Checklista för näringsidkare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Checklista för näringsidkare"

Transkript

1 Checklista för näringsidkare Om du säljer varor eller tjänster till konsumenter genom en webbplats måste du uppfylla vissa rättsliga skyldigheter. Dessa regler gäller oavsett om du är ett stort, etablerat företag eller precis börjat din verksamhet. Det är viktigt att veta att vissa konsumenträttigheter är fullständigt harmoniserade i EU och att de därför är likadana i alla EU-länder, oavsett hur de enskilda medlemsländerna har införlivat reglerna i sin nationella lagstiftning. Andra konsumenträttigheter kan variera beroende på i vilket land konsumenten är bosatt så du bör vara medveten om relevanta nationella lagar och eventuell tillämpning av artikel 6(2) i Rom I-förordningen. 1 Näringsidkarna bör informera konsumenterna om lagvalsklausuler och vad de innebär (t.ex. högre skyddsstandard kan tillämpas inom vissa områden såsom lagstadgade garantier). Dessa skyldigheter innefattar: 2 Allmänna krav enligt konsumentlagstiftningen Varor eller tjänster måste överensstämma med beskrivningen som ges och måste hålla en tillfredsställande standard. Beskrivningen av och detaljerna om varan eller tjänsten måste vara sanna och korrekta. Om en vara är felaktig kan konsumenten kräva reparation, utbyte eller återbetalning under vissa förutsättningar fram till åtminstone 24 månader efter köpdatumet Tidsfristen är dock längre i vissa medlemsländer och i Sverige kan konsumenten reklamera fram till 36 månader efter köpdatumet. Säljaren bär ansvaret för eventuell bristande avtalsenlighet som föreligger när varorna levereras till konsumenten och uppkommer inom en period av åtminstone två år efter leveransen (i Sverige gäller tre år). Bristande avtalsenlighet kan dock inte fastställas om konsumenten vid den tidpunkt då köpeavtalet ingicks visste eller inte rimligtvis kunde ha varit omedveten om den bristande avtalsenligheten. Eventuell bristande avtalsenlighet som visar sig inom sex månader efter leveransen antas ha existerat vid den tidpunkt då varan levererades såvida inte motsatsen bevisas eller att denna presumtion är oförenlig med varans eller den bristande avtalsenlighetens art. 3 Under de första sex månaderna efter köpet ligger bevisbördan på näringsidkaren att visa att produkten inte är bristfällig, medan det efter 6 månader har gått är upp till konsumenten att bevisa att produkten inte är avtalsenlig. Begreppet reklamationsrätt avser köparens juridiska skydd vid köp av varor med felaktigheter som beskrivits ovan. Detta juridiska skydd är obligatoriskt enligt lag och är inte beroende av avtalet. 1 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) Rom I är inte tillämplig i Danmark på grund av Danmarks opt-out när det gäller rättsliga frågor. 2 Källor: Checklistan baseras på checklistan på s. 56 i The European Online Marketplace Consumer complaints , ec.europa.eu/consumers/ecc/docs/e-commerce-report-2012_en.pdf, Consumer Rights: 10 ways the new EU Consumer Rights Directive will give people stronger rights when they shop online, Direktiv 2011/83/EU om konsumenträttigheter., Too good to be true? It probably is! Unfair Commercial Practices and Unsolicited Goods Standards ECRs_PDF.pdf 3 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 1999/44/EG av den 25 maj 1999 om vissa aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier. Alla medlemsstater införde omvänd bevisbörda till konsumentens fördel i deras nationella lagstiftning. Tre av dem gick längre genom att utöka 6-månadersperioden till en längre presumtionstid. I Portugal är den omvända bevisbördan tillämplig under hela den 2-åriga garantiperioden. Så kommer också vara fallet i Frankrike från och med den 18 mars Presumtionstiden kommer då att utökas till 24 månader från att varan levererats. För begagnade varor kommer tidsperioden för omvänd bevisbörda stanna kvar på sex månader. I Slovakien kommer Konsumentskyddslag 250/2007 att utöka tidsperioden för omvänd bevisbörda till 12 månader.

2 Begreppet garanti avser en persons viljeyttring, garantigivarens, som tar personligt ansvar för vissa fel. Det definieras på följande sätt: varje utfästelse som en säljare eller en tillverkare utan extra kostnad gör till konsumenten och som innebär att han skall återbetala det betalade priset eller byta ut, reparera eller på något annat sätt befatta sig med konsumentvaran, om den inte motsvarar specifikationerna i garantibeviset eller i reklam som rör varan. 4 Garantier kan finnas utöver, och inte i stället för, konsumenternas lagstadgade rättigheter. Utöver skyldigheter för felaktiga produkter enligt konsumenträtten gäller specifika regler vid distansförsäljning (där man tar beställningar på distans från konsumenten, oavsett om det är via en webbplats, e-post, telefon eller fax). Distansförsäljning i enlighet med EU:s direktiv om konsumenträttigheter EU:s direktiv 2011/83/EU 5 om konsumenträttigheter gäller vid distansavtal för varor och tjänster när näringsidkaren är baserad i ett EU-land, Norge eller Island. 6 Efterlevnad av direktivet är obligatoriskt för alla näringsidkare inom EU. Informationskrav Innan ett avtal ingås måste du informera om: Ditt företag, med organisationsnummer, hela företagsnamnet och fullständiga kontaktuppgifter, såsom den geografiska adress där ditt företag är etablerat och e-postadress. Varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper. Beställningen, t.ex. antalet varor. Beställningens totala belopp, inklusive skatter, avgifter och fraktkostnad. Sätten för betalning, leverans och fullgörande. Den tid du åtar dig att leverera varorna eller utföra tjänsten. Ångerrätten och hur konsumenten utövar den. Kostnaden för konsumentens ångerrätt, t.ex. kostnaden för att returnera varorna om varorna är av en sådan art att de normalt inte kan returneras per post. Hur man avslutar avtalet. Vid tecknande av ett abonnemang: avtalets minimiperiod och information om hur man säger upp avtalet. Uppgifter om alla handelsregister (eller liknande organisationer) där du är registrerad, med registrets namn, ditt registreringsnummer eller annan referens. Om tjänsten du tillhandahåller kräver tillstånd: uppgifter om berörda tillsynsorgan. Om du utövar ett reglerat yrke: uppgifter om alla branschorganisationer du är registrerad i, alla yrkestitlar du innehar inom de EU-medlemsländer där titlarna har utfärdats, hur man kan få tillgång till yrkesreglerna och en kort beskrivning av dem. Du bör informera konsumenterna om lagvalsklausuler och vad de innebär (t.ex. högre skyddsstandard kan tillämpas inom vissa områden) Observera att direktivet inte är tillämpligt på vissa typer av avtal, såsom avtal för sociala tjänster och spel. Se hela listan i artikel 3.3 i direktiv 2011/83/EU.

3 Krav för att få ingå distansavtal Uppgifterna ovan, i avsnittet om informationskrav, måste vara klart synliga och tillgängliga för konsumenten. De måste vara skrivna på ett klart och tydligt sätt. Om beställningen innebär att konsumenten måste betala måste du säkerställa dig om att konsumenten uttryckligen godtar att beställningen innebär en betalningsskyldighet, t.ex. genom att kräva att konsumenten klickar på en knapp som är märkt bekräfta köp, betala nu etc. Om konsumenten inte uttryckligen samtyckt är konsumenten inte bunden av avtalet. Du måste förse konsumenten med en bekräftelse på att avtalet ingåtts. De villkor som gäller för avtalet måste göras tillgängliga för konsumenten på ett sätt som tillåter konsumenten att lagra och återskapa dem. Bekräftelsen måste förses på ett varaktigt medium inom skälig tid från tidpunkten då avtalet ingåtts och senast vid leverans av varorna eller innan tillhandahållandet av tjänsten börjar. Du kan skicka e-post till konsumenten med denna information. Ångerrätt Konsumenten har rätt ångra ett distansavtal inom en period av 14 dagar som räknas från det datum då varorna levererats eller från det datum då avtalet ingicks, om det gäller tjänster. 7 Näringsidkaren måste informera konsumenten om villkoren, tidsfristen och förfarandena för utövande av ångerrätt och samtidigt bistå med en mall för ångerblankett som finns i bilaga I (B) till direktiv (2011/83/EU) om konsumenträttigheter. Om du har underlåtit att informera konsumenten om ångerrätten kommer ångerfristen att upphöra att gälla 12 månader efter utgången av den ursprungliga ångerfristen eller 14 dagar från den tidpunkt då konsumenten får informationen, om det sker inom de 12 månaderna. Denna rättighet kan utövas utan att någon motivering lämnas och du kan inte kräva någon avgift av konsumenten annat än kostnaden för att skicka tillbaka varorna 8 om du inte erbjudit dig att hämta varorna själv. Efter att konsumenten har dragit sig ur avtalet måste du betala tillbaka alla belopp till konsumenten senast 14 dagar efter det datum konsumenten meddelat om att han/hon vill frånträda avtalet. Om avtalet gäller köp av varor har du rätt att skjuta upp återbetalningen till dess att du fått tillbaka varorna eller till dess att konsumenten har tillhandahållit bevis på att varorna återsänts. Såvida du inte har erbjudit dig att hämta varorna har konsumenten 14 dagar på sig att returnera varorna från det datum han/hon informerat dig om beslutet om att ångra avtalet. Konsumenten ansvarar för eventuell värdeminskning av varorna om han eller hon har hanterat varorna på annat sätt än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas natur, egenskaper och funktion. Om du har underlåtit att ge information om ångerrätten ansvarar dock konsumenten inte för varornas värdeminskning. Det finns undantag från ångerrätten, t.ex. flygbiljetter, paketresor, biluthyrningstjänster, etc. 9 7 Observera att ångerrätt inte gäller i vissa situationer. Detta är dock enbart i undantagsfall och gäller till exempel när konsumenten uttryckligen har gått med på att inte ha någon ångerrätt eller när det gäller varor som snabbt blir obrukbara. Se hela listan i artikel 16 i direktiv 2011/83/EU. 8 Se ECC-Nets rapport The European Online Marketplace Consumer complaints , sida 25, Figur 4.1 Översikt per land över ångerrättsperiod och vilken avtalspart som står för returkostnaden. 9 Art. 16 i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/83/EU, PDF/?uri=CELEX:32011L0083&qid= &from=SV

4 Leverans Om inte du och konsumenten har kommit överens om annat måste du leverera varorna till konsumenten senast 30 dagar från det datum då avtalet ingicks. Om du misslyckas med att leverera i rätt tid kan konsumenten kontakta dig och begära leverans inom en ny tidsperiod såvida det inte var av avgörande betydelse att produkten skulle levereras inom den överenskomna tidsperioden. I sådana fall har konsumenten rätt att omedelbart frånträda avtalet när den tidsperiod ni ursrpungligen kommit överens om löpt ut. Om du fortfarande inte har levererat varorna i enlighet med konsumentens önskemål har konsumenten rätt att frånträda avtalet. Om avtalet hävs måste du återbetala alla belopp som konsumenten betalat under avtalet, utan oskäligt dröjsmål. Ansvar för transporten av varorna Som näringsidkare ansvarar du för försvunna eller skadade varor till dess att de levererats fysiskt till konsumenten om avtalet innefattar leverans. Om ni kommit överens om att konsumenten arrangerar transporten är det konsumenten som bär ansvaret för varorna så snart de levererats till transportföretaget. Tilläggsdebitering vid kundtjänst Om företaget har kundtjänst via telefon får inte extra avgifter krävas från konsumenten utöver den vanliga samtalskostnaden. För att uppfylla denna bestämmelse måste du använda dig av vanliga (geografiska) nummer som inte omfattas av någon speciell prissättning. Betalning Näringsidkare bör erbjuda säkra, trygga och olika betalningsmetoder. Vanligtvis är betalning via kredit/betalkort säkrare för konsumenter. Om du erbjuder betalning via en betalningsförmedlare, se till att den är tillförlitlig. Tilläggsbetalning I Sverige är det förbjudet att ta ut en extra kostnad vid betalning med kreditkort. Du får inte kräva någon extra avgift från konsumenten, utöver det överenskomna priset, utan konsumentens uttryckliga samtycke. Framförallt får du inte använda dig av förkryssade rutor för att erbjuda och ta betalt för ytterligare varor/tjänster. När konsumenten betalar med kontokort eller kreditkort, i butik eller på internet, har inte företag rätt att ta ut avgifter för att konsumenten betalar med kort. Det är inte tillåtet för ett företag att ta ut en avgift när konsumenten betalar med kontokort eller kreditkort som till exempel Visa-kort eller Mastercard. Ibland förekommer det att företaget tar ut andra avgifter vid betalning till exempel administrationsavgift. En administrationsavgift ska gälla för alla betalningssätt som företaget erbjuder för att den ska vara laglig. En sådan avgift får alltså inte läggas på om den tas ut enbart när konsumenten betalar med kort

5 Tillämplig lag Det är viktigt att känna till alla nationella regler som gäller konsumenträttigheter som kan vara tillämpliga på avtalet. När det gäller gränsöverskridande transaktioner bestämmer förordning (EG) 593/2008 (Rom I) 11 vilket lands lag som är tillämplig för avtalsförpliktelser i en viss situation. 12 När det gäller konsumentavtal är vanligtvis lagen i landet där konsumenten har sin hemvist den lag som är tillämplig förutsatt att du ägnar dig åt kommersiell verksamhet i det landet eller riktar din kommersiella verksamhet mot det landet eller mot flera länder som inkluderar det landet. Du kan anses rikta din kommersiella verksamhet till konsumentens land om, till exempel, din hemsida innehåller information på konsumentens språk eller tillåter konsumenten att betala med sin egen valuta. Följande omständigheter kan utgöra bevis på att din kommersiella verksamhet riktar sig till konsumentens land: 13 aktivitetens internationella karaktär nämnandet av färdbeskrivning från andra medlemsländer för att ta sig till den plats där näringsidkaren är etablerad användandet av ett språk eller en valuta annat än det språk eller den valuta som vanligtvis används i medlemslandet där näringsidkaren är etablerad, med möjligheten att göra och bekräfta bokningar i det andra språket nämnandet av telefonnummer med landskod utgifter på en söktjänst på internet för att underlätta tillgången till näringsidkarens webbplats eller genom näringsidkarens mellanhand för konsumenter med hemvist i andra medlemsländer användandet av ett toppdomännamn som är ett annat än namnet från medlemslandet där näringsidkaren är etablerad nämnandet av ett internationellt klientel som består av kunder med hemvist i olika medlemsländer. Eftersom förordningen bygger på principen om valfrihet kan parterna välja vilken lag de vill ska vara tillämplig på avtalet. Som näringsidkare har du möjlighet att ange i avtalsvillkoren vilken lag som är tillämplig på avtalet. Var medveten om att den lag du väljer enbart är tillämplig så länge den ger samma grad av konsumentskydd som lagen i det land där konsumenten har sin hemvist. I händelse av klagomål kan konsumenten hänvisa till lagen i det land han/hon har sin hemvist om den erbjuder en högre konsumentskyddsnivå. Om du riktar din kommersiella verksamhet mot ett annat land rekommenderas det därför att du har grundläggande kunskaper om det landets konsumentlagstiftning och överväger hur de påverkar dig och ditt företag. Dataskydd Näringsidkare är skyldiga att skydda sina konsumenters uppgifter. Du måste ha en sekretesspolicy om du samlar in personuppgifter såsom i orderformulär, feedbackformulär etc. genom att använda dig av kakor eller andra spårningssystem eller via användarnas IP- eller e-postadresser. Du kan behöva registrera dig hos din lokala dataskyddskommissionär som dataregisteransvarig Rom I är inte tillämplig i Danmark (den har inte implementerats på grund av Danmarks opt-out när det gäller rättsliga frågor) och Danmark använder fortfarande förordning 80/934 för att bestämma vilken lag som är tillämplig. Norge (den norska högsta domstolen har i flera beslut konstaterat att Norge bör söka enighet med EU:s lagstiftning och därför gäller samma princip). 13 Pammer v. Karl Schlütter GmbH & Co. KG C-585/08 och Hotel Alpenhof v. Mr. Heller C-144/09 är mål från EU-domstolen (CJEU) 2010 som handlar om konsumentskydd och jurisdiktion vid gränsöverskridande internet- och konsumenttransaktioner.

6 Marknadsföring och otillbörliga affärsmetoder Utöver marknadsföringslagen finns en lista med 31 marknadsföringsmetoder som alltid är förbjudna, en så kallad svart lista som gäller i samtliga EU-länder. 14 All den information som du ger till konsumenter måste vara sann. Du får inte förvirra eller vilseleda konsumenter på något sätt, varken genom uttryckliga uttalanden eller genom att undanhålla väsentlig information. Marknadsföringsmaterial och information som konsumenten behöver för att fatta ett beslut om köp måste vara klart synliga. Du får inte hävda att en vara bara är tillgänglig under en väldigt begränsad period, om någon sådan begränsning faktiskt inte finns. Du får inte heller beskriva varor som gratis eller kostnadsfria om konsumenten måste betala någonting. Du kan inte kräva betalning när konsumenten inte beställt en vara 15 (dvs. konsumenten inte har köpt varan). Du måste ange varans eller tjänstens totala belopp, inklusive alla oundvikliga extra avgifter. Konsumenter som handlar online behöver inte betala några extra avgifter om de inte fått ordentlig information innan de genomförde beställningen. 16 Obeställda varor Du får inte leverera varor till konsumenten som han/hon inte beställt och konsumenten är inte betalningsskyldig för obeställda varor. 17 Klagomålshantering Var medveten om att de bestämmelser som gällerfelaktiga varor varierar beroende på vilken nationell lag som är tillämplig, men generellt sett har konsumenten rätt till reparation, utbyte eller återbetalning inom åtminstone 24 månader från inköpsdatumet. Det rekommenderas att konsumenten kontaktar dig skriftligen med sitt klagomål inom en rimlig tid efter det att han/hon har upptäckt felet, om han/hon har fått felaktiga varor eller inga varor alls. Du bör bevara kopior av all korrespondens med konsumenten när det gäller tvister Too good to be true? It probably is! Unfair Commercial Practices and Unsolicited Goods, s 26. globalassets/rapporter/too_good_to_be_true_it_probably_is_unfair_commercial_practices_-and_unsolicited_goods.pdf 16 Consumer Rights: 10 ways the new EU Consumer Rights Directive will give people stronger rights when they shop online, europa.eu/rapid/press-release_memo _en.htm?locale=en. Art.6, 17 The European Consumer Centres Network ECC-Net delfinansieras av den Europeiska Kommissionen samt av dess medlemsländer. Denna produkt har tagits fram i samarbete av följande ECC-kontor. ECC Danmark ECC Finland ECC Irland ECC Sverige

Checklista för konsumenter - Allmän e-handel

Checklista för konsumenter - Allmän e-handel Känn till näringsidkaren Checklista för konsumenter - Allmän e-handel Försök att handla på webbplatser du känner till eller som rekommenderas och se till att du har näringsidkarens namn och fullständiga

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 31.5.2010 2008/0196(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumenträttigheter

Läs mer

De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om handel och marknadsföring på Internet Innehållsförteckning Inledning 1. Allmänt

De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om handel och marknadsföring på Internet Innehållsförteckning Inledning 1. Allmänt De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om handel och marknadsföring på Internet Innehållsförteckning Inledning 1. Allmänt Marknadsföring 2. Marknadsföringsformer och -metoder 2.1. Reklamidentifiering

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

Guide för lagstiftning kring e-handel

Guide för lagstiftning kring e-handel Guide för lagstiftning kring e-handel Håll koll på juridiken! De senaste åren har e-handeln växt både i Sverige och utomlands. I takt med detta har också regelverken växt för att främst skydda konsumenterna

Läs mer

WEBBHANDEL OCH ÖVRIG DISTANSFÖRSÄLJNING

WEBBHANDEL OCH ÖVRIG DISTANSFÖRSÄLJNING Konsumenträttsliga riktlinjer WEBBHANDEL OCH ÖVRIG DISTANSFÖRSÄLJNING 1 Utgångspunkter för riktlinjerna... 2 2 Tillämpning av bestämmelserna om distansförsäljning och bestämmelsernas disposivitet... 2

Läs mer

Rapport 2015:6. Gränsöverskridande handel

Rapport 2015:6. Gränsöverskridande handel Rapport 2015:6 Gränsöverskridande handel underlag till Konsumentrapportens temadel 2015 2015:6 Gränsöverskridande handel underlag till Konsumentrapportens temadel 2015 Konsumentverket 2015 Ansvarig handläggare:

Läs mer

Standardmall för information om ångerrätten

Standardmall för information om ångerrätten Standardmall för information om ångerrätten Denna mall kan användas av näringsidkare för att informera konsumenter om ångerrätten enligt de krav som finns i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Läs mer

Rapport 2013:2. Utbildningstjänster. En granskning av avtalsvillkor och information vid distansköp

Rapport 2013:2. Utbildningstjänster. En granskning av avtalsvillkor och information vid distansköp Rapport 2013:2 Utbildningstjänster En granskning av avtalsvillkor och information vid distansköp 2 (27) 2013:2 Utbildningstjänster En granskning av avtalsvillkor och information vid distansköp Konsumentverket

Läs mer

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande.

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande. Handbok för gränsöverskridande kredit- och fordringshantering stödja små och medelstora företag i att genomdriva gränsöverskridande fordringar Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

CLEVERS allmänna försäljningsvillkor - Konsument Giltiga från och med [2015-06-01]

CLEVERS allmänna försäljningsvillkor - Konsument Giltiga från och med [2015-06-01] CLEVERS allmänna försäljningsvillkor - Konsument Giltiga från och med [2015-06-01] 1 Parterna Dessa allmänna försäljningsvillkor ( Försäljningsvillkoren ) gäller för alla individuella avtal om köp av varor

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD

ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD 11601/SV WP 90 Yttrande 5/2004 om icke begärd kommunikation i marknadsföringssyfte enligt artikel 13 i direktiv 2002/58/EG Antaget den 27 februari 2004 Denna

Läs mer

I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen

I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen Datum: 2012-06-05 Kandidatuppsats

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare.

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Konsumentköplagen SFS 1990:932 Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Reviderad april 2007 Konsumentköplagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara

Läs mer

EXAMENSARBETE. Konsumentskydd enligt KköpL 16. Säljarens felansvar. Linn Åström 2014. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap

EXAMENSARBETE. Konsumentskydd enligt KköpL 16. Säljarens felansvar. Linn Åström 2014. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap EXAMENSARBETE Konsumentskydd enligt KköpL 16 Säljarens felansvar Linn Åström 2014 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Sammanfattning

Läs mer

Distans- och hemförsäljningslagen

Distans- och hemförsäljningslagen Distans- och hemförsäljningslagen SFS 2005:59 Lagen ger dig ett skydd vid distanshandel och hemförsäljning. Reviderad april 2007 Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller när du handlar på distans

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

Information. REGgie. FAQ för blivande registrarer. Avtal och Juridik

Information. REGgie. FAQ för blivande registrarer. Avtal och Juridik REGgie Avtal och Juridik Senast sparat: 2009-02-11 17:05 SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2007 Innehållsförteckning 1 AVTAL MELLAN.SE OCH REGISTRAR...3 1.1 VAD INNEBÄR KRAVET OM EN DIREKTLÄNK?...3

Läs mer

Svensk författningssamling 1987:822

Svensk författningssamling 1987:822 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (1987:822) om internationella köp Svensk författningssamling 1987:822 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor

Läs mer

Inledning. Avtal och köp. JURIDIK Introduktion

Inledning. Avtal och köp. JURIDIK Introduktion 6. JURIDIK Introduktion Inledning 3 Avtal och köp 3 Köpavtal 4 Offerter och fakturering 5 Konsumenträtt 6 IT-juridik 7 Kompanjonskap 8 Fördjupning Lagar och avtal 10 Konsumenträtt 19 Kompanjonskap 23 Sekretessavtal

Läs mer

1 Uppgifter i reklam är i allmänhet inte bindande för annonsören. Priset bestäms först när kunden och säljaren möts och ingår avtal. Du kan därför inte kräva att få köpa en vara eller tjänst, till det

Läs mer

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION Introduktion Den här juridiska informationen gäller hela innehållet i den här bokningsmotorn. Var vänlig och ta dig tid att läsa igenom de här villkoren för användning

Läs mer

Ångerrätten gäller i fjorton dagar från den dag när du eller tredje person som inte är försändaren, tagit varorna i ägo.

Ångerrätten gäller i fjorton dagar från den dag när du eller tredje person som inte är försändaren, tagit varorna i ägo. I. Allmänna affärsvillkor för MAGIX Software GmbH Juni 2014 1 Tillämpningsområde 1. Leveranser, tjänster och erbjudanden från MAGIX Software GmbH, nedan kallat "MAGIX", följer uteslutande de allmänna affärsvillkoren

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal SV SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB

KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB I KORTHET ERBJUDER VI DIG: KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB Snabba och trygga leveranser tillsammans med Posten. Säkra och krypterade kortbetalningar i samarbete med SveaWebPay. Alltid 14 dagars lagstadgad

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.3.2013 COM(2013) 139 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN Första rapporten om tillämpningen

Läs mer