Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget)"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget)

2 (59) INLEDNING/ANSVARSOMRÅDE... 2 EKONOMISKT UTFALL Gemensamt.4 Äldreomsorg...7 Funktionshinder 22 Individ- och familjeomsorg...37 Arbetsmarknadsåtgärder...47 Flyktingmottagning...48 MÅLUPPFÖLJNING MEDICINSK MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN MILJÖREDOVISNING INVESTERINGSREDOVISNING... 57

3 (59) Nämnd/styrelse: Socialnämnden Ordförande: Björn Falkeblad (M) Förvaltningschef: Johan Bergman Antal anställda: 174 årsarbetare ANSVARSOMRÅDE Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, handikappomsorg, individ- och familjeomsorg exkl. familjerätten, arbetsmarknadsåtgärder, den kommunala hälso- och sjukvården samt uppgifter inom det bostadssociala området (bostadsanpassningsbidrag). Äldreomsorg Den kommunala äldreomsorgen syftar till att skapa förutsättningar för människor med olika funktionsnedsättningar orsakade av åldrande eller sjukdom att kunna leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt. Funktionshinder En funktionsnedsättning kan innebära många olika begränsningar i möjligheterna att leva som andra. Det kommunala stödet till personer med funktionsnedsättning är inriktat på att ge den enskilde förutsättningar att leva som andra genom att ge stöd och service som stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorgens uppdrag är att vara ett skyddsnät och en garanti för att de som bor eller vistas i kommunen får den hjälp och det stöd de behöver för att kunna leva i ekonomisk och social trygghet och på jämlika villkor. Biståndet ska utformas så att det stärker den enskilde att leva ett självständigt liv. Arbetsmarknadsåtgärder Staten har huvudansvaret för den svenska arbetsmarknadspolitiken. Kommunens roll är att komplettera statens insatser på området. Kommunen ska noga följa utvecklingen på arbetsmarknadsområdet samt vidta åtgärder för att förebygga eller minska arbetslöshet. Övrigt Socialnämnden har även ansvar för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tillsyn över handel med tobaksvaror och nikotinläkemedel, föreningsbidrag till verksamhetsanknutna frivilligorganisationer och handläggning av medicinska och sociala bostadsförturer. Socialnämnden ansvarar också för psykiskt och socialt omhändertagande när kriser och katastrofer inträffar i kommunen.

4 (59) Årets resultat (mnkr) Budget 2012 Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 Summa intäkter 95,4 119,5 108,4 157,0 Summa kostnader exkl. kapitalkostnader -1106,7-1192, , ,7 Kapitalkostnader -3,3-2,7-2,5-2,9 Summa kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Årets resultat Nettoinvestering -8,0-1,5-2,0 Eget kapital* *Bokfört eget kapital per 31 dec exkl. årets resultat 2012 Socialnämndens resultat för år 2012 redovisar ett negativt resultat på -60,134 mnkr eller ~5 procent av bruttoomslutningen. Underskottet -60,1 mnkr fördelar sig på respektive programområde enligt följande: Gemensamt vård och omsorg 2,7 mnkr Äldreomsorg -34,8 Handikappomsorg -4,8 Individ- och familjeomsorg -21,0 Arbetsmarknadsåtgärder 0,0 Flyktingmottagande -2,3 Prognossäkerhet Årsprognosen i Tertial 1 angavs till -30,6 mnkr och i delårsbokslut 2 till -52,9 mnkr. Prognosavvikelsen mellan prognos 1 och 2 blev -22,3 mnkr vilket är ~1,9 procent av bruttoomslutningen. En bidragande faktor till en sämre prognossäkerhet än förväntat är den ut- /omvärdering som gjordes av de särskilda handlingsplanerna för en budget i balans mellan rapporteringarna. Prognosavvikelsen mellan prognos 2 och årsbokslut blev -7,2 mnkr vilket är ~0,6 procent av bruttoomslutningen.

5 (59) EKONOMISKT UTFALL POLITISK VERKSAMHET M M POLITISK VERKSAMHET SAMT PENSIONÄRÅD Ekonomiskt utfall (tkr) Budget Utfall Avvikelse Utfall Utfall Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Resultatet för år 2013 uppgår till 50 tkr. Nedan anges antal ledamöter/ersättare som socialnämnden, de båda utskotten och handikapp- och pensionärsråden haft under år 2011 och 2012, samt antal ledamöter/ersättare. Politisk organ/grupp Antal ledamöter Socialnämnden 9 ordinarie 9 ersättare Socialnämnden, egen regi 9 ordinarie 9 ersättare Arbetsutskottet 5 ordinarie 5 ersättare Sociala utskottet 5 ordinarie 5 ersättare Handikapprådet 2 ordinarie och 2 ersättare från socialnämnden 1 ordinarie och 1 ersättare från barn- och ungdomsnämnden 1 ordinarie och 1 ersättare från kultur- och fritidsnämnden 1 ordinarie och 1 ersättare från tekniska nämnden 1 ordinarie och 1 ersättare från utbildningsnämnden 10 ordinarie och 5 ersättare från handikapporganisationerna Pensionärsrådet 4 ordinarie och 4 ersättare från socialnämnden 2 från PRO, 3 från SPF, 1 från RPG samt ersättare Antal sammanträden år 2011 Antal sammanträden år ordinarie och 2 extra sammanträde, 1 temadag 8 ordinarie och 1 extra sammanträde, 2 temadagar 4 ordinarie sammanträden 4 ordinarie sammanträden 8 ordinarie och 1 extra sammanträden 16 ordinarie och 17 extra sammanträden 8 ordinarie och 1 extra sammanträden 16 ordinarie och 7 extra sammanträden 1 ordinarie sammanträde 2 ordinarie sammanträden 4 ordinarie sammanträden 6 ordinarie sammanträden

6 (59) GEMENSAMT Gemensamt vård och Omsorg Ekonomiskt utfall (tkr) Budget Utfall Avvikelse Utfall Utfall Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Ledning och administration Inom området ledning och administration ligger ansvaret för samordning och övergripande utveckling av nämndens verksamheter, vilket främst sker genom utredning, analys, uppföljning och omvärldsbevakning. Här ligger också ansvaret för nämndadministrationen, vilket innebär planering av nämndens arbete och beredning av ärenden till nämnden. En viktig del i detta arbete är handhavandet och skötseln av nämndens handlingar. Inom ledning och administration finns också kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS. Ekonomiskt utfall (tkr) Budget Utfall Avvikelse Utfall Utfall Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Gemensamt redovisar ett positivt resultat om 0,7 mnkr. Intäkterna och kostnaderna har blivit ca 0,7 mnkr högre på grund av att projekt inte har varit budgeterade utan har finansierats med externa medel. På kostnadssidan har vakanser lett till ett överskott om ca 0,5 mnkr.

7 (59) 501 BOSTADSSOCIALA ÅTGÄRDER Verksamheten utreder och beslutar om bostadsanpassningsbidrag, vilket ges till personer med funktionshinder som behöver handikappanpassa sin bostad för att det dagliga livet ska fungera och underlättas. Verksamheten styrs av Lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. (SFS 1992:1574). Ekonomiskt utfall (tkr) Budget Utfall Avvikelse Utfall Utfall Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat I budget och utfall ingår förutom själva bidraget kostnader för administration och lokaler. Bostadssociala åtgärder redovisar ett positivt resultat om 2,1 mnkr. Överskottet beror bl.a. på färre antal ansökningar om mer omfattande åtgärder som t.ex. installation av stoltrapphissar samt fler beslut angående mindre kostsamma anpassningar. Ett antal beslut med därtill hörande utbetalningar har förts över till nästföljande år p.g.a. sen fakturering från anlitade entreprenörer. Framtiden De två personer som handlägger ärenden rörande bostadsanpassningsbidrag kommer organisatoriskt att knytas till avdelningschefen för äldreomsorg fr.o.m. februari månad Verksamhetsvolymer Antal ansökningar 674(+7,3% ) 628 (+7,7%) 583 ( -12,2%) 664 (+13,7 %) Antal beslut - bifall - delvis bifall - avslagna - avskrivna 615(+8,5 %) (-12,2%) (-0,6 %) (+9,9 %) Antal bifall 65 år och äldre 419 (+7,4% ) 390 (-11,3%) 440 (+4,7%) 420 Antal bifall under 65 år - varav beslut ang. barn 89(-20,5 %) (+2,8) (-19,8%) (+29,5%) 19

8 (59) A LDREOMSORG Äldreomsorgens syfte är att skapa förutsättningar för människor med funktionsnedsättningar som orsakats av ålder eller sjukdom att kunna leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt. Det är av avgörande betydelse för enskilde och deras närstående att kommunen tillhandahåller ett brett utbud av insatser som kan tillgodose de behov som kan uppkomma. Insatserna kan vara både öppna, som till exempel mötesplatser och olika typer av anhörigstöd och biståndsbedömda som hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende. Programområdet äldreomsorg ansvarar för stöd, omsorg och vård till personer som är 65 år och äldre. De lagar som främst styr verksamheten är Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Lagen om riksfärdtjänst. Ekonomiskt utfall (tkr) Budget Utfall Avvikelse Utfall Utfall Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat För äldreomsorgen totalt redovisas ett underskott jämfört budget på -34,8 mnkr. Underskottet fördelar sig enligt följande: Gemensamt 0,3 mnkr Ordinärt boende -13,1 Särskilt boende -22,0 Betalningsansvar +/-0 Underskottet beror på: Fler utförda hemtjänsttimmar ( timmar) -13,9 mnkr Fler köpta platser (24 platser i genomsnitt) -19,3 Äldreboende - 4,6 Högre intäkter avseende hemtjänst- och måltidsavgifter, fler sålda platser och högre momsintäkter 3,0 Intäktsöverskott om 4,5 mnkr, avser kostnader för projekt som finansieras av statliga stimulansmedel. Motsvarande underskott redovisas på kostnadssidan.

9 (59) Antal personer i Äldreomsorgen Inlämnade uppgifter till SCB till och med år 2012 mängdstatistik per den 1 oktober Kvinnor Män Antal personer i ordinärt boende per den 1/ varav i egen regi varav i enskild regi Antal personer i särskilt boende per den 1/ varav i egen regi varav i enskild regi Totalt antal personer per den 1/ Första oktober 2012 hade personer insatser inom äldreomsorgen, det är en ökning med 168 personer jämfört med år 2011 då antalet personer uppgick till Antalet personer i ordinärt boende har ökat med 124 och i särskilt boende med 44 personer mellan 2011 och Enligt volymberäkningsmodellen var volymen för insatsen hjälp i hemmet beräknad till personer. Resultatet för 2012 blev dock en ökning med 61 personer utöver volymberäkningsmodellen. Totala antalet utförda hemtjänsttimmar uppgick till timmar år 2012 och år Antal timmar per person har sjunkit från 29 timmar per person år 2011 till 27 timmar per person år 2012, vilket ger en minskning med timmar. Antal timmar per person per månad Volymerna för insatsen särskilt boende var enligt volymberäkningsmodellen beräknade till 400 personer. Resultatet för 2012 blev enligt SCB statistiken en ökning med 18 personer utöver volymberäkningsmodellen. Mätdagen 1 oktober visar inte det faktiska antalet unika personer som under året haft insatsen hjälp i hemmet och särskilt boende. 510 Gemensamt Programområdet äldreomsorg inklusive myndighetsutövningen inom äldreenheten Programområdet äldreomsorg innefattar planering, ledning och samordning av samhällsuppdraget, innehåll i kundval och certifiering av LOV utförare, samt upphandlingar. Programmet ansvarar också för omvärldsbevakning och för samspel med samverkanspartners. Även uppföljning och information ingår i ansvarsområdet. Äldreenhetens biståndsbedömare utreder och fattar beslut i enskilda ärenden som rör bistånd till personer över 65 år samt beslut om riksfärdtjänst. Besluten fattas också om avgifter kopplade till insatser.

10 (59) Medverkan i planering och uppföljning inom kostområdet tillgodoses genom förvaltningens kostkonsulent. Sakkunskap kring fastighetsfrågor i form av lokalsamordnare finns inom förvaltningen. Ekonomiskt utfall (tkr) Budget Utfall Avvikelse Utfall Utfall Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Gemensamt redovisar ett positivt resultat om 0,3 mnkr. Intäktsöverskottet, 4,8 mnkr, avser till största delen kostnader för projekt som finansieras av statliga stimulansmedel. Motsvarande underskott redovisas på kostnadssidan. 511 Ordinärt boende Stöd i ordinära boendet är en förutsättning för livskvalitet för äldre med olika funktionshinder och sjukdomar. Tillgång till ett brett utbud av insatser både i grupp och individuellt har stor betydelse för enskilda personer och deras närstående. Ekonomiskt utfall (tkr) Budget Utfall Avvikelse Utfall Utfall Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Bokslutet för ordinärt boende visar ett underskott jämfört budget om -13,1 mnkr och beror främst på: Fler utförda hemtjänsttimmar ( timmar) -13,9 mnkr Fler köpta korttidsplatser (ca 1 plats) -0,3 Högre avgifter och momsintäkter 1,2 Övrigt -0,1 Viss verksamhet inom Hemstöd har finansierats genom stimulansmedel vilket innebär högre intäkter respektive kostnader. Alla kostnader som redovisats under Hjälp i hemmet finns inte medräknade i statistiken för år Detta beror dels på att kostnader för år 2011 har bokförts på 2012, dels på att feldebiterade timmar inte har reglerats år 2012.

11 (59) Volymer för ordinärt boende Budget 2012 Utfall 2012 Avvikelse 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 Hemtjänst - Utförda timmar Korttidsboende - Antal dygn - Antal platser* Köpta korttidsplatser - Antal dygn - Antal platser Dagverksamhet - Dagar demens** - Dagar social - Antal personer (årssnitt) Trygghetslarm, 31 dec - antal utryckningar per år Omvårdnadsbidrag, pers (årssnitt) , , , , * Inkl.10 nya platser fr.o.m vid Flottiljen ** Utförda dagar fr.o.m Volymförändringar inom hemtjänsten Förväntade effekter av det under året införda tidmätningssystemet Mobipen har inte kunnat infrias bland annat på grund av inkörningssvårigheter. Som beskrivits ovan under ekonomiskt utfall redovisas ett underskott om -13,9 mnkr för utförda hemtjänsttimmar, antalet utförda timmar var timmar fler än budgeterat. Antalet timmar har under år 2012 minskat med jämfört med året innan. Ökningen mellan åren 2010 och 2011 var timmar. Den procentuella fördelningen av antalet personer med hemtjänst år 2012 mellan samtliga externa utförare och egen regin visade att de externa utförarna låg på totalt 53 % och egen regin på 47 %. Motsvarande fördelning för år 2011 var densamma. Egen regi som utför hemtjänst nattetid har ett fast anslag. Social dagverksamhet och dagverksamhet för personer med demenshandikapp. För social dagverksamhet har utfallet varit 952 fler utförda dagar och för dagverksamhet för personer med demensfunktionsnedsättning har utfallet varit färre utförda dagar än planerat år Omvårdnadsbidrag Planeringen för år 2012 var att ca 78 personer skulle behöva omvårdnadsbidrag. Behovet visade sig vara 72 personer i snitt under året.

12 (59) 512 Särskilt boende Särskilt boende omfattar äldreboenden av olika slag där hälso- och sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå ingår. Ekonomiskt utfall (tkr) Budget Utfall Avvikelse Utfall Utfall Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Särskilt boende visar ett underskott jämfört budget på -22 mnkr. Underskottet består både av högre intäkter och högre kostnader i förhållande till planerat och beror främst på: Högre intäkter för avgifter, moms och sålda platser 1,3 mnkr Fler köpta platser utanför kommunen -19,0 Äldreboende -4,6 Övrigt (avskrivningar, hyror) 0,3 Köpta externa platser redovisar ett underskott om -19 mnkr. Åtgärderna för att minska antalet köpta platser, genom hemflytt till kommunen alternativt att personen folkbokförts i kommun där placeringen varit, har gett effekt. Vid ingången av år 2012 har 53 personer placerade utanför kommunen. Vi utgången av år 2012 uppgick antalet till 34 personer. Flera av dessa boendeplaceringar är av sådan art att de ska fortgå (språk, religion eller aggressivt beteende). En avbruten planerad ombyggnation på äldreboendet Olovslund har inneburit en underbudgetering år Kommunens egen regi, Vård och omsorg, övertog driften av Tallbohovs äldreboende den 1 september 2012 vilket inneburit en merkostnad som inte varit budgeterad. Volymer för särskilt boende Budget 2012 Utfall 2012 Avvikelse 2012 Utfall 2010 Utfall 2010 Särskilt boende Äldreboende - Antal dygn - Antal lägenheter* Köpta platser - Antal dygn - Antal platser Sålda platser - Antal dygn - Antal platser , ,4 *Inkl. 40 nya permanenta lägenheter fr.o.m vid Flottiljen

13 (59) Målgrupp Inriktning Inom kommunens äldreboende skall utföraren utforma sin verksamhet för att möta enskildas behov utifrån tre olika inriktningar (tre målgrupper). Nedan redovisas situationen i avtal/överenskommelser år 2012: Almen Björken Eken Flottiljen Linden Lönnen Olovslund Tallbohov Omsorg (totalt 207 lgh.) Demensfuntionshinder (totalt 174 lgh.) Psykiskt funktionshinder (totalt 10 lgh.) Totalt 391 lgh Utförare Carema VoO VoO Attendo A&O A&O VoO VoO Pris/dygn kr kr kr kr kr kr kr kr Beroende på bland annat kommunens brist på boendeplatser har som komplement till ovanstående åtta äldreboenden köpts boendeplatser av enskilda vårdgivare. Behovet av köp utanför kommunen har varit mycket större än budgeterat. Fyra utförare har huvudsakligen ansvarat för driften av de äldreboenden som finns i kommunen. Utförarna är Carema Äldreomsorg AB, A&O Ansvar och Omsorg AB, Attendo Care AB och Vård och omsorg. Carema Äldreomsorg AB drev Tallbohov t.o.m. augusti Den procentuella fördelningen av antalet lägenheter var 46 % på externa utförare och 54 % på egen regi vid utgången av Betalningsansvar Lagen om betalningsansvar för utskrivningsklara tillkom i och med ädelreformen. Varje år justeras listan över priser inom de olika vårdformerna. Under år 2012 har priset för geriatrisk vårdplats varit kr/dygn och för somatisk vårdplats kr/dygn. Ekonomiskt utfall (tkr) Budget Utfall Avvikelse Utfall Utfall Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Betalningsansvaret för utskrivningsklara redovisar ett överskott om 16 tkr. Volymer för betalningsansvar Budget Utfall 2012 Avvikelse 2012 Utfall 2011 Utfall Betalningsansvar - Antal dygn

14 (59) Måluppfyllelse Effektmål Måluppfyllelse Andel kunder som upplever att det har inflytande över hur, var och när insatser ges ska öka, (målnivå över 4) Brukarundersökningen består av en femgradig skala där ett resultat från fyra anses vara ett bra resultat. Brukarenkätens resultat för hemtjänst är 4,3 av 5.0 möjliga, målet är därmed uppnått. 73 % har besvarat frågan. Brukarenkätens resultat för äldreboende är 3,3 av 5,0 möjliga. 56 % besvarade frågan. Målet är inte uppnått. Brukarenkätens resultat för dagverksamhet är 3,6 av 5,0 möjliga, målet är därmed inte uppnått. 66 % har besvarat frågan Andel anhöriga som upplever att de får Enkätundersökning inte genomförd, målet inte ett bra anhörigstöd ska öka uppnått Andel personer i öppna verksamheter ska öka Andelen personer som besöker öppna verksamheter har minskar från 14 % till 13 % Målet är inte uppnått Besökarnas inflytande över innehållet i Enkätundersökning inte genomförd, målet inte de öppna verksamheterna ska öka uppnått Kvalitetsredovisning Åtaganden För äldreomsorgen finns fyra åtaganden: Hjälp i hemmet Dagverksamhet Korttidsplats Särskilt boende (äldreboende) Enligt nämndens uppföljningsplan ska åtaganden huvudsakligen följas upp genom klagomåls systemet. Synpunkter/klagomål Synpunkter/klagomål har från 1 januari 31 oktober 2012 främst inkommit i socialförvaltningens egen klagomålshantering. Därefter har klagomål delvis hanterats av kundtjänst. Klagomålen är i socialförvaltningens klagomålshantering fördelade enligt följande kategorier:

15 (59). Under år 2012 var antalet registrerade klagomål/synpunkter inkomna till socialförvaltningen totalt 65 stycken. Klagomålen analyseras även utifrån vem som klagar enligt följande kategorier:

16 (59) Klagomål inkomna via kundtjänst Till kundtjänst inkom totalt 19 klagomål/synpunkter under perioden november till december år Klagomål inkomna via kundtjänst kategoriseras på annat sätt och synen på vad som är en synpunkt/klagomål är annorlunda. Vem som lämnar synpunkten redovisas inte. Anmälan om missförhållande, Lex Sarah Under året har 13 rapporter rörande anmälningar om missförhållanden inkommit till socialnämnden. Anmälningarna har gjorts enligt SoL och har främst gällt brister i rutiner, larm, stöld, fall och riskhantering. Nio av anmälningarna gällde insatsen på särskilt boende och fyra anmälningar gällde hemtjänstinsatser i ordinärt boende. En anmälning gällande allvarlig missförhållande har skickats vidare till Socialstyrelsen. Samtliga anmälningar är åtgärdade. Uppföljning Uppföljning av verksamheter i äldreomsorgen har skett, dels genom möten med verksamhetschefer och genom att förvaltningens medarbetare gjort en fördjupad uppföljning på alla äldreboenden och på korttidsboendet. Uppföljningarna har omfattat följsamhet mot lagar och riktlinjer samt mot avtal. Brukarundersökning Brukarundersökningen har skett i form av enkäter som under hösten skickats ut till de kommuninvånare som har insatser från äldreomsorgen. Syftet med undersökningen var att få en bild av brukarnas upplevelse av kvaliteten i de olika insatserna, myndighetens bemötande, och att och i förekommande fall identifiera områden där insatserna behöver utvecklas ytterligare. Svarsfrekvenserna för respektive områden bedöms som goda, (hemtjänst, 73 % särskilt boende, 56% och dagverksamhet: 66%) Enkäten var uppbyggd kring positivt formulerade påståenden, där brukaren skulle ta ställning till hur väl de instämde i dessa. Instämmandet gjordes på en fem-gradig skala. Det genomsnittliga resultatet ligger i mellan 4-4,4 poäng vilket kan anses

17 (59) vara ett godkänt/bra resultat. Ett resultat under 4,0 ger anledning till en analys kring orsaker. Resultat: Hemtjänst: Hemtjänstens betyg varierar mellan 4,2-4,7 och betygen för myndighetsfrågorna varierar mellan 4,4 och 4,8 vilket är ett mycket gott resultat. Dagverksamhet: Betyget på dagverksamhet ligger mellan 3,6 4,7 där det lägsta betyget återfinns på möjligheten att vara delaktig i planeringen av aktiviteterna på dagverksamheten. Betyget på myndighetens bemötande och nåbarhet är genomgående god och varierar mellan 4,3 4,8. Särskilt boende: Betygen på särskilt boende ligger mellan 3,3-4,5. De utvecklingsområden som kan identifieras är självbestämmande, möjlighet att få komma ut när man vill, självständighet, hjälp med kontakt med familj och anhöriga, delaktighet och livskvalitet. Rättsäkerhet Rättsäkerheten kan belysas genom följande sammanställning av antalet överklaganden av ansökningar enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om riksfärdtjänst Antal beslut enligt SoL Varav antal avslag Procentuell andel avslag, totalt 1 % 1 % 1 % En del av ökningen i antal beslut beror på att beslut som ledsagning fattas enskilt Färdtjänsten Kundtjänsten tog i april 2012 över handläggningen av färdtjänst. Under perioden april till december har kundtjänsten tagit emot 638 ansökningar varav 546 lett till beslut. Under perioden 1 januari till 31 mars gjorde hemstöd 112 färdtjänstutredningar. Förebyggande arbete Ett antal insatser har getts för att stödja personer som bor i ordinärt boende och de anhöriga som vårdar närstående. De insatser som ges är till exempel stöd från demenssjuksköterska, anhörigstöd, syn- och hörselkonsulent, fixartjänst, och aktiviteter på de öppna träffpunkterna.

18 (59) Viktiga händelser Äldreenheten Inom ramen för arbete med Mobipen har en ny insatskatalog skapats. Under året har verksamhetssystemet Procapita setts över tillsammans med enheten för funktionsnedsättning. Enhetscheferna för funktionshinder och äldreomsorg har tillsammans med systemförvaltarna genomfört förändringar i två steg där systemets utvecklats för att vara mer användarvänligt. Detta har fått till följd att handläggarnas arbete har underlättats. En mindre inventering har gjorts kring personer som har psykiatriska diagnoser i syfte att kartlägga om våra utredningsmetoder fångar upp målgruppens svårigheter på ett bra sätt. Arbetet har skett som en del i projektet Interaction. Handläggarna har påbörjat en planering för ett nytt sätt att arbeta där en mindre grupp handläggare gör alla vårdplaneringarna på sjukhus och korttidsboende. Övriga handläggare kan då koncentrera sig på att göra hembesök och uppföljningar. Tidmätningssystem Under året har tidmätningssystemet Mobipen införts. Egen regis alla verksamheter och de sex största externa bolagen använder sedan november 2012 Mobipen. Införandet av Mobipen i samtliga hemtjänstföretag kommer att fortsätta under år Hemtjänsttimmarna har under år 2012 minskat med ca timmar trots att antalet brukare har ökat. Upphandling Särskilt boende Äldreboendet Tallbohov och Korttidsboendet Kastanjen övergick i september i egen regi. Äldreboendet Almen har återupphandlats och övergår från Carema Care till Frösunda LSS regi från och med 16 april 2013 I slutet av året var ett tjugotal olika utförare av LOV för hemtjänst, ledsagning och avlösarservice godkända. Tre företag, Aleris, Carema och HSB omsorg har under året aviserat att de lämnar Järfälla kommun. Anledningen till detta uppges vara för låg ersättning när utförd tid mäts elektroniskt. Trygghetslarm och larmmottagning Nytt trygghetslarm och larmmottagning har upphandlats för personer boende i ordinärt boende. Systemet är baserat på GSM teknik och är inte beroende av kundens telefonabonnemang. I trygghetslarmstjänsten ingår också ett röklarm som extra trygghet. Företaget Tunstall är ny leverantör och driften övertas från 1 februari Nytt i larmupphandlingen är att både larm och larmmottagningen upphandlats sammantaget. Boendestöd Från 1 januari 2012 finns det kundval för insatsen boendestöd. Under året har fem företag blivit godkända utförare.

19 (59) I mars 2012 öppnade Flottiljens äldreboende med 40 permanenta boendeplatser och 10 korttidsplatser. Förenklad biståndsbedömning och e-tjänster Under året fattades 850 beslut om hemtjänst med förenklad biståndshandläggning. Det är en minskning med 157 beslut jämfört med föregående år. Genom ÖSTprojektet, ett Vinnova finansierat projekt, har det pågått ett arbete med att ytterligare automatisera hanteringen av handläggningen parallellt med en fortsatt utveckling av e-tjänster. FOU.nu Landstingets geriatrik och primärvård och kommunerna Järfälla, Upplands-Bro, Sollentuna, Ekerö, Sigtuna och Upplands Väsby har avtal om delägarskap i FoU.nu. Under 2012 har Järfälla kommun arbetat tillsammans med FoU.nu i flera projekt bl a Nattfrid och interaction, Ny lagstiftning I november år 2012 infördes Rätten att bo tillsammans - parboendegarantin som innebär en rätt att få fortsätta att bo tillsammans med den man varaktigt sammanbott med, även om bara den ene parten har ett omvårdnadsbehov. Externt köpta äldreboendeplatser Antalet köpta externa boendeplatser har under året minskat från 53 till 34 platser. Minskningen beror på Flottiljens öppnande, naturlig omsättning och ett aktivt arbete med att försöka erbjuda så många som möjligt plats i hemkommunen. Statliga stimulansmedel Aktiviteter och utbildningar under 2012 som helt eller delvis finansierats med stimulansmedel. Information och kommunikationsstöd (IKT) Action är ett IT-baserat stöd till äldre och anhöriga. Användarna utrustas med dator och tillhörande bildtelefon och de får tillgång till internet, e-post samt spel och kunskapsprogram. I Action tjänsten ingår också utbildning och olika sociala aktiviteter som internet-café och gemensamma luncher. Ippi kan liknas vid en elektronisk brevlåda. Med en Ippi inkopplad kan en vanlig TV ta emot och skicka bilder, filmer, ljud och textmeddelanden från mobiltelefoner och datorer. Under 2012 tom våren 2013 pågår ett projekt för att kvalitetssäkra de boendes läkemedelsanvändning. Farmaceuter från Apoteket AB har tillsammans med sjuksköterskor och omvårdnadspersonal gått igenom alla steg i läkemedelskedjan, från läkarens föreskrivning till att läkemedlet når den enskilde. Rutiner har säkrats samt att läkemedelsgenomgångar har genomförts på Lönnen. På Tallbohov och Kastanjen fortsätter kvalitetsarbetet under All vård- och omsorgspersonal erbjuds utbildning i läkemedelshantering. Joice är en ny TV-telefon som med sin enkla funktion gör det möjligt för användare i alla åldrar att hålla kontakten med närstående. Användaren styr samtalet med en fjärrkontroll och kommunicerar sedan via sin TV-apparat.

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen 12 Tjänsteutlåtande Madeleine H Nordholm Systemförvaltare 2011-11-10 Sidan 1 av 1 Dnr 2011/6 VON.023 Vård- och omsorgsnämnden Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN. Delårsrapport per augusti 2012

SOCIALNÄMNDEN. Delårsrapport per augusti 2012 SOCIALNÄMNDEN Delårsrapport per augusti 2012 2012-09-28 1 (38) Innehåll INLEDNING OCH ANSVARSOMRÅDE... 2 EKONOMISKT UTFALL... 3 POLITISK VERKSAMHET... 8 GEMENSAMT... 9 ÄLDREOMSORG... 10 KOMMENTAR TILL

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3: 2013 Brukarenkät visar positiva resultat avseende nöjdhet, handläggning, tillgänglighet samt delakaktighet i handläggningsprocessen Medarbetarindex

Läs mer

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Vård- och omsorgsnämndens ansvar enl reglemente från KF Hemtjänst Äldreboende inklusive demensboende och korttidsboende Dagverksamhet för dementa Gruppboende

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor The Capital of Scandinavia Detta seminarium ska handla

Läs mer

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 Enkätundersökning riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE... 3 UTFORMNING AV ENKÄTEN... 3 ÅRETS UNDERLAG... 4 MÅLVÄRDET... 4 RESULTAT

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

Presentation av budget 2013-2015

Presentation av budget 2013-2015 Presentation av budget 2013-2015 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 1 Hur gick det 2011? Resultat: 5,94 Mkr Verksamhetsnetto (fem områden samt bistånds- och vårdenheten) 1,60 Mkr Personlig assistans -2,4

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Nämnden beställer verksamhet Från Division Social omsorg i Internöverenskommelsen Från hemtjänstleverantörer enligt LOV (privata och DSO) Från privata särskilda boenden

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Resultat av brukarenkäter 2012. Funktionsstöd

Resultat av brukarenkäter 2012. Funktionsstöd Resultat av brukarenkäter 2012 Funktionsstöd Svarsfrekvens Brukarenkät 2012 Enkätt Lagrum Vem Utskickade enkäter Inkomna svar % Avlösarservice LSS o SoL Företrädare 37 13 35% Bostad barn LSS Företrädare

Läs mer

Forum Carpe 4 juni 2014. Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling

Forum Carpe 4 juni 2014. Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling Forum Carpe 4 juni 2014 Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling Avdelningen för analys och utveckling Temarapporter Riskanalyser Metodutveckling Statistikutveckling Register registerfragor@ivo.se

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Styrdokument, plan 2013-09-11 Dnr SÄN/2013:259 Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Nivå: Social- och äldrenämnden Antagen: Social- och äldrenämnden den 15 oktober 2013 Reviderad:

Läs mer

Uppföljning av individuella genomförandeplaner för handikappomsorgen per 31 december 2009

Uppföljning av individuella genomförandeplaner för handikappomsorgen per 31 december 2009 Uppföljning av individuella genomförandeplaner för handikappomsorgen per 31 december 2009 Maria Sandberg Februari 2010 Dnr Son 2010/41 2009-01-29 1 (6) Innehåll 1. BAKGRUND...2 2. SYFTE...2 3. METOD...2

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden.

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Uppföljningsplan Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Uppdragsbeskrivning/avtal...

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nationella förutsättningar... 3 Vägledande principer... 3

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

2014-03-25. Socialnämnden Torsdag den 10 april 2014, kl. 15.30 Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Jakobsberg

2014-03-25. Socialnämnden Torsdag den 10 april 2014, kl. 15.30 Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Jakobsberg Arbetsutskott Marie Normalm KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (5) 2014-03-25 Socialnämnden Torsdag den 10 april 2014, kl. 15.30 Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Jakobsberg Justering Tisdag den 15 april 2014,

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde 2011-02-17 Pressmeddelande Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde Ärende 2 Aktuell kösituation Den 28 januari hade 18 personer väntat på vårdbostad i mer än tre månader. Tre personer hade väntat

Läs mer

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta, C)21\( Uppsala KOMMUN OMS ORGSFÖRVALTNINGEN Arekd e CD Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-10-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Handikappomsorg 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förutsättningar för kvalitet 1-2 Åtgärder utifrån föregående års kvalitetsredovisning 2 Viktig kvalitativ/kvantitativ information 3 Uppföljning

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Socialnämnden BUDGET 2004

Socialnämnden BUDGET 2004 Socialnämnden BUDGET 2004 Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för ekonomiskt stöd till resurssvaga, behandlingsinsatser till barn, ungdomar och familjer, missbruksvård, flyktingmottagning, vård

Läs mer

VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV

VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV Sidan 2 av 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UTREDNING - VALFRIHETSSYSTEM INOM ÄLDREOMSORGEN.. 3 1.1.1 Språkbruk... 3 1.2 LOV - Lagen om Valfrihetssystem... 3 1.2.1 Stimulansbidrag...

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Ledningssystem Ledning för kvalitet! Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Diarienummer: VON 2014/0469 Vård- och omsorgsnämnden antog dokumentet den 17 september 2014 Dokumentet

Läs mer

Plan för anhörigstöd #+3+ +39 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +%& 9+333 99 & A1 ' Socialutskottets beslut. Beskrivning av ärendet.

Plan för anhörigstöd #+3+ +39 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +%& 9+333 99 & A1 ' Socialutskottets beslut. Beskrivning av ärendet. Sammanträdesdatum Sida Plan för anhörigstöd Socialutskottets beslut 83 #+3+ +39 +333& Beskrivning av ärendet 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +&#%333 +%& 9+333 99 & Beslutsunderlag A1 ' /+333 :::::! "#$ TJÄNSTEUTLÅTANDE

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

Avdelningen för analys och utveckling

Avdelningen för analys och utveckling Avdelningen för analys och utveckling Temarapporter Riskanalyser Metodutveckling Statistikutveckling Register registerfragor@ivo.se Handläggningen hos IVO Anmälningar verksamhetsområde VERKSAMHETSOMRÅDE

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv?

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? 10 september 2015, Hanaholmen The Capital of Scandinavia Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms

Läs mer

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Information om vård och omsorg i Mora kommun Reviderad 2014-08-04 Socialförvaltningen Innehåll Sida Välkommen 3 Gången är följande

Läs mer

Myndighetsutövning mot enskild m m

Myndighetsutövning mot enskild m m 1 (15 ) Fastställd av 2005-03-23, 32 Reviderad av (ON): 2006-10-25, 120, ON 2007-11-28, 211, ON 2008-03-26, 57, ON 2009-06-24, 119, ON 2009-12-16, 233, ON 2010-03-31, 59, ON 2010-12-15, 202, ON 2011-06-22

Läs mer

Lättläst LSS för vuxna

Lättläst LSS för vuxna Stöd för dig som har en funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år Lättläst LSS för vuxna Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS lagen Det finns en lag som heter Lagen om stöd

Läs mer

Kostnad per brukare 2013

Kostnad per brukare 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-05-14 SN 2013/0688 0480-45 09 50 Socialnämnden Kostnad per brukare 2013 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med

Läs mer

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06 RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION funktionshinder LSS och SoL 2007-06 Följande principer ligger till grund för alla insatser för funktionshindrade som erbjuds inom LSS och SoL: delaktighet genom

Läs mer

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Äldreboende Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Äldreboende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett äldreboende. Boendet är till för Dig som

Läs mer

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1

Läs mer

Äldre- och Handikappomsorgen

Äldre- och Handikappomsorgen Äldre- och Handikappomsorgen i Haparanda Välkommen till Haparanda-Tornio Vi är den snabbast växande regionen i norra Sverige och Finland. Här finns 34 000 invånare och 1 900 företag. Tvillingstaden Tornio

Läs mer

Stöd till anhörigvårdare

Stöd till anhörigvårdare Revisionsrapport Stöd till anhörigvårdare Surahammars kommun Kerstin Karlstedt Stina Björnram Surahammars kommun Söd till anhörigvårdare Innehållsförteckning 2.1. Revisionsfråga...3 2.2. Metod och avgränsningar...3

Läs mer

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V)

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-11.00 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) vice ordförande 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer