FUSIONSPROSPEKT Aktia Abp och Aktia Bank Abp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FUSIONSPROSPEKT 15.3.2013. Aktia Abp och Aktia Bank Abp"

Transkript

1 FUSIONSPROSPEKT Aktia Abp och Aktia Bank Abp Aktia Abp ( Aktia ), ett publikt aktiebolag som är registrerat i Finland, och dess helägda dotterbolag Aktia Bank Abp ( Aktia Bank ), ett publikt aktiebolag som är registrerat i Finland, har undertecknat en fusionsplan ( Fusionsplanen ), enligt vilken Aktia fusioneras med Aktia Bank genom en absorptionsfusion i enlighet med 16 kapitel 2 1 moment i aktiebolagslagen ( /624) ( Fusionen ). Styrelserna för Aktia Bank och Aktia har godkänt Fusionsplanen, som beskrivs närmare längre fram i detta fusionsprospekt ( Fusionsprospektet ). Enligt Fusionsplanen kommer Aktia Bank att som fusionsvederlag ( Fusionsvederlaget ) till aktieägarna i Aktia erlägga högst nya A-aktier så att en (1) A-aktie i Aktia (ISIN kod FI ) berättigar till en (1) ny A-aktie i Aktia Bank (ISIN kod FI ) och sammanlagt högst nya R-aktier så att en (1) R-aktie i Aktia (ISIN kod FI ) berättigar till en (1) ny R-aktie i Aktia Bank (ISIN kod FI ) ( Vederlagsaktierna ). Det sammanlagda antalet Vederlagsaktier är högst aktier. I samband med Fusionen erbjuds inga aktier till allmänheten eller övriga investerare. Avsikten är att i samband med verkställandet av Fusionen och upplösningen av Aktia avnotera samtliga A- och R-aktier i Aktia från NASDAQ OMX Helsinki Oy:s ( Helsingfors Börsen ) börslista och notera samtliga A- och R-aktier i Aktia Bank, inklusive Vederlagsaktierna, på Helsingfors Börsens börslista. Aktia Banks aktieägare fattar beslut om godkännande av Fusionen och Aktia beslutar om Fusionen vid den ordinarie bolagsstämma som hålls Aktias styrelse föreslår att bolagsstämman skall godkänna Fusionen. Fusionen beräknas verkställas På Fusionen tillämpas finsk lag. Efter verkställandet av Fusionen motsvarar Vederlagsaktierna 100 procent av alla aktier i Aktia Bank och 100 procent av samtliga röster, med undantag för tre (3) egna A-aktier som innehas av Aktia Bank. Se avsnittet Fusionen i huvuddrag - Fusionen och Fusionsplanen i korthet. Detta Fusionsprospekt har uppgjorts endast för att användas i samband med Fusionen. De aktieägare i Aktia som skall ta ställning till Fusionen på bolagsstämman uppmanas att noggrant bekanta sig med detta Fusionsprospekt i sin helhet samt särskilt med avsnittet Riskfaktorer. Vederlagsaktierna är inte registrerade och kommer inte att registreras enligt Förenta Staternas 1933 års värdepappersmarknadslag (US Securities Act of 1933) och dess ändringar ( Securities Act ) samt inte heller enligt någon delstats lag, och aktierna får alltså inte erbjudas eller säljas i eller till Förenta Staterna direkt eller indirekt, förutom i anslutning till sådan affärsverksamhet, som är befriad från registrering enligt Securities Act. Möjligheten att delta i Fusionen från vissa jurisdiktionsområden är begränsad. DETTA FUSIONSPROSPEKT FÅR INTE SKICKAS TILL NÅGON PERSON I AUSTRALIEN, KA- NADA, HONG KONG, JAPAN, SYDAFRIKA OCH MED VISSA UNDANTAG FÖRENTA STATERNA ELLER NÅGOT ANNAT OMRÅDE DÄR DET ÄR FÖRBJUDET ATT LEVERERA VEDERLAGS- AKTIERNA ELLER GÖRA ERBJUDANDEN GÄLLANDE VEDERLAGSAKTIERNA. VEDERLAGS- AKTIERNA FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, ERBJUDAS, SÄLJAS, ÅTERFÖRSÄLJAS, FÖRFLYTTAS ELLER LEVERERAS TILL ETT SÅDANT LAND. i

2 Uppgifter om Fusionsprospektet Detta Fusionsprospekt har uppgjorts i enlighet med värdepappersmarknadslagen ( /746, med ändringar) ( värdepappersmarknadslagen ), Europeiska kommissionens förordning (EG) Nr 809/2004, avgiven om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, utformningen av dessa, införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt och spridning av annonser (bilagorna I, II och III), Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 486/2012, avgiven den 30 mars 2012, om ändring av förordning (EG) nr 809/2004 i fråga om format och innehåll i prospekt och grundprospekt, sammanfattningar och slutgiltiga villkor samt om upplysningskrav (bilaga XXII) samt Finansinspektionens standarder. Finansinspektionen har godkänt detta Fusionsprospekt, men svarar inte för riktigheten av de uppgifter som ingår i detta Fusionsprospekt. Diarienumret för Finansinspektionens godkännande är 11/ /2013. Aktia samt Aktia Bank har av Finansinspektionen erhållit tillstånd att utelämna vissa uppgifter som skall lämnas enligt Europeiska kommissionens förordning (EG) Nr 809/2004 (bilaga I)eftersom informationen i fråga är av mindre betydelse och inte kan antas väsentligt påverka bedömningen av emittentens tillgångar, åtaganden, finansiella ställning, resultat eller framtidsutsikter. Detta Fusionsprospekt har uppgjorts på svenska och översatts till finska. Om det finns diskrepanser mellan det Fusionsprospekt som uppgjorts på svenska och den finska översättningen därav, skall det Fusionsprospekt som uppgjorts på svenska vara utslagsgivande. Detta Fusionsprospekt har uppgjorts endast för att användas i samband med Fusionen. Fusionsprospektet är giltigt endast i samband med Fusionen och riktas endast till aktieägarna i Aktia för beslutsfattande angående Fusionen. Information till Aktias aktieägare I detta Fusionsprospekt avses med Aktia Bank Aktia Bank Abp och dess dotterbolag tillsammans, om det inte ur sakförhållandet tydligt framgår att termen hänvisar till Aktia Bank Abp eller endast till ett visst dotterbolag. Med hänvisningarna till Aktia Banks aktier, aktiekapital eller administration avses Aktia Bank Abp:s aktier, aktiekapital eller administration. Med Aktia avses Aktia Abp, med Aktiakoncernen avses Aktia, Aktia Bank och dess dotterbolag före samt efter Fusionen och med Bankkoncernen avses Aktia Bank och dess dotterbolag Aktia Hypoteksbank Abp. Uppgifterna som ingår i detta Fusionsprospekt har erhållits av Aktia Bank, Aktia och från andra källor som nämns i detta Fusionsprospekt. Kopiering, spridning eller användning av detta Fusionsprospekt i något annat syfte än i samband med godkännandet av Fusionen är förbjudet. Ingen har befullmäktigats att i samband med Fusionen ge andra uppgifter eller uttalanden än de som ingår i detta Fusionsprospekt. Om sådana uppgifter eller uttalanden ges anses de inte vara godkända av Aktia Bank och/eller Aktia. Överlämnandet av detta Fusionsprospekt betyder under inga omständigheter att de i Fusionsprospektet inkluderade uppgifterna kommer att vara korrekta i framtiden eller att det i Aktiakoncernens verksamhet inte skulle ha skett några förändringar efter datumet för detta Fusionsprospekt. Aktia Bank och Aktia uppdaterar vid behov information given i detta Fusionsprospekt i enlighet med bestämmelserna i värdepappersmarknadslagen. Distributionsbegränsningar för Fusionsprospektet Lagstiftningen i vissa stater, i synnerhet Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Sydafrika och Amerikas Förenta Stater, medför begränsningar för distributionen av detta Fusionsprospekt. Aktia och Aktia Bank har inte vidtagit åtgärder för att publicera Fusionsprospektet någon annanstans än i Finland. Personer som får Fusionsprospektet eller andra till Fusionen relaterade handlingar i sin besittning bör skaffa sig information om eventuella tillämpliga begränsningar samt följa dem. Detta Fusionsprospekt innebär inte ett erbjudande att köpa aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Aktia Bank eller Aktia eller en uppmaning att sälja dem i sådana stater där ett sådant erbjudande eller en sådan uppmaning är förbjudet enligt tillämplig lagstiftning. Tillämplig lag På Fusionen tillämpas finsk lagstiftning och tvister som uppstår i samband med den skall avgöras av finsk domstol. ii

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 5 RISKFAKTORER RISKFAKTORER SOM ANKNYTER TILL VERKSAMHETSMILJÖ RISKFAKTORER SOM ANKNYTER TILL AKTIAKONCERNENS VERKSAMHET RISKFAKTORER SPECIELLT ANKNUTNA TILL FUSIONEN RISKFAKTORER ANKNUTNA TILL VEDERLAGSAKTIERNA VISSA UPPGIFTER ANSVARIGA PERSONER FÖR FUSIONSPROSPEKTET FÖRSÄKRING ANGÅENDE UPPGIFTERNA ANGIVNA I FUSIONSPROSPEKTET UTTALANDEN SOM GÄLLER FRAMTIDEN UPPGIFTER SOM FÖREKOMMER PÅ INTERNET-SIDOR PRESENTATION AV EKONOMISKA UPPGIFTER OCH UTTALANDEN SOM GÄLLER MARKNADSOMRÅDEN OCH STÄLLNINGEN PÅ MARKNADEN PRESENTATION AV UPPGIFTER TILLHANDAHÅLLNA AV TREDJE PARTER JURIDISKA OMSTÄNDIGHETER REVISORER TILLGÅNG TILL FUSIONSPROSPEKTET FUSIONEN I HUVUDDRAG FUSIONEN OCH FUSIONSPLANEN I KORTHET FUSIONSVEDERLAGET FÖRDELNINGEN AV FUSIONSVEDERLAGET FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSTÄLLANDET AV FUSIONEN DE I FUSIONEN DELTAGANDE BOLAGENS RÄTT ATT BESLUTA OM ARRANGEMANG UTÖVER SEDVANLIG AFFÄRSVERKSAMHET DEN BOKFÖRINGSMÄSSIGA BEHANDLINGEN AV FUSIONEN VERKSTÄLLANDET AV FUSIONEN NOTERING AV VEDERLAGSAKTIERNA RÄTT TILL INLÖSEN BESLUTSFATTANDE OM FUSIONEN OFFENTLIGGÖRANDE AV BESLUTEN DET KOMBINERADE BOLAGET BAKGRUNDEN TILL FUSIONEN KONCERNSTRUKTUR EFTER FUSIONEN FÖRVALTNINGSORGAN, LEDNING OCH RAPPORTERING EFTER FUSIONEN RISKHANTERING EFTER FUSIONEN FINANSIELLA MÅL EFTER FUSIONEN PROFORMAUPPGIFTER KAPITALSTRUKTUR OCH SKULDSÄTTNING EGET KAPITAL OCH SKULDSÄTTNING REDOGÖRELSE FÖR TILLGÅNG TILL KAPITAL SAMT LIKVIDITET LEDNINGENS BEDÖMNING OM LIKVIDITETENS OCH RÖRELSEKAPITALETS TILLRÄCKLIGHET KAPITALTÄCKNING MARKNADSÖVERSIKT MAKROEKONOMIN UPPRÄKNING AV HUVUDSAKLIGA MARKNADER Sida 3

4 KONKURRENSSITUATION REGLERING AV BANK-, KAPITALMARKNADS- OCH LIVFÖRSÄKRINGSVERKSAMHET BANK- OCH KAPITALMARKNADSVERKSAMHET FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET INFORMATION OM AKTIAKONCERNEN ALLMÄNT HISTORIA VISION OCH STRATEGI AKTIAKONCERNENS VERKSAMHET ÖVRIGA UPPGIFTER RISKHANTERING MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR VISS FINANSIELL INFORMATION VERKSAMHETENS RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING CENTRALA REDOVISNINGSPRINCIPER DIVIDENDER OCH DIVIDENDPOLITIK AKTIAS OCH AKTIA BANKS FÖRVALTNING, LEDNING OCH ARBETSTAGARE STÖRSTA AKTIEÄGARE OCH TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE AKTIA BANKS OCH AKTIAS AKTIER OCH AKTIEKAPITAL VÄRDEPAPPERSMARKNADEN I FINLAND ALLMÄNT HANDEL OCH CLEARING VID HELSINGFORS BÖRSEN VÄRDEANDELSSYSTEMET ERSÄTTNINGSFONDEN FÖR INVESTERARE BESKATTNING I FINLAND BAKGRUND BESKATTNING AV FUSIONEN BESKATTNINGEN AV DIVIDENDER ÖVERLÅTELSESKATT DOKUMENT SOM FINNS TILL PÅSEENDE DOKUMENTATION SOM INKLUDERATS GENOM HÄNVISNING BIFOGAD DOKUMENTATION

5 SAMMANFATTNING Sammanfattningen har utarbetats i Punktform. Punkterna har numrerats som avsnitt A - E (A.1 - E.7). Denna sammanfattning innehåller alla Punkter som skall inkluderas i en sammanfattning som uppsatts för den här typen av värdepapper eller emittent. Eftersom behandling av samtliga Punkter inte krävs, kan det finnas luckor i numreringen av Punkterna. Trots att en viss Punkt skall inkluderas i sammanfattningen på grundval av typen av värdepapper eller emittent, är det möjligt att det inte finns någon relevant information att ge för en viss Punkt. I dylika fall har en kort beskrivning av Punkten och omnämnandet ej tillämpligt inkluderats i sammanfattningen. Avsnitt A - Introduktion och varningar A.1 Varning Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till detta Fusionsprospekt. Beslut angående Fusionen ska baseras på en bedömning av detta Fusionsprospekt i dess helhet från aktieägares sida. Om yrkande avseende uppgifterna i detta Fusionsprospekt anförs vid domstol, kan den aktieägare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara for kostnaderna för översättning av detta Fusionsprospekt innan de rättsliga förfarandena inleds. Aktia Bank och Aktia åläggs civilrättsligt ansvar endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av detta Fusionsprospekt eller om den inte, tillsammans med andra delarna av detta Fusionsprospekt, ger nyckelinformation för att hjälpa aktieägare när de överväger beslut avseende Fusionen. A.2 Samtycke till användning av detta Fusionsprospekt Ej tillämpligt. Avsnitt B Emittent B.1 Firma/Handelsbeteckning B.2 Säte/Bolagsform/ Tillämplig lagstiftning/land där bildandet ägde rum B.3 En beskrivning av (bland annat väsentliga faktorer i samband med) emittentens funktion och huvudsakliga verksamhet Emittentens registrerade firma och handelsbeteckning är Aktia Bank Abp. Aktia Banks hemort är Helsingfors, Finland. Aktia Bank är ett publikt aktiebolag, som har grundats i Finland och bedriver sin verksamhet i enlighet med finsk lagstiftning. Aktiakoncernens verksamhet är indelad i tre affärssegment; Bankverksamhet, Kapitalförvaltning och Livförsäkring samt Övrigt. Bankverksamhet Aktiakoncernens bankverksamhet innehåller Aktia Banks kontorsverksamhet, företagsverksamhet och treasury samt dotterbolagen Aktia Hypoteksbank Abp, Aktia Företagsfinans Ab och Aktia Fastighetsförmedling Ab. Aktiakoncernen har ett komplett erbjudande av banktjänster till både privatpersoner och företag samt institutioner. Kunderna består i huvudsak av hushåll, mindre företag och institutioner. Bland de huvudsakliga produkterna finns krediter, depositioner, betalnings och korttjänster. Aktia Bank har även ett brett 5

6 B.4a De senaste och mest betydande trenderna utbud av produkter inom sparande och kapitalförvaltning. Kunderna betjänas via Aktiakoncernens kontor, per telefon och över nätbanken. I Bankverksamheten ingår även privatbanksverksamheten. Privatbanksverksamheten erbjuder, förutom dagliga banktjänster, kapitalförvaltningstjänster som är skräddarsydda för förmögna privatpersoner, stiftelser och föreningar, i form av konsultativ och diskretionär förvaltning. Utöver kapitalförvaltningstjänster erbjuds privatkunderna juridisk rådgivning gällande skatte-, familje- och arvsrätt. Kapitalförvaltning och Livförsäkring I affärssegmentet Kapitalförvaltning och Livförsäkring ingår dotterbolagen Aktia Invest Ab, Aktia Fondbolag Ab, Aktia Asset Management Ab och Aktia Livförsäkring Ab. Aktia Fondbolag Ab administrerar och marknadsför aktie-, bland- och räntefonder som placerar både på den finländska och på den internationella kapitalmarknaden. Drygt 26 procent av all distribution sker via kontorsnätverket, 50 procent via kapitalförvaltning och resten via övriga distributionskanaler. Aktiakoncernens målsättning är att kunna erbjuda ett optimalt fondsortiment med beaktande av kundstrukturen och distributionskanalerna. Förutom sina egna fonder marknadsförs även fonder administrerade av samarbetspartnerna Odin, Swedbank, BNP Paribas, Carnegie och Fortis. Per förmedlade och förvaltade Aktiakoncernen fonder med ett marknadsvärde om 4,5 miljarder euro. Aktiakoncernen har över fondandelsägare. 1 Aktia Asset Management Ab erbjuder främst institutionella investerare både diskretionär och konsultativ kapitalförvaltning. Investeringarna görs i inhemska och utländska aktier och ränteinstrument. Investeringsprocessen baserar sig på Aktiakoncernens Top Down Aktia Asset Allocation-metod som utgår från de makroekonomiska förhållandena. Aktia Asset Management Ab förvaltar Aktia Fondbolag Ab:s fonder samt institutionella kunders portföljer. Aktia Livförsäkring Ab svarar för produktionen av kundvänliga livförsäkringslösningar för privatpersoner, företagare och företag i Finland. Bolaget har cirka privatkunder, företagskunder och ett flertal samarbetspartners i finansbranschen. De viktigaste försäljningskanalerna är Aktia Banks kontor och Folksam Skadeförsäkring Ab:s 2 försäljningsorganisation, POP Bankernas kontor, Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas och Pohjantähti Ömsesidigt Försäkringsbolag. Bolaget har sedan en lång tid även samarbete med åländska Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia. Till produktsortimentet hör liv- och sjukförsäkringar, frivilliga pensionsförsäkringar samt spar- och placeringsförsäkringar. Övrigt Segmentet Övrigt innehåller koncernförvaltningen i Aktiakoncernen, vissa administrativa funktioner i Aktia Bank samt dotterbolaget Vasp-Invest Ab. Världsekonomin uppvisade en tillväxt om 3,2 procent, Euroområdet om -0,4 och Finland om -0,1 procent under Politiskt beslutsfattande spelade en stor roll för placeringsmarknaden Skuldproblemen i Europa var i fokus särskilt under årets första sex månader, då 1 Finansbranschens Centralförbund. 2 Aktia Skadeförsäkring Ab har bytt namn till Folksam Skadeförsäkring Ab. 6

7 det politiska beslutsfattandet åter en gång visade hur trögt det går framåt. Detta kom till uttryck som svagare euro, bredare riskpremier och ökade lånekostnader. Investerarna återfick dock sitt förtroende i och med Europeiska centralbankens villkorliga köpprogram, som dock inte behövde tas i bruk under det första halvåret. Det historiskt sett omfattande maktskiftet i Kina orsakade osäkerhet i fråga om tillväxtutsikterna och den politiska stabiliteten under årets första nio månader, men visade sig sist och slutligen vara av mindre betydelse för den globala tillväxten och placeringsmarknaderna. Geopolitiska risker var på tapeten också till följd av det stramare läget i Mellanöstern, men hittills har inte några större överraskningar inträffat då politikerna koncentrerar sig på ekonomiska påtryckningsåtgärder mot Iran. Den största politiska osäkerheten orsakades mot slutet av året av presidentvalet i USA och av överenskommelsen om utgiftsnedskärningar och skatteskärpningar som man där lyckades nå i sista minuten. Ingen av dessa hotfaktorer orsakade sist och slutligen någon betydande långvarig negativ reaktion på marknaden. Europeiska centralbankens styrränta sänktes i juli 2012 med 0,25 procentenheter till 0,75 procent där den hölls oförändrad under det resterande året. B.5 Koncernen Aktia Bank är ett helägt dotterbolag till Aktia som är moderbolag i Aktiakoncernen. I följande tabell presenteras Aktias viktigaste dotterbolag vid datumet för detta Fusionsprospekt. Alla bolag som ingår i förteckningen ägs direkt eller indirekt av Aktia (ägandeförhållandet av det i tabellen upptagna bolagets aktier motsvarar andelen av aktierna och rösterna). Namn Hemort % av samtliga aktier % av samtliga röster Finansieringsverksamhet Aktia Bank Abp Helsingfors 100,0 100,0 Aktia Hypoteksbank Abp Helsingfors 50,9 70,0 Aktia Företagsfinans Ab Helsingfors 100,0 100,0 Placeringsfondsverksamhet Aktia Fondbolag Ab Helsingfors 100,0 100,0 Värdepappersföretag Aktia Asset Management Ab Helsingfors 86,0 86,0 Fastighetsförmedlingsverksamhet Aktia Fastighetsförmedling Ab Helsingfors 100,0 100,0 Försäkringsverksamhet Aktia Livförsäkring Ab Åbo 100,0 100,0 Investerings- och förvaltningsverksamhet Aktia Invest Ab Helsingfors 70,0 70,0 Efter Fusionens verkställande blir Aktia Bank Aktiakoncernens moderbolag och samtliga ovannämnda dotterbolag kommer att ägas direkt av Aktia Bank. B.6 Största aktieägare Vid datumet för detta Fusionsprospekt innehar Aktia samtliga aktier och röster i Aktia Bank. Aktias tio (10) största aktieägare per är följande: Aktieägare Antal av A- aktier Antal av R- aktier Andel av aktier, % Andel av röster, % Stiftelsen Tre Smeder ,29 19,85 Livränteanstalten Hereditas ,02 10,26 Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas ,2 10,43 Svenska litteratursällskapet i Finland r.f ,29 3,99 Oy Hammaren & Co Ab ,26 4,67 Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma ,99 0,6 7

8 Stiftelsen för Åbo Akademi ,5 3,71 Aktiastiftelsen i Borgå ,92 3,2 Aktiastiftelsen i Vasa ,28 2,66 Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt ,96 2,15 Totalt ,72 61,52 B.7 Utvald historisk finansiell information Nedan följer en sammanställning av centrala finansiella nyckeltal för Aktiakoncernen samt Aktia Bank (koncern). Centrala finansiella nyckeltal IFRS (reviderat) Aktia Bank (koncern) Aktiakoncernen (mn euro) Räntenetto 116,5 128,2 117,3 128,6 Rörelseintäkter totalt 183,4 177,6 217,9 201,9 Rörelsekostnader totalt -136,0-129,7-154,2-146,7 Rörelseresultat före nedskrivningar av krediter, kvarvarande verksamheter 45,1 47,9 62,4 55,1 Nedskrivningar av krediter och övriga åtaganden -6,4-10,5-6,4-10,5 Rörelseresultat från kvarvarande verksamheter 38,8 37,4 56,0 44,6 Kostnads/intäktstal 0,74 0,73 0,74 0,73 Resultat per aktie (EPS), euro* 7,8 8,2 0,74 0,53 Eget kapital per aktie (NAV), euro* 141,3 106,4 8,91 7,01 Avkastning på eget kapital (ROE), % 5,6 6,8 8,5 7,1 Kapitaltäckningsgrad, % 20,2 16,2 20,2 16,2 Primärkapitalrelation, % 11,8 10,6 11,8 10,6 * i miljoner euro för Aktia Bankkoncernen Följande sammanfattning av finansiell information bör läsas tillsammans med Aktias koncernbokslutsuppgifter för räkenskapsperioden som slutat och och Aktia Banks koncernbokslutsuppgifter för räkenskapsperioderna som slutat och samt övriga relevanta uppgifter som presenteras i detta Fusionsprospekt. Aktias och Aktia Banks reviderade koncernbokslut för räkenskapsperioderna som slutade och har uppgjorts i enlighet med IFRS sådana de antagits av EU. Aktias och Aktia Banks koncernbokslut inklusive verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för räkenskapsperioden som avslutades har genom hänvisning inkluderats i detta Fusionsprospekt. 8

9 Resultaträkning IFRS (reviderat) Aktia Bank (koncern) Aktiakoncernen (mn euro) Kvarvarande verksamheter Räntenetto 116,5 128,2 117,3 128,6 Dividender 0,1 0,2 0,1 0,2 Provisionsintäkter 76,7 71,4 80,8 76,0 Provisionskostnader -17,1-17,5-15,5-15,5 Provisionsnetto 59,6 54,0 65,3 60,6 Livförsäkringsnetto ,3 22,7 Nettoresultat från finansiella transaktioner 2,9-9,3 2,9-14,8 Nettointäkter från förvaltningsfastigheter -0,3-0,1 0,3 0,3 Övriga rörelseintäkter 4,7 4,6 4,7 4,4 Rörelseintäkter totalt 183,4 177,6 217,9 201,9 Personalkostnader -52,7-52,9-75,4-73,2 IT-kostnader -26,4-19,9-31,4-26,4 Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -3,4-4,0-7,2-5,9 Övriga rörelsekostnader -53,5-53,0-40,3-41,2 Rörelsekostnader totalt -136,0-129,7-154,2-146,7 Nedskrivningar av övriga finansiella tillgångar -1,8 - -1,8 - Nedskrivningar av krediter och övriga åtaganden -6,4-10,5-6,4-10,5 Andel av intresseföretagens resultat -0,4 0,0 0,5-0,1 Rörelseresultat från kvarvarande verksamheter 38,8 37,4 56,0 44,6 Intäkter och kostnader från övrig verksamhet -3,1-3,9 - - Skatter från kvarvarande verksamheter -11,4-7,8-15,8-10,5 Räkenskapsperiodens vinst från kvarvarande verksamheter 24,3 25,7 40,3 34,1 Avvecklade verksamheter Räkenskapsperiodens vinst från avvecklade verksamheter - - 9,8 2,2 Räkenskapsperiodens vinst 24,3 25,7 50,0 36,3 Hänförligt till: Aktieägare i Aktia Bank Abp 23,4 24,7 49,2 35,3 Innehav utan bestämmande inflytande 0,8 1,0 0,8 1,0 Totalt 24,3 25,7 50,0 36,3 Resultat per aktie (EPS), kvarvarande verksamheter, euro , ,30 0,59 0,50 Resultat per aktie (EPS), avvecklade verksamheter, euro - - 0,15 0,03 Resultat per aktie (EPS), euro , ,30 0,74 0,53 9

10 Totalresultat IFRS (reviderat) Aktia Bank (koncern) Aktiakoncernen (mn euro) Räkenskapsperiodens vinst från kvarvarande verksamheter 24,3 25,7 40,3 34,1 Övrigt totalresultat efter skatt: Förändring i värdering till verkligt värde för finansiella tillgångar som kan säljas 66,6-19,2 94,8-5,1 Förändring i värdering till verkligt värde för kassaflödessäkring -3,3-0,2-3,3-0,2 Överfört till resultaträkningen för finansiella tillgångar som kan säljas 14,0 0,4 16,1-3,2 Överfört till resultaträkningen för kassaflödessäkring -5,8 - -5,8 - Totalresultat från poster som kan överföras till resultaträkningen 71,6-19,0 101,8-8,5 Förmånsbaserade pensionsplaner 0,0-0,3-0,6-1,3 Totalresultat från poster som inte kan överföras till resultaträkningen 0,0-0,3-0,6-1,3 Räkenskapsperiodens totalresultat från kvarvarande verksamheter 95,9 6,4 141,5 24,3 Avvecklade verksamheter Räkenskapsperiodens vinst från avvecklade verksamheter - - 9,8 2,2 Övrigt totalresultat efter skatt: Förändring i värdering till verkligt värde för finansiella tillgångar som kan säljas - - 1,8 4,2 Överfört till resultaträkningen för finansiella tillgångar som kan säljas ,3 0,4 Totalresultat från poster som kan överföras till resultaträkningen ,5 4,5 Räkenskapsperiodens totalresultat från avvecklade verksamheter - - 5,3 6,7 Räkenskapsperiodens totalresultat 95,9 6,4 146,8 31,0 Totalresultat hänförligt till: Aktieägare i Aktia Bank Abp 94,7 6,0 145,6 30,6 Innehav utan bestämmande inflytande 1,2 0,4 1,2 0,4 Totalt 95,9 6,4 146,8 31,0 Totalresultat per aktie, kvarvarande verksamheter, euro , ,92 2,11 0,36 Totalresultat per aktie, avvecklade verksamheter, euro - - 0,08 0,10 Totalresultat per aktie, euro , ,92 2,19 0,46 10

11 Balansräkning IFRS (reviderat) Aktia Bank (koncern) Aktiakoncernen (mn euro) Tillgångar Kontanta medel 585,9 466,3 587,6 475,0 Finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen - - 0,1 1,9 Räntebärande värdepapper 1 468, , , ,7 Aktier och andelar 6,1 1,8 95,0 109,4 Finansiella tillgångar som kan säljas 1 474, , , ,1 Finansiella tillgångar som innehas till förfall 350,0 20,0 350,0 20,0 Derivatinstrument 302,2 300,7 302,2 300,6 Utlåning till Finlands Bank och kreditinstitut 158,7 88,8 158,7 88,8 Utlåning till allmänheten och offentliga samfund 7 248, , , ,3 Lån och övriga fordringar 7 406, , , ,1 Placeringar för fondanknuten ansvarsskuld ,9 286,7 Placeringar i ägarintresseföretag 0,8 3,5 21,1 3,5 Immateriella tillgångar 2,0 2,3 14,2 17,3 Förvaltningsfastigheter 0,5 0,7 28,3 24,6 Övriga materiella tillgångar 4,4 5,3 5,7 7,6 Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 64,2 70,6 75,0 83,5 Övriga tillgångar 2,1 7,6 3,3 26,6 Övriga tillgångar totalt 66,3 78,2 78,3 110,1 Inkomstskattefordringar 0,1 22,3 0,1 22,3 Latenta skattefordringar 22,7 11,9 23,5 13,0 Skattefordringar 22,8 34,2 23,6 35,3 Tillgångar som innehas till försäljning - - 1,5 2,2 Tillgångar totalt , , , ,1 Balansräkning IFRS (reviderat) Aktia Bank (koncern) Aktiakoncernen (mn euro) Skulder Skulder till kreditinstitut 1 057, , , ,9 Skulder till allmänheten och offentliga samfund 3 651, , , ,2 Depositioner 4 709, , , ,2 Derivatinstrument 186,4 160,6 186,4 156,0 Emitterade skuldebrev 3 547, , , ,1 Efterställda skulder 298,2 288,7 268,2 258,7 Övriga skulder till kreditinstitut 629,6 353,5 629,6 353,5 Övriga skulder till allmänheten och offentliga samfund 146,7 51,7 146,7 51,7 Övriga finansiella skulder 4 622, , , ,0 11

12 Ansvarsskuld för räntebundna försäkringar ,9 533,4 Ansvarsskuld för fondförsäkringar ,5 284,8 Ansvarsskuld för skadeförsäkringar ,3 Försäkringstekniska avsättningar ,5 941,5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 88,6 102,6 93,1 106,9 Övriga skulder 48,5 44,4 55,2 52,1 Övriga skulder totalt 137,1 147,0 148,3 159,0 Avsättningar 6,9-6,9 - Inkomstskatteskulder 19,7 0,0 23,3 2,6 Latenta skatteskulder 46,1 28,9 65,5 51,8 Skatteskulder 65,7 29,0 88,8 54,4 Skulder för tillgångar som innehas till försäljning - - 0,2 0,2 Skulder totalt 9 727, , , ,3 Eget kapital Bundet eget kapital 224,8 153,6 220,2 123,2 Fritt eget kapital 198,9 165,5 372,4 342,8 Aktieägarnas andel av eget kapital 423,8 319,1 592,6 466,0 Eget kapital för innehav utan bestämmande inflytande 64,8 57,7 64,8 57,7 Eget kapital 488,6 376,8 657,4 523,8 Skulder och eget kapital totalt , , , ,1 Bankkoncernens åtaganden utanför balansräkningen (reviderat) Aktia Bank (koncern) Aktiakoncernen (mn euro) Garantiansvar 34,6 42,2 34,6 42,2 Övriga åtaganden till förmån för tredje part 3,4 3,3 3,4 3,3 Åtaganden för kunders räkning till förmån för tredje part 38,0 45,6 38,0 45,6 Outnyttjade kreditarrangemang 307,6 419,8 302,5 415,3 Övriga åtaganden till förmån för tredje part - - 2,7 5,2 Oåterkalleliga åtaganden till förmån för kunder 307,6 419,8 305,2 420,5 Totalt 345,5 465,4 343,1 466,1 Centrala händelser för Aktiakoncernen under perioden var följande: Aktiakoncernens nya nätbank lanserades Aktia ingick ett avtal om att sälja 51 procent av Folksam Skadeförsäkring Ab 3 till Folksam ömsesidig sakförsäkring och 15 procent till Pensionsförsäkringsbolaget Veritas. Aktias återstående ägarandel uppgår till 34 procent. Därtill erhöll Folksam ömsesidig sakförsäkring en option att köpa ytterligare 24 procent av Folksam Skadeförsäkring Ab inom tre (3) år. Aktia erhöll cirka 34,8 miljoner euro kontant för 66 procent av aktierna i Folksam Skadeförsäkring Ab. Transak- 3 Aktia Skadeförsäkring Ab har bytt namn till Folksam Skadeförsäkring Ab. 12

13 tionen slutfördes och försäljningsvinsten i Aktiakoncernen uppgick till 10,9 miljoner euro. I samband med detta inledde Aktiakoncernen ett samarbete med Folksam inom skadeförsäkring. Aktia Kort Ab sålde sin affärsverksamhet till sitt moderbolag Aktia Bank, som fortsätter att bedriva kortverksamheten i oförändrad form. Aktia Kort Ab har likviderats Aktias styrelse beslöt om ny dividendpolitik. Enligt den nya dividendpolitiken skall utdelningen vara procent av Aktiakoncernens årliga resultat efter skatt. Moody s Investor Service Ltd sänkte Aktia Banks kreditvärdering till A3 från A1 (långfristig kapitalanskaffning), till P2 från P1 (kortfristig kapitalanskaffning) samt till C- från tidigare C (finansiell styrka), samtliga med stabila utsikter. Ägoandelen i ACH Finland ökade till 25,82 procent från 24,46 procent. Aktia avyttrade med stöd av beslut av Aktias styrelse egna aktier, serie A, för verkställande av Aktias incentivprogram Fitch initierade en kreditvärdering på Aktia Bank och gav Aktia Bank kreditvärdighet BBB+ med negativa utsikter (långsiktig upplåning) samt F2 (kortsiktig upplåning). Moody's Investor Service gav säkerställda obligationer (covered bonds) emitterade av Aktia Hypoteksbank kreditvärderingen Aa3. Aktias styrelse fattade beslut om att införa ett handlingsprogram och uppdatera de finansiella målsättningarna fram till Aktia Bank emitterade ett seniorlån på 200 miljoner euro. Maturiteten på lånet, som är utan säkerhet, är tre (3) år. Aktia Hypoteksbank Abp emitterade nya masskuldebrevslån om totalt 247 miljoner euro med säkerhet i fastigheter. Aktia Bank anhöll om hypoteksbankskoncession av Finansinspektionen och beslutade att upphöra med att ge ut lån via Aktia Hypoteksbank Abp och istället styra nyutlåning ur Aktia Banks egen balansräkning. Standard & Poor gav Aktia Bank ratingen A- för långfristig upplåning och A2 för kortfristig, båda med negativa utsikter. Händelser efter Aktias styrelse beslutade beslutat att investera i ett nytt basbankssystem om ca 25 miljoner euro samt har av denna anledning beslutade att i bokslutet för 2012 uppta en avsättning på ca 6 miljoner euro för migrationen från det tidigare systemet till ett nytt basbankssystem. I samband med beslutet om nytt basbankssystem har Aktias styrelse beslutat att i samråd med sparbankerna och POP Bankerna avveckla de tjänster som tillhandahålls i egenskap av centralt kreditinstitut så att de upphör i början av Moody's Investor Service bekräftade Aktia Banks rating från men förändrade utsikterna från stabila till negativa. Styrelserna för Aktia Bank och Aktia antog Fusionsplanen enligt vilken Aktia fusioneras med Aktia Bank. Fusionen beräknas träda i kraft Styrelseledamoten Jannica Fagerholm avgick per från Aktias respektive Aktia Banks styrelser. Aktia Bank beslutade att utdela dividend om 9,0 miljoner euro per aktie, totalt 27,0 miljoner euro. Aktia Bank erhöll hypoteksbankskoncession. Styrelseledamoten Nils Lampi avgick per från Aktias respektive Aktia Banks styrelser. 13

14 Aktia Abp:s styrelse har beslutat att avyttra egna A- aktier för verkställande av utbetalningen av aktiebelöningen Aktierna avses avyttras genom börshandel mot vederlag till nyckelpersonerna. B.8 Utvald proformaredovisning Fusionen av Aktia Bank och Aktia är en absorptionsfusion där moderbolaget Aktia fusioneras med det helägda dotterbolaget Aktia Bank. Fusionen utgör således en så kallad motströmsfusion. Vid tidpunkten för verkställandet av Fusionen överförs tillgångar och skulder till dess bokföringsvärden. I syfte att åskådliggöra Fusionens inverkan på Aktiakoncernens finansiella ställning presenteras proformabalansräkning som om Fusionen skulle ha verkställts per Proformauppgifterna har sammanställts endast i syfte att åskådliggöra effekterna av Fusionen. Avsikten är inte att beskriva Aktiakoncernens finansiella ställning ifall Fusionen skulle ha verkställts vid nämnda tidpunkt. Proformainformationen beskriver heller inte Aktiakoncernens framtida finansiella ställning. Eftersom Fusionen är koncernintern och Aktia äger 100 procent av aktierna i Aktia Bank har Fusionen ingen direkt resultatinverkan på Aktiakoncernen och proformaresultaträkning har inte uppgjorts. Aktiakoncernen samt Aktia Bank (koncernen) följer International Financial Reporting Standard sådana de antagits av EU ( IFRS ). Eftersom Fusionen är koncernintern har både Aktia och Aktia Bank redan tidigare för sina tillgångar och skulder tillämpat samma IFRS värderings- och redovisningsprinciper och till denna del har inga proformakorrigeringar gjorts. Moderbolagen Aktia och Aktia Bank tillämpar nationella redovisningsprinciper (FAS) i enlighet med stadgandena i bokföringslagen och kreditinstitutslagen, finansministeriets förordning om bokslut och koncernbokslut i kreditinstitut och värdepappersföretag samt Finansinspektionens årsredovisningsstandard 3.1. Till grund för den presenterade proformainformationen ligger Aktias och Aktia Banks reviderade särbokslut och koncernbokslut per Proformakorrigeringar har gjorts utgående från att Fusionen skulle ha verkställts och består av sedvanliga koncerninterna elimineringar inom eget kapital. Utgångspunkten i upprättandet av proformabalansräkningarna är dels Aktias koncernbalansräkning, som innan Fusionen varit moderbolag i Aktiakoncernen, dels särboksluten i Aktia och Aktia Bank per Fusionsbokningar kommer att ingå i Aktia Bank som enskilt bolag i enlighet med redovisningspraxis i Finland och dessa bokningar påverkar fördelningen av fritt och bundet eget kapital. Proformabalansräkningarna för Aktiakoncernen och Aktia Banks särbokslut efter Fusionen beaktar de implikationer som härstammar från Aktia Banks bundna egna kapital före Fusionen och avspeglas av de korrigeringar som framställts i proformatabellen. Den nedan presenterade proformainformationen bör läsas tillsammans med Aktias och Aktia Banks publicerade bokslutsinformation per Revisorernas utlåtande om proformainformationen är bifogat till detta Fusionsprospekt. Nedan framgår en tabell visandes Aktiakoncernens balansräkning samt proformabalansräkning som om Fusionen skulle ha verkställts per

15 Balansräkning (mn euro) Aktia koncernen före Fusionen IFRS (reviderat) Proformakorrigeringar Hänvisning Aktia koncernen efter Fusionen IFRS (proforma) Kontanta medel 587,6-587,6 Finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen 0,1-0,1 Finansiella tillgångar som kan säljas 2 106, ,7 Finansiella värdepapper som innehas till förfall 350,0-350,0 Derivatinstrument 302,2-302,2 Lån och andra fordringar 7 360, ,2 Placeringar för fondanknuten ansvarsskuld 360,9-360,9 Placeringar i ägarintresseföretag 21,1-21,1 Immateriella tillgångar 14,2-14,2 Förvaltningsfastigheter 28,3-28,3 Övriga materiella tillgångar 5,7-5,7 Övriga tillgångar 78,3-78,3 Skattefordringar 23,6-23,6 Tillgångar som innehas till försäljning 1,5-1,5 Tillgångar totalt , ,2 Depositioner 4 689, ,0 Derivatinstrument 186,4-186,4 Övriga finansiella skulder 4 584, ,7 Försäkringstekniska avsättningar 878,5-878,5 Övriga skulder 148,3-148,3 Avsättningar 6,9-6,9 Skatteskulder 88,8-88,8 Skulder för tillgångar som innehas till försäljning 0,2-0,2 Skulder totalt , ,8 Aktiekapital 93,9 69,1 a) 163,0 Reservfond 8,1-8,1 a) - Överkursfond 1,9-1,9 a) - Fond för verkligt värde 116,1-116,1 Grundfond 0,3-0,3 Bundet eget kapital totalt 220,2 59,2 a) 279,4 Fond för aktierelaterade ersättningar 1,1-1,1 Fond för inbetalt fritt eget kapital 72,7 57,3 b) 129,9 Balanserad vinst ,9-269,9 Dividend till aktieägare -20, ,0 Övriga förändringar i balanserade vinstmedel -0,5-116,4 c) -117,0 Räkenskapsperiodens vinst 49,2-49,2 Fritt eget kapital 372,4-59,2 b) c) 313,2 Aktieägarnas andel av eget kapital 592,6-592,6 Eget kapital för innehav utan bestämmande inflytande 64,8-64,8 Eget kapital 657,4-657,4 Skulder och eget kapital totalt , ,2 15

16 Förändringar i Aktiakoncernens balansräkning efter Fusionen uppstår inom eget kapital. Jämförelse i det följande görs mellan Aktiakoncernens egna kapital före respektive efter Fusionen. a) Aktia Banks aktiekapital kommer att vara samma före och efter Fusionen enligt redovisningsprinciperna som tillämpas för Fusionen av de enskilda bolagen. För koncernbalansräkningen innebär det att: - Aktiakoncernens aktiekapital ökar från aktiekapital om 93,9 till 163,0 miljoner euro 69,1 - Aktias reservfond kommer efter fusionen att ingå som en del av fusionsdifferensen och kommer att ingå i Aktiakoncernens fond för inbetalt fritt eget kapital efter Fusionen -8,1 - Aktias överkursfond kommer efter Fusionen att ingå som en del av fusionsdifferensen och kommer att ingå i Aktiakoncernens fond för inbetalt fritt eget kapital efter Fusionen -1,9 - Total nettoökning av bundet eget kapital i Aktiakoncernen efter Fusionen 59,2 b) Aktia Banks fond för inbetalt fritt eget kapital kommer enligt de redovisningsprinciper som tillämpas för Fusionen av de enskilda bolagen att påverkas av Fusionen, vilket innebär att: - Fonden för fritt inbetalt eget kapital ökar från 72,7 till 74,6 miljoner euro 1,9 - Fusionsdifferensen om 55,3 miljoner euro bokförs till fonden för inbetalt fritt eget kapital 55,3 Bokfört värde i Aktia gällande aktierna i Aktia Bank -237,6 Eget kapital i Aktia 294,0 Överförd fond för aktierelaterade ersättningar från Aktia till Aktia Bank -1,1 c) - Motposten till ovan nämnda bokningar (a och b) ingår i balanserade vinstmedel -116,4 - Total nettominskning av fritt eget kapital i Aktiakoncernen efter Fusionen -59,2 - Total förändring i eget kapital 0,0 Nedan framgår en tabell visandes Aktia Banks balansräkning samt proformabalansräkning som om Fusionen skulle ha verkställts per (mn euro) Aktia Bank FAS (reviderat) Aktia FAS (reviderat) Proformakorrigeringar Hänvisning Aktia Bank efter Fusionen FAS (proforma) Tillgångar Kontanta medel 585, ,9 Lån och andra fordringar 4 049,0 3,1-49,6 a) 4 002,5 Övriga finansiella tillgångar 2 173,0 0, ,5 Placeringar i ägarintresseföretag 0,8 17,5-18,3 Placeringar i koncernföretag 75,5 317,1-267,6 b) 125,0 Materiella och immateriella tillgångar 6,0 10,0-15,9 Övriga tillgångar 79,7 3,2-6,2 c) 76,8 Tillgångar totalt 6 969,9 351,4-323, ,0 Skulder Depositioner 4 556,4 - -3,1 d) 4 553,3 Övriga finansiella skulder 1 834,7 46,5-76,5 e) 1 804,7 Övriga skulder 256,0 10,9-6,2 f) 260,7 Skulder totalt 6 647,1 57,4-85, ,7 Eget kapital Aktiekapital 163, ,0 16

17 Fond för verkligt värde 57,8 0,0-57,8 Bundet eget kapital 220,8 0,0-220,8 Fond för aktierelaterade ersättningar - 1,1-1,1 Fond för fritt eget kapital 74,6 292,9-237,6 g) h) 129,9 Balanserad vinst 27, ,4 Fritt eget kapital 101,9 294,0-237,6 158,4 Eget kapital 322,8 294,0-237,6 379,2 Skulder och eget kapital totalt 6 969,9 351,4-323, ,0 a) Internt mellanhavande av Aktias -49,6 checkräkning och koncernlån i Aktia Bank b) Internt mellanhavande av Aktias aktier i Aktia Bank Internt mellanhavande av Aktias kapitallån till Aktia Bank -237,6-30,0 Totalt -267,6 c) Internt mellanhavande av resultatregleringar mellan Aktia och Aktia Bank -6,2 d) Internt mellanhavande av Aktias -3,1 checkräkning i Aktia Bank e) Internt mellanhavande av Aktias kapitallån -30,0 till Aktia Bank Internt mellanhavande av Aktias koncernlån -46,5 från Aktia Bank Totalt -76,5 f) Internt mellanhavande av resultatregleringar mellan Aktia och Aktia Bank -6,2 g) Aktias placeringar i Aktia Bank, eget kapital -237,6 h) Fond för fritt eget kapital i Aktia Bank före 74,6 Fusionen Fusionsdifferens i Aktia Bank 55,3 Fond för fritt eget kapital i Aktia Bank efter Fusionen B.9 Resultatprognos Aktiakoncernen strävar efter att växa något mer än marknaden inom kundsegmenten privatkunder och mindre företag. Aktiakoncernens Handlingsprogram 2015 omfattar ett flertal enskilda åtgärder och förverkligas stegvis med syftet att uppnå de finansiella målsättningarna fram till Aktiakoncernens målsättning är att förbättra konkurrenskraften och bli finsk mästare i kundbetjäning inom valda kundsegment. Aktiakoncernen kommer att fortsätta satsningarna på en effektiv och kundvänlig service och finansiella lösningar för privathushåll, företagare och mindre företag samt institutioner. 129,9 Nedskrivningarna av krediter förväntas uppgå till motsvarande nivå som år Trots ett sannolikt fortsatt lågt ränteläge förväntas Aktiakoncernens rörelseresultat för kvarvarande verksamheter för 2013 uppnå ungefär samma nivå som Aktiakoncernens resultat påverkas av flera faktorer, av vilka de viktigaste är det allmänna ekonomiska läget, fluktuationer i aktie-, ränte- och valutakurser samt konkurrensläget. Efterfrågan av bank-, försäkrings-, förmögenhetsförvaltningsoch fastighetsförmedlingstjänster kan förändras av dessa faktorer. Förändringar i räntenivån, avkastningskurvor och kreditmarginaler är svåra att förutspå och kan påverka Aktiakoncernens räntemarginal och därmed lönsamhet. Aktiakoncernen idkar en proaktiv hantering av ränterisker. 17

18 Eventuella framtida nedskrivningar av krediter i Aktiakoncernens kreditportfölj kan bero på många faktorer, av vilka de viktigaste är det allmänna ekonomiska läget, räntenivån, arbetslöshetsnivån samt bostadsprisernas utveckling. Tillgång till likviditet på penningmarknaden är viktigt för Aktiakoncernens återfinansiering. Liksom andra banker förlitar sig Aktiakoncernen på depositioner från hushåll för att tillgodose en del av sitt likviditetsbehov. Marknadsvärdet på Aktiakoncernens finansiella och andra tillgångar kan förändras bland annat till följd av ökade krav på avkastning bland investerare. Finanskrisen har resulterat i många nya initiativ för reglering av bank- och försäkringsverksamhet, vilket lett till osäkerhet kring framtida kapital och likviditetskrav. Den nya regleringen kommer sannolikt att leda till ökade kapitalkrav, skärpt konkurrens om depositioner, ökade krav på långfristig finansiering, ökade fasta kostnader och på sikt högre utlåningsmarginaler. B.10 Anmärkningar i revisionsberättelsen Ej tillämpligt. Inga anmärkningar har gjorts i Aktia eller Aktia Banks revisionsberättelser under räkenskapsåren B.11 Rörelsekapital Koncernledningens bedömning är att Aktia Banks likviditet och rörelsekapital är tillräckliga för Aktia Banks och Aktiakoncernens för tillfället kända behov under de följande 12 månaderna från och med datumet för detta Fusionsprospekt. Avsnitt C - Värdepapper C.1 Slag och kategori av värdepapper Enligt Fusionsplanen kommer Aktia Bank att som fusionsvederlag ( Fusionsvederlaget ) till aktieägarna i Aktia erlägga högst nya A-aktier så att en (1) A-aktie i Aktia (ISIN kod FI ) berättigar till en (1) ny A-aktie i Aktia Bank (ISIN kod FI ) och sammanlagt högst nya R-aktier så att en (1) R-aktie i Aktia (ISIN kod FI ) berättigar till en (1) ny R-aktie i Aktia Bank (ISIN kod FI ) ( Vederlagsaktierna ). Det sammanlagda antalet Vederlagsaktier är högst aktier. I samband med Fusionen erbjuds inga aktier till allmänheten eller övriga investerare. Avsikten är att i samband med verkställandet av Fusionen och upplösningen av Aktia avnotera samtliga A- och R-aktier i Aktia från Helsingfors Börsens börslista och notera samtliga A- och R-aktier i Aktia Bank, inklusive Vederlagsaktierna, på Helsingfors Börsens börslista. C.2 Valuta Aktierna i Aktia Bank är denominerade i euro. C.3 Antal emitterade aktier och nominellt värde per aktie Vid datumet för detta Fusionsprospekt uppgick Aktia Banks aktiekapital till euro. Vid datumet för detta Fusionsprospekt fördelades Aktia Banks aktiekapital på euro på tre (3) fullt betalda A-aktier. Bolagsordningen uppställer inga begränsningar för maximistorleken på aktiekapitalet eller största antalet aktier. Aktia Bank har vid datumet för detta Fusionsprospekt två (2) aktieserier, R-aktier och A-aktier. Varje A-aktie medför rätt att vid bolagsstämman rösta med en (1) röst och varje R-aktie rätt att rösta med tjugo (20) röster. Alla aktieägare kan rösta för sitt fulla antal aktier utan begränsning i röstetal. Varje aktie medför lika rätt till andel av Aktia Banks tillgångar enligt de regler som finns därom i aktiebolagslagen. Aktia Banks aktier har inget nominellt värde. 18

19 C.4 Rättigheter som sammanhänger med värdepapperen C.5 Inskränkningar i rätten att överlåta värdepapperen C.6 Tillträde till handel Rättigheter som sammanhänger med Vederlagsaktierna är bland annat företrädesrätt till teckning av nya aktier, rätten att delta i Aktia Banks bolagsstämma och använda rösträtt vid bolagsstämman, rätt till dividend och annan utdelning av fritt eget kapital, rätt att kräva inlösen av aktierna till gängse pris av aktieägare vars innehav överskrider 90 procent av samtliga aktier och röster i Aktia Bank samt övriga allmänna rättigheter i enlighet med aktiebolagslagen. Vederlagsaktierna berättigar till full dividend och övrig eventuell utdelning i Aktia Bank samt till övriga aktieägarrättigheter efter att aktierna registrerats i handelsregistret och i Aktia Banks aktieägarförteckning, vilket beräknas ske Ej tillämpligt. Aktia Banks aktier är fritt överlåtbara. I samband med verkställandet av Fusionen kommer samtliga aktier i Aktia Bank, inklusive Vederlagsaktierna, att noteras på Helsingfors Börsens börslista och upptas till offentlig handel, vilket beräknas ske C.7 Dividendpolitik Aktias styrelse har antagit en dividendpolitik inom Aktiakoncernen enligt vilken vinstutdelningen skall vara procent av resultatet efter skatt, dock så att Aktiakoncernens tillväxt inte försvåras. Avsnitt D - Risker D.1 Huvudsakliga risker specifika för emittenten eller branschen Riskfaktorerna som hänför sig till Aktia Bank som emittent samt Aktiakoncernens verksamhetsmiljö och verksamhet presenteras nedan. Förteckningen nedan är inte uttömmande utan även andra risker och osäkerhetsfaktorer, som för närvarande inte är kända eller som för tillfället inte anses vara viktiga, kan ha en väsentligt ogynnsam inverkan på Aktiakoncernens affärsverksamhet, verksamhetens resultat eller Aktiakoncernens ekonomiska ställning. Följande riskfaktorer anknyter till Aktiakoncernens verksamhetsmiljö: Ogynnsamma förändringar i det allmänna ekonomiska läget och i förhållandena på finansmarknaden kan leda till minskade intäkter, högre återfinansieringskostnader och höjda riskpremier. Aktiakoncernens är beroende av god likviditet samt goda möjligheter till återfinansiering och kapitalanskaffning. Nedgång i marknadsvärde på finansiella tillgångar kan få en västentlig ogynnsam inverkan på Aktiakoncernens affärsverksamhet, verksamhetens resultat eller Aktiakoncernens finansiella ställning. Förändringar i räntenivån kan påverka Aktiakoncernens finansieringskostnader samt Aktiakoncernens räntemarginal negativt. Förverkligande av systemrisker kan förorsaka Aktiakoncernen kreditförluster, behov av nedskrivningar, eller försvåra Aktiakoncernens förmåga att anskaffa finansiering. Aktiakoncernen är verksam på en marknad där det råder hård konkurrens. Följande riskfaktorer anknyter till Aktiakoncernens verksamhet: Det finns inga garantier för att Aktiakoncernens strategi är tillräckligt konkurrenskraftig. Förverkligande av kreditrisker som Aktiakoncernen är exponerad mot kan få en väsentligt ogynnsam inverkan på Aktiakoncernens affärsverksamhet, verksamhetens resultat eller Aktiakoncernens finansiella ställning. 19

20 Aktiakoncernens kreditrisker är koncentrerade till finländska hushåll med huvudsakligen bostadsförmögenhet som säkerhet. Aktiakoncernen är beroende av att kunna återfinansiera kreditstocken på ett förmånligt sätt. Förändringar i likviditetsreservens värde kan påverka Aktiakoncernens möjlighet att använda denna som likviditetskälla. Aktiakoncernen har höga krav vad gäller kapitaltäckning och sådana krav kan skärpas ytterligare. Fel kan förekomma i samband med värderingen av positioner och hanteringen av derivatinstrument. De tillgångar som Aktiakoncernen förvaltar kan minska och leda till minskade förvaltningsprovisioner. Nedgång i marknadsvärdet på tillgångarna samt en otillräcklig avkastning i förhållande till ansvarsskuldens krav i livförsäkringsverksamheten kan ha ogynnsam inverkan på Aktiakoncernens affärsverksamhet, verksamhetens resultat eller Aktiakoncernens ekonomiska ställning. Realisering av de operativa riskerna kan ha en ogynnsam inverkan på Aktiakoncernens affärsverksamhet, verksamhetens resultat eller Aktiakoncernens finansiella ställning. Genomförandet av Handlingsprogram 2015 kan bli mer kostsamt och ta längre tid än vad som är förutsett. Aktiakoncernen kan bli föremål för rättsliga förfaranden och bli skadeståndsskyldigt. Brister i informationssäkerhet kan ha en ogynnsam inverkan på Aktiakoncernens renommé och leda till ersättningsanspråk. Aktiakoncernens affärsverksamhet kan bli utsatt för avbrott på grund av plötsliga och oförutsedda händelser. Det kan finnas brister i omfattningen av Aktiakoncernens försäkringsskydd. Risk att framtida företagsarrangemang inte kan genomföras eller integreras på avsett sätt. Aktiakoncernen är beroende av kompetenta och yrkeskunniga medarbetare. Arbetskonflikter kan leda till störningar i Aktiakoncernens affärsverksamhet. Aktiakoncernens är i konkurrensen om kunderna beroende av sitt varumärke och renommé. Brister i Aktiakoncernens riskkontroll samt riskhantering kan ha en väsentligt ogynnsam inverkan på Aktiakoncernens affärsverksamhet, verksamhetens resultat eller Aktiakoncernens finansiella ställning. Aktiakoncernens affärsverksamhet kan bli föremål för ytterligare reglering. Aktiakoncernen kan bli föremål för ingripande från staten. Skatteförhöjningar eller sanktioner kan orsaka ekonomiska förluster. Lagstridigt utnyttjande av det finansiella systemet kan leda till allvarliga juridiska konsekvenser för Aktiakoncernen och dess renommé. Förändringar kan ske i redovisningsprinciper, -standarder och -metoder med en för Aktiakoncernen ogynnsam effekt. D.3 För värdepapperen specifika risker Riskfaktorerna som hänför sig till Fusionen och Vederlagsaktierna presenteras nedan. Fusionen kommer inte att medföra några förändringar när det gäller Aktiakoncernens verksamhet. Aktiakoncernen kommer således även i fortsättningen att bedriva verksamhet bestående av i huvudsak bank-, kapitalmarknadsoch livförsäkringsverksamhet. Av denna anledning bedömer Aktia Bank och Aktia att de riskfaktorer som anknyter till Aktiakoncernens verksamhet inte kommer att påverkas av Fusionen. Nedanstående riskfaktorer speciellt anknutna till Fusionen skall dock beaktas vid bedömningen av Fusionen. Förteckningen nedan är inte uttömmande utan även andra risker och osäkerhetsfaktorer, som 20

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat Delårsrapport 1-9/2012 Ett starkt resultat En klar förbättring 1-9/2012 Rörelseresultatet från kvarvarande verksamheter uppgick till 45,6 (38,2) miljoner euro. Vinsten uppgick till 43,7 (28,6) miljoner

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000 SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 24 maj 2012 och nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

AKTIA BANK ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1-12/2014

AKTIA BANK ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1-12/2014 AKTIA BANK ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1-12/2014 10-12/2014: Lägre kostnader och stabiliserat räntenetto Rörelseresultatet uppgick till 12,6 (11,1) mn euro. Provisionsnettot ökade med 6 % till 18,9 (17,8) mn

Läs mer

RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG

RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG 524 Nr 151 Bilaga I RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG RESULTATRÄKNING Provisionsintäkter Förvaltningsarvoden - Återburna förvaltningsarvoden Teckningsprovisioner Inlösningsprovisioner

Läs mer

4-6/2015: Stabil utveckling

4-6/2015: Stabil utveckling DELÅRSRAPPORT 1-6/2015 4-6/2015: Stabil utveckling Rörelseresultatet uppgick till 19,7 (22,0) mn euro. Provisionsnettot ökade med 11 % medan räntenettot var stabilt på 24,3 (25,9) mn euro. Lägre finansiella

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2015:817 Utkom från trycket den 11 december 2015 utfärdad den 26 november 2015.

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

Aktia DELÅRSRAPPORT 1-3/2011

Aktia DELÅRSRAPPORT 1-3/2011 Aktia DELÅRSRAPPORT 1-3/2011 Jussi Laitinen 9.5.2011 1-3/2011 i korthet Rörelseresultatet var 18,8 (17,5) miljoner euro. Resultat per aktie steg till (EPS) 0,20 (0,18) euro. Rörelseintäkterna uppgick till

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Första kvartalet 2015 Periodens omsättning uppgick till 23 571 T (24 252 T ), Periodens rörelseresultat uppgick till 721 T (788 T )* Periodens resultat uppgick till 515 T (-125 T )* Resultat per aktie

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Delårsrapport Almi Företagspartner

Delårsrapport Almi Företagspartner Delårsrapport Almi Företagspartner 1 januari - 31 mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Målet är att fler

Läs mer

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT 2009:03 11 september 2009 Diarienummer 09-8439 AB SVERIGES SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER (publ) The Swedish Covered Bond Corporation TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE OBLIGATIONSLÅNEPROGRAM

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012 Period 1 januari - 31 mars 2012 Nettoomsättningen uppgår till 43 057 (33 079) kkr motsvarande en tillväxt om 30 %. Organisk tillväxt

Läs mer

Följande utsikter har offentliggjorts den 12 februari 2014 i Aktia Bank Abp:s bokslutskommuniké :

Följande utsikter har offentliggjorts den 12 februari 2014 i Aktia Bank Abp:s bokslutskommuniké : TILLÄGG 5/13.2.2014 TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 26.4.2013 FÖR EMISSIONSPROGRAM FÖR MASSKULDEBREVSLÅN 500 000 000 EURO SAMT TILL SAMMANFATTNINGEN SOM FOGATS TILL DE LÅNESPECIFIKA VILLKOREN

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet Sida 1 av 9 VD-ord Fortsatt förbättrad lönsamhet Omsättningen under det fjärde kvartalet 2015 ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 319 miljoner kronor. Rörelsemarginalen i det

Läs mer

Bokslutskommuniké Mennta Sverige AB (efter perioden namnändrat till Office Provider Sweden AB) 1 januari till 31 december 2006

Bokslutskommuniké Mennta Sverige AB (efter perioden namnändrat till Office Provider Sweden AB) 1 januari till 31 december 2006 ONSDAGEN DEN 28 FEBRUARI 2007 Bokslutskommuniké Mennta Sverige AB (efter perioden namnändrat till Office Provider Sweden AB) 1 januari till 31 december 2006 Bolaget har under perioden bytt verksamhetsinriktning.

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY).

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY). BEAR JPYSEK X3 H Avseende: Svenska kronor (SEK) och japanska yen (JPY) Noteringsdag: 4 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB Pressmeddelande Solna, 25 augusti 2015 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA.

Läs mer

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2013 Verkställande direktörens översikt

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2013 Verkställande direktörens översikt AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2013 Verkställande direktörens översikt 2012 Aktia uppnådde ett gott resultat Rörelseresultat från kvarvarande verksamheter, mn euro 76,3 Försäljningen ökade kraftigt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna

Läs mer

1/8. Itellakoncernen Nyckeltal. Itella Abp Delårsrapport Q1/2008

1/8. Itellakoncernen Nyckeltal. Itella Abp Delårsrapport Q1/2008 1/8 Nyckeltal 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Omsättning, mn euro 447,4 431,5 1 688,3 Rörelsevinst, mn euro 33,3 45,9 101,8 Vinst före skatt, mn euro 35,3 48,2 109,5 Rörelsemarginal, % 7,4 10,6 6,0 Avkastning

Läs mer

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 Innehållsförteckning för första halvåret 2014, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer,

Läs mer

Skandiabanken Delårsrapport januari-september 2013

Skandiabanken Delårsrapport januari-september 2013 Skandiabanken Delårsrapport januari-september 203 ekonomisk översikt Kvartalet i sammandrag Skandia är en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Vi har

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 Tredje kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 6.902 Tkr och resultatet till 5.765 Tkr. Av resultatet utgörs cirka 3.300

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Styrelsens för Addtech AB (publ) förslag till beslut på årsstämma den 27 augusti 2015

Styrelsens för Addtech AB (publ) förslag till beslut på årsstämma den 27 augusti 2015 Styrelsens för Addtech AB (publ) förslag till beslut på årsstämma den 27 augusti 2015 Punkt 9b Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår

Läs mer

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger Certifikat Autocall Avseende: Stora Enso Oyj och UPM-Kymmene Oyj Emissionsdag: 19 juli 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för AB Sveriges Säkerställda obligationer (publ), org nr. 556645-9755, 1 januari 30 juni 2007

DELÅRSRAPPORT för AB Sveriges Säkerställda obligationer (publ), org nr. 556645-9755, 1 januari 30 juni 2007 DELÅRSRAPPORT för AB Sveriges Säkerställda obligationer (publ), org nr. 556645-9755, 1 januari 30 juni 2007 Sammanfattning Jun 2007 Jun 2006 Räntenetto, mnkr 399 36 Rörelseresultat, mnkr 326 (408) Kreditförluster,

Läs mer

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ)

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ) Kvartalsrapport Q2-2014 Holding AB (publ) (556958-2439) Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget är specialiserat på

Läs mer

Kaupthing Bank hf. Delårsrapport januari mars 2003. Isländska kronor

Kaupthing Bank hf. Delårsrapport januari mars 2003. Isländska kronor Kaupthing Bank hf. Delårsrapport januari mars 2003 Isländska kronor Innehåll sida Styrelsens och verkställande direktörens redogörelse och underskrifter... 3 sida Balansräkning... 6 Revisionsberättelse...

Läs mer

Delårsrapport för första halvåret 2015

Delårsrapport för första halvåret 2015 Delårsrapport för första halvåret 2015 Väsentliga händelser under perioden (januari juni 2015) Fortsatt oenighet med samarbetspartner i Maragruvan rörande äganderätten till restupplaget Nyemission av aktier

Läs mer

AKTIA BANK ABP DELÅRSRAPPORT 1-3/2014

AKTIA BANK ABP DELÅRSRAPPORT 1-3/2014 AKTIA BANK ABP DELÅRSRAPPORT 1-3/2014 Starkt provisionsnetto, kostnaderna sjönk med 4 % Rörelseresultatet uppgick till 16,4 (19,5) mn euro. Provisionsnettot ökade med 11 % medan räntenettot sjönk till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB 1(7) PRESSMEDDELANDE 2003-02-18 Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB Fortsatt starkt resultat från den löpande verksamheten Framgångsrik verksamhet i Finland andelen finska affärer ökar Nya affärer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 3, 2015

Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i

Läs mer

30 sep 2012. Förändring. 30 sep 2013

30 sep 2012. Förändring. 30 sep 2013 Delårsrapport 1 april tember (6 månader) Nettoomsättningen uppgick till 3 734 (3 827). Rörelseresultatet ökade till 152 (93). Resultatet efter finansiella poster ökade till 122 (56). Resultatet efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2005 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse Koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2005. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

Årsredovisning. Kommersiella Fastigheter Holding III Grön AB

Årsredovisning. Kommersiella Fastigheter Holding III Grön AB Årsredovisning för Kommersiella Fastigheter Holding III Grön AB 556694-6215 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 6 1

Läs mer

Catena Media publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier

Catena Media publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG JAPAN, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND TILL VILKET SÅDAN DISTRIBUTION ELLER

Läs mer

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-06-30

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-06-30 Delårsrapport Bluestep Finans AB () 2009-01-01 2009-06-30 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Kassaflödesanalys 6 Tilläggsupplysningar 7 Styrelsen och verkställande direktören får

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 1 2015

Delårsrapport för kvartal 1 2015 Delårsrapport för kvartal 1 2015 conpharm ab (publ) Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget

Läs mer

NEXSTIM ABP/VILLKORADE AKTIEANDELAR 2016 NEXSTIM ABP VILLKOR FÖR VILLKORAT AKTIEANDELSPROGRAM 2016

NEXSTIM ABP/VILLKORADE AKTIEANDELAR 2016 NEXSTIM ABP VILLKOR FÖR VILLKORAT AKTIEANDELSPROGRAM 2016 Sidan 1 av 5 NEXSTIM ABP VILLKOR FÖR VILLKORAT AKTIEANDELSPROGRAM 2016 Valberedningen i Nexstim Abp har beslutat att föreslå till årsstämman i Nexstim Abp (bolaget) som ska hållas den 31 mars 2016, att

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för januari juni 2015 Styrelsen för Högsby Sparbank (532800-6217) får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30.

Läs mer

Softronic lägger bud på Modul 1

Softronic lägger bud på Modul 1 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program

Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program Finansinspektionens dnr 14-16062 Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program Tillägg till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) ( ICA Gruppen )

Läs mer

DATUM 31 JANUARI 2014

DATUM 31 JANUARI 2014 DATUM 31 JANUARI 2014 Tillägg av den 31 januari 2014 till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) program för utgivning av säkerställda obligationer. Tillägg till grundprospekt avseende

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 Delårsrapport för perioden 2013-07-01 2013-09-30 Resultat före skatt steg till 0,2 (-0,4) mkr Rörelseintäkterna steg 28,4 procent till 15,8 (12,3) mkr Antal depåer växte till 3 564 (2 911) depåer Eget

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké 2009 1 Januari 31 December Omsättning 70 530 Tkr Resultat efter finansiella poster 6 649 Tkr Inneliggande ordervärde 25 Mkr Ny VD Lars Israelsson Trimera AB (publ) Org.nr: 556681-9149

Läs mer

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Ekonomisk utveckling under rapportperioden HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2009 Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgår till 20 643 (19 701) kkr motsvarande en tillväxt om 5% Tillväxten exklusive avyttrat

Läs mer

Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ)

Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ) Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte till (och inte

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Sida 1 (7) Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Verksamheten Under första halvåret har efterfrågan på krediter minskat. De främsta orsakerna är stigande ränteläge, regler kring

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Underliggande Sampo Abp Nordea Bank AB Tietoenator Abp med Första emissionsdag 21-22.10.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 21-22.10.2004 Dessa warrantspecifika

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2008:12 Utkom från trycket den 22 januari 2008 utfärdad den 10 januari 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.7.2015 COM(2015) 343 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 SV SV Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154 Årsredovisning för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB Styrelsen och verkställande direktören för N.P. Nilssons Trävaru AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet

Läs mer

Stockmanns jämförbara försäljning ökade med 3,6 % eller 24,4 M (144,8 Mmk) och uppgick till 705,5 M (4 194,8 Mmk). Vinsten efter finansiella poster

Stockmanns jämförbara försäljning ökade med 3,6 % eller 24,4 M (144,8 Mmk) och uppgick till 705,5 M (4 194,8 Mmk). Vinsten efter finansiella poster D E L Å R S R A P P O R T 1.1 3.6.2 Stockmanns jämförbara försäljning ökade med 3,6 % eller 24,4 M (144,8 Mmk) och uppgick till 75,5 M (4 194,8 Mmk). Vinsten efter finansiella poster minskade med 5,2 M

Läs mer

Aktiestrukturen beskrivs närmare i Bolagets vid varje tidpunkt gällande bolagsordning. Tilläggsuppgifter finns på webbplatsen www.nordea.com.

Aktiestrukturen beskrivs närmare i Bolagets vid varje tidpunkt gällande bolagsordning. Tilläggsuppgifter finns på webbplatsen www.nordea.com. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR NORDEA BANK AB:S (PUBL) AKTIEDEPÅBEVIS 1. Allmänt Nordea Bank AB (publ) (nedan Bolaget ) har utsett Nordea Bank Finland Abp (nedan Emittent ) till emittent av bolagets aktiedepåbevis

Läs mer

En översikt över betydande redovisningsprinciper som används är önskvärd

En översikt över betydande redovisningsprinciper som används är önskvärd 1 (19) I 4 kap. 14 24 i finansministeriets förordning om bokslut och koncernbokslut i kreditinstitut och värdepappersföretag (FMF) specificeras de upplysningar som skall lämnas i noter till bokslutet.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT För perioden januari september 2007

DELÅRSRAPPORT För perioden januari september 2007 DELÅRSRAPPORT För perioden januari september 20 22.10.20 Perioden i korthet Koncernens rörelsevinst steg med 23 % till 20,5 Meuro (jan september 2006: 16,6) Räntenettot ökade med 20 % till 28,8 Meuro (24,1)

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant TeliaSonera AB aktie Lösenpris: EUR 5 Slutdag: 29.5.2006 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 19.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar.

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett, jämfört med tidigare år svagare resultat för första halvåret 2015. Resultat före kreditförluster

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL)

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL) Serendipity Ixora AB 556863-3977 ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL) Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2015 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2015 Delårsrapport för Januari Juni 2015 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER Samgående med StjärnaFyrkant och nedskrivning av goodwill SEPTEMBER Under årets fjärde kvartal förvärvades samtliga aktier i StjärnaFyrkant genom nytecknade aktier

Läs mer

VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. Delårsrapport 2011 20110101-20110630

VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. Delårsrapport 2011 20110101-20110630 VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518 Delårsrapport 2011 20110101-20110630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan 2 + 46 (0)31-661210

Läs mer

Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012

Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012 Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012 Händelser i koncernen under perioden - Förvärv av försäkringsmäkleriet Fakta Finans i Sverige AB har

Läs mer

Verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924, avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2015.

Verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924, avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2015. SVEA EKONOMI AB DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924, avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2015. Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med

Läs mer

Delårsrapport 2015-06-30

Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport 2015-06-30 DELÅRSRAPPORT 2015-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30. Utveckling av resultat

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB (publ) Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB (publ) Pressmeddelande den 25 april 2016 Aktieägarna i Pegroco Invest AB (publ), org. nr 556727-5168, kallas till årsstämma onsdagen den 25 maj 2016 kl. 10 i

Läs mer

Delårsrapport, period 2014-01-01 2014-09-30. Första nio månaderna Januari September 2014

Delårsrapport, period 2014-01-01 2014-09-30. Första nio månaderna Januari September 2014 Framåtblick Finansiell utveckling Tredje kvartalet Juli September 2014 Nettoomsättning: 2 227 (1 879) TSEK Resultatet efter finansiella poster: -2 493 (-1 734) TSEK Resultatet per aktie*: -0,52 (-0,66)

Läs mer

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett aktiesparprogram för anställda inom Addnodekoncernen i enlighet med punkterna 20(a) - 20(e) nedan.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett aktiesparprogram för anställda inom Addnodekoncernen i enlighet med punkterna 20(a) - 20(e) nedan. STYRELSENS FÖR ADDNODE AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIESPARPROGRAM INNEFATTANDE BESLUT OM (A) INFÖRANDE AV AKTIESPARPROGRAM; (B) ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN; (C) BEMYNDIGANDE ATT BESLUTA OM NYEMISSION

Läs mer

AKTIA ABP Delårsrapport 1-3/2013

AKTIA ABP Delårsrapport 1-3/2013 AKTIA ABP Delårsrapport 1-3/2013 Ett gott första kvartal 1-3/2013 Rörelseresultatet från kvarvarande verksamheter förbättrades till 19,5 (14,3) miljoner euro. Vinsten från kvarvarande verksamheter uppgick

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige

Läs mer

Vindico Group AB (publ)

Vindico Group AB (publ) Sida 1 av 11 Vindico Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-03-31 Rapportperioden 2016-01-01 2016-03-31 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med Q1 2015 och uppgick till 1 640

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder; SFS 2011:882 Utkom från trycket den 30 juni 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i

Läs mer

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Marknad och försäljning Under året steg New Waves omsättning med 43 % till 352 (246) Mkr. Affärsområde Profils omsättning ökade med 43 % till 207 (102)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT AB VOLVOFINANS (PUBL) 1 JANUARI 30 JUNI 2008 1(13)

DELÅRSRAPPORT AB VOLVOFINANS (PUBL) 1 JANUARI 30 JUNI 2008 1(13) DELÅRSRAPPORT AB VOLVOFINANS (PUBL) 1 JANUARI 30 JUNI 2008 1(13) DELÅRSRAPPORT AB Volvofinans (publ) org nr 556069-0967 1 januari - 30 juni 2008 Informationen är sådan som AB Volvofinans skall offentliggöra

Läs mer

Finansnettot minskade som en följd av utbetalade dividender år 2004 och uppgick till 0,1 miljoner euro (0,5 miljoner euro).

Finansnettot minskade som en följd av utbetalade dividender år 2004 och uppgick till 0,1 miljoner euro (0,5 miljoner euro). STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 21.4.2005 kl. 11.45 STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1-31.3.2005 Stockmannkoncernens försäljning låg på samma nivå som under jämförelseperioden, dvs. 400,6 Me (402,9 Me år 2004).

Läs mer

Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ)

Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ) Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ) Teckningskurs: 25,00 SEK Utdelning: 2,00 SEK per år Inlösen: 35,00 SEK Marknadsföringsbroschyr Det här är inte ett prospekt som har

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Perioden januari december 2008 Nettoomsättningen kvarvarande verksamheter 925,7 (831,1) MSEK, +11 % Rörelseresultatet (EBIT) kvarvarande verksamheter 84,8 (81,3)

Läs mer

Castellumaktien. Substansvärde. Föreslagen utdelning

Castellumaktien. Substansvärde. Föreslagen utdelning Castellum skall verka för att bolagets aktie får en konkurrenskraftig totalavkastning i förhållande till risken samt en hög likviditet. Allt agerande skall utgå från ett långsiktigt perspektiv och bolaget

Läs mer

Exempel på tentamensuppgifter (lösningsförslag följer sist i dokumentet)

Exempel på tentamensuppgifter (lösningsförslag följer sist i dokumentet) Exempel på tentamensuppgifter (lösningsförslag följer sist i dokumentet) Förklara innebörden av försiktighetsprincipen. (2p) Vilka tre kriterier ska vara uppfyllda för att kunna ta upp en tillgång i redovisningen?

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

EVLI BANKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 12/2015: Redovisningsperiodens resultat ökade med över 60 procent

EVLI BANKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 12/2015: Redovisningsperiodens resultat ökade med över 60 procent 1 (5) EVLI BANKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 12/2015: Redovisningsperiodens resultat ökade med över 60 procent Januari december 2015 Koncernens nettoomsättning ökade med 8 procent till 64,2 miljoner euro (59,7

Läs mer

Förändringar i Handelsbanken Nordenfond Aggressiv

Förändringar i Handelsbanken Nordenfond Aggressiv 22/04/2015 Förändringar i Handelsbanken Nordenfond Aggressiv Vi vill med detta brev informera dig om att Handelsbanken Fonder kommer att sammanlägga Handelsbanken Nordenfond Aggressiv med Handelsbanken

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Ändringar i fusionsoch delningsdirektiven

Ändringar i fusionsoch delningsdirektiven Ds 2010:32 Ändringar i fusionsoch delningsdirektiven förslag till genomförandeåtgärder Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

I protokollet från årsstämman är bilaga 1 Röstlängd vid stämman utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning.

I protokollet från årsstämman är bilaga 1 Röstlängd vid stämman utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning. Bilaga 1 I protokollet från årsstämman är bilaga 1 Röstlängd vid stämman utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning. Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i VITROLIFE AB (publ) den 28 april

Läs mer