Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget)"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget)

2 (59) INLEDNING/ANSVARSOMRÅDE... 2 EKONOMISKT UTFALL Gemensamt.4 Äldreomsorg...7 Funktionshinder 22 Individ- och familjeomsorg...37 Arbetsmarknadsåtgärder...47 Flyktingmottagning...48 MÅLUPPFÖLJNING MEDICINSK MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN MILJÖREDOVISNING INVESTERINGSREDOVISNING... 57

3 (59) Nämnd/styrelse: Socialnämnden Ordförande: Björn Falkeblad (M) Förvaltningschef: Johan Bergman Antal anställda: 174 årsarbetare ANSVARSOMRÅDE Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, handikappomsorg, individ- och familjeomsorg exkl. familjerätten, arbetsmarknadsåtgärder, den kommunala hälso- och sjukvården samt uppgifter inom det bostadssociala området (bostadsanpassningsbidrag). Äldreomsorg Den kommunala äldreomsorgen syftar till att skapa förutsättningar för människor med olika funktionsnedsättningar orsakade av åldrande eller sjukdom att kunna leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt. Funktionshinder En funktionsnedsättning kan innebära många olika begränsningar i möjligheterna att leva som andra. Det kommunala stödet till personer med funktionsnedsättning är inriktat på att ge den enskilde förutsättningar att leva som andra genom att ge stöd och service som stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorgens uppdrag är att vara ett skyddsnät och en garanti för att de som bor eller vistas i kommunen får den hjälp och det stöd de behöver för att kunna leva i ekonomisk och social trygghet och på jämlika villkor. Biståndet ska utformas så att det stärker den enskilde att leva ett självständigt liv. Arbetsmarknadsåtgärder Staten har huvudansvaret för den svenska arbetsmarknadspolitiken. Kommunens roll är att komplettera statens insatser på området. Kommunen ska noga följa utvecklingen på arbetsmarknadsområdet samt vidta åtgärder för att förebygga eller minska arbetslöshet. Övrigt Socialnämnden har även ansvar för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tillsyn över handel med tobaksvaror och nikotinläkemedel, föreningsbidrag till verksamhetsanknutna frivilligorganisationer och handläggning av medicinska och sociala bostadsförturer. Socialnämnden ansvarar också för psykiskt och socialt omhändertagande när kriser och katastrofer inträffar i kommunen.

4 (59) Årets resultat (mnkr) Budget 2012 Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 Summa intäkter 95,4 119,5 108,4 157,0 Summa kostnader exkl. kapitalkostnader -1106,7-1192, , ,7 Kapitalkostnader -3,3-2,7-2,5-2,9 Summa kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Årets resultat Nettoinvestering -8,0-1,5-2,0 Eget kapital* *Bokfört eget kapital per 31 dec exkl. årets resultat 2012 Socialnämndens resultat för år 2012 redovisar ett negativt resultat på -60,134 mnkr eller ~5 procent av bruttoomslutningen. Underskottet -60,1 mnkr fördelar sig på respektive programområde enligt följande: Gemensamt vård och omsorg 2,7 mnkr Äldreomsorg -34,8 Handikappomsorg -4,8 Individ- och familjeomsorg -21,0 Arbetsmarknadsåtgärder 0,0 Flyktingmottagande -2,3 Prognossäkerhet Årsprognosen i Tertial 1 angavs till -30,6 mnkr och i delårsbokslut 2 till -52,9 mnkr. Prognosavvikelsen mellan prognos 1 och 2 blev -22,3 mnkr vilket är ~1,9 procent av bruttoomslutningen. En bidragande faktor till en sämre prognossäkerhet än förväntat är den ut- /omvärdering som gjordes av de särskilda handlingsplanerna för en budget i balans mellan rapporteringarna. Prognosavvikelsen mellan prognos 2 och årsbokslut blev -7,2 mnkr vilket är ~0,6 procent av bruttoomslutningen.

5 (59) EKONOMISKT UTFALL POLITISK VERKSAMHET M M POLITISK VERKSAMHET SAMT PENSIONÄRÅD Ekonomiskt utfall (tkr) Budget Utfall Avvikelse Utfall Utfall Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Resultatet för år 2013 uppgår till 50 tkr. Nedan anges antal ledamöter/ersättare som socialnämnden, de båda utskotten och handikapp- och pensionärsråden haft under år 2011 och 2012, samt antal ledamöter/ersättare. Politisk organ/grupp Antal ledamöter Socialnämnden 9 ordinarie 9 ersättare Socialnämnden, egen regi 9 ordinarie 9 ersättare Arbetsutskottet 5 ordinarie 5 ersättare Sociala utskottet 5 ordinarie 5 ersättare Handikapprådet 2 ordinarie och 2 ersättare från socialnämnden 1 ordinarie och 1 ersättare från barn- och ungdomsnämnden 1 ordinarie och 1 ersättare från kultur- och fritidsnämnden 1 ordinarie och 1 ersättare från tekniska nämnden 1 ordinarie och 1 ersättare från utbildningsnämnden 10 ordinarie och 5 ersättare från handikapporganisationerna Pensionärsrådet 4 ordinarie och 4 ersättare från socialnämnden 2 från PRO, 3 från SPF, 1 från RPG samt ersättare Antal sammanträden år 2011 Antal sammanträden år ordinarie och 2 extra sammanträde, 1 temadag 8 ordinarie och 1 extra sammanträde, 2 temadagar 4 ordinarie sammanträden 4 ordinarie sammanträden 8 ordinarie och 1 extra sammanträden 16 ordinarie och 17 extra sammanträden 8 ordinarie och 1 extra sammanträden 16 ordinarie och 7 extra sammanträden 1 ordinarie sammanträde 2 ordinarie sammanträden 4 ordinarie sammanträden 6 ordinarie sammanträden

6 (59) GEMENSAMT Gemensamt vård och Omsorg Ekonomiskt utfall (tkr) Budget Utfall Avvikelse Utfall Utfall Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Ledning och administration Inom området ledning och administration ligger ansvaret för samordning och övergripande utveckling av nämndens verksamheter, vilket främst sker genom utredning, analys, uppföljning och omvärldsbevakning. Här ligger också ansvaret för nämndadministrationen, vilket innebär planering av nämndens arbete och beredning av ärenden till nämnden. En viktig del i detta arbete är handhavandet och skötseln av nämndens handlingar. Inom ledning och administration finns också kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS. Ekonomiskt utfall (tkr) Budget Utfall Avvikelse Utfall Utfall Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Gemensamt redovisar ett positivt resultat om 0,7 mnkr. Intäkterna och kostnaderna har blivit ca 0,7 mnkr högre på grund av att projekt inte har varit budgeterade utan har finansierats med externa medel. På kostnadssidan har vakanser lett till ett överskott om ca 0,5 mnkr.

7 (59) 501 BOSTADSSOCIALA ÅTGÄRDER Verksamheten utreder och beslutar om bostadsanpassningsbidrag, vilket ges till personer med funktionshinder som behöver handikappanpassa sin bostad för att det dagliga livet ska fungera och underlättas. Verksamheten styrs av Lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. (SFS 1992:1574). Ekonomiskt utfall (tkr) Budget Utfall Avvikelse Utfall Utfall Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat I budget och utfall ingår förutom själva bidraget kostnader för administration och lokaler. Bostadssociala åtgärder redovisar ett positivt resultat om 2,1 mnkr. Överskottet beror bl.a. på färre antal ansökningar om mer omfattande åtgärder som t.ex. installation av stoltrapphissar samt fler beslut angående mindre kostsamma anpassningar. Ett antal beslut med därtill hörande utbetalningar har förts över till nästföljande år p.g.a. sen fakturering från anlitade entreprenörer. Framtiden De två personer som handlägger ärenden rörande bostadsanpassningsbidrag kommer organisatoriskt att knytas till avdelningschefen för äldreomsorg fr.o.m. februari månad Verksamhetsvolymer Antal ansökningar 674(+7,3% ) 628 (+7,7%) 583 ( -12,2%) 664 (+13,7 %) Antal beslut - bifall - delvis bifall - avslagna - avskrivna 615(+8,5 %) (-12,2%) (-0,6 %) (+9,9 %) Antal bifall 65 år och äldre 419 (+7,4% ) 390 (-11,3%) 440 (+4,7%) 420 Antal bifall under 65 år - varav beslut ang. barn 89(-20,5 %) (+2,8) (-19,8%) (+29,5%) 19

8 (59) A LDREOMSORG Äldreomsorgens syfte är att skapa förutsättningar för människor med funktionsnedsättningar som orsakats av ålder eller sjukdom att kunna leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt. Det är av avgörande betydelse för enskilde och deras närstående att kommunen tillhandahåller ett brett utbud av insatser som kan tillgodose de behov som kan uppkomma. Insatserna kan vara både öppna, som till exempel mötesplatser och olika typer av anhörigstöd och biståndsbedömda som hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende. Programområdet äldreomsorg ansvarar för stöd, omsorg och vård till personer som är 65 år och äldre. De lagar som främst styr verksamheten är Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Lagen om riksfärdtjänst. Ekonomiskt utfall (tkr) Budget Utfall Avvikelse Utfall Utfall Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat För äldreomsorgen totalt redovisas ett underskott jämfört budget på -34,8 mnkr. Underskottet fördelar sig enligt följande: Gemensamt 0,3 mnkr Ordinärt boende -13,1 Särskilt boende -22,0 Betalningsansvar +/-0 Underskottet beror på: Fler utförda hemtjänsttimmar ( timmar) -13,9 mnkr Fler köpta platser (24 platser i genomsnitt) -19,3 Äldreboende - 4,6 Högre intäkter avseende hemtjänst- och måltidsavgifter, fler sålda platser och högre momsintäkter 3,0 Intäktsöverskott om 4,5 mnkr, avser kostnader för projekt som finansieras av statliga stimulansmedel. Motsvarande underskott redovisas på kostnadssidan.

9 (59) Antal personer i Äldreomsorgen Inlämnade uppgifter till SCB till och med år 2012 mängdstatistik per den 1 oktober Kvinnor Män Antal personer i ordinärt boende per den 1/ varav i egen regi varav i enskild regi Antal personer i särskilt boende per den 1/ varav i egen regi varav i enskild regi Totalt antal personer per den 1/ Första oktober 2012 hade personer insatser inom äldreomsorgen, det är en ökning med 168 personer jämfört med år 2011 då antalet personer uppgick till Antalet personer i ordinärt boende har ökat med 124 och i särskilt boende med 44 personer mellan 2011 och Enligt volymberäkningsmodellen var volymen för insatsen hjälp i hemmet beräknad till personer. Resultatet för 2012 blev dock en ökning med 61 personer utöver volymberäkningsmodellen. Totala antalet utförda hemtjänsttimmar uppgick till timmar år 2012 och år Antal timmar per person har sjunkit från 29 timmar per person år 2011 till 27 timmar per person år 2012, vilket ger en minskning med timmar. Antal timmar per person per månad Volymerna för insatsen särskilt boende var enligt volymberäkningsmodellen beräknade till 400 personer. Resultatet för 2012 blev enligt SCB statistiken en ökning med 18 personer utöver volymberäkningsmodellen. Mätdagen 1 oktober visar inte det faktiska antalet unika personer som under året haft insatsen hjälp i hemmet och särskilt boende. 510 Gemensamt Programområdet äldreomsorg inklusive myndighetsutövningen inom äldreenheten Programområdet äldreomsorg innefattar planering, ledning och samordning av samhällsuppdraget, innehåll i kundval och certifiering av LOV utförare, samt upphandlingar. Programmet ansvarar också för omvärldsbevakning och för samspel med samverkanspartners. Även uppföljning och information ingår i ansvarsområdet. Äldreenhetens biståndsbedömare utreder och fattar beslut i enskilda ärenden som rör bistånd till personer över 65 år samt beslut om riksfärdtjänst. Besluten fattas också om avgifter kopplade till insatser.

10 (59) Medverkan i planering och uppföljning inom kostområdet tillgodoses genom förvaltningens kostkonsulent. Sakkunskap kring fastighetsfrågor i form av lokalsamordnare finns inom förvaltningen. Ekonomiskt utfall (tkr) Budget Utfall Avvikelse Utfall Utfall Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Gemensamt redovisar ett positivt resultat om 0,3 mnkr. Intäktsöverskottet, 4,8 mnkr, avser till största delen kostnader för projekt som finansieras av statliga stimulansmedel. Motsvarande underskott redovisas på kostnadssidan. 511 Ordinärt boende Stöd i ordinära boendet är en förutsättning för livskvalitet för äldre med olika funktionshinder och sjukdomar. Tillgång till ett brett utbud av insatser både i grupp och individuellt har stor betydelse för enskilda personer och deras närstående. Ekonomiskt utfall (tkr) Budget Utfall Avvikelse Utfall Utfall Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Bokslutet för ordinärt boende visar ett underskott jämfört budget om -13,1 mnkr och beror främst på: Fler utförda hemtjänsttimmar ( timmar) -13,9 mnkr Fler köpta korttidsplatser (ca 1 plats) -0,3 Högre avgifter och momsintäkter 1,2 Övrigt -0,1 Viss verksamhet inom Hemstöd har finansierats genom stimulansmedel vilket innebär högre intäkter respektive kostnader. Alla kostnader som redovisats under Hjälp i hemmet finns inte medräknade i statistiken för år Detta beror dels på att kostnader för år 2011 har bokförts på 2012, dels på att feldebiterade timmar inte har reglerats år 2012.

11 (59) Volymer för ordinärt boende Budget 2012 Utfall 2012 Avvikelse 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 Hemtjänst - Utförda timmar Korttidsboende - Antal dygn - Antal platser* Köpta korttidsplatser - Antal dygn - Antal platser Dagverksamhet - Dagar demens** - Dagar social - Antal personer (årssnitt) Trygghetslarm, 31 dec - antal utryckningar per år Omvårdnadsbidrag, pers (årssnitt) , , , , * Inkl.10 nya platser fr.o.m vid Flottiljen ** Utförda dagar fr.o.m Volymförändringar inom hemtjänsten Förväntade effekter av det under året införda tidmätningssystemet Mobipen har inte kunnat infrias bland annat på grund av inkörningssvårigheter. Som beskrivits ovan under ekonomiskt utfall redovisas ett underskott om -13,9 mnkr för utförda hemtjänsttimmar, antalet utförda timmar var timmar fler än budgeterat. Antalet timmar har under år 2012 minskat med jämfört med året innan. Ökningen mellan åren 2010 och 2011 var timmar. Den procentuella fördelningen av antalet personer med hemtjänst år 2012 mellan samtliga externa utförare och egen regin visade att de externa utförarna låg på totalt 53 % och egen regin på 47 %. Motsvarande fördelning för år 2011 var densamma. Egen regi som utför hemtjänst nattetid har ett fast anslag. Social dagverksamhet och dagverksamhet för personer med demenshandikapp. För social dagverksamhet har utfallet varit 952 fler utförda dagar och för dagverksamhet för personer med demensfunktionsnedsättning har utfallet varit färre utförda dagar än planerat år Omvårdnadsbidrag Planeringen för år 2012 var att ca 78 personer skulle behöva omvårdnadsbidrag. Behovet visade sig vara 72 personer i snitt under året.

12 (59) 512 Särskilt boende Särskilt boende omfattar äldreboenden av olika slag där hälso- och sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå ingår. Ekonomiskt utfall (tkr) Budget Utfall Avvikelse Utfall Utfall Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Särskilt boende visar ett underskott jämfört budget på -22 mnkr. Underskottet består både av högre intäkter och högre kostnader i förhållande till planerat och beror främst på: Högre intäkter för avgifter, moms och sålda platser 1,3 mnkr Fler köpta platser utanför kommunen -19,0 Äldreboende -4,6 Övrigt (avskrivningar, hyror) 0,3 Köpta externa platser redovisar ett underskott om -19 mnkr. Åtgärderna för att minska antalet köpta platser, genom hemflytt till kommunen alternativt att personen folkbokförts i kommun där placeringen varit, har gett effekt. Vid ingången av år 2012 har 53 personer placerade utanför kommunen. Vi utgången av år 2012 uppgick antalet till 34 personer. Flera av dessa boendeplaceringar är av sådan art att de ska fortgå (språk, religion eller aggressivt beteende). En avbruten planerad ombyggnation på äldreboendet Olovslund har inneburit en underbudgetering år Kommunens egen regi, Vård och omsorg, övertog driften av Tallbohovs äldreboende den 1 september 2012 vilket inneburit en merkostnad som inte varit budgeterad. Volymer för särskilt boende Budget 2012 Utfall 2012 Avvikelse 2012 Utfall 2010 Utfall 2010 Särskilt boende Äldreboende - Antal dygn - Antal lägenheter* Köpta platser - Antal dygn - Antal platser Sålda platser - Antal dygn - Antal platser , ,4 *Inkl. 40 nya permanenta lägenheter fr.o.m vid Flottiljen

13 (59) Målgrupp Inriktning Inom kommunens äldreboende skall utföraren utforma sin verksamhet för att möta enskildas behov utifrån tre olika inriktningar (tre målgrupper). Nedan redovisas situationen i avtal/överenskommelser år 2012: Almen Björken Eken Flottiljen Linden Lönnen Olovslund Tallbohov Omsorg (totalt 207 lgh.) Demensfuntionshinder (totalt 174 lgh.) Psykiskt funktionshinder (totalt 10 lgh.) Totalt 391 lgh Utförare Carema VoO VoO Attendo A&O A&O VoO VoO Pris/dygn kr kr kr kr kr kr kr kr Beroende på bland annat kommunens brist på boendeplatser har som komplement till ovanstående åtta äldreboenden köpts boendeplatser av enskilda vårdgivare. Behovet av köp utanför kommunen har varit mycket större än budgeterat. Fyra utförare har huvudsakligen ansvarat för driften av de äldreboenden som finns i kommunen. Utförarna är Carema Äldreomsorg AB, A&O Ansvar och Omsorg AB, Attendo Care AB och Vård och omsorg. Carema Äldreomsorg AB drev Tallbohov t.o.m. augusti Den procentuella fördelningen av antalet lägenheter var 46 % på externa utförare och 54 % på egen regi vid utgången av Betalningsansvar Lagen om betalningsansvar för utskrivningsklara tillkom i och med ädelreformen. Varje år justeras listan över priser inom de olika vårdformerna. Under år 2012 har priset för geriatrisk vårdplats varit kr/dygn och för somatisk vårdplats kr/dygn. Ekonomiskt utfall (tkr) Budget Utfall Avvikelse Utfall Utfall Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Betalningsansvaret för utskrivningsklara redovisar ett överskott om 16 tkr. Volymer för betalningsansvar Budget Utfall 2012 Avvikelse 2012 Utfall 2011 Utfall Betalningsansvar - Antal dygn

14 (59) Måluppfyllelse Effektmål Måluppfyllelse Andel kunder som upplever att det har inflytande över hur, var och när insatser ges ska öka, (målnivå över 4) Brukarundersökningen består av en femgradig skala där ett resultat från fyra anses vara ett bra resultat. Brukarenkätens resultat för hemtjänst är 4,3 av 5.0 möjliga, målet är därmed uppnått. 73 % har besvarat frågan. Brukarenkätens resultat för äldreboende är 3,3 av 5,0 möjliga. 56 % besvarade frågan. Målet är inte uppnått. Brukarenkätens resultat för dagverksamhet är 3,6 av 5,0 möjliga, målet är därmed inte uppnått. 66 % har besvarat frågan Andel anhöriga som upplever att de får Enkätundersökning inte genomförd, målet inte ett bra anhörigstöd ska öka uppnått Andel personer i öppna verksamheter ska öka Andelen personer som besöker öppna verksamheter har minskar från 14 % till 13 % Målet är inte uppnått Besökarnas inflytande över innehållet i Enkätundersökning inte genomförd, målet inte de öppna verksamheterna ska öka uppnått Kvalitetsredovisning Åtaganden För äldreomsorgen finns fyra åtaganden: Hjälp i hemmet Dagverksamhet Korttidsplats Särskilt boende (äldreboende) Enligt nämndens uppföljningsplan ska åtaganden huvudsakligen följas upp genom klagomåls systemet. Synpunkter/klagomål Synpunkter/klagomål har från 1 januari 31 oktober 2012 främst inkommit i socialförvaltningens egen klagomålshantering. Därefter har klagomål delvis hanterats av kundtjänst. Klagomålen är i socialförvaltningens klagomålshantering fördelade enligt följande kategorier:

15 (59). Under år 2012 var antalet registrerade klagomål/synpunkter inkomna till socialförvaltningen totalt 65 stycken. Klagomålen analyseras även utifrån vem som klagar enligt följande kategorier:

16 (59) Klagomål inkomna via kundtjänst Till kundtjänst inkom totalt 19 klagomål/synpunkter under perioden november till december år Klagomål inkomna via kundtjänst kategoriseras på annat sätt och synen på vad som är en synpunkt/klagomål är annorlunda. Vem som lämnar synpunkten redovisas inte. Anmälan om missförhållande, Lex Sarah Under året har 13 rapporter rörande anmälningar om missförhållanden inkommit till socialnämnden. Anmälningarna har gjorts enligt SoL och har främst gällt brister i rutiner, larm, stöld, fall och riskhantering. Nio av anmälningarna gällde insatsen på särskilt boende och fyra anmälningar gällde hemtjänstinsatser i ordinärt boende. En anmälning gällande allvarlig missförhållande har skickats vidare till Socialstyrelsen. Samtliga anmälningar är åtgärdade. Uppföljning Uppföljning av verksamheter i äldreomsorgen har skett, dels genom möten med verksamhetschefer och genom att förvaltningens medarbetare gjort en fördjupad uppföljning på alla äldreboenden och på korttidsboendet. Uppföljningarna har omfattat följsamhet mot lagar och riktlinjer samt mot avtal. Brukarundersökning Brukarundersökningen har skett i form av enkäter som under hösten skickats ut till de kommuninvånare som har insatser från äldreomsorgen. Syftet med undersökningen var att få en bild av brukarnas upplevelse av kvaliteten i de olika insatserna, myndighetens bemötande, och att och i förekommande fall identifiera områden där insatserna behöver utvecklas ytterligare. Svarsfrekvenserna för respektive områden bedöms som goda, (hemtjänst, 73 % särskilt boende, 56% och dagverksamhet: 66%) Enkäten var uppbyggd kring positivt formulerade påståenden, där brukaren skulle ta ställning till hur väl de instämde i dessa. Instämmandet gjordes på en fem-gradig skala. Det genomsnittliga resultatet ligger i mellan 4-4,4 poäng vilket kan anses

17 (59) vara ett godkänt/bra resultat. Ett resultat under 4,0 ger anledning till en analys kring orsaker. Resultat: Hemtjänst: Hemtjänstens betyg varierar mellan 4,2-4,7 och betygen för myndighetsfrågorna varierar mellan 4,4 och 4,8 vilket är ett mycket gott resultat. Dagverksamhet: Betyget på dagverksamhet ligger mellan 3,6 4,7 där det lägsta betyget återfinns på möjligheten att vara delaktig i planeringen av aktiviteterna på dagverksamheten. Betyget på myndighetens bemötande och nåbarhet är genomgående god och varierar mellan 4,3 4,8. Särskilt boende: Betygen på särskilt boende ligger mellan 3,3-4,5. De utvecklingsområden som kan identifieras är självbestämmande, möjlighet att få komma ut när man vill, självständighet, hjälp med kontakt med familj och anhöriga, delaktighet och livskvalitet. Rättsäkerhet Rättsäkerheten kan belysas genom följande sammanställning av antalet överklaganden av ansökningar enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om riksfärdtjänst Antal beslut enligt SoL Varav antal avslag Procentuell andel avslag, totalt 1 % 1 % 1 % En del av ökningen i antal beslut beror på att beslut som ledsagning fattas enskilt Färdtjänsten Kundtjänsten tog i april 2012 över handläggningen av färdtjänst. Under perioden april till december har kundtjänsten tagit emot 638 ansökningar varav 546 lett till beslut. Under perioden 1 januari till 31 mars gjorde hemstöd 112 färdtjänstutredningar. Förebyggande arbete Ett antal insatser har getts för att stödja personer som bor i ordinärt boende och de anhöriga som vårdar närstående. De insatser som ges är till exempel stöd från demenssjuksköterska, anhörigstöd, syn- och hörselkonsulent, fixartjänst, och aktiviteter på de öppna träffpunkterna.

18 (59) Viktiga händelser Äldreenheten Inom ramen för arbete med Mobipen har en ny insatskatalog skapats. Under året har verksamhetssystemet Procapita setts över tillsammans med enheten för funktionsnedsättning. Enhetscheferna för funktionshinder och äldreomsorg har tillsammans med systemförvaltarna genomfört förändringar i två steg där systemets utvecklats för att vara mer användarvänligt. Detta har fått till följd att handläggarnas arbete har underlättats. En mindre inventering har gjorts kring personer som har psykiatriska diagnoser i syfte att kartlägga om våra utredningsmetoder fångar upp målgruppens svårigheter på ett bra sätt. Arbetet har skett som en del i projektet Interaction. Handläggarna har påbörjat en planering för ett nytt sätt att arbeta där en mindre grupp handläggare gör alla vårdplaneringarna på sjukhus och korttidsboende. Övriga handläggare kan då koncentrera sig på att göra hembesök och uppföljningar. Tidmätningssystem Under året har tidmätningssystemet Mobipen införts. Egen regis alla verksamheter och de sex största externa bolagen använder sedan november 2012 Mobipen. Införandet av Mobipen i samtliga hemtjänstföretag kommer att fortsätta under år Hemtjänsttimmarna har under år 2012 minskat med ca timmar trots att antalet brukare har ökat. Upphandling Särskilt boende Äldreboendet Tallbohov och Korttidsboendet Kastanjen övergick i september i egen regi. Äldreboendet Almen har återupphandlats och övergår från Carema Care till Frösunda LSS regi från och med 16 april 2013 I slutet av året var ett tjugotal olika utförare av LOV för hemtjänst, ledsagning och avlösarservice godkända. Tre företag, Aleris, Carema och HSB omsorg har under året aviserat att de lämnar Järfälla kommun. Anledningen till detta uppges vara för låg ersättning när utförd tid mäts elektroniskt. Trygghetslarm och larmmottagning Nytt trygghetslarm och larmmottagning har upphandlats för personer boende i ordinärt boende. Systemet är baserat på GSM teknik och är inte beroende av kundens telefonabonnemang. I trygghetslarmstjänsten ingår också ett röklarm som extra trygghet. Företaget Tunstall är ny leverantör och driften övertas från 1 februari Nytt i larmupphandlingen är att både larm och larmmottagningen upphandlats sammantaget. Boendestöd Från 1 januari 2012 finns det kundval för insatsen boendestöd. Under året har fem företag blivit godkända utförare.

19 (59) I mars 2012 öppnade Flottiljens äldreboende med 40 permanenta boendeplatser och 10 korttidsplatser. Förenklad biståndsbedömning och e-tjänster Under året fattades 850 beslut om hemtjänst med förenklad biståndshandläggning. Det är en minskning med 157 beslut jämfört med föregående år. Genom ÖSTprojektet, ett Vinnova finansierat projekt, har det pågått ett arbete med att ytterligare automatisera hanteringen av handläggningen parallellt med en fortsatt utveckling av e-tjänster. FOU.nu Landstingets geriatrik och primärvård och kommunerna Järfälla, Upplands-Bro, Sollentuna, Ekerö, Sigtuna och Upplands Väsby har avtal om delägarskap i FoU.nu. Under 2012 har Järfälla kommun arbetat tillsammans med FoU.nu i flera projekt bl a Nattfrid och interaction, Ny lagstiftning I november år 2012 infördes Rätten att bo tillsammans - parboendegarantin som innebär en rätt att få fortsätta att bo tillsammans med den man varaktigt sammanbott med, även om bara den ene parten har ett omvårdnadsbehov. Externt köpta äldreboendeplatser Antalet köpta externa boendeplatser har under året minskat från 53 till 34 platser. Minskningen beror på Flottiljens öppnande, naturlig omsättning och ett aktivt arbete med att försöka erbjuda så många som möjligt plats i hemkommunen. Statliga stimulansmedel Aktiviteter och utbildningar under 2012 som helt eller delvis finansierats med stimulansmedel. Information och kommunikationsstöd (IKT) Action är ett IT-baserat stöd till äldre och anhöriga. Användarna utrustas med dator och tillhörande bildtelefon och de får tillgång till internet, e-post samt spel och kunskapsprogram. I Action tjänsten ingår också utbildning och olika sociala aktiviteter som internet-café och gemensamma luncher. Ippi kan liknas vid en elektronisk brevlåda. Med en Ippi inkopplad kan en vanlig TV ta emot och skicka bilder, filmer, ljud och textmeddelanden från mobiltelefoner och datorer. Under 2012 tom våren 2013 pågår ett projekt för att kvalitetssäkra de boendes läkemedelsanvändning. Farmaceuter från Apoteket AB har tillsammans med sjuksköterskor och omvårdnadspersonal gått igenom alla steg i läkemedelskedjan, från läkarens föreskrivning till att läkemedlet når den enskilde. Rutiner har säkrats samt att läkemedelsgenomgångar har genomförts på Lönnen. På Tallbohov och Kastanjen fortsätter kvalitetsarbetet under All vård- och omsorgspersonal erbjuds utbildning i läkemedelshantering. Joice är en ny TV-telefon som med sin enkla funktion gör det möjligt för användare i alla åldrar att hålla kontakten med närstående. Användaren styr samtalet med en fjärrkontroll och kommunicerar sedan via sin TV-apparat.

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar

Läs mer

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 1 (6) FÖRSLAG 17 februari 2010 Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 Denna uppföljningsplan anger struktur och innehåll för socialnämndens uppföljning år 2010, men det är också en struktur för nämndens

Läs mer

Budget och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2014 KPR

Budget och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2014 KPR KPR 2014 10 22 Inledning Måluppföljning Kvalitetsredovisning Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning et redovisar ett överskott på 14 326 tkr. På helår prognostiseras ett överskott på 5 474 tkr.

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen 12 Tjänsteutlåtande Madeleine H Nordholm Systemförvaltare 2011-11-10 Sidan 1 av 1 Dnr 2011/6 VON.023 Vård- och omsorgsnämnden Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Läs mer

Enheten. Äldreenheten. (30 personer)

Enheten. Äldreenheten. (30 personer) Äldreenheten Sid 1 Enheten Äldreenheten (30 personer) Enhetschef Gruppledare Vårdplanerare Hemhandläggare 3 team Boendesamordnare Avgiftshandläggare Ombedömningsteam Jour Sid 2 Vilka kan ansöka? Den enskilde

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

2011-05-24. Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV

2011-05-24. Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-05-24 Socialnämnden Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialförvaltningens

Läs mer

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Tillsynsenheten Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Omsorgskonsulent Tillhör Tillsynsenheten Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3: 2013 Brukarenkät visar positiva resultat avseende nöjdhet, handläggning, tillgänglighet samt delakaktighet i handläggningsprocessen Medarbetarindex

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015

Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Budgetenhet Äldreomsorg 2012 ENHET/ BUDGETENHET Äldreomsorg TIDSPERIOD 2012 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Äldreomsorg/hälso- och sjukvård omfattar gemensam verksamhet,

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden -04-14 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) % Verksamhetens intäkter Avgifter

Läs mer

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Vård- och omsorgsnämndens ansvar enl reglemente från KF Hemtjänst Äldreboende inklusive demensboende och korttidsboende Dagverksamhet för dementa Gruppboende

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013 EKONOMI Ekonomi m m Den ekonomiska bilden efter maj är inte helt entydig. Utförarsidan redovisar ett sämre resultat efter maj månad jämfört med

Läs mer

Information vård och omsorg

Information vård och omsorg Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få

Läs mer

Förteckning 2013-01-08

Förteckning 2013-01-08 Son 2012/868-6 Kontrakt- Avtal för utförarservice av tjänsterna enligt Lag om Valfrihetssystem, Marie Weckström, programchef, Äldreomsorgen och Jenny Wilhelmsson, programchef Funktionshinder / Mångkulturell

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN. Delårsrapport per augusti 2012

SOCIALNÄMNDEN. Delårsrapport per augusti 2012 SOCIALNÄMNDEN Delårsrapport per augusti 2012 2012-09-28 1 (38) Innehåll INLEDNING OCH ANSVARSOMRÅDE... 2 EKONOMISKT UTFALL... 3 POLITISK VERKSAMHET... 8 GEMENSAMT... 9 ÄLDREOMSORG... 10 KOMMENTAR TILL

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Nämnden beställer verksamhet Från Division Social omsorg i Internöverenskommelsen Från hemtjänstleverantörer enligt LOV (privata och DSO) Från privata särskilda boenden

Läs mer

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Johanna Wahlin 2015-08-27 ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut Äldrenärrmden föreslås

Läs mer

Biståndshandläggning November 2016 Äldreomsorgens nationella värdegrund 5 kap. 4 socialtjänstlagen (2001:453,SoL) Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt

Läs mer

2010-02-15. Dnr Son 2010/70 Socialnämndens brukarundersökning år 2009

2010-02-15. Dnr Son 2010/70 Socialnämndens brukarundersökning år 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-02-15 Socialnämnden Dnr Son 2010/70 Socialnämndens brukarundersökning år 2009 Förslag till beslut 1. Rapporten läggs till handlingarna. Ärendet i korthet Enligt socialnämndens

Läs mer

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 Enkätundersökning riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE... 3 UTFORMNING AV ENKÄTEN... 3 ÅRETS UNDERLAG... 4 MÅLVÄRDET... 4 RESULTAT

Läs mer

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah-anmälningar inom socialtjänsten 2017

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah-anmälningar inom socialtjänsten 2017 Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah-anmälningar inom socialtjänsten 2017 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor The Capital of Scandinavia Detta seminarium ska handla

Läs mer

Konkurrensutsättningsplan 2015-2017 social- och äldrenämnden

Konkurrensutsättningsplan 2015-2017 social- och äldrenämnden Styrdokument, plan 2014-09-08 Dnr SÄN/2013:259 Konkurrensutsättningsplan 2015-2017 social- och äldrenämnden Nivå: Social- och äldrenämnden Antagen: Social- och äldrenämnden den 15 oktober 2013 Reviderad:

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

Uppföljning av individuella genomförandeplaner för handikappomsorgen per 31 december 2009

Uppföljning av individuella genomförandeplaner för handikappomsorgen per 31 december 2009 Uppföljning av individuella genomförandeplaner för handikappomsorgen per 31 december 2009 Maria Sandberg Februari 2010 Dnr Son 2010/41 2009-01-29 1 (6) Innehåll 1. BAKGRUND...2 2. SYFTE...2 3. METOD...2

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Forum Carpe 4 juni 2014. Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling

Forum Carpe 4 juni 2014. Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling Forum Carpe 4 juni 2014 Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling Avdelningen för analys och utveckling Temarapporter Riskanalyser Metodutveckling Statistikutveckling Register registerfragor@ivo.se

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Styrdokument, plan 2013-09-11 Dnr SÄN/2013:259 Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Nivå: Social- och äldrenämnden Antagen: Social- och äldrenämnden den 15 oktober 2013 Reviderad:

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Vård och omsorg Budget 2012

Vård och omsorg Budget 2012 Vård och omsorg VÅRD OCH OMSORG BUDGET 2 SAMMANSTÄLLNING 2 LEDNING OCH STÖD 3 KONCERNGEMENSAMT 4 PERSONLIGT OMBUD 5 JÄRFÄLLA HEMSTÖD 6 RESTAURANGERNA 7 VAKANSEN 8 ÄLDREOMSORG 9 JÄRFÄLLA HEMTJÄNST 9 KALLHÄLLS

Läs mer

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 KOMMUN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta,

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 KOMMUN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta, Uppsala KOMMUN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Wallin Datum 2015-04-23 Diarienummer ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Dnr Kst 2015/377 Egenavgifter och priser för den enskilde 2016 inom socialnämndens verksamhetsområden

Dnr Kst 2015/377 Egenavgifter och priser för den enskilde 2016 inom socialnämndens verksamhetsområden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-10-19 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/377 Egenavgifter och priser för den enskilde 2016 inom socialnämndens verksamhetsområden Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Dnr Kst 2016/459 Egenavgifter och priser för den enskilde 2017 inom socialnämndens verksamhetsområden

Dnr Kst 2016/459 Egenavgifter och priser för den enskilde 2017 inom socialnämndens verksamhetsområden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-09-07 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2016/459 Egenavgifter och priser för den enskilde 2017 inom socialnämndens verksamhetsområden Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

upple». Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 Omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

upple». Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 Omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta, upple». OMSORGSFÖRVALTNINGEN Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 9 Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-07-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker

Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-08-28 Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Dnr 2011/664 Återupphandling och konkurrensutsättning av verksamheter inom äldreomsorgen Almen, Björken, Eken

Dnr 2011/664 Återupphandling och konkurrensutsättning av verksamheter inom äldreomsorgen Almen, Björken, Eken TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-01-11 Socialnämnden Dnr 2011/664 Återupphandling och konkurrensutsättning av verksamheter inom äldreomsorgen Almen, Björken, Eken Förslag till beslut Förslag till socialnämnden

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-03-07 62 Dokumentansvarig Anhörigsamordnare/BA Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 2 Regelverk...5

Läs mer

Resultat av brukarenkäter 2012. Funktionsstöd

Resultat av brukarenkäter 2012. Funktionsstöd Resultat av brukarenkäter 2012 Funktionsstöd Svarsfrekvens Brukarenkät 2012 Enkätt Lagrum Vem Utskickade enkäter Inkomna svar % Avlösarservice LSS o SoL Företrädare 37 13 35% Bostad barn LSS Företrädare

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan 2015-16

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan 2015-16 Vård- och omsorgsnämnden, -16 Ordförande: Mikael Ottosson Förvaltningschef: Anne Simmasgård -03-04 Ekonomisk sammanställning Driftredovisning per slag tkr exkl prisutv. exkl prisutv. Verksamhetens intäkter

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Under året har ett förberedelsearbete pågått för att starta upp ett nytt boende för att ta emot ensamkommande barn och unga i Ånge tätort,

Läs mer

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad 1 SOCIALFÖRVALTNINGEN Bilaga 16 Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad Bakgrund och syfte Människor som bor och

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget

Läs mer

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1

Läs mer

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Foto: Anna Hahn von Dorsche, Sollentuna kommun www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden och kontor Stöd i vardagen Lagen

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Presentation av budget 2013-2015

Presentation av budget 2013-2015 Presentation av budget 2013-2015 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 1 Hur gick det 2011? Resultat: 5,94 Mkr Verksamhetsnetto (fem områden samt bistånds- och vårdenheten) 1,60 Mkr Personlig assistans -2,4

Läs mer