AVDELNINGEN EKONOMI OCH STYRNING Erbjudanden HÖSTEN 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVDELNINGEN EKONOMI OCH STYRNING Erbjudanden HÖSTEN 2015"

Transkript

1 AVDELNINGEN EKONOMI OCH STYRNING Erbjudanden HÖSTEN 2015

2 Erbjudanden för dig som är intresserad av: Demokratiutveckling Ekonomi Ledning och styrning Alternativa driftformer Revision

3 Innehåll 3 Vilken service garanterar vi? 4 Demokrati 4 Demokratibarometern för en levande lokal demokrati 5 En utvecklingsdag för fullmäktige 5 Fullmäktigepaketet 6 Fullmäktiges presidiedagar 6 Fullmäktige och revisorerna 7 Samtalstonen i politiken 7 Ny vallag, hur ska den tillämpas? 8 Hur kan er kommun arbeta mot rasism och diskriminering? 8 Mänskliga rättighetsdagarna 8 Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 9 Utveckla systematiska medborgardialoger 9 Masterclass för systematiska medborgardialoger 10 Masterclass för utveckling av e-dialog 11 Webbseminarium erfarenheter och exempel på Medborgardialog 12 Utveckla ditt politiska ledarskap 13 Ledarprogram för toppolitiker 13 Nätverk för toppolitiker som vill fortsätta att utvecklas i uppdraget och som politisk ledare 14 Mentorprogram ditt bollplank i politiken 14 Styra och leda tillsammans i komplexa sammanhang både styrelseordförande och direktören 15 Arbetsfördelning och samarbete mellan toppolitiker och toppchefer processledare 16 Ekonomi 16 Bokslutsdag Analys av kommunens ekonomi och ekonomistyrning 17 Kick Off, en snabbanalys 17 Föredrag om god ekonomisk hushållning och ekonomistyrning 17 Hjälp vid skatteväxling, kommundelning och byte av län 18 Skatter och bidrag & utjämningssystemet kommuner 18 Långtidsberäkningar av skatteintäkter och utjämning 18 Styr med resursfördelningen! 19 Verksamhetsanalyser 19 KPB:s analysutbildning Fortsättning på nästa sida

4 20 Ledning och styrning 20 Program för uppföljning 21 Ekonomisk uppföljning och oegentligheter 21 Gender budgeting - en utbildning i jämställdhetsintegrerad budgetering 21 Interaktiv utbildning i korruptionsbekämpning 22 Kommunkompassen utvärdering av kommunal förvaltning 23 Resultatvisaren 24 Alternativa driftsformer 24 Privata utförare som bygger egenregiboenden 24 Vårdvalsnätverk 25 Nätverk Valfrihet 25 CIVSAM-NÄTVERKET: Kommuner och Landsting/Regioner i strategisk samverkan med civilsamhället 26 Idéburen Offentlig Mötesplats (IOM) 26 Föreläsning om civilsamhälle och samverkan 27 Revision 27 God revisionssed i kommunal verksamhet Upphandling av revisionstjänster seminarium och stödmaterial 29 Utveckla lekmannarevisionen 30 Revision i finansiella samordningsförbund 2 Erbjudanden

5 Vilken service garanterar vi? 1. Du skall veta vad du anmäler dig till Alla erbjudanden skall vara tydligt formulerade så att du som anmäler vet vad du anmäler dig till. 2. Du har alltid möjlighet att lämna synpunkter Alla arrangemang utvärderas genom att du som deltar får möjlighet att lämna synpunkter hur du uppfattat arrangemanget. 3. Du har en nöjdgaranti Är du inte nöjd med arrangemanget betalar vi alltid tillbaks deltagaravgiften. 4. Du får alltid svar om du kontaktar oss via e-post och telefon Senast inom tre dagar får du svar på frågor som du ställer till oss via e-post eller telefon. Erbjudanden 3

6 Demokrati KONTAKTPERSON Lotta Liedberg, , Demokratibarometern för en levande lokal demokrati Vad är en väl fungerande lokal demokrati? Svaret kan tyckas givet, men frågan kräver en fördjupad analys där man systematiskt tittar på vad man gör för att stärka den lokala demokratin, hur man gör det och inte minst, hur medborgarna upplever det. Sveriges Kommuner och Landsting har utarbetat ett verktyg för kommuner som vill utveckla den lokala demokratin och uppdraget som förtroendevald. Demokratibarometern visar på styrkor och svagheter i den lokala demokratin och ger en inriktning för kommunens arbete med demokratiutveckling. Underlaget för utvärderingen är telefonintervjuer med medborgare och frågeformulär till ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. Svaren analyseras utifrån bedömningsgrunderna Tydlighet, Pålitlighet, Medborgarnära och Effektivitet. Läs mer: 4 Erbjudanden

7 En utvecklingsdag för fullmäktige Målet med utvecklingsdagen är att stärka förmågan att använda de demokratiska verktygen. Under utvecklingsdagen går vi igenom vilka regler som gäller i fullmäktige och diskuterar förhållningssätt gentemot varandra, väljare och massmedia. Utbildningsdagen ges på plats i kommunen, landstinget eller regionen. Utvecklingsdagen består av fyra block: > > Jag är förtroendevald av folket om förväntningar, rättigheter och skyldigheter. > > De demokratiska verktygen spelregler i fullmäktige. > > Bemötandet i politiken samtalstonen och förhållningssätt. > > Information och kommunikation relation mellan fullmäktige och medborgarna. Läs mer: Lotta Liedberg, , Inga-Britt Dahlberg, , Fullmäktigepaketet Fullmäktigepaketet riktar sig till fullmäktigeförsamlingar som både vill utveckla sitt uppdrag och arbete och vill utveckla den lokala demokratin. Fullmäktigepaketet innebär att fullmäktige först genomför Demokratibarometern och sedan En utvecklingsdag för fullmäktige. Demokratibarometern ger en nulägesbild av den lokala demokratin vilken även innefattar ledamöters och ersättares upplevelse av sitt uppdrag. Bilden som Demokratibarometern ger är en bra utgångspunkt för En utvecklingsdag för fullmäktige. Fullmäktigepaketet har ett förmånligare pris än om man beställer Demokratibarometern och Utvecklingsdagen var för sig. KONTAKTPERSON Lotta Liedberg, , Erbjudanden 5

8 TID OCH PLATS 30 september, Göteborg 5 oktober, Stockholm 7 oktober, Malmö 15 oktober, Stockholm KONTAKTPERSON Lotta Liedberg, , Fullmäktiges presidiedagar Höstens presidiedagar tar upp revisionens betydelse för fullmäktige samt 2014 års Demokratiutredning. > > Fullmäktiges nytta av revisonen och lekmannarevisonen i sin styrning. Hur kan man göra? > > Demokratiutredningen redogör för och diskuterar förslag som t.ex. handlar om förtroendevaldas villkor och medborgarnas inflytande mellan valen. Karin Tengdelius, , Lotta Ricklander, , Fullmäktige och revisorerna Revisorerna är fullmäktiges instrument för granskning och prövning. Hur ser fullmäktige på sin revision och vilka förutsättningar har revisionen att utföra sitt uppdrag? Hur använder fullmäktige revisorernas granskning i sin egen styrning? Hur samspelar fullmäktige och revisorerna? Hur fullmäktige kan använda sig av revisionens arbete i sin styrning är ett tema på höstens presidieträffar för fullmäktige. Till stöd för lokal diskussion och utveckling finns kunskaps- och stödmaterial: > > Skriften Fullmäktige och revisorerna samband och samspel > > Skriften Fullmäktiges ansvarsprövning formella krav och praktisk hantering Kunskaps- och stödmaterial finns på och se/demokrati och skrifter 6 Erbjudanden

9 Samtalstonen i politiken Samtalstonen i politiken är ett webbaserat utbildningsmaterial för förtroendevalda i nämnder, styrelser och fullmäktigeförsamlingar. Materialet består av olika situationer i det politiska livet där den förtroendevalde måste välja hur han eller hon ska agera. Materialet kan du använda som underlag för en diskussion kring samtalston, umgängesformer och förhållningssätt. Materialet finns som e-bok, pdf och för webben. Du hittar det på: KONTAKTPERSON Lotta Liedberg, , Ny vallag, hur ska den tillämpas? Den 1 januari 2015 trädde en ny vallag i kraft. Det innebär en hel del förändringar för kommunernas arbete med valets genomförande. Exempel på förändringar som kommer att slå igenom vid valet 2018: > > Partier och kandidater ska förhandsregistrera sig > > Kommunala bud ersätts av mobila röstmottagare > > Ökade utbildningskrav för röstmottagare SKL bjuder in till en dag för att diskutera den nya vallagen och hur förändringarna ska tillämpas i kommunernas arbete med valets genomförande. Målgrupp är ordförande i valnämnden, valadministratörer. TID OCH PLATS 3 december, Stockholm Björn Kullander, , Lotta Liedberg, , Erbjudanden 7

10 TID OCH PLATS 17 september, Stockholm KONTAKTPERSON Björn Kullander, , Hur kan er kommun arbeta mot rasism och diskriminering? Sveriges Kommuner och Landsting leder ett nätverk mot rasism och diskriminering. Utgångspunkten för arbetet är den tiopunktsplan som lanserats av den Europeiska koalitionen mot rasism. Genom att följa tiopunktsplanen och arbeta tillsammans i nätverksform får kommuner stöd i arbetet med att skapa strategier och metoder för ett konkret arbete mot rasism och diskriminering. Nästa möte är i Stockholm den 17 september. Läs mer på TID OCH PLATS 9-10 november, Göteborg KONTAKTPERSON Björn Kullander, , Mänskliga rättighetsdagarna För att uppmärksamma kommuners och landstings arbete och sprida kunskap och erfarenheter är Sveriges Kommuner och Landsting medarrangör av MR-dagarna 9-10 november i Göteborg. SKL arrangerar flera seminarier och många programpunkter riktar sig till politiker och tjänstemän i kommuner och landsting. Temat för årets MR-dagar är tillsammans mot rasism. Läs mer på: KONTAKTPERSON Björn Kullander, , Mänskliga rättigheter i styrning och ledning Sveriges Kommuner och Landsting har tecknat ett samarbetsavtal med regeringen för att stärka arbetet med mänskliga rättigheter i kommuner, landsting och regioner. Inom ramen för det arbetet inbjuds nu kommuner, landsting och regioner att delta i ett utvecklingsarbete som fokuserar på hur mänskliga rättigheter kan integreras i styrningen och ledningen. Läs mer på: www. skl.se/mr 8 Erbjudanden

11 Utveckla systematiska medborgardialoger Utbildningen vänder sig till kommuner och landsting som vill genomföra en utbildning för förtroendevalda och/eller tjänstemän med fokus på medborgardialoger. Syftet med utbildningen är att ge teoretisk och praktisk kunskap i hur medborgardialoger kan integreras i kommuners och landstings verksamhetsutveckling, styrprocesser och vid utveckling av ett hållbart samhälle. Utgångspunkten är att dialogen med medborgarna ska stödja den representativa demokratin i kommuner och landsting. Mot bakgrund av detta erbjuder Sveriges Kommuner och Landsting halv- eller heldagseminarium utifrån behov som innehåller teoretisk och praktisk kunskap om medborgardialog. Lena Langlet, , Anders Nordh, , Masterclass för systematiska medborgardialoger Projekt Medborgardialog har sedan 2008 genom nätverk arbetat med kommuner och landsting för att utveckla system för medborgardialog som en del av organisationens styrsystem. Vi har nu omfattande erfarenheter om hur system utvecklas och exempel på medborgardialoger i styrsystemet som ger stöd till det representativa systemet vi har. Vi avser nu att stödja de kommuner, landsting och regioner som vill ligga i framkant på utvecklingen av medborgardialog i styrningen och bjuder därför in till deltagande i Masterclass för medborgardialog i styrning. Deltagandet innebär dels att ingå i ett nätverk för arbete med lokal utveckling av system för medborgardialog i styrprocesser, dels utbildning i medborgardialog i styrprocesser utifrån internationella och nationella erfarenheter. Inbjudan vänder sig till kommuner, landsting och regioner som står inför att utveckla sitt system för medborgardialog. Projektet avser pågå mellan oktober augusti Lena Langlet, , Anders Nordh, , Erbjudanden 9

12 Lena Langlet, , Anders Nordh, , Masterclass för utveckling av e-dialog Den allt snabbar IT-utvecklingen har gjort att människor på ett helt annat sätt har möjlighet att få tillgång till information och att kommunicera på olika sätt utan att fysiskt träffas. Det gör det också allt lättare att på kort tid skapa opinion kring frågor som engagerar. Kommuner, landsting och regioner använder också IT i allt större utsträckning för att informera och kommunicera med sina medborgare. Projekt Medborgardialog har under ett antal år gett stöd till kommuner, landsting och regioner i utveckling och användning av e-dialogverktyg och har utvecklat ett antal prototyper för detta. Det finns dock fortsatta utvecklingsmöjlighet inom området. Projekt Medborgardialog bjuder därför in till Masterclass för utveckling av e-dialog. Master Class formatet innebär en utbildning med ett mer personligt stöd och en förväntan om att deltagarna aktivt kommer att använda sig av sina kunskaper under utbildningens gång. Målet är att kommuner, landsting och regioner stärker sin medborgardialog med stöd av IT och att ge inspiration till innovativt arbete genom internationella utblickar och internationella föreläsare med expertkunskap. Masterclassen innehåller en tvådagars startmöte och två endags möten. Inbjudan kommer att skickas ut i augusti, start under hösten avslut våren Erbjudanden

13 Webbseminarium erfarenheter och exempel på Medborgardialog Att engagera medborgarna och skapa former för delaktighet och dialog för det lokala samhällets utveckling blir en allt viktigare fråga och fler och fler kommuner, landsting och regioner arbetar med detta. Under hösten 2014 samlade SKL in exempel på medborgardialog från kommuner och landsting, dessa har sammanställts i skriften Medborgardialog 250 exempel. Under våren 2015 har det kommit in ytterligare exempel och vi ser att det pågår ett aktivt arbete i kommuner, landsting och regioner för att ge möjlighet till inflytande och delaktighet för sina medborgare. För att fler ska få del av vad som händer inom området i vårt avlånga land inbjuder vi till ett webbseminarium där några exempel kommer att presenteras. TID OCH PLATS 25 september Lena Langlet, , Anders Nordh, , Erbjudanden 11

14 KONTAKTPERSON Lena Lindgren, , Utveckla ditt politiska ledarskap För dig som är toppolitiker och vill utvecklas i uppdraget att styra och leda en kommun, ett landsting eller en region samt att utvecklas som politisk ledare finns följande möjligheter; > > Ett Ledarprogram > > Ett Nätverk > > En mentor > > Två dagar för både ordförande och direktören om Att styra och leda tillsammans i komplexa sammanhang för att skapa genomslag och resultat av politiken. Vårt mål är att ge dig stöd i ditt uppdrag för att öka genomslag och resultat av politiken. Oavsett partitillhörighet får du möjligheten att utbyta erfarenheter, få stöd och inspiration tillsammans med andra ledande toppolitiker. Välkommen du som är; kommunstyrelsens ordförande, landstingsstyrelsens ordförande, regionstyrelsens ordförande, oppositionsråd och heltidsarvoderat råd som har ett helhetsansvar. Övrigt stöd i ditt uppdrag; > > E-bok för dig som vill reflektera över ditt uppdrag som politisk ledare > > Arbetsfördelning och samarbete mellan toppolitiker och toppchefer Processledare och stödmaterial. > > Minoritetsstyren i kommuner, regioner och landsting Bättre beslut eller sämre demokrati? Forskningsrapport, Mer information; styrning/politiskt ledarskap 12 Erbjudanden

15 Ledarprogram för toppolitiker Ett ledarprogram för dig som vill stärka ditt politiska ledarskap och fördjupa dina kunskaper om uppdraget. Vi använder processen som arbetsmetod. Det innebär att vi utgår ifrån din vardag och ditt uppdrag. Genom att utbyta erfarenheter och vara varandras bollplank skapar vi en plattform att bygga vidare på. Processen kan beskrivas i tre steg:1. Bygger en plattform av erfarenheter i gruppen.2. Inspiration och kunskap av medverkande. 3. Med programmet som stöd omsätta vision och politisk vilja till konkret och praktisk handling. Arbetssättet har i utvärderingar visat att den stärker och utvecklar det politiska ledarskapet för deltagarna. TID OCH PLATS 1-2 oktober Uppdraget och omvärlden januari Samspel och kommunikation mars Det politiska ledarskapet maj Styrning och ledning KONTAKTPERSON Lena Lindgren, , Nätverk för toppolitiker som vill fortsätta att utvecklas i uppdraget och som politisk ledare Att delta i ett nätverk ger dig möjligheten att utbyta erfarenheter, få stöd och delta i inspirerande föreläsningar tillsammans med andra ledande politiker. Nätverken sträcker sig över två år, totalt åtta dagar. TID OCH PLATS september 2015, Stockholm 2 dagar våren och hösten 2016 samt våren 2017 KONTAKTPERSON Lena Lindgren, , Erbjudanden 13

16 KONTAKTPERSON Lena Lindgren, , Mentorprogram ditt bollplank i politiken Mentorerna är toppolitiker som vet vad ditt uppdrag innebär och blir ett betydelsefullt stöd och bollplank till dig. De flesta mentorerna har medverkat i SKL:s utveckling av det politiska ledarskapet. TID OCH PLATS 4 5 februari 2016, Stockholm KONTAKTPERSON Lena Lindgren, , Styra och leda tillsammans i komplexa sammanhang både styrelseordförande och direktören För kommunstyrelsens ordförande, landstingsstyrelsens ordförande, regionstyrelsens ordförande och kommundirektören, landstingsdirektören och regiondirektören. Syftet är att öka genomslag och resultat av politiken tillsammans. Fokus under dagarna är hur dagens samhällsutmaningar kan leda till utveckling och förnyelse. Vi bygger vidare på de fem framgångsfaktorer som enligt ledande toppolitiker och toppchefer behövs för att styra och leda tillsammans; politisk styrning genom visioner, mål och uppföljning, struktur i styrning och uppdrag, dialog, förtroende och tillit samt att bygga en kultur för medskapande och förnyelse. Vi använder olika arbetsmetoder som skapar inflytande och delaktighet, formar gemensamma mål samt bygger ett djupt engagemang och målmedvetna handlingar. Referenser finns från kommuner som deltog i april Erbjudanden

17 Arbetsfördelning och samarbete mellan toppolitiker och toppchefer processledare Det behövs en arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Trots att ansvaret enligt kommunallagen ligger på den politiska ledningen. Ett bra samarbete ökar också möjligheten för politiska beslut att få genomslag och ge resultat för medborgarna. Vi kan vara processledare för kommunledningar som under 1 eller 2 dagar vill arbeta med arbetsfördelning och samarbete mellan ledande politiker och chefer. Innehåll och syftet under dagen/dagarna är att konkretisera kommunens vision och de kommunövergripande målen samt att tydliggöra uppdragen och förbättra samarbetet mellan ledande politiker och chefstjänstemän. KONTAKTPERSON Lena Lindgren, , Erbjudanden 15

18 Ekonomi TID OCH PLATS 10 november, Göteborg 19 november, Malmö 24 november, Stockholm 26 november, Umeå Anders Nilsson, , Siv Stjernborg, , Bokslutsdag 2015 Inför arbetet med bokslut och årsredovisning i kommuner och landsting anordnas fyra regionala endagskonferenser. Har ges information om rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning samt om andra aktuella redovisnings- och ekonomifrågorfrågor med bäring på årsredovisningsarbetet. Information kommer även att lämnas från utredningen som gör en översyn av den kommunala redovisningslagen (pensionsredovisning, sammanställd redovisning mm). Inbjudan med detaljprogram kommer att presenteras på vår hemsida i mitten av september. Anders Nilsson, , Signild Östgren, , Analys av kommunens ekonomi och ekonomistyrning Förbundet erbjuder sedan hösten 2001 ett aktivt stöd till kommuner med betydande ekonomiska svårigheter. Analysgruppen har idag genomfört analyser i drygt 100 kommuner. Vi har även genomfört återbesök i ett trettiotal kommuner. Förbundet erbjuder ett standardpaket som omfattar en objektiv analys av kommunens ekonomiska situation och verksamheternas kostnadsbilder samt gör en bedömning av de närmaste fem årens förutsättningar. Analysen dokumenteras och presenteras tillsammans med slutsatser och förslag till en framtida ekonomisk strategi för kommunen. Vårt syfte är att som extern rådgivare ge hjälp till självhjälp för kommuner att komma igång med det arbete som erfordras för att förbättra kommunens ekonomi. Vår ambition är att analyser och förslag ska kunna ligga till grund för en samsyn i kommunen av vilka ekonomiska ramar som måste styra kommunens verksamheter i framtiden. Mer information finns på vår hemsida. 16 Erbjudanden

19 Kick Off, en snabbanalys Som ett inspel t ex vid en kommuns uppstart av en ny budgetprocess blir SKL ibland ombedda att göra en insats. Vi har satt ihop ett särskilt erbjudande för sådana tillfällen som vi kallar Kick Off, en snabbanalys. Vi presenterar analyser av kommunens ekonomiska situation och verksamheternas kostnadsbilder samt gör en bedömning av de närmaste fem årens ekonomiska förutsättningar. Utifrån våra erfarenheter från genomförda förändringsarbeten ger vi råd, tips och erfarenheter från ett styroch ledningsperspektiv. Om ni utöver detta grunderbjudande har önskemål om särskilda fördjupningar ska vi göra vårt bästa för att tillgodose även dessa. Mer information finns på vår hemsida. Anders Nilsson, , Signild Östgren, , Föredrag om god ekonomisk hushållning och ekonomistyrning Vi blir ofta ombedda att ge information och hålla ett föredrag om frågor som rör god ekonomisk hushållning, balanskrav och ekonomistyrning. Inriktningen på sådana uppdrag kan naturligtvis anpassas efter lokala behov. Anders Nilsson, , Signild Östgren, , Hjälp vid skatteväxling, kommundelning och byte av län För landsting och kommuner som avser att skatteväxla på grund av förändringar i ansvarsförhållandet, exempelvis avseende hemsjukvård eller kollektivtrafik, erbjuder vi hjälp med beräkningar, analyser överenskommelser, anmälan till Finansdepartement mm. Anders Folkesson, , Måns Norberg, , Erbjudanden 17

20 TID OCH PLATS 22 september, Stockholm Måns Norberg, , Skatter och bidrag & utjämningssystemet kommuner Seminariet vänder sig i första hand till ekonomer och ekonomichefer i kommuner som är nyfikna på utjämningssystemet eller är användare av modellen Skatter och bidrag. Under en dag ägnas tid åt utjämningssystemets grunder och åt praktiska övningar i modellen. Extra tillfällen sätts in vid behov. Anders Folkesson, , Mona Fridell, , Bo Legerius, , Långtidsberäkningar av skatteintäkter och utjämning För kommuner och landsting som har behov av en långtidsberäkning av skatteintäkter och utjämning kan vi ta fram en prognos t.o.m Beräkningarna bygger på vår senaste makroekonomiska bedömning. För att kunna göra beräkningarna behöver vi få in en aktuell befolkningsprognos från kommunen eller landstinget. KONTAKTPERSON Signild Östgren, , Styr med resursfördelningen! För kommuner som funderar på eller påbörjat ett utvecklingsar bete kring resursfördelning. Resursfördelningen är central i ekonomistyrningen. För förtroendevalda är ramtilldelningen kanske det enskilt viktigaste beslutet under året. Hur kan man skapa underlag och system för det beslutet? 18 Erbjudanden

21 Verksamhetsanalyser Vi får ofta frågan om vi kan göra verksamhetsanalyser och beroende på vilken verksamhet som önskas genomlysas kan vi erbjuda detta. Verksamhetsanalysen går till så att vi besöker er kommun och träffar politiker och tjänstemän ansvariga för verksamheten. Därefter gör vi en analys av verksamhetens ekonomi och hur den styrs. Vi återkommer till kommunen och redovisar en kostnadsbild där vi jämför den aktuella verksamheten med liknande kommuners verksamhet samt redovisar trender, utvecklingstendenser samt identifierar förbättringsområden. Vår ambition är att analysen ska kunna ligga till grund för en gemensam syn på verksamhetens innehåll och ekonomi. Signild Östgren, , Peter Sjöquist, , KPB:s analysutbildning Vill du fördjupa analysen av data från Kostnad per brukare (KPB) i din kommun? Behöver du idéer och inspiration för att komma igång? Anmäl dig till utbildningen! Det finns idag ett stort antal nyckeltal som mäter kostnader och kvalitet inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. För att ge stöd i en första sortering bland nyckeltalen och ge överblick har SKL tagit fram ett analysverktyg, KPB:s boxanalys. I boxanalysen sorteras nyckeltalen efter vad de säger och nyckeltalen från KPB kompletteras med nationell statistik. Detta verktyg ger en bra grund att stå på när man analyserar sin verksamhet. Vid utbildningen går vi igenom boxanalysen och ger exempel på hur kommunen kan använda verktyget för egna analyser. Genomgångar varvas med grupparbeten och det finns utrymme för erfarenhetsutbyte. De som deltar får en färdig boxanalys för sin kommun. För att detta ska vara möjligt behöver kommunen lägga in sina KPB-nyckeltal i Kolada. Utbildningen är öppen för kommuner som deltar i KPB inom omsorgen om äldre. TID OCH PLATS 22 september, Stockholm KONTAKTPERSON Camilla Eriksson, , Erbjudanden 19

22 Ledning och styrning TID OCH PLATS 16 september, Stockholm Karin Tengdelius, , Lena Svensson, , Program för uppföljning Fullmäktige ska inför varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för privata utförare som driver verksamhet på uppdrag av kommuner, landsting och regioner. Kravet på program regleras i kommunallagen och gäller från och med 1 januari Det innebär att kommunen, landstinget eller regionen ska anta ett program som innehåller: > > Mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare > > Information om hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter på området ska följas upp > > Information om hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Programmet ska gälla för all verksamhet som drivs av privata utförare och där det finns ett avtal, det vill säga inom alla kommunala verksamhetsområden som vård och omsorg, förskolor, vatten- och avlopp, kultur och fritid, kommunikationer och trafik, arkitekttjänster, sotning med mera. Programmet ska omprövas varje mandatperiod. 20 Erbjudanden

23 Ekonomisk uppföljning och oegentligheter Kommuner, landsting och regioner ställer ofta höga krav på ekonomisk kapacitet hos anbudsgivare i sina upphandlingar. Däremot är det inte lika självklart att följa en utförares ekonomi under avtalsperioden. Seminariet belyser hur man under avtalsperioden kan få inblick i utförarens ekonomi och upptäcka signaler på ekonomisk obalans och/eller oegentligheter. Vilka frågor man bör ställa till en utförare, hur man läser en årsredovisning och var man hittar information om en utförares ekonomiska situation? Vilka signaler kan vara tecken på oegentligheter? TID OCH PLATS Oktober, Malmö eller Ängelholm Lotta Ricklander, , Katarina Stistrup, , Gender budgeting en utbildning i jämställdhetsintegrerad budgetering En utbildning för dig som fått i uppdrag att jämställdhetsintegrera budgetprocessen, det vill säga att arbeta med Gender budgeting. Välkommen till en utbildning i att sätta siffror på ojämställdheten för att tydliggöra när det krävs omfördelningar och omprioriteringar. Målgrupp är budgetchefer, budgetekonomer och controllers, samt politiker, chefer och andra aktörer i budgeteringsprocessen. TID OCH PLATS 5 november, Stockholm KONTAKTPERSON Lillemor Harnell, , Interaktiv utbildning i korruptionsbekämpning Lär dig att förebygger och hantera korruption med hjälp av SKLs interaktiv utbildning på Utbildningen vänder sig till kommuner och landsting som har för avsikt att starta upp eller vidareutveckla ett strategiskt arbete mot korruption. Utbildningsmaterialet, som är kostnadsfritt, används med fördel i sin helhet som en utbildningsinsats för nyckelpersoner i organisationen men kan också användas i sina olika delar som diskussionsunderlag vid medarbetardagar, arbetsplatsträffar, som introduktion för nyanställda osv. Utbildningen kan genomföras enskilt eller i grupp. För genomförande i grupp finns en handledning tillgänglig. Det finns också möjlighet köpa ett utbildningstillfälle i kommunen/landstinget med erfarna processledare. Ann Sofi Agnevik, , Cecilia Berglin, , Erbjudanden 21

24 Gunnar Gidenstam, , Märit Melbi, Leif Eldås, , Lars Strid, , Kommunkompassen utvärdering av kommunal förvaltning Sedan drygt 10 år erbjuder Sveriges Kommuner och Landsting kommuner utvärderingar med stöd av Kommunkompassen. Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg som bygger på erfarenheter från internationell forskning och praxis. Kommunkompassen fokuserar på vad och hur kommunen gör för att: > > utveckla demokratin och medborgarnas delaktighet > > utveckla effektiva verksamheter och tjänster av hög kvalitet > > skapa goda arbetsplatser och delaktiga medarbetare > > skapa goda förutsättningar för tillväxt Utvärderingsresultatet anses av de flesta kommuner som utvärderats vara ett kraftfullt stöd i kommunens utvecklingsarbete. Fram till idag har ca 170 utvärderingar av kommuner och stadsdelar genomförts. Utvärderingen görs av ett team utbildade utvärderare som besöker kommunen under två dagar. Efter besöket sammanställs en skriftlig rapport som innehåller en analys i form av styrkor och möjliga förbättringsområden, en poängbedömning (max. 800 p), samt hänvisningar till goda exempel bland Sveriges kommuner. Förutom rapport, får den utvärderade kommunen även en muntlig presentation av resultatet på hemmaplan. Kommunerna avtalar tid för utvärderingen med någon av ansvariga kontaktpersoner. Resultat och goda exempel från alla utvärderingar, även från Norge, presenteras via ett sökbart webbverktyg på förbundets hemsida kommunkompassen (direktlänk: 22 Erbjudanden

AVDELNINGEN FÖR EKONOMI OCH STYRNING Erbjudanden VÅREN 2017 INOM DEMOKRATI, EKONOMI, LEDNING, STYRNING OCH REVISION

AVDELNINGEN FÖR EKONOMI OCH STYRNING Erbjudanden VÅREN 2017 INOM DEMOKRATI, EKONOMI, LEDNING, STYRNING OCH REVISION AVDELNINGEN FÖR EKONOMI OCH STYRNING Erbjudanden VÅREN 2017 INOM DEMOKRATI, EKONOMI, LEDNING, STYRNING OCH REVISION Kurser,>verktyg>och>stöd>för>dig>inom>kommuner,> landsting>och>regioner>som>är>intresserad>av:

Läs mer

Inbjudan till nätverk för förtroendevalda för utveckling av medborgardialoger (RS/146/2015)

Inbjudan till nätverk för förtroendevalda för utveckling av medborgardialoger (RS/146/2015) Tjänsteskrivelse 1(1) Regionstyrelsen Samordningskansliet 2015-01-19 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se Inbjudan till nätverk för förtroendevalda för utveckling av

Läs mer

UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN. God lokal demokrati - EN PLATTFORM

UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN. God lokal demokrati - EN PLATTFORM UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN God lokal demokrati - EN PLATTFORM 1 2 Förord Valdemokrati är viktig, men väl så viktigt är vad som händer mellan valen: Har politikerna medborgarnas förtroende? Använder

Läs mer

Revisionsdelegationen informerar Plan och arbetsläge

Revisionsdelegationen informerar Plan och arbetsläge Revisionsdelegationen informerar Plan och arbetsläge Politiken i SKL Styrelsen: 21 ledamöter och 21 ersättare, varav 22 män och 20 kvinnor. Arbetsutskottet: 7 män och 7 kvinnor. Ordförandeposter: 15 kvinnor

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom området.

Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom området. INBJUDAN 2015-08-24 1 (5) Sektionen för demokrati och styrning Anders Nordh Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Seminarium 2015 02 11 Lena Svensson, lena.svensson@skl.se Karin Tengdelius, karin.tengdelius@skl.se En bild av debatten Vårdskandaler Vinster Internationella

Läs mer

Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018

Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018 Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018 Dnr 2015/KS 0194 003 Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-16 Tyresö kommun / 2015-05-12 2 (7) Tyresö kommun / 2015-03-10 3 (7) Innehållsförteckning

Läs mer

Demokratibarometern. för en levande lokal demokrati!

Demokratibarometern. för en levande lokal demokrati! Demokratibarometern för en levande lokal demokrati! Demokratibarometern ett verktyg för att utveckla den lokala demokratin och uppdraget som förtroendevald Vissa pratar med folk på Stortorget. Andra söker

Läs mer

En utvecklingsdag för fullmäktige. uppdrag och samspel

En utvecklingsdag för fullmäktige. uppdrag och samspel En utvecklingsdag för fullmäktige uppdrag och samspel En utvecklingsdag för fullmäktige Att vara förtroendevald politiker är ett lika viktigt som komplicerat uppdrag. Som förtroendevald behöver du känna

Läs mer

kvalitetssäkrad välfärd Ansvaret som ledamot i nämnd

kvalitetssäkrad välfärd Ansvaret som ledamot i nämnd kvalitetssäkrad välfärd Ansvaret som ledamot i nämnd Ansvaret som ledamot i nämnd Upplysningar om innehållet: Karin Tengdelius, karin.tengdelius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2014 ISBN: 978-91-7585-173-0

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2015 10 13 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Revisionsstrategi

Revisionsstrategi 1 Inledning I enlighet med god revisionssed föreslås en strategi för kommunrevisionens långsiktiga revisionsarbete under den pågående fyraårsperioden. Revisionsstrategin ska fungera som en vägledning i

Läs mer

Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun

Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun 1 (7) Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun Ikraftträdande 2017-01-01 Bakgrund Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen och nämnderna inom sitt verksamhetsområde

Läs mer

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Revision i ett landskap som ständigt förändras Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Snåriga landskap Kommunalförbund Göteborgsregionens kommunal-förbund GR Stiftelser Kul-i-stan

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Revisorernas arbetsordning

Revisorernas arbetsordning 1 PM 2011-03-08 1 (9) Avdelningen för ekonomi och styrning Revisorernas arbetsordning Denna PM belyser vad revisorernas arbetsordning är och ger underlag för att arbeta fram eller revidera en sådan. Vad

Läs mer

Revisionsstrategi 2015-2018

Revisionsstrategi 2015-2018 1 Inledning I enlighet med god revisionssed föreslås en strategi för kommunrevisionens långsiktiga revisionsarbete under den pågående fyraårsperioden. Revisionsstrategin ska fungera som en vägledning i

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Ks/ 2016:142 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för uppföljning av privata utförare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-20

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

kvalitetssäkrad välfärd Ansvarsprövningen i fullmäktige

kvalitetssäkrad välfärd Ansvarsprövningen i fullmäktige kvalitetssäkrad välfärd Ansvarsprövningen i fullmäktige Ansvarsprövningen i fullmäktige Upplysningar om innehållet: Karin Tengdelius, karin.tengdelius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2014 ISBN:

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla Sveriges Kommuner och Landsting verksamhet som angår oss alla Det som får samhället att fungera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Demokratidagen 2011. Varmt välkommen!

Demokratidagen 2011. Varmt välkommen! VÄLKOMMEN TILL Demokratidagen 2011 Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till Demokratidagen 2011, mötesplatsen för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog. Här möter du

Läs mer

INBJUDAN. Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR

INBJUDAN. Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR INBJUDAN Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR SKL erbjuder Dig och Din kommun att delta i Innovationsstafetten ett initiativ för att stödja innovationskraften i våra kommunala

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Att redovisa verksamhetens resultat ur ett medborgarperspektiv ställer nya krav på ITverksamheten

Att redovisa verksamhetens resultat ur ett medborgarperspektiv ställer nya krav på ITverksamheten KommITs 12 november Att redovisa verksamhetens resultat ur ett medborgarperspektiv ställer nya krav på ITverksamheten Anders Nordh och Kjell-Åke Eriksson, Sveriges Kommuner och Landsting 1 Kommunen kvalitet

Läs mer

E-dialog. www.tidaholm.se

E-dialog. www.tidaholm.se E-dialog Grund för (Tidaholm) att jobba med e-dialog Öka lokal demokrati Ökat engagemang och dialog Medborgare vill engagera sig Lokala mål i olika styrdokument Målområde Kommunstyrelse Lokal demokrati

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare för perioden

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare för perioden Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare för perioden 2016-2018 Ansvarig för dokumentet Landstingsdirektör Revideras och följs upp Varje ny mandatperiod Beslutsdatum

Läs mer

Revisorernas ekonomi. i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012. Revisorernas ekonomi. i kommunerna 0

Revisorernas ekonomi. i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012. Revisorernas ekonomi. i kommunerna 0 i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012 i kommunerna 0 Innehåll Inledning... 2 Ekonomiska förutsättningar... 3 Budgetberedning... 3 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 3 Otillräckliga resurser?...

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Program för uppföljning och insyn

Program för uppföljning och insyn Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Österåkers kommun Rev 2015-06-15 Bakgrund Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen med syfte att

Läs mer

Program för uppföljning och insyn

Program för uppföljning och insyn Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Troligtvis kommer detta krav enligt kommunallagen i framtiden även gälla

Läs mer

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Den här bildserien informerar om vad den kommunala revisionen är och hur den fungerar. Bilderna kan

Läs mer

PM UPPHANDLING AV REVISION I KOMMUNALA BOLAG

PM UPPHANDLING AV REVISION I KOMMUNALA BOLAG PM 2016-04 UPPHANDLING AV REVISION I KOMMUNALA BOLAG 1 Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram ett stödmaterial för processen att upphandla lagstadgad revision i kommunala bolag,

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg Plan Process: Planering, ledning Giltig fr.o.m: 2015-07-0109-30 Giltig t.o.m: 2018-12-31 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg 1

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun

Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-12-16 112 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Revisionens formella reglering... 3 Revisorernas antal och organisation... 3

Läs mer

IOP Idéburet Offentligt Partnerskap

IOP Idéburet Offentligt Partnerskap IOP Idéburet Offentligt Partnerskap och andra lokala partnerskapslösningar Anna-Karin Berglund Avd. för ekonomi och styrning SKL:s Kongress november 2015 SKL ska stödja medlemmarnas utveckling av medborgardialog

Läs mer

www.pwc.se Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker

www.pwc.se Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker www.pwc.se Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker genomförs lokalt hos er Att vara förtroendevald innebär att man påtar sig ett stort ansvar. Vi på

Läs mer

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2012-11-19 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Risk och väsentlighetsanalys

Läs mer

Uppföljningsarbetet ska genomsyras av ett systematiskt arbete för att förbättra kvalitet och uppföljning.

Uppföljningsarbetet ska genomsyras av ett systematiskt arbete för att förbättra kvalitet och uppföljning. ! " # " Region Kronoberg har med stöd av kommunallagen möjlighet att lämna över vården av en kommunal angelägenhet till privata utförare, enligt KL 3 kap 16. Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Utbildningen Förenkla - helt enkelt För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket erbjuder alla kommuner i Sverige en utbildning,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Författning 1.6 Antagen av kommunstyrelsen 6/17 REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Individuell och differentierad lön DISKUSSIONSUNDERLAG OM FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR DEN LOKALA LÖNEBILDNINGSPROCESSEN

Individuell och differentierad lön DISKUSSIONSUNDERLAG OM FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR DEN LOKALA LÖNEBILDNINGSPROCESSEN Individuell och differentierad lön DISKUSSIONSUNDERLAG OM FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR DEN LOKALA LÖNEBILDNINGSPROCESSEN Förord Individuell och differentierad lön är grunden i nuvarande löneavtal. Det förutsätter

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

Kommunens möjlighet och skyldighet att styra sina bolag

Kommunens möjlighet och skyldighet att styra sina bolag 2015-09-03 15/107 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Kommunala bolagsstyrelser Lekmannarevisorer Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Kommunrevisionen

Läs mer

Informationsbrev. Plats Yxtaholms slott i Flens kommun (yxtaholmsslott.se)

Informationsbrev. Plats Yxtaholms slott i Flens kommun (yxtaholmsslott.se) Till Ordförande i landstingsstyrelsen och kommunstyrelser Landstingsdirektören samt kommudirektörer som beslutat delta i utbildningssatsningen Att investera i framtiden. Informationsbrev Välkommen till

Läs mer

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna FAKTABAS REVISION 2012 1 Innehåll Inledning... 3 Ekonomiska förutsättningar... 4 Budgetberedning... 4 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 4 Otillräckliga resurser?... 5 Revisorernas arvoden...

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

Kommunal revisionsrätt hos kommunens entreprenörer Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:73)

Kommunal revisionsrätt hos kommunens entreprenörer Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:73) Utlåtande 2009:158 RI (Dnr 124-2443/2008) Kommunal revisionsrätt hos kommunens entreprenörer Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:73) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Motion

Läs mer

Anvisningar för uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde

Anvisningar för uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-27 Bilaga Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2016:324 Handläggare: Petra Ljung 1 (3) Anvisningar för uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare inom

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

Uppsiktsplikt och ägarstyrning

Uppsiktsplikt och ägarstyrning www.pwc.se Revisionsrapport Uppsiktsplikt och ägarstyrning Margareta Irenaeus Cert. kommunal revisor Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Uppdrag... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Utbildningen Förenkla - helt enkelt För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket erbjuder alla kommuner i Sverige en utbildning,

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för att granska och kontrollera

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad För demokrati, delaktighet och ökad inkludering i Malmö 2017-2020 Vision Malmö stad och idéburen sektor skapar i samverkan en

Läs mer

Revisionsplan 2014 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2014 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2014 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2013-12-09 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Riskanalys 3

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Biblioteket, Vänersborg

Biblioteket, Vänersborg 2009-02-05 1 (11) Plats Biblioteket, Vänersborg Tid Torsdagen den 5 februari 2009, kl. 15.00 17.00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

Politiker och tjänstemän i medborgarnas tjänst

Politiker och tjänstemän i medborgarnas tjänst Statistik Politiker och tjänstemän i medborgarnas tjänst Dags att förtydliga tjänstemannens roll i kommunallagen Kommundirektörsföreningen i Sverige Skapa stabila spelregler mellan politik och förvaltning

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

Evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik positionspapper Evidensbaserad praktik i socialtjänst och hälso- och sjukvård Förord För att klienter, brukare och patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård och omsorg och för att välfärdsresurser

Läs mer

Sveriges Kommunala YrkesREVisorer

Sveriges Kommunala YrkesREVisorer Sveriges Kommunala YrkesREVisorer 1 SKYREV Föreningens ändamål är att utveckla och säkerställa kvaliteten i de uppdrag som kommunala yrkesrevisorer ska utför samt i övrigt verka främjande för den kommunala

Läs mer

Vi samverkar i en hållbar stad

Vi samverkar i en hållbar stad Vi samverkar i en hållbar stad Kommunal handlingsplan för implementering av överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överskådlig version Handlingsplan för implementering

Läs mer

Revisorerna och god ekonomisk hushållning Bedömning av delårsrapporter och årsredovisning

Revisorerna och god ekonomisk hushållning Bedömning av delårsrapporter och årsredovisning PM Sida 2005-06-13 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Sektionen för demokrati och styrning Agneta Peterz Till de förtroendevalda revisorerna i kommuner, landsting och regioner Revisorerna och god

Läs mer

2015-02-11. Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och. Jämställdhet NIKK ESF. JiM. Kommunikation

2015-02-11. Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och. Jämställdhet NIKK ESF. JiM. Kommunikation Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet. ESF NIKK Genusforskning Jämställdhet JiM Kommunikation 1 2 Datum Lokal Målgrupp Tema 11 februari Kungsträdgården på Karlavägen 100

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Landstingshuset, Karlstad. Lokal: Nordstjärnan

Landstingshuset, Karlstad. Lokal: Nordstjärnan Minnesanteckningar Demokratiberedningen Sekretariatet Marina Tilderlindt 2014-05-28 LK/140050 Plats Närvarande I tjänsten Ej närvarande Landstingshuset, Karlstad. Lokal: Nordstjärnan Malin Berglund (M),

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

Underlag revisionsreglemente

Underlag revisionsreglemente PM 2014-09-17 1 (16) Avdelningen för ekonomi och styrning Sektionen för demokrati och styrning Karin Tengdelius Underlag revisionsreglemente Inledning Fullmäktige får meddela närmare föreskrifter om revisionen.

Läs mer

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten ÖK 2013

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten ÖK 2013 GENOMFÖRANDEPLAN 2013-03-22 1 (5) Dnr 12/6955 Ekonomi och styrning Malin Svanberg Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten ÖK 2013 1. Delprojekt Välfärdsutveckling genom

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Fortsättnings- och fördjupningskurs

Fortsättnings- och fördjupningskurs 2005-12-07 06/04 Deltagare i Kommunallagen har ändrats igen! Kommunstyrelsen Byggnadsnämnden (motsv) Fastighetsnämnden (motsv) Gatunämnden (motsv) Kultur/Fritidsnämnden (motsv) Miljönämnden (motsv) Räddningsnämnden

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

REGLEMENTE REVISIONEN

REGLEMENTE REVISIONEN 1 REGLEMENTE REVISIONEN Antaget av Kommunfullmäktige 2010-11-24 Vårgårda kommun 447 80 VÅRGÅRDA Tel.vx: 0322-600 600 Telefax: 0322-600 960 PG: 99 33-3 Besöksadress: Kungsgatan 45 E-post: kommunen@vargarda.se

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Östgötakommissionen. Margareta Kristenson Professor/Överläkare Linköpings universitet /Region Östergötland Ordförande i Östgötakomissionen

Östgötakommissionen. Margareta Kristenson Professor/Överläkare Linköpings universitet /Region Östergötland Ordförande i Östgötakomissionen Östgötakommissionen Margareta Kristenson Professor/Överläkare Linköpings universitet /Region Östergötland Ordförande i Östgötakomissionen 1 Varför initierades kommissionen Folkhälsopolitiskt program från

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Plan för uppföljning och insyn av privat driven verksamhet

Plan för uppföljning och insyn av privat driven verksamhet Kommunledningsförvaltningen Anders Åström,0550-88421 anders.astrom@kristinehamn.se Kerstin Gustafsson, 0550-88452 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-02-17 Ks/2016:25 Sida 1(4)

Läs mer

Styrsystem för Växjö kommun

Styrsystem för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-09 Styrsystem för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Uvecklingschefen Dokumentnamn Styrsystem för Växjö kommun - antaget 2011-04-19 Fastställd/Upprättad

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare 2016KS/0070 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2016 143, 2016KS/0070 2016KS/0070 Sid 2(6) Innehållsförteckning Mål...

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Program för mål och uppföljning av privata utförare för mandatperioden 2015-2108 Antaget av fullmäktige 2016-09-15, 104, Dnr 2016/0042 KS.103 Innehållsförteckning 1. Lagstiftningen samt dess syfte och

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Ledare i politiskt styrd organisation Förutsättningar och konsekvenser

Ledare i politiskt styrd organisation Förutsättningar och konsekvenser Ledare i politiskt styrd organisation Förutsättningar och konsekvenser Christer Jonsson Om mig Universitetslektor i FEK med inriktning på organisering och marknadsföring Undervisat mycket kring marknadsföring

Läs mer

Förenkla helt enkelt

Förenkla helt enkelt FÖR ER SOM GENOMFÖR Förenkla helt enkelt INFORMATION OM GENOMFÖRANDET Förenkla helt enkelt 1 Utbildningens syfte Ett bra lokalt företagsklimat bidrar till sysselsättning och att det skapas resurser till

Läs mer

Kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn

Kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn Kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn Dnr 2015/0236 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Privat utförare... 2 3. Programmets omfattning... 2 4. Styr- och uppföljningsprocessen... 2 5.

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av kommunala och privata utförare

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av kommunala och privata utförare Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av kommunala och privata utförare Dokumenttyp: Program (kommunallagen, 3 kap, 19 ) Antaget av: Kommunfullmäktige Status: Antaget, 2016-02-16,

Läs mer