Enheten för kultur och fritid. för folkbiblioteken i Västerviks kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enheten för kultur och fritid. för folkbiblioteken i Västerviks kommun"

Transkript

1 Enheten för kultur och fritid Biblioteksplan för folkbiblioteken i Västerviks kommun 1

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förslag till biblioteksplan 3 Inriktningsmål. 3 Åldersanpassad biblioteksservice... 4 Medel att nå inriktningsmålen.. 5 Huvudbibliotek och filialer. 5 Medier Personal.. 7 IT 7 Verksamhet vid huvudbibliotek och filialer Barn- och ungdomsavdelningen.. 8 Vuxenavdelningen Bibliotekets uppsökande verksamhet Musikbiblioteket och Visarkivet. 13 Biblioteksfilialerna.. 14 Bokbussverksamhet Utvärdering.. 15 Bilaga 1: Kort om Västerviks bibliotek.. 16 Algot - bibliotekets katalog är uppkallad efter Algot Johansson, Västerviks förste stadsbibliotekarie. 2

3 Förslag till Biblioteksplan Detta förslag till kommunövergripande biblioteksplan gäller i första hand för kommunens folkbibliotek. Planen har utformats i enlighet med de behov av biblioteksservice som kartlagts i kommunen och utformats i enlighet med Bibliotekslagen. Denna kommunala biblioteksplan motsvaras av en länsövergripande plan Visioner och prioriteringar för 2010 års bästa biblioteksregion. Inriktningsmål Västerviks kommunala bibliotek ska fungera som mötesplatser för alla och i all sin verksamhet främja demokrati, öppenhet och integration. Västerviks kommunala bibliotek ska erbjuda allmänheten möjligheter till kulturella upplevelser och kunskap samt uppmuntra till ökat läsande. Västerviks kommunala bibliotek ska med sina resurser ge förutsättningar för personlig utveckling och eget skapande samt vara en resurs för ett livslångt lärande. Västerviks kommunala bibliotek ska medverka till att höja kunskaps- och utbildningsnivån hos kommuninvånarna. 3

4 Målen uppnås genom: Åldersanpassad biblioteksservice 0-6 år Stärka barns språkutveckling genom en aktiv barnavdelning och en filialverksamhet inriktad på barnen i samarbete med BVC och barnomsorgen år Stärka barns läsning och kunskapssökande bl. a. genom samarbete med skolan. Erbjuda en god studiemiljö för enskilda studier I biblioteket skapa förutsättningar för barns stimulans, läslust och kulturella upplevelser år Vara ett redskap i lärandet Folkbiblioteket och gymnasiebiblioteket ska samarbeta och komplettera varandra Erbjuda en god studiemiljö för enskilda studier I biblioteket skapa förutsättningar för ungdomars stimulans, läslust och kulturella upplevelser 20 år och uppåt Stödja den lärande människans aktiviteter För studerande i alla åldrar tillhandahålla litteratur, information, handledning och vägledning som komplement till studiebiblioteken För läsupplevelser och andra kulturupplevelser tillhandahålla och aktivt marknadsföra medier och arrangera program Ta en aktiv del i kommunens information till medborgarna år Biblioteken ska med all sin verksamhet: sträva efter att skapa en miljö med tillgång till medier, IT och rådgivning där var och en av besökarna kan finna vägen till kunskap, rekreation och personlig utveckling erbjuda fri tillgång till information och litteratur, tryckt såväl som digital på olika språk för grupper med särskilda behov tillhandahålla och aktivt marknadsföra specialmedier och övriga särskilda tjänster, t.ex. Boken kommer i biblioteken skapa lättillgängliga rätt anpassade och attraktiva miljöer/avdelningar med specialmedier för människor med läshinder 4

5 Medel för att uppnå inriktningsmålen: Ett välutrustat huvudbibliotek, tre större biblioteksfilialer och bokbuss/bokbil. Allmänt Huvudbiblioteket håller öppet 42 timmar per vecka, Gamlebyfilialen håller öppet 30 tim, Ankarsrums och Överums filialbibliotek 11 timmar per vecka. Bokbussen besöker sina 8 hållplatser var fjortonde dag. Filialerna i Ankarsrum har sommarstängt i fyra veckor, Gamleby i tre veckor och bokbussen har sommaruppehåll i åtta veckor. Samverkan Västerviks kommunbibliotek samverkar med andra bibliotek regionalt och nationellt. I sydostregionen (Kalmar. Kronobergs och Blekinge län) finns ett kontinuerligt utbyte av medier. Boktransporter sker två ggr i veckan mellan folkbiblioteken i regionen. Västerviks bibliotek samverkar också med biblioteken i regionen genom gemensamma projekt, t.ex. marknadsföringsprojktet Låna dig rik, gemensamma upphandlingar av medier, gemensam server för Bookit, en gemensam portal via Arena mm. Biblioteket samverkar också nationellt dels med andra bibliotek i det kontinuerliga fjärrlånearbetet, dels genom deltagande i olika kampanjer t.ex. Digidel-kampanjen, som syftar till att göra fler digitalt delaktiga. Lokalt samverkar biblioteket med skolan främst när det gäller skolbiblioteksverksamheten, men också med studieförbund, fritidsgårdar och föreningar bl.a. i bibliotekets programverksamhet. Huvudbibliotek och filialer Det är viktigt att det finns ett resursstarkt huvudbibliotek som bas för biblioteksverksamheten som kan förstärka och komplettera övriga bibliotek i kommunen. HB:s mediepool är viktig för den uppsökande verksamheten, de tre filialerna och skolbiblioteken. Bokbuss och Boken kommer-verksamhet ersätter de nerlagda biblioteksfilialerna runtom i kommunen. Antalet biblioteksfilialer har kraftigt reducerats 2011 och Integrerade folk- och skolbibliotek finns numera bara i Ankarsrum och Överum. Gamleby bibliotek är samlokaliserat med fritidsgården i Åby herrgård med Åbyskolan som närmsta granne. Övriga bibliotek på landsbygden är numera enbart skolbibliotek. Samtliga biblioteksenheter ska ha ändamålsenliga och attraktiva bibliotekslokaler och vara tillgängliga för alla. En flexibel inredning av biblioteken, som medger förnyelse och förändring eftersträvas och ska beaktas vid nyinköp med t.ex. flyttbara hyllor, trådlöst nätverk, ändringsbara skyltprogram mm. Biblioteken ska vara tillräckligt stora och flexibla för att kunna fungera också som mötesplatser och kunna ha viss programverksamhet. Biblioteken ska inte bara ses och användas som hemlånebibliotek. 5

6 Stadsbibliotekets lokalers utformning och anpassning för att skapa en effektivare verksamhet bör utredas ytterligare. Tjustrummet som idag bl.a. rymmer bibliotekets samling av lokallitteratur och studiedatorer, ska disponeras om, så att ytorna kan utnyttjas bättre. Musikbibliotekets skyltfönster är hela bibliotekets ansikte utåt. Större skyltningsinsatser ska därför göras och möjligheten att biblioteket öppnas utåt mot torget med en uteplats undersökas. Medier Bibliotekens mediebestånd ska vara varierat till innehåll och i gott fysiskt skick. Mediebeståndet ska förnyas planmässigt enligt bibliotekets medieplan och urvalet styras av behov och efterfrågan. Målet är att på sikt öka andelen av det aktuella mediebeståndet som årligen byts ut, d.v.s. gallras och ersätts med nyförvärv till 10 %. Idag är förnyelseprocenten ca 5 %. Mediebeståndet ska fortsatt hållas allsidigt på alla enheter och innehålla både böcker och övriga medier för barn och vuxna. Elektroniska medier(e-böcker) och databaser ska vara tillgängliga för bibliotekens låntagare via hemsidan och visas i katalogen. Urvalet av specialmedier för grupper med särskilda behov ska särskilt beaktas. Böcker på andra språk än svenska köps och lånas in på efterfrågan som kan variera kraftigt över tid. En särskild satsning görs på böcker och andra medier för barn med annat modersmål än svenska. Biblioteket satsar extra på kurslitteratur på olika nivåer. Huvudbiblioteket ska förutom ett rikt urval av tidningar och tidskrifter i tryckt format också erbjuda Library Press Display en databas med tidningar o tidskrifter från hela världen i fulltext. Biblioteket förmedlar fjärrlån på de flesta böcker som inte finns i det egna beståndet till en kostnad av 10 kr per lån. Avgiften kommer att höjas hösten Kommentar Under senare år har antalet boklån sjunkit något och antalet utlån av övriga medier varierar, vissa medier ökar, andra minskar. Det samlade medieanslaget har länge varit för lågt. Medieanslaget bör öka jämfört med idag om biblioteken i Västervik inte ska förlora i konkurrensen med det kommersiella medieutbudet och kunna förbli en folkbildande institution. Antalet utlån av e-böcker ökar stadigt i popularitet. Varje utlån kostar biblioteket 20 kr/lån och kostanden för biblioteket har årligen fördubblats och låg 2012 på kr. E-böckerna utgör en serviceförbättring och kan på sikt innebära att färre exemplar av dess tryckta motsvarighet behöver köpas in, men detta märks ännu inte på efterfrågan av tryckta böcker. Ljudböcker som e-bok finns i dag endast strömmande, d.v.s. med direkt uppkoppling. Efterfrågan är stor att kunna ladda ner också ljudböcker att låna. FörlageT:s produkt Mediajukeboxen med direktnedladdning, som bl.a. finns i Mönsterås nya bibliotek, är en möjlighet att möta denna efterfrågan och även om abonnemanget är dyrt, bör inköp övervägas. 6

7 Personal Bibliotekens öppettider ska anpassas så att det alltid finns kompetent personal för bemanning i diskarna och för den uppsökande verksamheten. Behovet av läsfrämjande insatser, rådgivning och informationsökning ökar hela tiden på biblioteken. Barn och ungdom är sedan lång tid och av tradition en prioriterad grupp i alla folkbiblioteks verksamhet, därför finns barnbibliotekarie i utlåningen på Huvudbiblioteket tre förmiddagar i veckan. En förmiddag i veckan finns också en bibliotekarie i utlåningen för att ge service till synskadade och andra som använder talböcker. Hösten 2013 kommer fler bibliotekarier att ha pass i utlåningsdisken. Informationsdisken på plan 2 ska som tidigare vara bemannad med bibliotekarie under hela öppettiden. För alla som arbetar på bibliotek gäller att biblioteksarbete är ett informationsyrke och ett serviceyrke. När det gäller information och informationskällor går utvecklingen snabbt och regelbundet återkommande fortbildningsinsatser för hela personalen är nödvändiga. Kunskap om litteratur och bemötande bör alla också regelbundet få förnyat. Det är viktigt att all personal arbetar utifrån ett kundperspektiv och framåt behöver fortbildningsmöjligheterna bli fler, även om det regionala utbudet numera är litet. Självbetjäning som införts vid lån/återlämning ska utökas till att också innefatta musikbibliotekets medier. Den ska kompletteras med självservice vid datorbokning och vid byte av kopiator också kopiering. Ensamarbete kvällstid måste av säkerhetsskäl undvikas. P. g. a. personalminskningen måste öppettiderna ses över och huvudbibliotekets öppethållande reduceras med 5-10 tim/vecka. Bibliotekens inredning bör även fortsättningsvis anpassas så att arbetsskador undviks. Arbetet med att byta ut kvarvarande fasta diskar mot höj- och sänkbara diskar ska därför fortsätta, och ergonomiskt utformade bokvagnar ska efterhand ersätta de befintliga mm. IT Biblioteksdatasystemet BOOK-IT ska alltid vara uppgraderat i senaste version, med en användarvänlig publik katalog där olika elektroniska tjänster (omlån, beställningar, lån av e-böcker m.m.) kan nås hemifrån alla tider på dygnet. För en rationell och säker hantering för cirkulation och katalog finns numera RFID-chips i de flesta medier på huvudbiblioteket. Chippningen, som kompletteras efterhand, möjliggör självbetjäning och förbättrar stöldskyddet. 7

8 Hemsidan ska vara tillgänglig för alla på svenska och engelska samt på lättläst svenska, och också vara möjlig att tillgodogöra sig via talsyntes. Informationen på hemsidan uppdateras näst intill dagligen, och samma aktualitet gäller för bibliotekets inlägg på Facebook. I Kalmar län förbereds samarbetet med övriga kommunbibliotek om en gemensam katalog och gemensam portal, och även ett utbyte av den nuvarande publika katalogen mot ett nytt webb 2.0-baserat system, benämnt Arena. Arena integrerar katalog och hemsida och erbjuder helt andra utvecklingsmöjligheter än dagens publika katalog. Allt detta kan förhoppningsvis blir verklighet om några år. Ekonomiska realiteter avgör dock hur snabbt detta kan införas för Västerviks kommuns del. På HB och filialbiblioteken finns bokningsbara datorer för allmänheten. De ska alltid vara uppdaterade och med god prestanda. Utskriftsmöjligheter efterfrågas och ska alltid finnas tillgängliga. På huvudbiblioteket finns också trådlöst nätverk, och det bör införas på de filialer där efterfrågan finns. För ökad service och säkerhet bör ett elektroniskt bokningssystem införas för bokning av publika datorer. Bokningssystemet ska också vara tillgängligt hemifrån. En datorbaserad medborgarservice finns på filialbiblioteken i begränsad omfattning (hjälp med utskrift av ansökningsblanketter mm). Särskilda satsningar Biblioteken tar ett särskilt ansvar för de digitalt utanförstående och deltar tillsammans med studieförbunden i projektet Digidel, som kommer att pågå fram till Biblioteket ska så länge behovet finns erbjuda inspirationsmöten och prova-på-tillfällen för digitalt ovana och kunna slussa dem som så behöver vidare till studieförbundens kurser. För dem som behöver hjälp att söka på Internet, men har en viss datorvana, ska biblioteken också kunna erbjuda möjligheten att boka en bibliotekarie för enskild genomgång av Internet. Verksamhet vid HB och filialer Barn- och ungdomsavdelningen Barn och ungdom är sedan lång tid och av tradition en prioriterad grupp i alla folkbiblioteks verksamhet. Huvudbibliotekets barn- och ungdomsavdelning finns lätt tillgänglig i bibliotekets entrévåning. Barnbibliotekarie finns på plats i utlåningen/barnavdelningen tre förmiddagar i veckan. Barn- och ungdomsavdelningen ska: 8

9 inköpa och tillhandahålla medier för barn och ungdomar för 35% av bibliotekets totala bokanslag. Procenttalet för övriga medier, film, musik-cd, ljudböcker och spel varierar men är generellt lägre, beroende på utgivningen. tillhandahålla anpassade medier, exempelvis Bok- och Daisy, lättlästa böcker, teckenspråksvideor mm på en särskild s.k. äppelhylla som förnyas kontinuerligt. anordna program i form av teater vid två tillfällen per år (2-4 föreställningar), musikoch sagostunder några gånger per termin mm samt arrangera mindre utställningar i barnavdelningen varannan månad. Temaskyltningar ska kontinuerligt göras. Ambitionen är att det alltid ska finnas något nytt för besökarna att uppleva i barnavdelningarna. hålla BTJ:s vandringsutställning med barn- och ungdomsböcker tillgänglig och byta ut den två ggr per år. Möjlighet att flytta utställningen till entréplanet ska undersökas. Arrangera barnbokens vecka varje höst där alla fyraåringar bjuds in och får en bokpresent. ha 20 sagopåsar med föremål och böcker som lånas ut till förskolorna senast 2014 inleda ett förnyat samarbete med BVC söka nya samarbetsformer med fritidsgårdarna och modersmålslärarna också efter att det gemensamma, kulturrådsstödda projektet avslutas under 2013 på olika sätt prioritera samarbetet med skola och förskola och tar därför regelbundet emot besök av skolklasser och förskolor och informerar vid behov om böcker. Barnbibliotekarier tjänstgör nu i utlåningen tre förmiddagar i veckan och tar då hand om grupper och klasser. De tre förmiddagarna ska utökas till fyra hösten 2013 tjänstgöra i skolbibliotek enligt avtal med skolan. Nya avtal om samarbetet skola/folkbibliotek ska skrivas inför läsåret delta i Skapande skola -projekt som berör litteratur, skrivande och berättande, bland annat genom att arrangera författarbesök i skolornas åk 5 en gång om året. medverka i skolans kultursamordningsgrupp med 5-6 möten per år för att planera gemensamma kulturaktiviteter för skolans elever. erbjuda pedagoger, bibliotekspersonal och allmänheten information om nya böcker fyra ggr per år samla kommunens skolbibliotekarier vid minst fyra tillfällen per år, för ömsesidig information, planering, fortbildning och praktiskt arbete regelbundet delta i nätverksmöten, fortbildning och kampanjer anordnade av såväl skolans som bibliotekens aktörer på lokal och nationell nivå fortsätta sitt utvecklingsarbete i form av projekt, t.ex. Biblioteket Ung och Västerviks många språk genom att bl.a. arrangera en kampanjvecka med världstema som avslutas med en världsfest 9

10 under våren fortsätta verksamheten med en skrivargrupp för ungdomar vid 8-10 tillfällen. Gruppen kan troligen inte ledas av bibliotekarie till hösten. Skrivarworkshops ska hållas under höstlov och sportlov vara aktiva och synliga på sociala medier, såsom på bibliotekets två bloggar, som uppdateras en gång per vecka enligt schema och på Facebook, som sköts dagligen enligt schema samarbeta med den lokala bokhandeln Bokia kring bokinformation och läskampanj minst två ggr per år aktivt arbeta med barnperspektivet både inom bibliotekets väggar och utåt, exempelvis med skyltning, information och marknadsföring vara omvärldsorienterade och välinformerade om trender och tendenser inom barnoch ungdomslitteratur och kultur, vilket avspeglas i verksamheten Vuxenavdelningen Vuxenavdelningen finns på plan 2. Här finns förutom fack- och skönlitteratur en tidnings- och tidskriftsavdelning, ljudböcker, lättlästa böcker för vuxna, deckarhörna och en väl exponerad hyllsektion med litteraturstödda titlar Läsfynd från Kulturrådet. I Tjustrummet finns en stor och väl representativ samling av lokallitteratur. Här finns också Ljungbergs arkiv och en klippsamling med lokalt material och lokalfilmer. I Tjustrummet finns dessutom tre stationära datorer med skrivare, där studerande äger företräde och kan få service och vägledning. Vidare finns i vuxenavdelningen: Miljöhörna med aktivt exponerade medier, broschyrer och annat informationsmaterial IT för allmänheten med stationära pc, skrivare och trådlöst nätverk Medborgarservice med scanning, faxning, kopiering, utskrift av blanketter mm Sittplatser i hela biblioteket som träffpunkter för samtal, läsning, och studier Utställningar dels i monter, dels av kommunala planer och dels vid förfrågan utställningar i trapphuset. Vuxenavdelningen ska: 10

11 tillhandahålla ett varierat utbud av fack- och skönlitteratur. Urvalet ska ske med hänsyn till efterfrågan och enligt bibliotekets medieplan. Det egna beståndet ska på efterfrågan kompletteras med fjärrlån och regionala inköp. hålla och aktivt marknadsföra olika slag av medier och medier i olika format, tryckta, e-böcker, ljudböcker, DVD och Bok- och Daisy marknadsföra litteraturstödsböcker (ca st/år) genom exponering i Läsfyndshyllorna. hålla magasinerade böcker tillgängliga genom kontinuerlig genomgång och skötsel av nummermagasinet. i den aktiva marknadsföringen ska ingå skyltning enligt schema, nya boktips varje månad på hemsidan, minst en lunchpoesiaktivitet per termin, minst en bokcirkel med tre-fyra träffar per termin, en läslustkväll per termin och ett författarbesök per år. programanslaget som idag är lågt, måste på sikt bli större. tillhandahålla fyra snabba datorer med skrivare och ett trådlöst nätverk med tio tillängliga passord. Vid behov ska bibliotekarierna kunna instruera vid datorerna. anordna minst åtta monterutställningar och fyra föredrag på eget initiativ eller i samarbete med föreningar, studieförbund m.fl. två gånger om året försälja gallrade böcker och skänka tidskrifter delta i de två bibliotekskampanjerna Digidel och Nordisk biblioteksvecka också i Låna dig rik-kampanjen. (2013 kan Västerviks bibliotek av ekonomiska skäl inte delta). Bibliotekets uppsökande verksamhet Bibliotekets uppsökande verksamhet riktar sig till personer med särskilda behov. Biblioteket har idag ca 90 talbokslåntagare som får service via stadsbiblioteket och filialer samt 63 låntagare som laddar ner talböcker hemifrån. Talbokslåntagare kan få sina böcker hemskickade med post eller via Boken kommer-service. Biblioteket har också ca 70 Boken kommer-låntagare i kommunen som får service, både från stadsbiblioteket och filialer. Dessutom deponerar biblioteket böcker på äldreomsorgen i hela kommunen och har biblioteksverksamhet på Västerviks kriminalvårdsanstalt. Biblioteket har idag ett aktivt samarbete med handikappomsorgen, Syncentralen, Synskadades vänner, anhörigkonsulenten, äldreomsorgen, Skoldatateket, skolorna i kommunen samt Västerviksanstalten. Förutom att biblioteket tillhandahåller specialmedier för funktionshindrade arbetar bibliotekspersonalen också aktivt med att marknadsföra biblioteket i olika sammanhang ska biblioteket: 11

12 öka antalet egna nerladdare med 20%. starta en bokcirkel för synskadade i samarbete med Synskadades vänner. anordna fyra tillfällen med bokprat och information för personal, samt frivilliga högläsare inom äldreomsorgen. vid behov informera om bibliotekets service för anhörigvårdare. anordna fyra Lättläst-caféer i samarbete med handikappomsorgen, Studieförbundet vuxenskolan och FUB ha en träff för läsombud inom handikappomsorgen med information och bokprat om nya lättlästa böcker för vuxna delta i olika arrangemang tillsammans med föreningar och andra förvaltningar som efterfrågar vår medverkan t ex Äldreveckan, Seniordagen och Dyslexiveckan vid behov informera och instruera kring nerladdning av talböcker för enskilda låntagare samt skola och omsorg erbjuda Boken kommer-service på efterfrågan till dem som på egen hand inte kan ta sig till biblioteket på grund av sjukdom eller handikapp, och informera om möjligheten bland annat på äldreboenden och genom Fixar-Lasse varje månad deponera böcker, ljudböcker och musik-cd på äldreboenden i hela kommunen på uppdrag av socialförvaltningen, samt informera personalen om olika slags medier vid behov besöka Syncentralens grupper för information och bokprat tillsammans med Skoldatateket informera om dyslexi under Dyslexiveckan genomföra en kampanj om egen nerladdning av talböcker i samband med Dyslexiveckan under hösten på uppdrag och mot ersättning från kriminalvården utveckla och bedriva en fullgod biblioteksservice på Västerviksanstalten samt delta i projektet Sagor inifrån 12

13 Musikbiblioteket & visarkivet Västerviks musikbibliotek har en omfattande samling musiklitteratur, noter och musikcd. Här finns också visarkivet. Både musikbiblioteket och visarkivet startade i projektform men är numera integrerade som en avdelning inom stadsbiblioteket. Visarkivet, som har ett omfattande notmaterial bl.a. bedrivs idag med mycket små medel och visarkivarien har delvis nya arbetsuppgifter. Samlingarna utökas sporadiskt genom gåvor. Musikbibliotekets & visarkivets lokal används även för stadsbibliotekets programverksamhet och för större delen av allmänkulturens program. Under terminerna ska program arrangeras de flesta tisdagar, som är bibliotekets programkväll Musikbiblioteket ska hålla öppet 42 timmar/vecka. bemanna musikbibliotekets informationsdisk kl mån-fred och lördagar. svara för den övervägande delen av bibliotekets marknadsföring i massmedia och vara bibliotekets profiltjänst. producera en större utställning med musikanknytning ca 7 ggr/år arrangera musikprogram/konserter i olika genrer ca 10 ggr/år samarbeta nära med Visskolan/Gamleby folkhögskola, som regelbundet (ca 16 ggr/år) hyr lokalen för sina viscaféer samarbeta med föreningar, studieförbund, kulturskolan och andra förvaltningar i olika arrangemang 5-10 ggr/år köpa in och tillhandahålla cd, dvd och tryckta medier i de flesta genrer och för alla åldrar, även om den stora målgruppen är medelålders låntagare välja ut och deponera musik-cd fyra gånger/år på biblioteksfilialerna, ca 100 cd vid varje tillfälle ta emot demoskivor som katalogiseras och lånas ut sätta chip i musikbibliotekets hela cd-bestånd under 2013 för att möjliggöra självbetjäning av lån och återlämning 13

14 Visarkivet ska samla in och tillhandahålla visrelaterat material, främst inspelningar och tryckta medier som görs sökbara i databasen X-ref. Det tryckta materialet används i informationsarbetet. Denna service används av kommunens låntagare och vid förfrågningar från övriga landet. varje år sammanställa en utställning i samband med Arkivens Dag i november. ha ett eget klipparkiv, tillsvidare med inriktning på musikbibliotekets & visarkivets egen verksamhet. Det är Västerviks-Tidningen och Västerviks Posten som ska bevakas. Biblioteksfilialerna Biblioteksfilialer finns i Gamleby, Ankarsrum och Överum. Ankarsrum och Överum är integrerade folk- och skolbibliotek. Biblioteksfilialerna har en viktig funktion som mötesplats för både unga och gamla. De kan fungera som kulturcentra i bygden. Biblioteksfilialerna är självständiga biblioteksenheter som kan profilera sig på olika sätt i bygden genom sina medier och aktiviteter. Biblioteksfilialerna ska garanteras resurser så att de inte blir antikvariat utan kan vara moderna bibliotek i takt med tiden. Regelbundna transporter varje vecka säkerställer utbytet av medier mellan biblioteksenheter både inom och utom kommunen. Biblioteksfilialernas uppdrag Biblioteksfilialerna i Ankarsrum och Överum ska hålla öppet 11 timmar vid tre tillfällen per vecka för allmänheten. Biblioteken är sommarstängda fyra veckor i juli. hålla öppet för skolans elever och lärare enligt överenskommelse. erbjuda Boken kommer-service till dem som inte själva kan ta sig till biblioteksfilialen ge service till äldreboenden med depositioner, Boken kommer och högläsning ordna minst ett program för barn och vuxna per termin Filialerna kan presentera sig på en egen hemsida och/eller Facebook länkad till den gemensamma bibliotekshemsidan. 14

15 Biblioteksfilialen i Gamleby ska hålla öppet 30 timmar fem dagar per vecka. Biblioteket är sommarstängt tre veckor i juli. samarbeta med skolorna i Gamleby och med fritidsgården i Åby herrgård erbjuda Boken kommer-service till dem som inte själva kan ta sig till biblioteksfilialen ge service till äldreboenden med depositioner, Boken kommer och högläsning ordna minst två program för barn och vuxna per termin filialen kan presentera sig på en egen hemsida och/eller Facebook länkad till den gemensamma bibliotekshemsidan under 2013 påbörja chipning av mediebeståndet för att möjliggöra självbetjäning och meröppet(tillgång till biblioteket utanför ordinarie öppettider). Bokbussverksamhet 2011 ersattes filialerna i Blankaholm, Hjorted och Totebo med en bokbuss inhyrd från Oskarshamn fick också Gunnebo, Ukna, Edsbruk, Blackstad och Odensvi besök av bokbussen, som ersättning för nerlagda biblioteksfilialer. Bokbussen besöker orterna var fjortonde dag under vår och höst. Filialen i Loftahammar kommer efter nerläggning att drivas av föreningen Bibliotekets vänner i Loftahammar. Utvärdering och revidering Biblioteksplanen ska utvärderas och revideras vartannat år. Utvärdering av biblioteksverksamheten sker genom redovisning av nyckeltal samt analys baserad på enkätundersökningar av bibliotekets service. Biblioteksplanen ska vägleda det årliga biblioteksarbetet. Till stöd för verksamheten finns också arbetsmiljöplan, tillgänglighetsplan och mediaplan. 15

16 Bilaga 1 Kort information om Västerviks kommunbibliotek Kommunbiblioteket består av 4 enheter: Huvudbiblioteket med tillhörande musikbibliotek och visarkiv samt biblioteksfilialer i Ankarsrum, Gamleby och Överum samt bokbuss, inhyrd från Oskarshamn. Biblioteksstatistik 2012 Utlån: Besök: 4200/vecka Mediebestånd: Personal: 19 årsverken, varav 8 bibliotekarier, 11 övriga Öppethållande: 46 t/v Kostnader 2012: Medier: 1505, personal 9037, lokaler 4121, investeringskostnader 163, övrigt : 2375 Huvudbiblioteket Huvudbiblioteket ligger vid Spötorget i centrala Västervik och utgör basen för biblioteksverksamheten i kommunen. På bottenplanet finns en barn- och ungdomsavdelning och avdelning för specialmedier samt filmer. Här finns också en lånedisk och självbetjäningsapparater för utlåning och återlämning. Barn- och ungdomsavdelningen ligger i anslutning till utlåningen. Här finns medier för barn 0-15 år, förutom ett småbarnsrum och en ungdomshörna. På andra sidan entrén ligger musikbiblioteket och visarkivet, båda med stora samlingar av musikaler och skivor. I musikbiblioteket äger all bibliotekets programverksamhet rum. I källaren finns förutom magasin en aktiv släktforskarförening som har öppet dagligen. På plan 2 Blå planet finns vuxenavdelningen med Tjustsamlingen (lokallitteratur), ljudböcker samt datorer och trådlöst nätverk för allmänheten. Även tidningar och tidskrifter finns här i pappersformat och digitalt. På översta planet finns sammanträdesrummet Utkiken och administration för biblioteket Filialer och bokbuss Biblioteksfilialer finns i Gamleby, Ankarsrum och Överum. Biblioteksfilialerna i Ankarsrum och Överum är integrerade folk- och skolbibliotek. Bokbuss trafikerar i söder och norr de orter som tidigare hade egna biblioteksfilialer. Ett föreningsdrivet bibliotek finns i Loftahammar. 16

17 Skolbibliotek På uppdrag av BUN och mot ersättning bedrivs verksamhet också på följande skolbibliotek: Brevik, Ellen Key, Skogshaga och Marieborg och Blackstad, samt med stöd från närmaste biblioteksfilial skolbiblioteken i Edsbruk, Ukna och Odensvi. Några skolor har endast datasamarbete. De använder biblioteksdatasystemet Bookit och betalar för detta beroende på användningsgrad: Gymnasiebiblioteket, Högskolecentrum, Åbyskolan, Gunnebo och Fågelbärets skolor samt Himalajaskolan i Hjorted. Även Gamleby folkhögskola använder Bookit. Bibliotekets uppsökande verksamhet Bibliotekets uppsökande verksamhet riktar sig till personer med särskilda behov. Den uppsökande verksamheten tillhandahåller och marknadsför specialmedier för funktionshindrade. Boken-kommer verksamheten har 81 aktiva låntagare som får besök ca en gång i månaden. Biblioteket har också 97 aktiva talbokslåntagare Nu finns det möjlighet för enskilda låntagare att ladda ner talböcker gratis hemifrån och 35 vuxna låntagare och 23 barn har registrerats som egna nerladdare och drygt 1000 böcker laddades ner I samarbete med socialförvaltningen ges service till samtliga äldreboenden i Västerviks kommun. Biblioteket deponerar böcker, ljudböcker, musik-cd samt DVD-filmer som byts ut en gång i månaden. Bibliotekspersonal har också högläsning för boende samt informerar personalen om medier och Boken-kommerservice. Anstaltsbiblioteket Västerviks kommunbibliotek utför också tjänster åt Kriminalvården och har utlåning av medier på Anstalten Västervik Norra. Utlåningen sker tre gånger per vecka i anstaltens bibliotek. En bokvagnsrond sker också var fjortonde dag till en sluten avdelning Kriminalvården ersätter biblioteket för personaltimmar, medieinköp, IT och transporter. Västerviks musikbibliotek och visarkiv Västerviks musikbibliotek har en omfattande samling musiklitteratur, noter och musikcd. Här finns också visarkivet. Både musikbiblioteket och visarkivet startade i projektform men är numera integrerade som en avdelning inom stadsbiblioteket. Visarkivet, som har ett omfattande notmaterial bl.a. bedrivs idag med mycket små medel och visarkivarien har delvis nya arbetsuppgifter. Samlingarna utökas sporadiskt genom gåvor. 17

Biblioteksplan för Högsby kommun

Biblioteksplan för Högsby kommun Rev 2007-12-04 Rev 2008-03-06 Rev 2008-09-01 Antagen KF 2009-03-26, 51 Rev KS 2012-03-13 Rev och antagen KF 2012-04-02, 46 Biblioteksplan för Högsby kommun 2011-2015 Inledning Folkbiblioteken står i dag

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN MARIESTADS STADSBIBLIOTEK FÖR HUVUDBIBLIOTEK & FILIALER

BIBLIOTEKSPLAN MARIESTADS STADSBIBLIOTEK FÖR HUVUDBIBLIOTEK & FILIALER BIBLIOTEKSPLAN FÖR MARIESTADS STADSBIBLIOTEK HUVUDBIBLIOTEK & FILIALER KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN MARIESTADS KOMMUN MARS 2005 Innehållsförteckning sida Förord 3 Mariestads Stadsbibliotek 4 Omvärlden

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 1 (19) Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-19 2 (19) Innehållsförteckning Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017...1 Bakgrund och syfte...4 Verksamhetsbeskrivning...4

Läs mer

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN På biblioteket kan man alltid hitta en lugn vrå om man vill vara ifred och oftast någon att prata med om man är på det humöret Anonym låntagare Februari 2008 1 BIBLIOTEKSPLAN

Läs mer

Bibliotekets medieplan - uppgradering

Bibliotekets medieplan - uppgradering TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Suzanne Hammargren 2014-06-04 KFN 2014/0109 50635 Kultur- och fritidsnämnden Bibliotekets medieplan - uppgradering Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Biblioteksplan för Nora kommun

Biblioteksplan för Nora kommun Biblioteksplan för Nora kommun Del 1 Vad är en biblioteksplan? En biblioteksplan skall ses som en möjlighet att formulera en lokal bibliotekspolitik, som inte bara lyfter fram de traditionella värdena

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Biblioteksplan 2006 1 Innehållsförteckning sid Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Bibliotekets uppdrag ur Kultur- och fritidsstrategi 4 Operationella mål och mätetal 5 Personal och ekonomi 6 Biblioteksorganisation

Läs mer

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva!

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Del 2 Handlingsplan Kommunens mest inspirerande plats 1 2 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 Innehåll Inledning 3 Bakgrund Organisation 4 Nuläge Utveckling av organisationen Bibliotekslagen 5 Så här ska vi arbeta Utmaningar 6 Verksamhet 2008-2011 Utvecklingsområden

Läs mer

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bibliotektplan för Piteå kommun 2012-2015 Plan/Program 2012-05-14, 74 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2011

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2011 1(9) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson Tel. 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2011 Statistik Antalet besök på huvudbiblioteket

Läs mer

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden Datum 2013-01-30 Dnr Sida 1(17) Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden 1 Faktabilagor Innehåll Mål, styrdokument och uppdrag 3 Biblioteken

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20 Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB INNEHÅLL Sida 1. MÖJLIGHETERNAS RUM 1 2. UTGÅNGSPUNKTER 2 3. BIBLIOTEKETS UPPGIFTER 3 4.

Läs mer

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag Centraler i ett nytt bibliotekslandskap Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag November 2011 Jan Holmquist Dnr 109-KB 1263-2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

MEDIEPLAN 2015. Utarbetad och sammanställd av Mediegruppen och antagen våren 2014 Reviderad 2015

MEDIEPLAN 2015. Utarbetad och sammanställd av Mediegruppen och antagen våren 2014 Reviderad 2015 1 MEDIEPLAN 2015 Huvuduppgiften är att ge alla människor tillgång till information för sin personliga utveckling, utbildning, kulturella berikning, avkoppling, ekonomiska verksamhet och välunderrättade

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 INLEDNING Mycket händer i biblioteksvärlden just nu och det är mycket som påverkar dagens folkbibliotek.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014 1(17) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson Tel. 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014 Bibliotekets uppdrag Bibliotekslagen

Läs mer

Biblioteksplan. för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165

Biblioteksplan. för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165 Biblioteksplan för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun 2011 2014 Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165 Innehållsförteckning 1 Syfte och uppföljning... 4 1.1 Syfte... 4 1.2 Uppföljning

Läs mer

Bibliotekets verksamhetsberättelse 2009

Bibliotekets verksamhetsberättelse 2009 2010-04-13 Biblioteken 2009 Bibliotekets verksamhetsberättelse 2009 Har du ett bibliotek saknar du ingenting Marcus Tullius Cicero Uppvidinge biblioteks verksamhetsberättelse 2009 Ekonomi: Bibliotekets

Läs mer

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet?

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Redovisning av kommentarer med svar på inkomna synpunkter Detta är en sammanställning av de avslutande

Läs mer

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar Fri tillgång till information och kunskap några aktuella utmaningar Förord Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i denna miljö kräver en särskild kompetens informationskompetens.

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2013

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2013 1(17) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson Tel. 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2013 Statistik Utlåningen ökade med fem

Läs mer

Medieplan för de kommunala biblioteken i Sigtuna kommun

Medieplan för de kommunala biblioteken i Sigtuna kommun Medieplan för de kommunala biblioteken i Sigtuna kommun 2006 2007-08-30 Gunnel Wikström Johansson Medieplan för Centrumbiblioteket och Valstabiblioteket 2006 Inledning Kommunen Sigtuna kommun har ca 37

Läs mer

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan Svensk Biblioteksförening Arbetar för skol-, folk-, vård- och forskningsbibliotek. Föreningen är ideell och har cirka 550 institutionella och 3 000 enskilda medlemmar. Föreningen har funnits sedan år 2000

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län En studie genomförd i november och december 2014 av Ulla Hjorton INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Utgångspunkter 4 Uppdrag och syfte 4 Lagen och personer

Läs mer