Enheten för kultur och fritid. för folkbiblioteken i Västerviks kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enheten för kultur och fritid. för folkbiblioteken i Västerviks kommun"

Transkript

1 Enheten för kultur och fritid Biblioteksplan för folkbiblioteken i Västerviks kommun 1

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förslag till biblioteksplan 3 Inriktningsmål. 3 Åldersanpassad biblioteksservice... 4 Medel att nå inriktningsmålen.. 5 Huvudbibliotek och filialer. 5 Medier Personal.. 7 IT 7 Verksamhet vid huvudbibliotek och filialer Barn- och ungdomsavdelningen.. 8 Vuxenavdelningen Bibliotekets uppsökande verksamhet Musikbiblioteket och Visarkivet. 13 Biblioteksfilialerna.. 14 Bokbussverksamhet Utvärdering.. 15 Bilaga 1: Kort om Västerviks bibliotek.. 16 Algot - bibliotekets katalog är uppkallad efter Algot Johansson, Västerviks förste stadsbibliotekarie. 2

3 Förslag till Biblioteksplan Detta förslag till kommunövergripande biblioteksplan gäller i första hand för kommunens folkbibliotek. Planen har utformats i enlighet med de behov av biblioteksservice som kartlagts i kommunen och utformats i enlighet med Bibliotekslagen. Denna kommunala biblioteksplan motsvaras av en länsövergripande plan Visioner och prioriteringar för 2010 års bästa biblioteksregion. Inriktningsmål Västerviks kommunala bibliotek ska fungera som mötesplatser för alla och i all sin verksamhet främja demokrati, öppenhet och integration. Västerviks kommunala bibliotek ska erbjuda allmänheten möjligheter till kulturella upplevelser och kunskap samt uppmuntra till ökat läsande. Västerviks kommunala bibliotek ska med sina resurser ge förutsättningar för personlig utveckling och eget skapande samt vara en resurs för ett livslångt lärande. Västerviks kommunala bibliotek ska medverka till att höja kunskaps- och utbildningsnivån hos kommuninvånarna. 3

4 Målen uppnås genom: Åldersanpassad biblioteksservice 0-6 år Stärka barns språkutveckling genom en aktiv barnavdelning och en filialverksamhet inriktad på barnen i samarbete med BVC och barnomsorgen år Stärka barns läsning och kunskapssökande bl. a. genom samarbete med skolan. Erbjuda en god studiemiljö för enskilda studier I biblioteket skapa förutsättningar för barns stimulans, läslust och kulturella upplevelser år Vara ett redskap i lärandet Folkbiblioteket och gymnasiebiblioteket ska samarbeta och komplettera varandra Erbjuda en god studiemiljö för enskilda studier I biblioteket skapa förutsättningar för ungdomars stimulans, läslust och kulturella upplevelser 20 år och uppåt Stödja den lärande människans aktiviteter För studerande i alla åldrar tillhandahålla litteratur, information, handledning och vägledning som komplement till studiebiblioteken För läsupplevelser och andra kulturupplevelser tillhandahålla och aktivt marknadsföra medier och arrangera program Ta en aktiv del i kommunens information till medborgarna år Biblioteken ska med all sin verksamhet: sträva efter att skapa en miljö med tillgång till medier, IT och rådgivning där var och en av besökarna kan finna vägen till kunskap, rekreation och personlig utveckling erbjuda fri tillgång till information och litteratur, tryckt såväl som digital på olika språk för grupper med särskilda behov tillhandahålla och aktivt marknadsföra specialmedier och övriga särskilda tjänster, t.ex. Boken kommer i biblioteken skapa lättillgängliga rätt anpassade och attraktiva miljöer/avdelningar med specialmedier för människor med läshinder 4

5 Medel för att uppnå inriktningsmålen: Ett välutrustat huvudbibliotek, tre större biblioteksfilialer och bokbuss/bokbil. Allmänt Huvudbiblioteket håller öppet 42 timmar per vecka, Gamlebyfilialen håller öppet 30 tim, Ankarsrums och Överums filialbibliotek 11 timmar per vecka. Bokbussen besöker sina 8 hållplatser var fjortonde dag. Filialerna i Ankarsrum har sommarstängt i fyra veckor, Gamleby i tre veckor och bokbussen har sommaruppehåll i åtta veckor. Samverkan Västerviks kommunbibliotek samverkar med andra bibliotek regionalt och nationellt. I sydostregionen (Kalmar. Kronobergs och Blekinge län) finns ett kontinuerligt utbyte av medier. Boktransporter sker två ggr i veckan mellan folkbiblioteken i regionen. Västerviks bibliotek samverkar också med biblioteken i regionen genom gemensamma projekt, t.ex. marknadsföringsprojktet Låna dig rik, gemensamma upphandlingar av medier, gemensam server för Bookit, en gemensam portal via Arena mm. Biblioteket samverkar också nationellt dels med andra bibliotek i det kontinuerliga fjärrlånearbetet, dels genom deltagande i olika kampanjer t.ex. Digidel-kampanjen, som syftar till att göra fler digitalt delaktiga. Lokalt samverkar biblioteket med skolan främst när det gäller skolbiblioteksverksamheten, men också med studieförbund, fritidsgårdar och föreningar bl.a. i bibliotekets programverksamhet. Huvudbibliotek och filialer Det är viktigt att det finns ett resursstarkt huvudbibliotek som bas för biblioteksverksamheten som kan förstärka och komplettera övriga bibliotek i kommunen. HB:s mediepool är viktig för den uppsökande verksamheten, de tre filialerna och skolbiblioteken. Bokbuss och Boken kommer-verksamhet ersätter de nerlagda biblioteksfilialerna runtom i kommunen. Antalet biblioteksfilialer har kraftigt reducerats 2011 och Integrerade folk- och skolbibliotek finns numera bara i Ankarsrum och Överum. Gamleby bibliotek är samlokaliserat med fritidsgården i Åby herrgård med Åbyskolan som närmsta granne. Övriga bibliotek på landsbygden är numera enbart skolbibliotek. Samtliga biblioteksenheter ska ha ändamålsenliga och attraktiva bibliotekslokaler och vara tillgängliga för alla. En flexibel inredning av biblioteken, som medger förnyelse och förändring eftersträvas och ska beaktas vid nyinköp med t.ex. flyttbara hyllor, trådlöst nätverk, ändringsbara skyltprogram mm. Biblioteken ska vara tillräckligt stora och flexibla för att kunna fungera också som mötesplatser och kunna ha viss programverksamhet. Biblioteken ska inte bara ses och användas som hemlånebibliotek. 5

6 Stadsbibliotekets lokalers utformning och anpassning för att skapa en effektivare verksamhet bör utredas ytterligare. Tjustrummet som idag bl.a. rymmer bibliotekets samling av lokallitteratur och studiedatorer, ska disponeras om, så att ytorna kan utnyttjas bättre. Musikbibliotekets skyltfönster är hela bibliotekets ansikte utåt. Större skyltningsinsatser ska därför göras och möjligheten att biblioteket öppnas utåt mot torget med en uteplats undersökas. Medier Bibliotekens mediebestånd ska vara varierat till innehåll och i gott fysiskt skick. Mediebeståndet ska förnyas planmässigt enligt bibliotekets medieplan och urvalet styras av behov och efterfrågan. Målet är att på sikt öka andelen av det aktuella mediebeståndet som årligen byts ut, d.v.s. gallras och ersätts med nyförvärv till 10 %. Idag är förnyelseprocenten ca 5 %. Mediebeståndet ska fortsatt hållas allsidigt på alla enheter och innehålla både böcker och övriga medier för barn och vuxna. Elektroniska medier(e-böcker) och databaser ska vara tillgängliga för bibliotekens låntagare via hemsidan och visas i katalogen. Urvalet av specialmedier för grupper med särskilda behov ska särskilt beaktas. Böcker på andra språk än svenska köps och lånas in på efterfrågan som kan variera kraftigt över tid. En särskild satsning görs på böcker och andra medier för barn med annat modersmål än svenska. Biblioteket satsar extra på kurslitteratur på olika nivåer. Huvudbiblioteket ska förutom ett rikt urval av tidningar och tidskrifter i tryckt format också erbjuda Library Press Display en databas med tidningar o tidskrifter från hela världen i fulltext. Biblioteket förmedlar fjärrlån på de flesta böcker som inte finns i det egna beståndet till en kostnad av 10 kr per lån. Avgiften kommer att höjas hösten Kommentar Under senare år har antalet boklån sjunkit något och antalet utlån av övriga medier varierar, vissa medier ökar, andra minskar. Det samlade medieanslaget har länge varit för lågt. Medieanslaget bör öka jämfört med idag om biblioteken i Västervik inte ska förlora i konkurrensen med det kommersiella medieutbudet och kunna förbli en folkbildande institution. Antalet utlån av e-böcker ökar stadigt i popularitet. Varje utlån kostar biblioteket 20 kr/lån och kostanden för biblioteket har årligen fördubblats och låg 2012 på kr. E-böckerna utgör en serviceförbättring och kan på sikt innebära att färre exemplar av dess tryckta motsvarighet behöver köpas in, men detta märks ännu inte på efterfrågan av tryckta böcker. Ljudböcker som e-bok finns i dag endast strömmande, d.v.s. med direkt uppkoppling. Efterfrågan är stor att kunna ladda ner också ljudböcker att låna. FörlageT:s produkt Mediajukeboxen med direktnedladdning, som bl.a. finns i Mönsterås nya bibliotek, är en möjlighet att möta denna efterfrågan och även om abonnemanget är dyrt, bör inköp övervägas. 6

7 Personal Bibliotekens öppettider ska anpassas så att det alltid finns kompetent personal för bemanning i diskarna och för den uppsökande verksamheten. Behovet av läsfrämjande insatser, rådgivning och informationsökning ökar hela tiden på biblioteken. Barn och ungdom är sedan lång tid och av tradition en prioriterad grupp i alla folkbiblioteks verksamhet, därför finns barnbibliotekarie i utlåningen på Huvudbiblioteket tre förmiddagar i veckan. En förmiddag i veckan finns också en bibliotekarie i utlåningen för att ge service till synskadade och andra som använder talböcker. Hösten 2013 kommer fler bibliotekarier att ha pass i utlåningsdisken. Informationsdisken på plan 2 ska som tidigare vara bemannad med bibliotekarie under hela öppettiden. För alla som arbetar på bibliotek gäller att biblioteksarbete är ett informationsyrke och ett serviceyrke. När det gäller information och informationskällor går utvecklingen snabbt och regelbundet återkommande fortbildningsinsatser för hela personalen är nödvändiga. Kunskap om litteratur och bemötande bör alla också regelbundet få förnyat. Det är viktigt att all personal arbetar utifrån ett kundperspektiv och framåt behöver fortbildningsmöjligheterna bli fler, även om det regionala utbudet numera är litet. Självbetjäning som införts vid lån/återlämning ska utökas till att också innefatta musikbibliotekets medier. Den ska kompletteras med självservice vid datorbokning och vid byte av kopiator också kopiering. Ensamarbete kvällstid måste av säkerhetsskäl undvikas. P. g. a. personalminskningen måste öppettiderna ses över och huvudbibliotekets öppethållande reduceras med 5-10 tim/vecka. Bibliotekens inredning bör även fortsättningsvis anpassas så att arbetsskador undviks. Arbetet med att byta ut kvarvarande fasta diskar mot höj- och sänkbara diskar ska därför fortsätta, och ergonomiskt utformade bokvagnar ska efterhand ersätta de befintliga mm. IT Biblioteksdatasystemet BOOK-IT ska alltid vara uppgraderat i senaste version, med en användarvänlig publik katalog där olika elektroniska tjänster (omlån, beställningar, lån av e-böcker m.m.) kan nås hemifrån alla tider på dygnet. För en rationell och säker hantering för cirkulation och katalog finns numera RFID-chips i de flesta medier på huvudbiblioteket. Chippningen, som kompletteras efterhand, möjliggör självbetjäning och förbättrar stöldskyddet. 7

8 Hemsidan ska vara tillgänglig för alla på svenska och engelska samt på lättläst svenska, och också vara möjlig att tillgodogöra sig via talsyntes. Informationen på hemsidan uppdateras näst intill dagligen, och samma aktualitet gäller för bibliotekets inlägg på Facebook. I Kalmar län förbereds samarbetet med övriga kommunbibliotek om en gemensam katalog och gemensam portal, och även ett utbyte av den nuvarande publika katalogen mot ett nytt webb 2.0-baserat system, benämnt Arena. Arena integrerar katalog och hemsida och erbjuder helt andra utvecklingsmöjligheter än dagens publika katalog. Allt detta kan förhoppningsvis blir verklighet om några år. Ekonomiska realiteter avgör dock hur snabbt detta kan införas för Västerviks kommuns del. På HB och filialbiblioteken finns bokningsbara datorer för allmänheten. De ska alltid vara uppdaterade och med god prestanda. Utskriftsmöjligheter efterfrågas och ska alltid finnas tillgängliga. På huvudbiblioteket finns också trådlöst nätverk, och det bör införas på de filialer där efterfrågan finns. För ökad service och säkerhet bör ett elektroniskt bokningssystem införas för bokning av publika datorer. Bokningssystemet ska också vara tillgängligt hemifrån. En datorbaserad medborgarservice finns på filialbiblioteken i begränsad omfattning (hjälp med utskrift av ansökningsblanketter mm). Särskilda satsningar Biblioteken tar ett särskilt ansvar för de digitalt utanförstående och deltar tillsammans med studieförbunden i projektet Digidel, som kommer att pågå fram till Biblioteket ska så länge behovet finns erbjuda inspirationsmöten och prova-på-tillfällen för digitalt ovana och kunna slussa dem som så behöver vidare till studieförbundens kurser. För dem som behöver hjälp att söka på Internet, men har en viss datorvana, ska biblioteken också kunna erbjuda möjligheten att boka en bibliotekarie för enskild genomgång av Internet. Verksamhet vid HB och filialer Barn- och ungdomsavdelningen Barn och ungdom är sedan lång tid och av tradition en prioriterad grupp i alla folkbiblioteks verksamhet. Huvudbibliotekets barn- och ungdomsavdelning finns lätt tillgänglig i bibliotekets entrévåning. Barnbibliotekarie finns på plats i utlåningen/barnavdelningen tre förmiddagar i veckan. Barn- och ungdomsavdelningen ska: 8

9 inköpa och tillhandahålla medier för barn och ungdomar för 35% av bibliotekets totala bokanslag. Procenttalet för övriga medier, film, musik-cd, ljudböcker och spel varierar men är generellt lägre, beroende på utgivningen. tillhandahålla anpassade medier, exempelvis Bok- och Daisy, lättlästa böcker, teckenspråksvideor mm på en särskild s.k. äppelhylla som förnyas kontinuerligt. anordna program i form av teater vid två tillfällen per år (2-4 föreställningar), musikoch sagostunder några gånger per termin mm samt arrangera mindre utställningar i barnavdelningen varannan månad. Temaskyltningar ska kontinuerligt göras. Ambitionen är att det alltid ska finnas något nytt för besökarna att uppleva i barnavdelningarna. hålla BTJ:s vandringsutställning med barn- och ungdomsböcker tillgänglig och byta ut den två ggr per år. Möjlighet att flytta utställningen till entréplanet ska undersökas. Arrangera barnbokens vecka varje höst där alla fyraåringar bjuds in och får en bokpresent. ha 20 sagopåsar med föremål och böcker som lånas ut till förskolorna senast 2014 inleda ett förnyat samarbete med BVC söka nya samarbetsformer med fritidsgårdarna och modersmålslärarna också efter att det gemensamma, kulturrådsstödda projektet avslutas under 2013 på olika sätt prioritera samarbetet med skola och förskola och tar därför regelbundet emot besök av skolklasser och förskolor och informerar vid behov om böcker. Barnbibliotekarier tjänstgör nu i utlåningen tre förmiddagar i veckan och tar då hand om grupper och klasser. De tre förmiddagarna ska utökas till fyra hösten 2013 tjänstgöra i skolbibliotek enligt avtal med skolan. Nya avtal om samarbetet skola/folkbibliotek ska skrivas inför läsåret delta i Skapande skola -projekt som berör litteratur, skrivande och berättande, bland annat genom att arrangera författarbesök i skolornas åk 5 en gång om året. medverka i skolans kultursamordningsgrupp med 5-6 möten per år för att planera gemensamma kulturaktiviteter för skolans elever. erbjuda pedagoger, bibliotekspersonal och allmänheten information om nya böcker fyra ggr per år samla kommunens skolbibliotekarier vid minst fyra tillfällen per år, för ömsesidig information, planering, fortbildning och praktiskt arbete regelbundet delta i nätverksmöten, fortbildning och kampanjer anordnade av såväl skolans som bibliotekens aktörer på lokal och nationell nivå fortsätta sitt utvecklingsarbete i form av projekt, t.ex. Biblioteket Ung och Västerviks många språk genom att bl.a. arrangera en kampanjvecka med världstema som avslutas med en världsfest 9

10 under våren fortsätta verksamheten med en skrivargrupp för ungdomar vid 8-10 tillfällen. Gruppen kan troligen inte ledas av bibliotekarie till hösten. Skrivarworkshops ska hållas under höstlov och sportlov vara aktiva och synliga på sociala medier, såsom på bibliotekets två bloggar, som uppdateras en gång per vecka enligt schema och på Facebook, som sköts dagligen enligt schema samarbeta med den lokala bokhandeln Bokia kring bokinformation och läskampanj minst två ggr per år aktivt arbeta med barnperspektivet både inom bibliotekets väggar och utåt, exempelvis med skyltning, information och marknadsföring vara omvärldsorienterade och välinformerade om trender och tendenser inom barnoch ungdomslitteratur och kultur, vilket avspeglas i verksamheten Vuxenavdelningen Vuxenavdelningen finns på plan 2. Här finns förutom fack- och skönlitteratur en tidnings- och tidskriftsavdelning, ljudböcker, lättlästa böcker för vuxna, deckarhörna och en väl exponerad hyllsektion med litteraturstödda titlar Läsfynd från Kulturrådet. I Tjustrummet finns en stor och väl representativ samling av lokallitteratur. Här finns också Ljungbergs arkiv och en klippsamling med lokalt material och lokalfilmer. I Tjustrummet finns dessutom tre stationära datorer med skrivare, där studerande äger företräde och kan få service och vägledning. Vidare finns i vuxenavdelningen: Miljöhörna med aktivt exponerade medier, broschyrer och annat informationsmaterial IT för allmänheten med stationära pc, skrivare och trådlöst nätverk Medborgarservice med scanning, faxning, kopiering, utskrift av blanketter mm Sittplatser i hela biblioteket som träffpunkter för samtal, läsning, och studier Utställningar dels i monter, dels av kommunala planer och dels vid förfrågan utställningar i trapphuset. Vuxenavdelningen ska: 10

11 tillhandahålla ett varierat utbud av fack- och skönlitteratur. Urvalet ska ske med hänsyn till efterfrågan och enligt bibliotekets medieplan. Det egna beståndet ska på efterfrågan kompletteras med fjärrlån och regionala inköp. hålla och aktivt marknadsföra olika slag av medier och medier i olika format, tryckta, e-böcker, ljudböcker, DVD och Bok- och Daisy marknadsföra litteraturstödsböcker (ca st/år) genom exponering i Läsfyndshyllorna. hålla magasinerade böcker tillgängliga genom kontinuerlig genomgång och skötsel av nummermagasinet. i den aktiva marknadsföringen ska ingå skyltning enligt schema, nya boktips varje månad på hemsidan, minst en lunchpoesiaktivitet per termin, minst en bokcirkel med tre-fyra träffar per termin, en läslustkväll per termin och ett författarbesök per år. programanslaget som idag är lågt, måste på sikt bli större. tillhandahålla fyra snabba datorer med skrivare och ett trådlöst nätverk med tio tillängliga passord. Vid behov ska bibliotekarierna kunna instruera vid datorerna. anordna minst åtta monterutställningar och fyra föredrag på eget initiativ eller i samarbete med föreningar, studieförbund m.fl. två gånger om året försälja gallrade böcker och skänka tidskrifter delta i de två bibliotekskampanjerna Digidel och Nordisk biblioteksvecka också i Låna dig rik-kampanjen. (2013 kan Västerviks bibliotek av ekonomiska skäl inte delta). Bibliotekets uppsökande verksamhet Bibliotekets uppsökande verksamhet riktar sig till personer med särskilda behov. Biblioteket har idag ca 90 talbokslåntagare som får service via stadsbiblioteket och filialer samt 63 låntagare som laddar ner talböcker hemifrån. Talbokslåntagare kan få sina böcker hemskickade med post eller via Boken kommer-service. Biblioteket har också ca 70 Boken kommer-låntagare i kommunen som får service, både från stadsbiblioteket och filialer. Dessutom deponerar biblioteket böcker på äldreomsorgen i hela kommunen och har biblioteksverksamhet på Västerviks kriminalvårdsanstalt. Biblioteket har idag ett aktivt samarbete med handikappomsorgen, Syncentralen, Synskadades vänner, anhörigkonsulenten, äldreomsorgen, Skoldatateket, skolorna i kommunen samt Västerviksanstalten. Förutom att biblioteket tillhandahåller specialmedier för funktionshindrade arbetar bibliotekspersonalen också aktivt med att marknadsföra biblioteket i olika sammanhang ska biblioteket: 11

12 öka antalet egna nerladdare med 20%. starta en bokcirkel för synskadade i samarbete med Synskadades vänner. anordna fyra tillfällen med bokprat och information för personal, samt frivilliga högläsare inom äldreomsorgen. vid behov informera om bibliotekets service för anhörigvårdare. anordna fyra Lättläst-caféer i samarbete med handikappomsorgen, Studieförbundet vuxenskolan och FUB ha en träff för läsombud inom handikappomsorgen med information och bokprat om nya lättlästa böcker för vuxna delta i olika arrangemang tillsammans med föreningar och andra förvaltningar som efterfrågar vår medverkan t ex Äldreveckan, Seniordagen och Dyslexiveckan vid behov informera och instruera kring nerladdning av talböcker för enskilda låntagare samt skola och omsorg erbjuda Boken kommer-service på efterfrågan till dem som på egen hand inte kan ta sig till biblioteket på grund av sjukdom eller handikapp, och informera om möjligheten bland annat på äldreboenden och genom Fixar-Lasse varje månad deponera böcker, ljudböcker och musik-cd på äldreboenden i hela kommunen på uppdrag av socialförvaltningen, samt informera personalen om olika slags medier vid behov besöka Syncentralens grupper för information och bokprat tillsammans med Skoldatateket informera om dyslexi under Dyslexiveckan genomföra en kampanj om egen nerladdning av talböcker i samband med Dyslexiveckan under hösten på uppdrag och mot ersättning från kriminalvården utveckla och bedriva en fullgod biblioteksservice på Västerviksanstalten samt delta i projektet Sagor inifrån 12

13 Musikbiblioteket & visarkivet Västerviks musikbibliotek har en omfattande samling musiklitteratur, noter och musikcd. Här finns också visarkivet. Både musikbiblioteket och visarkivet startade i projektform men är numera integrerade som en avdelning inom stadsbiblioteket. Visarkivet, som har ett omfattande notmaterial bl.a. bedrivs idag med mycket små medel och visarkivarien har delvis nya arbetsuppgifter. Samlingarna utökas sporadiskt genom gåvor. Musikbibliotekets & visarkivets lokal används även för stadsbibliotekets programverksamhet och för större delen av allmänkulturens program. Under terminerna ska program arrangeras de flesta tisdagar, som är bibliotekets programkväll Musikbiblioteket ska hålla öppet 42 timmar/vecka. bemanna musikbibliotekets informationsdisk kl mån-fred och lördagar. svara för den övervägande delen av bibliotekets marknadsföring i massmedia och vara bibliotekets profiltjänst. producera en större utställning med musikanknytning ca 7 ggr/år arrangera musikprogram/konserter i olika genrer ca 10 ggr/år samarbeta nära med Visskolan/Gamleby folkhögskola, som regelbundet (ca 16 ggr/år) hyr lokalen för sina viscaféer samarbeta med föreningar, studieförbund, kulturskolan och andra förvaltningar i olika arrangemang 5-10 ggr/år köpa in och tillhandahålla cd, dvd och tryckta medier i de flesta genrer och för alla åldrar, även om den stora målgruppen är medelålders låntagare välja ut och deponera musik-cd fyra gånger/år på biblioteksfilialerna, ca 100 cd vid varje tillfälle ta emot demoskivor som katalogiseras och lånas ut sätta chip i musikbibliotekets hela cd-bestånd under 2013 för att möjliggöra självbetjäning av lån och återlämning 13

14 Visarkivet ska samla in och tillhandahålla visrelaterat material, främst inspelningar och tryckta medier som görs sökbara i databasen X-ref. Det tryckta materialet används i informationsarbetet. Denna service används av kommunens låntagare och vid förfrågningar från övriga landet. varje år sammanställa en utställning i samband med Arkivens Dag i november. ha ett eget klipparkiv, tillsvidare med inriktning på musikbibliotekets & visarkivets egen verksamhet. Det är Västerviks-Tidningen och Västerviks Posten som ska bevakas. Biblioteksfilialerna Biblioteksfilialer finns i Gamleby, Ankarsrum och Överum. Ankarsrum och Överum är integrerade folk- och skolbibliotek. Biblioteksfilialerna har en viktig funktion som mötesplats för både unga och gamla. De kan fungera som kulturcentra i bygden. Biblioteksfilialerna är självständiga biblioteksenheter som kan profilera sig på olika sätt i bygden genom sina medier och aktiviteter. Biblioteksfilialerna ska garanteras resurser så att de inte blir antikvariat utan kan vara moderna bibliotek i takt med tiden. Regelbundna transporter varje vecka säkerställer utbytet av medier mellan biblioteksenheter både inom och utom kommunen. Biblioteksfilialernas uppdrag Biblioteksfilialerna i Ankarsrum och Överum ska hålla öppet 11 timmar vid tre tillfällen per vecka för allmänheten. Biblioteken är sommarstängda fyra veckor i juli. hålla öppet för skolans elever och lärare enligt överenskommelse. erbjuda Boken kommer-service till dem som inte själva kan ta sig till biblioteksfilialen ge service till äldreboenden med depositioner, Boken kommer och högläsning ordna minst ett program för barn och vuxna per termin Filialerna kan presentera sig på en egen hemsida och/eller Facebook länkad till den gemensamma bibliotekshemsidan. 14

15 Biblioteksfilialen i Gamleby ska hålla öppet 30 timmar fem dagar per vecka. Biblioteket är sommarstängt tre veckor i juli. samarbeta med skolorna i Gamleby och med fritidsgården i Åby herrgård erbjuda Boken kommer-service till dem som inte själva kan ta sig till biblioteksfilialen ge service till äldreboenden med depositioner, Boken kommer och högläsning ordna minst två program för barn och vuxna per termin filialen kan presentera sig på en egen hemsida och/eller Facebook länkad till den gemensamma bibliotekshemsidan under 2013 påbörja chipning av mediebeståndet för att möjliggöra självbetjäning och meröppet(tillgång till biblioteket utanför ordinarie öppettider). Bokbussverksamhet 2011 ersattes filialerna i Blankaholm, Hjorted och Totebo med en bokbuss inhyrd från Oskarshamn fick också Gunnebo, Ukna, Edsbruk, Blackstad och Odensvi besök av bokbussen, som ersättning för nerlagda biblioteksfilialer. Bokbussen besöker orterna var fjortonde dag under vår och höst. Filialen i Loftahammar kommer efter nerläggning att drivas av föreningen Bibliotekets vänner i Loftahammar. Utvärdering och revidering Biblioteksplanen ska utvärderas och revideras vartannat år. Utvärdering av biblioteksverksamheten sker genom redovisning av nyckeltal samt analys baserad på enkätundersökningar av bibliotekets service. Biblioteksplanen ska vägleda det årliga biblioteksarbetet. Till stöd för verksamheten finns också arbetsmiljöplan, tillgänglighetsplan och mediaplan. 15

16 Bilaga 1 Kort information om Västerviks kommunbibliotek Kommunbiblioteket består av 4 enheter: Huvudbiblioteket med tillhörande musikbibliotek och visarkiv samt biblioteksfilialer i Ankarsrum, Gamleby och Överum samt bokbuss, inhyrd från Oskarshamn. Biblioteksstatistik 2012 Utlån: Besök: 4200/vecka Mediebestånd: Personal: 19 årsverken, varav 8 bibliotekarier, 11 övriga Öppethållande: 46 t/v Kostnader 2012: Medier: 1505, personal 9037, lokaler 4121, investeringskostnader 163, övrigt : 2375 Huvudbiblioteket Huvudbiblioteket ligger vid Spötorget i centrala Västervik och utgör basen för biblioteksverksamheten i kommunen. På bottenplanet finns en barn- och ungdomsavdelning och avdelning för specialmedier samt filmer. Här finns också en lånedisk och självbetjäningsapparater för utlåning och återlämning. Barn- och ungdomsavdelningen ligger i anslutning till utlåningen. Här finns medier för barn 0-15 år, förutom ett småbarnsrum och en ungdomshörna. På andra sidan entrén ligger musikbiblioteket och visarkivet, båda med stora samlingar av musikaler och skivor. I musikbiblioteket äger all bibliotekets programverksamhet rum. I källaren finns förutom magasin en aktiv släktforskarförening som har öppet dagligen. På plan 2 Blå planet finns vuxenavdelningen med Tjustsamlingen (lokallitteratur), ljudböcker samt datorer och trådlöst nätverk för allmänheten. Även tidningar och tidskrifter finns här i pappersformat och digitalt. På översta planet finns sammanträdesrummet Utkiken och administration för biblioteket Filialer och bokbuss Biblioteksfilialer finns i Gamleby, Ankarsrum och Överum. Biblioteksfilialerna i Ankarsrum och Överum är integrerade folk- och skolbibliotek. Bokbuss trafikerar i söder och norr de orter som tidigare hade egna biblioteksfilialer. Ett föreningsdrivet bibliotek finns i Loftahammar. 16

17 Skolbibliotek På uppdrag av BUN och mot ersättning bedrivs verksamhet också på följande skolbibliotek: Brevik, Ellen Key, Skogshaga och Marieborg och Blackstad, samt med stöd från närmaste biblioteksfilial skolbiblioteken i Edsbruk, Ukna och Odensvi. Några skolor har endast datasamarbete. De använder biblioteksdatasystemet Bookit och betalar för detta beroende på användningsgrad: Gymnasiebiblioteket, Högskolecentrum, Åbyskolan, Gunnebo och Fågelbärets skolor samt Himalajaskolan i Hjorted. Även Gamleby folkhögskola använder Bookit. Bibliotekets uppsökande verksamhet Bibliotekets uppsökande verksamhet riktar sig till personer med särskilda behov. Den uppsökande verksamheten tillhandahåller och marknadsför specialmedier för funktionshindrade. Boken-kommer verksamheten har 81 aktiva låntagare som får besök ca en gång i månaden. Biblioteket har också 97 aktiva talbokslåntagare Nu finns det möjlighet för enskilda låntagare att ladda ner talböcker gratis hemifrån och 35 vuxna låntagare och 23 barn har registrerats som egna nerladdare och drygt 1000 böcker laddades ner I samarbete med socialförvaltningen ges service till samtliga äldreboenden i Västerviks kommun. Biblioteket deponerar böcker, ljudböcker, musik-cd samt DVD-filmer som byts ut en gång i månaden. Bibliotekspersonal har också högläsning för boende samt informerar personalen om medier och Boken-kommerservice. Anstaltsbiblioteket Västerviks kommunbibliotek utför också tjänster åt Kriminalvården och har utlåning av medier på Anstalten Västervik Norra. Utlåningen sker tre gånger per vecka i anstaltens bibliotek. En bokvagnsrond sker också var fjortonde dag till en sluten avdelning Kriminalvården ersätter biblioteket för personaltimmar, medieinköp, IT och transporter. Västerviks musikbibliotek och visarkiv Västerviks musikbibliotek har en omfattande samling musiklitteratur, noter och musikcd. Här finns också visarkivet. Både musikbiblioteket och visarkivet startade i projektform men är numera integrerade som en avdelning inom stadsbiblioteket. Visarkivet, som har ett omfattande notmaterial bl.a. bedrivs idag med mycket små medel och visarkivarien har delvis nya arbetsuppgifter. Samlingarna utökas sporadiskt genom gåvor. 17

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2018 har tagits fram i samverkan med representanter för kommunens övriga förvaltningar. Fokusgrupper med brukare har genomförts.

Biblioteksplan 2015-2018 har tagits fram i samverkan med representanter för kommunens övriga förvaltningar. Fokusgrupper med brukare har genomförts. Förslag 2015-06-16 Biblioteksplan Mönsterås kommun 2015-2018 Bakgrund Enligt Bibliotekslagen SFS 2013:801 ska kommuner och landsting ha en politiskt antagen biblioteksplan. Biblioteken ska ägna särskild

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 1 Biblioteksplan för Valdemarsviks bibliotek Bakgrund Enligt bibliotekslagens 17 ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. En

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.25 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-02-15 att gälla fr.o.m. 2010-04-01 Biblioteksplan 2010-2014, flik 6 25 1 Inledning... 2

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Biblioteksplan. Ydre kommun. Skolbiblioteksplan med handlingsplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263

Biblioteksplan. Ydre kommun. Skolbiblioteksplan med handlingsplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263 Biblioteksplan Ydre kommun 2015 2018 Skolbiblioteksplan med handlingsplan Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263 Biblioteksplan, Ydre kommunbibliotek 2015 2018 Bakgrund:

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun Biblioteksplan 2009-2012 Laxå kommun Förord Biblioteket har betydelse för medborgarna. Det är inte enbart skolan som står för lärandet utan där har också biblioteket och skolbiblioteken en stor central

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Medieplan. Biblioteken i Mölndal

Medieplan. Biblioteken i Mölndal Medieplan Biblioteken i Mölndal 2013 2016 Kontaktuppgifter för mer information: Anette Eliasson, bibliotekschef, Biblioteken i Mölndal Telefon: 031-315 16 71. E-post: anette.eliasson@molndal.se Linda Rydgren

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 Biblioteksplan för Svedala kommun 2012 2015 Svedala kommuns biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger riktning och ramar för den övergripande utvecklingen av folk-

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN Biblioteksplan Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA Innehåll 1. Kvalitetsgarantier för biblioteks- verksamheterna i Vallentuna...

Läs mer

Biblioteksplan Antagen i Kultur- och fritidsnämnden

Biblioteksplan Antagen i Kultur- och fritidsnämnden Biblioteksplan 2016-2018 Antagen i Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-02 Innehåll Bakgrund 3 Biblioteken i Östersunds kommun 4 Det tillgängliga biblioteket 5 Samverkan 6 Fokusområden 7 Litteratur och läsning

Läs mer

BIBLIOTEKET PLATSEN FÖR DET PERSONLIGA MÖTET 24/7

BIBLIOTEKET PLATSEN FÖR DET PERSONLIGA MÖTET 24/7 BIBLIOTEKET PLATSEN FÖR DET PERSONLIGA MÖTET 24/7 16 mars 2009 sid 2 av 11 Alla bibliotek ska vara bemannade med personal som professionellt och helhjärtat bygger goda relationer med våra besökare. 24/7

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Biblioteksplan. Kramfors kommun

Biblioteksplan. Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida 1(6) Biblioteksplan Kramfors kommun 2016-2019 Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd BKU-nämnd 160525 63 Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2016/166 2

Läs mer

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 1 Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 Bakgrund Riksdagen har beslutat att bibliotekslagen utökas med tillägget att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka

Läs mer

Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018

Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018 Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPDRAG... 1 BIBLIOTEKEN I FILIPSTAD... 2 Verksamheten idag... 3 BIBLIOTEK VÄRMLAND... 5 PRIORITERADE OMRÅDEN... 6 Barn och

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan Strategi Program >> Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Biblioteksplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-02-25, 32 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och tidplan för denna

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Bakgrund Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige. Den säger att kommunen ska upprätta en biblioteksplan för den samlade

Läs mer

Medieplan 2015-2017. Älmhults Bibliotek

Medieplan 2015-2017. Älmhults Bibliotek Medieplan 2015-2017 Älmhults Bibliotek Medieplan för Älmhults bibliotek Medieplanen gäller för Älmhults huvudbibliotek. Medieplanen ses över vart 3:e år. Cirkulationstal för facklitteratur och skönlitteratur

Läs mer

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017 för 2015-2017 2014-08-12 1(8) Biblioteksplan Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteket Kerstin Nordén, Telefon 0155-383 50 kerstin.norden@oxelosund.se Biblioteksplan för 2015-2017 1. Bibliotekets verksamhet

Läs mer

Biblioteksplan. för Bergs kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Bergs kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Bergs kommun 2014-2018 1 Innehåll 1. Bibliotekets lagrum 2. Vision för biblioteksverksamheten 3. Verksamhetsbeskrivning 4. Bibliotekets uppdrag 4.1 Tillgång till medier 4.2 Kulturupplevelser

Läs mer

Sammanfattning 1. Vår verksamhet och organisation idag Folkbiblioteken Grundskolebiblioteken samt gymnasiebiblioteket på Kul agymnasiet

Sammanfattning 1. Vår verksamhet och organisation idag Folkbiblioteken Grundskolebiblioteken samt gymnasiebiblioteket på Kul agymnasiet Sammanfattning I bibliotekslagen anges att kommuner ska anta planer för biblioteksverksamheten. Lagen anger också att bibliotekslån ska vara avgiftsfria, att det ska finnas lämpligt fördelade skolbibliotek

Läs mer

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen.

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen. Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner skall upprätta biblioteksplaner för samtliga verksamheter inom biblioteksområdet. Den är ett strategiskt dokument som beskriver verksamheterna och dess framtida

Läs mer

Bibliotekets roll. Vision och värdeord för Hultsfreds kommun. Biblioteksenheten nuläge 2015

Bibliotekets roll. Vision och värdeord för Hultsfreds kommun. Biblioteksenheten nuläge 2015 Biblioteksplan Bibliotekets roll Biblioteket spelar en viktig roll i ett demokratiskt samhälle. Det är fritt för alla att besöka och en mötesplats utan krav. Biblioteket verkar för att ge alla lika möjligheter

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Överkalix bibliotek. Biblioteksplan 2009 2015. Överkalix kommun

Överkalix bibliotek. Biblioteksplan 2009 2015. Överkalix kommun Överkalix bibliotek Biblioteksplan 2009 2015 Överkalix kommun Vision Biblioteket som mötesplats kunskapscentrum kulturcentrum Överkalix bibliotek är viktig som mötesplats för kommuninnevånare i alla åldrar.

Läs mer

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka PROGRAM/PLAN Medieplan för biblioteken i Dokumentets syfte Medieplanen har till uppgift att fungera som riktmärke för mediearbetet inklusive fjärrlån på biblioteken Dokumentet gäller för Biblioteken i

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun

Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Styrdokument... 4 Bibliotekslagen SFS 2013:801... 4 Skollagen och läroplanen (SFS 2010:800) 2 kap. 35-36 (Lgr 11)... 4 Unescos skol- och

Läs mer

Biblioteksplan Kumla kommun

Biblioteksplan Kumla kommun Biblioteksplan Kumla kommun 2016 2019 Biblioteksplan Kumla bibliotek Inledning Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för kommunens samlade biblioteksverksamhet och

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor.

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor. Innehållsförteckning Trollhättans stads vision och grundläggande värderingar 3 Uppdrag 3 Styrdokument 3 Biblioteksverksamhetens vision och inriktningsområden 4-5 Stadsbibliotekets framtida utveckling 6

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun

BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun foto: Franz Feldmanis BAKGRUND Tillgång till böcker, kunskap och information är en demokratisk rättighet och biblioteken är en garanti för att alla medborgare har tillgång

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013.

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013. Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013 Januari 2014 Syftet med enkäten har varit att ta reda på vad våra besökare vid biblioteken

Läs mer

Medieplan Olofströms bibliotek 2015

Medieplan Olofströms bibliotek 2015 Medieplan Olofströms bibliotek 2015 Kultur- och fritidsförvaltningen A Johnsson / A-C Fandén Datum: 2015-03-20 2 (10) Innehållsförteckning Varför medieplan?... 3 Folkbibliotek i Olofströms kommun... 3

Läs mer

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete.

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete. BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN INLEDNING Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Den 1 januari 2014 träder den nya bibliotekslagen i kraft.

Läs mer

Biblioteksplan för Timrå kommun

Biblioteksplan för Timrå kommun Biblioteksplan för Timrå kommun 2016-2021 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Biblioteksorganisation i Timrå kommun 3. Kopplingar till lagstiftning och regionala dokument på kultur- och biblioteksområdet

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD TILLGÄNGLIGHET TILL BIBLIOTEKSSERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD TILLGÄNGLIGHET TILL BIBLIOTEKSSERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER Gävle kommun Gävle Stadsbibliotek Box 801 801 30 Gävle HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD TILLGÄNGLIGHET TILL BIBLIOTEKSSERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER Inledning och bakgrund Med anledning av regeringens

Läs mer

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Biblioteksplan Beslutat av: Kommunfullmäktige

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Biblioteksplan Beslutat av: Kommunfullmäktige plan Biblioteksplan 2016-2019 modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2016-09-12 120 Ansvarig: Kulturchefen

Läs mer

Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Södermöre kommundelsförvaltning. Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun

Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Södermöre kommundelsförvaltning. Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Södermöre kommundelsförvaltning Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun Inledning Medieplanen hjälper

Läs mer

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016 Biblioteksplan Köpings kommun 2014-2016 Köpings kommun Rapporten skriven av: Kultur & Fritid 2013-10-16 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-01-27 5 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.

Läs mer

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek...

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek... Biblioteksplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 2016 14, 2015KS/0405 Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper...

Läs mer

Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Södermöre kommundelsförvaltning. Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun

Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Södermöre kommundelsförvaltning. Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Södermöre kommundelsförvaltning Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun Innehåll Inledning... 3 Inköp... 4 Översyn av beståndet... 5 Fjärrlån... 5 Gåvor...

Läs mer

Biblioteksplan för Trosa kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Trosa kommun 2015-2017 2014-10-15 Biblioteksplan för Trosa kommun 2015-2017 Postadress: 619 80 Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se Innehållsförteckning

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012

Biblioteksplan 2009-2012 Biblioteksplan 2009-2012 1 Bakgrund och Syfte...utgår från invånarnas behov av biblioteksservice...ta tillvara de resurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och stimulera till utveckling 2

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012 BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012 Antagen av barn och bildningsnämnden 0900202 1 Biblioteksplan för Surahammars bibliotek 2009-2012 Syftet med biblioteksplanen En biblioteksplan är, enligt

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder

Handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder HALLSTAHAMMARS KOMMUN Kultur & Fritid 2006-03-06 F Ö R S L A G Handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder BAKGRUND Handikapplan för Hallstahammar kommun

Läs mer

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström 2006-12-06 INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid. 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna

Läs mer

Biblioteksplan 2011-2014

Biblioteksplan 2011-2014 Biblioteksplan 2011-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-21, 53, dnr 2010.0111 Inledning Enligt bibliotekslagens 7 ska kommuner och landsting efter den 1 januari 2005 anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som skall ge en överblick över bibliotekens verksamheter och ansvarsfördelningar i

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Biblioteksplan 2012-2015 Plan/Program 2012-??-?? Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen. Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun 2017

Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen. Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun 2017 Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun 2017 Innehåll Inledning... 3 Inköp... 4 Översyn av beståndet... 5 Fjärrlån... 6 Gåvor... 6 Litteraturstöden...

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK. Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07.

Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK. Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07. Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07. Bibliotekslagen (1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet.

Läs mer

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga Biblioteksplan Stenungsunds kommun Stenungsund kommuns biblioteksplan har som syfte att ge en struktur och inriktningt samt tydliggöra folk- och skolbibliotekens uppdrag. Stenungsunds kommun Biblioteksplan

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2016

Biblioteksplan 2015-2016 Biblioteksplan 2015-2016 Ödeshögs kommun Bilaga. Läsfrämjandeplan 2015-2016 Gunilla Christensen BIBLIOTEKSANSVARIG Bibliotekslagen 2013:801 (ersätter tidigare lag 1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser

Läs mer

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bibliotektplan för Piteå kommun 2012-2015 Plan/Program 2012-05-14, 74 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

folk- och skolbibliotek

folk- och skolbibliotek folk- och skolbibliotek 2016-2018 LAGAR OCH RIKTLINJER Det gröna Ockelbo: I det natursköna Ockelbo värnar vi om det gröna och har en nära relation till det spirande växtriket. Folkbiblioteket ser miljön

Läs mer

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen.

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen. Hej! Tack för att du lämnar 2011 års uppgifter om ert bibliotek! Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten. Vi är tacksamma

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2022 Antagen i ks 2016-12-06 198 Rättviks bildarkiv Kulturenheten Samhällsutvecklingsförvaltningen 2(9) Biblioteksplan 2016 2022 Innehållsförteckning: Inledning... sid. 3 Organisation...

Läs mer

Biblioteksplan för Lilla Edets kommun

Biblioteksplan för Lilla Edets kommun Biblioteksplan för Lilla Edets kommun Innehållsförteckning Biblioteksplan för Lilla Edets kommun... 1 Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Inledning... 3 Vision... 3 Övergripande mål... 4 Biblioteket som

Läs mer

Biblioteksplan för Sollefteå kommun

Biblioteksplan för Sollefteå kommun Biblioteksplan för Sollefteå kommun 2016-2019 Antagen av kommunfullmäktige, 134. 151026 Innehållsförteckning Inledning 3 Folkbiblioteksplan 4 Skolbiblioteksplan 15 Kunskapsstegen 19 Nyckeltal 21 2 Inledning

Läs mer

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola 2016-2018 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att ange riktlinjer för skolbiblioteksverksamheten på Almunge skola och på så sätt vara

Läs mer

Mediepolicy 2013-2014

Mediepolicy 2013-2014 Mediepolicy 2013-2014 Mediepolicyn vänder sig i första hand till Nackas invånare men har också till uppgift att fungera som riktmärke för mediearbetet inklusive fjärrlån på biblioteken. Revidering sker

Läs mer

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Uppdraget... 3 3. Lagar och riktlinjer... 4 4. Verksamhet och organisationen... 5 4.1 Folkbibliotek... 5 4.2 Skolbibliotek...

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

2010-06-23. Foto; Lennart Krafve 2010-2014. Biblioteksplan för Vaggeryds kommun. Kultur Information Utbildning

2010-06-23. Foto; Lennart Krafve 2010-2014. Biblioteksplan för Vaggeryds kommun. Kultur Information Utbildning 2010-06-23 Foto; Lennart Krafve 2010-2014 Biblioteksplan för Vaggeryds kommun Kultur Information Utbildning Innehållsförteckning Ordförandes tankar..s.3 Vision.s.4 Uppdraget,,,s.5 Biblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan Strategi

Biblioteksplan Strategi Biblioteksplan 2015-2016 Strategi Diarienummer: KS2015/1959 Beslutad av: Kommunstyrelsen Giltighetstid: 2015-2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Relation till andra styrdokument... 3 3. Syfte... 3 4. Mål

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Mediepolicy

Mediepolicy PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Mediepolicy 2016 2018. Örebro stadsbibliotek Örebro kommun 2016-09-21 Km 235/2016 orebro.se 2 MEDIEPOLICY 2016-2018 PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd

Läs mer

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Ank. 2015-11- 0 5 Diarienr J015.' ~ Df- 88 Bl BLIOTEKSPLAN 2015-2018 GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Innehållsförteckning S e 2 Biblioteksplanen i ett kommunperspektiv 2 Hur kommunbiblioteket är organiserat 3

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun

Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun Antagen av 2012 03 28 Biblioteksplan 2012-2015 Denna biblioteksplan avser folkbibliotekens verksamhet och gäller således inte skoloch gymnasiebibliotek eller

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kommunens struktur 3. Verksamhetsområden 3.1 Allmänheten 3.1.1 Nuläge och utgångspunkt för fortsatt verksamhet 3.1.2 Framtiden att arbeta för

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Lessebo kommun

BIBLIOTEKSPLAN Lessebo kommun BIBLIOTEKSPLAN 2007 2011 Lessebo kommun I bibliotekslagens 7 står: Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

Medieplan. Biblioteken i Mölndal

Medieplan. Biblioteken i Mölndal Medieplan Biblioteken i Mölndal 2017-2020 Kontaktuppgifter för mer information: Linda Anette Rydgren Eliasson, Rönnberg, bibliotekschef, bibliotekarie Biblioteken och i samordnare Mölndal Biblioteken Telefon:

Läs mer