Rapportsammanställning. Platsför stämpel: Undersökning: Arkeologisk undersökning RAGU: 1146/92 Ansvarig institution: RAGU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapportsammanställning. Platsför stämpel: Undersökning: Arkeologisk undersökning RAGU: 1146/92 Ansvarig institution: RAGU"

Transkript

1 Rapportsammanställning Platsför stämpel: Undersökning: Arkeologisk undersökning RAGU: 1146/92 Ansvarig institution: RAGU GM dnr: Ansvarig för undersökningen: Mats Lundgren Fynd: Ja Nej Ekonomiskt kartblad: 6J9b NV (RT90) Lägeskoordinater: N E SWEREF 99 N, E Landskap Socken/Stad Fornlämningsnummer Fastighet/kvarter Fornlämningstyp Gotland Väskinde 65 (För kontroll i Fornsök, vänligen ange Väskinde 65:1 i sökfältet) Gällungs1:9 Gravfält Undersökningsår 1973 Typ av undersökning Datering Dokumentationsmaterial Institution som förvarar materialet Ekonomisk karta eller stads/kvarterskarta bifogas Arkeologisk undersökning Yngre järnålder Text av Kristin Österman 1996 på diskett (kompletterad, redigerad och infogad i föreliggande slutredovisning under fig. 3), avvägningsplan, skisser över dolkfynd, ofullständig gravfältsplan, gravfältskarta med varje enskild grav utritad (upprättad 1974 av Sven Claesson), översiktsplan ritad i flera sektioner på ritfilm (även sammanställd på papper samt infogad i föreliggande slutredovisning), konserveringsrapporter, fyndförteckningar, lista över benmaterialet, kopior av anläggningsskisser från undersökning 1951, utdrag av ekonomisk karta, utskrift av lodfoto över anläggningarna, skiss över kvinnograv med fynd (anläggning 2), beskrivning av gravfältet ur fornminnesregistret, inventeringsbeskrivning av gravfältet från RAÄ (underlag till fornminnesregistrets uppgifter), kopior av artikel från Fornvännen 1975 ang. silverbanden från ryttaregraven (anläggning 8) samt artikel i Gotländskt Arkiv 1973 om ett silverbelagt ryggknappspänne från gravfältet, brev till Gotlands Fornsal från Greta Arwidsson angående hennes upptäckt av skador på gravfältet (föranledde undersökningen), anteckningsblock med anteckningar av Sven Claesson från karteringen av gravfältet, brev + skiss från Greta Arwidsson (skissen är gjord av Ragnar Engeström). Konserveringsrapporter Dokumentationsmaterial (ATA). Fyndmaterial (SHMM) JA NEJ Materiallista bifogas JA NEJ Fyndlista bifogas JA NEJ Resultaten har publicerats i: Arkeologi i Sverige Gotländskt Arkiv 1973 (LT). Fornvännen Sammanställt av, namn och datum Malin Eriksson RAÄ/Rapportsammanställning 2012

2 Rapportsammanställning I april 1973 inkom till Gotlands Fornsal ett brev från Greta Arwidsson som under en exkursion på ett gravfält beläget på fastigheten Gällungs 1:9 i Väskinde socken, Gotland, uppmärksammat vissa skador på ett antal gravar. Den största skadan var orsakad av svin i en svingård belägen på ägan i fråga, men tillhörande gården Bjärkome. Djuren hade bökat upp en stor mängd sten och blottat bland dessa stenar hittades ett stort ringspänne av brons. Arwidsson bifogade en ekonomisk karta med det aktuella området inom gravfältet inringat. Hennes iakttagelser kom att resultera i en arkeologisk undersökning på platsen, vilken utfördes under hösten samma år under ledning av Mats Lundgren. Gravfältet hade varit föremål för undersökningar även tidigare, vilket enligt Gunnar Eklund som karterade ytan 1940 hade orsakat mer skada än nytta och att fornlämningen i fråga "totalt vanställts". Om såväl de tidiga undersökningarna som undersökningen 1973 kan man läsa under fig. 3 i föreliggande slutredovisning. Gravfältet i fråga är beläget ca 440 m S om Väskinde kyrka och innehåller enligt beskrivningen i fornminnesregistret (fnr 65) 660 anläggningar; 559 runda stensättningar och 1 röse. Det område som undersöktes 1973 är markerat med rött på kartan här inunder. Fig. 1. Utsnitt ur fastighetskartan som bl.a. visar gravfältet på Gällungs fastighet. Den del av gravfältet (blå stor yta + en mindre, försedda med run-r) som undersöktes 1973 har på ett ungefär ringats in med rött. RAÄ/Rapportsammanställning 2012

3 Rapportsammanställning Undersökningen 1973 blottlade ett tjugotal anläggningar från vikingatid. Ungefär hälften av dessa var skelettgravar och bland dessa var det särskilt en som utmärkte sig; en ryttargrav där en beväpnad man och en betslad häst begravts tillsammans. Den typen av gravar är ganska ovanliga på Gotland och endast ett fåtal har undersökts på ön. Mannen hade begravts ca 0,5 m under marknivå, under en 4x2 m stor stenpackning. Med sig hade han bl.a. ett kortsvärd eller huggkniv i ett bälte, ett hängknippe, en kraftig kam och ett kraftigt ringspänne. Det intressantaste var dock de sköra fragment av band med silvertrådsbrodyr som hittades i partiet runt huvud och axlar. Skelettet togs in i laboratoriemiljö för vidare undersökning och där kunde man konstatera att bandet hade gått i två slingor runt huvudet och att dessa två korslagts bak i nacken. Vidare fanns ett band som låg på ryttarens axlar och ner på halva överarmen där den avslutades med en slinga runt densamma. Det fanns inga övriga textilier i graven, men man tror att mannen burit en kortärmad jacka och en grov mantel som klarade av att bära upp det kraftiga ringspännet, samt att han sannolikt haft en mössa eller hätta på huvudet. Nederkanten på denna huvudbonad har då varit prydd med de flätade silverband som påträffades i just det partiet. De band som låg över axlarna är i övrigt av en typ som finns beskriven i Birka III (Agnes Geijer, Uppsala 1938). Föremålen från undersökningen av gravfältet på Gällungs i Väskinde 1973 skall konserveras under Det finns i skrivande stund föremål på både Gotlands Museum (GM) och Statens Historiska Museum (SHM), varav huvudparten på den senare instansen. Samma sak gäller för benmaterialet. Fynden är 50 stycken till antalet i fyndlistan vid GM, medan benregistret inrymmer 94 poster från denna undersökning. Vid SHM finns 423 föremålsposter och 31 benposter registrerade. Fyndfördelningen var inte klar när föreliggande sammanställning formulerades hösten 2012, men ett förhandsbesked säger att samtligt material framledes kommer att förvaras vid SHM. Föremålen som för närvarande förvaras både vid GM och SHM kommer att föras över till Riksantikvarieämbetet i Visby för att genomgå konserveringstillsyn och åtgärder under RAÄ/Rapportsammanställning 2012 Ryttargraven (Anl. 8) med textilband vari flera tunna tvinnade silvertrådar var inlemmade.

4 Rapportsammanställning Fig. 2. Gravfältet på Gällungs i Väskinde. De anläggningar som undersöktes 1973 ligger Mot V, delvis i anslutning till stenmuren. RAÄ/Rapportsammanställning 2012

5 Rapportsammanställning Fig. 3. Sammanställning med korta anläggningsbeskrivningar. Texten är skriven av Kristin Österman under en praktik vid Riksantikvarieämbetet 1996, men redigerad och kompletterad med (icke skalsatta) anläggningsritningar av Malin Eriksson inom Rapportprojektet vid Gotlands Museum hösten Förord Undertecknad har, under en praktikperiod på Riksantikvarieämbetet i Visby - våren -96, fått i uppdrag att gå igenom och sammanställa materialet från 1973 års grävning vid Gällungs 1:9, Väskinde socken. på Gotland, RAÄ nr: 65. Syftet är att utifrån det befintliga materialet försöka utforma en rapport över undersökningen och i den mån det är möjligt redogöra för dess resultat. Då den dokumentation som funnits att tillgå kring undersökningen i många fall varit bristfällig och i vissa fall saknas helt, är detta arbete dock mer att betrakta som en sammanställning av det befintliga materialet. För att få en bild av förutsättningarna för detta arbete kommer jag under varje rubrik att redogöra för det material och den dokumentation som funnits till hands. Inledning Under sex månader 1973 (juni-december) företogs utgrävningar av en del av ett större gravfält i Väskinde socken på Gotland, inom fastigheten Gällungs 1:9. Orsaken härtill var att professor Greta Arwidsson under ett besök på gravfältet av en slump upptäckte att svinen i en svingård på fastigheten Bjökome 1:7 hade bökat upp en stor mängd sten samt ett ringspänne i brons som vid tidpunkten låg oskyddad i solljuset. En skrivelse sändes därmed till Gotlands Fornsal (idag Gotlands Museum, GM) för vidarebefordran till Riksantikvarieämbetet (RAÄ) med krav på åtgärder för att rädda området från fortsatt förstörelse. Ansvarig för den arkeologiska undersökning som kom till stånd var fil. Kand. Mats Lundgren på Riksantikvarieämbetets Gotlandsundersökningar (RAGU). Ett tjugotal vikingatida gravläggningar påträffades, varav hälften utgjordes av skellettgravar (Lundgren 1975:146). Till undersökningens mer anmärkningsvärda upptäckter räknas en ryttargrav innehållande unika fynd av bl.a. silvertrådar. Topografi och fornlämningsmiljö Väskinde socken ligger ca en mil nordost om Visby. Gravfältet på Gällungs 1:9 (fornlämning nr: 65) är ett av Gotlands största kända gravfält från vikingatid. Det ligger ca 440 m söder om Väskinde kyrka och består av ca 660 fornlämningar inom en 350x50x140 m stor yta i NNV-SSO riktning. Terrängen utgörs av betad tallskog på flack sandjord års undersökningsområde är beläget inom gravfältets norra del, straxt N om den skogsbevuxna delen av gravfältet och gränsande mot landsvägen mellan Väskinde kyrka och Bro kyrka. Fornlämningsbilden i området utgörs av ett flertal gravfält samt enstaka gravar och anläggningar, framförallt från järnåldern. Ett större känt gravfält (RAÄ nr: 38) med 47 stycken anläggningar ligger ungefär en kilometer O om Gällungs 1:9 och en kilometer söderut ligger ännu ett gravfält (RAÄ nr: 47) bestående av ca 11 stensättningar. RAÄ/Rapportsammanställning 2012

6 Rapportsammanställning Gravfältshistorik Omnämningar i äldre kart- och arkivmaterial På 1697 års skattläggningskarta upprättad av Jonas Frijman, ligger gravfältet på gården Björkumes ägor där marken är huggen på skog och används till bete för boskap. Efter laga skiftet år 1893 har marken tillfallit Gällungs. Vid fornminnesinventeringen för den ekonomiska kartan år 1940 registrerade Gunnar Ekelund gravfältet som fornlämning nummer 65 i Väskinde socken. Totalt iakttog han 225 fornlämningar, varav de flesta utgjordes av runda, fyllda stensättningar. Ekelund konstaterade att det även fanns ett fåtal jordblandade rösen. Gravfältet uppfattades dock som "vanställt" till följd av tidigare undersökningar. Vid fornminnesinventeringen 1977 räknade man med att det fanns ca 660 fornlämningar på gravfältet i fråga och antalet gravar hade således räknats upp. Det rörde sig om 659 runda stensättningar och ett röse. Det finns ett flertal uppgifter i ATA:s register om att flera lösfynd från gravfältet lämnats in, från mitten av talet och framåt. Tidigare undersökningar Arkeologiska undersökningar har företagits på gravfältet sedan talet då F. Nordin undersökte 12 gravar grävdes ytterligare ca 15 gravar ut, då av S Söderberg (Lindqvist 1988:50). En väldokumenterad undersökning företogs i gravfältets södra del av antikvarie Erik B. Lundberg i september Den föranleddes av schaktningsarbeten inför nedläggandet av telegrafverkets kablar på platsen (ATA dnr: 4825/51). Sammanlagt åtta anläggningar kom att omfattas av schaktningsarbetena; en stensättning med skelettbegravning och sju hällkistor med brandbegravningar. Hällkistorna belägna under flat mark låg strax under torven och var uppbyggda av tunna kalkstensplattor. Kistorna saknade lock. Fynden, vilka lämnades in till GM bestod bl.a. av bältesbeslag, söljor och dräktspännen av brons, järnredskap och krukskärvor. Hällkistorna daterades med hjälp av fynden till folkvandringstid, medan stensättningen härrör från sen vikingatid. Sommaren 1993 utförde Malin Lindqvist på GM en efterundersökning i gravfältets södra del. Då hade två skelettgravar skadats och delvis schaktats bort. Den ena innehöll en kalkstenskista. Med hjälp av två ringspännen daterades gravarna till tal. Undersökningen Den del av gravfältet som undersöktes 1973 omfattar en yta på ca 250 kvm och är belägen i gravfältets norra del med vägen mot Bro - Väskinde som avgränsning i SV. Ytan var inledningsvis tänkt att vara mindre, men då antalet anläggningar ökade vartefter undersökningen fortskred, beslutade man i omgångar att utöka undersökningsområdet. Anläggning nr. 7, 15, 16, 17, 18, 19 och delvis nr. 13 är resultatet av denna stegvisa expansion. Det ursprungliga undersökningsområdet avgränsades naturligt i väster av vägbanan samt en stenmur, medan det mot N låg en lada. Ytans södra gräns gick omedelbart S om anläggning 8, medan den i öster var tänkt att avgränsas mot resten av gravfältet i en linje O anläggning 5 och SV mot anläggning 8 samt stenmuren. RAÄ/Rapportsammanställning 2012

7 Rapportsammanställning Området var vid tidpunkten för utgrävningen uppbökat och omrört av svin och därför krävdes ingen regelrätt avtorvning. Antikvarie Malin Lindqvist vid GM rensade under juni - augusti 1973 fram ett tiotal anläggningar och lösfynd. Därefter tog Mats Lundgren över. Han frilade och grävde ut anläggningarna; ett arbete som pågick till december Tolv av de 20 anläggningarna utgjordes av skelettgravar i rektangulära eller runda stensättningar. Fyra säkra brandgravar kunde urskiljas. Två anläggningar - nr. 10 och 11 - utgick. Anläggningsbeskrivningar Uppgifterna är hämtade dels från en schematisk sammanställning över anläggningarna som jag fått av Mats Lundgren 31/5-96 och dels från diverse dokumentationshandlingar som finns kvar efter RAGU:s kontor. Det är framförallt en tornfotoplan över samtliga anläggningar och en skissartad plan över ett fåtal anläggningar som varit mig behjälplig. Tyvärr saknas såväl planer och profiler som höjd- och lägesangivelser samt fältfotografier, varför anläggningsbeskrivningarna inte kan redovisas på ett fullt tillfredsställande sätt. Anläggning 1 Rund, välvd stensättning med kantkedja och ytligt belägen kista. Stensättningen var 5 m i diam med en täckande stenpackning med en stenstorlek om 0,1-0,45 m. Kistan var orienterad i NV- SO riktning och mätte 4,10 x 0,75 m. I kistan påträffades vid sållning av jorden en mindre mängd brända och obrända ben. Till graven hör ett rikt fyndmaterial bestående av bl.a. dräktsmycken och verktyg. Dessa låg dock inte in situ. RAÄ/Rapportsammanställning 2012

8 Rapportsammanställning Anläggning 2 Rund stensättning på ca 5 m i diam, täckt med 0,1-1,6 m stora stenar, var inunder en kista påträffades i ett 0,7-0,8 m djupt kistschakt. Kistan var något oregelbundna, mätte ca 3,10x1,6 m och var orienterad i N-S riktning. Kistschaktet hade kantställda hällar kring kanterna och flata hällar i botten. I anläggningens södra ände och mellan anläggning 1 och 2 fanns ett heltäckande lager av sten i storleken 0,1-0,3 m. I kistan låg ett relativt välbevarat kvinnoskelett med mycket rika gravgåvor. Fynden till anläggning 2 har fått nummer 70. Anläggning 3 Rund stensättning, ca 5 m i diameter, med kantkedja, en täckande stenpackning samt två kistschakt där inunder. De två djupa kistorna var 2,55 x 0,70 m resp. 3,10 x 1,30 m stora och innehöll varsitt mansskelett. Schakten var försedda med hällar kring kanterna, flata hällar i botten och ett bottendjup på ca 50 cm under stenpackningen. Fynden till anläggning 3 har fått nummer och bestod bl.a. av dräktspännen och vapen. Under och precis väster om kantkedjan påträffades en urna med brända ben (anläggning 14). Under urnan påträffades en ryggrad som inte hade någon synlig kontakt med urnan. NO om anläggning 3 och delvis hopbyggd med densamma, låg anläggning nr. 5. RAÄ/Rapportsammanställning 2012

9 Rapportsammanställning Anläggning 4 Oregelbunden stensättning om ca 4,5 m i diam försedd med skadad kantkedja och delvis täckande stenpackning. Anläggningen var fyndtom. RAÄ/Rapportsammanställning 2012

10 Rapportsammanställning Anläggning 5 Rund stensättning med en kantkedja som var otydlig i anläggningens östra del där också den täckande stenpackningen "flöt ut". Stensättningens storlek var 4 m i diam och stenstorleken 0,5-0,75 m. I gravens NV del fanns en stor stubbe. Kantkedjan är i SV låg delvid inne i anläggning 3. För plan se anläggning nr. 3. Anläggning 6 Rund stensättning om ca 3,25 m i diam med oregelbunden kantkedja och en liten rektangulär kista i gravens mitt. Stenstorleken i den täckande stenpackningen var 0,1-0,50 m. Kistan som innehöll brända ben var 0,4 x 0,5 m stor. Anläggning 7 Rund stensättning om 3,9 m i diam med kantkedja som var skadad i NO. Stenstorleken i den täckande stenpackningen var 0,1-0,55 m. Fynden till denna brandgrav har fått nummer 94. Anläggningen låg egentligen utanför den från början fastställda undersökningsytan, men påträffades under framrensningen av anläggningarna 4 och 5. Ett fiskhuvudformat hänge påträffades i graven och då denna smyckeform förekommer på kvinnodräkten antas den gravlagda ha varit en kvinna, trots att ingen osteologisk kontroll företagits. RAÄ/Rapportsammanställning 2012

11 Rapportsammanställning Anläggning 8 Rektangulär stenpackning 4,35 x 1,40 m belägen i NV - SO riktning. I anläggningens norra hörn fanns en sekundär gravläggning (anläggning nr. 20) som till viss del kommit att skada anläggning 8. Stenstorleken varierade mellan 0,5 och 0,65 m. Graven är en ryttargrav där en man begravts tillsammans med en munderad häst (bl.a. ett betsel) och rika gravgåvor såsom kortsvärd, huggkniv och dräktspänne. På den gravlagda påträffades även spår av textil och silvertråd. Fynden till anläggningen har fått nr. 90. Mats Lundgren har i en artikel i Fornvännen (1975) beskrivit graven med dess fynd och då särskilt de unika silvertrådar som genom olika metoder frampreparerats och analyserats. Det visade sig att det på ryttarens kranium och axelparti fanns tunna och väldigt sköra band av silvertrådsbrodyr i två olika utföranden. Genom att paraffinera över- och underkropp kunde preparaten grävas ut under laboratoriemässiga förhållanden bl.a. med hjälp av röntgen och mikroskopi. Genom att följa banden och dräktspännet kan man ana hur mannens klädsel sett ut, även om dessa iakttagelser får räknas som hypotetiska. Den gravlagde skulle kunna ha burit en kortärmad jacka med silverbanden gående längs axlarna och ner på överarmen och där avslutas som en slinga runt ärmen. Det stora och mycket tunga ringspännet kan ha burit upp en grov mantel och på huvudet har mannen troligen haft en mössa eller hätta med nederkanten prydd av flätade silverband. Banden på ryttarens huvud är tillverkade med stort precision genom att ca 0,05 mm tunna silvertrådar spunnits kring en textiltråd. Av 41 sådana silveromspunna trådar (vardera 0,2 mm tjocka) har sedan flätats till ett 6,7 mm brett band (Lundgren 1975: ). Anläggning 9 Rektangulär kista med stående hällar längs kanterna och delvis täckt med liggande hällar. Kistan var orienterad i NV-SO riktning och mätte 3,95 x 0,80 m. Anläggningen innehöll en barnbegravning. I kistan fanns även ett antal järnfragment som har tolkats som rester av en kniv. Fynden i anläggningen har fått nr. 85. RAÄ/Rapportsammanställning 2012

12 Rapportsammanställning Anläggning 10 Vid framrensningen av undersökningsytan tyckte man sig kunna urskilja en liten rund stensamling som fick anläggningsnummer 10. Efter fortsatt undersökning visade sig denna inte utgöras av någon anläggning varför den kom att utgå. På platsen påträffades dock ett djurhuvudformat spänne samt ett fåtal fragment av en järnkniv. Anläggning 11 En brandgrop med skärvsten. Liksom anläggning 10 kom denna att utgå. Ungefär en halv liter kol togs dock tillvara på platsen. Anläggning 12 Ytligt liggande manligt skelett utan stensättning, beläget mellan anläggningarna 8 och 13. Till fynden kan räknas ett romersk silvermynt samt ett flertal pärlor. Fynden till anläggningen har fått nr. 71. Anläggning 13 Rektangulär stenpackning med en storlek om ca 3,30 x 1,30 m orienterad i NV-SO riktning. Stenarnas storlek i stenpackningen var 0,1-0,55 m. Skelettet som låg i graven tillhörde en man och fynden har tilldelats nr. 84. Den ursprungliga undersökningsytan kom att utvidgas ca 1,5 m åt SO för att denna anläggning skulle kunna grävas ut till fullo. Anläggning 14 Vid undersökningen av anläggning 3 påträffades under kantkedjans västra del en urna med brända ben. Under urnan, men utan synlig kontakt med denna, påträffades en ryggrad av vad som tolkades som en man. Det resonerades om huruvida denna ryggrad utgjorde en s.k. paketgrav;; ett gravskick som innebar att den döde förts till begravningsplatsen i ett paket (muntligt meddelande Mats Lundgren ). För plan se anläggning 3. RAÄ/Rapportsammanställning 2012

13 Rapportsammanställning Anläggning 15 Oregelbunden, närmast triangulär stenpackning belägen i NV - SO riktning innehållande ett skelett av en man liggande ytligt i torven. Stenpackningens stenstorlek var 2,50 x 1,20 m med ett täckande stenlager innehållande 0,05-0,5 m stora stenar. Fynden till anläggningen har fått nr. 82. Anläggning 16 Rektangulär stensättning med kistformad stenpackning över ett mansskelett beläget i NV - SO riktning. Stensättningen hade en storlek av 2,90 x 1,23 m och var försedd med en stenpackning innehållande 0,1-0,6 m stora stenar. I den SO delen av anläggningen påträffades en kniv (fnr 91:2) som rekonstruerades på bild av Kurt Hansson Fynden till anläggningen har fått nr. 91. Anläggning 17 Närmast rektangulär stensättning med kistformad stenpackning över ett mansskelett beläget i NV-SO riktning. Stensättningen mätte 3,35 x 1 m och var täckt med 0,1-0,45 m stora stenar. Fynden till anläggningen har fått nr. 96. RAÄ/Rapportsammanställning 2012

14 Rapportsammanställning Anläggning 18 Rektangulär stensättning med kista av kantställda hällar och liggande hällar i botten. Kistan, vilken innehöll ett skelett efter en icke könsbestämd individ, mätte 3,45 x 1,20 m och var täckt med 0,1-0,75 m stora stenar. I anläggningen påträffades ett bälte som har rekonstruerats i efterhand. Fynden till anläggningen har fått nr. 95. Anläggning 19 Skelettbegravning utan synlig stenkonstruktion, utrasad ur anläggning nr. 8. Anläggningen innehöll fynd av bl.a. bronsspiraler fästade i textilrester (har konserverats, se konserveringsrapport). Anläggning 20 Oregelbunden, närmast rektangulär, stensättning sekundär i anläggning åttas NV hörn. Skelettbegravning i NV - SO riktning. Anläggningens längd är svår att avgöra då den delvis ligger inne i anläggning 8 men kan uppskattas till ca 3,40 m. Den NV delen av anläggningen har en bredd på ca 70 cm. Referenser: Lindqvist. M Arkeologiska fältundersökningar på Gotland mellan 1826 och Arkeologiska skrifter från Riksantikvarieämbetets Gotlandsundersökningar. Lundgren. M Två typer av silverband från en ryttargrav på Gotland. Fornvännen. Thunmark. L Ett praktspänne från Väskinde. Gotländskt Arkiv. RAÄ/Rapportsammanställning 2012

15 Rapportsammanställning Undersökningsplats: Gotland, Väskinde socken, Gällungs 1:9 RAGU dnr: 1146/92 GM: Materiallista Grävningsledare: Mats Lundgren Uppdragsgivare: År: 1973 Kontonr: Arkivhandlingar (Dubbelklicka i ruta och välj Markerad för att sätta kryss) Antal Ärendehandling Ja Nej 1 Manus: Ja Nej Negativ: Ja Nej röntgenplåtar Kontaktkopior: Ja Nej lösa fynd/preparatfoton + 20 ark monterade foton Fotoplaner: Ja Nej 1 Tornfotoplan Fältritningar: Ja Nej 7 Skiss av dolk, ofullständig gravfältsplan, avvägningsplan, fyndplaner Renritningar: Ja Nej Datadisketter: Ja Nej 1 Fynd: Ja Nej på SHM (innan fyndfördelningen) Osteologi: Ja Nej på SHM (innan fyndfördelningen) Analysprover Ja Nej Övrigt: Arkeologisk personal utöver grävningsledare: Datering: STÅ BRÅ JÄÅ M-TID ODAT X RAÄ/Rapportsammanställning 2012

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 Fyndlista. Väskinde Gällungs 1:9. Dnr: 1146/92 FNR TIDIG_F NR ANL F_OMSTÄNDH SAKORD UNDER TYP MATERIAL FRAG_G RAD ANT _EX ANT_ FRAG VIKT ANMÄRKN ÖVR_F_OMST ÅTGÄRD 1 F7 70 nyckel järn D Konserveringsurval F92:7 19 skelettgrav remändesbeslag kopparleg, textil D 6 29 Textilrester finns mellan remblecken. Framtaget från ett preparat. konserverad 1998? Ny åtgärd F63 19 skelettgrav spiral kopparleg, textil F 41 Preparat med bronsspiraler och ett remändesbeslag samt textilrester. Framtaget från ett preparat. Kantkedjekista konserverad 1998? Ny åtgärd F63 1 skelettgrav föremål järn F Kantkedjekista konserverad 1998? 5 F92:7 19 skelettgrav Textilprov textil F :7 19 skelettgrav trä org F skelettgrav föremål järn F 25 Kantkedjekista 8 8 skelettgrav band silver F 5 Sparat i parafinpreparat. 9 8 skelettgrav pärla ospec D skelettgrav föremål järn F skelettgrav band silver F Har suttit runt kraniets panna skelettgrav band silver F Har suttit på mannens axel skelettgrav band silver F skelettgrav band silver F Har suttit runt pannan på kraniets panna skelettgrav band silver F skelettgrav band silver, textil F 1 Har suttit på vänster Konserveringsurval 2013 axel skelettgrav föremål järn F skelettgrav band silver F 7 1 Konserveringsurval skelettgrav band silver F skelettgrav band silver F skelettgrav band silver F skelettgrav spik järn F skelettgrav föremål hästtag org D el? 24 8 skelettgrav fjäder org D 1 1 1

41 Fyndlista. Väskinde Gällungs 1:9. Dnr: 1146/92 FNR TIDIG_F NR ANL F_OMSTÄNDH SAKORD UNDER TYP MATERIAL FRAG_G RAD ANT _EX ANT_ FRAG VIKT ANMÄRKN ÖVR_F_OMST ÅTGÄRD 25 8 skelettgrav fiberprov textil F 1 Provet är taget från en remdelare skelettgrav band silver F skelettgrav band silver F skelettgrav band silver F Konserveringsurval skelettgrav band silver F Konserveringsurval skelettgrav band silver F Konserveringsurval skelettgrav band silver F skelettgrav band silver F skelettgrav band silver F skelettgrav band silver F 2 1 Konserveringsurval skelettgrav band silver F 8 1 Konserveringsurval skelettgrav band silver F 4 1 Konserveringsurval F70 2 skelettgrav nålhus järn D Konserveringsurval föremål järn F sållfynd föremål kopparleg F Sållfynd kol org F lösfynd trä org F sekundär föremål järn F 2 10 skelettgrav 43 8 stolphål kol org F skelettgrav nit järn F brandgrop kol org F sållfynd br lera lera F skelettgrav bältelammeller kopparleg,trä F Konserveringsurval skelettgrav kniv skaft b F Konserveringsurval skelettgrav band silver F ? skelettgrav bältesdel med koppardetaljer läder? o kopparleg F 1? Bältesdelen fast på sacrum. Delen är ca 7,5 cm lång o 1.8 cm bred. Konserveringsurval 2013

42 Osteologisk förteckning. Väskinde Gällungs 1:9. Dnr: 1146/92. Benmaterial vid GM BEN_NR TIDIG_FNR ANL F_OMSTÄNDH MATERIAL VIKT ANMÄRKN ÖVR_F_OMST Reg_kommentar 1 SÅLLFYND B 1 2 LÖSFYND B 1 3 F83 3 BR B SKELETTGRAV B 460 CRANIE IKL.MAXILLA O MANDIBULA 5 1 RUND VÄLVD STENSÄTTNING CA 5 M MED YTLIG KISTA 4.10X RUND VÄLVD STENSÄTTNING CA 5 M MED YTLIG KISTA 4.10X RUND VÄLVD STENSÄTTNING CA 5 M MED YTLIG KISTA 4.10X RUND VÄLVD STENSÄTTNING CA 5 M MED YTLIG KISTA 4.10X RUND VÄLVD STENSÄTTNING CA 5 M MED YTLIG KISTA 4.10X RUND STEN-SÄTTNING 4.40X5 M MED DJUPT KISTSCHAKT CA 0.7 CM UMY. KISTAN 3.10X1.60 M 11 2 RUND STEN-SÄTTNING 4.40X5 M MED DJUPT KISTSCHAKT CA 0.7 CM UMY. KISTAN 3.10X1.60 M 12 2 RUND STEN-SÄTTNING 4.40X5 M MED DJUPT KISTSCHAKT CA 0.7 CM UMY. KISTAN 3.10X1.60 M Tidigare reg av AA men omreg/packat då fler skelettdelar framkom, i magasinet, som förmodligen tillhör samma ind., anl 8, dessa reg som Bnr 83- B, BR B 82 "Ben inne i kistan" Brända craniefragm, fragm av rörben (femur) av vuxen ind. samt dentes från ind. ca 8 år BR B 13 "I anslutning till fnr 48" Brända rörbensfargm. B, BR B 4 "I anslutning till fnr 45" B 4 "I anslutning till fnr 41" B, BR B 23 "såll från kistan" Dentes förmodligen tillhörande barnet bnr 5 B 165 CRANIEFRAGMENT "kvinnoskelett" B B 504 LÅNGA RÖRBENS- FRAGMENT "kvinnoskelett" 175 VERTEBRAE-SACRUM, "kvinnoskelett" COSTAE, CLAVICULAE, SCAPULA

43 Osteologisk förteckning. Väskinde Gällungs 1:9. Dnr: 1146/92. Benmaterial vid GM BEN_NR TIDIG_FNR ANL F_OMSTÄNDH MATERIAL VIKT ANMÄRKN ÖVR_F_OMST Reg_kommentar 13 2 RUND STEN-SÄTTNING B 54 COXAE "kvinnoskelett" 4.40X5 M MED DJUPT KISTSCHAKT CA 0.7 CM UMY. KISTAN 3.10X1.60 M 14 5 SÅLLFYND VID AVTORVNING B, BR B 14 Gristand, benplatta, benfragm. AV ANL. 5, 15 SÅLLFYND INTILL ANL 6 B, BR B 6 Obr animalt, br humant fragm 16 7 RUND STEN-SÄTTNING CA 3,90 M BR B 445 Tidigare bedömt som kvinna då ett fiskhuvudformat hänge återfanns vilket brukar förkomma i kvinnodräkter. Brandgrav, kön okänt. En hästtand. 17 INOM OMRÅDET FÖR FYND 1 Barntänder ålder ca 5 år OKÄND B 22 CRANIEFRAGM, ATLASKOTA, 2 ST BARNTÄNDER CA 8 ÅR ( EV BARNET I ANL 1 ) Skede 1 19 OKÄND B 21 TEMPORALE DX, MANDIBULAFRAGM. SIN 20 OKÄND B 10 RADIUS (?), M1 CA 7 Humana barnben ÅR SAMT OID 21 SKEDE 1, YTAN B 96 LÅNGA RÖRBEN "Ben -187" Humana barnben, ev anl 1 22 OKÄND B 10 AN. MAND. Sållfynd Okänd djurart 23 OKÄND B 240 COXAE DX, CAPUT FEMUR DX 24 3 RUND STEN-SÄTTNING 5,15X4,80 M MED 2 STENKISTOR 2,55X0,70 RESP 3,10X1,30 B 988 LÅNGA RÖRBEN, DX O SIN Schakt 1 Trolig man under 25 år ( crista iliaca ej fuss.) Trolig man, ålder svårbedömd då dentes är mkt slitna men crista iliaca ej ännu fussionerat likt coxae bnr 23, ev kan dessa höra ihop men det finns ett coxaefragm som isf tillhör ngn annan.

44 Osteologisk förteckning. Väskinde Gällungs 1:9. Dnr: 1146/92. Benmaterial vid GM BEN_NR TIDIG_FNR ANL F_OMSTÄNDH MATERIAL VIKT ANMÄRKN ÖVR_F_OMST Reg_kommentar 25 3 RUND STEN-SÄTTNING B 535 CRANIUM MED Schakt 1 Trolig man, ålder svårbedömd 5,15X4,80 M MED 2 MANDIBULA då dentes är mkt slitna men STENKISTOR 2,55X0,70 RESP crista iliaca ej ännu fussionerat 3,10X1,30 likt coxae bnr 23, ev kan dessa höra ihop men det finns ett coxaefragm som isf tillhör ngn annan RUND STEN-SÄTTNING 5,15X4,80 M MED 2 STENKISTOR 2,55X0,70 RESP 3,10X1, RUND STEN-SÄTTNING 5,15X4,80 M MED 2 STENKISTOR 2,55X0,70 RESP 3,10X1, RUND STEN-SÄTTNING 5,15X4,80 M MED 2 STENKISTOR 2,55X0,70 RESP 3,10X1, RUND STEN-SÄTTNING 5,15X4,80 M MED 2 STENKISTOR 2,55X0,70 RESP 3,10X1,30 B 124 SCAPULA, CLAVICULA DX O SIN. VERTEBRAE, SACRUM Schakt 1 Trolig man, ålder svårbedömd då dentes är mkt slitna men crista iliaca ej ännu fussionerat likt coxae bnr 23, ev kan dessa höra ihop men det finns ett coxaefragm som isf tillhör ngn annan. B 223 COXAE Schakt 1 Trolig man, ålder svårbedömd då dentes är mkt slitna men crista iliaca ej ännu fussionerat likt coxae bnr 23, ev kan dessa höra ihop men det finns ett coxaefragm som isf tillhör ngn annan. B 110 BL. BENFRAGM. Schakt 1 Trolig man, ålder svårbedömd då dentes är mkt slitna men crista iliaca ej ännu fussionerat likt coxae bnr 23, ev kan dessa höra ihop men det finns ett coxaefragm som isf tillhör ngn annan. BR B 17 CRANIEFRAGM. Schakt 1 Trolig man, ålder svårbedömd då dentes är mkt slitna men crista iliaca ej ännu fussionerat likt coxae bnr 23, ev kan dessa höra ihop men det finns ett coxaefragm som isf tillhör ngn annan.

RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07

RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07 RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07 Utarbetad av Dan Carlsson med bidrag av Monica Enström och Christer Olsson. Osteologisk rapport

Läs mer

ARKEOLOGISK EFTERUNDERSÖKNING AV GRAV BJ 750 OCH INTILLIGGANDE YTOR, RAÄ 118, ADELSÖ SOCKEN, UPPLAND

ARKEOLOGISK EFTERUNDERSÖKNING AV GRAV BJ 750 OCH INTILLIGGANDE YTOR, RAÄ 118, ADELSÖ SOCKEN, UPPLAND ARKEOLOGISK EFTERUNDERSÖKNING AV GRAV BJ 750 OCH INTILLIGGANDE YTOR, RAÄ 118, ADELSÖ SOCKEN, UPPLAND Gunnar Andersson, Kerstin O. Näversköld, Eva Vedin FoU Rapport 12 1 2 ARKEOLOGISK EFTERUNDERSÖKNING

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Undersökningens syfte... 3 Metod... 3 Områdesbeskrivning och fornlämningsmiljö... 4 Tidigare undersökningar i Säffle tätort... 6 Undersökningen vid Billerud... 7 Anläggningarna...

Läs mer

Raä. 125 och. socken

Raä. 125 och. socken Arkeologiska undersökningar av stensättning och röse på Burholmen Del av projektet: Maritima näringsstrukturer och kulturmiljöer i Ångermanland 800-1800. Exemplet Risöfjärden/Skagshalvön. Raä 125 och 126

Läs mer

En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård

En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård Rapport 2010:86 Arkeologisk förundersökning En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård RAÄ 239 samt intill RAÄ 38, 153 och 172 Bo 5:2 och 5:3 Vikingstad socken Linköpings kommun Östergötlands län

Läs mer

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby RAPPORT UV ÖST 2001:11 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2, FÖRUNDERSÖKNINGAR OCH SLUTUNDERSÖKNING AV DEL AV FORNLÄMNING Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby Planerad ny fjärrvärmeledning

Läs mer

Skedemosse. Förundersökning i form av schaktövervakning 2014 Skedeås 1:19 m fl, Gärdslösa socken, Borgholms kommun, Öland

Skedemosse. Förundersökning i form av schaktövervakning 2014 Skedeås 1:19 m fl, Gärdslösa socken, Borgholms kommun, Öland Skedemosse Förundersökning i form av schaktövervakning 2014 Skedeås 1:19 m fl, Gärdslösa socken, Borgholms kommun, Öland Ivonne Dutra Leivas KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2015:8 Gärdslösa kyrka

Läs mer

Ben från Vedeby, Karlskrona

Ben från Vedeby, Karlskrona Ben från Vedeby, Karlskrona Osteologisk analys av benmaterial från slutundersökningen av Vedeby, RAÄ 68, Karlskrona socken i Karlskrona kommun, Blekinge län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2011:55

Läs mer

OMBYGGNAD AV ELNÄT I MELSTAD VARV

OMBYGGNAD AV ELNÄT I MELSTAD VARV RAPPORT 2014:29 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING OMBYGGNAD AV ELNÄT I MELSTAD VARV RAÄ 32:1 ÖSTERVARV 3:1 VARVS SOCKEN MOTALA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Ombyggnad av elnät i Melstad Varv Innehåll Sammanfattning...........................................................

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008 Mellan is och järn JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008 Tänk dig ett land täckt av is där inget kunde växa eller leva. Det var ogästvänligt till och med för mammutarna, men klimatet förändrades sakta; det blev

Läs mer

ARKEOLOGISK FORSKNINGSHISTORIK ÖVER GÄVLEBORGS LÄN

ARKEOLOGISK FORSKNINGSHISTORIK ÖVER GÄVLEBORGS LÄN Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:05 ARKEOLOGISK FORSKNINGSHISTORIK ÖVER GÄVLEBORGS LÄN 2007 Katarina Eriksson Maria Persson Bo Ulfhielm Länsmuseet Gävleborgs rapportserie Rapportserien innefattar rapporter

Läs mer

Från mesolitikum till tidig medeltid på 100 meter

Från mesolitikum till tidig medeltid på 100 meter Från mesolitikum till tidig medeltid på 100 meter Linn Mattsson ARKEOLOGISKA RAPPORTER FRÅN HALLANDS LÄNSMUSEER 2010:4 Halland, Stafsinge socken, Väg 747, Stafsinge 5:2, RAÄ 117 * Stafsinge Hallands länsmuseer,

Läs mer

Säveån genom Gamlestaden

Säveån genom Gamlestaden Säveån genom Gamlestaden Arkeologisk förundersökning Göteborg 218, Gamlestaden 740:162 m.fl. Göteborgs stad, Göteborgs kommun Thomas Bergstrand Bohusläns museum Rapport 2013: 8 Säveån genom Gamlestaden

Läs mer

Skaftövraket. Arkeologisk efterundersökning av en medeltida fartygslämning i Skaftö socken, Lysekils kommun. Bohusläns museum Rapport 2010:16

Skaftövraket. Arkeologisk efterundersökning av en medeltida fartygslämning i Skaftö socken, Lysekils kommun. Bohusläns museum Rapport 2010:16 Skaftövraket Arkeologisk efterundersökning av en medeltida fartygslämning i Skaftö socken, Lysekils kommun Staffan von Arbin Bohusläns museum Rapport 2010:16 Skaftövraket Arkeologisk efterundersökning

Läs mer

Runstensvittring under de senaste 400 åren. Runo Löfvendahl, Helmer Gustavson och Bengt A. Lundberg

Runstensvittring under de senaste 400 åren. Runo Löfvendahl, Helmer Gustavson och Bengt A. Lundberg Runstensvittring under de senaste 400 åren Runo Löfvendahl, Helmer Gustavson och Bengt A. Lundberg Riksantikvarieämbetets förlag Box 5405, 114 84 Stockholm Tel. 08-5191 8000 Fax 08-5191 8083 www.raa.se

Läs mer

Arkeologisk slutundersökning. Kalmarsand. Landsväg med rötter i yngre järnålder? Raä 90 Spånga 1:6 m fl Kalmar socken Uppland. Linda Qviström 2004:14

Arkeologisk slutundersökning. Kalmarsand. Landsväg med rötter i yngre järnålder? Raä 90 Spånga 1:6 m fl Kalmar socken Uppland. Linda Qviström 2004:14 Arkeologisk slutundersökning Kalmarsand Landsväg med rötter i yngre järnålder? Raä 90 Spånga 1:6 m fl Kalmar socken Uppland Linda Qviström 2004:14 Arkeologisk slutundersökning Kalmarsand Landsväg med rötter

Läs mer

Vindkraftverk på Kyrkbranterna

Vindkraftverk på Kyrkbranterna Rapport 2010:27 Arkeologisk utredning etapp 1 Vindkraftverk på Kyrkbranterna Intill RAÄ 73 Björka 2:49 Motala socken Motala kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S

Läs mer

Benmaterialet från Uppåkra 98:2 - preliminära resultat

Benmaterialet från Uppåkra 98:2 - preliminära resultat Uppåkra - Centrum i analys och rapport, s. 87-96. Benmaterialet från Uppåkra 98:2 - preliminära resultat Lena Nilsson The bone material from Uppåkra 98:2 preliminary results The bone material from Uppåkra

Läs mer

Göteborg 218, Nya Lödöse. Göteborgs stad och kommun. Arkeologisk förundersökning, Yta J

Göteborg 218, Nya Lödöse. Göteborgs stad och kommun. Arkeologisk förundersökning, Yta J Göteborg 218, Nya Lödöse. Göteborgs stad och kommun Arkeologisk förundersökning, Yta J Jeanette Gustavsson och Mats Sandin Göteborg 218, Nya Lödöse Göteborgs stad och kommun Arkeologisk förundersökning,

Läs mer

Hospital och Helgeandshus

Hospital och Helgeandshus Hospital och Helgeandshus - En studie av omsorgsväsende i medeltidens Sverige Kandidatuppsats i arkeologi HT 2007 Martin Arleskär Handledare: Anders Carlsson Stockholms Universitet Innehåll 1. Inledning

Läs mer

Festskrift till Per Stille. Specialutgåva av HumaNetten, Våren 2014.

Festskrift till Per Stille. Specialutgåva av HumaNetten, Våren 2014. Festskrift till Per Stille Specialutgåva av HumaNetten, Våren 2014. Om HumaNetten HumaNetten tillkom hösten 1997 för att förverkliga ett av målen i den dåvarande humanistiska institutionen vid Högskolan

Läs mer

Man vill ha det lite jämställt sådär

Man vill ha det lite jämställt sådär Jenny Alsarve & Katarina Boye Man vill ha det lite jämställt sådär Planer för föräldraledighet och arbetsdelning bland blivande föräldrar Arbetsrapport 14 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Doing

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

Västerleden. En ny trafikled i Västerås. Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2

Västerleden. En ny trafikled i Västerås. Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:70 Västerleden En ny trafikled i Västerås Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2 Bälby 3:1, 5:1, 7:2 och Västerås 4:85 Dingtuna och Västerås socken Västerås

Läs mer

Vikingatida silver från Kiaby

Vikingatida silver från Kiaby 2008:12 Vikingatida silver från Kiaby Efterundersökning av en fyndplats, 2008 Bertil Helgesson Rapport 2008:12 Vikingatida silver från Kiaby - efterundersökning av en fyndplats Efterundersökning av en

Läs mer

Från Kivik till Eggjum. I. De gravmagiska bildristningarna Nordén, Arthur Fornvännen 29, 35-53 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1934_035

Från Kivik till Eggjum. I. De gravmagiska bildristningarna Nordén, Arthur Fornvännen 29, 35-53 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1934_035 Från Kivik till Eggjum. I. De gravmagiska bildristningarna Nordén, Arthur Fornvännen 29, 35-53 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1934_035 Ingår i: samla.raa.se FRÄN KIVIK TILL EGGJUM DE GRAVMAGISKA

Läs mer

Tidigmodern och modern tid i Uppsala län

Tidigmodern och modern tid i Uppsala län Tidigmodern och modern tid i Uppsala län uppdragsarkeologisk kunskapsöversikt 2014 LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 11 KULTURMILJÖENHETEN ISSN 1400-4712 Författare: Ann-Mari Hållans Stenholm Omslag:

Läs mer

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade.

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. Utges genom Täby Hembygdsförenings fornminnessektion. NYTT ISSN 2001-3493 Nr 19 Årgång 4 september 2012 Text, bild, ansvarig utgivare: Leif Grönwall

Läs mer

ARKEOLOGI I NORR 3 UMEA UNIVERSITET

ARKEOLOGI I NORR 3 UMEA UNIVERSITET ARKEOLOGI I NORR 3 l f: o UMEA UNIVERSITET ARKEOLOGI I NORR 3 1990 o UMEA UNIVERSITET Institutionen för arkeologi UMEÅ UNIVERSITY Department of Archaeology Utgivare: Instutionen for arkeologi, Umeå universitet

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer