Reglering, moralisk risk och bankkriser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reglering, moralisk risk och bankkriser"

Transkript

1 Reglering, moralisk risk och bankkriser Klaus Bernpaintner Lunchseminarium den 16 maj 2011 Ludwig von Mises InsDtutet (mises.se)

2 Marknadens märkliga mekanik En marknadsekonomi är ei komplext system Ingen kan Dll fullo förstå helheten, men Utbud och eperfrågan bestämmer marknadspriser Priser är marknadsekonomins styrsignaler Konkurrens straffar ut asocialt beteende ManipulaDon av utbud, eperfrågan eller pris skapar distordoner i systemet T.ex lägenhetsbrist, arbetslöshet, fasdghetsbubblor, lukradv droghandel, miljöförstörelse, sjukvårdsköer, spektakulära förmåner i finansbranschen Det finns också naturliga, krapfulla, självsanerings- mekanismer för det finansiella systemet Men regelsystem säier dessa ur spel

3 Stockholm Banco Grundades 1656 av Johan Palsmstruch Oktroj av Karl X för växelbank och länebank Strängt förbjudet ai sammanblanda Först bara växelbank = ren deposidonsbank År 1661 började länebank, redan 1664 konkurs Förstatligades 1668, blev Riksens ständers bank Sveriges riksbank är världens äldsta centralbank och är 5llika den äldsta bankins5tu5on, som öfver hufvud finnes. Det är denna bank, som äran af a> ha utge> världens första banksedlar sannolikt bör 5llskrifvas. De>a ledde dock 5ll bankens undergång. (Nordisk familjebok: Riksbanken)

4 Bank: DeposiDon och låneförmedling InsäIning UIag Betalning Inlåning Borgenär UIag DeposiDon mot avgip UIag på anmodan närsomhelst DeposiDonsbank erbjuder: Bekvämlighet mot ai släpa på metall, säkerhet, bevakning, betaltjänster, växling, sedlar, kort Låneförmedling mot ränteneio UIag eper återbetalning av lån (Dd) Utlåning Gäldenär Återbetalning Lånebank erbjuder: ExperDs på bedömning av kreditvärdighet, riskhantering, poolning av inlåning och investeringar, riskspridning

5 Lånebank, balans och täckning Tillgångar Skuld+EK Kap.täckn T S+EK KT Kassa 100 EK 100 Utgångsläge 1 UL (T) 1000 EK Annat 100 IL (T) 900 Utlån (T) 10 EK / 10 = 10 Kassa 90 Kredijörlust 100 UL (T) 900 EK Banken tar smäll Annat 100 IL (T) 900 UL (T) 80 EK Kassa 20 Utgångsläge 2 UL (T) 1000 EK Annat 100 IL (T) 1050 UL (T) 80 EK Kassa 10 Kredijörlust 100 UL (T) 900 IL (T) Annat 10 Kund tar smäll Annat 100 UL (T) 100 EK Utgångsläge 3 UL (T) 1000 EK UL (T) 800 EK Kredijörlust 100 UL (T) 900 EK Annat 200 Inlån (T) 900

6 Lånebank och kapitaltäckningsgrad Kapitaltäckningsgrad mäter förmågan ai buffra kredijörluster med eget kapital utan ai inlånare drabbas Kan bara bli <1 om inlåning förekommer Är oberoende av kassan (som kan vara noll) InsäIningskunderna får ränta, banken tjänar på räntemarginal Låneverksamhet är förmedling och påverkar därför ej penningmängd

7 DeposiDonsbank Tillgångar Skuld+EK Kassakvot DeposiDon, 100%- reserve Kassa 100 DeposiDon (Avista) / 100 = 1 Olaglig utlåning av deposidon Kassa 40 DeposiDon (A) / 100 = 0.4 Penningmängd M1 ökar Utlåning (T) 60 (*) Penningförfalskning Kassa 100 DeposiDon (A) / 250 = 0.4 Penningmängd M1 ökar Utlåning (T) 150 UIag av 99, från fall (*) Kassa 1 DeposiDon (A) / 151 = Risk ai avslöjas Utlåning (T) 150 Kredijörlust 99, från fall (*) Kassa 1 DeposiDon (A) / 151 = Risk ai avslöjas igen Utlåning (T) 150

8 DeposiDonsbank och kassakvot DeposiDon ska förvaras (mot avgip), ej utlånas eller användas som bas för lupkrediter (tänk Shurgard!) Hederlig förvaring påverkar EJ penningmängd Avistasaldon är inte inlåning då dessa aldrig kan Ddmatcha Ddbunden utlåning. En deposidonsbank som börjar låna ut anförtrodda medel eller skapa krediter baserade på avistasaldon riskerar ai bli avslöjad och utsäias för bankrusning. DeIa sänkte Stockholm Banco Kassakvot mäter bankens förmåga ai uppfylla sii löpe om omedelbar utbetalning av kontanter från avistakonton En kassakvot <1 är bedrägeri och borde vara kriminellt Kassakvot <1 orsakar penningmängdsökning

9 En stor, grön, svensk bank Q Tillgångar Skulder och Eget kapital Kassa 6 In- och upplåning från allmänhet 469 Utlåning (T) 1033 Övriga skulder 1013 Övriga Dllgångar 507 Eget kapital 64 Kapitaltäckning Kassakvot 64 / 1033 = 6% 6 / 469 = 1% Kreditexpansion uppstår när deposidonsverksamheten börjar ujärda lån baserat på avistasaldon. Det vill säga när man får en sammanblandning av deposidons- med låneverksamhet.

10 Banksterklubben Bankerna har fåi licens och lagligt skydd ai skapa kreditpengar ur tomma intet, på vilka de får uppbära verklig ränta. Varför får inte du och jag göra det? Jag borde också få skapa och låna ut en miljon för ränta baserat på eget kapital på kr x 0,35 * 0,08 = 28,000 kr. Även jag kan uppfylla kassakvot=0. En räntemarginal på 3% skulle ge mig ränta , eller en årlig avkastning på >100%! DeIa systemadska bedrägeri är endast möjligt med hjälp av beskydd från RB och FI. På en fri marknad skulle denna typ av verksamhet snabbt rensas bort.

11 Sedelpressarna rullar ,800 1,600 1,400 1,200 1, M0 = sedlar + mynt (VS) M1 = M0 + avistainlåning (HS)

12 Problemet med kreditexpansion Kreditexpansion (infladon) är konjunkturcykelns motor (marknadsexogen krap) ArDficiellt låga räntor, leder Dll Felinvesteringar, då icke- lönsamma proj. blir lönande Kapitalförstöring Prisstegringar, dvs kamp om resurser = högkonjunktur Tillgångsbubblor Konkurser då felinvesteringarna blir uppenbara KreditkontrakDon och kollaps ABCT Österrikisk konjunkturcykelteori

13 Låga räntor felinvesteringar THE GOVERNMENT AND BANKS ANNOUNCED INTEREST RATE INCENTIVES FOR NEW CAPITAL INVESTMENTS

14 Free banking Innebär ai bankväsendet är oreglerat Ingen Dllståndsplikt, inga kapitalkrav eller kassakrav, ingen Dllsyn, inga obligatoriska reglementen, ingen rapporteringsskyldighet Tre naturkraper gör ai deia Dllstånd ger ei stabilt banksystem, dvs ei Dllstånd som i princip omöjliggör kreditexpansion Free Banking in Sweden : Experience and Debate (Erik Lakomaa) hip://mises.org/journals/qjae/pdf/qjae10_2_3.pdf

15 Free banking stabilisator 1 OmfaIningen i vilken människor överhuvudtaget använder bankförvaring Små mängder kontanter i valven minskar möjligheten ai skapa mycket kredit En mer utbredd och sund skepsis mot bankers heder skulle göra ai folk skulle hålla en mycket större andel av sina pengar i kontanter istället för i bankvalv

16 Free banking stabilisator 2 Rädsla för bankrusning (bank run) BloIa misstanken om ai banken skapar krediter leder allmänheten Dll ai rusa Dll banken för hämta ut kontanter, kassan töms och banken går omkull

17 Free banking stabilisator 3 Clearing mellan banker En bank vill alldd blåsa upp krediter Om det finns andra banker med i spelet utgör clearing en broms, epersom clearing utan RB innebär ai kontanter neioförflyias mellan banker Expansion (x) Bank A Bank B Bank C Kredexp Kredexp Kredexp

18 Stabilisator 3, forts En hållbar kreditexpansion kräver därmed ei synkroniserat agerande på grund av clearingförfarandet Med andra ord krävs en kartell Men alla karteller är av naturen instabila I fribankfallet kommer alla kartellbildningar ai hotas av uppsdckare, som konkurrerar med förvaring utan expansion, eller bara låg exp. DeIa gör långsikdg kartellbildning och synkroniserad kreditexpansion omöjligt

19 Stabilisator 1 är sai ur spel Användning av bank är idag de facto nödvändigt och inte valfrii. Kontanter motarbetas och misstänkliggörs: Knark, penningtväi, terrorism, barnporr, blabla. Kontantköp alltmer kontrollerade och begränsade Nu förbjudet mot kontanter i bankbox. Mer kontanter in i banksystemet ger en större bas för expansion, än om folk håller i dem Monopoliserat konsumentskydd avtrubbar hälsosam skepdcism FI har nyckelroll i ai få pengar ur folks händer och in i banksystemets kassor

20 Stabilisator 2 är sai ur spel Rädsla för bankrusning InsäIningsgaranDer (Riksgälden) 250k k oktober k januari 2012 Begränsningar av kontantuiag Riksbanken som lender of last resort Bailouts, då verksamheten klassas som systemkridsk GaranDer är inte grads, i slutändan betalar kunder och skaiebetalare En moralisk risk uppstår där osund risktagning belönas: man privadserar vinst och socialiserar risk

21 Stabilisator 3 är sai ur spel Clearing och synkroniserad expansion Med RB som lender of last resort, bankgarander, och bailouts Ingen risk för bankrusning Ingen risk för reservtömning vid clearing kommer bankerna vilja expandera ohämmat DeIa skulle dock snabbt leda Dll hyperinfladon och monetär kollaps, och alla banker förlorar Prisoner s dilemma Kreditbegränsande kartell behövs, men frivilliga karteller kan ej bestå Men en som uppräihålls med lag kan det (Bankväsendet tackar och bockar) Alla banker kommer sänka sin kassakvot och kapitaltäckningsgrad mot reglementets lägsta gräns Denna gräns, som ska utgöra en kvalitetsmässig lägsta- nivå, kommer i prakdken ai bli en högsta nivå, ovan vilken det inte är ekonomiskt lönsamt ai anstränga sig/konkurrera UppsDckare som erbjuder högre kassakvot blir nu ofarliga, irrelevanta och får svårt ai konkurrera DeIa drabbar kvalité, excellens, framsteg och STABILITET

22 AI fundera på Varför har banker Dllstånd och lagligt skydd ai tjäna pengar på lupkrediter medan andra företag inte får ujärda blufffakturor? Om FI ändå reglerar, varför inte säia kassakrav på 100%? Varför behöver penningpriset (räntan) säias av en sovjet- kommiié när potadspriset kan säias på en fri marknad? Varför behöver det finansiella systemet folkets förtroende, när t.ex skobranschen klarar sig utmärkt utan? Monopol tenderar ai vara dyra och trögrörliga; kan det gälla även Dllsynsbranschen? Hur skulle Dllsyn fungera under free banking?

23 RegleringsevoluDon Det första ingreppet skapar oförutsedda bieffekter, som leder Dll behov av fler och fler och fler; Dll slut får man ei oöverskådligt lapptäcke I regleringsprocessen gynnas ALLTID de redan stora aktörerna Exempel: Bank En bank under free banking går omkull Krav på minsta eget kapital Försvårar inträde, mindre konkurrens, konsolidering, missbruk krasch UppräIande av lender of last resort Uppmuntrar Dll kreditexpansion krasch Krav på expansionsbegränsningar Synkroniserad expansion mot taket, och lobbing för höjning konjunkturcykel Krav på statligt konsumentskydd Krav på rapporteringsrudner, dokumentadon, kunskapsnivåer med mera försvårar nyinträde, dödar konkurrens, samt gynnar de stora som mäktar med byråkradska rudner Konsumenter blir avtrubbade för risk, men får osynligt bära kostnaderna Resultat: ei svåröverskådligt regelverkslapptäcke där konsumenten i slutändandan förlorar och bankväsendet konsolideras Dll ei oligopol

24 Aktuellt Fråga: Hur påverkar de>a incitamentet a> konkurrera med kvalité?

25 SammanfaIning RB, FI och Riksgälden uppräihåller ei skydd som gör synkroniserad kreditexpansion möjlig Folkets kontanter tvingas in i banksystemet med en uppsjö av lagar, vilket tryggar banksystemets kreditbas Den hälsosamma skepdcismen mot banksystemet avtrubbas Konkurrensen säis ur spel, bankoligopol uppstår Resultat: kreditexpansion och konjunkturcykler, kvävning av näringslivet och kapitalflykt LångsikDgt: monetära systemets kollaps

26 Svenska växelkurssystem ei lapptäcke När System Guldmynjoten införs. Kronan ny valutaenhet. 1 kg guld = 2480 kronor BankofullmäkDge upphäver skyldigheten ai lösa in sedlar mot guld 1922 nov Guldmynjoten återinföres de facto Guldmynjoten återinföres de jure Guldmynjoten överges. Kronkursen flyter 1933 juni Kronan knyts Dll det briƒska pundet. 1 GBP = 19,40 SEK Kronan knyts Dll den amerikanska dollarn. 1 USD = 4,20 SEK ,3 % revalvering mot samtliga valutor och guld. 1 USD = 3,60 SEK ,5 % devalvering mot USD. 1 USD = 5,17 SEK Svenskt medlemskap i IMF (BreIon Woods) % devalvering mot guld, 7,5 % revalvering mot USD % devalvering mot guld, 5,6 % revalvering mot USD 1973 mars Medlemskap i den europeiska valutaormen Justering av valutakurserna inom ormen, 3 % devalvering mot DEM Justering av valutakurserna inom ormen, 6 % devalvering mot DEM Sverige lämnar ormen. 10 % devalvering mot ny handelsvägd valutakorg % devalvering mot valutakorgen % devalvering mot valutakorgen Ensidig knytning Dll ECU. 1 ECU = 7,40 SEK Växelkursen för kronan flyter

27 Vad försöker guldpriset säga? USD/Oz

28 LäsDps What has government done to our money? av Murray N. Rothbard hip://mises.org/money.asp Theory of Money and Credit av Ludwig von Mises hip://mises.org/books/theory_money_credit/contents.aspx When money dies av Adam Fergusson hip://blog.mises.org/15111/when- money- dies- back- in- print/

Verklighetsekonomi Del 4

Verklighetsekonomi Del 4 Verklighetsekonomi Del 4 economics101@mises.se Klaus Bernpaintner, KTHFS och Ludwig von Mises InsGtutet i Sverige Kreditexpansion M1 och prisinflagon 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 - Jan-

Läs mer

Pengar, banker, kriser. Stockholm Mises Circle #1 29 oktober 2011 Klaus Bernpaintner Ludwig von Mises Institutet, Sverige

Pengar, banker, kriser. Stockholm Mises Circle #1 29 oktober 2011 Klaus Bernpaintner Ludwig von Mises Institutet, Sverige Pengar, banker, kriser Stockholm Mises Circle #1 29 oktober 2011 Klaus Bernpaintner Ludwig von Mises Institutet, Sverige Översikt Pengar Penningmängd Välstånd Depositionsbank, kassakvot Spar- och lånebank,

Läs mer

Verklighetsekonomi Del 3

Verklighetsekonomi Del 3 Verklighetsekonomi Del 3 economics101@mises.se Klaus Bernpaintner, KTHFS och Ludwig von Mises InsGtutet i Sverige Innehåll lekgon 3 RepeGGon och sammanfakning av del 1 och 2 Pengars uppkomst, nyka och

Läs mer

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1)

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1) 1 Om kvantitetsteorin av Richard Johnsson 1 Kvantitetsteorin beskrivs här på ett sätt som kanske inte görs i skolboken. Mycket av motståndet mot teorin är grundat på rena missuppfattningar eller versioner

Läs mer

Riksbanken - Den vite riddaren eller ulven i fårakläder?

Riksbanken - Den vite riddaren eller ulven i fårakläder? 1 Riksbanken - Den vite riddaren eller ulven i fårakläder? av Richard Johnsson 1 I denna uppsats ska jag redogöra för hur nya pengar skapas av Riksbanken och banksystemet. En av de avgörande faktorerna

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Ekonomins roll som skapare av ekologisk kris

Ekonomins roll som skapare av ekologisk kris Ekonomins roll som skapare av ekologisk kris - med fokus på den finansiella sektorn och i synnerhet banksektorn Nils Fagerberg Samhällsekonomins svarta låda Upplägg 1 Hur pengar skapas 2 Konsekvenser och

Läs mer

LUDWIG VON MISES OCH DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

LUDWIG VON MISES OCH DEN SVENSKA KONJUNKTUREN LUDWIG VON MISES OCH DEN SVENSKA KONJUNKTUREN STEFAN KARLSSON Varför har Sverige problem med stigande konsumentprisinflation och en mildare variant av den amerikanska fastighetsbubblan? Bakgrunden finns

Läs mer

EU- Advokat Henning Witte

EU- Advokat Henning Witte EU- Advokat Henning Witte Stockholm, 2012-11- 20 Norrköpings tingsrätt Box 418 601 05 Norrköping YTTRANDE Mål nr T 2379-12 SEB Kort AB./. Henning Witte Box 1343 181 25 Lidingö, tel: 08-6783436 e- mejl:

Läs mer

KONKURRENS ELLER REGLERING? Två vägar till bankstabilitet PER HORTLUND

KONKURRENS ELLER REGLERING? Två vägar till bankstabilitet PER HORTLUND Två vägar till bankstabilitet PER HORTLUND Konkurrens eller reglering? Två vägar till bankstabilitet Per Hortlund FÖRFATTAREN OCH TIMBRO FÖRLAG 2003 ISBN: 91-7566-547-6 TIMBRO, BOX 5234, 102 45 STOCKHOLM

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2011-10-05 09:33:34

En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2011-10-05 09:33:34 En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2011-10-05 09:33:34 Chatt om skuldkrisen Publicerad 2011-10-04 17:52 Kommer eurosamarbetet stå pall för krisens påfrestningar? Hur ska Grekland räddas

Läs mer

Makroekonomi kompendium. Rob Hart. c Draft date 24 mars 2009

Makroekonomi kompendium. Rob Hart. c Draft date 24 mars 2009 Makroekonomi kompendium Rob Hart c Draft date 24 mars 2009 Förord Detta kompendium bygger på föreläsningsanteckningarna till kursen Makroekonomi på SLU, Ultuna, våren 2009. Det ska betraktas som provisoriskt

Läs mer

Det cirkulära flödet

Det cirkulära flödet Del 3 Det cirkulära flödet 1. Kokosnötsön Här bygger vi upp en enkel ekonomi med företag och hushåll som producerar respektive konsumerar, och lägger till en finansiell sektor, en centralbank, och en stat.

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

Räntefria lån. Ett mer rättvist bankväsen? Niklas Ovaska

Räntefria lån. Ett mer rättvist bankväsen? Niklas Ovaska Räntefria lån Ett mer rättvist bankväsen? Niklas Ovaska Examensarbete för Yrkeshögskolan Novia tradenom-examen Utbildningsprogrammet för Företagsekonomi Åbo 2012 EXAMENSARBETE Författare: Niklas Ovaska

Läs mer

Botemedel mot kriser: förtroende, förtroende och tillit

Botemedel mot kriser: förtroende, förtroende och tillit ANFÖRANDE DATUM: 2009-09-29 TALARE: PLATS: Riksbankschef Stefan Ingves Eurofi-konferensen, Göteborg SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Finanskris och svenska banker

Finanskris och svenska banker Industrial and Financial Management Termin VT2010 Finanskris och svenska banker En analys av s och s finansiella situation Magisteruppsats Mahboubeh Esmaili 810921 Handledare: Ted Lindblom Sammanfattning

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning NOVEMBER 212 (KV 3, 212) November 212 Dnr 12-5725 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 UTLÅNING, INLÅNING OCH RÄNTOR 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Företagens övriga

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

Nya sparformer för ökade transaktionsmöjligheter och likviditetskrav

Nya sparformer för ökade transaktionsmöjligheter och likviditetskrav Nya sparformer för ökade transaktionsmöjligheter och likviditetskrav en studie av JAK medlemsbanks arbete för förbättrad service och ökad tillgänglighet Anders Carlborg Handledare: Robert Hart SLU, Department

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Finansiella kriser och finansiell. efter fem turbulenta år. Mårten Palme. Stefan Ingves

Finansiella kriser och finansiell. efter fem turbulenta år. Mårten Palme. Stefan Ingves nr 7 2012 årgång 40 Finansiella kriser och finansiell reglering tankar efter fem turbulenta år Mårten Palme Jag är fr o m i dag ny ordförande i Nationalekonomiska Föreningen och har nöjet att inleda mitt

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Vägar till en hållbar ekonomi. Av Pär Granstedt, samhällsanalytiker och ordförande i Trialog Tankesmedja

Vägar till en hållbar ekonomi. Av Pär Granstedt, samhällsanalytiker och ordförande i Trialog Tankesmedja 1 Vägar till en hållbar ekonomi. Av Pär Granstedt, samhällsanalytiker och ordförande i Trialog Tankesmedja Inledning och sammanfattning Under det senaste paret årtionden har vi upplevt mycket påtagligt

Läs mer

Krisen i euroområdet 99 frågor och svar

Krisen i euroområdet 99 frågor och svar Swedbank Analys Nr 3 4 april 2012 Krisen i euroområdet 99 frågor och svar Krisen i euroområdet 99 frågor och svar INFORMATION OM KRISEN I EUROOMRÅDET OCH DESS FÖLJDER PÅ VÅRA HEMMAMARKNADER Krisen i euroområdet

Läs mer

HISTORIK. Vad jag har lärt mig om ekonomi. 1930-talet. Chicagoplanen

HISTORIK. Vad jag har lärt mig om ekonomi. 1930-talet. Chicagoplanen 1 Vad jag har lärt mig om ekonomi HISTORIK 1930-talet Chicagoplanen Under 1930-talets ekonomiska kris krävde några av dåtidens mest prominenta ekonomer en radikal reform av penningsystemet, den så kallade

Läs mer

Kreditmarknadens avreglering - En förklaring till fastighetsprisökningen?

Kreditmarknadens avreglering - En förklaring till fastighetsprisökningen? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 88 Kreditmarknadens avreglering - En förklaring till fastighetsprisökningen?

Läs mer

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna.

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna. EMU En bilaga om EMU, debatten och möjligheterna att driva en annan ekonomisk politik i Sverige. En lång artikel vari författarna berättar först det ena, sen det andra och till slut lutar åt att ett EMU-medlemskap

Läs mer

Finanskrisens och de internationella ramverkens påverkan på bolåneräntor

Finanskrisens och de internationella ramverkens påverkan på bolåneräntor f Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och företagande Magisteruppsats 30 hp Internationellt företagande VT 2012 Finanskrisens och de internationella ramverkens påverkan på bolåneräntor - En studie

Läs mer