Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek"

Transkript

1 Kulturförvaltningen Enhet/Handläggare Christina Westerlund Datum Beteckning /0098 Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek Innehåll Bakgrund Styrdokument Syfte Nulägesbeskrivning er Omvärld Bakgrund Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Lag (2004:1261). Kulturnämnden har givit bibliotekschefen i uppdrag att utarbeta en biblioteksplan. Styrande och vägledande måldokument Biblioteksverksamheten i kommunen styrs av ett antal måldokument kommunala såväl som statliga och internationella. UNESCO:s Folkbiblioteksmanifest (1994), säger bl.a. följande: Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga värden. De kan bara förverkligas genom välinformerade medborgare med möjlighet att utöva sina medborgerliga rättigheter och därmed spela en aktiv roll i samhällsutvecklingen. Medborgarnas eget deltagande i utvecklingen av demokratin är beroende av en fullgod utbildning samt en fri och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och information. Folkbiblioteken som lokalt kunskapscentrum utgör en grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling för den enskilde och för olika grupper i samhället. Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post adress SKÖVDE KOMMUN Kulturförvaltningen SKÖVDE Stadshuset Fredsgatan 4 SKÖVDE vx

2 2 (14) I UNESCOs Skolbiblioteksmanifest från 1999 poängteras skolbibliotekets viktiga del i en långsiktig utbildningsstrategi samt attbiblioteken skall ha tillräckliga anslag för utbildad personal och material. Bibliotekslagen trädde i kraft den 1 januari Lagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. Varje kommun skall ha folkbibliotek. Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid. Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen. Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten. Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek och andra av staten finansierade bibliotek skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till folkbibliotekens förfogande och bistå dem i deras strävan att erbjuda låntagarna en god biblioteksservice. Förenta Nationernas konvention om barns rättigheter utdrag ur artikel 13 Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av territoriella gränser söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer.

3 3 (14) Kulturpolitisk vision 2015 för Skövde Kommun All medborgare oavsett kön, ålder och etnicitet har möjlighet att utöva och uppleva mångsidig kultur. Skövde är en attraktiv kommun där kulturen är en drivkraft för samhällsutveckling och det goda livet. Biblioteksplanens syfte Biblioteket skall vara en naturlig plats för information, kunskap, läsning, upplevelser, inspiration och möten mellan människor. ha en självklar roll i det livslånga lärandet och på det sättet bidraga till att ge invånarna högre kompetens och utbildningsnivå. stödja och stimulera barns, läshandikappades och andras språkutveckling genom läsfrämjande insatser. öka samarbetet med övriga enheter i Kulturförvaltningen och bibliotek i Västra Götaland för att på bästa sätt utnyttja bibliotekets resurser. ge alla besökare tillgång till IT för informationssökning. Biblioteksplanen skall varje år kompletteras med en handlingsplan. Nulägesbeskrivning Organisation Skövde Stadsbibliotek består av huvudbibliotek och sex filialer, Södra Ryd, Stöpen, Skultorp, Värsås, Timmersdala, Tidan samt utlåningsstationen i Väring. Biblioteket organiseras i fem verksamheter: Vuxenverksamheten - med informationsdisk och lånedisk, Barn- och ungdomsverksamheten, Sociala verksamheten - med talböcker och Boken kommer, Inköp- och katalogverksamheten samt Filialverksamheten. För varje verksamhet finns en ansvarig bibliotekarie som också sitter i bibliotekets Verksamhetsgrupp. Personal Bibliotekschef 40 tim/vecka, 6 bibliotekarier 40 tim/vecka, 1 bibliotekarie 35 tim/vecka, 1 bibliotekarie 32 tim/vecka, 1 bibliotekarie 30 tim/vecka. 8 biblioteksassistenter 40 tim/vecka, 1 biblioteksassistent 35 tim/vecka, 1 biblioteksassistent 30 tim/vecka, 1 biblioteksassistent 20 tim/vecka, 1 biblioteksassistent 17 tim/vecka. Vaktmästartjänsterna delas med Konsthall/Konstmuseum.

4 4 (14) Den personal som arbetar på filialerna har tjänstgör också på huvudbiblioteket med ett undantag. för alla verksamheter utforma biblioteket så lättillgängligt och tydligt att det kan utnyttjas av alla oavsett ålder och funktionshinder. genom vidareutbildning ytterligare höja bibliotekspersonalens kompetens när det gäller biblioteksverksamhet, fackkunskaper, bemötande och service. genom enkäter och fokusgrupper undersöka invånarnas önskemål och förväntningar på biblioteksverksamheten i Skövde. marknadsföra biblioteket internt mot övriga förvaltningar och externt mot kommuninvånare och näringsliv i Skövde. införa RFID-teknik för lånehantering, inventering och stöldmärkning av media. Huvudbiblioteket Huvudbiblioteket med sin strategiska placering i Kulturhuset utgör navet i kommunens biblioteksverksamhet. Närheten till Högskolan och Resecentrum gör också att många studenter och resande besöker biblioteket. Bibliotekets moderna teknik med internetdatorer, Mp3 och trådlöst datanät lockar även många som vanligtvis inte besöker bibliotek. Den generösa öppettiden, 57 tim/vecka, gör att alla har möjlighet att hitta en tid som passar. Huvudbiblioteket har också öppet lördagar och söndagar. utifrån arkitektgranskningen göra biblioteket lättillgängligt för funktionshindrade besökare. anlita en belysningsexpert som ser över belysningen i biblioteket. arbeta vidare med kulturhusidén. Filialerna Södra Ryd - filialen är ett integrerat folk- och skolbibliotek och är närbibliotek för dem som bor och dem som arbetar i Södra Ryd. Det är också skolbibliotek för Rydskolan och Fjärilskolan. Eleverna på Rydskolan (ca 750) representerar fler än 40 nationer! Rydskolan är en grundskola för elever i åldrarna 6-16 år med fritidshem, fritidsklubb, förberedelseklass, integrerade särskolegrupper, heldagsskola, sjukhusskola, modersmålsundervisning, hörselklass och träningsskola. Fjärilskolan är organiserad i två spår med vardera cirka 120 elever från 6-12 år samt särskola, hörselklass och fritidshem. På filialen arbetar 2 bibliotekarier, 30 respektive 33 tim/vecka och 1 biblioteksassistent 20 tim/vecka.

5 5 (14) Filialen är öppen hela skoldagen för elever och lärare och 17 tim/vecka för allmänheten. Stöpen - filialen är ett integrerat folk- och skolbibliotek och närbibliotek för dem som bor i Stöpen och omgivande landsbygd. Det är också skolbibliotek för Stöpenskolan och Frösve skola. Stöpenskolan har cirka 450 elever i åldrarna år, integrerad särskoleverksamhet, samt en fritidsgård. Frösve skola har elever mellan 6-12 år, uppdelade på tre spår, samt ett fritidshem. Personal: En bibliotekarie 20 tim/vecka, en bibliotekarie 7 tim/vecka och en biblioteksassistent 12 tim/vecka. Öppet för skolan hela skoldagen och för allmänheten 22,5 tim/vecka. Skultorp - filialen är närbibliotek för dem som bor i Skultorp och omgivande landsbygd. Filialen ligger nära två skolor, Billingsdalsskolan och Svärtagårdsskolan. Billingsdalsskolan är en Kommunal friskola, har ca 280 elever i åldrarna 6-11 år och ett fritidshem. Personal: Bibliotekarie 10 tim/vecka. Öppet: En förmiddag för skolan och för allmänheten 8 tim/vecka samt 2 tim/vecka (Bibliotekets Vänner). Värsås - filialen är närbibliotek för dem som bor i Värsås, Varola och omgivande landsbygd. Filialen ligger i gamla tingshuset, nära Värsås skola. Varola skola har ca 55 elever i åldrarna 6-12 år samt ett fritidshem. Värsås skola har ca 130 elever i åldrarna 6-12 år samt ett fritidshem. Personal: Biblioteksassistent 15 tim/vecka. Öppet: Två förmiddagar för skolan, för allmänheten 8 tim/vecka samt 4 tim/vecka (Bibliotekets vänner) Timmersdala - filialen är närbibliotek för dem som bor i Timmersdala, Lerdala och omgivande landsbygd. Timmersdala skola har cirka 160 elever i åldrarna 6-12 år samt ett fritidshem. Lerdala skola har ca 80 elever i åldrarna 6-12 år samt ett fritidshem. Personal: Biblioteksassistent 15 tim/vecka. Öppet: Två förmiddagar för skolan och 7 tim/vecka för allmänheten. Tidan - filialen är kombinerat folk- och skolbibliotek och närbibliotek för dem som bor i Tidan och Värsås och omgivande landsbygd. Tidanskolan har ca 130 elever i åldrarna 6-12 år samt ett fritidshem. Värsås skola har ca 130 elever i åldrarna 6-12 år samt ett fritidshem. Personal: Biblioteksassistent 15 tim/vecka. Öppet: Två förmiddagar för skolan och 7 tim/vecka för allmänheten. utöka filialbibliotekens öppettider för att nå flera invånare och utnyttja mediabeståndet på ett bättre sätt. upplåta bibliotekslokalerna för föreningslivet på orten. genom omvärldsanalys profilera filialernas mediabestånd.

6 6 (14) Barn och ungdomar Ålder Verksamhet Verks.ansvar 8-12 månader BVC-träff Biblioteket, BVC "Barnens första bok" " 4-6 år Sagostund Biblioteket 5 år Boklek " 8 år Biblioteksvisning " 11 år Bibliotekskunskap " 13 år Bibliotekskunskap " Informationssökning slutföra arbetet med den påbörjade Barn- och ungdomskulturplanen. De små barnen Språkutveckling och läsvanor grundläggs när barnen är små. Boken utvecklar språket och ordförrådet, stimulerar fantasin och ger barnen övning i att känna empati. Biblioteket samarbetar med BVC när det gäller de yngsta barnen. Alla föräldrar får inbjudan att delta i en BVC-träff och får också Barnets första bok när barnet är ca 8 månader. På BVC-träffen informerar barnbibliotekarien om barns språkutveckling, vikten av att läsa för barnen och ger också boktips. Varje vecka har biblioteket sagostunder för barn i åldrarna 4-6 år. Sagostunderna skall uppmuntra barnens fantasi, låta barnen uppleva andra miljöer och tankar, ge barnet tillfälle att lyssna tillsammans med andra barn. Förskolan bjuds in till boklek för 5-6 åringar, där barnen på ett positivt och lekfullt sätt får lära sig hur biblioteket fungerar. Äppelhyllan, läsglädje för barn med handikapp. Här hittar man böcker för och om barn med funktionshinder. Böcker som väcker barnets läsglädje och som också ger stöd och inspiration åt föräldrarna.

7 7 (14) En gång per termin träffas Biblioteksgruppen, som består av representanter från förskolorna och barnbibliotekarierna. Barnbibliotekarierna informerar om vad som är på gång för de små barnen och bokpratar om nya bilderböcker. Förskollärarna berättar om hur de arbetar med böcker och läsning och tipsar varandra. fortsätta samarbetet med BVC för att få alla nyblivna föräldrar att deltaga i bibliotekets BVC-träffar. fortsätta samarbetet med förskolan för att uppmuntra förskollärarna till högläsning och biblioteksbesök. Grundskolan Biblioteket skall vara en mötesplats där barn och ungdomar stimuleras att söka kunskap och där intresset för läsning uppmuntras och vidmakthålls. Det är också viktigt att utveckla samarbetet mellan biblioteket och skolan genom att bygga nätverk på olika nivåer med lärare och skolbibliotekarier, rektorer och den centralaskolledningen. Elever i årskurs 2 bjuds in till biblioteket tillsammans med sin lärare. Barnbibliotekarien berättar om biblioteket, vad det är, vad som finns där, hur man hittar och hur man lånar. Därefter görs en liten rundvandring i biblioteket och de barn som inte har lånekort får ett sådant och barnen kan sedan välja böcker som de vill låna. Nästa tillfälle som eleverna bjuds in till biblioteket är i årskurs 5. Barnbibliotekarien berättar då om vilka böcker och andra media som finns, hur böckerna är uppdelade i fack- och skönlitteratur, ämnesvis ordnade och hur de är uppställda. Barnen får också tips på några bra böcker och får naturligtvis också låna. I mån av tid bjuds också elever i årskurs 7 in till biblioteket och då har man en gemensam övning i hur man hittar den bok och de fakta man söker. Bibliotekskunskapen kan också vara kopplad till något arbete (tema) som eleverna arbetar med. fortsätta samarbetet med lärare på grundskolan så att alla elever får en positiv syn på bokläsning och bibliotek. genom skolbibliotekssamordnarens arbete stödja skolbibliotekarierna.

8 8 (14) Grundskolebibliotek Folk- och skolbiblioteken har delvis olika uppgifter. Folkbibliotekens uppgift är att stödja det fria kunskapssökandet och stimulera till fri läsning, d.v.s. det som sker utanför skolans ram. De fungerar som ett komplement till skolbiblioteken. Skolbibliotekens främsta uppgift är att tillhandahålla den litteratur som behövs i undervisningen. De skall ingå som en resurs i det pedagogiska arbetet och skall därför finnas i anslutning till skolan. Skolbiblioteken skall också fungera som arbetsplats för skolans elever. Ansvaret för grundskolebiblioteken ligger hos Skolförvaltningen. Folkbiblioteket har en skolbibliotekssamordnare, 20 tim/vecka, som är ett stöd åt lärarbibliotekarierna, hjälper till med gallring och inköp på 22 grundskolor, ordnar skolbiblioteksträffar och deltar i olika biblioteksprojekt. arbeta för att alla skolbibliotek skall ha fackutbildad bibliotekarie. påverka skolledningen så att skolbiblioteken rustas upp och får större utrymmen. medverka till att biblioteksråd, bestående av elever, lärare, skolbibliotekarie och skolledare, bildas på alla skolor. Gymnasieskolan Stadsbiblioteket samarbetar med biblioteken på de båda gymnasieskolorna Västerhöjdsgymnasiet och Kavelbrogymnasiet. Gymnasiebibliotekens kataloger ligger i Stadsbibliotekets server och böcker lånas mellan biblioteken. Utöver de kommunala gymnasierna finns friskolorna IT-gymnasiet, Lichron, Teknikgymnasiet, Folkuniversitetets gymnasium samt Skövde Praktiska gymnasium. Eleverna erbjuds biblioteksvisningar och använder också Stadsbibliotekets mediabestånd för studier, specialarbeten och fritidsläsning. Ansvaret för gymnasiebiblioteken ligger på Utbildningsnämnden och för friskolorna på respektive friskola. fortsätta samarbetet med gymnasieskolorna. stimulera gymnasieungdomarnas fritidsläsning genom att erbjuda ett lockande mediautbud.

9 9 (14) Vuxenstuderande Skövde behöver välutbildade medborgare. Biblioteket har en nyckelroll i människors lärande. Utbudet av media och tillgängligheten gör att eleverna söker sig till Stadsbiblioteket för att få stöd och hjälp att hitta lämplig litteratur. Vuxenstuderande elevers förkunskaper och bakgrund är mycket varierande, men det gemensamma är det stora behovet av handledning. Dessa elever får också inbjudan till biblioteksvisningar. Ansvaret för vuxenutbildningen ligger på Utbildningsnämnden arbeta för att få en studiebibliotekarie som kan ägna mer tid till att stödja och inspirera vuxenstuderande, speciellt elever med annat modersmål än svenska. Funktionshindrade och äldre Alla invånare har rätt till bibliotekets tjänster. Funktionshinder och/eller ålder skall inte vara ett hinder. Boken-kommerverksamheten är en viktig service för dem som inte själva kan ta sig till biblioteket. För dem som bor på äldreboende har biblioteket träffar för läsombud där bibliotektarien ger tips på bra böcker som läsombuden i sin tur sedan kan informera om. En gång i månaden inbjuder biblioteket till Seniorsurf där de äldre får hjälp att lära sig hur datorn fungerar, hur man söker på internet och skickar . Synskadade och andra läshandikappade kan få hjälp att läsa och skriva av bibliotekets läs- och skrivtekniker i projeketet Open Media/Open Learning. Det finns också en dator med dyslexi- och förstoringsprogram, talstyrning, syntetiskt tal, punktskriftsdisplay, kamera m.m. för dem som har svårt att läsa och skriva. Talböcker finns på kassetter och Daisy-skivor. Daisy-skivorna måste spelas i en speciell Daisy-spelare, eller dator. Biblioteket har tillstånd att ladda ned ett stort antal böcker från TPB (Tal-och Punktskriftsbiblioteket) och sedan bränna egna Daisy-skivor för utlån. Eftersom Daisy-spelarna är ganska svåra att hantera, har Skövde Stadsbibliotek startat ett projekt Mp3-boken kommer för att testa olika Mp3-spelare, laddade med ljudböcker. Statens Kulturråd har bidragit med till projektet. i projektet Mp3-boken kommer utveckla en lätthanterlig Mp3-spelare, gärna röststyrd, för att underlätta för funktionshindrade att lyssna på ljudböcker.

10 10 (14) behålla den personliga kontakten mellan bibliotekspersonalen och funktionshindrade/äldre. informera om talböcker och boken-kommer service, storstils-böcker och lättlästa böcker på äldreboende, gruppbostäder, dagcenter och vid olika föreningsmöten. bjuda in litteraturombud och anhörigvårdare till biblioteket för visning, information och boktips. Övriga låntagare och besökare Studerande på olika nivåer och med olika bakgrund och erfarenheter av studier utgör en stor del av folkbibliotekets besökare. Det är nödvändigt att köpa in ett brett urval av såväl lämplig facklitteratur, kurs- och bredvidläsningslitteratur som skönlitteratur, inte minst för dem med annat modersmål än svenska. En växande skara släktforskare kommer att med den ökade fritiden utnyttja möjligheten att på biblioteket via internet söka i betaldatabaserna Genline, Sveriges kyrkoakivalier på nätet etc. Bibliotekets IT-galleri besöks flitigt av internetanvändare i olika åldrar och utgör en del av bibliotekets demokrati- och jämlikhetsansvar. Även den som inte har ekonomiska resurser att äga en dator skall ha tillgång till information via internet. Bibliotekets IT-galleri besöks flitigt av internetanvändare i olika åldrar och utgör en del av bibliotekets demokrati- och jämlikhetsansvar. Även den som inte har ekonomiska resurser att ha egen dator skall ha tillgång till information via internet. Biblioteket har också en social uppgift att fylla genom att vara en mötesplats och för en hel del människor, även ett andra hem. erbjuda kvalificerad informationstjänst. erbjuda ett mediabestånd med kvalitet och variation för alla åldrar. vara ett välkomnande lättillgängligt var-dags-rum. även fortsättningsvis ha kunnig och serviceinriktad personal förkorta bokens väg från beställning till låntagare. Det virtuella biblioteket Bibliotekets tjänster på nätet förbättrar bibliotekets service genom att vara tillgängliga 24 timmar/dygn. Genom detta erbjuds besökarna nya möjligheter att utnyttja biblioteket resurser oberoende av tid och rum. erbjuda låntagarna nya databaser kopplade till bibliotekets hemsida.

11 11 (14) konstruera en enkätdatabas för att undersöka låntagarnas önskemål. fortsättningsvis också vara ett av biblioteken i Fråga biblioteket. kontinuerligt utveckla bibliotekets hemsida så att den blir attraktiv att besöka Näringslivet I Skövde finns flera näringslivsorganisationer som stödjer och arbetar för utveckling av det lokala näringslivet. Några av dessa är Almi företagspartner, Näringslivsforum, Gothia Science Park etc. Biblioteket har 1000 besökare per dag och skulle därför i samarbete med kommunens näringslivsenhet och näringslivsorganisationerna kunna informera om nyföretagande. inrätta en företagshörna i biblioteket med litteratur, broschyrer och databaser för småföretagare Program och utställningar Biblioteket har idag en hel del program och utställningar både för barn och vuxna och deltar återkommande i Kulturnatt, Julstämning, Kura skymning m.m. Ett önskemål från många besökare är att det skall erbjudas ännu mera. erbjuda bibliotekets lokaler till föreningar och andra sammanslutningar. ha små konserter med musikskolans/musikgymnasiets olika grupper. ordna flera författaraftnar med kända författare. Samarbete utanför kommunen Stadsbiblioteket ingår i olika nätverk och projekt i Västra Götalandsregionen. BRO-projektet som är samverkan mellan elva kommuner och högskolans bibliotek i Skövde. Nätverk för kunskap som är ett nätverk för folkbibliotek på högskole/universitetsorter och högskole/universitetsbibliotek Västra Götaland. Nätverk 30 + för barnbibliotekarier i kommuner med runt invånare och uppåt. Nätverk för invandrarfrågor vars syfte är att skapa dialog mellan bibliotek i reginonen i mångkulturella frågor.

12 12 (14) Nätverk för IT-bibliotekarier där man byter erfarenheter och diskuterar biblioteksrelaterade IT-frågor. Nätverk för tillgänglighet för funktionshindrade och äldre, ett kollegialt utbyte över kommungränserna kring arbetsmetoder och erfarenheter för den personal som arbetar med bibliotekets utbud för läshandikappade och biblioteksservice till äldre och funktionshindrade. Media 2006,ett fjärrlånesamarbete mellan Skövde, Tibro, Hjo och Karlsborg. aktivt deltaga i de olika nätverken och projekten för att kunna påverka biblioteksutvecklingen i regionen. Övriga bibliotek i Skövde Sjukhusbiblioteket, KSS Sjukhusbiblioteket på Kärnsjukhuset i Skövde är ett s.k. kombinerat bibliotek. Det innebär att det finns ett allmänt bibliotek och ett medicinskt bibliotek med inriktning medicin, odontologi, beteendevetenskap och sociala frågor. Patientbiblioteket ingår i det kombinerade biblioteket. Biblioteket har som främsta uppdrag att stödja kärnverksamheterna vården på sjukhuset- varför 2/3 av verksamheten ägnas åt medicinska funktioner. Personalens främsta uppgifter: informationssökning åt personalen, beställning av fjärrlån, att utveckla access till elektroniskt material, handledning/undervisning i informationssökning. E-biblioteket kommer f.o.m att kunna nås via en medicinsk portal som riktar sig till vårdpersonalen på sjukhusen och primärvården i Västra Götalandsregionen. Det allmänna biblioteket möjliggör för personal, patienter och anhöriga att få tillgång till förströelse när de vistas i sjukhusets lokaler. Patientbiblioteket innehåller tidskrifter, broschyrer, fakta om olika sjukdomar, medicinsk litteratur samt litteratur av upplevelsekaraktär. KSS biblioteket är dessutom delaktigt i patientdatabasen PION. Biblioteket har 4 tjänster och tillsammans med sjukhusbiblioteken i Falköping och Lidköping har man en mediabudget på ca kr/år som inkluderar fjärrlån, tidskrifter, AV-media och böcker. KSS har en kostnad på ca kr/år för enbart fjärrlån.

13 13 (14) Räddningsverkets bibliotek Räddningsverkets bibliotek har funnits sedan anställdes den första bibliotekarien och sedan 2004 finns det två bibliotekarier, som även arbetar som pbl-handledare i olika SMO-klasser och undervisar i rapportmetodik mm. Antalet elever på Räddningsverkets skola är är mellan 700 och 1000 per termin beroende på antal kurser. Grundutbildningen heter SMO (skydd mot olyckor) och är en 2-årig eftergymnasial utbildning. Det finns även vidareutbildningar för räddningstjänstpersonal och kortare och längre kurser som vänder sig till olika kategorier i samhället. Skolans pedagogik är PBL (problembaserat lärande). Filialen i Södra Ryd är tillgänglig för Räddningsskolans elever. Ansvaret för Räddningsverkets bibliotek ligger på Räddningsverket. Högskolebiblioteket Högskolan i Skövde har tre institutioner: Institutionen för teknik och samhälle Institutionen för vård och natur Institutionen för kommunikation och information. Antal helårsstudenter 2006 är ca Enligt Organisationsplan för Högskolan skall det också finnas ett bibliotek. Biblioteket skall inom högskolans verksamhetsområde svara för att själv och i samverkan med nationella och internationella biblioteksresurser ge biblioteksservice. Biblioteket har 14 anställda och bokbeståndet omfattar volymer och ca tidskrifter, varav är elektroniska. Mediaanslag 2006 ca 11 milj/kr. Externa låntagare har rätt att låna på högskolebiblioteket med undantag för kurslitteratur och fjärrlån. Folbiblioteket och högskolebiblioteket samarbetar i BRO-projektet och Nätverk för kunskap samt genom att hänvisa låntagare till varandras bibliotek. Resultatet blir att låntagarna får tillgång till ett mycket större mediabestånd. Folkbibliotekets låntagarkort kan också användas på högskolebiblioteket. Ansvaret för högskolebiblioteket ligger på Högskolan i Skövde. bygga upp samarbetet med biblioteken på Räddningsverket och KSS. fortsätta och utveckla samarbetet med Högskolans bibliotek.

14 14 (14) Förändringar i omvärlden som påverkar verksamheten Skövdes befolkning växer. Inpendlingen till till Skövde ökar. IT-utvecklingen går snabbt framåt. Det mångkulturella samhället. Det livslånga lärandet. Antalet personer i utbildning, på alla nivåer, har ökat. Högskolans utveckling. Gränsen mellan forskningsbibliotekens och folkbibliotekens verksamhet har mer och mer suddats ut. Studieteknik med problembaserat lärande ökar efterfrågan av informationstjänster, fack- och kurslitteratur. Distansarbete och distansstudier. Antalet äldre ökar. Ständiga förändringar i samhället ställer ökade krav på bibliotekets flexibilitet och förändringsvilja.

Biblioteksplan 2011-2014

Biblioteksplan 2011-2014 Biblioteksplan 2011-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-21, 53, dnr 2010.0111 Inledning Enligt bibliotekslagens 7 ska kommuner och landsting efter den 1 januari 2005 anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 1 Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 Bakgrund Riksdagen har beslutat att bibliotekslagen utökas med tillägget att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga Biblioteksplan Stenungsunds kommun Stenungsund kommuns biblioteksplan har som syfte att ge en struktur och inriktningt samt tydliggöra folk- och skolbibliotekens uppdrag. Stenungsunds kommun Biblioteksplan

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Överkalix bibliotek. Biblioteksplan 2009 2015. Överkalix kommun

Överkalix bibliotek. Biblioteksplan 2009 2015. Överkalix kommun Överkalix bibliotek Biblioteksplan 2009 2015 Överkalix kommun Vision Biblioteket som mötesplats kunskapscentrum kulturcentrum Överkalix bibliotek är viktig som mötesplats för kommuninnevånare i alla åldrar.

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN (6)

LUDVIKA KOMMUN (6) LUDVIKA KOMMUN 150610 1 (6) Biblioteksplan Syftet med planen är att få en samlad bild av biblioteksverksamheten i Ludvika kommun samt befästa bibliotekets roll. Planen skall ange mål och riktning. Planen

Läs mer

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 1 Biblioteksplan för Valdemarsviks bibliotek Bakgrund Enligt bibliotekslagens 17 ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. En

Läs mer

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Uppdraget... 3 3. Lagar och riktlinjer... 4 4. Verksamhet och organisationen... 5 4.1 Folkbibliotek... 5 4.2 Skolbibliotek...

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012 BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012 Antagen av barn och bildningsnämnden 0900202 1 Biblioteksplan för Surahammars bibliotek 2009-2012 Syftet med biblioteksplanen En biblioteksplan är, enligt

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 Biblioteksplan för Svedala kommun 2012 2015 Svedala kommuns biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger riktning och ramar för den övergripande utvecklingen av folk-

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Jenny Nilsson, samhälls- och utvecklingssekreterare Allas gymnasiebibliotek? Stockholm, 28 november 2014

Jenny Nilsson, samhälls- och utvecklingssekreterare Allas gymnasiebibliotek? Stockholm, 28 november 2014 Vad betyder bibliotekslagen och de internationella manifesten för gymnasiebiblioteken? Jenny Nilsson, samhälls- och utvecklingssekreterare Allas gymnasiebibliotek? Stockholm, 28 november 2014 Artikel 19

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek...

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek... Biblioteksplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 2016 14, 2015KS/0405 Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper...

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Lessebo kommun

BIBLIOTEKSPLAN Lessebo kommun BIBLIOTEKSPLAN 2007 2011 Lessebo kommun I bibliotekslagens 7 står: Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

Biblioteksplan Alingsås kommun

Biblioteksplan Alingsås kommun Biblioteksplan 2017-2018 Alingsås kommun Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: Kommunfullmäktige 2016-12-14 283 Diarienummer: 2016.212.540 KFN, 2015.646.540 KS Dokumentansvarig, befattning och namn: Bibliotekschef,

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun

BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun foto: Franz Feldmanis BAKGRUND Tillgång till böcker, kunskap och information är en demokratisk rättighet och biblioteken är en garanti för att alla medborgare har tillgång

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun

Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Styrdokument... 4 Bibliotekslagen SFS 2013:801... 4 Skollagen och läroplanen (SFS 2010:800) 2 kap. 35-36 (Lgr 11)... 4 Unescos skol- och

Läs mer

Biblioteksplan för Timrå kommun

Biblioteksplan för Timrå kommun Biblioteksplan för Timrå kommun 2016-2021 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Biblioteksorganisation i Timrå kommun 3. Kopplingar till lagstiftning och regionala dokument på kultur- och biblioteksområdet

Läs mer

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-10-28 144 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(7) Innehållsförteckning Förord...4...5 Folkbibliotek - för

Läs mer

Medieplan. Karlskoga bibliotek

Medieplan. Karlskoga bibliotek Medieplan Karlskoga bibliotek 2016-03-14 www.karlskoga.se Innehållsförteckning Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 2. Styrdokument... 4 2.1 Bibliotekslag (2013:801)... 4 2.2 FN:s

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

Biblioteksplan för Lerums kommun

Biblioteksplan för Lerums kommun 2016-03-17 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Bibliotekets roll i samhället... 6 2.2 Folkbiblioteken i kommunen - Lerums bibliotek... 6 2.3 Skolbibliotek... 6 2.4 Organisation skolbibliotek... 7

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012

Biblioteksplan 2009-2012 Biblioteksplan 2009-2012 1 Bakgrund och Syfte...utgår från invånarnas behov av biblioteksservice...ta tillvara de resurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och stimulera till utveckling 2

Läs mer

Biblioteksplan för Malmö stad

Biblioteksplan för Malmö stad Biblioteksplan för Malmö stad 2011-2014 Inledning Ett fritt meningsutbyte och en fri och allsidig upplysning är en förutsättning för ett fritt och demokratiskt samhälle. Biblioteken är som garanter för

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2022 Antagen i ks 2016-12-06 198 Rättviks bildarkiv Kulturenheten Samhällsutvecklingsförvaltningen 2(9) Biblioteksplan 2016 2022 Innehållsförteckning: Inledning... sid. 3 Organisation...

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Biblioteksplan Beslutat av: Kommunfullmäktige

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Biblioteksplan Beslutat av: Kommunfullmäktige plan Biblioteksplan 2016-2019 modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2016-09-12 120 Ansvarig: Kulturchefen

Läs mer

Plan för skolbibliotek i Kungsbackas kommunala grundskolor och grundsärskolan. Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola.

Plan för skolbibliotek i Kungsbackas kommunala grundskolor och grundsärskolan. Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola. Plan för skolbibliotek i Kungsbackas kommunala Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola. 2012-01-26 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Syfte 5 3 Styrdokument 6 4 Definition 6 5 Barn i behov av särskilt stöd

Läs mer

Biblioteksplan. för Bergs kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Bergs kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Bergs kommun 2014-2018 1 Innehåll 1. Bibliotekets lagrum 2. Vision för biblioteksverksamheten 3. Verksamhetsbeskrivning 4. Bibliotekets uppdrag 4.1 Tillgång till medier 4.2 Kulturupplevelser

Läs mer

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009. Behandlad av nämnden 2007-06-07

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009. Behandlad av nämnden 2007-06-07 Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009 Behandlad av nämnden 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning s. 2 Bakgrund till biblioteksplanen s. 3 Bilden av Sörmland s. 3 Kommunala bibliotek s.

Läs mer

Biblioteksplan Antaget av Kommunfullmäktige 24 oktober 2016, 96

Biblioteksplan Antaget av Kommunfullmäktige 24 oktober 2016, 96 Biblioteksplan 2016-2020 Antaget av Kommunfullmäktige 24 oktober 2016, 96 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Hållbar utveckling... 3 1.2 Vår vision... 3 1.3 För-dig-perspektivet

Läs mer

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Antagen av kommunfullmäktige, x 2010-xx 1 Innehållsförteckning Biblioteksplan för Säffle kommun 3 Inledning 3 Styrdokument 3 Bibliotekets övergripande roll i samhället

Läs mer

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 1 Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 2015-2018 Antagen av Kommunstyrelsen i Skinnskattebergs kommun 2015.11.03 2 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Underlag 1.2 Regional kulturplan, regional biblioteksplan

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

Kulturnämnden har gett kulturförvaltningen i uppdrag att utarbeta en biblioteksplan. Biblioteksplanen antas av kommunfullmäktige.

Kulturnämnden har gett kulturförvaltningen i uppdrag att utarbeta en biblioteksplan. Biblioteksplanen antas av kommunfullmäktige. Inledning Mora kommuns biblioteksplan berör den kommunala biblioteksverksamheten i Mora. Den utgår från Bibliotekslagen samt det kommunala uppdrag som varje år ges genom Kommunplanen. Enligt bibliotekslag

Läs mer

1. INLEDNING. Denna biblioteksplan ersätter biblioteksplanen från Den innehåller även Bibliotek Familjen Helsingborgs vision.

1. INLEDNING. Denna biblioteksplan ersätter biblioteksplanen från Den innehåller även Bibliotek Familjen Helsingborgs vision. 1. INLEDNING Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner anta en biblioteksplan för sin verksamhet på biblioteksområdet. I denna plan ska folkbiblioteksverksamheten som styrs av bibliotekslagen och skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan fo r Tyreso kommun 2015-2019

Biblioteksplan fo r Tyreso kommun 2015-2019 Biblioteksplan fo r Tyreso kommun 2015-2019 1. Inledning Biblioteksplanen är ett styrdokument för strategisk och långsiktig utveckling av biblioteksverksamheterna i Tyresö kommun. Denna plan har antagits

Läs mer

Biblioteksplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-24 Diarienummer 58/05

Biblioteksplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-24 Diarienummer 58/05 Biblioteksplan Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-24 Diarienummer 58/05 Innehåll - Bakgrund - Syfte - Arbetsgrupp - Styrdokument - Nulägesbeskrivning - Omvärldsanalys - Strategier Laholms kommuns biblioteksverksamhet

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.25 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-02-15 att gälla fr.o.m. 2010-04-01 Biblioteksplan 2010-2014, flik 6 25 1 Inledning... 2

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Biblioteksplan. Kalix kommun

Biblioteksplan. Kalix kommun Biblioteksplan Kalix kommun 2 Innehåll 1. Inledning 3 2. Bibliotekslagen 3 2.1 Styrdokument 3 2.2 Biblioteksplan 4 2.3 Omvärlden 4 3. Biblioteksvision 2010 5 3.1 Exempel på verksamhetsmål 5 3 1. INLEDNING

Läs mer

Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018

Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018 Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPDRAG... 1 BIBLIOTEKEN I FILIPSTAD... 2 Verksamheten idag... 3 BIBLIOTEK VÄRMLAND... 5 PRIORITERADE OMRÅDEN... 6 Barn och

Läs mer

Biblioteksplan för Knivsta kommun 2015-2018 Antagen av Knivsta kommunfullmäktige den 17 juni 2015, 148

Biblioteksplan för Knivsta kommun 2015-2018 Antagen av Knivsta kommunfullmäktige den 17 juni 2015, 148 Diarienummer KS-2015/176 Biblioteksplan för Knivsta kommun 2015-2018 Antagen av Knivsta kommunfullmäktige den 17 juni 2015, 148 SYFTE MED PLANEN Kommuner har i uppdrag att anta biblioteksplaner för sin

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som skall ge en överblick över bibliotekens verksamheter och ansvarsfördelningar i

Läs mer

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Ank. 2015-11- 0 5 Diarienr J015.' ~ Df- 88 Bl BLIOTEKSPLAN 2015-2018 GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Innehållsförteckning S e 2 Biblioteksplanen i ett kommunperspektiv 2 Hur kommunbiblioteket är organiserat 3

Läs mer

Biblioteksplan Gnosjö kommun

Biblioteksplan Gnosjö kommun Biblioteksplan Gnosjö kommun 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-21 77. Antagen av Kultur- och utbildningsutskottet Inledning I bibliotekslagen (SFS 2013:801) står i 17 att kommuner och landsting

Läs mer

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen.

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen. Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner skall upprätta biblioteksplaner för samtliga verksamheter inom biblioteksområdet. Den är ett strategiskt dokument som beskriver verksamheterna och dess framtida

Läs mer

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015 Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN Läsåret 2014/2015 Skolbibliotekets funktion Skolbibliotek ska utgöra pedagogiska informations- och kunskapscentra där mediebeståndet kompletterar skolans läromedel och där

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Biblioteksplan för Sollentuna kommun 2009-2010 Antagen av fullmäktige 2008-12-17, 118 1 Inledning 1.1 Bibliotekslagen I 7a bibliotekslagen anges att kommuner ska anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

folk- och skolbibliotek

folk- och skolbibliotek folk- och skolbibliotek 2016-2018 LAGAR OCH RIKTLINJER Det gröna Ockelbo: I det natursköna Ockelbo värnar vi om det gröna och har en nära relation till det spirande växtriket. Folkbiblioteket ser miljön

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

Biblioteksplan Antagen i Kultur- och fritidsnämnden

Biblioteksplan Antagen i Kultur- och fritidsnämnden Biblioteksplan 2016-2018 Antagen i Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-02 Innehåll Bakgrund 3 Biblioteken i Östersunds kommun 4 Det tillgängliga biblioteket 5 Samverkan 6 Fokusområden 7 Litteratur och läsning

Läs mer

Biblioteksplan Strategi

Biblioteksplan Strategi Biblioteksplan 2015-2016 Strategi Diarienummer: KS2015/1959 Beslutad av: Kommunstyrelsen Giltighetstid: 2015-2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Relation till andra styrdokument... 3 3. Syfte... 3 4. Mål

Läs mer

Medieplan för Karlskoga bibliotek

Medieplan för Karlskoga bibliotek Tjänsteskrivelse 1 (2) 2016-04-05 KFN 2016.0061 Handläggare Maria Lobell Medieplan för Karlskoga bibliotek Sammanfattning Biblioteket står sedan tidigare utan medieplan, varför ett skriftligt, ifrån grunden,

Läs mer

Surahammars folkbibliotek är underordnat Barn- & bildningsnämnden, vilken i sin tur lyder under Kommunfullmäktige.

Surahammars folkbibliotek är underordnat Barn- & bildningsnämnden, vilken i sin tur lyder under Kommunfullmäktige. Inledning Syftet med Surahammars kommuns biblioteksplan är att stärka biblioteksverksamheten, ge struktur för viktiga utvecklingsområden och tydliggöra folk- och skolbibliotekens gemensamma uppdrag. Planen

Läs mer

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan Strategi Program >> Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Biblioteksplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-02-25, 32 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och tidplan för denna

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

Skolbibliotek. Informationsblad

Skolbibliotek. Informationsblad Informationsblad 2011-09-30 1 (8) Skolbibliotek Den 1 juli 2011 ändrades bestämmelserna för skolbibliotek. Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar de nya bestämmelserna och vilka krav myndigheten

Läs mer

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Biblioteksplan för Uddevalla kommun 2016-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Innehåll Inledning... 3 1. Uddevallas vision... 4 2. Omvärldens påverkan... 4 Nationell och internationell påverkan...

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019. Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02

Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019. Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02 Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019 Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02 2 Bakgrund Bibliotekslagen (2013:801) sätter ramarna för verksamheten vid landets bibliotek. Lagen betonar

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

Biblioteksplan för Lilla Edets kommun

Biblioteksplan för Lilla Edets kommun Biblioteksplan för Lilla Edets kommun Innehållsförteckning Biblioteksplan för Lilla Edets kommun... 1 Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Inledning... 3 Vision... 3 Övergripande mål... 4 Biblioteket som

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016 Biblioteksplan Köpings kommun 2014-2016 Köpings kommun Rapporten skriven av: Kultur & Fritid 2013-10-16 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-01-27 5 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.

Läs mer

Biblioteksplan. Ydre kommun. Skolbiblioteksplan med handlingsplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263

Biblioteksplan. Ydre kommun. Skolbiblioteksplan med handlingsplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263 Biblioteksplan Ydre kommun 2015 2018 Skolbiblioteksplan med handlingsplan Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263 Biblioteksplan, Ydre kommunbibliotek 2015 2018 Bakgrund:

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN NORRKÖPINGS STADSBIBLIOTEK www.norrkoping.se BIBLIOTEKSPLAN FÖR 1.Bibliotekslagen Av bibliotekslagen (2013:801) framgår att kommunerna ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

Läs mer

Biblioteksplan för Ovanåkers kommun. Antaget av kommunfullmäktige ( 81), 2012-1217

Biblioteksplan för Ovanåkers kommun. Antaget av kommunfullmäktige ( 81), 2012-1217 Biblioteksplan för Ovanåkers kommun Antaget av kommunfullmäktige ( 81), 2012-1217 Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det

Läs mer

Biblioteksplan 2010-2014

Biblioteksplan 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (7.22) 2009-09-15 BUN/2009:120 600 Biblioteksplan 2010-2014 Dokumenttyp: Planer Förvaltning: KSF, FO samhällsutveckling Ämnesområde: Bibliotek Dnr: BUN/2009:120 600 Ägare/ansvarig:

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun Biblioteksplan 2009-2012 Laxå kommun Förord Biblioteket har betydelse för medborgarna. Det är inte enbart skolan som står för lärandet utan där har också biblioteket och skolbiblioteken en stor central

Läs mer

Sammanfattning 1. Vår verksamhet och organisation idag Folkbiblioteken Grundskolebiblioteken samt gymnasiebiblioteket på Kul agymnasiet

Sammanfattning 1. Vår verksamhet och organisation idag Folkbiblioteken Grundskolebiblioteken samt gymnasiebiblioteket på Kul agymnasiet Sammanfattning I bibliotekslagen anges att kommuner ska anta planer för biblioteksverksamheten. Lagen anger också att bibliotekslån ska vara avgiftsfria, att det ska finnas lämpligt fördelade skolbibliotek

Läs mer

TALBOKSPLAN 2008 för biblioteken på Gotland

TALBOKSPLAN 2008 för biblioteken på Gotland 1 2 TALBOKSPLAN 2008 för biblioteken på Gotland 3 Innehåll Målsättning... 5 Policy... 5 Vad är talböcker och vad är ljudböcker?... 5 Talboksverksamheten på Gotland... 6 Ansvarsfördelning... 6 Från förskola

Läs mer

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 INLEDNING Mycket händer i biblioteksvärlden just nu och det är mycket som påverkar dagens folkbibliotek.

Läs mer

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor.

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor. Innehållsförteckning Trollhättans stads vision och grundläggande värderingar 3 Uppdrag 3 Styrdokument 3 Biblioteksverksamhetens vision och inriktningsområden 4-5 Stadsbibliotekets framtida utveckling 6

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR LOMMA KOMMUN 2015-2018. INNEHÅLL Planen omfattar all biblioteksverksamhet i Lomma kommun: folk- och skolbibliotek

BIBLIOTEKSPLAN FÖR LOMMA KOMMUN 2015-2018. INNEHÅLL Planen omfattar all biblioteksverksamhet i Lomma kommun: folk- och skolbibliotek INNEHÅLL Planen omfattar all biblioteksverksamhet i Lomma kommun: folk- och skolbibliotek Efter redovisning av styrdokument följer beskrivning av verksamheten, diskussion kring faktorer som påverkar en

Läs mer