Avfallsplan Kick off

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avfallsplan Kick off 2013-01-30"

Transkript

1

2 Kick-off Agenda Introduktion Gunnar Peters/Svante Stomberg Delprojekt 1,2,7 Fredrik Seger Delprojekt 3, 8 Ofelia Hendar /Per Karlsson Delprojekt 4 Hans Skoglund Delprojekt 5,6 Linda Eliasson Workshop Redovisning 4 arbetsområden: Planering, Kommunikation, insamling och Återvinning/Återbruk Tack och avrundning Pär/Gunnar

3 Projektägare Gunnar Peters Styrgrupp Pär Carlsson (Sammankallande) Styrelsepresidiet BEM Miljöchef Gunnar Peters Referensgrupp Pär Carlsson (Sammankallande) AO Hushåll AO Återvinning AO Biogas AO VA Facken/Huvudskyddsombud Miljöförvaltning Hållbarhetsstrateg Huvudprojektledare Göran Svensson Delprojekt 1 Delprojekt 2 Delprojekt 3 Delprojekt 4 Delprojekt 5 Delproj. 6 Delproj. 7 Delprojekt 8 Fredrik Seger Fredrik Seger Ofelia Hendar Hans Skoglund Linda Eliasson Linda Eliasson Fredrik Seger Per Karlsson

4 Fredrik Seger Miljökommunikatör Delprojekt 1,2 och 7

5 Delprojekt. 1

6 Tre Fokusområden Minskade avfallsmängder Avfall är en resurs Invånaren är nöjd med avfallshanteringen

7 Tre Fokusområden Minskade avfallsmängder Avfall är en resurs Invånaren är nöjd med avfallshanteringen

8 Minskade avfallsmängder Detaljerade mål: 1:1 Mängden hushållsavfall år 2015 har minskat jämfört med år :2 Borås arbetar med aktiviteter för att mängden verksamhetsavfall ska minska. Aktivitet: Samordna frågor som kan förebygga avfall; påverka konsumtionsmönster och återanvändning.

9 Delprojekt 1: Samordning av avfallsförebyggande frågor Syfte: Att kartlägga och samordna frågor som kan förebygga avfall, påverka konsumtionsmönster och återanvändning.

10 Delprojekt 1: Samordning av avfallsförebyggande frågor Genomförande: Vart år kommer en rapport tas fram som redovisar avfallsförebyggande arbete och arbete som främjar återbruk. Även frågor som berör konsumtionsmönster inkluderas i rapporten. Rapporten lämnas till kommunledningskontoret och Borås Rent och Snyggt årligen.

11 Delprojekt 1: Samordning av avfallsförebyggande frågor Projektgrupp

12 Delprojekt. 2

13 Tre Fokusområden Minskade avfallsmängder Avfall är en resurs Invånaren är nöjd med avfallshanteringen

14 Tre Fokusområden Minskade avfallsmängder Avfall är en resurs Invånaren är nöjd med avfallshanteringen

15 Minskade avfallsmängder

16 Minskade avfallsmängder Avfall är en resurs Detaljerade mål: 2:1 Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning har ökat till 40 procent år :2 Det finns inget farligt avfall i hushållens svarta och vita påsar år Aktivitet: I samverkan med andra aktörer göra en långsiktig informationsplan för ökad kunskap och motivation att minska konsumtionen, öka återanvändningen och förbättra sorteringen.

17 Minskade avfallsmängder Avfall är en resurs Invånaren är nöjd med avfallshanteringen Detaljerade mål: 3:1 Minst 90 procent av invånarna är nöjda med avfallshanteringen år Aktivitet: Mäta nöjdhet bland invånarna med insamlingssystemet.

18 Delprojekt 2: Långsiktig informationsplan Syfte: Att ta fram en långsiktig informationsplan för att öka kunskapen kring avfall och öka motivationen till ökad återanvändning och källsortering av avfall.

19 Delprojekt 2: Långsiktig informationsplan Genomförande: Framtagande av informationsplan. Seminarium om att minska avfall. Mäta nöjdhet med insamlingssystem.

20 Delprojekt 2: Långsiktig informationsplan Projektgrupp

21 Delprojekt. 7

22 Tre Fokusområden Minskade avfallsmängder Avfall är en resurs Invånaren är nöjd med avfallshanteringen

23 Tre Fokusområden Minskade avfallsmängder Avfall är en resurs Invånaren är nöjd med avfallshanteringen

24 Avfall är en resurs Detaljerade mål: Detaljerat mål 2:4 Nedskräpning utomhus har minskat med 50 procent till år 2020 jämfört med år Aktivitet: Kampanj med Håll Sverige Rent, med årlig mätning av nedskräpningen. Även uppföljning av nedskräpnings ärenden rapporterade av Miljöförvaltningen.

25 Delprojekt 7: Årlig skräpmätning Syfte: Att mäta nedskräpning i Borås enligt fastställd standard.

26 Delprojekt 7: Årlig skräpmätning Genomförande: Mätning av mängderna skräp i centrala delar av Borås kommer genomföras i samverkan med Håll Sverige Rent. Metoden är standardiserad och framtagen av Håll Sverige Rent och Statistiska Centalbyrån.

27 Delprojekt 7: Årlig skräpmätning Projektgrupp

28 Per Karlsson FoU-ansvarig Delprojekt 8

29 Syfte och mål Leva upp till målen i den nya avfallsplanen. Minst 90 procent av invånarna är nöjda med avfallshanteringen år Få större delaktighet i planeringsprocessen. Föreslå ett arbetssätt som möjliggör tidig förankring av avfallsfrågorna i planeringsprocessen. Samhällsbyggnadsförvaltningen är ansvarig.

30 Ansöker om att bygga 8 vindkraftverk i Rångedala och Borgstena

31 Hestra

32 Ofelia Hendar Bolagsjurist Delprojekt 3

33 Utreda metoder för att vid upphandlingar kunna påverka uppkomst av avfall i entreprenader, tjänster eller produkter. Slutsatserna lämnas till Tekniska nämnden att beakta i riktlinjerna för upphandling

34 Minska mängden avfall i upphandlingarna Utreda Tas med i stadens riktlinjer Referensgrupp Metoder som påverkar mängden avfall Entreprenader, tjänster och varor Miljökrav - Kvalitetskrav Kostnadsdrivande - miljönytta?

35 Hans Skoglund Affärsutvecklare Avfallsfrågor Delprojekt 4

36 Borås Avfallsplan

37 Fokusområden Borås avfallsplan År 2020 ska avfallshanteringen ha utvecklats så att: Avfallsmängderna har minskat Avfall är en resurs Invånaren är nöjd med avfallshanteringen

38 Mål delprojekt 4, insamling Andelen materialåtervinning har ökat till 40 % år 2015 (2009, 29%) Det finns inget farligt avfall i hushållens svarta o vita påsar år 2020 ( nu under 1%) Minst 90 % av invånarna är nöjda med avfallshanteringen 2015

39 Delprojekt 4 Utveckla insamlingssystem för farligt avfall, Helhetsgrepp för insamling av hushållsavfall, Utveckla avfallstaxan för att gynna ökad sortering. Projektledare: Hans Skoglund Referens Regiongrupp Referens Branschorganisation Referens AO Hushåll AO Återvinning AO Biogas Referens Producentansvar Referens Fokusgruppen Referens AB Bostäder Fastighetsägarförening Referens Fack / Arbetsmiljö Referens Miljöskydd Resurs Spetskompetens konsulter

40 Var står vi: Farligt avfall Insamlad mängd farligt avfall under kommunalt ansvar (Kg/person) Medel> 9,9 7,6 8,7 5,

41 Var står vi: Brännbart avfall Mängd kärl- och säckavfall till förbränning (Kg/person) Med. >

42 Var står vi: Matavfall Mängd kärl- och säckavfall till biologisk behandling (Kg/person) Med. >

43 Innehåll i vita påsar HESTRA KRISTINEBERG NORBBY Hard Plastic 7,24% 4,83% 4,06% Soft Plastic 5,91% 4,79% 5,55% Paper 7,01% 10,36% 9,35% Paper Packaging 4,50% 3,79% 3,12% Tetra Pack Packaging 5,40% 3,79% 3,10% Other Food Packaging 3,60% 2,61% 1,15% PET 0,03% 0,14% 0,21% Diapers and Tissues 22,43% 21,23% 18,20% Metal Packaging 0,74% 1,47% 1,61% Metal Packaging with Deposit 0,10% 0,26% 0,37% Glass packaging 2,08% 4,27% 4,24% Glass packaging with Deposit 0,00% 0,01% 0,00% Metals scarp 1,89% 1,03% 0,80% Burnable 20,58% 6,92% 10,69% Food Waste 13,85% 27,13% 32,86% Electronic Waste 0,90% 0,22% 0,16% Hazardous Waste 0,63% 0,33% 0,21% Bulb 0,07% 0,04% 0,04% Batteries 0,06% 0,08% 0,08% Cardboard 1,23% 2,28% 2,09% Other materials 1,64% 4,21% 1,89% Weight of plastic bags 0,11% 0,23% 0,21% Sum 100,00 100,00 100,00

44 Innehåll i svart påse Hestra Materials Percentage Hard Plastic 0,14% Soft Plastic 0,37% Paper 0,33% Paper packaging 0,11% Tetra Pack Packaging 0,00% Other Food packaging 0,07% Metals scarp 0,01% Diapers & Tissues 4,16% Combustible 4,96% Cardboard 0,04% Weight of plastic bags 0,07% Food Waste 89,73% Food Waste 90% Diapers & Tissues 4% Hestra Combustible 5%

45 Innehåll i svart påse Kristinberg Materials percentage Hard Plastic 0,55% Soft Plastic 1,22% Paper 1,51% Paper packaging 0,70% Tetra Pack Packaging 0,37% Other Food packaging 0,32% Weight of plastic bags 0,19% Diapers & Tissues 6,00% Metal Packaging 0,34% Metal Packaging with Deposit 0,28% Glass packaging: 1,83% Food Waste (Difference) 79,32% Metals scarp 0,12% Combustible 1,94% Electronic Waste: 0,09% Hazardous Waste: 0,00% Bulb 0,02% Batteries 0,01% Cardboard 0,06% Other materials: 5,13% Other materials: 5% Combustible 2% Hard Plastic 1% Food Waste 79,32% Soft Plastic 1% Kristineberg Paper Diapers & 2% Tissues 6% Paper packaging 1% Glass packaging: 2%

46 Innehåll i svart påse Norrby Materials percentage Hard Plastic 1,32% Soft Plastic 2,52% Paper 2,68% Paper packaging 0,73% Tetra Pack Packaging 0,69% Other Food packaging 0,63% PET 0,03% Diapers & Tissues 9,92% Metal Packaging 0,54% Metal Packaging with Deposit 0,13% Glass packaging: 1,41% Food Waste 75,48% Metals scarp 0,07% Combustible 2,90% Bulb 0,02% Cardboard 0,62% Other materials: 0,14% Batteries 0,02% Weight of plastic bags 0,16% Food Waste (Difference) 75% Norrby Soft Plastic 3% Paper 3% Diapers & Tissues 10% Combustible 3%

47 Borås framtida avfallssystem Uppdragsbeskrivning Ta fram beslutsunderlag för val av framtida insamlings- och sorteringssystem Källsortering och/eller eftersortering Anpassa system för villor, lägenheter, skolor och restauranger Jämförande studier med andra kommuner Genomföra, tidplan

48 Jämför. FA, kommuner >80.000

49 Jämförelse insamling, kommuner >

50

51 [ton CO2-ekv./ton undviken produkt] Avfallsprevention (Naturvårdsverket, Kretsloppskontoret Göteborg) 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0 Uppströms Avfallsfas (inkl. fjärrvärme, el) Netto

52 Linda Eliasson Affärsutvecklare Avfallsstrategier Delprojekt 5 och 6

53 Fokusområde 1: Minskade avfallsmängder - Detaljerade mål: 1:1 Mängden hushållsavfall år 2015 har minskat jämfört med år :2 Borås arbetar med aktiviteter för att mängden verksamhetsavfall ska minska. - Aktivitet: Utveckla verksamheten för återbruk så att exempelvis mer byggmaterial kan återanvändas. - Även Detaljerat mål 3:1 Minst 90 % av invånarna är nöjda med avfallshanteringen år 2015

54 Återbruk i Borås 15-tal verksamheter i kommunen Rapport: Återanvändning av avfall från hushåll genom återbruk och secondhand i Borås Stad ( Rapport sammanställd av Emilia Olofsson, Karlstad Universitet, Miljövetenskap) Ca 20 kg/person och år lämnas till återbruk i Borås Stad Ca 16 kg kan säljas/skänkas

55 Second Hand, Loppis och Auktioner

56 Den största miljönyttan inom avfallshantering är när avfall inte uppkommer Arbetslivsförvaltning Återbruk Arbetsträning, kompetenshöjande. Servicetjänster, Re-turen, Åter i Bruk. Social vinst Miljövinst

57 Hur utvecklar vi verksamheten för återbruk? Kretsloppis och auktion under Kretsloppsveckan 2012

58 Delprojekt 5 Utveckla verksamheten för återbruk Projektledare: Linda Eliasson Resurs AO Återvinning Resurs Återbruket Borås stad Referens Ideella återbruksorganis. Referens Branschorganisation Referens Regiongruppen Referens Naturvårdsverket Referens Info.-projekt BEM

59 Fokusområde 2: Avfall är en resurs - Detaljerat mål: 2:3 Näringsämnen i slam och gödsel tillvaratas - Aktivitet: Utreda alternativa hanteringar av slam, där näringsämnen tillgodogörs. Gässlösa Sobacken

60 Att tillvarata näringsämnen från avfall är ett led i att sluta kretslopp Rötat slam från biogasanläggningarna: Sobacken Biogödsel (Organiskt avfall) Gässlösa Slam från reningsprocessen

61 Avloppsslam certifierat enligt

62 Alternativ för att återföra näringsämnen i kretsloppet Ryaverket Easymining Sweden AB

63 Delprojekt 6 Utred alternativ hantering av slam Projektledare: Linda Eliasson Resurs Miljösamordnare Avfall och VA Resurs Miljökemist BEM Resurs ReVaQ, Svenskt vatten Referens LRF Referens Naturvårdsverket Referens EMC Resurs Spetskompetens konsulter

64 Kick-off Agenda Introduktion Gunnar Peters/Svante Stomberg Delprojekt 1,2,7 Fredrik Seger Delprojekt 3, 8 Ofelia Hendar /Per Karlsson Delprojekt 4 Hans Skoglund Delprojekt 5,6 Linda Eliasson Workshop Redovisning 4 arbetsområden: Planering, Kommunikation, insamling och Återvinning/Återbruk Tack och avrundning Pär/Gunnar

65

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby

Läs mer

Svensk Avfallshantering

Svensk Avfallshantering Svensk Avfallshantering 2014 Innehåll Förord...3 Avfallsmängder 2013...4 Så fungerar svensk avfallshantering...6 Förebyggande av avfall...8 Insamling och transport...9 Farligt avfall...12 El-avfall och

Läs mer

Renhållningsordning för Marks kommun

Renhållningsordning för Marks kommun Renhållningsordning för Marks kommun Del 1 Avfallsplan Del 2 Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 28 april 2011, 48. 2 DEL 1 AV- FALLSPLAN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR MARKS KOMMUN

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

Avfallsplan för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Avfallsplan för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Avfallsplan för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Antagen av kommunfullmäktige i Eslöv 2008-12-15 Antagen av kommunfullmäktige i Hörby 2008-11-17 Antagen av kommunfullmäktige i Höör 2008-11-26 1(55) Förord

Läs mer

Så ska avfallet lyfta i avfallshierarkin

Så ska avfallet lyfta i avfallshierarkin Så ska avfallet lyfta i avfallshierarkin Nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program - vad är på gång? Christina Jonsson 22 februari 2012 1 Jag kommer att ta upp: Den kommande nationella avfallsplanen

Läs mer

Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen

Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen 2011-09-26 Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen Förslaget till ny nationell avfallsplan (2011-09-12) prioriterar åtgärder inom följande områden: 1. Hantering av avfall inom

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän 1 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Miljö 8 Miljöarbete 12 Miljötjänster

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Kvalitet, miljö och miljöåtgärder 8

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Projekt- och arbetsbeskrivning gällande ny renhållningsordning

Projekt- och arbetsbeskrivning gällande ny renhållningsordning Renhållningsordning Bilaga 1 Projekt- och arbetsbeskrivning gällande ny renhållningsordning Beskrivning av den deltagande process som bedrevs år 2012-2013 för att ta fram det nya förslaget på renhållningsordning

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

Redovisning av fattade delegeringsbeslut

Redovisning av fattade delegeringsbeslut Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Tekniska förvaltningen Helena Pettersson,0550-881 05 helena.pettersson1@kristinehamn.se Datum 2014-03-19 Redovisning av fattade delegeringsbeslut Sammanfattning Nedanstående

Läs mer

fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall

fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall - s a g o i b r i l b Matavfall fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall Inledning Den här rapporten visar på tillvägagångssätt för att kommunicera

Läs mer

Hushållsavfall i siffror

Hushållsavfall i siffror Hushållsavfall i siffror - Kommun- och länsstatistik 2012 rapport U2013:16 ISSN 1103-4092 Förord Avfall Sverige ger varje år ut publikationen Svensk avfallshantering som presenterar avfallsstatistik över

Läs mer

Indikatorer för en resurseffektiv avfallshantering. Maria Elander David Holmström Carl Jensen Åsa Stenmarck Johan Sundberg

Indikatorer för en resurseffektiv avfallshantering. Maria Elander David Holmström Carl Jensen Åsa Stenmarck Johan Sundberg Indikatorer för en resurseffektiv avfallshantering Maria Elander David Holmström Carl Jensen Åsa Stenmarck Johan Sundberg Indicators for a resource efficient waste handling Maria Elander David Holmström

Läs mer

DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO

DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO INNEHÅLL VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Kvalitet, miljö och miljöåtgärder

Läs mer

Lundaeko. Bilaga 1 - Lundaeko

Lundaeko. Bilaga 1 - Lundaeko Lundaeko Åtgärderna i programmet genomförs av ansvariga nämnder och styrelser. Alternativa åtgärder kan ersätta de beslutade om de har minst samma ambitionsnivå och leder till måluppfyllelse. (LundaEko

Läs mer

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Innehållsförteckning Thomas har ordet sid 4 En långsiktig röd tråd Händelser under året sid 6 Resumé Ny återvinningscentral i Gävle sid 8

Läs mer

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Inspiration och vägledning vid planering och byggande av avfallsutrymmen, återvinningsstationer och återvinningscentraler Avfallshantering tillgänglig,

Läs mer

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling 1 Denna bok är författad av Profu AB och kan beställas från: Profu i Göteborg AB Götaforsliden 13 nedre 431 34

Läs mer

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande Att minska byggavfallet En metod för att förebygga avfall vid byggande Förord Den här metoden är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Tyréns AB, NKS-bygg inom Stockholms läns landsting och Skanska

Läs mer

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092 Goda exempel på avfallsförebyggande FÖRORD Det finns inget avfall Avfall Sveriges vision säger egentligen allt om var fokus ska ligga inom

Läs mer

och fastighetssektorns miljöarbete

och fastighetssektorns miljöarbete Boverket Boverket Bygg- Landskapets och fastighetssektorns upplevelsevärden miljöarbete - vilka är de och var finns de? Miljömålsprojekt Rapport om särskilt sektorsansvar för miljömålsarbete 2007 Bygg-

Läs mer

Affärsplan 2015 2018. Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18

Affärsplan 2015 2018. Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18 Affärsplan 2015 2018 Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18 Affärsplan 2015 Innehåll Ägardirektiv 13 Långsiktiga mål 14 Måluppföljning 15 Produktion och drift 16 Förvaltning 18 Utveckling och framtid

Läs mer

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande Bra avfallshantering i verksamheter med inbyggt kretsloppstänkande Innehåll Återanvändning sid 5 Förpackningar och tidningar sid 6 Kontorspapper sid 7 El-avfall sid 8 Farligt avfall sid 9 Hushållsavfall

Läs mer

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Förord De senaste åren har avfallshanteringen och insamlingssystemen blivit alltmer komplexa. De lokala förutsättningarna, ambitionerna och den

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Mål och metod...4

Läs mer

Matavfallsmängder i Sverige

Matavfallsmängder i Sverige Matavfallsmängder i Sverige Rapporter Rapporter om matavfallstatistik finansierade av Naturvårdsverket: Stare Malin, Johansson Malin, Dunsö Olof, Stenmarck Åsa, Sörme Louise, Jensen Carl, (2013), Förbättrade

Läs mer

Viktbaserad avfallstaxa. Vart tar avfallet vägen? ISSN 1103-4092

Viktbaserad avfallstaxa. Vart tar avfallet vägen? ISSN 1103-4092 Viktbaserad avfallstaxa. Vart tar avfallet vägen? RAPPORT U2012:08 ISSN 1103-4092 Förord Viktbaserad avfallstaxa är i grunden ett styrmedel för att uppmuntra till avfallsprevention. Det ger en direkt

Läs mer