KrAftfull samverkan. Utvärdering av KrAftverk Halland. ett projekt med stöd av Växtkraft Mål 3 i Halland och KK-stiftelsens kraftprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KrAftfull samverkan. Utvärdering av KrAftverk Halland. ett projekt med stöd av Växtkraft Mål 3 i Halland och KK-stiftelsens kraftprogram"

Transkript

1 KrAftfull samverkan Utvärdering av KrAftverk Halland ett projekt med stöd av Växtkraft Mål 3 i Halland och KK-stiftelsens kraftprogram Kjell Eriksson, Idétext feb 2004

2 2 (32) Utvärdering av kraftverk Halland Nätverk för kvinnor i ledande position inom mansdominerade branscher i små och medelstora företag i Halland Innehåll SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER INLEDNING OM UTVÄRDERINGEN Inriktning Metoder Urval av intervjupersoner LEDARNAS SYN PÅ KRAFTVERK HALLAND UTVÄRDERINGENS KONKRE TA FRÅGOR Projektledningens frågor Projektets syfte: att bygga nätverk Målformuleringsprocessen Måluppfyllelse Projektets organisering uppstart, utbildningstillfällen och företagsspecifika insatser Målgruppen - har projektet nått ut och engagerat den? Samspelet mellan projektdeltagarna, utveckling av deras roller Mål 3s och KK-stiftelsens frågor Hur fungerade det med kraft-grupper med kvinnliga chefer? Utveckling för individ eller företag? Deltagarnas engagemang? REFERENSER FRÅGEGUIDE... 31

3 3 (32) Sammanfattning och slutsatser I kraftverk Halland har KK-stiftelsens utvecklingskoncept kraft prövats i praktiskt samarbete av 25 halländska företag, ESF-rådets Växtkraft Mål 3, Högskolan i Halmstad och kunskapsföretaget Internationell Kompetens AB. KK-stiftelsens kraftprogram har ett utvecklingskoncept för små och medelstora företag. Konceptet går ut på att företagen bildar grupper eller nätverk och i samspel med varandra och erfarna forskare vid universitet och högskolor tillförs expertkompetens för strategisk affärsutveckling. Växtkraft Mål 3 arbetar för att främja nätverk för aktörer i näringslivet och högskolesystemet med målet kompetens- och kunskapsutveckling. kraftprogrammet på nationell nivå missade kvinnliga chefer och företagare. Detta korrigerades i rekryteringen till det halländska projektet som haft enbart kvinnliga deltagare. kraftkonceptet fungerar i praktiken! Det är den slutsats man kan dra av utvärderingen där åtta av projektets 30 medverkande kvinnliga företagsledare-chefer utfrågats. Så här fungerar kraftverk Halland enligt dem som intervjuats - Syftet är att genom en kvalificerad utbildningsinsats medverka till strategisk affärsutveckling med hjälp av nätverk mellan företag och högskola - Högskolan i Halmstad står för projektledningen och tillhandahåller tillsammans med kunskapsföretaget Internationell Kompetens AB metoder för deltagarstyrning av projektet - Deltagarna avgör på vilka områden expertkompetensen skall tillföras - Deltagarna ställer upp konkreta mål, schemalägger och planerar projektet - Kompetensutvecklingen organiseras över lång tid, projektet pågår drygt ett år, och anpassas till deltagarnas vardagliga verksamheter - Projektet innehåller en kollektivt organiserad utbildningsdel och en företagsspecifik utredning. Båda delarna styrs av deltagarna men tillförs resurser från högskolesystemet Framgångsfaktorer har varit, enligt intervjuerna: - Planeringsmetod som möjliggör en reell deltagarstyrning, inte bara på papperet - Lyhördhet hos projektledning och handledare - Metod som skapade tillit och öppenhet mellan deltagarna från projektets första början - Nätverk med enbart kvinnor gör det möjligt att lyfta upp de kvinnliga aspekterna av företagsledning - Egna erfarenheter och självupplevda problem har fått påverka utbildningen - Att man själv äger processen och förhåller sig personligt till sina kunskapsbehov - Vid alla utbildningstillfällen har också avsatts tid för reflektion och diskussion. Följande kan man enligt deltagarna bli bättre på - Också deltagarnas gruppindelning bör föregås av gemensam reflektion - Företagsspecifika utredningsprojekt behöver mycket tid och bör starta tidigare - Samspelet mellan företag och högskola kan bli bättre. Högskolan kan lära att presentera vad man kan, företagare kan lära känna högskolan t ex genom att undersöka och provsmaka dess kursutbud Kjell Eriksson

4 4 (32) 1 Inledning kraftverk Halland 1 är ett initiativ av ett trettiotal halländska små och medelstora företag tillsammans med konsultföretaget Internationell Kompetens AB och Enheten för omvärldskontakter, Högskolan i Halmstad. Det ingår i två delvis överlappande nationella projekt med finansieringsbidrag av KK-stiftelsen och Svenska ESF-rådet, KK-stiftelsens Kraftprogram och ESF-rådets Växtkraft Mål 3. Initiativet tycks ha gett ringar på vattnet, då det kan noteras att Mål 3 ställt sig positivt till att finansiera nya "Kraft-grupper" i Halland med deltagare från både privat och offentlig sektor - lika många av varje - och att några av de deltagande företagen går vidare med andra Mål 3-projekt. KK-stiftelsens Kraftprogram, med ett stort antal projekt över hela landet, syftar till affärsutveckling för små och medelstora företag genom kvalificerad utbildning av personer i företagens ledning. KrAftverk Halland är KK-stiftelsens halländska Kraftprojekt. Växtkraft Mål 3 har genom bidrag med :- per deltagare stått för de medverkande företagens deltagaravgifter. Att Mål 3 går in och betalar deltagaravgiften i ett KK-stiftelseprojekt är vanligt förekommande. Det finns också exempel på projekt som har bidrag från NUTEK, i form av konsultcheckar. Denna utvärdering är en del av avrapporteringen till Växtkraft Mål 3 och den belyser verksamheten i kraftverk Halland som pågått oktober december Den har en kvalitativ inriktning. Det har underlättat att olika slags kvantitativa resultat redan har redovisats av projektledningen liksom en del analyser av metodiska och organisatoriska frågor. Projektledning och handledare har, redan medan projektet pågick, till exempel presterat ingående dokumentation om metoden "Berätta och Utveckla" (BoU) (Stridh & Swärdh, 2003) och om projektet som helhet, bland annat skrivna för konferensen Högskola och Samhälle i Samverkan 2003 (Hansson, Barth, Stridh och Swärdh, 2003; Stridh, Swärdh, Hansson och Barth, 2003). Mitt uppdrag har varit att utvärdera nätverket framför allt ur aspekten att det är en ESFfinansierad verksamhet. Det innebär att jag, för att avgränsa uppgiften, i första hand utgått från kraftverk Hallands egen beskrivning av syftet som var bifogad ansökan till Växtkraft Mål 3, nämligen att: - bygga nätverk mellan små och medelstora företag i Halland - bygga nätverk mellan högskola och näringsliv. Som konkreta mål för projektet uppställdes att skapa arenor för en långsiktig utveckling av nätverken och dess deltagare, att underlätta kontakterna mellan företagen och högskole- och universitetsvärlden och att ge deltagarna och därmed företagen redskap för att utveckla ett livslångt lärande. I utvärderingen ställer jag frågor om hur detta gått till, hur man har lyckats. Alla jag talat med när jag arbetat med utvärderingen har uppfattat verksamheten som en helhet, ur perspektivet att den också ingår i KK-stiftelsens Kraftprogram, där syftet är att samarbete mellan företag och mellan företag och högskola genom en kvalificerad utbildningsinsats skall leda till offensiv strategisk affärsutveckling i företagen. Det har påverkat min och utvärderingens syn på kraftverk Halland. 1 I Mål 3-beslutet heter det Projekt Internationell Kompetens AB, projektnr

5 5 (32) Själva artbestämningen av kraftverk Halland, vad det egentligen "är", har varit lite motsägelsefylld. Enligt språkbruket i Växtkraft Mål 3 är kraftverk Halland ett "nätverk", inte ett "projekt". KK-stiftelsen benämner samma verksamhet som ett "projekt" liksom deltagarna jag intervjuat. Även om man talar om sitt "nätverk" så kallar man det också sitt "projekt". Själv fäster jag inget avseende vid denna språkliga tvetydighet. Jag ansluter i fortsättningen till deltagarnas språkbruk och skriver om nätverket som ett projekt. Projektets målgrupp bestämdes i planeringsfasen som "kvinnor i ledande position inom företrädesvis mansdominerade branscher i små och medelstora företag i Halland". Det har jag tolkat som att det gäller personer som är vd eller som ingår i ett företags ledningsgrupp, vilket också framstår som kraftprogrammets inställning. Enligt projektledningen hade kraftverk Halland en början med bl a två möten, ett i juni 2002 och ett i september 2002, upplagda som dialogkonferenser och informationsträffar, där man diskuterade både tänkbara områden att arbeta med i Kraftprogrammet och även hur man skulle dela in deltagarna. Indelningen i grupperna "nord", "mitt" och "söder" gjordes av deltagarna själva med viss hänsyn till respektive företags geografiska lokalisering. Vid en så kallad kick-off i november var grupperna redan formerade och projektledningen tillsammans med deltagarna/projektgruppen gjorde då en konkret målformulering med projektinnehåll och schema för verksamheterna. Nätverkets 30 deltagare, indelade i tre nätverksgrupper, har sedan träffats vid tolv tillfällen under drygt ett års tid i seminarieform. Företagsspecifik handledning har organiserats med resurspersoner från universitets- och högskolesystemet och företagsspecifika utvecklingsprojekt har planerats och genomförts. (Hansson m fl., sid 3; Stridh & Swärdh, sid 101) Organisationsmässigt har projektet inneburit samarbete mellan de medverkande företagen, Internationell Kompetens AB (handledning), Högskolan i Halmstad (projektledning och handledning), Lunds Universitet, Institutionen för psykologi (kunskapsresurs), Internationella Handelshögskolan i Jönköping (kunskapsresurs) och Växtkraft Mål 3 (kunskapsresurs). Figur Konceptet för kraftverk Halland som process i flera steg Information till målgruppen rekrytering Utveckling av nätverk för kvinnor i företagsledande ställning okt 2002 kick-off - 12 utbildningstillfällen med "tankning" av akademisk kompetens för individuell utveckling - företagsspecifika projekt med högskoleresurser dec 2003

6 6 (32) 2 Om utvärderingen 2.1 Inriktning Det är flera saker som inverkat på utvärderingen från början och efterhand. Jag kan först nämna att min offert kom till i samspel med projektledningen och ganska självklart utformades med hänsyn till dess projektbeskrivning och ansökan till Växtkraft Mål 3 ( ). Vi var eniga om att projektets processer var det som var mest intressant att få belyst. Vidare gällde det att fånga in hela bredden av åsikter som fanns bland deltagarna. Också kritiska synpunkter var viktiga att få fram. Finansiärernas syn på projektet har jag låtit påverka efter att jag intervjuat en representant för vardera. 2 Personalen vid Internationell Kompetens AB och Högskolan i Halmstad som jag har diskuterat med och personerna från de deltagande företagen som jag intervjuat har också påverkat. Slutligen har jag haft med mig i bagaget min egen förförståelse för projektet och dess sammanhang, vari ingår att jag har erfarenhet av att arbeta med regionala nätverk och viss kunskap om kvinnliga ledares och chefers situation i arbetslivet. Utvärderingens syfte har alltså påverkats i första hand av min överenskommelse med projektledningen för kraftverk Halland. Formuleringarna i offerten som varit mitt primära styrdokument är de följande. "Utvärderingen skall förutom att göra en granskning av projektet för Växtkraft Mål 3, även sträva efter kompetenshöjning hos dem som medverkat i projektet. Utvärderingen skall diskutera projektets syften. Målformuleringsprocessen skall granskas liksom hur projektet lyckas med att uppnå målen. Dessutom skall projektets olika planerade insatser och processer granskas, fr.a. med avseende på bidrag till måluppnåendet (och projektets övergripande syften). Det gäller insatser sådana som "kick-off", utbildningstillfällen och företagsspecifik handledning. Även icke planerade, från början oavsedda, informella effekter av insatserna eller processen skall identifieras och analyseras. Målgruppen skall granskas fr.a. med avseende på i vilken mån projektet lyckats med att nå ut till och engagera denna. Dessutom skall samspelet mellan projektdeltagarna diskuteras liksom hur deras framtida roller kan utvecklas. Återföring av utvärderingens resultat skall göras." Som redan sagts har utvärderingen också i någon mån påverkats av frågor som ställdes i de två intervjuer jag gjorde med personer representerande de externa finansiärerna. Deras förväntningar på projektet har påverkat vilka data jag genererat och hur jag analyserat dem. Kraftkonceptet på nationell nivå missade kvinnliga chefer och företagare. Detta korrigerades i rekryteringen till det halländska projektet. Hur lyckades detta? Har det varit meningsfullt med enbart kvinnliga deltagare? Deltagarna i hallandsprojektet är ej alltid företagsledare, ibland är det "bara" chefer i olika slags ledande befattningar. Vad har det haft för betydelse? Kraftprogrammet är ett koncept för strategisk affärsutveckling. Har fokus i kraftverk Halland hamnat mer på individutveckling och mindre på strategisk affärsutveckling? Betyder det i så fall att man missat syftet enligt KK-konceptet? Vad anser deltagarna om projektets pedagogik - "den nya pedagogiken" - som 2 Marie Pettersson, chef för ESF-kontoret i Halland. Anders Melander, KK-stiftelsens programdirektör för det nationella Kraftprojektet.

7 7 (32) tillämpas? Vad uppfattas som positivt och som negativt? Går det att ge "dåliga och goda exempel" Enligt Kraftprogrammets organisationskoncept har några personer rollen som projektets "kompetensförsörjare" (Henrik och Agneta), dvs. resurspersoner från högskolan. Några har rollen som handledare för deltagarna (Kicki och Mia). Hur har det fungerat? Ytterligare en sak av intresse är hur det är med engagemanget bland deltagarna hur mycket tid lägger de på projektet mellan träffarna? 2.2 Metoder Utvärderingen som baseras på vetenskaplig metod genomfördes under andra halvåret 2003 och innehöll följande steg. Utöver - att jag tog del av projektets skriftliga dokumentation så - deltog jag som observatör i två schemalagda nätverksseminarier, - gjorde jag intervjuer med deltagare från målgruppen, projektledningen, handledarna och båda finansiärerna och - tolkade och analyserade jag de utskrivna intervjuerna. Skriftlig dokumentation var av olika slag. Dels var det material från Mål 3 och KK-stiftelsen och dels var det rapporter och analyser från projektledningen och handledarna. Seminarierna ökade min förståelse för projektet, dess organisation och roller och har underlättat tolkningen av det huvudsakliga arbetsmaterialet som bestått av minnesanteckningarna från intervjuer med deltagare, handledare och projektledare. En intervju beskrivs av Andersen (1994) som ett samtal i vilket intervjuaren önskar skaffa sig information från den intervjuade. Därför styr intervjuaren samtalet efter vad studien önskar belysa. Intervjuaren kan använda olika hjälpmedel. I detta fallet har jag enbart använt en intervjuguide (bilaga), ingen bandspelare. Tanken var att göra intervjuer som skulle ge möjlighet till en kvalitativ analys av materialet. Alla som kontaktades hade inte möjlighet att ställa upp som intervjupersoner och fastän planen var att göra nio intervjuer, så nöjde jag mig med åtta. Intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas företag, utom en som gjordes på högskolan i Halmstad och de fungerade relativt strukturerat, beroende på intervjupersonen. I två fall blev det "gruppintervju", då båda medverkande från ett och samma företag deltog. Intervjupersonerna var genomgående lättintervjuade, så min guide fick fungera som en checklista, för att alla frågor i slutet skulle vara inringade. Väl medveten om att det lätt blir intervjuareffekter - t ex beroende på olika kön och stor åldersskillnad i intervjusituationen valde jag en relativt låg och neutral profil som intervjuare. Intervjuerna var alltså ett slags tidsmässigt ganska forcerat samtal eller utfrågning som styrdes påtagligt av innehållet i min frågeguide (bilaga), en timma var reserverad. I redovisningen av intervjuerna har jag velat göra en mer lättläst och livfull framställning än vad som skulle ha blivit fallet om jag lämnat ifrån mig en mer exakt, detaljerad återgivning dock utan att förvanska innebörden i svaren. Därför har jag valt att presentera innehållet som berättelser i jagform. Den som berättar har anonymiserats vilket jag tänker gör det lättare att mer allmänt sprida materialet. Jag har i huvudsak haft ett hermeneutiskt förhållningssätt vid tolkningen av vad som sagts i intervjuerna. Hermeneutiken utgår från att förståelse och tolkning är en förutsättning för kunskap. För att tolka på rätt sätt har jag behövt sätta mig in i projektets skilda sammanhang. I

8 8 (32) utvärderingen har jag alltså tolkat och förstått något som redan är tolkningar, det vill säga intervjupersonernas tolkningar och förståelse av sig själva och av kraftverk Halland. Utvärderingsrapporten tolkar vad respondenterna kan mena för att visa på nyanser och nya dimensioner av verkligheten i kraftverk Halland. Under arbetet med rapporten har jag reflekterat över validiteten och reliabiliteten i dess olika delar. En undersöknings validitet handlar om i vad mån den förmår fånga just den verklighet som är avsedd att studeras. Jag hade som avsikt att fånga bredden av åsikter bland deltagarna. Eftersom det senare visade sig att deltagarna hade så övervägande positiva åsikter om projektet kan detta möjligen ha resulterat i att urvalet av personer med kritiska åsikter väger något för tungt jämfört med om jag bara syftat till en "verklig" avbildning av den undersökta populationen. Metodläran talar om inre och yttre validitet. En inre validitet har jag försökt säkerställa genom att noggrant reflektera över de frågor jag använt och deras innehåll, att intervjupersonerna valts ut efter sin kapacitet att ge adekvata svar, samt att frågor och urval diskuterats med projektledning och handledare. Den yttre validiteten handlar om undersökningen i sin helhet, om möjligheterna till generalisering utifrån den speciella undersökningens resultat. För att säkerställa att adekvata begrepp använts för analysen av intervjumaterialet har en dialog med projektets handledare och projektledare varit viktig och lyft fram olika aspekter som tagits i beaktande. Reliabiliteten handlar om hur tillförlitliga resultaten är. En bakomliggande tanke är att, om inget förändras i populationen, skall en ny undersökning, fast med andra intervjupersoner, med samma syfte och med samma metoder ge samma resultat (Svenning, 1996). Samtidigt finns det forskare som påtalar att jag som utvärderare inte kan se mig själv som fluga på väggen (dvs. utan inverkan på det eller de som studeras), utan måste tänka på mig själv som aktiv deltagare i projektet, även om jag "bara utvärderar" det. Hammersley och Atkinson påtalar att undersökningen och undersökningsmetoderna i sig själva påverkar projektets deltagare på samma sätt som projektets deltagare påverkar varandra (Hammersley och Atkinson, 1995). 2.3 Urval av intervjupersoner Urvalet av åtta intervjupersoner gjordes för att spegla projektgruppens - de 30 deltagarna - sammansättning. Av intervjupersonerna arbetade (eller hade arbetat) sex som verkställande direktör eller ingick i företagets ledning och de övriga två hade andra ledande befattningar. Jag ville få med åtminstone några, som med tvekan kunde sägas tillhöra målgruppens kärna, dvs. personer som visserligen var i chefsställning men ändå inte ingick i företagsledningen. Anledningen var att jag antog att de kunde ha olika attityder till projektets målsättningar. Tabell 1 Intervjupersonernas positioner Vd eller i företagets ledningsgrupp 6 Annan ledande position 2 Ytterligare ett kriterium i urvalet var att ha med minst två från varje grupp (nord, söder, mitt). Anledningen till detta var, att jag i förväg fått uppfattningen att grupperna hade var sin egen dynamik, att de fungerade olika.

9 9 (32) Tabell 2 Intervjupersonernas grupptillhörighet Nord 3 Mitt 3 Söder 2 Jag har rådfrågat projektledning och projekthandledare och lyssnat till deras subjektiva synpunkter på urvalet. Enligt Denscombes (2000) Forskningshandbok så kan jag göra ett subjektivt urval, ifall jag redan har viss kännedom om företeelser som skall undersökas och då medvetet kan handplocka personer som antas troligen kunna bidra med värdefulla data. Frågan som jag bör ställa mig är Mot bakgrund av det jag redan vet om undersökningstemat och de människor eller företeelser som jag studerar, vem eller vad kan sannolikt ge den bästa informationen? (Denscombe, 2000, s 23). Hänsyn har alltså tagits i flera steg och jag har gjort både klusterurval (regionindelning - norr, söder, mitt, nöjda/missnöjda med projektet) och i ett medvetet stratifierat urval, då försäkran gjorts om att alla viktiga kategorier fanns representerade (Svenning, 1996). Med viktiga kategorier avser jag här främst deltagare med kort respektive lång erfarenhet i företagsledande arbete, relativt små (2 st) respektive relativt stora (6 st) företag. 3 Ledarnas syn på kraftverk Halland Det är åtta personer som intervjuats, med olika individuell bakgrund och erfarenhet, verksamma i skilda branscher och svaren speglar naturligtvis detta. Men det finns också den gemensamma erfarenheten som deltagandet i kraftverk Halland utgör. Jag har valt att först låta projektet återspeglas i varje enskild intervjupersons yttrande. Först senare, i avsnitt 4, går jag igenom de konkreta frågorna jag fick med mig i åtagandet att utvärdera kraftverk Halland. IP 1, vd i relativt litet företag Jag är vd i ett relativt litet företag och jag skulle vilja beskriva Kraftprojektet som att det gäller att koppla samman näringsliv och högskola och att bygga kontakter mellan deltagarna. Både jag personligen och företaget har nytta av projektet. Jag har lärt mer än jag trodde i förväg, dels av föreläsarna och dels av nätverket. Föreläsarna har varit bra, de har skapat diskussionsunderlaget, har gett oss "spiken och brädan". I projektets nätverk finns ett helt annat utbyte än i branschens nätverk, kraftverk Halland har gett mig mer som företagsledare. Jag har lärt mig att ta konflikter, det är vad utbildningen går ut på bland annat. Man kan fråga sig varför det är viktigt med bara kvinnor som deltagare? Jo, jag tror att män redan har mycket nätverk. Tryggheten i lärandet blir större när vi är enbart kvinnor. Jag är engagerad i projektet också mellan träffarna, har läst en del böcker. Tankeverksamheten har tagit fart, idéer har omsatts i min egen dagliga verksamhet. Att det skulle bli så givande för mig och företaget kunde jag inte förstå i förväg. För mitt företag hade det inte fungerat med att betala som deltagaravgift. Att vi slapp det har gett de små företagen en chans att delta. Dessutom hade jag inte kunnat bedöma om det var värt priset i början. Kursplan och schema saknades. I efterhand, anser jag, har det varit värt varenda krona. Projektets pedagogik är något jag uppskattar. Dess början, kick-off, var mycket bra. Vi kom själva fram till vad vi behövde för

10 10 (32) kunskaper. Det var bra att vi fick lägga upp innehållet själva. Någon enstaka föreläsare var mindre bra. Varje deltagande företag skall genomföra ett företagsspecifikt projekt. Vårt som skall starta nästa vecka handlar om företagskultur och vi har hjälp av forskare från högskolesystemet. Henriks roll i att komma fram till detta har varit "bollplankets". Jag skulle gärna se en fortsättning på kraftverk Halland - en fortsättning med andra utbildningar som vi skulle vilja göra. I gruppen har vi själva planerat en återträff nästa halvår. Vår grupp (en av grupperna "nord", "mitt" och "söder") kommer att också fortsättningsvis hålla ihop. Vi skall vara mentorer åt varandra. Vi kan prata om allt. Att bara kunna träffas blir fint. Affärsutveckling - individuell utveckling, finns det någon motsättning här emellan? Jag ser inget "antingen eller" i mitt fall. Min personliga utveckling gynnar företagets långsiktiga utveckling. Jag lär mig mycket i gruppen. Den fungerar så att den har en öppen atmosfär. Vad det beror på? Ja, Henrik tror det är för att vi är olika. Fast själv tycker jag tvärtom, att vi är lika. Lika i det att vi alla är målinriktade och gruppmedlemmar som är öppna, ärliga, nyfikna och har stor tolerans mot andra människor. Projektets syfte är ju att bygga nätverk mellan oss företagare och högskolan. Nätverk näringsliv - högskolan har fått två ansikten, Agneta och Henrik. Högskolan i Halmstad är ganska dålig på att tala om vad vi kan ha för nytta av den. Jämfört med företagsbesöken (som varit mycket positiva) så har vi inte fått motsvarande intryck av vad vi kan göra tillsammans med högskolan. Men vi har fått mer förståelse för vad t ex studenter kan göra för något, t ex marknadsundersökningar. I uppstartfasens dialog- och informationsträffar var jag inte med utan kom in först efter det så kallade kick-off-mötet, vilket ju var synd, fast det har fungerat bra ändå för min del. Utbildningstillfällena därefter har varit bra, med undantag av någon enstaka föreläsare. Vissa i den stora gruppen har haft flera tvådagsträffar. Det är viktigt med den sociala kontakten. Vad gäller de företagsspecifika projekten, så har det varit svårt att veta vad de skulle kunna gå ut på. Små "varuprover" från högskolan som vi kunnat se på i förväg hade varit bra. Nu blir det i mitt företag något om företagskulturer. Det var Annika Halls föreläsning som gjorde att polletten trillade ner. IP 2, vd i ett relativt stort företag Jag är vd i relativt stort företag. Bakgrunden till kraftverk Halland var att Mia och Kicki som kände till det nationella Kraftprojektet reagerade mot att det inte fanns några kvinnliga deltagare. De initierade ett halländskt nätverk med bara kvinnliga ledare. Mallen för projektet är inte given. Det är inte bestämt i förväg vad det skall innehålla, utan vi deltagare kan bestämma det själva. Detta har varit givande på så vis att det givits kvinnliga aspekter på företagsledning, företagande och lärande. Det är ett lagom tätt schema - vi träffas en gång i månaden. Motsvarande utbildningar brukar vara mycket komprimerade och vara förlagda i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Här har deltagarna kunnat planera in utbildningstillfällena på ett bra sätt. Jag har läst litteratur mellan mötena - inte mycket arbete men "lagom". Om företaget har nytta av projektet? Ja, detta projekt är bra, speciellt för unga tjejer. Kvinnor fortsätter inte sina karriärer på grund av att de saknar nätverk. Men nätverket som givits i gruppen har gjort att man kan tala med varandra om "kvinnliga frågeställningar", ty sådana

11 11 (32) finns det. Det gör att projektet blir till nytta för respektive företag också. Därför är det ett bra projekt. Kunder uppskattar företag med kvinnliga chefer. Det bekräftas av nätverket. Företagen betalar inget för att delta. I detta projekt läggs bara deltagarnas egen tid. Engagemanget hos deltagarna har präglats av att man har fått mycket ut av projektet. Man kan fråga sig hur företag bör engagera sig i sådana här projekt, skall det vara "gratis", eller skall man vara beredd att "betala"? Personligen hade jag nog inte kunnat få så mycket utbildning som jag nu får i år, om vi inte haft denna slags projektorganisation med ett bra schema som lades upp tidigt. Det hade i och för sig inte behövt vara helt gratis, fast hade nog varit för mycket. Min syn på projektets pedagogik, som innebär att deltagarna själva sållat fram ämnen som skall tas upp i utbildningen, är att den är bra. Bra var också att vi själva i gruppen bestämde innehållet och att vi samordnade och tog upp bra saker från de två andra grupperna också. Alla tre grupperna träffades upprepade gånger under året. Var det något negativt med denna pedagogik? Knappast. Ett möte/undervisningstillfälle går till som så att oftast inleder den tjejen som vi är hos, hon visar företaget. Därefter kommer "gästen", och sist var det mycket positivt. Man har ett eget ansvar som deltagare att fördjupa sig i det egna vardagsarbetet, att analysera och reflektera. Jag för vidare intressanta och nyttiga saker från utbildningen till mina medarbetare på fikarasterna här på jobbet. Det företagsspecifika projektet, ja, det undrade vi över i början. Efter ett tag fastnade jag för att vi skulle låta två studenter från högskolan i Halmstad titta på våra processer, på kritiska kontrollpunkter. Det var inte lätt att komma fram till vad som skulle vara ett lämpligt projekt, trots att det inte är första gången vi samarbetar med studenter från högskolan i Halmstad. Detta är tredje exemplet på ett samarbete med högskolestudenter. Vi har också haft kontakter med Idéon i Lund, en universitetsinstitution och Teknikbrostiftelsen. En erfarenhet vi har är, att det inte är alltid vi vet vad vi skall göra med resultatet av ett högskoleprojekt, dvs. vilka praktiska åtgärder vi skall vidta. Hur vår grupp fungerar? Jag tror att vår grupp är den med minst dynamik i. Det finns ingen eldsjäl. Jag är ensam VD. Hade varit bättre om alla i gruppen hade haft liknande bakgrund. Det är mindre bra som det är nu. Gruppen blir mindre dynamisk av att dom andra alltid är vana att ha en chef, vilket gör att de inte driver frågor. De är vana att någon annan gör det. Vad gäller personalfrågor däremot, så får jag ut mycket av gruppen. De andra deltagarnas olika perspektiv gör diskussionerna bättre och intressantare för mig. Projektet har ju två syften och vad avser det ena, att skapa nätverk mellan små och mellanstora företag, så har regiongruppen (de tre grupperna tillsammans) varit mycket positiv i detta avseende. Detsamma gäller kanske inte min egen lilla grupp. Beträffande att skapa nätverk mellan näringsliv och högskola har projektet blivit en bra öppning. Vi har varit på högskolan, Agneta och Henrik har informerat och öppnat upp högskolan. De olika insatserna har på olika sätt bidragit till projektets syften. Första kontakten med projektledningen och projektet kom naturligt genom tidigare nätverk. Om kick-off skulle vara en eller två dagar var första frågan. En och en halv dag blev det i varje smågrupp. Mia och Kicki drog slutsatser från berätta-metoden. Det visade sig att deltagarnas önskemål var väldigt likartade. Då föddes inriktningen på utbildningen den röda tråden. Bra var att man

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Tydliga strategier och

Tydliga strategier och hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 2 Tydliga strategier och delaktiga DELSTUDIE 1 medarbetare Friska företag i alla branscher i friska företag Gunnel Ahlberg Peter

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Att förändra det oföränderliga

Att förändra det oföränderliga Ersta Sköndal Högskola Magisterprogram i socialt arbete, 60 p Att förändra det oföränderliga Rapporter om och av brukare Författare: Yvonne Zätterman Åberg Magisterprogrammet SMU, höstterminen 2007 Examinationsuppgift

Läs mer

Nätverk för lärande och utveckling

Nätverk för lärande och utveckling VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nätverk för lärande och utveckling Den här boken ger några svar på frågan: Varför nätverk? Nätverk för lärande och utveckling

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER Andrea Brenander I svenskt näringsliv är andelen kvinnliga chefer endast 22 procent. Ett av Ericssons bolag har arbetat med att få lika stor andel

Läs mer

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län« NR. 4 JÄMTSTÄLLT.COM SERIE Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«resurscentra ÅTIGÅRNS EKONOMISKA FÖRENING Helena Lund Markus Burman Sweco Eurofutures AB UTVÄRDERING AV PROJEKTET

Läs mer

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision konsten att lyssna utan motstånd Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision En utvärdering av ett pilotprojekt Christina Norman Mars 2007 Brukarorienterad utvärdering

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

HUR MYCKET KAN DU JOBBA?

HUR MYCKET KAN DU JOBBA? HUR MYCKET KAN DU JOBBA? Utvärdering av de arbetslivsinriktade rehabiliteringsprojekten Revectis, Fortes och Juventus Mats Andersson - Josefi n Aggestam Joakim Tranquist Malmö högskolas utvärderingsrapporter

Läs mer

Utbildning och Arbete - hand i hand

Utbildning och Arbete - hand i hand Utbildning och Arbete - hand i hand en utvärdering av HAND-projektet Annelie Eriksson Petra Salino Sven Faugert Konsultrapport i mars 2004 0. SAMMANFATTNING 3 1. INLEDNING 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Metod 5

Läs mer

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Rapport 2011024 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i pedagogik, 15 hp Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Emelie Lindberg Frida Peacock

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

Läxhjälp på fritidshemmet

Läxhjälp på fritidshemmet LÄRARUTBILDNIGEN Självständigt arbete, 15hp Läxhjälp på fritidshemmet Några fritidspedagogers erfarenheter och intentioner. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, Madeleine Myrbäck psykologi

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Kommunikation- en förutsättning för ledarskap

Kommunikation- en förutsättning för ledarskap Kurs: Ped 440 Kandidatuppsats, 10 poäng Datum: 2003-06-06 Kommunikation- en förutsättning för ledarskap En empirisk studie sett ur utbildningsperspektiv Fredrik Nilsson & Marie Tham Handledare: Birgit

Läs mer