HÄLLRISTNINGAR I BORG DEL 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄLLRISTNINGAR I BORG DEL 1"

Transkript

1 HÄLLRISTNINGAR I BORG DEL 1 Raä nr 111, 119 och 120 Rapport över dokumentation av hällristningar i Borgs socken, Norrköpings kommun, Östergötland utförd av Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam. B O T A R K R A P P O R T

2 Bakgrund: Det hela började med att Vägverket skulle bygga en ny sträckning av väg E4 förbi Norrköping. Den nya vägsträckningen skulle komma att passera rakt igenom det känsliga hällristningsområdet omkring Motala ström. Den första etappen av projektet kom att beröra den stora ristningslokalen Borg Raä 51 belägen vid Herrebrokärret. En mindre del av ristningen måste sprängas bort vilket medförde kraftiga protester både hos allmänheten och bland fackfolk. Man ville nu förhindra att ytterligare ristningar skulle komma i vägen för det fortsatta vägbygget. Därför beslöt man att göra en specialinventering av det område där vägens fortsättning mot norr skulle byggas. Ulf Bertilsson på Riksantikvarieämbetet kontaktade då undertecknade som tillsammans med kollegan Boris Wredenmark fick i uppdrag att utföra inventeringen. Inom inventeringsområdet var tidigare registrerat drygt 500 figurer. Vår inventering blev mycket givande. Efter vår genomgång av hällarna i området hade antalet ökat till över 1800 enskilda figurer. Vi gjorde nya beskrivningar av ristningarna som lämnades in till Riksantikvarieämbetet för komplettering av fornminnesregistret. Det stora antalet nyfynd gjorde att man diskuterade en publicering av våra fynd. Tyvärr visade det sig att det inte fanns några ekonomiska resurser för detta. Dokumentationen Under många år har vi gått och funderat över att alla dessa ristningar som inte är publicerade. Därför skickade vi för ett antal år sedan in en ansökan till Berit Wallenbergs stiftelse. Vi sökte då medel för att kunna göra kompletterande fältarbete i forn av en bilddokumentation. Stiftelsen beviljade till vår glädje en mindre summa som gjorde att vi nu har kunnat starta fältarbetet. Länsstyrelsen i Östergötland har även beviljat oss tillstånd att måla upp ristningarna med slammad krita i samband med dokumentationsarbetet. Arbetet går kortfattat till på följande sätt: Ristningen lokaliseras och borstas ren från mossa och lösa lavar. Därefter nattbelyses den och troliga figurer markeras med krita. Den slutliga tolkningen görs sedan i bra dagsljus då figurerna målas i med slammad krita. Slutligen gör vi en verbal beskrivning, fotograferar lokalen samt kalkerar figurerna på ark av byggplast. Dessa ark scannas sedan och databearbetas till de färdiga bilder som redovisas i rapporten. Ristningarna djup visas med gråtoner i tre nivåer. Dokumentationen kommer att redovisas i ett antal mindre rapporter. Detta är den första rapporten inom detta projekt. Parallellt med detta projekt utför vi också ett dokumentationsarbete för de ristningar som Norrköpings kommun skyltar och målar upp inom Borg. Vi hoppas att våra resultat så småningom kan sammanställas till en komplett publikation över hällristningarna i Borg. Botkyrka i augusti 2013 Sven-Gunnar Broström Kenneth Ihrestam

3 Läge: På krön och sydsluttning av långsträckt höjdrygg (NV-SO) omedelbart väster om motorväg E4 och söder om vägen till vattenverket. vid Borgs säteri. Upptäckt: Den första upptäckten inom detta område gjordes i samband med års fornminnesinventering. Nordèn Av någon anledning har Nordèn inte sett några hällristningar i detta område. Burenhult Redovisar inga fynd inom området. Inventeringen Vid denna registrerades de två hällristningarna Raä119:1 och 120:1 samt älvkvarnsförekomsterna 111:2-3. Totalt registrerades 2 figurer och 32 skålgropar enligt nedanstående tabell. RAÄ nr skålgrop 111:3 8 skålgropar 119:1 en obestämbar figur och 10 skålgropar 120:1 en ringfigur och 13 skålgropar Summa 34 kända figurer Specialinventering Vid specialinventeringen utökades antalet figurer på de två kända hällristningarna. Dessutom upptäcktes 3 nya hällristningar och 4 skålgropsförekomster. Totalt utökades antalet figurer inklusive skålgropar från 34 stycken till 98 stycken. Dokumentationen 2006 och Vid denna upptäcktes ytterligare 26 figurer i området. Efter den slutliga granskningen av området finns nu följande hällristningar kända i området. RAÄ nr skålgrp skepp ringfig fotsula människa djur vapen frag övriga summa 111: : : : : : : : : : :4 1 1 Ny Ny Ny SUMMA

4 Kartor från FMIS med ristningarna markerade.

5 Raä 111 Ristningen är belägen vid södra kanten av den långsträckta (VNV-OSO) åkerholmen. Den är numera avskuren i öster av nya motorväg E4. Vid 1980 års fornminnesinventering registrerades här en skärvstenshög (Raä 111:1) och två skålgropsförekomster (Raä 11:2 och 3). Vid vår inventering inför byggandet av nya väg E observerade vi att det förutom skålgropar även fanns figurfragment på 111:3. Vid vår slutliga dokumentation år 2013 tolkade vi två av fragmenten som en spårstämpel. Dessutom fann vi fler skålgropar. 111:1 Skärvstenshög (fel läge på FMIS-kartan) 1,5 m nordost om 111:1 och på låg häll ligger: 111:2 Hällristning bestående av 1 skålgrop 4 cm i diameter och 1 cm djup. Ej granskad i detta projekt. N = E = m VSV om 111:1, 6 m OSO om åkerkant och på hällkant mot söder ligger: 111:3 Hällristning 2,8 x 0,7 m (Ö V) bestående av 1 spårstämpel, 2 fragment och 9 skålgropar. Spårstämpeln är 10 x 7 cm Fragmenten är cm långa Skålgroparna är 2 5 cm i diameter och 0,5 1,5 cm djupa. N = E = Hällen med Raä 111:3 från söder.

6 Raä 119 Ristningen är belägen på krönet av den långsträckta (VNV-OSO) åkerholmen. Ristningen upptäcktes troligen vid 1980 års fornminnesinventering. Då registrerades den stora obestämbara figuren och 10 av skålgroparna inom ristningsyta A. Vid vår inventering inför byggandet av nya väg E utökades antalet figurer inom yta A. Dessutom upptäcktes ristningytan C samt lokalerna 119:2-5. Vid vår slutliga dokumentation år 2006 fann vi ristningsytan D. Dessutom delade vi upp yta A och gjorde separata ytor av B, C och E. 119:1 Hällristningsområde 10 x 4 m (VNV OSO) bestående av följande 5 förekomster: N = E = På krön och sydvästsluttning av stor häll ligger: A/ Hällristning 3,5 x 2,1 m (N - S) samt bestående av 1 skepp, 1 människa, 1 ring, 4 yxor?, 2 obestämbara figurer, 2 fragment och 29 skålgropar. Skeppet är 30 cm långt och av dubbellinjetyp utan bemanningsstreck. Människan är 21 cm lång och har rund helt uthuggen kropp. Ringen är oval, 8 x 11 cm stor. Yxorna är cm långa och ligger på rad. De obestämbara figurerna är cm långa och cm breda. Fragmenten är cm långa. Skålgroparna är 2 5 cm i diameter och 0,5 1 cm djupa.

7 Ristningen 119:1 A från nordväst 1,2 m öster om A och på krön av hällrygg ligger: B/ Hällristning 0,2 x 0,1 m (NV SO) bestående av 2 skålgropar 3 4 cm i diameter och 0,5 cm djupa. 2,2 m nordväst om A och på krön av hällrygg ligger: C/ Hällristning 0,4 x 0,3 m (NV SO) belägen bestående av 1 ringkors och 1 skålgrop. Ringkorset är ovalt 23 x 30 cm. Skålgropen är 3 cm i diameter och 0,5 cm djup.

8 Ristning D Ristning 119:1 C närmast och ovanför denna syns ristning D. 1,4 m väster om C och på hällens sydvästsluttning ligger: D/ Hällristning 1,3 x 0,7 m (SV- NO) belägen bestående av 1 skepp, 3 fragment och 1 skålgrop. Skeppet är 37 cm långt och av dubbellinjetyp med bemanningsstreck. Fragmenten är 6 32 cm långa. Skålgropen är 5 cm i diameter och 0,5 cm djup. 1,7 m VNV om D och på hällens sydvästsluttning ligger: E/ Hällristning 0,3 x 0,1 m (Ö V) belägen och bestående av 1 fragment 31 cm långt. Ristning E 4,5 m SSV om D och på hällavsats mot sydväst ligger: Nyfynd 1 = Hällristning bestående av 1 skålgrop 4 cm i diameter och 0,5 cm djup. N = E =

9 20 meter NNV om 119:1 och på sydvästsluttande hällavsats av uppstickande berghäll ligger: Raä 119:2 Hällristning 2,1 x 1,1 m (VNV OSO) bestående av 5 skepp, 1 fragment och 2 skålgropar. Skeppen är cm långa, fyra är dubbelt konturristade varav tre har bemanningsstreck. Ett av dessa skepp har naturliga sprickor som köllinjer. Ett skepp är av enkellinjetyp och är fragmentariskt. Fragmentet är 5 cm långt. Skålgroparna är 5 cm i diameter och 0,5 cm djupa. N = E = Raä 119:2 från söder.

10 9 m SSO om 119:1 och på SSV-sluttande häll omedelbart sydväst om husgrund ligger Raä 119:3 Hällristning 2,3 x 1,1 m (SO NV) bestående av 8 skepp, 1 fragment och 4 skålgropar. Skeppen är cm långa varav 5 av dubbellinjetyp varav 2 med bemanningsstreck, 3 skepp är av enkellinjetyp. Fragmentet är 10 cm långt. Skålgroparna är 3 4 cm i diameter och 0,5 1 cm djupa. N = E = Raä 119:3 från söder.

11 5 m SSO om 119:3 och på SSV-sluttande hällavsats ligger Raä 119:4 Hällristning bestående av 1 skålgrop 4 cm i diameter och 1 cm djup. 10 m SSV om 119:3 och i hällsvacka på SSV-sluttande häll ligger Raä 119:5 Hällristning 0,4 x 0,1 m (NV SO) bestående av 2 skålgrop 3-4 cm i diameter och 0,5 cm djupa. Raä 120 Ristningen är belägen på västra spetsen av en långsträckt (VNV-OSO) åkerholme som numera är avskuren i öster av nya väg E4. Vid 1979 års fornminnesinventering registrerade man yta 120:1 då bestående av ett ringkors och 13 skålgropar. Vid vår inventering inför byggandet av nya väg E4 utökades antalet figurer inom 120:1 och dessutom upptäcktes ristningarna 120:2-4. Vid vår slutliga dokumentation år 2006 fann vi ytterligare två små ristningsytor. På krönet av uppstickande hällparti och på dess plana toppyta ligger Hällristningsområde 15 x 5 m (NV SO) bestående av följande sex förekomster: Mitt på den plana toppytan ligger: A/ = Raä 120:1 Hällristning 2,4 x 0,9 m (Ö- V) belägen på plant hällkrön och bestående av 1 skepp, 1 ringkors, 1 fotsula, 3 fragment och 18 skålgropar. Skeppet är 21 cm långt och av enkellinjetyp. Ringkorset (ekerhjul?) är 25 cm i diameter. Fotsulan är 19 cm lång och 10 cm bred samt konturhuggen. Den är grundare huggen än de andra figurerna på hällen. Fragmenten är 9 11 cm långa. Skålgroparna är 3 10 cm i diameter och 0,5 3 cm djupa. X = Y = ,8 meter sydväst om A = 120:1 och på en lägre liggande hällyta ligger B/ = Raä 120:2 Hällristning 1,0 x 0,7 m (VNV OSO) belägen på hällavsats mot sydväst och bestående av 4 ringfigurer, 1 fotsula, 1 spårstämpel?, 1 obestämbar figur och 2 skålgropar. Ringfigurerna är cm i diameter, av dessa är tre ringkors och ett ekerhjul. Fotsulan är 10 cm lång och 5 cm bred.. Spårstämpeln är 7 x 8 cm stor. Den obestämbara figuren är 10 x 11 cm. Skålgroparna är 3 cm i diameter och 0,5 cm djupa.

12 Raä 120:1 från söder

13 Raä 120:2 från söder

14 2 meter OSO om 120:1 och på övre kanten av NO-sluttande häll ligger: C/ = Raä 120:3 Hällristning bestående av 1 skålgrop 4 cm i diameter och 1 cm dj. 8 meter sydost om 120:3 och på liten hällklack ligger: D/ = Raä 120:4 Hällristning bestående av 1 skålgrop 4 cm i diameter och 0,5 cm djup. Intill skålgropar finns ett område med knackmärken. 1,3 meter söder om 120:1 och på hällkant mot söder ligger: E/ = Nyfynd 2 = Hällristning bestående av 1 obestämbar figur 18 x 12 cm bestående av en krok 2,3 meter VSV om 120:2 och på plan hällyta söder ligger: F/ = Nyfynd 3 = hällristning bestående av 1 skålgrop 5 cm i diameter och 0,5 cm djup Nyfynd 4 = Fyndplats för löpare av rosa kvartsitisk sandsten, fasettknackad runtom N = E = Funnen i åkermark i samband med dokumentationen av hällristningar. Lämnad till hällristningsmuseet i Norrköping. Nyfynd 2 Nyfynd 4

Vindkraftverk på Kyrkbranterna

Vindkraftverk på Kyrkbranterna Rapport 2010:27 Arkeologisk utredning etapp 1 Vindkraftverk på Kyrkbranterna Intill RAÄ 73 Björka 2:49 Motala socken Motala kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S

Läs mer

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby RAPPORT UV ÖST 2001:11 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2, FÖRUNDERSÖKNINGAR OCH SLUTUNDERSÖKNING AV DEL AV FORNLÄMNING Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby Planerad ny fjärrvärmeledning

Läs mer

Västerleden. En ny trafikled i Västerås. Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2

Västerleden. En ny trafikled i Västerås. Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:70 Västerleden En ny trafikled i Västerås Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2 Bälby 3:1, 5:1, 7:2 och Västerås 4:85 Dingtuna och Västerås socken Västerås

Läs mer

RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07

RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07 RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07 Utarbetad av Dan Carlsson med bidrag av Monica Enström och Christer Olsson. Osteologisk rapport

Läs mer

Runstensvittring under de senaste 400 åren. Runo Löfvendahl, Helmer Gustavson och Bengt A. Lundberg

Runstensvittring under de senaste 400 åren. Runo Löfvendahl, Helmer Gustavson och Bengt A. Lundberg Runstensvittring under de senaste 400 åren Runo Löfvendahl, Helmer Gustavson och Bengt A. Lundberg Riksantikvarieämbetets förlag Box 5405, 114 84 Stockholm Tel. 08-5191 8000 Fax 08-5191 8083 www.raa.se

Läs mer

En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård

En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård Rapport 2010:86 Arkeologisk förundersökning En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård RAÄ 239 samt intill RAÄ 38, 153 och 172 Bo 5:2 och 5:3 Vikingstad socken Linköpings kommun Östergötlands län

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Undersökningens syfte... 3 Metod... 3 Områdesbeskrivning och fornlämningsmiljö... 4 Tidigare undersökningar i Säffle tätort... 6 Undersökningen vid Billerud... 7 Anläggningarna...

Läs mer

Skedemosse. Förundersökning i form av schaktövervakning 2014 Skedeås 1:19 m fl, Gärdslösa socken, Borgholms kommun, Öland

Skedemosse. Förundersökning i form av schaktövervakning 2014 Skedeås 1:19 m fl, Gärdslösa socken, Borgholms kommun, Öland Skedemosse Förundersökning i form av schaktövervakning 2014 Skedeås 1:19 m fl, Gärdslösa socken, Borgholms kommun, Öland Ivonne Dutra Leivas KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2015:8 Gärdslösa kyrka

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

INVENTERING AV HOLMAR INOM PLANOMRÅDET SAMT BEDÖMNING AV OM DE OMFATTAS AV BIOTOPSKYDD KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BIOTOPSKYDDSDISPENS

INVENTERING AV HOLMAR INOM PLANOMRÅDET SAMT BEDÖMNING AV OM DE OMFATTAS AV BIOTOPSKYDD KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BIOTOPSKYDDSDISPENS repo001.docx 2012-03-2914 NORRTÄLJE KOMMUN Åkerholmar Mellingeholm Aktivitetspark UPPDRAGSNUMMER 1832241003 INVENTERING AV HOLMAR INOM PLANOMRÅDET SAMT BEDÖMNING AV OM DE OMFATTAS AV BIOTOPSKYDD KOMPLETTERING

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

ARKEOLOGISK FORSKNINGSHISTORIK ÖVER GÄVLEBORGS LÄN

ARKEOLOGISK FORSKNINGSHISTORIK ÖVER GÄVLEBORGS LÄN Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:05 ARKEOLOGISK FORSKNINGSHISTORIK ÖVER GÄVLEBORGS LÄN 2007 Katarina Eriksson Maria Persson Bo Ulfhielm Länsmuseet Gävleborgs rapportserie Rapportserien innefattar rapporter

Läs mer

Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner?

Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner? Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner? Riksantikvarieämbetet har överinseende över kulturmiljövården i Sverige. Myndigheten följer upp länsstyrelsens beslut och har en vägledande,

Läs mer

ARKEOLOGISK EFTERUNDERSÖKNING AV GRAV BJ 750 OCH INTILLIGGANDE YTOR, RAÄ 118, ADELSÖ SOCKEN, UPPLAND

ARKEOLOGISK EFTERUNDERSÖKNING AV GRAV BJ 750 OCH INTILLIGGANDE YTOR, RAÄ 118, ADELSÖ SOCKEN, UPPLAND ARKEOLOGISK EFTERUNDERSÖKNING AV GRAV BJ 750 OCH INTILLIGGANDE YTOR, RAÄ 118, ADELSÖ SOCKEN, UPPLAND Gunnar Andersson, Kerstin O. Näversköld, Eva Vedin FoU Rapport 12 1 2 ARKEOLOGISK EFTERUNDERSÖKNING

Läs mer

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013

Läs mer

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade.

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. Utges genom Täby Hembygdsförenings fornminnessektion. NYTT ISSN 2001-3493 Nr 19 Årgång 4 september 2012 Text, bild, ansvarig utgivare: Leif Grönwall

Läs mer

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar.

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Asfaltkartellen Sveriges största anbudskartell Sveriges hittills största kartellhärva kallas asfaltkartellen.

Läs mer

Rapportsammanställning. Platsför stämpel: Undersökning: Arkeologisk undersökning RAGU: 1146/92 Ansvarig institution: RAGU

Rapportsammanställning. Platsför stämpel: Undersökning: Arkeologisk undersökning RAGU: 1146/92 Ansvarig institution: RAGU Rapportsammanställning Platsför stämpel: Undersökning: Arkeologisk undersökning RAGU: 1146/92 Ansvarig institution: RAGU GM dnr: Ansvarig för undersökningen: Mats Lundgren Fynd: Ja Nej Ekonomiskt kartblad:

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2002:22 MKB-underlag Område för planerad järnvägsutbyggnad Södra stambanan Håstad - Arlöv Skåne

wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2002:22 MKB-underlag Område för planerad järnvägsutbyggnad Södra stambanan Håstad - Arlöv Skåne wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2002:22 MKB-underlag Område för planerad järnvägsutbyggnad Södra stambanan Håstad - Arlöv Skåne Lasse Wallin 30 augusti 2002 wallin kulturlandskap och arkeologi

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Från mesolitikum till tidig medeltid på 100 meter

Från mesolitikum till tidig medeltid på 100 meter Från mesolitikum till tidig medeltid på 100 meter Linn Mattsson ARKEOLOGISKA RAPPORTER FRÅN HALLANDS LÄNSMUSEER 2010:4 Halland, Stafsinge socken, Väg 747, Stafsinge 5:2, RAÄ 117 * Stafsinge Hallands länsmuseer,

Läs mer

En utredning om Ales stenar

En utredning om Ales stenar En utredning om Ales stenar av Bob G Lind * Före och efter restaureringen 1916 * Geometrisk och astronomisk orientering * Skålgropsmönster och deras orientering * Bevis En utredning om Ales stenar av Bob

Läs mer

DEL 2 KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA MILJÖER

DEL 2 KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA MILJÖER DEL 2 KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA MILJÖER 57 58 KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA MILJÖER Sammanställning av värdefulla kulturmiljöer Färgelanda kommun har tidigare bebyggelseinventerats och varit föremål för

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Arkeologisk slutundersökning. Kalmarsand. Landsväg med rötter i yngre järnålder? Raä 90 Spånga 1:6 m fl Kalmar socken Uppland. Linda Qviström 2004:14

Arkeologisk slutundersökning. Kalmarsand. Landsväg med rötter i yngre järnålder? Raä 90 Spånga 1:6 m fl Kalmar socken Uppland. Linda Qviström 2004:14 Arkeologisk slutundersökning Kalmarsand Landsväg med rötter i yngre järnålder? Raä 90 Spånga 1:6 m fl Kalmar socken Uppland Linda Qviström 2004:14 Arkeologisk slutundersökning Kalmarsand Landsväg med rötter

Läs mer

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Bilaga 8.a.ii 1(9) Landsbygdsavdelningen 2008-09-15 God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Sammanfattning Beslutstakten är överlag god och beviljade

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer