Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget)"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget)

2 (59) INLEDNING/ANSVARSOMRÅDE... 2 EKONOMISKT UTFALL Gemensamt.4 Äldreomsorg...7 Funktionshinder 22 Individ- och familjeomsorg...37 Arbetsmarknadsåtgärder...47 Flyktingmottagning...48 MÅLUPPFÖLJNING MEDICINSK MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN MILJÖREDOVISNING INVESTERINGSREDOVISNING... 57

3 (59) Nämnd/styrelse: Socialnämnden Ordförande: Björn Falkeblad (M) Förvaltningschef: Johan Bergman Antal anställda: 174 årsarbetare ANSVARSOMRÅDE Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, handikappomsorg, individ- och familjeomsorg exkl. familjerätten, arbetsmarknadsåtgärder, den kommunala hälso- och sjukvården samt uppgifter inom det bostadssociala området (bostadsanpassningsbidrag). Äldreomsorg Den kommunala äldreomsorgen syftar till att skapa förutsättningar för människor med olika funktionsnedsättningar orsakade av åldrande eller sjukdom att kunna leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt. Funktionshinder En funktionsnedsättning kan innebära många olika begränsningar i möjligheterna att leva som andra. Det kommunala stödet till personer med funktionsnedsättning är inriktat på att ge den enskilde förutsättningar att leva som andra genom att ge stöd och service som stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorgens uppdrag är att vara ett skyddsnät och en garanti för att de som bor eller vistas i kommunen får den hjälp och det stöd de behöver för att kunna leva i ekonomisk och social trygghet och på jämlika villkor. Biståndet ska utformas så att det stärker den enskilde att leva ett självständigt liv. Arbetsmarknadsåtgärder Staten har huvudansvaret för den svenska arbetsmarknadspolitiken. Kommunens roll är att komplettera statens insatser på området. Kommunen ska noga följa utvecklingen på arbetsmarknadsområdet samt vidta åtgärder för att förebygga eller minska arbetslöshet. Övrigt Socialnämnden har även ansvar för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tillsyn över handel med tobaksvaror och nikotinläkemedel, föreningsbidrag till verksamhetsanknutna frivilligorganisationer och handläggning av medicinska och sociala bostadsförturer. Socialnämnden ansvarar också för psykiskt och socialt omhändertagande när kriser och katastrofer inträffar i kommunen.

4 (59) Årets resultat (mnkr) Budget 2012 Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 Summa intäkter 95,4 119,5 108,4 157,0 Summa kostnader exkl. kapitalkostnader -1106,7-1192, , ,7 Kapitalkostnader -3,3-2,7-2,5-2,9 Summa kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Årets resultat Nettoinvestering -8,0-1,5-2,0 Eget kapital* *Bokfört eget kapital per 31 dec exkl. årets resultat 2012 Socialnämndens resultat för år 2012 redovisar ett negativt resultat på -60,134 mnkr eller ~5 procent av bruttoomslutningen. Underskottet -60,1 mnkr fördelar sig på respektive programområde enligt följande: Gemensamt vård och omsorg 2,7 mnkr Äldreomsorg -34,8 Handikappomsorg -4,8 Individ- och familjeomsorg -21,0 Arbetsmarknadsåtgärder 0,0 Flyktingmottagande -2,3 Prognossäkerhet Årsprognosen i Tertial 1 angavs till -30,6 mnkr och i delårsbokslut 2 till -52,9 mnkr. Prognosavvikelsen mellan prognos 1 och 2 blev -22,3 mnkr vilket är ~1,9 procent av bruttoomslutningen. En bidragande faktor till en sämre prognossäkerhet än förväntat är den ut- /omvärdering som gjordes av de särskilda handlingsplanerna för en budget i balans mellan rapporteringarna. Prognosavvikelsen mellan prognos 2 och årsbokslut blev -7,2 mnkr vilket är ~0,6 procent av bruttoomslutningen.

5 (59) EKONOMISKT UTFALL POLITISK VERKSAMHET M M POLITISK VERKSAMHET SAMT PENSIONÄRÅD Ekonomiskt utfall (tkr) Budget Utfall Avvikelse Utfall Utfall Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Resultatet för år 2013 uppgår till 50 tkr. Nedan anges antal ledamöter/ersättare som socialnämnden, de båda utskotten och handikapp- och pensionärsråden haft under år 2011 och 2012, samt antal ledamöter/ersättare. Politisk organ/grupp Antal ledamöter Socialnämnden 9 ordinarie 9 ersättare Socialnämnden, egen regi 9 ordinarie 9 ersättare Arbetsutskottet 5 ordinarie 5 ersättare Sociala utskottet 5 ordinarie 5 ersättare Handikapprådet 2 ordinarie och 2 ersättare från socialnämnden 1 ordinarie och 1 ersättare från barn- och ungdomsnämnden 1 ordinarie och 1 ersättare från kultur- och fritidsnämnden 1 ordinarie och 1 ersättare från tekniska nämnden 1 ordinarie och 1 ersättare från utbildningsnämnden 10 ordinarie och 5 ersättare från handikapporganisationerna Pensionärsrådet 4 ordinarie och 4 ersättare från socialnämnden 2 från PRO, 3 från SPF, 1 från RPG samt ersättare Antal sammanträden år 2011 Antal sammanträden år ordinarie och 2 extra sammanträde, 1 temadag 8 ordinarie och 1 extra sammanträde, 2 temadagar 4 ordinarie sammanträden 4 ordinarie sammanträden 8 ordinarie och 1 extra sammanträden 16 ordinarie och 17 extra sammanträden 8 ordinarie och 1 extra sammanträden 16 ordinarie och 7 extra sammanträden 1 ordinarie sammanträde 2 ordinarie sammanträden 4 ordinarie sammanträden 6 ordinarie sammanträden

6 (59) GEMENSAMT Gemensamt vård och Omsorg Ekonomiskt utfall (tkr) Budget Utfall Avvikelse Utfall Utfall Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Ledning och administration Inom området ledning och administration ligger ansvaret för samordning och övergripande utveckling av nämndens verksamheter, vilket främst sker genom utredning, analys, uppföljning och omvärldsbevakning. Här ligger också ansvaret för nämndadministrationen, vilket innebär planering av nämndens arbete och beredning av ärenden till nämnden. En viktig del i detta arbete är handhavandet och skötseln av nämndens handlingar. Inom ledning och administration finns också kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS. Ekonomiskt utfall (tkr) Budget Utfall Avvikelse Utfall Utfall Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Gemensamt redovisar ett positivt resultat om 0,7 mnkr. Intäkterna och kostnaderna har blivit ca 0,7 mnkr högre på grund av att projekt inte har varit budgeterade utan har finansierats med externa medel. På kostnadssidan har vakanser lett till ett överskott om ca 0,5 mnkr.

7 (59) 501 BOSTADSSOCIALA ÅTGÄRDER Verksamheten utreder och beslutar om bostadsanpassningsbidrag, vilket ges till personer med funktionshinder som behöver handikappanpassa sin bostad för att det dagliga livet ska fungera och underlättas. Verksamheten styrs av Lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. (SFS 1992:1574). Ekonomiskt utfall (tkr) Budget Utfall Avvikelse Utfall Utfall Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat I budget och utfall ingår förutom själva bidraget kostnader för administration och lokaler. Bostadssociala åtgärder redovisar ett positivt resultat om 2,1 mnkr. Överskottet beror bl.a. på färre antal ansökningar om mer omfattande åtgärder som t.ex. installation av stoltrapphissar samt fler beslut angående mindre kostsamma anpassningar. Ett antal beslut med därtill hörande utbetalningar har förts över till nästföljande år p.g.a. sen fakturering från anlitade entreprenörer. Framtiden De två personer som handlägger ärenden rörande bostadsanpassningsbidrag kommer organisatoriskt att knytas till avdelningschefen för äldreomsorg fr.o.m. februari månad Verksamhetsvolymer Antal ansökningar 674(+7,3% ) 628 (+7,7%) 583 ( -12,2%) 664 (+13,7 %) Antal beslut - bifall - delvis bifall - avslagna - avskrivna 615(+8,5 %) (-12,2%) (-0,6 %) (+9,9 %) Antal bifall 65 år och äldre 419 (+7,4% ) 390 (-11,3%) 440 (+4,7%) 420 Antal bifall under 65 år - varav beslut ang. barn 89(-20,5 %) (+2,8) (-19,8%) (+29,5%) 19

8 (59) A LDREOMSORG Äldreomsorgens syfte är att skapa förutsättningar för människor med funktionsnedsättningar som orsakats av ålder eller sjukdom att kunna leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt. Det är av avgörande betydelse för enskilde och deras närstående att kommunen tillhandahåller ett brett utbud av insatser som kan tillgodose de behov som kan uppkomma. Insatserna kan vara både öppna, som till exempel mötesplatser och olika typer av anhörigstöd och biståndsbedömda som hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende. Programområdet äldreomsorg ansvarar för stöd, omsorg och vård till personer som är 65 år och äldre. De lagar som främst styr verksamheten är Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Lagen om riksfärdtjänst. Ekonomiskt utfall (tkr) Budget Utfall Avvikelse Utfall Utfall Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat För äldreomsorgen totalt redovisas ett underskott jämfört budget på -34,8 mnkr. Underskottet fördelar sig enligt följande: Gemensamt 0,3 mnkr Ordinärt boende -13,1 Särskilt boende -22,0 Betalningsansvar +/-0 Underskottet beror på: Fler utförda hemtjänsttimmar ( timmar) -13,9 mnkr Fler köpta platser (24 platser i genomsnitt) -19,3 Äldreboende - 4,6 Högre intäkter avseende hemtjänst- och måltidsavgifter, fler sålda platser och högre momsintäkter 3,0 Intäktsöverskott om 4,5 mnkr, avser kostnader för projekt som finansieras av statliga stimulansmedel. Motsvarande underskott redovisas på kostnadssidan.

9 (59) Antal personer i Äldreomsorgen Inlämnade uppgifter till SCB till och med år 2012 mängdstatistik per den 1 oktober Kvinnor Män Antal personer i ordinärt boende per den 1/ varav i egen regi varav i enskild regi Antal personer i särskilt boende per den 1/ varav i egen regi varav i enskild regi Totalt antal personer per den 1/ Första oktober 2012 hade personer insatser inom äldreomsorgen, det är en ökning med 168 personer jämfört med år 2011 då antalet personer uppgick till Antalet personer i ordinärt boende har ökat med 124 och i särskilt boende med 44 personer mellan 2011 och Enligt volymberäkningsmodellen var volymen för insatsen hjälp i hemmet beräknad till personer. Resultatet för 2012 blev dock en ökning med 61 personer utöver volymberäkningsmodellen. Totala antalet utförda hemtjänsttimmar uppgick till timmar år 2012 och år Antal timmar per person har sjunkit från 29 timmar per person år 2011 till 27 timmar per person år 2012, vilket ger en minskning med timmar. Antal timmar per person per månad Volymerna för insatsen särskilt boende var enligt volymberäkningsmodellen beräknade till 400 personer. Resultatet för 2012 blev enligt SCB statistiken en ökning med 18 personer utöver volymberäkningsmodellen. Mätdagen 1 oktober visar inte det faktiska antalet unika personer som under året haft insatsen hjälp i hemmet och särskilt boende. 510 Gemensamt Programområdet äldreomsorg inklusive myndighetsutövningen inom äldreenheten Programområdet äldreomsorg innefattar planering, ledning och samordning av samhällsuppdraget, innehåll i kundval och certifiering av LOV utförare, samt upphandlingar. Programmet ansvarar också för omvärldsbevakning och för samspel med samverkanspartners. Även uppföljning och information ingår i ansvarsområdet. Äldreenhetens biståndsbedömare utreder och fattar beslut i enskilda ärenden som rör bistånd till personer över 65 år samt beslut om riksfärdtjänst. Besluten fattas också om avgifter kopplade till insatser.

10 (59) Medverkan i planering och uppföljning inom kostområdet tillgodoses genom förvaltningens kostkonsulent. Sakkunskap kring fastighetsfrågor i form av lokalsamordnare finns inom förvaltningen. Ekonomiskt utfall (tkr) Budget Utfall Avvikelse Utfall Utfall Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Gemensamt redovisar ett positivt resultat om 0,3 mnkr. Intäktsöverskottet, 4,8 mnkr, avser till största delen kostnader för projekt som finansieras av statliga stimulansmedel. Motsvarande underskott redovisas på kostnadssidan. 511 Ordinärt boende Stöd i ordinära boendet är en förutsättning för livskvalitet för äldre med olika funktionshinder och sjukdomar. Tillgång till ett brett utbud av insatser både i grupp och individuellt har stor betydelse för enskilda personer och deras närstående. Ekonomiskt utfall (tkr) Budget Utfall Avvikelse Utfall Utfall Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Bokslutet för ordinärt boende visar ett underskott jämfört budget om -13,1 mnkr och beror främst på: Fler utförda hemtjänsttimmar ( timmar) -13,9 mnkr Fler köpta korttidsplatser (ca 1 plats) -0,3 Högre avgifter och momsintäkter 1,2 Övrigt -0,1 Viss verksamhet inom Hemstöd har finansierats genom stimulansmedel vilket innebär högre intäkter respektive kostnader. Alla kostnader som redovisats under Hjälp i hemmet finns inte medräknade i statistiken för år Detta beror dels på att kostnader för år 2011 har bokförts på 2012, dels på att feldebiterade timmar inte har reglerats år 2012.

11 (59) Volymer för ordinärt boende Budget 2012 Utfall 2012 Avvikelse 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 Hemtjänst - Utförda timmar Korttidsboende - Antal dygn - Antal platser* Köpta korttidsplatser - Antal dygn - Antal platser Dagverksamhet - Dagar demens** - Dagar social - Antal personer (årssnitt) Trygghetslarm, 31 dec - antal utryckningar per år Omvårdnadsbidrag, pers (årssnitt) , , , , * Inkl.10 nya platser fr.o.m vid Flottiljen ** Utförda dagar fr.o.m Volymförändringar inom hemtjänsten Förväntade effekter av det under året införda tidmätningssystemet Mobipen har inte kunnat infrias bland annat på grund av inkörningssvårigheter. Som beskrivits ovan under ekonomiskt utfall redovisas ett underskott om -13,9 mnkr för utförda hemtjänsttimmar, antalet utförda timmar var timmar fler än budgeterat. Antalet timmar har under år 2012 minskat med jämfört med året innan. Ökningen mellan åren 2010 och 2011 var timmar. Den procentuella fördelningen av antalet personer med hemtjänst år 2012 mellan samtliga externa utförare och egen regin visade att de externa utförarna låg på totalt 53 % och egen regin på 47 %. Motsvarande fördelning för år 2011 var densamma. Egen regi som utför hemtjänst nattetid har ett fast anslag. Social dagverksamhet och dagverksamhet för personer med demenshandikapp. För social dagverksamhet har utfallet varit 952 fler utförda dagar och för dagverksamhet för personer med demensfunktionsnedsättning har utfallet varit färre utförda dagar än planerat år Omvårdnadsbidrag Planeringen för år 2012 var att ca 78 personer skulle behöva omvårdnadsbidrag. Behovet visade sig vara 72 personer i snitt under året.

12 (59) 512 Särskilt boende Särskilt boende omfattar äldreboenden av olika slag där hälso- och sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå ingår. Ekonomiskt utfall (tkr) Budget Utfall Avvikelse Utfall Utfall Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Särskilt boende visar ett underskott jämfört budget på -22 mnkr. Underskottet består både av högre intäkter och högre kostnader i förhållande till planerat och beror främst på: Högre intäkter för avgifter, moms och sålda platser 1,3 mnkr Fler köpta platser utanför kommunen -19,0 Äldreboende -4,6 Övrigt (avskrivningar, hyror) 0,3 Köpta externa platser redovisar ett underskott om -19 mnkr. Åtgärderna för att minska antalet köpta platser, genom hemflytt till kommunen alternativt att personen folkbokförts i kommun där placeringen varit, har gett effekt. Vid ingången av år 2012 har 53 personer placerade utanför kommunen. Vi utgången av år 2012 uppgick antalet till 34 personer. Flera av dessa boendeplaceringar är av sådan art att de ska fortgå (språk, religion eller aggressivt beteende). En avbruten planerad ombyggnation på äldreboendet Olovslund har inneburit en underbudgetering år Kommunens egen regi, Vård och omsorg, övertog driften av Tallbohovs äldreboende den 1 september 2012 vilket inneburit en merkostnad som inte varit budgeterad. Volymer för särskilt boende Budget 2012 Utfall 2012 Avvikelse 2012 Utfall 2010 Utfall 2010 Särskilt boende Äldreboende - Antal dygn - Antal lägenheter* Köpta platser - Antal dygn - Antal platser Sålda platser - Antal dygn - Antal platser , ,4 *Inkl. 40 nya permanenta lägenheter fr.o.m vid Flottiljen

13 (59) Målgrupp Inriktning Inom kommunens äldreboende skall utföraren utforma sin verksamhet för att möta enskildas behov utifrån tre olika inriktningar (tre målgrupper). Nedan redovisas situationen i avtal/överenskommelser år 2012: Almen Björken Eken Flottiljen Linden Lönnen Olovslund Tallbohov Omsorg (totalt 207 lgh.) Demensfuntionshinder (totalt 174 lgh.) Psykiskt funktionshinder (totalt 10 lgh.) Totalt 391 lgh Utförare Carema VoO VoO Attendo A&O A&O VoO VoO Pris/dygn kr kr kr kr kr kr kr kr Beroende på bland annat kommunens brist på boendeplatser har som komplement till ovanstående åtta äldreboenden köpts boendeplatser av enskilda vårdgivare. Behovet av köp utanför kommunen har varit mycket större än budgeterat. Fyra utförare har huvudsakligen ansvarat för driften av de äldreboenden som finns i kommunen. Utförarna är Carema Äldreomsorg AB, A&O Ansvar och Omsorg AB, Attendo Care AB och Vård och omsorg. Carema Äldreomsorg AB drev Tallbohov t.o.m. augusti Den procentuella fördelningen av antalet lägenheter var 46 % på externa utförare och 54 % på egen regi vid utgången av Betalningsansvar Lagen om betalningsansvar för utskrivningsklara tillkom i och med ädelreformen. Varje år justeras listan över priser inom de olika vårdformerna. Under år 2012 har priset för geriatrisk vårdplats varit kr/dygn och för somatisk vårdplats kr/dygn. Ekonomiskt utfall (tkr) Budget Utfall Avvikelse Utfall Utfall Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Betalningsansvaret för utskrivningsklara redovisar ett överskott om 16 tkr. Volymer för betalningsansvar Budget Utfall 2012 Avvikelse 2012 Utfall 2011 Utfall Betalningsansvar - Antal dygn

14 (59) Måluppfyllelse Effektmål Måluppfyllelse Andel kunder som upplever att det har inflytande över hur, var och när insatser ges ska öka, (målnivå över 4) Brukarundersökningen består av en femgradig skala där ett resultat från fyra anses vara ett bra resultat. Brukarenkätens resultat för hemtjänst är 4,3 av 5.0 möjliga, målet är därmed uppnått. 73 % har besvarat frågan. Brukarenkätens resultat för äldreboende är 3,3 av 5,0 möjliga. 56 % besvarade frågan. Målet är inte uppnått. Brukarenkätens resultat för dagverksamhet är 3,6 av 5,0 möjliga, målet är därmed inte uppnått. 66 % har besvarat frågan Andel anhöriga som upplever att de får Enkätundersökning inte genomförd, målet inte ett bra anhörigstöd ska öka uppnått Andel personer i öppna verksamheter ska öka Andelen personer som besöker öppna verksamheter har minskar från 14 % till 13 % Målet är inte uppnått Besökarnas inflytande över innehållet i Enkätundersökning inte genomförd, målet inte de öppna verksamheterna ska öka uppnått Kvalitetsredovisning Åtaganden För äldreomsorgen finns fyra åtaganden: Hjälp i hemmet Dagverksamhet Korttidsplats Särskilt boende (äldreboende) Enligt nämndens uppföljningsplan ska åtaganden huvudsakligen följas upp genom klagomåls systemet. Synpunkter/klagomål Synpunkter/klagomål har från 1 januari 31 oktober 2012 främst inkommit i socialförvaltningens egen klagomålshantering. Därefter har klagomål delvis hanterats av kundtjänst. Klagomålen är i socialförvaltningens klagomålshantering fördelade enligt följande kategorier:

15 (59). Under år 2012 var antalet registrerade klagomål/synpunkter inkomna till socialförvaltningen totalt 65 stycken. Klagomålen analyseras även utifrån vem som klagar enligt följande kategorier:

16 (59) Klagomål inkomna via kundtjänst Till kundtjänst inkom totalt 19 klagomål/synpunkter under perioden november till december år Klagomål inkomna via kundtjänst kategoriseras på annat sätt och synen på vad som är en synpunkt/klagomål är annorlunda. Vem som lämnar synpunkten redovisas inte. Anmälan om missförhållande, Lex Sarah Under året har 13 rapporter rörande anmälningar om missförhållanden inkommit till socialnämnden. Anmälningarna har gjorts enligt SoL och har främst gällt brister i rutiner, larm, stöld, fall och riskhantering. Nio av anmälningarna gällde insatsen på särskilt boende och fyra anmälningar gällde hemtjänstinsatser i ordinärt boende. En anmälning gällande allvarlig missförhållande har skickats vidare till Socialstyrelsen. Samtliga anmälningar är åtgärdade. Uppföljning Uppföljning av verksamheter i äldreomsorgen har skett, dels genom möten med verksamhetschefer och genom att förvaltningens medarbetare gjort en fördjupad uppföljning på alla äldreboenden och på korttidsboendet. Uppföljningarna har omfattat följsamhet mot lagar och riktlinjer samt mot avtal. Brukarundersökning Brukarundersökningen har skett i form av enkäter som under hösten skickats ut till de kommuninvånare som har insatser från äldreomsorgen. Syftet med undersökningen var att få en bild av brukarnas upplevelse av kvaliteten i de olika insatserna, myndighetens bemötande, och att och i förekommande fall identifiera områden där insatserna behöver utvecklas ytterligare. Svarsfrekvenserna för respektive områden bedöms som goda, (hemtjänst, 73 % särskilt boende, 56% och dagverksamhet: 66%) Enkäten var uppbyggd kring positivt formulerade påståenden, där brukaren skulle ta ställning till hur väl de instämde i dessa. Instämmandet gjordes på en fem-gradig skala. Det genomsnittliga resultatet ligger i mellan 4-4,4 poäng vilket kan anses

17 (59) vara ett godkänt/bra resultat. Ett resultat under 4,0 ger anledning till en analys kring orsaker. Resultat: Hemtjänst: Hemtjänstens betyg varierar mellan 4,2-4,7 och betygen för myndighetsfrågorna varierar mellan 4,4 och 4,8 vilket är ett mycket gott resultat. Dagverksamhet: Betyget på dagverksamhet ligger mellan 3,6 4,7 där det lägsta betyget återfinns på möjligheten att vara delaktig i planeringen av aktiviteterna på dagverksamheten. Betyget på myndighetens bemötande och nåbarhet är genomgående god och varierar mellan 4,3 4,8. Särskilt boende: Betygen på särskilt boende ligger mellan 3,3-4,5. De utvecklingsområden som kan identifieras är självbestämmande, möjlighet att få komma ut när man vill, självständighet, hjälp med kontakt med familj och anhöriga, delaktighet och livskvalitet. Rättsäkerhet Rättsäkerheten kan belysas genom följande sammanställning av antalet överklaganden av ansökningar enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om riksfärdtjänst Antal beslut enligt SoL Varav antal avslag Procentuell andel avslag, totalt 1 % 1 % 1 % En del av ökningen i antal beslut beror på att beslut som ledsagning fattas enskilt Färdtjänsten Kundtjänsten tog i april 2012 över handläggningen av färdtjänst. Under perioden april till december har kundtjänsten tagit emot 638 ansökningar varav 546 lett till beslut. Under perioden 1 januari till 31 mars gjorde hemstöd 112 färdtjänstutredningar. Förebyggande arbete Ett antal insatser har getts för att stödja personer som bor i ordinärt boende och de anhöriga som vårdar närstående. De insatser som ges är till exempel stöd från demenssjuksköterska, anhörigstöd, syn- och hörselkonsulent, fixartjänst, och aktiviteter på de öppna träffpunkterna.

18 (59) Viktiga händelser Äldreenheten Inom ramen för arbete med Mobipen har en ny insatskatalog skapats. Under året har verksamhetssystemet Procapita setts över tillsammans med enheten för funktionsnedsättning. Enhetscheferna för funktionshinder och äldreomsorg har tillsammans med systemförvaltarna genomfört förändringar i två steg där systemets utvecklats för att vara mer användarvänligt. Detta har fått till följd att handläggarnas arbete har underlättats. En mindre inventering har gjorts kring personer som har psykiatriska diagnoser i syfte att kartlägga om våra utredningsmetoder fångar upp målgruppens svårigheter på ett bra sätt. Arbetet har skett som en del i projektet Interaction. Handläggarna har påbörjat en planering för ett nytt sätt att arbeta där en mindre grupp handläggare gör alla vårdplaneringarna på sjukhus och korttidsboende. Övriga handläggare kan då koncentrera sig på att göra hembesök och uppföljningar. Tidmätningssystem Under året har tidmätningssystemet Mobipen införts. Egen regis alla verksamheter och de sex största externa bolagen använder sedan november 2012 Mobipen. Införandet av Mobipen i samtliga hemtjänstföretag kommer att fortsätta under år Hemtjänsttimmarna har under år 2012 minskat med ca timmar trots att antalet brukare har ökat. Upphandling Särskilt boende Äldreboendet Tallbohov och Korttidsboendet Kastanjen övergick i september i egen regi. Äldreboendet Almen har återupphandlats och övergår från Carema Care till Frösunda LSS regi från och med 16 april 2013 I slutet av året var ett tjugotal olika utförare av LOV för hemtjänst, ledsagning och avlösarservice godkända. Tre företag, Aleris, Carema och HSB omsorg har under året aviserat att de lämnar Järfälla kommun. Anledningen till detta uppges vara för låg ersättning när utförd tid mäts elektroniskt. Trygghetslarm och larmmottagning Nytt trygghetslarm och larmmottagning har upphandlats för personer boende i ordinärt boende. Systemet är baserat på GSM teknik och är inte beroende av kundens telefonabonnemang. I trygghetslarmstjänsten ingår också ett röklarm som extra trygghet. Företaget Tunstall är ny leverantör och driften övertas från 1 februari Nytt i larmupphandlingen är att både larm och larmmottagningen upphandlats sammantaget. Boendestöd Från 1 januari 2012 finns det kundval för insatsen boendestöd. Under året har fem företag blivit godkända utförare.

19 (59) I mars 2012 öppnade Flottiljens äldreboende med 40 permanenta boendeplatser och 10 korttidsplatser. Förenklad biståndsbedömning och e-tjänster Under året fattades 850 beslut om hemtjänst med förenklad biståndshandläggning. Det är en minskning med 157 beslut jämfört med föregående år. Genom ÖSTprojektet, ett Vinnova finansierat projekt, har det pågått ett arbete med att ytterligare automatisera hanteringen av handläggningen parallellt med en fortsatt utveckling av e-tjänster. FOU.nu Landstingets geriatrik och primärvård och kommunerna Järfälla, Upplands-Bro, Sollentuna, Ekerö, Sigtuna och Upplands Väsby har avtal om delägarskap i FoU.nu. Under 2012 har Järfälla kommun arbetat tillsammans med FoU.nu i flera projekt bl a Nattfrid och interaction, Ny lagstiftning I november år 2012 infördes Rätten att bo tillsammans - parboendegarantin som innebär en rätt att få fortsätta att bo tillsammans med den man varaktigt sammanbott med, även om bara den ene parten har ett omvårdnadsbehov. Externt köpta äldreboendeplatser Antalet köpta externa boendeplatser har under året minskat från 53 till 34 platser. Minskningen beror på Flottiljens öppnande, naturlig omsättning och ett aktivt arbete med att försöka erbjuda så många som möjligt plats i hemkommunen. Statliga stimulansmedel Aktiviteter och utbildningar under 2012 som helt eller delvis finansierats med stimulansmedel. Information och kommunikationsstöd (IKT) Action är ett IT-baserat stöd till äldre och anhöriga. Användarna utrustas med dator och tillhörande bildtelefon och de får tillgång till internet, e-post samt spel och kunskapsprogram. I Action tjänsten ingår också utbildning och olika sociala aktiviteter som internet-café och gemensamma luncher. Ippi kan liknas vid en elektronisk brevlåda. Med en Ippi inkopplad kan en vanlig TV ta emot och skicka bilder, filmer, ljud och textmeddelanden från mobiltelefoner och datorer. Under 2012 tom våren 2013 pågår ett projekt för att kvalitetssäkra de boendes läkemedelsanvändning. Farmaceuter från Apoteket AB har tillsammans med sjuksköterskor och omvårdnadspersonal gått igenom alla steg i läkemedelskedjan, från läkarens föreskrivning till att läkemedlet når den enskilde. Rutiner har säkrats samt att läkemedelsgenomgångar har genomförts på Lönnen. På Tallbohov och Kastanjen fortsätter kvalitetsarbetet under All vård- och omsorgspersonal erbjuds utbildning i läkemedelshantering. Joice är en ny TV-telefon som med sin enkla funktion gör det möjligt för användare i alla åldrar att hålla kontakten med närstående. Användaren styr samtalet med en fjärrkontroll och kommunicerar sedan via sin TV-apparat.

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 ANSVARSOMRÅDE 2 ÅRETS RESULTAT 2 EKONOMISKT UTFALL 2 INVESTERINGAR 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 MILJÖREDOVISNING 5 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Verksamhetsberättelse VÅRD OCH OMSORG

Verksamhetsberättelse VÅRD OCH OMSORG Verksamhetsberättelse VÅRD OCH OMSORG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 ANSVARSOMRÅDE 2 ÅRETS RESULTAT 2 EKONOMISKT UTFALL 2 INVESTERINGAR 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 MILJÖREDOVISNING 5 VIKTIGA HÄNDELSER

Läs mer

Omvårdnadsnämnden. Årsredovisning 2011

Omvårdnadsnämnden. Årsredovisning 2011 Omvårdnadsnämnden Årsredovisning 2011 1 Innehållsförteckning Viktiga händelser Hemtjänstutförare Trygghetslarm och nattpatrull Seniorlunchrestauranger Hagalundsgatan 15-17 LOV Lagen om Valfrihet Årets

Läs mer

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Verksamhetsområden 5 2.1 Individ- och familjeomsorg 5 2.2 Äldreomsorg 11 2.3 Omsorg om personer med funktionsnedsättning 17 3. Gemensamma

Läs mer

[BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2012]

[BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2012] Vård och omsorg [BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER AUGUSTI ] DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2 EKONOMISKTUTFALL 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 5 LEDNING OCH STÖD 5 KONCERNGEMENSAMT

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Sidan 2 av 344 Ärende 1 Sidan 3 av 344 TJÄNSTESKRIVELSE 1 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Jesper Kyrk, 08-581 69 508

Läs mer

Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013

Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013 Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013 2013-03-26 Dnr SN/2012 204-750 2 Innehållsförteckning FUNKTIONSHINDEROMSORGENS VERKSAMHET OCH ORGANISERING... 5 Uppdraget... 5 Sammanfattning och möjliga åtgärder...

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern Deltagande kommuner: Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa 2010-06-14 Nätverket

Läs mer

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget FUNKTIONSSTÖD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 6 1.3 Nämnd/styrelse... 7 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Handikappförvaltningen Foto Helena Jönsson Karlskrona kommun Innehåll Inledning... 3 Förvaltningen... 3 Omvärldsanalys... 3 Mål och strategier... 4 Förvaltningsledningens målredovisning

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun Socialnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Socialnämndens verksamhetsområde... 1 2. Verksamhetsidé... 1 2.1 Individ- och familjeomsorg... 1 2.2

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS 2009 12 08 Nätverket LUFSA: Alingsås Falköping Lidköping Lilla Edet Ulricehamn Vårgårda Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Handikappförvaltningen Foto Sara Persson Karlskrona kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Nämndens mål fyra byggstenar och verksamhetsmål Förvaltningsledningens målredovisning

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Stöd- och serviceenhetens planeringsdokument med ekonomisk prognos

Stöd- och serviceenhetens planeringsdokument med ekonomisk prognos Stöd- och serviceenhetens planeringsdokument med ekonomisk prognos Omsorgsförvaltningen Stöd- och serviceenheten Myndighetsenheten Intresseorganisationerna Dokumentet revideras fortlöpande och låses vid

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Årsanalys 2009. Viktiga händelser/förändringar

Årsanalys 2009. Viktiga händelser/förändringar Årsanalys 2009 Nämndens uppdrag IFO ansvarar för förebyggande och uppsökande arbete samt tidiga sociala insatser. I ansvarområdet ingår utredningar, vård och behandling enligt SoL, LVU (lagen om vård av

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer