Romska flickors och kvinnors hälso- och livssituation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Romska flickors och kvinnors hälso- och livssituation"

Transkript

1 Romska flickors och kvinnors hälso- och livssituation Delrapportering av uppdraget att genomföra en fördjupad studie om romska flickors och kvinnors hälsa Dnr A2012/2012/DISK 31 mars 2014 Dnr: 745/

2 Romska flickors och kvinnors hälsooch livssituation

3 Förord Regeringen har uppdragit åt Folkhälsomyndigheten (enligt regeringsbeslut A 2012/2102/DISK), att låta genomföra en fördjupad studie om romska flickors och kvinnors hälsa och livssituation. En jämförelse av resultaten från studien bör, om möjligt, göras med jämförbara resultat från studier avseende flickor och kvinnor från andra delar av befolkningen. I studien ska ingå att identifiera vilket stöd romska flickor och kvinnor får i dag och vilken kännedom de har om befintligt stöd i samhället. Metoder för insamling av information ska respektera individens rätt till personlig integritet. Studien ska genomföras i dialog med romska flickor och kvinnor respektive sakkunniga. Föreliggande delrapport beskriver hur uppdraget att genomföra studien om romska flickors och kvinnors hälsa förlöpt under perioden september 2012 till januari Rapporten är indelad i fyra delar. I första delen ges en kort beskrivning av uppdraget. Andra delen redogör för genomförandet av uppdraget med utgångspunkt från de erfarenheter och lärdomar som genomförda aktiviteter och samarbetet med företrädare för romska flickor och kvinnor. I tredje delen, presenterar Folkhälsomyndigheten förslag på hur det fortsatta arbetet under perioden bör utformas. Den fjärde delen av rapporten utgörs av sju bilagor som ger en utförlig beskrivning av genomförda aktiviteter inom ramen för uppdraget. Syftet med delrapporteringen är att underrätta uppdragivaren om uppdragets nuläge. Rapporten har tagits fram av utredaren Isis Nyampame, projektledare för uppdraget. Maria Emmelin, uppdragsutförare och professor vid Lunds universitet, samt avdelningschefen Anders Tegnell har granskat rapporten. Kommunikatören Frida Persson är också knuten till projektet. Folkhälsomyndigheten Johan Carlson Generaldirektör 3

4 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning... 6 Del 1. Uppdraget... 7 Del 2. Genomförandet av uppdraget... 8 Steg 1: Planeringsfasen... 8 Steg 2: information och förankring; utseende av referensgrupp... 9 Steg 3: Studiedesign, frågeformulär, utbildning av intervjuare, urval av informanter Steg 4: Datainsamling Del 3. Det fortsatta arbetet under Del4. Bilagor Bilaga Lärdomar och erfarenheter från förankringsarbetet för Regeringsuppdraget "En fördjupad studie om romska flickors livssituation och hälsa VERK 2012/312" Stockholm Malmö och Helsingborg Linköping Luleå Göteborg Slutsatser Bilaga Dokumentation om utbildning i enkätbaserad intervjuteknik Erfarenheter och lärdomar från utbildning för romska intervjuare, Malmö oktober Regeringsuppdrag om en fördjupad studie om romska flickors och kvinnors hälso- och livssituation Bakgrund Syfte med dokumentation Utbildningsinnehåll Om uppdraget Enkätintervjun Målgruppen För att studien ska vara trovärdig... 32

5 Intervjuarnas roll i studien Erfarenheter och lärdomar från enkätbaserade intervjuer med somaliska kvinnor i Skåne Genomgång av och diskussion om tänkbara frågeställningar Det fortsatta arbetet Utvärdering av kursen Våra intervjuare Bilaga Referensgrupp för regeringsuppdraget "En fördjupad studie om romska flickors och kvinnors livssituation och hälsa" Bilaga Inbjudan till referensgruppsmöte inom ramen för regeringsuppdraget om en fördjupad studie om romska flickors och kvinnors hälsosituation och livssituation Bakgrund Syfte Syfte med referensgruppsmöte är att: Målgrupp Tid Om anmälan Program Bilaga Utbildning i enkätbaserad intervjuteknik Bilaga Utbildning i enkätbaserad intervjuteknik, del Bilaga Riskanalys avseende genomförandet av regeringsuppdraget om en fördjupad studie om romska flickors och kvinnors hälso och livssituation VERK 2012/ Bakgrund Riskanalysens syfte och innehåll Bedömning av behov och förutsättningar för fortsatt studie Förslag till åtgärder

6 Sammanfattning Uppdraget om en fördjupad studie om romska flickors och kvinnors hälso och livssituation har genomförts i olika steg och i samarbete med romska företrädare. Under uppdragets förankringsarbete har romska företrädare visat intresse och engagemang för uppdraget i de diskussioner som har förts. Tillsammans med dessa har särskilda områden identifierats som uttryck för romska flickors och kvinnors utsatthet i det svenska samhället. De aktuella problemområdena kommer att belysas av det frågeformulär som har tagits fram och är under utveckling. Med anledning av polisens registrering av romer i Skåne har romers tillit och förtroende till myndigheter kraftigt försämrats. Detta har påverkat arbetet med uppdraget. I samråd med romska representanter har nya behov och förutsättningar för det fortsatta arbetet identifierats. Nya arbetsformer har utvecklats. Myndigheten gör bedömning att det behövs en ökad projekttid och ytterligare resurser för goda resultat skall uppnås. Under 2014 kommer färdigställandet av frågeformuläret att ske. Vidare föreslår myndigheten att det genomförs en inventering av pågående interna projekt som kan vara av betydelse för romers hälsosituation. För närvarande pågår t ex en undersökning av romers deltagande i vaccinationskampanjer samt ett projekt där romers erfarenheter av användning av antibiotika studeras. Denna inventering skall genomföras i samarbete med representanter för romska organisationer. Under 2015 kommer datainsamling att genomföras och analys och förslag på förändring och förbättring baseras på resultat från studien.

7 Del 1. Uppdraget Den 16 februari 2012 antog regeringen en strategi för romsk inkludering Strategin bygger på de förslag som Delegationen för romska frågor gett i sitt slutbetänkande, SOU 2010:55 Romers rätt en strategi för romer i Sverige. Strategin präglas också av de förslag som Statens folkhälsoinstitut lade fram inom ramen för regeringsuppdraget om de nationella minoriteternas hälsosituation. Strategin omfattar sex samhällsområden: utbildning; arbete; bostad; hälsa, social omsorg och trygghet; kultur och språk samt civilsamhällets organisering. Målgruppen är främst de romer som befinner sig i ett socialt och ekonomiskt utanförskap, varvid kvinnor och barn är särskilt prioriterade. Strategins övergripande mål är att den rom som fyller 20 år under 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som inte är rom. I strategin ingår en särskild satsning om 46 miljoner kronor för åren Fem pilotkommuner ska bedriva utvecklingsarbete åren i samarbete med berörda myndigheter och romer. Dessa kommuner är Luleå, Malmö, Göteborg, Helsingborg och Linköping. Arbetet med pilotkommunerna sjösattes hösten Som ett led i ovan nämnda arbete uppdrog regeringen åt Statens folkhälsoinstitut, numera Folkhälsomyndigheten (enligt regeringsbeslut A 2012/2102/DISK), att låta genomföra en fördjupad studie om romska flickors och kvinnors hälsa och livssituation. Enligt uppdraget skulle om möjligt en jämförelse av resultaten göras med resultat från studier avseende flickor och kvinnor från andra delar av befolkningen. I studien skulle ingå att identifiera vilket stöd romska flickor och kvinnor får i dag och vilken kännedom de har om befintligt stöd i samhället. Metoderna för insamling av information skulle respektera individens rätt till personlig integritet och genomföras i dialog med romska flickor/kvinnor samt med sakkunniga. 7

8 Del 2. Genomförandet av uppdraget Nedan redovisas de aktiviteter som genomförts under perioden september 2012 till och med januari Vidare presenteras de nya behov som uppstått under projektets gång samt förslag på det fortsatta arbetet. Uppdraget i sin helhet planerades att omfatta sex steg: Steg 1: Planeringsfas Steg 2: Information och förankring; utseende av referensgrupp Steg 3: Studiedesign, frågeformulär, utbildning av intervjuare, urval av informanter Steg 4: Datainsamling Steg 5: Analysarbete Steg 6: Rapportering Steg 1: Planeringsfasen Under planeringsfasen togs två avtal fram; en överenskommelse om samverkan mellan Statens folkhälsoinstitut och Lunds universitet om en fördjupad studie om romska flickors och kvinnors hälso- och livssituation och ett avtal mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde. Professor Maria Emmelin, en erfaren forskare i frågor som rör kvinnors hälsosituation och tidigare engagerad i studien om romers hälsosituation, utnämndes till uppdragsutförare. En tolkning och avgränsning av uppdraget gjordes ur ett folkhälsoperspektiv där fokus skulle ligga på romska kvinnor och flickors livsvillkor, hälsa och levnadsvanor. Enligt överenskommelsen skulle studien utformas för att besvara följande frågor: Hur ser hälsoläget och livsvillkoren bland romska kvinnor och flickor ut? Hur skattar romska flickor och kvinnor sin hälsa? Vilken kunskap har romska flickor och kvinnor om sina rättigheter, samt samhälleliga stödinstanser inom olika områden såsom sjukvården, kvinnojourer, socialtjänsten, äldreomsorg och utbildning? Hur upplever romska flickor och kvinnor stödet från olika samhälleliga instanser (kommun, landsting och ovan nämnda arenor för stöd)?

9 Hur ser romska flickors och kvinnors levnadsvanor ut när det gäller fysisk aktivitet, matvanor, alkohol, rökning och spel? Vilka allvarliga sjukdomar anser romska flickor och kvinnor förekommer inom sina respektive grupper? Hur upplever romska flickor och kvinnor bemötande inom sjukvården? Vilka insatser och åtgärder behövs det för att förbättra romska flickors och kvinnors hälsosituation och livsvillkor? Hur ser hälsoläget och livsvillkoren bland romska flickor och kvinnor ut i relation till bakomliggande individuella, kulturella och samhälleliga faktorer? Under planeringsfasen diskuterades möjligheterna att bygga studien på ett intervjubaserat frågeformulär riktat till romska flickor och kvinnor och ha ett starkt deltagarorienterat upplägg. Intervjuarna skulle komma från de olika romska grupperna som finns i Sverige och dessa skulle då även fungera som rekryterare av informanter ur den egna gruppen. Utvecklingen av frågeformuläret och valet av specifika frågor skulle också genomföras i nära samarbete med romska kvinnor och flickor samt sakkunniga. Målet var att under förankringsfasen diskutera detta upplägg med företrädare för de romska grupperna samt med sakkunniga. Steg 2: information och förankring; utseende av referensgrupp Förankringsarbetet genomfördes från oktober 2012 till januari 2013 av Maria Emmelin, Lunds universitet och Isis Nyampame, Folkhälsomyndigheten. De aktörer som ingick i förankringsarbetet valdes med utgångspunkt från Folkhälsoinstitutets tidigare erfarenheter av arbete med romer. Målet var att nå företrädare för samtliga romska grupper, d.v.s. svenska romer, finska romer, utom-nordiska romer, nyanlända och resande. Detta innebar att kontakter togs med romska eldsjälar med brett kontaktnätverk i sina respektive grupper, med representanter för nationella och lokala myndigheter och med frivilligorganisationer som arbetade med romska frågor (se Bilaga 1). Genom dessa var det också möjligt att få kontakt med romska flickor och kvinnor och få del av deras mera konkreta erfarenheter och upplevelser. De platser som ingick i förankringsarbetet var Stockholm, Linköping, Malmö, Helsingborg, Luleå och Göteborg, där alla utom Stockholm också fått särskilda medel som pilotkommuner. Enligt planen skulle även Trollhättan, Lund och Skellefteå ha besökts men av tids- och samordningsskäl gjordes detta inte. 9

10 De områden som identifierades som uttryck för romska flickors och kvinnors utsatthet var; brist på utbildning, tidiga äktenskap, hög arbetslöshet, bidragsberoende, brist på förebilder, brist på tillit till myndigheter, diskriminering, genusspecifik arbetsfördelning (ansvar för hem- och matlagning), ohälsa kopplad till; brist på fysisk aktivitet, självmedicinering, stress, drogmissbruk samt tabu att diskutera reproduktiv och sexuell hälsa. Alla dessa områden kunde kopplas till de frågeställningar som angetts i regeringsdirektiven och specificerats i samverkansavtalet. Flera av de som intervjuades under förankringsarbetet underströk svårigheterna att fråga om "känsliga och tabubelagda ämnen" såsom reproduktiv- och sexuell hälsa men trodde att det skulle vara möjligt genom att inte hänvisa till egna erfarenheter utan snarare fråga om andras erfarenheter såsom; "Hur många känner du från din egen grupp som gift sig före 18 års ålder?" De uttryckte också att det skett en norm- och attitydförändring, där den yngre generationen kan komma i konflikt med traditionella mönster. De menade att det finns en stark rädsla för att förlora det starka sociala stöd som gruppen, släkten och familjen utgjort och man pekade på den positiva roll som grupptillhörigheten medför. Sammantaget visade besöken att studien upplevdes som angelägen och att de romska representanterna var beredda att vara med och genomföra den i den form som vi preliminärt skisserat, d.v.s. med hjälp av frågeformulärsbaserade intervjuer. Besöken gav viktiga kontakter och ett bra underlag för urval av intervjuare. Det stod dock klart att ytterligare ansträngningar skulle komma att behövas, både under utbildningen av intervjuare och under själva datainsamlingen, för att minska den misstro mot studier i allmänhet som finns bland romerna. Det var också klart att formuleringen av de specifika frågorna skulle behöva diskuteras i detalj med representanter från målgruppen. Under förankringsfasen togs det också fram ett förslag till en extern referensgrupp. Denna grupp innehåller sakkunniga från de romska grupperna, myndighetsföreträdare och personer med forskningserfarenhet. De ska fungera som "bollplank" för genomförandet av studien och beräknas ha ca 2 3 möten under projektets gång.

11 De ledamöter som ingår i referensgruppen för uppdraget är: Namn Yrke/Erfarenhet Expertis Gunno Gunnmo Statlig utredare, ansvarig för vitboken om romers utsatthet; tidigare biträdande ordförande i Delegation för romska frågor Expert i romska frågor Har ett brett nätverk och förtroende bland romer Carin Götblad Tidigare länspolismästare, utsedd av regeringen som nationell samordnare mot våld i nära relationer Har värdefulla erfarenheter om jämställdhetsfrågor Lisbet Forsberg Sjuksköterska Driver olika projekt för att stärka romska kvinnors och flickors ställning i samhället Har värdefulla erfarenheter ur ett hälso- och sjukvårds perspektiv Rosita Grönfors Romsk eldsjäl, har inflytande i olika romska grupper Ordförande för Rom och Resande Kvinnojouren, bedriver ett nationellt resursstöd för andra yrkesutövare och volontärer som möter romska kvinnor. Tereza Eriksson Lärare, romsk eldsjäl Har inflytande och är expert när det gäller kvinnofrågor bland romer. Hon var en av fyra svenska delegater till ERTF (European Roma and Travellers Forum) i Strasbourg och var med och tog fram Diskrimineringsombudsmannens rapport om diskriminering om romer , har suttit i Romarådet tillsammans med Mona Sahlin och Jens Orback. Mikael Eivergård Chef, Örebro läns museum Etnolog, Fil dr Har arbetat med minoritetsfrågor i många år. Ingrid Blomeus Föreståndare, romsk eldsjäl Arbetar vid behandlingshemmet Katitzi i Vingåker Anna Månsdotter Docent Arbetar med hälsojämlikhet, genusfrågor vid Folkhälsomyndigheten 11

12 Hans Caldaras Romsk eldsjäl Expert inom romska frågor Jan Sundin Professor emeritus Arbetat i många år med sårbara grupper Ett möte med referensgruppen ägde rum i september Under mötet presenterades ett utkast på frågeformuläret och det diskuterades andra aspekter som berör uppdraget. Referensgruppens ledamöter lämnade värdefulla synpunkter på uppdraget och frågeformuläret. Steg 3: Studiedesign, frågeformulär, utbildning av intervjuare, urval av informanter Erfarenheterna och lärdomarna från samtalen med representanter för de romska organisationerna och sakkunniga kom att ligga till grund för studiens utformning. Studien är utformad som en tvärsnittsstudie där särskilt utbildade romska intervjuare ska rekrytera informanter, primärt från den egna gruppen, och ställa frågor med utgångspunkt från ett strukturerat och för studien framtaget frågeformulär. Valet av denna kvantitativa ansats baseras på en önskan att kunna studera omfattning och utbredning av de problem som identifierats i tidigare kvalitativa studier. Eftersom det inte är möjligt att göra ett slumpmässigt urval av romer, då den romska tillhörigheten baseras på självidentifikation, så är möjligheterna att säkerställa ett representativt urval begränsade. Informanterna kommer snarare utgöra ett strategiskt urval där begränsningarna i materialet kommer att behöva beskrivas i detalj. Studien kommer av tids- och budgetskäl endast att genomföras i de största pilotkommunerna, Malmö, Stockholm Göteborg och Linköping, som också har flest romer. Frågeformuläret innehåller frågor inom de områden som identifierats i studien om de nationella minoriteternas hälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2010) och under förankringsarbetet. I görligaste mån kommer frågor från folkhälsoenkäten inom dessa områden att utgöra grunden för att göra jämförelse med befolkningen i övrigt. En del frågor har inspirerats av det frågeformulär som använts för somaliska och thailändska kvinnor i södra Sverige för att på detta sätt kunna jämföra resultaten med andra utsatta grupper (Stafström et al, 2011). Baserat på resultaten från förankringsarbetet har en del av frågorna arbetats om för att ställas i tredje person och beröra andras snarare än egna erfarenheter. Vissa områden, som t ex socialt stöd och diskriminering måste utökas och frågorna specificeras ytterligare. Arbetet med frågeformuläret har skett i samarbete med

13 romska intervjuare under utbildningen i enkätbaserad intervjuteknik och kommer att utvecklas och slutföras vidare i möten med referensgruppen där också romska företrädare ingår. Urvalet av romska intervjuare bygger delvis på de kontakter som skapades under arbetet med "Hur mår Sveriges nationella minoriteter" där ett samarbete etablerades mellan Statens folkhälsoinstitut, de olika romska organisationerna och Delegationen för romska frågor. Den misstänksamhet och bristande tillit gentemot myndigheter som av historiska skäl finns i den romska befolkningen kunde då åtminstone delvis överbryggas genom möten, samtal och ingående information om uppdragets syfte. Kriterierna för urval av intervjuare i den här aktuella studien är liksom tidigare att de ska representera de olika romska grupper som finns i Sverige idag, d v s svenska, finska, nyanlända, utomnordiska och resande romer samt att de kommer från olika geografiska områden. Totalt har åtta-nio romska intervjuare valts ut; två från Stockholm, två från Göteborg, två från Malmö och två från Linköping. De flesta av dessa har arbetat aktivt med romska frågor inom romska organisationer, folkhögskolor eller inom kyrkan och har ett stort förtroende och nätverk inom den egna gruppen. Utbildningen av rekryterarna/intervjuarna anordnades under två tillfällen under oktober och december Den leddes av Maria Emmelin, Lunds universitet och Isis Nyampame, projektledare på Folkhälsomyndigheten. Vid dessa tillfällen gjordes en genomgång och utveckling av frågeformuläret gjorts. Syftet med utbildningen är att få återkoppling på frågorna och att tillsammans revidera formuläret så att det skulle kännas rätt och genomförbart för intervjuarna/rekryterarna. Dialogövningar, rollspel och träning i intervjuteknik varvades med värdeövningar och diskussioner om de frågeområden som täcks av. Frågornas anknytning till mera teoretiska begrepp såsom social kapital, självskattad hälsa och känsla av sammanhang har behandlats. En viktig del av utbildningen var också att diskutera och lägga upp rekryteringen av informanter så att vi verkligen får ett åtminstone teoretiskt representativt urval samt diskutera hur själva intervjuerna ska gå till. Sista delen av utbildningen är planerad att äga rum under 2014 då intervjuarna tillsammans med projektgruppen ska färdigställa frågeformuläret. I Sverige uppskattas det att det bor ungefär romer, och de delas i Sverige in i följande grupper (ungefärliga siffror): svenska romer, finska romer, utomnordiska romer och resande romer (http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/2476). Därutöver finns också ett okänt antal nyligen anlända romer, som kom till Sverige från Polen och andra länder i Östeuropa 13

14 sedan talet. Hur många av dessa som är flickor/kvinnor vet vi inte idag. Siffrorna är också högst osäkra då den romska grupptillhörigheten är självidentifierad. Denna studie ska fokusera på romska flickor och kvinnor. Vi har valt att begränsa åldersgruppen till år, d.v.s. de som är i arbetsför ålder, med tanke på den tids- och budgetplan vi har att följa. De romska intervjuarna är själva valda med utgångspunkt från att de har ingångar i de olika romska grupperna i de fyra utvalda geografiska områdena. Enda sättet att nå ut till grupperna är att intervjuarna använder sig av sina nätverk för att bjuda in kvinnor från den egna romska gruppen och på detta sätt se till att få med kvinnor tillhörande olika åldersgrupper (15-64) med varierande social bakgrund. Vi räknar med att varje intervjuare kan identifiera och intervjua ca kvinnor men detta bygger på att åtminstone en del av dessa frågeformulärsbaserade intervjuer sker i grupp. Detta innebär att vi kan få ett material som i bästa fall baseras på intervjuer med ca kvinnor. Urvalet kommer inte att vara ett statistiskt representativt urval av romer och möjligheten att redovisa skillnader och likheter mellan de olika grupper i olika delar av Sverige är begränsade. Detta är dock det enda sättet som det är möjligt att visa på storleksordningen av vissa hälsoproblem och deras samband med bakomliggande faktorer. Steg 4: Datainsamling Datainsamlingen var planerad att äga rum i oktober 2013, samma månad som polisens registrering av romer i Skåne uppdagades. Som följd av händelserna i Skåne, har romers tillit och förtroende till myndigheter kraftigt försämrats. Denna situation har påverkat uppdragets genomförande. Det har skett förändringar i planeringen och nya behov har uppstått. I samråd med företrädare för romska flickor och kvinnor samt uppdragsgivaren har ett nytt upplägg för det fortsatta arbetet tagits fram.

15 Del 3. Det fortsatta arbetet under Tillsammans med romska intervjuare har myndigheten fört diskussioner om behov och förutsättningar för att slutföra uppdraget. De romska representanterna/intervjuarna anser att uppdraget är viktigt och angeläget för att kunna förbättra romska flickors och kvinnors hälso och livssituation och tror att det är genomförbart. De behöver emellertid mera tid för att förankra uppdraget i sina respektive grupper vilket medför behov av mer tid och resurser för uppdraget. På grund av ansträngda budgetramar under 2014 gör Myndigheten bedömningen att det är nödvändigt att fördela planerade aktiviteter under perioden Detta betyder att arbetet med att färdigställa frågeformuläret genomförs som planerat under 2014 medan övriga planerade aktiviteter skjuts upp till 2015, inom de ramar som budgeten 2015 tillåter. Myndigheten har därför äskat ytterligare medel för genomförande av uppdraget. Vidare föreslår myndigheten att det under 2014 genomförs en inventering av pågående projekt inom myndigheten som kan vara av betydelse för romers hälsosituation. För närvarande pågår t ex en undersökning av romers deltagande i vaccinationskampanjer samt ett projekt där romers erfarenheter av användning av antibiotika studeras. Denna inventering ska genomföras i samarbete med representanter för romska organisationer. Mot bakgrund av de förändrade förutsättningarna för uppdraget har myndigheten begärt en förlängning av uppdraget, vilket innebär att uppdraget senast redovisas i denna delrapport och slutredovisas senast Medan delrapporten sammanfattar aktiviteter och erfarenheter av uppdraget under så kommer slutrapporten att redogöra för resultat och förslag till förbättringar. 15

16 Del4. Bilagor Den femte delen omfattar en samling av sex bilagor som ger en utförlig beskrivning av genomförda aktiviteter inom ramen för uppdrag. Bilaga 1. En rapport om lärdomar och erfarenheter från förankringsarbetet (oktober 2012 januari 2013). Bilaga 2. Program till referensgruppsmöte Bilaga 3. Missivbrev till referensgruppen RU Fördjupad studie om romska flickors och kvinnors hälso och livssituation Bilaga 4. Dokumentation om utbildning i enkätbaserad intervjuteknik Erfarenheter och lärdomar från utbildning för romska intervjuare, Malmö oktober 2013 Bilaga 5. Program utbildning i enkätbaserad intervjuteknik, Malmö oktober 2013 Bilaga 6. Program utbildning i enkätbaserad intervjuteknik, Stockholm, 3 4 december 2013 Bilaga 7: Riskanalys avseende genomförandet av regeringsuppdraget om en fördjupad studie om romska flickors och kvinnors hälsosituation

17 Bilaga 1. Lärdomar och erfarenheter från förankringsarbetet för Regeringsuppdraget "En fördjupad studie om romska flickors livssituation och hälsa VERK 2012/312" Maria Emmelin, Professor Global hälsa, Lunds Universitet Isis Nyampame, Utredare och projektansvarig, Folkhälsomyndigheten Bakgrund Den 16 februari 2012 antog regeringen en strategi för romsk inkludering och uppdraget till Statens folkhälsoinstitut utgör en del av regeringens insatser. Strategin bygger på Delegationen för romska frågors förslag i sitt beslutbetänkande SOU 2010:55 Romers rätt en strategi för romer i Sverige. Strategin präglas också av de förslag som Statens folkhälsoinstitut lade fram inom ramen för regeringsuppdraget att kartlägga de nationella minoriteternas hälsosituation. Strategin omfattar sex samhällsområden: utbildning; arbete; bostad; hälsa; social omsorg och trygghet; kultur och språk samt civilsamhällets organisering. Målgruppen är främst de romer som befinner sig i ett socialt och ekonomiskt utanförskap. Kvinnor och barn är särskilt prioriterade. Strategins övergripande mål är att den rom som fyller 20 år, år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som inte är rom. I strategin ingår en särskild satsning om 46 miljoner kronor för åren där fem pilotkommuner ska bedriva utvecklingsarbete i samarbete med berörda myndigheter och romer. Dessa kommuner är Luleå, Malmö, Göteborg, Helsingborg och Linköping. Pilotkommunerna beräknas påbörja verksamheten hösten Regeringen har uppdragit åt Statens folkhälsoinstitut att genomföra en fördjupad studie om romska flickors och kvinnors livssituation och hälsa. I studien ska ingå att identifiera vilket stöd romska flickor och kvinnor får i dag och vilken kännedom de har om befintligt stöd i samhället. Studien ska genomföras i dialog med romska flickor och kvinnor tillsammans med sakkunniga. Tidigare studier med romer har visat på möjligheterna att samla in data genom ett nära samarbete med romska organisationer och romska nyckelpersoner. Uppdraget påbörjas under 2012 och Statens folkhälsoinstitut ska senast den 1 mars 2014 i en rapport till Arbetsmarknadsdepartementet, med kopia till Utbildningsdepartementet, redovisa resultaten av uppdraget och ge förslag till eventuella åtgärder. 17

18 Statens folkhälsoinstitut har slutit ett avtal med Lunds universitet, enheten för socialmedicin och global hälsa, som uppdragit åt professor Maria Emmelin att genomföra denna studie. Studien ska ske i samråd med Statens folkhälsoinstitut och företrädare för romska organisationer samt sakkunniga. Professor Maria Emmelin är en erfaren forskare i frågor som rör kvinnors hälsosituation. Hon var anlitad i det tidigare regeringsuppdraget "Hur mår Sverige Nationella minoriteter" och ansvarade, tillsammans med utredaren Isis Nyampame, för utbildningen av romska intervjuare i den delstudie som fokuserade på romers hälsa. Hon deltog som vetenskaplig rådgivare i analysen och presentationen av studien vilket medfört kunskap och engagemang för romernas situation i Sverige. Som vetenskaplig granskare av Statens folkhälsoinstituts rapporten "Myndigheters bemötande och stöd till våldsutsatta kvinnor som tillhör de nationella minoriteterna" fick hon ytterligare kunskap om romska kvinnors utsatthet. Arbetet påbörjades under hösten 2012 och har inneburit regelbundna planeringsmöten för att specificera samarbetsavtalet och för att planera förankringsarbetet. De kontakter och upparbetade nätverk som Isis Nyampame byggt upp inom ramen för uppdraget om de nationella minoriteterna hälsa bedömdes vara en förutsättning ett framgångsrikt förankringsarbete. Statens folkhälsoinstitut beslutade därför att hon kunde avsätta sammanlagt 1 mån av sin arbetstid för att delta i förankringsarbetet och i den utbildning av romska intervjuare som ingick i den preliminära studiedesignen. Efter en genomgång av de befintliga resurserna för uppdraget accepterade Statens folkhälsoinstitut att stå för kostnaderna för hennes resor och medverkan för att inte belasta projektbudgeten ytterligare (se Bilaga 1). Maria Emmelin och Isis Nyampame utarbetade därefter en detaljerad budget- och tidsplan för förankringsarbetet av studien (se Bilaga 2). Syftet med förankringsarbetet var att informera om det särskilda uppdraget om romska kvinnors hälsa och livsvillkor för företrädare för romska grupper och ansvariga för de pilotverksamheter som beviljats pengar inom ramen för regeringens strategi. Det var viktigt att få en bild av hur olika aktörer såg på livssituationen och hälsoproblemen i målgruppen. Förankringsarbetet bedömdes som avgörande och en förutsättning för utvecklingen av studiens upplägg och genomförande. Utgångspunkten för uppdraget var att studien skulle genomföras i nära samarbete med romska kvinnor och flickor och att liksom i studien av Sveriges nationella minoriteter ta hjälp av romska intervjuare (i detta fall kvinnliga) för datainsamlingen. Förankringsarbetet planerades därför som en första del av datainsamlingen för att förstå kontexten och att diskutera alternativa studieupplägg. Det var viktigt att undersöka möjligheterna att nå ut till en större grupp romska kvinnor för att denna gång ha möjlighet att kunna säga något om omfattningen av de problem som tidigare beskrivits med en kvalitativ ansats. Maria Emmelins erfarenheter från studier med

Motion till riksdagen: 2014/15:1719 av Erik Ullenhag (FP) Fortsatt arbete mot antiziganism och för romsk inkludering

Motion till riksdagen: 2014/15:1719 av Erik Ullenhag (FP) Fortsatt arbete mot antiziganism och för romsk inkludering Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1719 av Erik Ullenhag (FP) Fortsatt arbete mot antiziganism och för romsk inkludering Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen

Läs mer

Uppdrag till Länsstyrelsen i Stockholms län att göra en nulägesbeskrivning i kommuner med verksamhet för romsk inkludering

Uppdrag till Länsstyrelsen i Stockholms län att göra en nulägesbeskrivning i kommuner med verksamhet för romsk inkludering Regeringsbeslut I:5 2017-05-11 Ku2017/01295/DISK Kulturdepartementet Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Uppdrag till Länsstyrelsen i Stockholms län att göra en nulägesbeskrivning

Läs mer

Det här är myndighetens slutredovisning.

Det här är myndighetens slutredovisning. Handläggare Isis Nyampame Datum 2015-10-30 Sida 1 (27) Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag angående fördjupad studie om romska flickors och kvinnors livssituation och hälsa Inledning

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

Ansökan om bidrag för utveckling av kommunal verksamhet för romsk inkludering

Ansökan om bidrag för utveckling av kommunal verksamhet för romsk inkludering KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Nina Klinge-Nygård Datum 2016-03-07 Diarienummer KSN-2016-0290 Kommunstyrelsen Ansökan om bidrag för utveckling av kommunal verksamhet för romsk inkludering Förslag till

Läs mer

Nulägesbeskrivning- rapport om romers rättigheter och förutsättningar för hälsa i pilotkommuner.

Nulägesbeskrivning- rapport om romers rättigheter och förutsättningar för hälsa i pilotkommuner. Nulägesbeskrivning- rapport om romers rättigheter och förutsättningar för hälsa i pilotkommuner. Innehåll Innehåll... 3 Förord... 5 Sammanfattning... 6 Inledning... 10 Syfte... 11 Frågeställningar...

Läs mer

Sida: 2 av 14. Pilotverksamhet för romsk inkludering

Sida: 2 av 14. Pilotverksamhet för romsk inkludering Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013-2013-03-01 Avser perioden 19 april 2012 till och med 31 januari 2013 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2012/116323 Datum: 2012-03-01 Återrapportering enligt

Läs mer

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella Regeringsbeslut 48 2015-12-17 Ku2015/03083/DISK Kulturdepartementet Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslagen 7:1 och 7:2 Åtgärder för

Läs mer

Missiv - Eskilstuna kommuns ansökan om bidrag för medverkan i utvecklingsverksamhet för romsk inkludering på kommunal nivå

Missiv - Eskilstuna kommuns ansökan om bidrag för medverkan i utvecklingsverksamhet för romsk inkludering på kommunal nivå Kommunstyrelsen 2016-03-17 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:82 Sirpa Lindelöf 016-710 12 55 1 (1) Kommunstyrelsen Missiv - Eskilstuna kommuns ansökan om bidrag för medverkan i utvecklingsverksamhet

Läs mer

Välkomna till samråd och workshop!

Välkomna till samråd och workshop! Välkomna till samråd och workshop! Hålltider Vi börjar den 29 augusti, kl 12.00 med lunch. Workshopen startar kl 13.00 med inledning. Eftermiddagen avslutas kl 17.00. Dagen efter börjar vi kl kollas???

Läs mer

Romsk brobyggare implementering av projekt Romane Buca

Romsk brobyggare implementering av projekt Romane Buca KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Reuterdahl Karin Datum 2014-05-02 Diarienummer UAN-2014-0224 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Romsk brobyggare implementering av projekt Romane

Läs mer

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella Regeringsbeslut IV 6 Arbetsmarknadsdepartementet 2014-12-18 A2014/4438/DISK A2014/1080/DISK A2014/3779/DISK m.fl. Se bilaga 1 Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 10422 Stockholm Regleringsbrev för

Läs mer

Rappor R t 2001:01 apport 2016:11 Romsk inkludering Årsrapport 2015

Rappor R t 2001:01 apport 2016:11 Romsk inkludering Årsrapport 2015 Rapport 2001:01 2016:11 Romsk inkludering Årsrapport 2015 Rapport 2016:11 Romsk inkludering Årsrapport 2015 Utgivningsår: 2016 ISBN: 978-91-7281-686-2 För mer information kontakta enheten för arbetsmarknads-

Läs mer

Kommittédirektiv. Kraftsamling i arbetet mot antiziganism. Dir. 2014:47. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. Kraftsamling i arbetet mot antiziganism. Dir. 2014:47. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv Kraftsamling i arbetet mot antiziganism Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Dir. 2014:47 Sammanfattning En kommitté en kommission mot antiziganism ska komplettera och förstärka

Läs mer

Behovsanalys vad gäller romsk inkludering

Behovsanalys vad gäller romsk inkludering Stöd & Process 2014-10-10 Sofia Gullberg 08-590 971 07 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2013:529 Sofia.gullberg@upplandsvasby.se Behovsanalys vad gäller romsk inkludering Bakgrund Regeringen har beslutat om En

Läs mer

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella Regeringsbeslut II:3 Arbetsmarknadsdepartementet 2013-12-12 A2013/4180/DISK A2013/4655/SV A2013/4745/DISK Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende

Läs mer

Handlingsplan för NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK

Handlingsplan för NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK Handlingsplan för NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2016-2019 Södergatan 20, 195 85 Märsta Tel (vxl) 08-591 260 00 Fax 08-591 260 36 sigtuna.kommun@sigtuna.se www.sigtuna.se Dokumentnamn Handlingsplan

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25 Kommittédirektiv Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra Dir. 2014:25 Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

Slutlig rapport av nationella projektet Romané Bučá

Slutlig rapport av nationella projektet Romané Bučá Skarpnäcks stadsdelförvaltning Avdelningen för individ- och familjeomsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-04-30 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2015-08-27

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma

Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma 1 (6) Datum 2015-05-20 Dnr Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma 2 (6) Förslag till ny FINSAM - Aktivitet Bakgrund Under hösten 2014 genomfördes aktiviteten Samverkanskartan idag

Läs mer

IJ2008/1822/DISK. Statens folkhälsoinstitut Östersund. 1 bilaga. Regeringens beslut

IJ2008/1822/DISK. Statens folkhälsoinstitut Östersund. 1 bilaga. Regeringens beslut Regeringsbeslut 2 2008-09-11 IJ2008/1822/DISK Integrations- och jämställdhetsdepartementet Statens folkhälsoinstitut 831 40 Östersund Uppdrag till Statens folkhälsoinstitut att undersöka hur våldsutsatta

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Intryck, avtryck framtidstro

Intryck, avtryck framtidstro Intryck, avtryck framtidstro Bemötande av våldsutsatta kvinnor från de nationella minoriteterna TILL SOCIALTJÄNSTEN 1 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 ISBN: 978-91-7257-719-0 OMSLAGSFOTO: Sara

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegationen för romska frågor. Dir. 2006:101. Beslut vid regeringssammanträde den 14 september 2006

Kommittédirektiv. Delegationen för romska frågor. Dir. 2006:101. Beslut vid regeringssammanträde den 14 september 2006 Kommittédirektiv Delegationen för romska frågor Dir. 2006:101 Beslut vid regeringssammanträde den 14 september 2006 Sammanfattning av uppdraget En delegation för romska frågor inrättas för att, med utgångspunkt

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd GENERALDIREKTÖREN 2011-06-30 NKC 2010/44 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd (Ert ärende

Läs mer

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringsbeslut II:3 2014-08-21 S2012/275/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringens

Läs mer

Plattform för välfärdsfrågor

Plattform för välfärdsfrågor Plattform för välfärdsfrågor Den 4 maj 2017 samlades ett trettiotal aktörer från Kalmar och Kronobergs län samt Linnéuniversitetet för att diskutera hur samverkan mellan samhällsaktörer och universitetet

Läs mer

Jenny Norén. Avd för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet

Jenny Norén. Avd för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet Cirkulärnr: 07:36 Diarienr: 07/2004 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Jenny Norén Datum: 2007-07-03 Mottagare: Rubrik: Sektionen för hälsa och jämställdhet Kommunstyrelsen Kommundirektörer Individ-

Läs mer

Vägen mot genomförandet av Agenda 2030 i Sverige

Vägen mot genomförandet av Agenda 2030 i Sverige Vägen mot genomförandet av Agenda 2030 i Sverige Mötesplats social hållbarhet 5 december 2016 Johan Carlson, gd Folkhälsomyndigheten Agenda 2030 för en hållbar utveckling People Planet Prosperity Peace

Läs mer

Målarbete och kompetensutveckling för folkhälsa och folkhälsoarbete

Målarbete och kompetensutveckling för folkhälsa och folkhälsoarbete Preventionscentrum Stockholm S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Handläggare: Carina Cannertoft Tfn: 08-508 430 28 Anders Eriksson Tfn: 08-508 430 22 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2004-12-09 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2005-01-28

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Bilaga 6. 4 Sammanfattning och åtgärdsförslag

Bilaga 6. 4 Sammanfattning och åtgärdsförslag Utdrag ur Diskriminering av romer i Sverige - rapport från DO:s projekt åren 2002 och 2003 om åtgärder för att förebygga och motverka etnisk diskriminering av romer (s 50-54) 4 Sammanfattning och åtgärdsförslag

Läs mer

Kulturdepartementet. Växel: Besöksadress: Drottninggatan 16 Postadress: Stockholm

Kulturdepartementet. Växel: Besöksadress: Drottninggatan 16 Postadress: Stockholm Kulturdepartementet Växel: 08-405 10 00 Besöksadress: Drottninggatan 16 Postadress: 103 33 Stockholm Arbetet med regeringens strategi för romsk inkludering 2012 2032 Produktion: Kulturdepartementet Foto

Läs mer

Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad

Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad Datum 2016-05-23 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Utgångspunkter... 4 Arbetsformer... 4 Samråd... 4 Information... 5 Övergripande

Läs mer

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA -

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - VERKSAMHETSPL AN 2015 1 HÄLSA - FOLKHÄLSA HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller i grupper i befolkningen God folkhälsa, ett mål för samhället

Läs mer

Nationella minoriteter

Nationella minoriteter PM59100 PM59008 2.1 Produktionsavdelningen/ Kommunikationsavdelningen Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdraget... 3 Samråd... 3 Deltagare... 4 Samråd 2016... 4 Innehåll... 4 Återrapportering... 5 Resultat...

Läs mer

Ansökan till Kulturdepartementet om bidrag för utveckling av kommunal verksamhet för romsk inkludering

Ansökan till Kulturdepartementet om bidrag för utveckling av kommunal verksamhet för romsk inkludering Stöd & Process 2016-03-19 Sofia Gullberg 08-590 974 79 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2015:129 sofia.gullberg@upplandsvasby.se Kulturdepartementet Enheten för diskrimineringsfrågor 103 33 Stockholm Beteckning:

Läs mer

MILSA TA DEL AV RESULTAT FRÅN EN UNIK ENKÄTSTUDIE OM HÄLSA RIKTAD TILL NYANLÄNDA FLYKTINGAR

MILSA TA DEL AV RESULTAT FRÅN EN UNIK ENKÄTSTUDIE OM HÄLSA RIKTAD TILL NYANLÄNDA FLYKTINGAR 1 MILSA TA DEL AV RESULTAT FRÅN EN UNIK ENKÄTSTUDIE OM HÄLSA RIKTAD TILL NYANLÄNDA FLYKTINGAR Slobodan Zdravkovic, Malmö högskola Samhällsorientering och Hälsokommunikation, Stockholm 4 juni 2015 » Introduktion»

Läs mer

Månadsbrev AKTUELLT I MAJ MÅNADENS HÖJDPUNKT

Månadsbrev AKTUELLT I MAJ MÅNADENS HÖJDPUNKT Romano Tšiviba Nyhetsbrev 2014 Månadsbrev AKTUELLT I MAJ Att sprida innehållet i vitboken och göra det känt för romer i Luleå, kommunanställda men även andra kommuninnevånare är en av de viktigaste uppgifterna

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

PERSPEKTIV HÅLLBARA SAMRÅD - KÄNNER DU IGEN DIG?

PERSPEKTIV HÅLLBARA SAMRÅD - KÄNNER DU IGEN DIG? PERSPEKTIV HÅLLBARA SAMRÅD - KÄNNER DU IGEN DIG? Insamlade perspektiv ifrån 35 samtal Arbetsmaterial för arbetet med att medskapa hållbara, systematiska och kvalitativa samråd för romsk inkludering i Linköpings

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal nivå

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal nivå MEDDELANDE FRÅN STYRELSEN NR 4 2014-06-13 Vårt dnr 14/1994 Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Kommunstyrelserna Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna Överenskommelse mellan staten och

Läs mer

Handlingsplan för ett integrerat samhälle

Handlingsplan för ett integrerat samhälle 25 maj 2016 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Mål och syfte med handlingsplanen... 5 1.2 Avgränsning... 5 2 För ett integrerat samhälle Centrala områden 6 2.1 Värderingar och attityder... 6 2.2 Utbildning, språk

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd

Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd Sida: 1 (5) Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd 1. BESTÄLLNING Godkännande Projektdirektivet godkänt av: Uppdragsgivare/Beställare: Projektledare: Anders Byström barn- och utbildningschef XXXX projektledare

Läs mer

Strategin för romsk inkludering - Lägesrapport 2013

Strategin för romsk inkludering - Lägesrapport 2013 RAPPORT 1 (28) Datum Beteckning Enheten för arbetsmarknads-och rättighetsfrågor Majlis Nilsson 08-785 49 06 Strategin för romsk inkludering - Lägesrapport 2013 Den 16 februari 2012 beslutade regering skrivelsen

Läs mer

Remissvar: För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4)

Remissvar: För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4) Sundbyberg 2017-05-23 Dnr.nr: S2017/00671/FS Vår referens: Sofia Karlsson Socialdepartementet Remissvar: För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4) Funktionsrätt

Läs mer

Intryck, avtryck framtidstro

Intryck, avtryck framtidstro Intryck, avtryck framtidstro Bemötande av våldsutsatta kvinnor från de nationella minoriteterna TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 1 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 ISBN: 978-91-7257-720-6 OMSLAGSFOTO:

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Östgötakommissionen. Margareta Kristenson Professor/Överläkare Linköpings universitet /Region Östergötland Ordförande i Östgötakomissionen

Östgötakommissionen. Margareta Kristenson Professor/Överläkare Linköpings universitet /Region Östergötland Ordförande i Östgötakomissionen Östgötakommissionen Margareta Kristenson Professor/Överläkare Linköpings universitet /Region Östergötland Ordförande i Östgötakomissionen 1 Varför initierades kommissionen Folkhälsopolitiskt program från

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Romers rätt - en strategi för romer i Sverige Svar på remiss av SOU 2010:55

Romers rätt - en strategi för romer i Sverige Svar på remiss av SOU 2010:55 SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SAN 2010-11-25 SID 1 (5) 2010-10-20 Handläggare: Pia Modin Telefon: 08-508 25 618 Till Socialtjänst-

Läs mer

Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49)

Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49) 1 (5) Socialförvaltningen 2014-10-21 Dnr KS 2014-684 Anna Widéen SN 2014-230 Justitiedepartementet Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49) SAMMANFATTNING Linköpings kommun

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

Uppdrag att inrätta ett nationellt kunskapscentrum om ensamkommande barn och unga inom Socialstyrelsen

Uppdrag att inrätta ett nationellt kunskapscentrum om ensamkommande barn och unga inom Socialstyrelsen Regeringsbeslut II:1 2017-03-23 S2017/01863/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att inrätta ett nationellt kunskapscentrum om ensamkommande barn och unga inom Socialstyrelsen

Läs mer

GENERALDIREKTÖREN. Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Sametinget Box 90 981 22 Giron/Kiruna. 2011-10-13 Dnr VERK 2010/343

GENERALDIREKTÖREN. Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Sametinget Box 90 981 22 Giron/Kiruna. 2011-10-13 Dnr VERK 2010/343 GENERALDIREKTÖREN Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Sametinget Box 90 981 22 Giron/Kiruna 2011-10-13 Dnr VERK 2010/343 Regeringsuppdrag Återrapportering av regeringsuppdraget att

Läs mer

2013-09-23 Dnr: 1220/2013. Uppdragsbeskrivning för processledning av utbildningar inom ramen för Förvaltningspartnerskapet,

2013-09-23 Dnr: 1220/2013. Uppdragsbeskrivning för processledning av utbildningar inom ramen för Förvaltningspartnerskapet, 2013-09-23 Dnr: 1220/2013 Uppdragsbeskrivning för processledning av utbildningar inom ramen för Förvaltningspartnerskapet, 2013/2014 (se bilaga 1). Ungdomsstyrelsen söker en uppdragstagare att ta fram

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa Socialdepartementet Utdrag Protokoll I:10 vid regeringssammanträde 2011-06-22 S2006/9394/FS (delvis) S2008/2827/FS (delvis) S2008/7907/FS (delvis) S2011/6057/FS Godkännande av en överenskommelse om intensifierat

Läs mer

Utlysning: Nationellt kunskapscentrum för våld och andra övergrepp mot barn

Utlysning: Nationellt kunskapscentrum för våld och andra övergrepp mot barn 2014-10-14 Dnr 3.1-39020/2014 1(7) Utlysning: Nationellt kunskapscentrum för våld och andra övergrepp mot barn Öppningsdatum: 2014-10-15 Sista dag för intresseanmälan: 2014-10-31 Sista ansökningsdag: 2014-12-17

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. 2016:43 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016 Utvidgning

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Spånga -Tensta December 2013

Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Spånga -Tensta December 2013 Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Spånga -Tensta December 2013 Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2787. Liberal minoritetspolitik. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Kommittémotion

Motion till riksdagen 2015/16:2787. Liberal minoritetspolitik. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Kommittémotion Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2787 av Mathias Sundin m.fl. (FP) Liberal minoritetspolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om information

Läs mer

Projekt Vägen till arbete för romer i Skarpnäck

Projekt Vägen till arbete för romer i Skarpnäck SKARPNÄCK STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDI VID- OCH FAMILJEOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.2.6.-357/12 SID 1 (8) 2012-08-24 Handläggare: Kibebe Tsehai Telefon: 508 15 327 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Avdelningen för tvärsektoriella uppdrag Februari 2005 Maria Lindberg INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Länsstyrelsens insatser. 3 2.1 Insatser

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Kommunikationsplan för nytt regeringsuppdrag med sociala insatsgrupper

Kommunikationsplan för nytt regeringsuppdrag med sociala insatsgrupper Christina Kiernan A001.937/2013 1 (8) Kommunikationsplan för nytt regeringsuppdrag med sociala insatsgrupper Christina Kiernan A001.937/2013 2 (8) 1 INLEDNING...3 1.1 Syfte med kommunikationsplanen...3

Läs mer

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen. Utdrag Protokoll I:8 vid regeringssammanträde 2011-10-13 S2011/8975/FS (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om ett handlingsprogram för att utveckla kunskapen om och vården av

Läs mer

Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen

Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen Sida 1 (7) 2015-08-13 Till Arbetsmarknadsnämnden den 25 augusti 2015 Ärende 6 Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen

Läs mer

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Folkhälsoprogram 2014-2017

Folkhälsoprogram 2014-2017 Styrdokument, program Stöd & Process 2014-03-10 Helene Hagberg 08-590 971 73 Dnr Fax 08-590 91088 KS/2013:349 Helene.Hagberg@upplandsvasby.se Folkhälsoprogram 2014-2017 Nivå: Kommungemensamt Antagen: Nämndens

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR 3.2-0594/2011 SID 1 (5) 2011-10-17

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR 3.2-0594/2011 SID 1 (5) 2011-10-17 SOCIALFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSENHETEN UTLYSNING DNR 3.2-0594/2011 SID 1 (5) 2011-10-17 UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV INFÖRANDET OCH ANVÄNDANDET AV STRENGTHS AND DIFFICULTIES QUES- TIONNAIRE

Läs mer

Regeringen bemyndigar statsrådet Ullenhag eller den som han sätter i sitt ställe att ingå en överenskommelse i överensstämmelse med förslaget.

Regeringen bemyndigar statsrådet Ullenhag eller den som han sätter i sitt ställe att ingå en överenskommelse i överensstämmelse med förslaget. Protokoll II 1 vid regeringssammanträde 2014-06-12 A2014/2289/DISK A2011/4602/DISK Arbetsmarknadsdepartementet Bemyndigande att ingå en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting 1 bilaga Efter

Läs mer

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby Tjänsteutlåtande Projektledare 2015-10-07 Sofia Gullberg 08-590 974 79 Dnr: Sofia.gullberg@upplandsvasby.se SÄN/2015:186 34592 Social- och äldrenämnden Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa

Läs mer

Arbete mot cannabis i Hägersten- Liljeholmen Projektplan Februari 2014

Arbete mot cannabis i Hägersten- Liljeholmen Projektplan Februari 2014 Arbete mot cannabis i Hägersten- Liljeholmen Projektplan Februari 2014 stockholm.se Arbete mot cannabis i Hägersten-Liljeholmen Projektplan 2 (8) Projekt: Arbete mot cannabis i Hägersten-Liljeholmen Författare:

Läs mer

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS Folkhälsopolitisk program för 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS2015.0118 Dokumenttyp: Program Dokumentet gäller för: Skövde kommun Diarienummer: KS2015.0118 Reviderad: Ej

Läs mer

Uppdrag om stärkt stöd till barn som anhöriga

Uppdrag om stärkt stöd till barn som anhöriga Regeringsbeslut III:4 2017-02-16 S2017/01014/FS Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag om stärkt stöd till barn som anhöriga Regeringens beslut Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag

Läs mer

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL TILL TIDIGA INSATSER I FORM AV BARNGRUPPSVERKSAMHET OCH BARNOMBUDET I HÄSSELBY-VÄLLINGBY OCH BROMMA

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL TILL TIDIGA INSATSER I FORM AV BARNGRUPPSVERKSAMHET OCH BARNOMBUDET I HÄSSELBY-VÄLLINGBY OCH BROMMA S HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (5) ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL TILL TIDIGA INSATSER I FORM AV BARNGRUPPSVERKSAMHET OCH BARNOMBUDET I HÄSSELBY-VÄLLINGBY OCH

Läs mer

AKTUELLT MÅNADENS HÖJDPUNKT. Månadsbrev juni 2014

AKTUELLT MÅNADENS HÖJDPUNKT. Månadsbrev juni 2014 Romano Tšiviba Nyhetsbrev 2014 Månadsbrev juni 2014 AKTUELLT Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att se till att en lämplig uppdragsutbildning tas fram för att 2014-2015 utbilda personer med

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Uppdrag inom trygg och säker vård för barn och unga

Uppdrag inom trygg och säker vård för barn och unga Regeringsbeslut II:3 2012-10-11 S2012/7070/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag inom trygg och säker vård för barn och unga Regeringens beslut Regeringen ger Socialstyrelsen

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program 1(5) Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer Folkhälsopolitiskt program 2 Folkhälsa Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens välfärd är en betydelsefull

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

Förslag till Överenskommelse om en utvecklingsplan för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga vuxna åren 2010-2014

Förslag till Överenskommelse om en utvecklingsplan för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga vuxna åren 2010-2014 2010-04-15 Länsstrategi för folkhälsoarbetet i Västmanland Kommunerna Landstinget Länsstyrelsen VKL Förslag till Överenskommelse om en utvecklingsplan för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och

Läs mer

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting.

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTE UTLÅTANDE Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens

Läs mer