Rapportsammanställning. Platsför stämpel: Undersökning: Arkeologisk undersökning RAGU: 1146/92 Ansvarig institution: RAGU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapportsammanställning. Platsför stämpel: Undersökning: Arkeologisk undersökning RAGU: 1146/92 Ansvarig institution: RAGU"

Transkript

1 Rapportsammanställning Platsför stämpel: Undersökning: Arkeologisk undersökning RAGU: 1146/92 Ansvarig institution: RAGU GM dnr: Ansvarig för undersökningen: Mats Lundgren Fynd: Ja Nej Ekonomiskt kartblad: 6J9b NV (RT90) Lägeskoordinater: N E SWEREF 99 N, E Landskap Socken/Stad Fornlämningsnummer Fastighet/kvarter Fornlämningstyp Gotland Väskinde 65 (För kontroll i Fornsök, vänligen ange Väskinde 65:1 i sökfältet) Gällungs1:9 Gravfält Undersökningsår 1973 Typ av undersökning Datering Dokumentationsmaterial Institution som förvarar materialet Ekonomisk karta eller stads/kvarterskarta bifogas Arkeologisk undersökning Yngre järnålder Text av Kristin Österman 1996 på diskett (kompletterad, redigerad och infogad i föreliggande slutredovisning under fig. 3), avvägningsplan, skisser över dolkfynd, ofullständig gravfältsplan, gravfältskarta med varje enskild grav utritad (upprättad 1974 av Sven Claesson), översiktsplan ritad i flera sektioner på ritfilm (även sammanställd på papper samt infogad i föreliggande slutredovisning), konserveringsrapporter, fyndförteckningar, lista över benmaterialet, kopior av anläggningsskisser från undersökning 1951, utdrag av ekonomisk karta, utskrift av lodfoto över anläggningarna, skiss över kvinnograv med fynd (anläggning 2), beskrivning av gravfältet ur fornminnesregistret, inventeringsbeskrivning av gravfältet från RAÄ (underlag till fornminnesregistrets uppgifter), kopior av artikel från Fornvännen 1975 ang. silverbanden från ryttaregraven (anläggning 8) samt artikel i Gotländskt Arkiv 1973 om ett silverbelagt ryggknappspänne från gravfältet, brev till Gotlands Fornsal från Greta Arwidsson angående hennes upptäckt av skador på gravfältet (föranledde undersökningen), anteckningsblock med anteckningar av Sven Claesson från karteringen av gravfältet, brev + skiss från Greta Arwidsson (skissen är gjord av Ragnar Engeström). Konserveringsrapporter Dokumentationsmaterial (ATA). Fyndmaterial (SHMM) JA NEJ Materiallista bifogas JA NEJ Fyndlista bifogas JA NEJ Resultaten har publicerats i: Arkeologi i Sverige Gotländskt Arkiv 1973 (LT). Fornvännen Sammanställt av, namn och datum Malin Eriksson RAÄ/Rapportsammanställning 2012

2 Rapportsammanställning I april 1973 inkom till Gotlands Fornsal ett brev från Greta Arwidsson som under en exkursion på ett gravfält beläget på fastigheten Gällungs 1:9 i Väskinde socken, Gotland, uppmärksammat vissa skador på ett antal gravar. Den största skadan var orsakad av svin i en svingård belägen på ägan i fråga, men tillhörande gården Bjärkome. Djuren hade bökat upp en stor mängd sten och blottat bland dessa stenar hittades ett stort ringspänne av brons. Arwidsson bifogade en ekonomisk karta med det aktuella området inom gravfältet inringat. Hennes iakttagelser kom att resultera i en arkeologisk undersökning på platsen, vilken utfördes under hösten samma år under ledning av Mats Lundgren. Gravfältet hade varit föremål för undersökningar även tidigare, vilket enligt Gunnar Eklund som karterade ytan 1940 hade orsakat mer skada än nytta och att fornlämningen i fråga "totalt vanställts". Om såväl de tidiga undersökningarna som undersökningen 1973 kan man läsa under fig. 3 i föreliggande slutredovisning. Gravfältet i fråga är beläget ca 440 m S om Väskinde kyrka och innehåller enligt beskrivningen i fornminnesregistret (fnr 65) 660 anläggningar; 559 runda stensättningar och 1 röse. Det område som undersöktes 1973 är markerat med rött på kartan här inunder. Fig. 1. Utsnitt ur fastighetskartan som bl.a. visar gravfältet på Gällungs fastighet. Den del av gravfältet (blå stor yta + en mindre, försedda med run-r) som undersöktes 1973 har på ett ungefär ringats in med rött. RAÄ/Rapportsammanställning 2012

3 Rapportsammanställning Undersökningen 1973 blottlade ett tjugotal anläggningar från vikingatid. Ungefär hälften av dessa var skelettgravar och bland dessa var det särskilt en som utmärkte sig; en ryttargrav där en beväpnad man och en betslad häst begravts tillsammans. Den typen av gravar är ganska ovanliga på Gotland och endast ett fåtal har undersökts på ön. Mannen hade begravts ca 0,5 m under marknivå, under en 4x2 m stor stenpackning. Med sig hade han bl.a. ett kortsvärd eller huggkniv i ett bälte, ett hängknippe, en kraftig kam och ett kraftigt ringspänne. Det intressantaste var dock de sköra fragment av band med silvertrådsbrodyr som hittades i partiet runt huvud och axlar. Skelettet togs in i laboratoriemiljö för vidare undersökning och där kunde man konstatera att bandet hade gått i två slingor runt huvudet och att dessa två korslagts bak i nacken. Vidare fanns ett band som låg på ryttarens axlar och ner på halva överarmen där den avslutades med en slinga runt densamma. Det fanns inga övriga textilier i graven, men man tror att mannen burit en kortärmad jacka och en grov mantel som klarade av att bära upp det kraftiga ringspännet, samt att han sannolikt haft en mössa eller hätta på huvudet. Nederkanten på denna huvudbonad har då varit prydd med de flätade silverband som påträffades i just det partiet. De band som låg över axlarna är i övrigt av en typ som finns beskriven i Birka III (Agnes Geijer, Uppsala 1938). Föremålen från undersökningen av gravfältet på Gällungs i Väskinde 1973 skall konserveras under Det finns i skrivande stund föremål på både Gotlands Museum (GM) och Statens Historiska Museum (SHM), varav huvudparten på den senare instansen. Samma sak gäller för benmaterialet. Fynden är 50 stycken till antalet i fyndlistan vid GM, medan benregistret inrymmer 94 poster från denna undersökning. Vid SHM finns 423 föremålsposter och 31 benposter registrerade. Fyndfördelningen var inte klar när föreliggande sammanställning formulerades hösten 2012, men ett förhandsbesked säger att samtligt material framledes kommer att förvaras vid SHM. Föremålen som för närvarande förvaras både vid GM och SHM kommer att föras över till Riksantikvarieämbetet i Visby för att genomgå konserveringstillsyn och åtgärder under RAÄ/Rapportsammanställning 2012 Ryttargraven (Anl. 8) med textilband vari flera tunna tvinnade silvertrådar var inlemmade.

4 Rapportsammanställning Fig. 2. Gravfältet på Gällungs i Väskinde. De anläggningar som undersöktes 1973 ligger Mot V, delvis i anslutning till stenmuren. RAÄ/Rapportsammanställning 2012

5 Rapportsammanställning Fig. 3. Sammanställning med korta anläggningsbeskrivningar. Texten är skriven av Kristin Österman under en praktik vid Riksantikvarieämbetet 1996, men redigerad och kompletterad med (icke skalsatta) anläggningsritningar av Malin Eriksson inom Rapportprojektet vid Gotlands Museum hösten Förord Undertecknad har, under en praktikperiod på Riksantikvarieämbetet i Visby - våren -96, fått i uppdrag att gå igenom och sammanställa materialet från 1973 års grävning vid Gällungs 1:9, Väskinde socken. på Gotland, RAÄ nr: 65. Syftet är att utifrån det befintliga materialet försöka utforma en rapport över undersökningen och i den mån det är möjligt redogöra för dess resultat. Då den dokumentation som funnits att tillgå kring undersökningen i många fall varit bristfällig och i vissa fall saknas helt, är detta arbete dock mer att betrakta som en sammanställning av det befintliga materialet. För att få en bild av förutsättningarna för detta arbete kommer jag under varje rubrik att redogöra för det material och den dokumentation som funnits till hands. Inledning Under sex månader 1973 (juni-december) företogs utgrävningar av en del av ett större gravfält i Väskinde socken på Gotland, inom fastigheten Gällungs 1:9. Orsaken härtill var att professor Greta Arwidsson under ett besök på gravfältet av en slump upptäckte att svinen i en svingård på fastigheten Bjökome 1:7 hade bökat upp en stor mängd sten samt ett ringspänne i brons som vid tidpunkten låg oskyddad i solljuset. En skrivelse sändes därmed till Gotlands Fornsal (idag Gotlands Museum, GM) för vidarebefordran till Riksantikvarieämbetet (RAÄ) med krav på åtgärder för att rädda området från fortsatt förstörelse. Ansvarig för den arkeologiska undersökning som kom till stånd var fil. Kand. Mats Lundgren på Riksantikvarieämbetets Gotlandsundersökningar (RAGU). Ett tjugotal vikingatida gravläggningar påträffades, varav hälften utgjordes av skellettgravar (Lundgren 1975:146). Till undersökningens mer anmärkningsvärda upptäckter räknas en ryttargrav innehållande unika fynd av bl.a. silvertrådar. Topografi och fornlämningsmiljö Väskinde socken ligger ca en mil nordost om Visby. Gravfältet på Gällungs 1:9 (fornlämning nr: 65) är ett av Gotlands största kända gravfält från vikingatid. Det ligger ca 440 m söder om Väskinde kyrka och består av ca 660 fornlämningar inom en 350x50x140 m stor yta i NNV-SSO riktning. Terrängen utgörs av betad tallskog på flack sandjord års undersökningsområde är beläget inom gravfältets norra del, straxt N om den skogsbevuxna delen av gravfältet och gränsande mot landsvägen mellan Väskinde kyrka och Bro kyrka. Fornlämningsbilden i området utgörs av ett flertal gravfält samt enstaka gravar och anläggningar, framförallt från järnåldern. Ett större känt gravfält (RAÄ nr: 38) med 47 stycken anläggningar ligger ungefär en kilometer O om Gällungs 1:9 och en kilometer söderut ligger ännu ett gravfält (RAÄ nr: 47) bestående av ca 11 stensättningar. RAÄ/Rapportsammanställning 2012

6 Rapportsammanställning Gravfältshistorik Omnämningar i äldre kart- och arkivmaterial På 1697 års skattläggningskarta upprättad av Jonas Frijman, ligger gravfältet på gården Björkumes ägor där marken är huggen på skog och används till bete för boskap. Efter laga skiftet år 1893 har marken tillfallit Gällungs. Vid fornminnesinventeringen för den ekonomiska kartan år 1940 registrerade Gunnar Ekelund gravfältet som fornlämning nummer 65 i Väskinde socken. Totalt iakttog han 225 fornlämningar, varav de flesta utgjordes av runda, fyllda stensättningar. Ekelund konstaterade att det även fanns ett fåtal jordblandade rösen. Gravfältet uppfattades dock som "vanställt" till följd av tidigare undersökningar. Vid fornminnesinventeringen 1977 räknade man med att det fanns ca 660 fornlämningar på gravfältet i fråga och antalet gravar hade således räknats upp. Det rörde sig om 659 runda stensättningar och ett röse. Det finns ett flertal uppgifter i ATA:s register om att flera lösfynd från gravfältet lämnats in, från mitten av talet och framåt. Tidigare undersökningar Arkeologiska undersökningar har företagits på gravfältet sedan talet då F. Nordin undersökte 12 gravar grävdes ytterligare ca 15 gravar ut, då av S Söderberg (Lindqvist 1988:50). En väldokumenterad undersökning företogs i gravfältets södra del av antikvarie Erik B. Lundberg i september Den föranleddes av schaktningsarbeten inför nedläggandet av telegrafverkets kablar på platsen (ATA dnr: 4825/51). Sammanlagt åtta anläggningar kom att omfattas av schaktningsarbetena; en stensättning med skelettbegravning och sju hällkistor med brandbegravningar. Hällkistorna belägna under flat mark låg strax under torven och var uppbyggda av tunna kalkstensplattor. Kistorna saknade lock. Fynden, vilka lämnades in till GM bestod bl.a. av bältesbeslag, söljor och dräktspännen av brons, järnredskap och krukskärvor. Hällkistorna daterades med hjälp av fynden till folkvandringstid, medan stensättningen härrör från sen vikingatid. Sommaren 1993 utförde Malin Lindqvist på GM en efterundersökning i gravfältets södra del. Då hade två skelettgravar skadats och delvis schaktats bort. Den ena innehöll en kalkstenskista. Med hjälp av två ringspännen daterades gravarna till tal. Undersökningen Den del av gravfältet som undersöktes 1973 omfattar en yta på ca 250 kvm och är belägen i gravfältets norra del med vägen mot Bro - Väskinde som avgränsning i SV. Ytan var inledningsvis tänkt att vara mindre, men då antalet anläggningar ökade vartefter undersökningen fortskred, beslutade man i omgångar att utöka undersökningsområdet. Anläggning nr. 7, 15, 16, 17, 18, 19 och delvis nr. 13 är resultatet av denna stegvisa expansion. Det ursprungliga undersökningsområdet avgränsades naturligt i väster av vägbanan samt en stenmur, medan det mot N låg en lada. Ytans södra gräns gick omedelbart S om anläggning 8, medan den i öster var tänkt att avgränsas mot resten av gravfältet i en linje O anläggning 5 och SV mot anläggning 8 samt stenmuren. RAÄ/Rapportsammanställning 2012

7 Rapportsammanställning Området var vid tidpunkten för utgrävningen uppbökat och omrört av svin och därför krävdes ingen regelrätt avtorvning. Antikvarie Malin Lindqvist vid GM rensade under juni - augusti 1973 fram ett tiotal anläggningar och lösfynd. Därefter tog Mats Lundgren över. Han frilade och grävde ut anläggningarna; ett arbete som pågick till december Tolv av de 20 anläggningarna utgjordes av skelettgravar i rektangulära eller runda stensättningar. Fyra säkra brandgravar kunde urskiljas. Två anläggningar - nr. 10 och 11 - utgick. Anläggningsbeskrivningar Uppgifterna är hämtade dels från en schematisk sammanställning över anläggningarna som jag fått av Mats Lundgren 31/5-96 och dels från diverse dokumentationshandlingar som finns kvar efter RAGU:s kontor. Det är framförallt en tornfotoplan över samtliga anläggningar och en skissartad plan över ett fåtal anläggningar som varit mig behjälplig. Tyvärr saknas såväl planer och profiler som höjd- och lägesangivelser samt fältfotografier, varför anläggningsbeskrivningarna inte kan redovisas på ett fullt tillfredsställande sätt. Anläggning 1 Rund, välvd stensättning med kantkedja och ytligt belägen kista. Stensättningen var 5 m i diam med en täckande stenpackning med en stenstorlek om 0,1-0,45 m. Kistan var orienterad i NV- SO riktning och mätte 4,10 x 0,75 m. I kistan påträffades vid sållning av jorden en mindre mängd brända och obrända ben. Till graven hör ett rikt fyndmaterial bestående av bl.a. dräktsmycken och verktyg. Dessa låg dock inte in situ. RAÄ/Rapportsammanställning 2012

8 Rapportsammanställning Anläggning 2 Rund stensättning på ca 5 m i diam, täckt med 0,1-1,6 m stora stenar, var inunder en kista påträffades i ett 0,7-0,8 m djupt kistschakt. Kistan var något oregelbundna, mätte ca 3,10x1,6 m och var orienterad i N-S riktning. Kistschaktet hade kantställda hällar kring kanterna och flata hällar i botten. I anläggningens södra ände och mellan anläggning 1 och 2 fanns ett heltäckande lager av sten i storleken 0,1-0,3 m. I kistan låg ett relativt välbevarat kvinnoskelett med mycket rika gravgåvor. Fynden till anläggning 2 har fått nummer 70. Anläggning 3 Rund stensättning, ca 5 m i diameter, med kantkedja, en täckande stenpackning samt två kistschakt där inunder. De två djupa kistorna var 2,55 x 0,70 m resp. 3,10 x 1,30 m stora och innehöll varsitt mansskelett. Schakten var försedda med hällar kring kanterna, flata hällar i botten och ett bottendjup på ca 50 cm under stenpackningen. Fynden till anläggning 3 har fått nummer och bestod bl.a. av dräktspännen och vapen. Under och precis väster om kantkedjan påträffades en urna med brända ben (anläggning 14). Under urnan påträffades en ryggrad som inte hade någon synlig kontakt med urnan. NO om anläggning 3 och delvis hopbyggd med densamma, låg anläggning nr. 5. RAÄ/Rapportsammanställning 2012

9 Rapportsammanställning Anläggning 4 Oregelbunden stensättning om ca 4,5 m i diam försedd med skadad kantkedja och delvis täckande stenpackning. Anläggningen var fyndtom. RAÄ/Rapportsammanställning 2012

10 Rapportsammanställning Anläggning 5 Rund stensättning med en kantkedja som var otydlig i anläggningens östra del där också den täckande stenpackningen "flöt ut". Stensättningens storlek var 4 m i diam och stenstorleken 0,5-0,75 m. I gravens NV del fanns en stor stubbe. Kantkedjan är i SV låg delvid inne i anläggning 3. För plan se anläggning nr. 3. Anläggning 6 Rund stensättning om ca 3,25 m i diam med oregelbunden kantkedja och en liten rektangulär kista i gravens mitt. Stenstorleken i den täckande stenpackningen var 0,1-0,50 m. Kistan som innehöll brända ben var 0,4 x 0,5 m stor. Anläggning 7 Rund stensättning om 3,9 m i diam med kantkedja som var skadad i NO. Stenstorleken i den täckande stenpackningen var 0,1-0,55 m. Fynden till denna brandgrav har fått nummer 94. Anläggningen låg egentligen utanför den från början fastställda undersökningsytan, men påträffades under framrensningen av anläggningarna 4 och 5. Ett fiskhuvudformat hänge påträffades i graven och då denna smyckeform förekommer på kvinnodräkten antas den gravlagda ha varit en kvinna, trots att ingen osteologisk kontroll företagits. RAÄ/Rapportsammanställning 2012

11 Rapportsammanställning Anläggning 8 Rektangulär stenpackning 4,35 x 1,40 m belägen i NV - SO riktning. I anläggningens norra hörn fanns en sekundär gravläggning (anläggning nr. 20) som till viss del kommit att skada anläggning 8. Stenstorleken varierade mellan 0,5 och 0,65 m. Graven är en ryttargrav där en man begravts tillsammans med en munderad häst (bl.a. ett betsel) och rika gravgåvor såsom kortsvärd, huggkniv och dräktspänne. På den gravlagda påträffades även spår av textil och silvertråd. Fynden till anläggningen har fått nr. 90. Mats Lundgren har i en artikel i Fornvännen (1975) beskrivit graven med dess fynd och då särskilt de unika silvertrådar som genom olika metoder frampreparerats och analyserats. Det visade sig att det på ryttarens kranium och axelparti fanns tunna och väldigt sköra band av silvertrådsbrodyr i två olika utföranden. Genom att paraffinera över- och underkropp kunde preparaten grävas ut under laboratoriemässiga förhållanden bl.a. med hjälp av röntgen och mikroskopi. Genom att följa banden och dräktspännet kan man ana hur mannens klädsel sett ut, även om dessa iakttagelser får räknas som hypotetiska. Den gravlagde skulle kunna ha burit en kortärmad jacka med silverbanden gående längs axlarna och ner på överarmen och där avslutas som en slinga runt ärmen. Det stora och mycket tunga ringspännet kan ha burit upp en grov mantel och på huvudet har mannen troligen haft en mössa eller hätta med nederkanten prydd av flätade silverband. Banden på ryttarens huvud är tillverkade med stort precision genom att ca 0,05 mm tunna silvertrådar spunnits kring en textiltråd. Av 41 sådana silveromspunna trådar (vardera 0,2 mm tjocka) har sedan flätats till ett 6,7 mm brett band (Lundgren 1975: ). Anläggning 9 Rektangulär kista med stående hällar längs kanterna och delvis täckt med liggande hällar. Kistan var orienterad i NV-SO riktning och mätte 3,95 x 0,80 m. Anläggningen innehöll en barnbegravning. I kistan fanns även ett antal järnfragment som har tolkats som rester av en kniv. Fynden i anläggningen har fått nr. 85. RAÄ/Rapportsammanställning 2012

12 Rapportsammanställning Anläggning 10 Vid framrensningen av undersökningsytan tyckte man sig kunna urskilja en liten rund stensamling som fick anläggningsnummer 10. Efter fortsatt undersökning visade sig denna inte utgöras av någon anläggning varför den kom att utgå. På platsen påträffades dock ett djurhuvudformat spänne samt ett fåtal fragment av en järnkniv. Anläggning 11 En brandgrop med skärvsten. Liksom anläggning 10 kom denna att utgå. Ungefär en halv liter kol togs dock tillvara på platsen. Anläggning 12 Ytligt liggande manligt skelett utan stensättning, beläget mellan anläggningarna 8 och 13. Till fynden kan räknas ett romersk silvermynt samt ett flertal pärlor. Fynden till anläggningen har fått nr. 71. Anläggning 13 Rektangulär stenpackning med en storlek om ca 3,30 x 1,30 m orienterad i NV-SO riktning. Stenarnas storlek i stenpackningen var 0,1-0,55 m. Skelettet som låg i graven tillhörde en man och fynden har tilldelats nr. 84. Den ursprungliga undersökningsytan kom att utvidgas ca 1,5 m åt SO för att denna anläggning skulle kunna grävas ut till fullo. Anläggning 14 Vid undersökningen av anläggning 3 påträffades under kantkedjans västra del en urna med brända ben. Under urnan, men utan synlig kontakt med denna, påträffades en ryggrad av vad som tolkades som en man. Det resonerades om huruvida denna ryggrad utgjorde en s.k. paketgrav;; ett gravskick som innebar att den döde förts till begravningsplatsen i ett paket (muntligt meddelande Mats Lundgren ). För plan se anläggning 3. RAÄ/Rapportsammanställning 2012

13 Rapportsammanställning Anläggning 15 Oregelbunden, närmast triangulär stenpackning belägen i NV - SO riktning innehållande ett skelett av en man liggande ytligt i torven. Stenpackningens stenstorlek var 2,50 x 1,20 m med ett täckande stenlager innehållande 0,05-0,5 m stora stenar. Fynden till anläggningen har fått nr. 82. Anläggning 16 Rektangulär stensättning med kistformad stenpackning över ett mansskelett beläget i NV - SO riktning. Stensättningen hade en storlek av 2,90 x 1,23 m och var försedd med en stenpackning innehållande 0,1-0,6 m stora stenar. I den SO delen av anläggningen påträffades en kniv (fnr 91:2) som rekonstruerades på bild av Kurt Hansson Fynden till anläggningen har fått nr. 91. Anläggning 17 Närmast rektangulär stensättning med kistformad stenpackning över ett mansskelett beläget i NV-SO riktning. Stensättningen mätte 3,35 x 1 m och var täckt med 0,1-0,45 m stora stenar. Fynden till anläggningen har fått nr. 96. RAÄ/Rapportsammanställning 2012

14 Rapportsammanställning Anläggning 18 Rektangulär stensättning med kista av kantställda hällar och liggande hällar i botten. Kistan, vilken innehöll ett skelett efter en icke könsbestämd individ, mätte 3,45 x 1,20 m och var täckt med 0,1-0,75 m stora stenar. I anläggningen påträffades ett bälte som har rekonstruerats i efterhand. Fynden till anläggningen har fått nr. 95. Anläggning 19 Skelettbegravning utan synlig stenkonstruktion, utrasad ur anläggning nr. 8. Anläggningen innehöll fynd av bl.a. bronsspiraler fästade i textilrester (har konserverats, se konserveringsrapport). Anläggning 20 Oregelbunden, närmast rektangulär, stensättning sekundär i anläggning åttas NV hörn. Skelettbegravning i NV - SO riktning. Anläggningens längd är svår att avgöra då den delvis ligger inne i anläggning 8 men kan uppskattas till ca 3,40 m. Den NV delen av anläggningen har en bredd på ca 70 cm. Referenser: Lindqvist. M Arkeologiska fältundersökningar på Gotland mellan 1826 och Arkeologiska skrifter från Riksantikvarieämbetets Gotlandsundersökningar. Lundgren. M Två typer av silverband från en ryttargrav på Gotland. Fornvännen. Thunmark. L Ett praktspänne från Väskinde. Gotländskt Arkiv. RAÄ/Rapportsammanställning 2012

15 Rapportsammanställning Undersökningsplats: Gotland, Väskinde socken, Gällungs 1:9 RAGU dnr: 1146/92 GM: Materiallista Grävningsledare: Mats Lundgren Uppdragsgivare: År: 1973 Kontonr: Arkivhandlingar (Dubbelklicka i ruta och välj Markerad för att sätta kryss) Antal Ärendehandling Ja Nej 1 Manus: Ja Nej Negativ: Ja Nej röntgenplåtar Kontaktkopior: Ja Nej lösa fynd/preparatfoton + 20 ark monterade foton Fotoplaner: Ja Nej 1 Tornfotoplan Fältritningar: Ja Nej 7 Skiss av dolk, ofullständig gravfältsplan, avvägningsplan, fyndplaner Renritningar: Ja Nej Datadisketter: Ja Nej 1 Fynd: Ja Nej på SHM (innan fyndfördelningen) Osteologi: Ja Nej på SHM (innan fyndfördelningen) Analysprover Ja Nej Övrigt: Arkeologisk personal utöver grävningsledare: Datering: STÅ BRÅ JÄÅ M-TID ODAT X RAÄ/Rapportsammanställning 2012

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 Fyndlista. Väskinde Gällungs 1:9. Dnr: 1146/92 FNR TIDIG_F NR ANL F_OMSTÄNDH SAKORD UNDER TYP MATERIAL FRAG_G RAD ANT _EX ANT_ FRAG VIKT ANMÄRKN ÖVR_F_OMST ÅTGÄRD 1 F7 70 nyckel järn D Konserveringsurval F92:7 19 skelettgrav remändesbeslag kopparleg, textil D 6 29 Textilrester finns mellan remblecken. Framtaget från ett preparat. konserverad 1998? Ny åtgärd F63 19 skelettgrav spiral kopparleg, textil F 41 Preparat med bronsspiraler och ett remändesbeslag samt textilrester. Framtaget från ett preparat. Kantkedjekista konserverad 1998? Ny åtgärd F63 1 skelettgrav föremål järn F Kantkedjekista konserverad 1998? 5 F92:7 19 skelettgrav Textilprov textil F :7 19 skelettgrav trä org F skelettgrav föremål järn F 25 Kantkedjekista 8 8 skelettgrav band silver F 5 Sparat i parafinpreparat. 9 8 skelettgrav pärla ospec D skelettgrav föremål järn F skelettgrav band silver F Har suttit runt kraniets panna skelettgrav band silver F Har suttit på mannens axel skelettgrav band silver F skelettgrav band silver F Har suttit runt pannan på kraniets panna skelettgrav band silver F skelettgrav band silver, textil F 1 Har suttit på vänster Konserveringsurval 2013 axel skelettgrav föremål järn F skelettgrav band silver F 7 1 Konserveringsurval skelettgrav band silver F skelettgrav band silver F skelettgrav band silver F skelettgrav spik järn F skelettgrav föremål hästtag org D el? 24 8 skelettgrav fjäder org D 1 1 1

41 Fyndlista. Väskinde Gällungs 1:9. Dnr: 1146/92 FNR TIDIG_F NR ANL F_OMSTÄNDH SAKORD UNDER TYP MATERIAL FRAG_G RAD ANT _EX ANT_ FRAG VIKT ANMÄRKN ÖVR_F_OMST ÅTGÄRD 25 8 skelettgrav fiberprov textil F 1 Provet är taget från en remdelare skelettgrav band silver F skelettgrav band silver F skelettgrav band silver F Konserveringsurval skelettgrav band silver F Konserveringsurval skelettgrav band silver F Konserveringsurval skelettgrav band silver F skelettgrav band silver F skelettgrav band silver F skelettgrav band silver F 2 1 Konserveringsurval skelettgrav band silver F 8 1 Konserveringsurval skelettgrav band silver F 4 1 Konserveringsurval F70 2 skelettgrav nålhus järn D Konserveringsurval föremål järn F sållfynd föremål kopparleg F Sållfynd kol org F lösfynd trä org F sekundär föremål järn F 2 10 skelettgrav 43 8 stolphål kol org F skelettgrav nit järn F brandgrop kol org F sållfynd br lera lera F skelettgrav bältelammeller kopparleg,trä F Konserveringsurval skelettgrav kniv skaft b F Konserveringsurval skelettgrav band silver F ? skelettgrav bältesdel med koppardetaljer läder? o kopparleg F 1? Bältesdelen fast på sacrum. Delen är ca 7,5 cm lång o 1.8 cm bred. Konserveringsurval 2013

42 Osteologisk förteckning. Väskinde Gällungs 1:9. Dnr: 1146/92. Benmaterial vid GM BEN_NR TIDIG_FNR ANL F_OMSTÄNDH MATERIAL VIKT ANMÄRKN ÖVR_F_OMST Reg_kommentar 1 SÅLLFYND B 1 2 LÖSFYND B 1 3 F83 3 BR B SKELETTGRAV B 460 CRANIE IKL.MAXILLA O MANDIBULA 5 1 RUND VÄLVD STENSÄTTNING CA 5 M MED YTLIG KISTA 4.10X RUND VÄLVD STENSÄTTNING CA 5 M MED YTLIG KISTA 4.10X RUND VÄLVD STENSÄTTNING CA 5 M MED YTLIG KISTA 4.10X RUND VÄLVD STENSÄTTNING CA 5 M MED YTLIG KISTA 4.10X RUND VÄLVD STENSÄTTNING CA 5 M MED YTLIG KISTA 4.10X RUND STEN-SÄTTNING 4.40X5 M MED DJUPT KISTSCHAKT CA 0.7 CM UMY. KISTAN 3.10X1.60 M 11 2 RUND STEN-SÄTTNING 4.40X5 M MED DJUPT KISTSCHAKT CA 0.7 CM UMY. KISTAN 3.10X1.60 M 12 2 RUND STEN-SÄTTNING 4.40X5 M MED DJUPT KISTSCHAKT CA 0.7 CM UMY. KISTAN 3.10X1.60 M Tidigare reg av AA men omreg/packat då fler skelettdelar framkom, i magasinet, som förmodligen tillhör samma ind., anl 8, dessa reg som Bnr 83- B, BR B 82 "Ben inne i kistan" Brända craniefragm, fragm av rörben (femur) av vuxen ind. samt dentes från ind. ca 8 år BR B 13 "I anslutning till fnr 48" Brända rörbensfargm. B, BR B 4 "I anslutning till fnr 45" B 4 "I anslutning till fnr 41" B, BR B 23 "såll från kistan" Dentes förmodligen tillhörande barnet bnr 5 B 165 CRANIEFRAGMENT "kvinnoskelett" B B 504 LÅNGA RÖRBENS- FRAGMENT "kvinnoskelett" 175 VERTEBRAE-SACRUM, "kvinnoskelett" COSTAE, CLAVICULAE, SCAPULA

43 Osteologisk förteckning. Väskinde Gällungs 1:9. Dnr: 1146/92. Benmaterial vid GM BEN_NR TIDIG_FNR ANL F_OMSTÄNDH MATERIAL VIKT ANMÄRKN ÖVR_F_OMST Reg_kommentar 13 2 RUND STEN-SÄTTNING B 54 COXAE "kvinnoskelett" 4.40X5 M MED DJUPT KISTSCHAKT CA 0.7 CM UMY. KISTAN 3.10X1.60 M 14 5 SÅLLFYND VID AVTORVNING B, BR B 14 Gristand, benplatta, benfragm. AV ANL. 5, 15 SÅLLFYND INTILL ANL 6 B, BR B 6 Obr animalt, br humant fragm 16 7 RUND STEN-SÄTTNING CA 3,90 M BR B 445 Tidigare bedömt som kvinna då ett fiskhuvudformat hänge återfanns vilket brukar förkomma i kvinnodräkter. Brandgrav, kön okänt. En hästtand. 17 INOM OMRÅDET FÖR FYND 1 Barntänder ålder ca 5 år OKÄND B 22 CRANIEFRAGM, ATLASKOTA, 2 ST BARNTÄNDER CA 8 ÅR ( EV BARNET I ANL 1 ) Skede 1 19 OKÄND B 21 TEMPORALE DX, MANDIBULAFRAGM. SIN 20 OKÄND B 10 RADIUS (?), M1 CA 7 Humana barnben ÅR SAMT OID 21 SKEDE 1, YTAN B 96 LÅNGA RÖRBEN "Ben -187" Humana barnben, ev anl 1 22 OKÄND B 10 AN. MAND. Sållfynd Okänd djurart 23 OKÄND B 240 COXAE DX, CAPUT FEMUR DX 24 3 RUND STEN-SÄTTNING 5,15X4,80 M MED 2 STENKISTOR 2,55X0,70 RESP 3,10X1,30 B 988 LÅNGA RÖRBEN, DX O SIN Schakt 1 Trolig man under 25 år ( crista iliaca ej fuss.) Trolig man, ålder svårbedömd då dentes är mkt slitna men crista iliaca ej ännu fussionerat likt coxae bnr 23, ev kan dessa höra ihop men det finns ett coxaefragm som isf tillhör ngn annan.

44 Osteologisk förteckning. Väskinde Gällungs 1:9. Dnr: 1146/92. Benmaterial vid GM BEN_NR TIDIG_FNR ANL F_OMSTÄNDH MATERIAL VIKT ANMÄRKN ÖVR_F_OMST Reg_kommentar 25 3 RUND STEN-SÄTTNING B 535 CRANIUM MED Schakt 1 Trolig man, ålder svårbedömd 5,15X4,80 M MED 2 MANDIBULA då dentes är mkt slitna men STENKISTOR 2,55X0,70 RESP crista iliaca ej ännu fussionerat 3,10X1,30 likt coxae bnr 23, ev kan dessa höra ihop men det finns ett coxaefragm som isf tillhör ngn annan RUND STEN-SÄTTNING 5,15X4,80 M MED 2 STENKISTOR 2,55X0,70 RESP 3,10X1, RUND STEN-SÄTTNING 5,15X4,80 M MED 2 STENKISTOR 2,55X0,70 RESP 3,10X1, RUND STEN-SÄTTNING 5,15X4,80 M MED 2 STENKISTOR 2,55X0,70 RESP 3,10X1, RUND STEN-SÄTTNING 5,15X4,80 M MED 2 STENKISTOR 2,55X0,70 RESP 3,10X1,30 B 124 SCAPULA, CLAVICULA DX O SIN. VERTEBRAE, SACRUM Schakt 1 Trolig man, ålder svårbedömd då dentes är mkt slitna men crista iliaca ej ännu fussionerat likt coxae bnr 23, ev kan dessa höra ihop men det finns ett coxaefragm som isf tillhör ngn annan. B 223 COXAE Schakt 1 Trolig man, ålder svårbedömd då dentes är mkt slitna men crista iliaca ej ännu fussionerat likt coxae bnr 23, ev kan dessa höra ihop men det finns ett coxaefragm som isf tillhör ngn annan. B 110 BL. BENFRAGM. Schakt 1 Trolig man, ålder svårbedömd då dentes är mkt slitna men crista iliaca ej ännu fussionerat likt coxae bnr 23, ev kan dessa höra ihop men det finns ett coxaefragm som isf tillhör ngn annan. BR B 17 CRANIEFRAGM. Schakt 1 Trolig man, ålder svårbedömd då dentes är mkt slitna men crista iliaca ej ännu fussionerat likt coxae bnr 23, ev kan dessa höra ihop men det finns ett coxaefragm som isf tillhör ngn annan.

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Undersökning: Antikvarisk kontroll Lst:s dnr: 431-7397-2010 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 637/10 917 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

Kv Citadellet 3-6, stg 101-102 samt 578

Kv Citadellet 3-6, stg 101-102 samt 578 Kv Citadellet 3-6, stg 101-102 samt 578 Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 50, Jönköpings stad, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2010:64 Ann-Marie Nordman Rapportsammanställning

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4 Undersökning: Antikvarisk kontroll Lst:s dnr: 220-9941-94 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 577.94.Z 400 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb Rapport 2008:55 Arkeologisk förundersökning Vagnhall vid Finspångs Golfklubb RAÄ 30 Viberga 4:4 Risinge socken Finspångs kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A

Läs mer

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rapport 2012:16 Arkeologisk förundersökning Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rogslösa 4:2 Rogslösa socken Vadstena kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:43

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:43 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:43 Undersökning: Säve, Albatross golfbana Lst:s dnr: 220-907-96, 220-18406-2001 Ansvarig institution: Göteborgs Stadsmuseum Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Rapport 2011:15 Arkeologisk förundersökning Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Intill RAÄ 16 Unnerstad 2:1 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

Jordvärme vid Vreta kloster

Jordvärme vid Vreta kloster Rapport 2011:30 Arkeologisk förundersökning Jordvärme vid Vreta kloster Klostergården 1:8 Vreta klosters socken Linköpings kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M A

Läs mer

Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning

Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning Nättraby 4:1 Nättraby socken, Karlskrona kommun Särskild arkeologisk undersökning Blekinge museum rapport 2007:21 Karl-Axel Björkqvist/ Ancela Backman Bakgrund Med anledning av ombyggnad av väg E22 (E66),

Läs mer

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

Figurbilaga till UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:7

Figurbilaga till UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:7 Figurbilaga till UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:7 Dnr 423-1780-2003 Kart- och ritmaterial Maj-Lis Nilsson. Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriverket, 801 82 Gävle. Dnr L 1999/3.

Läs mer

Föremål från ett medeltida skeppsvrak St. Ekö, Ronneby kommun

Föremål från ett medeltida skeppsvrak St. Ekö, Ronneby kommun Föremål från ett medeltida skeppsvrak St. Ekö, Ronneby kommun Konserveringsrapport Max Jahrehorn Konserveringsrapport 2009 Kalmar läns museum INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning. 2 2 Mål...2 2 Syfte.... 2 2

Läs mer

Ledningsbyte i Bråfors bergsmansgård

Ledningsbyte i Bråfors bergsmansgård Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:50 Ledningsbyte i Bråfors bergsmansgård Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 80:1 Bråfors 1:13 Norbergs socken Norbergs kommun Västmanland

Läs mer

Ett 1700-talslager i Östhammar

Ett 1700-talslager i Östhammar Arkeologisk schaktningsövervakning Ett 1700-talslager i Östhammar Schaktningsarbeten för bergvärme i kv Kopparslagaren Raä 141 Östhammar 30:3 Kv Kopparslagaren Östhammar Uppland ROBIN OLSSON 2 Arkeologisk

Läs mer

BILAGA 10 ARKEOLOGISK UTREDNING PÅ GOTLAND

BILAGA 10 ARKEOLOGISK UTREDNING PÅ GOTLAND BILAGA 10 ARKEOLOGISK UTREDNING PÅ GOTLAND AVDELNINGEN FÖR KULTURMILJÖ The Gotland Museum, Dept. of Cultural Heritage Management Gotlands Museum dnr: 2012-570-2 Arkeologisk utreding steg 2 i Västerhejde

Läs mer

El till 3G-mast vid Fågelberg

El till 3G-mast vid Fågelberg Rapport 2013:51 Arkeologisk utredning etapp 2 El till 3G-mast vid Fågelberg Invid RAÄ 68 Fågelberg 1:4 Vikingstad socken Linköping kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer

Gamla landsvägen vid Kungsängens kyrka Arkeologisk delundersökning av väglämning Raä 96b, Kyrkbyn, Kungsängens socken, Upplands-Bro kommun, Uppland Rapport 2000:16 Kjell Andersson STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM

Läs mer

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats UV MITT, RAPPORT 2005:15 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH FÖRUNDERSÖKNING Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats Uppland, Norrsunda och Husby-Ärlinghundra socknar, Norrsunda 1:1, RAÄ 158 i Norrsunda

Läs mer

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel Ramsjö 88:1 Antikvarisk kontroll Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland SAU rapport 2010:13 Pierre Vogel SAU rapporter 2010:13 ISSN SAU 2010 UTGIVNING OCH DISTRIBUTION Societas Archaeologica

Läs mer

Nederby Vallby. Schaktningsövervakning vid bytomt. Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2

Nederby Vallby. Schaktningsövervakning vid bytomt. Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:4 Nederby Vallby Schaktningsövervakning vid bytomt Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2 Fornlämning Vallby 104:1 och Nederby bytomt Nederby 1:15 Vallby

Läs mer

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAPPORT 2015:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAÄ 156 M FL UVEDALSGATAN M FL LANDERYDS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Uvedalsgatan Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAÄ 31:1 OCH 32:1 ÖSTANÅ 6:1 SKÄNNINGE STAD MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ROGER LUNDGREN Genom dike och

Läs mer

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAPPORT 2015:36 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAÄ 182:1 TUNA KUNGSGÅRD RYSTAD SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN FREDRIK SAMUELSSON

Läs mer

Schaktövervakning intill RAÄ 419

Schaktövervakning intill RAÄ 419 Rapport 2013:74 Arkeologisk förundersökning Schaktövervakning intill RAÄ 419 Intill RAÄ 419 Vasastaden 1:1 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke.

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:5 Kräcklinge kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke Ulf Alström Kräcklinge kyrka Särskild

Läs mer

Tvärschakt i Korpgatan

Tvärschakt i Korpgatan Rapport 2012:34 Arkeologisk förundersökning Tvärschakt i Korpgatan RAÄ 5 Korpgatan Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI

Läs mer

Kvarteret Sjötullen, Norrtälje

Kvarteret Sjötullen, Norrtälje Kvarteret Sjötullen, Norrtälje Arkeologisk förundersökning RAÄ 42, fastigheten Sjötullen 4, Norrtälje stad och kommun, Uppland Rapport PM 2008:6 Kjell Andersson Sammanfattning Stockholms läns museum har

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING VA-ledning mellan Kärsta och Orresta Schaktningsövervakning invid fornlämningarna Björksta 8:1 och 556,

Läs mer

Bredband mellan Sya och Västra Harg

Bredband mellan Sya och Västra Harg Rapport 2013:85 Arkeologisk förundersökning Bredband mellan Sya och Västra Harg Längs väg 594 mellan Sya och Västra Harg Sya och Västra Hargs socknar Mjölby kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Anders

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera uv väst rapport 2010:23 arkeologisk förundersökning Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera Bohuslän, Herrestad socken, Herrestad-Torp 1:26, fornlämning 168 samt

Läs mer

Backanäset i Töcksmark socken

Backanäset i Töcksmark socken , Töcksmark, 2006, startsida Tre värmländska gravar och ett bröstvärn från 1905 Från mitten av augusti och fyra veckor framåt grävde vi ut tre gravar från forntiden på en bit utanför Töcksfors samhälle,

Läs mer

Gärdslätt Västergård 2:13

Gärdslätt Västergård 2:13 Rapport 2008:47 Arkeologisk förundersökning Gärdslätt Västergård 2:13 RAÄ 159 Rinna socken Boxholms kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L

Läs mer

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt Rapport 2010:104 Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt RAÄ 153 Apotekargatan Linköpings stad och kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T

Läs mer

Skävesund. Intill gravfältet Glanshammar 4:1. Arkeologisk utredning. Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke.

Skävesund. Intill gravfältet Glanshammar 4:1. Arkeologisk utredning. Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:50 Skävesund Intill gravfältet Glanshammar 4:1 Arkeologisk utredning Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke Jenny Holm Innehåll Sammanfattning... 1

Läs mer

FÖRRÅD I NYBO. Arkeologisk förundersökning. Nybo 2:2 RAÄ 31:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2015. Inga Blennå

FÖRRÅD I NYBO. Arkeologisk förundersökning. Nybo 2:2 RAÄ 31:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2015. Inga Blennå Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:14 FÖRRÅD I NYBO Arkeologisk förundersökning Nybo 2:2 RAÄ 31:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2015 Inga Blennå FÖRRÅD I NYBO Arkeologisk förundersökning Nybo 2:2

Läs mer

Fjärrvärmeanslutningar i Arboga

Fjärrvärmeanslutningar i Arboga Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:57 Fjärrvärmeanslutningar i Arboga Förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 34 Soopiska gården 2, Fältskären 2 och 3 samt Storgatan Arboga stadsförsamling

Läs mer

A1108. Fig. 62. a. A1108 profil ritad från väst. Skala 1:20. b. A1108 i plan fotograferad från norr. Foto: Markus Andersson.

A1108. Fig. 62. a. A1108 profil ritad från väst. Skala 1:20. b. A1108 i plan fotograferad från norr. Foto: Markus Andersson. N A1108 S Gråsvart mylla (torv) Mörkbrunt sandlager med kvarts Gulbrunt morängrus Stenar något framför profilen 0 1 m Fig. 62. a. A1108 profil ritad från väst. Skala 1:20. b. A1108 i plan fotograferad

Läs mer

Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226

Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226 Arkeologisk förundersökning 2014 2015 Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226 HUSBYGGE Helsingborgs stad, Helsingborgs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2015:1 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka Närke; Tysslinge socken; Tysslinge 29:2 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning

Läs mer

Särskild arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 847 inom fastigheten Solberg 4:97, Njurunda socken, Sundsvalls kommun.

Särskild arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 847 inom fastigheten Solberg 4:97, Njurunda socken, Sundsvalls kommun. Särskild arkeologisk unders sökning av fornlämning Raä 847 inom fastigheten Solberg 4:97, Njurunda socken, Sundsvalls kommun. Fornlämning: Raä 847, Fastighet: Solberg 4:97, Socken: Njurunda, Kommun: Sundsvall,

Läs mer

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 a n t i k v a r i s k k o n t r o l l, e f t e r u n d e r s ö k n i n g Stina Tegnhed Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 Halland, Skällinge socken, Skällinge 16:1. 2014 Skällinge

Läs mer

Hårnacka. Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland. sau rapport 2009:12. Emma Sjöling

Hårnacka. Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland. sau rapport 2009:12. Emma Sjöling Hårnacka Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland sau rapport 2009:12 Emma Sjöling Hårnacka Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje

Läs mer

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka Halland, Kungsbacka stad, kvarteret Banken 7 och 8, RAÄ 10 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK

Läs mer

Kullbäckstorp i Härryda

Kullbäckstorp i Härryda UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK UTREDNING Kullbäckstorp i Härryda Västra Götalands län, Västergötland, Härryda kommun, Råda socken, Kullbäckstorp 2:2 med flera Glenn Johansson UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK

Läs mer

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015.

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Thomas Linderoth Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad

Läs mer

Rapport 2013:25. En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna

Rapport 2013:25. En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna Rapport 2013:25 En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom Sigtuna stadslager RAÄ 195, Sigtuna socken och kommun, Uppland. Johan Runer

Läs mer

Edsberg kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke. Ulf Alström

Edsberg kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke. Ulf Alström Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:6 Edsberg kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke Ulf Alström Edsberg kyrka Särskild arkeologisk

Läs mer

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad.

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad. UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda Kyrka Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland Dnr 422-603-2002 Karin Lindeblad UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda kyrka Heda

Läs mer

Mellan Storgatan och Lilla torget

Mellan Storgatan och Lilla torget Rapport 2009:82 Arkeologisk förundersökning Mellan Storgatan och Lilla torget RAÄ 153 Repslagaregatan Linköpings stad och kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Ringstad mo Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Rapporter från Arkeologikonsult 2008:2187 Linda Lindwall 1 Kartor ur allmänt kartmaterial:

Läs mer

Bergvärme till Kläckeberga kyrka

Bergvärme till Kläckeberga kyrka Bergvärme till Kläckeberga kyrka Kläckeberga socken, Kalmar Kommun, Småland Förundersökning, 2006 Cecilia Ring Rapport Juni 2007 Kalmar läns museum RAPPORT Datum KLM obj nr 06/26 KLM dnr 33-724-05 Lst

Läs mer

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394 Kv. Eskil 20, Lund Arkeologisk förundersökning 2011 Aja Guldåker Kulturen, Lund 2011 Innehåll Inledning 2 Fornlämningsmiljö 2 Tidigare arkeologiska iakttagelser

Läs mer

Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan

Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan UV RAPPORT 2014:47 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTKONTROLL Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan Södermanlands län; Södermanland; Eskilstuna kommun; Eskilstuna stad, Eskilstuna 554:1 Katarina

Läs mer

Fängslande begravningar

Fängslande begravningar Fängslande begravningar En studie av påmage-gravar på gravfälten på Gotland under vikingatiden Kandidatuppsats i Arkeologi Stockholms universitet HT 2012 Oscar Funegård Viberg Handledare: Torun Zachrisson

Läs mer

Parkeringsplats, Helgö

Parkeringsplats, Helgö Parkeringsplats, Helgö Arkeologisk förundersökning RAÄ 119, fastigheten Helgö-Bona 4:45, Ekerö socken och och kommun, Uppland Rapport PM 2008:18 Göran Werthwein Sammanfattning Stockholms läns museum har

Läs mer

Rapport 2014:5. Väktaren 4. Arkeologisk förundersökning 2013. Fredrik Grehn

Rapport 2014:5. Väktaren 4. Arkeologisk förundersökning 2013. Fredrik Grehn Rapport 2014:5 Väktaren 4 Arkeologisk förundersökning 2013 Fredrik Grehn Rapport 2014:5 Väktaren 4 Arkeologisk förundersökning 2013 Fredrik Grehn Fornlämningsnr: 20 Väktaren 4, Malmö stad Malmö kommun

Läs mer

ëí~çëãìëéáñ êî~äíåáåöéåë= êáâíäáåàéê=ñ ê=íáääî~ê~j í~ö~åçé=~î=ã åëâäáö~= âî~êäéîçê=

ëí~çëãìëéáñ êî~äíåáåöéåë= êáâíäáåàéê=ñ ê=íáääî~ê~j í~ö~åçé=~î=ã åëâäáö~= âî~êäéîçê= Stadsmuseiförvaltningen ==páç=n=erf OMMSJMQJMS ëí~çëãìëéáñ êî~äíåáåöéåë= êáâíäáåàéê=ñ ê=íáääî~ê~j í~ö~åçé=~î=ã åëâäáö~= âî~êäéîçê= Bakgrund Frågan om hur mänskliga kvarlevor som framkommit i samband med

Läs mer

Schaktövervakning inför Va-ledning på Tryggestad 3:1 m fl

Schaktövervakning inför Va-ledning på Tryggestad 3:1 m fl Schaktövervakning inför Va-ledning på Tryggestad 3:1 m fl Förundersökning 2010 Tryggestad 3:1, Borgholms kommun, Räpplinge socken, Öland Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2010:14 Gärdslösa

Läs mer

Torggatan/Västra Ringgatan

Torggatan/Västra Ringgatan Antikvarisk kontroll Torggatan/Västra Ringgatan Flyttning av dagvattenbrunn Raä 26 Torggatan och Västra Ringgatan Enköping Uppland Joakim Kjellberg 2005:09 Antikvarisk kontroll Torggatan/Västra Ringgatan

Läs mer

Blekinge museum rapport 2011:5

Blekinge museum rapport 2011:5 Siretorp, RAÄ 61 Siretorp 9:23, Mjällby socken Sölvesborgs kommun Arkeologisk förundersökning Blekinge museum rapport 2011:5 Åsa Alering 2 Innehåll Inledning s. 5 Bakgrund s. 5 Kunskapsläget s. 6 Syfte

Läs mer

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:15 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna RAÄ 554:1, 556:1, Fristaden 1:6, Tunafors 1:6 och Tunafors 1:1 Esilkstuna socken och kommun, Södermanland

Läs mer

Innehåll: Vad graven kan berätta, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Vad graven kan berätta

Innehåll: Vad graven kan berätta, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Vad graven kan berätta Orust förhistoria Innehåll: Vad graven kan berätta, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Vad graven kan berätta Vad händer efter döden? Det är en fråga som de flesta människor någon

Läs mer

32 Brons Agraffknapp Defekt 0 1 Konserverad Liten, slät agraff 51689 51375 662324,32 6588791,56 20,52

32 Brons Agraffknapp Defekt 0 1 Konserverad Liten, slät agraff 51689 51375 662324,32 6588791,56 20,52 Bilaga 3. Fyndtabell, Järfälla 28:2 Fnr Material Sakord Typ Fragmenter Vikt, g Antal Fyndstatus Anmärkning Stratigraf Fyndenhet Ö_koordinat N_koordinat Högsta_Z 1 Järn Beslag Fragment 0 4 Konserverad Dåligt

Läs mer

Lingsbergs gamla skola

Lingsbergs gamla skola En mittblocksgrav vid Lingsbergs gamla skola Arkeologisk undersökning av RAÄ 241:3 i Vallentuna kommun och socken, Uppland Rapport 2010:41 Lars Andersson En mittblocksgrav vid Lingsbergs gamla skola Arkeologisk

Läs mer

Lindholmen/Söderstjärna Karlskrona 4:17, 4:48 och 2:29

Lindholmen/Söderstjärna Karlskrona 4:17, 4:48 och 2:29 Lindholmen/Söderstjärna Karlskrona 4:17, 4:48 och :9 Karlskrona socken, Karlskrona kommun Arkeologisk förundersökning Blekinge museum rapport 009:34 Mikael Henriksson Redovisning av utförd arkeologisk

Läs mer

Arkeologisk schaktningsövervakning. Kvarteret Rosenberg. RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland. Bent Syse 2003:13

Arkeologisk schaktningsövervakning. Kvarteret Rosenberg. RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland. Bent Syse 2003:13 Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Rosenberg RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland Bent Syse 2003:13 Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Rosenberg RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala

Läs mer

Lilla Nygatan. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007. Malmö stad RAÄ 20 Skåne län

Lilla Nygatan. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007. Malmö stad RAÄ 20 Skåne län Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007 Lilla Nygatan Schaktningsövervakning i samband med VA-arbeten Malmö stad RAÄ 20 Skåne län # Malmö Kulturmiljö Enheten för Arkeologi Rapport

Läs mer

Rapport 2011:19. Färlöv 19:3. Färlövs socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk utredning 2011. Joakim Frejd

Rapport 2011:19. Färlöv 19:3. Färlövs socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk utredning 2011. Joakim Frejd Rapport 2011:19 Färlöv 19:3 Färlövs socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk utredning 2011 Joakim Frejd Rapport 2011:19 Färlöv 19:3 Arkeologisk utredning 2011 Joakim Frejd Färlöv 19:3, Färlövs socken

Läs mer

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 Kallmora bergtäkt Kallmora 1:112, Norbergs socken och kommun, Västmanland Helmut Bergold ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09

Läs mer

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 John Hedlund Omslagsbild: Arboga kök 1962 fotograferat från ONO av Lennart af Petersens (SSM F68682). Stadsmuseet Box 15025 104 65

Läs mer

Gatubelysning i Skänninge

Gatubelysning i Skänninge Rapport 2010:84 Arkeologisk förundersökning Gatubelysning i Skänninge RAÄ 5 Bjälbogatan/Mjölbygatan Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför markingrepp inom Örja kyrkogård, fastigheten Örja 32:1, RAÄ 9 i Örja socken och

Läs mer

Järntorget i Örebro. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning

Järntorget i Örebro. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:33 Järntorget i Örebro Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Fornlämning Örebro 83:1 Järntorget Olaus Petri församling Örebro kommun Närke Ulf

Läs mer

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11.

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11. Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2013:11 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING

Läs mer

Lundby 333, boplatslämningar

Lundby 333, boplatslämningar boplats, arkeologisk undersökning 2009, startsida Boplats undersöks när väg 155 byggs om på Hisingen i Göteborg Med anledning av att vägverket ska bygga om Väg 155, mellan Vädermotet och Syrhålamotet på

Läs mer

Sten- och bronsålder vid Albatross golfbana

Sten- och bronsålder vid Albatross golfbana Arkeologisk rapport 2005:41 Sten- och bronsålder vid Albatross golfbana Säve 388 och 389 Albatross golfbana, Trollered 1:1 Boplatser Förundersökning Göteborgs kommun Thomas Johansson ARKEOLOGISK RAPPORT

Läs mer

Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping

Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:9 Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping Arkeologisk antikvarisk kontroll Fornlämning Köping 148:1 Stora Kyrkogatan Köpings stadsförsamling Köpings kommun

Läs mer

Rävsnäs. Kabelschakt vid stensättningar. Förundersökning i form av schaktningsövervakning

Rävsnäs. Kabelschakt vid stensättningar. Förundersökning i form av schaktningsövervakning Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:73 Rävsnäs Kabelschakt vid stensättningar Förundersökning i form av schaktningsövervakning Toresund 48:1, 376 och 380 Rävsnäs 3:8 Toresunds socken Strängnäs kommun

Läs mer

Rapport 2010:5. Fosie kyrka. Arkeologisk förundersökning 2009. Per Sarnäs

Rapport 2010:5. Fosie kyrka. Arkeologisk förundersökning 2009. Per Sarnäs Rapport 2010:5 Fosie kyrka Arkeologisk förundersökning 2009 Per Sarnäs Rapport 2010:5 Fosie kyrka Arkeologisk förundersökning 2009 Per Sarnäs Fornlämningsnr: 95 Fosie 165:16, Fosie socken Malmö kommun

Läs mer

Bilaga 6. Reviderad fyndlista från kulturlager utanför grottan Stora Förvar, (Hanna Sundeen 2006)

Bilaga 6. Reviderad fyndlista från kulturlager utanför grottan Stora Förvar, (Hanna Sundeen 2006) Bilaa 6. Reviderad fyndlista från kulturlaer utanför rottan Stora Förvar, (Hanna Sundeen 2006) REG. 1 3 AVSLAG FLINTA ÖSTRA HÖGEN 170/171 RÖRT LAGER, YTLAGER 159 119 2 117 KÄRL? KERAMIK VÄSTRA HÖGEN 170.50

Läs mer

Vindkraftverket som behövde en elkabel

Vindkraftverket som behövde en elkabel Rapport 2008:34 Arkeologisk förundersökning Vindkraftverket som behövde en elkabel Invid bl a RAÄ 74 Hovgården 1:5 Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Fredrik Samuelsson Ö

Läs mer

MAJAS I ÄNGA. Arkeologisk förundersökning/schaktövervakning. Bollnäs-Änga 5:4 RAÄ 380:1 Bollnäs Socken Bollnäs Kommun Hälsingland 2012.

MAJAS I ÄNGA. Arkeologisk förundersökning/schaktövervakning. Bollnäs-Änga 5:4 RAÄ 380:1 Bollnäs Socken Bollnäs Kommun Hälsingland 2012. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2013:05 MAJAS I ÄNGA Arkeologisk förundersökning/schaktövervakning Bollnäs-Änga 5:4 RAÄ 380:1 Bollnäs Socken Bollnäs Kommun Hälsingland 2012 Inga Blennå MAJAS I ÄNGA Arkeologisk

Läs mer

Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland

Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2014 Gärdslösa kyrka Kalmar

Läs mer

Rapport 2013:11. Citadellstaden 2:1. Arkeologiska förundersökningar 2011. Joakim Frejd

Rapport 2013:11. Citadellstaden 2:1. Arkeologiska förundersökningar 2011. Joakim Frejd Rapport 2013:11 Citadellstaden 2:1 Arkeologiska förundersökningar 2011 Joakim Frejd Rapport 2013:11 Citadellstaden 2:1 Arkeologiska förundersökningar 2011 Joakim Frejd Fornlämningsnr: 8 Landskrona stad

Läs mer

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2008 Östra Kurtin DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ 19:2 Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för

Läs mer

kv Pilgrimen 3 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I Rapport 2008:54 Arkeologisk förundersökning

kv Pilgrimen 3 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I Rapport 2008:54 Arkeologisk förundersökning Rapport 2008:54 Arkeologisk förundersökning kv Pilgrimen 3 RAÄ 14 Söderköpings stad och kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L N I N G E N F Ö R

Läs mer

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad A R K E O L O G I S K F Ö R U N D E R S Ö K N I N G 2 0 14 Fredrik Larsson Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad Halland, Halmstad stad, Kirsten Munk 1, Kv. Kirsten Munk,

Läs mer

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund Rapport 2009:26 Arkeologisk förundersökning Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund RAÄ 296 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Dränering av Bjuvs kyrka

Dränering av Bjuvs kyrka Rapport 2010:31 Dränering av Bjuvs kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Jan Kockum Rapport 2010:31 Dränering av Bjuvs kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Jan Kockum Fornlämningsnr: 35 Bjuvs kyrka,

Läs mer

GRAVEN BERÄTTAR SK GI NG LO NI EO ÖK RK RS A E EN ND U. Malmö Museer N A M N

GRAVEN BERÄTTAR SK GI NG LO NI EO ÖK RK RS A E EN ND U. Malmö Museer N A M N GRAVEN BERÄTTAR N A M N SK GI NG LO NI EO ÖK RK RS A E EN ND U Malmö Museer Illustrationer Illustration sidan 1 & 3 Erik Lenders, ur Bevægeapparatets anatomi av Finn Bojsen-Møller, Munksgaard Danmark,

Läs mer

Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor.

Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor. Brev från Sofia (Noaks mamma) Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor. Hur vet man att det funnits någon som heter Estrid och Jarlabanke? Hur vet man att hon var betydelsefull? Det vet

Läs mer

Arkeologisk förundersökning för Torrekulla Golf

Arkeologisk förundersökning för Torrekulla Golf UV VÄST RAPPORT 2003:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk förundersökning för Torrekulla Golf Västergötland, Mölndals kn, Fässbergs sn, Alvered 1:8, 1:9, 1:18 och 1:5, RAÄ 116 och del av RAÄ 115

Läs mer

Bergvärme vid Vikingstad kyrka

Bergvärme vid Vikingstad kyrka Rapport 2008:125 Arkeologisk förundersökning Bergvärme vid Vikingstad kyrka Vikingstad kyrkogård Vikingstad socken Linköpings kommun Östergötlands län Christer Carlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade.

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. Utges genom Täby Hembygdsförenings fornminnessektion. NYTT ISSN 2001-3493 Nr 6 Årgång 6 maj 2014 Text, bild, ansvarig utgivare: Leif Grönwall Broby

Läs mer