Ungdomar, identitet och konsumtion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ungdomar, identitet och konsumtion"

Transkript

1 Ungdomar, identitet och konsumtion Martina Lönnberg Martina Lönnberg Examensarbete Företagsekonomi 2010

2 Martina Lönnberg

3 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi Identifikationsnummer: 6936 Författare: Martina Lönnberg Arbetets namn: Ungdomar, identitet och konsumtion Handledare (Arcada): Peter Mildén Uppdragsgivare: Sammandrag: Detta examensarbete har utförts som en del av ett forskningsprojekt benämnt Young Undersökningen baserar sig på antaganden att det har skett betydande förändringar såväl i värderingar, attityder och beteenden bland den generation av ungdomar som har vuxit upp med Internet, globalisering och kommersialisering av personliga relationer. Syftet med detta examensarbete var att kartlägga ungdomars identitet gentemot ungdomarnas konsumtion. Avsikten med undersökningen var att se hur ungdomarna formar sin egen identitet och hur ungdomars konsumtion ser ut. Metoden för undersökningen var en kvalitativ forskningsintervju, och själva materialet bestod av ungdomar i åldern 16 och 24. Intervjun gav i stort sätt liknande svar i båda åldersgrupperna. Nyckelord: Ungdom, identitet, konsumtion Sidantal: 59 Språk: Svenska Datum för godkännande:

4 DEGREE THESIS Arcada Degree Programme: Identification number: 6936 Author: Martina Lönnberg Title: Supervisor (Arcada): Peter Mildén Commissioned by: Abstract: This thesis has been carried out as part of a research project called Young The study is based on assumptions that have been significant changes both in values, attitudes and behavior among the young generation who have grown up with the Internet, globalization and commercialization of personal relationships. The purpose of this study was to identify young people's identity in relation to youth consumption and to see how young people shape their own identity and how their consumption looks like. The method of this research was a qualitative research interview, and the material consisted of young people aged between 16 and 24. The interview resulted in significant ways similar responses in both age groups. Keywords: Youth, identity, consumption Number of pages: 59 Language: Swedish Date of acceptance:

5 INNEHÅLL 1 INLEDNING DET POSTMODERNA SAMHÄLLET SOCIALISATIONSPROCESSEN UNGDOM Ungdomsperioden Ungdomskulturen Ungdomsperioden i dagens samhälle ATT FORMA SIN EGNA IDENTITET Ungdomar och identitet KONSUMTION Konsumentbeteende Konsumtionen idag Ungdomars konsumtion Ungdomar och livsstil SLUTSATSER ANGÅENDE UNGDOMARS IDENTITET OCH KONSUMTION SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR METOD Urval Avgränsningar FRÅGEGUIDE Tema 1: Ungdomskultur Tema 2: Utbildning och arbete Tema 3: Socialisationsprocessen och identiteten Tema 4: Familj Tema 5: Konsumtion Sammanställning Genomförandet av intervjuerna Analysmetod RESULTAT De yngre informanterna, 16-åringarna...33

6 Tema 1: Ungdomskultur Utbildning och arbete Tema 3: Socialisationsprocessen och identiteten Tema 4: Familj Tema 5: Konsumtion De äldre informanterna, 24-åringarna Tema 1: Ungdomskultur Utbildning och arbete Tema 3: Socialisationsprocessen och identiteten Tema 4: Familj Tema 5: Konsumtion DISKUSSION Skillnader mellan 16-åringarna och 24-åringarna Reliabilitet och validitet...59 KÄLLOR Bilagor: Bilaga 1: Intervju 1, yngre 1 (Y1) Bilaga 2: Intervju 2, yngre 2 (Y2) Bilaga 3 : Intervju 3, yngre 3 (Y3) Bilaga 4: Intervju 4, äldre 1 (Ä1) Bilaga 5: Intervju 5, äldre 2 (Ä2) Bilaga 6: Intervju 6, äldre 3 (Ä3)

7 1 INLEDNING Uppkomsten av det moderna samhället medför att förutsättningarna förändras drastiskt för individen att forma sin identitet. I vårt samhälle finns olika normer och det är en väldigt stor press på ungdomar, de ska nå upp till de normativa krav som samhället och omgivningen ställer. Dessutom ska de kunna hantera detta tillsammans med alla olika val som finns i samhället. Det har blivit en allt längre process att forma sin egen identitet, för dagens ungdomar betyder det att det sker konstant en identitetsutveckling där de formar sin identitet om och om igen tills de kommer in i vuxenlivet. Ungdomars identitetsutveckling beror i hög grad på omgivningen, det vill säga hemmet, skolan, arbetsplatsen och samhället. Dessutom upplever den unga människan en allt längre period då hon inte är produktionsduglig, men är mycket duglig som konsument. Konsumtionen fungerar som ett sätt att forma sin egen personlighet. Ungdomarna använder produkter och varumärken för att få inflytande och för att bygga en egen personlighet. En viktig aspekt är hur nöjda ungdomar är med olika konsumtionsrelaterade områden och hur dessa områden samspelar med hur nöjda de är med tillvaron i allmänhet. Ungdomarna och ungdomskulturen anses vara en så kallad barometer för förändringar av värderingar och attityder i samhället. Det är därför viktigt att ta i beaktande hurdana värderingar och tankar ungdomarna har och lära oss att förstå dem. Ett annat problem som dykt upp genom forskning om ungdomar och ungdomskultur är att det har blivit allt svårare för ungdomarna att uppfatta vad tillvaro egentligen är och hur man stöder sin egen tillvaro i samhället, exempelvis genom att man hänvisar till sin utbildning, sitt yrke eller sitt arbete. Ungdomarna har svårt att komma in på arbetsmarknaden och på en utbildning, därför har ungdomarna svårt att hitta element som stöder ungdomens tillvaro och identitetsbildning. Hur ungdomen förhåller sig till arbete och utbildning går oftast hand i hand med hur ungdomen upplever pengar, uppehälle och konsumtion. 7

8 2 DET POSTMODERNA SAMHÄLLET För att beskriva postmaterialism använder man värderingar vars mål är att betona en människas självförtroende. Postmodernismen är en tid då det inte finns några gränser, och där ingenting är på förhand givet. Enligt Wikipedia (2009) är den postmoderna människan både rot- och rastlös och livet ses som en uppsättning av kortvariga förflyttningar och rollbyten. Människor gör insats i hög grad till individuella projekt, och jagar efter såkallade nu-upplevelser. Det postmoderna samhället är ett samhälle där var och en ständigt måste skapa och omskapa sitt eget jag och sin egen verklighet. Postmodernismen föddes efter industrialismen. I och med postmodernismen har det uppkommit ny teknologi och en utvecklad informationsteknologi. Globala informationsnät är typiskt för postmodernismen, vilket leder till kulturella förändringar runtomkring i världen. Den postmoderna tiden leder också till förändringar i människors attityder, värderingar och livsstil. Postmodernismen berör ändå endast de rikare länderna. I dagens värld har de stora ideologierna mist sin betydelse, exempelvis bibeln och marxismen. På detta sätt är samhället för tillfället i en moralisk nedgång. (jfr Helve 1993:99 100) Man kan förklara postmaterialismen med två antaganden. Det första antagandet är teorin om knapphet, där man prioriterar högst det som det råder brist på i samhället. Den andra hypotesen behandlar hypotesen om socialisering, det vill säga en människas grundläggande värderingar är i stort sett de som människan lärt sig under sin ungdomstid. Om man slår ihop dessa två hypoteser kan man se att de generationer som fötts efter andra världskriget har haft en relativt trygg ekonomisk bakgrund, och därför har de inte lika högt värdesatt ekonomisk och fysisk säkerhet. Dessa generationers prioritering har varit mot livskvalitet och immateriella värderingar. Värderingarna har förändrats från materiella till postmateriella. Om inte de grundläggande fysiska behoven blir uppfyllda är immateriella värderingarna av liten betydelse. Till exempel svältande människor kan göra nästan vad som helst för att få mat. (Inglehart 1990:67 68) De ungdomar som har postmaterialistiska värderingar ser kritiskt på teknologi, vetenskap och ekonomisk tillväxt. Dagens ungdomar har jämfört med sina föräldrar en mer omfattande utbildning och har lärt sig tänka kritiskt. På grund av att dagens ungdom har en mer omfattande utbildning och större ekonomisk trygghet har ungdomen 8

9 därmed annorlunda värderingar och attityder än sina föräldrar. Även informationen når människan mycket snabbare än tidigare, detta har naturligtvis lett till en kritisk attityd mot samhället och flera alternativa rörelser har blivit allt populärare, till exempel Greenpeace och Amnesty. (Helve 1993:101) 3 SOCIALISATIONSPROCESSEN Under barndomen och ungdomstiden sker en socialisationsprocess, det vill säga det är då människan börjar forma sina egna värderingar och normer. Socialisationsprocessen är en process som alla upplever för att bli vuxen, det är en process som man genom går då man blir en samhällsnyttig individ. De centrala faktorerna inom denna process är i riktigt unga år familjen och det värdesystem som omgivningen lämnar. Då barnet blir äldre utvidgas barnets egen referensram, detta sker på grund av att skolan och kamraterna kommer att vara en viktig faktor i själva socialisationsprocessen. (Bjurström 1980:21) Då man talar om socialisationsprocessen brukar man även tala om internalisering, som är ett viktigt begrepp inom socialisationsprocessen. Internaliseringen beskriver hur omgivningens normer och värderingar sammansmälter med vårt eget medvetande. Internaliseringen är den process då något i vår omgivning (det yttre) återges på något i vårt eget medvetande (det inre), och till slut blir en del av det egna jaget. Det vill säga genom internaliseringsprocessen formas den uppväxande individen av omgivningen. (Bjurström 1980:21) Enligt Bjurström (1980:21) består samhället av människor och detta innebär i sin tur att vi inte är enbart är passiva mottagare av intryck, utan att vi också påverkar den omgivning vi lever i. Detta kallas för externaliseringsprocess. Det vill säga en människa är en aktiv del av sin egen omgivning, därmed lär man sig att hantera den och organisera den på ett nytt sätt. En människa slutar aldrig att lära sig eller att bearbeta sitt värdesystem. Socialisationsprocessen är ständig, men den socialisationsprocess som inträffar under barndomen och ungdomen är av större betydelse än den som sker under vuxentiden. 9

10 4 UNGDOM Det finns flera teorier om när ungdomskulturen egentligen har upstått. Enligt Ilkka Heiskanen och Ritva Mitchell (1985:10 15) har ungdomskulturen upstått först på talet, då grammofonskivorna kom ut på marknaden och då populärmusiken gav fart åt ungdomskulturen. Vissa påstår att författaren och filosofen Jean Jacques Rousseau (1905) har använt begreppet ungdom redan på 1770-talet. Det finns även många uppfattningar om när ungdomstiden infaller i en människas liv. Rousseau (1905: ) anser att ungdomstiden är från femton till tjugo år, medan utvecklingspsykologen Eduard Spranger (1932:35 36) definierar ungdomsåren på följande sätt: för flickor är ungdomsåren från tretton till nitton år, och för pojkar är ungdomsåren från fjorton till tjugotvå år. I Wikipedia (2009) definieras ungdom på följande sätt: ungdom, ofta förknippat med tonåring, är den period då man fortfarande är ung, men inte längre barn (förutom inom juridik om man fortfarande är under den myndighetsålder som är fastslagen i den stat man bor). Ibland räknas människor i åldern som ungdomar. I Wikipedia (2009) definieras tonåring på följande sätt: Ordet tonåring, som är bildat efter engelskans teenager, bygger på en observation av svenska räkneords sammansättning: Orden tretton, fjorton, femton, sexton, sjutton, arton och nitton slutar alla på ändelsen -ton (jämför engelskans -teen). En tonåring är alltså en person som är 13 till 19 år gammal. Begreppet tonåring har uppstått under 1900-talet, och speglar en förändrad verklighet för barn och ungdomar. I det gamla bondesamhället var man barn tills man blev vuxen (ofta i samband med konfirmation eller värnplikt), men tonårstiden eller ungdomstiden (som är en längre och mer svårdefinierbar ålder) innebär numera en lång övergångstid, när man fortsätter sin utbildning men samtidigt har möjlighet att vartefter pröva på olika aspekter av vuxenlivet. 10

11 4.1 Ungdomsperioden Den perioden som skiljer barndomsåren från vuxentillvaron kallas för ungdomsperioden. Om man vill beskriva en tonårig kunde man beskriva den som en människa som orienterar sig mot kamraterna och vuxna. Dessutom kan man nämna att efter den unga har frigjort sig från sina föräldrar, fortsätter ungdomen till tonårsperioden. Kortfattat kan man säga att detta är en befrielse från barndomen. (Bjurström 1980:14) Enligt Angelöw & Jonsson (2000:86) pågår ungdomsperioden från 12 till 21 år och tidig vuxenålder från 21 till 35 år. Under ungdomsperioden sker det en ganska snabb utveckling av individen från barn till ungdom, från ungdom till vuxen. Samtidigt sker det en kraftig fysisk utveckling. De unga blir varse om det motsatta könet, nya uppgifter och vuxenvärlden. Hela omgivningen kommer att ställa större krav på ungdomarnas självuppfattning och identitet. Under ungdomsperioden kommer de unga att uppleva en existenskris kring själva identiteten och eventuellt upplevd en identitetsförvirrning eller negativ identitet. Förr var föräldrar och skola viktiga relationer, men under ungdomsperioden ökar kamratrelationerna som i sin tur hjälper individen att hitta sin egen identitet. Om existenskrisen överlevs på ett förnuftigt sätt, utvecklar ungdomarna en känsla av att ha funnit sig själva. Under den tidiga vuxenåldern kommer individen in i arbetslivet, studerar och utbildar sig och därmed får hon/han en strakare förbindelse med andra människor. Om utvecklingen går bra blir individen anpassad i arbetslivet, finner en partner och vågar väcka intresse och därmed uppnår hon/han en grundläggande identitetskänsla av kärlek och tillväxt. Då upplever individen social gemenskap. (Angelöw & Jonsson 2000:86) 4.2 Ungdomskulturen I dagens samhälle lever de olika generationerna i skilda fysiska, sociala och kulturella miljöer. Åldersklasserna spelar en stor roll då man ska indela människor i olika sociala kategorier. Ju mer åldersklasser det finns i samhället, desto mer söker sig individerna i detta samhälle till sina jämnåriga. På detta sätt uppstår speciella åldersegregerade deloch subkulturer, det vill säga ungdomskulturer. (Bjurström 1980:15 16) 11

12 Det har ända sedan 1950-talet funnits traditioner inom ungdomskulturen. Ungdomskulturen förändras ständigt på grund av att det politiska klimatet och på vad den massiva tonårsmarknaden erbjuder ungdomarna. Ungdomskulturen har tolkats och ansetts vara en motkultur eller en oppositionskultur, detta tyder på att ungdomskultur ofta använts för att beskriva på vilket sätt ungdomarnas värdesystem avviker från de vuxnas. Då man talar om ungdomskultur förknippar man det ofta med mediekultur. Det var först efter andra världskriget som mediekulturens inflytande blev tydlig som följd av att olika elektroniska innovationer började utnyttjas inom varuproduktionen. I och med att dessa medieprodukter fördes ut på varumarknaden ökade också mediekulturens inflytande bland ungdomarna. Under efterkrigstiden förändrades ungdomsperioden, detta berodde på att ungdomarnas köpkraft ökade och tonårsmarknaden växte fram. Denna nya konsumtionsinriktning förändrade socialisationsprocessen och gav en början till en ny form av ungdomskultur. (Bjurström 1980:49 50) Mediekulturen erbjuder ungdomarna en speciell musikstil, mode, ungdomstidningar och ungdomsprogram. Till ungdomsskedet hör bland annat symboler, bland annat klädstil, smycken och musik. Dessa symboler informerar ungdomen och ungdomens omgivning om ungdomens självständighet. Den kommersiella ungdomskulturen smälter ihop ungdomarna på ett socialt sätt till en enhetlig grupp och samtidigt skapar den enhetliga värden och attityder. En hel del undersökningar har kommit fram till att under själva pubertetsåldern har massmedierna sitt största inflytande på ungdomarnas världsbild. Dessutom ökar mediekulturen kontakterna mellan de jämnåringarna och förstärker de ungas egna identiteter. Ungdomskulturerna spelar en stor roll för ungdomarna då de börjar bli fullvuxna, de hjälper ungdomarna att begripa frigörelsen från sin barndom. (Helve 1993:17 18) 12

13 4.3 Ungdomsperioden i dagens samhälle Nuförtiden går majoriteten av ungdomarna igenom en 2- eller 3-årig gymnasieutbildning efter den obligatoriska skolpliktens slut, och efter detta utbildar de sig vidare. Detta betyder att ungdomarna ställs utanför fasta arbeten och detta ökar antalet ungdomar sysselsatta i deltidsarbete. Många studerar och arbetar samtidigt. Ungdomarna kommer in på arbetsmarknaden och i produktionslivet vid en allt högre ålder, och detta medför att utbildningstiden och ungdomstiden blir allt längre. (Bjurström 1980:43) Ingenjörer och ekonomer har fått mer politiskt inflytande i det moderna samhället och traditioner från det äldre industriella samhället har försvunnit. Detta påverkar alla livsområden, bland annat bostadsområden, utbildningsinstitutioner och sätt att kommunicera. Orsaken till varför de äldre industriella traditionerna har försvunnit är den kapitaliska ekonomins utveckling. Thomas Ziehe (1993) talar om den kulturella frigörelsen och om den kulturella moderniseringen, med detta menar han bland annat att basen för att forma sin identitet inte längre än de traditionella intrycken. Det finns stora skillnader mellan beteendemönster och levnadssätt då man jämför den äldre generationens ungdom och den moderna ungdomen. Nuförtiden viker den protestantiska uppfattningen om arbetet som en plikt, uppfattningen om vikten av att spara, auktoritetstro och den kristna synen på relationer mellan könen. Den kulturella frigörelsen syns i levnadssätt, inställningen till bruksföremål, fritidsvanor, familjeförhållanden och hur man upplever tid. Förändringen påverkar även människans psykiska struktur. (Ziehe 1991:16 27) 13

14 För att få en överskådlig bild av socialisationsprocessen idagens samhälle, kan man utgå från figur 1. Figur 1. Socialisationsprocessen i dagens samhälle (Erling Bjurström 1980:45). Hela modellen ger en helhetsbild av de samhällsramar som bygger upp hela socialisationsprocessen under övergången från barn till vuxen. Vi föds in i en konsumtionsgemenskap, det vill säga familjen, som i vårt nuvarande samhälle är grundstommen i den privata sfären. På grund av att familjen inte längre är inblandad i produktionssfären blir den en del av den privata sfären. (Bjurström 1980:45) Då barn och ungdomar blir konsumenter på tonårsmarknaden tar de del av ett medieutbud som fungerar som en länk mellan den privata och den offentliga sfären. Övergången från barn till vuxen innebär att man tar steget över från expressiv (känslobaserad) verklighet till en instrumentell (ändamålsriktad) verklighet. Övergången från barn till vuxen medför att vi kommer in i nya rollrelationer med dem vi umgås och samarbetar med. För att klara av det vuxna livet krävs det att man ska handla förnuftigt och ändamålsenligt. Dessa krav möter man på utanför familjen, bland annat i skolan och på arbetsplatserna. Själva familjelivet är uppbyggt tvärtom, det vill säga så att man inte behöver prestera något för att ingå i familjegemenskapen. (Bjurström 1980:46) 14

15 Innan man tar steget in på arbetsmarknaden träder man in i konsumtionsrollerna. Först tar man som barn del av familjens gemensamma konsumtionsaktiviteter. När barnen börjar närma sig tonåren förlorar familjen sin karaktär av konsumtionsgemenskap och istället dominerar kamratgänget konsumtionsaktiviteterna. Nuförtiden frigör sig barnen från familjens konsumtionsgemenskap allt tidigare och istället riktar barnen mot en ålderssegregerad konsumtionsmarknad. Genom att konsumera olika varor på tonårsmarknaden kan ungdomarna köpa sig en livsstil eller själv konstruera en. Vid en allt tidigare ålder blir barn och ungdomar såkallade halvt självständiga konsumenter, det vill säga de får själva avgöra vilka varor de vill köpa. Dock är ungdomarna, i de flesta fall, ändå ännu beroende av sina föräldrars inkomster för att kunna konsumera. (Bjurström 1980:46) 5 ATT FORMA SIN EGNA IDENTITET Identiteten formas via uppfattningen om oss själva, grundstenen i vår personlighet, det vill säga det som vi upplever att kännetecknar och skiljer oss från andra, det unika. Identitetsupplevelsen har olika sidor, djupast finns upplevelsen av att jag är. Denna upplevelse tänker man sällan på. Om man har en stabil identitet är den en del av de självklara utgångspunkterna och förutsättningarna i vardagslivet. På en lite högre nivå finns upplevelsen av vem och vad jag är. Denna upplevelse är förknippad med mening och skapande av mening. Det vill säga identiteten i sig svarar mot den mening man gett sina upplevelser, erfarenheter, och de självbilder som är förknippade med dessa. (Wrangsjö 2006: ) Den kulturella frigörelsen i det moderna samhället skapar nya möjligheter och man upplever inte längre identiteten som något statiskt. Moderniseringsprocessen i samhället medför att man kan uppleva identiteten som någonting flexibelt, det vill säga man kan söka, byta och konvertera sin identitet. Detta förändrar den enskilda individens stabila utformningsprocess, det vill säga att forma den egna identiteten blir en livslång process. Man brukar tala om identitetsarbetet, det vill säga ungdomarna genomför ett slags (osynligt) arbete vilket är väldigt tungt och krisartat och där människan själv måste forma sitt egna liv. (Ziehe 1991:27) 15

16 Identiteten fungerar inom olika sociala nätverk. Vår sociala identitet består av alla de grupper vi tillhör och de grupper vi identifierar oss med. Då människorna identifierar sig med sina grupper kan mängden grupper variera och denna mängd kan även variera hos olika människor under olika tidsperioder. Att identifiera sig själv i gruppen kan ske steg för steg, det vill säga individen identifierar sig i några drag som gruppen har och ger upp vissa andra drag. Vissa individuella skillnader finns i vilken grad den sociala identiteten styr individen i stället för den personliga identiteten. (Liebkind 1988:70,75) 5.1 Ungdomar och identitet I dagens samhälle är ungdomarna varuproducenternas idealkunder. På tonårsmarknaden sker modesvängningar och nya livsstilar ersätter varandra. Dessa svängningar beror på att ungdomarna står utanför produktionen, det vill säga ungdomarna kan inte bygga upp sina identitets- och gruppmarkeringar på samma grund som vuxna exempelvis på en yrkesroll eller ett arbete. Vuxnas yrkesroll och deras deltagande i produktionen bestämmer till stor del konsumtionsmönstren, jaguppfattningen och grupptillhörigheten. För ungdomarna är det i första hand konsumtionsmöjligheterna som erbjuder dem förutsättningar för identitetsbildning och grupptillhörighet. Därför är det mycket lättare att locka ungdomar till att konsumera nya livsstilar, modeideal och varuidentiteter. (Bjurström 1980:48) Det kommer att ske ett såkallat identitetsbrott då individen förkastar den identitet han tidigare byggt upp och anpassar sin självuppfattning efter nya roll- och livsstilsmodeller. Då individen träder in i vuxenlivet är detta ett märke på att individen förenas i produktionssfären som han tidigare isolerats från och ges för första gången en möjlighet för en produktionsidentitet, därför är yrkesrollen en viktig grundsten för vuxenidentiteten. Inträdet i vuxenlivet medför att individen får nya möjligheter och förutsättningar att bygga upp en social identitet. Varje gång då individen tar steget från en åldersklass till en annan förändras förutsättningarna att komma underfund med sig själv, i likhet med att komma underfund med samhället. (Bjurström 1980:162) 16

17 Figur 2. Hur individens livsmiljö påverkar själva identitetsbildningen. Figur 2 visar hur ungdomens omgivning påverkar själva identiteten. Samhället (massmedia), skolan, hemmet, arbete och fritid påverkar individen och individens sätt att se på världen. Den närmaste omgivningen för ungdomen är hemmet, kamraterna, skolan och fritisaktiviteterna. Ungdomarna utvecklar en så kallad social kompetens i umgänget med varandra. När man vet hur andra tycker och tänker, vet man också hur man ska bete sig och umgås med andra människor. För att kunna nå en social kompetens måste man ha en egen uppskattning av sig själv och dessutom få andras uppskattning. 6 KONSUMTION Konsumtionen en mental erfarenhet, en process i människans hjärna och medvetande (Bocock 1993:51). Konsumtion är en process som innehåller flera olika aktiviteter, bland annat val av produkter och tjänster, inköp och användning. Själva processen att köpa och att konsumera kan blanda in många människor som antingen kan ha inflytande över köpvalet eller köpa och använda produkten. 17

18 Enligt Ken Peattie (1998:148) brukar marknadsförare se på konsumtion som tillfredsställelse av önskemål och behov genom produkters egenskaper och tekniska prestanda. Han påstår att sociologerna ser konsumtionen som en symbolisk och social process där produkter konsumeras, inte för vad de är och gör, utan för vad de symboliserar. I traditionell ekonomisk forskning brukar konsumtion jämställas med själva köpet av en vara eller en tjänst. Oftast inleds köpet av förberedelser som går ut på att skaffa information av olika slag, exempelvis om varans funktion, användbarhet, pris, kvalitet, vad andra personer köpt eller använder. Då man ser på konsumtion som en process kan man urskilja fyra steg: köpet (inklusive förberedelser), inpassning, användning och förbrukning. Själva processen kan vara kort eller lång. En tjänst kan förbrukas direkt, exempelvis spel på en automat, köp av ett abonnemang för mobiltelefonen. Det samma gäller för varor, det vill säga en vara kan förbrukas snabbt eller långsamt. Exempelvis en glass som ger mättnad för en stund eller en dator som kan användas under en lång tid. (Ellegård & Sturesson 2003:9) Enligt Ellegård & Sturesson (2003:10) kan själva köpet uppfattas ur flera olika synvinklar. En av dessa synvinklar är förberedelser, som exempelvis inhämtande av kunskap om den produkt som ska köpas. En annan synvinkel är att se på val och beslut, det vill säga hur man handlar och var man handlar. En tredje synvinkel är att se på handlandet som ett nöje, man kan se det som en social process och som en livsstil. Till slut är det viktigt att nämna själva förbrukningen i konsumentbegreppet. Förbrukningen är bland annat att äta upp ett bröd och att förbränna bensin under en färd. Det kan dock vara den process då resterna av den konsumerade produkten ska lämna hushållet eller konsumtionsplatsen för att komma i avloppet eller komposttunnan. 18

19 6.1 Konsumentbeteende Konsumentbeteende innebär inte enbart forskning om beteende utan även om tankar och känslor både i samband med, före och efter köp. Forskning inom konsumentbeteende kräver förståelse för konsumenters känslor, tankar, beteende och omgivningsfaktorer samt att konsumentbeteende är dynamiskt, det vill säga såväl konsumenter som samhället vi lever i förändras ständigt. Forskning om konsumentbeteende inom ämnet marknadsföring har lånat teorier och metoder från psykologi, antropologi och sociologi. (jfr Ellegård & Sturesson 2003:120) Under 1950-talet började konsumentbeteende utvecklas som forskningsområde inom marknadsföringsämnet i USA. Forskning om konsumenter och konsumtion har dock funnits betydligt längre tillbaks i tiden. Utvecklingen av konsumentbeteendeforskningen beskrivas utifrån tre olika tidsperioder. Den första perioden var under 1930-talet och var den så kallade formella separationen mellan marknadsföring och nationalekonomi. Detta skedde genom etablerandet av organisationen American Marketing Association och tidskriften Journal of Marketing. Forskning inom marknadsföring och konsumentbeteende han influeras till viss del av ämnets rötter i nationalekonomi. Den andra perioden var under talet i USA då konsumentbeteende började utvecklas som forskningsområde inom marknadsföringsämnet. Den tredje perioden började i början av 1980-talet då nya forskningsperspektiv började utvecklas. (Belk 1995:55 57) Belk har illustrerat detta i tabell 1, där han beskriver en övergång från gamla till nya perspektiv. 19

20 Gamla perspektiv Nya perspektiv Positivt Icke-positivt * experiment/survey * etnografer * kvantitativa * kvalitativa * a prioriteori * framväxande teori Nationalekonomi/psykologi Sociologi/antropologi Mikro Makro/kulturell * fokus på köp * fokus på konsumtion * betoning på kognition * betoning på känslor * amerikansk *multikulturell Tabell 1. Gamla och nya perspektiv i konsumentbeteendeforskning (Belk, 1995). Konsumentbeteendestudier i ett historiskt och internationellt perspektiv fokuserat inom marknadsföringsområdet till stor del på själva köpet, medan konsumtion i form av användning, förbrukning, underhåll och återvinning fått mindre uppmärksamhet. Den historiska överblicken på ämnet konsumtion gör det möjligt att dra vissa slutsatser om hur synen på konsumtionen förändrats över tid. Antaganden om att konsumenten har fullständig information som han/hon använder i sitt beslutsbefattande är omoderna. Konsumenter påverkas av känslor och den situation de befinner sig i. Dagens konsument kan uppleva ett informationsöverflöd, och istället för en omfattande beslutsprocess kan olika tumregler användas, som exempelvis köpa samma varumärke, billigaste varan, miljömärkt etc. Informationsteknologin medför att avståndet mellan producent och konsument minskar i och med att man kan ha direktkontakt via nätet. Konsumenter kan även forma allianser på nätet och på så sätt bli starka tillsammans; konsumenter med erfarenheter av en vara berättar för konsumenter som vill ha information om samma vara eller tjänst. Ett samhälle med hög förändringstakt kan även innebära att barn ibland har kunskap som föräldrar saknar. (Belk 1995:56 57) 20

Upplevelser av flyttningsförberedelsekurs för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Kim Halme

Upplevelser av flyttningsförberedelsekurs för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Kim Halme Upplevelser av flyttningsförberedelsekurs för personer med intellektuella funktionsnedsättningar Kim Halme Examensarbete Det sociala området 2014 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Det sociala området

Läs mer

UNG GENERATIONS SPARANDE

UNG GENERATIONS SPARANDE UNG GENERATIONS SPARANDE Kandidatuppsats i Företagsekonomi Niclas Johansson VT 2010:KF36 I Svensk titel: Ung Generations Sparande Engelsk titel: Young Generation Of Savings Utgivningsår: 2010 Författare:

Läs mer

C-UPPSATS. Varför flytta hemifrån redan inför gymnasiet?

C-UPPSATS. Varför flytta hemifrån redan inför gymnasiet? C-UPPSATS 2010:158 Varför flytta hemifrån redan inför gymnasiet? - en kvalitativ studie av fem flickors val att flytta hemifrån inför gymnasiet Josefine Johansson Luleå tekniska universitet C-uppsats Sociologi

Läs mer

Unga vuxnas val av bank. Robin Holst

Unga vuxnas val av bank. Robin Holst Unga vuxnas val av bank Robin Holst Examensarbete för tradenom (YH)-examen Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Raseborg 2012 EXAMENSARBETE Författare: Robin Holst Utbildningsprogram och ort: Företagsekonomi,

Läs mer

Ungdomar med utländsk bakgrund och socialt avvikande beteende

Ungdomar med utländsk bakgrund och socialt avvikande beteende STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för Socialt Arbete C-uppsats Socialhögskolan, VT 2005 Ungdomar med utländsk bakgrund och socialt avvikande beteende En studie av tre ungas upplevelser av sin livssituation

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt arbete. ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs. HANDLEDARE: Per Carlson

MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt arbete. ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs. HANDLEDARE: Per Carlson MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt arbete ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs HANDLEDARE: Per Carlson SAMMANFATTNING: Under början av 1990-talet skedde ett skifte mellan brist på arbete och brist på

Läs mer

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer

Om jag fick önska då bygger jag mig nog en kåk

Om jag fick önska då bygger jag mig nog en kåk Om jag fick önska då bygger jag mig nog en kåk Tankar och önskningar hos ungdomar i gymnasiesärskolan och deras föräldrar om framtida boende och fritid FoU meddelande 2005:1 1 Institutionen för individ

Läs mer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Deras ledaregenskaper och möjligheterna till att utnyttja dessa Sofie Andersson, 900509 Paula Svensson, 900531 Handledare: Berth Andersson Examinator: Andreas

Läs mer

Barn, vuxna, språk och samhälle II

Barn, vuxna, språk och samhälle II Barn, vuxna, språk och samhälle II Children, Adults, Language and Community II Leif Brantsing och Åsa Olsson Examensarbete, (C-uppsats), 15 högskolepoäng EXC535 Forskningsmetodik Pedagogik C - distans

Läs mer

Konsumenters attityd på ett hotell

Konsumenters attityd på ett hotell Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Lena Berggren Emma Karlsson Konsumenters attityd på ett hotell - en studie av Hotel FrykenStrand Consumer Attitudes at a Hotel - A Study About Hotel FrykenStrand

Läs mer

Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige

Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige Av Jessica Gustafsson Ht-2010 Handledare: Norma Montesino ABSTRACT Author: Jessica Gustafsson Title: Between two worlds to be young, female

Läs mer

Ledarskap. - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap. Leadership.

Ledarskap. - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap. Leadership. Sofie Ihlberg Ledarskap - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap Leadership - A study on experienced attitudes and experiences about male and female

Läs mer

Skolan var inget man prioriterade

Skolan var inget man prioriterade Fakulteten för lärande och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Skolan var inget man prioriterade - En studie om elevers upplevelser före sitt gymnasieavbrott School Wasn t Anything You Gave

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan SOL 064 Vårterminen 2003

LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan SOL 064 Vårterminen 2003 LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan SOL 064 Vårterminen 2003 Författare: Handledare: Hanne Linghagen Malin Wuopio Maria Bangura Arvidsson Abstract The purpose of our paper was to examine what it is like

Läs mer

Projektledning en jämförelse mellan teori och verklighet

Projektledning en jämförelse mellan teori och verklighet Projektledning en jämförelse mellan teori och verklighet Case Silja Lines New York tema Daniela Nikander Förnamn Efternamn Examensarbete Företagsekonomi 2011 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi

Läs mer

Ungas framtid. En hermeneutisk studie om hur ungdomar upplever sin framtid.

Ungas framtid. En hermeneutisk studie om hur ungdomar upplever sin framtid. Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Vt 2012 Ungas framtid En hermeneutisk studie om hur ungdomar upplever sin framtid. Uppsats kandidatnivå Författare: Madeleine Bengtsson

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

TV- och datorspels påverkan på barn

TV- och datorspels påverkan på barn LÄRARPROGRAMMET TV- och datorspels påverkan på barn Två lärares tankar om vilka konsekvenser ökat TV- och datorspelande kan få för barn, samt vad åtta barn själva anser om TV- och datorspelande. Emelie

Läs mer

Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket?

Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket? KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2012:64 Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket? En genusteoretisk

Läs mer

Ungdomars tankar kring framtiden En studie om ungdomars möjligheter att nå sina drömmar

Ungdomars tankar kring framtiden En studie om ungdomars möjligheter att nå sina drömmar Ungdomars tankar kring framtiden En studie om ungdomars möjligheter att nå sina drömmar Lisa Bäcklund Daniela Dumovska HT 2009 Lärarprogrammet LAU370 Examensarbete Handledare: Niklas Hansson Examinator:

Läs mer

De behöver också hjälp!

De behöver också hjälp! Toni Valkeakari De behöver också hjälp! - Behov av hjälp och stöd i studierna bland studerande på tredje stadiet Kandidatarbete i specialpedagogik Handledare: Karin Linnanmäki Pedagogiska fakulteten Åbo

Läs mer

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO Hälsa och samhälle ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV

Läs mer

Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie.

Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie. Mälardalens Högskola Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Välfärdsprogrammet Termin 6, VT 2006 Sociologi C, 10 poäng Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie. Författare:

Läs mer

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen?

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Bygg- och fastighetsekonom Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration?

Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration? Beteckning Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration? Mary Eriksson & Karin Johansson maj 2008 C-uppsats 15 p Sociologi Sociologi C Examinator:

Läs mer

Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier

Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2005 Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier Författare: Johan Bortz Hamid Bitouie Handledare:

Läs mer

Att skräddarsy sig själv En kvalitativ studie om ungdomars självframställan på sociala nätverk och dess påverkan på deras syn på sig själva

Att skräddarsy sig själv En kvalitativ studie om ungdomars självframställan på sociala nätverk och dess påverkan på deras syn på sig själva Att skräddarsy sig själv En kvalitativ studie om ungdomars självframställan på sociala nätverk och dess påverkan på deras syn på sig själva SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 15 hp Scientific

Läs mer