Romska flickors och kvinnors hälso- och livssituation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Romska flickors och kvinnors hälso- och livssituation"

Transkript

1 Romska flickors och kvinnors hälso- och livssituation Delrapportering av uppdraget att genomföra en fördjupad studie om romska flickors och kvinnors hälsa Dnr A2012/2012/DISK 31 mars 2014 Dnr: 745/

2 Romska flickors och kvinnors hälsooch livssituation

3 Förord Regeringen har uppdragit åt Folkhälsomyndigheten (enligt regeringsbeslut A 2012/2102/DISK), att låta genomföra en fördjupad studie om romska flickors och kvinnors hälsa och livssituation. En jämförelse av resultaten från studien bör, om möjligt, göras med jämförbara resultat från studier avseende flickor och kvinnor från andra delar av befolkningen. I studien ska ingå att identifiera vilket stöd romska flickor och kvinnor får i dag och vilken kännedom de har om befintligt stöd i samhället. Metoder för insamling av information ska respektera individens rätt till personlig integritet. Studien ska genomföras i dialog med romska flickor och kvinnor respektive sakkunniga. Föreliggande delrapport beskriver hur uppdraget att genomföra studien om romska flickors och kvinnors hälsa förlöpt under perioden september 2012 till januari Rapporten är indelad i fyra delar. I första delen ges en kort beskrivning av uppdraget. Andra delen redogör för genomförandet av uppdraget med utgångspunkt från de erfarenheter och lärdomar som genomförda aktiviteter och samarbetet med företrädare för romska flickor och kvinnor. I tredje delen, presenterar Folkhälsomyndigheten förslag på hur det fortsatta arbetet under perioden bör utformas. Den fjärde delen av rapporten utgörs av sju bilagor som ger en utförlig beskrivning av genomförda aktiviteter inom ramen för uppdraget. Syftet med delrapporteringen är att underrätta uppdragivaren om uppdragets nuläge. Rapporten har tagits fram av utredaren Isis Nyampame, projektledare för uppdraget. Maria Emmelin, uppdragsutförare och professor vid Lunds universitet, samt avdelningschefen Anders Tegnell har granskat rapporten. Kommunikatören Frida Persson är också knuten till projektet. Folkhälsomyndigheten Johan Carlson Generaldirektör 3

4 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning... 6 Del 1. Uppdraget... 7 Del 2. Genomförandet av uppdraget... 8 Steg 1: Planeringsfasen... 8 Steg 2: information och förankring; utseende av referensgrupp... 9 Steg 3: Studiedesign, frågeformulär, utbildning av intervjuare, urval av informanter Steg 4: Datainsamling Del 3. Det fortsatta arbetet under Del4. Bilagor Bilaga Lärdomar och erfarenheter från förankringsarbetet för Regeringsuppdraget "En fördjupad studie om romska flickors livssituation och hälsa VERK 2012/312" Stockholm Malmö och Helsingborg Linköping Luleå Göteborg Slutsatser Bilaga Dokumentation om utbildning i enkätbaserad intervjuteknik Erfarenheter och lärdomar från utbildning för romska intervjuare, Malmö oktober Regeringsuppdrag om en fördjupad studie om romska flickors och kvinnors hälso- och livssituation Bakgrund Syfte med dokumentation Utbildningsinnehåll Om uppdraget Enkätintervjun Målgruppen För att studien ska vara trovärdig... 32

5 Intervjuarnas roll i studien Erfarenheter och lärdomar från enkätbaserade intervjuer med somaliska kvinnor i Skåne Genomgång av och diskussion om tänkbara frågeställningar Det fortsatta arbetet Utvärdering av kursen Våra intervjuare Bilaga Referensgrupp för regeringsuppdraget "En fördjupad studie om romska flickors och kvinnors livssituation och hälsa" Bilaga Inbjudan till referensgruppsmöte inom ramen för regeringsuppdraget om en fördjupad studie om romska flickors och kvinnors hälsosituation och livssituation Bakgrund Syfte Syfte med referensgruppsmöte är att: Målgrupp Tid Om anmälan Program Bilaga Utbildning i enkätbaserad intervjuteknik Bilaga Utbildning i enkätbaserad intervjuteknik, del Bilaga Riskanalys avseende genomförandet av regeringsuppdraget om en fördjupad studie om romska flickors och kvinnors hälso och livssituation VERK 2012/ Bakgrund Riskanalysens syfte och innehåll Bedömning av behov och förutsättningar för fortsatt studie Förslag till åtgärder

6 Sammanfattning Uppdraget om en fördjupad studie om romska flickors och kvinnors hälso och livssituation har genomförts i olika steg och i samarbete med romska företrädare. Under uppdragets förankringsarbete har romska företrädare visat intresse och engagemang för uppdraget i de diskussioner som har förts. Tillsammans med dessa har särskilda områden identifierats som uttryck för romska flickors och kvinnors utsatthet i det svenska samhället. De aktuella problemområdena kommer att belysas av det frågeformulär som har tagits fram och är under utveckling. Med anledning av polisens registrering av romer i Skåne har romers tillit och förtroende till myndigheter kraftigt försämrats. Detta har påverkat arbetet med uppdraget. I samråd med romska representanter har nya behov och förutsättningar för det fortsatta arbetet identifierats. Nya arbetsformer har utvecklats. Myndigheten gör bedömning att det behövs en ökad projekttid och ytterligare resurser för goda resultat skall uppnås. Under 2014 kommer färdigställandet av frågeformuläret att ske. Vidare föreslår myndigheten att det genomförs en inventering av pågående interna projekt som kan vara av betydelse för romers hälsosituation. För närvarande pågår t ex en undersökning av romers deltagande i vaccinationskampanjer samt ett projekt där romers erfarenheter av användning av antibiotika studeras. Denna inventering skall genomföras i samarbete med representanter för romska organisationer. Under 2015 kommer datainsamling att genomföras och analys och förslag på förändring och förbättring baseras på resultat från studien.

7 Del 1. Uppdraget Den 16 februari 2012 antog regeringen en strategi för romsk inkludering Strategin bygger på de förslag som Delegationen för romska frågor gett i sitt slutbetänkande, SOU 2010:55 Romers rätt en strategi för romer i Sverige. Strategin präglas också av de förslag som Statens folkhälsoinstitut lade fram inom ramen för regeringsuppdraget om de nationella minoriteternas hälsosituation. Strategin omfattar sex samhällsområden: utbildning; arbete; bostad; hälsa, social omsorg och trygghet; kultur och språk samt civilsamhällets organisering. Målgruppen är främst de romer som befinner sig i ett socialt och ekonomiskt utanförskap, varvid kvinnor och barn är särskilt prioriterade. Strategins övergripande mål är att den rom som fyller 20 år under 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som inte är rom. I strategin ingår en särskild satsning om 46 miljoner kronor för åren Fem pilotkommuner ska bedriva utvecklingsarbete åren i samarbete med berörda myndigheter och romer. Dessa kommuner är Luleå, Malmö, Göteborg, Helsingborg och Linköping. Arbetet med pilotkommunerna sjösattes hösten Som ett led i ovan nämnda arbete uppdrog regeringen åt Statens folkhälsoinstitut, numera Folkhälsomyndigheten (enligt regeringsbeslut A 2012/2102/DISK), att låta genomföra en fördjupad studie om romska flickors och kvinnors hälsa och livssituation. Enligt uppdraget skulle om möjligt en jämförelse av resultaten göras med resultat från studier avseende flickor och kvinnor från andra delar av befolkningen. I studien skulle ingå att identifiera vilket stöd romska flickor och kvinnor får i dag och vilken kännedom de har om befintligt stöd i samhället. Metoderna för insamling av information skulle respektera individens rätt till personlig integritet och genomföras i dialog med romska flickor/kvinnor samt med sakkunniga. 7

8 Del 2. Genomförandet av uppdraget Nedan redovisas de aktiviteter som genomförts under perioden september 2012 till och med januari Vidare presenteras de nya behov som uppstått under projektets gång samt förslag på det fortsatta arbetet. Uppdraget i sin helhet planerades att omfatta sex steg: Steg 1: Planeringsfas Steg 2: Information och förankring; utseende av referensgrupp Steg 3: Studiedesign, frågeformulär, utbildning av intervjuare, urval av informanter Steg 4: Datainsamling Steg 5: Analysarbete Steg 6: Rapportering Steg 1: Planeringsfasen Under planeringsfasen togs två avtal fram; en överenskommelse om samverkan mellan Statens folkhälsoinstitut och Lunds universitet om en fördjupad studie om romska flickors och kvinnors hälso- och livssituation och ett avtal mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde. Professor Maria Emmelin, en erfaren forskare i frågor som rör kvinnors hälsosituation och tidigare engagerad i studien om romers hälsosituation, utnämndes till uppdragsutförare. En tolkning och avgränsning av uppdraget gjordes ur ett folkhälsoperspektiv där fokus skulle ligga på romska kvinnor och flickors livsvillkor, hälsa och levnadsvanor. Enligt överenskommelsen skulle studien utformas för att besvara följande frågor: Hur ser hälsoläget och livsvillkoren bland romska kvinnor och flickor ut? Hur skattar romska flickor och kvinnor sin hälsa? Vilken kunskap har romska flickor och kvinnor om sina rättigheter, samt samhälleliga stödinstanser inom olika områden såsom sjukvården, kvinnojourer, socialtjänsten, äldreomsorg och utbildning? Hur upplever romska flickor och kvinnor stödet från olika samhälleliga instanser (kommun, landsting och ovan nämnda arenor för stöd)?

9 Hur ser romska flickors och kvinnors levnadsvanor ut när det gäller fysisk aktivitet, matvanor, alkohol, rökning och spel? Vilka allvarliga sjukdomar anser romska flickor och kvinnor förekommer inom sina respektive grupper? Hur upplever romska flickor och kvinnor bemötande inom sjukvården? Vilka insatser och åtgärder behövs det för att förbättra romska flickors och kvinnors hälsosituation och livsvillkor? Hur ser hälsoläget och livsvillkoren bland romska flickor och kvinnor ut i relation till bakomliggande individuella, kulturella och samhälleliga faktorer? Under planeringsfasen diskuterades möjligheterna att bygga studien på ett intervjubaserat frågeformulär riktat till romska flickor och kvinnor och ha ett starkt deltagarorienterat upplägg. Intervjuarna skulle komma från de olika romska grupperna som finns i Sverige och dessa skulle då även fungera som rekryterare av informanter ur den egna gruppen. Utvecklingen av frågeformuläret och valet av specifika frågor skulle också genomföras i nära samarbete med romska kvinnor och flickor samt sakkunniga. Målet var att under förankringsfasen diskutera detta upplägg med företrädare för de romska grupperna samt med sakkunniga. Steg 2: information och förankring; utseende av referensgrupp Förankringsarbetet genomfördes från oktober 2012 till januari 2013 av Maria Emmelin, Lunds universitet och Isis Nyampame, Folkhälsomyndigheten. De aktörer som ingick i förankringsarbetet valdes med utgångspunkt från Folkhälsoinstitutets tidigare erfarenheter av arbete med romer. Målet var att nå företrädare för samtliga romska grupper, d.v.s. svenska romer, finska romer, utom-nordiska romer, nyanlända och resande. Detta innebar att kontakter togs med romska eldsjälar med brett kontaktnätverk i sina respektive grupper, med representanter för nationella och lokala myndigheter och med frivilligorganisationer som arbetade med romska frågor (se Bilaga 1). Genom dessa var det också möjligt att få kontakt med romska flickor och kvinnor och få del av deras mera konkreta erfarenheter och upplevelser. De platser som ingick i förankringsarbetet var Stockholm, Linköping, Malmö, Helsingborg, Luleå och Göteborg, där alla utom Stockholm också fått särskilda medel som pilotkommuner. Enligt planen skulle även Trollhättan, Lund och Skellefteå ha besökts men av tids- och samordningsskäl gjordes detta inte. 9

10 De områden som identifierades som uttryck för romska flickors och kvinnors utsatthet var; brist på utbildning, tidiga äktenskap, hög arbetslöshet, bidragsberoende, brist på förebilder, brist på tillit till myndigheter, diskriminering, genusspecifik arbetsfördelning (ansvar för hem- och matlagning), ohälsa kopplad till; brist på fysisk aktivitet, självmedicinering, stress, drogmissbruk samt tabu att diskutera reproduktiv och sexuell hälsa. Alla dessa områden kunde kopplas till de frågeställningar som angetts i regeringsdirektiven och specificerats i samverkansavtalet. Flera av de som intervjuades under förankringsarbetet underströk svårigheterna att fråga om "känsliga och tabubelagda ämnen" såsom reproduktiv- och sexuell hälsa men trodde att det skulle vara möjligt genom att inte hänvisa till egna erfarenheter utan snarare fråga om andras erfarenheter såsom; "Hur många känner du från din egen grupp som gift sig före 18 års ålder?" De uttryckte också att det skett en norm- och attitydförändring, där den yngre generationen kan komma i konflikt med traditionella mönster. De menade att det finns en stark rädsla för att förlora det starka sociala stöd som gruppen, släkten och familjen utgjort och man pekade på den positiva roll som grupptillhörigheten medför. Sammantaget visade besöken att studien upplevdes som angelägen och att de romska representanterna var beredda att vara med och genomföra den i den form som vi preliminärt skisserat, d.v.s. med hjälp av frågeformulärsbaserade intervjuer. Besöken gav viktiga kontakter och ett bra underlag för urval av intervjuare. Det stod dock klart att ytterligare ansträngningar skulle komma att behövas, både under utbildningen av intervjuare och under själva datainsamlingen, för att minska den misstro mot studier i allmänhet som finns bland romerna. Det var också klart att formuleringen av de specifika frågorna skulle behöva diskuteras i detalj med representanter från målgruppen. Under förankringsfasen togs det också fram ett förslag till en extern referensgrupp. Denna grupp innehåller sakkunniga från de romska grupperna, myndighetsföreträdare och personer med forskningserfarenhet. De ska fungera som "bollplank" för genomförandet av studien och beräknas ha ca 2 3 möten under projektets gång.

11 De ledamöter som ingår i referensgruppen för uppdraget är: Namn Yrke/Erfarenhet Expertis Gunno Gunnmo Statlig utredare, ansvarig för vitboken om romers utsatthet; tidigare biträdande ordförande i Delegation för romska frågor Expert i romska frågor Har ett brett nätverk och förtroende bland romer Carin Götblad Tidigare länspolismästare, utsedd av regeringen som nationell samordnare mot våld i nära relationer Har värdefulla erfarenheter om jämställdhetsfrågor Lisbet Forsberg Sjuksköterska Driver olika projekt för att stärka romska kvinnors och flickors ställning i samhället Har värdefulla erfarenheter ur ett hälso- och sjukvårds perspektiv Rosita Grönfors Romsk eldsjäl, har inflytande i olika romska grupper Ordförande för Rom och Resande Kvinnojouren, bedriver ett nationellt resursstöd för andra yrkesutövare och volontärer som möter romska kvinnor. Tereza Eriksson Lärare, romsk eldsjäl Har inflytande och är expert när det gäller kvinnofrågor bland romer. Hon var en av fyra svenska delegater till ERTF (European Roma and Travellers Forum) i Strasbourg och var med och tog fram Diskrimineringsombudsmannens rapport om diskriminering om romer , har suttit i Romarådet tillsammans med Mona Sahlin och Jens Orback. Mikael Eivergård Chef, Örebro läns museum Etnolog, Fil dr Har arbetat med minoritetsfrågor i många år. Ingrid Blomeus Föreståndare, romsk eldsjäl Arbetar vid behandlingshemmet Katitzi i Vingåker Anna Månsdotter Docent Arbetar med hälsojämlikhet, genusfrågor vid Folkhälsomyndigheten 11

12 Hans Caldaras Romsk eldsjäl Expert inom romska frågor Jan Sundin Professor emeritus Arbetat i många år med sårbara grupper Ett möte med referensgruppen ägde rum i september Under mötet presenterades ett utkast på frågeformuläret och det diskuterades andra aspekter som berör uppdraget. Referensgruppens ledamöter lämnade värdefulla synpunkter på uppdraget och frågeformuläret. Steg 3: Studiedesign, frågeformulär, utbildning av intervjuare, urval av informanter Erfarenheterna och lärdomarna från samtalen med representanter för de romska organisationerna och sakkunniga kom att ligga till grund för studiens utformning. Studien är utformad som en tvärsnittsstudie där särskilt utbildade romska intervjuare ska rekrytera informanter, primärt från den egna gruppen, och ställa frågor med utgångspunkt från ett strukturerat och för studien framtaget frågeformulär. Valet av denna kvantitativa ansats baseras på en önskan att kunna studera omfattning och utbredning av de problem som identifierats i tidigare kvalitativa studier. Eftersom det inte är möjligt att göra ett slumpmässigt urval av romer, då den romska tillhörigheten baseras på självidentifikation, så är möjligheterna att säkerställa ett representativt urval begränsade. Informanterna kommer snarare utgöra ett strategiskt urval där begränsningarna i materialet kommer att behöva beskrivas i detalj. Studien kommer av tids- och budgetskäl endast att genomföras i de största pilotkommunerna, Malmö, Stockholm Göteborg och Linköping, som också har flest romer. Frågeformuläret innehåller frågor inom de områden som identifierats i studien om de nationella minoriteternas hälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2010) och under förankringsarbetet. I görligaste mån kommer frågor från folkhälsoenkäten inom dessa områden att utgöra grunden för att göra jämförelse med befolkningen i övrigt. En del frågor har inspirerats av det frågeformulär som använts för somaliska och thailändska kvinnor i södra Sverige för att på detta sätt kunna jämföra resultaten med andra utsatta grupper (Stafström et al, 2011). Baserat på resultaten från förankringsarbetet har en del av frågorna arbetats om för att ställas i tredje person och beröra andras snarare än egna erfarenheter. Vissa områden, som t ex socialt stöd och diskriminering måste utökas och frågorna specificeras ytterligare. Arbetet med frågeformuläret har skett i samarbete med

13 romska intervjuare under utbildningen i enkätbaserad intervjuteknik och kommer att utvecklas och slutföras vidare i möten med referensgruppen där också romska företrädare ingår. Urvalet av romska intervjuare bygger delvis på de kontakter som skapades under arbetet med "Hur mår Sveriges nationella minoriteter" där ett samarbete etablerades mellan Statens folkhälsoinstitut, de olika romska organisationerna och Delegationen för romska frågor. Den misstänksamhet och bristande tillit gentemot myndigheter som av historiska skäl finns i den romska befolkningen kunde då åtminstone delvis överbryggas genom möten, samtal och ingående information om uppdragets syfte. Kriterierna för urval av intervjuare i den här aktuella studien är liksom tidigare att de ska representera de olika romska grupper som finns i Sverige idag, d v s svenska, finska, nyanlända, utomnordiska och resande romer samt att de kommer från olika geografiska områden. Totalt har åtta-nio romska intervjuare valts ut; två från Stockholm, två från Göteborg, två från Malmö och två från Linköping. De flesta av dessa har arbetat aktivt med romska frågor inom romska organisationer, folkhögskolor eller inom kyrkan och har ett stort förtroende och nätverk inom den egna gruppen. Utbildningen av rekryterarna/intervjuarna anordnades under två tillfällen under oktober och december Den leddes av Maria Emmelin, Lunds universitet och Isis Nyampame, projektledare på Folkhälsomyndigheten. Vid dessa tillfällen gjordes en genomgång och utveckling av frågeformuläret gjorts. Syftet med utbildningen är att få återkoppling på frågorna och att tillsammans revidera formuläret så att det skulle kännas rätt och genomförbart för intervjuarna/rekryterarna. Dialogövningar, rollspel och träning i intervjuteknik varvades med värdeövningar och diskussioner om de frågeområden som täcks av. Frågornas anknytning till mera teoretiska begrepp såsom social kapital, självskattad hälsa och känsla av sammanhang har behandlats. En viktig del av utbildningen var också att diskutera och lägga upp rekryteringen av informanter så att vi verkligen får ett åtminstone teoretiskt representativt urval samt diskutera hur själva intervjuerna ska gå till. Sista delen av utbildningen är planerad att äga rum under 2014 då intervjuarna tillsammans med projektgruppen ska färdigställa frågeformuläret. I Sverige uppskattas det att det bor ungefär romer, och de delas i Sverige in i följande grupper (ungefärliga siffror): svenska romer, finska romer, utomnordiska romer och resande romer (http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/2476). Därutöver finns också ett okänt antal nyligen anlända romer, som kom till Sverige från Polen och andra länder i Östeuropa 13

14 sedan talet. Hur många av dessa som är flickor/kvinnor vet vi inte idag. Siffrorna är också högst osäkra då den romska grupptillhörigheten är självidentifierad. Denna studie ska fokusera på romska flickor och kvinnor. Vi har valt att begränsa åldersgruppen till år, d.v.s. de som är i arbetsför ålder, med tanke på den tids- och budgetplan vi har att följa. De romska intervjuarna är själva valda med utgångspunkt från att de har ingångar i de olika romska grupperna i de fyra utvalda geografiska områdena. Enda sättet att nå ut till grupperna är att intervjuarna använder sig av sina nätverk för att bjuda in kvinnor från den egna romska gruppen och på detta sätt se till att få med kvinnor tillhörande olika åldersgrupper (15-64) med varierande social bakgrund. Vi räknar med att varje intervjuare kan identifiera och intervjua ca kvinnor men detta bygger på att åtminstone en del av dessa frågeformulärsbaserade intervjuer sker i grupp. Detta innebär att vi kan få ett material som i bästa fall baseras på intervjuer med ca kvinnor. Urvalet kommer inte att vara ett statistiskt representativt urval av romer och möjligheten att redovisa skillnader och likheter mellan de olika grupper i olika delar av Sverige är begränsade. Detta är dock det enda sättet som det är möjligt att visa på storleksordningen av vissa hälsoproblem och deras samband med bakomliggande faktorer. Steg 4: Datainsamling Datainsamlingen var planerad att äga rum i oktober 2013, samma månad som polisens registrering av romer i Skåne uppdagades. Som följd av händelserna i Skåne, har romers tillit och förtroende till myndigheter kraftigt försämrats. Denna situation har påverkat uppdragets genomförande. Det har skett förändringar i planeringen och nya behov har uppstått. I samråd med företrädare för romska flickor och kvinnor samt uppdragsgivaren har ett nytt upplägg för det fortsatta arbetet tagits fram.

15 Del 3. Det fortsatta arbetet under Tillsammans med romska intervjuare har myndigheten fört diskussioner om behov och förutsättningar för att slutföra uppdraget. De romska representanterna/intervjuarna anser att uppdraget är viktigt och angeläget för att kunna förbättra romska flickors och kvinnors hälso och livssituation och tror att det är genomförbart. De behöver emellertid mera tid för att förankra uppdraget i sina respektive grupper vilket medför behov av mer tid och resurser för uppdraget. På grund av ansträngda budgetramar under 2014 gör Myndigheten bedömningen att det är nödvändigt att fördela planerade aktiviteter under perioden Detta betyder att arbetet med att färdigställa frågeformuläret genomförs som planerat under 2014 medan övriga planerade aktiviteter skjuts upp till 2015, inom de ramar som budgeten 2015 tillåter. Myndigheten har därför äskat ytterligare medel för genomförande av uppdraget. Vidare föreslår myndigheten att det under 2014 genomförs en inventering av pågående projekt inom myndigheten som kan vara av betydelse för romers hälsosituation. För närvarande pågår t ex en undersökning av romers deltagande i vaccinationskampanjer samt ett projekt där romers erfarenheter av användning av antibiotika studeras. Denna inventering ska genomföras i samarbete med representanter för romska organisationer. Mot bakgrund av de förändrade förutsättningarna för uppdraget har myndigheten begärt en förlängning av uppdraget, vilket innebär att uppdraget senast redovisas i denna delrapport och slutredovisas senast Medan delrapporten sammanfattar aktiviteter och erfarenheter av uppdraget under så kommer slutrapporten att redogöra för resultat och förslag till förbättringar. 15

16 Del4. Bilagor Den femte delen omfattar en samling av sex bilagor som ger en utförlig beskrivning av genomförda aktiviteter inom ramen för uppdrag. Bilaga 1. En rapport om lärdomar och erfarenheter från förankringsarbetet (oktober 2012 januari 2013). Bilaga 2. Program till referensgruppsmöte Bilaga 3. Missivbrev till referensgruppen RU Fördjupad studie om romska flickors och kvinnors hälso och livssituation Bilaga 4. Dokumentation om utbildning i enkätbaserad intervjuteknik Erfarenheter och lärdomar från utbildning för romska intervjuare, Malmö oktober 2013 Bilaga 5. Program utbildning i enkätbaserad intervjuteknik, Malmö oktober 2013 Bilaga 6. Program utbildning i enkätbaserad intervjuteknik, Stockholm, 3 4 december 2013 Bilaga 7: Riskanalys avseende genomförandet av regeringsuppdraget om en fördjupad studie om romska flickors och kvinnors hälsosituation

17 Bilaga 1. Lärdomar och erfarenheter från förankringsarbetet för Regeringsuppdraget "En fördjupad studie om romska flickors livssituation och hälsa VERK 2012/312" Maria Emmelin, Professor Global hälsa, Lunds Universitet Isis Nyampame, Utredare och projektansvarig, Folkhälsomyndigheten Bakgrund Den 16 februari 2012 antog regeringen en strategi för romsk inkludering och uppdraget till Statens folkhälsoinstitut utgör en del av regeringens insatser. Strategin bygger på Delegationen för romska frågors förslag i sitt beslutbetänkande SOU 2010:55 Romers rätt en strategi för romer i Sverige. Strategin präglas också av de förslag som Statens folkhälsoinstitut lade fram inom ramen för regeringsuppdraget att kartlägga de nationella minoriteternas hälsosituation. Strategin omfattar sex samhällsområden: utbildning; arbete; bostad; hälsa; social omsorg och trygghet; kultur och språk samt civilsamhällets organisering. Målgruppen är främst de romer som befinner sig i ett socialt och ekonomiskt utanförskap. Kvinnor och barn är särskilt prioriterade. Strategins övergripande mål är att den rom som fyller 20 år, år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som inte är rom. I strategin ingår en särskild satsning om 46 miljoner kronor för åren där fem pilotkommuner ska bedriva utvecklingsarbete i samarbete med berörda myndigheter och romer. Dessa kommuner är Luleå, Malmö, Göteborg, Helsingborg och Linköping. Pilotkommunerna beräknas påbörja verksamheten hösten Regeringen har uppdragit åt Statens folkhälsoinstitut att genomföra en fördjupad studie om romska flickors och kvinnors livssituation och hälsa. I studien ska ingå att identifiera vilket stöd romska flickor och kvinnor får i dag och vilken kännedom de har om befintligt stöd i samhället. Studien ska genomföras i dialog med romska flickor och kvinnor tillsammans med sakkunniga. Tidigare studier med romer har visat på möjligheterna att samla in data genom ett nära samarbete med romska organisationer och romska nyckelpersoner. Uppdraget påbörjas under 2012 och Statens folkhälsoinstitut ska senast den 1 mars 2014 i en rapport till Arbetsmarknadsdepartementet, med kopia till Utbildningsdepartementet, redovisa resultaten av uppdraget och ge förslag till eventuella åtgärder. 17

18 Statens folkhälsoinstitut har slutit ett avtal med Lunds universitet, enheten för socialmedicin och global hälsa, som uppdragit åt professor Maria Emmelin att genomföra denna studie. Studien ska ske i samråd med Statens folkhälsoinstitut och företrädare för romska organisationer samt sakkunniga. Professor Maria Emmelin är en erfaren forskare i frågor som rör kvinnors hälsosituation. Hon var anlitad i det tidigare regeringsuppdraget "Hur mår Sverige Nationella minoriteter" och ansvarade, tillsammans med utredaren Isis Nyampame, för utbildningen av romska intervjuare i den delstudie som fokuserade på romers hälsa. Hon deltog som vetenskaplig rådgivare i analysen och presentationen av studien vilket medfört kunskap och engagemang för romernas situation i Sverige. Som vetenskaplig granskare av Statens folkhälsoinstituts rapporten "Myndigheters bemötande och stöd till våldsutsatta kvinnor som tillhör de nationella minoriteterna" fick hon ytterligare kunskap om romska kvinnors utsatthet. Arbetet påbörjades under hösten 2012 och har inneburit regelbundna planeringsmöten för att specificera samarbetsavtalet och för att planera förankringsarbetet. De kontakter och upparbetade nätverk som Isis Nyampame byggt upp inom ramen för uppdraget om de nationella minoriteterna hälsa bedömdes vara en förutsättning ett framgångsrikt förankringsarbete. Statens folkhälsoinstitut beslutade därför att hon kunde avsätta sammanlagt 1 mån av sin arbetstid för att delta i förankringsarbetet och i den utbildning av romska intervjuare som ingick i den preliminära studiedesignen. Efter en genomgång av de befintliga resurserna för uppdraget accepterade Statens folkhälsoinstitut att stå för kostnaderna för hennes resor och medverkan för att inte belasta projektbudgeten ytterligare (se Bilaga 1). Maria Emmelin och Isis Nyampame utarbetade därefter en detaljerad budget- och tidsplan för förankringsarbetet av studien (se Bilaga 2). Syftet med förankringsarbetet var att informera om det särskilda uppdraget om romska kvinnors hälsa och livsvillkor för företrädare för romska grupper och ansvariga för de pilotverksamheter som beviljats pengar inom ramen för regeringens strategi. Det var viktigt att få en bild av hur olika aktörer såg på livssituationen och hälsoproblemen i målgruppen. Förankringsarbetet bedömdes som avgörande och en förutsättning för utvecklingen av studiens upplägg och genomförande. Utgångspunkten för uppdraget var att studien skulle genomföras i nära samarbete med romska kvinnor och flickor och att liksom i studien av Sveriges nationella minoriteter ta hjälp av romska intervjuare (i detta fall kvinnliga) för datainsamlingen. Förankringsarbetet planerades därför som en första del av datainsamlingen för att förstå kontexten och att diskutera alternativa studieupplägg. Det var viktigt att undersöka möjligheterna att nå ut till en större grupp romska kvinnor för att denna gång ha möjlighet att kunna säga något om omfattningen av de problem som tidigare beskrivits med en kvalitativ ansats. Maria Emmelins erfarenheter från studier med

Delredovisning av regeringsuppdrag inom regeringens strategi för romsk inkludering Dnr A2012/1387/DISK

Delredovisning av regeringsuppdrag inom regeringens strategi för romsk inkludering Dnr A2012/1387/DISK Redovisning av regeringsuppdrag Länsstyrelsen i Stockholms län 2013-04-26 1 (14) Dnr 2012:518 Delredovisning av regeringsuppdrag inom regeringens strategi för romsk inkludering Dnr A2012/1387/DISK Härmed

Läs mer

Hur når vi ut till alla? Målgruppsanpassade informationsinsatser inom antibiotikaresistens

Hur når vi ut till alla? Målgruppsanpassade informationsinsatser inom antibiotikaresistens Hur når vi ut till alla? Målgruppsanpassade informationsinsatser inom antibiotikaresistens Hur når vi ut till alla? Målgruppsanpassade informationsinsatser inom antibiotikaresistens Bindningar och jäv

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor.

Läs mer

Sociala insatsgrupper. Redovisning av regeringsuppdrag

Sociala insatsgrupper. Redovisning av regeringsuppdrag Sociala insatsgrupper Redovisning av regeringsuppdrag 2 3 INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...5 2 UPPDRAGET...7 2.1 Syfte med uppdraget... 8 2.2 Mål för uppdraget... 9 2.3 Avgränsningar för uppdraget... 9 3 PROJEKTORGANISATION...

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

RAPPORT 292. Romer i skolan en fördjupad studie

RAPPORT 292. Romer i skolan en fördjupad studie RAPPORT 292 2007 Romer i skolan en fördjupad studie Romer i skolan en fördjupad studie Beställningsadress: Fritzes kundserivce 106 47 Stockholm Telefon 08-690 95 76 Telefax 08-690 95 50 E-postadress:skolverket@fritzes.se

Läs mer

Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010: 5

Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010: 5 Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010: 5 Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering

Läs mer

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra

Läs mer

Kunskap och praktik i utveckling

Kunskap och praktik i utveckling Kunskap och praktik i utveckling Utvärdering av Allmänna Arvsfondens stöd till projekt om mäns våld mot kvinnor och barn Maria Eriksson och Lena Berg Uppsala Universitet, december 2010 Kunskap och praktik

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Låt oss tala om flickor

Låt oss tala om flickor Låt oss tala om flickor Låt oss tala om fl ickor Integrationsverkets rapportserie 2000:6 Integrationsverket, 2000 Tryck: Parajett AB, Sverige Integrationsverket Box 633 601 14 Norrköping ISSN 1404-5370

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Romers situation i Malmö En rapport om Malmös minoritetspolitik utifrån romernas perspektiv

Romers situation i Malmö En rapport om Malmös minoritetspolitik utifrån romernas perspektiv Romers situation i Malmö En rapport om Malmös minoritetspolitik utifrån romernas perspektiv Malmö Stadskontor Avdelning för Integration och arbetsmarknad Emma Söderman i samarbete med Britta Ström Sammanfattning

Läs mer

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck Slutbetänkande av Utredningen som ska föreslå en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor Stockholm 2015 SOU 2015:55

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer

Utvärdering av projektet Samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruk 2013 2014. Karin Alexanderson och Kari Jess

Utvärdering av projektet Samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruk 2013 2014. Karin Alexanderson och Kari Jess Stuprör, hängrännor och rännkrokar Utvärdering av projektet Samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruk 2013 2014 Karin Alexanderson och Kari Jess Nka Barn som anhöriga 2015:4 Stuprör,

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Elisabet Näsman Sociologiska institutionen Uppsala Universitet 2012 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Sammanfattning

Läs mer