Emissioner av metan, lustgas och ammoniak vid lagring av avvattnat rötslam. Karaktärisering av lakvatten från lager med avvattnat färskt rötslam

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Emissioner av metan, lustgas och ammoniak vid lagring av avvattnat rötslam. Karaktärisering av lakvatten från lager med avvattnat färskt rötslam"

Transkript

1 Emissioner av metan, lustgas och ammoniak vid lagring av avvattnat rötslam. Karaktärisering av lakvatten från lager med avvattnat färskt rötslam RVF Utveckling 2002:15 ISSN RVF Utveckling

2 RVF Utveckling 2002:15 ISSN RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2002 Upplaga: 1000 ex

3 Förord Det finns ett behov av att omhänderta rötslam samtidigt som det råder brist på jordmassor till täckning av deponier. Färskt rötslam är dock instabilt till konsistensen och har fortfarande en hög biologisk aktivitet. Om rötslammet får ligga i lager och stabiliseras under några år förbättras dess fysikaliska egenskaper och materialet blir lättare att använda. För att säkerställa att dessa lager inte har någon oacceptabel negativ miljöpåverkan behöver tekniken utredas ytterligare. Det är främst emissioner till luft som man idag vet för lite om. Denna rapport består av två delar. I den första delen har emissioner av metan, lustgas och ammoniak studerats. I en andra del, som återfinns sist i denna rapport, redovisas en separat delstudie med en karaktärisering av lakvatten från lager med avvattnat färskt rötslam. Emissionsstudien har gjorts av Magnus Flodman som ett examensarbete vid Institutionen för lanbruksteknik inom Sveriges Lantbruksuniversitet. Den andra delstudien har också gjorts av Magnus Flodman som ett tilläggsuppdrag från RVF. Malmö i september 2002 Anders Assarsson Ordf. RVF:s Utvecklingskommitté Weine Wiqvist VD RVF

4

5 Emissioner av metan, lustgas och ammoniak vid lagring av avvattnat rötslam

6

7 SAMMANFATTNING Mängden slam från kommunala reningsverk som lagras ökar för närvarande i Sverige p.g.a. av det rådande spridningsstoppet av slam på åkermark. En följd av detta är att deponier blir mottagare till en del av detta överskottsslam vilket har uppmärksammats av Söderhalls Renhållningsverksförening (SÖRAB). Med anledning av den ökande mängden slam som lagras på deponier finns det ett behov att öka kunskaperna om luftemissionerna från avvattnat rötslam. De luftemissioner som bedömdes vara särskilt intressanta var metan, lustgas och ammoniak. Metan och lustgas påverkar växthuseffekten och ammoniak kan vara eutrofierande och försurande i olika ekosystem. Även koldioxidemissionerna mättes eftersom förhållandet mellan metan- och koldioxidemissionerna indikerar huruvida aeroba eller anaeroba nedbrytningsprocesser dominerar. För att bestämma storleken på luftemissionerna från rötslamslager anlades fyra stycken försöksytor (färskt rötslam, färskt rötslam med ett täcklager av tre år gammalt rötslam, tre år gammalt rötslam (sprickfria områden) samt tre år gammalt rötslam (sprickområden)) vid SÖRAB:s deponianläggning i Löt, belägen 27 km söder om Norrtälje. Luftemissionerna av metan och lustgas bestämdes via luftprover som togs i s.k. statiska kammare. Luftprover analyserades i en gaskromatograf (GC) vid Linköpings universitet, institutionen Tema Vatten i natur och samhälle. Ammoniakemissioner bestämdes genom att den dynamiska jämviktskoncentrationen i en modifierad statisk kammare mättes med hjälp av reagensrör (Drägerrör). De högsta metanemissionerna uppmättes för försöksledet med färskt rötslam och låg på 3, mg CH 4 /m 2,h. Från färskt + gammalt rötslam, gammalt rötslam (sprickfria områden) samt gammalt rötslam (sprickområden) uppmättes emissionerna 0,2-1455, 2,1-19,7 respektive 0-64,4 mg CH 4 /m 2,h. Genom att anta att ett års lagring är en rimlig lagringsperiod, att allt rötslam i Sverige lagras och använda emissionsvärdena från färskt rötslam beräknades metanutsläppen på nationell basis. Enligt denna beräkning skulle 0,69 Gg (690 ton) metan per år komma från avvattnat rötslam vilket motsvarar ca 0,2 % av de totala antropogena metanutsläppen i Sverige. De högsta emissionerna av lustgas kom från försöksledet med färskt rötslam och dessa emissioner uppmättes till 0,6-518 mg N 2 O /m 2,h. Från färskt + gammalt rötslam, gammalt rötslam (sprickfria områden) samt gammalt rötslam (sprickområden) var emissionerna 19,9-327, 0,7-231 respektive 3,2-299 mg N 2 O /m 2,h. Samma beräkning som för metan gjordes på nationell basis även för lustgasutsläppen. Enligt denna beräkning kan utsläppen av lustgas från avvattnat rötslam vara av storleksordningen 1,1 Gg (1100 ton) lustgas per år vilket motsvarar ca 5 % av de totala antropogena lustgasutsläppen i Sverige. Detta höga värde innebär dels att lagring av slam bör minimeras och dels att nya, mera omfattande, mätningar behöver göras av lustgasemissioner från lagring av rötslam. Ammoniakemissionerna för försöksytan med färskt rötslam var mellan 0,06 3,8 mg NH 3 /m 2,h under den två-månaders period som ammoniakmätningarna pågick. För ett lager med avvattnat rötslam på storleksordningen ton beräknades den årliga emissionen av NH 3 -N uppgå till 25 kg. Detta tillskott till den befintliga kvävedepositionen i området för Löt avfallsanläggning motsvarar ca 0,0003%. Det tillskott som ammoniakemissionerna ger till försurning och eutrofiering i området bedömdes därför vara försumbart. Dessa resultat innebär att lagring av avvattnat rötslam medför försumbara utsläpp av metan och ammoniak medan lagring av avvattnat rötslam däremot kan vara en stor källa för utsläpp av lustgas. I

8 SUMMARY The amount of sewage sludge from municipal wastewater treatment plants that is stored is increasing at present in Sweden on account of the boycott on spreading sewage sludge on arable land. A consequence of this is that landfills receive some of this surplus of sewage sludge and Söderhalls Renhållningsverksförening AB (SÖRAB) has noticed this. On account of the increasing amount of sludge stored at landfills, the knowledge about the gas emissions from sewage sludge has to be improved. The gas emissions of special interest were methane, nitrous oxide and ammonia. Methane and nitrous oxide are greenhouse gases and ammonia can be eutrophying and acidifying in different ecosystems. Carbon dioxide emissions were also measured since the relationship between methane and carbon dioxide emissions tells much about whether aerobic or anaerobic decomposing processes dominate. Four test areas (fresh sewage sludge, fresh sludge with a cover of three year old sewage sludge, three year old sewage sludge (areas with no cracks) and three year old sewage sludge (areas with cracks)) were set up at SÖRAB landfill, situated 27 km south of Norrtälje, to measure the gas emissions. Gas emissions of methane and nitrous oxide were determined on air samples taken from so-called static chambers. The air samples were analyzed on a gas chromatograph (GC) at Linköping s university at the Department of Water and Environmental Studies. Emissions of ammonia were determined by measuring the dynamic equilibrium concentration of ammonia in a modified static chamber with a test tube for ammonia (Dräger tube). The highest methane emissions were measured from the test area with fresh sewage sludge and were mg CH 4 /m 2,h. From fresh + old sewage sludge, old sewage sludge (areas with no cracks) and old sewage sludge (areas with cracks) the methane emissions measured were , and mg CH 4 /m 2,h. By assuming that one year is a reasonable storage period, that all sewage sludge in Sweden is stored and by using the emission values from fresh sewage sludge, the methane discharge was calculated on a national level. According to this calculation 0.69 Gg/year (690 tons) of methane would come from the stored dewatered sewage sludge per year, which is about 0.2 % of the total anthropogenic methane discharge in Sweden. The highest emissions of nitrous oxide came from the test area with fresh sewage sludge and these emissions were mg N 2 O /m 2,h. From fresh + old sewage sludge, old sewage sludge (areas with no cracks) and old sewage sludge (areas with cracks) the nitrous oxide emissions were , and mg N 2 O /m 2,h respectively. The same calculation as for methane was done on a national level for nitrous oxide. According to this, the emission of nitrous oxide could be of the magnitude 1.1 Gg (1100 tons) of nitrous oxide per year, which is about 5 % of the total anthropogenic nitrous oxide discharge in Sweden. The ammonia emissions from the test area with fresh sewage sludge were between mg NH 3 /m 2,h during the two months period that ammonia emissions were measured. For a storage with dewatered sewage sludge of the magnitude of tons the annual emission of NH 3 -N was calculated to 25 kg. This contribution to the existing nitrogen deposition in the area of the Löt landfill corresponds to about %. The contribution that ammonia emissions give to the acidification and eutrophication in the area were therefore estimated to be negligible. Totally in Sweden the storing of dewatered sewage sludge causes negligible discharges of methane and ammonia while storing of dewatered sewage sludge can be a relatively large source of nitrous oxide. II

9 FÖRORD Jag vill tacka alla finansiärer för medel som gjorde genomförandet av detta examensarbete möjligt. Finansieringen av examensarbetet har delats av: Svenska renhållningsverksföreningen (RVF) och Söderhalls Renhållningsverksförening AB (SÖRAB). En mindre del av examensarbetet finansierades även av: Stockholm Vatten AB som stod för deponiskatten för det färska rötslam som ingick i två försöksled. Jag vill även tacka flera personer som bidragit med lån av försöksutrustning, kunskap elleri övrigt hjälpt mig med genomförandet av delmoment av examensarbetet. Jag vill tacka följande personer: Leif Klemedtsson, Linköpings universitet, Tema Vatten i natur och samhälle, för handledning och hjälp med försöksupplägg, lån av analysutrustning och tolkning av resultat. Dan Lindmark, Linköpings universitet, Tema Vatten i natur och samhälle, för analys av gasprover. Karin von Arnold, Linköpings universitet, Tema Vatten i natur och samhälle, för analys av gasprover och hjälp vid bearbetningen av resultaten av gasanalyserna. Ingvar Sundh, SLU, Instutionen för mikrobiologi, för lån av statiska kammare. Björn Vinnerås, för handledning. Hanna Gustafsson, SÖRAB, för handledning och hjälp med praktiska detaljer då försöket planerades. Håkan Jönsson, SLU, Institutionen för Lantbruksteknik, för handledning Jag vill även tacka ovanstående och andra personer för hjälp och ett mycket gott samarbete. III

10 IV

11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 SYFTE... 3 AVGRÄNSNINGAR... 3 LITTERATURSTUDIE... 4 Allmänt om rötslam... 4 Miljöeffekter av luftemissioner från avvattnat rötslam... 5 Växthuseffekt... 5 Eutrofiering... 9 Försurning Förutsättningar för luftemissioner vid lagring av avvattnat rötslam Metan (CH 4 ) Lustgas (N 2 O) Ammoniak (NH 3 ) Utsläppskällor och utsläppsmängder i Sverige Koldioxid, metan och lustgas Ammoniak METOD Försöksytor Luftemissioner av metan, koldioxid och lustgas Luftemissioner av ammoniak Analyser av rötslam Temperaturmätningar RESULTAT Observationer vid anläggning av provytorna Temperaturmätningar i luft och i rötslammet Analys av rötslammet Metan, lustgas och koldioxidemissioner Dygnsvariationsmätning av metan, lustgas och koldioxid Ammoniakemissioner DISKUSSION Metan- och koldioxidemissioner Lustgasemissioner Dygnsvariationsmätning av metan-, lustgas- och koldioxidemissioner Ammoniakemissioner Analys av innehållet i avvattnat rötslam Felkällor Metan och lustgasemissioner Ammoniakemissioner Slutsatser REFERENSER BILAGA BILAGA BILAGA 3. Densitetsberäkning av avvattnat färskt rötslam enligt metod av Haug (1993) V

12 VI

13 INLEDNING År 1998 producerades ca ton TS slam i kommunala reningsverk i Sverige. Av denna mängd spreds 34,4 % på jordbruksmark och grönområden, 50,2 % deponerades/mellanlagrades och resterande mängden hade annan användning (SCB, 2000a). Sedan 1999 sker dock i stort sett ingen spridning av slam på jordbruksmark på rekommendation från Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) till landets lantbrukare. Orsaken till detta stopp av slamspridning är förekomst av tungmetaller och andra föroreningar i slammet och osäkerhet över de långsiktiga effekterna på jordbruksmark och grödor som denna tillförsel av föroreningar innebär. Till följd av slamspridningsstoppet växer lagren av slam snabbt i Sverige. Under lagringsperioden kommer många olika kemiska och biologiska processer att pågå vilket innebär att det finns risk för att diverse miljöpåverkande gaser avgår till luften. De kunskaper som idag finns om luftemissioner från avvattnat rötslam i samband med lagring är dock mycket bristfälliga. På grund av spridningsstoppet finns det stora mängder slam i Sverige idag som deponianläggningar får ta emot. På Söderhalls Renhållningsverksförening AB (SÖRAB) deponianläggning i Löt, beläget 27 km söder om Norrtälje, har man tillstånd att årligen ta emot ton avvattnat rötslam. SÖRAB planerar att använda detta rötslam som konstruktionsmaterial för mellan- och täckskikt som omger avfallscellerna på deponin. Avvattnat rötslam har en TS-halt på mellan % (Norin, 1998). Rötslam med sådana TShalter är dock olämpligt som konstruktionsmaterial eftersom konsistensen är smetig och hållfastheten är för dålig. År 1998/99 anlades ett lager som täcker en yta på 1-2 ha med avvattnat rötslam på Löt. Syftet med lagret var förutom att omhänderta en avfallsprodukt, även att lagra rötslammet under en tidsperiod på tre till fem år för att se om detta kunde öka rötslammets TS-halt och få ett rötslam mer lämpat som konstruktionsmaterial. Med anledning av den ökande mängden rötslam som kan komma att lagras på deponier som tillhör SÖRAB är det viktigt för SÖRAB att öka kunskaperna om de luftemissioner som uppstår i samband med lagringen och omfattningen på luftemissionernas miljöpåverkan. Emissioner av särskilt intresse för SÖRAB är metan, lustgas och ammoniak. Metan och lustgas är växthusgaser och som sådana är de mycket intressanta i och med den debatt som förts de senaste åren om växthuseffektens påverkan på jordens klimat. För metan finns även krav från svenska myndigheter att utsläppen från svenska deponier skall minimeras. Ammoniak kan ha både eutrofierande och försurande effekt i olika ekosystem. Ammoniakemissioner deponeras dessutom relativt lokalt omkring utsläppskällan. Av dessa orsaker kommer detta examensarbete att behandla de ovan nämnda luftemissioner. SÖRAB, som är uppdragsgivare för detta examensarbete, är ett kommunalt bolag ansvarigt för avfallshanteringen i nio kommuner i norra Stockholmsregionen. Huvudkontoret är beläget i Vallentuna norr om Stockholm och företaget ägs gemensamt av de tio kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna. SÖRAB:s verksamhetsidé är att tillhandahålla alla sina kunder en rationell och miljömässig avfallshantering till en rimlig kostnad. Målet med all avfallshantering som SÖRAB ansvarar för är att så mycket som möjligt av avfallet skall återvinnas i ett naturligt kretslopp. De avfallsfraktioner som inte kan återvinnas slutförvaras bl.a. på Löt avfallsanläggning. 1

14 SYFTE Syftet med detta examensarbete är att: Undersöka riskerna för luftemissioner av metan, lustgas och ammoniak vid lagring av avvattnat rötslam från kommunala reningsverk. Finna lämpliga metoder att mäta emissionerna av metan, lustgas och ammoniak. Under en tidsperiod utföra praktiska mätningar av dessa emissioner. Analysera och utvärdera dessa mätningar AVGRÄNSNINGAR Vid all mikrobiell nedbrytning av organiskt material frigörs koldioxid. Vid anaeroba processer sker nedbrytning förenklat enligt reaktionen C 6 H 12 O 6! 3 CO CH 4 och vid aeroba enligt reaktionen C 6 H 12 O O 2! 6 CO H 2 O (Haug, 1993). Koldioxid är, liksom metan och lustgas, en växthusgas men då källan till koldioxidemissionerna är mikrobiell nedbrytning av organiskt material innebär dessa utsläpp ingen nettoökning av koldioxidhalten i atmosfären. Den koldioxid som frigörs motsvarar bara den mängd som togs upp vid fotosyntesen i växterna som är ursprunget till allt innehåll av kol i organiskt material (Campbell, 1996). På grund av detta kommer litteraturstudien inte att omfatta koldioxid. Däremot kommer mätningarna att omfatta även koldioxidemissioner eftersom andelen koldioxid i jämförelse med andelen metan talar om i vilken omfattning som nedbrytningen är aerob respektive anaerob. 2

15 LITTERATURSTUDIE Allmänt om rötslam I Sverige producerades ton TS slam under Av denna mängd mellanlagrades ton TS och ton TS deponerades (SCB, 2001a). Det slam som avskiljs i kommunala reningsverk genom mekanisk-biologisk rening består vanligtvis av ca 30 % oorganisk substans, ca 50% biologisk lätt nedbrytbar och ca 20 % svårnedbrytbar organisk substans (Rennerfelt, 1991). Slammets innehåll kan dock variera mycket beroende på tidpunkt på året, nederbörd, anslutna industrier m.m. Genom att minska slammets innehåll av organiska nedbrytbara substanser eller på annat sätt minska den biologiska aktiviteten erhålls ett s.k. stabiliserat slam. Denna stabilisering kan åstadkommas genom kalktillsats, aerob behandling (slamluftning) eller anaerob behandling (rötning) (Rennerfelt, 1991). Rötning är den vanligaste metoden (70 % av totala behandlade slammängden) och den innebär att biologiskt material bryts ned mikrobiellt utan närvaro av fritt syre (Retzner & Holmström, 1989). I samband med denna nedbrytning bildas s.k. biogas som tills största delen består av metan och koldioxid. Rötslam är benämningen på det slam som kvarstår efter rötningsprocessen. Rötningsprocessen medför en TS-reduktion hos slammet med % och reducerad lukt jämfört med det ingående slammet (Rennerfelt, 1991). Dessa effekter underlättar eventuella transporter och lagring av rötslammet. Färskt rötslam har en TS-halt på 4-8 % (Norin, 1998). För att ytterligare underlätta hantering vid transporter och lagring bör rötslammet avvattnas. Med moderna avvattningsapparaturer erhålls rötslam med TS-halter på % (Norin, 1998). Det positiva med rötning är att samtliga näringsämnen finns kvar i slammet efter rötningen och i former som är lättillgängliga för växter. Kvävet mineraliseras delvis under rötningen och övergår till ammoniumkväve som växterna kan ta upp (Norin, 1998). I analyser som gjorts på innehållet i avvattnat rötslam av Stockholm Vatten AB (bilaga 1) utgör ammonium % av det totala kväveinnehållet i rötslammet. I rötslam finns även ett oönskat innehåll av bl.a. tungmetaller och diverse organiska miljöföroreningar. Det finns därför en risk för att spridning av rötslam på åkermark skulle innebära en ackumulering av dessa ämnen i marken. Följdeffekter av en eventuell ackumulering skulle kunna vara ökat växtupptag, störningar av markorganismer, hälsorisker m.m. För att slammet skall kunna spridas på åkermark får halten av tungmetaller därför inte överskrida de gränsvärden som Naturvårdsverket ställt upp i förordningen (1985:840) om vissa hälso- och miljöfarliga produkter m.m. I Naturvårdsverkets kungörelse (SNFS 1994:2) finns även bestämmelser som reglerar hur mycket tungmetaller som får tillföras åkermark årligen. Det finns inga liknande lagstadgade gränsvärden för organiska miljögifter. Som en försiktighetsåtgärd har Lantbrukarnas Riksförbund, Svenska Vatten- och Avloppsföreningen och Naturvårdsverket frivilligt tagit ett gemensamt beslut om riktvärden för vissa särskilda organiska indikatorämnen. Utgångspunkten för de regler som berör kvaliteten på slam var att det inte skall finnas någon påverkan på mark, växtlighet eller människor i ett 1000-års perspektiv (Naturvårdsverket, 1995a). Dessa lagar och förordningar gäller i dagsläget då det samtidigt är spridningsstopp för slam på åkermark. Om spridning skall kunna ske i framtiden är det troligt att bestämmelserna måste omarbetas. Om slamspridning skall ske i framtiden och vilka bestämmelser som skall gälla för denna spridning är därför osäker. 3

16 Miljöeffekter av luftemissioner från avvattnat rötslam Växthuseffekt Av de emissioner som detta examensarbete tar upp är det metan och lustgas som kan påverka växthuseffekten. Jordytan och atmosfären hålls varm genom energi i form av kortvågigt solljus som strålar in från solen. Jordytan strålar samtidigt ut energi i form av långvågig infraröd strålning i lika stor utsträckning. Detta är nödvändigt för att jordens temperatur skall vara konstant (Baird, 1995). Vissa gaser i atmosfären kan absorbera infraröd strålning av specifika våglängder vilket medför att inte all infraröd strålning direkt strålar ut från atmosfären. Den absorberade infraröda strålningen sänds därefter åter ut från gasmolekylen i helt slumpvisa riktningar. En del av denna strålning blir därför återstrålad ned till markytan (figur 1). Detta fenomen kallas för växthuseffekt (Baird, 1995 ). IR ljus Återstrålning av IR ljus till rymden Synligt ljus från solen Växthusgasmolekyl Återstrålning av IR ljus till jorden Jorden Figur 1. Grafisk beskrivning av växthuseffekten (IR = Infra Red) (efter Baird, 1995). De gaser som är särskilt effektiva att absorbera infraröd strålning går under benämningen växthusgaser. Dessa gaser är, förutom metan och lustgas, framför allt vattenånga, koldioxid (CO 2 ) och ozon (O 3 ) (Naturvårdsverket, 1995b). Det är gasernas olika molekyluppbyggnad som gör att de är olika lämpade att absorbera infraröd strålning av en viss våglängd. Detta medför att varje gas absorberar infraröd strålning inom ett specifikt våglängdsområde (figur 2) (Baird, 1995). 4

17 H 2 O O 3 CO 2 Ljus intensitet H 2 O CH 4 15µm 7,1 10,0 16,7 Våglängd (µm) Figur 2. Verklig (experimentellt mätt) intensitet på den infraröda strålning som lämnar jordens atmosfär (hel kurva) jämfört med den förväntade intensiteten utan absorption av infraröd strålning av växthusgaser (streckad kurva) (efter Baird, 1995). Utan växthusgaserna skulle jorden vara 15-30ºC kallare än vad den är idag (Naturvårdsverket, 1995b). Växthuseffekten är alltså en naturlig process som dock har förstärkts på senare år genom en antropogen ökning av de naturligt förekommande växthusgaserna samt tillskott av växthusgaser som människor tillverkat. Dessa av människor tillverkade gaser består främst av olika sorters flourkarboner (halogenerade kolväte föreningar). Exempel på sådana är klorflourkarboner (CFC-föreningar,sk freoner), ofullständigt halogenerade flourkarboner (HFC-föreningar) och fullständigt halogenerade flourkarboner (FC-föreningar). Förutom dessa kolväteföreningar anses svavelhexafluorid (SF 6 ) även vara en viktig antropogen växthusgas (Naturvårdsverket, 1995b). Det allvarligaste problemet med dessa gaser är att de absorberar strålning inom det infraröda spektrumet där atmosfären tidigare inte hade någon förmåga alls att ta upp värmestrålning. CFC-gaser har därför tiotusentals gånger större effekt per molekyl som växthusgas än koldioxid (Naturvårdsverket, 1995b). De exakta effekterna av en ökad växthuseffekt är svåra att förutse eftersom det är mycket svårt att överblicka ett så stort ekosystem som jorden. Det finns därför många olika teorier som ofta kan vara mycket motsägelsefulla. Det är dock ett faktum att atmosfärskoncentrationen av koldioxid har ökat med 25 % sedan den industriella revolutionen (Watson m.fl., 1992). Troligtvis kommer koldioxidhalten i atmosfären att ha fördubblats år En sådan förändring kommer förmodligen att öka jordens medeltemperatur med 3-4 C (Campbell, 1996). Detta kommer i sin tur leda till stora klimatförändringar t.ex. mer instabilt klimat med ökad nederbörd samtidigt som vissa platser kommer att få minskad nederbörd. Livsbetingelser för allt levande på jorden kommer därmed att förändras kraftigt. Eftersom denna förändring i temperaturen sker många gånger snabbare än naturligt kommer många djur- och växtarter få svårt att anpassa sig till de ändrade livsbetingelserna i deras nuvarande livsmiljöer. En kraftigt ökad frekvens av utrotningshotade växter och djur är därför mycket möjligt. I värsta fall kan den höjda medeltemperaturen leda till att ismassorna vid polerna börjar smälta och höjer havsnivån vilket skulle leda till översvämning i stora delar av jordens kustområden (Campbell, 1996). 5

18 Växthusgaserna kan verka på flera sätt i atmosfären. Metan t.ex. har en direkt effekt på växthuseffekten men även en indirekt genom bildning av ozon och koldioxid vid metanets fotokemiska nedbrytning (Rodhe, 1990). Gaserna har även olika omsättningstid i atmosfären. För att ändå kunna jämföra de olika gasernas relativa bidrag till växthuseffekten har begreppet GWP (Global Warming Potential) introducerats. GWP anger hur effektivt olika växthusgaser är som klimatpåverkare i förhållande till koldioxid, vanligen sett i ett hundraårsperspektiv (GWP 100 ) men omvandlingsfaktorer för 20 år och 500 år finns även. Genom att använda viktningsfaktorer som varierar mellan olika växthusgaser kan mängderna för varje gas räknas om till koldioxidekvivalenter (enhet = kg CO 2 ) (Naturvårdsverket, 1995b). Detta görs genom att vikten på utsläppsmängderna multipliceras med GWP-faktorn för respektive gas. Viktningsfaktorerna för några av de viktigaste växthusgaserna ges i tabell 1 Tabell 1. GWP-faktorer för olika växthusgaser (Lindfors m.fl., 1995) Ämne GWP, 20 år GWP, 100 år GWP, 500 år CO CH 4 62,0 24,5 7,5 N 2 O CFC CFC HFC CF SF Eutrofiering Eutrofiering innebär att det uppstår en ökad tillgång av näring i olika ekosystem. Ökningen av näringsämnen, som framför allt brukar bestå av kväve eller fosfor, kan bero på en ökad tillgänglighet eller en ökad tillförsel. Det tillskott av näringsämnen som kommer av deposition från atmosfären består främst av olika former av kväve. Till en viss del sprids fosfor i form av partiklar genom atmosfären men dessa mängder är obetydliga i relation till fosforns övriga kretslopp. Atmosfären ingår som en del i kvävets naturliga kretslopp vilket den inte gör för fosfor, utan som till största delen återfinns i mineral (Naturvårdsverket, 1993a). De kväveföreningar som genom atmosfärisk deposition tillförs olika markekosystem härstammar från kväveoxider (NO x d.v.s. NO och NO 2 ) och ammoniak. Den största källan till kväveoxid är olika förbränningsprocesser men även nitrifikation- och denitrifikationsprocesserna kan frigöra kväveoxider (Naturvårdsverket, 1993a). Ammoniaken kommer till stor del från olika led av gödselhanteringen inom jordbruket (Naturvårdsverket, 1993a). Genom atmosfärsreaktioner omvandlas kväveoxiderna till salpetersyra (HNO 3 ) och nitrat (NO 3 - ) men de kan också omformas till salpetersyrlighet (HNO 2 ) eller PAN (peroxyacetylnitrat). Ammoniak har hög vattenlöslighet vilket innebär att den mycket snabbt omformas till ammoniumjon eller partikulär ammonium vid reaktioner med sura partiklar eller salpetersyra (Areskoug, 1993). Kväveföreningarna kommer ned från atmosfären till vegetation, mark och vattenytor genom att lösas i vatten och deponeras via nederbörd (s.k. våt deposition) eller avsättas direkt som partikulärt ammonium eller nitrat eller som gas (s.k. torr deposition). Som figur 3 visar har depositionen av oorganiskt kväve ökat kraftigt sedan 1960 (Naturvårdsverket, 1993a). 6

19 600 Kvävedeposition (mg N/m 2 ) Figur 3. Tidsutvecklingen för den våta depositionen av oorganiskt kväve över mellansverige (heldragen tjock linje-nitrat och ammonium, heldragen tunn linje-ammonium, streckad linjenitrat) (efter Granat, 1991). Kvävenedfallet varierar kraftigt beroende på var man bor i Sverige. Störst kvävenedfall erhålls i sydvästra Sverige där den totala depositionen (torr plus våtdeposition) kan uppgå till 30 kg N/ha,år. Norrlands inland erhåller 1/10 av denna deposition (bilaga 2) (Naturvårdsverket, 1993a). Transportsträckan (uppehållstiden) i atmosfären varierar mellan olika kväveföreningar beroende på hur lätt det omvandlas, hur lätt ämnet torrdeponeras, nederbörd och vindstyrka (Areskoug, 1993). Gasformiga kväveföreningar har i allmänhet en kortare uppehållstid i atmosfären än partikelformiga. Medeltransportsträckan för ammoniak är kilometer medan motsvarande sträcka för ammonium och nitratpartiklar är kilometer (Areskoug, 1993). Kommer föreningarna upp högre i atmosfären kan transportsträckan bli betydligt längre. För kväve i form av ammoniak beräknas ca hälften av kvävet deponeras inom 50 km från utsläppskällan. För kväveoxider, som resulterar i nitratnedfall, är transportsträckan betydligt längre (Jordbruksverket, 1998). Effekterna av kvävenedfallet varierar beroende på mängd och var depositionen sker. I inlandsvatten (sötvatten) är det inte kväve utan fosfor som är begränsande för tillväxten. I havsvatten råder det motsatta förhållandet (Rennerfelt, 1991). Effekterna av kvävedeposition i vattenekosystem blir därför större om depositionen sker i havsvatten. De effekter som kan uppstå i vattenekosystem är: Ökad produktion och biomassa av växter och djur Ökad vattengrumling Ökad syrgasförbrukning vid nedbrytning av den ökade mängden organsikt material Ändrad artsammansättning och diversitet (Wiederholm, 1996). 7

20 De effekter som uppstår i mark p.g.a. ökad kvävedeposition är bl.a.: Ökad biomassaproduktion Förändrad artsammansättning i markvegetationen. Kväveälskande arter som t.ex. hallon, brännässla, hundkex, skogsstjärna och harsyra gynnas medan bl.a. lingon och ljung missgynnas. Även om biomassaproduktionen ökar som helhet minskar det totala artantalet Mykorrhizan minskar vilket leder till minskade förutsättningar för upptag och vatten Långsammare nedbrytning av förna och humus genom att markrespirationen minskar. Detta leder till att humustäcket blir tjockare Nitratöverskott vilket leder till ökad utlakning till yt- eller grundvatten Förändrad trädtillväxt. Trädkronorna ökar sin tillväxt medan rottillväxten minskar. Detta innebär ökad risk för skogsskador på grund vattenstress, försenad invintring och brist på vissa näringsämnen (K, Mg, P, B). Skadorna yttrat sig som tork- och frostskador, kronutglesning, missfärgade blad, svamp- och insektsangrepp eller ökade stormfällningar (Naturvårdsverket, 1993a). De föreningar som kan verka eutrofierande i olika ekosystem har olika stor eutrofierande effekt. För att kunna jämföra utsläpp av olika föreningar och se hur stort det eutrofierande bidraget kommer att bli från varje enskild förening finns det därför viktningsfaktorer framtagna. Dessa viktningsfaktorer gör att föreningar kan omvandlas till en jämförbar enhet som beskriver potentiellt ökad syreförbrukningen (g O 2 ) för en viss mängd av en eutrofierande föreningen. Omvandlingen görs genom att mängden av en förening multipliceras med viktningsfaktorn. Viktningsfaktorerna för de viktigaste eutrofierande föreningarna ges i tabell 2. Tabell 2. Viktningsfaktorer för eutrofierande föreningar vid olika scenarier (Lindfors m.fl., 1995) Substans N till luft g O 2 /g P- begränsing g O 2 /g N- begränsing g O 2 /g N-begränsing + N till luft g O 2 /g Max g O 2 /g Max som PO 4 - ekvivalent g PO 4 -ekv/g N till luft ,42 NO X till ,13 luft NH 3 till ,35 luft N till ,42 vatten - NO 3 till 0 0 4,4 4,4 4,4 0,1 vatten NH + 4 till ,33 vatten P till vatten ,06 - PO COD ,022 8

C-UPPSATS. Biogas. - för en hållbar utveckling. Magnus Livbom Janne Niemelä. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Biogas. - för en hållbar utveckling. Magnus Livbom Janne Niemelä. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2006:222 Biogas - för en hållbar utveckling Magnus Livbom Janne Niemelä Luleå tekniska universitet C-uppsats Geografi Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap Avdelningen för Tillämpad

Läs mer

Utvärdering av Fåröprojektet

Utvärdering av Fåröprojektet VA - F O R S K R A P P O R T N r 19 mars 2003 Utvärdering av Fåröprojektet Anna Bäckstäde VA-Forsk VA-Forsk VA-Forsk är kommunernas eget FoU-program om kommunal VA-teknik. Programmet finansieras i sin

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG FÖR BIOGASPRODUKTION

BESLUTSUNDERLAG FÖR BIOGASPRODUKTION BESLUTSUNDERLAG FÖR BIOGASPRODUKTION Teknikkartläggning över biogasprocessen EVA-MAJ JOHANSSON Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Energiteknik Avancerad nivå 30 HP Civilingenjör Energisystem

Läs mer

Cecilia Öman, Marianne Malmberg och Camilla Wolf-Watz B 1353 Stockholm, april 2000

Cecilia Öman, Marianne Malmberg och Camilla Wolf-Watz B 1353 Stockholm, april 2000 8WYHFNOLQJDYPHWRGHUI U.DUDNWHULVHULQJDYODNYDWWHQ IUnQDYIDOOVXSSODJ 6OXWUDSSRUW Cecilia Öman, Marianne Malmberg och Camilla Wolf-Watz B 1353 Stockholm, april 2000 RVFs Utvecklingssatsning Deponering Rapport

Läs mer

EXAMENSARBETE. Hushållens bidrag av miljöfarliga ämnen till avloppsvattnet JOEL MAGNUSSON CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET

EXAMENSARBETE. Hushållens bidrag av miljöfarliga ämnen till avloppsvattnet JOEL MAGNUSSON CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET 2003:292 CIV EXAMENSARBETE Sammansättning på hushållsspillvatten från Hammarby Sjöstad: Hushållens bidrag av miljöfarliga ämnen till avloppsvattnet JOEL MAGNUSSON CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Institutionen

Läs mer

Ser du marken för träden?... 2. Hur påverkar försurningen skogsekosystemet?... 13. Från GROT till aska-vad händer vid värmeverket?...

Ser du marken för träden?... 2. Hur påverkar försurningen skogsekosystemet?... 13. Från GROT till aska-vad händer vid värmeverket?... Swedish education material package- Ett nationellt utbildningspaket som består av fem kompendier och fyra power-point-presentationer. Kompendierna är sammanfogade i detta dokument medan PPT-presentationerna

Läs mer

TVÄRTEKNIK 993 Biogas Nuläge och framtida potential

TVÄRTEKNIK 993 Biogas Nuläge och framtida potential TVÄRTEKNIK 993 Biogas Nuläge och framtida potential Ulf Nordberg Biogas Nuläge och framtida potential Biogas Present situation and future potential Ulf Nordberg Projektnummer T5-503 VÄRMEFORSK Service

Läs mer

Kemin och hållbar utveckling

Kemin och hållbar utveckling 15 Kemin och hållbar utveckling I det här kapitlet presenteras några av våra mest angelägna miljöfrågor. Alla har direkt anknytning till Kemi A. Vi har tänkt oss att du, efter eget val, kan fördjupa dig

Läs mer

Gårdsbaserad biogas på Plönninge naturbruksgymnasium

Gårdsbaserad biogas på Plönninge naturbruksgymnasium JTI-rapport KRETSLOPP & AVFALL Nr 21 Gårdsbaserad biogas på Plönninge naturbruksgymnasium En förstudie med det tyska konceptet som grund Farm scale biogas at Plönninge agricultural upper secondary school

Läs mer

Biogasproduktion med slam från enskilda avlopp

Biogasproduktion med slam från enskilda avlopp Biogasproduktion med slam från enskilda avlopp - en förstudie i Ronneby kommun Författare Catarina Welin Ronneby 2011 Enskilt avlopp Kraftledning Slamsugningsbil Bräkneån Förstudien medfinansieras genom

Läs mer

Produktion av syntetisk diesel från biogas vid Domsjö Fabriker

Produktion av syntetisk diesel från biogas vid Domsjö Fabriker Produktion av syntetisk diesel från biogas vid Domsjö Fabriker Synthetic diesel production from biogas at Domsjö Fabriker Magnus Hägglund Degree Project in Energy Technology, 20p Energy Technology & Thermal

Läs mer

MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN

MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN Del 2. Bakgrundsinformation och Stefan Uppenberg, Mats Almemark, Magnus Brandel, Lars-Gunnar Lindfors, Hans-Olof Marcus, Håkan Stripple, Alexandra Wachtmeister, Lars Zetterberg

Läs mer

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-24 100 Innehållsförteckning Inledning...Fel! Bokmärket är inte definierat. De nationella miljömålen...4 Skånes miljömål

Läs mer

Strategier för framtida användning av deponigas på Måsalycke

Strategier för framtida användning av deponigas på Måsalycke ISRN LUTMDN/TMHP-15/5349-SE ISSN 0282-1990 Strategier för framtida användning av deponigas på Måsalycke LUNDS UNIVERSITET Hanna Svemar Examensarbete på Civilingenjörsnivå Avdelningen för Kraftverksteknik

Läs mer

Slambrunnar i sma avloppsanhiggningar - slamavskiljningseffektivitet och metallkontaminering

Slambrunnar i sma avloppsanhiggningar - slamavskiljningseffektivitet och metallkontaminering CHALMERS TEKNISKA HOGSKOLA Institutionen f(jr Vattenfbrsi)Ijnings- och Avloppsteknik Slambrunnar i sma avloppsanhiggningar - slamavskiljningseffektivitet och metallkontaminering PERBLAD Examensarbete 1999:2

Läs mer

DISTRIBUTION AV BIOGAS I NATURGASNÄTET

DISTRIBUTION AV BIOGAS I NATURGASNÄTET Rapport SGC 101 DISTRIBUTION AV BIOGAS I NATURGASNÄTET Svenskt Gastekniskt Center - Juli 1999 Kaj Wågdahl, Chalmers Tekniska Högskola Rapport SGC 101 ISSN 1102-7371 ISRN SGC-R--101--SE SGC:s FÖRORD FUD-projekt

Läs mer

Rapport Avlopp på våra åkrar en rapport om miljögifter i slam

Rapport Avlopp på våra åkrar en rapport om miljögifter i slam Rapport Avlopp på våra åkrar en rapport om miljögifter i slam Författare: Emelie Hansson, Markus Johansson Layout: Ingela Espmark, Espmark & Espmark Omslagsfoto: Torben Kudsk 2 Avloppets väg till våra

Läs mer

Förord. Gävle, juni 2005. Johanna Jönsson

Förord. Gävle, juni 2005. Johanna Jönsson Förord Denna studie är ett examensarbete på 20 poäng för civilingenjörsprogrammet Industriell Ekonomi (180 poäng) vid Linköpings Universitet. Examensarbetet har under våren 2005 utförts vid Högskolan i

Läs mer

MEDDELANDE M137 Slamanvändning och strategier för slamanvändning

MEDDELANDE M137 Slamanvändning och strategier för slamanvändning MEDDELANDE M137 Slamanvändning och strategier för slamanvändning Mars 2013 Slamanvändning och strategier för slamanvändning Svenskt Vatten påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter, tryckfel

Läs mer

RAPPORT D2010:04. Gassäkerhet på deponier - Risker, egenkontroll och åtgärder ISSN 1103-4092

RAPPORT D2010:04. Gassäkerhet på deponier - Risker, egenkontroll och åtgärder ISSN 1103-4092 RAPPORT D2010:04 Gassäkerhet på deponier - Risker, egenkontroll och åtgärder ISSN 1103-4092 Förord Aktiva och avslutade deponier ger upphov till utsläpp av växthusgaser. Samtidigt utgör gasproduktionen

Läs mer

VATTENBURNA KVÄVEUTSLÄPP FRÅN SPRÄNGNING OCH SPRÄNGSTENSMASSOR. Lena Tilly Johan Ekvall Gunnar Ch Borg Finn Ouchterlony. SveBeFo Rapport 72

VATTENBURNA KVÄVEUTSLÄPP FRÅN SPRÄNGNING OCH SPRÄNGSTENSMASSOR. Lena Tilly Johan Ekvall Gunnar Ch Borg Finn Ouchterlony. SveBeFo Rapport 72 237631_72_Omslag 1/24/06 9:48 AM Page 1 VATTENBURNA KVÄVEUTSLÄPP FRÅN SPRÄNGNING OCH SPRÄNGSTENSMASSOR Lena Tilly, Johan Ekvall, Gunnar Ch Borg, Finn Ouchterlony 72 Box 47047 Telefon 08-692 22 80 Fax 08-651

Läs mer

Fosfor och dess växttillgänglighet i slam en litteraturstudie

Fosfor och dess växttillgänglighet i slam en litteraturstudie Rapport Nr 2011 16 Fosfor och dess växttillgänglighet i slam en litteraturstudie Kersti Linderholm Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är kommunernas eget

Läs mer

Enskilda avlopp i kretslopp

Enskilda avlopp i kretslopp Magisteruppsats, 15 HP Stockholms Universitet Miljö- och hälsoskydd 60 HP, VT 2011 Enskilda avlopp i kretslopp Utvärdering av vakuumtoaletter Funktion och långsiktiga kostnader Björn Pinner Handledare:

Läs mer

Hästgödsel. en naturlig resurs

Hästgödsel. en naturlig resurs Hästgödsel en naturlig resurs Jordbruksinformation 5 2013 1 Omslagsbild: Jennie Hügert Text: Johan Malgeryd och Teresia Persson Innehåll Hästnäringen viktig för Sverige! 5 Växtnäring i kretslopp 6 Lagstiftning

Läs mer

URINSORTERANDE TOALETTER - RENSNING AV STOPP SAMT UPPSAMLING OCH ATTITYDER.

URINSORTERANDE TOALETTER - RENSNING AV STOPP SAMT UPPSAMLING OCH ATTITYDER. Institutionen för lantbruksteknik URINSORTERANDE TOALETTER - RENSNING AV STOPP SAMT UPPSAMLING OCH ATTITYDER. URINE SEPARATING TOILETS - CLEARING OF BLOCKAGES, COLLECTED VOLUME AND ATTITUDES. Magnus Lindgren

Läs mer

Sammanställning av resultat från långliggande försök med biogödsel i Norden ISSN 1103-4092

Sammanställning av resultat från långliggande försök med biogödsel i Norden ISSN 1103-4092 Sammanställning av resultat från långliggande försök med biogödsel i Norden RAPPORT B2012:03 ISSN 1103-4092 Förord Det finns ett begränsat antal nordiska växtodlingsförsök där man studerat olika aspekter

Läs mer

Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp 1. Avloppsvattenbehandling med anaerob membranbioreaktor

Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp 1. Avloppsvattenbehandling med anaerob membranbioreaktor Projektpublikation nr 22 R nr 11, augusti 25 Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp 1 Avloppsvattenbehandling med anaerob membranbioreaktor En jämförande systemanalys avsee exergi, miljöpåverkan

Läs mer

RAPPORT U2009:06. Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092

RAPPORT U2009:06. Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092 RAPPORT U2009:06 Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092 Förord Import av brännbart avfall är ett kontroversiellt ämne som ofta är utsatt för en känslomässig debatt i media. Tidigare

Läs mer

Metallers mobilitet i mark

Metallers mobilitet i mark Metallers mobilitet i mark RAPPORT 5536 APRIL 2006 Metallers mobilitet i mark Dan Berggren Kleja, KTH Mark Elert, Kemakta Konsult AB Jon Petter Gustafsson, KTH Nicholas Jarvis, SLU Ann-Catrine Norrström,

Läs mer

KLIMATO OLOGI Nr 4, 2011 Uppdatering av den vetenskapligga grunden för klimatarbetet

KLIMATO OLOGI Nr 4, 2011 Uppdatering av den vetenskapligga grunden för klimatarbetet KLIMATOLOGI Nr 4, 2011 Uppdatering av den vetenskapliga grunden för klimat tarbetet En översyn av naturvetenskapliga aspekter r Markku Rummukainen, Daniel J. A. Johansson, Christian Azar,, Joakim Langner,

Läs mer