Examensarbete i veterinärmedicin A2E Anvisningar för den skriftliga presentationen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Examensarbete i veterinärmedicin A2E Anvisningar för den skriftliga presentationen"

Transkript

1 V Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Version 3: Oktober 2014 Examensarbete i veterinärmedicin A2E Anvisningar för den skriftliga presentationen DETTA SKA FINNAS MED I DEN SKRIFTLIGA PRESENTATIONEN AV EXAMENSARBETET Efter framsida och titelsida ska följa SAMMANFATTNING (svenska) och SUMMARY (engelska). I de fall presentationen skrivs på engelska ska SUMMARY ligga före SAMMANFATTNING. Därefter följer innehållsförteckningen, dvs INNEHÅLL. Om man använder många förkortningar i texten kan det vara bra med en lista över förkortningarna och den listan placeras lämpligen efter innehållsförteckningen. Därefter kommer rapportdelen. Blanksidor ska finnas mellan framsida och titelsida samt efter titelsidan för att vissa sidor ska bli högersidor vid dubbelsidig utskrift. Om SAMMANFATTNING och SUMMARY behöver en sida vardera kan de följa efter varandra och därmed hamna som fram- och baksida på samma blad vid dubbelsidig utskrift. Om de får plats på samma sida ska de följas av blanksida så att INNEHÅLL alltid hamnar på en högersida. OBS att rubriker som inte ska finnas med i INNEHÅLL, dvs de som kommer före innehållsförteckningen, inte ska definieras som rubrik om man använder formatmall (se instruktioner nedan). Följande rubriker ska finnas i arbetet: SAMMANFATTNING, SUMMARY, INNEHÅLL, INLEDNING (där syfte och frågeställningar ska ingå), LITTERATURÖVERSIKT, MATERIAL OCH METODER, RESULTAT, DISKUSSION och REFERENSER. Ibland förekommer ett avsnitt KONKLUSION efter diskussionen. Om arbetet skrivs på engelska blir rubrikerna SUMMARY, SAMMANFATTNING, CONTENT, INTRODUCTION, LITERATURE REVIEW, MATERIAL AND METHODS, RESULTS, DISCUSSION, ev CONCLUSIONS och REFERENCES. UTFORMNING Nedan beskrivs det format som ska användas för t ex brödtext, rubriker av olika valörer, tabellrubriker, tabelltext, figurunderskrifter och litteraturförteckning. Observera att anvisningar ges inte bara för typsnitt/storlek och fet/kursiv, utan även för avstånd före och efter olika typer av rubriker. Anvisningar ges även för att skriva en tabell. Eftersom datorsalarna på SLU har engelsk version av MS Word ges här engelska ord för menyer etc. I vissa fall ges inom klammer [ ] även motsvarande term i svensk version av MS Word. 1

2 De inställningar som anges nedan för rubriker, text, punktlistor, tabeller, litteraturförteckning, m.m. kan du göra på två olika sätt: Alt 1. Göra en Formatmall Formatmall innebär att du en gång för alla definierar vilka inställningar som ska gälla för ditt dokument. Efter att ha gjort detta behöver du bara välja aktuell rubrikvalör etc. i rutan Style [Formatmall] i MS Word. Om du gjort ett fel i någon inställning är det bara att ändra i mallen. Du får också enkelt fram en innehållsförteckning i Wordfilen, och kan även få klickbara Bookmarks i PDF-filen. Alt 2. Göra inställningar varje gång du skriver en rubrik, punktlista, normaltext, tabell, etc., men det kan vara svårt hålla reda på vilka inställningar som ska göras. Innehållsförteckningen för ditt dokument måste du göra manuellt om formatmall ej använts. Du måste också, för att innehållsförteckningen ska bli korrekt, noga hålla reda på om någon rubriktext ändras i ett sent skede, eller om någon rubrik hamnar på en annan sida. Titelsida Använd mallen Mall för fram- och titelsida för examensarbete i veterinärmedicin. OBS att det finns en svensk (länk) och en engelsk (länk) att använda beroende på språket i arbetet. Om du använder formatmall så ska uppsatsens titel inte definieras som rubrik i denna. Titeln ska ju inte ingå i innehållsförteckningen. Marginaler Page Setup [Utskriftsformat]: Top: 2.5, Bottom: 2.0 samt Left & Right: 2.5. Sidnumrering Sidnummer placeras i nederkanten av varje sida i läge center, d.v.s. centrerat. Normalt ska inte titelsidan, sammanfattningarna och sidan med innehållsförteckningen ha något sidnummer. Om du ska få sidnumrering att börja först på sidan efter innehållsförteckningen måste du sektionera dokumentet (information om hur man gör det finns i Writing a Scientific Text in Microsoft Word av B. Malmfors, 2007 som användes i EX0700 Självständigt arbete i veterinärmedicin). Innehåll Examensarbetet ska ha en innehållsförteckning som bygger på rubriker i det skrivna dokumentet med sidangivelser. Om rubrikerna skrivits med användning av Formatmall får du fram innehållsförteckningen automatiskt via menyn Insert [Infoga]. Ange i Formatmallen hur många rubrikvalörer som ska visas i innehållsförteckningen. Det bör vara tillräckligt många för att återspegla innehållet i uppsatsen, men inte så många att överblicken går förlorad. 2

3 Om formatmall inte använts får du själv skriva innehållsförteckningen och sidangivelserna (görs när ditt dokument är klart i övrigt). Skriv ordet INNEHÅLL ovanför listningen av innehållet. Skriv ordet med följande inställningar: Font [typsnitt]: Arial 12 (all in CAPITALS); Bold [Fet]; Space: before 6 pt, after 6pt. OBS! Definiera inte rubriken INNEHÅLL som rubrik i formatmallen. Detta för att undvika att ordet listas i innehållsförteckningen. Uppdatera! Vare sig du gör innehållsförteckningen manuellt eller automatiskt - kom ihåg att uppdatera denna som det sista du gör i uppsatsen! Uppdatera då inte bara sidnummer utan även texten i innehållsförteckningen. När formatmall använts: högerklicka på innehållsförteckningen, välj update field [uppdatera fält] update entire table. Textformat för uppsatsen Brödtext Normal text (brödtext) skrivs med: Font [typsnitt]: Times New Roman 12; Justified, (dvs rak textkant både mot vänster och höger marginal); Line spacing Multiple 1,15 Normal text ser då ut så här: Fisudåo aoisudoiaf usdoiuadåsoi dufoaisudfoiau sfausdoi foisudoiau siodufo asiudfoi ausd oifuasoiduf asoiduf iosudiokkkk. Af ujlkjjölasoufoais udoifu aoiuiudfo oia sbb khu. Kuebueq u eureriu ueiuurn uriu uiuriu kdwqe ueiquhfqyx heiq q hhiwq. Lägg in en blankrad mellan stycken. Görs antingen genom att trycka Enter ( ), eller genom att i formatmallen ställa in att det i Normal ska vara 12 punkter efter stycken (Paragraph Spacing Space: after 12 pt). Rubriker När du ska skriva en rubrik som kommer efter en textparagraf: tryck på Enter-knappen ( ) efter sista meningen i paragrafen. Tryck sedan Enter igen. OBS! Detta andra Enter ska dock ej göras om du i formatmallen ställt in att det ska vara 12 pt efter varje paragraf. För rubrik som kommer direkt efter en överliggande rubrik: tryck Enter efter den överliggande rubriken och skriv sedan den aktuella rubriken. Nedan visas de rubrikvalörer du kan använda: RUBRIK VALÖR 1 Font: Arial 12 (all in CAPITALS); Bold [Fet]; Align Left: Space: before 6 pt, after 6pt 3

4 Alla huvudrubriker, t ex INNEHÅLL, skrivs i valör 1. Rubrik valör 2 Font: Arial 12; Bold, Align Left; Space: before 0 pt, after 6pt Rubrik valör 3 Font: Arial 11; Bold Italic; Align Left; Space: before 0 pt, after 6pt Rubrik valör 4 Font: Arial 11; Italic [Kursiv]; Align Left; Space: before 0 pt, after 4pt Punktlista Välj önskad typ av punkt (bullet) eller numrering. Text i punklista skrivs med: Font: Times New Roman 12; Align Left (dvs vänsterjustera, för att undvika stora mellanrum mellan orden); Line spacing 1.15, Space: after 6 pt Om det är flera rader text i flertalet punkter i en lista kan det ev. passa bättre med följande inställningar: Font: Times New Roman 12; Align Justified (rak vänster & högermarginal); Line spacing 1.15, Space: after 12 pt Tabeller Tabeller läggs in i den löpande texten (således ej som bilaga). Observera att det i brödtexten ska finnas en hänvisning till varje tabell. Enheten för siffror som ges i tabellen måste framgå tydligt. Tabeller ska endast ha horisontella linjer. Tabeller görs vanligen med användning av tabellfunktion. Inställningar för tabeller: Tabellrubrik Ordet Tabell X Font: Times New Roman 11, dvs ej kursiverad (se exempel nedan). Tabellrubriktexten: Font: Times New Roman 11; Italic; Align Left; Line spacing 1, Space: before 0, after 6 Obs! Tabellrubrik skrivs utan slutpunkt. Obs, om du lägger in detta som New Style så välj Style based on Normal och Following paragraph based on Normal. Varje tabell ska ha ett nummer. Tabelltext Font: Times New Roman 11; Space: before 2, after 2. Dessutom, ange i Table Properties hur du vill att texten ska ligga på höjden i tabellcellerna (dvs Center, Bottom eller Top). 4

5 Centrera, vänsterjustera eller högerjustera text och siffror i tabellkolumnerna på sätt som gör tabellen tydlig. Tänk på att tabellhuvudet byggs nerifrån, samt att tabell ej ska gå utanför sidmarginalerna. Nedan ett exempel på tabell skriven enligt ovanstående anvisningar: Tabell 1. Effekt av behandlingsmetod på frekvens mastit hos mjölkkor av olika ras Ras SRB SLB Behandlingsmetod Axxxxx Byyyyy Kontroll Antal djur Procent mastit 10,6 8,4 15,3 Antal djur Procent mastit 15,7 12,8 25,1 Figurer Figurer lättar upp texten och gör denna attraktiv. Figurer läggs in i den löpande texten (således EJ som bilagor). Figurer kan t ex vara olika typer av diagram (t ex linje-, stapel- eller cirkeldiagram), flödesdiagram, teckningar, clip art, fotografier, mm. Observera att man aldrig ska använda figurer från en tryckt källa om man inte fått skriftligt tillstånd av förlaget (och eventuellt även av författaren). Om man gör en egen figur baserat på litteraturuppgifter så ska källan/källorna anges. Diagram görs vanligen i MS Excel och förs därefter in i Word-filen. Vissa figurer kan göras i MS Power Point och sedan kopieras in i Word. Alternativt kan de sparas i JPEG-format för att sedan kopieras in i Word. Observera att fotografier ska läggs in via menyn Insert [Infoga] Picture [Bild] From file. Om de kopieras och klistras in kan de bli mycket utrymmeskrävande (kb). Förklaringstext till linjer i linjediagram och till tårtbitar i cirkeldiagram bör om möjligt skrivas i direkt anknytning till aktuell linje, tårtbit etc. Detta underlättar för läsaren. Alla figurer ska ha en figurunderskrift (inkl. figurnummer), och det ska finnas en referens i den löpande texten till varje figur. Observera att figurunderskriften ska avslutas med en punkt. I övrigt skrivs den med samma inställningar som tabellrubrik men Space: before 6 (istället för Space: after 6). 5

6 REFERENSER OCH CITERING I BRÖDTEXTEN Vilka referenser ska vara med? I både litteraturöversikten och diskussionen ska källor anges för de fakta som tas upp. Undantag är det som kan kallas common knowledge och det kan anses vara innehåll i de läroböcker och föreläsningar som ingår inom veterinärprogrammet. Om fakta från en lärobok inte överensstämmer med vad som förmedlas i en vetenskaplig artikel, och det diskuteras i examensarbetet, ska dock även läroboken anges som referens. Källorna ska huvudsakligen vara s.k. primärkällor, dvs de fakta som man hänvisar till har undersökts i just den studie som anges som referens. Därmed blir det huvudsakligen vetenskapliga artiklar som är referenser men det kan även vara avhandlingar (om inte själva artikeln är publicerad än), examensarbeten, organisationers hemsidor, referenspersoner mm. Se nedan och i bilagor om hur olika källor ska anges och citeras. Eftersom ämnet ska introduceras i litteraturöversikten i examensarbetet och i diskussionen jämföras med de egna resultaten, är det oundvikligt med en del upprepningar men det är viktigt att så stringent som möjligt plocka ut det centrala i både olika referenser och i de egna resultaten. Så här gör du i referenslistan Font: Times New Roman 11 (en storlek mindre än brödtexten). Align Left (vänsterjusterad för att undvika långa mellanrum mellan orden, vilket det annars lätt blir i just litteraturförteckningen). Hanging 0.6. Space: before 6, after 0. Det finns många olika sätt att göra en litteraturförteckning och vetenskapliga tidskrifter har ofta långa och komplicerade instruktioner för hur den ska skrivas i just deras tidskrift. I självständiga arbeten inom veterinärprogrammet ska du använda Harvard-systemet. Här nedan finns en sammanfattning och i Bilaga 1 finns exempel på de vanligaste typerna av referenser som du kan behöva. Mer information finns även på SLU-bibliotekets hemsida ( OBS! Värt att notera att biblioteket har något annorlunda instruktioner i vissa fall. För självständiga arbeten inom veterinärprogrammet ska du referera enligt nedanstående exempel. Om du är tveksam till hur du ska göra med andra källor än de som ingår i nedanstående exempel så fråga din handledare eller SLU-biblioteket! Referenserna anges i alfabetisk ordning baserat på den förste/första författarens efternamn. Om det finns flera artiklar med samma förste/första författare så placeras de i bokstavsordning efter den andre författarens efternamn, vid behov därefter tredje författaren osv. Observera att artiklar med förste/förstaförfattaren ensam alltid placeras före dem med en eller flera medförfattare. Källorna anges i alfabetisk ordning i referenslistan baserat på den första/förste författarens efternamn oavsett om det är en tidskriftsartikel, bokkapitel eller annan källa. Se konkreta exempel i Bilaga 1. Om precis samma författare (ensam eller fler) har mer än en artikel så placeras referenserna i listan efter publiceringsår (den äldsta referensen först). Om de är 6

7 publicerade samma år så anges de med bokstav efter publiceringsår i den ordning de citeras i brödtexten. (1999a), (1999b) etc. (Glöm inte att skriva ut bokstäverna a, b osv i brödtextens referenser också). Skriv alltid ut alla författares efternamn och förnamnsinitial/er. Tidskrifters namn ska inte förkortas i det självständiga arbetets referenslista. Tidskriftens namn ska ha versaler på alla ord utom mellanord. Om man citerar en organisation (och ingen ansvarig person finns namngiven) så sorterar du in den i listan i alfabetisk ordning utifrån organisationens namn. Se exempel på referenser i Bilaga 1. Citering i brödtexten Ange källan inom parentes i slutet av den första mening (eller inne i meningen om det behövs för att undvika missförstånd) som källan gäller. Om källan gäller för direkt efterföljande meningar behöver den oftast inte upprepas igen. Att återge annan författares slutsatser med egna ord Återger du en annan författares slutsatser och resultat med egna ord refererar du på följande sätt: En undersökning visade (McLauglin, 1978). Två författare Båda namnen ska tas med i hänvisningen och &-tecknet ska användas mellan namnen: En undersökning visade (Andersson & Hanson, 2009). Fler än två författare Om den källa du hänvisar till har fler än två författare skriver du inte ut alla namnen utan använder förkortningen "et al.": (Jansson et al., 2010) som står för et alia, et alii eller et aliae. Observera att orden et al. ska skrivas med kursivstil och följs av punkt samt komma före årtal. Att referera i text till författare som publicerat flera arbeten samma år Om samma författare publicerat flera arbeten samma år kan dessa särskiljas genom att du efter årtalet anger a, b, c med a för den i texten först förekommande referensen: Nilsson och Carlsson (1998a)... I Nilsson och Carlsson (1998b) däremot... Om man vill citera flera artiklar som är publicerade olika år av samma författare Tidigare undersökningar har visat att (Andersson & Hansson, 2007; 2009). Citering av två referenser I motsats till en tidigare undersökning (Andersson et al., 2001) visade en nyligen publicerad studie (Andersson & Hanson, 2009) att.. Alternativt: Tidigare undersökningar 7

8 har visat motsägande resultat (Andersson et al., 2001; Andersson & Hansson, 2009). Observera att om båda källorna anges i slutet av meningen så ska de citeras i den ordning de har publicerats och med semikolon emellan. Om författarnamnet ingår i brödtexten Andersson och Hansson (2009) visade att Att hänvisa i andra hand Du ska i möjligaste mån använda dig av primärkällor (vanligen vetenskapliga artiklar) men det går också att hänvisa till någon som i sin tur har hänvisat till originalkällan om den är svår eller omöjlig att få tillgång till. Båda källorna ska då finnas med i hänvisningen. Originalkällan skrivs först och sedan den källa som du själv använt: (Doyle, 1994: se Rader, 1996 s. 72) Att referera i text till offentligt tryck Enklast att referera till lagar och förordningar är att använda ett SFS-nummer eller liknande: Enligt Djurtransportutredningen (SOU 2003:06) kan man... I den svenska upphovsrättslagen (SFS 1960:729) finns några undantag... Med hänvisning till Statens jordbruksverks föreskrifter om djurhållning inom lantbruket (SJVFS 1993:129) bör... Se även Bilaga 2 om svenska författningar, lagar, förordningar och föreskrifter samt EU:s/EG:s rättsakter och Europarådets konventioner. Om man vill citera en rapport från en organisation (publikation utan namngiven författare) En undersökning visade att (Committee on Stem Cell Research, 2002). Om man vill citera en anonym författare En undersökning visade att (Anon., 2009). Om man vill citera en person som man pratat med (opublicerade uppgifter) OBS! Glöm inte att fråga den du pratat med om tillstånd att ange den personen som källa! I texten anger du din kontakt och dess tillhörighet (i förekommande fall) inom parentes t.ex. Prevalensen i Sverige avseende sjukdomen xx anses vara mellan 3 och 5 % (Andersson, A., Statens jordbruksverk, pers. medd., ). Man kan välja att bara ange årtal. En sådan referens anger du aldrig i referens/litteraturlistan. Citat från annan författare Citat från annan författare måste vara exakt återgivet och hänvisningen ska även innehålla sidnummer. Kortare citat skrivs i den löpande texten, inom citationstecken: "When traits are determined by many genes, usually in concert with environmental factors, they are referred to 8

9 as quantitative traits" (Hartl, 1988). Längre citat skrivs som ett eget stycke med indrag i höger- och vänsterkant. Bilder Bilder eller fotografier har liksom figurer eventuell beskrivning av innehållet under den återgivna bilden. Källhänvisning med namn och årtal anges under bilden. Ibland finns det behov av att redovisa ett stort antal bilder eller fotografier i ett arbete med hänvisning till andra upphovsinnehavare. I dessa fall kan man skapa en bildförteckning i sin referenslista. Tänk på att bilder och fotografier som du själv inte skapat för ditt arbete eller inte omfattas av Creative Commons omfattas av upphovsrätten och kräver upphovsrättsinnehavarens tillstånd för publicering. Tabeller och figurer Tabeller förses med en kort förklarande rubrik och text ovanför tabellen. En figur har istället sin rubrik och text under figuren. Figurtexter brukar avslutas med punkt i motsats till tabellens text. Vanligtvis gör personen som skriver ett arbete också sin egen tabell eller figur, men hänvisar man till en annan författares tabell/ figur anges källan under respektive tabell/ figur. Tänk på att upphovsrätten också omfattar tabeller/figurer och kräver tillstånd från upphovsrättsinnehavaren för publicering. Se Bilaga 1 för vanliga exempel till referenslistan och Bilaga 2 om hur man refererar till lagtexter. 9

FORMALIA EXAMENSARBETE

FORMALIA EXAMENSARBETE FORMALIA EXAMENSARBETE - FÖR UTBILDNINGAR VID NORRLANDS YRKESHÖGSKOLA Skolgatan 52 903 27 Umeå Tel: 090-77 86 00 www.nyhs.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KÄLLHÄNVISNING/FOTNOTER... 3 2. KÄLLFÖRTECKNING... 3

Läs mer

Instruktionen gäller Windows 10 med Word 2016.

Instruktionen gäller Windows 10 med Word 2016. 1 INTRODUKTION Skriv ut instruktionerna och läs igenom dem samtidigt som du tittar på dokumentmallen. Instruktionen gäller Windows 10 med Word 2016. Dokumentmallen innehåller fem sidor: 1) På den första

Läs mer

Hur gör man? Det finns två olika tillvägagångssätt. FoU Kronoberg

Hur gör man? Det finns två olika tillvägagångssätt. FoU Kronoberg Instruktioner för rapportmallen Syftet med mallen är att du sparar tid och slipper formatera ditt dokument manuellt samt att mallen skapar enhetlighet i FoU Kronobergs rapport- och skriftserier. Hur gör

Läs mer

Sidornas struktur och snabbinstruktion (se också Information om Hanken-stilarna )

Sidornas struktur och snabbinstruktion (se också Information om Hanken-stilarna ) 1 INTRODUKTION Skriv ut instruktionerna och läs igenom dem samtidigt som du tittar på dokumentmallen ( Att ta i bruk dokumentmallen ). Sidornas struktur och snabbinstruktion (se också Information om Hanken-stilarna

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2011 för Mac Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man

Läs mer

Öppna dokumentet. Det heter ecdlfil.doc (Du får instruktioner om var)

Öppna dokumentet. Det heter ecdlfil.doc (Du får instruktioner om var) ECDL - En uppgift på formatmallar och förteckningar Vad du skall ha gjort när du är klar: Du skall ha skapat några nya egna formatmallar Du skall använda dina formatmallarna på rubrikerna. Du skall infoga

Läs mer

Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text.

Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text. Att använda Energiforsks rapportmall Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text. Titelsida På omslags-

Läs mer

PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/

PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/ PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/ Examination http://pimbevis.skolutveckling.se/ Nivå 1 Frågefilm om sökning på internet Inlämningsuppgift - Worddokument med bilder http://www.pim.skolutveckling.se/upload/pimpresentation.ppt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER

RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås, augusti 2014 ALLMÄNT OM FORMALIA Skriftliga studieuppgifter ska struktureras utifrån akademins

Läs mer

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Citat... 1 Enkät... 1 Fotnot... 1 Frågeställning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Rapportskrivning. Innehållsförteckning, källhänvisning, referenssystem, sidnumrering

Rapportskrivning. Innehållsförteckning, källhänvisning, referenssystem, sidnumrering Rapportskrivning Innehållsförteckning, källhänvisning, referenssystem, sidnumrering Innehållsförteckning 1. Markera alla huvudrubriker en i taget (Ctrl) och klicka på Rubrik 1, som finns uppe i menyraden.

Läs mer

Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter med hjälp av Microsoft Office Word

Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter med hjälp av Microsoft Office Word Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter med hjälp av Microsoft Office Word Enkel guide till ordbehandling med Word 2010 Medieteknik Södertörns högskola 2 september 2011 Du hittar vilka krav

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

Anvisningar. till rapportmall version /Lotta Selander, e-postadress

Anvisningar. till rapportmall version /Lotta Selander, e-postadress Anvisningar till rapportmall version 1.0 /, e-postadress lotta.selander@uadm.uu.se Viktig information om rapportmallen Hur innehållsförteckningen ser ut: se sidan 6 Hur formatmallarna ser ut: se sidan

Läs mer

Guide för pdf-formulär

Guide för pdf-formulär Guide för pdf-formulär Innehållsförteckning Rätt programvara... 3 Instruktion för automatiskt formulär... 3 Steg 1 Mall till pdf-format via Word... 3 Alternativt steg 1 Mall till pdf-format via Acrobat...

Läs mer

Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner

Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner HISTORISKA INSTITUTIONEN Uppdaterad 19 januari 2015 av Erik Lindberg Innehållsförteckning Om formatmallar... 4 Titelsidan...

Läs mer

(Förskollärarprofilen och Förskollärarprogrammet på Avdelningen för förskoledidaktik, BUV, Stockholms universitet)

(Förskollärarprofilen och Förskollärarprogrammet på Avdelningen för förskoledidaktik, BUV, Stockholms universitet) INSTRUKTIONER FÖR REFERENSHANTERING (Förskollärarprofilen och Förskollärarprogrammet på Avdelningen för förskoledidaktik, BUV, Stockholms universitet) 2012-01-10 Katarina Ayton När du skriver en examination,

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2010 Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man gjort

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR SKRIFTLIGA ARBETEN

ANVISNINGAR FÖR SKRIFTLIGA ARBETEN Social-, hälso- och idrottsområdet Närvårdarutbildningen ANVISNINGAR FÖR SKRIFTLIGA ARBETEN Arbete i... Hösten 2012 Namn: Grupp: INNEHÅLL 1 INLEDNING 1 2 HANDLEDNING 1 3 TEXTENS UTFORMNING 2 3.1 Teckensnitt,

Läs mer

Uppsatsskrivandets ABC

Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING GÄVLE GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Bilder... 1 Citat... 2 Enkät... 2

Läs mer

Så här skriver vi på Ullvi - lå 2004/05

Så här skriver vi på Ullvi - lå 2004/05 ULLVIGYMNASIET KÖPING Ulf Fanger P-O Stenborg Eva Westerström Berith Örtquist MANUAL Så här skriver vi på Ullvi - lå 2004/05 2004-12-21 Sammandrag Med det här dokumentet vill vi lägga grunden för hur elever,

Läs mer

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker Sid 1 Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1 http://www.etek.chalmers.se/~hallgren/eda/ : Mer om FrameMaker 1996, 1997 Magnus Bondesson 1998 och 99-09-22 Thomas Hallgren 1 Introduktion I Laboration

Läs mer

Rapportens titel obligatorisk

Rapportens titel obligatorisk Formatmallen Titel Rapportens titel obligatorisk Rapportens undertitel Ej obligatoriskt fält men här kan en bild eller en kort sammanfattning på cirka 100 ord läggas in. Formatmallen Undertitel Fält för

Läs mer

LATHUND PUBLISHER 2000

LATHUND PUBLISHER 2000 LATHUND PUBLISHER 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Att skriva rapport. Innehåll

Att skriva rapport. Innehåll Att skriva rapport Innehåll 1 Skapa ny rapport... 2 2 Börja skriva på sidan 7 (udda sida)... 2 3 Formatmallar... 2 4 Egen flik... 3 5 Innehållsförteckning... 3 Uppdatera innehållsförteckningen... 4 6 Titelsidor...

Läs mer

Instruktion arbeta med rapportmallen

Instruktion arbeta med rapportmallen Instruktion arbeta med rapportmallen 29 oktober, 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BÖRJA ANVÄNDA MALLEN 3 1.1 FYLLA I INFORMATION 3 1.2 INSTÄLLNING VISA /DÖLJ 3 1.3 INSTÄLLNING VISA TABELLSTÖDLINJER 3 2 FORMATMALLAR

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Version X6 Fler tips

Version X6 Fler tips Version X6 Fler tips Jobba i ditt EndNote-bibliotek Hantera PDF:er För att använda dig av den automatiska Find fulltext-funktionen, markera den eller de referenser du vill söka fulltext för och välj References

Läs mer

Instruktioner för rapportmallen

Instruktioner för rapportmallen Instruktioner för rapportmallen Word 2010 och Word 2011 Institutionen för vatten och miljö Version 2013:1 Innehåll 1 Kom igång... 3 1.1 Om rapportmallen... 3 1.2 Rapportens grundstruktur... 3 1.3 Formatmallar

Läs mer

Introduktion till Word och Excel

Introduktion till Word och Excel Introduktion till Word och Excel HT 2006 Detta dokument baseras på Introduktion till datoranvändning för ingenjörsprogrammen skrivet av Stefan Pålsson 2005. Omarbetningen av detta dokument är gjord av

Läs mer

LATHUND WORD XP/2002 SV/EN

LATHUND WORD XP/2002 SV/EN LATHUND WORD XP/2002 SV/EN RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

EndNote online. T5 ht 2015 Therese Nilsson/Camilla Persson therese.nilsson@umu.se, camilla.persson@umu.se

EndNote online. T5 ht 2015 Therese Nilsson/Camilla Persson therese.nilsson@umu.se, camilla.persson@umu.se EndNote online T5 ht 2015 Therese Nilsson/Camilla Persson therese.nilsson@umu.se, camilla.persson@umu.se Idag går vi igenom: (Skapa konto i EndNote online) Hur EndNote online är uppbyggt Hämta in referenser

Läs mer

Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter. med hjälp av Open Office Writer

Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter. med hjälp av Open Office Writer Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter med hjälp av Open Office Writer Enkel guide till ordbehandling med Open Office www.openoffice.org Medieteknik Södertörns högskola 31 januari 2011 uppdaterad

Läs mer

Rapportmall med instruktioner

Rapportmall med instruktioner Rapportmall med instruktioner Lena Henriksson Degree project in bioinformatics, 2016 Examensarbete i bioinformatik 30 hp till masterexamen, 2016 Institutionen för biologisk grundutbildning Handledare:

Läs mer

Lathund till PEP. AND: begränsar sökningen, båda sökorden måste förekomma i samma referens, t.ex. infantile AND sexuality

Lathund till PEP. AND: begränsar sökningen, båda sökorden måste förekomma i samma referens, t.ex. infantile AND sexuality Lathund till PEP Databasen PEP (Psychoanalytic Electronic Publishing) innehåller 59 tidskrifter och 96 klassiska böcker inom psykoanalys. Dessutom innehåller PEP fulltext och redaktörskommentarer till

Läs mer

Handledning för uppsatsadministratörer

Handledning för uppsatsadministratörer Handledning för uppsatsadministratörer godkänna publicering och arkivering av uppsatser/examensarbeten i DiVA Från 31 augusti 2015 arkiveras alla uppsatser och examensarbeten elektroniskt via DiVA (HIG

Läs mer

1. BESKRIVNING 2. HANDLEDNING. 2.1. Förberedelser

1. BESKRIVNING 2. HANDLEDNING. 2.1. Förberedelser 2003-05-22 Sida 1 (6) 1. BESKRIVNING Mallar för anläggningsspecifikationer finns för såväl fasta som mobila anläggningar. Mallarna syftar till att skapa enhetlighet i specifikationernas utformning och

Läs mer

Handledning för publicering av avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer i DiVA

Handledning för publicering av avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer i DiVA Handledning för publicering av avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer i DiVA Innehållsförteckning Instruktion för att lägga in din avhandling i DiVA... 2 Publicera avhandlingen... 2 Publicering

Läs mer

Infoga sidnummer på annan sida än första sidan samt hur man gör en Innehållsförteckning

Infoga sidnummer på annan sida än första sidan samt hur man gör en Innehållsförteckning Studentcentrum studenthelpdesk. MANUAL Infoga sidnummer/ Innehållsförteckning Word 2007 Infoga sidnummer på annan sida än första sidan samt hur man gör en Innehållsförteckning Det viktigaste att komma

Läs mer

Individuellt fördjupningsarbete

Individuellt fördjupningsarbete Individuellt fördjupningsarbete Ett individuellt fördjupningsarbete kommer pågå under hela andra delen av kursen, v. 14-23. Fördjupningsarbetet kommer genomföras i form av en mindre studie som presenteras

Läs mer

Dokumentmall i Word för doktorsavhandlingar

Dokumentmall i Word för doktorsavhandlingar Dokumentmall i Word för doktorsavhandlingar Stockholms universitetsbibliotek erbjuder en wordmall för forskare som ska skriva en doktorsavhandling eller annat större arbete. Mallen kan hämtas på http://www.sub.su.se/publicera/mallar-och-visuell-identitet.aspx

Läs mer

Introduktion till Word och Excel. 14 september 2008

Introduktion till Word och Excel. 14 september 2008 Introduktion till Word och Excel 14 september 2008 1 Innehåll 1 Inledning 3 2 Word 3 2.1 Uppgift................................ 3 2.2 Instruktioner............................. 3 2.2.1 Hämta hem ler.......................

Läs mer

Skapa innehållsförteckning i WORD. IT-avdelningen

Skapa innehållsförteckning i WORD. IT-avdelningen Skapa innehållsförteckning i WORD IT-avdelningen Skapa innehållsförteckning i Word Detta är en handledning i hur man skapar innehållsförteckning i Word. När man gör innehållsförteckningar kan man göra

Läs mer

Formatering av rapport för examensarbete vid Akademin för teknik och miljö. Ver

Formatering av rapport för examensarbete vid Akademin för teknik och miljö. Ver Formatering av rapport för examensarbete vid Akademin för teknik och miljö Ver.2017-04-21 Introduktion Detta dokument är basen för den dokumentmall, mall_för_examensarbete_-_atm.docx, som skall användas

Läs mer

Det första steget blir att titta i Svensk MeSH för att se om vi kan hitta några bra engelska termer att ha med oss på sökresan.

Det första steget blir att titta i Svensk MeSH för att se om vi kan hitta några bra engelska termer att ha med oss på sökresan. Sökexempel - Hälsovägledare Hälsovägledning med inriktning mot olika folkhälsoproblem som t ex rökning, tips på hur man går tillväga för att göra en datasökning och hur man även kontrollerar om artiklarna

Läs mer

Hur skriva och granska uppsats?

Hur skriva och granska uppsats? Hur skriva och granska uppsats? Inst för Skogsekonomi Disposition Hur skriva uppsats? Disposition av uppsats Praktiska frågor Referenser Citat Käll- och litteraturlista Tabeller och diagram Språkbruk Skrivinstruktioner

Läs mer

Artiklar via UB:s sö ktja nst

Artiklar via UB:s sö ktja nst 1 Artiklar via UB:s sö ktja nst UBs startsida har fått ett nytt utseende. I centrum finns nu UBs söktjänst. Istället för tre sökrutor möts du nu som användare av en sökruta där det är meningen att du kan

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000 SV/EN

LATHUND FRONTPAGE 2000 SV/EN LATHUND FRONTPAGE 2000 SV/EN RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel

Läs mer

Att använda Energiforsks rapportmall

Att använda Energiforsks rapportmall Att använda Energiforsks rapportmall Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text. Titelsida På omslags-

Läs mer

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Exempel på framsida samt instruktioner Förnamn Efternamn Klass Entréskolan, Eskilstuna Datum Använd Infoga- menyn i Word och välj sidnummer för att lägga in sidnummer

Läs mer

Dokumentmall i Word för uppsatser i franska och italienska

Dokumentmall i Word för uppsatser i franska och italienska Dokumentmall i Word för uppsatser i franska och italienska Installation av mallen På en PC För att mallen ska kunna sparas på rätt ställe behöver datorn vara inställd på att visa dolda filer och mappar.

Läs mer

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Maria Björklund (Bibliotek & IKT) & Fredrik von Wowern (Kursansvariga termin 10), reviderad 2014-06-30 Introduktion till

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Guide till RefWorks Skapa ett RefWorks-konto Under Citera och referera > RefWorks Hjälp funktioner i RefWorks Help Tutorial Help

Guide till RefWorks Skapa ett RefWorks-konto Under Citera och referera > RefWorks Hjälp funktioner i RefWorks Help Tutorial Help Guide till RefWorks Denna guide beskriver kort hur du kommer igång med RefWorks, hur du importerar referenser till RefWorks, delar dina referenser med andra samt hur du refererar och skapar referenslistor.

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Innehållsförteckning Rundtur. Gränssnitt 2 Formatering 4 Kolumner och autofyll 5 Formler 6 Funktioner 7 Diagram 8 Utskrift 9 Rundtur. Databaser 10 Sök och ersätt

Läs mer

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UNDERVISNING, LÄRANDE OCH LEDARSKAP SKRIVREGLER FÖR SKOLPORTENS ARTIKELSERIE LEDA & LÄRA

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UNDERVISNING, LÄRANDE OCH LEDARSKAP SKRIVREGLER FÖR SKOLPORTENS ARTIKELSERIE LEDA & LÄRA SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UNDERVISNING, LÄRANDE OCH LEDARSKAP SKRIVREGLER FÖR SKOLPORTENS ARTIKELSERIE LEDA & LÄRA SKRIVREGLER FÖR SKOLPORTENS ARTIKELSERIE LEDA & LÄRA DEN HÄR INSTRUKTIONEN

Läs mer

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick.

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick. Wordwall innebär ett nytt sätt att arbeta interaktivt i klassrummet. Genom bara några klick skapar du interaktiva aktiviteter. Aktiviteterna kan sedan omvandlas och återanvändas på ett sätt som tidigare

Läs mer

Mer information om RefWorks, andra referenshanteringsprogram och hur man refererar hittar du på Linköpings universitetsbiblioteks webbsidor.

Mer information om RefWorks, andra referenshanteringsprogram och hur man refererar hittar du på Linköpings universitetsbiblioteks webbsidor. Guide till RefWorks För att förenkla hanteringen av referenser och referenslistor finns det flera olika verktyg, s.k. referenshanteringsprogram. Med dem kan du samla, organisera och presentera dina referenser.

Läs mer

P O R T A L S Y S T E M

P O R T A L S Y S T E M P O R T A L S Y S T E M MODULER OCH TILLÄGGSTJÄNSTER: Publisher o Administrationsmeny o Ny sida o Ändra sida o Nytt/ändra stycke o Min publisher o Publisherns verktyg Kalender < Språkmodulen Korsholm Mustasaari

Läs mer

Att skriva sakprosa och facktext Några viktiga anvisningar för studenter på grundnivå Senast reviderade HT 2011 av Ann Boglind och Hans Landqvist

Att skriva sakprosa och facktext Några viktiga anvisningar för studenter på grundnivå Senast reviderade HT 2011 av Ann Boglind och Hans Landqvist 1 Institutionen för svenska språket Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion Att skriva sakprosa och facktext Några viktiga anvisningar för studenter på grundnivå Senast reviderade HT 2011

Läs mer

Användarmanual för Hemsida

Användarmanual för Hemsida Användarmanual för Hemsida Sida 1 av 44 Inledning Detta dokument är en användarmanual för redigerbara hemsidor utvecklade av. Du kan själv, i ett wordliknande gränssnitt, enkelt uppdatera din egen hemsida

Läs mer

Brevuppställning med sidhuvud

Brevuppställning med sidhuvud RIGMOR SANDER WORD-BREVUPPSTÄLLNING Sid 1 (5) Brevuppställning med sidhuvud Identifikationsuppgifterna längst upp i brevet är praktiskt att placera i sidhuvudet 1. Ta fram ett nytt dokument och ställ in

Läs mer

Skrivinstruktioner för RA-dokument

Skrivinstruktioner för RA-dokument Skrivinstruktioner för RA-dokument 1 (5) 1.1 Allmänt Detta dokument ska ses som riktlinjer för upprättande och uppdatering av RA-dokument samt mall för de texter som ska skrivas. Ingen dokumentinformation

Läs mer

Coridendro ett verktyg för att grafiskt åskådliggöra incidensen av malignt melanom inom olika släkter

Coridendro ett verktyg för att grafiskt åskådliggöra incidensen av malignt melanom inom olika släkter Datavetenskap Opponenter: Daniel Jansson Mikael Jansson Respondenter: Mats Almgren Erik Hansen Coridendro ett verktyg för att grafiskt åskådliggöra incidensen av malignt melanom inom olika släkter Oppositionsrapport,

Läs mer

Lathund PDF-utskrift. Senselogic AB Version 2.3

Lathund PDF-utskrift. Senselogic AB Version 2.3 Lathund PDF-utskrift Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1.1 PDF -utskrift... 3 1.1.1 Användningsområde... 3 1.1.2 Inställningar för PDF... 3 Fliken Allmänt... 3 Fliken Kapitel... 3 Fliken Formatmallar...

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR DOKTORS- AVHANDLING FÖRFATTAREN

INSTRUKTIONER FÖR DOKTORS- AVHANDLING FÖRFATTAREN INSTRUKTIONER FÖR DOKTORS- AVHANDLING FÖRFATTAREN riktlinjer för hur din doktorsavhandling ska se ut och hur du får den tryckt Senast uppdaterad: 2016-09-27 INNEHÅLL Tidsschema...3 Sidornas ordning...4

Läs mer

STEG 1 Samla referenser till ditt EndNote-bibliotek

STEG 1 Samla referenser till ditt EndNote-bibliotek Version X6 Notera att du kan använda EndNote tillsammans med antingen OpenOffice (gäller dock ej Mac) eller Microsoft Word, men du kan inte växla mellan de två ordbehandlings-programmen, ett dokument skapat

Läs mer

Avhandlingsmall. Anvisning om avhandlingsmall i Word version 3

Avhandlingsmall. Anvisning om avhandlingsmall i Word version 3 ANVISNING Datum: 2013-10-10 Bearbetat av: Sofie Kierkegaard Karin Jäppinen Reviderad: 2014-03-12 Avhandlingsmall Anvisning om avhandlingsmall i Word version 3 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen

Läs mer

Skapa innehållsförteckning i. word. IT-avdelningen

Skapa innehållsförteckning i. word. IT-avdelningen Skapa innehållsförteckning i word IT-avdelningen Skapa innehållsförteckning i Word Detta är en handledning i hur man skapar innehållsförteckning i Word. När man gör innehållsförteckningar kan man göra

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

Avhandlingsmall. Anvisning om avhandlingsmall i Word version 4 (2016)

Avhandlingsmall. Anvisning om avhandlingsmall i Word version 4 (2016) ANVISNING Datum: 2013-10-10 Bearbetat av: Sofie Kierkegaard Karin Jäppinen Reviderad: 2016-11-01 Avhandlingsmall Anvisning om avhandlingsmall i Word version 4 (2016) Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen

Läs mer

Öppna EndNote varje gång när du vill samla referenser till ditt bibliotek.

Öppna EndNote varje gång när du vill samla referenser till ditt bibliotek. 1. Skapa ett EndNote-bibliotek Börja med att öppna EndNote och skapa ett bibliotek (Reference Library). Det gör du under File / New. Namnge ditt bibliotek och välj var på datorn du vill spara det. Nu kan

Läs mer

1700 - talets Piteå. En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne

1700 - talets Piteå. En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne 1700 - talets Piteå En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne Carina Bäckström (1960-1998) var under många år en hängiven släktforskare. Efter att från början gjort släktutredningar om sin egen

Läs mer

Riktlinjer för utformning av en vetenskaplig rapport

Riktlinjer för utformning av en vetenskaplig rapport Riktlinjer för utformning av en vetenskaplig rapport Hjälp och stöd till examensarbetare Lars Ekman Tinna Prather Persson Birgitta Åkerud Lund Tekniska Högskola Institutionen för Teknik och samhälle Trafik

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

19. Skriva ut statistik

19. Skriva ut statistik 19. Skiva ut statistik version 2006-05-10 19.1 19. Skriva ut statistik Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut statistik från SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Lathund för projektmallar. Ann-Sofie Mårtensson

Lathund för projektmallar. Ann-Sofie Mårtensson Lathund för projektmallar Ann-Sofie Mårtensson 2009-09-09 Innehållsförteckning 1 Dialogrutan... 3 2 Anpassade knappar... 3 2.1 Visa dialogrutan igen... 3 2.2 Innehållsförteckningen... 4 2.3 Fotnot... 4

Läs mer

Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning

Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning Börja så här Läs kursplanen och den allmänna informationen

Läs mer

RIGMOR SANDER POWERPOINT XP START Sid 1 (12) !" # " $ % &

RIGMOR SANDER POWERPOINT XP START Sid 1 (12) ! #  $ % & RIGMOR SANDER POWERPOINT XP START Sid 1 (12)!" # " $ % & ' () *"+" ' " RIGMOR SANDER POWERPOINT XP START Sid 2 (12) Börja med en PowerPoint-presentation 1. Starta PowerPoint, så här brukar det se ut 2.

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Adobe. Dreamweaver CS3. Grundkurs. www.databok.se

Adobe. Dreamweaver CS3. Grundkurs. www.databok.se Adobe Dreamweaver CS3 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Arbetsmiljön... 1 Användningsområde... 1 Starta Dreamweaver... 2 Arbeta i Dreamweaver... 2 Fönster... 3 Statusfältet... 4 Menyer...

Läs mer

Bygg ditt eget referensbibliotek

Bygg ditt eget referensbibliotek Bygg ditt eget referensbibliotek Vad är EndNote? EndNote är ett referenshanteringsprogram: - där du samlar referenser från olika databaser på ett och samma ställe - som underlättar sortering och hantering

Läs mer

Även om man placerar information kolumnvis så kommer all information att visas radvis i PDF-utskriften.

Även om man placerar information kolumnvis så kommer all information att visas radvis i PDF-utskriften. Lathund PDF-modulen Detta är en lathund för hur man ställer in och använder PDF-modulen. Med hjälp av PDF-utskrift kan du enkelt skapa PDF-utskrifter av webbsidor. Denna modul omvandlar text, bild och

Läs mer

Innehållsförteckning utan ansträngning Word gör jobbet MS Word 2007, 2010 och 2011

Innehållsförteckning utan ansträngning Word gör jobbet MS Word 2007, 2010 och 2011 Innehållsförteckning utan ansträngning Word gör jobbet MS Word 2007, 2010 och 2011 Lizette Nilsson 2012-05-07 Idag Kort om vår datormiljö Vanliga orsaker till problem Låt MS Word göra jobbet åt dig - Formatmallar

Läs mer

EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen

EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen Examensarbetet ska anknyta till montessoripedagogiken och omfatta en enkel vetenskaplig undersökning (ex litteraturstudie, intervju, observation eller enkät),

Läs mer

Mikromarc 2 Meddelandecenter

Mikromarc 2 Meddelandecenter Mikromarc 2 Meddelandecenter Version 2.6 och högre Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, september 2006 Bibliotekscentrum Sverige AB - 0470-532 530 - www.bibliotekscentrum.se Sida 1 av 59 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för publicering på www.hoor.se

Riktlinjer för publicering på www.hoor.se Riktlinjer för publicering på www.hoor.se 2008-10-10 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2007-10-09 att satsa mer på marknadsföring och förnyelse av hemsidan. För att genomföra detta fick Jan Sohlmér

Läs mer

Vad är Affärskommunikation

Vad är Affärskommunikation AFFÄRSKOMMUNIKATION Vad är Affärskommunikation Affärskommunikation är den kommunikation man har på arbetsplatsen med kunder leverantörer myndigheter och andra i omvärlden. Affärskommunikationen innefattar

Läs mer

Sitevision för kontorsredaktörer www.arbetsformedlingen.se

Sitevision för kontorsredaktörer www.arbetsformedlingen.se Manual Version 4.5 Sida: 1 av 15 2009-05-15, rev 2015-03-19 Sitevision för kontorsredaktörer www.arbetsformedlingen.se Krista Sani Laine Arbetsförmedlingen Kommunikationsavdelningen Sida: 2 av 15 Innehåll

Läs mer

PM gällande självständigt arbete på KMH

PM gällande självständigt arbete på KMH PM Utbildnings- och forskningsavdelningen 1(5) PM gällande självständigt arbete på KMH Detta PM ska användas som guide och hjälp för såväl kursledning, handledare som student vid KMH. Varje färdigställt

Läs mer

Övning 2: I cellerna B19 och F26 ska du beräkna den totala ytan för respektive hus. I cell C28 den totala ytan, för båda husen.

Övning 2: I cellerna B19 och F26 ska du beräkna den totala ytan för respektive hus. I cell C28 den totala ytan, för båda husen. VT -09 Excelövningar KY Eslöv Öppna filen Excelövningar.xls. Det är en Excelfil som innehåller alla de övningar jag har gjort, som är av allmän karaktär, dvs. beräkningar och kalkyler, men t ex inte diagram.

Läs mer

E-post för nybörjare

E-post för nybörjare E-post för nybörjare Innehåll: Inledning 1 E-post 2 Att skapa ett e-postkonto 3 Skicka och ta emot e-post 5 Övningar 7 Söderköpings stadsbibliotek sep. 2012 2 Inledning Välkommen till Nyfiken på nätet

Läs mer

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV Rev. Aug 2006 INLEDNING Följande formalia gäller inlämningsuppgifter och riktar sig till studenter och lärare vid Akademin för

Läs mer

Anvisningar för skriftliga arbeten på Pol Kand-programmet samt kurser i statsvetenskap och nationalekonomi

Anvisningar för skriftliga arbeten på Pol Kand-programmet samt kurser i statsvetenskap och nationalekonomi LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Anvisningar för skriftliga arbeten på Pol Kand-programmet samt kurser i statsvetenskap och nationalekonomi Peter Andersson

Läs mer

Lektion 5 MS Powerpoint

Lektion 5 MS Powerpoint Lektion 5 MS Powerpoint Version 1.0 Författare: Juha Söderqvist 1 Innehåll 1. Introduktion... 1 1.1 Konkurrerande programvara... 1 2 Powerpoint 2016 - Grafiska gränssnitt... 1 3 Hello World... 2 3.1 Hello

Läs mer

Instruktion för FoU-rapportmallen

Instruktion för FoU-rapportmallen Enhet: FoU Kronoberg Giltig från:2016-02-15 Utarbetad av: Dorthe Geisler Granskat av: Redaktionsrådet Fastställd av: Katarina Hedin, verksamhetschef Utgåva 2 Instruktion för FoU-rapportmallen Syftet med

Läs mer

EndNote X8. Bygg ditt eget referensbibliotek

EndNote X8. Bygg ditt eget referensbibliotek EndNote X8 Bygg ditt eget referensbibliotek Vad är EndNote? EndNote är ett referenshanteringsprogram: - där du samlar referenser från olika databaser på ett och samma ställe - som underlättar sortering

Läs mer