Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning Therese Ohlsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson"

Transkript

1 Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Therese Ohlsson

2

3 Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Therese Ohlsson Fornlämningsnr: 180:1 Mansdala 3:13, Vä sn Kristianstads kommun Skåne län

4 Sydsvensk Arkeologi AB Kristianstad Box Kristianstad Telefon (Regionmuseets växel): Malmö Erlandsrovägen Vintrie Sydsvensk Arkeologi AB Rapport 2014:7 Omslag: Väg till Mansdala. Foto: Ylva Wickberg Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriverket, Gävle.

5 Innehåll Sammanfattning 5 Inledning 5 Bakgrund och syfte 5 Topografi och fornlämningssituation 5 Tidigare undersökningar i området 6 Den arkeologiska förundersökningen 7 Slutsatser och antikvarisk bedömning 8 Referenser 9 Administrativa uppgifter 10

6 Fig. 2. Undersökningsområdets läge. Fig. 1. Kristianstads kommun med Vä markerat.

7 Sammanfattning Med anledning av uppförande av ett bostadshus inom fastigheten Mansdala 3:13 i Vä socken, har Sydsvensk Arkeologi AB i november 2013 genomfört en översiktlig arkeologisk förundersökning. Vid förundersökningen drogs planenligt två sökschakt med en bredd av 1,6 m inom ytan för den planerade huskroppen. Första schaktet var knappt 10 m långt. I detta schakt påträffades inget av antikvariskt intresse. Det andra schaktet var drygt 12 m långt och innehöll en grund härdrest samt två stenlyft. Ett flintavslag tillvaratogs vid schaktningen. Inledning Den aktuella fastigheten Mansdala 3:13 ligger delvis inom området för en förhistorisk boplats (Vä 180:1) och i direkt anslutning till RAÄ 81 som är beteckningen för Mansdala historiska bytomt. Inga av dessa fornlämningar har tidigare varit föremål för arkeologiska undersökningar. Länsstyrelsen i Skåne län beslutade därför att det inom arbetsområdet skulle genomföras en arkeologisk förundersökning. Beslut i ärendet fattades (Lst. Dnr ). Den arkeologiska förundersökningen genomfördes den 29 november 2013 av arkeolog Ylva Wickberg från Sydsvensk Arkeologi AB. Bakgrund och syfte Sarah och Jan Karlsson har för avsikt att uppföra ett bostadshus inom fastigheten Mansdala 3:13, vilket medförde att markarbeten behövde genomföras. I enlighet med Länsstyrelsens beslut genomfördes en arkeologisk förundersökning innan arbetet kunde fortskrida. Syftet med den arkeologiska insatsen var att visa om, var och i vilken omfattning det fanns områden som krävde fortsatta arkeologiska undersökningar. En tidigare inventering av en tangerad förhistorisk boplats hade uppvisat relativt rikligt med slagen flinta. Topografi och fornlämningssituation Fastighet Mansdala 3:13 ligger ca två kilometer väster om den medeltida staden Vä och en dryg kilometer öster om Ovesholm. Området utgörs i dag av betesmark och ligger på en nivå av ca 40 meter över havet. Sydost om platsen sjunker topografin ned mot ett sankområde. Exploateringsområdet ligger inom den sydvästra delen av fornlämning Vä 180, vilken utgörs av en boplats som omfattar ca 200 x 100 m (NÖ-SV). Inom området hittades vid inventeringen tämligen rikligt med slagen flinta. Boplatsen Mansdala 3:13. Väsocken, Kristianstad kommun. Arkeologisk förundersökning

8 har inte undersökts och har således inte kunnat karaktäriseras eller dateras närmare än till förhistorisk tid. Exploateringsområdet ligger ett tiotal meter söder om fornlämning Vä 81, vilken utgörs av Mansdala historiska bytomt, enligt 1741 års karta över Mansdala bys ägor. Bytomten omfattar en yta av ca 225 x 175 m (Ö-V). Vid inventeringen år 1992 konstaterades att tomten delvis var bebyggd. I trädgården till Mansdala sjukhem, som ligger inom bytomten, finns dessutom två välvda källare. Byn äldsta skriftliga belägg enligt DAL är från år 1340 (Manzdale). På de historiska kartorna från 1741 och från 1811 finns markeringar för flera gårdar norr om exploateringsområdet. Ett par hundra meter nordost om den aktuella platsen finns en kvarnlämning, ca 100 x 40 m (Ö-V) (Vä 82). I trädgården till Mansdala sjukhem fanns vid inventeringen år 1992 en kvarnsten använd som trädgårdsbord, vilken skulle kunna ha ett samband med den nämnda kvarnen. Förutom dessa fornlämningar finns det en rad boplatser registrerade i fornlämningsregistret (FMIS). Norr om bytomten finns fornlämning Vä 179, vilken utgörs av en boplats ca 115 x 65 m. I åkern i den västra delen hittades spridd slagen flinta av boplatskaraktär, i östra delen enstaka slagen flinta. Ett möjligt samband med boplats Vä 180 har förslagits vid inventeringen. Ytterligare boplatser med slagen flinta finns norr om den nu aktuella platsen (Vä 98 & 187). Tidigare undersökningar i området Inga av de närliggande boplatserna eller Mansdala historiska bytomt har tidigare varit föremål för arkeologiska undersökningar. Däremot har en arkeologisk undersökning skett en knapp kilometer öster om platsen inom fornlämning Vä 263. Vid en delundersökning av denna boplats framkom kulturlager, stolphål, härdar, härdgropar, en möjlig kokgrop, gropar samt skärvstensansamlingar (Björk, T, Bolander, A & Hök, H. 2006). Keramikmaterialet spände från äldre bronsålder - förromersk järnålder med tyngdpunkt i yngre bronsålder period IV - VI. Ytterligare en boplats med härdar, gropar och stolphål undersöktes 2010 (Fornlämning Vä 269, Helgesson 2012). Fyndmaterialet påträffades mestadels i groparna och bestod främst av keramik och flinta. I en grop påträffades brända lerstycken som troligen utgör rester av en raserad ugn, och indikerar hantverk eller matberedning. Lämningarna kan tolkas som aktiviteter i anslutning till bebyggelse. I den västra delen av området framkom flera ansamlingar med sten vilka möjligen är röjningsrösen. Utifrån fyndmaterialet kan lämningarna inom området dateras till yngre bronsålder/äldre järnålder. 6 Mansdala 3:13. Väsocken, Kristianstad kommun. Arkeologisk förundersökning 2013

9 Figur 3. Schaktens placering i exploateringsområdet. I samband med denna undersökning undersöktes även fornlämning Vä 271, varvid det framkom ca 1200 arkeologiska objekt (Helgesson 2012). Dessa utgjordes framförallt av stolphål, men också gropar, härdar, rännor och en kulturlagerrest. Inom området fanns fyra långhus, vilka preliminärt daterades till yngre bronsålder/äldre järnålder. Från ett par gropar tillvaratogs fragment av deglar av den typ som traditionellt dateras till bronsålder och indikerar metallhantverk. Inom området påträffades även resterna av en domarring i form av sju stenlyft vilka tillsammans bildade en cirkel. Den arkeologiska förundersökningen Förundersökningen genomfördes i form av en provschaktgrävning med maskin för att bedöma förekomst av dolda fornlämningar. Schaktens utbredning och omfattning anpassades efter de förutsättningar som var under fältarbetet. Det drogs två sökschakt med en bredd av 1,6 m inom ytan för den planerade huskroppen. Schakt 201 var knappt 10 m långt och låg i SV-NO riktning i södra delen av exploateringsområdet. Matjorden var 0,3 0,4 m tjock. Alven utgjordes av gulbrun sand med moräninslag. I schaktet påträffas tegelflisor och enstaka små stenlyft (ca 0,3-0,4 m st). Det påträffades inget av antikvariskt intresse. Schakt 205 var drygt 12 m långt och låg i SV-NO riktning. Matjorden var 0,4 m tjock. Alven utgjordes av gulbrun sand med moräninslag. Det framkom några större stenlyft (0,5-0,7 m Mansdala 3:13. Väsocken, Kristianstad kommun. Arkeologisk förundersökning

10 st), en ca 1 m stor sten och en grund härd invid denna. Härden var överodlad, men inte djupt nedgrävd. Den bestod av gråbrun sand, med inslag av sot och kol. Ett flintavslag tillvaratogs vid schaktningen. Dokumentationen bestod av digitala fotografier samt två sektionsritningar i skala 1:20. Schaktet uppmättes med nätverks- GPS. Slutsatser och antikvarisk bedömning Med anledning av uppförande av i fastigheten Mansdala 3:13 i Vä socken, genomfördes en översiktlig arkeologisk förundersökning. Vid förundersökningen drogs planenligt två sökschakt med en bredd av 1,6 m inom ytan för den planerade huskroppen. I ett av schakten påträffades en grund härdrest samt två stenlyft, det andra var tomt på anläggningar. 8 Mansdala 3:13. Väsocken, Kristianstad kommun. Arkeologisk förundersökning 2013

11 Referenser Björk, T, Bolander, A & Hök, H Tingsgården i Vä. Boplats och grav från yngre bronsålder/förromersk järnålder. Arkeologiska utredningar, undersökning och förundersökning, och RAÄ 19, Vä socken, Kristianstads kommun, Skåne län. Regionmuseet Kristianstad/ Landsantikvarien i Skåne, Rapport 2006:51. Helgesson, B Vä 2:107. Fornlämning 269 & 271, Vä socken i Kristianstads kommun Skåne län. Särskild undersökning. Sydsvensk Arkeologi AB Rapport 2012:45, Malmö. Mansdala 3:13. Väsocken, Kristianstad kommun. Arkeologisk förundersökning

12 Administrativa uppgifter Sydsvensk Arkeologi AB dnr: SA Länsstyrelsen i Skåne dnr: Datum för beslut: Projektnummer: Län: Kommun: Socken: Skåne Kristianstad Vä Fastighet: Mansdala 3:13 Läge: Koordinatsystem: SWEREF 99 X koordinat: - Y koordinat: - Höjdsystem: Ekonomiska kartan, blad 3D1i m.ö.h. Fältarbetstid: Antal arbetsdagar: 1 Antal arkeologtimmar: 4 Exploateringsyta: 550 m² Undersökt yta: 35 m² Personal: Uppdragsgivare: Tidigare undersökningar: - Fynd: - Dokumentationsmaterial: Kostnader: Ylva Wickberg Sarah & Jan Karlsson Digitala fotografier och ritning i Regionmuseets arkiv i Kristianstad, Intrasisprojekt SA_ kr (exkl. moms) 10 Mansdala 3:13. Väsocken, Kristianstad kommun. Arkeologisk förundersökning 2013

13 Sydsvensk Arkeologi AB Rapporter Hamnen 21:147, Innerstaden 1:14. Malmö stad, Malmö kommun. Arkeologisk förundersökning Therese Ohlsson. 2. Skabersjö 26:1. Skabersjö socken, Svedala kommun. Arkeologisk förundersökning Therese Ohlsson 3. Vä 157:5 och 157:9, Vä socken, Kristianstad kommun. Arkeologisk utredning, steg 2, Tony Björk. 4. Västra Boulevarden, Kristianstad 4:4. Kristianstad stad, Kristianstad kommun. Arekologisk förundersökning Therese Ohlsson. 5. Väktaren 4. Malmö stad, Malmö kommun. Arkeologisk förundersökning Fredrik Grehn. 6. Citadellstaden 2:1. Landskrona stad, Landskrona kommun. Arkeologisk förundersökning Fredrik Grehn. 7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstad kommun. Arkeologisk förundersökning Therese Ohlsson.

14

15

Andreas Björkmans gata i Åhus, fastigheten Åhus 558:80

Andreas Björkmans gata i Åhus, fastigheten Åhus 558:80 Rapport 2014:67 Andreas Björkmans gata i Åhus, fastigheten Åhus 558:80 Åhus stad, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2014 Ing-Marie Nilsson Rapport 2014:67 Andreas Björkmans gata i Åhus,

Läs mer

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby RAPPORT UV ÖST 2001:11 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2, FÖRUNDERSÖKNINGAR OCH SLUTUNDERSÖKNING AV DEL AV FORNLÄMNING Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby Planerad ny fjärrvärmeledning

Läs mer

Västerleden. En ny trafikled i Västerås. Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2

Västerleden. En ny trafikled i Västerås. Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:70 Västerleden En ny trafikled i Västerås Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2 Bälby 3:1, 5:1, 7:2 och Västerås 4:85 Dingtuna och Västerås socken Västerås

Läs mer

Vindkraftverk på Kyrkbranterna

Vindkraftverk på Kyrkbranterna Rapport 2010:27 Arkeologisk utredning etapp 1 Vindkraftverk på Kyrkbranterna Intill RAÄ 73 Björka 2:49 Motala socken Motala kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S

Läs mer

En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård

En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård Rapport 2010:86 Arkeologisk förundersökning En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård RAÄ 239 samt intill RAÄ 38, 153 och 172 Bo 5:2 och 5:3 Vikingstad socken Linköpings kommun Östergötlands län

Läs mer

Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning

Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning Nättraby 4:1 Nättraby socken, Karlskrona kommun Särskild arkeologisk undersökning Blekinge museum rapport 2007:21 Karl-Axel Björkqvist/ Ancela Backman Bakgrund Med anledning av ombyggnad av väg E22 (E66),

Läs mer

OMBYGGNAD AV ELNÄT I MELSTAD VARV

OMBYGGNAD AV ELNÄT I MELSTAD VARV RAPPORT 2014:29 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING OMBYGGNAD AV ELNÄT I MELSTAD VARV RAÄ 32:1 ÖSTERVARV 3:1 VARVS SOCKEN MOTALA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Ombyggnad av elnät i Melstad Varv Innehåll Sammanfattning...........................................................

Läs mer

Vikingatida silver från Kiaby

Vikingatida silver från Kiaby 2008:12 Vikingatida silver från Kiaby Efterundersökning av en fyndplats, 2008 Bertil Helgesson Rapport 2008:12 Vikingatida silver från Kiaby - efterundersökning av en fyndplats Efterundersökning av en

Läs mer

Göteborg 218, Nya Lödöse. Göteborgs stad och kommun. Arkeologisk förundersökning, Yta J

Göteborg 218, Nya Lödöse. Göteborgs stad och kommun. Arkeologisk förundersökning, Yta J Göteborg 218, Nya Lödöse. Göteborgs stad och kommun Arkeologisk förundersökning, Yta J Jeanette Gustavsson och Mats Sandin Göteborg 218, Nya Lödöse Göteborgs stad och kommun Arkeologisk förundersökning,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Undersökningens syfte... 3 Metod... 3 Områdesbeskrivning och fornlämningsmiljö... 4 Tidigare undersökningar i Säffle tätort... 6 Undersökningen vid Billerud... 7 Anläggningarna...

Läs mer

Från mesolitikum till tidig medeltid på 100 meter

Från mesolitikum till tidig medeltid på 100 meter Från mesolitikum till tidig medeltid på 100 meter Linn Mattsson ARKEOLOGISKA RAPPORTER FRÅN HALLANDS LÄNSMUSEER 2010:4 Halland, Stafsinge socken, Väg 747, Stafsinge 5:2, RAÄ 117 * Stafsinge Hallands länsmuseer,

Läs mer

Särskild arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 847 inom fastigheten Solberg 4:97, Njurunda socken, Sundsvalls kommun.

Särskild arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 847 inom fastigheten Solberg 4:97, Njurunda socken, Sundsvalls kommun. Särskild arkeologisk unders sökning av fornlämning Raä 847 inom fastigheten Solberg 4:97, Njurunda socken, Sundsvalls kommun. Fornlämning: Raä 847, Fastighet: Solberg 4:97, Socken: Njurunda, Kommun: Sundsvall,

Läs mer

Skedemosse. Förundersökning i form av schaktövervakning 2014 Skedeås 1:19 m fl, Gärdslösa socken, Borgholms kommun, Öland

Skedemosse. Förundersökning i form av schaktövervakning 2014 Skedeås 1:19 m fl, Gärdslösa socken, Borgholms kommun, Öland Skedemosse Förundersökning i form av schaktövervakning 2014 Skedeås 1:19 m fl, Gärdslösa socken, Borgholms kommun, Öland Ivonne Dutra Leivas KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2015:8 Gärdslösa kyrka

Läs mer

Arkeologisk slutundersökning. Kalmarsand. Landsväg med rötter i yngre järnålder? Raä 90 Spånga 1:6 m fl Kalmar socken Uppland. Linda Qviström 2004:14

Arkeologisk slutundersökning. Kalmarsand. Landsväg med rötter i yngre järnålder? Raä 90 Spånga 1:6 m fl Kalmar socken Uppland. Linda Qviström 2004:14 Arkeologisk slutundersökning Kalmarsand Landsväg med rötter i yngre järnålder? Raä 90 Spånga 1:6 m fl Kalmar socken Uppland Linda Qviström 2004:14 Arkeologisk slutundersökning Kalmarsand Landsväg med rötter

Läs mer

Säveån genom Gamlestaden

Säveån genom Gamlestaden Säveån genom Gamlestaden Arkeologisk förundersökning Göteborg 218, Gamlestaden 740:162 m.fl. Göteborgs stad, Göteborgs kommun Thomas Bergstrand Bohusläns museum Rapport 2013: 8 Säveån genom Gamlestaden

Läs mer

RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07

RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07 RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07 Utarbetad av Dan Carlsson med bidrag av Monica Enström och Christer Olsson. Osteologisk rapport

Läs mer

ARKEOLOGISK EFTERUNDERSÖKNING AV GRAV BJ 750 OCH INTILLIGGANDE YTOR, RAÄ 118, ADELSÖ SOCKEN, UPPLAND

ARKEOLOGISK EFTERUNDERSÖKNING AV GRAV BJ 750 OCH INTILLIGGANDE YTOR, RAÄ 118, ADELSÖ SOCKEN, UPPLAND ARKEOLOGISK EFTERUNDERSÖKNING AV GRAV BJ 750 OCH INTILLIGGANDE YTOR, RAÄ 118, ADELSÖ SOCKEN, UPPLAND Gunnar Andersson, Kerstin O. Näversköld, Eva Vedin FoU Rapport 12 1 2 ARKEOLOGISK EFTERUNDERSÖKNING

Läs mer

ARKEOLOGISK FORSKNINGSHISTORIK ÖVER GÄVLEBORGS LÄN

ARKEOLOGISK FORSKNINGSHISTORIK ÖVER GÄVLEBORGS LÄN Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:05 ARKEOLOGISK FORSKNINGSHISTORIK ÖVER GÄVLEBORGS LÄN 2007 Katarina Eriksson Maria Persson Bo Ulfhielm Länsmuseet Gävleborgs rapportserie Rapportserien innefattar rapporter

Läs mer

Boplatslämning i Stor-Laxsjön

Boplatslämning i Stor-Laxsjön sjöhistoriska museet Arkeologisk rapport Nr 2011:7 Boplatslämning i Stor-Laxsjön I juni 2010 utförde Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima museer (SMM), en särskild arkeologisk utredning

Läs mer

Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner?

Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner? Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner? Riksantikvarieämbetet har överinseende över kulturmiljövården i Sverige. Myndigheten följer upp länsstyrelsens beslut och har en vägledande,

Läs mer

wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2002:22 MKB-underlag Område för planerad järnvägsutbyggnad Södra stambanan Håstad - Arlöv Skåne

wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2002:22 MKB-underlag Område för planerad järnvägsutbyggnad Södra stambanan Håstad - Arlöv Skåne wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2002:22 MKB-underlag Område för planerad järnvägsutbyggnad Södra stambanan Håstad - Arlöv Skåne Lasse Wallin 30 augusti 2002 wallin kulturlandskap och arkeologi

Läs mer

Raä. 125 och. socken

Raä. 125 och. socken Arkeologiska undersökningar av stensättning och röse på Burholmen Del av projektet: Maritima näringsstrukturer och kulturmiljöer i Ångermanland 800-1800. Exemplet Risöfjärden/Skagshalvön. Raä 125 och 126

Läs mer

Tidigmodern och modern tid i Uppsala län

Tidigmodern och modern tid i Uppsala län Tidigmodern och modern tid i Uppsala län uppdragsarkeologisk kunskapsöversikt 2014 LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 11 KULTURMILJÖENHETEN ISSN 1400-4712 Författare: Ann-Mari Hållans Stenholm Omslag:

Läs mer

Skaftövraket. Arkeologisk efterundersökning av en medeltida fartygslämning i Skaftö socken, Lysekils kommun. Bohusläns museum Rapport 2010:16

Skaftövraket. Arkeologisk efterundersökning av en medeltida fartygslämning i Skaftö socken, Lysekils kommun. Bohusläns museum Rapport 2010:16 Skaftövraket Arkeologisk efterundersökning av en medeltida fartygslämning i Skaftö socken, Lysekils kommun Staffan von Arbin Bohusläns museum Rapport 2010:16 Skaftövraket Arkeologisk efterundersökning

Läs mer

En utredning om Ales stenar

En utredning om Ales stenar En utredning om Ales stenar av Bob G Lind * Före och efter restaureringen 1916 * Geometrisk och astronomisk orientering * Skålgropsmönster och deras orientering * Bevis En utredning om Ales stenar av Bob

Läs mer

Kulturhistoriskt planeringsunderlag för del av Frösön inklusive F4

Kulturhistoriskt planeringsunderlag för del av Frösön inklusive F4 Kulturhistoriskt planeringsunderlag för del av Frösön inklusive F4 Frösö socken, Östersunds kommun, 006 Veronica Olofsson RAPPORT JAMTLI, JÄMTLANDS LÄNS MUSEUM 007:1 ISSN 1654-045 Kulturhistoriskt planeringsunderlag

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008 Mellan is och järn JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008 Tänk dig ett land täckt av is där inget kunde växa eller leva. Det var ogästvänligt till och med för mammutarna, men klimatet förändrades sakta; det blev

Läs mer

INVENTERING AV HOLMAR INOM PLANOMRÅDET SAMT BEDÖMNING AV OM DE OMFATTAS AV BIOTOPSKYDD KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BIOTOPSKYDDSDISPENS

INVENTERING AV HOLMAR INOM PLANOMRÅDET SAMT BEDÖMNING AV OM DE OMFATTAS AV BIOTOPSKYDD KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BIOTOPSKYDDSDISPENS repo001.docx 2012-03-2914 NORRTÄLJE KOMMUN Åkerholmar Mellingeholm Aktivitetspark UPPDRAGSNUMMER 1832241003 INVENTERING AV HOLMAR INOM PLANOMRÅDET SAMT BEDÖMNING AV OM DE OMFATTAS AV BIOTOPSKYDD KOMPLETTERING

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 Vårt datum 2013-09-10 Vår beteckning Handläggare Sektor Teknisk Service Thomas Örnberg 0123-191 74 thomas.ornberg@valdemarsvik.se Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning

Läs mer