Checklista för näringsidkare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Checklista för näringsidkare"

Transkript

1 Checklista för näringsidkare Om du säljer varor eller tjänster till konsumenter genom en webbplats måste du uppfylla vissa rättsliga skyldigheter. Dessa regler gäller oavsett om du är ett stort, etablerat företag eller precis börjat din verksamhet. Det är viktigt att veta att vissa konsumenträttigheter är fullständigt harmoniserade i EU och att de därför är likadana i alla EU-länder, oavsett hur de enskilda medlemsländerna har införlivat reglerna i sin nationella lagstiftning. Andra konsumenträttigheter kan variera beroende på i vilket land konsumenten är bosatt så du bör vara medveten om relevanta nationella lagar och eventuell tillämpning av artikel 6(2) i Rom I-förordningen. 1 Näringsidkarna bör informera konsumenterna om lagvalsklausuler och vad de innebär (t.ex. högre skyddsstandard kan tillämpas inom vissa områden såsom lagstadgade garantier). Dessa skyldigheter innefattar: 2 Allmänna krav enligt konsumentlagstiftningen Varor eller tjänster måste överensstämma med beskrivningen som ges och måste hålla en tillfredsställande standard. Beskrivningen av och detaljerna om varan eller tjänsten måste vara sanna och korrekta. Om en vara är felaktig kan konsumenten kräva reparation, utbyte eller återbetalning under vissa förutsättningar fram till åtminstone 24 månader efter köpdatumet Tidsfristen är dock längre i vissa medlemsländer och i Sverige kan konsumenten reklamera fram till 36 månader efter köpdatumet. Säljaren bär ansvaret för eventuell bristande avtalsenlighet som föreligger när varorna levereras till konsumenten och uppkommer inom en period av åtminstone två år efter leveransen (i Sverige gäller tre år). Bristande avtalsenlighet kan dock inte fastställas om konsumenten vid den tidpunkt då köpeavtalet ingicks visste eller inte rimligtvis kunde ha varit omedveten om den bristande avtalsenligheten. Eventuell bristande avtalsenlighet som visar sig inom sex månader efter leveransen antas ha existerat vid den tidpunkt då varan levererades såvida inte motsatsen bevisas eller att denna presumtion är oförenlig med varans eller den bristande avtalsenlighetens art. 3 Under de första sex månaderna efter köpet ligger bevisbördan på näringsidkaren att visa att produkten inte är bristfällig, medan det efter 6 månader har gått är upp till konsumenten att bevisa att produkten inte är avtalsenlig. Begreppet reklamationsrätt avser köparens juridiska skydd vid köp av varor med felaktigheter som beskrivits ovan. Detta juridiska skydd är obligatoriskt enligt lag och är inte beroende av avtalet. 1 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) Rom I är inte tillämplig i Danmark på grund av Danmarks opt-out när det gäller rättsliga frågor. 2 Källor: Checklistan baseras på checklistan på s. 56 i The European Online Marketplace Consumer complaints , ec.europa.eu/consumers/ecc/docs/e-commerce-report-2012_en.pdf, Consumer Rights: 10 ways the new EU Consumer Rights Directive will give people stronger rights when they shop online, Direktiv 2011/83/EU om konsumenträttigheter., Too good to be true? It probably is! Unfair Commercial Practices and Unsolicited Goods Standards ECRs_PDF.pdf 3 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 1999/44/EG av den 25 maj 1999 om vissa aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier. Alla medlemsstater införde omvänd bevisbörda till konsumentens fördel i deras nationella lagstiftning. Tre av dem gick längre genom att utöka 6-månadersperioden till en längre presumtionstid. I Portugal är den omvända bevisbördan tillämplig under hela den 2-åriga garantiperioden. Så kommer också vara fallet i Frankrike från och med den 18 mars Presumtionstiden kommer då att utökas till 24 månader från att varan levererats. För begagnade varor kommer tidsperioden för omvänd bevisbörda stanna kvar på sex månader. I Slovakien kommer Konsumentskyddslag 250/2007 att utöka tidsperioden för omvänd bevisbörda till 12 månader.

2 Begreppet garanti avser en persons viljeyttring, garantigivarens, som tar personligt ansvar för vissa fel. Det definieras på följande sätt: varje utfästelse som en säljare eller en tillverkare utan extra kostnad gör till konsumenten och som innebär att han skall återbetala det betalade priset eller byta ut, reparera eller på något annat sätt befatta sig med konsumentvaran, om den inte motsvarar specifikationerna i garantibeviset eller i reklam som rör varan. 4 Garantier kan finnas utöver, och inte i stället för, konsumenternas lagstadgade rättigheter. Utöver skyldigheter för felaktiga produkter enligt konsumenträtten gäller specifika regler vid distansförsäljning (där man tar beställningar på distans från konsumenten, oavsett om det är via en webbplats, e-post, telefon eller fax). Distansförsäljning i enlighet med EU:s direktiv om konsumenträttigheter EU:s direktiv 2011/83/EU 5 om konsumenträttigheter gäller vid distansavtal för varor och tjänster när näringsidkaren är baserad i ett EU-land, Norge eller Island. 6 Efterlevnad av direktivet är obligatoriskt för alla näringsidkare inom EU. Informationskrav Innan ett avtal ingås måste du informera om: Ditt företag, med organisationsnummer, hela företagsnamnet och fullständiga kontaktuppgifter, såsom den geografiska adress där ditt företag är etablerat och e-postadress. Varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper. Beställningen, t.ex. antalet varor. Beställningens totala belopp, inklusive skatter, avgifter och fraktkostnad. Sätten för betalning, leverans och fullgörande. Den tid du åtar dig att leverera varorna eller utföra tjänsten. Ångerrätten och hur konsumenten utövar den. Kostnaden för konsumentens ångerrätt, t.ex. kostnaden för att returnera varorna om varorna är av en sådan art att de normalt inte kan returneras per post. Hur man avslutar avtalet. Vid tecknande av ett abonnemang: avtalets minimiperiod och information om hur man säger upp avtalet. Uppgifter om alla handelsregister (eller liknande organisationer) där du är registrerad, med registrets namn, ditt registreringsnummer eller annan referens. Om tjänsten du tillhandahåller kräver tillstånd: uppgifter om berörda tillsynsorgan. Om du utövar ett reglerat yrke: uppgifter om alla branschorganisationer du är registrerad i, alla yrkestitlar du innehar inom de EU-medlemsländer där titlarna har utfärdats, hur man kan få tillgång till yrkesreglerna och en kort beskrivning av dem. Du bör informera konsumenterna om lagvalsklausuler och vad de innebär (t.ex. högre skyddsstandard kan tillämpas inom vissa områden) Observera att direktivet inte är tillämpligt på vissa typer av avtal, såsom avtal för sociala tjänster och spel. Se hela listan i artikel 3.3 i direktiv 2011/83/EU.

3 Krav för att få ingå distansavtal Uppgifterna ovan, i avsnittet om informationskrav, måste vara klart synliga och tillgängliga för konsumenten. De måste vara skrivna på ett klart och tydligt sätt. Om beställningen innebär att konsumenten måste betala måste du säkerställa dig om att konsumenten uttryckligen godtar att beställningen innebär en betalningsskyldighet, t.ex. genom att kräva att konsumenten klickar på en knapp som är märkt bekräfta köp, betala nu etc. Om konsumenten inte uttryckligen samtyckt är konsumenten inte bunden av avtalet. Du måste förse konsumenten med en bekräftelse på att avtalet ingåtts. De villkor som gäller för avtalet måste göras tillgängliga för konsumenten på ett sätt som tillåter konsumenten att lagra och återskapa dem. Bekräftelsen måste förses på ett varaktigt medium inom skälig tid från tidpunkten då avtalet ingåtts och senast vid leverans av varorna eller innan tillhandahållandet av tjänsten börjar. Du kan skicka e-post till konsumenten med denna information. Ångerrätt Konsumenten har rätt ångra ett distansavtal inom en period av 14 dagar som räknas från det datum då varorna levererats eller från det datum då avtalet ingicks, om det gäller tjänster. 7 Näringsidkaren måste informera konsumenten om villkoren, tidsfristen och förfarandena för utövande av ångerrätt och samtidigt bistå med en mall för ångerblankett som finns i bilaga I (B) till direktiv (2011/83/EU) om konsumenträttigheter. Om du har underlåtit att informera konsumenten om ångerrätten kommer ångerfristen att upphöra att gälla 12 månader efter utgången av den ursprungliga ångerfristen eller 14 dagar från den tidpunkt då konsumenten får informationen, om det sker inom de 12 månaderna. Denna rättighet kan utövas utan att någon motivering lämnas och du kan inte kräva någon avgift av konsumenten annat än kostnaden för att skicka tillbaka varorna 8 om du inte erbjudit dig att hämta varorna själv. Efter att konsumenten har dragit sig ur avtalet måste du betala tillbaka alla belopp till konsumenten senast 14 dagar efter det datum konsumenten meddelat om att han/hon vill frånträda avtalet. Om avtalet gäller köp av varor har du rätt att skjuta upp återbetalningen till dess att du fått tillbaka varorna eller till dess att konsumenten har tillhandahållit bevis på att varorna återsänts. Såvida du inte har erbjudit dig att hämta varorna har konsumenten 14 dagar på sig att returnera varorna från det datum han/hon informerat dig om beslutet om att ångra avtalet. Konsumenten ansvarar för eventuell värdeminskning av varorna om han eller hon har hanterat varorna på annat sätt än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas natur, egenskaper och funktion. Om du har underlåtit att ge information om ångerrätten ansvarar dock konsumenten inte för varornas värdeminskning. Det finns undantag från ångerrätten, t.ex. flygbiljetter, paketresor, biluthyrningstjänster, etc. 9 7 Observera att ångerrätt inte gäller i vissa situationer. Detta är dock enbart i undantagsfall och gäller till exempel när konsumenten uttryckligen har gått med på att inte ha någon ångerrätt eller när det gäller varor som snabbt blir obrukbara. Se hela listan i artikel 16 i direktiv 2011/83/EU. 8 Se ECC-Nets rapport The European Online Marketplace Consumer complaints , sida 25, Figur 4.1 Översikt per land över ångerrättsperiod och vilken avtalspart som står för returkostnaden. 9 Art. 16 i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/83/EU, PDF/?uri=CELEX:32011L0083&qid= &from=SV

4 Leverans Om inte du och konsumenten har kommit överens om annat måste du leverera varorna till konsumenten senast 30 dagar från det datum då avtalet ingicks. Om du misslyckas med att leverera i rätt tid kan konsumenten kontakta dig och begära leverans inom en ny tidsperiod såvida det inte var av avgörande betydelse att produkten skulle levereras inom den överenskomna tidsperioden. I sådana fall har konsumenten rätt att omedelbart frånträda avtalet när den tidsperiod ni ursrpungligen kommit överens om löpt ut. Om du fortfarande inte har levererat varorna i enlighet med konsumentens önskemål har konsumenten rätt att frånträda avtalet. Om avtalet hävs måste du återbetala alla belopp som konsumenten betalat under avtalet, utan oskäligt dröjsmål. Ansvar för transporten av varorna Som näringsidkare ansvarar du för försvunna eller skadade varor till dess att de levererats fysiskt till konsumenten om avtalet innefattar leverans. Om ni kommit överens om att konsumenten arrangerar transporten är det konsumenten som bär ansvaret för varorna så snart de levererats till transportföretaget. Tilläggsdebitering vid kundtjänst Om företaget har kundtjänst via telefon får inte extra avgifter krävas från konsumenten utöver den vanliga samtalskostnaden. För att uppfylla denna bestämmelse måste du använda dig av vanliga (geografiska) nummer som inte omfattas av någon speciell prissättning. Betalning Näringsidkare bör erbjuda säkra, trygga och olika betalningsmetoder. Vanligtvis är betalning via kredit/betalkort säkrare för konsumenter. Om du erbjuder betalning via en betalningsförmedlare, se till att den är tillförlitlig. Tilläggsbetalning I Sverige är det förbjudet att ta ut en extra kostnad vid betalning med kreditkort. Du får inte kräva någon extra avgift från konsumenten, utöver det överenskomna priset, utan konsumentens uttryckliga samtycke. Framförallt får du inte använda dig av förkryssade rutor för att erbjuda och ta betalt för ytterligare varor/tjänster. När konsumenten betalar med kontokort eller kreditkort, i butik eller på internet, har inte företag rätt att ta ut avgifter för att konsumenten betalar med kort. Det är inte tillåtet för ett företag att ta ut en avgift när konsumenten betalar med kontokort eller kreditkort som till exempel Visa-kort eller Mastercard. Ibland förekommer det att företaget tar ut andra avgifter vid betalning till exempel administrationsavgift. En administrationsavgift ska gälla för alla betalningssätt som företaget erbjuder för att den ska vara laglig. En sådan avgift får alltså inte läggas på om den tas ut enbart när konsumenten betalar med kort

5 Tillämplig lag Det är viktigt att känna till alla nationella regler som gäller konsumenträttigheter som kan vara tillämpliga på avtalet. När det gäller gränsöverskridande transaktioner bestämmer förordning (EG) 593/2008 (Rom I) 11 vilket lands lag som är tillämplig för avtalsförpliktelser i en viss situation. 12 När det gäller konsumentavtal är vanligtvis lagen i landet där konsumenten har sin hemvist den lag som är tillämplig förutsatt att du ägnar dig åt kommersiell verksamhet i det landet eller riktar din kommersiella verksamhet mot det landet eller mot flera länder som inkluderar det landet. Du kan anses rikta din kommersiella verksamhet till konsumentens land om, till exempel, din hemsida innehåller information på konsumentens språk eller tillåter konsumenten att betala med sin egen valuta. Följande omständigheter kan utgöra bevis på att din kommersiella verksamhet riktar sig till konsumentens land: 13 aktivitetens internationella karaktär nämnandet av färdbeskrivning från andra medlemsländer för att ta sig till den plats där näringsidkaren är etablerad användandet av ett språk eller en valuta annat än det språk eller den valuta som vanligtvis används i medlemslandet där näringsidkaren är etablerad, med möjligheten att göra och bekräfta bokningar i det andra språket nämnandet av telefonnummer med landskod utgifter på en söktjänst på internet för att underlätta tillgången till näringsidkarens webbplats eller genom näringsidkarens mellanhand för konsumenter med hemvist i andra medlemsländer användandet av ett toppdomännamn som är ett annat än namnet från medlemslandet där näringsidkaren är etablerad nämnandet av ett internationellt klientel som består av kunder med hemvist i olika medlemsländer. Eftersom förordningen bygger på principen om valfrihet kan parterna välja vilken lag de vill ska vara tillämplig på avtalet. Som näringsidkare har du möjlighet att ange i avtalsvillkoren vilken lag som är tillämplig på avtalet. Var medveten om att den lag du väljer enbart är tillämplig så länge den ger samma grad av konsumentskydd som lagen i det land där konsumenten har sin hemvist. I händelse av klagomål kan konsumenten hänvisa till lagen i det land han/hon har sin hemvist om den erbjuder en högre konsumentskyddsnivå. Om du riktar din kommersiella verksamhet mot ett annat land rekommenderas det därför att du har grundläggande kunskaper om det landets konsumentlagstiftning och överväger hur de påverkar dig och ditt företag. Dataskydd Näringsidkare är skyldiga att skydda sina konsumenters uppgifter. Du måste ha en sekretesspolicy om du samlar in personuppgifter såsom i orderformulär, feedbackformulär etc. genom att använda dig av kakor eller andra spårningssystem eller via användarnas IP- eller e-postadresser. Du kan behöva registrera dig hos din lokala dataskyddskommissionär som dataregisteransvarig Rom I är inte tillämplig i Danmark (den har inte implementerats på grund av Danmarks opt-out när det gäller rättsliga frågor) och Danmark använder fortfarande förordning 80/934 för att bestämma vilken lag som är tillämplig. Norge (den norska högsta domstolen har i flera beslut konstaterat att Norge bör söka enighet med EU:s lagstiftning och därför gäller samma princip). 13 Pammer v. Karl Schlütter GmbH & Co. KG C-585/08 och Hotel Alpenhof v. Mr. Heller C-144/09 är mål från EU-domstolen (CJEU) 2010 som handlar om konsumentskydd och jurisdiktion vid gränsöverskridande internet- och konsumenttransaktioner.

6 Marknadsföring och otillbörliga affärsmetoder Utöver marknadsföringslagen finns en lista med 31 marknadsföringsmetoder som alltid är förbjudna, en så kallad svart lista som gäller i samtliga EU-länder. 14 All den information som du ger till konsumenter måste vara sann. Du får inte förvirra eller vilseleda konsumenter på något sätt, varken genom uttryckliga uttalanden eller genom att undanhålla väsentlig information. Marknadsföringsmaterial och information som konsumenten behöver för att fatta ett beslut om köp måste vara klart synliga. Du får inte hävda att en vara bara är tillgänglig under en väldigt begränsad period, om någon sådan begränsning faktiskt inte finns. Du får inte heller beskriva varor som gratis eller kostnadsfria om konsumenten måste betala någonting. Du kan inte kräva betalning när konsumenten inte beställt en vara 15 (dvs. konsumenten inte har köpt varan). Du måste ange varans eller tjänstens totala belopp, inklusive alla oundvikliga extra avgifter. Konsumenter som handlar online behöver inte betala några extra avgifter om de inte fått ordentlig information innan de genomförde beställningen. 16 Obeställda varor Du får inte leverera varor till konsumenten som han/hon inte beställt och konsumenten är inte betalningsskyldig för obeställda varor. 17 Klagomålshantering Var medveten om att de bestämmelser som gällerfelaktiga varor varierar beroende på vilken nationell lag som är tillämplig, men generellt sett har konsumenten rätt till reparation, utbyte eller återbetalning inom åtminstone 24 månader från inköpsdatumet. Det rekommenderas att konsumenten kontaktar dig skriftligen med sitt klagomål inom en rimlig tid efter det att han/hon har upptäckt felet, om han/hon har fått felaktiga varor eller inga varor alls. Du bör bevara kopior av all korrespondens med konsumenten när det gäller tvister Too good to be true? It probably is! Unfair Commercial Practices and Unsolicited Goods, s 26. globalassets/rapporter/too_good_to_be_true_it_probably_is_unfair_commercial_practices_-and_unsolicited_goods.pdf 16 Consumer Rights: 10 ways the new EU Consumer Rights Directive will give people stronger rights when they shop online, europa.eu/rapid/press-release_memo _en.htm?locale=en. Art.6, 17 The European Consumer Centres Network ECC-Net delfinansieras av den Europeiska Kommissionen samt av dess medlemsländer. Denna produkt har tagits fram i samarbete av följande ECC-kontor. ECC Danmark ECC Finland ECC Irland ECC Sverige

Checklista för konsumenter - Allmän e-handel

Checklista för konsumenter - Allmän e-handel Känn till näringsidkaren Checklista för konsumenter - Allmän e-handel Försök att handla på webbplatser du känner till eller som rekommenderas och se till att du har näringsidkarens namn och fullständiga

Läs mer

Standardmall för information om ångerrätten

Standardmall för information om ångerrätten Standardmall för information om ångerrätten Denna mall kan användas av näringsidkare för att informera konsumenter om ångerrätten enligt de krav som finns i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Läs mer

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3 Konsument verket KO INK. PROTOKOLL Datum Dnr 2015-06-24 2OH/1939 (BÖ 2015:3) Dnr... ^^... v.../..»*- 232, Ordn.w Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund,

Läs mer

BRA ATT VETA För dig som reser i Europa

BRA ATT VETA För dig som reser i Europa BRA ATT VETA För dig som reser i Europa Transport Flygbolaget har en skyldighet att informera om dina rättigheter. Om ditt flyg blir kraftigt försenat, inställt eller om du nekas ombordstigning mot din

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4 UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4.2 ANVISNINGAR OM DISTANSFÖRSÄLJNING AV ADVOKATTJÄNSTER (3.9.2010, ändr. 12.5.2014) 1. Inledning Bestämmelser om distansförsäljning av konsumtionsnyttigheter

Läs mer

Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband

Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Uppföranderegler Gäller från 1 juli 2017 Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Om uppförandereglerna: Uppförandereglerna tillämpas när en operatör som är med i Telekområdgivarna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt; SFS 2011:914 Utkom från trycket den 5 juli 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter 2640 Nr 789 Bilaga 1 Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Kreditfömedlare * Denna information är frivillig

Läs mer

De varor och tjänster vi behöver betalar vi med våra tillgångar, pengar.

De varor och tjänster vi behöver betalar vi med våra tillgångar, pengar. Konsumentkunskap Ordet konsumtion betyder förbrukning. Alla vi som använder saker och tjänster är konsumenter för vi förbrukar. De varor och tjänster vi behöver betalar vi med våra tillgångar, pengar.

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

RÄTTS-KUNSKAP KAPITEL 9. KONSUMENTskydd

RÄTTS-KUNSKAP KAPITEL 9. KONSUMENTskydd RÄTTS-KUNSKAP KAPITEL 9 KONSUMENTskydd Konsumentköplagen Gäller för köp av varor ( lösa saker ): Ansvar för varan Fel på varan Reklamera felet Garanti Rättsligt fel Rättelse av fel Ångra ett köp Dröjsmål

Läs mer

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal 1 Denna lag gäller för avtal varigenom en näringsidkare överlåter eller upplåter lös egendom till eller utför tjänster åt en konsument,

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Våra allmänna köpvillkor

Våra allmänna köpvillkor Våra allmänna köpvillkor 1. Giltighetsområde Våra köpvillkor gäller för försäljning inom Sverige. Vid försäljning utanför Sverige ber vi dig kontakta vår kundtjänst. AtelierGS ingår inga avtal med minderåriga

Läs mer

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET Uppgifter om svaranden 1. Ange för- och efternamn ELLER namnet på den organisation / det företag / den institution du företräder

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Allmänna Villkor för Konsumenter

Allmänna Villkor för Konsumenter Allmänna Villkor för Konsumenter 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Dessa allmänna villkor och bestämmelser, inklusive alla andra villkor och dokument som avses i dessa allmänna villkor (nedan kallad: "villkoren")

Läs mer

KONSUMENTVÄGLEDNING. Konsumentvägledning finns i de flesta kommuner och vägledningen är gratis.

KONSUMENTVÄGLEDNING. Konsumentvägledning finns i de flesta kommuner och vägledningen är gratis. KONSUMENTVÄGLEDNING Konsumentvägledaren hjälper till med information om bl.a. konsumenträtt och vänder sig till både konsument och näringsidkare i Ger råd och tips om tester innan köp. om du har hamnat

Läs mer

Allmänna köpvillkor. 1. Den exakta leveranstiden hittar du på respektive produktsida.

Allmänna köpvillkor. 1. Den exakta leveranstiden hittar du på respektive produktsida. Allmänna köpvillkor 1. Den exakta leveranstiden hittar du på respektive produktsida. 2. När du klickar på knappen Köp skickas din beställning på de varor som du lagt i varukorgen. Vi skickar dig en bekräftelse

Läs mer

Europeiskt Småmålsförfarande

Europeiskt Småmålsförfarande Europeiskt Småmålsförfarande Denna broschyr är en guide som ger dig information om hur du tillämpar ett så kallat europeiskt småmålsförfarande. Ett europeiskt småmålsförfarande kan endast användas vid

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-09-16. Gemensamt konsumentskydd i EU

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-09-16. Gemensamt konsumentskydd i EU 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-09-16 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Gudmund Toijer och Olle Stenman. Gemensamt konsumentskydd i EU Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Säljstöd 6.7a VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00 KALMAR:

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

KONSUMENTKÖPLAGEN. Daniel Nordström

KONSUMENTKÖPLAGEN. Daniel Nordström KONSUMENTKÖPLAGEN Daniel Nordström PRESENTATIONENS INNEHÅLL Juridiska begrepp Konsumentköplagen Felaktig vara Rättelse av fel Distans- och hemförsäljningslagen Konsumenttjänstlagen Oskäliga avtalsvillkor

Läs mer

Allmänna villkor. I. Tillämpningsområde

Allmänna villkor. I. Tillämpningsområde Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för beställning av varor och tjänster hos rewards arvato services GmbH ur sortimentet från American Express (AMEX) lojalitetsprogram Membership Rewards. I.

Läs mer

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Avtal som redan har ingåtts påverkas inte av en eventuell ändringar.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Avtal som redan har ingåtts påverkas inte av en eventuell ändringar. Allmänna villkor 1. Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor gäller för alla avtal som ingås med oss (pinkorblue.se) med anledning av vårt utbud på vår webbshop-sida www.pinkorblue.se (nedan även kallad

Läs mer

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING Dessa riktlinjer gäller endast elektronisk handel mellan företag och konsumenter och ej för transaktioner mellan företag. DEL TVÅ ALLMÄNNA PRINCIPER I. ÖVERSKÅDLIGT

Läs mer

.. Kopvillkor. Allmänt

.. Kopvillkor. Allmänt .. Kopvillkor Allmänt Privatperson För dig som är privatperson, gäller Distansavtalslagen om din beställning är genomförd på distans (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 november 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över 1. Departementspromemorian Ändringar

Läs mer

Bilderna på webbplatsen är endast avsedda i illustrativt syfte och för identifikation!

Bilderna på webbplatsen är endast avsedda i illustrativt syfte och för identifikation! Allmänna villkor Kort sammanfattning den viktigaste informationen De beställda Koderna skickas per e-post (i regel inom 30 sekunder) så snart betalningen ägt rum (med undantag för banköverföring, PayPal,

Läs mer

E-post: kundeservice@brobizz.dk Telefon: +45 70 20 70 49 Vanlig post: Vester Søgade 10, 1601 Köpenhamn V

E-post: kundeservice@brobizz.dk Telefon: +45 70 20 70 49 Vanlig post: Vester Søgade 10, 1601 Köpenhamn V HANDELSVILLKOR ALLMÄN INFORMATION Bakom denna hemsida ("Hemsidan") står BroBizz A/S, CVR-nr 31854822, Vester Søgade 10, 1601 Köpenhamn V, e-post: info@brobizz.dk, telefon +45 33 44 34 00. Om du har problem

Läs mer

Webbutik vad gäller? Niclas Ernebratt, Konsumentverket.

Webbutik vad gäller? Niclas Ernebratt, Konsumentverket. Webbutik vad gäller? Niclas Ernebratt, Konsumentverket niclas.ernebratt@konsumentverket.se Föreläsningens innehåll Information - Vilken information krävs? - Konsekvenser vid utebliven information Ångerrätt

Läs mer

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se.

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se. HANDELSVILLKOR 1 ALLMÄN INFORMATION Försäljning från denna hemsida webshop.sivantos.se sker av Sivantos A/S ("Sivantos"), Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista med denna e-postadress: webshop.se@sivantos.com.

Läs mer

Kommissionens grönbok om översyn av konsumentregelverket

Kommissionens grönbok om översyn av konsumentregelverket Datum Vårt dnr 2007-03-14 013-2007-700 Ert datum Ert dnr 2007-02-22 IJ2007/867/KO Integrationsoch jämställdhetsdepartementet Konsumentenheten Rebecca Heinemann 103 33 Stockholm Kommissionens grönbok om

Läs mer

Distans- och hemförsäljningslagen

Distans- och hemförsäljningslagen Distans- och hemförsäljningslagen SFS 2005:59 Lagen ger dig ett skydd vid distanshandel och hemförsäljning. Reviderad april 2007 Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller när du handlar på distans

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO) Box 48, 651 02 KARLSTAD. Fordonsvärderingen i Skåne AB, Tredalagatan 5, 291 34 KRISTIANSTAD Ställföreträdare: J. E.

Konsumentombudsmannen (KO) Box 48, 651 02 KARLSTAD. Fordonsvärderingen i Skåne AB, Tredalagatan 5, 291 34 KRISTIANSTAD Ställföreträdare: J. E. MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:8 2008: Datum 2009-04-29 Dnr B 6/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO) Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Fordonsvärderingen i Skåne AB, Tredalagatan 5, 291 34 KRISTIANSTAD Ställföreträdare:

Läs mer

Svenska Postorderföreningens Branschregler

Svenska Postorderföreningens Branschregler Svenska Postorderföreningens Branschregler 1 Dessa branschregler har utarbetats efter samråd med Konsumentverket/KO och har antagits av Svenska Postorderföreningen. Reglerna träder i kraft den 1 januari

Läs mer

Uppföranderegler Gäller från 1 februari 2015

Uppföranderegler Gäller från 1 februari 2015 Uppföranderegler Gäller från 1 februari 2015 Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Om uppförandereglerna: Uppförandereglerna tillämpas när operatör som har avtal med Telekområdgivarna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59); SFS 2014:14 Utkom från trycket den 28 januari 2014 utfärdad den 16 januari 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016: Mål nr B 3/16

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016: Mål nr B 3/16 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016:13 2016-08-15 Mål nr B 3/16 KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Malmö Dansakademi AB, 556850-1372 Sofielundsvägen 57, 214 34 Malmö Ombud: Jur. kand.

Läs mer

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om konsumenträttigheter

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om konsumenträttigheter Remissvar 2008-12-02 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Europeiska kommissionens förslag till direktiv om konsumenträttigheter Sveriges Konsumenter har beretts möjlighet att ge synpunkter på rubricerade

Läs mer

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 372, 31/12/1985 s. 0031-0033

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM37. Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM37. Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans Justitiedepartementet 2016-01-11 Dokumentbeteckning KOM(2015) 635 Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal; SFS 2000:274 Utkom från trycket den 23 maj 2000 utfärdad den 11 maj 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄR VERSION 2002/0222(COD) 21 november 2002 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

Läs mer

MARKNADSRÄTT EU-DOMSTOLEN 2011

MARKNADSRÄTT EU-DOMSTOLEN 2011 MARKNADSRÄTT EU-DOMSTOLEN 2011 Presentation för SFIR 17 januari 2012 Advokaten Lena Frånstedt Lofalk Marknadsrätt EU-domstolen 2010 En dom den 12 maj 2011 i mål mellan KO och Ving Sverige AB om vad som

Läs mer

Allmänna affärsvillkor med kundinformation

Allmänna affärsvillkor med kundinformation Allmänna affärsvillkor med kundinformation 1) TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Dessa affärsvillkor från nded e.k. (nedan säljaren ) är tillämpliga på samtliga avtal som ingås mellan en konsument eller en näringsidkare

Läs mer

avtal muntlig eller skriftlig överenskommelse mellan två eller flera parter, till exempel mellan köpare och säljare i samband med ett köp

avtal muntlig eller skriftlig överenskommelse mellan två eller flera parter, till exempel mellan köpare och säljare i samband med ett köp Ordlista A avtal muntlig eller skriftlig överenskommelse mellan två eller flera parter, till exempel mellan köpare och säljare i samband med ett köp avtalsvillkor villkor som två eller flera parter har

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument DEL 1 Relevant lagstiftning A. INLEDNING 1. Ange tydlig avsändare Enligt 3 kap. 23

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

9768/16 kh/np 1 DG D 2A

9768/16 kh/np 1 DG D 2A Europeiska unionens råd Bryssel den 2 juni 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0287 (COD) 9768/16 NOT från: till: Ordförandeskapet Rådet Föreg. dok. nr: 8879/16 Komm. dok. nr: 15251/15 Ärende:

Läs mer

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten.

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten. Allmänna villkor Allmänt Dessa allmänna villkor, inklusive eventuella ändringar, utgör del av avtalet mellan Kunden och företaget RefundFlight Europe AB (RefundFlight). Eventuella tillägg eller ändringar

Läs mer

Tillämpningen av en gemensam europeisk köplag inom ramen för Rom I-förordningen

Tillämpningen av en gemensam europeisk köplag inom ramen för Rom I-förordningen GENERALDIREKTORATET FÖR INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Tillämpningen av en gemensam europeisk köplag inom ramen för Rom I-förordningen

Läs mer

Allmänna villkor. Innehåll. 1. Tillämpningsområde. 2. Beställningsprocess, ingående av avtal, mängdbegränsning. a. Beställningsprocess

Allmänna villkor. Innehåll. 1. Tillämpningsområde. 2. Beställningsprocess, ingående av avtal, mängdbegränsning. a. Beställningsprocess Allmänna villkor Innehåll Tillämpningsområde Beställningsprocess, ingående av avtal, mängdbegränsning Priser och leveranskostnader Leverans Äganderättsförbehåll Ångerrätt Garanti och ansvarsskyldighet

Läs mer

KODEX FÖR EU-ONLINE- RÄTTIGHETER

KODEX FÖR EU-ONLINE- RÄTTIGHETER KODEX FÖR EU-ONLINE- RÄTTIGHETER En digital agenda för Europa Författarens förbehåll Varken Europeiska kommissionen eller någon person som agerar på kommissionens vägnar är ansvarig för hur nedanstående

Läs mer

Köp & leveransvillkor utanför EU

Köp & leveransvillkor utanför EU Köp & leveransvillkor utanför EU KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR AVSEENDE LEVERANSER TILL KONSUMENT UTANFÖR EU 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Dessa köp- och leveransvillkor, nedan kallade Villkoren, tillämpas på samtliga

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för framställningar 27.1.2016 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 1563/2014, ingiven av D. G., polsk medborgare, om de metoder som används av vissa

Läs mer

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om konsumenträttigheter

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om konsumenträttigheter SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2008-12-02 Dnr 2008/648 Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Europeiska kommissionens förslag till direktiv om konsumenträttigheter Hovrätten yttrar sig över Europeiska

Läs mer

1. Syfte och avslut av städavtalet

1. Syfte och avslut av städavtalet Allmänna Villkor för städtjänster av tjänsteutövare bokade genom www.helpling.se Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon (*) E-post (*) Fax (*) Webbadress (*) Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige Kreditförmedlare

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband.

Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband. 2013-10-21 Uppföranderegler Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband. Om uppförandereglerna Uppförandereglerna tillämpas när operatör som är med och finansierar Telekområdgivarna

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2010 KOM(2010)399 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om Konungariket Sveriges genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tobaksvaror

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Distans- och hemförsäljningslag; utfärdad den 24 februari 2005. SFS 2005:59 Utkom från trycket den 8 mars 2005 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande 1 kap. Inledande

Läs mer

ALLMÄNNA KÖPVILLKOR ALLMÄNT AVTAL KUNDUPPGIFTER M.M.

ALLMÄNNA KÖPVILLKOR ALLMÄNT AVTAL KUNDUPPGIFTER M.M. DIN SKO ECCO JERNS NILSON SHOES RADICAL SPORTS SKOPUNKTEN ALLMÄNNA KÖPVILLKOR ALLMÄNT Dessa villkor gäller alla beställningar som görs av kunden hos NilsonGroup AB, org. nr 556192-9315, via vår e-handelsbutik

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Föredragning i Stockholm

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Föredragning i Stockholm MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 86 MARKNADSDOMSTOLEN Karin Lindell, ordförande, Anders Stenlund, Lars Borg och Astri Muren PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE

Läs mer

CLEVERS allmänna försäljningsvillkor - Konsument Giltiga från och med [2015-06-01]

CLEVERS allmänna försäljningsvillkor - Konsument Giltiga från och med [2015-06-01] CLEVERS allmänna försäljningsvillkor - Konsument Giltiga från och med [2015-06-01] 1 Parterna Dessa allmänna försäljningsvillkor ( Försäljningsvillkoren ) gäller för alla individuella avtal om köp av varor

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Telefon E-post Webbadress Stockmann Oyj Abp Aleksanterinkatu 52, 00100

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid telefonförsäljning. Dir. 2013:95. Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid telefonförsäljning. Dir. 2013:95. Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013 Kommittédirektiv Konsumentskydd vid telefonförsäljning Dir. 2013:95 Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013 Sammanfattning Problem i samband med telefonförsäljning av varor och tjänster har

Läs mer

Gemensamt konsumentskydd i EU

Gemensamt konsumentskydd i EU Civilutskottets betänkande 2013/14:CU7 Gemensamt konsumentskydd i EU Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet proposition 2013/14:15 Gemensamt konsumentskydd i EU. I propositionen föreslår regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling 2005:59

Svensk författningssamling 2005:59 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler Svensk författningssamling 2005:59 Det kan förekomma fel i författningstexterna,

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4 UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4.1 ANVISNINGAR OM UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKAT TJÄNSTER (3.9.2010) 1 Inledning Europeiska unionens direktiv 2006/123/EG har genomförts i Finland

Läs mer

U 25/2015 rd. Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (digitala avtal)

U 25/2015 rd. Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (digitala avtal) Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (digitala avtal) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska kommissionens

Läs mer

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/1044 2013-12-12 Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Elektronikbranschen Konsumentverket och Elektronikbranschen har träffat en överenskommelse

Läs mer

Köpvillkor. 4. Betalningsvillkor Du kan välja mellan följande betalningsalternativ:

Köpvillkor. 4. Betalningsvillkor Du kan välja mellan följande betalningsalternativ: 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av kosttillskott. Vi följer våra produkter noggrant från råvara till färdig produkt

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2012-12-07 2011/103 5 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/15 angående

Läs mer

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA A. Brev från Konungariket Sverige Jag ber att få hänvisa till avtalet mellan Konungariket

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

MARKNADSFÖRING AV FLYGRESOR

MARKNADSFÖRING AV FLYGRESOR MARKNADSFÖRING AV FLYGRESOR I marknadsföringen måste priset på flygbiljetter anges som ett totalpris som utöver passagerarpriset även inkluderar alla obligatoriska skatter och avgifter som tillämpas för

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Del 1 Relevant lagstiftning A. Inledning Med uppsökande försäljning av el

Läs mer

Lag om elektronisk handel och andra informations- samhällets tjänster. Peter Dyer. ADVOKATFIRMAN FOYEN & Co

Lag om elektronisk handel och andra informations- samhällets tjänster. Peter Dyer. ADVOKATFIRMAN FOYEN & Co Lag om elektronisk handel och andra informations- samhällets tjänster Peter Dyer ADVOKATFIRMAN FOYEN & Co Introduktion DS 2001:13. Införlivar e-handelsdirektivet e med svensk rätt. Skall vara implementerat

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 31.5.2010 2008/0196(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumenträttigheter

Läs mer

Distans- och hemförsäljningslag (2005:59)

Distans- och hemförsäljningslag (2005:59) , 1 kap. Distans- och hemförsäljningslag (2005:59) Utkom från trycket den 8 mars 2005 utfärdad den 24 februari 2005. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens innehåll 1 Denna lag innehåller bestämmelser om

Läs mer

Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa.

Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa. Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa. Med paketresa menas ett arrangemang som utformats innan avtal ingår och som består av inkvartering och transport

Läs mer

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN INK. 2012-11- 27 nn, Ordn.nr /S20 Adressat Anna Cecilia Nilsson

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om konsumenträttigheter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om konsumenträttigheter EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Förslag till Bryssel den 8.10.2008 KOM(2008) 614 slutlig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om konsumenträttigheter {SEK(2008) 2544}

Läs mer

1 Uppgifter i reklam är i allmänhet inte bindande för annonsören. Priset bestäms först när kunden och säljaren möts och ingår avtal. Du kan därför inte kräva att få köpa en vara eller tjänst, till det

Läs mer

Nya konsumentskyddsreglerna vad gäller?

Nya konsumentskyddsreglerna vad gäller? 1 Nya konsumentskyddsreglerna vad gäller? Rätt dokument Rätt information i Rätt tid Som vi tidigare informerat om antog riksdagen den 12 december 2013 ett flertal lagändringar som rör konsumentskyddet

Läs mer