof von Dalin utgivningen av en tidskrift som hette Den Svenska Argus. Argus var en jätte med hundra ögon som finns i den grekiska mytologin. Även när jätten sov såg han, eftersom han inte slöt alla hundra ögon samtidigt. Argus kunde alltså se allt. De första två åren gavs Den Svenska Argus ut anonymt. Dalin skrev både egna artiklar och översatte från engelska skrifter. Han hämtade också uppslag från Frankrike och Tyskland och skrev mycket om moraliska problem. De flesta av hans läsare var kvinnor i de högre samhällsklasserna. För dem skrev han om kläder, tjänstefolk och societetsliv. Han skapade en berättelse om herrar som träffades ett par gånger i veckan och språkade. Herrarna var t ex officeren Hiertskott, akademikerna Hiernbrott, fd juristen Gyllenbalance, den elegante Ehrenmenuet och köpmannen Patriot. Han skrev satiriskt (förlöjligande) med karikatyrer (vrångbilder). I sin tidskrift använde Dalin ett enkelt svenskt språk, som allt mer liknar vardagssvenska. Hans språk är av sådan betydelse att han fått sätta gränsen till perioden yngre nysvenska. Han använde inte dialektala eller ålderdomliga ord och undvek också franska lånord, vilka var vanliga under denna tid. Vissa dialektala ord från sin egen hemstrakt Halland godkände han dock. Ur Argus Nr XLV Mig, tyckes, Mina Landzmän, at wårt Swenska Språk, som nu blir så Jemmerligen förachtat, upspäckat, förwänt och wanrycktat, kunde åter snart hinna til sin naturliga Fägring om wi beflitade oss mer derom i wårt dageliga tahl och skriffter, om wi utrensade de onödiga fremmande Ord, som ett tokugt prunkande först inplantat, Om wi återtogo de korta meningar, klara begrep och sinrika utlåtelser, som detta Grund- Språket äger, hwarpå wår gamla Lag, Konunga- Styrelsen och mångfaldiga gamla Skrifter förelägga oss så rena prof.

3 Språket under yngre nysvenska liknar dagens. Stavning V skrevs ofta f, fw eller hv, t ex höfvisk (hövisk, artig) och t skrev iblan dt. Man kunde också se ä- ljudet skrivet med e. Sveriges Rikes Lag från 1736 är exempel på ett annat viktigt verk från denna tid. Ett senare prov på yngre nysvenska ser du här i en artikel från Dagens Nyheter 1890: Lefnadstrött I går vid middagstiden sågs en mansperson, iklädd hög hatt och, såsom det på något afstånd tycktes, bättre gångkläder, gå öfver Jernvägsbron. Plötsligt aftager han hatten och klättrar öfver barrièren samt kastar sig i Strömmen. Väl nedkommen, styr han simmande färden mot Vasabron, tills han inom kort gick till botten på djupt vatten. Genom rop af en i närheten varande gosse blef en räddningsbåt bemannad och lade ut, men den lefnadströtte var då försvunnen i djupet. Hvem han i lifstiden varit, är helt och hållet okändt. Den svenska vi skriver idag kallas nusvenska. När nysvenskan övergått i nusvenska finns ingen direkt tidpunkt för. Arv och Lån De ord vi alltid har haft i vårt språk och som anses som ursvenska kallas arvord. Exempel på arvord är ord för väder, sädesslag och familj, såsom snö, far, mor och ull och korn. Namn som finns på runstenarna är också arvord: Sven, Gudrun och Ulf. Ord som vi fått från andra språk kallas lånord. I olika omgångar har vi lånat från olika språk. Under talet, då kristendomen spreds över landet lånade vi från grekiska och latin. Vi fick ord som profet, biskop och bibliotek. Under 1300-talet skrevs helgonberättelser som översattes från latin. Namn som blir populära under denna tid är Andreas och Tomas. Under senare medeltiden, tal, var det tyskan som bidrog med nya ord. Många tyska adelsmän hade gods i Sverige och tyskar ledde malmbrytning i t ex Dalarna. Vidare bildades Hansaförbundet och vi handlade mycket med Tyskland. Vi får nu ord som fönster, fru, gesäll, krögare, knekt. Många ord hade med sällskapsliv att göra. Exempel på tyska namn är Ernst och Fritz Under 1700-talet var Gustav III kung i Sverige. Han älskade allt franskt och bildade Svenska Akademien efter franskt mönster. Vidare anammade han franskt kulturliv och nu blev det på modet i societeten att tala franska och att stoppa in franska ord i svenskan. Typiskt franska lånord är balett, opera, toalett, byrå, kotlett, gelé. Namn som Josefin, Charlotte och Pierre blir populära. De senaste århundradena har präglats av lånord från det engelska språket. Sportord som forward, center, musikord som pop och förstås teknikord som maila är exempel på engelska (amerikanska) ord. Denna ström av engelska ord fortsätter. Engelska namn är Robin och Bill och vanliga turkiska namn är Ali och Muhammed.

4 Med invandringen har vi också fått ord som pizza från italienskan och kebab och kiosk från turkiskan.inte nog med det. Våra invandrade medborgare sätter sin prägel på språket. I stockholmsförorterna utvecklas en slang, som sprider sig till det etablerade svenska språket. Ulla-Britt Kotsinas, professor och språkforskare, berättar att ordet guss (=tjej och kommer från turkiskan) spridit sig från stockholmsslagen till bl a Kiruna. På sikt kommer det att bli ett vanligt ord, tror hon. Läs mer i Nya språket föds i förorten : Nya språket föds i förorten Stockholmsslangen håller sakta men säker på att förändras. Det gamla ekensnacket för en tynande tillvaro och lever mest kvar i gamla pilsnerfilmer eller hos åldrande söderromantiker. I dag låter slangen annorlunda. Himen Sadi, Michel Afram och Mohamed Weli talar uppdaterat slang. Foto: Nils Petter Nilsson

5 Dogge Doggelito har hjälpt till med att samla in orden till boken Förortsslang. Här är han med pibullterriern Rizzla. Foto: CHRIS MALUSZYNSKI/Pressens bild Slangen föds inte längre bland träkåkarna på Söders höjder, utan i miljonprogrammets förorter. Där säger man guss i stället för böna och ayna i stället för snut. Nya kulturer tar med sig sina ord och utryck och sakta men säker letar sig slangspråket in i vardagssvenskan. Ordet tjej är ett lysande exempel på hur ett ord som från början ansågs som hemskt fult nu har blivit helt etablerat. Den ursprungliga betydelsen av tjej var prostituerad, men i dag är i stort sett alla kvinnor tjejer, från 11-åringar till 60-åriga damer. Det säger Ulla-Britt Kotsinas, professor och språkforskare, som tillsammans med rapparen och artisten Dogge Doggelito har skrivit boken Förortsslang ett lexikon över den senaste slangen. Hon tror att många nysvenska ord och uttryck kommer att gå samma väg. Ett exempel är ordet guss, som betyder just tjej. Det kommer från turkiskan och är redan ganska allmänt spritt. Det uppträder till exempel bland ungdomar i Kiruna, långt ifrån storstäderna där det en gång började användas, säger Ulla-Britt Kotsinas. Slang har alltid varit ett tecken på underklass, och så är det i allra högsta grad fortfarande. Men att det skulle utarma det svenska språket håller Ulla-Britt Kotsinas inte alls med om. De som hävdar det får gärna förklara hur något som tillför språket nya uttryck samtidigt kan utarma det. Dogge Doggelito var redan som barn känd för att snacka mycket slang och har hjälpt till med att samla in orden i boken. Under arbetet har han stött på ord som inte ens han känner igen. Det förändras hela tiden. Jag har fyllt 30 och spottar inte så mycket slang längre, det är den yngre generationen som tar över. Slang är en färskvara, ord kommer och går, säger Dogge. Många av orden i boken anspelar på brott eller droger. En bagare är en person som rullar

6 marijuanaciggaretter, en tabanja är en pistol och en bil som är challuböl är stöldvänlig. Man ska inte ta det så allvarligt. Slang är mest på skoj. Men det har ju alltid till viss del används för att hålla folk utanför. Det är en identitetsgrej, säger Dogge. JESPER PETTERSSON Litet slanglexikon Abi = bror, storebror, respektingivande person. Abou = Utrop: kolla, wow. Aina = polis. Bainams = invandrare. Bakra = svensk. Baxa = stjäla. Capish? = Fattar du? Chatlac = dumhuvud. Chuno = kille, kompis, han. Dabb = stryk. Desde bre = Hur e läget? Draila = sticka iväg. Eskantul = Skanstull. Eslussen = Slussen. Ey morré = nej hörru! Favela = förort. Fet = bra. Floos = pengar. Gitta = gå, sticka iväg. Gonzangas = tuttar. Guss = tjej. Habib = kompis. Hassla = lura. Hoodrat = flickvän. Ibne = bög. Ichet = korkad. Idit = förortssnubbe. Jaga draken = röka heroin. Jalla = skynda, kom igen. Jimbo = samlag. Kanna = sprejburk. Keff = dålig. Knas = problem, bråk. Lavett = örfil. Len = hörru. Loco = galen. Machine = ömänskligt bra. Maniak = dåre, galning. Moe = kompis. Najslich = snygg, bra. Noosboori = Norsborg. Nuy = sova.

7 Ocho = spana. Osi = visst! Para = pengar. Pieca = måla graffiti. Pip = snopp. Raket = lögn. Rookie = nybörjare. Röding = femhudralapp. Salak = korkad, dum i huvudet. Schanzia = polis. Shuno = kille, man, typ. Tjalluböl = stöldvänlig. Tostado = bränd i huvudet, korkad. Uma = tjej. Umek = mamma. Vaca = svikare. Walla = Jag svär, jag lovar. Vårbronx = Vårberg. Yebote = vad händer. Zaggad = dödad. Zip = skita i. Äxa = dra iväg. Ögning = att spana in något. Örb = marijuana.

Introduktion. Fundera på: vad dessa ord betyder: dialekt, forska, tidiga, spår, f Kr var i världen man talar mandarin, hindi och bengali.

Introduktion. Fundera på: vad dessa ord betyder: dialekt, forska, tidiga, spår, f Kr var i världen man talar mandarin, hindi och bengali. Språkhistoria VT11 Introduktion Det finns många språk i världen. Det är ingen som vet exakt hur många. Det är nämligen svårt att skilja på vad som är språk och vad som är dialekt. Ibland säger man att

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

SVENSK SPRÅKHISTORIA

SVENSK SPRÅKHISTORIA SVENSK SPRÅKHISTORIA Människan och språket Bild: Ur Herman Hedning "Många tror att vi har ett ansvar att bevara språket, men det vore riktigare att säga att vi har en skyldighet att förändra det." Ur "Världens

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Hugvísindasvið. Ey, dela me daj. En studie av invandrarsvenskan i verkligheten och litteraturen. Ritgerð til B.A.-prófs. Finnur Þór Helgason

Hugvísindasvið. Ey, dela me daj. En studie av invandrarsvenskan i verkligheten och litteraturen. Ritgerð til B.A.-prófs. Finnur Þór Helgason Hugvísindasvið Ey, dela me daj. En studie av invandrarsvenskan i verkligheten och litteraturen Ritgerð til B.A.-prófs Finnur Þór Helgason Maí 2012 Háskóli Íslands Hugvísindadeild Sænska Ey, dela me daj.

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Stefan Blomgren. utan barn

Stefan Blomgren. utan barn Pappa utan barn Pappa Stefan Blomgren utan barn Bokförlaget Efron & Dotter AB Duvnäsvägen 1 131 43 Nacka www.efron.se bokforlaget@efron.se Stefan Blomgren 2007 Bokförlaget Efron & Dotter AB 2007 Omslagsfoto

Läs mer

Mitt vittnesbörd. av Christer Åberg

Mitt vittnesbörd. av Christer Åberg Mitt vittnesbörd av Christer Åberg Innehållsförteckning Daglig sommarföljetong: Mitt vittnesbörd...3 Mitt vittnesbörd del 1: Jag är inte rotlös eftersom jag har Jesus...4 Mitt vittnesbörd del 2: Som barn

Läs mer

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Ola Lönnqvist HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Familjen, staden och Sverige under senare delen av 1600-talet Pjäsen avser skildra livet för och hos en borgarfamilj i Söderköping,

Läs mer

Hell is Real, I went there! Helvetet är en Verklighet, jag har varit där!

Hell is Real, I went there! Helvetet är en Verklighet, jag har varit där! Hell is Real, I went there! By Jennifer Perez. Swedish Translation. Helvetet är en Verklighet, jag har varit där! Texten är från hennes audio inspelning. Av Jennifer Perez Vittnesbörd av en 15 år gammal

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

Kapitel 1 Boendeformer

Kapitel 1 Boendeformer ÖVNINGAR Privatekonomi på enkel svenska Kapitel 1 Boendeformer Film 1: Inledning En pappa och hans dotter pratar med varandra De sitter i soffan hemma i vardagsrummet Dottern har sin dator på bordet Hon

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

2 Innan ni flyttar ihop

2 Innan ni flyttar ihop 2 Innan ni flyttar ihop NINNI, 31: Usch, idag är det barnhelgsfredag. Fy för att sitta på jobbet och få ångest över att behöva åka hem. Två förstörda helgkvällar och dagar med två ungar som tar plats och

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 6, december 2014 * * * * *************************************************** Sälj mer utan att

Läs mer

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord!

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Läxförhör facit Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Språkens släktskap 1. Varför splittrades indoeuropeiskan i flera språk? Ett

Läs mer

Om man är fattig vill ingen kompis komma hem till en.

Om man är fattig vill ingen kompis komma hem till en. Om man är fattig vill ingen kompis komma hem till en. Barn som växer upp i fattigdom i Sverige hamnar i kläm på ett sätt som de själva inte kan påverka. Den här boken tillägnas dem. För fattigdom finns

Läs mer

Framstegstest 1 Kapitel 1 3

Framstegstest 1 Kapitel 1 3 Framstegstest 1 Kapitel 1 3 Namn: 1 Adjektiv och adverb Skriv orden under raden i rätt form. 1 Det var så att träffa alla kusiner igen! rolig 2 Tycker du att broccoli är? god 3 Marias söner är. ovanlig

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

62 Dagar Senare... SiS unga berättar 2013

62 Dagar Senare... SiS unga berättar 2013 62 Dagar Senare... SiS unga berättar 2013 62 Dagar Senare... SiS unga berättar 2013 Grafisk form och tryck: Ineko 2013 Förord Varje år tas cirka 26 000 ungdomar omhand av samhället för vård utanför det

Läs mer

MEN NU HAR. Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf

MEN NU HAR. Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf MEN NU HAR Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf Du som inte känner mig kanske tror att jag går klädd så här varje dag, och det gör väl inget om du tror, men sanningen är den att detta inte är vad jag brukar

Läs mer

Gud är vår trygghet Om att lita på Gud och ge vidare av det vi fått

Gud är vår trygghet Om att lita på Gud och ge vidare av det vi fått Gud är vår trygghet Om att lita på Gud och ge vidare av det vi fått Carl-Henrik Karlsson Ge ditt guld till Herren Templet i Jerusalem på Jesus tid var stort, vackert och härligt. Men ännu skönare - och

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Älska mig FILMHANDLEDNING - ÄLSKA MIG

Älska mig FILMHANDLEDNING - ÄLSKA MIG Älska mig FILMHANDLEDNING - ÄLSKA MIG Jag vet hur det känns, att vara fångad i sig själv. Varför är det så svårt att förstå? Är det så svårt att se.. är det så svårt att älska mig? Älska mig är baserad

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer