ÅRSREDOVISNING. HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936 i Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING. HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936 i Göteborg"

Transkript

1 HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936 i Göteborg Tryckkostnad 3 kr Max 1 exemplar per lägenhet Årsredovisningen finns även publicerad på hemsidan johanneberg.com under rubriken Ekonomisk 14 information ÅRSREDOVISNING

2 18_ HSB:s Bostadsrättsförening Johanneberg 1936 Innehåll Förvaltningsberättelse Mål och visioner för det goda boendet Föreningens fastigheter Underhåll, reparationer och investeringar 4 Underhåll 4 Investeringar 4 Föreningsfrågor 5 Förtroendevalda vid föreningsstämman 9 maj 13 5 Förtroendevalda vid föreningsstämman 7 maj 14 6 Viktiga händelser åren 9 till 14 7 Viktiga händelser efter årets slut 7 Förväntad framtida utveckling 8 Föreningsfrågor och löpande styrelsearbete 8 Ekonomi 8 Ekonomisk ställning och resultat 8 Föreningens lånebild 9 Disposition av årets resultat 1 Resultaträkning 11 Nettoomsättning 11 Årets resultat 11 Balansräkning 1 Tillgångar 1 Eget kapital och skulder 13 Redovisningsprinciper 14 Noter 15 Not 1 Nettoomsättning15 Not Driftskostnader 15 Not 3 Personal 16 Not 4 Underhållskostnader 16 Not 5 Avskrivningar 16 Not 6 Ränteintäkter och liknande resultatposter 17 Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter 17 Not 8 Materiella anläggningstillgångar 17 Not 9 Byggnader 17 Not 1 Markanläggning18 Not 11 Inventarier, verktyg och installationer 19 Not 1 Övriga kortfristiga fordringar 19 Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 Not 14 Kassa bank 19 Not 15 Eget kapital och fördelning av föregående års resultat enl. stämmobeslut 19 Not 16 Långfristiga skulder till kreditinstitut Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Revisionsberättelse Bilagor; Basdata och nyckeltal 4-3 Verksamhetsplan Sign Årsredovisning 14

3 Förvaltningsberättelse för Mål och visioner för det goda boendet HSB:s Brf Johanneberg 1936 i Göteborg kombinerar ett boende i centrala Göteborg med en småstadskänsla i form av egna grönytor och parkeringsplatser. Föreningen använder ny teknik, vilket märks bl.a. i eget datanät, datoriserad styrning av värme, vatten, ventilation och lås- och säkerhetsinstallationer. Föreningen bildades år 1936 och byggnaderna uppfördes åren och har moderniserats och renoverats år 1983 och för att passa nutidens krav från de boende och myndigheter. Renoveringar och moderniseringar har skett med viss försiktighet och med beaktande samt att återskapa den ursprungliga arkitekturen. Ett mål är att förbättra trivseln och gemenskapen i föreningen. Föreningens fastigheter Byggnadsstilen är i 3-talets funktionalistiska anda och arkitekt är Erik Friberger. Erik Friberger var Länsarkitekt i Göteborg och en av Sveriges ledande funktionalister. Arkitektur var för Friberger moral, ett hus fick inte föreställa något det inte var. Föränderligheten är lika viktig som ändamålsenligheten. Friberger kämpade hela livet för att med arkitektens hjälpmedel skipa rättvisa i samhället. Föreningen består av tre fastigheter, se bilaga :1; Gibraltargatan 1A-E, 6 lägenheter och tre kommersiella lokaler. Eklandagatan 67A-D, 48 lägenheter. Lindströmsgatan 3A-D, 48 lägenheter. För olika typer av lägenheter se bilaga 6:1. Varje byggnad består av fyra våningar med källare, vind och en längsgående takterrass. Konstruktionen av betong har extra tilläggsisolering av frigolit och en extrafasad i lättbetong. ROT-renoveringen år 1983 innebar i korthet att avlopp till lägenheter, vattenledningsrör, elkablar och allmän belysning, fönster, port-, lägenhets- och källardörrar, fasad, kök och badrum i lägenheter byttes ut. År 1994 togs de gamla balkongerna från 3-talet bort och nya göts. Trapphusen målades om. År 1996 lades ny takpapp med gummiegenskaper och fönster målades år , som vanligtvis sker med 7-9 års intervall. Åren har nyläggning av dränering skett runt byggnaderna. I samband med detta uppfördes två nya cykelplatser för att möta medlemmarnas behov av cykelparkeringar. I samband med ombyggnad av nedfartsramp och nyläggning av dränering år 1999 asfalterades de 5 parkeringsplatserna om och antalet utökades från 5 till 8 st. Sign Årsredovisning 14

4 År 1999 installerades ett data-/tele-/signalnät. Medlemmarna kan hyra fasta Internet-abonnemang och abonnera på fast telefoni från annan operatör än Telia via föreningens telenät. Signalnätet används för att styra värme, ventilation, tvättstugor och trappljus samt för insamling av data för kall- och varmvattenförbrukning och värmeförbrukning. Larmsignaler för dräneringspumpar och fläktar hanteras likaledes i detta system. I husen Eklandagatan och Lindströmsgatan skedde år ombyggnation av soprum och nedfartsramper till soprum/källaringång för att kunna behålla sopnedkasten för restavfall och samtidigt installera ett nytt sopnedkast i varje entré för biologiskt/-komposterbart avfall. Huset Gibraltargatan byggdes om åren 1- för sortering med restavfall i de sedan tidigare existerande sopnedkasten och i entréerna Gibraltargatan 1A och E finns nedkast för komposterbart avfall. Under hela år 5 pågick i byggnaden Gibraltargatan 1A-E omläggning av stamavlopp med ersättning av det gamla avloppet under byggnadens betonggolv från år 1935 med nytt plaströrsavlopp hängt på källarväggarna och nedgrävt utanför västra fasaden. I samband med avloppsomläggningen renoverades tvättstugan och rör för värme och varmvatten byttes i kulverten mellan fjärrvärmecentralen i byggnaden Eklandagatan 67A-D och byggnaden Gibraltargatan, slutfört år 6. Restauranglokalen i byggnaden Gibraltargatan totalrenoverades med syftet att lokalen skall kunna härbärgera en modern restaurang. Ombyggnaden av restaurangen skedde i samarbete med hyresgästen CA enterprise AB. Under år 6-7 bekläddes utsidan av byggnadernas 577 fönster med pulverlackerad aluminiumplåt för att minska eventuella rötskador på fönstren och för att undvika fönstermålning. Tekniska livslängden är minst 5 år för dessa plåtar. De tidigare vita fönsterbågarna och karmarna är därefter gröna såsom de var vid ursprungsuppförandet av byggnaderna Fönstren försågs samtidigt med nya silverfärgade fönsterbleck. Även utrymmen mellan påhängsfasad och fönsterkarm liksom kring källardörrar och Gibraltargatans dörrar och portentréer försågs med plåtbeklädnad. Investeringen uppgick till totalt kr. och skrivs av progressivt över 5 år. Trädgården mellan byggnaderna Eklandagatan och Gibraltargatan fick stora skador vid avloppsomläggningen år 5 och kuvertomläggningen år 5-6. Trädgården blev allt mer vildvuxen och svårskött, dessutom sker det ofta inbrottsförsök i källare och vind i byggnaden Eklandagatan. De andra byggnaderna Gibraltargatan och Lindströmsgatan har betydligt färre inbrottsförsök i källare och vind. Med denna bakgrund beslutade styrelsen att ta bort en del träd och alla vildvuxna dvärgtallar för att skapa en öppen trädgård med synligt berg, grusområden, gräsmattor, buskar och några få träd samt belysning. Arbetet påbörjades hösten 7 och slutfördes 13. Ytterligare ett träd försågs med ljusslingor år 14. Entréerna i byggnaden Gibraltargatan målades om år 9 med uppsättning av nya belysningsarmaturer för bättre belysning. Under hösten 13 gjordes en upprustning av gillestugan med ommålning av tak och väggar, installation av nya dimbara lysrörsarmaturer och takhållare för datoransluten projektor. Utgiften på kr bokförs som inventarier och skrivs av linjärt över 1 år. Under åren har en markanläggningsinvestering av 9 68 kr gjorts, fördelat på dekorativ belysning av träd i trädgården mellan husen Gibraltargatan och Eklandagatan, elcentral för 1- och 3-fasuttag, vattenledningsrör, utbyte grus grusplan och längs med berg gångbana, utgift kr, samt en förbättrad dränering av kulverten, 3 meter med start från husgrunden 3 Sign Årsredovisning 14

5 Eklandag., som förser Gibraltargatan med värme och varmvatten, utgift 4 95 kr. Båda avskrivs linjärt över år. Fastigheterna var fullvärdesförsäkrade år 7 av Trygg Hansa och är försäkrade år 8 15 av Länsförsäkringar. Underhåll, reparationer och investeringar Underhåll Periodiskt underhåll har innebörden att utgiften kostnadsförs direkt över ett år och likvida medel tas ur fonden för yttre underhåll. En underhållsplan styr de årliga avsättningarna till fonden för yttre underhåll, avsättningar som fås ur föreningens årliga resultat. En årlig avsättning till yttre fond görs för att täcka nödvändigt yttre underhåll med undantag för byte av fasad, fönster, allmänna elsystem, värmesystem samt vatten- och avloppssystem. I underhållsplanen ingår inte större ombyggnadsarbete som t.ex. ombyggnation för sopsystem, fönsterbyte och avloppsomläggning. Utgifterna för dessa arbeten, när de kan komma att utföras, bedöms vara möjliga för föreningen, att lånefinansiera. Investeringarna kostnadsförs sedan som avskrivningar över ett antal år. Totalt har periodiskt underhåll av byggnader med beloppet kr (not 4) utförts, fördelat på; Föreningens delvis stadgebundna del för badrumsrenoveringar av 5 lägenheternas badrum som periodiskt underhåll med totalbeloppet 1 kr. 313 kr har tagits i anspråk för spolning av avlopp. Investeringar Utbyggnad av mottagning för TV-kanaler påbörjades sommaren 5 med fler TV-kanaler, år 7 med ändring och utbyggnad av TV-mottagningen för att koda om digital sändning till analog för SVT 1 &, TV 4 och TV 6. Åren 7-9 har byggnation av ett kylt mindre rum för utrustning utförts. Hela investeringen, kr, avskrivs linjärt över 1 år, med början 9. Installation av ny belysning i Gibraltargatans källargång utfördes åren 7-8. Utgiften kr har bokförts som inventarier med en rak avskrivningstid på 1 år med start år 8. Påbörjat arbete år med renovering och prov av ny ventilation för torktumlare, dragning av kall- och varmvattenrör för tvättmaskiner samt installation av två nya elcentraler med säkringar och jordfelsbrytare i varje tvättstuga. Total investeringsutgift av kr avskrivs progressivt som byggnad över 49 år med start år 9. Den del som återstår, omfattar installation av nya elcentraler med jordfelsbrytare för tvättmaskiner och torkutrustning i Eklandagatans tvättstuga, påbörjades 11 och beräknas bli slutfört under 15. Kostnad ca 3 kr, bokförs som inventarier med års rak avskrivningstid. Övriga investeringar större än kr som färdigställs 14 och framåt; Arbete med belysning, styrd med rörelsevakter, i Eklandagatans källargång och nya armaturer i Eklandagatans tvättstuga pågår sedan 1 och avslutas 15. Utgiften ca kr, avskrivs som inventarier linjärt över 1 år. Under 14 har en ny elcentral installerats i värmeväxlarcentralen. Dels ersätter installationen en del gammal installation (från 193-talet) och dels är avsikten att frigöra utrymme för ny dragning 4 Sign Årsredovisning 14

6 av kulvertröranslutningen för det pågående arbetet med utbyte av kulvertrören, som ansluter huset Lindströmsgatans värmesystem. Samtidigt bereds plats för anslutning av eluttagen för en del av platserna i den pågående ut/ombyggnaden av bilparkeringarna. Investeringsutgift hittills är kr som fördelas på kulvertprojektet och bilplatsprojektet. Föreningsfrågor Ordinarie föreningsstämma avseende 13 års verksamhet hölls den 7 maj 14. I stämman deltog medlemmar, varav två via fullmakt. Föreningen hade vid årets slut 3 medlemmar och därtill kommer HSB Göteborg som en medlem och föreningen består av 156 bostadsrätter och tre kommersiella lokaler. Antalet andrahandsupplåtelser är 1-15 vid varje tvärsnittstidpunkt. Den 31 december 14, är 53 procent av föreningens medlemmar 4 år eller yngre och totalt är 61,6 procent män och 38,4 procent kvinnor, se bilaga 4:1. Antalet överlåtelser av bostadsrätter i föreningen under året var 35 st, se bilaga 4:. Överlåtelsepriserna har ökat sedan år 1993 och i skrivande stund, mars 15, är överlåtelsepriset - 7 kr för en tvårumslägenhet om kvm. Förtroendevalda vid föreningsstämman 9 maj 13, verksamma fram till 13 års föreningsstämma i maj 14 Styrelsens sammansättning efter ordinarie föreningsstämma : Ordförande Sven Christensson Vice ordförande Sture Andersson Sekreterare Maria Wikström Ekonomiansvarig Håkan Wignell Ledamot Joakim Hallgren Ledamot Anders Rimbäck HSB representant & ledamot Kågan Karlsson Suppleant Niklas Sandén Suppleant Jonas Sjöquist Suppleant Martin Emander Suppleant Ingemar Johansson Sven Christensson, Sture Andersson, Maria Wikström, Håkan Wignell, Joakim Hallgren och Anders Rimbäck har, två i förening, tecknat föreningens firma fram till och med ordinarie föreningsstämma 14. Under år 14 fram till föreningsstämman har 5 styrelsemöten genomförts. Föreningsrevisor, vald av ordinarie föreningsstämman, har varit Lennart Halvordsson med Torsten Axberg som suppleant. För uppdrag som auktoriserad revisor (godkänd revisor erfordras) har HSB:s Riksförbund förordnat RSM Synneby Revisionsbyrå KB. Valberedningen består av Torsten Axberg (sammankallande), Monica Kuhlin och Erika Lahti. 5 Sign Årsredovisning 14

7 Förtroendevalda vid föreningsstämman 7 maj 14 Styrelsens sammansättning efter ordinarie föreningsstämma : Ordförande Martin Emander Vice ordförande Sture Andersson Sekreterare Sven Christensson Ekonomiansvarig Håkan Wignell Ledamot Joakim Hallgren Ledamot Anders Rimbäck HSB representant & ledamot Kågan Karlsson Suppleant Anders Moldén Suppleant Magnus Gillström Suppleant Carl Eriksson Suppleant Stojan Gerdov Martin Emander, Sture Andersson, Sven Christensson, Håkan Wignell och Anders Rimbäck har, två i förening, tecknat föreningens firma fram till och med ordinarie föreningsstämma 15. I tur att avgå är ordinarie ledamöter, med en mandatperiod om ett år, Sven Christensson och med en mandatperiod om två år, Håkan Wignell, Joakim Hallgren och Anders Rimbäck. Ordinarie ledamöter valda för två år, med ett återstående år, är Martin Emander och Sture Andersson. Suppleanter med en mandatperiod om ett år är Anders Moldén, Magnus Gillström, Stojan Gerdov. Carl Eriksson har avsagt sig uppdraget under året. Styrelsen har från tillträdet, efter den ordinarie stämman 9 maj 14, under år 14 genomfört 7 styrelsemöten. Under år 15 kommer troligen 5 styrelsemöten att genomföras fram till den ordinarie stämman i maj 15. Föreningsrevisor, vald av ordinarie föreningsstämman, har varit Lennart Halvordsson med Torsten Axberg som suppleant. För uppdrag som auktoriserad revisor (godkänd revisor erfordras) har HSB:s Riksförbund förordnat RSM Synneby Revisionsbyrå KB. Valberedningen består av Torsten Axberg (sammankallande) och Monica Kuhlin. Vald ledamot Erika Lahti har lämnat föreningen. Föreningens representant i HSB:s fullmäktige har varit ordföranden, med resterande styrelsemedlemmar som suppleanter. Datorgruppen hjälper medlemmar, sköter in-/urkoppling av abonnenter och skickar ut dator/programtips till medlemmar anslutna till föreningens Internet-nätverk. Föreningens förtroendeman Anders Bergström har ansvarat för bokning av Gillestugan. 6 Sign Årsredovisning 14

8 Viktiga händelser åren 9 till 14 Den 1 juli 9 fick Anders Bergström ett halvtidsförordnande som förtroendeman. Tjänstens omfattning ökades till två tredjedelar av fulltid under 1. Huvudsakliga arbetsuppgifter består i: Medlemsärenden som medlemskontakter, administration i samband med överlåtelser, andrahandsupplåtelser, lägenhetsrenoveringar och Internet-avtal. Administration, övervakning, datorunderhåll. Entreprenör- och projektledning. Löpande bokföring inklusive betalning av fakturor, budget och bokslut. Avskrivnings- och underhållsplaner. Styrelsen fick i uppdrag av 1 års stämma att ansöka om bygglov för nya bilplatser på västra sidan av Lindströmsgatan. Bygglov söktes för ett arkitektutformat förslag för 9 nya bilplatser med omplantering av busk- och trädväxtlighet. Efter beviljat bygglov tillställdes förslaget en extrastämma den 8 oktober 13, som sade ja till att utföra förslaget. Förberedande arbete med planering av belysning och omdragning av elförsörjning har utförts under 14 och byggnationen, som även omfattar viss ombyggnad av befintliga bilplatser kommer att sättas i verket under 15. Årsavgiften, vanligtvis kallad månadsavgift, höjdes med procent för 14. Den lilla kontorslokalen, lokal 1, har varit uthyrd på korttidskontrakt under hela år 14. Viktiga händelser efter årets slut Årsavgiften har behållits oförändrad för Sign Årsredovisning 14

9 Förväntad framtida utveckling Föreningsfrågor och löpande styrelsearbete Styrelsen är starkt involverad i föreningens dagliga skötsel, varvid föreningens förtroendeman utför en stor del löpande administrativa arbetet, inkluderande ekonomiadministration med bokslut och budgetarbete, överlåtelser och övriga medlemsärenden, andrahandsuthyrningar och support av bostadsrättshavare som gör egna badrums- och köksrenoveringar. Bokföring inklusive betalning av fakturor, budget och bokslut sköts i föreningens egen regi. Avskrivnings- och underhållsplaner upprättas. Månadsavgiftsavisering övervakas. Överlåtelser av bostadsrätterna har varit och är per år, 1- procent av lägenheterna får nyinflyttade medlemmar varje år, se bilaga 4:. Till detta kommer 1-15 andrahandsupplåtelser per år. Totalt sker mellan 5-45 nyinflyttningar varje år. Varje in-/utflyttning medför ändringar i medlemsregister, namnbyten i porttablå och på lägenhetsdörr. Vidare kan ändringar ske för Internetkopplingar, parkeringsplatser och månadsavgiftsavisering. Nyinflyttade behöver information om hur det är att bo i föreningen och om fördelningen av ansvar mellan bostadsrättshavare och förening vid eventuella renoveringar inom lägenheten. Styrelsen kommer att koncentrera sitt agerande med inriktning att hålla samman denna snabbt föränderliga förening. Ekonomi Underhållet i föreningen skall ske med hjälp av en underhållsplan med avsättning av likvida medel till fonden för yttre underhåll. Dessa insamlade medel används för att finansiera underhåll enligt planen. Vissa undantag görs för byggnadsunderhåll, underhållet skrivs av som en nyinvestering, och oftast lånefinansieras den åtgärden istället för finansiering via fonden för yttre underhåll. Exempel på detta är större underhållsrenoveringar såsom fasadrenovering, byte av avloppsstammar, värme och vattenledningsrör, fönster och elkablage. Styrelsen har god överblick med hjälp av underhållsplanen över framtida underhåll och har med den kunskapen utnyttjat möjligheten att använda ackumulerade likvida medel till nyinvesteringar, med resultatet att fonden för yttre underhåll är underfinansierad. Effekten av detta är en påtaglig kostnadsräntebesparing. Vid behov sker utökning av lån för att fullt ut finansiera fonden för yttre underhåll med likvida medel. Månadsavgiften skall uppfattas innehålla kostnader som merparten av medlemmarna kan relatera till, t.ex. TV-kanalutbudet omfattar de kanaler de flesta efterfrågar, inte några smala kanaler. Ekonomisk ställning och resultat Månadsavgifterna sänktes med två procent den 1 januari 1999 och de sänktes ännu en gång den 1 januari år med sex procent. Under år 1 var de oförändrade medan de ökades med sex procent år och 4,5 procent år 3. Månadsavgifterna var oförändrade år 4, 5 och 6 och sänktes med 8 procent år 7 och med två procent 8. De sänktes den 1 april 9 med ytterligare 6 procent och behölls oförändrade under 1. Den 1 januari 11 skedde en ökning med 1 procent och avgifterna nådde då upp till 1996 års nivå. Den 1 januari 1 skedde en 8 Sign Årsredovisning 14

10 ökning med ytterligare 6 procent och behölls oförändrad 13. Den ökades med två procent från den 1 januari 14. Månadsavgifterna per kvadratmeter och år är för år 3-6 i intervallet 6-67 kr, för år kr, för år 8, kr, för år 9, kr, år 1, kr, för år 11, kr, för år 1-13, kr och för år kr. Se bilaga 6:1 för lägenheternas olika andelstal för en mer exakt bestämning av månadsavgiften per kvadratmeter och år. Andelstalet för en lägenhet multiplicerat med föreningens årskostnad eller årsintäkt ger årskostnaden respektive årsintäkten för den aktuella lägenheten. I bilaga 3: finns en jämförelse med andra bostadsrättsföreningar, gällande år 1. Fastighetsskatten för bostadsrättsföreningar år 14 är,3 % av taxeringsvärdet för bostäder, begränsat till 117 kr per lägenhet (kommunal bostadsavgift) och 1, % av taxeringsvärdet för kommersiella lokaler. Taxeringsvärdet är nytt från och med år 13 och är, för bostäder 13 8 kr och för lokaler 1 91 kr från och med år 13 och t.o.m. år 15. De likvida medlen, beräknade som kassa- och bankmedel plus kortfristiga fordringar minus kortfristiga skulder, uppgick vid årets början till kr och till kr vid årsslutet, se bilaga 7:1. Föreningens likvida medel har under år 14 i möjligaste mån varit placerade på räntebärande konton med en avkastning om 68 4 kr, se not 6. Fastränteplacering har gjorts hos Collector Finance & Law om kr bunden inlåning med % t.o.m. 5 aug. 15 och bunden inlåning 5 kr med ränta,4 % t.o.m. 18 juni 15. Obundna placeringar med rörlig ränta har gjorts hos Lantmännen Finans på 85 6 kr f.n.,45 %, Marginalen Bank med kr f.n. 1,5 %, och hos SBAB kr f.n. 1, % ränta och Landshypotek kr f.n. 1, %. Intäktsräntor på likvida medel avsatta för framtida underhåll inkomstbeskattas inte. Föreningens lånebild 3 jan. och mars 15, se även not 16 Ett lån på 6,8 miljoner kr, med 3 månaders fast ränta,781 procent, långivare Nordea Hypotek. Ett lån på 7,18 miljoner kr, med 3 månaders fast ränta,887 procent, långivare Nordea Hypotek. Ett lån på, miljoner kr, med 3 månaders fast ränta,887 procent, långivare Nordea Hypotek. Ett lån på 4,85 miljoner kr, med 3 månaders fast ränta,887 procent, långivare Nordea Hypotek. Under år 14 har inga amorteringar skett. I bilaga 5:1 redovisas driftskostnaderna. Dessa kostnader är de som direkt påverkas av föreningens medlemmar. Kostnader för inköp och Internet till medlemmar matchas ut av intäkter av försäljning till medlemmar och är exkluderade vid presentationen av driftskostnaderna. Löner och arvoden omfattar löner till extra fastighetsskötare, extra personal samt arvode till förtroendeman, styrelse, revisorer och valberedning inkl. arbetsgivaravgifter samt diverse personalkostnader. Fastighetsskötsel innehåller fastighetsskötsel, skötsel av soprum, trädgårdsskötsel, materialkostnad intern fastighetsskötsel, och förbrukningsmaterial/-inventarier. Förvaltningskostnader omfattar kontorsmaterial, telefon-/porto-/datorkostnader, administrationsarvode (bokföring, bokslut, månadsavgiftsavisering) och diverse förvaltningskostnader. I bilaga 5: redovisas föreningens olika kostnadsgrupperingar år Sign Årsredovisning 14

11 DISPOSITON AV ÅRETS RESULTAT Ingående värde för fonden för yttre underhåll Uttag ur fonden under året Avsättning till fonden för yttre underhåll, enl. underhållsplan budgeterat till 8 75 DISPOSITON RÄKENSKAPSÅRET Till stämmans förfogande står följande belopp i kronor: Ingående balanserade vinstmedel (Dispositionsfond) Årets resultat Styrelsen föreslår stämman följande disposition: Avsättning till fond för yttre underhåll 8 75 Uttag ur fond för yttre underhåll för finansiering av utfört underhåll Utgående balanserat resultat Förslaget innebär att: 1. Underhållsfondens utgående värde blir = Utgående balanserat resultat blir Efter avsättning till, och utnyttjande av, underhållsfondsmedel blir Årets resultat = Del av resultatet som påverkar föreningens långsiktiga ekonomiska ställning: kr Det balanserade resultatet, är den buffert som finns för att täcka oväntade kostnadsökningar under budgetåret. 1 Sign... Årsredovisning 14

12 Resultaträkning Not NETTOOMSÄTTNING Fastighetskostnader Driftskostnader, Underhållskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar 5, Summa Fastighetskostnader RÖRELSERESULTAT Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa Finansiella poster Inkomstskatt ÅRETS RESULTAT Efter avsättning till underhållsfond Avsättning Uttag ÅRETS RESULTAT efter avsättning Sign... Årsredovisning 14

13 Balansräkning TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 8 Byggnader exkl. pågående ombygnationer Pågående ombyggnationer Mark Markanläggning Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andel i HSB Göteborg Ek.fören Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Månadsavgiftsfordran Kundfordringar Avräkningskonto HSB Göteborg Skattekonto Placeringsinstitut Övriga kortfristiga fordringar 1 31 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Sign... Årsredovisning 14

14 EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget Kapital Bundet eget kapital Insatser Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll Fritt eget kapital Balanserat resultat (Dispositionsfond) Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder 7 56 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar för fastighetslån Ansvarsförbindelser Inga Inga 13 Sign... Årsredovisning 14

15 Redovisningsprinciper och noter Redovisnings- och värderingsprinciper. Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciper I år redovisas som föregående år dvs. ingen förändring avseende resutatdisposition eller förflyttning mellan fritt eget kapital och bundet eget kapital har ägt rum i år. Byggnader Årets avskrivning för byggnader enligt plan är 746 kronor. Modellen för avskrivningarna omarbetades från år 9 till en i huvudsak progressiv plan. Progressiviteten bestäms av att avskrivningen startar med ett lågt värde och ökas sedan med en viss procent anpassat så att avskrivningen fullföljs på föreskriven tid. Avskrivningsökningen kompenserar minskningen av kostnadslåneräntan, räknat på (minskande) bokfört värde, och ger dessutom en viss ökning av totalkostnaden, som inflationskompensation. Procentsatsen har minskats från och med 14 från 5 till procent med anledning av det låga ränteläget, som kan väntas bestå ett antal år framöver. /3-delar av ROTrenoveringen från 1983 har hittills haft en avskrivningstid på ca 75 år med avslutningsåret 57. Återstående del som avsågs innefatta medlemmarnas stadgebundna underhållsskyldighet, för bl.a. köksinredning, vitvaror, sanitetsvaror och elintallation, skrevs av linjärt på kortare tid. Investeringar gjorda efter ROT-renoveringen har varierande avskrivningstid, anpassad till förväntad livslängd, i en del fall kortare än fram till 57, som t.ex. fönsterrenoveringen, eftersom nyinvestering för fönsterbyten väntas bli aktuell ca 3. Internet-nätet är helt avskrivet. Delar av restauranginvesteringen skrivs av på kortare tid ( - 3 år) bl.a. för WC & soprum, för vilket en extra förenings-stämma föreskrev en -årig avskrivningstid (denna avskrivning är linjär). År 14 utkom Bokföringsnämnden med nya direktiv för avskrivningar med två alternativ, K och K3. K innebär att all byggnadsinvestering skrivs av linjärt över samma tid (max 1 år) medan K3 innebär investeringarna måste komponentuppdelas och skrivas av (även progressivt) över teknisk livslängd. K3-metoden passar bäst ihop med våra tidigare avskrivningar och har därför valts. Eftersom en komponent kan ersättas med en ny investering efter fullbordad avskrivning, minskar behovet av avsättning till underhållsfond, och därför kan den årliga kostnaden på sikt antas bli oförändrad Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens underhållsplan. Inventarier Maskiner och inventarier avskrivs linjärt enligt plan över 3- år baserat på anskaffningsvärdet. Intäktsredovisning Föreningens intäkter består av hyresintäkter och årsavgifter och periodiseras över intäktsperioden. Inkomstskatt Räntor på sparat kapital (i underhållsfond), avsett för framtida underhåll beskattas inte. Övrigt Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. 14 Sign... Årsredovisning 14

16 Noter Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder Hyror lokaler Hyror biluppställningsplatser Summa årsavgifter och hyror Försäljning till medlemmar Bredbandsintäkter Tele/data kabelintäkter Övrigt. Öresavrund Summa nettoomsättning Not Driftskostnader Personalkostnader enligt specifikation i not Diverse personalkostnader inkl. avgift Fora Revisionsarvode (revisionsbyrå) Reparationer maskiner & inventarier Sakförsäkringspremie, fastighetsförsäkring Renhållning Container för de boende, ersätter grovsoprum Fjärrvärme Elnät, elenergi Vatten Föreningsavgifter; medlemskap i HSB Fastighetsskötsel, inhyrda företag Skötsel av soprum, inhyrt företag Materialkostnad fastighetsskötsel Reparationer av byggnader, ej planerat underhåll Trädgårdsskötsel Inköp till medlemmar TV-kanalskostnader Internetkostnader Kontorsmaterial Trappstädning Fönsterputsning Snöskottning, sopning av gångbanor Förbrukningsmaterial 861 Förbrukningsinventarier Telefonkostnader Portokostnader 9 Datorkostnader Administrationsarvode bokföring, bokslut Förvaltningsarvode avisering månadsavg. HSB Göteborg Föreningsstämma och årsredovisningskopiering, kostn. information Övrigt Sign... Årsredovisning 14

ÅRSREDOVISNING. HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936 i Göteborg

ÅRSREDOVISNING. HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936 i Göteborg HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936 i Göteborg Tryckkostnad 30 kr Max 1 exemplar per lägenhet Årsredovisningen finns även publicerad på hemsidan johanneberg.com under rubriken Ekonomisk 2013 information

Läs mer

JOHANNEBERG 1936. H S B : s B o s t a d s r ä t t s f ö r e n i n g. i G ö t e b o r g. Tryckkostnad 30 kr Max 1 exemplar per lägenhet

JOHANNEBERG 1936. H S B : s B o s t a d s r ä t t s f ö r e n i n g. i G ö t e b o r g. Tryckkostnad 30 kr Max 1 exemplar per lägenhet H S B : s B o s t a d s r ä t t s f ö r e n i n g JOHANNEBERG 1936 i G ö t e b o r g Takterrassen, norrut, Gibraltarg. 21E, ny imkanalsfläkt rst Eklandagatan 67A, vy norrut, april 2013 Trädgård Gibraltargatan-Eklandagatan

Läs mer

HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936. i Göteborg

HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936. i Göteborg HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936 i Göteborg ÅRSREDOVISNING 2001 Förvaltningsberättelse för Mål och visioner för det goda boendet HSB:s Brf Johanneberg 1936 i Göteborg kombinerar ett boende i

Läs mer

HSB:s. Bostadsrättsförening Johanneberg 1936 i Göteborg. Årsredovisning 2000. 28 april 2001

HSB:s. Bostadsrättsförening Johanneberg 1936 i Göteborg. Årsredovisning 2000. 28 april 2001 HSB:s Bostadsrättsförening Johanneberg 1936 i Göteborg Årsredovisning 2000 28 april 2001 1 HSB:s Bostadsrättsförening Johanneberg 1936 Förvaltningsberättelse Mål och visioner för det goda boendet HSB:s

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fredriksdal i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2010 HSB Bostadsrättsförening Sachsen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning 2013 HSB Bostadsrättsförening Bagaregården i Göteborg

Årsredovisning 2013 HSB Bostadsrättsförening Bagaregården i Göteborg Årsredovisning 2013 HSB Bostadsrättsförening Bagaregården i Göteborg HSB Brf Bagaregården är en medelstor bostadsrättsförening belägen längst öster ut i stadsdelen Bagaregården, Göteborg. Föreningen som

Läs mer

HSB:s Brf Mälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. Arsredovisning. 2014-01-01till2014-12-31

HSB:s Brf Mälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. Arsredovisning. 2014-01-01till2014-12-31 HSB:s brf Mälaren i Stockholm Årsredovisning 2014 org nr: 702001-4895 www.hsb.se HSB:s Brf Mälaren i Stockholm Organisationsnummer: 702001-4895 0 Arsredovisning 2014-01-01till2014-12-31 3 HSB:s brfmälaren

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Kopparslanten 769608-6524 ÅRSREDOVISNING. Brf. Kopparslanten. Organisationsnummer 769608-6524

Bostadsrättsföreningen Kopparslanten 769608-6524 ÅRSREDOVISNING. Brf. Kopparslanten. Organisationsnummer 769608-6524 ÅRSREDOVISNING 2007 Brf. Kopparslanten Organisationsnummer 1 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kopparslanten () får hämed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 2007-12-31.

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 rg nr ÄRSREDVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader

Läs mer

BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014

BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014 BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Brf Storstugan

ÅRSBERÄTTELSE. Brf Storstugan Brf Storstugan ÅRSBERÄTTELSE 2013 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm

ÅRSREDOVISNING 2009. Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm ÅRSREDOVISNING 2009 Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktiga händelser 1 Allmänt om föreningen

Läs mer

Årsredovisning. BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336

Årsredovisning. BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336 Årsredovisning BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-4

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2013. Årsstämma. 2014-05-08 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2013. Årsstämma. 2014-05-08 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2013 Årsstämma 2014-05-08 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 Brf TELLUS 2009-01-01 Brf TELLUS 2009-12-31 2006 ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 1 Brf TELLUS 2006 2009-01-01 2009-12-31 K A L L E L S E Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Brf Storstugan

ÅRSREDOVISNING. Brf Storstugan Brf Storstugan ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer