BIBLIOTEK I SKYMUNDAN EN RAPPORT OM ARBETSPLATSBIBLIOTEK AV PETER ALMERUD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BIBLIOTEK I SKYMUNDAN EN RAPPORT OM ARBETSPLATSBIBLIOTEK AV PETER ALMERUD"

Transkript

1 BIBLIOTEK I SKYMUNDAN EN RAPPORT OM ARBETSPLATSBIBLIOTEK AV PETER ALMERUD

2 Statens kulturråd, Box 7843, Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: Fax: Webbplats: Grafisk form: Liedgren Design Tryck: Elanders Berlings, Malmö 2004 Kulturrådet 2004 isbn

3 INNEHÅLL Förord sid 5 Sammanfattning sid 7 Summary sid 13 Arbetsplatsbibliotek från 70-tal till 00-tal sid 19 En bok för alla sid 52 Ingen har överblick sid 57 Branschens struktur ett av hindren sid 64 Facken och biblioteken på arbetsplatserna sid 66 Företagen ingen gemensam hållning sid 76 Spegel av utvecklingen sid 78 Arbetsplatsbiblioteken i bibliotekarieutbildningen sid 83 En liten andel av bidragen sid 86 I Norrköping expanderade man när andra lade ner sid 96 Kostnaden för frukten är högre än för arbetsplatsbiblioteket sid 102 Arbetsplatsbibliotek handlar om lusten att läsa sid 108 Arbetsplatsbibliotek i glesbygd sid 112 Ingen nysatsning i sikte sid 116 En mångårig satsning på läsandet sid 122 Ett andningshål och en billig form av lärande sid 125 Arbetsplatsbiblioteket påverkar attityden till böcker och läsning sid 128 Det har blivit tillåtet att prata böcker sid 131 Det är viktigt att hålla bredden sid 135 Ord och språk ger ett rikare liv sid 138 Nytt vägval? En sammanfattande diskussion sid 141 Bilagor sid 151 Bilaga 1: Folkbibliotekens verksamhet med arbetsplatsbibliotek Bilaga 2: Folkbibliotekens verksamhet med arbetsplatsbibliotek Bilaga 3: Sammanställning av remissvar på Kulturrådets utredning om arbetsplatsbibliotek, rapporten Bibliotek i skymundan Bilaga 4: Framtidens arbetsplatsbibliotek rapport från en konferens

4 4

5 FÖRORD Bibliotek i skymundan. En rapport om arbetsplatsbibliotek, av frilansjournalisten Peter Almerud, kan ses som en uppföljning och en fördjupning av den rapport Kulturrådet publicerade våren 2002, Verktyg för kulturdemokrati. En rapport om Kultur i arbetslivet (Rapport från Statens kulturråd 2002:1). Rapporten visar hur arbetsplatsbiblioteken från att under 1970-talet fram till slutet av 1980-talet ha varit en verksamhet, som växte snabbt och som lovordades som ett effektivt sätt att vinna nya läsare, de senaste tio till femton åren har marginaliserats, både i den kulturpolitiska diskussionen och i folkbibliotekens verksamhet. Mellan 1975 och 1993 hade Kulturrådet särskilda bidrag att fördela till folkbiblioteken för att inrätta arbetsplatsbibliotek. Sedan bidraget avskaffades har många folkbibliotek dock inte alla lagt ner sin verksamhet med arbetsplatsbibliotek. Flera folkbibliotek har också gjort nysatsningar utan statliga bidrag. Ett stort antal arbetsplatsbibliotek har växt fram i facklig regi, ibland med stöd av Kulturrådets bidrag till Kultur i arbetslivet. Många arbetsplatsbibliotek finansieras helt av företagen. Idag finns uppskattningsvis arbetsplatsbibliotek i landet, varav ca 400 drivs i kommunal regi, 400 i facklig regi i samarbete med En bok för alla och 300 är s.k. fristående arbetsplatsbibliotek där företagen ansvarar för verksamheten. Rapporten beskriver utvecklingen av verksamheten med arbetsplatsbibliotek från början av 1970-talet fram till i dag i ett kulturpolitiskt perspektiv. Den redogör även för de fackliga organisationernas syn på arbetsplatsbiblioteken. Rapporten ger vidare några konkreta exempel på verksamhet med olika typer av arbetsplatsbibliotek på orter runt om i landet. Ett av de nationella kulturpolitiska målen gäller att vidga deltagandet i kulturlivet. Erfarenheter från verksamheter med arbetsplatsbibliotek visar att arbetsplatsbibliotek med engagerade bokombud kombinerade med läsfrämjande insatser har varit framgångsrika i arbetet att stimulera läsovana att ta del av litteratur. Någon generell modell för hur ett arbetsplatsbibliotek bör vara organiserat eller finansierat förs ej fram. För att en stabil och utvecklande verksamhet med arbetsplatsbibliotek och läsfrämjande insatser ska komma till stånd krävs emellertid ett fortsatt nära samarbete mellan alla berörda parter när det gäller ansvar och finansiering. En viktig part i detta arbete är landets folkbibliotek, som ansvarar för läsfrämjande verksamhet i sin kommun. Övriga parter är arbetsgivare, arbetstagarorganisationer, studieförbund, En bok för alla, författare och andra intresserade av läsfrämjande verksamhet. Kulturrådet har remitterat rapporten till arbetstagar- och arbetsgivar- 5

6 organisationer, En bok för alla samt Svensk Biblioteksförening för att inhämta deras åsikter om arbetsplatsbibliotek och om och hur de är beredda att satsa resurser på sådan verksamhet. Rådet har också genomfört en konferens med deltagare från studieförbund, fackförbund, bibliotek och kommuner. Sammanfattning av remissvaren samt synpunkter från konferensen finns som bilagor i rapporten. Kulturrådets förhoppning är att denna rapport ska väcka intresse och inspiration till att både starta ny och utveckla befintlig verksamhet med arbetsplatsbibliotek. Kristina Rennerstedt Generaldirektör vid Statens kulturråd 6

7 SAMMANFATTNING Att ge stöd till arbetsplatsbibliotek har varit en del av Kulturrådets verksamhet nästan ända sedan rådets tillkomst. Mellan 1975 och 1993 fördelade Kulturrådet det särskilda statliga bidrag som då fanns till folkbiblioteken för att inrätta arbetsplatsbibliotek. I slutet av 1980-talet fick Kulturrådet också ansvaret för fördelningen av det statliga bidraget Kultur i arbetslivet. Detta innebar bl.a. möjlighet att ge stöd till arbetsplatsbibliotek som inrättades av fackliga organisationer. Arbetsplatsbiblioteken har också uppmärksammats i flera av de utredningar och rapporter som Kulturrådet har publicerat genom åren. Våren 2002 publicerade Kulturrådet rapporten Verktyg för kulturdemokrati. En rapport om Kultur i arbetslivet (Rapport från Statens kulturråd 2002:1) av frilansjournalisten Peter Almerud. Bibliotek i skymundan. En rapport om arbetsplatsbibliotek kan ses som en uppföljning och en fördjupning av denna. Rapporten visar hur arbetsplatsbiblioteken, från att under 1970-talet fram till slutet av 1980-talet ha varit en verksamhet som växte snabbt och som lovordades som ett effektivt sätt att vinna nya läsare, de senaste tio till femton åren har marginaliserats, både i den kulturpolitiska diskussionen och i folkbibliotekens verksamhet. Samtidigt som folkbiblioteken drastiskt har minskat sin verksamhet på arbetsplatserna har det dock växt fram ett stort antal arbetsplatsbibliotek i facklig regi, ofta i samarbete med En bok för alla. På många företag finns också bibliotek som finansieras av företaget och sköts av de fackliga organisationerna. Det finns dessutom många exempel på folkbibliotek som inte bara har behållit verksamheten på arbetsplatserna mer eller mindre intakt, utan också gjort nysatsningar. Ingen vet exakt hur många arbetsplatsbibliotek det finns idag, men en rimlig uppskattning är omkring stycken. Rapporten beskriver utvecklingen av verksamheten med arbetsplatsbibliotek från början av 1970-talet fram till i dag i ett kulturpolitiskt perspektiv. Den redovisar sedan bl.a. de fackliga organisationernas syn på arbetsplatsbiblioteken och ger också några konkreta exempel på verksamhet med olika typer av arbetsplatsbibliotek på orter runt om i landet. Ett avslutande kapitel pekar dels på några olika faktorer som bidrog till att arbetsplatsbiblioteken marginaliserades, dels på några tydliga drag i utvecklingen. Här argumenteras också för att en nysatsning på arbetsplatsbiblioteken är väl kulturpolitiskt motiverad och att en sådan bör omfatta både arbetsplatsbibliotek, som är en del av folkbibliotekens verksamhet, fristående arbetsplatsbibliotek och arbetsplatsbibliotek i facklig regi. När man idag tar upp en diskussion om arbetsplatsbiblioteken möts 7

8 man ofta av positiva reaktioner, inte minst från dem som är involverade i verksamheten: Äntligen uppmärksammas arbetsplatsbiblioteken! Men på många håll möts man också av förvånade reaktioner. Finns det fortfarande arbetsplatsbibliotek? Inte så sällan möts man av ointresse eller till och med en negativ attityd. Arbetsplatsbiblioteken ses som en verksamhet, som hör till en förgången tid; en onödig kvarleva från ett ideologiskt svunnet 1970-tal och en lyx för fullt friska vuxna människor som istället borde kunna ta sig iväg till folkbiblioteket. Arbetsplatsbiblioteken lever idag i skymundan i bibliotekssamhällets periferi. Från att under 1970-talet och några år in på 1980-talet ha varit en verksamhet, som växte snabbt och som lovordades som ett effektivt sätt att vinna nya läsare, har den marginaliserats de senaste tio till femton åren, både i den kulturpolitiska diskussionen och i folkbibliotekens verksamhet. Arbetsplatsbiblioteken i dess moderna form växte fram i början av 1970-talet som en del av folkbibliotekens uppsökande verksamhet. Målsättningen var dels att nå nya låntagargrupper och därmed öka spridningen av litteratur, dels ge biblioteksservice till människor som på grund av till exempel sina arbetstider annars hade svårt att besöka biblioteken. Arbetsplatsbiblioteken var alltså primärt en läsfrämjande verksamhet. Flertalet arbetsplatsbibliotek hade och har fortfarande ett litet bokbestånd. Varken bibliotekspersonalen eller låntagarna har dock sett detta som ett problem, snarare tvärtom. När urvalet är begränsat och överskådligt är det lättare att välja. Att bokbeståndet är litet kan också vara ett stöd för de läsovana genom att låntagarna läser samma böcker och sedan pratar om dem. I många sammanhang har också bokombudens och arbetskamraternas stora betydelse för att stimulera till läsning poängterats. Under 1970-talet och första delen av 1980-talet gjordes också ett stort antal studier, som visade att arbetsplatsbiblioteken både lockade nya läsare och gjorde att människor som läste lite läste mer. Framgången förklarades bland annat med närheten till böckerna, att det var lätt att låna och att det begränsade bokurvalet var överskådligt. Studierna visade också att arbetsplatsbiblioteken inte ledde till att folkbiblioteken fick fler besökare, tvärtom nöjde sig många tidigare biblioteksbesökare med arbetsplatsbiblioteket. Arbetsplatsbiblioteken lyckades alltså i hög grad tillfredsställa läsbehovet. Men möjligen kan det faktum att arbetsplatsbiblioteken inte gav folkbiblioteken nya besökare ha påverkat folkbibliotekens attityd till arbetsplatsbiblioteken och bidragit till att arbetsplatsbiblioteken på många håll aldrig blev en riktigt integrerad del av folkbibliotekens verksamhet. Bakgrunden till arbetsplatsbibliotekens framväxt var de försök med arbetsplatsutlåning som Litteraturutredningen genomförde i bland annat 8

9 Malmö i början av 1970-talet. Försöken ansågs vara så lyckade att riksdagen 1975 införde ett särskilt statligt bidrag till kommunerna för att stimulera dem att starta arbetsplatsbibliotek. Detta bidrag fanns sedan kvar till Verksamheten växte snabbt. I början av 1970-talet fanns det arbetsplatsbibliotek i 13 av landets då 480 kommuner. Tio år senare fanns det mer än 420 arbetsplatsbibliotek i sammanlagt 110 kommuner anställda hade då tillgång till bibliotek på sina arbetsplatser. Ytterligare 10 år senare fanns det ungefär 1000 arbetsplatsbibliotek i sammanlagt omkring 170 kommuner anställda hade då tillgång till arbetsplatsbibliotek. Samtidigt som verksamheten växte, ökade ambitionerna både kvantitativt och kvalitativt. Man började allt mer tala om arbetsplatsbiblioteken som en egen biblioteksform. Arbetsplatsbiblioteket skulle inte längre bara ha en läsfrämjande roll utan också visa utställningar, vara ett centrum för facklig utbildning, dokumentation av arbetsplatsen och forskning om företaget samt ordna skrivarverkstäder och vara en informationscentral. Möjligen var den här utvecklingen på både gott och ont. Bl. a ledde den till en facklig och partipolitisk profilering i diskussionen om arbetsplatsbiblioteken. Den sammanföll i tiden med att kommunerna i allt högre grad hävdade att företagen helt eller delvis skulle svara för finansieringen av verksamheten, vilket de långt ifrån alltid var beredda till. Och i slutet av 80-talet började arbetsplatsbiblioteken läggas ner. Man kan dock konstatera att på den nationella kulturpolitiska nivån var stödet för arbetsplatsbiblioteken starkt under hela 80-talet och långt in på 90-talet. Utredning efter utredning lovordade arbetsplatsbiblioteken och ville se en utveckling av verksamheten, främst på grund av dess läsfrämjande betydelse. Sedan det särskilda statliga bidraget till arbetsplatsbiblioteken avskaffades 1993 har också riksdagsledamöter från socialdemokraterna och vänsterpartiet återkommande krävt statliga nysatsningar på området, dock utan att få gehör hos riksdagsmajoriteten. När det statliga bidraget togs bort var nedläggningarna av arbetsplatsbiblioteken i full gång i såväl borgerligt som socialdemokratiskt styrda kommuner. På 10 år mer än halverades verksamheten och år 2003 fanns det 380 arbetsplatsbibliotek i 73 kommuner. Det brukar sägas att orsaken till nedläggningarna var kommunernas ansträngda ekonomi. Det var dock knappast den enda orsaken, kanske inte ens den främsta. För detta talar att nedläggningarna av arbetsplatsbiblioteken inleddes några år innan kommunbiblioteken drabbades av de stora besparingskraven och att minskningen sedan början av 1990-talet varit relativt jämnt fördelad över åren. Dessutom byggde flera kommuner ut verksamheten samtidigt som andra skar ner och ytterligare andra behöll den mer eller mindre intakt. Man kan också notera att bibliote- 9

10 ken samtidigt som de började skära i verksamheten på arbetsplatserna liksom i sjukhusbiblioteken och bibliotek inom förskolor och fritidshem byggde ut biblioteksverksamheten för äldreomsorgen och i viss utsträckning också talboksverksamheten. Förmodligen handlar det istället om en rad olika faktorer, som samverkade och som hade olika tyngd i olika kommuner vid olika tidpunkter: Den kärvare kommunala ekonomin. De omfattande omorganisationerna med bland annat decentralisering och nya nämndstrukturer ledde till att det inte fanns någon politisk instans i kommunerna som försvarade arbetsplatsbiblioteken. En förändring i synen på vad som var folkbibliotekens viktigaste uppgifter både på den politiska nivån och inom bibliotekarieprofessionen. Folkbiblioteken behövde frigöra resurser för den växande verksamheten med bibliotek i omsorgen. Verksamheten med arbetsplatsbibliotek var dåligt integrerad i folkbibliotekens verksamhet och många menade att den stal resurser från den egentliga biblioteksverksamheten. Oklarheter kring målsättningen för arbetsplatsbiblioteken och därmed också kring ansvarsfördelningen mellan olika parter, till exempel när det gäller finansieringen. Arbetsplatsbiblioteken hade blivit en fackligt och partipolitiskt profilerad fråga. Företagen var obenägna att bidra ekonomiskt till verksamheten. Företag med arbetsplatsbibliotek lade ner eller flyttade hela eller delar av sin verksamhet. Verksamheten hade inte sällan en svag förankring i det lokala facket. 90-talets krisår tvingade de fackliga organisationerna att fokusera på frågor som nedläggningar och personalnedskärningar. Det var inte heller på alla arbetsplatser där de kommunala arbetsplatsbiblioteken lades ner som verksamheten upphörde. I en del fall tog företagen på sig ett fortsatt ansvar, vanligtvis i form av årliga bidrag till en biblioteksverksamhet, som sköttes av bokombud som utsågs av de fackliga organisationerna. Från mitten av 1980-talet växte det också parallellt med arbetsplatsbiblioteken i kommunal regi fram bibliotek som etablerades av fackliga organisationer i samarbete med bokförlaget En bok för alla. Idag finns drygt 400 sådana arbetsplatsbibliotek. Exakt hur många arbetsplatsbibliotek det finns totalt idag är det ingen som vet. Det beror också på hur man definierar vad som är ett arbetsplatsbibliotek. En rimlig definition skulle kunna vara en boksamling med allmänlitteratur som finns på en arbetsplats och är till för de anställdas fri- 10

11 tidsläsning, en boksamling som någon tar ansvar för, arbetar aktivt med och förnyar kontinuerligt. Den definitionen utesluter naturligtvis inte att ett arbetsbibliotek kan ha en vidare funktion än att tillgodose de anställdas fritidsläsning. Med en sådan definition skulle antalet arbetsplatsbibliotek kunna uppskattas till omkring 1 100, varav 400 i kommunal regi, 400 i facklig regi i samarbete med En bok för alla och 300 fristående. Utvecklingen av arbetsplatsbiblioteken kan i mycket grova drag delas upp i tre faser, som delvis överlappar varandra eftersom utvecklingen har varit olika i olika kommuner: En försöksperiod i början av 1970-talet. En etablerings- och utvecklingsfas fas med stöd av kulturpolitiska initiativ, inte minst statsbidrag, från mitten av 1970-talet till omkring En nedskärnings- och stabiliseringsperiod under 1990-talet. Litteraturutredningens försöksverksamhet kom att betyda mycket för utformningen av arbetsplatsbiblioteken under etableringsfasen. Den lade grunden till den kulturpolitiska ideologi som formade verksamheten och erfarenheterna från försöksverksamheten låg till grund för utformningen av det statsbidrag som infördes Etableringsfasen karaktäriserades också av en strävan efter att etablera normer och modeller för hur verksamheten skulle bedrivas. I den kulturpolitiska retoriken växte under etableringsfasen ambitionerna med verksamheten långt utöver det ursprungliga läsfrämjande målet. Det är tveksamt om de ambitionerna fick något större genomslag i den praktiska verksamheten. Däremot kan de mycket väl ha påverkat synen på arbetsplatsbiblioteken och olika parters ställningstaganden i frågor som i vilken utsträckning verksamheten hör till folkbibliotekens egentliga uppgifter, vem som har det grundläggande ansvaret och vem som skall finansiera den. Nedskärnings- och stabiliseringsperioden karaktäriseras av en ökad flexibilitet och ett minskat kommunalt ansvarstagande. De tidigare enhetliga modellerna övergavs, både när det gäller finansieringsformerna och de olika parternas ansvar för den löpande verksamheten. Från början var arbetsplatsbiblioteken helt finansierade av kommunerna med stöd av statliga bidrag. Under slutet av 1980-talet och 1990-talet växte det fram en rad olika finansieringsformer. En utveckling som inleddes redan under 1980-talet, var också att allt mer av ansvaret för den löpande verksamheten flyttades över till bokombuden, som ofta men inte alltid var utsedda av de fackliga organisationerna. Under 1990-talet försvann på många håll bibliotekariebesöken på arbetsplatserna helt och bibliotekariens roll blev att svara för bokurvalet, ha löpande kontakt med bokombuden och arrangera olika former av bokombudsträffar. En del företag kapade 11

12 helt banden till kommunbiblioteken och tog själva på sig ansvaret för en fortsatt verksamhet med arbetsplatsbibliotek på företaget. Många arbetsplatsbibliotek etablerades också av de fackliga organisationerna utan att de hade någon koppling till kommunbiblioteken. Kulturpolitiken har som ett av sina viktigaste mål att ge alla tillgång till kulturlivet och att deltagandet i kulturlivet vidgas. Dessutom ska den nationella kulturpolitiken främja bildningssträvanden. Den betonar också vikten av att öka tillgången till och intresset för litteratur i hela landet och poängterar läsningens betydelse för människors förmåga att använda språket, en förmåga som har betydelse inte minst för möjligheterna att vara med och forma samhället. I sin dagordning för de kulturpolitiska insatserna under den nuvarande regeringsperioden säger kulturministern också att kulturen måste bli ett naturligt inslag på arbetsplatserna. En rad rapporter har visat att arbetsplatsbibliotek är ett effektivt sätt att stimulera inte minst läsovana människors intresse för litteratur och stimulera till läsning. Genom arbetsplatsbiblioteken kan människor, som på grund av sina arbetstider eller av andra skäl har svårt att besöka ett bibliotek, dessutom få tillgång till ett relativt brett utbud av litteratur. Mot den bakgrunden är en nysatsning på arbetsplatsbiblioteken väl kulturpolitiskt motiverad. 12

13 SUMMARY Providing support for workplace libraries has been part of the work of the Swedish National Council for Cultural Affairs ( the Council ) since its inception. Between 1975 and 1993, the Council allocated the special state funding for public libraries which existed at the time to encourage the establishment of workplace libraries. At the end of the 1980s, the Council was also given the responsibility for allocating state funding as part of an initiative on culture in the working life. This included the opportunity to provide funding for workplace libraries set up by trade union organisations. Workplace libraries have also featured in several of the reviews and reports published by the Council. In spring 2002 the Council published the report Verktyg för kulturdemokrati. En rapport om Kultur i arbetslivet (Tools for cultural democracy: a report on culture in working life) (Report from the Swedish National Council for Cultural Affairs 2002:1) by the freelance journalist Peter Almerud. Bibliotek i skymundan. En rapport om arbetsplatsbibliotek (The half-hidden library: a report on workplace libraries) can be regarded as an in-depth follow-up to that report. The report shows how workplace libraries, which from the end of the 1970s through to the end of the 1980s experienced rapid growth and were praised as an effective way of winning over new readers, have, over the past ten to fifteen years, been marginalised, both in discussions of cultural policy and as part of the remit of the public libraries. Coinciding with a drastic decline in efforts on behalf of the public libraries to promote workplace libraries, a significant number of workplace libraries have emerged under trade union stewardship, often in partnership with the Books for All (En bok för alla) scheme. Many companies also feature company-financed libraries administered by trade union organisations. There are also numerous examples of public libraries that have not only kept their involvement with workplace libraries more or less intact, but have also launched new initiatives. Nobody knows the precise number of workplace libraries that currently exist, but a reasonable estimate would be around 1,100. The report describes the development of efforts to promote workplace libraries from the beginning of the 1970s until today in a cultural policy context. It then goes on to look at the attitudes of trade union organisations to the libraries, and provides a number of concrete examples of various kinds of workplace libraries that exist throughout Sweden. The closing chapter highlights some of the contributory factors in the marginalisation of workplace libraries, and a number of clear trends in the process. It also makes the argument that a new initiative on workplace 13

14 libraries is amply warranted in the context of cultural policy, and that such an initiative should include workplace libraries that come under the auspices of public libraries, independent workplace libraries and workplace libraries administered by trade unions. Any discussions of workplace libraries at the present time usually bring about positive reactions, not least from those who are actively involved in them: at last, recognition for workplace libraries! Yet there are surprising reactions from many quarters: do workplace libraries still exist? Negative and indifferent responses are not infrequent. Workplace libraries are seen as something belonging to a time gone by, an unnecessary hangover from the now vanished idealism of the 1970s and a luxury for healthy adults who ought instead to be able to make their own way to the public libraries. Workplace libraries exist today half-hidden in the periphery of the library world. From their rapid growth through the 1970s and into the 1980s and the praise they received as an effective way of winning over new readers, they have become marginalised during the past ten to fifteen years, both in the context of cultural policy and in the remit of the public libraries. Workplace libraries in their modern form began to appear at the beginning of the 1970s as a part of the public libraries extension work. Aims included the spread of literature through reaching out to new borrower groups, and to provide library services to people whose working hours, for example, made it difficult for them to visit libraries. As such, the primary function of workplace libraries was to promote reading. The majority of workplace libraries had, and still have, only a small collection of books. However, neither those who man the libraries nor the borrowers themselves have regarded this as a problem, often quite the opposite. When the selection is limited and easy to peruse, choice is made easier. A small collection of books can also be beneficial to those unused to reading, since borrowers read the same books and then talk about them. In many cases, the major effect that those who issue the books and other work colleagues have in encouraging reading has also been noted. In addition, a significant number of studies were undertaken during the 1970s and early 80s which showed that workplace libraries both attracted new readers and encouraged those who did read to read a little more. Reasons for their success included proximity to the books, the ease with which they could be borrowed and the ease with which the limited choice of books could be perused. The studies also showed that workplace libraries did not result in an increase in the number of visitors to public libraries: conversely, many people who had previously visited public libraries were content with the new workplace libraries. As such, workplace 14

15 libraries succeeded to a large extent in satisfying the need for reading. Yet it may be the case that the fact that workplace libraries did not provide new visitors for the public libraries has influenced the attitude of public libraries to workplace libraries, and contributed to the fact that workplace libraries never became a truly integrated feature of public library services in many places. The background to the rise of workplace libraries was a number of pilot schemes for workplace book lending carried out in the early 1970s in Malmö and other centres by the governmental Literary Commission in order to promote literature. The schemes were deemed so successful that in 1975, the Swedish parliament introduced special state funding for the local municipal authorities to encourage them to set up workplace libraries. This funding was still available up until Numbers grew quickly. At the beginning of the 1970s there were workplace libraries in 13 of the country s then 480 local authority areas. Ten years later there were more than 420 workplace libraries in a total of 110 municipal areas. This meant that 150,000 employees had access to a library at their place of work. A further 10 years later there were around 1,000 workplace libraries in a total of around 170 municipal areas, giving 250,000 employees access to workplace libraries. As workplace libraries developed, ambitions became heightened both in terms of quantity and quality. People began to talk of workplace libraries as a form of library in their own right. Their role was to expand from the promotion of reading to include the staging of exhibitions and functioning as a centre for trade union education and training. Other plans envisaged documentation of the workplace, company research, writers workshops and use as information centres. This development may well have had both positive and negative effects. In part it led to a trade union and party political slant on all discussions of workplace libraries. It also coincided with a period when local authorities began increasingly to insist that companies should finance the libraries either wholly or in part, something they were not always prepared to do. Subsequently, at the end of the 80s, the closure of many workplace libraries began. It can be noted, however, that support for workplace libraries on a national cultural policy level remained strong throughout the 80s and long into the 90s. Survey after survey heaped praise on workplace libraries and wanted to see them proliferate, first and foremost because of their significance in the promotion of reading. Since state funding for workplace libraries came to an end in 1993, members of parliament from the Swedish left have regularly demanded new initiatives in this area, yet have failed to win support from the parliamentary majority. When state funding was withdrawn the closure of workplace libraries 15

16 was in full flow, both in local authority areas controlled by the political right and by the Social Democrats. In ten years activities were more than halved. In 2003 there were libraries in 380 work places in 73 local councils. The poor financial state of the local authorities is often blamed for the closures. However, this was scarcely the only and perhaps not even the main reason. This view is supported by the fact that the closure of workplace libraries began a few years before municipal libraries were affected by major demands for savings, and that reductions since the beginning of the 1990s have been relatively evenly divided over the years. Moreover, a number of local authorities expanded their activities in this area, whereas some introduced cutbacks and others retained the function more or less intact. It is also noteworthy that libraries, at the same time as they initiated cutbacks at the workplace, just as in hospitals, pre-schools and after-school clubs, expanded their activities in care for the elderly and, to a certain extent, in audio books. Cutbacks in workplace libraries probably depend on a number of different factors working together and with various significance in different local authority areas at different times: Tougher financial circumstances for local authorities. Extensive reorganisation, including decentralisation and new committee structures, which meant that no political bodies within the local authorities gave support to workplace libraries. Changing attitudes to the most important functions of public libraries both on a political level and within the librarian profession itself. Public libraries needed to release funding for the increasing number of libraries in care homes, etc. Efforts to promote workplace libraries were badly integrated into the activities of public libraries, and many were of the view that they creamed off resources from the "true" remit of libraries. Lack of clarity about the objectives of workplace libraries, and consequently about the division of responsibility between various parties, e.g. funding. Workplace libraries had become an issue closely bound up with trade unions and party politics. Companies were unwilling to contribute towards funding workplace libraries. Companies with workplace libraries closed down, or their business was relocated entirely or in part. It was not uncommon for workplace libraries to have only weak links with the local trade union. The crises of the 1990s forced trade unions to focus on issues such as factory closures and job losses. 16

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1 MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1 Innehåll Förord..........................................................

Läs mer

Lokalt näringslivsarbete

Lokalt näringslivsarbete Rapport 2013:10 Lokalt näringslivsarbete förutsättningar och begränsningar Förutsättningarna för ett bra lokalt näringslivsklimat är beroende av en rad faktorer. På grund av resursbrist har mindre kommuner

Läs mer

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av lokala utvecklingsavtal Stockholm 2005 SOU 2005:29

Läs mer

Att bidra till (ny)skapande kultur

Att bidra till (ny)skapande kultur MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Att bidra till (ny)skapande kultur En utvärdering av Kulturbryggan och Musikplattformen Rapport 2014:4 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20,

Läs mer

Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete

Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Kollektivtrafik utan styrning

Kollektivtrafik utan styrning Kollektivtrafik utan styrning Jan-Eric Nilsson Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:6 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Integration var god dröj

Integration var god dröj Integration var god dröj Integration var god dröj Utvärdering av kommunernas introduktionsverksamhet för nyanlända invandrare mottagna 2001 Integrationsverkets rapportserie 2004:01 Integrationsverket,

Läs mer

En kår i kläm Läraryrket mellan professionella ideal och statliga reformideologier

En kår i kläm Läraryrket mellan professionella ideal och statliga reformideologier En kår i kläm Läraryrket mellan professionella ideal och statliga reformideologier Niklas Stenlås Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2009:6 Finansdepartementet Förord Diskussionen

Läs mer

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till?

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Satsningen på fler poliser Vad har den lett till? Satsningen på flera poliser Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

BARNS OCH UNGAS UTBILDNING I ETT SEGREGERAT SAMHÄLLE

BARNS OCH UNGAS UTBILDNING I ETT SEGREGERAT SAMHÄLLE BARNS OCH UNGAS UTBILDNING I ETT SEGREGERAT SAMHÄLLE Mångfald och migration i valfrihetens skola VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 2014 BARNS OCH UNGAS UTBILDNING I ETT SEGREGERAT SAMHÄLLE Mångfald och migration

Läs mer

Framtidens bostäder i Stockholmsregionen RAPPORT 7:2008

Framtidens bostäder i Stockholmsregionen RAPPORT 7:2008 Framtidens bostäder i Stockholmsregionen RAPPORT 7:2008 Regionplane- och trafikkontoret (RTK) ansvarar för regionplanering, översiktlig trafikplanering och regionala utvecklingsfrågor i Stockholms län.

Läs mer

Axel 3. utvärdering av åtgärder för att diversifiera landsbygdens ekonomi samt förbättra livskvaliteten på landsbygden

Axel 3. utvärdering av åtgärder för att diversifiera landsbygdens ekonomi samt förbättra livskvaliteten på landsbygden SLU Sveriges lantbruksuniversitet Axel 3 utvärdering av åtgärder för att diversifiera landsbygdens ekonomi samt förbättra livskvaliteten på landsbygden För mer information kontakta: Helena Hansson 018-67

Läs mer

Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande RAPPORT 2015:5

Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande RAPPORT 2015:5 Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande RAPPORT 2015:5 Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande Konkurrensverkets rapportserie 2015:5 Konkurrensverket juni 2015 Utredare: Bo Genfors (projektledare)

Läs mer

Unga som varken arbetar eller studerar

Unga som varken arbetar eller studerar Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan Slutbetänkande av Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar Stockholm 2013 SOU 2013:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv på högskolans examensordning Högskoleverkets rapportserie 2001:10 R

internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv på högskolans examensordning Högskoleverkets rapportserie 2001:10 R & internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv på högskolans examensordning Högskoleverkets rapportserie 2001:10 R & internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv

Läs mer

Kulturinstitutioner kris och förnyelse

Kulturinstitutioner kris och förnyelse Kulturinstitutioner kris och förnyelse Rapport från ett idéseminarium november 1997 Stiftelsen framtidens kulturs programområde Förnyelse av kulturinstitutioner. Kulturinstitutioner kris och förnyelse.

Läs mer

BLAND FÖREBILDER OCH FÖRESTÄLLNINGAR JÄMSTÄLLDHETSARBETE PÅ KULTUROMRÅDET

BLAND FÖREBILDER OCH FÖRESTÄLLNINGAR JÄMSTÄLLDHETSARBETE PÅ KULTUROMRÅDET BLAND FÖREBILDER OCH FÖRESTÄLLNINGAR JÄMSTÄLLDHETSARBETE PÅ KULTUROMRÅDET Postadress: Box 120 30, 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se

Läs mer

PISA 2000. Svenska femtonåringars läsförmåga och kunnande i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv

PISA 2000. Svenska femtonåringars läsförmåga och kunnande i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv PISA 2000 Svenska femtonåringars läsförmåga och kunnande i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv 1 Förord Hur väl rustade är dagens unga att möta framtidens utmaningar? Klarar de

Läs mer

Främlingsfienden inom oss

Främlingsfienden inom oss Främlingsfienden inom oss Betänkande av Utredningen om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet Stockholm 2012 SOU 2012:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Johannes Åman Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:8 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv

Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv Jan Sundin, Christer Hogstedt, Jakob Lindberg, Henrik Moberg (red) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv Jan

Läs mer

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Magnus Arnek Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:7 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder

Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Implementering och lärdomar Rapport 0108 Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Implementering och lärdomar Rapport 0108 Tillväxtverkets

Läs mer

Organiserade former för LOKAL DELAKTIGHET - tankemodeller av decentraliserad kommunal organisationsstruktur

Organiserade former för LOKAL DELAKTIGHET - tankemodeller av decentraliserad kommunal organisationsstruktur Organiserade former för LOKAL DELAKTIGHET - tankemodeller av decentraliserad kommunal organisationsstruktur EFI Ekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm Adress: Sveavägen 65, Box

Läs mer