Rapportsammanställning. Platsför stämpel: Undersökning: Arkeologisk undersökning RAGU: 1146/92 Ansvarig institution: RAGU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapportsammanställning. Platsför stämpel: Undersökning: Arkeologisk undersökning RAGU: 1146/92 Ansvarig institution: RAGU"

Transkript

1 Rapportsammanställning Platsför stämpel: Undersökning: Arkeologisk undersökning RAGU: 1146/92 Ansvarig institution: RAGU GM dnr: Ansvarig för undersökningen: Mats Lundgren Fynd: Ja Nej Ekonomiskt kartblad: 6J9b NV (RT90) Lägeskoordinater: N E SWEREF 99 N, E Landskap Socken/Stad Fornlämningsnummer Fastighet/kvarter Fornlämningstyp Gotland Väskinde 65 (För kontroll i Fornsök, vänligen ange Väskinde 65:1 i sökfältet) Gällungs1:9 Gravfält Undersökningsår 1973 Typ av undersökning Datering Dokumentationsmaterial Institution som förvarar materialet Ekonomisk karta eller stads/kvarterskarta bifogas Arkeologisk undersökning Yngre järnålder Text av Kristin Österman 1996 på diskett (kompletterad, redigerad och infogad i föreliggande slutredovisning under fig. 3), avvägningsplan, skisser över dolkfynd, ofullständig gravfältsplan, gravfältskarta med varje enskild grav utritad (upprättad 1974 av Sven Claesson), översiktsplan ritad i flera sektioner på ritfilm (även sammanställd på papper samt infogad i föreliggande slutredovisning), konserveringsrapporter, fyndförteckningar, lista över benmaterialet, kopior av anläggningsskisser från undersökning 1951, utdrag av ekonomisk karta, utskrift av lodfoto över anläggningarna, skiss över kvinnograv med fynd (anläggning 2), beskrivning av gravfältet ur fornminnesregistret, inventeringsbeskrivning av gravfältet från RAÄ (underlag till fornminnesregistrets uppgifter), kopior av artikel från Fornvännen 1975 ang. silverbanden från ryttaregraven (anläggning 8) samt artikel i Gotländskt Arkiv 1973 om ett silverbelagt ryggknappspänne från gravfältet, brev till Gotlands Fornsal från Greta Arwidsson angående hennes upptäckt av skador på gravfältet (föranledde undersökningen), anteckningsblock med anteckningar av Sven Claesson från karteringen av gravfältet, brev + skiss från Greta Arwidsson (skissen är gjord av Ragnar Engeström). Konserveringsrapporter Dokumentationsmaterial (ATA). Fyndmaterial (SHMM) JA NEJ Materiallista bifogas JA NEJ Fyndlista bifogas JA NEJ Resultaten har publicerats i: Arkeologi i Sverige Gotländskt Arkiv 1973 (LT). Fornvännen Sammanställt av, namn och datum Malin Eriksson RAÄ/Rapportsammanställning 2012

2 Rapportsammanställning I april 1973 inkom till Gotlands Fornsal ett brev från Greta Arwidsson som under en exkursion på ett gravfält beläget på fastigheten Gällungs 1:9 i Väskinde socken, Gotland, uppmärksammat vissa skador på ett antal gravar. Den största skadan var orsakad av svin i en svingård belägen på ägan i fråga, men tillhörande gården Bjärkome. Djuren hade bökat upp en stor mängd sten och blottat bland dessa stenar hittades ett stort ringspänne av brons. Arwidsson bifogade en ekonomisk karta med det aktuella området inom gravfältet inringat. Hennes iakttagelser kom att resultera i en arkeologisk undersökning på platsen, vilken utfördes under hösten samma år under ledning av Mats Lundgren. Gravfältet hade varit föremål för undersökningar även tidigare, vilket enligt Gunnar Eklund som karterade ytan 1940 hade orsakat mer skada än nytta och att fornlämningen i fråga "totalt vanställts". Om såväl de tidiga undersökningarna som undersökningen 1973 kan man läsa under fig. 3 i föreliggande slutredovisning. Gravfältet i fråga är beläget ca 440 m S om Väskinde kyrka och innehåller enligt beskrivningen i fornminnesregistret (fnr 65) 660 anläggningar; 559 runda stensättningar och 1 röse. Det område som undersöktes 1973 är markerat med rött på kartan här inunder. Fig. 1. Utsnitt ur fastighetskartan som bl.a. visar gravfältet på Gällungs fastighet. Den del av gravfältet (blå stor yta + en mindre, försedda med run-r) som undersöktes 1973 har på ett ungefär ringats in med rött. RAÄ/Rapportsammanställning 2012

3 Rapportsammanställning Undersökningen 1973 blottlade ett tjugotal anläggningar från vikingatid. Ungefär hälften av dessa var skelettgravar och bland dessa var det särskilt en som utmärkte sig; en ryttargrav där en beväpnad man och en betslad häst begravts tillsammans. Den typen av gravar är ganska ovanliga på Gotland och endast ett fåtal har undersökts på ön. Mannen hade begravts ca 0,5 m under marknivå, under en 4x2 m stor stenpackning. Med sig hade han bl.a. ett kortsvärd eller huggkniv i ett bälte, ett hängknippe, en kraftig kam och ett kraftigt ringspänne. Det intressantaste var dock de sköra fragment av band med silvertrådsbrodyr som hittades i partiet runt huvud och axlar. Skelettet togs in i laboratoriemiljö för vidare undersökning och där kunde man konstatera att bandet hade gått i två slingor runt huvudet och att dessa två korslagts bak i nacken. Vidare fanns ett band som låg på ryttarens axlar och ner på halva överarmen där den avslutades med en slinga runt densamma. Det fanns inga övriga textilier i graven, men man tror att mannen burit en kortärmad jacka och en grov mantel som klarade av att bära upp det kraftiga ringspännet, samt att han sannolikt haft en mössa eller hätta på huvudet. Nederkanten på denna huvudbonad har då varit prydd med de flätade silverband som påträffades i just det partiet. De band som låg över axlarna är i övrigt av en typ som finns beskriven i Birka III (Agnes Geijer, Uppsala 1938). Föremålen från undersökningen av gravfältet på Gällungs i Väskinde 1973 skall konserveras under Det finns i skrivande stund föremål på både Gotlands Museum (GM) och Statens Historiska Museum (SHM), varav huvudparten på den senare instansen. Samma sak gäller för benmaterialet. Fynden är 50 stycken till antalet i fyndlistan vid GM, medan benregistret inrymmer 94 poster från denna undersökning. Vid SHM finns 423 föremålsposter och 31 benposter registrerade. Fyndfördelningen var inte klar när föreliggande sammanställning formulerades hösten 2012, men ett förhandsbesked säger att samtligt material framledes kommer att förvaras vid SHM. Föremålen som för närvarande förvaras både vid GM och SHM kommer att föras över till Riksantikvarieämbetet i Visby för att genomgå konserveringstillsyn och åtgärder under RAÄ/Rapportsammanställning 2012 Ryttargraven (Anl. 8) med textilband vari flera tunna tvinnade silvertrådar var inlemmade.

4 Rapportsammanställning Fig. 2. Gravfältet på Gällungs i Väskinde. De anläggningar som undersöktes 1973 ligger Mot V, delvis i anslutning till stenmuren. RAÄ/Rapportsammanställning 2012

5 Rapportsammanställning Fig. 3. Sammanställning med korta anläggningsbeskrivningar. Texten är skriven av Kristin Österman under en praktik vid Riksantikvarieämbetet 1996, men redigerad och kompletterad med (icke skalsatta) anläggningsritningar av Malin Eriksson inom Rapportprojektet vid Gotlands Museum hösten Förord Undertecknad har, under en praktikperiod på Riksantikvarieämbetet i Visby - våren -96, fått i uppdrag att gå igenom och sammanställa materialet från 1973 års grävning vid Gällungs 1:9, Väskinde socken. på Gotland, RAÄ nr: 65. Syftet är att utifrån det befintliga materialet försöka utforma en rapport över undersökningen och i den mån det är möjligt redogöra för dess resultat. Då den dokumentation som funnits att tillgå kring undersökningen i många fall varit bristfällig och i vissa fall saknas helt, är detta arbete dock mer att betrakta som en sammanställning av det befintliga materialet. För att få en bild av förutsättningarna för detta arbete kommer jag under varje rubrik att redogöra för det material och den dokumentation som funnits till hands. Inledning Under sex månader 1973 (juni-december) företogs utgrävningar av en del av ett större gravfält i Väskinde socken på Gotland, inom fastigheten Gällungs 1:9. Orsaken härtill var att professor Greta Arwidsson under ett besök på gravfältet av en slump upptäckte att svinen i en svingård på fastigheten Bjökome 1:7 hade bökat upp en stor mängd sten samt ett ringspänne i brons som vid tidpunkten låg oskyddad i solljuset. En skrivelse sändes därmed till Gotlands Fornsal (idag Gotlands Museum, GM) för vidarebefordran till Riksantikvarieämbetet (RAÄ) med krav på åtgärder för att rädda området från fortsatt förstörelse. Ansvarig för den arkeologiska undersökning som kom till stånd var fil. Kand. Mats Lundgren på Riksantikvarieämbetets Gotlandsundersökningar (RAGU). Ett tjugotal vikingatida gravläggningar påträffades, varav hälften utgjordes av skellettgravar (Lundgren 1975:146). Till undersökningens mer anmärkningsvärda upptäckter räknas en ryttargrav innehållande unika fynd av bl.a. silvertrådar. Topografi och fornlämningsmiljö Väskinde socken ligger ca en mil nordost om Visby. Gravfältet på Gällungs 1:9 (fornlämning nr: 65) är ett av Gotlands största kända gravfält från vikingatid. Det ligger ca 440 m söder om Väskinde kyrka och består av ca 660 fornlämningar inom en 350x50x140 m stor yta i NNV-SSO riktning. Terrängen utgörs av betad tallskog på flack sandjord års undersökningsområde är beläget inom gravfältets norra del, straxt N om den skogsbevuxna delen av gravfältet och gränsande mot landsvägen mellan Väskinde kyrka och Bro kyrka. Fornlämningsbilden i området utgörs av ett flertal gravfält samt enstaka gravar och anläggningar, framförallt från järnåldern. Ett större känt gravfält (RAÄ nr: 38) med 47 stycken anläggningar ligger ungefär en kilometer O om Gällungs 1:9 och en kilometer söderut ligger ännu ett gravfält (RAÄ nr: 47) bestående av ca 11 stensättningar. RAÄ/Rapportsammanställning 2012

6 Rapportsammanställning Gravfältshistorik Omnämningar i äldre kart- och arkivmaterial På 1697 års skattläggningskarta upprättad av Jonas Frijman, ligger gravfältet på gården Björkumes ägor där marken är huggen på skog och används till bete för boskap. Efter laga skiftet år 1893 har marken tillfallit Gällungs. Vid fornminnesinventeringen för den ekonomiska kartan år 1940 registrerade Gunnar Ekelund gravfältet som fornlämning nummer 65 i Väskinde socken. Totalt iakttog han 225 fornlämningar, varav de flesta utgjordes av runda, fyllda stensättningar. Ekelund konstaterade att det även fanns ett fåtal jordblandade rösen. Gravfältet uppfattades dock som "vanställt" till följd av tidigare undersökningar. Vid fornminnesinventeringen 1977 räknade man med att det fanns ca 660 fornlämningar på gravfältet i fråga och antalet gravar hade således räknats upp. Det rörde sig om 659 runda stensättningar och ett röse. Det finns ett flertal uppgifter i ATA:s register om att flera lösfynd från gravfältet lämnats in, från mitten av talet och framåt. Tidigare undersökningar Arkeologiska undersökningar har företagits på gravfältet sedan talet då F. Nordin undersökte 12 gravar grävdes ytterligare ca 15 gravar ut, då av S Söderberg (Lindqvist 1988:50). En väldokumenterad undersökning företogs i gravfältets södra del av antikvarie Erik B. Lundberg i september Den föranleddes av schaktningsarbeten inför nedläggandet av telegrafverkets kablar på platsen (ATA dnr: 4825/51). Sammanlagt åtta anläggningar kom att omfattas av schaktningsarbetena; en stensättning med skelettbegravning och sju hällkistor med brandbegravningar. Hällkistorna belägna under flat mark låg strax under torven och var uppbyggda av tunna kalkstensplattor. Kistorna saknade lock. Fynden, vilka lämnades in till GM bestod bl.a. av bältesbeslag, söljor och dräktspännen av brons, järnredskap och krukskärvor. Hällkistorna daterades med hjälp av fynden till folkvandringstid, medan stensättningen härrör från sen vikingatid. Sommaren 1993 utförde Malin Lindqvist på GM en efterundersökning i gravfältets södra del. Då hade två skelettgravar skadats och delvis schaktats bort. Den ena innehöll en kalkstenskista. Med hjälp av två ringspännen daterades gravarna till tal. Undersökningen Den del av gravfältet som undersöktes 1973 omfattar en yta på ca 250 kvm och är belägen i gravfältets norra del med vägen mot Bro - Väskinde som avgränsning i SV. Ytan var inledningsvis tänkt att vara mindre, men då antalet anläggningar ökade vartefter undersökningen fortskred, beslutade man i omgångar att utöka undersökningsområdet. Anläggning nr. 7, 15, 16, 17, 18, 19 och delvis nr. 13 är resultatet av denna stegvisa expansion. Det ursprungliga undersökningsområdet avgränsades naturligt i väster av vägbanan samt en stenmur, medan det mot N låg en lada. Ytans södra gräns gick omedelbart S om anläggning 8, medan den i öster var tänkt att avgränsas mot resten av gravfältet i en linje O anläggning 5 och SV mot anläggning 8 samt stenmuren. RAÄ/Rapportsammanställning 2012

7 Rapportsammanställning Området var vid tidpunkten för utgrävningen uppbökat och omrört av svin och därför krävdes ingen regelrätt avtorvning. Antikvarie Malin Lindqvist vid GM rensade under juni - augusti 1973 fram ett tiotal anläggningar och lösfynd. Därefter tog Mats Lundgren över. Han frilade och grävde ut anläggningarna; ett arbete som pågick till december Tolv av de 20 anläggningarna utgjordes av skelettgravar i rektangulära eller runda stensättningar. Fyra säkra brandgravar kunde urskiljas. Två anläggningar - nr. 10 och 11 - utgick. Anläggningsbeskrivningar Uppgifterna är hämtade dels från en schematisk sammanställning över anläggningarna som jag fått av Mats Lundgren 31/5-96 och dels från diverse dokumentationshandlingar som finns kvar efter RAGU:s kontor. Det är framförallt en tornfotoplan över samtliga anläggningar och en skissartad plan över ett fåtal anläggningar som varit mig behjälplig. Tyvärr saknas såväl planer och profiler som höjd- och lägesangivelser samt fältfotografier, varför anläggningsbeskrivningarna inte kan redovisas på ett fullt tillfredsställande sätt. Anläggning 1 Rund, välvd stensättning med kantkedja och ytligt belägen kista. Stensättningen var 5 m i diam med en täckande stenpackning med en stenstorlek om 0,1-0,45 m. Kistan var orienterad i NV- SO riktning och mätte 4,10 x 0,75 m. I kistan påträffades vid sållning av jorden en mindre mängd brända och obrända ben. Till graven hör ett rikt fyndmaterial bestående av bl.a. dräktsmycken och verktyg. Dessa låg dock inte in situ. RAÄ/Rapportsammanställning 2012

8 Rapportsammanställning Anläggning 2 Rund stensättning på ca 5 m i diam, täckt med 0,1-1,6 m stora stenar, var inunder en kista påträffades i ett 0,7-0,8 m djupt kistschakt. Kistan var något oregelbundna, mätte ca 3,10x1,6 m och var orienterad i N-S riktning. Kistschaktet hade kantställda hällar kring kanterna och flata hällar i botten. I anläggningens södra ände och mellan anläggning 1 och 2 fanns ett heltäckande lager av sten i storleken 0,1-0,3 m. I kistan låg ett relativt välbevarat kvinnoskelett med mycket rika gravgåvor. Fynden till anläggning 2 har fått nummer 70. Anläggning 3 Rund stensättning, ca 5 m i diameter, med kantkedja, en täckande stenpackning samt två kistschakt där inunder. De två djupa kistorna var 2,55 x 0,70 m resp. 3,10 x 1,30 m stora och innehöll varsitt mansskelett. Schakten var försedda med hällar kring kanterna, flata hällar i botten och ett bottendjup på ca 50 cm under stenpackningen. Fynden till anläggning 3 har fått nummer och bestod bl.a. av dräktspännen och vapen. Under och precis väster om kantkedjan påträffades en urna med brända ben (anläggning 14). Under urnan påträffades en ryggrad som inte hade någon synlig kontakt med urnan. NO om anläggning 3 och delvis hopbyggd med densamma, låg anläggning nr. 5. RAÄ/Rapportsammanställning 2012

9 Rapportsammanställning Anläggning 4 Oregelbunden stensättning om ca 4,5 m i diam försedd med skadad kantkedja och delvis täckande stenpackning. Anläggningen var fyndtom. RAÄ/Rapportsammanställning 2012

10 Rapportsammanställning Anläggning 5 Rund stensättning med en kantkedja som var otydlig i anläggningens östra del där också den täckande stenpackningen "flöt ut". Stensättningens storlek var 4 m i diam och stenstorleken 0,5-0,75 m. I gravens NV del fanns en stor stubbe. Kantkedjan är i SV låg delvid inne i anläggning 3. För plan se anläggning nr. 3. Anläggning 6 Rund stensättning om ca 3,25 m i diam med oregelbunden kantkedja och en liten rektangulär kista i gravens mitt. Stenstorleken i den täckande stenpackningen var 0,1-0,50 m. Kistan som innehöll brända ben var 0,4 x 0,5 m stor. Anläggning 7 Rund stensättning om 3,9 m i diam med kantkedja som var skadad i NO. Stenstorleken i den täckande stenpackningen var 0,1-0,55 m. Fynden till denna brandgrav har fått nummer 94. Anläggningen låg egentligen utanför den från början fastställda undersökningsytan, men påträffades under framrensningen av anläggningarna 4 och 5. Ett fiskhuvudformat hänge påträffades i graven och då denna smyckeform förekommer på kvinnodräkten antas den gravlagda ha varit en kvinna, trots att ingen osteologisk kontroll företagits. RAÄ/Rapportsammanställning 2012

11 Rapportsammanställning Anläggning 8 Rektangulär stenpackning 4,35 x 1,40 m belägen i NV - SO riktning. I anläggningens norra hörn fanns en sekundär gravläggning (anläggning nr. 20) som till viss del kommit att skada anläggning 8. Stenstorleken varierade mellan 0,5 och 0,65 m. Graven är en ryttargrav där en man begravts tillsammans med en munderad häst (bl.a. ett betsel) och rika gravgåvor såsom kortsvärd, huggkniv och dräktspänne. På den gravlagda påträffades även spår av textil och silvertråd. Fynden till anläggningen har fått nr. 90. Mats Lundgren har i en artikel i Fornvännen (1975) beskrivit graven med dess fynd och då särskilt de unika silvertrådar som genom olika metoder frampreparerats och analyserats. Det visade sig att det på ryttarens kranium och axelparti fanns tunna och väldigt sköra band av silvertrådsbrodyr i två olika utföranden. Genom att paraffinera över- och underkropp kunde preparaten grävas ut under laboratoriemässiga förhållanden bl.a. med hjälp av röntgen och mikroskopi. Genom att följa banden och dräktspännet kan man ana hur mannens klädsel sett ut, även om dessa iakttagelser får räknas som hypotetiska. Den gravlagde skulle kunna ha burit en kortärmad jacka med silverbanden gående längs axlarna och ner på överarmen och där avslutas som en slinga runt ärmen. Det stora och mycket tunga ringspännet kan ha burit upp en grov mantel och på huvudet har mannen troligen haft en mössa eller hätta med nederkanten prydd av flätade silverband. Banden på ryttarens huvud är tillverkade med stort precision genom att ca 0,05 mm tunna silvertrådar spunnits kring en textiltråd. Av 41 sådana silveromspunna trådar (vardera 0,2 mm tjocka) har sedan flätats till ett 6,7 mm brett band (Lundgren 1975: ). Anläggning 9 Rektangulär kista med stående hällar längs kanterna och delvis täckt med liggande hällar. Kistan var orienterad i NV-SO riktning och mätte 3,95 x 0,80 m. Anläggningen innehöll en barnbegravning. I kistan fanns även ett antal järnfragment som har tolkats som rester av en kniv. Fynden i anläggningen har fått nr. 85. RAÄ/Rapportsammanställning 2012

12 Rapportsammanställning Anläggning 10 Vid framrensningen av undersökningsytan tyckte man sig kunna urskilja en liten rund stensamling som fick anläggningsnummer 10. Efter fortsatt undersökning visade sig denna inte utgöras av någon anläggning varför den kom att utgå. På platsen påträffades dock ett djurhuvudformat spänne samt ett fåtal fragment av en järnkniv. Anläggning 11 En brandgrop med skärvsten. Liksom anläggning 10 kom denna att utgå. Ungefär en halv liter kol togs dock tillvara på platsen. Anläggning 12 Ytligt liggande manligt skelett utan stensättning, beläget mellan anläggningarna 8 och 13. Till fynden kan räknas ett romersk silvermynt samt ett flertal pärlor. Fynden till anläggningen har fått nr. 71. Anläggning 13 Rektangulär stenpackning med en storlek om ca 3,30 x 1,30 m orienterad i NV-SO riktning. Stenarnas storlek i stenpackningen var 0,1-0,55 m. Skelettet som låg i graven tillhörde en man och fynden har tilldelats nr. 84. Den ursprungliga undersökningsytan kom att utvidgas ca 1,5 m åt SO för att denna anläggning skulle kunna grävas ut till fullo. Anläggning 14 Vid undersökningen av anläggning 3 påträffades under kantkedjans västra del en urna med brända ben. Under urnan, men utan synlig kontakt med denna, påträffades en ryggrad av vad som tolkades som en man. Det resonerades om huruvida denna ryggrad utgjorde en s.k. paketgrav;; ett gravskick som innebar att den döde förts till begravningsplatsen i ett paket (muntligt meddelande Mats Lundgren ). För plan se anläggning 3. RAÄ/Rapportsammanställning 2012

13 Rapportsammanställning Anläggning 15 Oregelbunden, närmast triangulär stenpackning belägen i NV - SO riktning innehållande ett skelett av en man liggande ytligt i torven. Stenpackningens stenstorlek var 2,50 x 1,20 m med ett täckande stenlager innehållande 0,05-0,5 m stora stenar. Fynden till anläggningen har fått nr. 82. Anläggning 16 Rektangulär stensättning med kistformad stenpackning över ett mansskelett beläget i NV - SO riktning. Stensättningen hade en storlek av 2,90 x 1,23 m och var försedd med en stenpackning innehållande 0,1-0,6 m stora stenar. I den SO delen av anläggningen påträffades en kniv (fnr 91:2) som rekonstruerades på bild av Kurt Hansson Fynden till anläggningen har fått nr. 91. Anläggning 17 Närmast rektangulär stensättning med kistformad stenpackning över ett mansskelett beläget i NV-SO riktning. Stensättningen mätte 3,35 x 1 m och var täckt med 0,1-0,45 m stora stenar. Fynden till anläggningen har fått nr. 96. RAÄ/Rapportsammanställning 2012

14 Rapportsammanställning Anläggning 18 Rektangulär stensättning med kista av kantställda hällar och liggande hällar i botten. Kistan, vilken innehöll ett skelett efter en icke könsbestämd individ, mätte 3,45 x 1,20 m och var täckt med 0,1-0,75 m stora stenar. I anläggningen påträffades ett bälte som har rekonstruerats i efterhand. Fynden till anläggningen har fått nr. 95. Anläggning 19 Skelettbegravning utan synlig stenkonstruktion, utrasad ur anläggning nr. 8. Anläggningen innehöll fynd av bl.a. bronsspiraler fästade i textilrester (har konserverats, se konserveringsrapport). Anläggning 20 Oregelbunden, närmast rektangulär, stensättning sekundär i anläggning åttas NV hörn. Skelettbegravning i NV - SO riktning. Anläggningens längd är svår att avgöra då den delvis ligger inne i anläggning 8 men kan uppskattas till ca 3,40 m. Den NV delen av anläggningen har en bredd på ca 70 cm. Referenser: Lindqvist. M Arkeologiska fältundersökningar på Gotland mellan 1826 och Arkeologiska skrifter från Riksantikvarieämbetets Gotlandsundersökningar. Lundgren. M Två typer av silverband från en ryttargrav på Gotland. Fornvännen. Thunmark. L Ett praktspänne från Väskinde. Gotländskt Arkiv. RAÄ/Rapportsammanställning 2012

15 Rapportsammanställning Undersökningsplats: Gotland, Väskinde socken, Gällungs 1:9 RAGU dnr: 1146/92 GM: Materiallista Grävningsledare: Mats Lundgren Uppdragsgivare: År: 1973 Kontonr: Arkivhandlingar (Dubbelklicka i ruta och välj Markerad för att sätta kryss) Antal Ärendehandling Ja Nej 1 Manus: Ja Nej Negativ: Ja Nej röntgenplåtar Kontaktkopior: Ja Nej lösa fynd/preparatfoton + 20 ark monterade foton Fotoplaner: Ja Nej 1 Tornfotoplan Fältritningar: Ja Nej 7 Skiss av dolk, ofullständig gravfältsplan, avvägningsplan, fyndplaner Renritningar: Ja Nej Datadisketter: Ja Nej 1 Fynd: Ja Nej på SHM (innan fyndfördelningen) Osteologi: Ja Nej på SHM (innan fyndfördelningen) Analysprover Ja Nej Övrigt: Arkeologisk personal utöver grävningsledare: Datering: STÅ BRÅ JÄÅ M-TID ODAT X RAÄ/Rapportsammanställning 2012

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 Fyndlista. Väskinde Gällungs 1:9. Dnr: 1146/92 FNR TIDIG_F NR ANL F_OMSTÄNDH SAKORD UNDER TYP MATERIAL FRAG_G RAD ANT _EX ANT_ FRAG VIKT ANMÄRKN ÖVR_F_OMST ÅTGÄRD 1 F7 70 nyckel järn D Konserveringsurval F92:7 19 skelettgrav remändesbeslag kopparleg, textil D 6 29 Textilrester finns mellan remblecken. Framtaget från ett preparat. konserverad 1998? Ny åtgärd F63 19 skelettgrav spiral kopparleg, textil F 41 Preparat med bronsspiraler och ett remändesbeslag samt textilrester. Framtaget från ett preparat. Kantkedjekista konserverad 1998? Ny åtgärd F63 1 skelettgrav föremål järn F Kantkedjekista konserverad 1998? 5 F92:7 19 skelettgrav Textilprov textil F :7 19 skelettgrav trä org F skelettgrav föremål järn F 25 Kantkedjekista 8 8 skelettgrav band silver F 5 Sparat i parafinpreparat. 9 8 skelettgrav pärla ospec D skelettgrav föremål järn F skelettgrav band silver F Har suttit runt kraniets panna skelettgrav band silver F Har suttit på mannens axel skelettgrav band silver F skelettgrav band silver F Har suttit runt pannan på kraniets panna skelettgrav band silver F skelettgrav band silver, textil F 1 Har suttit på vänster Konserveringsurval 2013 axel skelettgrav föremål järn F skelettgrav band silver F 7 1 Konserveringsurval skelettgrav band silver F skelettgrav band silver F skelettgrav band silver F skelettgrav spik järn F skelettgrav föremål hästtag org D el? 24 8 skelettgrav fjäder org D 1 1 1

41 Fyndlista. Väskinde Gällungs 1:9. Dnr: 1146/92 FNR TIDIG_F NR ANL F_OMSTÄNDH SAKORD UNDER TYP MATERIAL FRAG_G RAD ANT _EX ANT_ FRAG VIKT ANMÄRKN ÖVR_F_OMST ÅTGÄRD 25 8 skelettgrav fiberprov textil F 1 Provet är taget från en remdelare skelettgrav band silver F skelettgrav band silver F skelettgrav band silver F Konserveringsurval skelettgrav band silver F Konserveringsurval skelettgrav band silver F Konserveringsurval skelettgrav band silver F skelettgrav band silver F skelettgrav band silver F skelettgrav band silver F 2 1 Konserveringsurval skelettgrav band silver F 8 1 Konserveringsurval skelettgrav band silver F 4 1 Konserveringsurval F70 2 skelettgrav nålhus järn D Konserveringsurval föremål järn F sållfynd föremål kopparleg F Sållfynd kol org F lösfynd trä org F sekundär föremål järn F 2 10 skelettgrav 43 8 stolphål kol org F skelettgrav nit järn F brandgrop kol org F sållfynd br lera lera F skelettgrav bältelammeller kopparleg,trä F Konserveringsurval skelettgrav kniv skaft b F Konserveringsurval skelettgrav band silver F ? skelettgrav bältesdel med koppardetaljer läder? o kopparleg F 1? Bältesdelen fast på sacrum. Delen är ca 7,5 cm lång o 1.8 cm bred. Konserveringsurval 2013

42 Osteologisk förteckning. Väskinde Gällungs 1:9. Dnr: 1146/92. Benmaterial vid GM BEN_NR TIDIG_FNR ANL F_OMSTÄNDH MATERIAL VIKT ANMÄRKN ÖVR_F_OMST Reg_kommentar 1 SÅLLFYND B 1 2 LÖSFYND B 1 3 F83 3 BR B SKELETTGRAV B 460 CRANIE IKL.MAXILLA O MANDIBULA 5 1 RUND VÄLVD STENSÄTTNING CA 5 M MED YTLIG KISTA 4.10X RUND VÄLVD STENSÄTTNING CA 5 M MED YTLIG KISTA 4.10X RUND VÄLVD STENSÄTTNING CA 5 M MED YTLIG KISTA 4.10X RUND VÄLVD STENSÄTTNING CA 5 M MED YTLIG KISTA 4.10X RUND VÄLVD STENSÄTTNING CA 5 M MED YTLIG KISTA 4.10X RUND STEN-SÄTTNING 4.40X5 M MED DJUPT KISTSCHAKT CA 0.7 CM UMY. KISTAN 3.10X1.60 M 11 2 RUND STEN-SÄTTNING 4.40X5 M MED DJUPT KISTSCHAKT CA 0.7 CM UMY. KISTAN 3.10X1.60 M 12 2 RUND STEN-SÄTTNING 4.40X5 M MED DJUPT KISTSCHAKT CA 0.7 CM UMY. KISTAN 3.10X1.60 M Tidigare reg av AA men omreg/packat då fler skelettdelar framkom, i magasinet, som förmodligen tillhör samma ind., anl 8, dessa reg som Bnr 83- B, BR B 82 "Ben inne i kistan" Brända craniefragm, fragm av rörben (femur) av vuxen ind. samt dentes från ind. ca 8 år BR B 13 "I anslutning till fnr 48" Brända rörbensfargm. B, BR B 4 "I anslutning till fnr 45" B 4 "I anslutning till fnr 41" B, BR B 23 "såll från kistan" Dentes förmodligen tillhörande barnet bnr 5 B 165 CRANIEFRAGMENT "kvinnoskelett" B B 504 LÅNGA RÖRBENS- FRAGMENT "kvinnoskelett" 175 VERTEBRAE-SACRUM, "kvinnoskelett" COSTAE, CLAVICULAE, SCAPULA

43 Osteologisk förteckning. Väskinde Gällungs 1:9. Dnr: 1146/92. Benmaterial vid GM BEN_NR TIDIG_FNR ANL F_OMSTÄNDH MATERIAL VIKT ANMÄRKN ÖVR_F_OMST Reg_kommentar 13 2 RUND STEN-SÄTTNING B 54 COXAE "kvinnoskelett" 4.40X5 M MED DJUPT KISTSCHAKT CA 0.7 CM UMY. KISTAN 3.10X1.60 M 14 5 SÅLLFYND VID AVTORVNING B, BR B 14 Gristand, benplatta, benfragm. AV ANL. 5, 15 SÅLLFYND INTILL ANL 6 B, BR B 6 Obr animalt, br humant fragm 16 7 RUND STEN-SÄTTNING CA 3,90 M BR B 445 Tidigare bedömt som kvinna då ett fiskhuvudformat hänge återfanns vilket brukar förkomma i kvinnodräkter. Brandgrav, kön okänt. En hästtand. 17 INOM OMRÅDET FÖR FYND 1 Barntänder ålder ca 5 år OKÄND B 22 CRANIEFRAGM, ATLASKOTA, 2 ST BARNTÄNDER CA 8 ÅR ( EV BARNET I ANL 1 ) Skede 1 19 OKÄND B 21 TEMPORALE DX, MANDIBULAFRAGM. SIN 20 OKÄND B 10 RADIUS (?), M1 CA 7 Humana barnben ÅR SAMT OID 21 SKEDE 1, YTAN B 96 LÅNGA RÖRBEN "Ben -187" Humana barnben, ev anl 1 22 OKÄND B 10 AN. MAND. Sållfynd Okänd djurart 23 OKÄND B 240 COXAE DX, CAPUT FEMUR DX 24 3 RUND STEN-SÄTTNING 5,15X4,80 M MED 2 STENKISTOR 2,55X0,70 RESP 3,10X1,30 B 988 LÅNGA RÖRBEN, DX O SIN Schakt 1 Trolig man under 25 år ( crista iliaca ej fuss.) Trolig man, ålder svårbedömd då dentes är mkt slitna men crista iliaca ej ännu fussionerat likt coxae bnr 23, ev kan dessa höra ihop men det finns ett coxaefragm som isf tillhör ngn annan.

44 Osteologisk förteckning. Väskinde Gällungs 1:9. Dnr: 1146/92. Benmaterial vid GM BEN_NR TIDIG_FNR ANL F_OMSTÄNDH MATERIAL VIKT ANMÄRKN ÖVR_F_OMST Reg_kommentar 25 3 RUND STEN-SÄTTNING B 535 CRANIUM MED Schakt 1 Trolig man, ålder svårbedömd 5,15X4,80 M MED 2 MANDIBULA då dentes är mkt slitna men STENKISTOR 2,55X0,70 RESP crista iliaca ej ännu fussionerat 3,10X1,30 likt coxae bnr 23, ev kan dessa höra ihop men det finns ett coxaefragm som isf tillhör ngn annan RUND STEN-SÄTTNING 5,15X4,80 M MED 2 STENKISTOR 2,55X0,70 RESP 3,10X1, RUND STEN-SÄTTNING 5,15X4,80 M MED 2 STENKISTOR 2,55X0,70 RESP 3,10X1, RUND STEN-SÄTTNING 5,15X4,80 M MED 2 STENKISTOR 2,55X0,70 RESP 3,10X1, RUND STEN-SÄTTNING 5,15X4,80 M MED 2 STENKISTOR 2,55X0,70 RESP 3,10X1,30 B 124 SCAPULA, CLAVICULA DX O SIN. VERTEBRAE, SACRUM Schakt 1 Trolig man, ålder svårbedömd då dentes är mkt slitna men crista iliaca ej ännu fussionerat likt coxae bnr 23, ev kan dessa höra ihop men det finns ett coxaefragm som isf tillhör ngn annan. B 223 COXAE Schakt 1 Trolig man, ålder svårbedömd då dentes är mkt slitna men crista iliaca ej ännu fussionerat likt coxae bnr 23, ev kan dessa höra ihop men det finns ett coxaefragm som isf tillhör ngn annan. B 110 BL. BENFRAGM. Schakt 1 Trolig man, ålder svårbedömd då dentes är mkt slitna men crista iliaca ej ännu fussionerat likt coxae bnr 23, ev kan dessa höra ihop men det finns ett coxaefragm som isf tillhör ngn annan. BR B 17 CRANIEFRAGM. Schakt 1 Trolig man, ålder svårbedömd då dentes är mkt slitna men crista iliaca ej ännu fussionerat likt coxae bnr 23, ev kan dessa höra ihop men det finns ett coxaefragm som isf tillhör ngn annan.

Rapportsammanställning

Rapportsammanställning Rapportsammanställning Plats för stämpel: Undersökning: Arkeologisk undersökning Lst:s dnr: Ansvarig institution: RAGU Eget dnr: 2014-288-1 Ansvarig för undersökningen: Mats Lundgren Fynd: Ja Nej Ekonomiskt

Läs mer

Rapportsammanställning. Plats för stämpel: Undersökning: Gotland, Visby sn. Specksrum 10

Rapportsammanställning. Plats för stämpel: Undersökning: Gotland, Visby sn. Specksrum 10 Rapportsammanställning Plats för stämpel: Undersökning: Gotland, Visby sn. Specksrum 10 Lst:s dnr: Ansvarig institution: RAGU GM dnr: 2011-0776 Ansvarig för undersökningen: Ragnar Engeström Fynd: Ja Nej

Läs mer

Rapportsammanställning

Rapportsammanställning Plats för stämpel: Undersökning: Arkeologisk förundersökning Lst:s dnr: Ansvarig institution: RAGU Eget dnr: 2014-399-1 Ansvarig för undersökningen: Anna-Lena Gerdin Fynd: Ja Nej Ekonomiskt kartblad: 6J

Läs mer

Bebyggelselämningar, (Husgrund, förhistorisk)

Bebyggelselämningar, (Husgrund, förhistorisk) Plats för stämpel: Undersökning: Gotland, Fröjel sn, Bockes Lst:s dnr: - Ansvarig institution: RAGU Gotlands Museum dnr: 0812-2006 Ansvarig för undersökningen: Stig Englund Fynd: Ja Nej Ekonomiskt kartblad:

Läs mer

706062, SWEREF 99 E, N

706062, SWEREF 99 E, N Plats för stämpel: Undersökning: Efterundersökning RAGU dnr: 1009/73 Ansvarig institution: RAGU GM dnr: Ansvarig för undersökningen: Stig Englund, Pär Hansson Fynd: Ja Nej Ekonomiskt kartblad: 6J7b NÖ

Läs mer

Rapportsammanställning

Rapportsammanställning Plats för stämpel: Undersökning: Gotland Stenkyrka Stora Bjärs 1:40 (f.d. 2:1) Lst:s dnr: Ansvarig institution: RAGU Eget dnr: GM 2008-0264 Ansvarig för undersökningen: Arne Hallström Fynd: Ja Nej Ekonomiskt

Läs mer

Rapportsammanställning. Plats för stämpel:

Rapportsammanställning. Plats för stämpel: Plats för stämpel: Undersökning: Go, Visby, kv Systemet 6 Lst:s dnr: - Ansvarig institution: RAGU Eget dnr: 2675/90 Ansvarig för undersökningen: Leif Zerpe Fynd: Ja Nej Ekonomiskt kartblad: 68 89 Visby

Läs mer

Rapportsammanställning. Plats för stämpel: Undersökning: Gotland. Stenkyrka sn, Grausne 1:41 Ansvarig institution: RAGU

Rapportsammanställning. Plats för stämpel: Undersökning: Gotland. Stenkyrka sn, Grausne 1:41 Ansvarig institution: RAGU Plats för stämpel: Undersökning: Gotland. Stenkyrka sn, Grausne 1:41 Ansvarig institution: RAGU Lst:s dnr: Dnr: 190/90 (RAGU) Ansvarig för undersökningen: Ann-Marie Pettersson Fynd: Ja Nej Ekonomiskt kartblad:

Läs mer

Plats för stämpel: Undersökning: Gotland, Visby, Appellen 1 Lst:s dnr: Ansvarig institution: RAGU

Plats för stämpel: Undersökning: Gotland, Visby, Appellen 1 Lst:s dnr: Ansvarig institution: RAGU Plats för stämpel: Undersökning: Gotland, Visby, Appellen 1 Lst:s dnr: 421-691-1996 Ansvarig institution: RAGU GM dnr: Ansvarig för undersökningen: Ann-Marie Pettersson Fynd: Ja Nej Ekonomiskt kartblad:

Läs mer

Rapportsammanställning. Plats för stämpel:

Rapportsammanställning. Plats för stämpel: Plats för stämpel: Undersökning: Gotland. Boge socken, Laxare Lst:s dnr: 11.391-412-80 Ansvarig institution: RAGU Eget dnr: RAGU 129/80 Ansvarig för undersökningen: Peter Manneke Fynd: Ja Nej Ekonomiskt

Läs mer

Rapportsammanställning. Plats för stämpel: Undersökning: Gotland, Visby sn, Trafiken 16

Rapportsammanställning. Plats för stämpel: Undersökning: Gotland, Visby sn, Trafiken 16 Plats för stämpel: Undersökning: Gotland, Visby sn, Trafiken 16 Lst:s dnr: Ansvarig institution: RAGU Gotlands Museums dnr: 2010-0546 Ansvarig för undersökningen: Waldemar Falk Fynd: Ja Nej Ekonomiskt

Läs mer

Rapportsammanställning

Rapportsammanställning Plats för stämpel: Undersökning: Rone Roes Lst:s dnr: Ansvarig institution: RAGU Eget dnr: GM dnr: 2015-46 Ansvarig för undersökningen: Stig Englund Fynd: Ja Nej Ekonomiskt kartblad: 059 91 5J 9b Lägeskoordinater:

Läs mer

Rapportsammanställning

Rapportsammanställning Rapportsammanställning Plats för stämpel: Undersökning: Arkeologisk undersökning Lst:s dnr: Ansvarig institution: RAGU Eget dnr: 0088-2006 Ansvarig för undersökningen: Gunilla Manneke Fynd: Ja Nej Ekonomiskt

Läs mer

Rapportsammanställning. Plats för stämpel:

Rapportsammanställning. Plats för stämpel: Plats för stämpel: Undersökning: Go, Visby, kv Östermur 22 Lst:s dnr: 423-1580-1999 Ansvarig institution: RAGU Eget dnr: - Ansvarig för undersökningen: Eric Swanström Fynd: Ja Nej Ekonomiskt kartblad:

Läs mer

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40 Rapport 2012:40 Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte av gravfältet RAÄ 29:1 i Färentuna socken, Ekerö kommun, Uppland. Tina Mathiesen Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande

Läs mer

Rapportsammanställning. Plats för stämpel: Undersökning: Gotland. Sjonhem sn, Gervide 1:35, Stora Sojvide 1:17 Ansvarig institution: RAGU.

Rapportsammanställning. Plats för stämpel: Undersökning: Gotland. Sjonhem sn, Gervide 1:35, Stora Sojvide 1:17 Ansvarig institution: RAGU. Plats för stämpel: Undersökning: Gotland. Sjonhem sn, Gervide 1:35, Stora Sojvide 1:17 Ansvarig institution: RAGU Lst:s dnr: Dnr: 0165-2007 (GM), 064/87 (RAGU) Ansvarig för undersökningen: Gunilla Wickman-Nydolf

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Undersökning: Antikvarisk kontroll Lst:s dnr: 431-7397-2010 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 637/10 917 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

Rapportsammanställning. Plats för stämpel: Undersökning: Gotland. Västergarn sn, Samfällighet 4,

Rapportsammanställning. Plats för stämpel: Undersökning: Gotland. Västergarn sn, Samfällighet 4, Plats för stämpel: Undersökning: Gotland. Västergarn sn, Samfällighet 4, Lst:s dnr: Ammor 1:17 Ansvarig institution: RAGU Gotlands Museum dnr: 2008-0541 Ansvarig för undersökningen: Ragnar Engeström Fynd:

Läs mer

Kv Citadellet 3-6, stg 101-102 samt 578

Kv Citadellet 3-6, stg 101-102 samt 578 Kv Citadellet 3-6, stg 101-102 samt 578 Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 50, Jönköpings stad, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2010:64 Ann-Marie Nordman Rapportsammanställning

Läs mer

Plats för stämpel: Fynd: Ja Nej. Uppdragsgivare: Anita Dahlström, Visby. Ekonomiskt kartblad: O 6889, 6j 8j Visby

Plats för stämpel: Fynd: Ja Nej. Uppdragsgivare: Anita Dahlström, Visby. Ekonomiskt kartblad: O 6889, 6j 8j Visby Plats för stämpel: Undersökning: Go. Visby, S:t Michael 5 Lst:s dnr: 11.391-718-86 Ansvarig institution: RAGU RAÄ dnr: 4887/86 Ansvarig för undersökningen: N-G Nydolf 1987 Uppdragsgivare: Anita Dahlström,

Läs mer

Schaktkontroll Spånga

Schaktkontroll Spånga Arkeologisk förundersökning Schaktkontroll Spånga Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll, RAÄ Spånga 79:1 och 192:1, Akalla 4:1, respektive Bromsten 8:1 och 9:2, Stockholms kommun, Uppland.

Läs mer

RAPPORTSAMMANSTÄLLNING

RAPPORTSAMMANSTÄLLNING Stämplar: Undersökning: Nä, Kumla sn, Blacksta 3:4 m fl Lst:s dnr: 11.391-2173-82 Ansvarig institution: UV Eget dnr: 5715/82, 5881/82 Ansvarig för undersökningen: Carin Claréus Fynd: Nej Ekonomiskt kartblad:

Läs mer

Rapportsammanställning

Rapportsammanställning Plats för stämpel: Undersökning: Gotland. Visby. Porten 12 (8) Lst:s dnr: Ansvarig institution: RAGU Eget dnr: GM 2014-225 Ansvarig för undersökningen: Waldemar Falk Fynd: Ja Nej Ekonomiskt kartblad: O

Läs mer

Kyrkogården Skelettgravar (nordsidan)

Kyrkogården Skelettgravar (nordsidan) Plats för stämpel: Undersökning: Go. Martebo sn Lst:s dnr: Ansvarig institution: RAGU Eget dnr: GM 2014-298-1 Ansvarig för undersökningen: L. Thunmark Fynd: Ja Nej Ekonomiskt kartblad: O 7912, 7j 1c Lägeskoordinater:

Läs mer

Rapportsammanställning. Plats för stämpel:

Rapportsammanställning. Plats för stämpel: Plats för stämpel: Undersökning: Gotland Vallstena Uppgarde 1:20 Lst:s dnr: 413-2567-1998 Ansvarig institution: RAGU Eget dnr: -442-1 Ansvarig för undersökningen: Stig Englund, Gunilla Wickman-Nydolf Ekonomiskt

Läs mer

Lämningar på Trollåsen

Lämningar på Trollåsen UV VÄST RAPPORT 2005:3 ARKEOLOGISK SLUTUNDERSÖKNING Lämningar på Trollåsen Västergötland, Askims socken, Hylte 1:5, RAÄ 22 och 168 Marianne Lönn UV VÄST RAPPORT 2005:3 ARKEOLOGISK SLUTUNDERSÖKNING Lämningar

Läs mer

Plats för stämpel: Undersökning: Gotland Fleringe Utoje (Utöja) 1:7

Plats för stämpel: Undersökning: Gotland Fleringe Utoje (Utöja) 1:7 Plats för stämpel: Undersökning: Gotland Fleringe Utoje (Utöja) 1:7 Lst:s dnr: Ansvarig institution: RAGU Gotlands Museum dnr: 0748-2006 Ansvarig för undersökningen: Anna-Lena Gerdin Fynd: Ja Nej Ekonomiskt

Läs mer

Grävning för elkabel på gravfält

Grävning för elkabel på gravfält arkeologisk förundersökning Grävning för elkabel på gravfält raä 1 Gervide 1:35 Sjonhem socken Gotland Länsstyrelsen Gotlands län dnr 431-4410-06 Ann-Marie Pettersson 2007 arkeologisk förundersökning Grävning

Läs mer

SYRHOLEN 12:5 vid schaktning för flytt av transformatorstation invid fornlämningarna 25:1 och 26:1-2, Floda socken, Gagnefs kommun, Dalarnas län 2016

SYRHOLEN 12:5 vid schaktning för flytt av transformatorstation invid fornlämningarna 25:1 och 26:1-2, Floda socken, Gagnefs kommun, Dalarnas län 2016 Arkeologisk schaktningsövervakning SYRHOLEN 12:5 vid schaktning för flytt av transformatorstation invid fornlämningarna 25:1 och 26:1-2, Floda socken, Gagnefs kommun, Dalarnas län 2016 Arkivrapport dnr

Läs mer

RONE ÄNGGÅRDE 6:1, 3:1 och ÅLARVE 3:1

RONE ÄNGGÅRDE 6:1, 3:1 och ÅLARVE 3:1 Rapport Arendus 2014:28 RONE ÄNGGÅRDE 6:1, 3:1 och ÅLARVE 3:1 Arkeologisk förundersökning Dnr 431-1977-14 Rone socken Region Gotland Gotlands län 2015 Christian Hoffman Omslagsbild: Undersökningsytan på

Läs mer

SV: , NO:

SV: , NO: Plats för stämpel: Undersökning: Muren 5 Lst:s dnr: Ansvarig institution: RAGU Eget dnr: GM 2014-92-1 Ansvarig för undersökningen: Waldemar Falck, Ragnar Engeström Fynd: Ja Nej Ekonomiskt kartblad: Lägeskoordinater:

Läs mer

STENKUMLA PRÄSTGÅRDEN 1:3 OCH KUBE 1:7

STENKUMLA PRÄSTGÅRDEN 1:3 OCH KUBE 1:7 Rapport Arendus 2015:25 STENKUMLA PRÄSTGÅRDEN 1:3 OCH KUBE 1:7 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING DNR 431-1973-15 Stenkumla socken Region Gotland Gotlands län 2016 Christian Hoffman Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Rapportsammanställning. Plats för stämpel: Undersökning: Gotland. Visby sn. Österväg/Kung Magnus väg

Rapportsammanställning. Plats för stämpel: Undersökning: Gotland. Visby sn. Österväg/Kung Magnus väg Plats för stämpel: Undersökning: Gotland. Visby sn. Österväg/Kung Magnus väg Lst:s dnr: Ansvarig institution: RAGU Gotlands Museums Dnr: 2010-0718 Ansvarig för undersökningen: Erik Swanström Fynd: Ja Nej

Läs mer

Utredning vid Kulla. Arkeologisk utredning. Östra Ryds socken Österåkers kommun Stockholms län Uppland. Jonas Ros

Utredning vid Kulla. Arkeologisk utredning. Östra Ryds socken Österåkers kommun Stockholms län Uppland. Jonas Ros Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:69 Utredning vid Kulla Arkeologisk utredning Östra Ryds socken Österåkers kommun Stockholms län Uppland Jonas Ros Utredning vid Kulla Arkeologisk utredning Östra

Läs mer

arkivrapport Inledning Målsättning och syfte Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson Nyköping Sörmlands museum, Peter Berg

arkivrapport Inledning Målsättning och syfte Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson Nyköping Sörmlands museum, Peter Berg Nr 2015:03A KN-SLM14-180 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Peter Berg datum. 2015-02-03 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland.

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland. Rapport 2014:02 broby 1:1 Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland Tove Stjärna Läs rapporten i PDF www.stockholmslansmuseum.se Järnvägsgatan 25, 131 54

Läs mer

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby uv MITT, rapport 2010:24 arkeologisk förundersökning Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby Uppland; Vallentuna socken; Vallentuna-Åby 1:94; Vallentuna 40:1 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:24

Läs mer

Rapportsammanställning. Plats för stämpel: Undersökning: Gotland, Visby, kv Tunnbindaren 3 Lst:s dnr: Ansvarig institution: RAGU

Rapportsammanställning. Plats för stämpel: Undersökning: Gotland, Visby, kv Tunnbindaren 3 Lst:s dnr: Ansvarig institution: RAGU Rapportsammanställning Plats för stämpel: Undersökning: Gotland, Visby, kv Tunnbindaren 3 Lst:s dnr: 11.391-726-80 Ansvarig institution: RAGU Eget dnr: Ansvarig för undersökningen: Ragnar Engeström ynd:

Läs mer

Kåperyd - ett skadat gravfält

Kåperyd - ett skadat gravfält Fornvård / arkeologisk förundersökning Kåperyd - ett skadat gravfält återställning av fornlämning 28 som skadats genom markberedning Månsarps socken i Jönköpings kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4 Undersökning: Antikvarisk kontroll Lst:s dnr: 220-9941-94 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 577.94.Z 400 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

Kista hembygdsgård. ARKEOLOGISTIK ABRapport 2015:1

Kista hembygdsgård. ARKEOLOGISTIK ABRapport 2015:1 Kista hembygdsgård Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom Kista bytomt, RAÄ Väddö 174:1, Kista 1:2, Norrtälje kommun, Uppland Kjell Andersson ARKEOLOGISTIK ABRapport 2015:1 2 Omslagsbild:

Läs mer

Stenig terräng i Kista äng

Stenig terräng i Kista äng ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:27 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH AVGRÄNSANDE UTREDNING Stenig terräng i Kista äng RAÄ-nr Spånga 276:1 2, Akalla 4:1, Spånga socken, Stockholms kommun, Uppland Ola Winter

Läs mer

Rapportsammanställning. Plats för stämpel:

Rapportsammanställning. Plats för stämpel: Rapportsammanställning Plats för stämpel: Undersökning: Go, Visby, kv Klinten 7 Lst:s dnr: 11.391-617-87 Ansvarig institution: RAGU RAGU dnr: 3622/87 Ansvarig för undersökningen: Ragnar Engeström Fynd:

Läs mer

KLAUSE 1:5. Rapport Arendus 2014:9. Arkeologisk förundersökning. Klause 1:5 RAÄ Klinte 23:1 Klinte socken Region Gotland Gotlands län 2014

KLAUSE 1:5. Rapport Arendus 2014:9. Arkeologisk förundersökning. Klause 1:5 RAÄ Klinte 23:1 Klinte socken Region Gotland Gotlands län 2014 Rapport Arendus 2014:9 KLAUSE 1:5 Arkeologisk förundersökning Klause 1:5 RAÄ Klinte 23:1 Klinte socken Region Gotland Gotlands län 2014 Christian Hoffman Omslagsbild: Kabelschaktet vid Klause sett från

Läs mer

Balder Arkeologi och Kulturhistoria

Balder Arkeologi och Kulturhistoria PM Balder Arkeologi och Kulturhistoria Arkeologisk schaktövervakning Ny energibrunn och rörledning Njutångers kyrka Hälsingland 2014 Katarina Eriksson Bild 1. Schaktets sträckning inom kyrkogården i Njutånger.

Läs mer

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 1 Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 VÄRMLANDS MUSEUM Enheten för kulturmiljö Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax:

Läs mer

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb Rapport 2008:55 Arkeologisk förundersökning Vagnhall vid Finspångs Golfklubb RAÄ 30 Viberga 4:4 Risinge socken Finspångs kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A

Läs mer

Brista i Norrsunda socken

Brista i Norrsunda socken ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:24 FÖRUNDERSÖKNING Brista i Norrsunda socken Uppland, Norrsunda socken, Sigtuna kommun, RAÄ Norrsunda 3:1 och 194:1 Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:24 FÖRUNDERSÖKNING

Läs mer

Rapport efter en särskild arkeologisk utredning på fastigheten Öninge 1.15 i Västergarn socken, Gotlands region och län

Rapport efter en särskild arkeologisk utredning på fastigheten Öninge 1.15 i Västergarn socken, Gotlands region och län Rapport efter en särskild arkeologisk utredning på fastigheten Öninge 1.15 i Västergarn socken, Gotlands region och län Länsstyrelsens dnr. 431-2790-14 Inledning 3 Tidigare undersökningar 4 Undersökningen

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför uppställning av kraftledningsstolpe samt schaktning intill gravfältet RAÄ Frösunda 46:1, Vallentuna kommun.

Arkeologisk förundersökning inför uppställning av kraftledningsstolpe samt schaktning intill gravfältet RAÄ Frösunda 46:1, Vallentuna kommun. (1/2) Vår beteckning: AL 2014.45 Lst beteckning: 4311-30930-2014 Rapport 2014:29 Arkeologisk förundersökning inför uppställning av kraftledningsstolpe samt schaktning intill gravfältet RAÄ Frösunda 46:1,

Läs mer

Rapport över efterundersökning med metalldetektor av plats för lösfynd

Rapport över efterundersökning med metalldetektor av plats för lösfynd Rapport över efterundersökning med metalldetektor av plats för lösfynd Raä 56:1, 138, Hultungs 1:6, Bunge socken, Gotland Ett plundrat kulturarv Lst. Dnr: 431-5845-08 Rapport ArkeoDok 2011:60 ArkeoDok

Läs mer

Rapport över metallkartering av fyndplats för guldhalsring Dyple, Tofta socken, Gotland Lst. dnr. 431-6002-06

Rapport över metallkartering av fyndplats för guldhalsring Dyple, Tofta socken, Gotland Lst. dnr. 431-6002-06 Rapport över metallkartering av fyndplats för guldhalsring Dyple, Tofta socken, Gotland Lst. dnr. 431-6002-06 ArkeoDok Rapport 2007:2 Rapport Dyple Bakgrund År 1899 påträffades vid Dyple i Tofta socken

Läs mer

Rapport 2006:66. Arkeologisk förundersökning. Konungsund 7:1. RAÄ 4 och 7 Konungsund socken Norrköpings kommun Östergötlands län.

Rapport 2006:66. Arkeologisk förundersökning. Konungsund 7:1. RAÄ 4 och 7 Konungsund socken Norrköpings kommun Östergötlands län. Rapport 2006:66 Arkeologisk förundersökning Konungsund 7:1 RAÄ 4 och 7 Konungsund socken Norrköpings kommun Östergötlands län Mattias Schönbeck Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L T U R

Läs mer

Bilaga 19a. Konserveringsrapport Auxilia

Bilaga 19a. Konserveringsrapport Auxilia Bilaga 19a. Konserveringsrapport Auxilia På uppdrag av Riksantikvarieämbetet har 56 fyndposter bestående av metallföremål konserverats av Auxilia/Arkeologiska forskningslaboratoriet under våren 2011. Fyndbeteckningar

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:43

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:43 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:43 Undersökning: Säve, Albatross golfbana Lst:s dnr: 220-907-96, 220-18406-2001 Ansvarig institution: Göteborgs Stadsmuseum Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

Forntida spår i hästhage

Forntida spår i hästhage Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:82 Forntida spår i hästhage Arkeologisk utredning RAÄ 389 och 390 Vänsta 1:101 Kolbäck socken Västmanland Anna Egebäck Forntida spår i hästhage Arkeologisk utredning

Läs mer

STATENS HISTORISKA MUSEER 2013-11-07 STATENS HISTORISKA MUSEUM KUNGLIGA MYNTKABINETTET

STATENS HISTORISKA MUSEER 2013-11-07 STATENS HISTORISKA MUSEUM KUNGLIGA MYNTKABINETTET STATENS HISTORISKA MUSEER 2013-11-07 STATENS HISTORISKA MUSEUM KUNGLIGA MYNTKABINETTET ANVISNINGAR FÖR INLÄMNING AV ARKEOLOGISKA FYND TILL STATENS HISTORISKA MUSEER (SHMM) ATT TÄNKA PÅ Inför inlämningen

Läs mer

Långbro. Arkeologisk utredning vid

Långbro. Arkeologisk utredning vid Arkeologisk utredning vid Långbro Särskild arkeologisk utredning inom del av fastigheten Långbro 1:1, Vårdinge socken, Södertälje kommun, Södermanland. Rapport 2010:52 Kjell Andersson Arkeologisk utredning

Läs mer

Telefonstolpar i stensträngsland

Telefonstolpar i stensträngsland Rapport 2013:72 Arkeologisk förundersökning Telefonstolpar i stensträngsland Intill RAÄ 84 Eriksdal 2:3 och Lövsberg 1:3 Hogstad socken Mjölby kommun Östergötlands län Petter Nyberg Roger Lundgren Ö S

Läs mer

Gäverstad 1:4 Ö S T E R G Ö T L A N D S A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2011:68

Gäverstad 1:4 Ö S T E R G Ö T L A N D S A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2011:68 Rapport 2011:68 Arkeologisk utredning etapp 2 och förundersökning Gäverstad 1:4 RAÄ 263 och 264 Gäverstad 1:4 Västra Husby socken Söderköpings kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Ö S T E R G Ö T

Läs mer

Rapport över förundersökning på fastigheten Klinta 20:18 (dåvarande 20:1 5 ), Köpings sn, Borgholms kn, Öland.

Rapport över förundersökning på fastigheten Klinta 20:18 (dåvarande 20:1 5 ), Köpings sn, Borgholms kn, Öland. KLM dnr 1471/87 LST dnr 11-391-2233-87 Rapport över förundersökning på fastigheten Klinta 20:18 (dåvarande 20:1 5 ), Köpings sn, Borgholms kn, Öland. Inledning Undersökningen föranleddes av att markägaren,

Läs mer

Lingsbergsvägen. Antikvarisk kontroll längs

Lingsbergsvägen. Antikvarisk kontroll längs Antikvarisk kontroll längs Lingsbergsvägen Antikvarisk kontroll i samband med återplantering av alléträd i anslutning till Lingsbergs gård, Vallentuna socken och kommun, Uppland. Etapp 1 Kjell Andersson

Läs mer

S:t Pers skola, Sigtuna, 1999

S:t Pers skola, Sigtuna, 1999 Rapport Arkeologisk undersökning S:t Pers skola, Sigtuna, 1999 Sten Tesch Meddelanden och Rapporter från Sigtuna Museum nr 24 Rapport Arkeologisk undersökning S:t Pers skola, Sigtuna, 1999 Sten Tesch Meddelanden

Läs mer

Ekbackens gård. Arkeologisk förundersökning. Om- och tillbyggnation vid fd. Vångdalens kriminalvårdsanstalt. Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland

Ekbackens gård. Arkeologisk förundersökning. Om- och tillbyggnation vid fd. Vångdalens kriminalvårdsanstalt. Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland Arkeologisk förundersökning Ekbackens gård Om- och tillbyggnation vid fd. Vångdalens kriminalvårdsanstalt Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland Robin Olsson Rapport 2005:21, avdelningen för arkeologisk

Läs mer

Gäddvik 1:10, Sankt Anna socken

Gäddvik 1:10, Sankt Anna socken Rapport 2010:58 Arkeologisk utredning etapp 1 Gäddvik 1:10, Sankt Anna socken Del av Gäddvik 1:10 Sankt Anna socken Söderköpings kommun Östergötlands län Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Sökschakt i Styrstad Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2013:62. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2

Sökschakt i Styrstad Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2013:62. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Rapport 2013:62 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Sökschakt i Styrstad Intill RAÄ 33 och 93 Styrstad 9:5 Styrstad socken Norrköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Roger Lundgren Ö S T E R G

Läs mer

Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård

Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård Antikvarisk kontroll Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård Schaktarbeten för el-ledningar på Södra Hestra kyrkogård Södra Hestra socken i Gislaveds kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 Rapport 2007:27 Arkeologisk förundersökning Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 RAÄ 201 Kv Tandläkaren 5 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U

Läs mer

Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning

Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning Nättraby 4:1 Nättraby socken, Karlskrona kommun Särskild arkeologisk undersökning Blekinge museum rapport 2007:21 Karl-Axel Björkqvist/ Ancela Backman Bakgrund Med anledning av ombyggnad av väg E22 (E66),

Läs mer

Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland

Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland Rapport Arkeologiska förundersökningar Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland 1998-1999 Anders Wikström Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet Sigtuna Museum Stora Gatan 55 S-193 30 Sigtuna Tfn: 08/591

Läs mer

Rapport Arendus 2014:24 DUCKER 1:58. Arkeologisk förundersökning. Ducker 1:58 Bunge socken Region Gotland Gotlands län 2014.

Rapport Arendus 2014:24 DUCKER 1:58. Arkeologisk förundersökning. Ducker 1:58 Bunge socken Region Gotland Gotlands län 2014. ! Rapport Arendus 2014:24 DUCKER 1:58 Arkeologisk förundersökning Ducker 1:58 Bunge socken Region Gotland Gotlands län 2014!! Dan Carlsson ! Arendus AB Färjeleden 5, 621 58 Visby. Org. nr: 556907 4411.

Läs mer

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rapport 2012:16 Arkeologisk förundersökning Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rogslösa 4:2 Rogslösa socken Vadstena kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Planer för ny tomt i Stratomta

Planer för ny tomt i Stratomta Rapport 2012:31 Arkeologisk förundersökning Planer för ny tomt i Stratomta RAÄ 216 Stratomta 2:1 Törnevalla socken Linköpings kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M

Läs mer

Borringe 11:1 och Boberg 4:1

Borringe 11:1 och Boberg 4:1 Rapport 2007:93 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Borringe 11:1 och Boberg 4:1 RAÄ 76 Fornåsa och Älvestad socknar Motala kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö T E R G Ö T L A N D L Ä N M U E U M

Läs mer

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Rapport 2011:15 Arkeologisk förundersökning Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Intill RAÄ 16 Unnerstad 2:1 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

Hamnen 21:147, Innestaden 1:14 Malmö stad, Malmö kommun.

Hamnen 21:147, Innestaden 1:14 Malmö stad, Malmö kommun. Rapport 2014:1 Hamnen 21:147, Innestaden 1:14 Malmö stad, Malmö kommun. Arkeologisk förundersökning 2013-2014 Therese Ohlsson Rapport 2014:1 Hamnen 21:147, Innestaden 1:14, Malmö stad, Malmö kommun. Arkeologisk

Läs mer

En villatomt i Badelunda

En villatomt i Badelunda ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:12 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 En villatomt i Badelunda Badelunda 2:1, Badelunda socken, Västerås kommun, Västmanland Tomas Ekman ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:12

Läs mer

Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge socken Gotlands kommun

Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge socken Gotlands kommun arkeologisk förundersökning Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge socken Gotlands kommun Länsstyrelsens i Gotlands län dnr 431-3530-06 Ann-Marie Pettersson 2006 arkeologisk förundersökning Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge

Läs mer

UV SYD RAPPORT 2002:2. Kv. Carl XI Norra 5. Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson. Kv. Carl XI Norra 5 1

UV SYD RAPPORT 2002:2. Kv. Carl XI Norra 5. Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson. Kv. Carl XI Norra 5 1 UV SYD RAPPORT 2002:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Kv. Carl XI Norra 5 Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson Kv. Carl XI Norra 5 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska

Läs mer

Rapport 2012:26. Åby

Rapport 2012:26. Åby Rapport 2012:26 Åby Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll intill fornlämning RAÄ 168:1 och 169:1 inom fastigheten Åby 1:4, Hölö socken, Södertälje kommun, Södermanland. Tove Stjärna Rapport

Läs mer

Figurbilaga till UV Mitt, Dokumentation av fältarbetsfasen 2005:23

Figurbilaga till UV Mitt, Dokumentation av fältarbetsfasen 2005:23 Figurbilaga till UV Mitt, Dokumentation av fältarbetsfasen 2005:23 Dnr 421-2619-1997 och 421-4445-1997 Kart- och ritmaterial: Henrik Pihl, UV Syd och Franciska Sieurin-Lönnqvist, Arkeobild Kartor ur allmänt

Läs mer

Arkeologisk förundersökning. Tibble 8:16, RAÄ 120:1. Täby socken, Täby kommun, Stockholms län, Uppland. Lst dnr:

Arkeologisk förundersökning. Tibble 8:16, RAÄ 120:1. Täby socken, Täby kommun, Stockholms län, Uppland. Lst dnr: Arkeologisk förundersökning Tibble 8:16, RAÄ 120:1 Täby socken, Täby kommun, Stockholms län, Uppland Lst dnr: 431-06-82209 Av Emma Sjöling SAU Rapport 2007:6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...4 BAKGRUND...4

Läs mer

Kyrkogården 1:1, Prästgården 1:1 Vamlingbo socken Gotland. Länsstyrelsen i Gotlands län dnr 431-4938-06. Ann-Marie Pettersson 2007

Kyrkogården 1:1, Prästgården 1:1 Vamlingbo socken Gotland. Länsstyrelsen i Gotlands län dnr 431-4938-06. Ann-Marie Pettersson 2007 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Kyrkogården 1:1, Prästgården 1:1 Vamlingbo socken Gotland Länsstyrelsen i Gotlands län dnr 431-4938-06 Ann-Marie Pettersson 2007 2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Kyrkogården 1:1,

Läs mer

Kvarteret Bikten. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:61 Rickard Wennerberg

Kvarteret Bikten. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:61 Rickard Wennerberg Kvarteret Bikten Arkeologisk förundersökning av stadslager från efterreformatorisk tid inom RAÄ 50, Jönköpings stad inför fjärrvärmedragning, Kristina församling i Jönköpings stad och kommun Jönköpings

Läs mer

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2015:12

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2015:12 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2015:12 Undersökning: Arkeologisk förundersökning och slutundersökning Lst:s dnr: 431-1566-2003 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 2119/02-5331

Läs mer

UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB

UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB RAPPORT 2014:9 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB BJÄLBO 3:5 BJÄLBO SOCKEN MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN RICKARD LINDBERG ANDERS LUNDBERG Utvidgad verksamhet för

Läs mer

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen UV RAPPORT 2014:94 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen Stockholms län; Uppland; Upplands-Bro kommun; Kungsängens socken; Ekhammar 4:268 och Korsängen

Läs mer

En stensättning i Skäggesta

En stensättning i Skäggesta uv mitt, rapport 2008:33 arkeologisk förundersökning En stensättning i Skäggesta Södermanland, Barva socken, Skäggesta 5:1, RAÄ 314 Katarina Appelgren uv mitt, rapport 2008:33 arkeologisk förundersökning

Läs mer

ANTIKVARISK KONTROLL

ANTIKVARISK KONTROLL P4074 ANTIKVARISK KONTROLL vid schaktningsarbete inför byte av dagvattenbrunn och rörledningar Fastighet Ultuna 2:23, hus C4:29, Bondkyrko socken, Uppland Lst dnr: 431-6811-05 Av Helena Hulth med bidrag

Läs mer

Hemfosatorp. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll av fornlämning Västerhaninge 193:1, Hemfosatorp 1:22, Haninge kommun, Södermanland

Hemfosatorp. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll av fornlämning Västerhaninge 193:1, Hemfosatorp 1:22, Haninge kommun, Södermanland Hemfosatorp Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll av fornlämning Västerhaninge 193:1, Hemfosatorp 1:22, Haninge kommun, Södermanland Kjell Andersson Rapport 2009:4 Hemfosatorp Arkeologisk

Läs mer

Figurbilaga till UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:7

Figurbilaga till UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:7 Figurbilaga till UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:7 Dnr 423-1780-2003 Kart- och ritmaterial Maj-Lis Nilsson. Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriverket, 801 82 Gävle. Dnr L 1999/3.

Läs mer

Fjärrvärme till Barrskogsvägen i Vikingstad

Fjärrvärme till Barrskogsvägen i Vikingstad Rapport 2011:98 Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll Fjärrvärme till Barrskogsvägen i Vikingstad RAÄ 15 Bankeberg 5:23 Rappestads socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors

Läs mer

P-plats Diplomaten. Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 50, Jönköpings stad, Jönköpings län

P-plats Diplomaten. Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 50, Jönköpings stad, Jönköpings län P-plats Diplomaten Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 50, Jönköpings stad, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2011:12 Ann-Marie Nordman Rapport, ritningar: Ann-Marie Nordman

Läs mer

Ledningsbyte i Bråfors bergsmansgård

Ledningsbyte i Bråfors bergsmansgård Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:50 Ledningsbyte i Bråfors bergsmansgård Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 80:1 Bråfors 1:13 Norbergs socken Norbergs kommun Västmanland

Läs mer

Rapport nr: 2015:09 Projekt nr: 1519

Rapport nr: 2015:09 Projekt nr: 1519 Rapport nr: 2015:09 Projekt nr: 1519 1 (3) arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Ann Luthander 611 86 Nyköping från. Sörmlands Arkeologi AB, Lars Norberg datum. 2015-10-28 ang. förenklad

Läs mer

Schaktning för fjärrkyla i Sturegatan

Schaktning för fjärrkyla i Sturegatan Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:19 Schaktning för fjärrkyla i Sturegatan Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 232:1 Kv. Kol 15, Sturegatan Västerås domkyrkoförsamling

Läs mer

Väntinge 1:1, fornlämning 195

Väntinge 1:1, fornlämning 195 Arkeologisk förundersökning 2015 Väntinge 1:1, fornlämning 195 DRÄNERINGS- OCH VA-ARBETEN Höörs socken, Höörs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2015:17 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2015

Läs mer

Dämba 279, Fårö socken, Gotland En osteologisk analys av två gravar

Dämba 279, Fårö socken, Gotland En osteologisk analys av två gravar Dämba 279, Fårö socken, Gotland En osteologisk analys av två gravar Sabine Sten Osteologisk Rapportserie 2015:2 Institutionen för arkeologi och antik historia Uppsala universitet Campus Gotland INLEDNING

Läs mer

500 meter GOTLAND.. Väskinde

500 meter GOTLAND.. Väskinde 2 3 500 meter GOTLAND. Väskinde 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A5, A4, A3 A9 A2 A1, A10 20 meter 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 29 BRANDGRAVAR FRÅN VÄSKINDE Osteologisk analys av ben från anläggningarna

Läs mer