Enheten för kultur och fritid. för folkbiblioteken i Västerviks kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enheten för kultur och fritid. för folkbiblioteken i Västerviks kommun"

Transkript

1 Enheten för kultur och fritid Biblioteksplan för folkbiblioteken i Västerviks kommun 1

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förslag till biblioteksplan 3 Inriktningsmål. 3 Åldersanpassad biblioteksservice... 4 Medel att nå inriktningsmålen.. 5 Huvudbibliotek och filialer. 5 Medier Personal.. 7 IT 7 Verksamhet vid huvudbibliotek och filialer Barn- och ungdomsavdelningen.. 8 Vuxenavdelningen Bibliotekets uppsökande verksamhet Musikbiblioteket och Visarkivet. 13 Biblioteksfilialerna.. 14 Bokbussverksamhet Utvärdering.. 15 Bilaga 1: Kort om Västerviks bibliotek.. 16 Algot - bibliotekets katalog är uppkallad efter Algot Johansson, Västerviks förste stadsbibliotekarie. 2

3 Förslag till Biblioteksplan Detta förslag till kommunövergripande biblioteksplan gäller i första hand för kommunens folkbibliotek. Planen har utformats i enlighet med de behov av biblioteksservice som kartlagts i kommunen och utformats i enlighet med Bibliotekslagen. Denna kommunala biblioteksplan motsvaras av en länsövergripande plan Visioner och prioriteringar för 2010 års bästa biblioteksregion. Inriktningsmål Västerviks kommunala bibliotek ska fungera som mötesplatser för alla och i all sin verksamhet främja demokrati, öppenhet och integration. Västerviks kommunala bibliotek ska erbjuda allmänheten möjligheter till kulturella upplevelser och kunskap samt uppmuntra till ökat läsande. Västerviks kommunala bibliotek ska med sina resurser ge förutsättningar för personlig utveckling och eget skapande samt vara en resurs för ett livslångt lärande. Västerviks kommunala bibliotek ska medverka till att höja kunskaps- och utbildningsnivån hos kommuninvånarna. 3

4 Målen uppnås genom: Åldersanpassad biblioteksservice 0-6 år Stärka barns språkutveckling genom en aktiv barnavdelning och en filialverksamhet inriktad på barnen i samarbete med BVC och barnomsorgen år Stärka barns läsning och kunskapssökande bl. a. genom samarbete med skolan. Erbjuda en god studiemiljö för enskilda studier I biblioteket skapa förutsättningar för barns stimulans, läslust och kulturella upplevelser år Vara ett redskap i lärandet Folkbiblioteket och gymnasiebiblioteket ska samarbeta och komplettera varandra Erbjuda en god studiemiljö för enskilda studier I biblioteket skapa förutsättningar för ungdomars stimulans, läslust och kulturella upplevelser 20 år och uppåt Stödja den lärande människans aktiviteter För studerande i alla åldrar tillhandahålla litteratur, information, handledning och vägledning som komplement till studiebiblioteken För läsupplevelser och andra kulturupplevelser tillhandahålla och aktivt marknadsföra medier och arrangera program Ta en aktiv del i kommunens information till medborgarna år Biblioteken ska med all sin verksamhet: sträva efter att skapa en miljö med tillgång till medier, IT och rådgivning där var och en av besökarna kan finna vägen till kunskap, rekreation och personlig utveckling erbjuda fri tillgång till information och litteratur, tryckt såväl som digital på olika språk för grupper med särskilda behov tillhandahålla och aktivt marknadsföra specialmedier och övriga särskilda tjänster, t.ex. Boken kommer i biblioteken skapa lättillgängliga rätt anpassade och attraktiva miljöer/avdelningar med specialmedier för människor med läshinder 4

5 Medel för att uppnå inriktningsmålen: Ett välutrustat huvudbibliotek, tre större biblioteksfilialer och bokbuss/bokbil. Allmänt Huvudbiblioteket håller öppet 42 timmar per vecka, Gamlebyfilialen håller öppet 30 tim, Ankarsrums och Överums filialbibliotek 11 timmar per vecka. Bokbussen besöker sina 8 hållplatser var fjortonde dag. Filialerna i Ankarsrum har sommarstängt i fyra veckor, Gamleby i tre veckor och bokbussen har sommaruppehåll i åtta veckor. Samverkan Västerviks kommunbibliotek samverkar med andra bibliotek regionalt och nationellt. I sydostregionen (Kalmar. Kronobergs och Blekinge län) finns ett kontinuerligt utbyte av medier. Boktransporter sker två ggr i veckan mellan folkbiblioteken i regionen. Västerviks bibliotek samverkar också med biblioteken i regionen genom gemensamma projekt, t.ex. marknadsföringsprojktet Låna dig rik, gemensamma upphandlingar av medier, gemensam server för Bookit, en gemensam portal via Arena mm. Biblioteket samverkar också nationellt dels med andra bibliotek i det kontinuerliga fjärrlånearbetet, dels genom deltagande i olika kampanjer t.ex. Digidel-kampanjen, som syftar till att göra fler digitalt delaktiga. Lokalt samverkar biblioteket med skolan främst när det gäller skolbiblioteksverksamheten, men också med studieförbund, fritidsgårdar och föreningar bl.a. i bibliotekets programverksamhet. Huvudbibliotek och filialer Det är viktigt att det finns ett resursstarkt huvudbibliotek som bas för biblioteksverksamheten som kan förstärka och komplettera övriga bibliotek i kommunen. HB:s mediepool är viktig för den uppsökande verksamheten, de tre filialerna och skolbiblioteken. Bokbuss och Boken kommer-verksamhet ersätter de nerlagda biblioteksfilialerna runtom i kommunen. Antalet biblioteksfilialer har kraftigt reducerats 2011 och Integrerade folk- och skolbibliotek finns numera bara i Ankarsrum och Överum. Gamleby bibliotek är samlokaliserat med fritidsgården i Åby herrgård med Åbyskolan som närmsta granne. Övriga bibliotek på landsbygden är numera enbart skolbibliotek. Samtliga biblioteksenheter ska ha ändamålsenliga och attraktiva bibliotekslokaler och vara tillgängliga för alla. En flexibel inredning av biblioteken, som medger förnyelse och förändring eftersträvas och ska beaktas vid nyinköp med t.ex. flyttbara hyllor, trådlöst nätverk, ändringsbara skyltprogram mm. Biblioteken ska vara tillräckligt stora och flexibla för att kunna fungera också som mötesplatser och kunna ha viss programverksamhet. Biblioteken ska inte bara ses och användas som hemlånebibliotek. 5

6 Stadsbibliotekets lokalers utformning och anpassning för att skapa en effektivare verksamhet bör utredas ytterligare. Tjustrummet som idag bl.a. rymmer bibliotekets samling av lokallitteratur och studiedatorer, ska disponeras om, så att ytorna kan utnyttjas bättre. Musikbibliotekets skyltfönster är hela bibliotekets ansikte utåt. Större skyltningsinsatser ska därför göras och möjligheten att biblioteket öppnas utåt mot torget med en uteplats undersökas. Medier Bibliotekens mediebestånd ska vara varierat till innehåll och i gott fysiskt skick. Mediebeståndet ska förnyas planmässigt enligt bibliotekets medieplan och urvalet styras av behov och efterfrågan. Målet är att på sikt öka andelen av det aktuella mediebeståndet som årligen byts ut, d.v.s. gallras och ersätts med nyförvärv till 10 %. Idag är förnyelseprocenten ca 5 %. Mediebeståndet ska fortsatt hållas allsidigt på alla enheter och innehålla både böcker och övriga medier för barn och vuxna. Elektroniska medier(e-böcker) och databaser ska vara tillgängliga för bibliotekens låntagare via hemsidan och visas i katalogen. Urvalet av specialmedier för grupper med särskilda behov ska särskilt beaktas. Böcker på andra språk än svenska köps och lånas in på efterfrågan som kan variera kraftigt över tid. En särskild satsning görs på böcker och andra medier för barn med annat modersmål än svenska. Biblioteket satsar extra på kurslitteratur på olika nivåer. Huvudbiblioteket ska förutom ett rikt urval av tidningar och tidskrifter i tryckt format också erbjuda Library Press Display en databas med tidningar o tidskrifter från hela världen i fulltext. Biblioteket förmedlar fjärrlån på de flesta böcker som inte finns i det egna beståndet till en kostnad av 10 kr per lån. Avgiften kommer att höjas hösten Kommentar Under senare år har antalet boklån sjunkit något och antalet utlån av övriga medier varierar, vissa medier ökar, andra minskar. Det samlade medieanslaget har länge varit för lågt. Medieanslaget bör öka jämfört med idag om biblioteken i Västervik inte ska förlora i konkurrensen med det kommersiella medieutbudet och kunna förbli en folkbildande institution. Antalet utlån av e-böcker ökar stadigt i popularitet. Varje utlån kostar biblioteket 20 kr/lån och kostanden för biblioteket har årligen fördubblats och låg 2012 på kr. E-böckerna utgör en serviceförbättring och kan på sikt innebära att färre exemplar av dess tryckta motsvarighet behöver köpas in, men detta märks ännu inte på efterfrågan av tryckta böcker. Ljudböcker som e-bok finns i dag endast strömmande, d.v.s. med direkt uppkoppling. Efterfrågan är stor att kunna ladda ner också ljudböcker att låna. FörlageT:s produkt Mediajukeboxen med direktnedladdning, som bl.a. finns i Mönsterås nya bibliotek, är en möjlighet att möta denna efterfrågan och även om abonnemanget är dyrt, bör inköp övervägas. 6

7 Personal Bibliotekens öppettider ska anpassas så att det alltid finns kompetent personal för bemanning i diskarna och för den uppsökande verksamheten. Behovet av läsfrämjande insatser, rådgivning och informationsökning ökar hela tiden på biblioteken. Barn och ungdom är sedan lång tid och av tradition en prioriterad grupp i alla folkbiblioteks verksamhet, därför finns barnbibliotekarie i utlåningen på Huvudbiblioteket tre förmiddagar i veckan. En förmiddag i veckan finns också en bibliotekarie i utlåningen för att ge service till synskadade och andra som använder talböcker. Hösten 2013 kommer fler bibliotekarier att ha pass i utlåningsdisken. Informationsdisken på plan 2 ska som tidigare vara bemannad med bibliotekarie under hela öppettiden. För alla som arbetar på bibliotek gäller att biblioteksarbete är ett informationsyrke och ett serviceyrke. När det gäller information och informationskällor går utvecklingen snabbt och regelbundet återkommande fortbildningsinsatser för hela personalen är nödvändiga. Kunskap om litteratur och bemötande bör alla också regelbundet få förnyat. Det är viktigt att all personal arbetar utifrån ett kundperspektiv och framåt behöver fortbildningsmöjligheterna bli fler, även om det regionala utbudet numera är litet. Självbetjäning som införts vid lån/återlämning ska utökas till att också innefatta musikbibliotekets medier. Den ska kompletteras med självservice vid datorbokning och vid byte av kopiator också kopiering. Ensamarbete kvällstid måste av säkerhetsskäl undvikas. P. g. a. personalminskningen måste öppettiderna ses över och huvudbibliotekets öppethållande reduceras med 5-10 tim/vecka. Bibliotekens inredning bör även fortsättningsvis anpassas så att arbetsskador undviks. Arbetet med att byta ut kvarvarande fasta diskar mot höj- och sänkbara diskar ska därför fortsätta, och ergonomiskt utformade bokvagnar ska efterhand ersätta de befintliga mm. IT Biblioteksdatasystemet BOOK-IT ska alltid vara uppgraderat i senaste version, med en användarvänlig publik katalog där olika elektroniska tjänster (omlån, beställningar, lån av e-böcker m.m.) kan nås hemifrån alla tider på dygnet. För en rationell och säker hantering för cirkulation och katalog finns numera RFID-chips i de flesta medier på huvudbiblioteket. Chippningen, som kompletteras efterhand, möjliggör självbetjäning och förbättrar stöldskyddet. 7

8 Hemsidan ska vara tillgänglig för alla på svenska och engelska samt på lättläst svenska, och också vara möjlig att tillgodogöra sig via talsyntes. Informationen på hemsidan uppdateras näst intill dagligen, och samma aktualitet gäller för bibliotekets inlägg på Facebook. I Kalmar län förbereds samarbetet med övriga kommunbibliotek om en gemensam katalog och gemensam portal, och även ett utbyte av den nuvarande publika katalogen mot ett nytt webb 2.0-baserat system, benämnt Arena. Arena integrerar katalog och hemsida och erbjuder helt andra utvecklingsmöjligheter än dagens publika katalog. Allt detta kan förhoppningsvis blir verklighet om några år. Ekonomiska realiteter avgör dock hur snabbt detta kan införas för Västerviks kommuns del. På HB och filialbiblioteken finns bokningsbara datorer för allmänheten. De ska alltid vara uppdaterade och med god prestanda. Utskriftsmöjligheter efterfrågas och ska alltid finnas tillgängliga. På huvudbiblioteket finns också trådlöst nätverk, och det bör införas på de filialer där efterfrågan finns. För ökad service och säkerhet bör ett elektroniskt bokningssystem införas för bokning av publika datorer. Bokningssystemet ska också vara tillgängligt hemifrån. En datorbaserad medborgarservice finns på filialbiblioteken i begränsad omfattning (hjälp med utskrift av ansökningsblanketter mm). Särskilda satsningar Biblioteken tar ett särskilt ansvar för de digitalt utanförstående och deltar tillsammans med studieförbunden i projektet Digidel, som kommer att pågå fram till Biblioteket ska så länge behovet finns erbjuda inspirationsmöten och prova-på-tillfällen för digitalt ovana och kunna slussa dem som så behöver vidare till studieförbundens kurser. För dem som behöver hjälp att söka på Internet, men har en viss datorvana, ska biblioteken också kunna erbjuda möjligheten att boka en bibliotekarie för enskild genomgång av Internet. Verksamhet vid HB och filialer Barn- och ungdomsavdelningen Barn och ungdom är sedan lång tid och av tradition en prioriterad grupp i alla folkbiblioteks verksamhet. Huvudbibliotekets barn- och ungdomsavdelning finns lätt tillgänglig i bibliotekets entrévåning. Barnbibliotekarie finns på plats i utlåningen/barnavdelningen tre förmiddagar i veckan. Barn- och ungdomsavdelningen ska: 8

9 inköpa och tillhandahålla medier för barn och ungdomar för 35% av bibliotekets totala bokanslag. Procenttalet för övriga medier, film, musik-cd, ljudböcker och spel varierar men är generellt lägre, beroende på utgivningen. tillhandahålla anpassade medier, exempelvis Bok- och Daisy, lättlästa böcker, teckenspråksvideor mm på en särskild s.k. äppelhylla som förnyas kontinuerligt. anordna program i form av teater vid två tillfällen per år (2-4 föreställningar), musikoch sagostunder några gånger per termin mm samt arrangera mindre utställningar i barnavdelningen varannan månad. Temaskyltningar ska kontinuerligt göras. Ambitionen är att det alltid ska finnas något nytt för besökarna att uppleva i barnavdelningarna. hålla BTJ:s vandringsutställning med barn- och ungdomsböcker tillgänglig och byta ut den två ggr per år. Möjlighet att flytta utställningen till entréplanet ska undersökas. Arrangera barnbokens vecka varje höst där alla fyraåringar bjuds in och får en bokpresent. ha 20 sagopåsar med föremål och böcker som lånas ut till förskolorna senast 2014 inleda ett förnyat samarbete med BVC söka nya samarbetsformer med fritidsgårdarna och modersmålslärarna också efter att det gemensamma, kulturrådsstödda projektet avslutas under 2013 på olika sätt prioritera samarbetet med skola och förskola och tar därför regelbundet emot besök av skolklasser och förskolor och informerar vid behov om böcker. Barnbibliotekarier tjänstgör nu i utlåningen tre förmiddagar i veckan och tar då hand om grupper och klasser. De tre förmiddagarna ska utökas till fyra hösten 2013 tjänstgöra i skolbibliotek enligt avtal med skolan. Nya avtal om samarbetet skola/folkbibliotek ska skrivas inför läsåret delta i Skapande skola -projekt som berör litteratur, skrivande och berättande, bland annat genom att arrangera författarbesök i skolornas åk 5 en gång om året. medverka i skolans kultursamordningsgrupp med 5-6 möten per år för att planera gemensamma kulturaktiviteter för skolans elever. erbjuda pedagoger, bibliotekspersonal och allmänheten information om nya böcker fyra ggr per år samla kommunens skolbibliotekarier vid minst fyra tillfällen per år, för ömsesidig information, planering, fortbildning och praktiskt arbete regelbundet delta i nätverksmöten, fortbildning och kampanjer anordnade av såväl skolans som bibliotekens aktörer på lokal och nationell nivå fortsätta sitt utvecklingsarbete i form av projekt, t.ex. Biblioteket Ung och Västerviks många språk genom att bl.a. arrangera en kampanjvecka med världstema som avslutas med en världsfest 9

10 under våren fortsätta verksamheten med en skrivargrupp för ungdomar vid 8-10 tillfällen. Gruppen kan troligen inte ledas av bibliotekarie till hösten. Skrivarworkshops ska hållas under höstlov och sportlov vara aktiva och synliga på sociala medier, såsom på bibliotekets två bloggar, som uppdateras en gång per vecka enligt schema och på Facebook, som sköts dagligen enligt schema samarbeta med den lokala bokhandeln Bokia kring bokinformation och läskampanj minst två ggr per år aktivt arbeta med barnperspektivet både inom bibliotekets väggar och utåt, exempelvis med skyltning, information och marknadsföring vara omvärldsorienterade och välinformerade om trender och tendenser inom barnoch ungdomslitteratur och kultur, vilket avspeglas i verksamheten Vuxenavdelningen Vuxenavdelningen finns på plan 2. Här finns förutom fack- och skönlitteratur en tidnings- och tidskriftsavdelning, ljudböcker, lättlästa böcker för vuxna, deckarhörna och en väl exponerad hyllsektion med litteraturstödda titlar Läsfynd från Kulturrådet. I Tjustrummet finns en stor och väl representativ samling av lokallitteratur. Här finns också Ljungbergs arkiv och en klippsamling med lokalt material och lokalfilmer. I Tjustrummet finns dessutom tre stationära datorer med skrivare, där studerande äger företräde och kan få service och vägledning. Vidare finns i vuxenavdelningen: Miljöhörna med aktivt exponerade medier, broschyrer och annat informationsmaterial IT för allmänheten med stationära pc, skrivare och trådlöst nätverk Medborgarservice med scanning, faxning, kopiering, utskrift av blanketter mm Sittplatser i hela biblioteket som träffpunkter för samtal, läsning, och studier Utställningar dels i monter, dels av kommunala planer och dels vid förfrågan utställningar i trapphuset. Vuxenavdelningen ska: 10

11 tillhandahålla ett varierat utbud av fack- och skönlitteratur. Urvalet ska ske med hänsyn till efterfrågan och enligt bibliotekets medieplan. Det egna beståndet ska på efterfrågan kompletteras med fjärrlån och regionala inköp. hålla och aktivt marknadsföra olika slag av medier och medier i olika format, tryckta, e-böcker, ljudböcker, DVD och Bok- och Daisy marknadsföra litteraturstödsböcker (ca st/år) genom exponering i Läsfyndshyllorna. hålla magasinerade böcker tillgängliga genom kontinuerlig genomgång och skötsel av nummermagasinet. i den aktiva marknadsföringen ska ingå skyltning enligt schema, nya boktips varje månad på hemsidan, minst en lunchpoesiaktivitet per termin, minst en bokcirkel med tre-fyra träffar per termin, en läslustkväll per termin och ett författarbesök per år. programanslaget som idag är lågt, måste på sikt bli större. tillhandahålla fyra snabba datorer med skrivare och ett trådlöst nätverk med tio tillängliga passord. Vid behov ska bibliotekarierna kunna instruera vid datorerna. anordna minst åtta monterutställningar och fyra föredrag på eget initiativ eller i samarbete med föreningar, studieförbund m.fl. två gånger om året försälja gallrade böcker och skänka tidskrifter delta i de två bibliotekskampanjerna Digidel och Nordisk biblioteksvecka också i Låna dig rik-kampanjen. (2013 kan Västerviks bibliotek av ekonomiska skäl inte delta). Bibliotekets uppsökande verksamhet Bibliotekets uppsökande verksamhet riktar sig till personer med särskilda behov. Biblioteket har idag ca 90 talbokslåntagare som får service via stadsbiblioteket och filialer samt 63 låntagare som laddar ner talböcker hemifrån. Talbokslåntagare kan få sina böcker hemskickade med post eller via Boken kommer-service. Biblioteket har också ca 70 Boken kommer-låntagare i kommunen som får service, både från stadsbiblioteket och filialer. Dessutom deponerar biblioteket böcker på äldreomsorgen i hela kommunen och har biblioteksverksamhet på Västerviks kriminalvårdsanstalt. Biblioteket har idag ett aktivt samarbete med handikappomsorgen, Syncentralen, Synskadades vänner, anhörigkonsulenten, äldreomsorgen, Skoldatateket, skolorna i kommunen samt Västerviksanstalten. Förutom att biblioteket tillhandahåller specialmedier för funktionshindrade arbetar bibliotekspersonalen också aktivt med att marknadsföra biblioteket i olika sammanhang ska biblioteket: 11

12 öka antalet egna nerladdare med 20%. starta en bokcirkel för synskadade i samarbete med Synskadades vänner. anordna fyra tillfällen med bokprat och information för personal, samt frivilliga högläsare inom äldreomsorgen. vid behov informera om bibliotekets service för anhörigvårdare. anordna fyra Lättläst-caféer i samarbete med handikappomsorgen, Studieförbundet vuxenskolan och FUB ha en träff för läsombud inom handikappomsorgen med information och bokprat om nya lättlästa böcker för vuxna delta i olika arrangemang tillsammans med föreningar och andra förvaltningar som efterfrågar vår medverkan t ex Äldreveckan, Seniordagen och Dyslexiveckan vid behov informera och instruera kring nerladdning av talböcker för enskilda låntagare samt skola och omsorg erbjuda Boken kommer-service på efterfrågan till dem som på egen hand inte kan ta sig till biblioteket på grund av sjukdom eller handikapp, och informera om möjligheten bland annat på äldreboenden och genom Fixar-Lasse varje månad deponera böcker, ljudböcker och musik-cd på äldreboenden i hela kommunen på uppdrag av socialförvaltningen, samt informera personalen om olika slags medier vid behov besöka Syncentralens grupper för information och bokprat tillsammans med Skoldatateket informera om dyslexi under Dyslexiveckan genomföra en kampanj om egen nerladdning av talböcker i samband med Dyslexiveckan under hösten på uppdrag och mot ersättning från kriminalvården utveckla och bedriva en fullgod biblioteksservice på Västerviksanstalten samt delta i projektet Sagor inifrån 12

13 Musikbiblioteket & visarkivet Västerviks musikbibliotek har en omfattande samling musiklitteratur, noter och musikcd. Här finns också visarkivet. Både musikbiblioteket och visarkivet startade i projektform men är numera integrerade som en avdelning inom stadsbiblioteket. Visarkivet, som har ett omfattande notmaterial bl.a. bedrivs idag med mycket små medel och visarkivarien har delvis nya arbetsuppgifter. Samlingarna utökas sporadiskt genom gåvor. Musikbibliotekets & visarkivets lokal används även för stadsbibliotekets programverksamhet och för större delen av allmänkulturens program. Under terminerna ska program arrangeras de flesta tisdagar, som är bibliotekets programkväll Musikbiblioteket ska hålla öppet 42 timmar/vecka. bemanna musikbibliotekets informationsdisk kl mån-fred och lördagar. svara för den övervägande delen av bibliotekets marknadsföring i massmedia och vara bibliotekets profiltjänst. producera en större utställning med musikanknytning ca 7 ggr/år arrangera musikprogram/konserter i olika genrer ca 10 ggr/år samarbeta nära med Visskolan/Gamleby folkhögskola, som regelbundet (ca 16 ggr/år) hyr lokalen för sina viscaféer samarbeta med föreningar, studieförbund, kulturskolan och andra förvaltningar i olika arrangemang 5-10 ggr/år köpa in och tillhandahålla cd, dvd och tryckta medier i de flesta genrer och för alla åldrar, även om den stora målgruppen är medelålders låntagare välja ut och deponera musik-cd fyra gånger/år på biblioteksfilialerna, ca 100 cd vid varje tillfälle ta emot demoskivor som katalogiseras och lånas ut sätta chip i musikbibliotekets hela cd-bestånd under 2013 för att möjliggöra självbetjäning av lån och återlämning 13

14 Visarkivet ska samla in och tillhandahålla visrelaterat material, främst inspelningar och tryckta medier som görs sökbara i databasen X-ref. Det tryckta materialet används i informationsarbetet. Denna service används av kommunens låntagare och vid förfrågningar från övriga landet. varje år sammanställa en utställning i samband med Arkivens Dag i november. ha ett eget klipparkiv, tillsvidare med inriktning på musikbibliotekets & visarkivets egen verksamhet. Det är Västerviks-Tidningen och Västerviks Posten som ska bevakas. Biblioteksfilialerna Biblioteksfilialer finns i Gamleby, Ankarsrum och Överum. Ankarsrum och Överum är integrerade folk- och skolbibliotek. Biblioteksfilialerna har en viktig funktion som mötesplats för både unga och gamla. De kan fungera som kulturcentra i bygden. Biblioteksfilialerna är självständiga biblioteksenheter som kan profilera sig på olika sätt i bygden genom sina medier och aktiviteter. Biblioteksfilialerna ska garanteras resurser så att de inte blir antikvariat utan kan vara moderna bibliotek i takt med tiden. Regelbundna transporter varje vecka säkerställer utbytet av medier mellan biblioteksenheter både inom och utom kommunen. Biblioteksfilialernas uppdrag Biblioteksfilialerna i Ankarsrum och Överum ska hålla öppet 11 timmar vid tre tillfällen per vecka för allmänheten. Biblioteken är sommarstängda fyra veckor i juli. hålla öppet för skolans elever och lärare enligt överenskommelse. erbjuda Boken kommer-service till dem som inte själva kan ta sig till biblioteksfilialen ge service till äldreboenden med depositioner, Boken kommer och högläsning ordna minst ett program för barn och vuxna per termin Filialerna kan presentera sig på en egen hemsida och/eller Facebook länkad till den gemensamma bibliotekshemsidan. 14

15 Biblioteksfilialen i Gamleby ska hålla öppet 30 timmar fem dagar per vecka. Biblioteket är sommarstängt tre veckor i juli. samarbeta med skolorna i Gamleby och med fritidsgården i Åby herrgård erbjuda Boken kommer-service till dem som inte själva kan ta sig till biblioteksfilialen ge service till äldreboenden med depositioner, Boken kommer och högläsning ordna minst två program för barn och vuxna per termin filialen kan presentera sig på en egen hemsida och/eller Facebook länkad till den gemensamma bibliotekshemsidan under 2013 påbörja chipning av mediebeståndet för att möjliggöra självbetjäning och meröppet(tillgång till biblioteket utanför ordinarie öppettider). Bokbussverksamhet 2011 ersattes filialerna i Blankaholm, Hjorted och Totebo med en bokbuss inhyrd från Oskarshamn fick också Gunnebo, Ukna, Edsbruk, Blackstad och Odensvi besök av bokbussen, som ersättning för nerlagda biblioteksfilialer. Bokbussen besöker orterna var fjortonde dag under vår och höst. Filialen i Loftahammar kommer efter nerläggning att drivas av föreningen Bibliotekets vänner i Loftahammar. Utvärdering och revidering Biblioteksplanen ska utvärderas och revideras vartannat år. Utvärdering av biblioteksverksamheten sker genom redovisning av nyckeltal samt analys baserad på enkätundersökningar av bibliotekets service. Biblioteksplanen ska vägleda det årliga biblioteksarbetet. Till stöd för verksamheten finns också arbetsmiljöplan, tillgänglighetsplan och mediaplan. 15

16 Bilaga 1 Kort information om Västerviks kommunbibliotek Kommunbiblioteket består av 4 enheter: Huvudbiblioteket med tillhörande musikbibliotek och visarkiv samt biblioteksfilialer i Ankarsrum, Gamleby och Överum samt bokbuss, inhyrd från Oskarshamn. Biblioteksstatistik 2012 Utlån: Besök: 4200/vecka Mediebestånd: Personal: 19 årsverken, varav 8 bibliotekarier, 11 övriga Öppethållande: 46 t/v Kostnader 2012: Medier: 1505, personal 9037, lokaler 4121, investeringskostnader 163, övrigt : 2375 Huvudbiblioteket Huvudbiblioteket ligger vid Spötorget i centrala Västervik och utgör basen för biblioteksverksamheten i kommunen. På bottenplanet finns en barn- och ungdomsavdelning och avdelning för specialmedier samt filmer. Här finns också en lånedisk och självbetjäningsapparater för utlåning och återlämning. Barn- och ungdomsavdelningen ligger i anslutning till utlåningen. Här finns medier för barn 0-15 år, förutom ett småbarnsrum och en ungdomshörna. På andra sidan entrén ligger musikbiblioteket och visarkivet, båda med stora samlingar av musikaler och skivor. I musikbiblioteket äger all bibliotekets programverksamhet rum. I källaren finns förutom magasin en aktiv släktforskarförening som har öppet dagligen. På plan 2 Blå planet finns vuxenavdelningen med Tjustsamlingen (lokallitteratur), ljudböcker samt datorer och trådlöst nätverk för allmänheten. Även tidningar och tidskrifter finns här i pappersformat och digitalt. På översta planet finns sammanträdesrummet Utkiken och administration för biblioteket Filialer och bokbuss Biblioteksfilialer finns i Gamleby, Ankarsrum och Överum. Biblioteksfilialerna i Ankarsrum och Överum är integrerade folk- och skolbibliotek. Bokbuss trafikerar i söder och norr de orter som tidigare hade egna biblioteksfilialer. Ett föreningsdrivet bibliotek finns i Loftahammar. 16

17 Skolbibliotek På uppdrag av BUN och mot ersättning bedrivs verksamhet också på följande skolbibliotek: Brevik, Ellen Key, Skogshaga och Marieborg och Blackstad, samt med stöd från närmaste biblioteksfilial skolbiblioteken i Edsbruk, Ukna och Odensvi. Några skolor har endast datasamarbete. De använder biblioteksdatasystemet Bookit och betalar för detta beroende på användningsgrad: Gymnasiebiblioteket, Högskolecentrum, Åbyskolan, Gunnebo och Fågelbärets skolor samt Himalajaskolan i Hjorted. Även Gamleby folkhögskola använder Bookit. Bibliotekets uppsökande verksamhet Bibliotekets uppsökande verksamhet riktar sig till personer med särskilda behov. Den uppsökande verksamheten tillhandahåller och marknadsför specialmedier för funktionshindrade. Boken-kommer verksamheten har 81 aktiva låntagare som får besök ca en gång i månaden. Biblioteket har också 97 aktiva talbokslåntagare Nu finns det möjlighet för enskilda låntagare att ladda ner talböcker gratis hemifrån och 35 vuxna låntagare och 23 barn har registrerats som egna nerladdare och drygt 1000 böcker laddades ner I samarbete med socialförvaltningen ges service till samtliga äldreboenden i Västerviks kommun. Biblioteket deponerar böcker, ljudböcker, musik-cd samt DVD-filmer som byts ut en gång i månaden. Bibliotekspersonal har också högläsning för boende samt informerar personalen om medier och Boken-kommerservice. Anstaltsbiblioteket Västerviks kommunbibliotek utför också tjänster åt Kriminalvården och har utlåning av medier på Anstalten Västervik Norra. Utlåningen sker tre gånger per vecka i anstaltens bibliotek. En bokvagnsrond sker också var fjortonde dag till en sluten avdelning Kriminalvården ersätter biblioteket för personaltimmar, medieinköp, IT och transporter. Västerviks musikbibliotek och visarkiv Västerviks musikbibliotek har en omfattande samling musiklitteratur, noter och musikcd. Här finns också visarkivet. Både musikbiblioteket och visarkivet startade i projektform men är numera integrerade som en avdelning inom stadsbiblioteket. Visarkivet, som har ett omfattande notmaterial bl.a. bedrivs idag med mycket små medel och visarkivarien har delvis nya arbetsuppgifter. Samlingarna utökas sporadiskt genom gåvor. 17

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun Biblioteksplan 2009-2012 Laxå kommun Förord Biblioteket har betydelse för medborgarna. Det är inte enbart skolan som står för lärandet utan där har också biblioteket och skolbiblioteken en stor central

Läs mer

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN Biblioteksplan Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA Innehåll 1. Kvalitetsgarantier för biblioteks- verksamheterna i Vallentuna...

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017 för 2015-2017 2014-08-12 1(8) Biblioteksplan Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteket Kerstin Nordén, Telefon 0155-383 50 kerstin.norden@oxelosund.se Biblioteksplan för 2015-2017 1. Bibliotekets verksamhet

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Biblioteksplan för Högsby kommun

Biblioteksplan för Högsby kommun Rev 2007-12-04 Rev 2008-03-06 Rev 2008-09-01 Antagen KF 2009-03-26, 51 Rev KS 2012-03-13 Rev och antagen KF 2012-04-02, 46 Biblioteksplan för Högsby kommun 2011-2015 Inledning Folkbiblioteken står i dag

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012

Biblioteksplan 2009-2012 Biblioteksplan 2009-2012 1 Bakgrund och Syfte...utgår från invånarnas behov av biblioteksservice...ta tillvara de resurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och stimulera till utveckling 2

Läs mer

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bibliotektplan för Piteå kommun 2012-2015 Plan/Program 2012-05-14, 74 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Biblioteksplan 2012-2015 Plan/Program 2012-??-?? Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kommunens struktur 3. Verksamhetsområden 3.1 Allmänheten 3.1.1 Nuläge och utgångspunkt för fortsatt verksamhet 3.1.2 Framtiden att arbeta för

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Biblioteksplan för Lilla Edets kommun

Biblioteksplan för Lilla Edets kommun Biblioteksplan för Lilla Edets kommun Innehållsförteckning Biblioteksplan för Lilla Edets kommun... 1 Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Inledning... 3 Vision... 3 Övergripande mål... 4 Biblioteket som

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund VAXHOLMS STAD BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte 2. Biblioteksverksamheten i Vaxholm i dag 3. Biblioteksbehov i framtiden 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte

Läs mer

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Foto Jenny Olsson Antagen av kommunfullmäktige 2009-01-28 2 1 Innehåll Inledning o Bakgrund och syfte o Uppdrag Metod Styrdokument Nulägesanalys o Organisation o Statistik

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 Innehåll Inledning 3 Bakgrund Organisation 4 Nuläge Utveckling av organisationen Bibliotekslagen 5 Så här ska vi arbeta Utmaningar 6 Verksamhet 2008-2011 Utvecklingsområden

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2008 2015 FÖR TIMRÅ KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN 2008 2015 FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KT 30 a 1 (7) BIBLIOTEKSPLAN 2008 2015 FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2008-03-31, 34 (vision och mål) Inledning och uppdrag Enligt Bibliotekslagen (SFS 1996:1597

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21

BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21 BURLÖVS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21 Biblioteksplan 2013-2014 Burlövs kommun Innehåll Inledning Verksamhetsbeskrivning Burlövs kommuns styrdokument Utvecklingsområden Nationella

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström 2006-12-06 INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid. 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ Markaryds kommun 7DOERNVSODQ för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ 6W\UGRNXPHQWI U0DUNDU\GVWDOERNVSODQ Enligt den regionala talboksplanen ska lokala talboksplaner upprättas, och enligt Markaryds kommuns Kultur-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-12-18. Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-12-18. Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-12-18 4(101 KFU 72 Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning Dnr 2014/773 ; INLEDNING Syftet med en biblioteksplan

Läs mer

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 INLEDNING Mycket händer i biblioteksvärlden just nu och det är mycket som påverkar dagens folkbibliotek.

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Biblioteksverksamhet Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Riktlinjer 2007 1 Förord En bra biblioteksverksamhet på anstalter och häkten samverkar med offentliga bibliotek och leds av en engagerad bibliotekarie

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Stadsbibliotekets personal: 2010 2009 2008 Bibliotekschef: 1,00 1,00 1,00 Bibliotekarier: 4,65 4,65 5,40 (Därav skolbiblioteken

Läs mer

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer

Läs mer

Välkommen till folkbiblioteksstatistiken 2011 avseende år 2010!

Välkommen till folkbiblioteksstatistiken 2011 avseende år 2010! Välkommen till folkbiblioteksstatistiken 2011 avseende år 2010! Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek! Frågorna är i stort sett samma som föregående år. Enkäten ser dock annorlunda ut därför

Läs mer

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Antagen av kommunfullmäktige, x 2010-xx 1 Innehållsförteckning Biblioteksplan för Säffle kommun 3 Inledning 3 Styrdokument 3 Bibliotekets övergripande roll i samhället

Läs mer

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017 Biblioteksplan Robertsfors kommun 2015 2017 Vision Biblioteket ska avgiftsfritt erbjuda ett rikt och varierat. mediebestånd, god service och en stimulerande miljö för läsning, upplevelser och lärande Bibliotekplan

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Kommunens författningssamling Biblioteksplan 2012-2015 ÖFS 2012:16

Kommunens författningssamling Biblioteksplan 2012-2015 ÖFS 2012:16 Kommunens författningssamling Biblioteksplan 2012-2015 ÖFS 2012:16 Antagen av Kommunfullmäktige 2012-10-01, 155 Dnr KS 2012/310-880 1 Biblioteksplan för Österåker 2012-2015 2 Inledning I december 2004

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Innehåll: 1. Bibliotekssamarbetet i Norrbotten 2. Nationella och regionala styrdokument 3. Mediesamarbete i Norrbotten 4. Riktlinjer för

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Att nå ut till talboksläsande barn och unga Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer Kurs

Läs mer

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN På biblioteket kan man alltid hitta en lugn vrå om man vill vara ifred och oftast någon att prata med om man är på det humöret Anonym låntagare Februari 2008 1 BIBLIOTEKSPLAN

Läs mer

Lägesrapport till kultur- och fritidsnämnden - biblioteket

Lägesrapport till kultur- och fritidsnämnden - biblioteket 1 Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se Lägesrapport till kultur- och fritidsnämnden - biblioteket Mål och måluppfyllelse Biblioteksverksamheten

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12.

Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12. Biblioteksplan Skellefteå kommun 2012-2015 Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12. (2012-2014) Foto: Terje

Läs mer

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov.

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov. HANDLINGSPLAN 2009-2010 1. Biblioteket ska vara skolans informationscentrum Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla.

Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. MEDIEPLAN FÖR LESSEBOS BIBLIOTEK 2013 Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. Innehåll Mål...3 Bakgrund kommun...3

Läs mer

1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2014-2017. 2 Nordmalings kommun - övergripande vision och mål

1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2014-2017. 2 Nordmalings kommun - övergripande vision och mål Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2015-2017 Innehåll 1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2014-2017... 3 2 Nordmalings kommun - övergripande vision och mål... 3 2.1 Vision... 3 2.2 Inriktningsmål...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 MALÅ KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN 1 (13) Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 Inledning I Malå kommun finns ett integrerat folk- och skolbibliotek. Biblioteksverksamheten styrs av bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Medieplan för Obbola biblioteks vuxenavdelning

Medieplan för Obbola biblioteks vuxenavdelning Medieplan för Obbola biblioteks vuxenavdelning Medieplanering ht 03 2003-11-26 Maja Samuelsson Innehåll: Inledning, mål, nyckeltal...s 2 Plan för vuxenverksamheten...s 4 Jämförande översikt över alla avdelningar...s

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande Respondenterna är heltidsstuderande vid sjuksköterskeutbilningarna i Växjö, Karskrona och Kalmar samt lärcentrumstuderande vid Västerviks högskolecentrum

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Avseende biblioteksplan 2012-2015 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz Biblioteksplansgruppen

ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Avseende biblioteksplan 2012-2015 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz Biblioteksplansgruppen qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf NULÄGESBESKRIVNING ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Avseende biblioteksplan

Läs mer

Biblioteksplan för Töreboda kommun 1(9)

Biblioteksplan för Töreboda kommun 1(9) Biblioteksplan för Töreboda kommun 1(9) 1.Utgångspunkt Bibliotekslagen föreskriver att kommuner och landsting ska anta planer för biblioteksverksamheten (lag 2004:1261). En biblioteksplan måste hela tiden

Läs mer

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Svensk Biblioteksförening Promemoria 2012-06- 15 Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Låntagare ska även i framtiden ha tillgång till kultur och kunskap i olika publiceringsformer och format,

Läs mer

Läsfrämjandeplan 2015-2016 för Ovanåkers kommun

Läsfrämjandeplan 2015-2016 för Ovanåkers kommun OVANÅKERS KOMMUN Edsbyns bibliotek Box 17 828 21 EDSBYN Läsfrämjandeplan 2015-2016 för Ovanåkers kommun Samarbete mellan BVC/MVC/familjecentraler och folkbibliotek - Gratisböcker De små barnens bok. BVC,

Läs mer

Handlingsplan för fokusbiblioteket

Handlingsplan för fokusbiblioteket Handlingsplan för fokusbiblioteket Vist skola 2011/2012 Innehållsförteckning Presentation av fokusbiblioteket... 3 Handlingsplanens syfte... 3 Fokusbibliotekets mål... 3 Styrdokument... 3 Lgr 11... 3 Skollagen...

Läs mer

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad - att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter Emma Makkonen Tre förvaltningsområden rött

Läs mer

Bibliotek för alla! Bibliotekets särskilda tjänster till äldre och funktionshindrade. Alvesta Bibliotek 2004-05-24 Kristina Kallenskog Margareta Nyd

Bibliotek för alla! Bibliotekets särskilda tjänster till äldre och funktionshindrade. Alvesta Bibliotek 2004-05-24 Kristina Kallenskog Margareta Nyd Bibliotek för alla! Bibliotekets särskilda tjänster till äldre och funktionshindrade Alvesta Bibliotek 2004-05-24 Kristina Kallenskog Margareta Nyd 1 %LEOLRWHNHWVVlUVNLOGDWMlQVWHU Bibliotekschef Lars-Göran

Läs mer

Dnr KFN12/62 RIKTLINJER. Riktlinjer för Nyköpings stadsbibliotek. Antagen 2013-06-05 av. Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN12/62 RIKTLINJER. Riktlinjer för Nyköpings stadsbibliotek. Antagen 2013-06-05 av. Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN12/62 RIKTLINJER Riktlinjer för Nyköpings stadsbibliotek Antagen 2013-06-05 av Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN12/62 2/17 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrundsanalys

Läs mer

Att arbeta med. AudioIndex. på bibliotek

Att arbeta med. AudioIndex. på bibliotek Att arbeta med AudioIndex på bibliotek INLEDNING AudioIndex är ett hjälpmedel som utvecklades i samband med projektet Bibliotek 2007, ett biblioteksprojekt som drevs i Umeåregionen och fokuserade på ökad

Läs mer

Stadsbibliotekets enkätundersökning

Stadsbibliotekets enkätundersökning Stadsbibliotekets enkätundersökning Enkäterna delades ut torsdag 2 april 26 till och med onsdag 26 april 26 med jämn spridning avseende tidpunkt för besök, kön och ålder. Dock kan man i svaren notera att

Läs mer

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun 1 (7) Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun Inledning Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande demokratiska värderingar med yttrandefriheten som

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Skolbibliotekets två främsta funktioner är att inspirera eleverna att känna läslust samt att hjälpa eleverna att förbättra sin förmåga att söka

Läs mer

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Syfte Vårt syfte med den genomförda enkäten var att skapa en dialog med våra biblioteksanvändare och att skapa positiva

Läs mer

Framtidens barnbibliotek

Framtidens barnbibliotek Framtidens barnbibliotek Samtidighet Delaktighet Ömsesidighet Tankar och synpunkter från verksamma inom Kalmar läns barnbibliotek Process startad 5 oktober 2009, fortsatt 2 februari 2010 Region Kalmars

Läs mer

Ny teknik och webb inför framtiden

Ny teknik och webb inför framtiden Länsbibliotek Jönköping Ny teknik och webb inför framtiden Undersökning av Jönköpings läns biblioteks interna och externa hantering och målbild av webb, ny teknik och digital delaktighet Mia Olausson 2014-04-01

Läs mer

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Region Skåne regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012 Datum: 1114 Sida: 1 (9) Enkät Mariestads Stadsbibliotek 12 Mariestads Stadsbibliotek fick i uppdrag av kulturnämnden att göra en enkät om bibliotekets verksamhet. Enkäten fanns på biblioteket samt kommunens

Läs mer

Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg

Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg Länsbibliotek Sydost Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg Information för dig som vill veta mer Weine Sundell 2013 Innehåll Översikt - så här fungerade det innan Arena... 2 Så här är det

Läs mer

Biblioteksplan. för. skol- och folkbiblioteken. i Ljusnarsbergs kommun 2008-2010

Biblioteksplan. för. skol- och folkbiblioteken. i Ljusnarsbergs kommun 2008-2010 Biblioteksplan för skol- och folkbiblioteken i Ljusnarsbergs kommun 2008-2010 Antagen av kommunfullmäktige den 2008-10-09 1 INNEHÅLL sid 1. Vad är en biblioteksplan? Bakgrund 3 Uppdrag 3 Styrinstrument

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Regler och rutiner för det gemensamma biblioteksdatasystemet inom Bibliotek Skåne Nordväst

Regler och rutiner för det gemensamma biblioteksdatasystemet inom Bibliotek Skåne Nordväst Regler och rutiner för det gemensamma biblioteksdatasystemet inom Bibliotek Skåne Nordväst Version 2.1 2012-08-28 2012-02-27 Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Syfte 1.2 Ansvarsfördelning 2. Låntagarregister

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2015

Biblioteksplan 2013-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(4) Biblioteksplan 2013-2015 Område Program Plan Riktlinje Biblioteksplan Fastställd Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad BKU-nämnd, Till och med 2015 2012-10-31 79 Tjänsteföreskrift Diarienummer

Läs mer

Fakta om bibliotek 2012

Fakta om bibliotek 2012 Fakta om bibliotek 212 1 2 Kapitelrubrik Satsningar lönar sig Svensk Biblioteksförening genomför kontinuerligt undersökningar och sammanställer fakta från andra aktörer i syfte att ge argument för och

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

Bibliotekets medieplan - uppgradering

Bibliotekets medieplan - uppgradering TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Suzanne Hammargren 2014-06-04 KFN 2014/0109 50635 Kultur- och fritidsnämnden Bibliotekets medieplan - uppgradering Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson Bokklubb och kulturklubb för barn Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Klubbverksamhet på Borås Stadsbibliotek. Tänk att få överösa barn

Läs mer

Medieplan på Rinkeby bibliotek

Medieplan på Rinkeby bibliotek Medieplan på Rinkeby bibliotek 1. Beskrivning av nuläget. I Rinkeby bodde 2003 16 053 människor, fördelat på 5 099 hushåll, varav 67 % med utländsk bakgrund, i Tensta 17 463, varav 61% med utländsk bakgrund.

Läs mer