Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek"

Transkript

1 Kulturförvaltningen Enhet/Handläggare Christina Westerlund Datum Beteckning /0098 Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek Innehåll Bakgrund Styrdokument Syfte Nulägesbeskrivning er Omvärld Bakgrund Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Lag (2004:1261). Kulturnämnden har givit bibliotekschefen i uppdrag att utarbeta en biblioteksplan. Styrande och vägledande måldokument Biblioteksverksamheten i kommunen styrs av ett antal måldokument kommunala såväl som statliga och internationella. UNESCO:s Folkbiblioteksmanifest (1994), säger bl.a. följande: Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga värden. De kan bara förverkligas genom välinformerade medborgare med möjlighet att utöva sina medborgerliga rättigheter och därmed spela en aktiv roll i samhällsutvecklingen. Medborgarnas eget deltagande i utvecklingen av demokratin är beroende av en fullgod utbildning samt en fri och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och information. Folkbiblioteken som lokalt kunskapscentrum utgör en grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling för den enskilde och för olika grupper i samhället. Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post adress SKÖVDE KOMMUN Kulturförvaltningen SKÖVDE Stadshuset Fredsgatan 4 SKÖVDE vx

2 2 (14) I UNESCOs Skolbiblioteksmanifest från 1999 poängteras skolbibliotekets viktiga del i en långsiktig utbildningsstrategi samt attbiblioteken skall ha tillräckliga anslag för utbildad personal och material. Bibliotekslagen trädde i kraft den 1 januari Lagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. Varje kommun skall ha folkbibliotek. Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid. Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen. Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten. Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek och andra av staten finansierade bibliotek skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till folkbibliotekens förfogande och bistå dem i deras strävan att erbjuda låntagarna en god biblioteksservice. Förenta Nationernas konvention om barns rättigheter utdrag ur artikel 13 Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av territoriella gränser söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer.

3 3 (14) Kulturpolitisk vision 2015 för Skövde Kommun All medborgare oavsett kön, ålder och etnicitet har möjlighet att utöva och uppleva mångsidig kultur. Skövde är en attraktiv kommun där kulturen är en drivkraft för samhällsutveckling och det goda livet. Biblioteksplanens syfte Biblioteket skall vara en naturlig plats för information, kunskap, läsning, upplevelser, inspiration och möten mellan människor. ha en självklar roll i det livslånga lärandet och på det sättet bidraga till att ge invånarna högre kompetens och utbildningsnivå. stödja och stimulera barns, läshandikappades och andras språkutveckling genom läsfrämjande insatser. öka samarbetet med övriga enheter i Kulturförvaltningen och bibliotek i Västra Götaland för att på bästa sätt utnyttja bibliotekets resurser. ge alla besökare tillgång till IT för informationssökning. Biblioteksplanen skall varje år kompletteras med en handlingsplan. Nulägesbeskrivning Organisation Skövde Stadsbibliotek består av huvudbibliotek och sex filialer, Södra Ryd, Stöpen, Skultorp, Värsås, Timmersdala, Tidan samt utlåningsstationen i Väring. Biblioteket organiseras i fem verksamheter: Vuxenverksamheten - med informationsdisk och lånedisk, Barn- och ungdomsverksamheten, Sociala verksamheten - med talböcker och Boken kommer, Inköp- och katalogverksamheten samt Filialverksamheten. För varje verksamhet finns en ansvarig bibliotekarie som också sitter i bibliotekets Verksamhetsgrupp. Personal Bibliotekschef 40 tim/vecka, 6 bibliotekarier 40 tim/vecka, 1 bibliotekarie 35 tim/vecka, 1 bibliotekarie 32 tim/vecka, 1 bibliotekarie 30 tim/vecka. 8 biblioteksassistenter 40 tim/vecka, 1 biblioteksassistent 35 tim/vecka, 1 biblioteksassistent 30 tim/vecka, 1 biblioteksassistent 20 tim/vecka, 1 biblioteksassistent 17 tim/vecka. Vaktmästartjänsterna delas med Konsthall/Konstmuseum.

4 4 (14) Den personal som arbetar på filialerna har tjänstgör också på huvudbiblioteket med ett undantag. för alla verksamheter utforma biblioteket så lättillgängligt och tydligt att det kan utnyttjas av alla oavsett ålder och funktionshinder. genom vidareutbildning ytterligare höja bibliotekspersonalens kompetens när det gäller biblioteksverksamhet, fackkunskaper, bemötande och service. genom enkäter och fokusgrupper undersöka invånarnas önskemål och förväntningar på biblioteksverksamheten i Skövde. marknadsföra biblioteket internt mot övriga förvaltningar och externt mot kommuninvånare och näringsliv i Skövde. införa RFID-teknik för lånehantering, inventering och stöldmärkning av media. Huvudbiblioteket Huvudbiblioteket med sin strategiska placering i Kulturhuset utgör navet i kommunens biblioteksverksamhet. Närheten till Högskolan och Resecentrum gör också att många studenter och resande besöker biblioteket. Bibliotekets moderna teknik med internetdatorer, Mp3 och trådlöst datanät lockar även många som vanligtvis inte besöker bibliotek. Den generösa öppettiden, 57 tim/vecka, gör att alla har möjlighet att hitta en tid som passar. Huvudbiblioteket har också öppet lördagar och söndagar. utifrån arkitektgranskningen göra biblioteket lättillgängligt för funktionshindrade besökare. anlita en belysningsexpert som ser över belysningen i biblioteket. arbeta vidare med kulturhusidén. Filialerna Södra Ryd - filialen är ett integrerat folk- och skolbibliotek och är närbibliotek för dem som bor och dem som arbetar i Södra Ryd. Det är också skolbibliotek för Rydskolan och Fjärilskolan. Eleverna på Rydskolan (ca 750) representerar fler än 40 nationer! Rydskolan är en grundskola för elever i åldrarna 6-16 år med fritidshem, fritidsklubb, förberedelseklass, integrerade särskolegrupper, heldagsskola, sjukhusskola, modersmålsundervisning, hörselklass och träningsskola. Fjärilskolan är organiserad i två spår med vardera cirka 120 elever från 6-12 år samt särskola, hörselklass och fritidshem. På filialen arbetar 2 bibliotekarier, 30 respektive 33 tim/vecka och 1 biblioteksassistent 20 tim/vecka.

5 5 (14) Filialen är öppen hela skoldagen för elever och lärare och 17 tim/vecka för allmänheten. Stöpen - filialen är ett integrerat folk- och skolbibliotek och närbibliotek för dem som bor i Stöpen och omgivande landsbygd. Det är också skolbibliotek för Stöpenskolan och Frösve skola. Stöpenskolan har cirka 450 elever i åldrarna år, integrerad särskoleverksamhet, samt en fritidsgård. Frösve skola har elever mellan 6-12 år, uppdelade på tre spår, samt ett fritidshem. Personal: En bibliotekarie 20 tim/vecka, en bibliotekarie 7 tim/vecka och en biblioteksassistent 12 tim/vecka. Öppet för skolan hela skoldagen och för allmänheten 22,5 tim/vecka. Skultorp - filialen är närbibliotek för dem som bor i Skultorp och omgivande landsbygd. Filialen ligger nära två skolor, Billingsdalsskolan och Svärtagårdsskolan. Billingsdalsskolan är en Kommunal friskola, har ca 280 elever i åldrarna 6-11 år och ett fritidshem. Personal: Bibliotekarie 10 tim/vecka. Öppet: En förmiddag för skolan och för allmänheten 8 tim/vecka samt 2 tim/vecka (Bibliotekets Vänner). Värsås - filialen är närbibliotek för dem som bor i Värsås, Varola och omgivande landsbygd. Filialen ligger i gamla tingshuset, nära Värsås skola. Varola skola har ca 55 elever i åldrarna 6-12 år samt ett fritidshem. Värsås skola har ca 130 elever i åldrarna 6-12 år samt ett fritidshem. Personal: Biblioteksassistent 15 tim/vecka. Öppet: Två förmiddagar för skolan, för allmänheten 8 tim/vecka samt 4 tim/vecka (Bibliotekets vänner) Timmersdala - filialen är närbibliotek för dem som bor i Timmersdala, Lerdala och omgivande landsbygd. Timmersdala skola har cirka 160 elever i åldrarna 6-12 år samt ett fritidshem. Lerdala skola har ca 80 elever i åldrarna 6-12 år samt ett fritidshem. Personal: Biblioteksassistent 15 tim/vecka. Öppet: Två förmiddagar för skolan och 7 tim/vecka för allmänheten. Tidan - filialen är kombinerat folk- och skolbibliotek och närbibliotek för dem som bor i Tidan och Värsås och omgivande landsbygd. Tidanskolan har ca 130 elever i åldrarna 6-12 år samt ett fritidshem. Värsås skola har ca 130 elever i åldrarna 6-12 år samt ett fritidshem. Personal: Biblioteksassistent 15 tim/vecka. Öppet: Två förmiddagar för skolan och 7 tim/vecka för allmänheten. utöka filialbibliotekens öppettider för att nå flera invånare och utnyttja mediabeståndet på ett bättre sätt. upplåta bibliotekslokalerna för föreningslivet på orten. genom omvärldsanalys profilera filialernas mediabestånd.

6 6 (14) Barn och ungdomar Ålder Verksamhet Verks.ansvar 8-12 månader BVC-träff Biblioteket, BVC "Barnens första bok" " 4-6 år Sagostund Biblioteket 5 år Boklek " 8 år Biblioteksvisning " 11 år Bibliotekskunskap " 13 år Bibliotekskunskap " Informationssökning slutföra arbetet med den påbörjade Barn- och ungdomskulturplanen. De små barnen Språkutveckling och läsvanor grundläggs när barnen är små. Boken utvecklar språket och ordförrådet, stimulerar fantasin och ger barnen övning i att känna empati. Biblioteket samarbetar med BVC när det gäller de yngsta barnen. Alla föräldrar får inbjudan att delta i en BVC-träff och får också Barnets första bok när barnet är ca 8 månader. På BVC-träffen informerar barnbibliotekarien om barns språkutveckling, vikten av att läsa för barnen och ger också boktips. Varje vecka har biblioteket sagostunder för barn i åldrarna 4-6 år. Sagostunderna skall uppmuntra barnens fantasi, låta barnen uppleva andra miljöer och tankar, ge barnet tillfälle att lyssna tillsammans med andra barn. Förskolan bjuds in till boklek för 5-6 åringar, där barnen på ett positivt och lekfullt sätt får lära sig hur biblioteket fungerar. Äppelhyllan, läsglädje för barn med handikapp. Här hittar man böcker för och om barn med funktionshinder. Böcker som väcker barnets läsglädje och som också ger stöd och inspiration åt föräldrarna.

7 7 (14) En gång per termin träffas Biblioteksgruppen, som består av representanter från förskolorna och barnbibliotekarierna. Barnbibliotekarierna informerar om vad som är på gång för de små barnen och bokpratar om nya bilderböcker. Förskollärarna berättar om hur de arbetar med böcker och läsning och tipsar varandra. fortsätta samarbetet med BVC för att få alla nyblivna föräldrar att deltaga i bibliotekets BVC-träffar. fortsätta samarbetet med förskolan för att uppmuntra förskollärarna till högläsning och biblioteksbesök. Grundskolan Biblioteket skall vara en mötesplats där barn och ungdomar stimuleras att söka kunskap och där intresset för läsning uppmuntras och vidmakthålls. Det är också viktigt att utveckla samarbetet mellan biblioteket och skolan genom att bygga nätverk på olika nivåer med lärare och skolbibliotekarier, rektorer och den centralaskolledningen. Elever i årskurs 2 bjuds in till biblioteket tillsammans med sin lärare. Barnbibliotekarien berättar om biblioteket, vad det är, vad som finns där, hur man hittar och hur man lånar. Därefter görs en liten rundvandring i biblioteket och de barn som inte har lånekort får ett sådant och barnen kan sedan välja böcker som de vill låna. Nästa tillfälle som eleverna bjuds in till biblioteket är i årskurs 5. Barnbibliotekarien berättar då om vilka böcker och andra media som finns, hur böckerna är uppdelade i fack- och skönlitteratur, ämnesvis ordnade och hur de är uppställda. Barnen får också tips på några bra böcker och får naturligtvis också låna. I mån av tid bjuds också elever i årskurs 7 in till biblioteket och då har man en gemensam övning i hur man hittar den bok och de fakta man söker. Bibliotekskunskapen kan också vara kopplad till något arbete (tema) som eleverna arbetar med. fortsätta samarbetet med lärare på grundskolan så att alla elever får en positiv syn på bokläsning och bibliotek. genom skolbibliotekssamordnarens arbete stödja skolbibliotekarierna.

8 8 (14) Grundskolebibliotek Folk- och skolbiblioteken har delvis olika uppgifter. Folkbibliotekens uppgift är att stödja det fria kunskapssökandet och stimulera till fri läsning, d.v.s. det som sker utanför skolans ram. De fungerar som ett komplement till skolbiblioteken. Skolbibliotekens främsta uppgift är att tillhandahålla den litteratur som behövs i undervisningen. De skall ingå som en resurs i det pedagogiska arbetet och skall därför finnas i anslutning till skolan. Skolbiblioteken skall också fungera som arbetsplats för skolans elever. Ansvaret för grundskolebiblioteken ligger hos Skolförvaltningen. Folkbiblioteket har en skolbibliotekssamordnare, 20 tim/vecka, som är ett stöd åt lärarbibliotekarierna, hjälper till med gallring och inköp på 22 grundskolor, ordnar skolbiblioteksträffar och deltar i olika biblioteksprojekt. arbeta för att alla skolbibliotek skall ha fackutbildad bibliotekarie. påverka skolledningen så att skolbiblioteken rustas upp och får större utrymmen. medverka till att biblioteksråd, bestående av elever, lärare, skolbibliotekarie och skolledare, bildas på alla skolor. Gymnasieskolan Stadsbiblioteket samarbetar med biblioteken på de båda gymnasieskolorna Västerhöjdsgymnasiet och Kavelbrogymnasiet. Gymnasiebibliotekens kataloger ligger i Stadsbibliotekets server och böcker lånas mellan biblioteken. Utöver de kommunala gymnasierna finns friskolorna IT-gymnasiet, Lichron, Teknikgymnasiet, Folkuniversitetets gymnasium samt Skövde Praktiska gymnasium. Eleverna erbjuds biblioteksvisningar och använder också Stadsbibliotekets mediabestånd för studier, specialarbeten och fritidsläsning. Ansvaret för gymnasiebiblioteken ligger på Utbildningsnämnden och för friskolorna på respektive friskola. fortsätta samarbetet med gymnasieskolorna. stimulera gymnasieungdomarnas fritidsläsning genom att erbjuda ett lockande mediautbud.

9 9 (14) Vuxenstuderande Skövde behöver välutbildade medborgare. Biblioteket har en nyckelroll i människors lärande. Utbudet av media och tillgängligheten gör att eleverna söker sig till Stadsbiblioteket för att få stöd och hjälp att hitta lämplig litteratur. Vuxenstuderande elevers förkunskaper och bakgrund är mycket varierande, men det gemensamma är det stora behovet av handledning. Dessa elever får också inbjudan till biblioteksvisningar. Ansvaret för vuxenutbildningen ligger på Utbildningsnämnden arbeta för att få en studiebibliotekarie som kan ägna mer tid till att stödja och inspirera vuxenstuderande, speciellt elever med annat modersmål än svenska. Funktionshindrade och äldre Alla invånare har rätt till bibliotekets tjänster. Funktionshinder och/eller ålder skall inte vara ett hinder. Boken-kommerverksamheten är en viktig service för dem som inte själva kan ta sig till biblioteket. För dem som bor på äldreboende har biblioteket träffar för läsombud där bibliotektarien ger tips på bra böcker som läsombuden i sin tur sedan kan informera om. En gång i månaden inbjuder biblioteket till Seniorsurf där de äldre får hjälp att lära sig hur datorn fungerar, hur man söker på internet och skickar . Synskadade och andra läshandikappade kan få hjälp att läsa och skriva av bibliotekets läs- och skrivtekniker i projeketet Open Media/Open Learning. Det finns också en dator med dyslexi- och förstoringsprogram, talstyrning, syntetiskt tal, punktskriftsdisplay, kamera m.m. för dem som har svårt att läsa och skriva. Talböcker finns på kassetter och Daisy-skivor. Daisy-skivorna måste spelas i en speciell Daisy-spelare, eller dator. Biblioteket har tillstånd att ladda ned ett stort antal böcker från TPB (Tal-och Punktskriftsbiblioteket) och sedan bränna egna Daisy-skivor för utlån. Eftersom Daisy-spelarna är ganska svåra att hantera, har Skövde Stadsbibliotek startat ett projekt Mp3-boken kommer för att testa olika Mp3-spelare, laddade med ljudböcker. Statens Kulturråd har bidragit med till projektet. i projektet Mp3-boken kommer utveckla en lätthanterlig Mp3-spelare, gärna röststyrd, för att underlätta för funktionshindrade att lyssna på ljudböcker.

10 10 (14) behålla den personliga kontakten mellan bibliotekspersonalen och funktionshindrade/äldre. informera om talböcker och boken-kommer service, storstils-böcker och lättlästa böcker på äldreboende, gruppbostäder, dagcenter och vid olika föreningsmöten. bjuda in litteraturombud och anhörigvårdare till biblioteket för visning, information och boktips. Övriga låntagare och besökare Studerande på olika nivåer och med olika bakgrund och erfarenheter av studier utgör en stor del av folkbibliotekets besökare. Det är nödvändigt att köpa in ett brett urval av såväl lämplig facklitteratur, kurs- och bredvidläsningslitteratur som skönlitteratur, inte minst för dem med annat modersmål än svenska. En växande skara släktforskare kommer att med den ökade fritiden utnyttja möjligheten att på biblioteket via internet söka i betaldatabaserna Genline, Sveriges kyrkoakivalier på nätet etc. Bibliotekets IT-galleri besöks flitigt av internetanvändare i olika åldrar och utgör en del av bibliotekets demokrati- och jämlikhetsansvar. Även den som inte har ekonomiska resurser att äga en dator skall ha tillgång till information via internet. Bibliotekets IT-galleri besöks flitigt av internetanvändare i olika åldrar och utgör en del av bibliotekets demokrati- och jämlikhetsansvar. Även den som inte har ekonomiska resurser att ha egen dator skall ha tillgång till information via internet. Biblioteket har också en social uppgift att fylla genom att vara en mötesplats och för en hel del människor, även ett andra hem. erbjuda kvalificerad informationstjänst. erbjuda ett mediabestånd med kvalitet och variation för alla åldrar. vara ett välkomnande lättillgängligt var-dags-rum. även fortsättningsvis ha kunnig och serviceinriktad personal förkorta bokens väg från beställning till låntagare. Det virtuella biblioteket Bibliotekets tjänster på nätet förbättrar bibliotekets service genom att vara tillgängliga 24 timmar/dygn. Genom detta erbjuds besökarna nya möjligheter att utnyttja biblioteket resurser oberoende av tid och rum. erbjuda låntagarna nya databaser kopplade till bibliotekets hemsida.

11 11 (14) konstruera en enkätdatabas för att undersöka låntagarnas önskemål. fortsättningsvis också vara ett av biblioteken i Fråga biblioteket. kontinuerligt utveckla bibliotekets hemsida så att den blir attraktiv att besöka Näringslivet I Skövde finns flera näringslivsorganisationer som stödjer och arbetar för utveckling av det lokala näringslivet. Några av dessa är Almi företagspartner, Näringslivsforum, Gothia Science Park etc. Biblioteket har 1000 besökare per dag och skulle därför i samarbete med kommunens näringslivsenhet och näringslivsorganisationerna kunna informera om nyföretagande. inrätta en företagshörna i biblioteket med litteratur, broschyrer och databaser för småföretagare Program och utställningar Biblioteket har idag en hel del program och utställningar både för barn och vuxna och deltar återkommande i Kulturnatt, Julstämning, Kura skymning m.m. Ett önskemål från många besökare är att det skall erbjudas ännu mera. erbjuda bibliotekets lokaler till föreningar och andra sammanslutningar. ha små konserter med musikskolans/musikgymnasiets olika grupper. ordna flera författaraftnar med kända författare. Samarbete utanför kommunen Stadsbiblioteket ingår i olika nätverk och projekt i Västra Götalandsregionen. BRO-projektet som är samverkan mellan elva kommuner och högskolans bibliotek i Skövde. Nätverk för kunskap som är ett nätverk för folkbibliotek på högskole/universitetsorter och högskole/universitetsbibliotek Västra Götaland. Nätverk 30 + för barnbibliotekarier i kommuner med runt invånare och uppåt. Nätverk för invandrarfrågor vars syfte är att skapa dialog mellan bibliotek i reginonen i mångkulturella frågor.

12 12 (14) Nätverk för IT-bibliotekarier där man byter erfarenheter och diskuterar biblioteksrelaterade IT-frågor. Nätverk för tillgänglighet för funktionshindrade och äldre, ett kollegialt utbyte över kommungränserna kring arbetsmetoder och erfarenheter för den personal som arbetar med bibliotekets utbud för läshandikappade och biblioteksservice till äldre och funktionshindrade. Media 2006,ett fjärrlånesamarbete mellan Skövde, Tibro, Hjo och Karlsborg. aktivt deltaga i de olika nätverken och projekten för att kunna påverka biblioteksutvecklingen i regionen. Övriga bibliotek i Skövde Sjukhusbiblioteket, KSS Sjukhusbiblioteket på Kärnsjukhuset i Skövde är ett s.k. kombinerat bibliotek. Det innebär att det finns ett allmänt bibliotek och ett medicinskt bibliotek med inriktning medicin, odontologi, beteendevetenskap och sociala frågor. Patientbiblioteket ingår i det kombinerade biblioteket. Biblioteket har som främsta uppdrag att stödja kärnverksamheterna vården på sjukhuset- varför 2/3 av verksamheten ägnas åt medicinska funktioner. Personalens främsta uppgifter: informationssökning åt personalen, beställning av fjärrlån, att utveckla access till elektroniskt material, handledning/undervisning i informationssökning. E-biblioteket kommer f.o.m att kunna nås via en medicinsk portal som riktar sig till vårdpersonalen på sjukhusen och primärvården i Västra Götalandsregionen. Det allmänna biblioteket möjliggör för personal, patienter och anhöriga att få tillgång till förströelse när de vistas i sjukhusets lokaler. Patientbiblioteket innehåller tidskrifter, broschyrer, fakta om olika sjukdomar, medicinsk litteratur samt litteratur av upplevelsekaraktär. KSS biblioteket är dessutom delaktigt i patientdatabasen PION. Biblioteket har 4 tjänster och tillsammans med sjukhusbiblioteken i Falköping och Lidköping har man en mediabudget på ca kr/år som inkluderar fjärrlån, tidskrifter, AV-media och böcker. KSS har en kostnad på ca kr/år för enbart fjärrlån.

13 13 (14) Räddningsverkets bibliotek Räddningsverkets bibliotek har funnits sedan anställdes den första bibliotekarien och sedan 2004 finns det två bibliotekarier, som även arbetar som pbl-handledare i olika SMO-klasser och undervisar i rapportmetodik mm. Antalet elever på Räddningsverkets skola är är mellan 700 och 1000 per termin beroende på antal kurser. Grundutbildningen heter SMO (skydd mot olyckor) och är en 2-årig eftergymnasial utbildning. Det finns även vidareutbildningar för räddningstjänstpersonal och kortare och längre kurser som vänder sig till olika kategorier i samhället. Skolans pedagogik är PBL (problembaserat lärande). Filialen i Södra Ryd är tillgänglig för Räddningsskolans elever. Ansvaret för Räddningsverkets bibliotek ligger på Räddningsverket. Högskolebiblioteket Högskolan i Skövde har tre institutioner: Institutionen för teknik och samhälle Institutionen för vård och natur Institutionen för kommunikation och information. Antal helårsstudenter 2006 är ca Enligt Organisationsplan för Högskolan skall det också finnas ett bibliotek. Biblioteket skall inom högskolans verksamhetsområde svara för att själv och i samverkan med nationella och internationella biblioteksresurser ge biblioteksservice. Biblioteket har 14 anställda och bokbeståndet omfattar volymer och ca tidskrifter, varav är elektroniska. Mediaanslag 2006 ca 11 milj/kr. Externa låntagare har rätt att låna på högskolebiblioteket med undantag för kurslitteratur och fjärrlån. Folbiblioteket och högskolebiblioteket samarbetar i BRO-projektet och Nätverk för kunskap samt genom att hänvisa låntagare till varandras bibliotek. Resultatet blir att låntagarna får tillgång till ett mycket större mediabestånd. Folkbibliotekets låntagarkort kan också användas på högskolebiblioteket. Ansvaret för högskolebiblioteket ligger på Högskolan i Skövde. bygga upp samarbetet med biblioteken på Räddningsverket och KSS. fortsätta och utveckla samarbetet med Högskolans bibliotek.

14 14 (14) Förändringar i omvärlden som påverkar verksamheten Skövdes befolkning växer. Inpendlingen till till Skövde ökar. IT-utvecklingen går snabbt framåt. Det mångkulturella samhället. Det livslånga lärandet. Antalet personer i utbildning, på alla nivåer, har ökat. Högskolans utveckling. Gränsen mellan forskningsbibliotekens och folkbibliotekens verksamhet har mer och mer suddats ut. Studieteknik med problembaserat lärande ökar efterfrågan av informationstjänster, fack- och kurslitteratur. Distansarbete och distansstudier. Antalet äldre ökar. Ständiga förändringar i samhället ställer ökade krav på bibliotekets flexibilitet och förändringsvilja.

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 1 (19) Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-19 2 (19) Innehållsförteckning Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017...1 Bakgrund och syfte...4 Verksamhetsbeskrivning...4

Läs mer

Biblioteksplan för Nora kommun

Biblioteksplan för Nora kommun Biblioteksplan för Nora kommun Del 1 Vad är en biblioteksplan? En biblioteksplan skall ses som en möjlighet att formulera en lokal bibliotekspolitik, som inte bara lyfter fram de traditionella värdena

Läs mer

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Författningssamling Ändrad 2007-08-21 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2007-11-28 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2007-2010 Antaget av fullmäktige

Läs mer

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN På biblioteket kan man alltid hitta en lugn vrå om man vill vara ifred och oftast någon att prata med om man är på det humöret Anonym låntagare Februari 2008 1 BIBLIOTEKSPLAN

Läs mer

Biblioteksplan för Högsby kommun

Biblioteksplan för Högsby kommun Rev 2007-12-04 Rev 2008-03-06 Rev 2008-09-01 Antagen KF 2009-03-26, 51 Rev KS 2012-03-13 Rev och antagen KF 2012-04-02, 46 Biblioteksplan för Högsby kommun 2011-2015 Inledning Folkbiblioteken står i dag

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Biblioteksplan 2006 1 Innehållsförteckning sid Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Bibliotekets uppdrag ur Kultur- och fritidsstrategi 4 Operationella mål och mätetal 5 Personal och ekonomi 6 Biblioteksorganisation

Läs mer

Biblioteksplan. för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165

Biblioteksplan. för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165 Biblioteksplan för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun 2011 2014 Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165 Innehållsförteckning 1 Syfte och uppföljning... 4 1.1 Syfte... 4 1.2 Uppföljning

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN MARIESTADS STADSBIBLIOTEK FÖR HUVUDBIBLIOTEK & FILIALER

BIBLIOTEKSPLAN MARIESTADS STADSBIBLIOTEK FÖR HUVUDBIBLIOTEK & FILIALER BIBLIOTEKSPLAN FÖR MARIESTADS STADSBIBLIOTEK HUVUDBIBLIOTEK & FILIALER KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN MARIESTADS KOMMUN MARS 2005 Innehållsförteckning sida Förord 3 Mariestads Stadsbibliotek 4 Omvärlden

Läs mer

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva!

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Del 2 Handlingsplan Kommunens mest inspirerande plats 1 2 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken

Läs mer

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 INLEDNING Mycket händer i biblioteksvärlden just nu och det är mycket som påverkar dagens folkbibliotek.

Läs mer

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan Svensk Biblioteksförening Arbetar för skol-, folk-, vård- och forskningsbibliotek. Föreningen är ideell och har cirka 550 institutionella och 3 000 enskilda medlemmar. Föreningen har funnits sedan år 2000

Läs mer

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden Datum 2013-01-30 Dnr Sida 1(17) Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden 1 Faktabilagor Innehåll Mål, styrdokument och uppdrag 3 Biblioteken

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 Innehåll Inledning 3 Bakgrund Organisation 4 Nuläge Utveckling av organisationen Bibliotekslagen 5 Så här ska vi arbeta Utmaningar 6 Verksamhet 2008-2011 Utvecklingsområden

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag Centraler i ett nytt bibliotekslandskap Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag November 2011 Jan Holmquist Dnr 109-KB 1263-2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Författningsförslag... 9 2 Bakgrund och utgångspunkter... 15 2.1 Bakgrund och närliggande utredningar... 15 2.2 Kort om bibliotekslagens innehåll... 16

Läs mer

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar Fri tillgång till information och kunskap några aktuella utmaningar Förord Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i denna miljö kräver en särskild kompetens informationskompetens.

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling

För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 44 För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

Läs mer

helena jannert studiebibliotekarie - tankar och idéer om en ny yrkesroll 1 2001 framsteget

helena jannert studiebibliotekarie - tankar och idéer om en ny yrkesroll 1 2001 framsteget helena jannert studiebibliotekarie - tankar och idéer om en ny yrkesroll 1 2001 framsteget innehåll 1 förord 2 bakgrund 2 BILL och EBILL 4 studentens behov 4 Media 6 Inköpsnivå för folkbiblioteket 7 Inköpsnivå

Läs mer

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bibliotektplan för Piteå kommun 2012-2015 Plan/Program 2012-05-14, 74 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20 Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB INNEHÅLL Sida 1. MÖJLIGHETERNAS RUM 1 2. UTGÅNGSPUNKTER 2 3. BIBLIOTEKETS UPPGIFTER 3 4.

Läs mer

dnr: 237-KB 717-2013 En rörig tillvaro som berör

dnr: 237-KB 717-2013 En rörig tillvaro som berör dnr: 237-KB 717-2013 En rörig tillvaro som berör 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Avgränsning 2 Definitioner 2 Intressenturval 2 Skolbiblioteksfrågan i lagrummet 5 Vad som har sagts 5 Skolbibliotek i

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

MEDIEPLAN 2015. Utarbetad och sammanställd av Mediegruppen och antagen våren 2014 Reviderad 2015

MEDIEPLAN 2015. Utarbetad och sammanställd av Mediegruppen och antagen våren 2014 Reviderad 2015 1 MEDIEPLAN 2015 Huvuduppgiften är att ge alla människor tillgång till information för sin personliga utveckling, utbildning, kulturella berikning, avkoppling, ekonomiska verksamhet och välunderrättade

Läs mer

Bibliotekets verksamhetsberättelse 2009

Bibliotekets verksamhetsberättelse 2009 2010-04-13 Biblioteken 2009 Bibliotekets verksamhetsberättelse 2009 Har du ett bibliotek saknar du ingenting Marcus Tullius Cicero Uppvidinge biblioteks verksamhetsberättelse 2009 Ekonomi: Bibliotekets

Läs mer

Lätt att hitta lätt att låna

Lätt att hitta lätt att låna Lätt att hitta lätt att låna Ny modell för bibliotekens nationella mediesamarbete en utredning av bibliotekens fjärrlån Annette Johansson AnnJo Konsulteri Nils G Storhagen New Logistics Institute AB KB:s

Läs mer