PROTOKOLL 1(17) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1(17) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-02-27"

Transkript

1 1(17) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Lennart Dahl (C) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Rikard Paulin (S) Dan Björk (M) Natalya Raad (S) Irma Solving (AD) Ann-Jeanette Ferm (V) Joanna Kragh (FP) Närvarande ersättare Inge Nilsson (M) och övriga deltagande Helene von Dahn-Firth (AD) 1 David Rydén (KD) Tony Karlsson (KD) Shadrach Odhiambo (S) 3-16 Ingrid Inhammar (S) Eje Engstrand (S) Annika Sjöberg, sektorschef Michael Svensson, verksamhetschef Johanna Olsson, nämndsekreterare Utses att justera Monica Samuelsson Justeringens plats och tid Sektor utbildning, kultur och fritid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1, 3-16 Ordförande Justerande Johanna Olsson Isabell Korn Monica Samuelsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kultur- och fritidsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Sektor utbildning, kultur och fritid Underskrift Johanna OLsson

2 2(17) KFN 1 Dnr KFN000009/ Föredragningar... 3 KFN 2 Dnr KFN000019/11... Fel! Bokmärket är inte definierat. Konstgräsplaner... Fel! Bokmärket är inte definierat. KFN 3 Dnr KFN000093/ Remiss -motion från Bohusskolan om konstgräs på den nya fotbollsplanen vid Bohushallen... 4 KFN 4 Dnr KFN000026/ Presentation av Biblioteksutredning... 5 KFN 5 Dnr KFN000085/ Lägesrapport Vikingaskeppet Vidfamne... 6 KFN 6 Dnr KFN000036/ Ale Vikingagård... 7 KFN 7 Dnr KFN000010/ Turismverksamhet KFN 8 Dnr KFN000006/ Cultural Planning KFN 9 Dnr KFN000012/ Årsredovisning KFN 10 Dnr KFN000013/ Ombudgetering av investeringsanslag KFN 11 Dnr KFN000071/ Yttrande över motion om ökade klyftor - ökad barnfattigdom KFN 12 Dnr KFN000067/ KFNs svar på frågor från ortsutvecklingsmöten KFN 13 Dnr KFN000005/ Uppföljning av KFN synpunktshantering KFN 14 Dnr KFN000002/ Delegeringsbeslut KFN 15 Dnr KFN000003/ Delgivningar KFN 16 Dnr Övrigt

3 3(17) KFN 1 Dnr KFN000009/12 Föredragningar Konstgräsplaner Enhetschef Klas Arvidsson fördrar sektorns förslag till principer för kommunernas konstgräsplaner. Motion från Ungdomsfullmäktige Enhetschef Klas Arvidsson föredrar sektorns förslag på svar till Kommunstyrelsen gällande Ungdomsfullmäktiges motion om konstgräs på nya fotbollsplanen vid Bohushallen. Presentation av biblioteksutredning Utredare vid Kultur i Väst, kerstin Wockartz föredrar en presentation om den nyligen genomförda biblioteksutredningen i Ale kommun. Lägesrapport Vikingaskeppet Vidfamne Ragnhild Kappelmark, enhetschef kultur, ger besked om samtal angående Föreningen Vikingatida Skepp. Ale Vikingagård Enhetschef Ragnhild Kappelmark informerar nämnden om den nyligen godkända Leaderansökan för Ale Vikingagård. Ansökan är ett projekt där Ale Vikingagårds byalag samverkar med företag i kommunen för att utveckla verksamheten och öka antalet besökare. Projektet gäller till och med Turismverksamhet 2012 Enhetschef Ragnhild Kappelmark informerar nämnden om den nyligen godkända Leaderansökan för Ale-Lilla Edet Turistorganisation. Förslag till avtal håller på att upprättas mellan Ale kommun och föreningen om vad som ska ingå i uppdraget. Kick-off för intresserade är den 7 mars kl på Repslagarmuseet. Cultural Planning 2012 Projektledare för CTP, Christina Hjort berättar för nämnden om vad CTP är för något och hur man har arbetat med konceptet i andra delar av Sverige och i Danmark. Årsredovisning 2011 Controller Mikael Falk redogör för Årsredovisning Ombudgetering av investeringsanslag Controller Mikael Falk redogör för ombudgetering av investeringsanslag för Kultur- och fritidsnämnden. Remiss- ökade klyftor ökad barnfattigdom Verksamhetschef Michael Svensson föredrar sektorns förslag till yttrande. Frågor från ortsutvecklingsmöten Administrativ chef Johanna Olsson föredrar sektorns förslag till svar på frågor från tre av kommunens ortsutvecklingsmöten. Uppföljning av synpunktshantering 2011 Administrativ chef Johanna Olsson föredrar 2011 års inkomna synpunkter i synpunktshanteringsdatabasen. Nämnden ajourneras Kultur- och fritidsnämnden noterar föredragningarna. 3

4 4(17) KFN 3 Dnr KFN000093/11 Remiss -motion från Bohusskolan om konstgräs på den nya fotbollsplanen vid Bohushallen Ungdomsfullmäktige har inkommit med en motion om att bygga konstgräs på grusplanen vid Bohushallen då de ser att detta skulle aktivera våra ungdomar mer och att med en konstgräsplan finns det möjlighet till fotbollsspel och andra aktiviteter. I kommuner runt oss finns dessa näridrottsplatser (kombinerade fotbolls och basketplaner med sarg). När Bohushallen byggdes iordningställdes en grusyta för utomhuslek mm. Redan vid projekteringen av Bohushallen tittade sektorn på att bygga en näridrottsplats med konstgräs. Det visade sig dock att kostnaderna för att lägga konstgräs blev för höga. När det gäller näridrottsplatser och var de skall ligga i kommunen ligger detta ansvar på tekniska kontorets parkavdelning som arbetar med framtida näridrottsplatser i sin investeringsbudget. Sektorn arbetar tillsammans med föreningslivet i kommunen för att skapa konstgräs på flera av kommunens fotbollsanläggningar. Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av verksamhetschef Michael Svensson och enhetschef Klas Arvidsson, sektor utbildning, kultur- och fritid. Arbetsutskottets beslutsförslag till Kultur- och fritidsnämnden 1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att avslå motionen om att bygga en konstgräsplan på grusytan vid Bohushallen. Yrkande Vice ordföranden föreslår Kultur- och fritidsnämnden att avslå arbetsutskottets beslutsförslag då det är Samhällsbyggnadsnämndens parkenhet och inte nämndens uppdrag att iordningställa näridrottsplatser för allmänheten. Ordföranden bifaller vice ordförandens beslutsförslag. 1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att översända motionen till Samhällsbyggnadsnämndens parkenhet. Exp. Kommunstyrelsen 4

5 5(17) KFN 4 Dnr KFN000026/11 Presentation av Biblioteksutredning Utredare på Kultur i Väst, Kerstin Wockatz, gör en presentation av Ale kommuns biblioteksutredning. 1. Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 5

6 6(17) KFN 5 Dnr KFN000085/11 Lägesrapport Vikingaskeppet Vidfamne Föreningen Vikingatida Skepp har önskemål om besked med anledning av förfrågan om uppläggningsplats för skeppet Vidfamne. Frågan har ställts till sektor utbildning, kultur och fritid. Kultur- och fritidsnämnden har tidigare gett sektorn i uppdrag att utreda förutsättningar som rör tidigare avtal mellan föreningen och Ale kommun samt möjligheten att iordningställa en permanent plats för skeppet Vidfamne. Samtal har förts och en permanent uppläggningsplats för Vidfamne är förberedd vid Nödinge Båtklubb. Samtal kommer våren 2012 att återupptas mellan föreningen Vikingatida Skepp och Ale kommun, näringslivsenheten för att utröna möjligheter att förnya tidigare samarbetsavtal. Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av verksamhetschef Michael Svensson och enhetschef Ragnhild Kappelmark, sektor utbildning, kultur och fritid. Arbetsutskottets beslutsförslag till kultur- och fritidsnämnden 1. Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 1. Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 6

7 7(17) KFN 6 Dnr KFN000036/11 Ale Vikingagård Enhetschef Ragnhild Kappelmark lämnar information om Ale Vikingagård. 1. Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 7

8 8(17) KFN 7 Dnr KFN000010/12 Turismverksamhet 2012 Enhetschef Ragnhild Kappelmark presenterar ärendet turismverksamhet Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 8

9 9(17) KFN 8 Dnr KFN000006/12 Cultural Planning 2012 Projektledare Christina Hjort föredrar information om Cultural Planning Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen 9

10 10(17) KFN 9 Dnr KFN000012/12 Årsredovisning 2011 Sektor utbildning, kultur och fritid har upprättat årsredovisning 2011 för kultur- och fritidsnämndens verksamheter; kulturverksamheten med kulturskola, bibliotek, museer, konst kulturminnesvård samt kommunens fritidsverksamhet med fritidsgårdar och idrotts- och föreningsverksamhet och turistinformation. Arbetsutskottets beslutsförslag till Kultur- och fritidsnämnden 1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner årsredovisning Kultur- och fritidsnämnden godkänner årsredovisning

11 11(17) KFN 10 Dnr KFN000013/12 Ombudgetering av investeringsanslag 2012 Reinvestering kulturverksamheten: Inget av det budgeterade beloppet på 200 tkr har utnyttjats under Större delen skall användas till att restaurera och montera konstverket Alesnickaren i gymnasiebyggnaden. Detta projekt har påbörjats 2010 på ett gammalt investeringsanslag som nu är slut. Arbetet har dragit ut på tiden varför det är viktigt att pengarna överförs så att jobbet kan bli klart. Resterande del ska användas till inköp av nya instrument och utrustning till kulturskolan. Eftersom det är oklart hur mycket själva monteringen kostar kommer dessa inköp att göras när kostnadsbilden är klar. Det finns inget avsatt i 2012 års investeringsbudget för detta syfte. Inventarier ungdomsgårdar: Inget av det budgeterade beloppet på 300 tkr har utnyttjats under Detta beror främst på att inriktningen för ungdomsgårdar inte har varit klar. Dessutom har det påbörjats ett samverkansprojekt under året som ska tydliggöra detta och därför har tidigare investeringsbehov behövt ses över och anpassas till de behov som framkommer i detta arbete. Det finns inget avsatt i 2012 års investeringsbudget för detta syfte varför det är viktigt att ombudgetering sker av hela summan. Byte av datasystem bibliotek: Budgeterade medel för 2011 var tkr varav 717,6 tkr har utnyttjats. Då projektet inte är riktigt klart önskas att resterande belopp överförs till Konstgräsplaner: Budgeterade medel för 2011 var tkr varav 20,5 tkr har utnyttjats. Arbetet med att anlägga konstgräsplaner pågår och kommer att genomföras enligt planerat men något senare än vad som var planerat. För att genomföra arbetet med att anlägga konstgräsplaner behöver resterande medel överföras till Vikingagården: Budgeterade medel för 2011 var 60 tkr varav 11,3 tkr har utnyttjats. Det finns inga pengar avsatta 2012 men det saknas också ett uttalat behov. Däremot är det bra om resterande 48,7 tkr kan överföras till 2012 ifall behov uppstår under året. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av sektorschef Annika Sjöberg, sektor utbildning, kulturoch fritid. Arbetsutskottets beslutsförslag till Kultur- och fritidsnämnden 1. Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen om önskad ombudgetering av investeringsmedel motsvarande 7 110,6 tkr. 1. Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen om önskad ombudgetering av investeringsmedel motsvarande 7 110,6 tkr. 11

12 12(17) KFN 11 Dnr KFN000071/11 Yttrande över motion om ökade klyftor - ökad barnfattigdom Kommunstyrelsen vill ha Kultur- och fritidsnämndens yttrande över motion om ökade klyftor ökad barnfattigdom. Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av sektorschef Annika Sjöberg och verksamhetschef Michael Svensson, sektor utbildning, kultur och fritid. Arbetsutskottets beslutsförslag till kultur- och fritidsnämnden 1. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till motionen men lämnar inget yttrande till kommunstyrelsen. Reservation Monica Samuelsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Yrkanden Vice ordföranden, ledamot Richard Paulin (S), ledamot Natalya Raad (S) och ledamot Ann-Jeanette Ferm (V) föreslår Kultur- och fritidsnämnden att avge yttrande till Kommunstyrelsen samt att föreslå Kommunfullmäktige att bifalla motionen. Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandens förslag. 1. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till motionen men lämnar inget yttrande till kommunstyrelsen. Reservation Vice ordföranden, ledamot Richard Paulin (S), ledamot Natalya Raad (S) och ledamot Ann-Jeanette Ferm (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. Exp. KS 12

13 13(17) KFN 12 Dnr KFN000067/11 KFNs svar på frågor från ortsutvecklingsmöten 2011 Kommunfullmäktige uppdrog till varje nämnd att, utifrån ortsutvecklingsmötenas minnesanteckningar, besvara sina frågor och överlämna dem till berört ortsutvecklingsmötes presidium. Sektorn har upprättat förslag till svar på frågorna. Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande , sektorschef Annika Sjöberg och administrativ chef Johanna Olsson, sektor utbildning, kultur och fritid. Arbetsutskottets beslutsförslag till Kultur- och fritidsnämnden 1. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom sektorns förslag till svar och översänder svaren till ortsutvecklingsmötenas presidium. 1. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom sektorns förslag till svar och översänder svaren till ortsutvecklingsmötenas presidium. 13

14 14(17) KFN 13 Dnr KFN000005/12 Uppföljning av KFN synpunktshantering 2011 Tre synpunkter har under 2011 inkommit till nämndens synpunktsdatabas. Samtliga synpunkter handlar om fritidsledarnas roll i skolverksamheten på dagtid. Beslutsunderlag Rapport Synpunkt på Kultur- och fritidsnämndens verksamhet 2011 av administrativ chef Johanna Olsson, sektor utbildning, kultur och fritid Arbetsutskottets beslutsförslag till Kultur- och fritidsnämnden 1. Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 1. Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 14

15 15(17) KFN 14 Dnr KFN000002/12 Delegeringsbeslut Delegeringsbeslut KFN Arbetsutskottet Arbetsutskottets protokoll Arbetsutskottets protokoll Ekonomi Enhetschefs beslut om utbetalning av driftsbidrag enligt körlista Enhetschefs beslut om utbetalning av driftsbidrag enligt körlista Enhetschefs beslut om utbetalning av driftsbidrag enligt körlista Enhetschefs beslut om utbetalning av driftsbidrag enligt körlista 202 Övrigt Verksamhetschefs beslut om öppettider för huvudbiblioteket under sportlovet. 1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut. 15

16 16(17) KFN 15 Dnr KFN000003/12 Delgivningar Delgivningar KFN Protokollsutdrag KF 154, Uppföljningsrapport 4, Protokollsutdrag KF 155, Finansiering av överförda föreningsbidrag och stipendium till kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag KF 165, Kommunfullmäktiges sammanträden Protokollsutdrag KF 167, Ansökan från Alebacken Sportklubb Protokollsutdrag KF 168, Finanspolicy med tillämpningsanvisningar. 6. Erbjudande om författarbesök och aktuell föreläsning av Lars brink. 1. Kultur- och fritidsnämnden noterar anmälda delgivningar. 16

17 17(17) KFN 16 Dnr Övrigt Ordförande Isabell Korn (M) hälsar på nämndens vägnar ledamot Ingrid Inghammar (S) välkommen tillbaks till nämnden efter en kortare tids barnledighet. 17

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(25) 2012-06-18

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(25) 2012-06-18 1(25) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 15:00-20:00. Ajourneringar kl 17:05-17:15 samt 18:05 Närvarande ledamöter: Klas Nordh (FP), ordförande Peter Kornesjö (M) Mikael Berglund (M)

Läs mer

PROTOKOLL från 1(20) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2013-01-24

PROTOKOLL från 1(20) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2013-01-24 1(20) Plats och tid: Beslutande Tjänstgörande ersättare Backavik äldreboende, Nödinge kl 12:30-17:00 Boel Holgersson (C), ordf. Dan Björk (M) Ingela Nordhall (AD) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 2015-03-18. Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 9.00-15.00

PROTOKOLL. Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 2015-03-18. Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 9.00-15.00 1(23) Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 9.00-15.00 Ledamöter och tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Dennis Ljunggren (S), ordförande Elena Fridfelt, (C) Johnny Sundling (V) Jessica Norberg

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 PROTOKOLL 1(15) Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 ande Tjänstgörande ersättare Boel Holgersson (C), ordförande Carina Zito-Averstedt (M) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg

Läs mer

Monica Levinsson, s Anita Kristiansson, c Lennart Johansson, s

Monica Levinsson, s Anita Kristiansson, c Lennart Johansson, s 1(17) Plats och tid: Alerummet kl 13:00-15:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Willy Kölborg, s ordf. Ingvar Arvidsson, kd Siw Ericsson, s Mikko Rautanen, s Fredrik Johansson,

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) Sammanträdesdatum: 2008-12-15

PROTOKOLL 1(21) Sammanträdesdatum: 2008-12-15 1(21) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:00-22:20 Närvarande ledamöter: Inga-Lill Andersson, (s) ordf Jan Skog (m) Ingemar Serneby (m) Leif Gustafsson (m) Dan Björk (m) Markus Larsson

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18. TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Plats och tid Torskolans bibliotek, onsdagen den 9 januari 2013 kl. 17.30 18.55 Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.35 Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum 2006-08-28

PROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum 2006-08-28 1(15) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:30 22.00 Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Stina-Kajsa Melin s, ordförande Leif Gustafsson m Elisabeth Mörner m Dan Björk m Ingemar

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29 2007-10-09 1-29 Plats och Tid Stadshuset 13.30-17.10 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (kd) Gustav

Läs mer

Caroline Johansson, trafikplanerare Kristin Johansson, trafikplanerare

Caroline Johansson, trafikplanerare Kristin Johansson, trafikplanerare Kollektivtrafiknämnden Hjo/Tibro/ 2009-12-08 1 Plats och tid Sammanträdesrum Bonaren 14:00-16:00 Beslutande Claes Jägevall, ordf Anne-Marie Wahlström Catrin Hulmarker Pierre Rydén Kjell Sjölund Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(17) Tid och plats 2013-10-09 - i Kommunhuset klockan 13.30-15.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer