Romska flickors och kvinnors hälso- och livssituation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Romska flickors och kvinnors hälso- och livssituation"

Transkript

1 Romska flickors och kvinnors hälso- och livssituation Delrapportering av uppdraget att genomföra en fördjupad studie om romska flickors och kvinnors hälsa Dnr A2012/2012/DISK 31 mars 2014 Dnr: 745/

2 Romska flickors och kvinnors hälsooch livssituation

3 Förord Regeringen har uppdragit åt Folkhälsomyndigheten (enligt regeringsbeslut A 2012/2102/DISK), att låta genomföra en fördjupad studie om romska flickors och kvinnors hälsa och livssituation. En jämförelse av resultaten från studien bör, om möjligt, göras med jämförbara resultat från studier avseende flickor och kvinnor från andra delar av befolkningen. I studien ska ingå att identifiera vilket stöd romska flickor och kvinnor får i dag och vilken kännedom de har om befintligt stöd i samhället. Metoder för insamling av information ska respektera individens rätt till personlig integritet. Studien ska genomföras i dialog med romska flickor och kvinnor respektive sakkunniga. Föreliggande delrapport beskriver hur uppdraget att genomföra studien om romska flickors och kvinnors hälsa förlöpt under perioden september 2012 till januari Rapporten är indelad i fyra delar. I första delen ges en kort beskrivning av uppdraget. Andra delen redogör för genomförandet av uppdraget med utgångspunkt från de erfarenheter och lärdomar som genomförda aktiviteter och samarbetet med företrädare för romska flickor och kvinnor. I tredje delen, presenterar Folkhälsomyndigheten förslag på hur det fortsatta arbetet under perioden bör utformas. Den fjärde delen av rapporten utgörs av sju bilagor som ger en utförlig beskrivning av genomförda aktiviteter inom ramen för uppdraget. Syftet med delrapporteringen är att underrätta uppdragivaren om uppdragets nuläge. Rapporten har tagits fram av utredaren Isis Nyampame, projektledare för uppdraget. Maria Emmelin, uppdragsutförare och professor vid Lunds universitet, samt avdelningschefen Anders Tegnell har granskat rapporten. Kommunikatören Frida Persson är också knuten till projektet. Folkhälsomyndigheten Johan Carlson Generaldirektör 3

4 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning... 6 Del 1. Uppdraget... 7 Del 2. Genomförandet av uppdraget... 8 Steg 1: Planeringsfasen... 8 Steg 2: information och förankring; utseende av referensgrupp... 9 Steg 3: Studiedesign, frågeformulär, utbildning av intervjuare, urval av informanter Steg 4: Datainsamling Del 3. Det fortsatta arbetet under Del4. Bilagor Bilaga Lärdomar och erfarenheter från förankringsarbetet för Regeringsuppdraget "En fördjupad studie om romska flickors livssituation och hälsa VERK 2012/312" Stockholm Malmö och Helsingborg Linköping Luleå Göteborg Slutsatser Bilaga Dokumentation om utbildning i enkätbaserad intervjuteknik Erfarenheter och lärdomar från utbildning för romska intervjuare, Malmö oktober Regeringsuppdrag om en fördjupad studie om romska flickors och kvinnors hälso- och livssituation Bakgrund Syfte med dokumentation Utbildningsinnehåll Om uppdraget Enkätintervjun Målgruppen För att studien ska vara trovärdig... 32

5 Intervjuarnas roll i studien Erfarenheter och lärdomar från enkätbaserade intervjuer med somaliska kvinnor i Skåne Genomgång av och diskussion om tänkbara frågeställningar Det fortsatta arbetet Utvärdering av kursen Våra intervjuare Bilaga Referensgrupp för regeringsuppdraget "En fördjupad studie om romska flickors och kvinnors livssituation och hälsa" Bilaga Inbjudan till referensgruppsmöte inom ramen för regeringsuppdraget om en fördjupad studie om romska flickors och kvinnors hälsosituation och livssituation Bakgrund Syfte Syfte med referensgruppsmöte är att: Målgrupp Tid Om anmälan Program Bilaga Utbildning i enkätbaserad intervjuteknik Bilaga Utbildning i enkätbaserad intervjuteknik, del Bilaga Riskanalys avseende genomförandet av regeringsuppdraget om en fördjupad studie om romska flickors och kvinnors hälso och livssituation VERK 2012/ Bakgrund Riskanalysens syfte och innehåll Bedömning av behov och förutsättningar för fortsatt studie Förslag till åtgärder

6 Sammanfattning Uppdraget om en fördjupad studie om romska flickors och kvinnors hälso och livssituation har genomförts i olika steg och i samarbete med romska företrädare. Under uppdragets förankringsarbete har romska företrädare visat intresse och engagemang för uppdraget i de diskussioner som har förts. Tillsammans med dessa har särskilda områden identifierats som uttryck för romska flickors och kvinnors utsatthet i det svenska samhället. De aktuella problemområdena kommer att belysas av det frågeformulär som har tagits fram och är under utveckling. Med anledning av polisens registrering av romer i Skåne har romers tillit och förtroende till myndigheter kraftigt försämrats. Detta har påverkat arbetet med uppdraget. I samråd med romska representanter har nya behov och förutsättningar för det fortsatta arbetet identifierats. Nya arbetsformer har utvecklats. Myndigheten gör bedömning att det behövs en ökad projekttid och ytterligare resurser för goda resultat skall uppnås. Under 2014 kommer färdigställandet av frågeformuläret att ske. Vidare föreslår myndigheten att det genomförs en inventering av pågående interna projekt som kan vara av betydelse för romers hälsosituation. För närvarande pågår t ex en undersökning av romers deltagande i vaccinationskampanjer samt ett projekt där romers erfarenheter av användning av antibiotika studeras. Denna inventering skall genomföras i samarbete med representanter för romska organisationer. Under 2015 kommer datainsamling att genomföras och analys och förslag på förändring och förbättring baseras på resultat från studien.

7 Del 1. Uppdraget Den 16 februari 2012 antog regeringen en strategi för romsk inkludering Strategin bygger på de förslag som Delegationen för romska frågor gett i sitt slutbetänkande, SOU 2010:55 Romers rätt en strategi för romer i Sverige. Strategin präglas också av de förslag som Statens folkhälsoinstitut lade fram inom ramen för regeringsuppdraget om de nationella minoriteternas hälsosituation. Strategin omfattar sex samhällsområden: utbildning; arbete; bostad; hälsa, social omsorg och trygghet; kultur och språk samt civilsamhällets organisering. Målgruppen är främst de romer som befinner sig i ett socialt och ekonomiskt utanförskap, varvid kvinnor och barn är särskilt prioriterade. Strategins övergripande mål är att den rom som fyller 20 år under 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som inte är rom. I strategin ingår en särskild satsning om 46 miljoner kronor för åren Fem pilotkommuner ska bedriva utvecklingsarbete åren i samarbete med berörda myndigheter och romer. Dessa kommuner är Luleå, Malmö, Göteborg, Helsingborg och Linköping. Arbetet med pilotkommunerna sjösattes hösten Som ett led i ovan nämnda arbete uppdrog regeringen åt Statens folkhälsoinstitut, numera Folkhälsomyndigheten (enligt regeringsbeslut A 2012/2102/DISK), att låta genomföra en fördjupad studie om romska flickors och kvinnors hälsa och livssituation. Enligt uppdraget skulle om möjligt en jämförelse av resultaten göras med resultat från studier avseende flickor och kvinnor från andra delar av befolkningen. I studien skulle ingå att identifiera vilket stöd romska flickor och kvinnor får i dag och vilken kännedom de har om befintligt stöd i samhället. Metoderna för insamling av information skulle respektera individens rätt till personlig integritet och genomföras i dialog med romska flickor/kvinnor samt med sakkunniga. 7

8 Del 2. Genomförandet av uppdraget Nedan redovisas de aktiviteter som genomförts under perioden september 2012 till och med januari Vidare presenteras de nya behov som uppstått under projektets gång samt förslag på det fortsatta arbetet. Uppdraget i sin helhet planerades att omfatta sex steg: Steg 1: Planeringsfas Steg 2: Information och förankring; utseende av referensgrupp Steg 3: Studiedesign, frågeformulär, utbildning av intervjuare, urval av informanter Steg 4: Datainsamling Steg 5: Analysarbete Steg 6: Rapportering Steg 1: Planeringsfasen Under planeringsfasen togs två avtal fram; en överenskommelse om samverkan mellan Statens folkhälsoinstitut och Lunds universitet om en fördjupad studie om romska flickors och kvinnors hälso- och livssituation och ett avtal mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde. Professor Maria Emmelin, en erfaren forskare i frågor som rör kvinnors hälsosituation och tidigare engagerad i studien om romers hälsosituation, utnämndes till uppdragsutförare. En tolkning och avgränsning av uppdraget gjordes ur ett folkhälsoperspektiv där fokus skulle ligga på romska kvinnor och flickors livsvillkor, hälsa och levnadsvanor. Enligt överenskommelsen skulle studien utformas för att besvara följande frågor: Hur ser hälsoläget och livsvillkoren bland romska kvinnor och flickor ut? Hur skattar romska flickor och kvinnor sin hälsa? Vilken kunskap har romska flickor och kvinnor om sina rättigheter, samt samhälleliga stödinstanser inom olika områden såsom sjukvården, kvinnojourer, socialtjänsten, äldreomsorg och utbildning? Hur upplever romska flickor och kvinnor stödet från olika samhälleliga instanser (kommun, landsting och ovan nämnda arenor för stöd)?

9 Hur ser romska flickors och kvinnors levnadsvanor ut när det gäller fysisk aktivitet, matvanor, alkohol, rökning och spel? Vilka allvarliga sjukdomar anser romska flickor och kvinnor förekommer inom sina respektive grupper? Hur upplever romska flickor och kvinnor bemötande inom sjukvården? Vilka insatser och åtgärder behövs det för att förbättra romska flickors och kvinnors hälsosituation och livsvillkor? Hur ser hälsoläget och livsvillkoren bland romska flickor och kvinnor ut i relation till bakomliggande individuella, kulturella och samhälleliga faktorer? Under planeringsfasen diskuterades möjligheterna att bygga studien på ett intervjubaserat frågeformulär riktat till romska flickor och kvinnor och ha ett starkt deltagarorienterat upplägg. Intervjuarna skulle komma från de olika romska grupperna som finns i Sverige och dessa skulle då även fungera som rekryterare av informanter ur den egna gruppen. Utvecklingen av frågeformuläret och valet av specifika frågor skulle också genomföras i nära samarbete med romska kvinnor och flickor samt sakkunniga. Målet var att under förankringsfasen diskutera detta upplägg med företrädare för de romska grupperna samt med sakkunniga. Steg 2: information och förankring; utseende av referensgrupp Förankringsarbetet genomfördes från oktober 2012 till januari 2013 av Maria Emmelin, Lunds universitet och Isis Nyampame, Folkhälsomyndigheten. De aktörer som ingick i förankringsarbetet valdes med utgångspunkt från Folkhälsoinstitutets tidigare erfarenheter av arbete med romer. Målet var att nå företrädare för samtliga romska grupper, d.v.s. svenska romer, finska romer, utom-nordiska romer, nyanlända och resande. Detta innebar att kontakter togs med romska eldsjälar med brett kontaktnätverk i sina respektive grupper, med representanter för nationella och lokala myndigheter och med frivilligorganisationer som arbetade med romska frågor (se Bilaga 1). Genom dessa var det också möjligt att få kontakt med romska flickor och kvinnor och få del av deras mera konkreta erfarenheter och upplevelser. De platser som ingick i förankringsarbetet var Stockholm, Linköping, Malmö, Helsingborg, Luleå och Göteborg, där alla utom Stockholm också fått särskilda medel som pilotkommuner. Enligt planen skulle även Trollhättan, Lund och Skellefteå ha besökts men av tids- och samordningsskäl gjordes detta inte. 9

10 De områden som identifierades som uttryck för romska flickors och kvinnors utsatthet var; brist på utbildning, tidiga äktenskap, hög arbetslöshet, bidragsberoende, brist på förebilder, brist på tillit till myndigheter, diskriminering, genusspecifik arbetsfördelning (ansvar för hem- och matlagning), ohälsa kopplad till; brist på fysisk aktivitet, självmedicinering, stress, drogmissbruk samt tabu att diskutera reproduktiv och sexuell hälsa. Alla dessa områden kunde kopplas till de frågeställningar som angetts i regeringsdirektiven och specificerats i samverkansavtalet. Flera av de som intervjuades under förankringsarbetet underströk svårigheterna att fråga om "känsliga och tabubelagda ämnen" såsom reproduktiv- och sexuell hälsa men trodde att det skulle vara möjligt genom att inte hänvisa till egna erfarenheter utan snarare fråga om andras erfarenheter såsom; "Hur många känner du från din egen grupp som gift sig före 18 års ålder?" De uttryckte också att det skett en norm- och attitydförändring, där den yngre generationen kan komma i konflikt med traditionella mönster. De menade att det finns en stark rädsla för att förlora det starka sociala stöd som gruppen, släkten och familjen utgjort och man pekade på den positiva roll som grupptillhörigheten medför. Sammantaget visade besöken att studien upplevdes som angelägen och att de romska representanterna var beredda att vara med och genomföra den i den form som vi preliminärt skisserat, d.v.s. med hjälp av frågeformulärsbaserade intervjuer. Besöken gav viktiga kontakter och ett bra underlag för urval av intervjuare. Det stod dock klart att ytterligare ansträngningar skulle komma att behövas, både under utbildningen av intervjuare och under själva datainsamlingen, för att minska den misstro mot studier i allmänhet som finns bland romerna. Det var också klart att formuleringen av de specifika frågorna skulle behöva diskuteras i detalj med representanter från målgruppen. Under förankringsfasen togs det också fram ett förslag till en extern referensgrupp. Denna grupp innehåller sakkunniga från de romska grupperna, myndighetsföreträdare och personer med forskningserfarenhet. De ska fungera som "bollplank" för genomförandet av studien och beräknas ha ca 2 3 möten under projektets gång.

11 De ledamöter som ingår i referensgruppen för uppdraget är: Namn Yrke/Erfarenhet Expertis Gunno Gunnmo Statlig utredare, ansvarig för vitboken om romers utsatthet; tidigare biträdande ordförande i Delegation för romska frågor Expert i romska frågor Har ett brett nätverk och förtroende bland romer Carin Götblad Tidigare länspolismästare, utsedd av regeringen som nationell samordnare mot våld i nära relationer Har värdefulla erfarenheter om jämställdhetsfrågor Lisbet Forsberg Sjuksköterska Driver olika projekt för att stärka romska kvinnors och flickors ställning i samhället Har värdefulla erfarenheter ur ett hälso- och sjukvårds perspektiv Rosita Grönfors Romsk eldsjäl, har inflytande i olika romska grupper Ordförande för Rom och Resande Kvinnojouren, bedriver ett nationellt resursstöd för andra yrkesutövare och volontärer som möter romska kvinnor. Tereza Eriksson Lärare, romsk eldsjäl Har inflytande och är expert när det gäller kvinnofrågor bland romer. Hon var en av fyra svenska delegater till ERTF (European Roma and Travellers Forum) i Strasbourg och var med och tog fram Diskrimineringsombudsmannens rapport om diskriminering om romer , har suttit i Romarådet tillsammans med Mona Sahlin och Jens Orback. Mikael Eivergård Chef, Örebro läns museum Etnolog, Fil dr Har arbetat med minoritetsfrågor i många år. Ingrid Blomeus Föreståndare, romsk eldsjäl Arbetar vid behandlingshemmet Katitzi i Vingåker Anna Månsdotter Docent Arbetar med hälsojämlikhet, genusfrågor vid Folkhälsomyndigheten 11

12 Hans Caldaras Romsk eldsjäl Expert inom romska frågor Jan Sundin Professor emeritus Arbetat i många år med sårbara grupper Ett möte med referensgruppen ägde rum i september Under mötet presenterades ett utkast på frågeformuläret och det diskuterades andra aspekter som berör uppdraget. Referensgruppens ledamöter lämnade värdefulla synpunkter på uppdraget och frågeformuläret. Steg 3: Studiedesign, frågeformulär, utbildning av intervjuare, urval av informanter Erfarenheterna och lärdomarna från samtalen med representanter för de romska organisationerna och sakkunniga kom att ligga till grund för studiens utformning. Studien är utformad som en tvärsnittsstudie där särskilt utbildade romska intervjuare ska rekrytera informanter, primärt från den egna gruppen, och ställa frågor med utgångspunkt från ett strukturerat och för studien framtaget frågeformulär. Valet av denna kvantitativa ansats baseras på en önskan att kunna studera omfattning och utbredning av de problem som identifierats i tidigare kvalitativa studier. Eftersom det inte är möjligt att göra ett slumpmässigt urval av romer, då den romska tillhörigheten baseras på självidentifikation, så är möjligheterna att säkerställa ett representativt urval begränsade. Informanterna kommer snarare utgöra ett strategiskt urval där begränsningarna i materialet kommer att behöva beskrivas i detalj. Studien kommer av tids- och budgetskäl endast att genomföras i de största pilotkommunerna, Malmö, Stockholm Göteborg och Linköping, som också har flest romer. Frågeformuläret innehåller frågor inom de områden som identifierats i studien om de nationella minoriteternas hälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2010) och under förankringsarbetet. I görligaste mån kommer frågor från folkhälsoenkäten inom dessa områden att utgöra grunden för att göra jämförelse med befolkningen i övrigt. En del frågor har inspirerats av det frågeformulär som använts för somaliska och thailändska kvinnor i södra Sverige för att på detta sätt kunna jämföra resultaten med andra utsatta grupper (Stafström et al, 2011). Baserat på resultaten från förankringsarbetet har en del av frågorna arbetats om för att ställas i tredje person och beröra andras snarare än egna erfarenheter. Vissa områden, som t ex socialt stöd och diskriminering måste utökas och frågorna specificeras ytterligare. Arbetet med frågeformuläret har skett i samarbete med

13 romska intervjuare under utbildningen i enkätbaserad intervjuteknik och kommer att utvecklas och slutföras vidare i möten med referensgruppen där också romska företrädare ingår. Urvalet av romska intervjuare bygger delvis på de kontakter som skapades under arbetet med "Hur mår Sveriges nationella minoriteter" där ett samarbete etablerades mellan Statens folkhälsoinstitut, de olika romska organisationerna och Delegationen för romska frågor. Den misstänksamhet och bristande tillit gentemot myndigheter som av historiska skäl finns i den romska befolkningen kunde då åtminstone delvis överbryggas genom möten, samtal och ingående information om uppdragets syfte. Kriterierna för urval av intervjuare i den här aktuella studien är liksom tidigare att de ska representera de olika romska grupper som finns i Sverige idag, d v s svenska, finska, nyanlända, utomnordiska och resande romer samt att de kommer från olika geografiska områden. Totalt har åtta-nio romska intervjuare valts ut; två från Stockholm, två från Göteborg, två från Malmö och två från Linköping. De flesta av dessa har arbetat aktivt med romska frågor inom romska organisationer, folkhögskolor eller inom kyrkan och har ett stort förtroende och nätverk inom den egna gruppen. Utbildningen av rekryterarna/intervjuarna anordnades under två tillfällen under oktober och december Den leddes av Maria Emmelin, Lunds universitet och Isis Nyampame, projektledare på Folkhälsomyndigheten. Vid dessa tillfällen gjordes en genomgång och utveckling av frågeformuläret gjorts. Syftet med utbildningen är att få återkoppling på frågorna och att tillsammans revidera formuläret så att det skulle kännas rätt och genomförbart för intervjuarna/rekryterarna. Dialogövningar, rollspel och träning i intervjuteknik varvades med värdeövningar och diskussioner om de frågeområden som täcks av. Frågornas anknytning till mera teoretiska begrepp såsom social kapital, självskattad hälsa och känsla av sammanhang har behandlats. En viktig del av utbildningen var också att diskutera och lägga upp rekryteringen av informanter så att vi verkligen får ett åtminstone teoretiskt representativt urval samt diskutera hur själva intervjuerna ska gå till. Sista delen av utbildningen är planerad att äga rum under 2014 då intervjuarna tillsammans med projektgruppen ska färdigställa frågeformuläret. I Sverige uppskattas det att det bor ungefär romer, och de delas i Sverige in i följande grupper (ungefärliga siffror): svenska romer, finska romer, utomnordiska romer och resande romer (http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/2476). Därutöver finns också ett okänt antal nyligen anlända romer, som kom till Sverige från Polen och andra länder i Östeuropa 13

14 sedan talet. Hur många av dessa som är flickor/kvinnor vet vi inte idag. Siffrorna är också högst osäkra då den romska grupptillhörigheten är självidentifierad. Denna studie ska fokusera på romska flickor och kvinnor. Vi har valt att begränsa åldersgruppen till år, d.v.s. de som är i arbetsför ålder, med tanke på den tids- och budgetplan vi har att följa. De romska intervjuarna är själva valda med utgångspunkt från att de har ingångar i de olika romska grupperna i de fyra utvalda geografiska områdena. Enda sättet att nå ut till grupperna är att intervjuarna använder sig av sina nätverk för att bjuda in kvinnor från den egna romska gruppen och på detta sätt se till att få med kvinnor tillhörande olika åldersgrupper (15-64) med varierande social bakgrund. Vi räknar med att varje intervjuare kan identifiera och intervjua ca kvinnor men detta bygger på att åtminstone en del av dessa frågeformulärsbaserade intervjuer sker i grupp. Detta innebär att vi kan få ett material som i bästa fall baseras på intervjuer med ca kvinnor. Urvalet kommer inte att vara ett statistiskt representativt urval av romer och möjligheten att redovisa skillnader och likheter mellan de olika grupper i olika delar av Sverige är begränsade. Detta är dock det enda sättet som det är möjligt att visa på storleksordningen av vissa hälsoproblem och deras samband med bakomliggande faktorer. Steg 4: Datainsamling Datainsamlingen var planerad att äga rum i oktober 2013, samma månad som polisens registrering av romer i Skåne uppdagades. Som följd av händelserna i Skåne, har romers tillit och förtroende till myndigheter kraftigt försämrats. Denna situation har påverkat uppdragets genomförande. Det har skett förändringar i planeringen och nya behov har uppstått. I samråd med företrädare för romska flickor och kvinnor samt uppdragsgivaren har ett nytt upplägg för det fortsatta arbetet tagits fram.

15 Del 3. Det fortsatta arbetet under Tillsammans med romska intervjuare har myndigheten fört diskussioner om behov och förutsättningar för att slutföra uppdraget. De romska representanterna/intervjuarna anser att uppdraget är viktigt och angeläget för att kunna förbättra romska flickors och kvinnors hälso och livssituation och tror att det är genomförbart. De behöver emellertid mera tid för att förankra uppdraget i sina respektive grupper vilket medför behov av mer tid och resurser för uppdraget. På grund av ansträngda budgetramar under 2014 gör Myndigheten bedömningen att det är nödvändigt att fördela planerade aktiviteter under perioden Detta betyder att arbetet med att färdigställa frågeformuläret genomförs som planerat under 2014 medan övriga planerade aktiviteter skjuts upp till 2015, inom de ramar som budgeten 2015 tillåter. Myndigheten har därför äskat ytterligare medel för genomförande av uppdraget. Vidare föreslår myndigheten att det under 2014 genomförs en inventering av pågående projekt inom myndigheten som kan vara av betydelse för romers hälsosituation. För närvarande pågår t ex en undersökning av romers deltagande i vaccinationskampanjer samt ett projekt där romers erfarenheter av användning av antibiotika studeras. Denna inventering ska genomföras i samarbete med representanter för romska organisationer. Mot bakgrund av de förändrade förutsättningarna för uppdraget har myndigheten begärt en förlängning av uppdraget, vilket innebär att uppdraget senast redovisas i denna delrapport och slutredovisas senast Medan delrapporten sammanfattar aktiviteter och erfarenheter av uppdraget under så kommer slutrapporten att redogöra för resultat och förslag till förbättringar. 15

16 Del4. Bilagor Den femte delen omfattar en samling av sex bilagor som ger en utförlig beskrivning av genomförda aktiviteter inom ramen för uppdrag. Bilaga 1. En rapport om lärdomar och erfarenheter från förankringsarbetet (oktober 2012 januari 2013). Bilaga 2. Program till referensgruppsmöte Bilaga 3. Missivbrev till referensgruppen RU Fördjupad studie om romska flickors och kvinnors hälso och livssituation Bilaga 4. Dokumentation om utbildning i enkätbaserad intervjuteknik Erfarenheter och lärdomar från utbildning för romska intervjuare, Malmö oktober 2013 Bilaga 5. Program utbildning i enkätbaserad intervjuteknik, Malmö oktober 2013 Bilaga 6. Program utbildning i enkätbaserad intervjuteknik, Stockholm, 3 4 december 2013 Bilaga 7: Riskanalys avseende genomförandet av regeringsuppdraget om en fördjupad studie om romska flickors och kvinnors hälsosituation

17 Bilaga 1. Lärdomar och erfarenheter från förankringsarbetet för Regeringsuppdraget "En fördjupad studie om romska flickors livssituation och hälsa VERK 2012/312" Maria Emmelin, Professor Global hälsa, Lunds Universitet Isis Nyampame, Utredare och projektansvarig, Folkhälsomyndigheten Bakgrund Den 16 februari 2012 antog regeringen en strategi för romsk inkludering och uppdraget till Statens folkhälsoinstitut utgör en del av regeringens insatser. Strategin bygger på Delegationen för romska frågors förslag i sitt beslutbetänkande SOU 2010:55 Romers rätt en strategi för romer i Sverige. Strategin präglas också av de förslag som Statens folkhälsoinstitut lade fram inom ramen för regeringsuppdraget att kartlägga de nationella minoriteternas hälsosituation. Strategin omfattar sex samhällsområden: utbildning; arbete; bostad; hälsa; social omsorg och trygghet; kultur och språk samt civilsamhällets organisering. Målgruppen är främst de romer som befinner sig i ett socialt och ekonomiskt utanförskap. Kvinnor och barn är särskilt prioriterade. Strategins övergripande mål är att den rom som fyller 20 år, år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som inte är rom. I strategin ingår en särskild satsning om 46 miljoner kronor för åren där fem pilotkommuner ska bedriva utvecklingsarbete i samarbete med berörda myndigheter och romer. Dessa kommuner är Luleå, Malmö, Göteborg, Helsingborg och Linköping. Pilotkommunerna beräknas påbörja verksamheten hösten Regeringen har uppdragit åt Statens folkhälsoinstitut att genomföra en fördjupad studie om romska flickors och kvinnors livssituation och hälsa. I studien ska ingå att identifiera vilket stöd romska flickor och kvinnor får i dag och vilken kännedom de har om befintligt stöd i samhället. Studien ska genomföras i dialog med romska flickor och kvinnor tillsammans med sakkunniga. Tidigare studier med romer har visat på möjligheterna att samla in data genom ett nära samarbete med romska organisationer och romska nyckelpersoner. Uppdraget påbörjas under 2012 och Statens folkhälsoinstitut ska senast den 1 mars 2014 i en rapport till Arbetsmarknadsdepartementet, med kopia till Utbildningsdepartementet, redovisa resultaten av uppdraget och ge förslag till eventuella åtgärder. 17

18 Statens folkhälsoinstitut har slutit ett avtal med Lunds universitet, enheten för socialmedicin och global hälsa, som uppdragit åt professor Maria Emmelin att genomföra denna studie. Studien ska ske i samråd med Statens folkhälsoinstitut och företrädare för romska organisationer samt sakkunniga. Professor Maria Emmelin är en erfaren forskare i frågor som rör kvinnors hälsosituation. Hon var anlitad i det tidigare regeringsuppdraget "Hur mår Sverige Nationella minoriteter" och ansvarade, tillsammans med utredaren Isis Nyampame, för utbildningen av romska intervjuare i den delstudie som fokuserade på romers hälsa. Hon deltog som vetenskaplig rådgivare i analysen och presentationen av studien vilket medfört kunskap och engagemang för romernas situation i Sverige. Som vetenskaplig granskare av Statens folkhälsoinstituts rapporten "Myndigheters bemötande och stöd till våldsutsatta kvinnor som tillhör de nationella minoriteterna" fick hon ytterligare kunskap om romska kvinnors utsatthet. Arbetet påbörjades under hösten 2012 och har inneburit regelbundna planeringsmöten för att specificera samarbetsavtalet och för att planera förankringsarbetet. De kontakter och upparbetade nätverk som Isis Nyampame byggt upp inom ramen för uppdraget om de nationella minoriteterna hälsa bedömdes vara en förutsättning ett framgångsrikt förankringsarbete. Statens folkhälsoinstitut beslutade därför att hon kunde avsätta sammanlagt 1 mån av sin arbetstid för att delta i förankringsarbetet och i den utbildning av romska intervjuare som ingick i den preliminära studiedesignen. Efter en genomgång av de befintliga resurserna för uppdraget accepterade Statens folkhälsoinstitut att stå för kostnaderna för hennes resor och medverkan för att inte belasta projektbudgeten ytterligare (se Bilaga 1). Maria Emmelin och Isis Nyampame utarbetade därefter en detaljerad budget- och tidsplan för förankringsarbetet av studien (se Bilaga 2). Syftet med förankringsarbetet var att informera om det särskilda uppdraget om romska kvinnors hälsa och livsvillkor för företrädare för romska grupper och ansvariga för de pilotverksamheter som beviljats pengar inom ramen för regeringens strategi. Det var viktigt att få en bild av hur olika aktörer såg på livssituationen och hälsoproblemen i målgruppen. Förankringsarbetet bedömdes som avgörande och en förutsättning för utvecklingen av studiens upplägg och genomförande. Utgångspunkten för uppdraget var att studien skulle genomföras i nära samarbete med romska kvinnor och flickor och att liksom i studien av Sveriges nationella minoriteter ta hjälp av romska intervjuare (i detta fall kvinnliga) för datainsamlingen. Förankringsarbetet planerades därför som en första del av datainsamlingen för att förstå kontexten och att diskutera alternativa studieupplägg. Det var viktigt att undersöka möjligheterna att nå ut till en större grupp romska kvinnor för att denna gång ha möjlighet att kunna säga något om omfattningen av de problem som tidigare beskrivits med en kvalitativ ansats. Maria Emmelins erfarenheter från studier med

Intryck, avtryck framtidstro

Intryck, avtryck framtidstro Intryck, avtryck framtidstro Bemötande av våldsutsatta kvinnor från de nationella minoriteterna TILL SOCIALTJÄNSTEN 1 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 ISBN: 978-91-7257-719-0 OMSLAGSFOTO: Sara

Läs mer

Romsk brobyggare implementering av projekt Romane Buca

Romsk brobyggare implementering av projekt Romane Buca KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Reuterdahl Karin Datum 2014-05-02 Diarienummer UAN-2014-0224 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Romsk brobyggare implementering av projekt Romane

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegationen för romska frågor. Dir. 2006:101. Beslut vid regeringssammanträde den 14 september 2006

Kommittédirektiv. Delegationen för romska frågor. Dir. 2006:101. Beslut vid regeringssammanträde den 14 september 2006 Kommittédirektiv Delegationen för romska frågor Dir. 2006:101 Beslut vid regeringssammanträde den 14 september 2006 Sammanfattning av uppdraget En delegation för romska frågor inrättas för att, med utgångspunkt

Läs mer

Intryck, avtryck framtidstro

Intryck, avtryck framtidstro Intryck, avtryck framtidstro Bemötande av våldsutsatta kvinnor från de nationella minoriteterna TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 1 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 ISBN: 978-91-7257-720-6 OMSLAGSFOTO:

Läs mer

Välkomna till samråd och workshop!

Välkomna till samråd och workshop! Välkomna till samråd och workshop! Hålltider Vi börjar den 29 augusti, kl 12.00 med lunch. Workshopen startar kl 13.00 med inledning. Eftermiddagen avslutas kl 17.00. Dagen efter börjar vi kl kollas???

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25 Kommittédirektiv Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra Dir. 2014:25 Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

GENERALDIREKTÖREN. Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Sametinget Box 90 981 22 Giron/Kiruna. 2011-10-13 Dnr VERK 2010/343

GENERALDIREKTÖREN. Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Sametinget Box 90 981 22 Giron/Kiruna. 2011-10-13 Dnr VERK 2010/343 GENERALDIREKTÖREN Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Sametinget Box 90 981 22 Giron/Kiruna 2011-10-13 Dnr VERK 2010/343 Regeringsuppdrag Återrapportering av regeringsuppdraget att

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Månadsbrev AKTUELLT I MAJ MÅNADENS HÖJDPUNKT

Månadsbrev AKTUELLT I MAJ MÅNADENS HÖJDPUNKT Romano Tšiviba Nyhetsbrev 2014 Månadsbrev AKTUELLT I MAJ Att sprida innehållet i vitboken och göra det känt för romer i Luleå, kommunanställda men även andra kommuninnevånare är en av de viktigaste uppgifterna

Läs mer

Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment

Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment Romané Bučá Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment (ett nationellt arbetsmarknadsprojekt för romer) Bakgrund 2011-2014 Förfrågan till Eskilstuna och AMF 2011 Mobiliseringsfas november

Läs mer

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd GENERALDIREKTÖREN 2011-06-30 NKC 2010/44 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd (Ert ärende

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Intryck, avtryck framtidstro

Intryck, avtryck framtidstro Intryck, avtryck framtidstro Bemötande av våldsutsatta kvinnor från de nationella minoriteterna TILL POLISEN 1 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 ISBN: 978-91-7257-721-3 OMSLAGSFOTO: Sara Arnald/Scanpix

Läs mer

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Tobak Rapportförfattare Carlzén Katarina 2010 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Bakgrund...

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Öppna jämförelser i socialtjänsten Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Innehåll Bakgrund 3 Syfte och mål 3 Avgränsningar 3 Målgrupper 3 Nuläge 4 Tillgång till data 4 Indikatorer och mått 4 Insamling,

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avslå ansökan. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-11-30 Vår referens Sigrid Saveljeff Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan Radio 123 GYVF-2014-2725 Sammanfattning Romska

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby Tjänsteutlåtande Projektledare 2015-10-07 Sofia Gullberg 08-590 974 79 Dnr: Sofia.gullberg@upplandsvasby.se SÄN/2015:186 34592 Social- och äldrenämnden Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd

Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd Sida: 1 (5) Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd 1. BESTÄLLNING Godkännande Projektdirektivet godkänt av: Uppdragsgivare/Beställare: Projektledare: Anders Byström barn- och utbildningschef XXXX projektledare

Läs mer

Social hållbarhet minskar skillnader i hälsa (2013)

Social hållbarhet minskar skillnader i hälsa (2013) Social hållbarhet minskar skillnader i hälsa (2013) TACK Margareta Kristenson Ordförande i Östgötakommissionen Professor/Överläkare i socialmedicin Linköpings Universitet Krävande finansiärer Strategiska

Läs mer

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Halvtid i implementeringsprojektet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter: Levnadsvana Rökning Åtgärd Kvalificerat rådgivande samtal Riskbruk av alkohol Rådgivande

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne

CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne Avhandling för avläggande av filosofie doktorsexamen i psykologi, som med vederbörligt tillstånd

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga

Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga Margit Ferm Ordförande SPES kretsen i Jönköpings län Medarbetare NASP/KI Bildades 1987 SPES kretsen i Jönköpings län 1997 SPES avdelningen

Läs mer

DIANA NYMAN En romsk eldsjäl Redan som barn fick romen Diana Nyman uppleva utanförskap till följd av diskriminering. Som medlem för Göteborgs romska råd gör hon sitt yttersta för att historien inte skall

Läs mer

Projektplan för WAD-nätverket 2015

Projektplan för WAD-nätverket 2015 Projektplan för WAD-nätverket 2015 Datum: 2014-12-11 1. Bakgrund 2. Syfte, huvudmål och delmål 3. Omfattning och avgränsningar 4. Samverkan och beroende av andra projekt 5. Perspektiv som bör beaktas 6.

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

PROJEKT HÄLSOSAMT ÅLDRANDE

PROJEKT HÄLSOSAMT ÅLDRANDE Äldreomsorgskontoret PROJEKT HÄLSOSAMT ÅLDRANDE Delrapport 060915 Projektledare Ann-Christine Mohlin 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan 1. INLEDNING 3 2. PROJEKTORGANISATION 3 3. SYFTE 3 4. MÅL 3 5. METOD

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld 1. Grunduppgifter Kommun/verksamhet: Medrapporterande

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Migrationens relation till hälsa. integrerat hälsoperspektiv en förutsättning för flyktingars etablering och delaktighet

Migrationens relation till hälsa. integrerat hälsoperspektiv en förutsättning för flyktingars etablering och delaktighet Migrationens relation till hälsa integrerat hälsoperspektiv en förutsättning för flyktingars etablering och delaktighet Katarina Carlzén INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN

Läs mer

Uppdrag om delmål m.m. inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Uppdrag om delmål m.m. inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Uppdrag om delmål m.m. inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 11-16 Delrapportering av regeringsuppdrag Dnr 599/14 15 mars 14 Delrapportering av regeringsuppdrag Innehållsförteckning

Läs mer

Gotlands Regnbågshelg 2012

Gotlands Regnbågshelg 2012 Gotlands Regnbågsgrupp Visby 2012-02-05 Inbjudan till deltagande i Gotlands Regnbågshelg 2012 Projektet Gotlands Regnbågshelg 2012 vill ge mångfaldsarbetet på Gotland ytterligare en dimension. Det genom

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs MOTIONSUTLÅTANDE 2010-09-28 Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Sid 1 (5) Dnr 77936 Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument.

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument. 15 april 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 9 april 2014 Lidbeckska huset, Lidköping 10.00-12.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

Effektrapport. Rasmus Ornstein Fredlund

Effektrapport. Rasmus Ornstein Fredlund 2014 Effektrapport Rasmus Ornstein Fredlund Om Mattecentrum Mattecentrum grundades 2008 av Johan Wendt, som är utbildad civilingenjör på Lunds Tekniska Högskola. Genom en personligt upplevd händelse, då

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

Ojämlika levnadsvanor: Når vi dem som bäst behöver det? Levnadsvanor: Vad nytt under solen? 13-02-06 Anna Kiessling Lars Jerdén

Ojämlika levnadsvanor: Når vi dem som bäst behöver det? Levnadsvanor: Vad nytt under solen? 13-02-06 Anna Kiessling Lars Jerdén Ojämlika levnadsvanor: Når vi dem som bäst behöver det? Levnadsvanor: Vad nytt under solen? 13-02-06 Anna Kiessling Lars Jerdén Diskrimineringslagen Diskriminering innebär att en person blir sämre behandlad

Läs mer

148 Dnr BoE2012.0925. Yttrande över motion om barnbokslut

148 Dnr BoE2012.0925. Yttrande över motion om barnbokslut ESLÖVS KOMMUN Barn- och familjenämnden Sammanträdesprotokoll Sida 6 (24) 2012-12-12 r' -12-1 7 148 Dnr BoE2012.0925 Yttrande över motion om barnbokslut Ärendebeskrivning Kent Karlsson (KD) föreslår i motion

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6)

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) (4) 9.5-235ZO/zut-s Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) Projektplanför kadläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska(mas), medicinskt ansvarig för rehabilitering(mar), socialt ansvarig samordnare ochtillsynsansvarig

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Välkommen till dialogmöte kring Onödig Ohälsa

Välkommen till dialogmöte kring Onödig Ohälsa Välkommen till dialogmöte kring Onödig Ohälsa Helsingborg 25 februari 15 Hur ser det ut statistik från Region Skånes folkhälsoenkäter Peter Groth 1 Rapport från folkhälsoinstitutet 8 Onödig ohälsa En stor

Läs mer

Datum. Motion - Landstingets roll i omhändertagande av berusade eller drogpåverkade ungdomar

Datum. Motion - Landstingets roll i omhändertagande av berusade eller drogpåverkade ungdomar G Landstinget Halland Landstingskontoret Agneta Overgaard, utvecklare Folkhälsoenheten Processavdelningen Tfn 035-13 48 73 agneta.overgaard @Ithal I and.se aiecta d l,s 0703/2. Datum Diarienummer 2007-03-12

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet i ett sammanhang

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Linköping har blivit 150 000 invånare

Linköping har blivit 150 000 invånare 2013-10-25 Pressmeddelande Linköping har blivit 150 000 invånare Nu är vi där! Linköping har passerat 150 000 invånare och befäster sin ställning som landets femte största kommun. En snabbare befolkningsökning

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Varumärkesutredning Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Vad är 1177 Vårdguiden? 1177 Vårdguiden erbjuder råd, information, inspiration och e-tjänster

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Brottsoffers röster. Internationella Brottsofferdagen 2011-02-22

Brottsoffers röster. Internationella Brottsofferdagen 2011-02-22 Brottsoffers röster Internationella Brottsofferdagen 2011-02-22 Bakgrund Motion i Göteborgs kommunstyrelse 2007 Bred ansats med forskningsanknytning Förstudie Referensgrupp Samarbete med Göteborgs Universitet

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Effekter av införandet av verksamhetsledare inom omsorg om funktionshindrade i Vänersborg

Effekter av införandet av verksamhetsledare inom omsorg om funktionshindrade i Vänersborg FoU Fyrbodal Effekter av införandet av verksamhetsledare inom omsorg om funktionshindrade i Vänersborg FoU Fyrbodal 2013: 6 Lena Sjöström Marie Sjöström Vänersborgs kommun Innehåll 1. Sammanfattning 3

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2014-08-06 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se KS/2014:230 20922 Kommunstyrelsen Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Förslag

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt ALL 2014/908 Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt Fördelningsprinciper och kriterier för likvärdig fördelning Fastställd av Leif Näfver, avdelningschef i samråd med regionchefer 2014-06-09 Statsbidragsavdelningen

Läs mer

Att investera i framtiden

Att investera i framtiden 2013 Arbetsmarknads- och familjenämnden Datum Diarienummer 1 (5) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Enheten för kvalitet Sofia Eriksson, 070-0866201 Att investera i framtiden -Rapport från utbildning

Läs mer

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Länge en sparsamt belyst fråga! Men uppmärksammad i: - Att ta ansvar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer