AVDELNINGEN EKONOMI OCH STYRNING Erbjudanden HÖSTEN 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVDELNINGEN EKONOMI OCH STYRNING Erbjudanden HÖSTEN 2015"

Transkript

1 AVDELNINGEN EKONOMI OCH STYRNING Erbjudanden HÖSTEN 2015

2 Erbjudanden för dig som är intresserad av: Demokratiutveckling Ekonomi Ledning och styrning Alternativa driftformer Revision

3 Innehåll 3 Vilken service garanterar vi? 4 Demokrati 4 Demokratibarometern för en levande lokal demokrati 5 En utvecklingsdag för fullmäktige 5 Fullmäktigepaketet 6 Fullmäktiges presidiedagar 6 Fullmäktige och revisorerna 7 Samtalstonen i politiken 7 Ny vallag, hur ska den tillämpas? 8 Hur kan er kommun arbeta mot rasism och diskriminering? 8 Mänskliga rättighetsdagarna 8 Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 9 Utveckla systematiska medborgardialoger 9 Masterclass för systematiska medborgardialoger 10 Masterclass för utveckling av e-dialog 11 Webbseminarium erfarenheter och exempel på Medborgardialog 12 Utveckla ditt politiska ledarskap 13 Ledarprogram för toppolitiker 13 Nätverk för toppolitiker som vill fortsätta att utvecklas i uppdraget och som politisk ledare 14 Mentorprogram ditt bollplank i politiken 14 Styra och leda tillsammans i komplexa sammanhang både styrelseordförande och direktören 15 Arbetsfördelning och samarbete mellan toppolitiker och toppchefer processledare 16 Ekonomi 16 Bokslutsdag Analys av kommunens ekonomi och ekonomistyrning 17 Kick Off, en snabbanalys 17 Föredrag om god ekonomisk hushållning och ekonomistyrning 17 Hjälp vid skatteväxling, kommundelning och byte av län 18 Skatter och bidrag & utjämningssystemet kommuner 18 Långtidsberäkningar av skatteintäkter och utjämning 18 Styr med resursfördelningen! 19 Verksamhetsanalyser 19 KPB:s analysutbildning Fortsättning på nästa sida

4 20 Ledning och styrning 20 Program för uppföljning 21 Ekonomisk uppföljning och oegentligheter 21 Gender budgeting - en utbildning i jämställdhetsintegrerad budgetering 21 Interaktiv utbildning i korruptionsbekämpning 22 Kommunkompassen utvärdering av kommunal förvaltning 23 Resultatvisaren 24 Alternativa driftsformer 24 Privata utförare som bygger egenregiboenden 24 Vårdvalsnätverk 25 Nätverk Valfrihet 25 CIVSAM-NÄTVERKET: Kommuner och Landsting/Regioner i strategisk samverkan med civilsamhället 26 Idéburen Offentlig Mötesplats (IOM) 26 Föreläsning om civilsamhälle och samverkan 27 Revision 27 God revisionssed i kommunal verksamhet Upphandling av revisionstjänster seminarium och stödmaterial 29 Utveckla lekmannarevisionen 30 Revision i finansiella samordningsförbund 2 Erbjudanden

5 Vilken service garanterar vi? 1. Du skall veta vad du anmäler dig till Alla erbjudanden skall vara tydligt formulerade så att du som anmäler vet vad du anmäler dig till. 2. Du har alltid möjlighet att lämna synpunkter Alla arrangemang utvärderas genom att du som deltar får möjlighet att lämna synpunkter hur du uppfattat arrangemanget. 3. Du har en nöjdgaranti Är du inte nöjd med arrangemanget betalar vi alltid tillbaks deltagaravgiften. 4. Du får alltid svar om du kontaktar oss via e-post och telefon Senast inom tre dagar får du svar på frågor som du ställer till oss via e-post eller telefon. Erbjudanden 3

6 Demokrati KONTAKTPERSON Lotta Liedberg, , Demokratibarometern för en levande lokal demokrati Vad är en väl fungerande lokal demokrati? Svaret kan tyckas givet, men frågan kräver en fördjupad analys där man systematiskt tittar på vad man gör för att stärka den lokala demokratin, hur man gör det och inte minst, hur medborgarna upplever det. Sveriges Kommuner och Landsting har utarbetat ett verktyg för kommuner som vill utveckla den lokala demokratin och uppdraget som förtroendevald. Demokratibarometern visar på styrkor och svagheter i den lokala demokratin och ger en inriktning för kommunens arbete med demokratiutveckling. Underlaget för utvärderingen är telefonintervjuer med medborgare och frågeformulär till ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. Svaren analyseras utifrån bedömningsgrunderna Tydlighet, Pålitlighet, Medborgarnära och Effektivitet. Läs mer: 4 Erbjudanden

7 En utvecklingsdag för fullmäktige Målet med utvecklingsdagen är att stärka förmågan att använda de demokratiska verktygen. Under utvecklingsdagen går vi igenom vilka regler som gäller i fullmäktige och diskuterar förhållningssätt gentemot varandra, väljare och massmedia. Utbildningsdagen ges på plats i kommunen, landstinget eller regionen. Utvecklingsdagen består av fyra block: > > Jag är förtroendevald av folket om förväntningar, rättigheter och skyldigheter. > > De demokratiska verktygen spelregler i fullmäktige. > > Bemötandet i politiken samtalstonen och förhållningssätt. > > Information och kommunikation relation mellan fullmäktige och medborgarna. Läs mer: Lotta Liedberg, , Inga-Britt Dahlberg, , Fullmäktigepaketet Fullmäktigepaketet riktar sig till fullmäktigeförsamlingar som både vill utveckla sitt uppdrag och arbete och vill utveckla den lokala demokratin. Fullmäktigepaketet innebär att fullmäktige först genomför Demokratibarometern och sedan En utvecklingsdag för fullmäktige. Demokratibarometern ger en nulägesbild av den lokala demokratin vilken även innefattar ledamöters och ersättares upplevelse av sitt uppdrag. Bilden som Demokratibarometern ger är en bra utgångspunkt för En utvecklingsdag för fullmäktige. Fullmäktigepaketet har ett förmånligare pris än om man beställer Demokratibarometern och Utvecklingsdagen var för sig. KONTAKTPERSON Lotta Liedberg, , Erbjudanden 5

8 TID OCH PLATS 30 september, Göteborg 5 oktober, Stockholm 7 oktober, Malmö 15 oktober, Stockholm KONTAKTPERSON Lotta Liedberg, , Fullmäktiges presidiedagar Höstens presidiedagar tar upp revisionens betydelse för fullmäktige samt 2014 års Demokratiutredning. > > Fullmäktiges nytta av revisonen och lekmannarevisonen i sin styrning. Hur kan man göra? > > Demokratiutredningen redogör för och diskuterar förslag som t.ex. handlar om förtroendevaldas villkor och medborgarnas inflytande mellan valen. Karin Tengdelius, , Lotta Ricklander, , Fullmäktige och revisorerna Revisorerna är fullmäktiges instrument för granskning och prövning. Hur ser fullmäktige på sin revision och vilka förutsättningar har revisionen att utföra sitt uppdrag? Hur använder fullmäktige revisorernas granskning i sin egen styrning? Hur samspelar fullmäktige och revisorerna? Hur fullmäktige kan använda sig av revisionens arbete i sin styrning är ett tema på höstens presidieträffar för fullmäktige. Till stöd för lokal diskussion och utveckling finns kunskaps- och stödmaterial: > > Skriften Fullmäktige och revisorerna samband och samspel > > Skriften Fullmäktiges ansvarsprövning formella krav och praktisk hantering Kunskaps- och stödmaterial finns på och se/demokrati och skrifter 6 Erbjudanden

9 Samtalstonen i politiken Samtalstonen i politiken är ett webbaserat utbildningsmaterial för förtroendevalda i nämnder, styrelser och fullmäktigeförsamlingar. Materialet består av olika situationer i det politiska livet där den förtroendevalde måste välja hur han eller hon ska agera. Materialet kan du använda som underlag för en diskussion kring samtalston, umgängesformer och förhållningssätt. Materialet finns som e-bok, pdf och för webben. Du hittar det på: KONTAKTPERSON Lotta Liedberg, , Ny vallag, hur ska den tillämpas? Den 1 januari 2015 trädde en ny vallag i kraft. Det innebär en hel del förändringar för kommunernas arbete med valets genomförande. Exempel på förändringar som kommer att slå igenom vid valet 2018: > > Partier och kandidater ska förhandsregistrera sig > > Kommunala bud ersätts av mobila röstmottagare > > Ökade utbildningskrav för röstmottagare SKL bjuder in till en dag för att diskutera den nya vallagen och hur förändringarna ska tillämpas i kommunernas arbete med valets genomförande. Målgrupp är ordförande i valnämnden, valadministratörer. TID OCH PLATS 3 december, Stockholm Björn Kullander, , Lotta Liedberg, , Erbjudanden 7

10 TID OCH PLATS 17 september, Stockholm KONTAKTPERSON Björn Kullander, , Hur kan er kommun arbeta mot rasism och diskriminering? Sveriges Kommuner och Landsting leder ett nätverk mot rasism och diskriminering. Utgångspunkten för arbetet är den tiopunktsplan som lanserats av den Europeiska koalitionen mot rasism. Genom att följa tiopunktsplanen och arbeta tillsammans i nätverksform får kommuner stöd i arbetet med att skapa strategier och metoder för ett konkret arbete mot rasism och diskriminering. Nästa möte är i Stockholm den 17 september. Läs mer på TID OCH PLATS 9-10 november, Göteborg KONTAKTPERSON Björn Kullander, , Mänskliga rättighetsdagarna För att uppmärksamma kommuners och landstings arbete och sprida kunskap och erfarenheter är Sveriges Kommuner och Landsting medarrangör av MR-dagarna 9-10 november i Göteborg. SKL arrangerar flera seminarier och många programpunkter riktar sig till politiker och tjänstemän i kommuner och landsting. Temat för årets MR-dagar är tillsammans mot rasism. Läs mer på: KONTAKTPERSON Björn Kullander, , Mänskliga rättigheter i styrning och ledning Sveriges Kommuner och Landsting har tecknat ett samarbetsavtal med regeringen för att stärka arbetet med mänskliga rättigheter i kommuner, landsting och regioner. Inom ramen för det arbetet inbjuds nu kommuner, landsting och regioner att delta i ett utvecklingsarbete som fokuserar på hur mänskliga rättigheter kan integreras i styrningen och ledningen. Läs mer på: www. skl.se/mr 8 Erbjudanden

11 Utveckla systematiska medborgardialoger Utbildningen vänder sig till kommuner och landsting som vill genomföra en utbildning för förtroendevalda och/eller tjänstemän med fokus på medborgardialoger. Syftet med utbildningen är att ge teoretisk och praktisk kunskap i hur medborgardialoger kan integreras i kommuners och landstings verksamhetsutveckling, styrprocesser och vid utveckling av ett hållbart samhälle. Utgångspunkten är att dialogen med medborgarna ska stödja den representativa demokratin i kommuner och landsting. Mot bakgrund av detta erbjuder Sveriges Kommuner och Landsting halv- eller heldagseminarium utifrån behov som innehåller teoretisk och praktisk kunskap om medborgardialog. Lena Langlet, , Anders Nordh, , Masterclass för systematiska medborgardialoger Projekt Medborgardialog har sedan 2008 genom nätverk arbetat med kommuner och landsting för att utveckla system för medborgardialog som en del av organisationens styrsystem. Vi har nu omfattande erfarenheter om hur system utvecklas och exempel på medborgardialoger i styrsystemet som ger stöd till det representativa systemet vi har. Vi avser nu att stödja de kommuner, landsting och regioner som vill ligga i framkant på utvecklingen av medborgardialog i styrningen och bjuder därför in till deltagande i Masterclass för medborgardialog i styrning. Deltagandet innebär dels att ingå i ett nätverk för arbete med lokal utveckling av system för medborgardialog i styrprocesser, dels utbildning i medborgardialog i styrprocesser utifrån internationella och nationella erfarenheter. Inbjudan vänder sig till kommuner, landsting och regioner som står inför att utveckla sitt system för medborgardialog. Projektet avser pågå mellan oktober augusti Lena Langlet, , Anders Nordh, , Erbjudanden 9

12 Lena Langlet, , Anders Nordh, , Masterclass för utveckling av e-dialog Den allt snabbar IT-utvecklingen har gjort att människor på ett helt annat sätt har möjlighet att få tillgång till information och att kommunicera på olika sätt utan att fysiskt träffas. Det gör det också allt lättare att på kort tid skapa opinion kring frågor som engagerar. Kommuner, landsting och regioner använder också IT i allt större utsträckning för att informera och kommunicera med sina medborgare. Projekt Medborgardialog har under ett antal år gett stöd till kommuner, landsting och regioner i utveckling och användning av e-dialogverktyg och har utvecklat ett antal prototyper för detta. Det finns dock fortsatta utvecklingsmöjlighet inom området. Projekt Medborgardialog bjuder därför in till Masterclass för utveckling av e-dialog. Master Class formatet innebär en utbildning med ett mer personligt stöd och en förväntan om att deltagarna aktivt kommer att använda sig av sina kunskaper under utbildningens gång. Målet är att kommuner, landsting och regioner stärker sin medborgardialog med stöd av IT och att ge inspiration till innovativt arbete genom internationella utblickar och internationella föreläsare med expertkunskap. Masterclassen innehåller en tvådagars startmöte och två endags möten. Inbjudan kommer att skickas ut i augusti, start under hösten avslut våren Erbjudanden

13 Webbseminarium erfarenheter och exempel på Medborgardialog Att engagera medborgarna och skapa former för delaktighet och dialog för det lokala samhällets utveckling blir en allt viktigare fråga och fler och fler kommuner, landsting och regioner arbetar med detta. Under hösten 2014 samlade SKL in exempel på medborgardialog från kommuner och landsting, dessa har sammanställts i skriften Medborgardialog 250 exempel. Under våren 2015 har det kommit in ytterligare exempel och vi ser att det pågår ett aktivt arbete i kommuner, landsting och regioner för att ge möjlighet till inflytande och delaktighet för sina medborgare. För att fler ska få del av vad som händer inom området i vårt avlånga land inbjuder vi till ett webbseminarium där några exempel kommer att presenteras. TID OCH PLATS 25 september Lena Langlet, , Anders Nordh, , Erbjudanden 11

14 KONTAKTPERSON Lena Lindgren, , Utveckla ditt politiska ledarskap För dig som är toppolitiker och vill utvecklas i uppdraget att styra och leda en kommun, ett landsting eller en region samt att utvecklas som politisk ledare finns följande möjligheter; > > Ett Ledarprogram > > Ett Nätverk > > En mentor > > Två dagar för både ordförande och direktören om Att styra och leda tillsammans i komplexa sammanhang för att skapa genomslag och resultat av politiken. Vårt mål är att ge dig stöd i ditt uppdrag för att öka genomslag och resultat av politiken. Oavsett partitillhörighet får du möjligheten att utbyta erfarenheter, få stöd och inspiration tillsammans med andra ledande toppolitiker. Välkommen du som är; kommunstyrelsens ordförande, landstingsstyrelsens ordförande, regionstyrelsens ordförande, oppositionsråd och heltidsarvoderat råd som har ett helhetsansvar. Övrigt stöd i ditt uppdrag; > > E-bok för dig som vill reflektera över ditt uppdrag som politisk ledare > > Arbetsfördelning och samarbete mellan toppolitiker och toppchefer Processledare och stödmaterial. > > Minoritetsstyren i kommuner, regioner och landsting Bättre beslut eller sämre demokrati? Forskningsrapport, Mer information; styrning/politiskt ledarskap 12 Erbjudanden

15 Ledarprogram för toppolitiker Ett ledarprogram för dig som vill stärka ditt politiska ledarskap och fördjupa dina kunskaper om uppdraget. Vi använder processen som arbetsmetod. Det innebär att vi utgår ifrån din vardag och ditt uppdrag. Genom att utbyta erfarenheter och vara varandras bollplank skapar vi en plattform att bygga vidare på. Processen kan beskrivas i tre steg:1. Bygger en plattform av erfarenheter i gruppen.2. Inspiration och kunskap av medverkande. 3. Med programmet som stöd omsätta vision och politisk vilja till konkret och praktisk handling. Arbetssättet har i utvärderingar visat att den stärker och utvecklar det politiska ledarskapet för deltagarna. TID OCH PLATS 1-2 oktober Uppdraget och omvärlden januari Samspel och kommunikation mars Det politiska ledarskapet maj Styrning och ledning KONTAKTPERSON Lena Lindgren, , Nätverk för toppolitiker som vill fortsätta att utvecklas i uppdraget och som politisk ledare Att delta i ett nätverk ger dig möjligheten att utbyta erfarenheter, få stöd och delta i inspirerande föreläsningar tillsammans med andra ledande politiker. Nätverken sträcker sig över två år, totalt åtta dagar. TID OCH PLATS september 2015, Stockholm 2 dagar våren och hösten 2016 samt våren 2017 KONTAKTPERSON Lena Lindgren, , Erbjudanden 13

16 KONTAKTPERSON Lena Lindgren, , Mentorprogram ditt bollplank i politiken Mentorerna är toppolitiker som vet vad ditt uppdrag innebär och blir ett betydelsefullt stöd och bollplank till dig. De flesta mentorerna har medverkat i SKL:s utveckling av det politiska ledarskapet. TID OCH PLATS 4 5 februari 2016, Stockholm KONTAKTPERSON Lena Lindgren, , Styra och leda tillsammans i komplexa sammanhang både styrelseordförande och direktören För kommunstyrelsens ordförande, landstingsstyrelsens ordförande, regionstyrelsens ordförande och kommundirektören, landstingsdirektören och regiondirektören. Syftet är att öka genomslag och resultat av politiken tillsammans. Fokus under dagarna är hur dagens samhällsutmaningar kan leda till utveckling och förnyelse. Vi bygger vidare på de fem framgångsfaktorer som enligt ledande toppolitiker och toppchefer behövs för att styra och leda tillsammans; politisk styrning genom visioner, mål och uppföljning, struktur i styrning och uppdrag, dialog, förtroende och tillit samt att bygga en kultur för medskapande och förnyelse. Vi använder olika arbetsmetoder som skapar inflytande och delaktighet, formar gemensamma mål samt bygger ett djupt engagemang och målmedvetna handlingar. Referenser finns från kommuner som deltog i april Erbjudanden

17 Arbetsfördelning och samarbete mellan toppolitiker och toppchefer processledare Det behövs en arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Trots att ansvaret enligt kommunallagen ligger på den politiska ledningen. Ett bra samarbete ökar också möjligheten för politiska beslut att få genomslag och ge resultat för medborgarna. Vi kan vara processledare för kommunledningar som under 1 eller 2 dagar vill arbeta med arbetsfördelning och samarbete mellan ledande politiker och chefer. Innehåll och syftet under dagen/dagarna är att konkretisera kommunens vision och de kommunövergripande målen samt att tydliggöra uppdragen och förbättra samarbetet mellan ledande politiker och chefstjänstemän. KONTAKTPERSON Lena Lindgren, , Erbjudanden 15

18 Ekonomi TID OCH PLATS 10 november, Göteborg 19 november, Malmö 24 november, Stockholm 26 november, Umeå Anders Nilsson, , Siv Stjernborg, , Bokslutsdag 2015 Inför arbetet med bokslut och årsredovisning i kommuner och landsting anordnas fyra regionala endagskonferenser. Har ges information om rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning samt om andra aktuella redovisnings- och ekonomifrågorfrågor med bäring på årsredovisningsarbetet. Information kommer även att lämnas från utredningen som gör en översyn av den kommunala redovisningslagen (pensionsredovisning, sammanställd redovisning mm). Inbjudan med detaljprogram kommer att presenteras på vår hemsida i mitten av september. Anders Nilsson, , Signild Östgren, , Analys av kommunens ekonomi och ekonomistyrning Förbundet erbjuder sedan hösten 2001 ett aktivt stöd till kommuner med betydande ekonomiska svårigheter. Analysgruppen har idag genomfört analyser i drygt 100 kommuner. Vi har även genomfört återbesök i ett trettiotal kommuner. Förbundet erbjuder ett standardpaket som omfattar en objektiv analys av kommunens ekonomiska situation och verksamheternas kostnadsbilder samt gör en bedömning av de närmaste fem årens förutsättningar. Analysen dokumenteras och presenteras tillsammans med slutsatser och förslag till en framtida ekonomisk strategi för kommunen. Vårt syfte är att som extern rådgivare ge hjälp till självhjälp för kommuner att komma igång med det arbete som erfordras för att förbättra kommunens ekonomi. Vår ambition är att analyser och förslag ska kunna ligga till grund för en samsyn i kommunen av vilka ekonomiska ramar som måste styra kommunens verksamheter i framtiden. Mer information finns på vår hemsida. 16 Erbjudanden

19 Kick Off, en snabbanalys Som ett inspel t ex vid en kommuns uppstart av en ny budgetprocess blir SKL ibland ombedda att göra en insats. Vi har satt ihop ett särskilt erbjudande för sådana tillfällen som vi kallar Kick Off, en snabbanalys. Vi presenterar analyser av kommunens ekonomiska situation och verksamheternas kostnadsbilder samt gör en bedömning av de närmaste fem årens ekonomiska förutsättningar. Utifrån våra erfarenheter från genomförda förändringsarbeten ger vi råd, tips och erfarenheter från ett styroch ledningsperspektiv. Om ni utöver detta grunderbjudande har önskemål om särskilda fördjupningar ska vi göra vårt bästa för att tillgodose även dessa. Mer information finns på vår hemsida. Anders Nilsson, , Signild Östgren, , Föredrag om god ekonomisk hushållning och ekonomistyrning Vi blir ofta ombedda att ge information och hålla ett föredrag om frågor som rör god ekonomisk hushållning, balanskrav och ekonomistyrning. Inriktningen på sådana uppdrag kan naturligtvis anpassas efter lokala behov. Anders Nilsson, , Signild Östgren, , Hjälp vid skatteväxling, kommundelning och byte av län För landsting och kommuner som avser att skatteväxla på grund av förändringar i ansvarsförhållandet, exempelvis avseende hemsjukvård eller kollektivtrafik, erbjuder vi hjälp med beräkningar, analyser överenskommelser, anmälan till Finansdepartement mm. Anders Folkesson, , Måns Norberg, , Erbjudanden 17

20 TID OCH PLATS 22 september, Stockholm Måns Norberg, , Skatter och bidrag & utjämningssystemet kommuner Seminariet vänder sig i första hand till ekonomer och ekonomichefer i kommuner som är nyfikna på utjämningssystemet eller är användare av modellen Skatter och bidrag. Under en dag ägnas tid åt utjämningssystemets grunder och åt praktiska övningar i modellen. Extra tillfällen sätts in vid behov. Anders Folkesson, , Mona Fridell, , Bo Legerius, , Långtidsberäkningar av skatteintäkter och utjämning För kommuner och landsting som har behov av en långtidsberäkning av skatteintäkter och utjämning kan vi ta fram en prognos t.o.m Beräkningarna bygger på vår senaste makroekonomiska bedömning. För att kunna göra beräkningarna behöver vi få in en aktuell befolkningsprognos från kommunen eller landstinget. KONTAKTPERSON Signild Östgren, , Styr med resursfördelningen! För kommuner som funderar på eller påbörjat ett utvecklingsar bete kring resursfördelning. Resursfördelningen är central i ekonomistyrningen. För förtroendevalda är ramtilldelningen kanske det enskilt viktigaste beslutet under året. Hur kan man skapa underlag och system för det beslutet? 18 Erbjudanden

21 Verksamhetsanalyser Vi får ofta frågan om vi kan göra verksamhetsanalyser och beroende på vilken verksamhet som önskas genomlysas kan vi erbjuda detta. Verksamhetsanalysen går till så att vi besöker er kommun och träffar politiker och tjänstemän ansvariga för verksamheten. Därefter gör vi en analys av verksamhetens ekonomi och hur den styrs. Vi återkommer till kommunen och redovisar en kostnadsbild där vi jämför den aktuella verksamheten med liknande kommuners verksamhet samt redovisar trender, utvecklingstendenser samt identifierar förbättringsområden. Vår ambition är att analysen ska kunna ligga till grund för en gemensam syn på verksamhetens innehåll och ekonomi. Signild Östgren, , Peter Sjöquist, , KPB:s analysutbildning Vill du fördjupa analysen av data från Kostnad per brukare (KPB) i din kommun? Behöver du idéer och inspiration för att komma igång? Anmäl dig till utbildningen! Det finns idag ett stort antal nyckeltal som mäter kostnader och kvalitet inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. För att ge stöd i en första sortering bland nyckeltalen och ge överblick har SKL tagit fram ett analysverktyg, KPB:s boxanalys. I boxanalysen sorteras nyckeltalen efter vad de säger och nyckeltalen från KPB kompletteras med nationell statistik. Detta verktyg ger en bra grund att stå på när man analyserar sin verksamhet. Vid utbildningen går vi igenom boxanalysen och ger exempel på hur kommunen kan använda verktyget för egna analyser. Genomgångar varvas med grupparbeten och det finns utrymme för erfarenhetsutbyte. De som deltar får en färdig boxanalys för sin kommun. För att detta ska vara möjligt behöver kommunen lägga in sina KPB-nyckeltal i Kolada. Utbildningen är öppen för kommuner som deltar i KPB inom omsorgen om äldre. TID OCH PLATS 22 september, Stockholm KONTAKTPERSON Camilla Eriksson, , Erbjudanden 19

22 Ledning och styrning TID OCH PLATS 16 september, Stockholm Karin Tengdelius, , Lena Svensson, , Program för uppföljning Fullmäktige ska inför varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för privata utförare som driver verksamhet på uppdrag av kommuner, landsting och regioner. Kravet på program regleras i kommunallagen och gäller från och med 1 januari Det innebär att kommunen, landstinget eller regionen ska anta ett program som innehåller: > > Mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare > > Information om hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter på området ska följas upp > > Information om hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Programmet ska gälla för all verksamhet som drivs av privata utförare och där det finns ett avtal, det vill säga inom alla kommunala verksamhetsområden som vård och omsorg, förskolor, vatten- och avlopp, kultur och fritid, kommunikationer och trafik, arkitekttjänster, sotning med mera. Programmet ska omprövas varje mandatperiod. 20 Erbjudanden

23 Ekonomisk uppföljning och oegentligheter Kommuner, landsting och regioner ställer ofta höga krav på ekonomisk kapacitet hos anbudsgivare i sina upphandlingar. Däremot är det inte lika självklart att följa en utförares ekonomi under avtalsperioden. Seminariet belyser hur man under avtalsperioden kan få inblick i utförarens ekonomi och upptäcka signaler på ekonomisk obalans och/eller oegentligheter. Vilka frågor man bör ställa till en utförare, hur man läser en årsredovisning och var man hittar information om en utförares ekonomiska situation? Vilka signaler kan vara tecken på oegentligheter? TID OCH PLATS Oktober, Malmö eller Ängelholm Lotta Ricklander, , Katarina Stistrup, , Gender budgeting en utbildning i jämställdhetsintegrerad budgetering En utbildning för dig som fått i uppdrag att jämställdhetsintegrera budgetprocessen, det vill säga att arbeta med Gender budgeting. Välkommen till en utbildning i att sätta siffror på ojämställdheten för att tydliggöra när det krävs omfördelningar och omprioriteringar. Målgrupp är budgetchefer, budgetekonomer och controllers, samt politiker, chefer och andra aktörer i budgeteringsprocessen. TID OCH PLATS 5 november, Stockholm KONTAKTPERSON Lillemor Harnell, , Interaktiv utbildning i korruptionsbekämpning Lär dig att förebygger och hantera korruption med hjälp av SKLs interaktiv utbildning på Utbildningen vänder sig till kommuner och landsting som har för avsikt att starta upp eller vidareutveckla ett strategiskt arbete mot korruption. Utbildningsmaterialet, som är kostnadsfritt, används med fördel i sin helhet som en utbildningsinsats för nyckelpersoner i organisationen men kan också användas i sina olika delar som diskussionsunderlag vid medarbetardagar, arbetsplatsträffar, som introduktion för nyanställda osv. Utbildningen kan genomföras enskilt eller i grupp. För genomförande i grupp finns en handledning tillgänglig. Det finns också möjlighet köpa ett utbildningstillfälle i kommunen/landstinget med erfarna processledare. Ann Sofi Agnevik, , Cecilia Berglin, , Erbjudanden 21

24 Gunnar Gidenstam, , Märit Melbi, Leif Eldås, , Lars Strid, , Kommunkompassen utvärdering av kommunal förvaltning Sedan drygt 10 år erbjuder Sveriges Kommuner och Landsting kommuner utvärderingar med stöd av Kommunkompassen. Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg som bygger på erfarenheter från internationell forskning och praxis. Kommunkompassen fokuserar på vad och hur kommunen gör för att: > > utveckla demokratin och medborgarnas delaktighet > > utveckla effektiva verksamheter och tjänster av hög kvalitet > > skapa goda arbetsplatser och delaktiga medarbetare > > skapa goda förutsättningar för tillväxt Utvärderingsresultatet anses av de flesta kommuner som utvärderats vara ett kraftfullt stöd i kommunens utvecklingsarbete. Fram till idag har ca 170 utvärderingar av kommuner och stadsdelar genomförts. Utvärderingen görs av ett team utbildade utvärderare som besöker kommunen under två dagar. Efter besöket sammanställs en skriftlig rapport som innehåller en analys i form av styrkor och möjliga förbättringsområden, en poängbedömning (max. 800 p), samt hänvisningar till goda exempel bland Sveriges kommuner. Förutom rapport, får den utvärderade kommunen även en muntlig presentation av resultatet på hemmaplan. Kommunerna avtalar tid för utvärderingen med någon av ansvariga kontaktpersoner. Resultat och goda exempel från alla utvärderingar, även från Norge, presenteras via ett sökbart webbverktyg på förbundets hemsida kommunkompassen (direktlänk: 22 Erbjudanden

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

PwC Academy Utbildningsutbud augusti 2014 mars 2015

PwC Academy Utbildningsutbud augusti 2014 mars 2015 PwC Academy Utbildningsutbud augusti 2014 mars 2015 Kommun Landsting Region Kommunala bolag Ideell sektor Svenska kyrkan Kommunalförbund Utbildningsområden som vi erbjuder Contents Välkommen till Academys

Läs mer

11 tankar om medborgardialog i styrning

11 tankar om medborgardialog i styrning 2 11 tankar om medborgardialog i styrning Delaktighet Systematik Tydliggör roller Medborgardialog Meningsfull dialog Vinster Viktiga delar Lyssna på alla Frågor för dialog Skilj på perspektiv Risker 11

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

PwC Academy Utbildningsutbud januari 2015 september 2015

PwC Academy Utbildningsutbud januari 2015 september 2015 PwC Academy Utbildningsutbud januari 2015 september 2015 Kommun Landsting Region Kommunala bolag Ideell sektor Svenska kyrkan Kommunalförbund Utbildningsområden som vi erbjuder Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

KommunKompassen NACKA KOMMUN FEBRUARI 2011 ANALYS AV. Leif Eldås och Anna Lindström, SKL Barbro Östberg, Göteborgs stad

KommunKompassen NACKA KOMMUN FEBRUARI 2011 ANALYS AV. Leif Eldås och Anna Lindström, SKL Barbro Östberg, Göteborgs stad KommunKompassen ANALYS AV NACKA KOMMUN FEBRUARI 2011 Leif Eldås och Anna Lindström, SKL Barbro Östberg, Göteborgs stad Sveriges Kommuner och Landsting 2011-05-30 2 (37) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...

Läs mer

Utbildningar våren 2013. Värdeskapande lärande

Utbildningar våren 2013. Värdeskapande lärande www.pwc.se/academy Utbildningar våren 2013 Värdeskapande lärande Utbildningar våren 2013 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor 2013 PwC i Sverige. Att mångfaldiga innehållet helt

Läs mer

Kvalitet i kommunal revision. En inspirations och erfarenhetsskrift

Kvalitet i kommunal revision. En inspirations och erfarenhetsskrift Kvalitet i kommunal revision En inspirations och erfarenhetsskrift Kvalitet i kommunal revision En inspirations och erfarenhetsskrift Upplysningar om innehållet: Caroline Nyman, caroline.nyman@skl.se

Läs mer

Omvärldsbevakning i praktiken. Erfarenheter från fem framgångsrika organisationer

Omvärldsbevakning i praktiken. Erfarenheter från fem framgångsrika organisationer Omvärldsbevakning i praktiken Erfarenheter från fem framgångsrika organisationer Innehåll Förord...3 Inledning...4 Eskilstuna kommun...8 Projekt startade systematiskt omvärldsarbete på bred front Gotlands

Läs mer

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder Utveckla samverkan med civilsamhället Inspiration, idéer och metoder Förord Intresset för samverkan med civilsamhället blir allt tydligare. Civilsamhällets potential som förnyare av välfärden, som en kraft

Läs mer

Fånga morgondagens möjligheter

Fånga morgondagens möjligheter PwC Academy Fånga morgondagens möjligheter Utbildningar våren 2010 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor pwc.com/se/pwcacademy Det finns ett antal omvärldsfaktorer som kommuner

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

TioHundra kommun och landsting i samma båt

TioHundra kommun och landsting i samma båt TioHundra kommun och landsting i samma båt en Studie av gemensam organisation för sjukvård och omsorg i Norrtälje Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Sveriges Kommuner och Landsting av Kristofer

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

Förtroendevald revisor. i kommuner, landsting och regioner

Förtroendevald revisor. i kommuner, landsting och regioner Förtroendevald revisor i kommuner, landsting och regioner Vad innebär det att vara förtroendevald revisor i en kommun eller ett landsting? Här förmedlar vi några bilder av uppdraget att vara kommunal

Läs mer

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1 TRAINEE-program FASTIGHETSDAGAR SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 innehåller även alla våra trycksaker! ENERGIUTMANING KOMMUNIKATIONSDAGAR SABO I ALMEDALEN sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer:

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Botkyrka kommuns. handbok i dialog

Botkyrka kommuns. handbok i dialog Botkyrka kommuns handbok i dialog Förord Dialog är att tänka tillsammans. En öppen och tillitsfull dialog är hjärtat i demokratin. Kommunen som organisation har en central roll i den lokala demokratin.

Läs mer

Kommunkompassen. Analys av Sollefteå kommun 14-16 maj 2007

Kommunkompassen. Analys av Sollefteå kommun 14-16 maj 2007 1 (30) Avdelningen för Ekonomi och styrning Kommunkompassen Analys av Sollefteå kommun 14-16 maj 2007 Innehåll: 1. Vad är Kommunkompassen? 2. Sollefteå kommun i förhållande till Kommunkompassen: En sammanfattande

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Utbildningar & konferenser 2014

Utbildningar & konferenser 2014 ar & konferenser 2014 Innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13711/2013-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB,

Läs mer