Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek"

Transkript

1 Kulturförvaltningen Enhet/Handläggare Christina Westerlund Datum Beteckning /0098 Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek Innehåll Bakgrund Styrdokument Syfte Nulägesbeskrivning er Omvärld Bakgrund Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Lag (2004:1261). Kulturnämnden har givit bibliotekschefen i uppdrag att utarbeta en biblioteksplan. Styrande och vägledande måldokument Biblioteksverksamheten i kommunen styrs av ett antal måldokument kommunala såväl som statliga och internationella. UNESCO:s Folkbiblioteksmanifest (1994), säger bl.a. följande: Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga värden. De kan bara förverkligas genom välinformerade medborgare med möjlighet att utöva sina medborgerliga rättigheter och därmed spela en aktiv roll i samhällsutvecklingen. Medborgarnas eget deltagande i utvecklingen av demokratin är beroende av en fullgod utbildning samt en fri och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och information. Folkbiblioteken som lokalt kunskapscentrum utgör en grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling för den enskilde och för olika grupper i samhället. Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post adress SKÖVDE KOMMUN Kulturförvaltningen SKÖVDE Stadshuset Fredsgatan 4 SKÖVDE vx

2 2 (14) I UNESCOs Skolbiblioteksmanifest från 1999 poängteras skolbibliotekets viktiga del i en långsiktig utbildningsstrategi samt attbiblioteken skall ha tillräckliga anslag för utbildad personal och material. Bibliotekslagen trädde i kraft den 1 januari Lagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. Varje kommun skall ha folkbibliotek. Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid. Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen. Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten. Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek och andra av staten finansierade bibliotek skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till folkbibliotekens förfogande och bistå dem i deras strävan att erbjuda låntagarna en god biblioteksservice. Förenta Nationernas konvention om barns rättigheter utdrag ur artikel 13 Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av territoriella gränser söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer.

3 3 (14) Kulturpolitisk vision 2015 för Skövde Kommun All medborgare oavsett kön, ålder och etnicitet har möjlighet att utöva och uppleva mångsidig kultur. Skövde är en attraktiv kommun där kulturen är en drivkraft för samhällsutveckling och det goda livet. Biblioteksplanens syfte Biblioteket skall vara en naturlig plats för information, kunskap, läsning, upplevelser, inspiration och möten mellan människor. ha en självklar roll i det livslånga lärandet och på det sättet bidraga till att ge invånarna högre kompetens och utbildningsnivå. stödja och stimulera barns, läshandikappades och andras språkutveckling genom läsfrämjande insatser. öka samarbetet med övriga enheter i Kulturförvaltningen och bibliotek i Västra Götaland för att på bästa sätt utnyttja bibliotekets resurser. ge alla besökare tillgång till IT för informationssökning. Biblioteksplanen skall varje år kompletteras med en handlingsplan. Nulägesbeskrivning Organisation Skövde Stadsbibliotek består av huvudbibliotek och sex filialer, Södra Ryd, Stöpen, Skultorp, Värsås, Timmersdala, Tidan samt utlåningsstationen i Väring. Biblioteket organiseras i fem verksamheter: Vuxenverksamheten - med informationsdisk och lånedisk, Barn- och ungdomsverksamheten, Sociala verksamheten - med talböcker och Boken kommer, Inköp- och katalogverksamheten samt Filialverksamheten. För varje verksamhet finns en ansvarig bibliotekarie som också sitter i bibliotekets Verksamhetsgrupp. Personal Bibliotekschef 40 tim/vecka, 6 bibliotekarier 40 tim/vecka, 1 bibliotekarie 35 tim/vecka, 1 bibliotekarie 32 tim/vecka, 1 bibliotekarie 30 tim/vecka. 8 biblioteksassistenter 40 tim/vecka, 1 biblioteksassistent 35 tim/vecka, 1 biblioteksassistent 30 tim/vecka, 1 biblioteksassistent 20 tim/vecka, 1 biblioteksassistent 17 tim/vecka. Vaktmästartjänsterna delas med Konsthall/Konstmuseum.

4 4 (14) Den personal som arbetar på filialerna har tjänstgör också på huvudbiblioteket med ett undantag. för alla verksamheter utforma biblioteket så lättillgängligt och tydligt att det kan utnyttjas av alla oavsett ålder och funktionshinder. genom vidareutbildning ytterligare höja bibliotekspersonalens kompetens när det gäller biblioteksverksamhet, fackkunskaper, bemötande och service. genom enkäter och fokusgrupper undersöka invånarnas önskemål och förväntningar på biblioteksverksamheten i Skövde. marknadsföra biblioteket internt mot övriga förvaltningar och externt mot kommuninvånare och näringsliv i Skövde. införa RFID-teknik för lånehantering, inventering och stöldmärkning av media. Huvudbiblioteket Huvudbiblioteket med sin strategiska placering i Kulturhuset utgör navet i kommunens biblioteksverksamhet. Närheten till Högskolan och Resecentrum gör också att många studenter och resande besöker biblioteket. Bibliotekets moderna teknik med internetdatorer, Mp3 och trådlöst datanät lockar även många som vanligtvis inte besöker bibliotek. Den generösa öppettiden, 57 tim/vecka, gör att alla har möjlighet att hitta en tid som passar. Huvudbiblioteket har också öppet lördagar och söndagar. utifrån arkitektgranskningen göra biblioteket lättillgängligt för funktionshindrade besökare. anlita en belysningsexpert som ser över belysningen i biblioteket. arbeta vidare med kulturhusidén. Filialerna Södra Ryd - filialen är ett integrerat folk- och skolbibliotek och är närbibliotek för dem som bor och dem som arbetar i Södra Ryd. Det är också skolbibliotek för Rydskolan och Fjärilskolan. Eleverna på Rydskolan (ca 750) representerar fler än 40 nationer! Rydskolan är en grundskola för elever i åldrarna 6-16 år med fritidshem, fritidsklubb, förberedelseklass, integrerade särskolegrupper, heldagsskola, sjukhusskola, modersmålsundervisning, hörselklass och träningsskola. Fjärilskolan är organiserad i två spår med vardera cirka 120 elever från 6-12 år samt särskola, hörselklass och fritidshem. På filialen arbetar 2 bibliotekarier, 30 respektive 33 tim/vecka och 1 biblioteksassistent 20 tim/vecka.

5 5 (14) Filialen är öppen hela skoldagen för elever och lärare och 17 tim/vecka för allmänheten. Stöpen - filialen är ett integrerat folk- och skolbibliotek och närbibliotek för dem som bor i Stöpen och omgivande landsbygd. Det är också skolbibliotek för Stöpenskolan och Frösve skola. Stöpenskolan har cirka 450 elever i åldrarna år, integrerad särskoleverksamhet, samt en fritidsgård. Frösve skola har elever mellan 6-12 år, uppdelade på tre spår, samt ett fritidshem. Personal: En bibliotekarie 20 tim/vecka, en bibliotekarie 7 tim/vecka och en biblioteksassistent 12 tim/vecka. Öppet för skolan hela skoldagen och för allmänheten 22,5 tim/vecka. Skultorp - filialen är närbibliotek för dem som bor i Skultorp och omgivande landsbygd. Filialen ligger nära två skolor, Billingsdalsskolan och Svärtagårdsskolan. Billingsdalsskolan är en Kommunal friskola, har ca 280 elever i åldrarna 6-11 år och ett fritidshem. Personal: Bibliotekarie 10 tim/vecka. Öppet: En förmiddag för skolan och för allmänheten 8 tim/vecka samt 2 tim/vecka (Bibliotekets Vänner). Värsås - filialen är närbibliotek för dem som bor i Värsås, Varola och omgivande landsbygd. Filialen ligger i gamla tingshuset, nära Värsås skola. Varola skola har ca 55 elever i åldrarna 6-12 år samt ett fritidshem. Värsås skola har ca 130 elever i åldrarna 6-12 år samt ett fritidshem. Personal: Biblioteksassistent 15 tim/vecka. Öppet: Två förmiddagar för skolan, för allmänheten 8 tim/vecka samt 4 tim/vecka (Bibliotekets vänner) Timmersdala - filialen är närbibliotek för dem som bor i Timmersdala, Lerdala och omgivande landsbygd. Timmersdala skola har cirka 160 elever i åldrarna 6-12 år samt ett fritidshem. Lerdala skola har ca 80 elever i åldrarna 6-12 år samt ett fritidshem. Personal: Biblioteksassistent 15 tim/vecka. Öppet: Två förmiddagar för skolan och 7 tim/vecka för allmänheten. Tidan - filialen är kombinerat folk- och skolbibliotek och närbibliotek för dem som bor i Tidan och Värsås och omgivande landsbygd. Tidanskolan har ca 130 elever i åldrarna 6-12 år samt ett fritidshem. Värsås skola har ca 130 elever i åldrarna 6-12 år samt ett fritidshem. Personal: Biblioteksassistent 15 tim/vecka. Öppet: Två förmiddagar för skolan och 7 tim/vecka för allmänheten. utöka filialbibliotekens öppettider för att nå flera invånare och utnyttja mediabeståndet på ett bättre sätt. upplåta bibliotekslokalerna för föreningslivet på orten. genom omvärldsanalys profilera filialernas mediabestånd.

6 6 (14) Barn och ungdomar Ålder Verksamhet Verks.ansvar 8-12 månader BVC-träff Biblioteket, BVC "Barnens första bok" " 4-6 år Sagostund Biblioteket 5 år Boklek " 8 år Biblioteksvisning " 11 år Bibliotekskunskap " 13 år Bibliotekskunskap " Informationssökning slutföra arbetet med den påbörjade Barn- och ungdomskulturplanen. De små barnen Språkutveckling och läsvanor grundläggs när barnen är små. Boken utvecklar språket och ordförrådet, stimulerar fantasin och ger barnen övning i att känna empati. Biblioteket samarbetar med BVC när det gäller de yngsta barnen. Alla föräldrar får inbjudan att delta i en BVC-träff och får också Barnets första bok när barnet är ca 8 månader. På BVC-träffen informerar barnbibliotekarien om barns språkutveckling, vikten av att läsa för barnen och ger också boktips. Varje vecka har biblioteket sagostunder för barn i åldrarna 4-6 år. Sagostunderna skall uppmuntra barnens fantasi, låta barnen uppleva andra miljöer och tankar, ge barnet tillfälle att lyssna tillsammans med andra barn. Förskolan bjuds in till boklek för 5-6 åringar, där barnen på ett positivt och lekfullt sätt får lära sig hur biblioteket fungerar. Äppelhyllan, läsglädje för barn med handikapp. Här hittar man böcker för och om barn med funktionshinder. Böcker som väcker barnets läsglädje och som också ger stöd och inspiration åt föräldrarna.

7 7 (14) En gång per termin träffas Biblioteksgruppen, som består av representanter från förskolorna och barnbibliotekarierna. Barnbibliotekarierna informerar om vad som är på gång för de små barnen och bokpratar om nya bilderböcker. Förskollärarna berättar om hur de arbetar med böcker och läsning och tipsar varandra. fortsätta samarbetet med BVC för att få alla nyblivna föräldrar att deltaga i bibliotekets BVC-träffar. fortsätta samarbetet med förskolan för att uppmuntra förskollärarna till högläsning och biblioteksbesök. Grundskolan Biblioteket skall vara en mötesplats där barn och ungdomar stimuleras att söka kunskap och där intresset för läsning uppmuntras och vidmakthålls. Det är också viktigt att utveckla samarbetet mellan biblioteket och skolan genom att bygga nätverk på olika nivåer med lärare och skolbibliotekarier, rektorer och den centralaskolledningen. Elever i årskurs 2 bjuds in till biblioteket tillsammans med sin lärare. Barnbibliotekarien berättar om biblioteket, vad det är, vad som finns där, hur man hittar och hur man lånar. Därefter görs en liten rundvandring i biblioteket och de barn som inte har lånekort får ett sådant och barnen kan sedan välja böcker som de vill låna. Nästa tillfälle som eleverna bjuds in till biblioteket är i årskurs 5. Barnbibliotekarien berättar då om vilka böcker och andra media som finns, hur böckerna är uppdelade i fack- och skönlitteratur, ämnesvis ordnade och hur de är uppställda. Barnen får också tips på några bra böcker och får naturligtvis också låna. I mån av tid bjuds också elever i årskurs 7 in till biblioteket och då har man en gemensam övning i hur man hittar den bok och de fakta man söker. Bibliotekskunskapen kan också vara kopplad till något arbete (tema) som eleverna arbetar med. fortsätta samarbetet med lärare på grundskolan så att alla elever får en positiv syn på bokläsning och bibliotek. genom skolbibliotekssamordnarens arbete stödja skolbibliotekarierna.

8 8 (14) Grundskolebibliotek Folk- och skolbiblioteken har delvis olika uppgifter. Folkbibliotekens uppgift är att stödja det fria kunskapssökandet och stimulera till fri läsning, d.v.s. det som sker utanför skolans ram. De fungerar som ett komplement till skolbiblioteken. Skolbibliotekens främsta uppgift är att tillhandahålla den litteratur som behövs i undervisningen. De skall ingå som en resurs i det pedagogiska arbetet och skall därför finnas i anslutning till skolan. Skolbiblioteken skall också fungera som arbetsplats för skolans elever. Ansvaret för grundskolebiblioteken ligger hos Skolförvaltningen. Folkbiblioteket har en skolbibliotekssamordnare, 20 tim/vecka, som är ett stöd åt lärarbibliotekarierna, hjälper till med gallring och inköp på 22 grundskolor, ordnar skolbiblioteksträffar och deltar i olika biblioteksprojekt. arbeta för att alla skolbibliotek skall ha fackutbildad bibliotekarie. påverka skolledningen så att skolbiblioteken rustas upp och får större utrymmen. medverka till att biblioteksråd, bestående av elever, lärare, skolbibliotekarie och skolledare, bildas på alla skolor. Gymnasieskolan Stadsbiblioteket samarbetar med biblioteken på de båda gymnasieskolorna Västerhöjdsgymnasiet och Kavelbrogymnasiet. Gymnasiebibliotekens kataloger ligger i Stadsbibliotekets server och böcker lånas mellan biblioteken. Utöver de kommunala gymnasierna finns friskolorna IT-gymnasiet, Lichron, Teknikgymnasiet, Folkuniversitetets gymnasium samt Skövde Praktiska gymnasium. Eleverna erbjuds biblioteksvisningar och använder också Stadsbibliotekets mediabestånd för studier, specialarbeten och fritidsläsning. Ansvaret för gymnasiebiblioteken ligger på Utbildningsnämnden och för friskolorna på respektive friskola. fortsätta samarbetet med gymnasieskolorna. stimulera gymnasieungdomarnas fritidsläsning genom att erbjuda ett lockande mediautbud.

9 9 (14) Vuxenstuderande Skövde behöver välutbildade medborgare. Biblioteket har en nyckelroll i människors lärande. Utbudet av media och tillgängligheten gör att eleverna söker sig till Stadsbiblioteket för att få stöd och hjälp att hitta lämplig litteratur. Vuxenstuderande elevers förkunskaper och bakgrund är mycket varierande, men det gemensamma är det stora behovet av handledning. Dessa elever får också inbjudan till biblioteksvisningar. Ansvaret för vuxenutbildningen ligger på Utbildningsnämnden arbeta för att få en studiebibliotekarie som kan ägna mer tid till att stödja och inspirera vuxenstuderande, speciellt elever med annat modersmål än svenska. Funktionshindrade och äldre Alla invånare har rätt till bibliotekets tjänster. Funktionshinder och/eller ålder skall inte vara ett hinder. Boken-kommerverksamheten är en viktig service för dem som inte själva kan ta sig till biblioteket. För dem som bor på äldreboende har biblioteket träffar för läsombud där bibliotektarien ger tips på bra böcker som läsombuden i sin tur sedan kan informera om. En gång i månaden inbjuder biblioteket till Seniorsurf där de äldre får hjälp att lära sig hur datorn fungerar, hur man söker på internet och skickar . Synskadade och andra läshandikappade kan få hjälp att läsa och skriva av bibliotekets läs- och skrivtekniker i projeketet Open Media/Open Learning. Det finns också en dator med dyslexi- och förstoringsprogram, talstyrning, syntetiskt tal, punktskriftsdisplay, kamera m.m. för dem som har svårt att läsa och skriva. Talböcker finns på kassetter och Daisy-skivor. Daisy-skivorna måste spelas i en speciell Daisy-spelare, eller dator. Biblioteket har tillstånd att ladda ned ett stort antal böcker från TPB (Tal-och Punktskriftsbiblioteket) och sedan bränna egna Daisy-skivor för utlån. Eftersom Daisy-spelarna är ganska svåra att hantera, har Skövde Stadsbibliotek startat ett projekt Mp3-boken kommer för att testa olika Mp3-spelare, laddade med ljudböcker. Statens Kulturråd har bidragit med till projektet. i projektet Mp3-boken kommer utveckla en lätthanterlig Mp3-spelare, gärna röststyrd, för att underlätta för funktionshindrade att lyssna på ljudböcker.

10 10 (14) behålla den personliga kontakten mellan bibliotekspersonalen och funktionshindrade/äldre. informera om talböcker och boken-kommer service, storstils-böcker och lättlästa böcker på äldreboende, gruppbostäder, dagcenter och vid olika föreningsmöten. bjuda in litteraturombud och anhörigvårdare till biblioteket för visning, information och boktips. Övriga låntagare och besökare Studerande på olika nivåer och med olika bakgrund och erfarenheter av studier utgör en stor del av folkbibliotekets besökare. Det är nödvändigt att köpa in ett brett urval av såväl lämplig facklitteratur, kurs- och bredvidläsningslitteratur som skönlitteratur, inte minst för dem med annat modersmål än svenska. En växande skara släktforskare kommer att med den ökade fritiden utnyttja möjligheten att på biblioteket via internet söka i betaldatabaserna Genline, Sveriges kyrkoakivalier på nätet etc. Bibliotekets IT-galleri besöks flitigt av internetanvändare i olika åldrar och utgör en del av bibliotekets demokrati- och jämlikhetsansvar. Även den som inte har ekonomiska resurser att äga en dator skall ha tillgång till information via internet. Bibliotekets IT-galleri besöks flitigt av internetanvändare i olika åldrar och utgör en del av bibliotekets demokrati- och jämlikhetsansvar. Även den som inte har ekonomiska resurser att ha egen dator skall ha tillgång till information via internet. Biblioteket har också en social uppgift att fylla genom att vara en mötesplats och för en hel del människor, även ett andra hem. erbjuda kvalificerad informationstjänst. erbjuda ett mediabestånd med kvalitet och variation för alla åldrar. vara ett välkomnande lättillgängligt var-dags-rum. även fortsättningsvis ha kunnig och serviceinriktad personal förkorta bokens väg från beställning till låntagare. Det virtuella biblioteket Bibliotekets tjänster på nätet förbättrar bibliotekets service genom att vara tillgängliga 24 timmar/dygn. Genom detta erbjuds besökarna nya möjligheter att utnyttja biblioteket resurser oberoende av tid och rum. erbjuda låntagarna nya databaser kopplade till bibliotekets hemsida.

11 11 (14) konstruera en enkätdatabas för att undersöka låntagarnas önskemål. fortsättningsvis också vara ett av biblioteken i Fråga biblioteket. kontinuerligt utveckla bibliotekets hemsida så att den blir attraktiv att besöka Näringslivet I Skövde finns flera näringslivsorganisationer som stödjer och arbetar för utveckling av det lokala näringslivet. Några av dessa är Almi företagspartner, Näringslivsforum, Gothia Science Park etc. Biblioteket har 1000 besökare per dag och skulle därför i samarbete med kommunens näringslivsenhet och näringslivsorganisationerna kunna informera om nyföretagande. inrätta en företagshörna i biblioteket med litteratur, broschyrer och databaser för småföretagare Program och utställningar Biblioteket har idag en hel del program och utställningar både för barn och vuxna och deltar återkommande i Kulturnatt, Julstämning, Kura skymning m.m. Ett önskemål från många besökare är att det skall erbjudas ännu mera. erbjuda bibliotekets lokaler till föreningar och andra sammanslutningar. ha små konserter med musikskolans/musikgymnasiets olika grupper. ordna flera författaraftnar med kända författare. Samarbete utanför kommunen Stadsbiblioteket ingår i olika nätverk och projekt i Västra Götalandsregionen. BRO-projektet som är samverkan mellan elva kommuner och högskolans bibliotek i Skövde. Nätverk för kunskap som är ett nätverk för folkbibliotek på högskole/universitetsorter och högskole/universitetsbibliotek Västra Götaland. Nätverk 30 + för barnbibliotekarier i kommuner med runt invånare och uppåt. Nätverk för invandrarfrågor vars syfte är att skapa dialog mellan bibliotek i reginonen i mångkulturella frågor.

12 12 (14) Nätverk för IT-bibliotekarier där man byter erfarenheter och diskuterar biblioteksrelaterade IT-frågor. Nätverk för tillgänglighet för funktionshindrade och äldre, ett kollegialt utbyte över kommungränserna kring arbetsmetoder och erfarenheter för den personal som arbetar med bibliotekets utbud för läshandikappade och biblioteksservice till äldre och funktionshindrade. Media 2006,ett fjärrlånesamarbete mellan Skövde, Tibro, Hjo och Karlsborg. aktivt deltaga i de olika nätverken och projekten för att kunna påverka biblioteksutvecklingen i regionen. Övriga bibliotek i Skövde Sjukhusbiblioteket, KSS Sjukhusbiblioteket på Kärnsjukhuset i Skövde är ett s.k. kombinerat bibliotek. Det innebär att det finns ett allmänt bibliotek och ett medicinskt bibliotek med inriktning medicin, odontologi, beteendevetenskap och sociala frågor. Patientbiblioteket ingår i det kombinerade biblioteket. Biblioteket har som främsta uppdrag att stödja kärnverksamheterna vården på sjukhuset- varför 2/3 av verksamheten ägnas åt medicinska funktioner. Personalens främsta uppgifter: informationssökning åt personalen, beställning av fjärrlån, att utveckla access till elektroniskt material, handledning/undervisning i informationssökning. E-biblioteket kommer f.o.m att kunna nås via en medicinsk portal som riktar sig till vårdpersonalen på sjukhusen och primärvården i Västra Götalandsregionen. Det allmänna biblioteket möjliggör för personal, patienter och anhöriga att få tillgång till förströelse när de vistas i sjukhusets lokaler. Patientbiblioteket innehåller tidskrifter, broschyrer, fakta om olika sjukdomar, medicinsk litteratur samt litteratur av upplevelsekaraktär. KSS biblioteket är dessutom delaktigt i patientdatabasen PION. Biblioteket har 4 tjänster och tillsammans med sjukhusbiblioteken i Falköping och Lidköping har man en mediabudget på ca kr/år som inkluderar fjärrlån, tidskrifter, AV-media och böcker. KSS har en kostnad på ca kr/år för enbart fjärrlån.

13 13 (14) Räddningsverkets bibliotek Räddningsverkets bibliotek har funnits sedan anställdes den första bibliotekarien och sedan 2004 finns det två bibliotekarier, som även arbetar som pbl-handledare i olika SMO-klasser och undervisar i rapportmetodik mm. Antalet elever på Räddningsverkets skola är är mellan 700 och 1000 per termin beroende på antal kurser. Grundutbildningen heter SMO (skydd mot olyckor) och är en 2-årig eftergymnasial utbildning. Det finns även vidareutbildningar för räddningstjänstpersonal och kortare och längre kurser som vänder sig till olika kategorier i samhället. Skolans pedagogik är PBL (problembaserat lärande). Filialen i Södra Ryd är tillgänglig för Räddningsskolans elever. Ansvaret för Räddningsverkets bibliotek ligger på Räddningsverket. Högskolebiblioteket Högskolan i Skövde har tre institutioner: Institutionen för teknik och samhälle Institutionen för vård och natur Institutionen för kommunikation och information. Antal helårsstudenter 2006 är ca Enligt Organisationsplan för Högskolan skall det också finnas ett bibliotek. Biblioteket skall inom högskolans verksamhetsområde svara för att själv och i samverkan med nationella och internationella biblioteksresurser ge biblioteksservice. Biblioteket har 14 anställda och bokbeståndet omfattar volymer och ca tidskrifter, varav är elektroniska. Mediaanslag 2006 ca 11 milj/kr. Externa låntagare har rätt att låna på högskolebiblioteket med undantag för kurslitteratur och fjärrlån. Folbiblioteket och högskolebiblioteket samarbetar i BRO-projektet och Nätverk för kunskap samt genom att hänvisa låntagare till varandras bibliotek. Resultatet blir att låntagarna får tillgång till ett mycket större mediabestånd. Folkbibliotekets låntagarkort kan också användas på högskolebiblioteket. Ansvaret för högskolebiblioteket ligger på Högskolan i Skövde. bygga upp samarbetet med biblioteken på Räddningsverket och KSS. fortsätta och utveckla samarbetet med Högskolans bibliotek.

14 14 (14) Förändringar i omvärlden som påverkar verksamheten Skövdes befolkning växer. Inpendlingen till till Skövde ökar. IT-utvecklingen går snabbt framåt. Det mångkulturella samhället. Det livslånga lärandet. Antalet personer i utbildning, på alla nivåer, har ökat. Högskolans utveckling. Gränsen mellan forskningsbibliotekens och folkbibliotekens verksamhet har mer och mer suddats ut. Studieteknik med problembaserat lärande ökar efterfrågan av informationstjänster, fack- och kurslitteratur. Distansarbete och distansstudier. Antalet äldre ökar. Ständiga förändringar i samhället ställer ökade krav på bibliotekets flexibilitet och förändringsvilja.

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Antagen av kommunfullmäktige, x 2010-xx 1 Innehållsförteckning Biblioteksplan för Säffle kommun 3 Inledning 3 Styrdokument 3 Bibliotekets övergripande roll i samhället

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012

Biblioteksplan 2009-2012 Biblioteksplan 2009-2012 1 Bakgrund och Syfte...utgår från invånarnas behov av biblioteksservice...ta tillvara de resurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och stimulera till utveckling 2

Läs mer

Biblioteksplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-24 Diarienummer 58/05

Biblioteksplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-24 Diarienummer 58/05 Biblioteksplan Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-24 Diarienummer 58/05 Innehåll - Bakgrund - Syfte - Arbetsgrupp - Styrdokument - Nulägesbeskrivning - Omvärldsanalys - Strategier Laholms kommuns biblioteksverksamhet

Läs mer

Biblioteksplan för Lilla Edets kommun

Biblioteksplan för Lilla Edets kommun Biblioteksplan för Lilla Edets kommun Innehållsförteckning Biblioteksplan för Lilla Edets kommun... 1 Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Inledning... 3 Vision... 3 Övergripande mål... 4 Biblioteket som

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun Biblioteksplan 2009-2012 Laxå kommun Förord Biblioteket har betydelse för medborgarna. Det är inte enbart skolan som står för lärandet utan där har också biblioteket och skolbiblioteken en stor central

Läs mer

Biblioteksplan 2010-2014

Biblioteksplan 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (7.22) 2009-09-15 BUN/2009:120 600 Biblioteksplan 2010-2014 Dokumenttyp: Planer Förvaltning: KSF, FO samhällsutveckling Ämnesområde: Bibliotek Dnr: BUN/2009:120 600 Ägare/ansvarig:

Läs mer

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN Biblioteksplan Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA Innehåll 1. Kvalitetsgarantier för biblioteks- verksamheterna i Vallentuna...

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 INLEDNING Mycket händer i biblioteksvärlden just nu och det är mycket som påverkar dagens folkbibliotek.

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kommunens struktur 3. Verksamhetsområden 3.1 Allmänheten 3.1.1 Nuläge och utgångspunkt för fortsatt verksamhet 3.1.2 Framtiden att arbeta för

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21

BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21 BURLÖVS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21 Biblioteksplan 2013-2014 Burlövs kommun Innehåll Inledning Verksamhetsbeskrivning Burlövs kommuns styrdokument Utvecklingsområden Nationella

Läs mer

Handlingsplan för fokusbiblioteket

Handlingsplan för fokusbiblioteket Handlingsplan för fokusbiblioteket Vist skola 2011/2012 Innehållsförteckning Presentation av fokusbiblioteket... 3 Handlingsplanens syfte... 3 Fokusbibliotekets mål... 3 Styrdokument... 3 Lgr 11... 3 Skollagen...

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund VAXHOLMS STAD BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte 2. Biblioteksverksamheten i Vaxholm i dag 3. Biblioteksbehov i framtiden 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte

Läs mer

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Författningssamling Ändrad 2007-08-21 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2007-11-28 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2007-2010 Antaget av fullmäktige

Läs mer

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017 för 2015-2017 2014-08-12 1(8) Biblioteksplan Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteket Kerstin Nordén, Telefon 0155-383 50 kerstin.norden@oxelosund.se Biblioteksplan för 2015-2017 1. Bibliotekets verksamhet

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Foto Jenny Olsson Antagen av kommunfullmäktige 2009-01-28 2 1 Innehåll Inledning o Bakgrund och syfte o Uppdrag Metod Styrdokument Nulägesanalys o Organisation o Statistik

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 Innehåll Inledning 3 Bakgrund Organisation 4 Nuläge Utveckling av organisationen Bibliotekslagen 5 Så här ska vi arbeta Utmaningar 6 Verksamhet 2008-2011 Utvecklingsområden

Läs mer

Kommunens författningssamling Biblioteksplan 2012-2015 ÖFS 2012:16

Kommunens författningssamling Biblioteksplan 2012-2015 ÖFS 2012:16 Kommunens författningssamling Biblioteksplan 2012-2015 ÖFS 2012:16 Antagen av Kommunfullmäktige 2012-10-01, 155 Dnr KS 2012/310-880 1 Biblioteksplan för Österåker 2012-2015 2 Inledning I december 2004

Läs mer

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Innehåll: 1. Bibliotekssamarbetet i Norrbotten 2. Nationella och regionala styrdokument 3. Mediesamarbete i Norrbotten 4. Riktlinjer för

Läs mer

Biblioteksplan för Strängnäs kommun

Biblioteksplan för Strängnäs kommun Biblioteksplan för Strängnäs kommun Antagen i Kommunfullmäktige 2008-01-28, 9. Beslutad i Kulturnämnden 2007-12-12, 162. Diarienummer KN/2007:34-012 Biblioteks- och museienheten 2007-11-19 Biblioteksplan

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Biblioteksplan för Söderhamns kommun 2006 2008.

Biblioteksplan för Söderhamns kommun 2006 2008. Förslag till: Biblioteksplan för Söderhamns kommun 2006 2008. Bakgrund och syfte. En biblioteksplan är ett redskap för att strukturerat och i samverkan ta tillvara de biblioteksresurser som finns, skapa

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

Växjö kommuns Biblioteksplan 2007 2010, reviderad 2012

Växjö kommuns Biblioteksplan 2007 2010, reviderad 2012 Växjö kommuns Biblioteksplan 2007 2010, reviderad 2012 Växjö kommuns biblioteksplan 2007-2010 Antagen av kommunfullmäktige 2007-08-21 167 Växjö kommuns biblioteksplan är upprättad enligt Bibliotekslagen

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2015

Biblioteksplan 2013-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(4) Biblioteksplan 2013-2015 Område Program Plan Riktlinje Biblioteksplan Fastställd Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad BKU-nämnd, Till och med 2015 2012-10-31 79 Tjänsteföreskrift Diarienummer

Läs mer

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017 Biblioteksplan Robertsfors kommun 2015 2017 Vision Biblioteket ska avgiftsfritt erbjuda ett rikt och varierat. mediebestånd, god service och en stimulerande miljö för läsning, upplevelser och lärande Bibliotekplan

Läs mer

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 MALÅ KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN 1 (13) Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 Inledning I Malå kommun finns ett integrerat folk- och skolbibliotek. Biblioteksverksamheten styrs av bibliotekslagen (SFS

Läs mer

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström 2006-12-06 INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid. 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Beslutad av kommunfullmäktige den 25 november 2013, 225. Adress Box 610, 391 26 Kalmar Besök Tullslätten 4 Tel 0480-45 00 00 vx 1 Bibliotek och utveckling Biblioteksplan för Kalmar

Läs mer

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer

Läs mer

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Att nå ut till talboksläsande barn och unga Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer Kurs

Läs mer

Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12.

Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12. Biblioteksplan Skellefteå kommun 2012-2015 Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12. (2012-2014) Foto: Terje

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Biblioteksplan för Töreboda kommun 1(9)

Biblioteksplan för Töreboda kommun 1(9) Biblioteksplan för Töreboda kommun 1(9) 1.Utgångspunkt Bibliotekslagen föreskriver att kommuner och landsting ska anta planer för biblioteksverksamheten (lag 2004:1261). En biblioteksplan måste hela tiden

Läs mer

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ Markaryds kommun 7DOERNVSODQ för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ 6W\UGRNXPHQWI U0DUNDU\GVWDOERNVSODQ Enligt den regionala talboksplanen ska lokala talboksplaner upprättas, och enligt Markaryds kommuns Kultur-

Läs mer

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bibliotektplan för Piteå kommun 2012-2015 Plan/Program 2012-05-14, 74 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Bemanna skolbiblioteken Ett verktyg för skolutveckling

Bemanna skolbiblioteken Ett verktyg för skolutveckling Bemanna skolbiblioteken Ett verktyg för skolutveckling 1 Läroplanen för grundskola, LPO 94, och läroplanen för de frivilliga skolformerna, LPF 94, fastslår att rektor har särskilt ansvar för att: skolans

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 1 (19) Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-19 2 (19) Innehållsförteckning Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017...1 Bakgrund och syfte...4 Verksamhetsbeskrivning...4

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2008 2015 FÖR TIMRÅ KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN 2008 2015 FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KT 30 a 1 (7) BIBLIOTEKSPLAN 2008 2015 FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2008-03-31, 34 (vision och mål) Inledning och uppdrag Enligt Bibliotekslagen (SFS 1996:1597

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Biblioteksplan 2012-2015 Plan/Program 2012-??-?? Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN På biblioteket kan man alltid hitta en lugn vrå om man vill vara ifred och oftast någon att prata med om man är på det humöret Anonym låntagare Februari 2008 1 BIBLIOTEKSPLAN

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun 1 (7) Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun Inledning Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande demokratiska värderingar med yttrandefriheten som

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Stadsbibliotekets personal: 2010 2009 2008 Bibliotekschef: 1,00 1,00 1,00 Bibliotekarier: 4,65 4,65 5,40 (Därav skolbiblioteken

Läs mer

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Biblioteksverksamhet Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Riktlinjer 2007 1 Förord En bra biblioteksverksamhet på anstalter och häkten samverkar med offentliga bibliotek och leds av en engagerad bibliotekarie

Läs mer

Biblioteksplan. för Kristianstad 2015-2017. Antagen av kommunfullmäktige 2015-03 - 17

Biblioteksplan. för Kristianstad 2015-2017. Antagen av kommunfullmäktige 2015-03 - 17 Biblioteksplan för Kristianstad 2015-2017 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03 - 17 Biblioteksplan för Kristianstad ORDLISTA... 2 INLEDNING... 3 VISION & STRATEGIER... 3 BAKGRUND OCH SAMVERKAN... 3 BAKGRUND...

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Svedala kommun, 2009-2011 -från förskoleklass till gymnasium

Skolbiblioteksplan för Svedala kommun, 2009-2011 -från förskoleklass till gymnasium 1 Skolbiblioteksplan för Svedala kommun, 2009-2011 -från förskoleklass till gymnasium 1. Syfte Syftet med följande handlingsplan är att formulera vision och övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan. 1 Bakgrund

Biblioteksplan. 1 Bakgrund Biblioteksplan 2010-2015 1 Biblioteksplan 1 Bakgrund... 3 Bibliotekslagen... 3 Biblioteken och Lidingös vision... 3 Arbetsprocessen... 3 2 Förutsättningar och genomförande... 4 Bibliotekens roll i en föränderlig

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola Elin Lucassi, Kungl. biblioteket Bakgrund Alla elever i Sverige har rätt att få tillgång till bra skolbiblioteksverksamhet.

Läs mer

Biblioteksplan för Högsby kommun

Biblioteksplan för Högsby kommun Rev 2007-12-04 Rev 2008-03-06 Rev 2008-09-01 Antagen KF 2009-03-26, 51 Rev KS 2012-03-13 Rev och antagen KF 2012-04-02, 46 Biblioteksplan för Högsby kommun 2011-2015 Inledning Folkbiblioteken står i dag

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Nya låntagare, nya behov

Nya låntagare, nya behov Nya låntagare, nya behov TPB och biblioteken i framtiden Bitte Kronkvist bitte.kronkvist@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se TPB:s uppdrag och strategi..att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov

Läs mer

Biblioteksplan för Klippans kommun, 2008

Biblioteksplan för Klippans kommun, 2008 Biblioteksplan för Klippans kommun, 2008 Margareta de Fine Licht BIBLIOTEKSPLAN FÖR KLIPPANS KOMMUN Bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek inom

Läs mer

Biblioteksplan. för. skol- och folkbiblioteken. i Ljusnarsbergs kommun 2008-2010

Biblioteksplan. för. skol- och folkbiblioteken. i Ljusnarsbergs kommun 2008-2010 Biblioteksplan för skol- och folkbiblioteken i Ljusnarsbergs kommun 2008-2010 Antagen av kommunfullmäktige den 2008-10-09 1 INNEHÅLL sid 1. Vad är en biblioteksplan? Bakgrund 3 Uppdrag 3 Styrinstrument

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Välkommen till heldagskonferensen Att skapa en funktionell(are) lärmiljö utveckling och möjligheter 16 december 2008 Växjö

Välkommen till heldagskonferensen Att skapa en funktionell(are) lärmiljö utveckling och möjligheter 16 december 2008 Växjö Välkommen till heldagskonferensen Att skapa en funktionell(are) lärmiljö utveckling och möjligheter 16 december 2008 Växjö 1 Uppstart Samtliga folkbibliotek i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län inbjuds

Läs mer

Fakta om bibliotek 2012

Fakta om bibliotek 2012 Fakta om bibliotek 212 1 2 Kapitelrubrik Satsningar lönar sig Svensk Biblioteksförening genomför kontinuerligt undersökningar och sammanställer fakta från andra aktörer i syfte att ge argument för och

Läs mer

Förord... 3 1 Styrande dokument... 4 1.1 UNESCO:s folkbiblioteksmanifest (bilaga 1)... 4 1.2 UNESCO:s skolbiblioteksmanifest (bilaga 2)... 4 1.

Förord... 3 1 Styrande dokument... 4 1.1 UNESCO:s folkbiblioteksmanifest (bilaga 1)... 4 1.2 UNESCO:s skolbiblioteksmanifest (bilaga 2)... 4 1. 1 Förord... 3 1 Styrande dokument... 4 1.1 UNESCO:s folkbiblioteksmanifest (bilaga 1)... 4 1.2 UNESCO:s skolbiblioteksmanifest (bilaga 2)... 4 1.3 Bibliotekslagen (bilaga 3)... 4 1.4 Barnkonventionen...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Biblioteksplan för Haninge kommun Del 1 Kartläggning och analys av biblioteksverksamheten i Haninge kommun

Biblioteksplan för Haninge kommun Del 1 Kartläggning och analys av biblioteksverksamheten i Haninge kommun Biblioteksplan för Haninge kommun Del 1 Kartläggning och analys av biblioteksverksamheten i Haninge kommun Arbetsgrupp: Kerstin Alfhagen, BuF Ulla Kristina Bergkvist, KoF Karin Nordh, Klk 2 1. INLEDNING...4

Läs mer

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund Våra medier Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) Artikel 19. var och en har rätt till åsiktsfrihet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-12-18. Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-12-18. Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-12-18 4(101 KFU 72 Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning Dnr 2014/773 ; INLEDNING Syftet med en biblioteksplan

Läs mer

Biblioteksplan. för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165

Biblioteksplan. för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165 Biblioteksplan för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun 2011 2014 Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165 Innehållsförteckning 1 Syfte och uppföljning... 4 1.1 Syfte... 4 1.2 Uppföljning

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling

För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 44 För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

Läs mer

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008 Folkbiblioteken i Lund Årsberättelse 2008 Viktiga händelser 2008 Ny organisation Från 1 januari trädde en ny organisation i kraft. Biblioteksplan En plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun fastställdes

Läs mer

Sveriges Författarförbunds synpunkter över Ny bibliotekslag (Ds 2012:13)

Sveriges Författarförbunds synpunkter över Ny bibliotekslag (Ds 2012:13) Kulturdepartementet 2012-09-14 Ku2012/836/RFS Enheten för rättsliga frågor och styrning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Författarförbunds synpunkter över Ny bibliotekslag (Ds 2012:13) Övergripande kommentarer

Läs mer

Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014. Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014

Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014. Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014 Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014 Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014 Fastställd av Stockholms Fastställd läns landstings av Stockholms kulturnämnd läns landstings kulturnämnd

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Biblioteksplan för Norsjö kommun

Biblioteksplan för Norsjö kommun NORSJÖ KOMMUN för Norsjö kommun 2015-08-17 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE... 3 Uppföljning och utvärdering... 3 Styrdokument... 3 NULÄGET PÅ NORSJÖ BIBLIOTEK... 4 Filialer... 5 VISIONER OCH MÅL...

Läs mer

Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2009-2011

Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2009-2011 Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande -2011 Antagen av kommunfullmäktige den 24 februari 19 Gemensam vision: Alla invånare i Ljungby kommun

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA Huvudmålet år 21 var samma som år 2. Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett

Läs mer

Biblioteksplan Mönsterås

Biblioteksplan Mönsterås Biblioteksplan Mönsterås Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Strategier för framtiden 4 Folkbibliotek...4 Skolbibliotek....4 Vuxenutbildningen......5 Omsorg och äldreomsorg.....6 Kommunens förvaltningar..7

Läs mer

Biblioteksplan för Rättviks kommun

Biblioteksplan för Rättviks kommun Biblioteksplan för Rättviks kommun Biblioteksplan för Rättviks kommun 2007-2012 Rättviks kulturförvaltning Form: Foto om inget annat anges: Tryckeri: Lotta Lindbeck Bleckogårdens grafikverkstad Lennart

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN. Hjo kommun. Biblioteksverksamhet 2007-2010 Hjo Stadsbibliotek

BIBLIOTEKSPLAN. Hjo kommun. Biblioteksverksamhet 2007-2010 Hjo Stadsbibliotek BIBLIOTEKSPLAN Hjo kommun Biblioteksverksamhet 2007-2010 Hjo Stadsbibliotek Hjo kommuns biblioteksverksamhet 2007-2010 Innehåll - Bakgrund - Syfte - Arbetsgrupp - Vision - Övergripande mål - Omvärldsanalys

Läs mer