ÅRSREDOVISNING. HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936 i Göteborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING. HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936 i Göteborg"

Transkript

1 HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936 i Göteborg Tryckkostnad 3 kr Max 1 exemplar per lägenhet Årsredovisningen finns även publicerad på hemsidan johanneberg.com under rubriken Ekonomisk 14 information ÅRSREDOVISNING

2 18_ HSB:s Bostadsrättsförening Johanneberg 1936 Innehåll Förvaltningsberättelse Mål och visioner för det goda boendet Föreningens fastigheter Underhåll, reparationer och investeringar 4 Underhåll 4 Investeringar 4 Föreningsfrågor 5 Förtroendevalda vid föreningsstämman 9 maj 13 5 Förtroendevalda vid föreningsstämman 7 maj 14 6 Viktiga händelser åren 9 till 14 7 Viktiga händelser efter årets slut 7 Förväntad framtida utveckling 8 Föreningsfrågor och löpande styrelsearbete 8 Ekonomi 8 Ekonomisk ställning och resultat 8 Föreningens lånebild 9 Disposition av årets resultat 1 Resultaträkning 11 Nettoomsättning 11 Årets resultat 11 Balansräkning 1 Tillgångar 1 Eget kapital och skulder 13 Redovisningsprinciper 14 Noter 15 Not 1 Nettoomsättning15 Not Driftskostnader 15 Not 3 Personal 16 Not 4 Underhållskostnader 16 Not 5 Avskrivningar 16 Not 6 Ränteintäkter och liknande resultatposter 17 Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter 17 Not 8 Materiella anläggningstillgångar 17 Not 9 Byggnader 17 Not 1 Markanläggning18 Not 11 Inventarier, verktyg och installationer 19 Not 1 Övriga kortfristiga fordringar 19 Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 Not 14 Kassa bank 19 Not 15 Eget kapital och fördelning av föregående års resultat enl. stämmobeslut 19 Not 16 Långfristiga skulder till kreditinstitut Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Revisionsberättelse Bilagor; Basdata och nyckeltal 4-3 Verksamhetsplan Sign Årsredovisning 14

3 Förvaltningsberättelse för Mål och visioner för det goda boendet HSB:s Brf Johanneberg 1936 i Göteborg kombinerar ett boende i centrala Göteborg med en småstadskänsla i form av egna grönytor och parkeringsplatser. Föreningen använder ny teknik, vilket märks bl.a. i eget datanät, datoriserad styrning av värme, vatten, ventilation och lås- och säkerhetsinstallationer. Föreningen bildades år 1936 och byggnaderna uppfördes åren och har moderniserats och renoverats år 1983 och för att passa nutidens krav från de boende och myndigheter. Renoveringar och moderniseringar har skett med viss försiktighet och med beaktande samt att återskapa den ursprungliga arkitekturen. Ett mål är att förbättra trivseln och gemenskapen i föreningen. Föreningens fastigheter Byggnadsstilen är i 3-talets funktionalistiska anda och arkitekt är Erik Friberger. Erik Friberger var Länsarkitekt i Göteborg och en av Sveriges ledande funktionalister. Arkitektur var för Friberger moral, ett hus fick inte föreställa något det inte var. Föränderligheten är lika viktig som ändamålsenligheten. Friberger kämpade hela livet för att med arkitektens hjälpmedel skipa rättvisa i samhället. Föreningen består av tre fastigheter, se bilaga :1; Gibraltargatan 1A-E, 6 lägenheter och tre kommersiella lokaler. Eklandagatan 67A-D, 48 lägenheter. Lindströmsgatan 3A-D, 48 lägenheter. För olika typer av lägenheter se bilaga 6:1. Varje byggnad består av fyra våningar med källare, vind och en längsgående takterrass. Konstruktionen av betong har extra tilläggsisolering av frigolit och en extrafasad i lättbetong. ROT-renoveringen år 1983 innebar i korthet att avlopp till lägenheter, vattenledningsrör, elkablar och allmän belysning, fönster, port-, lägenhets- och källardörrar, fasad, kök och badrum i lägenheter byttes ut. År 1994 togs de gamla balkongerna från 3-talet bort och nya göts. Trapphusen målades om. År 1996 lades ny takpapp med gummiegenskaper och fönster målades år , som vanligtvis sker med 7-9 års intervall. Åren har nyläggning av dränering skett runt byggnaderna. I samband med detta uppfördes två nya cykelplatser för att möta medlemmarnas behov av cykelparkeringar. I samband med ombyggnad av nedfartsramp och nyläggning av dränering år 1999 asfalterades de 5 parkeringsplatserna om och antalet utökades från 5 till 8 st. Sign Årsredovisning 14

4 År 1999 installerades ett data-/tele-/signalnät. Medlemmarna kan hyra fasta Internet-abonnemang och abonnera på fast telefoni från annan operatör än Telia via föreningens telenät. Signalnätet används för att styra värme, ventilation, tvättstugor och trappljus samt för insamling av data för kall- och varmvattenförbrukning och värmeförbrukning. Larmsignaler för dräneringspumpar och fläktar hanteras likaledes i detta system. I husen Eklandagatan och Lindströmsgatan skedde år ombyggnation av soprum och nedfartsramper till soprum/källaringång för att kunna behålla sopnedkasten för restavfall och samtidigt installera ett nytt sopnedkast i varje entré för biologiskt/-komposterbart avfall. Huset Gibraltargatan byggdes om åren 1- för sortering med restavfall i de sedan tidigare existerande sopnedkasten och i entréerna Gibraltargatan 1A och E finns nedkast för komposterbart avfall. Under hela år 5 pågick i byggnaden Gibraltargatan 1A-E omläggning av stamavlopp med ersättning av det gamla avloppet under byggnadens betonggolv från år 1935 med nytt plaströrsavlopp hängt på källarväggarna och nedgrävt utanför västra fasaden. I samband med avloppsomläggningen renoverades tvättstugan och rör för värme och varmvatten byttes i kulverten mellan fjärrvärmecentralen i byggnaden Eklandagatan 67A-D och byggnaden Gibraltargatan, slutfört år 6. Restauranglokalen i byggnaden Gibraltargatan totalrenoverades med syftet att lokalen skall kunna härbärgera en modern restaurang. Ombyggnaden av restaurangen skedde i samarbete med hyresgästen CA enterprise AB. Under år 6-7 bekläddes utsidan av byggnadernas 577 fönster med pulverlackerad aluminiumplåt för att minska eventuella rötskador på fönstren och för att undvika fönstermålning. Tekniska livslängden är minst 5 år för dessa plåtar. De tidigare vita fönsterbågarna och karmarna är därefter gröna såsom de var vid ursprungsuppförandet av byggnaderna Fönstren försågs samtidigt med nya silverfärgade fönsterbleck. Även utrymmen mellan påhängsfasad och fönsterkarm liksom kring källardörrar och Gibraltargatans dörrar och portentréer försågs med plåtbeklädnad. Investeringen uppgick till totalt kr. och skrivs av progressivt över 5 år. Trädgården mellan byggnaderna Eklandagatan och Gibraltargatan fick stora skador vid avloppsomläggningen år 5 och kuvertomläggningen år 5-6. Trädgården blev allt mer vildvuxen och svårskött, dessutom sker det ofta inbrottsförsök i källare och vind i byggnaden Eklandagatan. De andra byggnaderna Gibraltargatan och Lindströmsgatan har betydligt färre inbrottsförsök i källare och vind. Med denna bakgrund beslutade styrelsen att ta bort en del träd och alla vildvuxna dvärgtallar för att skapa en öppen trädgård med synligt berg, grusområden, gräsmattor, buskar och några få träd samt belysning. Arbetet påbörjades hösten 7 och slutfördes 13. Ytterligare ett träd försågs med ljusslingor år 14. Entréerna i byggnaden Gibraltargatan målades om år 9 med uppsättning av nya belysningsarmaturer för bättre belysning. Under hösten 13 gjordes en upprustning av gillestugan med ommålning av tak och väggar, installation av nya dimbara lysrörsarmaturer och takhållare för datoransluten projektor. Utgiften på kr bokförs som inventarier och skrivs av linjärt över 1 år. Under åren har en markanläggningsinvestering av 9 68 kr gjorts, fördelat på dekorativ belysning av träd i trädgården mellan husen Gibraltargatan och Eklandagatan, elcentral för 1- och 3-fasuttag, vattenledningsrör, utbyte grus grusplan och längs med berg gångbana, utgift kr, samt en förbättrad dränering av kulverten, 3 meter med start från husgrunden 3 Sign Årsredovisning 14

5 Eklandag., som förser Gibraltargatan med värme och varmvatten, utgift 4 95 kr. Båda avskrivs linjärt över år. Fastigheterna var fullvärdesförsäkrade år 7 av Trygg Hansa och är försäkrade år 8 15 av Länsförsäkringar. Underhåll, reparationer och investeringar Underhåll Periodiskt underhåll har innebörden att utgiften kostnadsförs direkt över ett år och likvida medel tas ur fonden för yttre underhåll. En underhållsplan styr de årliga avsättningarna till fonden för yttre underhåll, avsättningar som fås ur föreningens årliga resultat. En årlig avsättning till yttre fond görs för att täcka nödvändigt yttre underhåll med undantag för byte av fasad, fönster, allmänna elsystem, värmesystem samt vatten- och avloppssystem. I underhållsplanen ingår inte större ombyggnadsarbete som t.ex. ombyggnation för sopsystem, fönsterbyte och avloppsomläggning. Utgifterna för dessa arbeten, när de kan komma att utföras, bedöms vara möjliga för föreningen, att lånefinansiera. Investeringarna kostnadsförs sedan som avskrivningar över ett antal år. Totalt har periodiskt underhåll av byggnader med beloppet kr (not 4) utförts, fördelat på; Föreningens delvis stadgebundna del för badrumsrenoveringar av 5 lägenheternas badrum som periodiskt underhåll med totalbeloppet 1 kr. 313 kr har tagits i anspråk för spolning av avlopp. Investeringar Utbyggnad av mottagning för TV-kanaler påbörjades sommaren 5 med fler TV-kanaler, år 7 med ändring och utbyggnad av TV-mottagningen för att koda om digital sändning till analog för SVT 1 &, TV 4 och TV 6. Åren 7-9 har byggnation av ett kylt mindre rum för utrustning utförts. Hela investeringen, kr, avskrivs linjärt över 1 år, med början 9. Installation av ny belysning i Gibraltargatans källargång utfördes åren 7-8. Utgiften kr har bokförts som inventarier med en rak avskrivningstid på 1 år med start år 8. Påbörjat arbete år med renovering och prov av ny ventilation för torktumlare, dragning av kall- och varmvattenrör för tvättmaskiner samt installation av två nya elcentraler med säkringar och jordfelsbrytare i varje tvättstuga. Total investeringsutgift av kr avskrivs progressivt som byggnad över 49 år med start år 9. Den del som återstår, omfattar installation av nya elcentraler med jordfelsbrytare för tvättmaskiner och torkutrustning i Eklandagatans tvättstuga, påbörjades 11 och beräknas bli slutfört under 15. Kostnad ca 3 kr, bokförs som inventarier med års rak avskrivningstid. Övriga investeringar större än kr som färdigställs 14 och framåt; Arbete med belysning, styrd med rörelsevakter, i Eklandagatans källargång och nya armaturer i Eklandagatans tvättstuga pågår sedan 1 och avslutas 15. Utgiften ca kr, avskrivs som inventarier linjärt över 1 år. Under 14 har en ny elcentral installerats i värmeväxlarcentralen. Dels ersätter installationen en del gammal installation (från 193-talet) och dels är avsikten att frigöra utrymme för ny dragning 4 Sign Årsredovisning 14

6 av kulvertröranslutningen för det pågående arbetet med utbyte av kulvertrören, som ansluter huset Lindströmsgatans värmesystem. Samtidigt bereds plats för anslutning av eluttagen för en del av platserna i den pågående ut/ombyggnaden av bilparkeringarna. Investeringsutgift hittills är kr som fördelas på kulvertprojektet och bilplatsprojektet. Föreningsfrågor Ordinarie föreningsstämma avseende 13 års verksamhet hölls den 7 maj 14. I stämman deltog medlemmar, varav två via fullmakt. Föreningen hade vid årets slut 3 medlemmar och därtill kommer HSB Göteborg som en medlem och föreningen består av 156 bostadsrätter och tre kommersiella lokaler. Antalet andrahandsupplåtelser är 1-15 vid varje tvärsnittstidpunkt. Den 31 december 14, är 53 procent av föreningens medlemmar 4 år eller yngre och totalt är 61,6 procent män och 38,4 procent kvinnor, se bilaga 4:1. Antalet överlåtelser av bostadsrätter i föreningen under året var 35 st, se bilaga 4:. Överlåtelsepriserna har ökat sedan år 1993 och i skrivande stund, mars 15, är överlåtelsepriset - 7 kr för en tvårumslägenhet om kvm. Förtroendevalda vid föreningsstämman 9 maj 13, verksamma fram till 13 års föreningsstämma i maj 14 Styrelsens sammansättning efter ordinarie föreningsstämma : Ordförande Sven Christensson Vice ordförande Sture Andersson Sekreterare Maria Wikström Ekonomiansvarig Håkan Wignell Ledamot Joakim Hallgren Ledamot Anders Rimbäck HSB representant & ledamot Kågan Karlsson Suppleant Niklas Sandén Suppleant Jonas Sjöquist Suppleant Martin Emander Suppleant Ingemar Johansson Sven Christensson, Sture Andersson, Maria Wikström, Håkan Wignell, Joakim Hallgren och Anders Rimbäck har, två i förening, tecknat föreningens firma fram till och med ordinarie föreningsstämma 14. Under år 14 fram till föreningsstämman har 5 styrelsemöten genomförts. Föreningsrevisor, vald av ordinarie föreningsstämman, har varit Lennart Halvordsson med Torsten Axberg som suppleant. För uppdrag som auktoriserad revisor (godkänd revisor erfordras) har HSB:s Riksförbund förordnat RSM Synneby Revisionsbyrå KB. Valberedningen består av Torsten Axberg (sammankallande), Monica Kuhlin och Erika Lahti. 5 Sign Årsredovisning 14

7 Förtroendevalda vid föreningsstämman 7 maj 14 Styrelsens sammansättning efter ordinarie föreningsstämma : Ordförande Martin Emander Vice ordförande Sture Andersson Sekreterare Sven Christensson Ekonomiansvarig Håkan Wignell Ledamot Joakim Hallgren Ledamot Anders Rimbäck HSB representant & ledamot Kågan Karlsson Suppleant Anders Moldén Suppleant Magnus Gillström Suppleant Carl Eriksson Suppleant Stojan Gerdov Martin Emander, Sture Andersson, Sven Christensson, Håkan Wignell och Anders Rimbäck har, två i förening, tecknat föreningens firma fram till och med ordinarie föreningsstämma 15. I tur att avgå är ordinarie ledamöter, med en mandatperiod om ett år, Sven Christensson och med en mandatperiod om två år, Håkan Wignell, Joakim Hallgren och Anders Rimbäck. Ordinarie ledamöter valda för två år, med ett återstående år, är Martin Emander och Sture Andersson. Suppleanter med en mandatperiod om ett år är Anders Moldén, Magnus Gillström, Stojan Gerdov. Carl Eriksson har avsagt sig uppdraget under året. Styrelsen har från tillträdet, efter den ordinarie stämman 9 maj 14, under år 14 genomfört 7 styrelsemöten. Under år 15 kommer troligen 5 styrelsemöten att genomföras fram till den ordinarie stämman i maj 15. Föreningsrevisor, vald av ordinarie föreningsstämman, har varit Lennart Halvordsson med Torsten Axberg som suppleant. För uppdrag som auktoriserad revisor (godkänd revisor erfordras) har HSB:s Riksförbund förordnat RSM Synneby Revisionsbyrå KB. Valberedningen består av Torsten Axberg (sammankallande) och Monica Kuhlin. Vald ledamot Erika Lahti har lämnat föreningen. Föreningens representant i HSB:s fullmäktige har varit ordföranden, med resterande styrelsemedlemmar som suppleanter. Datorgruppen hjälper medlemmar, sköter in-/urkoppling av abonnenter och skickar ut dator/programtips till medlemmar anslutna till föreningens Internet-nätverk. Föreningens förtroendeman Anders Bergström har ansvarat för bokning av Gillestugan. 6 Sign Årsredovisning 14

8 Viktiga händelser åren 9 till 14 Den 1 juli 9 fick Anders Bergström ett halvtidsförordnande som förtroendeman. Tjänstens omfattning ökades till två tredjedelar av fulltid under 1. Huvudsakliga arbetsuppgifter består i: Medlemsärenden som medlemskontakter, administration i samband med överlåtelser, andrahandsupplåtelser, lägenhetsrenoveringar och Internet-avtal. Administration, övervakning, datorunderhåll. Entreprenör- och projektledning. Löpande bokföring inklusive betalning av fakturor, budget och bokslut. Avskrivnings- och underhållsplaner. Styrelsen fick i uppdrag av 1 års stämma att ansöka om bygglov för nya bilplatser på västra sidan av Lindströmsgatan. Bygglov söktes för ett arkitektutformat förslag för 9 nya bilplatser med omplantering av busk- och trädväxtlighet. Efter beviljat bygglov tillställdes förslaget en extrastämma den 8 oktober 13, som sade ja till att utföra förslaget. Förberedande arbete med planering av belysning och omdragning av elförsörjning har utförts under 14 och byggnationen, som även omfattar viss ombyggnad av befintliga bilplatser kommer att sättas i verket under 15. Årsavgiften, vanligtvis kallad månadsavgift, höjdes med procent för 14. Den lilla kontorslokalen, lokal 1, har varit uthyrd på korttidskontrakt under hela år 14. Viktiga händelser efter årets slut Årsavgiften har behållits oförändrad för Sign Årsredovisning 14

9 Förväntad framtida utveckling Föreningsfrågor och löpande styrelsearbete Styrelsen är starkt involverad i föreningens dagliga skötsel, varvid föreningens förtroendeman utför en stor del löpande administrativa arbetet, inkluderande ekonomiadministration med bokslut och budgetarbete, överlåtelser och övriga medlemsärenden, andrahandsuthyrningar och support av bostadsrättshavare som gör egna badrums- och köksrenoveringar. Bokföring inklusive betalning av fakturor, budget och bokslut sköts i föreningens egen regi. Avskrivnings- och underhållsplaner upprättas. Månadsavgiftsavisering övervakas. Överlåtelser av bostadsrätterna har varit och är per år, 1- procent av lägenheterna får nyinflyttade medlemmar varje år, se bilaga 4:. Till detta kommer 1-15 andrahandsupplåtelser per år. Totalt sker mellan 5-45 nyinflyttningar varje år. Varje in-/utflyttning medför ändringar i medlemsregister, namnbyten i porttablå och på lägenhetsdörr. Vidare kan ändringar ske för Internetkopplingar, parkeringsplatser och månadsavgiftsavisering. Nyinflyttade behöver information om hur det är att bo i föreningen och om fördelningen av ansvar mellan bostadsrättshavare och förening vid eventuella renoveringar inom lägenheten. Styrelsen kommer att koncentrera sitt agerande med inriktning att hålla samman denna snabbt föränderliga förening. Ekonomi Underhållet i föreningen skall ske med hjälp av en underhållsplan med avsättning av likvida medel till fonden för yttre underhåll. Dessa insamlade medel används för att finansiera underhåll enligt planen. Vissa undantag görs för byggnadsunderhåll, underhållet skrivs av som en nyinvestering, och oftast lånefinansieras den åtgärden istället för finansiering via fonden för yttre underhåll. Exempel på detta är större underhållsrenoveringar såsom fasadrenovering, byte av avloppsstammar, värme och vattenledningsrör, fönster och elkablage. Styrelsen har god överblick med hjälp av underhållsplanen över framtida underhåll och har med den kunskapen utnyttjat möjligheten att använda ackumulerade likvida medel till nyinvesteringar, med resultatet att fonden för yttre underhåll är underfinansierad. Effekten av detta är en påtaglig kostnadsräntebesparing. Vid behov sker utökning av lån för att fullt ut finansiera fonden för yttre underhåll med likvida medel. Månadsavgiften skall uppfattas innehålla kostnader som merparten av medlemmarna kan relatera till, t.ex. TV-kanalutbudet omfattar de kanaler de flesta efterfrågar, inte några smala kanaler. Ekonomisk ställning och resultat Månadsavgifterna sänktes med två procent den 1 januari 1999 och de sänktes ännu en gång den 1 januari år med sex procent. Under år 1 var de oförändrade medan de ökades med sex procent år och 4,5 procent år 3. Månadsavgifterna var oförändrade år 4, 5 och 6 och sänktes med 8 procent år 7 och med två procent 8. De sänktes den 1 april 9 med ytterligare 6 procent och behölls oförändrade under 1. Den 1 januari 11 skedde en ökning med 1 procent och avgifterna nådde då upp till 1996 års nivå. Den 1 januari 1 skedde en 8 Sign Årsredovisning 14

10 ökning med ytterligare 6 procent och behölls oförändrad 13. Den ökades med två procent från den 1 januari 14. Månadsavgifterna per kvadratmeter och år är för år 3-6 i intervallet 6-67 kr, för år kr, för år 8, kr, för år 9, kr, år 1, kr, för år 11, kr, för år 1-13, kr och för år kr. Se bilaga 6:1 för lägenheternas olika andelstal för en mer exakt bestämning av månadsavgiften per kvadratmeter och år. Andelstalet för en lägenhet multiplicerat med föreningens årskostnad eller årsintäkt ger årskostnaden respektive årsintäkten för den aktuella lägenheten. I bilaga 3: finns en jämförelse med andra bostadsrättsföreningar, gällande år 1. Fastighetsskatten för bostadsrättsföreningar år 14 är,3 % av taxeringsvärdet för bostäder, begränsat till 117 kr per lägenhet (kommunal bostadsavgift) och 1, % av taxeringsvärdet för kommersiella lokaler. Taxeringsvärdet är nytt från och med år 13 och är, för bostäder 13 8 kr och för lokaler 1 91 kr från och med år 13 och t.o.m. år 15. De likvida medlen, beräknade som kassa- och bankmedel plus kortfristiga fordringar minus kortfristiga skulder, uppgick vid årets början till kr och till kr vid årsslutet, se bilaga 7:1. Föreningens likvida medel har under år 14 i möjligaste mån varit placerade på räntebärande konton med en avkastning om 68 4 kr, se not 6. Fastränteplacering har gjorts hos Collector Finance & Law om kr bunden inlåning med % t.o.m. 5 aug. 15 och bunden inlåning 5 kr med ränta,4 % t.o.m. 18 juni 15. Obundna placeringar med rörlig ränta har gjorts hos Lantmännen Finans på 85 6 kr f.n.,45 %, Marginalen Bank med kr f.n. 1,5 %, och hos SBAB kr f.n. 1, % ränta och Landshypotek kr f.n. 1, %. Intäktsräntor på likvida medel avsatta för framtida underhåll inkomstbeskattas inte. Föreningens lånebild 3 jan. och mars 15, se även not 16 Ett lån på 6,8 miljoner kr, med 3 månaders fast ränta,781 procent, långivare Nordea Hypotek. Ett lån på 7,18 miljoner kr, med 3 månaders fast ränta,887 procent, långivare Nordea Hypotek. Ett lån på, miljoner kr, med 3 månaders fast ränta,887 procent, långivare Nordea Hypotek. Ett lån på 4,85 miljoner kr, med 3 månaders fast ränta,887 procent, långivare Nordea Hypotek. Under år 14 har inga amorteringar skett. I bilaga 5:1 redovisas driftskostnaderna. Dessa kostnader är de som direkt påverkas av föreningens medlemmar. Kostnader för inköp och Internet till medlemmar matchas ut av intäkter av försäljning till medlemmar och är exkluderade vid presentationen av driftskostnaderna. Löner och arvoden omfattar löner till extra fastighetsskötare, extra personal samt arvode till förtroendeman, styrelse, revisorer och valberedning inkl. arbetsgivaravgifter samt diverse personalkostnader. Fastighetsskötsel innehåller fastighetsskötsel, skötsel av soprum, trädgårdsskötsel, materialkostnad intern fastighetsskötsel, och förbrukningsmaterial/-inventarier. Förvaltningskostnader omfattar kontorsmaterial, telefon-/porto-/datorkostnader, administrationsarvode (bokföring, bokslut, månadsavgiftsavisering) och diverse förvaltningskostnader. I bilaga 5: redovisas föreningens olika kostnadsgrupperingar år Sign Årsredovisning 14

11 DISPOSITON AV ÅRETS RESULTAT Ingående värde för fonden för yttre underhåll Uttag ur fonden under året Avsättning till fonden för yttre underhåll, enl. underhållsplan budgeterat till 8 75 DISPOSITON RÄKENSKAPSÅRET Till stämmans förfogande står följande belopp i kronor: Ingående balanserade vinstmedel (Dispositionsfond) Årets resultat Styrelsen föreslår stämman följande disposition: Avsättning till fond för yttre underhåll 8 75 Uttag ur fond för yttre underhåll för finansiering av utfört underhåll Utgående balanserat resultat Förslaget innebär att: 1. Underhållsfondens utgående värde blir = Utgående balanserat resultat blir Efter avsättning till, och utnyttjande av, underhållsfondsmedel blir Årets resultat = Del av resultatet som påverkar föreningens långsiktiga ekonomiska ställning: kr Det balanserade resultatet, är den buffert som finns för att täcka oväntade kostnadsökningar under budgetåret. 1 Sign... Årsredovisning 14

12 Resultaträkning Not NETTOOMSÄTTNING Fastighetskostnader Driftskostnader, Underhållskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar 5, Summa Fastighetskostnader RÖRELSERESULTAT Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa Finansiella poster Inkomstskatt ÅRETS RESULTAT Efter avsättning till underhållsfond Avsättning Uttag ÅRETS RESULTAT efter avsättning Sign... Årsredovisning 14

13 Balansräkning TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 8 Byggnader exkl. pågående ombygnationer Pågående ombyggnationer Mark Markanläggning Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andel i HSB Göteborg Ek.fören Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Månadsavgiftsfordran Kundfordringar Avräkningskonto HSB Göteborg Skattekonto Placeringsinstitut Övriga kortfristiga fordringar 1 31 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Sign... Årsredovisning 14

14 EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget Kapital Bundet eget kapital Insatser Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll Fritt eget kapital Balanserat resultat (Dispositionsfond) Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder 7 56 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar för fastighetslån Ansvarsförbindelser Inga Inga 13 Sign... Årsredovisning 14

15 Redovisningsprinciper och noter Redovisnings- och värderingsprinciper. Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciper I år redovisas som föregående år dvs. ingen förändring avseende resutatdisposition eller förflyttning mellan fritt eget kapital och bundet eget kapital har ägt rum i år. Byggnader Årets avskrivning för byggnader enligt plan är 746 kronor. Modellen för avskrivningarna omarbetades från år 9 till en i huvudsak progressiv plan. Progressiviteten bestäms av att avskrivningen startar med ett lågt värde och ökas sedan med en viss procent anpassat så att avskrivningen fullföljs på föreskriven tid. Avskrivningsökningen kompenserar minskningen av kostnadslåneräntan, räknat på (minskande) bokfört värde, och ger dessutom en viss ökning av totalkostnaden, som inflationskompensation. Procentsatsen har minskats från och med 14 från 5 till procent med anledning av det låga ränteläget, som kan väntas bestå ett antal år framöver. /3-delar av ROTrenoveringen från 1983 har hittills haft en avskrivningstid på ca 75 år med avslutningsåret 57. Återstående del som avsågs innefatta medlemmarnas stadgebundna underhållsskyldighet, för bl.a. köksinredning, vitvaror, sanitetsvaror och elintallation, skrevs av linjärt på kortare tid. Investeringar gjorda efter ROT-renoveringen har varierande avskrivningstid, anpassad till förväntad livslängd, i en del fall kortare än fram till 57, som t.ex. fönsterrenoveringen, eftersom nyinvestering för fönsterbyten väntas bli aktuell ca 3. Internet-nätet är helt avskrivet. Delar av restauranginvesteringen skrivs av på kortare tid ( - 3 år) bl.a. för WC & soprum, för vilket en extra förenings-stämma föreskrev en -årig avskrivningstid (denna avskrivning är linjär). År 14 utkom Bokföringsnämnden med nya direktiv för avskrivningar med två alternativ, K och K3. K innebär att all byggnadsinvestering skrivs av linjärt över samma tid (max 1 år) medan K3 innebär investeringarna måste komponentuppdelas och skrivas av (även progressivt) över teknisk livslängd. K3-metoden passar bäst ihop med våra tidigare avskrivningar och har därför valts. Eftersom en komponent kan ersättas med en ny investering efter fullbordad avskrivning, minskar behovet av avsättning till underhållsfond, och därför kan den årliga kostnaden på sikt antas bli oförändrad Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens underhållsplan. Inventarier Maskiner och inventarier avskrivs linjärt enligt plan över 3- år baserat på anskaffningsvärdet. Intäktsredovisning Föreningens intäkter består av hyresintäkter och årsavgifter och periodiseras över intäktsperioden. Inkomstskatt Räntor på sparat kapital (i underhållsfond), avsett för framtida underhåll beskattas inte. Övrigt Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. 14 Sign... Årsredovisning 14

16 Noter Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder Hyror lokaler Hyror biluppställningsplatser Summa årsavgifter och hyror Försäljning till medlemmar Bredbandsintäkter Tele/data kabelintäkter Övrigt. Öresavrund Summa nettoomsättning Not Driftskostnader Personalkostnader enligt specifikation i not Diverse personalkostnader inkl. avgift Fora Revisionsarvode (revisionsbyrå) Reparationer maskiner & inventarier Sakförsäkringspremie, fastighetsförsäkring Renhållning Container för de boende, ersätter grovsoprum Fjärrvärme Elnät, elenergi Vatten Föreningsavgifter; medlemskap i HSB Fastighetsskötsel, inhyrda företag Skötsel av soprum, inhyrt företag Materialkostnad fastighetsskötsel Reparationer av byggnader, ej planerat underhåll Trädgårdsskötsel Inköp till medlemmar TV-kanalskostnader Internetkostnader Kontorsmaterial Trappstädning Fönsterputsning Snöskottning, sopning av gångbanor Förbrukningsmaterial 861 Förbrukningsinventarier Telefonkostnader Portokostnader 9 Datorkostnader Administrationsarvode bokföring, bokslut Förvaltningsarvode avisering månadsavg. HSB Göteborg Föreningsstämma och årsredovisningskopiering, kostn. information Övrigt Sign... Årsredovisning 14

17 Not 3 Personal Antal anställda under året med olika anställningsformer; tillsvidareanställda, visstidsanställda och timanställda. 5 5 Arbetad tid med löneersättning som andel av årsarbetstiden h, varav ca h semester - för löpande arbeten 89% 89% - för projektarbeten 13% 7% Arvoden - Fast styrelsearvode Ersättning styrelsemöten Revisorsarvode (förtroendevald). Valberedningsarvode Summa arvoden Löneersättningar för löpande arbete, som bokförs för året - lön till styrelsemedlemmar för arbete utöver styrelseuppdraget löneersättning vicevärd/förtroendeman löneersättning till övriga anställda Summa löneersättningar som kostnadsförs för året Totala arvoden och löner för löpande arbete som kostnadsförs som driftskostnad för året Sociala avgifter för arvoden och löner som kostnadsförs för året Totala löner och arvoden inkl. sociala avgifter som kostnadsförs som driftskostnad för året Kostnader för projektarbeten som bokförs på respektive projekt och skrivs av enligt avskrivningsplan för tillgången - lönersättningar för arbete utfört av styrelsemedlemmar lönersättningar för arbete utfört av övriga anställda sociala avgifter för projektarbeten Totala löner och arvoden exkl. sociala avgifter Totala sociala avgifter för löner och arvoden Totala löner och arvoden inkl. sociala avgifter Not 4 Underhållskostnader Periodiskt underhåll enligt plan, mark Periodiskt underhåll enligt plan, byggnader Summa underhållskostnader Not 5 Avskrivningar Avskrivning, byggnader Avskrivning, markanläggning Avskrivning, inventarier, verktyg och installationer Summa avskrivningar Sign... Årsredovisning 14

18 Not 6 Ränteintäkter & liknande resultatposter Ränta, placeringskonton Ränteintäkt, Skattekonto 16 Ränteintäkter kundfordringar Ränta, avräkningskonto HSB Summa ränteintäkter & liknande resultatposter Not 7 Räntekostnader & liknande resultatposter Kostnadsräntor, långfristiga skulder till kreditinstitut Kostnadsränta, Räntekostnader Övriga finansiella Skattekonto leverantörer kostnader m. fl Summa räntekostnader & liknande resultatposter Not 8 Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar skrivs av progressivt och linjärt enligt plan över de beräknade nyttjandeperioderna. Materiella anläggningstillgångar för ROT-renoveringen åren för byggnaderna och bostadsrätterna har delats upp på komponenter avlopp- och vattenledningsrör, elinstallationer, inre ytskikt och vitvaror i bostadsrätter, köksinredning i bostadsrätter, påhängsfasad inkl. isolering, fönster, balkong- och lägenhetsdörrar i bostadsrätter och dörrar i källare samt trapphus, fönster i trapp-hus, terrassisolering med tätskikt och ytskikt samt staket terrasser och balkonger samt fasadbeklädnad vindskontor och en övrig post för olika diverse installationer. Andra komponenter i byggnaderna har från investeringstillfället redovisats som materiell anläggningstillgång, ex. restauranglokal, kontorslokal, dräneringsinstallation, soprumsombyggnad, data-, signal och telefonnät, avloppsomläggning Gibraltargatan och fönsterbeklädnad. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstid för under året förvärvade och avyttrade tillgångar. Beräknade restvärden efter nyttjandeperiodens slut uppgår till försumbara belopp och hänsyn har därför inte tagits till dessa. Byggnadskomponenter 1, - 14 procent Inventarier 5-33 procent Not 9 Byggnader Ursprungligt anskaffningsvärde Investeringar i ROT-ombyggnad år Investeringar i andra ombyggnader år 1999-fram till bokslutsåret t.ex. soprum, datanät, dränering, restauranglokal, avloppsomläggning Gibraltarg. inkl. extraavskrivning Ingående anskaffningsvärde för bokslutsåret den 1 januari Årets Pågående investeringar ombyggnationer, omfört till underhållskostnad Utgående ack. anskaffningsvärde byggnader den 31 december Ingående ackumulerade avskrivningar den 1 januari Årets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar byggnader den 31 december Bokfört värde, byggnader Pågående ombyggnationer, inkluderade i anskaffningsvärdet Bokfört värde, byggnader exkl pågående ombyggnationer Sign... Årsredovisning 14

19 Taxeringsvärde för privatbostäder och kommersiella lokaler Fastighet Johanneberg 45:1, byggnad & mark, Gibraltarg. 1A-D Privatbostäder, byggnad Kommersiella lokaler (lokal 11 & 1), byggnad Privatbostäder, mark 6 6 Kommersiella lokaler (lokal 11 & 1), mark Fastighet Johanneberg 45:, byggnad & mark, Eklandag. 67A-D Privatbostäder, byggnad Privatbostäder, mark Fastighet Johanneberg 44:5, byggnad & mark, Lindströmsg. 3A-D Privatbostäder, byggnad 1 1 Privatbostäder, mark Summerat med fördelning taxeringsvärde byggnad och mark Privatbostäder och kommersiella lokaler, all mark Privatbostäder och kommersiella lokaler, samtliga byggnader Taxeringsvärde totalt Fastighetsskatten/avgiften år 14 beräknas som,3% av taxeringsvärdet för bostäder, begränsat till 117 kr/lgh och 1% av taxeringsvärdet för kommersiella lokaler. Not 1 Markanläggning Ingående ackumulerat anskaffningsvärde den 1 januari Årets anskaffning Utgående ackumulerat anskaffningsvärde den 31 december I anskaffningsvärdet ingår pågående projekt med Ingående ackumulerade avskrivningar den 1 januari Årets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar den 31 december Bokfört värde, markanläggning Sign... Årsredovisning 14

20 Not 11 Inventarier, verktyg och installationer Ingående ackumulerat anskaffningsvärde den 1 januari Årets anskaffning utrangering (skrotning) Utgående ackumulerat anskaffningsvärde den 31 december I anskaffningsvärdet ingår pågående projekt med Ingående ackumulerade avskrivningar den 1 januari Årets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar den 31 december Bokfört värde, inventarier, verktyg och installationer Not 1 Övriga Momsfordran kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga fordringar 31 Summa övriga kortfrist. fordringar 31 Not 13 Förutbetalda ränta kostnader/upplupna intäkter Förutbetalda TV-avgifter, 1:a kvartalet nästa år HSB avisering 1:a kvartalet nästkommande år Fastighetsförsäkring nästkommande år Internetavgifter, abonnemang för januari nästkommande år BLadmin bokföringsprogram Upplupen ränta på fast inlåning Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter Summa förutbetalda kostnader/upplupna intäkter Not 14 Kassa och bank Transaktionsbankkonto Placeringskonto Nordea Plusgiro Summa kassa&bank Not 15 Eget kapital och fördelnig av föregående års resultat Fördelning av föregånde års resultat enl stämmobeslut Nettoförändring, Underhållsfond Nettoförändring, Balanserat resultat (Dispositionsfond) Föregånde års resultat, fördelat enl. stämmobeslut Eget kapital Insatser Underhållsfond Balanserat resultat (Dispositionsfond) Årets resultat Summa eget kapital Sign... Årsredovisning 14

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

JOHANNEBERG 1936. HSB:s Bostadsrättsförening. i Göteborg. Tryckkostnad 30 kr Max 1 exemplar per lägenhet

JOHANNEBERG 1936. HSB:s Bostadsrättsförening. i Göteborg. Tryckkostnad 30 kr Max 1 exemplar per lägenhet HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936 i Göteborg Terrass byggnad Lindströmsgatan 3A-D, vy söderut Lindströmsgatan, vy norrut Tryckkostnad 30 kr Max 1 exemplar per lägenhet Trädgård västra byggnadsfasaden

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231. Nettoomsättning 1 1 672 250 1 666 228 Summa intäkter 1 672 250 1 666 228

020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231. Nettoomsättning 1 1 672 250 1 666 228 Summa intäkter 1 672 250 1 666 228 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231 Nettoomsättning 1 1 672 250 1 666 228 Summa intäkter 1 672 250 1 666 228 Rörelsens kostnader Drift 2,3-924 633-899 897 Löpande underhåll -86 196-125 733

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 241 479 17 249 184 Fastighetskostnader Drift Not 2-9 036 852-7 748 671 Planerat underhåll -2 212 942-2 366 831 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Styrelsen för Hsbs Brf Strandpiparen 1934 i Göteborg

Styrelsen för Hsbs Brf Strandpiparen 1934 i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8998 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Resultaträkning 2016-12-31 2015-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1997-01-01-1996-01-01 INTÄKTER Avgifter 2 290 896 2 242 950 Hyresintäkter 182 952 169 712 Övriga intäkter 18 290 278 857 S:A INTÄKTER 2 492 138 2 691 519 KOSTNADER

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936 i Göteborg

ÅRSREDOVISNING. HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936 i Göteborg HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936 i Göteborg Tryckkostnad 30 kr Max 1 exemplar per lägenhet Årsredovisningen finns även publicerad på hemsidan johanneberg.com under rubriken Ekonomisk 2013 information

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 5(10) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2015 Not 2014 Årsavgifter 2 917 632 2 917 632 Hyresintäkter 84 036 3 001 668 82

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(14) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(14) Extra sida

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1996-01-01-1995-01-01 - 1996-12-31 1995-12-31 INTÄKTER Avgifter 2 242 950 2 185 224 Hyresintäkter 169 712 171 336 Övriga intäkter 278 857 78 148 S:A INTÄKTER

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 ² ² - sida 2 Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 940 710 914 516 Hyres-

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Brf Sydgården ÅRSREDOVISNING. Brf Sydgården Org nr RÄKENSKAPSÅRET

Brf Sydgården ÅRSREDOVISNING. Brf Sydgården Org nr RÄKENSKAPSÅRET 745000-1552 ÅRSREDOVISNING Brf Sydgården RÄKENSKAPSÅRET 2005-01-01-2005-12-31 RESULTATRÄKNING 2005-01-01 2004-01-01 Belopp i kr Not 2005-12-31 2004-12-31 Nettoomsättning 1 1 241 850 1 244 144 Summa intäkter

Läs mer

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ======================

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== ====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== för tiden 1 januari 2010 till och med 31 december 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Härmed får styrelsen för Brf Draget avge förvaltningsberättelse,

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

dsr eni sta H S B:s ätts i Gö org

dsr eni sta H S B:s ätts i Gö org H S B:s Bo sta dsr ätts för eni ng JOHANNEBERG 1936 i Gö teb org Takterrassen, söderut, Gibraltargatan 21A-E, januari 2012 Lindströmsgatan, vy norrut, januari 2011 Tryckkostnad 30 kr Max 1 exemplar e perr

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pomona Mindre 702002-9406. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för. Brf Pomona Mindre 702002-9406. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Årsredovisning för Brf Pomona Mindre Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Brf Pomona Mindre 2(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 731 457

Läs mer

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen.

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Förvaltningsberättelse år 2010 för Bostadsrättsföreningen Basunen Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Mål

Läs mer

JOHANNEBERG 1936. H S B : s B o s t a d s r ä t t s f ö r e n i n g. i G ö t e b o r g. Tryckkostnad 30 kr Max 1 exemplar per lägenhet

JOHANNEBERG 1936. H S B : s B o s t a d s r ä t t s f ö r e n i n g. i G ö t e b o r g. Tryckkostnad 30 kr Max 1 exemplar per lägenhet H S B : s B o s t a d s r ä t t s f ö r e n i n g JOHANNEBERG 1936 i G ö t e b o r g Takterrassen, norrut, Gibraltarg. 21E, ny imkanalsfläkt rst Eklandagatan 67A, vy norrut, april 2013 Trädgård Gibraltargatan-Eklandagatan

Läs mer

!"#"$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/

!#$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/ !"#"$%$&'()*$%'&+&+&( -./- 00 1/ 22222 #3"4)*%&$&'"5%%'*' "'+*%)%"5&$& )*)&"5&$& %$*5+66*7&$&)" "'4$$8&'"5%%'*' 2! " # $ % & ' ( ) ) ' * ( + ) + ) ' * - #$ $ '. $ * / $+ " * / $ + * / +# & * / & 0* ' &

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bostaden i Örby 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSEN

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003

Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003 Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003 Du hittar mer information på vår hemsida Innehåll Resultaträkning sida 2 Balansräkning 3 Notförklaringar 5 Resultat och Balansräkning

Läs mer

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. , Org nr 769606-3846 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsen har under året haft

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Gillret Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2011 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1 Årsredovisning för Brf Hilltorp Södra 1 Räkenskapsåret 2007 Brf Hilltorp Södra 1 1(8) Brf Hilltorp Södra 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Styrelsen för Brf Hilltorp Södra 1 får

Läs mer

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående år. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Brf Kylskåpet 3 4. 20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 220 418 1 205 520 Hyresintäkter bostäder 0 31 920 Summa intäkter 1 220 418 1 237 440 Kostnader

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(13) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(13) Extra Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF ANDRA LÅNGGATAN 18 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning HSB Brf Vingen nr 141, Skarpnäck

Årsredovisning HSB Brf Vingen nr 141, Skarpnäck Årsredovisning 2015 HSB Brf Vingen nr 141, Skarpnäck HSB Brf. Vingen Skarpnäck Basdata 2 * Övriga lokaler: Extra förråd för bostadsrättshavare 32 st (H1-H11) Desirée Morast, HSBs ordinarie styrelseledamot

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2013 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415 1(7) ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Vinterrosen 1 Org nr 716417-8308 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vinterrosen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Kalmgatan 9-13

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Kalmgatan 9-13 ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Kalmgatan 9-13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2012 Föreningens verksamhet Fastigheter Under året har sammanlagt 4 lägenheter bytt ägare. Lägenheter och lokaler Föreningen består av en 24

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

BRF HEMMET

BRF HEMMET 1 BRF HEMMET 14 Styrelsen avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Tilläggsupplysningar 8 Sida

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter till nyttjande utan begränsning i tiden.

Läs mer

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11.

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11. 1(6) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Utsikten i Djursholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Förvaltningsberättelse Antal medlemmar Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet Årsredovisning HSB Brf Bryggeriet 739400-0595 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Föreningen äger fastigheterna Höken

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Blekinge Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2003 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003 01 01-2003

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken

Bostadsrättsföreningen Fabriken Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer